PDF created with pdffactory Pro trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ÓÛÝÍÛÕWÎÝ ÆÎÌò»ª7µ»² 7¹» 7»»¼³7²» îððèñíò?³ ïìïò 7ªº± ³

2 Þ?? Ó?» + µ² îððë &² «

3 Bányászati és Kohászati Lapok Aszerkesztõségcíme: Postacím:Tapolca Pf Felelõsszerkesztõ: PodányiTibor (tel.: ) Aszerkesztõ bizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ) dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ) dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ) Kovács Béla (szerkesztõ) Bariczáné Szabó Szilvia Bircher Erzsébet dr. Dovrtel Gusztáv Erdélyi Attila dr. Földessy János Gyõrfi Géza dr. Horn János Jankovics Bálint Kárpáty Erika Livo László Lois László Mara Márta-Éva dr. Mizser János Sóki Imre dr. Sümegi István dr. Szabó Imre Szilágyi Gábor dr. Turza István Vajda István Kiadja: Országos MagyarBányászati éskohászatiegyesület Budapest,II.,Fõutca68. Telefon/fax: Felelõskiadó: dr.tolnay Lajos Nyomdaielõkészítés: Vorákné SzecseiMónika Nyomda: Press+PrintNyomda,Kiskunlacháza Belsõ tájékoztatásra,kereskedelmi forgalombanem kerül HUISSN TARTALOM ERÕS GYÖRGY, VARGA MIHÁLY: AMecsekérc Zrt. múltja, jelene és jövõje...2 Mecsekérc Zrt. in the past, today and in the future BERTA ZSOLT, FÖLDING GÁBOR, SZREDA GÉZA, DR. GORJANÁCZ ZORÁN, DR. VÁRHEGYI ANDRÁS: Az uránbányászati rekultiváció hosszú távú monitoring rendszere...7 The long-term monitoring system of the remediated facilities of the Hungarian uranium mining HÁMOS GÁBOR, BERTA JÓZSEF, BENKOVICS ISTVÁN, DR. SZÛCS ISTVÁN, CSICSÁK JÓZSEF: ABátaapátiban létesítendõ kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló felszín alatti térkiképzési és kutatási munkái...13 Underground excavation and exploration/research works of repository for low and intermediate level radioactive wastes at Bátaapáti KOVÁCS LÁSZLÓ, BENKOVICS ISTVÁN, BERTA ZSOLT: ABodai Aleurolit Formációban végzett telephely-kijelölõ kutatások az atomerõmûvi nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére...19 Research for the final waste disposal of high level radioactive wastes of nuclear power plant in the Boda Claystone Formation NÉMETH GÁBOR, SZÚDY BÉLA: Amátraszentimrei akna környezetvédelmi célú újranyitása...30 Reopening of Mátraszentimre shaft for environmental protection purposes DR. FEDOR FERENC, MOLNOS IMRE, SZIKSZAI ZSOLT, MENYHEI LÁSZLÓ: Feladatorientált informatikai fejlesztések a Mecsekérc Zrt.-nél...35 Task-orientated informatics innovations at Mecsekérc Zrt. DR. SZÛCS ISTVÁN, BERTA ZSOLT, MENYHEI LÁSZLÓ, MOLNOS IMRE, DEÁK FERENC: Ageofizikai és geotechnikai információk szerepe aradioaktív hulladéktárolók telephelyeinek vizsgálatában...40 The role of geophysical and geo-technical information in the investigations of radioactive waste disposals BERTA ZSOLT, FÖLDING GÁBOR, SZREDA GÉZA, SZULIMÁN SZILVIA, TAMÁS PÉTER: AMecsekérc Zrt. környezetvédelmi tárgyú tevékenysége...45 Environmental activity of Mecsekérc Zrt. BENKOVICS ISTVÁN, FÁBIÁN MIKLÓS, HOGYOR ZOLTÁN, SEBÕ ATTILA: Bányászati módszerek alkalmazása más célú föld alatti létesítményeknél...52 Mining methods at non mining underground projects TURGER ZOLTÁN, HOGYOR ZOLTÁN, VRÁSZLAI FERENC: Ageodéziai szolgálattevékenysége abátaapátilejtõsaknákmélyítésénél..60 Geodetic survey at driving the inclined shafts at Bátaapáti DR. VÁRHEGYI ANDRÁS, DR. GORJANÁCZ ZORÁN, HORVÁTH ZSOLT: Komplex radiometriai módszer alkalmazása ahazai szénhidrogén-kutatásban...64 Application of complex radiometric method in the domestic oil and gas exploration (Folytatása86.oldalon.) Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 1

4 AMecsekérc Zrt. múltja, jelene és jövõje ERÕS GYÖRGY okl. bányamérnök,okl. közmûépítõ szakmérnök, okl. szakközgazda, elnök-vezérigazgató VARGA MIHÁLY okl. bányamérnök,terület- és településfejlesztési szakmenedzser, biztonságtechnikai fõmérnök (Mecsekérc Zrt., Pécs) A100%-os állami tulajdonú Mecsekérc Zrt október 1-jétõl mûködik jelenlegi struktúrájában éspiaci körülmények között. Cikkünkben be kívánjuk mutatni ésbizonyítani,hogy egy bányászati szakágazat uránbányászat megszûnésének nem kell az adott cég megszûnését isjelentenie, hanem kellõelõrelátással, megfelelõ stratégiával éspersze sok munkával akorábbi tapasztalatokra és ameglévõ tudásra alapozva avalós piaci viszonyok közt is jól mûködõ társaságként tovább mûködhet. Bemutatjuk ahazai uránbányászat és acég életének legfontosabb állomásait, eddigi eredményeit és a2010-ig terjedõ, valamint az azt követõ idõszak jövõképét is. Elõzmények 1947-ben kezdõdött Magyarországon aterepi uránkutatásmagyarszakemberekirányításával. 1953júliusában amecsek hegység Jakab-hegy D-i elõterében,kõvágószõlõs község K-i határán T.Csuprova és L.Cs.Puhalszkij geofizikusokjelentõsaktivitásokat észleltek a permi idõszaki homokkõ összletben. A Mecseki lelõhely földtani kutatásánaktörténeteezidõponttólszámítható. 1955végére három ipari feltárásra alkalmas területet jelölnek ki Dél-Szõlõs, Bakonya és Tótvár, a késõbbii.,ii.ésiii.sz.bányaüzemekterületeit július 1-jei hatállyal aminisztertanács 00-1/1955. sz. határozata alapján Bauxitbánya Vállalat elnevezésselúj állami vállalat alapítását rendelte el KissÁrpád,azakkorivegyipariésenergiaügyiminiszter tõl amár csak magyar szakemberekbõl álló vállalatújneve:pécsiuránércbánya Vállalat ben apécsi Uránércbánya Vállalat tevékenységénekbefejezésekéntazelkészültdúsítómûbenelõállították az elsõ vegyi dúsítmányt. Ezzel egy idõben avállalat neve Mecseki Ércbányászati Vállalatraváltozik.(Továbbiakban MÉV.) 1971-ben aiv.üzemben, 1983-ban az V.üzemben is megindultatermelés. A mecseki uránérclelõhely földtani kutatásának megindulásával egyidejûleg sor került akörnyezet állapotfelmérésére. Kiemelkedõ figyelmet fordítottak atelepülésekbel-éskülterületeinazásottkutakésforrások hidrogeológiaiadatainakvizsgálatára,különöstekintettelavízradontartalmára. AMÉV szerkezeti átalakulása Afémurán árnövekedése nem követte atermelés önköltségének jelentõs emelkedését, ezért a vállalat csak állami támogatással tudott mûködni. Ez 1988-ban márelértea2300mft-ot,ezértaminisztertanács1989 szeptemberében határozatot hozott a termelés megszüntetésérõl, a bányabezárási munkálatok azonnali megkezdésérõl, lehetõséget adva ugyanakkor avállalat vezetõségének, hogy megtalálja atevékenységgazdaságossátételének útját. Avállalat minden cselekedetét atúlélési stratégiának rendelte alá. Ennek megfelelõen megtisztította szervezetét mindazon tevékenységektõl, amelyek nem közvetlenül atermelést szolgálták. Akiegészítõ tevékenységek folytatására atevékenységi körök jelentõs bõvítésével 17 gazdaságitársaságothozottlétre,amelyekkft.,rt.ésbt.formábanmûködnek. Akormány3028/1991-eshatározatamegerõsítettea MÉVszándékát,hogyegyrésztlétrehozzonegyazurántermelési és feldolgozási feladatok ellátására alkalmas életképes,önállógazdaságitársaságot,melyaprivatizáció elõkészítéseként lehetõséget ad atársasági formában történõ mûködés megkezdésére, valamint amegmaradóvállalati résztalkalmassá tegye amúltbóláthúzódó feladatok ellátására december 17-én az IKM javaslatára megalapították és bejegyezték a Mecsekurán Leányvállalatot, majd április 2-ánaMecsekuránÉrcbányászatiKorlátoltFelelõsségû társaságot. A Mecsekurán Kft. megalakulásától, évrõl évre veszteséges gazdálkodást folytatott. Atársaság mûködésévelkapcsolatossokrétûvizsgálatokutánakormány a 2161/1994. (VII. 30.) határozatában rendelkezett arról,hogy december 31-igamárfeltárturánérckészletet le kell termelni, tovább abányászat és ércfeldolgozás nem folytatódhat. Ez a Mecsekurán Kft. jogutód nélkülimegszûnésétjelentette. Amecseki uránipar mûködési ideje alatt 1200 km vágatothajtott ki,közel50milliótonnakõzetettermelt ki,melybõlmintegy45milliótonnakõzetet ezenbelül 26milliótonnaércet hoztakfelszínre.aércetazércdúsító Üzemben feldolgozva mintegy tonna uránfémetállítottelõésexportált.(megjegyezzük,hogy ma, 2008-ban, az urán világpiaci ára afelszámolás idõszakáhozképestháromszoros.) A kormány 2085/1997. (IV.3.) sz. határozatában döntött amecseki uránércbányászat megszüntetésérõl ésabányabezárás,tájrendezéskiemeltállamifelelõsségi körben történõ végrehajtásáról, és ezzel afeladattal beruházóként, lebonyolítóként a MÉV-et bízta meg, 2 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

5 míg amunka kormányszintû felelõse az Ipari éskereskedelmi(késõbbgazdasági)minisztériumlett.amunkálatok1998. január1-jévelkezdõdtek, miután amév 1997-ben benyújtotta a Mecseki uránbányászat megszüntetésének környezeti hatástanulmányát, melyre a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség a /1998. sz. határozatával kiadta akörnyezetvédelmi engedélyt. A munkák tervezett befejezési határideje december 31. volt, de forráshiány miatt azagytározók rekultivációjacsak2008-ban fejezõdik be. Idõközben atulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. (ÁPV Rt.) akorábbi MÉV átalakításávalannakjogutódaként1998.április30-ihatállyallétrehozta amecsekérc Környezetvédelmi Részvénytársaságot(Mecsekérc Rt.). Az ÁPV Rt. igazgatósága július 30-i alapítói határozatában döntött, hogy agyöngyösoroszi ércbányák utódszervezetét ahidrotech Bányászati és Környezetvédelmi Kft.-t, valamint a Recski ÉrcbányákRt.-taMecsekércRt.-bebeolvasztja.Adöntést alapvetõen az indikálta, hogy abányabezárási és rekultivációs munkáknál egyedülálló gyakorlattal és referenciákkal, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szintén 100%-os állami tulajdonban lévõ Mecsekérc Rt. garanciát jelentett abányabezárási és környezetvédelmifeladatokszakszerûlebonyolítására. Adöntéshelyességerövididõalattbebizonyosodott, mindkét korábbiércbányánálkialakultabányabezárási és tájrendezési koncepció, és atulajdonos ÁPV Rt. megteremtetteamegvalósításfeltételeitis. AMecsekércRt.azállamifeladatokontúlmenõen megalakulásától fogva vállalkozási tevékenységet is folytatott. A vállalkozási munkák döntõ hányadát a radioaktívhulladékokelhelyezésérevonatkozókutatási tevékenységek jelentették. A közbeszerzési eljáráson elnyert munkák skálája szélesedett, volumenük egyre nõtt; s2004-ben három kutatási helyszínen (Bátaapáti, Boda, Püspökszilágy) elérte a3,5 Mrd Ft-ot, és hosszú távon monopolhelyzetet, biztos bevételi forrást jelentettekarészvénytársaságnak. Azegykori urániparivállalattörténeténeklegutolsó állomása2004,amikorannakérdekében,hogyaközvetlen állami forrásokból végzett bányabezárásiés rekultivációs, illetve apiaci alapú munkák szétválaszthatóak legyenek, az ÁPV Rt. arról döntött, hogy amecsekérc Rt.-bõl kiválás útján létrejön amecsek-öko Rt. Így a Mecsekércaversenypiaconmûködõcég,mígaMecsek- Öko az állami feladatok végrehajtását végzõ társaság lett. Ahajdani bányászati nagyvállalatból két középméretû, környezetvédelemmel foglalkozó társaság lett, amelyek abányászat idején megszerzett szaktudásra, ismeretekre alapozva, azokat továbbfejlesztve lehetõséget kaptak arra, hogy akörnyezetvédelmi piac jelentõs tényezõi legyenek. Mindezeken túlmenõen megteremtõdött a Mecsekérc Rt. privatizációjának elvi lehetõsége. AMecsekérc Rt. tevékenysége, eredményei között A Mecsekérc Rt. mûködésében október 1-jévelújidõszámításkezdõdött,ugyanis atársaságárbevételének jelentõshányadátkitevõ, közvetlen állami forrásból finanszírozott bányabezárási és rekultivációs feladatok amecsek-öko Rt.-hez kerültek, megszûnt amecsekérc Rt. feletti állami védõernyõ, és megkezdõdött az önálló, verseny- és piacszemléletûgazdálkodás. Atársaságmárazuránbánya-bezárásésarekultivációidejéntudatosankészültabefejezésutánimûködésre,éscéljaita2001-benkészültstratégiaitervébenmegfogalmazta.Eztastratégiaitervetaktualizálva2004-ben elõirányoztuk, hogy amecsekérc Rt. az alábbi fõbb területeken legyen képes környezetvédelmi, földtudományi, mûszaki, geotechnikai feladatok megoldására, kivitelezésére: Magyarországon, valamint ak-európai országokban urániparirekultivációstevékenységtervezése, környezetikárfelmérésitevékenység, környezeti kárelhárítási, illetve mentesítési tevékenységektervezése éskivitelezése, teljes körû rekultivációs és tájrendezési tevékenység, korábbi bányászati, illetve egyéb környezetkárosító mûveletekkövetkezményeinekfelszámolása, földtani,vízföldtaniésásványinyersanyagkutatás, radioaktív, illetve veszélyes hulladékok ideiglenes vagy végleges elhelyezésének elõkészítése, kutatási feladatok elvégzése,illetve azecéltszolgáló objektumokkivitelezése, infrastrukturális beruházásokkal (pl. út- és vasútépítés) kapcsolatos földtani, vízföldtani és geotechnikai tervezésiéskivitelezési feladatok, bányászatimódszerekkelkialakítandótározótérségek tervezése és kivitelezése (pl. gáz-, vagy LPG-tárolók, szivattyúsenergiatározóserõmûvek), ivóvízbázisokvédelme,biztonságbahelyezéseérdekébenvégzettvizsgálati,tervezésiéskivitelezésimunkálatok, külszíni és föld alatti szilárdásvány-bányászati tevékenység,bányászatijogmegszerzése. Vizsgáljuk meg, hogy a közötti idõszakbanhogyansikerültacélkitûzéseketrealizálni,ésennek eredményeként hogyan alakultak alegfontosabb vállalatimutatók. Árbevétel-eredmény Az 1. táblázatban az árbevétel és üzemi eredmény alakulásátmutatjukbe(zárójelbenaradioaktívhulladékok elhelyezésére vonatkozó kutatásokból származó bevétel). Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 3

6 1. táblázat Árbevétel és üzemieredmény bemutatása(m Ft) Év Árbevétel Üzemieredmény (3494) (3387) (4584) (3620) 148 Azárbevétela2007.évetkivévefolyamatosanemelkedik, de látható, hogy igen erõsen függ aradioaktív hulladékokelhelyezésérevonatkozókutatásokvolumenétõl.ezatevékenység lévénforrásaaközpontinukleárispénzügyialap amindenkoriközpontiköltségvetésbõl finanszírozott, így nehezen tervezhetõ, politikafüggõ. A társaság nyereségét vizsgálva megállapítható, hogy az afolyamatosan növekvõ tendencia ellenére is kicsi.ennekalapvetõokaamunkákjellegénésstruktúráján túlmenõen (elõre kijelölt vállalkozók, egyéb determinációk) az, hogy asaját létszám nehezen alkalmazkodott apiaci körülményekhez, hiányzott avállalkozási, menedzseri gyakorlat, a nyereségorientált szemlélet. Afejlõdésmegítéléseszempontjábólfontos,hogyan alakultak az 1fõre vetített mutatók, ezek a2. táblázatban találhatók. 2.táblázat Fajlagos árbevétel és üzemi eredmény(eft/fõ) Év Árbevétel Üzemieredmény táblázat Bérés bérenkívülijuttatások alakulása(eft/fõ) Év Bruttó bér Természetbeni juttatások eft/fõ 2004=100% eft/fõ 2004=100% ,0% ,0% ,5% ,0% ,7% ,3% ,6% ,7% végrehajtott 41,6%-os bérfejlesztés aversenyhátrányt enyhítette, és nem elhanyagolható atermészetbeni juttatásokviszonylagmagasvolumenénekésjelentõsfejlõdésénekhatásasem. Abemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy amecsekérc Zrt. a közötti idõszak fejlõdésealapjánegy konszolidált,stabilpiaccalrendelkezõ, lassan, de egyenletesen fejlõdõ cég képét mutatja. Láthatóakazokatényezõkis,amelyekavállalat sebezhetõségétjelzik.ezérta közöttitervezésiidõszakban megvalósult célok és az elemzések alapján a közötti idõszak üzleti stratégiai céljainak kidolgozásánál az új piacok felé történõ nyitás feltételeinek megteremtésevoltalegfontosabb szempont. Jövõkép AMecsekérc Zrt. menedzsmentje anapi és rövid távú feladatokon túlmenõen munkaellátottság vonatkozásában megvizsgálta a közötti idõszakot. Csak azokat alehetõségeket vettük figyelembe, ahol már megkötött szerzõdésekkel rendelkezünk, vagy a piacipozíciókalapjánamunkaelnyeréséneklehetõsége valószínûsíthetõ. Az egy fõre vetített, fajlagos eredmény jelentõsen emelkedett,amiaztbizonyítja,hogyazelõbbiekbenjelzett hiányosságok felszámolása terén jelentõs fejlõdés történt. Bér és béren kívüli juttatások Azönállómûködéskezdetiidõszakábanszembesültünk azzal aténnyel, hogy bérszínvonalunk nem versenyképes apiacon mûködõ hasonló cégek bérszínvonalával. Ahhoz, hogy értékes dolgozóinkat megtartsuk, ésminõségicserét,illetvefejlesztésttudjunkvégrehajtani,abérszínvonalatérezhetõenemelnikellett,ráadásul akötöttbérgazdálkodásbéklyóimellett.anégyévalatt 4.táblázat 1.ábra: Várhatóárbevételalakulása között (MrdFt/év) Várhatómunkaellátottságalakulása között Munkamegnevezése Várhatóévesvolumen(MrdFt/év) Kis ésközepes aktivitású kutatás 3-4(3,5) X X X X Nagyaktivitásúkutatás 1-2(1,5) X X X X Mátra (Gyöngyösoroszi) 0,6-0,8(0,7) X X X X Metróépítés 0,8-1 (0,9) X X Autópálya 0,6-1 (0,8) X X X Monitoring,környezetvédelem 0,4-0,6(0,5) X X X X X 4 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

7 5.táblázat Megállapítható, hogy amecsekérc közötti jövõje amunkaellátottság tekintetében megnyugtató. Aradioaktív hulladékok elhelyezésére vonatkozó kutatási tevékenységek biztosítják astabilitást, ametró és autópálya építésében, valamint abányabezárási és monitoring tevékenységben való részvétel pedig a fejlõdéslehetõségét. Ajelenleg ismert és prognosztizálható munkaellátottság 2011-ben drasztikusan mintegy 70%-kal csökken.természetesen nem lehetcél acégméretilyen méretû csökkentése, ami elbocsátásokkal, vagyonfeléléssel, jövedelemcsökkenéssel, acég eljelentéktelenedéséveljárna. Az egyedüli megoldás atevékenységi kör bõvítése, újprofilokkialakításávalújpiacokszerzése,acégstruktúra flexibilissé, költséghatékonnyá tétele amagasabb színvonalú, fegyelmezettebb munkavégzéssel. Ezzel párhuzamosanmegkellteremteniamunkaerõmotiválásánakújmódszereitis. Ajövõképkialakításánakállomásai: Amenedzsmentelképzeléseinekkialakítása,rendszerezése. Ajavaslat ismertetése egy szûk körû mûszaki-gazdaságifórumon,vélemények,javaslatok fogadása. Akibõvítetttervezetbemutatásamunkásgyûlésen,javaslatokfogadása. Avéglegesjövõképelkészítése. Amenedzsmentelképzeléseinekkialakításaa igterjedõstratégiaikoncepciónalapul,amelyröviden összefoglalva abányászati jellegû mélyépítési, bányabezárási, rekultivációs és környezetvédelmi területen jelentkezõlehetõségekmegismerését szolgáló piackutatásitevékenységkialakítása,erreépítvealehetõségek maximális kihasználását biztosító tevékenységszerkezet kialakítása, annak állandó figyelése és aváltozó feltételekheztörténõigazítása.arészletesvizsgálatelemeitaz 5.sz.táblázat tartalmazza. Érdeklõdve, de vegyes érzésekkel vártuk akét fórum reakcióját, afogadókészséget amenedzsment javaslataira,hiszenkorábbannemalegkedvezõbbbenyomások alakultak ki, bizonyos érdektelenség is látható volt avállalat ügyeitilletõen. Afórumokon az érdeklõdés,akonstruktivitás,sokújésértékesjavaslatfelvetése volt ajellemzõ.úgylátszikmegfelelõ tálalássalsikerült felkelteniadolgozókérdeklõdésétésbevonniõketajövõalakításába. Akövetkezõkben,hanemisteljeskörûen,ismertetjükaMecsekércfejlesztésielképzeléseit,amelyetannak érdekébenkívánvégrehajtani,hogy azrt.stabilitásaés fejlõdése a 2010 utáni idõszakban is fennmaradjon. Természetes,hogy ez amunka már elkezdõdött, hiszen olyan feladatokat is megfogalmaztunk, amelyek hatása csakhosszú távonérvényesül. Jelenlegi területek, pozíciók stabilizálása: apartneri viszonyok erõsítése apotenciális megrendelõk (RHK Kht., Mecsek-Öko), atárs és alvállalkozók irányában. Stratégiai partneri viszony, közös vállalkozási formák (Golder,ERÕTERV,Geo-Faber,Rotaqua). A évistratégiaiüzleticélok Stratégia Rész-stratégia Stratégiai,üzleticélkitûzések Marketinginformációs A sikeres pályázatfigyelési és pályázatírási rendszer, valamint az aktív marketing tevékenység szervezeti rendszerstratégiája kereteinekkialakítása. A tevékenység nemzetközi piacokra való fokozatos Nemzetközipiacistratégia kiterjesztéseésatársaságfelkészítéseezekenapiacokon Piaci való szerepléshez.leány-ésfiókvállalatokalapítása. stratégiák Akiválasztott tevékenységi körre vonatkozó folyamatos versenytárselemzésrendszerénekkialakítása,ajelenlegi Versenytársstratégia pozíciók megõrzése, illetve javítása. Szükség szerint együttmûködési szerzõdések kötése apotenciális pályázatipartnerekkel. Humán Akulcs-szakemberek megtartására alkalmas ösztönzési erõforrás rendszer. Állami oktatási, kutató intézmények konkustratégia renciájának partnerikapcsolattáalakítása. A versenyképességet biztosító folyamatos eszközfej- Eszközfejlesztésistratégia Pénzügyi lesztés,korszerûsítés. stratégiák Aprivatizáció adta lehetõségek kihasználása atársaság Privatizációsstratégia meghatározottmértékûtulajdonbavételére. Aprojektfeladatokvárhatóteljesítéséhezszükségesstabil Szervezet-átalakításstratégiája erõforrásfenntartása,aritkánvagyspeciálisanjelentkezõ igényekalvállalkozókkaltörténõrugalmas kielégítése. Afelelõsségirendszeregyértelmûkialakítása,afeladatok Szervezeti felelõseinekgyorskijelölése. Afelelõsökönállóságának stratégiák Irányításistratégia biztosítása és a beszámoltatási rendszer következetes alkalmazása. Vállalatiarculatformálás Atársaságiarculatfolyamatosformálása,aPRtevékenystratégiája ségtervezése,vezetõiszintûzsûrizéseésvégrehajtása. Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 5

8 Közös vállalkozások, profit centerek (fiók cégek) kialakítása, a szervezet elmozdítása egyfajta holding struktúrafelé. BÁTATOM Kft.: Ingatlanfejlesztés, pályázatok kezelése. Magyar Alagútépítõ és Bányászati Kft.: metróépítés, autópálya alagútépítés,speciálismélyépítés. Ivó-éstermálvízkutatás:vízbázisvédelem,sajátkockázatú kutak készítése, értékesítése. Bányavizek hõmennyiségénekhasznosítása. Energetika: Szivattyúsenergiatározók,földtudományi,bányászati, környezetvédelmi kapacitásaink értékesítése, bányabelimegvalósításlehetõségének vizsgálata. Geotermikus kutatásokra (HDR, LPG) történõ bekapcsolódás. Széntelepigázlecsapolásikutatások. Uránkutatásokbatörténõbekapcsolódás. Kockázatitõkebefektetések: Ingatlanfejlesztés,lízing. Áruésdevizatõzsdeügyletek. Mérnökiésinformatikaikapacitásainkértékesítése: Ipari,földtanikutatások. Másodlagosnyersanyagok hasznosítása. Radiometriai kapacitáskiaknázás. Térinformatika,adatbáziskialakítás. Laborfejlesztés: Meglévõkapacitásokfejlesztése. Geokémiai, kõzetmechanikai, betontechnológiai kapacitások kialakítása. Szakembergárda megerõsítése: nevelés, képzés, motiváltság. Acégimázserõteljesjavítása:publikációsésszakmai marketingtevékenységfokozása. Összefoglalás Reméljük, hogy amecsekérc Zrt. fejlõdési pályájának, jövõképének bemutatása egyrészt érdeklõdésre tarthatszámot,másrésztötleteketisadhataszakmában tevékenykedõ vállalkozásoknak, sõt partnerségi kapcsolatokatisgenerálhat. AMecsekérc Zrt. fejlõdési törekvései egyre erõteljesebbenvetik felatulajdonosi szerkezetváltoztatás, aprivatizációigényét.véleményünkaz,hogyatársaság privatizációraérett,ésadolgozók,valamintamenedzsmenttulajdonosipozícióbahelyezése esetlegesenfriss tõke bevonása kedvezõ távlatokat nyit meg, aminek eredménye egy hosszú távon stabilan mûködõ középméretû környezetvédelmicég. Akövetkezõ cikkekben bemutatásra kerülõ nagy projektjeink(abátaapátikisésközepesaktivitásúradioaktív hulladéktároló kutatása, abafkutatása, környezetvédelmicélúbányabezárások)soránnagyszámúkonzorciumi partnerrel, alvállalkozóval dolgoztunk (dolgozunk)együtt.ezútonisszeretnénkmegköszönnihozzájárulásukat amunkálatok sikeres elvégzéséhez. Hasonlóképpen köszönet illeti mindazon hatóságokat, akikkeltevékenységünksoránkapcsolatbanvoltunk(és vagyunk), akorrekt és gyors ügyintézésükért, szakmai támogatásukért. Közülük is ki kell emelnünk amagyar Bányászati és Földtani Hivatalt és apécsi Bányakapitányságot,amelyekvezetõivel,munkatársaivalfolytatott nagyszámú egyeztetéseink során mindig korrekt szakmai-partneri viszonyt, aproblémák megoldására irányulóegyüttgondolkodásttapasztaltunk. ERÕS GYÖRGY bányamérnökidiplomáját1969-benanehéziparimûszaki Egyetemen,közmûépítõszakmérnökidiplomájátaMûszakiEgyetemen,szakközgazdászképesítésétaKözgazdaságtudományiEgyetemenszerezte. MunkájátaDorogiSzénbányáknálkezdte,majdazépítõiparkülönbözõterületeindolgozott.1998-tólazIpariésKereskedelmi Minisztérium uránbányászati miniszteri biztosaként amecseki bányabezárást és rekultivációt felügyelte. A MecsekércRt.felügyelõbizottságánaktagja,majd2004-tõlatársaságelnök-vezérigazgatója. VARGAMIHÁLY 1963-banapécsiPéchAntalIpariTanulóIntézetbenvájár,1967-benaCsétiOttóBányaipariTechnikumbanbányatechnikusiképesítéstszerzett.ANehézipariMûszakiEgyetemBányamérnökiKarán1973-banvégzettbányamûvelõszakon banaMiskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karánterület- éstelepülésfejlesztési szakmenedzserkéntvégzett.pályafutásaamagyaruránbányászathozkötõdik.többminttízbeosztásbandolgozott,üzemitechnológuskéntkezdett,svoltavállalatvezérigazgatójais.jelenlegajogutódmecsekérczrt.biztonságtechnikaifõmérnöke. Külföldi hírek Anémet Continental és aszlovák Matador üzlete Szlovákiában Puchov helység közelében vannak a MatadorCsoport üzemei,melyekahevederes szállítóberendezések nagy számát szállítják abányaüzemek és egyéb más termelõ vállalatok részére. Anémet Continental AGszállító hevedereket gyártó egysége érdekeltségi részt vásárolt a MatadorCsoportnál,ésmegalapítottaaContinentalMatador Rubberközösvállalatot. Mining Magazine december Bogdán Kálmán Hatalmas rendelés anémet Bucyrus(DBT) vállalatnál ANew World Resources NV (NWR), amely Közép- EurópábanésCsehországbanafeketeszén-termelésnekavezetõ vállalata, szándéknyilatkozatot adott anémet Bucyrus (DBT)vállalatnak10dbkomplettfrontfejtésiberendezés(gépesített biztosítás, jövesztõgép, láncos vonszoló stb.) vásárlására. Aberendezéseket acseh OKD (Ostrava Karvina District)bányáibanfogjáküzembehelyezni. AzOKD aznwrleányvállalata, deegybenacsehköztársaságlegnagyobbfeketeszén-termelõvállalata. Mining Magazine december Bogdán Kálmán 6 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

9 Az uránbányászati rekultiváció hosszú távú monitoring rendszere BERTA ZSOLT 1 okl. geofizikus mérnök, környezetvédelmi igazgató FÖLDING GÁBOR 2 okl. hidrogeológus, hidrogeológiai osztályvezetõ SZREDA GÉZA 1 okl. geológus mérnök, terepi részlegvezetõ DR.GORJANÁCZ ZORÁN 1 okl. radióökológus mérnök, radiometriai laborvezetõ DR.VÁRHEGYI ANDRÁS 2 okl. geofizikus mérnök, aföldtudományokkandidátusa, sugárvédelmi fõmérnök ( 1 Mecsekérc Zrt. Pécs, 2 Mecsek-Öko Zrt. Pécs) Akörnyezettel rendkívül érzékeny kapcsolatban lévõ uránbányászat megfigyelõ rendszere a 60-asévektõlmûködött. Amûködési tapasztalatok lehetõvé tették egy korszerû monitoring mûködtetését a rekultivációs munkák alatt. A környezetszennyezés jellege és kiterjedtsége miatt szükséges volt egy hosszú távú ellenõrzés megvalósítása is. Acikk ezen munka feladatait és a kivitelezés gyakorlatát mutatja be, végezetül összegzi afejlõdést elõsegítõ tapasztalatokat. Az uránbányászatot és az azt követõ rekultivációt ellenõrzõ monitoring kialakulása Az ig tartó uránbányászat (1962-tõl ércdúsítással) során mintegy 65 km 2 -es kiterjedésû bányatelkenabányanyitáshozésércfeldolgozáshozszükséges létesítményekkelkiépült abányászatsajátosinfrastruktúrája, azüzemek,meddõhányók,perkolációsprizmák, zagytározók, abányafeltárást és szellõztetést szolgáló függõlegesaknák,légaknák,tárókésléggurítók,robbanóanyag raktárak és egyéb kiegészítõ tevékenységet végzõésszociálisellátástbiztosítólétesítmények.akormány határozatai (2085; 2385/1997.) értelmében január1-jévelmegkezdõdöttarekultiváció. ANy-Mecsek területén az uránérc kutatásával, bányászatával, szállításával, tárolásával, nyíltterületi vagy zártrendszerû üzemi feldolgozásával és hulladék-kibocsátásával kapcsolatos minden tevékenység szoros összefüggésben volt, van és lesz atermészeti és társadalmikörnyezettel.ezekakapcsolatokolyanrendszert alkotnak,amely nem szakadmegsem abányászat, sem afeldolgozásiparánakmegszûntével.azokaz,hogyaz eredeti természeti állapot már nem állítható vissza. A környezetbenelõidézettváltozásokteháttõlünkfüggetlenülhatnak.afolyamatokelõrehaladásaazeredetiállapotismeretébenfelmérhetõ,esetleglassítható.azobjektumokalegszorosabb aktívkapcsolatban földtani és vízföldtani környezetükkel vannak. Az uránipari rekultivációellenõrzésérehivatottmonitoringrendszeralapjaaföldtanikörnyezeturánbányászatelõttiállapotának megfelelõszintûismeretevolt. Amonitoring adatbázisának meghatározó eleme a 0 állapotról összegyûjtött földtani információs adatbázis.eztaz1877-tõlfellelhetõföldtaniértekezésektõl, aszovjet kutató expedíciók mérési eredményein át az urán-kutatás és -bányászat során keletkezett hatalmas mennyiségû ismerethalmaz adja (amelyet a A hazai uránkutatás és bányászat földtani zárójelentése címû munka összegzett). Jellemzõ példa az országosan is egyedülálló megkutatottságra az 1. ábrán látható mélyfúrások több mint2100-as darabszáma. Ezáltal sikerült összegyûjteni a térségrõl keletkezett összes földtani, hidrogeológiai, geofizikai információt. Rendelkezésre állt még abányászat során keletkezett kõzetmechanikai,geodinamikai információksokaságais. Amonitoring rendszer, különbözõ alrendszerekre (hidrogeológiai, radiológiai, kõzetmozgási) tagolódva, az 1950-es évek elején, az uránérckutatással szinte egy idõbenlétesült.ahidrogeológiaimonitoringafelderítõ kutatási szakaszban feltérképezte aterületen található fakadó vizeket, afelszíni vízfolyásokat és az ásott kutakat,meghatároztaavizekradioelem-tartalmát.afelszínihatásterületnagyságátaz1.,avízfolyásokmonitoring hálózatának elemeita2.ábra érzékelteti. Abányászatkezdetiszakaszábanamonitoringtevékenység kiegészült abányanyitáshoz feltétlenül szükséges hidrológiai és hidraulikai adatok gyûjtésével. Abányászatfellendüléseidejénalakultkiateljesvízföldtani monitoring, amely aterjeszkedõ bányamezõk tervezéséhez szükséges hidrogeológiai adatoknak az elsõsorban akutatófúrások vizsgálatai alapján történõ megszerzésén túl abányákat, ill. abányatelket elhagyó felszíni és felszín alatti vizek minõségi változásának ellenõrzõvizsgálatát jelentette. Avizsgálatokmennyiségeés módja az igényeknek megfelelõen változott, fokozatosan közelített amai elvárásoknak megfelelõ korszerû monitoringrendszerhez. Az 1960-as években létrehozott radiológiaimonitoring szerepe az Ércdúsító Üzem indulásával vált jelentõssé az akkori hatósági álláspontnak megfelelõen az üzem környezetszennyezõ hatásának vizsgálatára. A környezetvédelmi célú radiológiai vizsgálatok zöme az 1980-as évek elejéig afeldolgozóüzem és azagytározó környezetére korlátozódott. Ezt követõen terjesztették kiavizsgálatokatazurániparegészére,abányaüzemek, ameddõhányók,aperkolációsterekkörnyezetére.célja,hogyvizsgáljaazuránipartevékenysége soránakörnyezetbe került radioaktív anyagok fajtáját, mennyiségét abból acélból, hogy meg lehessen állapítani akörnyezetre, elsõsorban a lakosságra ható sugárdózisok nagyságát. Avizsgálatok kiterjedtek akörnyezet min- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 7

10 1.ábra: Az uránérckutatómélyfúrások den elemére, atáplálékláncra és atermészetes uránérc mindenradioaktívösszetevõjére. Akõzetmozgási monitoring egyidõs azokkal amûszaki és gazdasági problémákkal, amelyeket anagyobb mélységtartománybanfolyómûvelésretervezettiv.bányaüzemépítéseésmûködéseteremtettmeg.améréstechnika fejlõdésével párhuzamosan 1974 és 1994 között több lépcsõben jöttek létre az önálló kõzetmechanikai, geodinamikai, valamint geodéziai monitoring részrendszerei.az1990-esévekelejénszámoskomplex mûszakiproblémamerültfel(aiv.sz.szállítóaknagyorsulótönkremenetelifolyamatai,afejtésirendszerekfejlõdése,aiii.üzemibányabezárás),amelymegkövetelte arészrendszerek (deformáció mérõ háromszöges, geodéziai, GPS-referenciapontból álló mérõhálózat) eredményeinek együttes kezelését és a szeizmológiai és mélyszinti extenzométeres észlelést magában foglaló Geodinamikai Mérõállomáslétrehozását. AMecsek-Öko és a Mecsekérc Zrt. feladatai a2004. évi szétválást követõen A2385/1997.(XI.26.)sz.kormányrendeletértelmében a megszüntetett magyar uránipar által okozott környezeti károk felszámolása, az érintett területek rekultivációja, utógondozása és monitorozása és az ezzel kapcsolatos hosszú távú és egyéb tevékenységek, valamintabányászatijogjogosítottjakénta kapcsolódó bányatelkekkel összefüggõ kötelezettségek végrehajtása az uránérctermelést és feldolgozását végzõ cég utódszervezetének feladata lett október 1-jétõl ez afeladat amecsek-öko Zrt. hatáskörébe került. A Mecsek-Öko Zrt. koordinálja a 2122/2006. (VII. 11.) kormányhatározatban foglalt, az uránbányászati károk teljes körû felszámolási feladataiból Beruházási Programszerinti mintegy5%-ban december 31-i határidõvel visszamaradt rekultivációs munkálatokat, amelyek közé azi.zagytározótájrendezésifeladataiésaz utóellenõrzési tevékenységek során fellelt kisebb kármentesítési munkálatok, valamintazi.ésii.meddõhányókiegészítõtájrendezése tartoznak. AMecsek-ÖkoZrt.feladatatovábbáa Beruházási Program befejezése után a hosszútávúvízkezelési,karbantartási,utógondozási és utóellenõrzési tevékenység végzése, koordinálása. A rekultivációs tevékenység elõrehaladásával az eredeti üzemeltetésû vízilétesítmények funkciói megváltoztak, azok egy része átépítésre, más része elbontásra vagy felhagyásra került. Az engedélyezett ipari vízfelhasználások megszûntek. Ezért szükség voltegy várhatóan hosszútávon,több tíz éven keresztül üzemelõ egységes vízelvezetési rendszer kialakítására. Az egész bányatelekre, afelszíni és felszínalattivizekreegyarántvonatkozókomplexvízelvezetési és vízkezelési tevékenység része az I. bányaüzemben a környezõ vízbázisok védelme érdekében végzett víztermelés és akitermelt víz uránmentesítése, valamint a zagytározók környezetében kialakítottvízkármentesítõrendszerésavízkezelésére (sómentesítés) kialakított Kémiai Vízkezelõ Üzem üzemeltetése. A rendszer kialakítása oly módon történt, amely által biztosított, hogy akörnyezetre és a vízbázisra veszélyt jelentõ összetételû víz csak úgy kerülhet ki a Pécsi-vízbe, mint felszíni befogadóba, hogy a szennyezõ komponenseket csak a jogszabályokbanelõírthatárértékalattikoncentrációban tartalmazhatja. AMecsek-Öko Zrt. kiemelt feladatai közé tartozik továbbá amár rekultivált objektumok (meddõhányók, zagytározók, vízfolyások) utóellenõrzése, amely keretében amonitoring tevékenységen túlmenõen, szükség esetén növényesítés, erózióvédelmi beavatkozások történnek. A Mecsek-Öko Zrt. az uránipari rekultivációhoz kapcsolódó komplex monitoring rendszer hosszú távú üzemeltetésére,atevékenységteljeskörûkivitelezésére közbeszerzési pályázatot írt ki, amelyet amecsekérc Zrt.nyertel.AMecsekércZrt.KörnyezetvédelmiIgazgatóság NAT által NAT /2005. számon akk- 8 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

11 2.ábra: Vízfolyások monitoringhálózatának elemei reditáltkörnyezetvédelmivizsgálólaboratóriumavégzi teljeskörûenazévesegységeskörnyezetellenõrzésitervekbenrögzítettéshatóságokáltalelfogadottrendszerinti mintavételi, in-situ és laboratóriumi víz-, talaj- és speciálisradiológiaivizsgálatokat,elemzéseket,éslátel szakértõi, értelmezõtevékenységet. Avízföldtanimonitoring kivitelezésének módszereiésgyakorlata A vízföldtani monitoring keretében az alábbi feladatokvégrehajtásatörténik: Mintavételfelszínivizekbõlésforrásokból Mintavételfelszín alattivizekbõl Amintáklaboratóriumivízkémiaivizsgálata Vízszintek és vízhozamok folyamatos mûszeres mérése Afelszíni vizekbõl, vízfelszínrõl történõ mintavételt az MSZ ISO :1995 szabvány, amintatartósítás módjátazmszeniso5667-3:2004szabvány,valamint az elemzõ laboratórium elõírásai határozzák meg. Emellett Ruttner-féle automatikus mintavevõ segítségével lehetõségvanafelszínivízelõremeghatározottmélységébõltörténõ mintavételre is.aforrásokbólamintavételafakadási ponthoz legközelebbi helyen, aszabad kifolyású vízbõl, kézi mintavevõ edény segítségévelvégezhetõ. Afelszín alatti vizek minõségének ellenõrzése céljából általában megfigyelõ kútból búvárszivattyú segítségéveltörténikamintavétel.azeljárás az MSZ 21464:1998 és MSZ :1998 szabványokszerintazalábbi: Elõszöravízszintmérõmûszersegítségével megmérik anyugalmi víznívót (1.fotó).Amintavétel során figyelembe vesszük akútban nyugalmi állapotban levõvíztérfogatát.cél,hogyazelemzésrekerülõmintaarétegbõlésneafigyelõkútban pangó vízbõl származzon, ezértamintavételelõttakútbanlévõvíz számított térfogatának háromszorosát szükséges kitermelni. Kis átmérõjû kutaknál búvárszivattyú segítségével a mintavételnemlehetséges.ilyenesetekben perisztaltikus szivattyúval, inerciaszivattyúvalvagymechanikusmûködésû mélységimintavevõvelveszünkmintát. Szivattyús mintavétel esetén aváltozóvízkémiaiparaméterek(hõmérséklet, fajlagos vezetõképesség, ph, redoxpotenciál és az oldott oxigéntartalom) helyszíni mérése zárt mérõcellában történik (2. fotó). Valamennyi vízmintavételrõlahelyszínenmintavételijegyzõkönyvkészül. A begyûjtött vízmintákból az éves monitoring tervben elõírtaknak megfelelõen az alábbi vízkémiaivizsgálatokkészülnek: Radio-hidrogeológiai ellenõrzés, amely avízben oldott radioelemek közül az U term. ésa 226 Rakoncentrációjának, illetve aktivitás koncentrációjának meghatározását jelenti. E komponensek vizsgálatára rendszerintvalamennyivízmintábólsorkerül.kijelölt ivóvízkútbansorkerülhet 210 Poaktivitáskoncentráció méréséreis. Teljes vízkémiai vizsgálat, amely magában foglalja a Na +,K +,Ca 2+,Mg 2+,Cl -,SO 4 2-,CO 3 2-,HCO 3 -,TDS (összes oldott anyag a105 C-on végzett bepárlási maradékból), m lúgosság, karbonát keménység, összes keménység, ph, vezetõképesség és a zagytározói fúrások esetén amn meghatározását. A vizsgálat mindig magában foglalja a radiológiai elemzéseketis. Részleges vízkémia vizsgálat, amely a Cl -, SO 4 2-, összesoldottanyag,összeskeménység,ph,vezetõké- pesség,ésaz m lúgosság,valamintazagytározóifú- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 9

12 2.kép: Vízkémiaiparaméterekhelyszínimérése Aradiometriai módszerek fejlõdése ahosszú távú monitoring kivitelezése során 1.kép: Vízszintmérés rások esetén amn meghatározását jelenti. Avizsgálat mindigmagábanfoglaljaaradiológiaielemzéseketis. Általános vízkémiai vizsgálat, amely magában foglaljaana +,K +,Ca 2+,Mg 2+,Cl -,SO 4 2-,CO 3 2-,HCO 3-, összes oldott anyag, m lúgosság, karbonát keménység, összes keménység, ph, vezetõképesség, KOI, NO 2-,NO 3-,NH 4+,ésbizonyosesetekbenF - éspo 4 3- elemzéseket. Nyomelemvizsgálatok:Al,As,B,Ba,Ca,Cd,Co,Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, P,Pb, Se, Si, Sr, Ti, Vés Zn elemzése. egyesmonitoringkutaknálazösszesásványolajeredetû szénhidrogénvizsgálatagázkromatográfiásmódszerrel. Amonitoring-tevékenység keretében abányatelket elhagyó vízfolyások hozamának ellenõrzése automatikusmérõ-ésadatgyûjtõmûszerekkeltörténik.azellenõrzõtevékenységjelenlegötvízhozammérõmûtárgysegítségévelfolyik.amûszerekellenõrzésekéthetigyakoriságú. Ekkor az adatgyûjtés mellett szükség esetén a vízhozammérõ mûtárgy és környezetének karbantartásátiselvégezzük.többfúrásbanüzemelfolyamatosvízszintmérõ berendezés. Egyes fúrásokon keresztül az északi bányaüzemek üregrendszerében a feltelõ víz szintjeellenõrizhetõ.másfúrások segítségévelazorfûabaligeti karsztvíz vízbázis vízszintjének ellenõrzéséhez kaphatók adatok, illetve az egyes összletek vízrendszerei közötti kapcsolatokról atérség áramlási rendszerének pontosabb megismerése érdekében nyerünk információkat benaKémiaiVízkezelõÜzemben,aBányavízkezelõÜzembenésazV.üzemiaknaudvaronTVS-3típusúmeteorológiaiállomásokattelepítettek,amelyeka hidrológiaialapadat-szolgáltatásfontoselemei.azállomásokmérikésregisztráljákalegfontosabbmeteorológiai paramétereket (hõmérséklet, csapadékmennyiség, légnyomás, relatív páratartalom, szélirány, szélsebesség). Arekultivációelõrehaladtávalarendszeresenalkalmazottradiometriai monitoring elemek jelentõsenmódosultak.mígkorábbanaradioaktívszennyezettségfelderítése, lehatárolása, összetételének vizsgálata volt a súlyponti téma, késõbb, a rekultivációs munkálatok alatt, aradiológiai környezetterhelés monitorozása, a dolgozók sugárvédelme és amunkálatok operatív, mûszeres irányítása volt alegfontosabb feladat. Jelenleg, amikor az egyetlen, I. számú zagytározó kivételével az összes bányászati objektum tájrendezése, rekultivációja befejezõdött, az utóellenõrzések és ahosszú távú monitoringjelentikatevékenységfõirányát. Egy adott objektum rekultivációjának befejeztével, akörnyezettõlvalóizolációigazolásáraelkellvégeznia részletesradioaktivitás-méréseketmindazonparaméterek tekintetében, amelyekre a Zöldhatóság által kiadott környezetvédelmi engedély határértékeket ír elõ. Azokonaterületeken,aholnemmaradtvisszaszennyezõanyag,abányászatitevékenységelõttiháttérsugárzás értékeitkellvisszaállítani.ezekaterületekakésõbbiekbenmindenfélekorlátozásnélkülvisszakerülnekazönkormányzatok kezelésébe, további civil hasznosításra. Ahol ez nem volt lehetséges (pl. akorábbi meddõhányók, zagytározók területén), ott akörnyezettõl való olyan mértékû izolációt kellett megvalósítani, amely biztosítja ajelenleg hatályos, igen szigorú és EU-konformsugárvédelmihatárérték(1mSv/évsugárzásitöbblet-terhelés) nagy biztonsággal való teljesülését. Ez utóbbi területek csak korlátozott területhasználatra alkalmasak, ahol lakóterületek és érzékeny iparágak stb. nemlétesülhetnekajövõbensem.akövetelményekteljesülésétatájrendezési záródokumentációtartalmazza, amelyahatóságielfogadásalapdokumentuma. Akörnyezetvédelmi engedély, illetve annak ben történt felülvizsgálati határozataaradioaktívparaméterekre az alábbi határértékek teljesítését követeli meg: Akövetelményekteljesülésétazáródokumentációelfogadásautáni4-5évigutóellenõrzésimonitoringgalkell vizsgálni,amelynekfeladataazesetlegeshatárérték-túllé- 10 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

13 pések felderítése és kiküszöbölése, valamint asugárzási paraméterekhosszú távústabilitásánakazigazolása.ezt követõen,akötelezõfelülvizsgálatalapjánatovábbimonitoring tevékenység térben és idõben jelentõsen csökkenthetõ,optimálisesetbenakármegisszüntethetõ. Aradiológiaimonitoringazösszeskörnyezetielemre(levegõ,vizek,talaj,növényzet)kiterjed,éslehetõség szerint nuklid-specifikus vizsgálati eljárásokat tartalmaz.jelenlegszinténhatóságielõírásazösszeskibocsátás(légnemû,folyékony ésszilárd)monitorozása,mind amennyiség,mindanuklid-összetételtekintetében.az eredményekalapján kiszámítjukakörnyezõcivillakosság,valamintamunkálatokban részt vevõdolgozók sugárterhelésénekösszetevõit(etekintetbennegyedévenkénti jelentési kötelezettségünk van aterületileg illetékes ÁNTSZ Decentrum felé). Amonitoring tevékenységet éves vizsgálati programok alapján végezzük, az éves összefoglaló jelentésünket az összes illetékes hatóságésazérintettönkormányzatokiskézhezkapják. A radiológiai monitoring legfontosabb vizsgálati csoportjai: In situ vizsgálatok (gamma dózisteljesítmény-mérés, radonkoncentráció-és-exhaláció-mérés,levegõrövid élettartamú radioaktivitásának vizsgálata, felületi radioaktívszennyezettség-mérésstb.) Terepimintavételezéstkövetõlaboratóriumivizsgálatok (alfa- és gamma-spektrometria, likvid-szcintillációs spektrometria, levegõ szállópor+aeroszol koncentráció éshosszú élettartamúradioaktivitás-vizsgálat,hullópor-vizsgálatstb. Automatikus monitoring állomások, alegfontosabb dózisösszetevõk (külsõ gamma-sugárzás, levegõ rövid- és hosszú élettartamú radioaktivitása) és akörnyezetiparaméterek(hõmérséklet,légnyomás)folyamatosregisztrálásával. AMecsekérc Zrt. által végzett mintavételezések és radioaktivitás-vizsgálatok döntõ többségét atársaság Minõségirányítási Kézikönyvében részletesen ismertetett egyedi eljárás alapján végezzük, amelyre NAT akkreditációval rendelkezünk (ez ma már alapkövetelmény azellenõrzõhatóságok részérõl). Összesen22 db akkreditált,egyedivizsgálatieljárástalkalmazunkrendszeresen.módszereinktöbbségeaz50évesurániparitapasztalatokon és afolyamatos módszer- és mûszerfejlesztéseken alapul. Ezek közül kiemeljük az igen nagy érzékenységgel és nuklid-specifikus analitikai lehetõséggel rendelkezõ legkorszerûbb vizsgálati eljárásainkat: ahpge félvezetõ detektoros gamma-spektrometriai (3. fotó) és a PIPS felületi detektoros alfa-spektrometriaimódszert,valamintazelmúltévbenüzembeállított és akkreditált likvid-szcintillációs (LSC) analitikai berendezésünket (4.fotó). Atöbb szakterületet felölelõ monitoring kivitelezésének tapasztalatai Amûködés alatti monitoring rendszeren alapuló, a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó környezetellenõrzési feladatokat a /1998 sz. környezetvédelmi engedély átfogóan szabályozza. Afeladatok végrehajtásához egységes szemlélettel kialakított monitoring rendszer vált szükségessé, amelynek nyomon kellett követnie arekultivációs tevékenység hatásait, arekultivációbefejezéseutánihosszútávúfolyamatokat.a bevezetõbenjelzettsokévesgyakorlatalapjánésawis- MUT cég (volt NDK) auditjának monitoringra tett megállapításaitfigyelembevévealakítottukkiazegységes környezetellenõrzési rendszert, kiemelten kezelve megállapításaitazadatbázisfontosságáróléstekintettel azellenõrzésiobjektumokmegszüntethetõségénekvizsgálatára. Amonitoring rendszer fejlesztését az 1990-es évek végére kialakított, meglévõ hálózatraalapoztuk. Ehhez kapcsolódtak arekultivációs feladatoknak megfelelõ, elemeikbennagyrésztviszonylagrövidideigmûködõalrendszerek.ahosszútávúmonitoringrendszerazelõbbi kettõbõl alakult ki, felhasználásra kerültek arekultiváció során mért adatok, elemzések. A monitoring rendszertidõszakonként(szakmaiszempontokéshatósági elõírások alapján ötévente) felülvizsgálják (Mecsek-Öko Zrt.). Az elsõ optimalizációs-értékelõ tevékenységa2007.évbenakörnyezetvédelmiengedély módosítására beadott környezetvédelmi hatásvizsgálat keretébenmegtörtént. Az eredmények gyors és megbízható kiértékelését nagybanelõsegítiazegységesadatbázis-térinformatikai rendszer, amely biztosítja az adatokhoz való gyorshozzáférést helynek (objektumnak) és tevékenységnek megfelelõenolymódon,hogyazidõbeniváltozásokfelismerését is lehetõvé teszi. Hozzáférést amecsek-öko Zrt., mint afeladat felelõse biztosít (http://www.ispapecs-gis.hu)ahatóságok,civilszervezetekésazérintett lakosság részére. Az ellenõrzõ, monitoring rendszerek alapvetõ feladata anagy mennyiségû adat kezelése, a Radioaktívparaméter Korlátlanterülethasználat esetén Korlátozottterülethasználatesetén (mindenkoriháttérértékek) (1mSv/évkövetelménye) Gamma-sugárzásdózisteljesítménye 250nGy/h 450nGy/h Levegõ 222 Rnkoncentrációja nyílttéren 12Bq/m 3 42Bq/m 3 Levegõ 222 Rnkoncentrációja zárttérben Háttér 1000Bq/m 3 (épületekben) Talajfelszín 222 Rnexhalációja Háttér 0,74Bq/m 2 s Talajfajlagosradioaktivitása afelsõ 15cm talajrétegben 180Bq/kg 380Bq/kg Talajfajlagosradioaktivitása 15 cmalatt 180Bq/kg2m-ig 730Bq/kg Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 11

14 3.kép: HPGefélvezetõdetektoros gamma-spektrometria gyors, biztonságos feldolgozás és a megfelelõ szintû (különbözõ feldolgozottsági fokú) információ-szolgáltatás. AMecsekérc Zrt. által mûködtetett informatikai rendszer környezeti monitoring és laboratóriumi alkalmazása alkalmas valamennyi idõsoros és elemi mérési eredmény rögzítésére, elemzésére, valamint NAT jegyzõkönyvek generálására. Lefedi a hidrogeológia, környezetföldtan és radiometria területeit. Lehetõvé teszi az elemzési eredmények rögzítését elõre meghatározható sablonok szerint. Az egy mérés során keletkezõ nagymennyiségû eredmények esetében betöltõrutinokkalrendelkezikazegylépésbentörténõfeltöltés lehetõvé tételére (pl. ICP mûszeres nyomelem vizsgálatok). Ugyanilyen módon kezelhetõek az idõsoros adatok is (pl. vízszint, dõlésmérés stb.). Atörzsadatok karbantartása megfelelõ rugalmasságot biztosít új elemzések beépítésére, külsõ fejlesztések nélkül. A kifinomult jogosultsági rendszer lehetõvé teszi ahozzáférések megfelelõ szabályozását. Beépített általános 4.kép: Likvid-szcintillációs (LSC) analitikaiberendezés lekérdezõ felülettel rendelkezik, mely különbözõ kimenetekenkeresztülbiztosítjaagrafikusmegjelenítést, illetve más rendszerek felé az adatok átadását. Ez a modulegybenbeépítésrekerültatérinformatikaielemzõszoftverbe,ígyazelõreelkészítettlekérdezésekeredményei abban (térképen) megjeleníthetõk. Arendszer alapja arobosztus Oracle adatbázis szerver, munkaállomás oldalon Java környezet, térképi elemzésekhez pedigaz ESRItermékek. Aszétválás óta eltelt öt év alatt bebizonyosodott, hogyakomplettkörnyezetellenõrzõhálózatüzemeltetésére kialakított rendszer kezdõdõen amecsek-öko Zrt.általkészítettéshatóságokkalengedélyeztetettéves tervektõl,amecsekérczrt.általvégzettakkreditáltmintavételeken,méréseken,elemzésekenegészenazadatok egységes, a két Társaság szakembereinek folyamatos kapcsolatával együttesen kialakított szakmai szempontokalapjánvégzettértékelésekigbezáródóan megfelelõ,hosszútávoniseredményeséshatékonylehet. BERTAZSOLT aközépfokúgeológusiszakképesítésmegszerzéseután,1977-benokl.geofizikusmérnökkéntvégzetta Miskolci Egyetemen. Szakmai munkáját amév-nél kezdte 1977-ben, ahol vezetõ geofizikus helyettes, amecsekurán Kft.-nél geo-szakszolgálat vezetõ helyettes volt tõl amecsekérc Zrt. munkatársaként részleg-, majd bázisvezetõ, 2004-tõlkörnyezetvédelmiigazgatókéntirányítottaacégkörnyezetvédelmitevékenységét.2008.június16-tólaMecsek- ÖkoZrt.vezérigazgatója. FÖLDING GÁBOR 1996-banvégzettaz EötvösLorándTudományegyetemTermészettudományi Karán, geológus szakon. Ugyanezen évtõl amév-nél,majd amecsekércrt.-nél dolgozott hidrogeológusként ill. adatfeldolgozási részlegvezetõként; feladata amecseki uránércbányászat felhagyása vízföldtani vonatkozású tervezési és kiviteli munkáinak koordinálása, avízföldtani monitoring rendszer üzemeltetése tõl amecsek-öko Zrt. hidrogeológiai osztályvezetõjeként vesz részt amecseki uránérc- és agyöngyösoroszi színesfémérc-bányászat rekultivációs munkáinak tervezésébenésirányításában. SZREDA GÉZA aközépfokúgeológusiszakképesítésmegszerzéseután,1993-banszerzettgeológusmérnökidiplomáta Miskolci Egyetemen.Szakmai munkáját amecsekuránkft.-nél kezdte1994-ben, ahol ahidrogeológiai Csoport tagja, majd vezetõje volt tõl amecseki Ércbányászati Vállalat, majd Mecsekérc Zrt. munkatársaként ugyancsak a Hidrogeológiai Csoportot irányította tõl a Környezetvédelmi Igazgatóság keretén belül létrehozott Vizsgálólaboratórium Terepi Részlegének vezetõjeként akörnyezetvédelmi monitoring tevékenység mintavételi és terepihidrogeológiaimunkáitkoordinálja. VÁRHEGYI ANDRÁS 1980-banszerzettgeofizikusdiplomátamiskolciNehézipariMûszakiEgyetemen.Teljesszakmai pályafutásaazurániparhozkapcsolódik,1990-ighazaiuránlelõhelyekföldtanikutatásában,majdabányászatirekultiváció, környezet- és sugárvédelem területén dolgozik. Jelenleg amecsek-öko Környezetvédelmi Zrt. sugárvédelmi fõmérnöke, valamint amecsekérc Zrt. geofizikus szakértõje. Az utóbbi években amol Nyrt. hazai szénhidrogénkutatásiprojektjeibeisbekapcsolódott,jelentõsmódszerfejlesztésekkel.1994-benszerzettkandidátusifokozatotújszerû radontranszportelméletével. 12 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

15 ABátaapátiban létesítendõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló felszín alatti térkiképzési és kutatási munkái HÁMOS GÁBOR okl. geológus-geomorfológus, földtudományi osztályvezetõ, kutatási projektvezetõ BERTA JÓZSEF okl. bányamérnök,minõségbiztosítási szakmérnök, bányászati projektvezetõ BENKOVICS ISTVÁN okl. bányamérnök, okl. mérnökközgazdász, vezérigazgató-helyettes DR.SZÛCS ISTVÁN okl. geofizikus mérnök, amûszaki tudomány kandidátusa, stratégiai igazgató CSICSÁK JÓZSEF okl. geológus, hidrogeológiai osztályvezetõ, projektigazgató (Mecsekérc Zrt., Pécs) között a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (RHK Kht., 2008-tól már RHK Kft.) megbízásából a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése céljából a Mecsekérc Zrt., mint fõvállalkozó vezetésével megkezdõdött a potenciáliselhelyezésiterületfelszínalattifeltárásaéskutatásaegy lejtõsakna-pár kihajtásával a tárolásra alkalmas kõzetblokkok vizsgálatára és kijelölésére. Afeltárás és akutatás elõrehaladásával aközben keletkezett vizsgálati eredményekre, tapasztalatokra támaszkodva elindult a jövõbeni tároló építésének, engedélyezésének tervezési, beruházás-elõkészítési folyamata. Elõzmények Azatomerõmûvikisésközepesaktivitásúradioaktív hulladékokvéglegeselhelyezésénekprogramjaközel15 éveindultmeg.azelsõnéhányévbenabefogadókõzetösszlet kijelöléséhez kapcsolódó, földtani szempontú országos szûrés zajlott, majd apotenciálisan alkalmasnak minõsített területeken atársadalmi elfogadás föltérképezése folyt ban három helyszínen egy-egy kutatófúrásmélyült(ebbõlegyatérképezésiterületen), ésösszehasonlítóbiztonságiértékeléskészült.azévvégén hozta meg anemzeti Célprogram irányító testület adöntését,melybenkimondta,hogy felszínalattitelephely továbbkutatását javasolja amórágyi komplexum gránitjában,bátaapátitérségében. Ezek után 1997 és 1999 között intenzív földtani kutatás folyt aterületen: elsõként földtani és vízföldtani vizsgálatok,valamintelõzeteshelykiválasztás,majdakiválasztott területen telephelyi mélyfúrások, a tágabb körzetben sekélyfúrások, kútpárok létesítése történt. A kutatásoksoránmindazon korszerûkutatásimódszereketalkalmazták,amelyekaterületmegismerésévelkapcsolatosan eredményesnek tûntek. Tisztázták afiatal, laza fedõüledék települési viszonyait, litológiai sajátosságait. Vizsgálták abefogadó kõzettestként szóba jövõ gránittestfelszínét,szerkezetiéskõzettanisajátosságait, satároló szempontjából elsõdleges fontosságú hidrogeológiai helyzetét. Széleskörû felszíni és mélyfúrásgeofizikaimérések,továbbágeokémiaimintázásmellett kútvizsgálatokzajlottak,földtani,tektonikaifölmérések és összegzések születtek, vízföldtani modellek készültek. Akutatás nyomán kapott eredmények ismételten egy biztonsági elemzésbe épültek be. Bár alezajlott kutatás átfogónak indult, számos lezáratlan kérdés, tisztázatlan probléma maradt, amely a kutatás folytatását igényelte. Mindezek ellenére 2001 végéigaföldtanikutatásszünetelt ben abátatom Kutató-fejlesztõ és Szolgáltató Kft. irányításával tovább folytatódhatott aterületen a földtani kutatás, amelynek elsõ szakasza amásfél évre tervezett nagy volumenû, intenzív felszíni kutatás, számos felszíni kutatóobjektummal: mély- és sekélyfúrásokkal,kutatóárkokkal,ásottkutakkal,nagyszámúvizsgálattal.aterepimunkákzöme2002-reesett.afelszíni kutatás az eddig képzõdött hatalmas mennyiségû adat, eredmény, információ integrált értelmezésével ban zárult. Eredményeit zárójelentésben [1] összesítették, amelyet amagyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala (MGSZ DDTH) 446/46/2003. sz. határozatábanjóváhagyott,segyúttalelfogadtaatelephelyföldtanialkalmasságát. A további kutatásra terv készült [2], amelyet az MGSZ DDTH 241/33/2004. sz. határozatában engedélyezett.ezatervtartalmazzaafelszínalattikutatást,térkiképzést,melynekmunkáitazalábbiakbanismertetjük. Felszín alatti térkiképzés és kutatás 2004 végén indult meg avágathajtás abátaapáti község melletti Nagymórágyi-völgyben kialakított portáloképítésével. Alejtõsaknák kihajtásával egy idõben ill. azt megelõzõenafelszínenkiegészítõkutatásimunkákfolytaka tervezett vágatnyomvonal mentén. Ez elsõsorban mmélységûfelszínifúrásokmélyítését(üh-43, -44,-45 vágatirányítóésaz Üh-39,-42 lejtõsakna menti Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 13

16 mélyfúrások), földtani-tektonikai, hidrogeológiai, geotechnikaivizsgálatátésún.többpakkeresrendszerekkel történõ telepítését jelentette. A fúrások között hidraulikai egymásra hatás vizsgálatok (interferenciamérések),szeizmikusabszorpciós éssebességtomográf átvilágítások, reflexiós szeizmikus mérések történtek. Emellett21dbsekélyfúrásttelepítettekatalajvízszintek folyamatosmegfigyelésére.[3] Ezek az objektumok akorábbiakban telepített monitoring elemekkel együtt lehetõvé tették avágathajtás hatásának és aföldtani-szerkezeti blokkok közötti hidraulikai kapcsolatoknak, folyamatoknak anyomon követését. Ezek eredményeinek figyelembevételével történtalejtõsaknáknyomvonalának véglegesítése is. Térkiképzés ABátaapátiban létesítendõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló földtani kutatási és beruházás elõkészítésimunkáisoránkialakításrakerülõ vágatoknak kettõs feladatukvan:teret biztosítanak afelszín alatti földtani, vízföldtani, geofizikai és geotechnikai vizsgálatok számára, valamint alkalmasak alerakó építésének,üzemeltetésénekéslezárásánakkiszolgálására is. Avágathajtási, térkiképzésimunkák apécsi Bányakapitányság által kiadott létesítési engedély és jóváhagyottmûszakiüzemi tervalapján folynak.ennek során egymássalpárhuzamosankétlejtõsaknakihajtásatörténik. Aföld alatti térségek áthúzó szellõztetését, valamintazegymástólfüggetlenkétkijáratotésmenekülési útvonalatalejtõsaknákközött250m-enkéntkialakított összesen6db összekötõvágatbiztosítja. A lejtõsaknák tengelytávolsága a nyitópontoknál 99,6 m. Ez ak-i lejtõsakna 130. métere után csökken 32,2 m-re, amely távolság ak-i lejtõsakna m-éig megmarad. Innen alejtõsaknák közti távolság atervezett hulladéklerakóhoz kapcsolódó alapvágatok elrendezése miatt 76 m-re növekszik. Alejtõsaknák nyitópontjai a felszíni technológiai telephely térszintjénél magasabban vannak. Kezdõ szakaszukon pozitív dõlésûekannakérdekében,hogyafelszínrõlmégrendkívüli árvízeseténsejuthassoncsapadékbólszármazóvízavágatrendszerbe. Ezt követõen egy átmeneti szintes szakaszutánalejtõsaknákvégigegyenletes,azalkalmazott gumikerekes jármûvek kapaszkodóképessége szempontjából elfogadható 9,2%-os talpdõléssel mélyültek, kivéveazösszekötõvágatokelágazásátésazazokelõtti és utáni 10 m-es szakaszt, ahol ajármûvek biztonságos kanyarodása miatt 0% adõlés. Az összekötõ vágatok 2%-osdõlésûek,aNy-ilejtõsaknafelélejtenek.Abiztosításbeépítéseutániszabadszelvény-méretáltalában 21 m 2,az összekötõ vágatok ésazok elágazásának környezetében 25m 2. Anyomvonal tervezésénél szempontvolt, hogy az a felszíni kutatás során megismert törésvonalak területre jellemzõ irányára közel merõlegesen vagy minél nagyobbharántolásiszöggelhaladjon.mivelanyomvonalon nem állt rendelkezésre megfelelõ geotechnikai információ, alejtõsaknák vonalvezetésénél anemzetközi ajánlásként[4]szereplõmenetközbenitervezés(design as you go) elve meghatározó volt. Avágathajtás során végzettelõfúrásokésavágatdokumentáláseredményeinekértékeléseután,aharántoltrepedésrendszerekésa felszínikutatássoránszerzettismeretekalapjánkétszer módosultalejtõsaknáknyomvonala[5,6]. Jövesztés Avágathajtásimunkáknálajövesztéstechnológiájának megválasztását alapvetõen akõzetviszonyok határoztákmeg.akihajtottvágathosszonháromfajtakõzetjövesztési technológia került alkalmazásra: markolókanalas,robbantásosjövesztésésennekakettõnekakombinációja. Kezdõ szakaszán mindkétvágatkülönbözõmértékbenaprózódottmállottgránitbanhaladt(ak-ilejtõsakna 75,0 m-ig, any-i lejtõsakna 95,0 m-ig). Itt markolókanállal lehetett jöveszteni, 1,0 m-es fogásokkal. Akõzetállékony,viszonylagkönnyenjöveszthetõvolt. AK-ilejtõsaknában112,7m-ig,aNy-ilejtõsaknában 123,8m-igvegyesjövesztés(markolókanalasésrobbantásos) vált szükségessé. Ettõl folytatólag túlnyomórészben robbantásos jövesztéssel történt a vágathajtás. Mindkét lejtõsakna harántolt két olyan tektonikusan zavartzónát,aholvegyesjövesztésselfolytavágathajtás. Ezenzónákhossza6,8 17,4 mközöttváltozott. Amarkolókanalas jövesztéshez Liebher 900 típusú tunelbagger állt rendelkezésre. Ez aberendezés arobbantásos jövesztésnél is fontos szerepet játszik, ezzel történik arobbantott felület kopogózása, illetve abetonlövéselõttatalpésoldaltalálkozásánálakõzetkitakarítása. Arobbantásos jövesztéshez két fúrókaros, szerelõkosarasatlascopcol2ctípusú önjáró,elektrohidraulikus fúrókalapácsokkal felszerelt fúrókocsival történik arobbantólyukfúrás.apontosfúrás-kivitelezésérdekében lézeres irányítással és TCAD rendszerû számítógéppel van felszerelve afúrókocsi. Avágatszelvény körülikõzetkörnyezetminélkisebbroncsolódásamiattkõzetkímélõ robbantást kell alkalmazni, az alábbi technológiaielemekkel. Avágatokkialakításáhozszükségesrobbantólyukakat nagy teljesítményû, korszerû, elektrohidraulikus üzemû, önjáró fúróberendezés mélyíti, amely biztosítja azokelõírttelepítésénekpontosságátéspárhuzamosságát. A kontúrlyukakba kis átmérõjû töltetek kerülnek (O/ 45mm-esfuratbaO/ 30mm-estöltet). Akontúrlyukakban rövidebb atöltet hossza, mint a bõvítõkoszorúkban. Akontúrlyukak melletti szélsõ töltetkoszorú robbantólyukai nem lehetnek távolabb akontúrtól 50 cmnél. Akõzetkímélõ robbantások egyik feltétele, hogy a lyukátmérõ(d ly )ésatöltetátmérõ(d ra )hányadosakisebb legyen mint 0,5, amennyiben nagy detonációsebességû nagy brizanciájú arobbanóanyag. AfelhasználtLWCALközepesdetonációsebességû(4300m/s) 14 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

17 ésbrizanciájúrobbanóanyag,ezértazelõbbleírtfeltételtõl(d ra /d ly <0,5) kismértékûeltérés szükséges. Akontúrtöltetekre fojtás kerül atöltetlenül hagyott teljeslyukszakaszon. Az alkalmazott robbanóanyag: EMULGIT LWC- AL. Atöltetek indítása lyuktalpról történik DeM és DeD típusú villamos gyutacsokkal (25 ms ill. 250 ms késleltetésû lépcsõkben). Arobbantás teljes idõzítése 3sec. Fojtásként polietilén fóliába csomagolt, 25 cm hosszúságú, zúzottkõbõlálló töltényekethasználnak.a robbantóhálózatsoroskapcsolású,és fix robbantóvezetékközbeiktatásávalvégzik azindítást. Ajövesztésnélelvárásameghatározottkitörésiszelvény megvalósítása. Ennek ellenõrzése geodéziai módszerrel minden fogás jövesztése után megtörténik, az esetlegesaluljövesztésihelyeketegyengetõrobbantással korrigálják. Szállítás Alerobbantott kõzet kiszállítására nagy teljesítményûgumikerekesgépeketszereztekbe.akõzetfelrakását3m 3 -eskanalúghhlf6.3homlokrakodó,akiszállítást 10 m 3 -es puttonnyal felszerelt GHH MK-A20.1 bányabeli dömperek végzik, melyeket arakodógép az utolsóösszekötõvágatbantöltmeg. Vágatbiztosítás Azalkalmazotttérkiképzésiésbiztosításimódszeraz NMT-re (Norwegian Method of Tunneling norvég alagútépítésimódszer)épül,ésalapjaibanabartonetal. [7] által kidolgozott és nemzetközileg elismert NGI-Q kõzetosztályozásirendszertkövetiéshasználja.ebbena módszerben kitüntetett fontosságú a harántolandó kõzettestek megfelelõ geotechnikai minõsítése és osztályozása. Akutatóvágatok által harántolt kõzettestek osztályozása elsõdlegesen a kutatóvágatok elõfúrásai alapján,véglegesenpedigavágathajtássoránafogásonkéntelvégzettgeotechnikaidokumentáláskortörtént. Ezekalapjánötbiztosításitechnológia állrendelkezésre. Az egyes kõzetosztályoknál alkalmazott technológiai paraméterekösszesítését az 1.táblázat mutatja.a 2007-ig kihajtott 3368 mvágat túlnyomóan aiii., és II. biztosításikategóriaalkalmazásávalkészült.alegszigorúbbv.kategóriájúbiztosításcsakalejtõsaknákbevezetõszakaszán,amállottgránitbanésnégyrövidebbagyagos kitöltésû, tört zónában volt szükséges. Alegjobb 1.táblázat: kõzetparaméterekhez tartozó I. kategóriájú vágatbiztosításra eddigmégnemvoltpélda. Abeépítettvágatbiztosításnakkétfõelemevan:kõzethorgonyzás és lõttbeton-beépítés. Avágatpalástba a technológiaimûveletiutasításáltalmeghatározottsûrûséggeléselrendezésben,radiálisirányú,bordásfelületû kõzethorgonyokat építenek be. Ahorgonyok rögzítése teljes hosszon cementalapú ragasztóhabarccsal történik, amit Atlas Copco MAI típusú pumpa juttat ahorgony számára robbantólyukak fúrásához is használt fúrókocsival fúrt O/ 38 mm-es lyukakba. A15 15 cm-es alátétlemezekkel beépített kõzethorgonyok 10%-át a beépítést követõ 24 óra után terhelésvizsgálat alá vetik 10 kn/perc terhelési sebességgel. Akõzethorgony teherbírása akkor megfelelõ, ha mállott kõzetben 50, egyéb kõzetben 100 kn aterhelhetõsége. Avizsgálat alapján nem megfelelõ -nek minõsített kõzethorgonyok mellépóthorgonytépítenekbe. Az összekötõvágatok nagy szelvényû keresztezõdésénekjobb kõzetkörnyezetbenvalókialakítása miattaz eddig elkészült hat összekötõ vágat közül háromnak a helyétazeredetitervhezképest5-10m-relátkelletthelyezni.néhányesetbenavágatelágazásokbiztosításánál sûrûbbenbeépített,3,5mhosszúhorgonyokalkalmazásáravoltszükség. A vágatpalást biztosításának része a lõttbeton, amely kõzetosztálytólfüggõen különbözõvastagságban került beépítésre nedves beton alapanyag felhasználásával. Abeépített lõttbeton vastagságának ellenõrzése még friss állapotban, átfúrással történt, minõségi megfelelõségének vizsgálatát és minõsítését független vizsgálólaboratóriumhajtottavégre.enneksoránabetonlövés helyszínén ládába lõtt betonminta készült, amelybõl alaboratórium készített mintatesteket nyomószilárdságivizsgálatcéljára.abeépítettbetoninsitu minõsítéséthilti-szög belövésesmódszerrelvégezték. Elõinjektálás Alejtõsaknákhajtásaazegyiklejtõsaknábanmaggal fúrt elõfúrásokkal, amásikban teljes szelvényû szondafúrásokkaltörtént. Azokatazónákat, ahonnan jelentõsebb vízbeáramlásra lehetett számítani, afúrásokban végzett pakkeres kútvizsgálatokkal határozták meg, amelyek eredményei alapján aszükséges mûszaki beavatkozás(elõinjektálás)tervezhetõéselvégezhetõvolt. Amagfúrások általában az elöl haladó lejtõsaknából Vágatbiztosításitechnológiák paraméterei Maximális Biztosítás Biztosítási robbantási Kõzethorgony2,4m Nedveslõttbeton Rácsostartó kõzetosztályok fogáshossz kiosztás típus vastagság típus távolság ÜHVB (m) (m) (cm) (m) I.(Q>12,9) 3,5 egyedi RH 3 NSzB - II.(12,9>Q>0,6) 3,0 1,5*1,5 RH 8-13 SzB - III.(0,6>Q>0,07) 2,5 1,5*1,0 RH SzB - IV.(0,07>Q>0,02) 1,0 1,0*1,0 RH SzB 1,5-1,0 V.(0,02>Q) 1,0 1,0*1,0 RH SzB 1,0-0,5 NSzB:nemszálerõsítettbeton;SzB: szálerõsítettbeton;rh:teljeshosszonragasztotthorgony Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 15

18 mélyültek, m, akanyarívekben mközötti talpmélységgel. Ezekben mélyítés közben szisztematikus hidraulikai vizsgálatokat végeztek kb m-esszakaszokbanamindenkorifúrástalpfölöttkiültetett pakkerrel. Az elõfúrásokban mélyfúrás-geofizikai mérésekre is sor került. A szondafúrások teljes szelvényû, kis átmérõjû fúrás(ok)ként ahátul haladó lejtõsaknábankerülteklemélyítésre.alejtõsaknákfelsõ szakaszaiban egyedi fúrásként, majd akõzetállapotváltozékonysága miatt az alsó szakaszokban lyukpárként, általában m közötti hosszúságban mélyültek. Kútvizsgálatuk a lyukszájban kiültetett pakkerrel történtegy(20m-estalpmélységalatt)vagykétszakaszban (20 mfölötti talpmélység esetén) afúrás mélyítésénekfelénélill.alemélyítésétkövetõen. Avízkizáráscéljaakutatóvágatokizolálásaafelszín alatti vízáramlási rendszertõl. Erre részben avágat víztelenítése miatt volt szükség, de nem kevésbé fontos szempont annak megakadályozása, hogy atároló megvalósításaután,annaklezárásátkövetõenatömedékelt vágatban mozgó, esetleg radioizotópokkal szennyezett vízegyesjóvízvezetõképességûzónákmenténafelszín alattiáramlásirendszerbejusson. Avágatokhatásátvizsgálóvízföldtanimodellszerint afellazuláshatásátisfigyelembevéve azokonaszakaszokonvanszükségelõinjektálásra,aholarepedezett kõzet szivárgási tényezõje természetes állapotban nagyobb, mint 10-7 m/s [8]. Az elõfúrásokban kb. 10 m-es vizsgálatiszakaszokbantörtént avizsgálat, így elõinjektálása10-6 m 2 /sértéknélnagyobbtranszmisszivitásúszakaszokon szükséges. Az elvégzett elõinjektálásokról a 2. táblázat ad összefoglalást. 2.táblázat: Injektálásokösszesítése2007.dec.31-ig Injektáltanyagmennyisége 197,37 m 3 Kihajtottvágathossz 3368,1 m Injektáltvágathossz 892m Injektálásiarány 26,48% Vízmentesítés Az elõinjektálás avágathomlokról legyezõszerûen elõfúrt db lyukkal történik, egyre növekvõ nyomássaljuttatvaamikrocementetavágatkörülirepedéshálózatba. Közben lépésenkénttörténik az anyag sûrûségének anövelése mindaddig, amíg le nem csökken a lyuk nyelõképessége. Hosszabb injektálandó vágatszakaszon több, egymással átfedésben lévõ injektálási ernyõveltörténik abesajtolás. Abban az esetben, amikor avágathomlok repedezettségeolyanmértékû,hogy acementalapú injektáláshoz használt technológiával nem biztosítható az injektálás hatásossága az injektáló anyag visszafolyik a homlokon avágathomlokon poliuretán-gyanta alapú injektálóanyaggalúgynevezettpajzsinjektáláselvégzése szükséges. Ennek célja ahomlok repedéseinek eltömítése és egy elõtét pajzs kialakítása, amimögémár sikeresenbejuttathatóacementalapúinjektálóanyag. Alejtõsaknákkihajtásánakidõszakábankulcsfontosságú amegfelelõen méretezett, megbízhatóan mûködõ vízmentesítõ rendszer. Lejtõsaknánként külön kialakított, többlépcsõs emeléssel jut avíz alejtõsaknákban kialakított 250 m 3 -es közbensõ zsompokba, ahonnan máregylépcsõbentörténikafelszínigvalóvízemelés.a közbensõ zsompokban elõülepítés történik, illetve vízkezelõ berendezéseket is telepítettek, amelyek segítségévelbiztosíthatókakibocsátásraelõírtparaméterek. Szellõztetés Az áthúzó szellõztetést any-i portálnál légzsilipbe épített 6db Korfmann ALN 8-55 (7,2-10 m 3 /s) típusú ventilátor, aparciális szellõztetést lejtõsaknánként 1-1 db Korfmann AL (16-24m 3 /s) típusúventilátor, a közbensõ zsompok, kutatókamrák szellõztetését Korfmann ESN (3,6-6 m 3 /s) típusú ventilátorok biztosítják. A lejtõsaknák közötti összekötõvágatok légajtóvalvannaklezárva,kivéveamindenkorilegalsót. Teljesítményadatok Azépülõlejtõsaknákelrendezéseésarendelkezésre álló géppark lehetõvé teszi, hogy párhuzamosan egyszerre épüljön mindkét lejtõsakna, melyek tervezett hossza1775m(ny-ilejtõsakna)ill.1725m(k-ilejtõsakna) 1.Ezagépkihasználásoptimalizálása,avágathajtási teljesítménynöveléseszempontjábólislényeges.afeladat azonban nem csak vágathajtás. Elõre tervezetten hidrogeológiai, geotechnikai kutató-objektumokat kell telepíteni és mérni, szükség esetén elõinjektálást kell végezni,illetverendszeresenmegkellszakítaniavágathajtástazelõfúrásokésszondafúrásokkivitelezése,mûszeresméréseimiatt.ezenkörülményeketismervevizsgálhatjukcsakavágathajtásiteljesítményadatokat. Folyamatos munkarendben, aközel három év átlagábanévi1200mvágatkihajtásatörténtmeg,beleértve afentiekben leírt egyéb tevékenységek elvégzését is. A legnagyobbhavivágathajtás163,3mvolt,amelyhónapbanmégkéthomlokonelõinjektálásistörtént. Felszín alatti kutatás Afelszín alatti kutatási munkáknak két nagy csoportjátkülöníthetjükel: 1. Afelszín alatti érintetlen kõzettérségek hidraulikai (potenciál,vízvezetõképesség),hidrogeológiai(vízösszetétel, vízkor stb.), kõzetmechanikai paramétereinek (kõzetfeszültség, rugalmassági, deformációs) helyszíni vizsgálatát, földtani-tektonikai-geotechnikai jellegeinekmegismerését; 2.Az üregképzésés ahozzákapcsolódóvágatbiztosítási,üzemeltetési(vízemelés,injektálásstb.)tevékenység hidraulikai, geomechanikai, geotechnikai (EDZ vágathajtással zavart zóna vágatköpenyben lejátszódó deformációk)hatásainak megfigyelését. 1Alejtõsaknákjelenleg( )mártúlhaladtakaz1600.(K-i)ill.1650.(Ny-i)folyóméteren,ésmájusvégéigvárhatóanelérikatervezett mélységet. 16 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

19 Afenticélokeléréséreközel1700fmelõfúrás(magfúrás),1850fmszondafúrás(teljesszelvénnyel)és1050 fm hidrogeológiai és geomechanikai célú fúrás mélyült le alejtõsaknákbólvagy abelõlük kihajtott kutatókamrákból. Akihajtott vágatokról folyamatos földtani-tektonikai és geotechnikai, vízföldtani dokumentáció készültamáfiésamecsekérczrt.szakembereinekközremûködésével. A magfúrások anyagából a földtani, tektonikai, geotechnikai dokumentációk befejezését követõen szisztematikus mintázás történt geotechnikai laboratóriumi vizsgálatok céljára (egytengelyû nyomószilárdság,brazilhúzó-ésnyírószilárdság,triaxiálismérések, szeizmikus sebességmérések). A magfúrások vízbeáramlási helyein vízmintázások történtek afelszín alattikõzetszakaszokeredetivizeikémiai,vízgeokémiai összetételének, vízkorainak meghatározására. Avágatokbanfolyamatosanismétlõvízmintázásokistörténtek avágathajtás és ahozzákapcsolódó vízemelés hatásának nyomonkövetésére. Három elõfúrásban tokrepesztés mérésekre, másik három, egymásra közel merõleges, atervezett tárolási mélységetelérõkõzetfeszültség-fúrásbanmagtúlfúrásos és tokrepesztéses feszültségmérésekre került sor. Avágatköpenybenlejátszódósugárirányúill.avágatfalakkal párhuzamos irányú elmozdulások megfigyelésére 4-4 db extenzométer és konvergencia szelvényt, 18 db deformációs háromszöget telepítettek. 4db mközötti mélységû fúrásba többpakkeres észlelõ rendszereket telepítettek. Akõzetfeszültség-kamra két monitoring célú fúrása között interferencia és nyomjelzéses anyagáramlás vizsgálatokat végeztek. Elõkészítés alatt vanegyún.komplexmûszerezettségûszelvényvizsgálataegy,ak-ilejtõsaknáramerõlegesen,21m-igkihajtott kutatókamrából (HGM 2 -kamra). Akamrába két többpakkeresrendszerreltelepítetthidrogeológiaifúrás,hat 3D-s feszültségmérésre alkalmas csirocellás 3 fúrás, extenzométerekkel beépített 6fúrásból álló fúrási szelvény, konvergencia szelvény, egy deformációs háromszög és egy szeizmoakusztikus mérõállomás kerül telepítésreakamra15 m-estovábbhajtása elõtt.ezarendszeravágathajtáshatásáraavágatköpenybenlejátszódó hidromechanikai, geotechnikai folyamatokban bekövetkezõváltozások,folyamatokmérésére,modellezésére ad lehetõséget. Folyamatban van ajelentõsebb törészónák ásvány-kõzettani, hidromechanikai és izotóptranszportvizsgálata. Afelsorolt mérések, vizsgálatok adatai és feldolgozásuk fontos alapadatokat biztosítanak akialakítandó hulladéktárolótervezéséhez,megvalósításáhozésabiztonságiértékeléshez. IRODALOM [1] Balla Z., Dudko A., Földvári M., Gyalog L., Horváth I., Jámbor Á., Király E., Koloszár L., Koroknai B., Maros Gy., Marsi I., Peregi Zs. (MÁFI), Harangi Sz. (ELTE), Lelkesné Felvári Gy. (TTM) 2003: Kis és közepes radioaktivitású atomerõmûvi hulladékok végleges elhelyezése. Földtani zárójelentés. Kézirat, Magyar ÁllamiFöldtaniIntézet,Budapest,Tekt [2] Szûcs I., Berta J., Csicsák J., Hámos G. (Mecsekérc); Balla Z.,GyalogL.,HorváthI.,MarosGy.,RotárnéSzalkaiÁ., Tóth Gy., Turczi G. (MÁFI); Molnár P., Szegõ I. (Golder); Bérci K., Takács T. (Erõterv); Vértesy L., Törös E. (ELGI); Szongoth G. (Geo-Log); Kovács L. (Kútfej); Gondár K. (Smaragd) 2004: Afelszín alatti földtani kutatás terve, Bátaapáti (Üveghuta), Kézirat,Bátatom,Bátaapáti,BA A [3] Balla Z., Császár G., Földvári M., Gulácsi Z., Gyalog L., Horváth I.,KaiserM., KoloszárL.,KoroknaiB.,Lantos Z., Magyari Á., Maros Gy., Marsi I., Peregi Zs., Rálisch E., Rotárné Szalkai Á., Szõcs T., Tóth Gy. (MÁFI); AndrássyM.,BenedekK.,MolnárP.,SzegõI.,TungliGy. (Golder); Berta J., Csicsák J., Deák F., Gorjanácz Z., HámosG.,HogyorZ.,KovácsB.,MenyheiL.,MolnosI., Ország J., SimoncsicsG., SzamosI., Szikszai Zs., Szûcs I., Turger Z., Várhegyi A. (Mecsekérc); Vásárhelyi B. (BMÜ); MadarasiA.,PrónayZs. (ELGI); SzongothG. (Geo-Log); GacsályiM. (Geopard); KovácsL. (Kútfej) 2007:Aföldtanikutatáseredményeinekösszefoglalása a Nyugati-lejtõsakna 600. méterénél (1-3. kötet) Kézirat,MecsekércZrt.Adattár,Pécs,RHK-K-033/07. [4]Watrp2000:AWATRPvizsgálatotvégzõcsoportjelentése akisésközepesaktivitásúhulladékokvéglegeselhelyezésére szolgáló telephely kiválasztásával kapcsolatos magyar tevékenység értékelésérõl (Report of the WATRP Review Team on the evaluation of the Hungarianworkonselectingasitefordisposaloflowand intermediate level waste). Kézirat, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest; Magyar Állami FöldtaniIntézet,Budapest,Tekt.707. [5] Hámos G. 2006: Térkiképzési munkák. A lejtõsaknák nyomvonalánakmódosítása. Kézirat,MecsekércZrt. Adattára, Pécs, Bátatom Kft., Budapest, RHK-K- 030/06. [6] Hámos G., Deák F. 2007: Vágathajtás. A lejtõsaknák nyomvonalánakmódosítása. Kézirat,MecsekércZrt. Adattára, Pécs, Bátatom Kft., Budapest, RHK-K- 078/07. [7] Barton, N., Lien, R., Lunde, J. 1993: Engineering Classification of rock masses for the design of tunnel support. RockMechanics6(4),pp [8] Mezõ Gy., Molnár P. 2003: Mûszaki gátak hatásának vizsgálatamodellezéssel.golderkft.,budapest. Kézirat, BátatomKft.,Budapest,BA Hidrogeomechanikaimérõrendszer (HGM) 3 Avágatkörülkialakuló szekunder feszültségtér komponenseinekmeghatározásáraszolgáló triaxiális deformációmérõ (3D Hollow Inclusion /CSIRO-/)cellák HÁMOSGÁBOR oklevelesgeológus,geomorfológus1984-tõl1989-igamecsekiércbányászativállalat(mév)kutató Mélyfúró Üzeménél (KMÜ) atervezett VI. üzem fúrási, dokumentálási, földtani-tektonikai szerkesztési munkáinak résztvevõje.akmümegszûnésétkövetõenamév,majdannakjogutódjai(mecsekércrt./zrt.)általakisésközepes, valamintanagyaktivitásúradioaktívhulladékokelhelyezéséreirányulókutatásokszakmaiéspénzügyitervezõje,közremûködõjeés irányítójatémafelelõsként,kutatásvezetõként. RésztvettaMÉVésaMecsekércRt. által végzettrekulti- Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám 17

20 vációsésmásmunkákhozkapcsolódóföldtani éskörnyezetvédelmi feladatokirányításában, vizsgálatábanis tõla bátaapáti kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének kutatási programjában aföldtani, geotechnikai kutatási munkáktervezõje,irányítója,jelenlegkutatásiprojektvezetõje tólaBodaiAleurolitFormáció, mintanagyaktivitású radioaktív hulladékok potenciális befogadó képzõdményének Rövid és Középtávú Programjában afúrási projekt tervezésiéskivitelezési munkáinakvezetõje. AMecsekércZrt. földtudományiosztályvezetõje. BERTAJÓZSEF okl.bányamérnök,minõségbiztosításiszakmérnök,bányászatifõmérnök1996-tólamecsekiércbányászati Vállalatnál különbözõtermelésirányítói beosztásokbandolgozott. Abánya bezárását követõen amecsekérckörnyezetvédelmi Részvénytársaság által végzett rekultivációs munkák során aperkolációs területek kármentesítési munkáitirányította,mintprojektvezetõ.2002-tõlabátaapátikisésközepesaktivitásúhulladékokelhelyezésétcélzókutatási programbanafelszínalatti térkiképzésimunkákfelelõsmûszaki vezetõje. BENKOVICS ISTVÁN okl.bányamérnök,közgazdaságiszakoklevelesmenedzser.szakmaimunkájátamecsekiércbányászati Vállalat III. bányaüzemébenkezdte. Különbözõtermelésirányítói beosztások betöltéseután 1988-tól azüzem vezetõje, majd 1992-tõl avállalat vezérigazgatója. A90-es évektõl aktívan részt vett ahazai föld alatti radioaktív hulladék-tárolók kutatási munkáiban, illetve 1998-tól az uránipar szakszerû felhagyási feladatainak megoldásában, mint szakértõésirányítóis.amecsekérczrt.-nél(1998-tólamecseki ÉrcbányászatiVállalat jogutódja) betöltöttvezérigazgató-helyettesi munkájamellett2006-tólamagyaralagútépítõésbányászatikft.ügyvezetõiteendõitisellátja. DR.SZÛCS ISTVÁN okl.geofizikusmérnök,kandidátus,1982-benamiskolcinehéziparimûszakiegyetemenszerzett geofizikus mérnöki diplomát. Moszkvában, Novoszibirszkben, Japánban és Kanadában volt ösztöndíjas. AJPTE KözgazdaságtudományiKarán1997-benszerzettMBAdiplomát.18évigdolgozottamecsekiszénbányászatgeofizikai,ezen belülelsõsorbanabányaszeizmikaiésszeizmoakusztikaiterületénkutatóként,majdageopardkft.ügyvezetõigazgatójaként.jelenlegamecsekérckörnyezetvédelmi Zrt. stratégiaiigazgatója.amagyargeofizikusokegyesületénekregionáliselnöke,azmtapécsiakadémiaibizottságabányászati ésföldtudományimunkabizottságánakelnöke. CSICSÁK JÓZSEF okl. geológus 1988-ban végzett az ELTE TTK-n tól amecseki Ércbányászati Vállalat, majd 1998-tól avállalat jogutódja, amecsekérc Környezetvédelmi Zrt. alkalmazottja. AKutató-Mélyfúró Üzemben terepi geológuskéntkezdett, igahidrogeológiaicsoporthidrogeológusa,majdcsoportvezetõjevolt iga Környezetvédelmi Részleg vezetõje, ig a Környezetvédelmi Bázis monitoring-vezetõje volt tõl hidrogeológiai osztályvezetõ amecsekérc Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóságán, 2006-tól abátaapáti Projekt projektigazgatója.amagyarhoniföldtanitársulat,amagyarhidrológiaitársaság,amagyarnukleáristársaságésamagyar MérnökiKamaratagja. Kiss Pál Török József: BÁNYÁSZAT abélyeggyûjtésben ésakisgrafikában Különlegeskönyvettartokakezemben,amiritkaságszámbamegy,snagyörömötnyújtabélyegetésakisplasztikátszeretõkkörében.Aszerzõkmegisírják,hogynemarratörekedtek, hogy avilágon található összes bányászati vonatkozású bélyeget bemutassák, de arra se, hogy teljes körû áttekintést adjanakabányászatról. Megtalálták ahelyes arányt, igen értékes az anyag, amit bemutatnak.abélyegekenéskisgrafikákontúllevelezõlapok, címerek,emléklapok,papírpénzek,fényképekszerepelnekaz összeállításban.kérdezhetnénk,hogymiért? Aszerzõknekezegykülönérdeme,hogyakiegészítõanyagokkalamûegybányászatiismeretterjesztõanyaggáisalakul. Mindenki megtalálhatjaakedvére valót.azmár, ahogy szokták mondani, hab atortán, hogy akönyv bányászati szakkifejezések ismertetésével zárul. Az agyermek, aki nézegeti a könyvet, talán afarbõr hallatán nem gondol majd minden csacskaságra.miveliskezdõdhetabélyegekbemutatása,nem mással,mintahófehérkeésaszorgoshéttörpével.aszerzõk abányászkodás munkafolyamatait részekre bontva mutatják be,mindenütttörekedveabányászatiismeretekátadására. Érdekes blokkot képez abányavárosok címereinek abemutatása.jóolvasniazokatatalánmárelfelejtettbányavárosokat is, mint pl. Libetbánya, Gölnicbánya, Igló. Ahagyományõrzés, ahagyománytisztelet is természetesenhelyet kap amûben, sokszépbélyeggel,illusztrációvaldokumentálva. Aszerzõkelértékmegfogalmazott céljukat, hogy azesztétikai élmény nyújtása mellett az emlékezés abányászathoz, azegészbányásztársadalomhozméltómódonfennmaradjon. Azigényeskivitelûkiadvány159oldalonaGyergyószentmiklósi-MiskolciBarátiEgyesületgondozásában,akazincbarcikai Litoplan Kft. kivitelezésében 3000 példányban készült. Akönyvkereskedelmi forgalombanemkerül, megvásárlásuk a szerzõktõl 3500 Ft-os áron lehetséges: Kiss Pál: Dr.Korompay Péter A fele elfogyott Igennagyérdeklõdésmellettkerültsor2008.május19-én a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében Jeremy Leggett angolgeológusprofesszor,klímakutató,olajipari tanácsadó, a legnagyobb brit független megújuló energiaforrásokkalfoglalkozóvállalatvezérigazgatója2006-ban,angliábanmegjelent AFeleElfogyott/Olaj,gáz,forrólevegõés globális energiaválság (az angliai kiadás címe: Half gone ) könyve magyar nyelvû kiadásának bemutatására. Alevezetõ elnöki teendõket LángIstván, az MTArendes tagja látta el. A300oldalaskönyvkétfõfejezetreoszlik:akimerülõolajkészletek (igen sok ábrával mutatja be ajelenlegi helyzetet), ill. az olajkészletek kimerülése egybeesik aglobális felmelegedéssel (értékeli, hogy hogyan jutottunk el idáig, és azt, hogymostmitlehettenni).afejezeteket24oldalon359jegyzet egészíti ki, ami egyben irodalomjegyzéknek is tekinthetõ, 17oldalonnév-éstárgymutatószerepel. DicséretilletiaTYPOTEXKiadót,hogyafordításelvégzéseutánaligegyhónappalmármegjelentetteeztakiválóminõségbenkészültkönyvet. Dr.Horn János 18 Bányászati éskohászatilapok BÁNYÁSZAT 141. évfolyam, 3. szám

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

NITROKÉMIA KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE-2.MÓDOSÍTÁS. az eljárás megindításának tervezett időpontja

NITROKÉMIA KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE-2.MÓDOSÍTÁS. az eljárás megindításának tervezett időpontja I. Árubeszerzés Polielektrolit beszerzés - Gyöngyösoroszi telephelyre: MGF10: 7000 kg/év, MGF919 7000 kg/év; Recski telephelyre: MGF10 750 kg/év, MGF155: 1250 kg/év mennyiségben, Királyszentistván telephelyre

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS Copyright, 2000 Karotázs Tudományos Műszaki és Kereskedelmi KFT & DIAL Szolgáltató Bt.. Köszönet Köszönet mindenkinek, akik a nagyszerű munkákat véghezvitték és azoknak akik a

Részletesebben

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése Finta Béla Gyula Gergő Ligeti Zsolt BGT Hungaria Környezettechnológai Kft. www.bgt.hu OpenGIS konferencia

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében

Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében Dr. Füle László Kiss Szabolcs XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5. Siófok A munka keretei Távlati Vízbázisok

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Mecseki Környezetvédelmi Bázis

Mecseki Környezetvédelmi Bázis Mecseki Környezetvédelmi Bázis A Mecseki Környezetvédelmi Bázis (MKB) telephelye a volt I. sz. bányaüzem területén helyezkedik el. A telephely Baranya megyében, Budapesttől mintegy 220 km távolságra, Pécs

Részletesebben

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban

Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Vízkémiai vizsgálatok a Baradlabarlangban Borbás Edit Kovács József Vid Gábor Fehér Katalin 2011.04.5-6. Siófok Vázlat Bevezetés Elhelyezkedés Geológia és hidrogeológia Kutatástörténet Célkitűzés Vízmintavétel

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen

Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Komplex rekultivációs feladat tervezése, kivitelezése és utóértékelése ipari tevékenység által károsított területen Készítette: Fekete Anita Témavezetők: Angyal Zsuzsanna Tanársegéd ELTE TTK Környezettudományi

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Nukleáris környezetvédelmi szakmérnök és Nukleáris környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szakok

Nukleáris környezetvédelmi szakmérnök és Nukleáris környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szakok Nukleáris környezetvédelmi szakmérnök és Nukleáris környezetvédelmi szakember szakirányú továbbképzési szakok Érdekel egy szakirányos mérnökképzés ill. szakemberképzés? Szeretnél a nukleáris környezetvédelem

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

144. évfolyam 2011/6. szám. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban.

144. évfolyam 2011/6. szám. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja. Alapította Péch Antal 1868-ban. A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Energia és klímaváltozás A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézete Az ívkemence szerepe az acélmetallurgia fejlődésében Egyesületi hírek Borbála-nap 2011

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK A RENDSZEREK ALAPSZOLGÁLTATÁSAINAK RÖVID ISMERTETÉSE ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 2015. ELŐZMÉNYEK 2011-ben elkészült és üzembe állt

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Készítette: Kurcz Regina

Készítette: Kurcz Regina Készítette: Kurcz Regina ELTE TTK, Környezettudomány MSc Témavezetők: Dr. Horváth Ákos, ELTE TTK Atomfizikai Tanszék Dr. Erőss Anita, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 2014, Budapest Magyarország

Részletesebben

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának

Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, 2009. május 28. Meddő CH-kutak geofizikai vizsgálatának Geotermia az Önkormányzatok számára Szakmapolitikai Konferencia Szeged, módszere és a vizsgálatok eredményei geotermikus energia hasznosítás szempontjából Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Ferencz

Részletesebben

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2011. április 5-6.,Siófok Erdélyi Mihály Hidrogeológia Iskola Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Zsemle Ferenc egyetemi tanársegéd Mádlné

Részletesebben

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MECSEKÉRC Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság izsgáló Laboratórium (7673 Kõvágószõlõs, 0222/15 hrsz) akkreditált

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

A Gömör-Tornai-karszt vízrendszerének vizsgálata kémiai és matematikai módszerek felhasználásával

A Gömör-Tornai-karszt vízrendszerének vizsgálata kémiai és matematikai módszerek felhasználásával A Gömör-Tornai-karszt vízrendszerének vizsgálata kémiai és matematikai módszerek felhasználásával Borbás Edit Környezettudományi Doktori Iskola I. Évfolyam Éves doktori beszámoló 2012. május 31. Témavezető:

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerepe és fejezetei a bányakoncessziós tanulmányokban Hegyi Róbert OVF Gál Nóra Edit MFGI Tolmács Daniella - MFGI FAVA 2016.04.06-07. Siófok Háttér Komplex érzékenységi és

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. XXXII. Országos Hidrológiai VándorgyV ndorgyűlés Szeged, 2014.07.02-04. 04. Energia-megtakar megtakarítás a KAVÍZ Z Kaposvári Víz-V és s Csatornamű Kft. üzemeltetési tevékenys kenységében Ift Miklós ügyvezető

Részletesebben

A Víz Team bemutatása

A Víz Team bemutatása Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 A Víz Team

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1246/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Központi Laboratórium (2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

A Pál-völgyi- és a Ferenc- hegyibarlang beszivárgó vizeinek vizsgálata

A Pál-völgyi- és a Ferenc- hegyibarlang beszivárgó vizeinek vizsgálata A Pál-völgyi- és a Ferenc- hegyibarlang beszivárgó vizeinek vizsgálata Szendrei Orsolya környezettudomány szak Témavezetők: Fehér Katalin Borbás Edit Bevezetés - Célkitűzés 1961. évi tv. karsztvidékek:

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok Szongoth Gábor A Geo-Log (első) 20 éve a Vízkutatásban Tartalom Bevezetés A Geo-Log története A Geo-Log szakmai (tudományos)

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása Előadó: Pej Kálmán okl. építőmérnök TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. pej.kalman@tandemkft.hu A fogalom

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén

Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén Molnár Attila műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 514-500 Telefax: (48) 514-582 E-mail: info@ervzrt.hu

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Szanyi János 1 Kovács Balázs 1 Szongoth Gábor 2 szanyi@iif.u-szeged.hu kovacs.balazs@gama-geo.hu posta@geo-log.hu 1 SZTE, Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2

Részletesebben

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN

TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KORSZERU TECHNOLÓGIÁK A TERMÁLVÍZ VISSZASAJTOLÁSBAN KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK 2013 Tartalomj egyzék Kóbor B, Kurunczi M, Medgyes T, Szanyi ], 1 Válságot okoz-e a visszasajtolás? 9

Részletesebben

BAF KÖZÉPTÁVÚ KUTATÁSI PROGRAM SZEIZMOLÓGIAI MONITOROZÁS

BAF KÖZÉPTÁVÚ KUTATÁSI PROGRAM SZEIZMOLÓGIAI MONITOROZÁS BAF KÖZÉPTÁVÚ KUTATÁSI PROGRAM SZEIZMOLÓGIAI MONITOROZÁS A MIKRORENGÉS MEGFIGYELŐ HÁLÓZAT MÉRŐHELYEINEK KIJELÖLÉSE MINŐSÉGI TELJESÍTÉS A BAF Középtávú Kutatási Program - szeizmológiai m onitorozás a Radioaktív

Részletesebben