ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK Apollo Tejtermék Kft Apollo Milchprodukte GmbH 1 Általános feltételek; hatáskör 1. Üzleti feltételeink kizárólagos érvény ek. Ellentétes vagy üzleti feltételeinkt l eltér feltételeket nem ismerünk el, hacsak kifejezetten írásban jóvá nem hagytuk. Feltételeink akkor is érvényesek, ha ellentmondó vagy üzleti feltételeinkt l eltér feltételek ismeretében a szállítást fenntartás nélkül teljesítjük. 2. Üzleti feltételeink kizárólag vállalkozókra (a továbbiakban: ügyfél) vonatkoznak. A vállalkozók az eladási feltételek értelmében olyan természetes vagy jogi személyek, vagy jogképes személyi társaságok, akikkel üzleti kapcsolatba lépünk, akik ipari vagy független szakmai tevékenységet folytatnak. 1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. 2 Szerz déskötés 2. Egy áru megrendelésével az ügyfél kötelez érvénnyel elismeri, hogy megvásárolja az árut. Ennek elfogadásáról írásban nyilatkozunk az ügyfélnek. Munkatársaink telefonos felvilágosításai nem jelentenek min ségi garanciát vagy egyéb kötelezettséget. 3. A szerz déskötés csak a megfelel és id ben történ beszállítás feltétele mellett jöhet létre, amit beszállítóink és fuvaroztatóink végeznek. Ez csak arra az esetre érvényes, ha a nem megvalósult szállítás nem a mi feladatunk, különösen akkor, ha beszállítónkkal egy pontosan ugyanolyan fedezeti ügyletet kötünk meg. Az ügyfelet a teljesítés meghiúsulásáról haladéktalanul értesítjük. Az ellenérték azonnal visszatérítésre kerül. 4. Az áruk utánrendelésekor tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, ha az árut az eredetileg megállapodott áron nem tudjuk leszállítani. 3 Árak fizetési feltételek 1. Eltér megállapodás hiányában áraink EXW (ex works gyárból szállítva) az Incoterm 2000 szerint értend k, ehhez jön még a törvényes általános forgalmi adó. 2. Ha szerz désmódosításokat fogadunk el, akkor az ügyfél viseli az ebb l származó többletköltségeket. A változásokat az ügyfélnek kötelessége haladéktalanul, de legkés bb hét napon belül, még a megegyezés szerinti szállítási határid el tt írásban tudomásunkra hozni. A szerz dés módosításait el tte írásban vissza kell igazolnunk. 3. Eltér megállapodás hiányában a fizetésre mindennem levonás nélkül, ingyenesen, fizetési helyünk felé kell teljesíteni. Az ügyfélnek nem engedélyezett, hogy egyoldalú levonásokat végezzen a csomagolóanyag, különösen a szállítási csomagolás eltávolítására. 4. Az ügyfél vállalja, hogy az áru átvétele után, a leszállítást követ 14 napon belül fizet. A határid lejárta után az ügyfél fizetési késedelembe kerül. Az ügyfélnek a késedelem

2 idejére késedelmi tartozás címén az alapkamaton túl 8%-os kamatot kell fizetnie. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy magasabb késedelmi veszteséget mutassunk ki, és azt érvényesítsük. 5. Az ügyfélnek csak akkor van joga felszámításra, ha viszontkeresete már joger re emelkedett, vagy mi elismertük keresetét. Az ügyfél visszatartási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha viszontkeresete ugyanazon szerz dési jogviszonyon alapul. 6. Váltót és csekket fizetésként csak különleges egyezség alapján fogadunk el. A váltóval és csekkel történ kifizetéseket csak akkor tekintjük teljesítettnek, ha az ellenértéket a mi számlánkon végérvényesen jóváírták. 4 Szállítási határid 1. A szállítási határid legkorábban a megbízási igazolás elküldésével kezd dik, miután az ügyfél a beszerzend dokumentumokat, engedélyeket, stb., behozta, valamint a megegyezés szerinti el leg beérkezett. Szállítási kötelezettségünk betartása feltételezi, hogy az ügyfél továbbra is kell id ben és megfelel en teljesíti kötelezettségét. A nem teljesített szerz déssel szemben kifogással élünk. 2. A szállítási határid t akkor tekintjük teljesítettnek, ha annak lejártáig a szállítást vagy a küldési készültséget közölték velünk. Ez érvényes az engedélyezett részszállításokra is. 3. A szállítási határid egyes intézkedések esetében annak mértékében meghosszabbodik, mint munkaügyi viták, különösen sztrájkok vagy kizárások esetén, valamint el re nem látható, t lünk független akadályok esetén, amennyiben az ilyen akadályok bizonyíthatóan a szállítandó tárgy elkészítését vagy leszállítását jelent s mértékben befolyásolják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha, ezek a körülmények alvállalkozóknál jelentkeznek. A fent említett körülményekért akkor sem vállaljuk magunkra a felel sséget, ha azok egy már fennálló késlekedés ideje alatt jönnek létre. Az ilyen jelleg akadályok kezdetét és végét fontos esetekben a lehet legrövidebb id n belül közöljük az ügyféllel. 4. A szállítási határid túllépése esetén az ügyfél nem tarthat igényt kártérítésre, a szerz dést l sem állhat el. 5. Ha a szállítás az ügyfél kérésére késik, akkor egy esetleges tárolási költségeket felszámítjuk neki. További igényeket, különösen a kártérítési igényeknek az érvényesítési jogát fenntartjuk. Ha az ügyfél a megállapodott határid n belül nem veszi át az általunk szállított árut, akkor az ügyfél köteles, el zetes értesítés nélkül az összes abból ebb l ered kárt megtéríteni. Ebben az esetben mi is jogosultak vagyunk az árut egy harmadik félnek eladni. 5 Kockázatvállalás csomagolási költségek 1. Az áru véletlen elvesztésének, valamint véletlen romlásának kockázata - az áru átadásával, helykülönbségi vétel esetén a termék kiszállításával a fuvarozónak, a

3 szállítmányozónak vagy egyéb módon a küldés végrehajtásáért felel s személynek vagy intézménynek - az ügyfelet terheli. 2. Ha a szállítás olyan okból késlekedik, amelyért az ügyfél a felel s, akkor az áru véletlen elvesztésének és véletlen állapotromlásának kockázata a rendelkezésre bocsátás napjával kezd d en az ügyfelet terheli. 3. A szállítási- és minden egyéb csomagolást a csomagolási szabályzat értelmében nem veszünk vissza, kivételt képeznek a visszaváltható raklapok. Az ügyfél saját költségén köteles gondoskodni a csomagolás megsemmisítésér l. 4. Amennyiben az ügyfél kéri, a szállítmányt szállítási biztosítással fedezzük, az ebb l adódó költségeket az ügyfél viseli. 6 Jótállás 1. Az ügyfél garanciális igényei feltételezik, hogy hátralékos ellen rzési és kifogásolási kötelezettségeinek szabályszer en eleget tett. 2. A szállításokat az átvételkor azonnal ellen rizni kell. Minden hiányosságról, beleértve a garantált tulajdonságokat is, 24 órán belül tudomást kell szereznünk. Folyékony tejtermékek esetében, mint pl. tej, joghurt, tejszín, stb. az összes hiányosságról már az áru átvétele után 6 órával, de minden esetben a kirakodás (lefejtés), feldolgozás, vagy egy harmadik fél felé történ továbbadás el tt, tudomást kell szereznünk. Ha mintavételre kerül sor, akkor számunkra is egy ellenpróbát kell elvégezni, azt biztonságba kell helyezni és megfelel mennyiségben tárolni és felénk a mintavételt haladéktalanul jelezni kell 3. A kifogásolt szállítmányokat szakszer en kell tárolni és kezelni. Visszaküldeni csak a mi beleegyezésünkkel lehetséges. 4. Amennyiben az ügyfél az árut közvetlenül az (át)vev jének szállítja tovább, abban az esetben az ügyfél felel - a fent említett szabályozások szellemében - a rendelkezések betartásáért. 5. Indokolt kifogások esetén saját belátásunk szerint vagy jóváírásra, vagy kárpótlásul hibátlan áru szállítására kerül sor. Ha a csereszállítmány hibás, úgy az ügyfél jogosult választani, hogy visszalép, vagy árleszállítást kér. Ha az ügyfél a meghiúsult utólagos teljesítés után úgy dönt, hogy eláll a szerz dést l, akkor nem jár neki kártérítés a hiányosság miatt. Ha az ügyfél a meghiúsult utólagos teljesítés után úgy dönt, hogy kártérítést igényel, akkor az áru az ügyfélnél marad, ha ez elvárható t le. A kártérítés összege a vételár és a hibás áru értékének különbözetére korlátozódik. Mindez nem érvényes, ha a szerz désszegést rosszhiszem en mi idézzük el. 7 Tulajdonjog fenntartásának biztosítása 1. Mindaddig fenntartjuk az áru tulajdonjogát, amíg az összes, szerz désben foglalt kifizetés be nem érkezik. Ha az ügyfél a szerz désnek ellentmondóan viselkedik, különös tekintettel a késedelmes fizetésre, fenntartjuk a jogot, hogy a vásárlás tárgyát visszavegyük. A megvásárolt áru visszavétele részünkr l nem jelenti, hogy visszalépünk a szerz dést l, hacsak ezt kifejezetten írásba nem adjuk. Ha lefoglaljuk az árut, az

4 részünkr l mindig a szerz dést l való visszalépést jelenti. Az áru visszavétele után jogunkban áll annak értékesítése, a bevételt az ügyfél kötelezettségeire kell felszámítani, levonva a megfelel értékesítési költségeket. 2. Lefoglalás vagy egy harmadik fél bármilyen beavatkozása esetén az ügyfél köteles minket haladéktalanul írásban értesíteni, hogy a ZPO, azaz a németországi polgári perrendtartás a alapján pert indíthassunk. Amennyiben a harmadik fél nincs abban a helyzetben, hogy felénk a Pp a alapján egy per bírósági és peren kívüli költségeit megtérítse, akkor az ügyfélnek kell felel sséget vállalnia a nekünk okozott veszteségért. 3. Az ügyfél jogosult az árut szabályos üzletmenetben továbbadni; viszont ebben az esetben már minden olyan követelésr l lemond, ami követelésünk számlázott végösszegét illeti (beleértve az áfa-t), ami neki a viszonteladásból a vev ivel vagy egy harmadikkal szemben felmerül, függetlenül attól, hogy az áru feldolgozás nélkül vagy a feldolgozás után került értékesítésre. Ennek a követelésnek a behajtásához az ügyfél a visszalépés után is felhatalmazott marad. Jogosultságunkat, hogy a követelést magunk hajtsuk be, változatlan marad. Azonban vállaljuk, hogy a követeléseket mindaddig nem hajtjuk be, amíg az ügyfél a fizetési kötelezettségeinek a beszedett bevételb l eleget nem tesz, nem kerül fizetési késedelembe, de különösképpen, hogy nem nyújtottak be indítványt ellene cs deljárás kezdeményezésére, illetve nincsenek a kifizetések sem felfüggesztve. Ha azonban ez a helyzet, akkor elvárhatjuk, hogy az ügyfél részünkre az átruházott követeléseket és azok adósait ismerteti, az összes, a behajtáshoz szükséges adatot megadja, az ahhoz kapcsolódó okmányokat átadja és tájékoztatja az adósokat (harmadik felet) az átruházásról. 4. Azt, hogy a vásárlás tárgyát az ügyfél feldolgozza vagy átalakítja számunkra, mindig betervezzük. Ha az árut más, nem a mi tulajdonunkat képez tárggyal dolgozzák fel, akkor igényt tartunk az új áru társtulajdonjogára, a többi, a feldolgozás idején feldolgozott termékhez viszonyítva az eredeti áru értékének arányában (a követelés számlázott végösszege áfa-val). A feldolgozással keletkezett termékre a továbbiakban ugyanaz érvényes, mint a kikötés szerint szállított árura. 5. Ha a vásárlás tárgyát más, nem a mi saját termékeinkkel,/ szétválaszthatatlanul összevegyítik, akkor igényt tartunk az új áru társtulajdonjogára, a többi, a feldolgozás idején feldolgozott termékhez viszonyítva az eredeti áru értékének arányában (a követelés számlázott végösszege áfa-val). Ha oly módon történik a vegyítés, hogy az ügyfél áruja min sül f árunak, akkor a megegyezés szerint az ügyfél átruházza nekünk a részesedésnek megfelel (mérték ) társtulajdont. Az ügyfél meg rzi számunkra az így keletkezett kizárólagos tulajdont vagy résztulajdont. 6. Az ügyfél, hogy biztosítsa a vele szemben fennálló követeléseinket, átengedi azon követeléseit is, amelyek a vásárlás tárgyának kapcsán egy ingatlannal összefüggésben egy harmadik féllel szemben keletkeznek.

5 7. Kötelezzük magunkat arra, hogy a minket megillet értékpapírokat az ügyfél kérésére olyan mértékben adjuk ki, amilyen mértékben a mi értékpapírjaink/biztosítékaink realizálható értéke a biztosítandó követeléseket több mint 10 %-kal meghaladja; a kiadandó értékpapírok kiválasztása minket illet meg. 8 Visszalépés és kártérítés 1. Ha a szerz dés megkötése után megállapítható, hogy a vételár kifizetéseit az ügyfél fizetésképtelensége és/vagy fizetési késedelme veszélyezteti, jogunkban áll egy el leg mérték biztosítékot követelni. 2. Ha az ügyfél ennek a követelésnek egy adott határid n belül nem tesz eleget, akkor elállhatunk a szerz dést l. További követeléseket - különösen a visszatartási jogoknak az érvényesítését - fenntartjuk. 3. Az ügyfél köteles bennünket haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben fizetésképtelenné válik, vagy cs deljárást indítottak ellene. 9 A felel sség korlátozása 1. A kötelesség enyhén gondatlan megszegésekor felel sségünk az áru fajtájától/jellegét l függ en el re látható, szerz désre jellemz, közvetlen átlagkárra korlátozódik. Ez érvényes törvényes képvisel ink vagy megbízottaink enyhén gondatlan kötelességszegésekor is. Nem vállalunk felel sséget jelentéktelen szerz dési kötelességek enyhén gondatlan megsértésekor. 2. Az ügyfél további igényei bármilyen jogi indokból kifolyólag nem lehetségesek. Amennyiben valamelyik szerz désben el forduló jelent s kötelezettségünket gondatlanságból megszegjük, akkor a dologi és személyi károkra vonatkozó kártérítési kötelezettségünket csak kötelez termék-felel sségbiztosításunk keretein belül biztosítjuk. A fenti kártalanítás alóli felmentés nem érvényes, ha a kár oka szándékosság vagy súlyos gondatlanság. 3. Az ügyfélnek hiányosság miatt fellép kártérítési igényei egy évvel az áru leszállítását követ en elévülnek. Ez akkor nem érvényes, ha nekünk rosszhiszem ség róható fel. 10 Tulajdonjog és szerz i jog; védjegyjog 1. Valamennyi, általunk átadott dokumentum, különös tekintettel a specifikációkra, a számításokra, a leírásokra, reklámanyagokra és az eladást segít anyagokra, a mi tulajdonunkban maradnak. Az azokból származó szerz i jogokat fenntartjuk. Ezekhez az okiratokhoz egy harmadik fél a hozzájárulásunk nélkül nem férhet hozzá. 2. Számos, általunk átadott és a fentiekben részletesen leírt dokumentáció mindaddig feljogosítja ügyfelünket a márkajelzésünkkel történ reklámozásra, ameddig mi nem ellenezzük reklámcélú használatát. 11 Záró rendelkezések

6 1. A Német Szövetségi Köztársaság jogrendszere érvényes. A CISG rendeletei (ENSZ egyezmény: szerz dések az áru nemzetközi adásvételére) ide nem vonatkoznak. 2. Ha az ügyfél keresked, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, akkor a jelen szerz dés kapcsán felmerül minden vitás esetben kizárólagos illetékes bíróság a mi székhelyünk szerinti bíróság. Ugyanakkor fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy ügyfelünket a lakhelye szerinti illetékes bíróságon pereljük be. 3. Az ügyfél a velünk kötött szerz dési jogviszonyból származó jogait egy harmadik félre csak a mi kifejezett írásos beleegyezésünkkel ruházhatja át. Mi azonban nem fogjuk megtagadni rosszhiszem en hozzájárulásunkat.

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) 1. Általános rész Jelen Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés és minden további szerződés részét képezik, a Vevő ellenkező feltételei vagy egyéb korlátozásai

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerzıdésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megköt és az Oracle programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szolgáltatások 3 Az Önök közreműködése 4 Díjak 5 Titoktartás 6 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 7 Adatvédelem 8 Felelősségkorlátozás 9 A

Részletesebben

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben