Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Györkönyi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 i Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: augusztus 30.-án a nevelőtestület Átdolgozta: március 22.-én a nevelőtestület Véleményezte: a szülői munkaközösség. Törvényességi szempontból felülvizsgálta és jóváhagyta: - Bikács Községek Önkormányzatai Képviselő Testülete KIK PAKSI TANKER

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések Az SZMSZ célja: Az SZMSZ jogszabályi-alapja: Az SZMSZ hatálya: 5 3. Az intézmény meghatározása Az intézmény neve: Székhelye: Fenntartója: Az Alapító Okirat határozatának száma: Az Alapító Okiratban meghatározott intézményi alaptevékenységek: Az intézmény jogállása A közös közigazgatású intézmény működése Az intézmény létesítményei: 6 4. Az iskola működésének rendje A vezetők benntartózkodása Ügyeleti rend Tantárgyfelosztás, órarend A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának helyszíne a pedagógus munkakörben dolgozók esetében 9 5. Az óvodák működési rendje... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. Iskolai és óvodai közösségek Az iskola vezetési rendszere, munkamegosztás Az iskola felelős vezetője: Az igazgató közvetlen vezető munkatársai:... Hiba! A könyvjelző nem létezik Az igazgató tanácsadó testülete: A vezetők közötti munkamegosztás Az-intézményvezető helyettesítése... Hiba! A könyvjelző nem létezik Nevelőtestület Iskolai szakmai munkaközösség Az óvodai szakmai munkaközösség feladatai Hiba! A könyvjelző nem létezik Az iskolai és óvodai szülői munkaközösség Diákönkormányzat Az egyes közösségek-kapcsolattartásának formái és rendje Kapcsolattartási-formák A kapcsolattartás rendjét meghatározó dokumentumok Az óvodai közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7. Pedagógiai program és munkaterv oldal

3 7.1. Pedagógiai program Az óvoda nevelési programja Hiba! A könyvjelző nem létezik Munkaterv Az-intézményi nevelő-oktató munka belső ellenőrzése Az ellenőrzés alapelvei A belső ellenőrzés területei A belső ellenőrzés formái A belső ellenőrzést végzők köre Tanulói jogviszony Az óvodai beiratkozás rendje Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulók felvétele A-tanuló jogai és kötelességei A tanuló értékelése A jutalmazás elvei és formái A fegyelmező intézkedések elvei, formái Az iskolai hiányzások igazolása Az óvodai hiányzások igazolása Hiba! A könyvjelző nem létezik A tanulók támogatása Egészségügyi ellátás Iskolai térítési díjak: önköltséges tanfolyam, kirándulás, táborozás Óvodai térítési díjak Hiba! A könyvjelző nem létezik. 10. Az intézmény védő, óvó előírásai A tanulók testi épségének védelmére vonatkozó előírások, veszélyforrások _ Udvari veszélyforrások Tantermek, folyosók veszélyforrásai A balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformák Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézmény ifjúságvédelmi tevékenysége Az ifjúságvédelmi felelős feladata: A nemdohányzók védelme Az intézkedés célja Intézményi szabályaink Iskolai és Óvodai hagyományok Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: Az iskolai munkához kapcsolódó szokások Az iskola dolgozóit érintő hagyományok Az intézmény külső kapcsolatai Kapcsolat más oktatási intézménnyel oldal

4 15.2. A gyermekjóléti szolgálattal Az intézmény-egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval Az iskolaorvos feladata: A védőnő feladata: Az intézmény létesítményeinek használata Előírások az egyes helyiségek használatára Terem bérbeadás A tankönyvellátás rendje Pályázatokon való részvétel A részvétel célja A pályázatban vállaltak megvalósítása A nyertes pályázatot készítők elismerése Aláírási és pecséthasználati jogkör Záró rendelkezések: oldal

5 ÁLTAL ÁNOS RENDELKEZÉ S EK 1.1. Az SZMSZ célja: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések meghatározása Az SZMSZ jogszabályi-alapja: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A 20/2012. (VII.31.)EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az SZMSZ hatálya: Az elfogadás napjától kezdődően határozatlan időre kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára. AZ INTÉZMÉ NY MEGHAT ÁROZÁS A 1.4. Az intézmény neve: i Általános Iskola Jerkinger Grundschule 1.5. Székhelye: 7045, Fő u. 48. Telefon: 75/ KLIK 1.6. Fenntartója: 1.7. Az Alapító Okirat határozatának száma: 1.8. Az Alapító Okiratban meghatározott intézményi alaptevékenységek: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Német nemzetiségi nyelvoktatás Nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanulók magyar nyelvű oktatása Sajátos nevelésű igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5. oldal

6 Tanulásban akadályozottak, beszédfogyatékosok megismerése és viselkedés fejlődési rendellenességének kezelése Sajátos nevelési igényű a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. b. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; Hátrányos helyzetű tanulók képesség kibontakoztató és integrációs felkészítése Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás 1.9. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. Gazdálkodási szempontból részben önálló költségvetési (gazdálkodási és bérgazdálkodási) szerv. A törvényességi felügyeletet a KLIK gyakorolja. Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok módosításait a a fenntartó gondoskodik az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről Az intézmény működése Az intézmény szervezeti és szakmai tekintetben iskolai és óvodai egységből áll Az intézmény létesítményei: Épületei: Fő utca 48. Az iskolai egység központja 6. oldal

7 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNE K RENDJE A tanév során hétfőtől péntekig az iskola órától - 16 óra között tart nyitva. Rendkívüli tanítási napot az igazgató hétvégére illetve munkaszüneti napra is elrendelhet. A tanévközi tanítási szünetekben igény szerint szabadidős foglalkozást és az Önkormányzat konyháján menzát biztosítunk. Nyári szünetekben: előre meghatározott napokon a vezetőség ügyeletet tart. További munkanapokon az iskolatitkár és technikai dolgozók tartózkodnak az épületben. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkár irodájában történik hétfőtől péntekig 8,00-12,00-ig. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). A tanítás rendje 7,30 órától 8,00 óráig reggeli ügyelet vehető igénybe. 8,00 órától 13,30 óráig tanítás folyik. A tanítási órák 45 percesek. Szükség esetén a tanórák összevonhatóak, az óraközi szünet egyben történő kiadásával. Az összevont órát tartó nevelő a szünet idején felügyeletet biztosítani köteles. A tanítási órák napi és heti elosztását az órarend tartalmazza, a csengetési rendet a Házirend határozza meg. Tanórákon és foglalkozásokon tilos minden olyan tárgy, eszköz használata, melyet a tanórát vezető nem engedélyez, és az a tanórát zavarná. / telefon, discman., MP3, stb./ A pedagógus tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája előtt 15 perccel a munkahelyén, illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 15 perccel annak helyén köteles megjelenni. 7. oldal

8 A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7 óra 30 percig köteles jelenteni a feladat-ellátási hely vezetőjének vagy helyettesének, hogy intézkedhessenek helyettesítéséről. Egyéb esetben a pedagógus az intézmény vezetőjétől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a távol maradásra. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit, /óravázlatait/, a szükséges nevelői taneszközöket a helyettesítő kollega számára eljuttatni. Napközit vagy menzát igény szerint a gyermek családi körülményeit figyelembe véve biztosítunk. A napközis foglalkoztatás és a tanulószoba 16,00 óráig tart. Az iskola délutáni munkarendjébe szervesen épülnek be az egyéb foglalkozások: érdeklődési körök, szakkörök, sportfoglalkozások stb. A délutáni foglalkozások időszaka: 14,00-17,00 óra. Minden foglalkozásról naplót kell vezetni. A TÁMOP pályázatban érintett tagintézmények a fenntartás időszakáig 2015-ig a nevelési-pedagógiai programban meghatározott évfolyamokon, osztályokban, területeken részt vesznek a kompetencia alapú nevelésbenoktatásban, a pályázat kötelező elvárásaként a témaheteken, projekteken, az intézményi innovációs programokon A vezetők benntartózkodása Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7,45 7:30 óra és délután 16 15:30 óra között az intézmény vezetőjének az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus, illetve az ügyeletes nevelő felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az intézményvezető rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az iskolában tartózkodni, a szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével a gazdasági vezető tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. A takarító osztott munkaidő beosztásban dolgozik Ügyeleti rend Zsibongó és udvari ügyelet: 8. oldal

9 A zsibongókban pedagógus ügyel. A pedagógusok ügyeletesi beosztásánál figyelembe vesszük az órarendet. A bejáró tanulók délutáni felügyeletét és buszhoz kísérését is beosztás alapján a pedagógusok látják el. A beosztásnál figyelembe vesszük az órarendet Tantárgyfelosztás, órarend A tantárgyfelosztás az érvényes óraterv szerint készül. Az előkészítésnél előtérbe helyezzük: a felmenő rendszerű folyamatosság biztosítását - a szakmai szempontok érvényesítését, A lehetőségek szerint figyelembe vesszük az egyéni kívánságokat. Az órarend a tantárgyfelosztás alapján készül. Az órarend elkészítésénél törekszünk a tanulók egyenletes terhelésének biztosítására; Figyelembe vesszük a pedagógusok továbbképzésével, továbbtanulásával kapcsolatos elfoglaltságokat; lehetőség szerint az egyéni kívánságokat A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának helyszíne a pedagógus munkakörben dolgozók esetében A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásnak helyszíne a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján kerültek meghatározásra. Tanítással le nem kötött idő alatt a munkaidő tanítási órákkal, le nem kötött munkaidejét kell érteni. A pedagógusok munkaideje tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatokat és a feladatok ellátásának helyszínét a következő táblázat tartalmazza. 9. oldal

10 A munkaidő tanítással le nem kötött részében ellátandó feladatok és a feladatok ellátásának helyszíne Feladat megnevezése Intézményben ellátandó feladatok (igen/nem) Intézményen kívül ellátható feladatok (igen/nem) Napközi ellátás biztosítása igen igen nem Tanulószobai ellátás biztosítása igen nem nem Nem kötelező tanórai foglalkozások - felzárkóztatás, fejlesztés igen nem nem - tehetséggondozás igen igen nem - konzultáció igen nem nem - osztályközösségi program igen igen nem Nem kötelező tanórai foglalkozás időkerete terhére szervezett foglalkozások - diákkör (szakkör, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar, művészeti csoport) igen igen nem - tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek igen igen nem - házi bajnokságok igen nem nem - iskolák közötti versenyek, bajnokságok igen igen nem - diáknap igen igen nem - más tanórán kívüli foglalkozások (pl. kirándulás, táborok, erdei iskola). Pedagógiai program szerinti osztály/csoport foglalkozások Ügyviteli tevékenység - a védelmet, illetve fokozott védelmet igénylő, személyi adatokat tartalmazó, visszaélésre lehetőséget adó ügyviteli tevékenységek (napló, bizonyítvány, törzslap) - egyéb, az oktatási intézményben való tartózkodást nem igénylő feladatok Nevelőtestületi munkával kapcsolatos feladatok - nevelőtestületi munkára való felkészülés, dokumentumok készítése, áttanulmányozása, vélemény írásba foglalása nem igen nem igen igen nem igen nem nem igen igen igen igen igen igen - nevelőtestületi értekezlet igen nem nem Iskola partnereivel kapcsolatos feladatok - a partnerekkel kapcsolatos írásos dokumentációk készítése, véleményezése, igen igen igen Pedagógus otthonában ellátható feladatok (igen/nem) - személyes közreműködés (szülői értekezlet, igen igen nem családlátogatás, tárgyalás, stb.) Intézményi dokumentumok készítése, igen igen igen felülvizsgálata Felkészülés a tanórákra, foglalkozásokra igen igen igen Előkészítési feladatok a tanórákra, foglalkozásokra igen igen, ha igen, ha 10. oldal

11 Gyermekek/tanulók értékelésének feladatai (dolgozat- javítás stb.) jellege lehetővé teszi jellege lehetővé teszi igen igen igen A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó, munkavégzés alóli mentesítés (felmentés) esetei az Mt /2/ bekezdésének g) pontja alapján a két havi tanítási időkeret kiszámításakor -továbbtanulás esetén -intézmény érdekében, a munkáltató felkérése alapján: értekezlet továbbképzés szakmai tanácskozás tanulókíséret más intézmények általi hivatalos kikérés hivatalos rendezvényeken való részvétel egyéb speciális esetekben ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK Az iskola vezetési rendszere, munkamegosztás Az iskola felelős vezetője: Az intézményvezető munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Felelős a Kt.54. alapján az iskola szakszerű és törvényes működéséért; Felel: A pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési és mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működéséért, A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; A tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért. Vezeti a nevelőtestületet Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, és a diákmozgalommal; Dönt az intézmény működésével kapcsolatos hatáskörébe tartozó ügyekben; Képviseli az intézményt. 11. oldal

12 Az igazgató tanácsadó testülete: az iskolavezetőség Az iskola vezetőségének (az igazgatói tanácsnak) a tagjai: intézményvezető, a szakmai munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai, Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen (félévente egyszer) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé A vezetők közötti munkamegosztás Az intézményvezető: Irányítja, szervezi, ellenőrzi az iskola pedagógiai munkáját; Meghatározza az iskola fejlesztési irányvonalát, alakítja a koncepcióját; Megteremti az iskola zavartalan működéséhez szükséges feltételeket; Építi, fejleszti a testületet; Menedzseli az iskolát; Irányítja, ellenőrzi, értékeli a német, az osztályfőnöki és az óvodai-tanítói munkaközösségek munkáját; Havonta egy alkalommal beszámoltatja az óvodai egységek vezetőit. Az iskolai intézményegység-vezető: Koordinálja az iskola szakmai munkáját, a tanulók szabadidős tevékenységét; Iskolai szinten szervezi, ellenőrzi a szakköröket, tanfolyamokat, stb. Ösztönzi, segíti a pedagógusok szakmafejlesztését, részt vesz az iskolakoncepció alakításában; Ellátja a tartalmi munka ügyvitelével kapcsolatos feladatokat. Összefogja, elvileg irányítja a szakmai munkát Iskolai szinten szervezi a tanulmányi versenyeket, eredményméréseket, irányítja a tanulók pályázataival kapcsolatos feladatokat, Ellátja az iskola napi szervezési és működtetési feladatait; 12. oldal

13 1.17. Nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület Elfogadja: az intézmény pedagógiai programját, éves munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát, egyéb szabályzatait, az intézmény munkáját értékelő beszámolókat, a házirendet; Dönt: a tanulók magasabb évfolyamba lépéséről, a tanulók fegyelmi ügyeiről. Véleményt nyilvánít: az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestületi jogok gyakorlásának színterei: Osztályozó értekezletek: évente 2 alkalommal. Tantestületi munkaértekezletek. Aktuális tanácskozások: folyamatosan. A pedagógusok munkavégzésére vonatkozó előírások A pedagógusok munkaköri kötelességeit beosztásuk szerint készített munkaköri leírásuk tartalmazza. Az elfogadott munkaköri leírásban felsoroltak kötelező érvényűek, be nem tartásuk jogi következményekkel jár Iskolai szakmai munkaközösség A szakmai munkaközösség segíti az adott tantárgy, tantárgycsoport nevelési - oktatási feladatainak eredményes ellátását. Az adott szakterületen: Biztosítja a folyamatos szakmai - módszertani tapasztalatcserét; Ösztönzi, segíti a szakmafejlesztést; Megszervezi a belső ellenőrzést, az eredményméréseket, versenyeket, vetélkedőket, bemutató tanításokat; Értékelő jelentést készít egy-egy meghatározott témában; Közreműködik a szaktárgyakkal kapcsolatos továbbképzéseken, rendezvényeken; Évente 3-4 alkalommal munkaközösségi tanácskozást tart. A munkaközösség javaslatot tesz: a tantárgyfelosztásra, a taneszköz-fejlesztésre, a tanulók speciális osztályba való felvételének követelményeire, a tankönyvek és tanítási segédanyagok kiválasztására A szakmai munkaközösség vezetőjét az iskola igazgatója bízza meg a munkaközösség tagjainak kezdeményezése alapján. A megbízás többször meghosszabbítható Az iskolai szülői munkaközösség A szülői munkaközösség a szülők képviselő testülete. Az iskolai szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolaszülői közösség vezetősége. Az 13. oldal

14 iskolai szülői közösség választmányának munkájában az osztály szülői közösségek elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt. Az iskolai szülői közösség elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Feladata: a szülők törvény szerinti jogainak érvényesítése, kötelességeik teljesítésének elősegítése. A szülői munkaközösség vezetősége összefogja az egyes osztályokban választott szülők képviselőit. Az iskolai szülői közösséget az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, egyetértési jogkört gyakorol a házirendben előírtakkal, véleményezi az iskola pedagógiai programját, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. Javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján- a nevelőtestület egyetértésévelaz igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. A diákönkormányzat Dönt: Saját működéséről, Hatásköreinek gyakorlásáról, Egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Véleményt nyilvánít: Az iskola működésével, a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat működéséhez az iskola a szükséges feltételeket biztosítja. A tanulókat a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli az iskolavezetésben és a nevelőtestületi értekezleteken. 14. oldal

15 1.21. Az egyes közösségek-kapcsolattartásának formái és rendje Kapcsolattartási-formák Munkaértekezletek, nevelési értekezletek, pedagógiai tanácskozások, tapasztalatcserék, Szakmai napok, nyílt napok, Iskolai-óvodai ünnepélyek, rendezvények Folyamatos írásos tájékoztatás A kapcsolattartás rendjét meghatározó dokumentumok Az iskolai éves munkatervei Az iskolai közösségek SZMSZ - e PEDAGÓGIAI PROGRAM É S MUNK ATERV Pedagógiai program Az iskola nevelő-oktató munkája pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával lép életbe. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, feladatait; Az iskola helyi tantervét; Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és a választható foglalkozásokat; Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit; Az ismeretek számonkérésének formáit, követelményeit, a felkészültség értékelésének és minősítésének módját; Az iskola életét, munkáját segítő egyéb tevékenységeket. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével az átfogó intézményfejlesztést és innovációt: A kompetencia alapú oktatás bevezetését teljes tanórai lefedettséggel szövegértés, matematika tantárgyakból, német nyelvből Óvoda-iskola átmenet kidolgozását a Csúszda program szerint Az új tanulásszervezési eljárások alkalmazását Minden kezdet nehéz c. saját innovációt; A vásárolt Jó gyakorlatot Munkaterv Az iskolában tanévenként munkaterv készül, amely tartalmazza: A pedagógiai munka továbbfejlesztésének irányelveit; Az iskola képzési formáit. 15. oldal

16 A tanév helyi rendjét; A nevelőtestület pedagógiai fejlesztésének aktuális feladatait, programját; Az iskolai munka belső, ellenőrzésének tervét; - Az iskolai eredménymérések tervét; Az éves munkatervnek tartalmaznia kell a kompetencia alapú nevelés fenntarthatósági tervében szereplő éves feladatokat; A tanév helyi rendjét az EMMI évente kiadott rendelete alapján határozzuk meg. AZ-INTÉZMÉNYI NEVELŐ -OKTATÓ MUNK A BELSŐ ELLENŐRZÉSE Az intézmény belső ellenőrzési rendszere átfogja az óvodai és iskolai nevelő-oktató munka egészét Az ellenőrzés alapelvei Az iskolai belső ellenőrzésről évente külön tervezet készül. (Az éves munkaterv melléklete) Az ellenőrzés folyamatos. Az ellenőrzés tapasztalatait feldogozzuk, értékeljük, a szükséges intézkedéseket elvégezzük. Az ellenőrzés kiterjed: a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre, a munkafegyelem súlyos megsértését jelezni kell az intézmény vezetőjének Az ellenőrzés fajtái: tervszerű, előre megbeszélt szempontok szerinti ellenőrzés spontán, alkalomszerű ellenőrzés a. a problémák feltárása, megoldása érdekében b. a napi felkészültség felmérésének érdekében Az ellenőrzés tapasztalatait értékelni kell. A látogatáson feljegyzés készül. Az értékelés az ellenőrzött óvónővel közösen történik. Önértékelés Az általánosan jelentkező problémákat a nevelőtestülettel meg kell vitatni. A pedagógiai munka értékeléséhez alkalmanként szaktanácsadó segítsége igényelhető A belső ellenőrzés területei A tantervi követelmények teljesítése. A tanulók képességeinek fejlettsége (ütemezés külön terv szerint) A szakmai munka minősége. 16. oldal

17 A helyi szabályzók által előírt követelmények betartása (házirend helyi alapkövetelmények). Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A napi működtetéssel összefüggő iskolai teendők ellátása. A tanügy-igazgatási feladatok végrehajtása. A munkahelyi feltétel és körülményrendszer. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény gazdálkodása A belső ellenőrzés formái Tanítási órák és foglalkozások látogatása. Eredményvizsgálatok, felmérések. Beszámolók készítése. Helyszíni ellenőrzés A belső ellenőrzést végzők köre Intézményvezető, munkaközösség-vezetők. Belső munkatársak az átruházott jogkörök szerint (gazdasági ügyintéző, iskolatitkár, ) Különféle felelősök a saját tevékenységi területükön (ifjúságvédelmi felelős, pályaválasztási felelős, Az iskolafenntartó a Kt. lo2-l szerint végezhet ellenőrzést az iskolában. Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb ellenőrzések rendjét külön szabályzat tartalmazza, (iratkezelés, leltár, selejtezés, házipénztár kezelése, bizonylatozás, munkavédelmi ellenőrzés) TANULÓI JOGVISZONY A tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján az igazgató dönt. A tanköteles tanulót beiratkozáskor az iskola nyilvántartásba veszi. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a tizennyolcadik életévét A tanulók felvétele Az l. osztályba jelentkező körzetes tanulókat az iskola maradéktalanul felveszi. Beíratás: az általános iskolába történő beíratás rendje: a körzethatárokat a Megyei Kormányhivatal határozza meg minden. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 17. oldal

18 kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. A beíratás időpontját közzé kell tenni az iskolában, óvodában a beíratást megelőzően 30 nappal. A tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt, és a szülőket írásban értesíti a felvételről vagy a felvétel elutasításáról. A felsőbb évfolyamokba történő tanulói felvételnél- az egyedi körülmények mérlegelése alapján - az igazgató dönt. A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt a szaktanár javasolja, a szülő vagy a tanuló kérheti. A felvételről szakmai munkaközösség dönt. A napközi-otthonos, tanulószobai igények teljes kielégítésére törekszünk A-tanuló jogai és kötelességei A tanuló joga, hogy képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, biztonságos, egészséges környezetben tanulhasson, személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, igénybe vehesse az iskola szolgáltatásait, részt vegyen a diákkörök munkájában. A tanuló kötelessége: részt venni a kötelező foglalkozásokon, eleget tenni tanulmányi kötelezettségeinek, megtartani a tanulmányi rendet, házirendet és egyes szabályokat, megőrizni az iskola eszközeit, óvni létesítményeit, tiszteletet és megbecsülést tanúsítani nevelői és az iskola dolgozói iránt A tanuló értékelése Ha a tanuló az első évfolyam követelményeinek nem tesz eleget, munkája előkészítő jellegűnek minősül és az első évfolyamon folytathatja tanulmányait. A felsőbb évfolyamokon a tanuló előmenetelét - lehetőség szerint havi gyakorisággal - érdemjeggyel értékeljük, félévkor és évvégén osztályzattal minősítjük. A tanuló teljesítményéről szülője az ellenőrző könyv útján, vagy szülői értekezleten, fogadóórán tájékozódhat. Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Kettőt meghaladó elégtelen osztályzat esetén a nevelőtestület engedélyével tehet javítóvizsgát a tanuló A jutalmazás elvei és formái Az iskolai követelményeket kiemelkedően teljesítő, az intézmény hírnevét, erősítő tanulókat a következő formában jutalmazzuk. Tantárgyi elismerés kiváló teljesítményért adható. 18. oldal

19 Osztályfőnöki dicséretet kaphat a tanuló, ha kötelességein túli tevékenységet példamutatóan végez. Igazgatói dicséret tartósan végzett kimagasló teljesítményért jár. A -Bikács Általános Iskola Kiváló Tanulója kitüntetésben és emlékplakett jutalomban a tanulmányait befejező 8. osztályos tanuló részesülhet, amennyiben tanulmányi eredménye mindvégig kitűnő vagy jeles, magatartása és szorgalma példás volt. Az elismeréseket, a jutalmat adó nevelő, illetve osztályfőnök a tanuló ellenőrző könyvébe írja. Az igazgatói dicsérethez és az iskolai kitüntetésekhez külön oklevél készül A fegyelmező intézkedések elvei, formái Az iskolai közösség normáit megsértő tanulókat fegyelmező intézkedésben részesítjük. Szaktanári fegyelmező intézkedések: - nevelői figyelmeztetés: a szaktanító, szaktanár, napközis nevelő, ügyeletes nevelő állapítja meg a tanóra, foglalkozás rendjének zavarásáért, a feladatok ismételt mulasztásáért, tanórán kívüli rendbontásért. Osztályfőnöki fegyelmező intézkedések: - osztályfőnöki figyelmeztetés: tanévenként három alkalommal az osztályfőnök ítéli meg. Megbízatás, kötelesség egyszeri vagy ismételt mulasztásáért, háromszori késésért, az első igazolatlan mulasztásért, nem engedélyezett eszköz iskolába hozataláért, használatáért ebben a fegyelmi intézkedésben részesül a tanuló. Szaktanári kezdeményezésre három nevelői figyelmeztetést követően a negyedik szabálysértés osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. - osztályfőnöki intő: osztályfőnöki intő fegyelmező intézkedéssel tanévenként egy alkalommal sújtható az a tanuló, aki kötelességszegése miatt már háromszor osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült. Egyszeri súlyos kötelességszegésért is megítélheti az osztályfőnök. - osztályfőnöki megrovás: az osztályfőnök állapítja meg a megelőző fegyelmi intézkedések eredménytelensége esetén. Igazgatói fegyelmező intézkedések: - igazgatói figyelmeztetés: az osztályfőnök kezdeményezésére az igazgató állapítja meg, tanévenként egyszer adható. 10 óránál több igazolatlan mulasztásért, iskolánkhoz méltatlan magatartásért, helyhez, alkalomhoz nem illő viselkedésért, tanuló vagy felnőtt emberi méltóságának megsértéséért, az iskola berendezéseinek, más személyi tulajdonának rongálásáért megítélendő fegyelmező intézkedés - igazgatói intő: a fentieknél súlyosabb vagy ismétlődő szabályszegések esetén tanévenként egy alkalommal az igazgató állapítja meg. - igazgatói megrovás: tanévenként egy alkalommal az igazgató ítéli meg, amennyiben a korábbi fegyelmező intézkedések nem jártak eredménnyel. További szabálysértés fegyelmi eljárást von maga után. Fegyelmi büntetés: - megrovás, - szigorú megrovás, 19. oldal

20 - áthelyezés másik, azonos típusú iskolába jogszabályban meghatározott feltételekkel A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, a fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során az évi LXXX. törvény 76. szerint kell eljárni. A súlyos kötelezettségszegések fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Súlyos kötelezettség-szegésnek minősülnek például: o agresszió: mások szándékos fizikai és/vagy lelki bántalmazása. o becsületsértés: munkavállalót munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el. o rágalmazás: aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. o kényszerítés: aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz. o egészségre ártalmas szerek (dohányáru, szeszesital, drog, egyéb tiltott szerek/dolgok) iskolába hozatala, fogyasztása. o szándékos károkozás, lopás, rendzavarás o a netikett, az -ezés szabályainak megsértése, internetes jelszó feltörése. o levéltitok megsértése: aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész. Fegyelmi eljárást megelőző eljárás (egyeztetési eljárás) rendje: Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást biztosít az iskola. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő (vagy gondviselő), valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő (vagy gondviselő) egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő (vagy gondviselő) figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a szülő (vagy gondviselő) hozzájárult. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő (vagy gondviselő) - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő (vagy gondviselő) nem kérte a 20. oldal

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Talentum Baptista Általános iskola 2014 1 Tartalomjegyzék I. A működés, a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje...6.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM Szervezeti Működési Szabályzat 2013 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1.1. Az SzMSz hatálya...3 1.2. Az intézmény alapadatai...3 1.3. Az intézmény létszámkeretei...3

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. december 31. 2 TARTALOM I. Bevezető rész... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 6 1.2. Az intézmény neve,

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási

Részletesebben

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Baracsi Négy Vándor Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baracsi Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs Széchenyi út 102. 2013. TARTALOM Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. Az óvoda jellemzői 3. A működés rendje 4. Az óvoda szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3600 Ózd, Bem út 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4.o. II. Az iskola általános jellemzői 5.o. III. Az intézményegység

Részletesebben