PDF created with pdffactory Pro trial version

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ÓÛÝÍÛÕWÎÝ ÆÎÌò»ª7µ»² 7¹» 7»»¼³7²» îððèñíò?³ ïìïò 7ªº± ³

2 Þ?? Ó?» + µ² îððë &² «

3 Bányászati és Kohászati Lapok Aszerkesztõségcíme: Postacím:Tapolca Pf Felelõsszerkesztõ: PodányiTibor (tel.: ) Aszerkesztõ bizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ) dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ) dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ) Kovács Béla (szerkesztõ) Bariczáné Szabó Szilvia Bircher Erzsébet dr. Dovrtel Gusztáv Erdélyi Attila dr. Földessy János Gyõrfi Géza dr. Horn János Jankovics Bálint Kárpáty Erika Livo László Lois László Mara Márta-Éva dr. Mizser János Sóki Imre dr. Sümegi István dr. Szabó Imre Szilágyi Gábor dr. Turza István Vajda István Kiadja: Országos MagyarBányászati éskohászatiegyesület Budapest,II.,Fõutca68. Telefon/fax: Felelõskiadó: dr.tolnay Lajos Nyomdaielõkészítés: Vorákné SzecseiMónika Nyomda: Press+PrintNyomda,Kiskunlacháza Belsõ tájékoztatásra,kereskedelmi forgalombanem kerül HUISSN TARTALOM ERÕS GYÖRGY, VARGA MIHÁLY: AMecsekérc Zrt. múltja, jelene és jövõje...2 Mecsekérc Zrt. in the past, today and in the future BERTA ZSOLT, FÖLDING GÁBOR, SZREDA GÉZA, DR. GORJANÁCZ ZORÁN, DR. VÁRHEGYI ANDRÁS: Az uránbányászati rekultiváció hosszú távú monitoring rendszere...7 The long-term monitoring system of the remediated facilities of the Hungarian uranium mining HÁMOS GÁBOR, BERTA JÓZSEF, BENKOVICS ISTVÁN, DR. SZÛCS ISTVÁN, CSICSÁK JÓZSEF: ABátaapátiban létesítendõ kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló felszín alatti térkiképzési és kutatási munkái...13 Underground excavation and exploration/research works of repository for low and intermediate level radioactive wastes at Bátaapáti KOVÁCS LÁSZLÓ, BENKOVICS ISTVÁN, BERTA ZSOLT: ABodai Aleurolit Formációban végzett telephely-kijelölõ kutatások az atomerõmûvi nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére...19 Research for the final waste disposal of high level radioactive wastes of nuclear power plant in the Boda Claystone Formation NÉMETH GÁBOR, SZÚDY BÉLA: Amátraszentimrei akna környezetvédelmi célú újranyitása...30 Reopening of Mátraszentimre shaft for environmental protection purposes DR. FEDOR FERENC, MOLNOS IMRE, SZIKSZAI ZSOLT, MENYHEI LÁSZLÓ: Feladatorientált informatikai fejlesztések a Mecsekérc Zrt.-nél...35 Task-orientated informatics innovations at Mecsekérc Zrt. DR. SZÛCS ISTVÁN, BERTA ZSOLT, MENYHEI LÁSZLÓ, MOLNOS IMRE, DEÁK FERENC: Ageofizikai és geotechnikai információk szerepe aradioaktív hulladéktárolók telephelyeinek vizsgálatában...40 The role of geophysical and geo-technical information in the investigations of radioactive waste disposals BERTA ZSOLT, FÖLDING GÁBOR, SZREDA GÉZA, SZULIMÁN SZILVIA, TAMÁS PÉTER: AMecsekérc Zrt. környezetvédelmi tárgyú tevékenysége...45 Environmental activity of Mecsekérc Zrt. BENKOVICS ISTVÁN, FÁBIÁN MIKLÓS, HOGYOR ZOLTÁN, SEBÕ ATTILA: Bányászati módszerek alkalmazása más célú föld alatti létesítményeknél...52 Mining methods at non mining underground projects TURGER ZOLTÁN, HOGYOR ZOLTÁN, VRÁSZLAI FERENC: Ageodéziai szolgálattevékenysége abátaapátilejtõsaknákmélyítésénél..60 Geodetic survey at driving the inclined shafts at Bátaapáti DR. VÁRHEGYI ANDRÁS, DR. GORJANÁCZ ZORÁN, HORVÁTH ZSOLT: Komplex radiometriai módszer alkalmazása ahazai szénhidrogén-kutatásban...64 Application of complex radiometric method in the domestic oil and gas exploration (Folytatása86.oldalon.) Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 1

4 AMecsekérc Zrt. múltja, jelene és jövõje ERÕS GYÖRGY okl. bányamérnök,okl. közmûépítõ szakmérnök, okl. szakközgazda, elnök-vezérigazgató VARGA MIHÁLY okl. bányamérnök,terület- és településfejlesztési szakmenedzser, biztonságtechnikai fõmérnök (Mecsekérc Zrt., Pécs) A100%-os állami tulajdonú Mecsekérc Zrt október 1-jétõl mûködik jelenlegi struktúrájában éspiaci körülmények között. Cikkünkben be kívánjuk mutatni ésbizonyítani,hogy egy bányászati szakágazat uránbányászat megszûnésének nem kell az adott cég megszûnését isjelentenie, hanem kellõelõrelátással, megfelelõ stratégiával éspersze sok munkával akorábbi tapasztalatokra és ameglévõ tudásra alapozva avalós piaci viszonyok közt is jól mûködõ társaságként tovább mûködhet. Bemutatjuk ahazai uránbányászat és acég életének legfontosabb állomásait, eddigi eredményeit és a2010-ig terjedõ, valamint az azt követõ idõszak jövõképét is. Elõzmények 1947-ben kezdõdött Magyarországon aterepi uránkutatásmagyarszakemberekirányításával. 1953júliusában amecsek hegység Jakab-hegy D-i elõterében,kõvágószõlõs község K-i határán T.Csuprova és L.Cs.Puhalszkij geofizikusokjelentõsaktivitásokat észleltek a permi idõszaki homokkõ összletben. A Mecseki lelõhely földtani kutatásánaktörténeteezidõponttólszámítható. 1955végére három ipari feltárásra alkalmas területet jelölnek ki Dél-Szõlõs, Bakonya és Tótvár, a késõbbii.,ii.ésiii.sz.bányaüzemekterületeit július 1-jei hatállyal aminisztertanács 00-1/1955. sz. határozata alapján Bauxitbánya Vállalat elnevezésselúj állami vállalat alapítását rendelte el KissÁrpád,azakkorivegyipariésenergiaügyiminiszter tõl amár csak magyar szakemberekbõl álló vállalatújneve:pécsiuránércbánya Vállalat ben apécsi Uránércbánya Vállalat tevékenységénekbefejezésekéntazelkészültdúsítómûbenelõállították az elsõ vegyi dúsítmányt. Ezzel egy idõben avállalat neve Mecseki Ércbányászati Vállalatraváltozik.(Továbbiakban MÉV.) 1971-ben aiv.üzemben, 1983-ban az V.üzemben is megindultatermelés. A mecseki uránérclelõhely földtani kutatásának megindulásával egyidejûleg sor került akörnyezet állapotfelmérésére. Kiemelkedõ figyelmet fordítottak atelepülésekbel-éskülterületeinazásottkutakésforrások hidrogeológiaiadatainakvizsgálatára,különöstekintettelavízradontartalmára. AMÉV szerkezeti átalakulása Afémurán árnövekedése nem követte atermelés önköltségének jelentõs emelkedését, ezért a vállalat csak állami támogatással tudott mûködni. Ez 1988-ban márelértea2300mft-ot,ezértaminisztertanács1989 szeptemberében határozatot hozott a termelés megszüntetésérõl, a bányabezárási munkálatok azonnali megkezdésérõl, lehetõséget adva ugyanakkor avállalat vezetõségének, hogy megtalálja atevékenységgazdaságossátételének útját. Avállalat minden cselekedetét atúlélési stratégiának rendelte alá. Ennek megfelelõen megtisztította szervezetét mindazon tevékenységektõl, amelyek nem közvetlenül atermelést szolgálták. Akiegészítõ tevékenységek folytatására atevékenységi körök jelentõs bõvítésével 17 gazdaságitársaságothozottlétre,amelyekkft.,rt.ésbt.formábanmûködnek. Akormány3028/1991-eshatározatamegerõsítettea MÉVszándékát,hogyegyrésztlétrehozzonegyazurántermelési és feldolgozási feladatok ellátására alkalmas életképes,önállógazdaságitársaságot,melyaprivatizáció elõkészítéseként lehetõséget ad atársasági formában történõ mûködés megkezdésére, valamint amegmaradóvállalati résztalkalmassá tegye amúltbóláthúzódó feladatok ellátására december 17-én az IKM javaslatára megalapították és bejegyezték a Mecsekurán Leányvállalatot, majd április 2-ánaMecsekuránÉrcbányászatiKorlátoltFelelõsségû társaságot. A Mecsekurán Kft. megalakulásától, évrõl évre veszteséges gazdálkodást folytatott. Atársaság mûködésévelkapcsolatossokrétûvizsgálatokutánakormány a 2161/1994. (VII. 30.) határozatában rendelkezett arról,hogy december 31-igamárfeltárturánérckészletet le kell termelni, tovább abányászat és ércfeldolgozás nem folytatódhat. Ez a Mecsekurán Kft. jogutód nélkülimegszûnésétjelentette. Amecseki uránipar mûködési ideje alatt 1200 km vágatothajtott ki,közel50milliótonnakõzetettermelt ki,melybõlmintegy45milliótonnakõzetet ezenbelül 26milliótonnaércet hoztakfelszínre.aércetazércdúsító Üzemben feldolgozva mintegy tonna uránfémetállítottelõésexportált.(megjegyezzük,hogy ma, 2008-ban, az urán világpiaci ára afelszámolás idõszakáhozképestháromszoros.) A kormány 2085/1997. (IV.3.) sz. határozatában döntött amecseki uránércbányászat megszüntetésérõl ésabányabezárás,tájrendezéskiemeltállamifelelõsségi körben történõ végrehajtásáról, és ezzel afeladattal beruházóként, lebonyolítóként a MÉV-et bízta meg, 2 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

5 míg amunka kormányszintû felelõse az Ipari éskereskedelmi(késõbbgazdasági)minisztériumlett.amunkálatok1998. január1-jévelkezdõdtek, miután amév 1997-ben benyújtotta a Mecseki uránbányászat megszüntetésének környezeti hatástanulmányát, melyre a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség a /1998. sz. határozatával kiadta akörnyezetvédelmi engedélyt. A munkák tervezett befejezési határideje december 31. volt, de forráshiány miatt azagytározók rekultivációjacsak2008-ban fejezõdik be. Idõközben atulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. (ÁPV Rt.) akorábbi MÉV átalakításávalannakjogutódaként1998.április30-ihatállyallétrehozta amecsekérc Környezetvédelmi Részvénytársaságot(Mecsekérc Rt.). Az ÁPV Rt. igazgatósága július 30-i alapítói határozatában döntött, hogy agyöngyösoroszi ércbányák utódszervezetét ahidrotech Bányászati és Környezetvédelmi Kft.-t, valamint a Recski ÉrcbányákRt.-taMecsekércRt.-bebeolvasztja.Adöntést alapvetõen az indikálta, hogy abányabezárási és rekultivációs munkáknál egyedülálló gyakorlattal és referenciákkal, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szintén 100%-os állami tulajdonban lévõ Mecsekérc Rt. garanciát jelentett abányabezárási és környezetvédelmifeladatokszakszerûlebonyolítására. Adöntéshelyességerövididõalattbebizonyosodott, mindkét korábbiércbányánálkialakultabányabezárási és tájrendezési koncepció, és atulajdonos ÁPV Rt. megteremtetteamegvalósításfeltételeitis. AMecsekércRt.azállamifeladatokontúlmenõen megalakulásától fogva vállalkozási tevékenységet is folytatott. A vállalkozási munkák döntõ hányadát a radioaktívhulladékokelhelyezésérevonatkozókutatási tevékenységek jelentették. A közbeszerzési eljáráson elnyert munkák skálája szélesedett, volumenük egyre nõtt; s2004-ben három kutatási helyszínen (Bátaapáti, Boda, Püspökszilágy) elérte a3,5 Mrd Ft-ot, és hosszú távon monopolhelyzetet, biztos bevételi forrást jelentettekarészvénytársaságnak. Azegykori urániparivállalattörténeténeklegutolsó állomása2004,amikorannakérdekében,hogyaközvetlen állami forrásokból végzett bányabezárásiés rekultivációs, illetve apiaci alapú munkák szétválaszthatóak legyenek, az ÁPV Rt. arról döntött, hogy amecsekérc Rt.-bõl kiválás útján létrejön amecsek-öko Rt. Így a Mecsekércaversenypiaconmûködõcég,mígaMecsek- Öko az állami feladatok végrehajtását végzõ társaság lett. Ahajdani bányászati nagyvállalatból két középméretû, környezetvédelemmel foglalkozó társaság lett, amelyek abányászat idején megszerzett szaktudásra, ismeretekre alapozva, azokat továbbfejlesztve lehetõséget kaptak arra, hogy akörnyezetvédelmi piac jelentõs tényezõi legyenek. Mindezeken túlmenõen megteremtõdött a Mecsekérc Rt. privatizációjának elvi lehetõsége. AMecsekérc Rt. tevékenysége, eredményei között A Mecsekérc Rt. mûködésében október 1-jévelújidõszámításkezdõdött,ugyanis atársaságárbevételének jelentõshányadátkitevõ, közvetlen állami forrásból finanszírozott bányabezárási és rekultivációs feladatok amecsek-öko Rt.-hez kerültek, megszûnt amecsekérc Rt. feletti állami védõernyõ, és megkezdõdött az önálló, verseny- és piacszemléletûgazdálkodás. Atársaságmárazuránbánya-bezárásésarekultivációidejéntudatosankészültabefejezésutánimûködésre,éscéljaita2001-benkészültstratégiaitervébenmegfogalmazta.Eztastratégiaitervetaktualizálva2004-ben elõirányoztuk, hogy amecsekérc Rt. az alábbi fõbb területeken legyen képes környezetvédelmi, földtudományi, mûszaki, geotechnikai feladatok megoldására, kivitelezésére: Magyarországon, valamint ak-európai országokban urániparirekultivációstevékenységtervezése, környezetikárfelmérésitevékenység, környezeti kárelhárítási, illetve mentesítési tevékenységektervezése éskivitelezése, teljes körû rekultivációs és tájrendezési tevékenység, korábbi bányászati, illetve egyéb környezetkárosító mûveletekkövetkezményeinekfelszámolása, földtani,vízföldtaniésásványinyersanyagkutatás, radioaktív, illetve veszélyes hulladékok ideiglenes vagy végleges elhelyezésének elõkészítése, kutatási feladatok elvégzése,illetve azecéltszolgáló objektumokkivitelezése, infrastrukturális beruházásokkal (pl. út- és vasútépítés) kapcsolatos földtani, vízföldtani és geotechnikai tervezésiéskivitelezési feladatok, bányászatimódszerekkelkialakítandótározótérségek tervezése és kivitelezése (pl. gáz-, vagy LPG-tárolók, szivattyúsenergiatározóserõmûvek), ivóvízbázisokvédelme,biztonságbahelyezéseérdekébenvégzettvizsgálati,tervezésiéskivitelezésimunkálatok, külszíni és föld alatti szilárdásvány-bányászati tevékenység,bányászatijogmegszerzése. Vizsgáljuk meg, hogy a közötti idõszakbanhogyansikerültacélkitûzéseketrealizálni,ésennek eredményeként hogyan alakultak alegfontosabb vállalatimutatók. Árbevétel-eredmény Az 1. táblázatban az árbevétel és üzemi eredmény alakulásátmutatjukbe(zárójelbenaradioaktívhulladékok elhelyezésére vonatkozó kutatásokból származó bevétel). Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 3

6 1. táblázat Árbevétel és üzemieredmény bemutatása(m Ft) Év Árbevétel Üzemieredmény (3494) (3387) (4584) (3620) 148 Azárbevétela2007.évetkivévefolyamatosanemelkedik, de látható, hogy igen erõsen függ aradioaktív hulladékokelhelyezésérevonatkozókutatásokvolumenétõl.ezatevékenység lévénforrásaaközpontinukleárispénzügyialap amindenkoriközpontiköltségvetésbõl finanszírozott, így nehezen tervezhetõ, politikafüggõ. A társaság nyereségét vizsgálva megállapítható, hogy az afolyamatosan növekvõ tendencia ellenére is kicsi.ennekalapvetõokaamunkákjellegénésstruktúráján túlmenõen (elõre kijelölt vállalkozók, egyéb determinációk) az, hogy asaját létszám nehezen alkalmazkodott apiaci körülményekhez, hiányzott avállalkozási, menedzseri gyakorlat, a nyereségorientált szemlélet. Afejlõdésmegítéléseszempontjábólfontos,hogyan alakultak az 1fõre vetített mutatók, ezek a2. táblázatban találhatók. 2.táblázat Fajlagos árbevétel és üzemi eredmény(eft/fõ) Év Árbevétel Üzemieredmény táblázat Bérés bérenkívülijuttatások alakulása(eft/fõ) Év Bruttó bér Természetbeni juttatások eft/fõ 2004=100% eft/fõ 2004=100% ,0% ,0% ,5% ,0% ,7% ,3% ,6% ,7% végrehajtott 41,6%-os bérfejlesztés aversenyhátrányt enyhítette, és nem elhanyagolható atermészetbeni juttatásokviszonylagmagasvolumenénekésjelentõsfejlõdésénekhatásasem. Abemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy amecsekérc Zrt. a közötti idõszak fejlõdésealapjánegy konszolidált,stabilpiaccalrendelkezõ, lassan, de egyenletesen fejlõdõ cég képét mutatja. Láthatóakazokatényezõkis,amelyekavállalat sebezhetõségétjelzik.ezérta közöttitervezésiidõszakban megvalósult célok és az elemzések alapján a közötti idõszak üzleti stratégiai céljainak kidolgozásánál az új piacok felé történõ nyitás feltételeinek megteremtésevoltalegfontosabb szempont. Jövõkép AMecsekérc Zrt. menedzsmentje anapi és rövid távú feladatokon túlmenõen munkaellátottság vonatkozásában megvizsgálta a közötti idõszakot. Csak azokat alehetõségeket vettük figyelembe, ahol már megkötött szerzõdésekkel rendelkezünk, vagy a piacipozíciókalapjánamunkaelnyeréséneklehetõsége valószínûsíthetõ. Az egy fõre vetített, fajlagos eredmény jelentõsen emelkedett,amiaztbizonyítja,hogyazelõbbiekbenjelzett hiányosságok felszámolása terén jelentõs fejlõdés történt. Bér és béren kívüli juttatások Azönállómûködéskezdetiidõszakábanszembesültünk azzal aténnyel, hogy bérszínvonalunk nem versenyképes apiacon mûködõ hasonló cégek bérszínvonalával. Ahhoz, hogy értékes dolgozóinkat megtartsuk, ésminõségicserét,illetvefejlesztésttudjunkvégrehajtani,abérszínvonalatérezhetõenemelnikellett,ráadásul akötöttbérgazdálkodásbéklyóimellett.anégyévalatt 4.táblázat 1.ábra: Várhatóárbevételalakulása között (MrdFt/év) Várhatómunkaellátottságalakulása között Munkamegnevezése Várhatóévesvolumen(MrdFt/év) Kis ésközepes aktivitású kutatás 3-4(3,5) X X X X Nagyaktivitásúkutatás 1-2(1,5) X X X X Mátra (Gyöngyösoroszi) 0,6-0,8(0,7) X X X X Metróépítés 0,8-1 (0,9) X X Autópálya 0,6-1 (0,8) X X X Monitoring,környezetvédelem 0,4-0,6(0,5) X X X X X 4 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

7 5.táblázat Megállapítható, hogy amecsekérc közötti jövõje amunkaellátottság tekintetében megnyugtató. Aradioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozó kutatási tevékenységek biztosítják astabilitást, ametró és autópálya építésében, valamint abányabezárási és monitoring tevékenységben való részvétel pedig a fejlõdéslehetõségét. Ajelenleg ismert és prognosztizálható munkaellátottság 2011-ben drasztikusan mintegy 70%-kal csökken.természetesen nem lehetcél acégméretilyen méretû csökkentése, ami elbocsátásokkal, vagyonfeléléssel, jövedelemcsökkenéssel, acég eljelentéktelenedéséveljárna. Az egyedüli megoldás atevékenységi kör bõvítése, újprofilokkialakításávalújpiacokszerzése,acégstruktúra flexibilissé, költséghatékonnyá tétele amagasabb színvonalú, fegyelmezettebb munkavégzéssel. Ezzel párhuzamosanmegkellteremteniamunkaerõmotiválásánakújmódszereitis. Ajövõképkialakításánakállomásai: Amenedzsmentelképzeléseinekkialakítása,rendszerezése. Ajavaslat ismertetése egy szûk körû mûszaki-gazdaságifórumon,vélemények,javaslatok fogadása. Akibõvítetttervezetbemutatásamunkásgyûlésen,javaslatokfogadása. Avéglegesjövõképelkészítése. Amenedzsmentelképzeléseinekkialakításaa igterjedõstratégiaikoncepciónalapul,amelyröviden összefoglalva abányászati jellegû mélyépítési, bányabezárási, rekultivációs és környezetvédelmi területen jelentkezõlehetõségekmegismerését szolgáló piackutatásitevékenységkialakítása,erreépítvealehetõségek maximális kihasználását biztosító tevékenységszerkezet kialakítása, annak állandó figyelése és aváltozó feltételekheztörténõigazítása.arészletesvizsgálatelemeitaz 5.sz.táblázat tartalmazza. Érdeklõdve, de vegyes érzésekkel vártuk akét fórum reakcióját, afogadókészséget amenedzsment javaslataira,hiszenkorábbannemalegkedvezõbbbenyomások alakultak ki, bizonyos érdektelenség is látható volt avállalat ügyeitilletõen. Afórumokon az érdeklõdés,akonstruktivitás,sokújésértékesjavaslatfelvetése volt ajellemzõ.úgylátszikmegfelelõ tálalássalsikerült felkelteniadolgozókérdeklõdésétésbevonniõketajövõalakításába. Akövetkezõkben,hanemisteljeskörûen,ismertetjükaMecsekércfejlesztésielképzeléseit,amelyetannak érdekébenkívánvégrehajtani,hogy azrt.stabilitásaés fejlõdése a 2010 utáni idõszakban is fennmaradjon. Természetes,hogy ez amunka már elkezdõdött, hiszen olyan feladatokat is megfogalmaztunk, amelyek hatása csakhosszú távonérvényesül. Jelenlegi területek, pozíciók stabilizálása: apartneri viszonyok erõsítése apotenciális megrendelõk (RHK Kht., Mecsek-Öko), atárs és alvállalkozók irányában. Stratégiai partneri viszony, közös vállalkozási formák (Golder,ERÕTERV,Geo-Faber,Rotaqua). A évistratégiaiüzleticélok Stratégia Rész-stratégia Stratégiai,üzleticélkitûzések Marketinginformációs A sikeres pályázatfigyelési és pályázatírási rendszer, valamint az aktív marketing tevékenység szervezeti rendszerstratégiája kereteinekkialakítása. A tevékenység nemzetközi piacokra való fokozatos Nemzetközipiacistratégia kiterjesztéseésatársaságfelkészítéseezekenapiacokon Piaci való szerepléshez.leány-ésfiókvállalatokalapítása. stratégiák Akiválasztott tevékenységi körre vonatkozó folyamatos versenytárselemzésrendszerénekkialakítása,ajelenlegi Versenytársstratégia pozíciók megõrzése, illetve javítása. Szükség szerint együttmûködési szerzõdések kötése apotenciális pályázatipartnerekkel. Humán Akulcs-szakemberek megtartására alkalmas ösztönzési erõforrás rendszer. Állami oktatási, kutató intézmények konkustratégia renciájának partnerikapcsolattáalakítása. A versenyképességet biztosító folyamatos eszközfej- Eszközfejlesztésistratégia Pénzügyi lesztés,korszerûsítés. stratégiák Aprivatizáció adta lehetõségek kihasználása atársaság Privatizációsstratégia meghatározottmértékûtulajdonbavételére. Aprojektfeladatokvárhatóteljesítéséhezszükségesstabil Szervezet-átalakításstratégiája erõforrásfenntartása,aritkánvagyspeciálisanjelentkezõ igényekalvállalkozókkaltörténõrugalmas kielégítése. Afelelõsségirendszeregyértelmûkialakítása,afeladatok Szervezeti felelõseinekgyorskijelölése. Afelelõsökönállóságának stratégiák Irányításistratégia biztosítása és a beszámoltatási rendszer következetes alkalmazása. Vállalatiarculatformálás Atársaságiarculatfolyamatosformálása,aPRtevékenystratégiája ségtervezése,vezetõiszintûzsûrizéseésvégrehajtása. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 5

8 Közös vállalkozások, profit centerek (fiók cégek) kialakítása, a szervezet elmozdítása egyfajta holding struktúrafelé. BÁTATOM Kft.: Ingatlanfejlesztés, pályázatok kezelése. Magyar Alagútépítõ és Bányászati Kft.: metróépítés, autópálya alagútépítés,speciálismélyépítés. Ivó-éstermálvízkutatás:vízbázisvédelem,sajátkockázatú kutak készítése, értékesítése. Bányavizek hõmennyiségénekhasznosítása. Energetika: Szivattyúsenergiatározók,földtudományi,bányászati, környezetvédelmi kapacitásaink értékesítése, bányabelimegvalósításlehetõségének vizsgálata. Geotermikus kutatásokra (HDR, LPG) történõ bekapcsolódás. Széntelepigázlecsapolásikutatások. Uránkutatásokbatörténõbekapcsolódás. Kockázatitõkebefektetések: Ingatlanfejlesztés,lízing. Áruésdevizatõzsdeügyletek. Mérnökiésinformatikaikapacitásainkértékesítése: Ipari,földtanikutatások. Másodlagosnyersanyagok hasznosítása. Radiometriai kapacitáskiaknázás. Térinformatika,adatbáziskialakítás. Laborfejlesztés: Meglévõkapacitásokfejlesztése. Geokémiai, kõzetmechanikai, betontechnológiai kapacitások kialakítása. Szakembergárda megerõsítése: nevelés, képzés, motiváltság. Acégimázserõteljesjavítása:publikációsésszakmai marketingtevékenységfokozása. Összefoglalás Reméljük, hogy amecsekérc Zrt. fejlõdési pályájának, jövõképének bemutatása egyrészt érdeklõdésre tarthatszámot,másrésztötleteketisadhataszakmában tevékenykedõ vállalkozásoknak, sõt partnerségi kapcsolatokatisgenerálhat. AMecsekérc Zrt. fejlõdési törekvései egyre erõteljesebbenvetik felatulajdonosi szerkezetváltoztatás, aprivatizációigényét.véleményünkaz,hogyatársaság privatizációraérett,ésadolgozók,valamintamenedzsmenttulajdonosipozícióbahelyezése esetlegesenfriss tõke bevonása kedvezõ távlatokat nyit meg, aminek eredménye egy hosszú távon stabilan mûködõ középméretû környezetvédelmicég. Akövetkezõ cikkekben bemutatásra kerülõ nagy projektjeink(abátaapátikisésközepesaktivitásúradioaktív hulladéktároló kutatása, abafkutatása, környezetvédelmicélúbányabezárások)soránnagyszámúkonzorciumi partnerrel, alvállalkozóval dolgoztunk (dolgozunk)együtt.ezútonisszeretnénkmegköszönnihozzájárulásukat amunkálatok sikeres elvégzéséhez. Hasonlóképpen köszönet illeti mindazon hatóságokat, akikkeltevékenységünksoránkapcsolatbanvoltunk(és vagyunk), akorrekt és gyors ügyintézésükért, szakmai támogatásukért. Közülük is ki kell emelnünk amagyar Bányászati és Földtani Hivatalt és apécsi Bányakapitányságot,amelyekvezetõivel,munkatársaivalfolytatott nagyszámú egyeztetéseink során mindig korrekt szakmai-partneri viszonyt, aproblémák megoldására irányulóegyüttgondolkodásttapasztaltunk. ERÕS GYÖRGY bányamérnökidiplomáját1969-benanehéziparimûszaki Egyetemen,közmûépítõszakmérnökidiplomájátaMûszakiEgyetemen,szakközgazdászképesítésétaKözgazdaságtudományiEgyetemenszerezte. MunkájátaDorogiSzénbányáknálkezdte,majdazépítõiparkülönbözõterületeindolgozott.1998-tólazIpariésKereskedelmi Minisztérium uránbányászati miniszteri biztosaként amecseki bányabezárást és rekultivációt felügyelte. A MecsekércRt.felügyelõbizottságánaktagja,majd2004-tõlatársaságelnök-vezérigazgatója. VARGAMIHÁLY 1963-banapécsiPéchAntalIpariTanulóIntézetbenvájár,1967-benaCsétiOttóBányaipariTechnikumbanbányatechnikusiképesítéstszerzett.ANehézipariMûszakiEgyetemBányamérnökiKarán1973-banvégzettbányamûvelõszakon banaMiskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karánterület- éstelepülésfejlesztési szakmenedzserkéntvégzett.pályafutásaamagyaruránbányászathozkötõdik.többminttízbeosztásbandolgozott,üzemitechnológuskéntkezdett,svoltavállalatvezérigazgatójais.jelenlegajogutódmecsekérczrt.biztonságtechnikaifõmérnöke. Külföldi hírek Anémet Continental és aszlovák Matador üzlete Szlovákiában Puchov helység közelében vannak a MatadorCsoport üzemei,melyekahevederes szállítóberendezések nagy számát szállítják abányaüzemek és egyéb más termelõ vállalatok részére. Anémet Continental AGszállító hevedereket gyártó egysége érdekeltségi részt vásárolt a MatadorCsoportnál,ésmegalapítottaaContinentalMatador Rubberközösvállalatot. Mining Magazine december Bogdán Kálmán Hatalmas rendelés anémet Bucyrus(DBT) vállalatnál ANew World Resources NV (NWR), amely Közép- EurópábanésCsehországbanafeketeszén-termelésnekavezetõ vállalata, szándéknyilatkozatot adott anémet Bucyrus (DBT)vállalatnak10dbkomplettfrontfejtésiberendezés(gépesített biztosítás, jövesztõgép, láncos vonszoló stb.) vásárlására. Aberendezéseket acseh OKD (Ostrava Karvina District)bányáibanfogjáküzembehelyezni. AzOKD aznwrleányvállalata, deegybenacsehköztársaságlegnagyobbfeketeszén-termelõvállalata. Mining Magazine december Bogdán Kálmán 6 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

9 Az uránbányászati rekultiváció hosszú távú monitoring rendszere BERTA ZSOLT 1 okl. geofizikus mérnök, környezetvédelmi igazgató FÖLDING GÁBOR 2 okl. hidrogeológus, hidrogeológiai osztályvezetõ SZREDA GÉZA 1 okl. geológus mérnök, terepi részlegvezetõ DR.GORJANÁCZ ZORÁN 1 okl. radióökológus mérnök, radiometriai laborvezetõ DR.VÁRHEGYI ANDRÁS 2 okl. geofizikus mérnök, aföldtudományokkandidátusa, sugárvédelmi fõmérnök ( 1 Mecsekérc Zrt. Pécs, 2 Mecsek-Öko Zrt. Pécs) Akörnyezettel rendkívül érzékeny kapcsolatban lévõ uránbányászat megfigyelõ rendszere a 60-asévektõlmûködött. Amûködési tapasztalatok lehetõvé tették egy korszerû monitoring mûködtetését a rekultivációs munkák alatt. A környezetszennyezés jellege és kiterjedtsége miatt szükséges volt egy hosszú távú ellenõrzés megvalósítása is. Acikk ezen munka feladatait és a kivitelezés gyakorlatát mutatja be, végezetül összegzi afejlõdést elõsegítõ tapasztalatokat. Az uránbányászatot és az azt követõ rekultivációt ellenõrzõ monitoring kialakulása Az ig tartó uránbányászat (1962-tõl ércdúsítással) során mintegy 65 km 2 -es kiterjedésû bányatelkenabányanyitáshozésércfeldolgozáshozszükséges létesítményekkelkiépült abányászatsajátosinfrastruktúrája, azüzemek,meddõhányók,perkolációsprizmák, zagytározók, abányafeltárást és szellõztetést szolgáló függõlegesaknák,légaknák,tárókésléggurítók,robbanóanyag raktárak és egyéb kiegészítõ tevékenységet végzõésszociálisellátástbiztosítólétesítmények.akormány határozatai (2085; 2385/1997.) értelmében január1-jévelmegkezdõdöttarekultiváció. ANy-Mecsek területén az uránérc kutatásával, bányászatával, szállításával, tárolásával, nyíltterületi vagy zártrendszerû üzemi feldolgozásával és hulladék-kibocsátásával kapcsolatos minden tevékenység szoros összefüggésben volt, van és lesz atermészeti és társadalmikörnyezettel.ezekakapcsolatokolyanrendszert alkotnak,amely nem szakadmegsem abányászat, sem afeldolgozásiparánakmegszûntével.azokaz,hogyaz eredeti természeti állapot már nem állítható vissza. A környezetbenelõidézettváltozásokteháttõlünkfüggetlenülhatnak.afolyamatokelõrehaladásaazeredetiállapotismeretébenfelmérhetõ,esetleglassítható.azobjektumokalegszorosabb aktívkapcsolatban földtani és vízföldtani környezetükkel vannak. Az uránipari rekultivációellenõrzésérehivatottmonitoringrendszeralapjaaföldtanikörnyezeturánbányászatelõttiállapotának megfelelõszintûismeretevolt. Amonitoring adatbázisának meghatározó eleme a 0 állapotról összegyûjtött földtani információs adatbázis.eztaz1877-tõlfellelhetõföldtaniértekezésektõl, aszovjet kutató expedíciók mérési eredményein át az urán-kutatás és -bányászat során keletkezett hatalmas mennyiségû ismerethalmaz adja (amelyet a A hazai uránkutatás és bányászat földtani zárójelentése címû munka összegzett). Jellemzõ példa az országosan is egyedülálló megkutatottságra az 1. ábrán látható mélyfúrások több mint2100-as darabszáma. Ezáltal sikerült összegyûjteni a térségrõl keletkezett összes földtani, hidrogeológiai, geofizikai információt. Rendelkezésre állt még abányászat során keletkezett kõzetmechanikai,geodinamikai információksokaságais. Amonitoring rendszer, különbözõ alrendszerekre (hidrogeológiai, radiológiai, kõzetmozgási) tagolódva, az 1950-es évek elején, az uránérckutatással szinte egy idõbenlétesült.ahidrogeológiaimonitoringafelderítõ kutatási szakaszban feltérképezte aterületen található fakadó vizeket, afelszíni vízfolyásokat és az ásott kutakat,meghatároztaavizekradioelem-tartalmát.afelszínihatásterületnagyságátaz1.,avízfolyásokmonitoring hálózatának elemeita2.ábra érzékelteti. Abányászatkezdetiszakaszábanamonitoringtevékenység kiegészült abányanyitáshoz feltétlenül szükséges hidrológiai és hidraulikai adatok gyûjtésével. Abányászatfellendüléseidejénalakultkiateljesvízföldtani monitoring, amely aterjeszkedõ bányamezõk tervezéséhez szükséges hidrogeológiai adatoknak az elsõsorban akutatófúrások vizsgálatai alapján történõ megszerzésén túl abányákat, ill. abányatelket elhagyó felszíni és felszín alatti vizek minõségi változásának ellenõrzõvizsgálatát jelentette. Avizsgálatokmennyiségeés módja az igényeknek megfelelõen változott, fokozatosan közelített amai elvárásoknak megfelelõ korszerû monitoringrendszerhez. Az 1960-as években létrehozott radiológiaimonitoring szerepe az Ércdúsító Üzem indulásával vált jelentõssé az akkori hatósági álláspontnak megfelelõen az üzem környezetszennyezõ hatásának vizsgálatára. A környezetvédelmi célú radiológiai vizsgálatok zöme az 1980-as évek elejéig afeldolgozóüzem és azagytározó környezetére korlátozódott. Ezt követõen terjesztették kiavizsgálatokatazurániparegészére,abányaüzemek, ameddõhányók,aperkolációsterekkörnyezetére.célja,hogyvizsgáljaazuránipartevékenysége soránakörnyezetbe került radioaktív anyagok fajtáját, mennyiségét abból acélból, hogy meg lehessen állapítani akörnyezetre, elsõsorban a lakosságra ható sugárdózisok nagyságát. Avizsgálatok kiterjedtek akörnyezet min- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 7

10 1.ábra: Az uránérckutatómélyfúrások den elemére, atáplálékláncra és atermészetes uránérc mindenradioaktívösszetevõjére. Akõzetmozgási monitoring egyidõs azokkal amûszaki és gazdasági problémákkal, amelyeket anagyobb mélységtartománybanfolyómûvelésretervezettiv.bányaüzemépítéseésmûködéseteremtettmeg.améréstechnika fejlõdésével párhuzamosan 1974 és 1994 között több lépcsõben jöttek létre az önálló kõzetmechanikai, geodinamikai, valamint geodéziai monitoring részrendszerei.az1990-esévekelejénszámoskomplex mûszakiproblémamerültfel(aiv.sz.szállítóaknagyorsulótönkremenetelifolyamatai,afejtésirendszerekfejlõdése,aiii.üzemibányabezárás),amelymegkövetelte arészrendszerek (deformáció mérõ háromszöges, geodéziai, GPS-referenciapontból álló mérõhálózat) eredményeinek együttes kezelését és a szeizmológiai és mélyszinti extenzométeres észlelést magában foglaló Geodinamikai Mérõállomáslétrehozását. AMecsek-Öko és a Mecsekérc Zrt. feladatai a2004. évi szétválást követõen A2385/1997.(XI.26.)sz.kormányrendeletértelmében a megszüntetett magyar uránipar által okozott környezeti károk felszámolása, az érintett területek rekultivációja, utógondozása és monitorozása és az ezzel kapcsolatos hosszú távú és egyéb tevékenységek, valamintabányászatijogjogosítottjakénta kapcsolódó bányatelkekkel összefüggõ kötelezettségek végrehajtása az uránérctermelést és feldolgozását végzõ cég utódszervezetének feladata lett október 1-jétõl ez afeladat amecsek-öko Zrt. hatáskörébe került. A Mecsek-Öko Zrt. koordinálja a 2122/2006. (VII. 11.) kormányhatározatban foglalt, az uránbányászati károk teljes körû felszámolási feladataiból Beruházási Programszerinti mintegy5%-ban december 31-i határidõvel visszamaradt rekultivációs munkálatokat, amelyek közé azi.zagytározótájrendezésifeladataiésaz utóellenõrzési tevékenységek során fellelt kisebb kármentesítési munkálatok, valamintazi.ésii.meddõhányókiegészítõtájrendezése tartoznak. AMecsek-ÖkoZrt.feladatatovábbáa Beruházási Program befejezése után a hosszútávúvízkezelési,karbantartási,utógondozási és utóellenõrzési tevékenység végzése, koordinálása. A rekultivációs tevékenység elõrehaladásával az eredeti üzemeltetésû vízilétesítmények funkciói megváltoztak, azok egy része átépítésre, más része elbontásra vagy felhagyásra került. Az engedélyezett ipari vízfelhasználások megszûntek. Ezért szükség voltegy várhatóan hosszútávon,több tíz éven keresztül üzemelõ egységes vízelvezetési rendszer kialakítására. Az egész bányatelekre, afelszíni és felszínalattivizekreegyarántvonatkozókomplexvízelvezetési és vízkezelési tevékenység része az I. bányaüzemben a környezõ vízbázisok védelme érdekében végzett víztermelés és akitermelt víz uránmentesítése, valamint a zagytározók környezetében kialakítottvízkármentesítõrendszerésavízkezelésére (sómentesítés) kialakított Kémiai Vízkezelõ Üzem üzemeltetése. A rendszer kialakítása oly módon történt, amely által biztosított, hogy akörnyezetre és a vízbázisra veszélyt jelentõ összetételû víz csak úgy kerülhet ki a Pécsi-vízbe, mint felszíni befogadóba, hogy a szennyezõ komponenseket csak a jogszabályokbanelõírthatárértékalattikoncentrációban tartalmazhatja. AMecsek-Öko Zrt. kiemelt feladatai közé tartozik továbbá amár rekultivált objektumok (meddõhányók, zagytározók, vízfolyások) utóellenõrzése, amely keretében amonitoring tevékenységen túlmenõen, szükség esetén növényesítés, erózióvédelmi beavatkozások történnek. A Mecsek-Öko Zrt. az uránipari rekultivációhoz kapcsolódó komplex monitoring rendszer hosszú távú üzemeltetésére,atevékenységteljeskörûkivitelezésére közbeszerzési pályázatot írt ki, amelyet amecsekérc Zrt.nyertel.AMecsekércZrt.KörnyezetvédelmiIgazgatóság NAT által NAT /2005. számon akk- 8 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

11 2.ábra: Vízfolyások monitoringhálózatának elemei reditáltkörnyezetvédelmivizsgálólaboratóriumavégzi teljeskörûenazévesegységeskörnyezetellenõrzésitervekbenrögzítettéshatóságokáltalelfogadottrendszerinti mintavételi, in-situ és laboratóriumi víz-, talaj- és speciálisradiológiaivizsgálatokat,elemzéseket,éslátel szakértõi, értelmezõtevékenységet. Avízföldtanimonitoring kivitelezésének módszereiésgyakorlata A vízföldtani monitoring keretében az alábbi feladatokvégrehajtásatörténik: Mintavételfelszínivizekbõlésforrásokból Mintavételfelszín alattivizekbõl Amintáklaboratóriumivízkémiaivizsgálata Vízszintek és vízhozamok folyamatos mûszeres mérése Afelszíni vizekbõl, vízfelszínrõl történõ mintavételt az MSZ ISO :1995 szabvány, amintatartósítás módjátazmszeniso5667-3:2004szabvány,valamint az elemzõ laboratórium elõírásai határozzák meg. Emellett Ruttner-féle automatikus mintavevõ segítségével lehetõségvanafelszínivízelõremeghatározottmélységébõltörténõ mintavételre is.aforrásokbólamintavételafakadási ponthoz legközelebbi helyen, aszabad kifolyású vízbõl, kézi mintavevõ edény segítségévelvégezhetõ. Afelszín alatti vizek minõségének ellenõrzése céljából általában megfigyelõ kútból búvárszivattyú segítségéveltörténikamintavétel.azeljárás az MSZ 21464:1998 és MSZ :1998 szabványokszerintazalábbi: Elõszöravízszintmérõmûszersegítségével megmérik anyugalmi víznívót (1.fotó).Amintavétel során figyelembe vesszük akútban nyugalmi állapotban levõvíztérfogatát.cél,hogyazelemzésrekerülõmintaarétegbõlésneafigyelõkútban pangó vízbõl származzon, ezértamintavételelõttakútbanlévõvíz számított térfogatának háromszorosát szükséges kitermelni. Kis átmérõjû kutaknál búvárszivattyú segítségével a mintavételnemlehetséges.ilyenesetekben perisztaltikus szivattyúval, inerciaszivattyúvalvagymechanikusmûködésû mélységimintavevõvelveszünkmintát. Szivattyús mintavétel esetén aváltozóvízkémiaiparaméterek(hõmérséklet, fajlagos vezetõképesség, ph, redoxpotenciál és az oldott oxigéntartalom) helyszíni mérése zárt mérõcellában történik (2. fotó). Valamennyi vízmintavételrõlahelyszínenmintavételijegyzõkönyvkészül. A begyûjtött vízmintákból az éves monitoring tervben elõírtaknak megfelelõen az alábbi vízkémiaivizsgálatokkészülnek: Radio-hidrogeológiai ellenõrzés, amely avízben oldott radioelemek közül az U term. ésa 226 Rakoncentrációjának, illetve aktivitás koncentrációjának meghatározását jelenti. E komponensek vizsgálatára rendszerintvalamennyivízmintábólsorkerül.kijelölt ivóvízkútbansorkerülhet 210 Poaktivitáskoncentráció méréséreis. Teljes vízkémiai vizsgálat, amely magában foglalja a Na +,K +,Ca 2+,Mg 2+,Cl -,SO 4 2-,CO 3 2-,HCO 3 -,TDS (összes oldott anyag a105 C-on végzett bepárlási maradékból), m lúgosság, karbonát keménység, összes keménység, ph, vezetõképesség és a zagytározói fúrások esetén amn meghatározását. A vizsgálat mindig magában foglalja a radiológiai elemzéseketis. Részleges vízkémia vizsgálat, amely a Cl -, SO 4 2-, összesoldottanyag,összeskeménység,ph,vezetõké- pesség,ésaz m lúgosság,valamintazagytározóifú- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 9

12 2.kép: Vízkémiaiparaméterekhelyszínimérése Aradiometriai módszerek fejlõdése ahosszú távú monitoring kivitelezése során 1.kép: Vízszintmérés rások esetén amn meghatározását jelenti. Avizsgálat mindigmagábanfoglaljaaradiológiaielemzéseketis. Általános vízkémiai vizsgálat, amely magában foglaljaana +,K +,Ca 2+,Mg 2+,Cl -,SO 4 2-,CO 3 2-,HCO 3-, összes oldott anyag, m lúgosság, karbonát keménység, összes keménység, ph, vezetõképesség, KOI, NO 2-,NO 3-,NH 4+,ésbizonyosesetekbenF - éspo 4 3- elemzéseket. Nyomelemvizsgálatok:Al,As,B,Ba,Ca,Cd,Co,Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, P,Pb, Se, Si, Sr, Ti, Vés Zn elemzése. egyesmonitoringkutaknálazösszesásványolajeredetû szénhidrogénvizsgálatagázkromatográfiásmódszerrel. Amonitoring-tevékenység keretében abányatelket elhagyó vízfolyások hozamának ellenõrzése automatikusmérõ-ésadatgyûjtõmûszerekkeltörténik.azellenõrzõtevékenységjelenlegötvízhozammérõmûtárgysegítségévelfolyik.amûszerekellenõrzésekéthetigyakoriságú. Ekkor az adatgyûjtés mellett szükség esetén a vízhozammérõ mûtárgy és környezetének karbantartásátiselvégezzük.többfúrásbanüzemelfolyamatosvízszintmérõ berendezés. Egyes fúrásokon keresztül az északi bányaüzemek üregrendszerében a feltelõ víz szintjeellenõrizhetõ.másfúrások segítségévelazorfûabaligeti karsztvíz vízbázis vízszintjének ellenõrzéséhez kaphatók adatok, illetve az egyes összletek vízrendszerei közötti kapcsolatokról atérség áramlási rendszerének pontosabb megismerése érdekében nyerünk információkat benaKémiaiVízkezelõÜzemben,aBányavízkezelõÜzembenésazV.üzemiaknaudvaronTVS-3típusúmeteorológiaiállomásokattelepítettek,amelyeka hidrológiaialapadat-szolgáltatásfontoselemei.azállomásokmérikésregisztráljákalegfontosabbmeteorológiai paramétereket (hõmérséklet, csapadékmennyiség, légnyomás, relatív páratartalom, szélirány, szélsebesség). Arekultivációelõrehaladtávalarendszeresenalkalmazottradiometriai monitoring elemek jelentõsenmódosultak.mígkorábbanaradioaktívszennyezettségfelderítése, lehatárolása, összetételének vizsgálata volt a súlyponti téma, késõbb, a rekultivációs munkálatok alatt, aradiológiai környezetterhelés monitorozása, a dolgozók sugárvédelme és amunkálatok operatív, mûszeres irányítása volt alegfontosabb feladat. Jelenleg, amikor az egyetlen, I. számú zagytározó kivételével az összes bányászati objektum tájrendezése, rekultivációja befejezõdött, az utóellenõrzések és ahosszú távú monitoringjelentikatevékenységfõirányát. Egy adott objektum rekultivációjának befejeztével, akörnyezettõlvalóizolációigazolásáraelkellvégeznia részletesradioaktivitás-méréseketmindazonparaméterek tekintetében, amelyekre a Zöldhatóság által kiadott környezetvédelmi engedély határértékeket ír elõ. Azokonaterületeken,aholnemmaradtvisszaszennyezõanyag,abányászatitevékenységelõttiháttérsugárzás értékeitkellvisszaállítani.ezekaterületekakésõbbiekbenmindenfélekorlátozásnélkülvisszakerülnekazönkormányzatok kezelésébe, további civil hasznosításra. Ahol ez nem volt lehetséges (pl. akorábbi meddõhányók, zagytározók területén), ott akörnyezettõl való olyan mértékû izolációt kellett megvalósítani, amely biztosítja ajelenleg hatályos, igen szigorú és EU-konformsugárvédelmihatárérték(1mSv/évsugárzásitöbblet-terhelés) nagy biztonsággal való teljesülését. Ez utóbbi területek csak korlátozott területhasználatra alkalmasak, ahol lakóterületek és érzékeny iparágak stb. nemlétesülhetnekajövõbensem.akövetelményekteljesülésétatájrendezési záródokumentációtartalmazza, amelyahatóságielfogadásalapdokumentuma. Akörnyezetvédelmi engedély, illetve annak ben történt felülvizsgálati határozataaradioaktívparaméterekre az alábbi határértékek teljesítését követeli meg: Akövetelményekteljesülésétazáródokumentációelfogadásautáni4-5évigutóellenõrzésimonitoringgalkell vizsgálni,amelynekfeladataazesetlegeshatárérték-túllé- 10 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

13 pések felderítése és kiküszöbölése, valamint asugárzási paraméterekhosszú távústabilitásánakazigazolása.ezt követõen,akötelezõfelülvizsgálatalapjánatovábbimonitoring tevékenység térben és idõben jelentõsen csökkenthetõ,optimálisesetbenakármegisszüntethetõ. Aradiológiaimonitoringazösszeskörnyezetielemre(levegõ,vizek,talaj,növényzet)kiterjed,éslehetõség szerint nuklid-specifikus vizsgálati eljárásokat tartalmaz.jelenlegszinténhatóságielõírásazösszeskibocsátás(légnemû,folyékony ésszilárd)monitorozása,mind amennyiség,mindanuklid-összetételtekintetében.az eredményekalapján kiszámítjukakörnyezõcivillakosság,valamintamunkálatokban részt vevõdolgozók sugárterhelésénekösszetevõit(etekintetbennegyedévenkénti jelentési kötelezettségünk van aterületileg illetékes ÁNTSZ Decentrum felé). Amonitoring tevékenységet éves vizsgálati programok alapján végezzük, az éves összefoglaló jelentésünket az összes illetékes hatóságésazérintettönkormányzatokiskézhezkapják. A radiológiai monitoring legfontosabb vizsgálati csoportjai: In situ vizsgálatok (gamma dózisteljesítmény-mérés, radonkoncentráció-és-exhaláció-mérés,levegõrövid élettartamú radioaktivitásának vizsgálata, felületi radioaktívszennyezettség-mérésstb.) Terepimintavételezéstkövetõlaboratóriumivizsgálatok (alfa- és gamma-spektrometria, likvid-szcintillációs spektrometria, levegõ szállópor+aeroszol koncentráció éshosszú élettartamúradioaktivitás-vizsgálat,hullópor-vizsgálatstb. Automatikus monitoring állomások, alegfontosabb dózisösszetevõk (külsõ gamma-sugárzás, levegõ rövid- és hosszú élettartamú radioaktivitása) és akörnyezetiparaméterek(hõmérséklet,légnyomás)folyamatosregisztrálásával. AMecsekérc Zrt. által végzett mintavételezések és radioaktivitás-vizsgálatok döntõ többségét atársaság Minõségirányítási Kézikönyvében részletesen ismertetett egyedi eljárás alapján végezzük, amelyre NAT akkreditációval rendelkezünk (ez ma már alapkövetelmény azellenõrzõhatóságok részérõl). Összesen22 db akkreditált,egyedivizsgálatieljárástalkalmazunkrendszeresen.módszereinktöbbségeaz50évesurániparitapasztalatokon és afolyamatos módszer- és mûszerfejlesztéseken alapul. Ezek közül kiemeljük az igen nagy érzékenységgel és nuklid-specifikus analitikai lehetõséggel rendelkezõ legkorszerûbb vizsgálati eljárásainkat: ahpge félvezetõ detektoros gamma-spektrometriai (3. fotó) és a PIPS felületi detektoros alfa-spektrometriaimódszert,valamintazelmúltévbenüzembeállított és akkreditált likvid-szcintillációs (LSC) analitikai berendezésünket (4.fotó). Atöbb szakterületet felölelõ monitoring kivitelezésének tapasztalatai Amûködés alatti monitoring rendszeren alapuló, a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó környezetellenõrzési feladatokat a /1998 sz. környezetvédelmi engedély átfogóan szabályozza. Afeladatok végrehajtásához egységes szemlélettel kialakított monitoring rendszer vált szükségessé, amelynek nyomon kellett követnie arekultivációs tevékenység hatásait, arekultivációbefejezéseutánihosszútávúfolyamatokat.a bevezetõbenjelzettsokévesgyakorlatalapjánésawis- MUT cég (volt NDK) auditjának monitoringra tett megállapításaitfigyelembevévealakítottukkiazegységes környezetellenõrzési rendszert, kiemelten kezelve megállapításaitazadatbázisfontosságáróléstekintettel azellenõrzésiobjektumokmegszüntethetõségénekvizsgálatára. Amonitoring rendszer fejlesztését az 1990-es évek végére kialakított, meglévõ hálózatraalapoztuk. Ehhez kapcsolódtak arekultivációs feladatoknak megfelelõ, elemeikbennagyrésztviszonylagrövidideigmûködõalrendszerek.ahosszútávúmonitoringrendszerazelõbbi kettõbõl alakult ki, felhasználásra kerültek arekultiváció során mért adatok, elemzések. A monitoring rendszertidõszakonként(szakmaiszempontokéshatósági elõírások alapján ötévente) felülvizsgálják (Mecsek-Öko Zrt.). Az elsõ optimalizációs-értékelõ tevékenységa2007.évbenakörnyezetvédelmiengedély módosítására beadott környezetvédelmi hatásvizsgálat keretébenmegtörtént. Az eredmények gyors és megbízható kiértékelését nagybanelõsegítiazegységesadatbázis-térinformatikai rendszer, amely biztosítja az adatokhoz való gyorshozzáférést helynek (objektumnak) és tevékenységnek megfelelõenolymódon,hogyazidõbeniváltozásokfelismerését is lehetõvé teszi. Hozzáférést amecsek-öko Zrt., mint afeladat felelõse biztosít (http://www.ispapecs-gis.hu)ahatóságok,civilszervezetekésazérintett lakosság részére. Az ellenõrzõ, monitoring rendszerek alapvetõ feladata anagy mennyiségû adat kezelése, a Radioaktívparaméter Korlátlanterülethasználat esetén Korlátozottterülethasználatesetén (mindenkoriháttérértékek) (1mSv/évkövetelménye) Gamma-sugárzásdózisteljesítménye 250nGy/h 450nGy/h Levegõ 222 Rnkoncentrációja nyílttéren 12Bq/m 3 42Bq/m 3 Levegõ 222 Rnkoncentrációja zárttérben Háttér 1000Bq/m 3 (épületekben) Talajfelszín 222 Rnexhalációja Háttér 0,74Bq/m 2 s Talajfajlagosradioaktivitása afelsõ 15cm talajrétegben 180Bq/kg 380Bq/kg Talajfajlagosradioaktivitása 15 cmalatt 180Bq/kg2m-ig 730Bq/kg Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 11

14 3.kép: HPGefélvezetõdetektoros gamma-spektrometria gyors, biztonságos feldolgozás és a megfelelõ szintû (különbözõ feldolgozottsági fokú) információ-szolgáltatás. AMecsekérc Zrt. által mûködtetett informatikai rendszer környezeti monitoring és laboratóriumi alkalmazása alkalmas valamennyi idõsoros és elemi mérési eredmény rögzítésére, elemzésére, valamint NAT jegyzõkönyvek generálására. Lefedi a hidrogeológia, környezetföldtan és radiometria területeit. Lehetõvé teszi az elemzési eredmények rögzítését elõre meghatározható sablonok szerint. Az egy mérés során keletkezõ nagymennyiségû eredmények esetében betöltõrutinokkalrendelkezikazegylépésbentörténõfeltöltés lehetõvé tételére (pl. ICP mûszeres nyomelem vizsgálatok). Ugyanilyen módon kezelhetõek az idõsoros adatok is (pl. vízszint, dõlésmérés stb.). Atörzsadatok karbantartása megfelelõ rugalmasságot biztosít új elemzések beépítésére, külsõ fejlesztések nélkül. A kifinomult jogosultsági rendszer lehetõvé teszi ahozzáférések megfelelõ szabályozását. Beépített általános 4.kép: Likvid-szcintillációs (LSC) analitikaiberendezés lekérdezõ felülettel rendelkezik, mely különbözõ kimenetekenkeresztülbiztosítjaagrafikusmegjelenítést, illetve más rendszerek felé az adatok átadását. Ez a modulegybenbeépítésrekerültatérinformatikaielemzõszoftverbe,ígyazelõreelkészítettlekérdezésekeredményei abban (térképen) megjeleníthetõk. Arendszer alapja arobosztus Oracle adatbázis szerver, munkaállomás oldalon Java környezet, térképi elemzésekhez pedigaz ESRItermékek. Aszétválás óta eltelt öt év alatt bebizonyosodott, hogyakomplettkörnyezetellenõrzõhálózatüzemeltetésére kialakított rendszer kezdõdõen amecsek-öko Zrt.általkészítettéshatóságokkalengedélyeztetettéves tervektõl,amecsekérczrt.általvégzettakkreditáltmintavételeken,méréseken,elemzésekenegészenazadatok egységes, a két Társaság szakembereinek folyamatos kapcsolatával együttesen kialakított szakmai szempontokalapjánvégzettértékelésekigbezáródóan megfelelõ,hosszútávoniseredményeséshatékonylehet. BERTAZSOLT aközépfokúgeológusiszakképesítésmegszerzéseután,1977-benokl.geofizikusmérnökkéntvégzetta Miskolci Egyetemen. Szakmai munkáját amév-nél kezdte 1977-ben, ahol vezetõ geofizikus helyettes, amecsekurán Kft.-nél geo-szakszolgálat vezetõ helyettes volt tõl amecsekérc Zrt. munkatársaként részleg-, majd bázisvezetõ, 2004-tõlkörnyezetvédelmiigazgatókéntirányítottaacégkörnyezetvédelmitevékenységét.2008.június16-tólaMecsek- ÖkoZrt.vezérigazgatója. FÖLDING GÁBOR 1996-banvégzettaz EötvösLorándTudományegyetemTermészettudományi Karán, geológus szakon. Ugyanezen évtõl amév-nél,majd amecsekércrt.-nél dolgozott hidrogeológusként ill. adatfeldolgozási részlegvezetõként; feladata amecseki uránércbányászat felhagyása vízföldtani vonatkozású tervezési és kiviteli munkáinak koordinálása, avízföldtani monitoring rendszer üzemeltetése tõl amecsek-öko Zrt. hidrogeológiai osztályvezetõjeként vesz részt amecseki uránérc- és agyöngyösoroszi színesfémérc-bányászat rekultivációs munkáinak tervezésébenésirányításában. SZREDA GÉZA aközépfokúgeológusiszakképesítésmegszerzéseután,1993-banszerzettgeológusmérnökidiplomáta Miskolci Egyetemen.Szakmai munkáját amecsekuránkft.-nél kezdte1994-ben, ahol ahidrogeológiai Csoport tagja, majd vezetõje volt tõl amecseki Ércbányászati Vállalat, majd Mecsekérc Zrt. munkatársaként ugyancsak a Hidrogeológiai Csoportot irányította tõl a Környezetvédelmi Igazgatóság keretén belül létrehozott Vizsgálólaboratórium Terepi Részlegének vezetõjeként akörnyezetvédelmi monitoring tevékenység mintavételi és terepihidrogeológiaimunkáitkoordinálja. VÁRHEGYI ANDRÁS 1980-banszerzettgeofizikusdiplomátamiskolciNehézipariMûszakiEgyetemen.Teljesszakmai pályafutásaazurániparhozkapcsolódik,1990-ighazaiuránlelõhelyekföldtanikutatásában,majdabányászatirekultiváció, környezet- és sugárvédelem területén dolgozik. Jelenleg amecsek-öko Környezetvédelmi Zrt. sugárvédelmi fõmérnöke, valamint amecsekérc Zrt. geofizikus szakértõje. Az utóbbi években amol Nyrt. hazai szénhidrogénkutatásiprojektjeibeisbekapcsolódott,jelentõsmódszerfejlesztésekkel.1994-benszerzettkandidátusifokozatotújszerû radontranszportelméletével. 12 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

15 ABátaapátiban létesítendõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló felszín alatti térkiképzési és kutatási munkái HÁMOS GÁBOR okl. geológus-geomorfológus, földtudományi osztályvezetõ, kutatási projektvezetõ BERTA JÓZSEF okl. bányamérnök,minõségbiztosítási szakmérnök, bányászati projektvezetõ BENKOVICS ISTVÁN okl. bányamérnök, okl. mérnökközgazdász, vezérigazgató-helyettes DR.SZÛCS ISTVÁN okl. geofizikus mérnök, amûszaki tudomány kandidátusa, stratégiai igazgató CSICSÁK JÓZSEF okl. geológus, hidrogeológiai osztályvezetõ, projektigazgató (Mecsekérc Zrt., Pécs) között a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (RHK Kht., 2008-tól már RHK Kft.) megbízásából a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése céljából a Mecsekérc Zrt., mint fõvállalkozó vezetésével megkezdõdött a potenciáliselhelyezésiterületfelszínalattifeltárásaéskutatásaegy lejtõsakna-pár kihajtásával a tárolásra alkalmas kõzetblokkok vizsgálatára és kijelölésére. Afeltárás és akutatás elõrehaladásával aközben keletkezett vizsgálati eredményekre, tapasztalatokra támaszkodva elindult a jövõbeni tároló építésének, engedélyezésének tervezési, beruházás-elõkészítési folyamata. Elõzmények Azatomerõmûvikisésközepesaktivitásúradioaktív hulladékokvéglegeselhelyezésénekprogramjaközel15 éveindultmeg.azelsõnéhányévbenabefogadókõzetösszlet kijelöléséhez kapcsolódó, földtani szempontú országos szûrés zajlott, majd apotenciálisan alkalmasnak minõsített területeken atársadalmi elfogadás föltérképezése folyt ban három helyszínen egy-egy kutatófúrásmélyült(ebbõlegyatérképezésiterületen), ésösszehasonlítóbiztonságiértékeléskészült.azévvégén hozta meg anemzeti Célprogram irányító testület adöntését,melybenkimondta,hogy felszínalattitelephely továbbkutatását javasolja amórágyi komplexum gránitjában,bátaapátitérségében. Ezek után 1997 és 1999 között intenzív földtani kutatás folyt aterületen: elsõként földtani és vízföldtani vizsgálatok,valamintelõzeteshelykiválasztás,majdakiválasztott területen telephelyi mélyfúrások, a tágabb körzetben sekélyfúrások, kútpárok létesítése történt. A kutatásoksoránmindazon korszerûkutatásimódszereketalkalmazták,amelyekaterületmegismerésévelkapcsolatosan eredményesnek tûntek. Tisztázták afiatal, laza fedõüledék települési viszonyait, litológiai sajátosságait. Vizsgálták abefogadó kõzettestként szóba jövõ gránittestfelszínét,szerkezetiéskõzettanisajátosságait, satároló szempontjából elsõdleges fontosságú hidrogeológiai helyzetét. Széleskörû felszíni és mélyfúrásgeofizikaimérések,továbbágeokémiaimintázásmellett kútvizsgálatokzajlottak,földtani,tektonikaifölmérések és összegzések születtek, vízföldtani modellek készültek. Akutatás nyomán kapott eredmények ismételten egy biztonsági elemzésbe épültek be. Bár alezajlott kutatás átfogónak indult, számos lezáratlan kérdés, tisztázatlan probléma maradt, amely a kutatás folytatását igényelte. Mindezek ellenére 2001 végéigaföldtanikutatásszünetelt ben abátatom Kutató-fejlesztõ és Szolgáltató Kft. irányításával tovább folytatódhatott aterületen a földtani kutatás, amelynek elsõ szakasza amásfél évre tervezett nagy volumenû, intenzív felszíni kutatás, számos felszíni kutatóobjektummal: mély- és sekélyfúrásokkal,kutatóárkokkal,ásottkutakkal,nagyszámúvizsgálattal.aterepimunkákzöme2002-reesett.afelszíni kutatás az eddig képzõdött hatalmas mennyiségû adat, eredmény, információ integrált értelmezésével ban zárult. Eredményeit zárójelentésben [1] összesítették, amelyet amagyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala (MGSZ DDTH) 446/46/2003. sz. határozatábanjóváhagyott,segyúttalelfogadtaatelephelyföldtanialkalmasságát. A további kutatásra terv készült [2], amelyet az MGSZ DDTH 241/33/2004. sz. határozatában engedélyezett.ezatervtartalmazzaafelszínalattikutatást,térkiképzést,melynekmunkáitazalábbiakbanismertetjük. Felszín alatti térkiképzés és kutatás 2004 végén indult meg avágathajtás abátaapáti község melletti Nagymórágyi-völgyben kialakított portáloképítésével. Alejtõsaknák kihajtásával egy idõben ill. azt megelõzõenafelszínenkiegészítõkutatásimunkákfolytaka tervezett vágatnyomvonal mentén. Ez elsõsorban mmélységûfelszínifúrásokmélyítését(üh-43, -44,-45 vágatirányítóésaz Üh-39,-42 lejtõsakna menti Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 13

16 mélyfúrások), földtani-tektonikai, hidrogeológiai, geotechnikaivizsgálatátésún.többpakkeresrendszerekkel történõ telepítését jelentette. A fúrások között hidraulikai egymásra hatás vizsgálatok (interferenciamérések),szeizmikusabszorpciós éssebességtomográf átvilágítások, reflexiós szeizmikus mérések történtek. Emellett21dbsekélyfúrásttelepítettekatalajvízszintek folyamatosmegfigyelésére.[3] Ezek az objektumok akorábbiakban telepített monitoring elemekkel együtt lehetõvé tették avágathajtás hatásának és aföldtani-szerkezeti blokkok közötti hidraulikai kapcsolatoknak, folyamatoknak anyomon követését. Ezek eredményeinek figyelembevételével történtalejtõsaknáknyomvonalának véglegesítése is. Térkiképzés ABátaapátiban létesítendõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló földtani kutatási és beruházás elõkészítésimunkáisoránkialakításrakerülõ vágatoknak kettõs feladatukvan:teret biztosítanak afelszín alatti földtani, vízföldtani, geofizikai és geotechnikai vizsgálatok számára, valamint alkalmasak alerakó építésének,üzemeltetésénekéslezárásánakkiszolgálására is. Avágathajtási, térkiképzésimunkák apécsi Bányakapitányság által kiadott létesítési engedély és jóváhagyottmûszakiüzemi tervalapján folynak.ennek során egymássalpárhuzamosankétlejtõsaknakihajtásatörténik. Aföld alatti térségek áthúzó szellõztetését, valamintazegymástólfüggetlenkétkijáratotésmenekülési útvonalatalejtõsaknákközött250m-enkéntkialakított összesen6db összekötõvágatbiztosítja. A lejtõsaknák tengelytávolsága a nyitópontoknál 99,6 m. Ez ak-i lejtõsakna 130. métere után csökken 32,2 m-re, amely távolság ak-i lejtõsakna m-éig megmarad. Innen alejtõsaknák közti távolság atervezett hulladéklerakóhoz kapcsolódó alapvágatok elrendezése miatt 76 m-re növekszik. Alejtõsaknák nyitópontjai a felszíni technológiai telephely térszintjénél magasabban vannak. Kezdõ szakaszukon pozitív dõlésûekannakérdekében,hogyafelszínrõlmégrendkívüli árvízeseténsejuthassoncsapadékbólszármazóvízavágatrendszerbe. Ezt követõen egy átmeneti szintes szakaszutánalejtõsaknákvégigegyenletes,azalkalmazott gumikerekes jármûvek kapaszkodóképessége szempontjából elfogadható 9,2%-os talpdõléssel mélyültek, kivéveazösszekötõvágatokelágazásátésazazokelõtti és utáni 10 m-es szakaszt, ahol ajármûvek biztonságos kanyarodása miatt 0% adõlés. Az összekötõ vágatok 2%-osdõlésûek,aNy-ilejtõsaknafelélejtenek.Abiztosításbeépítéseutániszabadszelvény-méretáltalában 21 m 2,az összekötõ vágatok ésazok elágazásának környezetében 25m 2. Anyomvonal tervezésénél szempontvolt, hogy az a felszíni kutatás során megismert törésvonalak területre jellemzõ irányára közel merõlegesen vagy minél nagyobbharántolásiszöggelhaladjon.mivelanyomvonalon nem állt rendelkezésre megfelelõ geotechnikai információ, alejtõsaknák vonalvezetésénél anemzetközi ajánlásként[4]szereplõmenetközbenitervezés(design as you go) elve meghatározó volt. Avágathajtás során végzettelõfúrásokésavágatdokumentáláseredményeinekértékeléseután,aharántoltrepedésrendszerekésa felszínikutatássoránszerzettismeretekalapjánkétszer módosultalejtõsaknáknyomvonala[5,6]. Jövesztés Avágathajtásimunkáknálajövesztéstechnológiájának megválasztását alapvetõen akõzetviszonyok határoztákmeg.akihajtottvágathosszonháromfajtakõzetjövesztési technológia került alkalmazásra: markolókanalas,robbantásosjövesztésésennekakettõnekakombinációja. Kezdõ szakaszán mindkétvágatkülönbözõmértékbenaprózódottmállottgránitbanhaladt(ak-ilejtõsakna 75,0 m-ig, any-i lejtõsakna 95,0 m-ig). Itt markolókanállal lehetett jöveszteni, 1,0 m-es fogásokkal. Akõzetállékony,viszonylagkönnyenjöveszthetõvolt. AK-ilejtõsaknában112,7m-ig,aNy-ilejtõsaknában 123,8m-igvegyesjövesztés(markolókanalasésrobbantásos) vált szükségessé. Ettõl folytatólag túlnyomórészben robbantásos jövesztéssel történt a vágathajtás. Mindkét lejtõsakna harántolt két olyan tektonikusan zavartzónát,aholvegyesjövesztésselfolytavágathajtás. Ezenzónákhossza6,8 17,4 mközöttváltozott. Amarkolókanalas jövesztéshez Liebher 900 típusú tunelbagger állt rendelkezésre. Ez aberendezés arobbantásos jövesztésnél is fontos szerepet játszik, ezzel történik arobbantott felület kopogózása, illetve abetonlövéselõttatalpésoldaltalálkozásánálakõzetkitakarítása. Arobbantásos jövesztéshez két fúrókaros, szerelõkosarasatlascopcol2ctípusú önjáró,elektrohidraulikus fúrókalapácsokkal felszerelt fúrókocsival történik arobbantólyukfúrás.apontosfúrás-kivitelezésérdekében lézeres irányítással és TCAD rendszerû számítógéppel van felszerelve afúrókocsi. Avágatszelvény körülikõzetkörnyezetminélkisebbroncsolódásamiattkõzetkímélõ robbantást kell alkalmazni, az alábbi technológiaielemekkel. Avágatokkialakításáhozszükségesrobbantólyukakat nagy teljesítményû, korszerû, elektrohidraulikus üzemû, önjáró fúróberendezés mélyíti, amely biztosítja azokelõírttelepítésénekpontosságátéspárhuzamosságát. A kontúrlyukakba kis átmérõjû töltetek kerülnek (O/ 45mm-esfuratbaO/ 30mm-estöltet). Akontúrlyukakban rövidebb atöltet hossza, mint a bõvítõkoszorúkban. Akontúrlyukak melletti szélsõ töltetkoszorú robbantólyukai nem lehetnek távolabb akontúrtól 50 cmnél. Akõzetkímélõ robbantások egyik feltétele, hogy a lyukátmérõ(d ly )ésatöltetátmérõ(d ra )hányadosakisebb legyen mint 0,5, amennyiben nagy detonációsebességû nagy brizanciájú arobbanóanyag. AfelhasználtLWCALközepesdetonációsebességû(4300m/s) 14 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

17 ésbrizanciájúrobbanóanyag,ezértazelõbbleírtfeltételtõl(d ra /d ly <0,5) kismértékûeltérés szükséges. Akontúrtöltetekre fojtás kerül atöltetlenül hagyott teljeslyukszakaszon. Az alkalmazott robbanóanyag: EMULGIT LWC- AL. Atöltetek indítása lyuktalpról történik DeM és DeD típusú villamos gyutacsokkal (25 ms ill. 250 ms késleltetésû lépcsõkben). Arobbantás teljes idõzítése 3sec. Fojtásként polietilén fóliába csomagolt, 25 cm hosszúságú, zúzottkõbõlálló töltényekethasználnak.a robbantóhálózatsoroskapcsolású,és fix robbantóvezetékközbeiktatásávalvégzik azindítást. Ajövesztésnélelvárásameghatározottkitörésiszelvény megvalósítása. Ennek ellenõrzése geodéziai módszerrel minden fogás jövesztése után megtörténik, az esetlegesaluljövesztésihelyeketegyengetõrobbantással korrigálják. Szállítás Alerobbantott kõzet kiszállítására nagy teljesítményûgumikerekesgépeketszereztekbe.akõzetfelrakását3m 3 -eskanalúghhlf6.3homlokrakodó,akiszállítást 10 m 3 -es puttonnyal felszerelt GHH MK-A20.1 bányabeli dömperek végzik, melyeket arakodógép az utolsóösszekötõvágatbantöltmeg. Vágatbiztosítás Azalkalmazotttérkiképzésiésbiztosításimódszeraz NMT-re (Norwegian Method of Tunneling norvég alagútépítésimódszer)épül,ésalapjaibanabartonetal. [7] által kidolgozott és nemzetközileg elismert NGI-Q kõzetosztályozásirendszertkövetiéshasználja.ebbena módszerben kitüntetett fontosságú a harántolandó kõzettestek megfelelõ geotechnikai minõsítése és osztályozása. Akutatóvágatok által harántolt kõzettestek osztályozása elsõdlegesen a kutatóvágatok elõfúrásai alapján,véglegesenpedigavágathajtássoránafogásonkéntelvégzettgeotechnikaidokumentáláskortörtént. Ezekalapjánötbiztosításitechnológia állrendelkezésre. Az egyes kõzetosztályoknál alkalmazott technológiai paraméterekösszesítését az 1.táblázat mutatja.a 2007-ig kihajtott 3368 mvágat túlnyomóan aiii., és II. biztosításikategóriaalkalmazásávalkészült.alegszigorúbbv.kategóriájúbiztosításcsakalejtõsaknákbevezetõszakaszán,amállottgránitbanésnégyrövidebbagyagos kitöltésû, tört zónában volt szükséges. Alegjobb 1.táblázat: kõzetparaméterekhez tartozó I. kategóriájú vágatbiztosításra eddigmégnemvoltpélda. Abeépítettvágatbiztosításnakkétfõelemevan:kõzethorgonyzás és lõttbeton-beépítés. Avágatpalástba a technológiaimûveletiutasításáltalmeghatározottsûrûséggeléselrendezésben,radiálisirányú,bordásfelületû kõzethorgonyokat építenek be. Ahorgonyok rögzítése teljes hosszon cementalapú ragasztóhabarccsal történik, amit Atlas Copco MAI típusú pumpa juttat ahorgony számára robbantólyukak fúrásához is használt fúrókocsival fúrt O/ 38 mm-es lyukakba. A15 15 cm-es alátétlemezekkel beépített kõzethorgonyok 10%-át a beépítést követõ 24 óra után terhelésvizsgálat alá vetik 10 kn/perc terhelési sebességgel. Akõzethorgony teherbírása akkor megfelelõ, ha mállott kõzetben 50, egyéb kõzetben 100 kn aterhelhetõsége. Avizsgálat alapján nem megfelelõ -nek minõsített kõzethorgonyok mellépóthorgonytépítenekbe. Az összekötõvágatok nagy szelvényû keresztezõdésénekjobb kõzetkörnyezetbenvalókialakítása miattaz eddig elkészült hat összekötõ vágat közül háromnak a helyétazeredetitervhezképest5-10m-relátkelletthelyezni.néhányesetbenavágatelágazásokbiztosításánál sûrûbbenbeépített,3,5mhosszúhorgonyokalkalmazásáravoltszükség. A vágatpalást biztosításának része a lõttbeton, amely kõzetosztálytólfüggõen különbözõvastagságban került beépítésre nedves beton alapanyag felhasználásával. Abeépített lõttbeton vastagságának ellenõrzése még friss állapotban, átfúrással történt, minõségi megfelelõségének vizsgálatát és minõsítését független vizsgálólaboratóriumhajtottavégre.enneksoránabetonlövés helyszínén ládába lõtt betonminta készült, amelybõl alaboratórium készített mintatesteket nyomószilárdságivizsgálatcéljára.abeépítettbetoninsitu minõsítéséthilti-szög belövésesmódszerrelvégezték. Elõinjektálás Alejtõsaknákhajtásaazegyiklejtõsaknábanmaggal fúrt elõfúrásokkal, amásikban teljes szelvényû szondafúrásokkaltörtént. Azokatazónákat, ahonnan jelentõsebb vízbeáramlásra lehetett számítani, afúrásokban végzett pakkeres kútvizsgálatokkal határozták meg, amelyek eredményei alapján aszükséges mûszaki beavatkozás(elõinjektálás)tervezhetõéselvégezhetõvolt. Amagfúrások általában az elöl haladó lejtõsaknából Vágatbiztosításitechnológiák paraméterei Maximális Biztosítás Biztosítási robbantási Kõzethorgony2,4m Nedveslõttbeton Rácsostartó kõzetosztályok fogáshossz kiosztás típus vastagság típus távolság ÜHVB (m) (m) (cm) (m) I.(Q>12,9) 3,5 egyedi RH 3 NSzB - II.(12,9>Q>0,6) 3,0 1,5*1,5 RH 8-13 SzB - III.(0,6>Q>0,07) 2,5 1,5*1,0 RH SzB - IV.(0,07>Q>0,02) 1,0 1,0*1,0 RH SzB 1,5-1,0 V.(0,02>Q) 1,0 1,0*1,0 RH SzB 1,0-0,5 NSzB:nemszálerõsítettbeton;SzB: szálerõsítettbeton;rh:teljeshosszonragasztotthorgony Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 15

18 mélyültek, m, akanyarívekben mközötti talpmélységgel. Ezekben mélyítés közben szisztematikus hidraulikai vizsgálatokat végeztek kb m-esszakaszokbanamindenkorifúrástalpfölöttkiültetett pakkerrel. Az elõfúrásokban mélyfúrás-geofizikai mérésekre is sor került. A szondafúrások teljes szelvényû, kis átmérõjû fúrás(ok)ként ahátul haladó lejtõsaknábankerülteklemélyítésre.alejtõsaknákfelsõ szakaszaiban egyedi fúrásként, majd akõzetállapotváltozékonysága miatt az alsó szakaszokban lyukpárként, általában m közötti hosszúságban mélyültek. Kútvizsgálatuk a lyukszájban kiültetett pakkerrel történtegy(20m-estalpmélységalatt)vagykétszakaszban (20 mfölötti talpmélység esetén) afúrás mélyítésénekfelénélill.alemélyítésétkövetõen. Avízkizáráscéljaakutatóvágatokizolálásaafelszín alatti vízáramlási rendszertõl. Erre részben avágat víztelenítése miatt volt szükség, de nem kevésbé fontos szempont annak megakadályozása, hogy atároló megvalósításaután,annaklezárásátkövetõenatömedékelt vágatban mozgó, esetleg radioizotópokkal szennyezett vízegyesjóvízvezetõképességûzónákmenténafelszín alattiáramlásirendszerbejusson. Avágatokhatásátvizsgálóvízföldtanimodellszerint afellazuláshatásátisfigyelembevéve azokonaszakaszokonvanszükségelõinjektálásra,aholarepedezett kõzet szivárgási tényezõje természetes állapotban nagyobb, mint 10-7 m/s [8]. Az elõfúrásokban kb. 10 m-es vizsgálatiszakaszokbantörtént avizsgálat, így elõinjektálása10-6 m 2 /sértéknélnagyobbtranszmisszivitásúszakaszokon szükséges. Az elvégzett elõinjektálásokról a 2. táblázat ad összefoglalást. 2.táblázat: Injektálásokösszesítése2007.dec.31-ig Injektáltanyagmennyisége 197,37 m 3 Kihajtottvágathossz 3368,1 m Injektáltvágathossz 892m Injektálásiarány 26,48% Vízmentesítés Az elõinjektálás avágathomlokról legyezõszerûen elõfúrt db lyukkal történik, egyre növekvõ nyomássaljuttatvaamikrocementetavágatkörülirepedéshálózatba. Közben lépésenkénttörténik az anyag sûrûségének anövelése mindaddig, amíg le nem csökken a lyuk nyelõképessége. Hosszabb injektálandó vágatszakaszon több, egymással átfedésben lévõ injektálási ernyõveltörténik abesajtolás. Abban az esetben, amikor avágathomlok repedezettségeolyanmértékû,hogy acementalapú injektáláshoz használt technológiával nem biztosítható az injektálás hatásossága az injektáló anyag visszafolyik a homlokon avágathomlokon poliuretán-gyanta alapú injektálóanyaggalúgynevezettpajzsinjektáláselvégzése szükséges. Ennek célja ahomlok repedéseinek eltömítése és egy elõtét pajzs kialakítása, amimögémár sikeresenbejuttathatóacementalapúinjektálóanyag. Alejtõsaknákkihajtásánakidõszakábankulcsfontosságú amegfelelõen méretezett, megbízhatóan mûködõ vízmentesítõ rendszer. Lejtõsaknánként külön kialakított, többlépcsõs emeléssel jut avíz alejtõsaknákban kialakított 250 m 3 -es közbensõ zsompokba, ahonnan máregylépcsõbentörténikafelszínigvalóvízemelés.a közbensõ zsompokban elõülepítés történik, illetve vízkezelõ berendezéseket is telepítettek, amelyek segítségévelbiztosíthatókakibocsátásraelõírtparaméterek. Szellõztetés Az áthúzó szellõztetést any-i portálnál légzsilipbe épített 6db Korfmann ALN 8-55 (7,2-10 m 3 /s) típusú ventilátor, aparciális szellõztetést lejtõsaknánként 1-1 db Korfmann AL (16-24m 3 /s) típusúventilátor, a közbensõ zsompok, kutatókamrák szellõztetését Korfmann ESN (3,6-6 m 3 /s) típusú ventilátorok biztosítják. A lejtõsaknák közötti összekötõvágatok légajtóvalvannaklezárva,kivéveamindenkorilegalsót. Teljesítményadatok Azépülõlejtõsaknákelrendezéseésarendelkezésre álló géppark lehetõvé teszi, hogy párhuzamosan egyszerre épüljön mindkét lejtõsakna, melyek tervezett hossza1775m(ny-ilejtõsakna)ill.1725m(k-ilejtõsakna) 1.Ezagépkihasználásoptimalizálása,avágathajtási teljesítménynöveléseszempontjábólislényeges.afeladat azonban nem csak vágathajtás. Elõre tervezetten hidrogeológiai, geotechnikai kutató-objektumokat kell telepíteni és mérni, szükség esetén elõinjektálást kell végezni,illetverendszeresenmegkellszakítaniavágathajtástazelõfúrásokésszondafúrásokkivitelezése,mûszeresméréseimiatt.ezenkörülményeketismervevizsgálhatjukcsakavágathajtásiteljesítményadatokat. Folyamatos munkarendben, aközel három év átlagábanévi1200mvágatkihajtásatörténtmeg,beleértve afentiekben leírt egyéb tevékenységek elvégzését is. A legnagyobbhavivágathajtás163,3mvolt,amelyhónapbanmégkéthomlokonelõinjektálásistörtént. Felszín alatti kutatás Afelszín alatti kutatási munkáknak két nagy csoportjátkülöníthetjükel: 1. Afelszín alatti érintetlen kõzettérségek hidraulikai (potenciál,vízvezetõképesség),hidrogeológiai(vízösszetétel, vízkor stb.), kõzetmechanikai paramétereinek (kõzetfeszültség, rugalmassági, deformációs) helyszíni vizsgálatát, földtani-tektonikai-geotechnikai jellegeinekmegismerését; 2.Az üregképzésés ahozzákapcsolódóvágatbiztosítási,üzemeltetési(vízemelés,injektálásstb.)tevékenység hidraulikai, geomechanikai, geotechnikai (EDZ vágathajtással zavart zóna vágatköpenyben lejátszódó deformációk)hatásainak megfigyelését. 1Alejtõsaknákjelenleg( )mártúlhaladtakaz1600.(K-i)ill.1650.(Ny-i)folyóméteren,ésmájusvégéigvárhatóanelérikatervezett mélységet. 16 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

19 Afenticélokeléréséreközel1700fmelõfúrás(magfúrás),1850fmszondafúrás(teljesszelvénnyel)és1050 fm hidrogeológiai és geomechanikai célú fúrás mélyült le alejtõsaknákbólvagy abelõlük kihajtott kutatókamrákból. Akihajtott vágatokról folyamatos földtani-tektonikai és geotechnikai, vízföldtani dokumentáció készültamáfiésamecsekérczrt.szakembereinekközremûködésével. A magfúrások anyagából a földtani, tektonikai, geotechnikai dokumentációk befejezését követõen szisztematikus mintázás történt geotechnikai laboratóriumi vizsgálatok céljára (egytengelyû nyomószilárdság,brazilhúzó-ésnyírószilárdság,triaxiálismérések, szeizmikus sebességmérések). A magfúrások vízbeáramlási helyein vízmintázások történtek afelszín alattikõzetszakaszokeredetivizeikémiai,vízgeokémiai összetételének, vízkorainak meghatározására. Avágatokbanfolyamatosanismétlõvízmintázásokistörténtek avágathajtás és ahozzákapcsolódó vízemelés hatásának nyomonkövetésére. Három elõfúrásban tokrepesztés mérésekre, másik három, egymásra közel merõleges, atervezett tárolási mélységetelérõkõzetfeszültség-fúrásbanmagtúlfúrásos és tokrepesztéses feszültségmérésekre került sor. Avágatköpenybenlejátszódósugárirányúill.avágatfalakkal párhuzamos irányú elmozdulások megfigyelésére 4-4 db extenzométer és konvergencia szelvényt, 18 db deformációs háromszöget telepítettek. 4db mközötti mélységû fúrásba többpakkeres észlelõ rendszereket telepítettek. Akõzetfeszültség-kamra két monitoring célú fúrása között interferencia és nyomjelzéses anyagáramlás vizsgálatokat végeztek. Elõkészítés alatt vanegyún.komplexmûszerezettségûszelvényvizsgálataegy,ak-ilejtõsaknáramerõlegesen,21m-igkihajtott kutatókamrából (HGM 2 -kamra). Akamrába két többpakkeresrendszerreltelepítetthidrogeológiaifúrás,hat 3D-s feszültségmérésre alkalmas csirocellás 3 fúrás, extenzométerekkel beépített 6fúrásból álló fúrási szelvény, konvergencia szelvény, egy deformációs háromszög és egy szeizmoakusztikus mérõállomás kerül telepítésreakamra15 m-estovábbhajtása elõtt.ezarendszeravágathajtáshatásáraavágatköpenybenlejátszódó hidromechanikai, geotechnikai folyamatokban bekövetkezõváltozások,folyamatokmérésére,modellezésére ad lehetõséget. Folyamatban van ajelentõsebb törészónák ásvány-kõzettani, hidromechanikai és izotóptranszportvizsgálata. Afelsorolt mérések, vizsgálatok adatai és feldolgozásuk fontos alapadatokat biztosítanak akialakítandó hulladéktárolótervezéséhez,megvalósításáhozésabiztonságiértékeléshez. IRODALOM [1] Balla Z., Dudko A., Földvári M., Gyalog L., Horváth I., Jámbor Á., Király E., Koloszár L., Koroknai B., Maros Gy., Marsi I., Peregi Zs. (MÁFI), Harangi Sz. (ELTE), Lelkesné Felvári Gy. (TTM) 2003: Kis és közepes radioaktivitású atomerõmûvi hulladékok végleges elhelyezése. Földtani zárójelentés. Kézirat, Magyar ÁllamiFöldtaniIntézet,Budapest,Tekt [2] Szûcs I., Berta J., Csicsák J., Hámos G. (Mecsekérc); Balla Z.,GyalogL.,HorváthI.,MarosGy.,RotárnéSzalkaiÁ., Tóth Gy., Turczi G. (MÁFI); Molnár P., Szegõ I. (Golder); Bérci K., Takács T. (Erõterv); Vértesy L., Törös E. (ELGI); Szongoth G. (Geo-Log); Kovács L. (Kútfej); Gondár K. (Smaragd) 2004: Afelszín alatti földtani kutatás terve, Bátaapáti (Üveghuta), Kézirat,Bátatom,Bátaapáti,BA A [3] Balla Z., Császár G., Földvári M., Gulácsi Z., Gyalog L., Horváth I.,KaiserM., KoloszárL.,KoroknaiB.,Lantos Z., Magyari Á., Maros Gy., Marsi I., Peregi Zs., Rálisch E., Rotárné Szalkai Á., Szõcs T., Tóth Gy. (MÁFI); AndrássyM.,BenedekK.,MolnárP.,SzegõI.,TungliGy. (Golder); Berta J., Csicsák J., Deák F., Gorjanácz Z., HámosG.,HogyorZ.,KovácsB.,MenyheiL.,MolnosI., Ország J., SimoncsicsG., SzamosI., Szikszai Zs., Szûcs I., Turger Z., Várhegyi A. (Mecsekérc); Vásárhelyi B. (BMÜ); MadarasiA.,PrónayZs. (ELGI); SzongothG. (Geo-Log); GacsályiM. (Geopard); KovácsL. (Kútfej) 2007:Aföldtanikutatáseredményeinekösszefoglalása a Nyugati-lejtõsakna 600. méterénél (1-3. kötet) Kézirat,MecsekércZrt.Adattár,Pécs,RHK-K-033/07. [4]Watrp2000:AWATRPvizsgálatotvégzõcsoportjelentése akisésközepesaktivitásúhulladékokvéglegeselhelyezésére szolgáló telephely kiválasztásával kapcsolatos magyar tevékenység értékelésérõl (Report of the WATRP Review Team on the evaluation of the Hungarianworkonselectingasitefordisposaloflowand intermediate level waste). Kézirat, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest; Magyar Állami FöldtaniIntézet,Budapest,Tekt.707. [5] Hámos G. 2006: Térkiképzési munkák. A lejtõsaknák nyomvonalánakmódosítása. Kézirat,MecsekércZrt. Adattára, Pécs, Bátatom Kft., Budapest, RHK-K- 030/06. [6] Hámos G., Deák F. 2007: Vágathajtás. A lejtõsaknák nyomvonalánakmódosítása. Kézirat,MecsekércZrt. Adattára, Pécs, Bátatom Kft., Budapest, RHK-K- 078/07. [7] Barton, N., Lien, R., Lunde, J. 1993: Engineering Classification of rock masses for the design of tunnel support. RockMechanics6(4),pp [8] Mezõ Gy., Molnár P. 2003: Mûszaki gátak hatásának vizsgálatamodellezéssel.golderkft.,budapest. Kézirat, BátatomKft.,Budapest,BA Hidrogeomechanikaimérõrendszer (HGM) 3 Avágatkörülkialakuló szekunder feszültségtér komponenseinekmeghatározásáraszolgáló triaxiális deformációmérõ (3D Hollow Inclusion /CSIRO-/)cellák HÁMOSGÁBOR oklevelesgeológus,geomorfológus1984-tõl1989-igamecsekiércbányászativállalat(mév)kutató Mélyfúró Üzeménél (KMÜ) atervezett VI. üzem fúrási, dokumentálási, földtani-tektonikai szerkesztési munkáinak résztvevõje.akmümegszûnésétkövetõenamév,majdannakjogutódjai(mecsekércrt./zrt.)általakisésközepes, valamintanagyaktivitásúradioaktívhulladékokelhelyezéséreirányulókutatásokszakmaiéspénzügyitervezõje,közremûködõjeés irányítójatémafelelõsként,kutatásvezetõként. RésztvettaMÉVésaMecsekércRt. által végzettrekulti- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 17

20 vációsésmásmunkákhozkapcsolódóföldtani éskörnyezetvédelmi feladatokirányításában, vizsgálatábanis tõla bátaapáti kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének kutatási programjában aföldtani, geotechnikai kutatási munkáktervezõje,irányítója,jelenlegkutatásiprojektvezetõje tólaBodaiAleurolitFormáció, mintanagyaktivitású radioaktív hulladékok potenciális befogadó képzõdményének Rövid és Középtávú Programjában afúrási projekt tervezésiéskivitelezési munkáinakvezetõje. AMecsekércZrt. földtudományiosztályvezetõje. BERTAJÓZSEF okl.bányamérnök,minõségbiztosításiszakmérnök,bányászatifõmérnök1996-tólamecsekiércbányászati Vállalatnál különbözõtermelésirányítói beosztásokbandolgozott. Abánya bezárását követõen amecsekérckörnyezetvédelmi Részvénytársaság által végzett rekultivációs munkák során aperkolációs területek kármentesítési munkáitirányította,mintprojektvezetõ.2002-tõlabátaapátikisésközepesaktivitásúhulladékokelhelyezésétcélzókutatási programbanafelszínalatti térkiképzésimunkákfelelõsmûszaki vezetõje. BENKOVICS ISTVÁN okl.bányamérnök,közgazdaságiszakoklevelesmenedzser.szakmaimunkájátamecsekiércbányászati Vállalat III. bányaüzemébenkezdte. Különbözõtermelésirányítói beosztások betöltéseután 1988-tól azüzem vezetõje, majd 1992-tõl avállalat vezérigazgatója. A90-es évektõl aktívan részt vett ahazai föld alatti radioaktív hulladék-tárolók kutatási munkáiban, illetve 1998-tól az uránipar szakszerû felhagyási feladatainak megoldásában, mint szakértõésirányítóis.amecsekérczrt.-nél(1998-tólamecseki ÉrcbányászatiVállalat jogutódja) betöltöttvezérigazgató-helyettesi munkájamellett2006-tólamagyaralagútépítõésbányászatikft.ügyvezetõiteendõitisellátja. DR.SZÛCS ISTVÁN okl.geofizikusmérnök,kandidátus,1982-benamiskolcinehéziparimûszakiegyetemenszerzett geofizikus mérnöki diplomát. Moszkvában, Novoszibirszkben, Japánban és Kanadában volt ösztöndíjas. AJPTE KözgazdaságtudományiKarán1997-benszerzettMBAdiplomát.18évigdolgozottamecsekiszénbányászatgeofizikai,ezen belülelsõsorbanabányaszeizmikaiésszeizmoakusztikaiterületénkutatóként,majdageopardkft.ügyvezetõigazgatójaként.jelenlegamecsekérckörnyezetvédelmi Zrt. stratégiaiigazgatója.amagyargeofizikusokegyesületénekregionáliselnöke,azmtapécsiakadémiaibizottságabányászati ésföldtudományimunkabizottságánakelnöke. CSICSÁK JÓZSEF okl. geológus 1988-ban végzett az ELTE TTK-n tól amecseki Ércbányászati Vállalat, majd 1998-tól avállalat jogutódja, amecsekérc Környezetvédelmi Zrt. alkalmazottja. AKutató-Mélyfúró Üzemben terepi geológuskéntkezdett, igahidrogeológiaicsoporthidrogeológusa,majdcsoportvezetõjevolt iga Környezetvédelmi Részleg vezetõje, ig a Környezetvédelmi Bázis monitoring-vezetõje volt tõl hidrogeológiai osztályvezetõ amecsekérc Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóságán, 2006-tól abátaapáti Projekt projektigazgatója.amagyarhoniföldtanitársulat,amagyarhidrológiaitársaság,amagyarnukleáristársaságésamagyar MérnökiKamaratagja. Kiss Pál Török József: BÁNYÁSZAT abélyeggyûjtésben ésakisgrafikában Különlegeskönyvettartokakezemben,amiritkaságszámbamegy,snagyörömötnyújtabélyegetésakisplasztikátszeretõkkörében.Aszerzõkmegisírják,hogynemarratörekedtek, hogy avilágon található összes bányászati vonatkozású bélyeget bemutassák, de arra se, hogy teljes körû áttekintést adjanakabányászatról. Megtalálták ahelyes arányt, igen értékes az anyag, amit bemutatnak.abélyegekenéskisgrafikákontúllevelezõlapok, címerek,emléklapok,papírpénzek,fényképekszerepelnekaz összeállításban.kérdezhetnénk,hogymiért? Aszerzõknekezegykülönérdeme,hogyakiegészítõanyagokkalamûegybányászatiismeretterjesztõanyaggáisalakul. Mindenki megtalálhatjaakedvére valót.azmár, ahogy szokták mondani, hab atortán, hogy akönyv bányászati szakkifejezések ismertetésével zárul. Az agyermek, aki nézegeti a könyvet, talán afarbõr hallatán nem gondol majd minden csacskaságra.miveliskezdõdhetabélyegekbemutatása,nem mással,mintahófehérkeésaszorgoshéttörpével.aszerzõk abányászkodás munkafolyamatait részekre bontva mutatják be,mindenütttörekedveabányászatiismeretekátadására. Érdekes blokkot képez abányavárosok címereinek abemutatása.jóolvasniazokatatalánmárelfelejtettbányavárosokat is, mint pl. Libetbánya, Gölnicbánya, Igló. Ahagyományõrzés, ahagyománytisztelet is természetesenhelyet kap amûben, sokszépbélyeggel,illusztrációvaldokumentálva. Aszerzõkelértékmegfogalmazott céljukat, hogy azesztétikai élmény nyújtása mellett az emlékezés abányászathoz, azegészbányásztársadalomhozméltómódonfennmaradjon. Azigényeskivitelûkiadvány159oldalonaGyergyószentmiklósi-MiskolciBarátiEgyesületgondozásában,akazincbarcikai Litoplan Kft. kivitelezésében 3000 példányban készült. Akönyvkereskedelmi forgalombanemkerül, megvásárlásuk a szerzõktõl 3500 Ft-os áron lehetséges: Kiss Pál: Dr.Korompay Péter A fele elfogyott Igennagyérdeklõdésmellettkerültsor2008.május19-én a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében Jeremy Leggett angolgeológusprofesszor,klímakutató,olajipari tanácsadó, a legnagyobb brit független megújuló energiaforrásokkalfoglalkozóvállalatvezérigazgatója2006-ban,angliábanmegjelent AFeleElfogyott/Olaj,gáz,forrólevegõés globális energiaválság (az angliai kiadás címe: Half gone ) könyve magyar nyelvû kiadásának bemutatására. Alevezetõ elnöki teendõket LángIstván, az MTArendes tagja látta el. A300oldalaskönyvkétfõfejezetreoszlik:akimerülõolajkészletek (igen sok ábrával mutatja be ajelenlegi helyzetet), ill. az olajkészletek kimerülése egybeesik aglobális felmelegedéssel (értékeli, hogy hogyan jutottunk el idáig, és azt, hogymostmitlehettenni).afejezeteket24oldalon359jegyzet egészíti ki, ami egyben irodalomjegyzéknek is tekinthetõ, 17oldalonnév-éstárgymutatószerepel. DicséretilletiaTYPOTEXKiadót,hogyafordításelvégzéseutánaligegyhónappalmármegjelentetteeztakiválóminõségbenkészültkönyvet. Dr.Horn János 18 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB)

Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) Tisztelt Olvasó! Ön Társaságunk legújabb telephelyének, a Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázisnak a bemutatkozó kiadványát tartja a kezében. A MKKB Baranya

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY. XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről. 2013. április 16 17. Siófok. Az előadások összefoglalói A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XX. KONFERENCIA A felszín alatti vizekről 2013. április 16 17. Siófok Az előadások összefoglalói Felszín Alatti Vizekért Alapítvány XX. Konferencia a felszín alatti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2005 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: ALBERT GÁSPÁR, BALLA ZOLTÁN, BUDAI TAMÁS, CSILLAG GÁBOR,

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß Ò»³» µ* Þ?² ³7 + Û¹» $» ø ÍÓ È ò Õ±²¹» «Ó 7 ²»³ 7 $ ñ7 $ & ¹² ¾? &» +³%á Õ$ 3²³± ¹?

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

20 évesek lettünk. Csökkenő kibocsátás. Felelősség a jövő 2010. DECEMBER XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

20 évesek lettünk. Csökkenő kibocsátás. Felelősség a jövő 2010. DECEMBER XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LAPJA 10. DECEMBER XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM évesek lettünk Csökkenő kibocsátás Felelősség a jövő nemzedékéért Áldott karácsonyt,

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám

XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév. XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Kollár József PR vezető Kiadja

Részletesebben

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről

JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről JELENTÉS a magyar-osztrák-szlovén határ menti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzéséről 0542 2005. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

147. évfolyam. A tartalomból: A mátra-bükki terület csapadékjellemzõi A bányászat helyzete Brandenburgban Borbála-napi ünnepségek 2013

147. évfolyam. A tartalomból: A mátra-bükki terület csapadékjellemzõi A bányászat helyzete Brandenburgban Borbála-napi ünnepségek 2013 BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN A tartalomból: A mátra-bükki terület csapadékjellemzõi A bányászat helyzete Brandenburgban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/96-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6

Tartalom. TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2. Elnöki levél 4. Kiemelt stratégiai célok 6 Tartalom TVK a közép-kelet-európai régió polietilén- és polipropilénpiacának vezetô szállítója 2 Elnöki levél 4 Kiemelt stratégiai célok 6 5 év története 9 Társasági áttekintés 1 Társasági értékek 12 A

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka

XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka XXI. fejezet 1995-től napjainkig Az útkeresés időszaka (Összeállította: Tarró Károly) Ahhoz, hogy megértsük az elmúlt két évtized útkereséseit, vissza kell nyúlnunk a rendszerváltozásig. A bekövetkezett

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/124-3/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 TVK KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 1 2 TVK KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 Tartalom Vezérigazgatói

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.

Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso. Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß Þ?²? Í µ±? Ì & 3 - Õ$ ¼* ¹ % 7» ß 7²» µ* * ³»?² ²± 3?»» + 7¹» Ó ¹ ±?¹±² îððéñíò?³

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató

Kiadó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Kiadó vezetõje: Márton György, ügyvezetõ igazgató Innováció a Dél-dunántúli régióban Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Felelõs szerkesztõ: Derjanecz Anita A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben