Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 i Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: augusztus 30.-án a nevelőtestület Átdolgozta: március 22.-én a nevelőtestület Véleményezte: a szülői munkaközösség. Törvényességi szempontból felülvizsgálta és jóváhagyta: - Bikács Községek Önkormányzatai Képviselő Testülete KIK PAKSI TANKER

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések Az SZMSZ célja: Az SZMSZ jogszabályi-alapja: Az SZMSZ hatálya: 5 3. Az intézmény meghatározása Az intézmény neve: Székhelye: Fenntartója: Az Alapító Okirat határozatának száma: Az Alapító Okiratban meghatározott intézményi alaptevékenységek: Az intézmény jogállása A közös közigazgatású intézmény működése Az intézmény létesítményei: 6 4. Az iskola működésének rendje A vezetők benntartózkodása Ügyeleti rend Tantárgyfelosztás, órarend A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának helyszíne a pedagógus munkakörben dolgozók esetében 9 5. Az óvodák működési rendje... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. Iskolai és óvodai közösségek Az iskola vezetési rendszere, munkamegosztás Az iskola felelős vezetője: Az igazgató közvetlen vezető munkatársai:... Hiba! A könyvjelző nem létezik Az igazgató tanácsadó testülete: A vezetők közötti munkamegosztás Az-intézményvezető helyettesítése... Hiba! A könyvjelző nem létezik Nevelőtestület Iskolai szakmai munkaközösség Az óvodai szakmai munkaközösség feladatai Hiba! A könyvjelző nem létezik Az iskolai és óvodai szülői munkaközösség Diákönkormányzat Az egyes közösségek-kapcsolattartásának formái és rendje Kapcsolattartási-formák A kapcsolattartás rendjét meghatározó dokumentumok Az óvodai közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7. Pedagógiai program és munkaterv oldal

3 7.1. Pedagógiai program Az óvoda nevelési programja Hiba! A könyvjelző nem létezik Munkaterv Az-intézményi nevelő-oktató munka belső ellenőrzése Az ellenőrzés alapelvei A belső ellenőrzés területei A belső ellenőrzés formái A belső ellenőrzést végzők köre Tanulói jogviszony Az óvodai beiratkozás rendje Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulók felvétele A-tanuló jogai és kötelességei A tanuló értékelése A jutalmazás elvei és formái A fegyelmező intézkedések elvei, formái Az iskolai hiányzások igazolása Az óvodai hiányzások igazolása Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulók támogatása Egészségügyi ellátás Iskolai térítési díjak: önköltséges tanfolyam, kirándulás, táborozás Óvodai térítési díjak Hiba! A könyvjelző nem létezik. 10. Az intézmény védő, óvó előírásai A tanulók testi épségének védelmére vonatkozó előírások, veszélyforrások _ Udvari veszélyforrások Tantermek, folyosók veszélyforrásai A balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformák Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézmény ifjúságvédelmi tevékenysége Az ifjúságvédelmi felelős feladata: A nemdohányzók védelme Az intézkedés célja Intézményi szabályaink Iskolai és Óvodai hagyományok Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: Az iskolai munkához kapcsolódó szokások Az iskola dolgozóit érintő hagyományok Az intézmény külső kapcsolatai Kapcsolat más oktatási intézménnyel oldal

4 15.2. A gyermekjóléti szolgálattal Az intézmény-egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval Az iskolaorvos feladata: A védőnő feladata: Az intézmény létesítményeinek használata Előírások az egyes helyiségek használatára Terem bérbeadás A tankönyvellátás rendje Pályázatokon való részvétel A részvétel célja A pályázatban vállaltak megvalósítása A nyertes pályázatot készítők elismerése Aláírási és pecséthasználati jogkör Záró rendelkezések: oldal

5 ÁLTAL ÁNOS RENDELKEZÉ S EK 1.1. Az SZMSZ célja: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések meghatározása Az SZMSZ jogszabályi-alapja: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A 20/2012. (VII.31.)EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az SZMSZ hatálya: Az elfogadás napjától kezdődően határozatlan időre kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. AZ INTÉZMÉ NY MEGHAT ÁROZÁS A 1.4. Az intézmény neve: i Általános Iskola Jerkinger Grundschule 1.5. Székhelye: 7045, Fő u. 48. Telefon: 75/ KLIK 1.6. Fenntartója: 1.7. Az Alapító Okirat határozatának száma: 1.8. Az Alapító Okiratban meghatározott intézményi alaptevékenységek: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Német nemzetiségi nyelvoktatás Nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanulók magyar nyelvű oktatása Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5. oldal

6 Tanulásban akadályozottak, beszédfogyatékosok megismerése és viselkedés fejlődési rendellenességének kezelése Sajátos nevelési igényű a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. b. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; Hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és integrációs felkészítése Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 1.9. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési (gazdálkodási és bérgazdálkodási) szerv. A törvényességi felügyeletet a KLIK gyakorolja. Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok módosításait a a fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről Az intézmény működése Az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben iskolai és óvodai egységből áll Az intézmény létesítményei: Épületei: Fő utca 48. Az iskolai egység központja 6. oldal

7 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNE K RENDJE A tanév során hétfőtől péntekig az iskola órától - 16 óra között tart nyitva. Rendkívüli tanítási napot az igazgató hétvégére illetve munkaszüneti napra is elrendelhet. A tanévközi tanítási szünetekben igény szerint szabadidős foglalkozást és az Önkormányzat konyháján menzát biztosítunk. Nyári szünetekben: előre meghatározott napokon a vezetőség ügyeletet tart. További munkanapokon az iskolatitkár és technikai dolgozók tartózkodnak az épületben. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkár irodájában történik hétfőtől péntekig 8,00-12,00-ig. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). A tanítás rendje 7,30 órától 8,00 óráig reggeli ügyelet vehető igénybe. 8,00 órától 13,30 óráig tanítás folyik. A tanítási órák 45 percesek. Szükség esetén a tanórák összevonhatóak, az óraközi szünet egyben történő kiadásával. Az összevont órát tartó nevelő a szünet idején felügyeletet biztosítani köteles. A tanítási órák napi és heti elosztását az órarend tartalmazza, a csengetési rendet a Házirend határozza meg. Tanórákon és foglalkozásokon tilos minden olyan tárgy, eszköz használata, melyet a tanórát vezető nem engedélyez, és az a tanórát zavarná. / telefon, discman., MP3, stb./ A pedagógus tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. 7. oldal

8 A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 30 percig köteles jelenteni a feladat-ellátási hely vezetőjének vagy helyettesének, hogy intézkedhessenek helyettesítéséről. Egyéb esetben a pedagógus az intézmény vezetőjétől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a távol maradásra. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit, /óravázlatait/, a szükséges nevelői taneszközöket a helyettesítő kollega számára eljuttatni. Napközit vagy menzát igény szerint a gyermek családi körülményeit figyelembe véve biztosítunk. A napközis foglalkoztatás és a tanulószoba 16,00 óráig tart. Az iskola délutáni munkarendjébe szervesen épülnek be az egyéb foglalkozások: érdeklődési körök, szakkörök, sportfoglalkozások stb. A délutáni foglalkozások időszaka: 14,00-17,00 óra. Minden foglalkozásról naplót kell vezetni. A TÁMOP pályázatban érintett tagintézmények a fenntartás időszakáig 2015-ig a nevelési-pedagógiai programban meghatározott évfolyamokon, osztályokban, területeken részt vesznek a kompetencia alapú nevelésbenoktatásban, a pályázat kötelező elvárásaként a témaheteken, projekteken, az intézményi innovációs programokon A vezetők benntartózkodása Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7,45 7:30 óra és délután 16 15:30 óra között az intézmény vezetőjének az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, illetve az ügyeletes nevelő felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az intézményvezető rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, a szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a gazdasági vezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. A takarító osztott munkaidő beosztásban dolgozik Ügyeleti rend Zsibongó és udvari ügyelet: 8. oldal

9 A zsibongókban pedagógus ügyel. A pedagógusok ügyeletesi beosztásánál figyelembe vesszük az órarendet. A bejáró tanulók délutáni felügyeletét és buszhoz kísérését is beosztás alapján a pedagógusok látják el. A beosztásnál figyelembe vesszük az órarendet Tantárgyfelosztás, órarend A tantárgyfelosztás az érvényes óraterv szerint készül. Az előkészítésnél előtérbe helyezzük: a felmenő rendszerű folyamatosság biztosítását - a szakmai szempontok érvényesítését, A lehetőségek szerint figyelembe vesszük az egyéni kívánságokat. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül. Az órarend elkészítésénél törekszünk a tanulók egyenletes terhelésének biztosítására; Figyelembe vesszük a pedagógusok továbbképzésével, továbbtanulásával kapcsolatos elfoglaltságokat; lehetőség szerint az egyéni kívánságokat A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának helyszíne a pedagógus munkakörben dolgozók esetében A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásnak helyszíne a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján kerültek meghatározásra. Tanítással le nem kötött idő alatt a munkaidő tanítási órákkal, le nem kötött munkaidejét kell érteni. A pedagógusok munkaideje tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatokat és a feladatok ellátásának helyszínét a következő táblázat tartalmazza. 9. oldal

10 A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának helyszíne Feladat megnevezése Intézményben ellátandó feladatok (igen/nem) Intézményen kívül ellátható feladatok (igen/nem) Napközi ellátás biztosítása igen igen nem Tanulószobai ellátás biztosítása igen nem nem Nem kötelező tanórai foglalkozások - felzárkóztatás, fejlesztés igen nem nem - tehetséggondozás igen igen nem - konzultáció igen nem nem - osztályközösségi program igen igen nem Nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete terhére szervezett foglalkozások - diákkör (szakkör, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar, művészeti csoport) igen igen nem - tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek igen igen nem - házi bajnokságok igen nem nem - iskolák közötti versenyek, bajnokságok igen igen nem - diáknap igen igen nem - más tanórán kívüli foglalkozások (pl. kirándulás, táborok, erdei iskola). Pedagógiai program szerinti osztály/csoport foglalkozások Ügyviteli tevékenység - a védelmet, illetve fokozott védelmet igénylő, személyi adatokat tartalmazó, visszaélésre lehetőséget adó ügyviteli tevékenységek (napló, bizonyítvány, törzslap) - egyéb, az oktatási intézményben való tartózkodást nem igénylő feladatok Nevelőtestületi munkával kapcsolatos feladatok - nevelőtestületi munkára való felkészülés, dokumentumok készítése, áttanulmányozása, vélemény írásba foglalása nem igen nem igen igen nem igen nem nem igen igen igen igen igen igen - nevelőtestületi értekezlet igen nem nem Iskola partnereivel kapcsolatos feladatok - a partnerekkel kapcsolatos írásos dokumentációk készítése, véleményezése, igen igen igen Pedagógus otthonában ellátható feladatok (igen/nem) - személyes közreműködés (szülői értekezlet, igen igen nem családlátogatás, tárgyalás, stb.) Intézményi dokumentumok készítése, igen igen igen felülvizsgálata Felkészülés a tanórákra, foglalkozásokra igen igen igen Előkészítési feladatok a tanórákra, foglalkozásokra igen igen, ha igen, ha 10. oldal

11 Gyermekek/tanulók értékelésének feladatai (dolgozat- javítás stb.) jellege lehetővé teszi jellege lehetővé teszi igen igen igen A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó, munkavégzés alóli mentesítés (felmentés) esetei az Mt /2/ bekezdésének g) pontja alapján a két havi tanítási időkeret kiszámításakor -továbbtanulás esetén -intézmény érdekében, a munkáltató felkérése alapján: értekezlet továbbképzés szakmai tanácskozás tanulókíséret más intézmények általi hivatalos kikérés hivatalos rendezvényeken való részvétel egyéb speciális esetekben ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK Az iskola vezetési rendszere, munkamegosztás Az iskola felelős vezetője: Az intézményvezető munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Felelős a Kt.54. alapján az iskola szakszerű és törvényes működéséért; Felel: A pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési és mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működéséért, A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; A tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért. Vezeti a nevelőtestületet Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, és a diákmozgalommal; Dönt az intézmény működésével kapcsolatos hatáskörébe tartozó ügyekben; Képviseli az intézményt. 11. oldal

12 Az igazgató tanácsadó testülete: az iskolavezetőség Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) a tagjai: intézményvezető, a szakmai munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai, Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen (félévente egyszer) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé A vezetők közötti munkamegosztás Az intézményvezető: Irányítja, szervezi, ellenőrzi az iskola pedagógiai munkáját; Meghatározza az iskola fejlesztési irányvonalát, alakítja a koncepcióját; Megteremti az iskola zavartalan működéséhez szükséges feltételeket; Építi, fejleszti a testületet; Menedzseli az iskolát; Irányítja, ellenőrzi, értékeli a német, az osztályfőnöki és az óvodai-tanítói munkaközösségek munkáját; Havonta egy alkalommal beszámoltatja az óvodai egységek vezetőit. Az iskolai intézményegység-vezető: Koordinálja az iskola szakmai munkáját, a tanulók szabadidős tevékenységét; Iskolai szinten szervezi, ellenőrzi a szakköröket, tanfolyamokat, stb. Ösztönzi, segíti a pedagógusok szakmafejlesztését, részt vesz az iskolakoncepció alakításában; Ellátja a tartalmi munka ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. Összefogja, elvileg irányítja a szakmai munkát Iskolai szinten szervezi a tanulmányi versenyeket, eredményméréseket, irányítja a tanulók pályázataival kapcsolatos feladatokat, Ellátja az iskola napi szervezési és működtetési feladatait; 12. oldal

13 1.17. Nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület Elfogadja: az intézmény pedagógiai programját, éves munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát, egyéb szabályzatait, az intézmény munkáját értékelő beszámolókat, a házirendet; Dönt: a tanulók magasabb évfolyamba lépéséről, a tanulók fegyelmi ügyeiről. Véleményt nyilvánít: az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestületi jogok gyakorlásának színterei: Osztályozó értekezletek: évente 2 alkalommal. Tantestületi munkaértekezletek. Aktuális tanácskozások: folyamatosan. A pedagógusok munkavégzésére vonatkozó előírások A pedagógusok munkaköri kötelességeit beosztásuk szerint készített munkaköri leírásuk tartalmazza. Az elfogadott munkaköri leírásban felsoroltak kötelező érvényűek, be nem tartásuk jogi következményekkel jár Iskolai szakmai munkaközösség A szakmai munkaközösség segíti az adott tantárgy, tantárgycsoport nevelési - oktatási feladatainak eredményes ellátását. Az adott szakterületen: Biztosítja a folyamatos szakmai - módszertani tapasztalatcserét; Ösztönzi, segíti a szakmafejlesztést; Megszervezi a belső ellenőrzést, az eredményméréseket, versenyeket, vetélkedőket, bemutató tanításokat; Értékelő jelentést készít egy-egy meghatározott témában; Közreműködik a szaktárgyakkal kapcsolatos továbbképzéseken, rendezvényeken; Évente 3-4 alkalommal munkaközösségi tanácskozást tart. A munkaközösség javaslatot tesz: a tantárgyfelosztásra, a taneszköz-fejlesztésre, a tanulók speciális osztályba való felvételének követelményeire, a tankönyvek és tanítási segédanyagok kiválasztására A szakmai munkaközösség vezetőjét az iskola igazgatója bízza meg a munkaközösség tagjainak kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható Az iskolai szülői munkaközösség A szülői munkaközösség a szülők képviselő testülete. Az iskolai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolaszülői közösség vezetősége. Az 13. oldal

14 iskolai szülői közösség választmányának munkájában az osztály szülői közösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szülői közösség elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Feladata: a szülők törvény szerinti jogainak érvényesítése, kötelességeik teljesítésének elősegítése. A szülői munkaközösség vezetősége összefogja az egyes osztályokban választott szülők képviselőit. Az iskolai szülői közösséget az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, egyetértési jogkört gyakorol a házirendben előírtakkal, véleményezi az iskola pedagógiai programját, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. Javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján- a nevelőtestület egyetértésévelaz igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. A diákönkormányzat Dönt: Saját működéséről, Hatásköreinek gyakorlásáról, Egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Véleményt nyilvánít: Az iskola működésével, a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat működéséhez az iskola a szükséges feltételeket biztosítja. A tanulókat a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli az iskolavezetésben és a nevelőtestületi értekezleteken. 14. oldal

15 1.21. Az egyes közösségek-kapcsolattartásának formái és rendje Kapcsolattartási-formák Munkaértekezletek, nevelési értekezletek, pedagógiai tanácskozások, tapasztalatcserék, Szakmai napok, nyílt napok, Iskolai-óvodai ünnepélyek, rendezvények Folyamatos írásos tájékoztatás A kapcsolattartás rendjét meghatározó dokumentumok Az iskolai éves munkatervei Az iskolai közösségek SZMSZ - e PEDAGÓGIAI PROGRAM É S MUNK ATERV Pedagógiai program Az iskola nevelő-oktató munkája pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, feladatait; Az iskola helyi tantervét; Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és a választható foglalkozásokat; Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit; Az ismeretek számonkérésének formáit, követelményeit, a felkészültség értékelésének és minősítésének módját; Az iskola életét, munkáját segítő egyéb tevékenységeket. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével az átfogó intézményfejlesztést és innovációt: A kompetencia alapú oktatás bevezetését teljes tanórai lefedettséggel szövegértés, matematika tantárgyakból, német nyelvből Óvoda-iskola átmenet kidolgozását a Csúszda program szerint Az új tanulásszervezési eljárások alkalmazását Minden kezdet nehéz c. saját innovációt; A vásárolt Jó gyakorlatot Munkaterv Az iskolában tanévenként munkaterv készül, amely tartalmazza: A pedagógiai munka továbbfejlesztésének irányelveit; Az iskola képzési formáit. 15. oldal

16 A tanév helyi rendjét; A nevelőtestület pedagógiai fejlesztésének aktuális feladatait, programját; Az iskolai munka belső, ellenőrzésének tervét; - Az iskolai eredménymérések tervét; Az éves munkatervnek tartalmaznia kell a kompetencia alapú nevelés fenntarthatósági tervében szereplő éves feladatokat; A tanév helyi rendjét az EMMI évente kiadott rendelete alapján határozzuk meg. AZ-INTÉZMÉNYI NEVELŐ -OKTATÓ MUNK A BELSŐ ELLENŐRZÉSE Az intézmény belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai és iskolai nevelő-oktató munka egészét Az ellenőrzés alapelvei Az iskolai belső ellenőrzésről évente külön tervezet készül. (Az éves munkaterv melléklete) Az ellenőrzés folyamatos. Az ellenőrzés tapasztalatait feldogozzuk, értékeljük, a szükséges intézkedéseket elvégezzük. Az ellenőrzés kiterjed: a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, a munkafegyelem súlyos megsértését jelezni kell az intézmény vezetőjének Az ellenőrzés fajtái: tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés spontán, alkalomszerű ellenőrzés a. a problémák feltárása, megoldása érdekében b. a napi felkészültség felmérésének érdekében Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. A látogatáson feljegyzés készül. Az értékelés az ellenőrzött óvónővel közösen történik. Önértékelés Az általánosan jelentkező problémákat a nevelőtestülettel meg kell vitatni. A pedagógiai munka értékeléséhez alkalmanként szaktanácsadó segítsége igényelhető A belső ellenőrzés területei A tantervi követelmények teljesítése. A tanulók képességeinek fejlettsége (ütemezés külön terv szerint) A szakmai munka minősége. 16. oldal

17 A helyi szabályzók által előírt követelmények betartása (házirend helyi alapkövetelmények). Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A napi működtetéssel összefüggő iskolai teendők ellátása. A tanügy-igazgatási feladatok végrehajtása. A munkahelyi feltétel és körülményrendszer. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény gazdálkodása A belső ellenőrzés formái Tanítási órák és foglalkozások látogatása. Eredményvizsgálatok, felmérések. Beszámolók készítése. Helyszíni ellenőrzés A belső ellenőrzést végzők köre Intézményvezető, munkaközösség-vezetők. Belső munkatársak az átruházott jogkörök szerint (gazdasági ügyintéző, iskolatitkár, ) Különféle felelősök a saját tevékenységi területükön (ifjúságvédelmi felelős, pályaválasztási felelős, Az iskolafenntartó a Kt. lo2-l szerint végezhet ellenőrzést az iskolában. Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb ellenőrzések rendjét külön szabályzat tartalmazza, (iratkezelés, leltár, selejtezés, házipénztár kezelése, bizonylatozás, munkavédelmi ellenőrzés) TANULÓI JOGVISZONY A tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján az igazgató dönt. A tanköteles tanulót beiratkozáskor az iskola nyilvántartásba veszi. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a tizennyolcadik életévét A tanulók felvétele Az l. osztályba jelentkező körzetes tanulókat az iskola maradéktalanul felveszi. Beíratás: az általános iskolába történő beíratás rendje: a körzethatárokat a Megyei Kormányhivatal határozza meg minden. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 17. oldal

18 kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. A beíratás időpontját közzé kell tenni az iskolában, óvodában a beíratást megelőzően 30 nappal. A tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt, és a szülőket írásban értesíti a felvételről vagy a felvétel elutasításáról. A felsőbb évfolyamokba történő tanulói felvételnél- az egyedi körülmények mérlegelése alapján - az igazgató dönt. A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt a szaktanár javasolja, a szülő vagy a tanuló kérheti. A felvételről szakmai munkaközösség dönt. A napközi-otthonos, tanulószobai igények teljes kielégítésére törekszünk A-tanuló jogai és kötelességei A tanuló joga, hogy képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, biztonságos, egészséges környezetben tanulhasson, személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, igénybe vehesse az iskola szolgáltatásait, részt vegyen a diákkörök munkájában. A tanuló kötelessége: részt venni a kötelező foglalkozásokon, eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek, megtartani a tanulmányi rendet, házirendet és egyes szabályokat, megőrizni az iskola eszközeit, óvni létesítményeit, tiszteletet és megbecsülést tanúsítani nevelői és az iskola dolgozói iránt A tanuló értékelése Ha a tanuló az első évfolyam követelményeinek nem tesz eleget, munkája előkészítő jellegűnek minősül és az első évfolyamon folytathatja tanulmányait. A felsőbb évfolyamokon a tanuló előmenetelét - lehetőség szerint havi gyakorisággal - érdemjeggyel értékeljük, félévkor és évvégén osztályzattal minősítjük. A tanuló teljesítményéről szülője az ellenőrző könyv útján, vagy szülői értekezleten, fogadóórán tájékozódhat. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Kettőt meghaladó elégtelen osztályzat esetén a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát a tanuló A jutalmazás elvei és formái Az iskolai követelményeket kiemelkedően teljesítő, az intézmény hírnevét, erősítő tanulókat a következő formában jutalmazzuk. Tantárgyi elismerés kiváló teljesítményért adható. 18. oldal

19 Osztályfőnöki dicséretet kaphat a tanuló, ha kötelességein túli tevékenységet példamutatóan végez. Igazgatói dicséret tartósan végzett kimagasló teljesítményért jár. A -Bikács Általános Iskola Kiváló Tanulója kitüntetésben és emlékplakett jutalomban a tanulmányait befejező 8. osztályos tanuló részesülhet, amennyiben tanulmányi eredménye mindvégig kitűnő vagy jeles, magatartása és szorgalma példás volt. Az elismeréseket, a jutalmat adó nevelő, illetve osztályfőnök a tanuló ellenőrző könyvébe írja. Az igazgatói dicsérethez és az iskolai kitüntetésekhez külön oklevél készül A fegyelmező intézkedések elvei, formái Az iskolai közösség normáit megsértő tanulókat fegyelmező intézkedésben részesítjük. Szaktanári fegyelmező intézkedések: - nevelői figyelmeztetés: a szaktanító, szaktanár, napközis nevelő, ügyeletes nevelő állapítja meg a tanóra, foglalkozás rendjének zavarásáért, a feladatok ismételt mulasztásáért, tanórán kívüli rendbontásért. Osztályfőnöki fegyelmező intézkedések: - osztályfőnöki figyelmeztetés: tanévenként három alkalommal az osztályfőnök ítéli meg. Megbízatás, kötelesség egyszeri vagy ismételt mulasztásáért, háromszori késésért, az első igazolatlan mulasztásért, nem engedélyezett eszköz iskolába hozataláért, használatáért ebben a fegyelmi intézkedésben részesül a tanuló. Szaktanári kezdeményezésre három nevelői figyelmeztetést követően a negyedik szabálysértés osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. - osztályfőnöki intő: osztályfőnöki intő fegyelmező intézkedéssel tanévenként egy alkalommal sújtható az a tanuló, aki kötelességszegése miatt már háromszor osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült. Egyszeri súlyos kötelességszegésért is megítélheti az osztályfőnök. - osztályfőnöki megrovás: az osztályfőnök állapítja meg a megelőző fegyelmi intézkedések eredménytelensége esetén. Igazgatói fegyelmező intézkedések: - igazgatói figyelmeztetés: az osztályfőnök kezdeményezésére az igazgató állapítja meg, tanévenként egyszer adható. 10 óránál több igazolatlan mulasztásért, iskolánkhoz méltatlan magatartásért, helyhez, alkalomhoz nem illő viselkedésért, tanuló vagy felnőtt emberi méltóságának megsértéséért, az iskola berendezéseinek, más személyi tulajdonának rongálásáért megítélendő fegyelmező intézkedés - igazgatói intő: a fentieknél súlyosabb vagy ismétlődő szabályszegések esetén tanévenként egy alkalommal az igazgató állapítja meg. - igazgatói megrovás: tanévenként egy alkalommal az igazgató ítéli meg, amennyiben a korábbi fegyelmező intézkedések nem jártak eredménnyel. További szabálysértés fegyelmi eljárást von maga után. Fegyelmi büntetés: - megrovás, - szigorú megrovás, 19. oldal

20 - áthelyezés másik, azonos típusú iskolába jogszabályban meghatározott feltételekkel A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, a fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során az évi LXXX. törvény 76. szerint kell eljárni. A súlyos kötelezettségszegések fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Súlyos kötelezettség-szegésnek minősülnek például: o agresszió: mások szándékos fizikai és/vagy lelki bántalmazása. o becsületsértés: munkavállalót munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el. o rágalmazás: aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. o kényszerítés: aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz. o egészségre ártalmas szerek (dohányáru, szeszesital, drog, egyéb tiltott szerek/dolgok) iskolába hozatala, fogyasztása. o szándékos károkozás, lopás, rendzavarás o a netikett, az -ezés szabályainak megsértése, internetes jelszó feltörése. o levéltitok megsértése: aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész. Fegyelmi eljárást megelőző eljárás (egyeztetési eljárás) rendje: Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást biztosít az iskola. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő (vagy gondviselő), valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő (vagy gondviselő) egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő (vagy gondviselő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő (vagy gondviselő) hozzájárult. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (vagy gondviselő) - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő (vagy gondviselő) nem kérte a 20. oldal

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 II. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 III. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalmi összefoglaló... 2 Hatástanulmány... 3 A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatása...

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben