FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK"

Átírás

1 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE: FÜGGETLEN FORGALMAZÓ azonosítószáma: cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A munkáltató által munkavállalónak cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vásárlására Hatályos: május 14-től visszavonásig

2 2 Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass A GREEN PASS utalvány vásárlásának Általános Szerződési Feltételei a továbbiakban: ÁSZF- tartalmazza a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. által kibocsátott és forgalmazott GREEN PASS utalványok vásárlásának, megrendelésének, kiszállításának feltételeit. I. Értelmező rendelkezések I.1. GPU: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2.; Cg ; adószáma: ), amely az utalványok kibocsátását és forgalmazását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. I.2. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.;Cg ; adószám: ), amely az utalványok értékesítése céljából a GPU ügyleti képviseletét látja el, amennyiben a GPU-val fennálló megállapodás alapján a GPU Megrendelőkkel kötendő Szerződések megkötése céljából közvetít a GPU és a Partnerek között. A FSSZSZ a Szerződések GPU helyett és nevében történő megkötésére nem jogosult. I.3. Utalvány vagy utalványok: a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében felsorolt valamennyi típusú GREEN PASS utalvány. I.4. Vevő: utalványt vásárló jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. I.5. Szerződés: a GPU és a Vevő között jelen ÁSZF rendelkezései alapján létrejött megállapodás. I.6. Felek: a jelen ÁSZF alapján megkötött Szerződés által jogosított és kötelezett személyek. I.7. Utalvány névértéke: az utalványon feltüntetett, hazai hivatalos pénznemben kifejezett címletérték. I.8. Utalvány érvényessége: az utalvány felhasználhatóságának határideje (az utalványon feltüntetett lejárati időpont). II. A megrendelés Vevő az utalványok megrendelését a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét tartalmazó megrendelőlap kitöltésével és a GPU-hoz postai vagy elektronikus ( ) vagy egyéb úton történő megküldésével kezdeményezheti. A megrendelőlap kitöltésével Vevő nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, értelmezést követően kifejezetten elfogadta. Vevő a megrendelést annak feladásától/megküldésétől kezdve 2 munkanapon belül indoklás nélkül visszavonhatja a GREEN PASS utalvány megrendelés visszavonása nyomtatvány (www.greenpass.pro oldalról letölthető) kitöltésével és GPU-hoz történő megküldésével. A megrendelés leadásának címe: postai úton: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft Budapest, Thököly út em. elektronikus úton: Vevő az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyúttal tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő mindennemű következményért a GPU felelősségét kizárja. A GPU a beérkezett megrendeléseket a beérkezést követő 2 munkanapon belül a megrendelés küldésével azonos formában visszaigazolja és a megrendelés alapján Díjbekérőt küld a Vevő részére. III. A szolgáltatás és ellenértéke Az utalványok megrendelésének minimális rendelési értéke Ft. A GPU az utalványokat 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft és Ft automatikus címletezéssel bocsátja ki. Vevő igénye alapján a GPU a borítékokban szereplő fedőlapot nevesítéssel látja el. IV. Az utalványok cseréje és visszaváltása Csere: Vevő írásbeli kérelme alapján a GPU a lejárt utalványokat lecseréli, amennyiben az utalványok a Vevőtől az utalvány érvényességi idejét követő év január 31. napjáig a GPU-hoz beérkeznek. A cserélni igényelt utalványok GPU-hoz való visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A csere díja a cserélendő utalványok összesített névértékének 3% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. Az újragyártott utalványok a cserélt utalványokkal megegyező címletértéken kerülnek legyártásra. Visszaváltás: Vevő kérelme alapján a GPU a lejárt érvényességű utalványok névértékét visszatéríti, amennyiben a visszaváltandó utalványok a Vevőtől az utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig a GPU-hoz beérkeznek. A viszszaváltani igényelt utalványok GPU-hoz történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A visszaváltás díja a visszaváltandó utalványok összesített névértékének 6% +ÁFA, de minimum 5000 Ft + ÁFA. A visszaváltandó utalványok visszaváltási díjjal csökkentett névértékének Vevő részére történő átutalása az utalványok be érkezését követő 30 napon belül történik. Az utalványok cseréjének és visszaváltásának visszaigazolására, Díjbekérő küldésére és kiszállítására a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. V. A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése A megrendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt utalványok összesített névértékét, a kiszállítás költségét és a szolgáltatási díjat, amelyek kiegyenlítése együttesen a Díjbekérő alapján, annak kiállítási napjától számított 10 napon belül átuta-

3 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 3 lással történik. A 30 napon túli fizetési késedelem esetén a megrendelés törlésre kerül. Vevő a fizetési kötelezettsége teljesítését megelőzően a Díjbekérőn szereplő adatokat ellenőrzi, adateltérés esetén a helyes adatokat haladéktalanul közli a GPU-val a jelen ÁSZF I. fejezeté ben rögzített megrendelési címeken. A Díjbekérő szerint fizetendő érték GPU bankszámláján történő jóváírását követően a GPU a megrendelt utalványok gyártását és a számlázást a megrendeléskor rögzített adatok és a Díjbekérő adatai alapján teljesíti. A megrendelési érték teljesítésének időpontja a Díjbekérő szerint fizetendő érték GPU bankszámláján történő jóváírásának a napja. VI. Az utalványok átadása A megrendelt utalványok a rendelés ellenértékének a GPU bankszámláján történő jóváírását követő 20 napon belül átvehetőek vagy kiszállításra kerülnek. Vevő a megrendelt utalványokhoz a megrendelés során kiválasztott alábbi módon juthat hozzá. Személyes átvétellel a GPU Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út em. Munkanapokon 10:00 13:00 óra és 13:30 17:00 óra között. Kiszállítással kiszállítási díj nélkül. Az utalványok átvételére a megrendelésen feltüntetett átvevő vagy a Vevő által írásban meghatározott személyek jogo sultak. Átvétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyi okmánnyal, meghatalmazott személy esetén érvényes meghatalmazással köteles igazolni. VII. Átvételt követő reklamáció Az átvételt követően a Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az utalványok megfelelőségét, a megrendelés szerinti teljesítést, és esetleges kifogásait jelezni a GPU felé. Ezt követően benyújtott reklamáció lehetőségét Felek kizárják. Amennyiben a GPU teljesítése eltér a Vevő megrendelésében foglaltaktól, úgy Vevő ezt a GREEN PASS reklamációs lapon (www.greenpass.pro oldalról letölthető) írásban jelezheti a jelen ÁSZF II. fejezeté ben megjelölt címen a hibás/kifogásolt utalványok egyidejű megküldésével. VIII. Adatfeldolgozás Az ÁSZF jelen fejezetében foglaltakra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. Vevő tudomásul veszi, hogy a nevesítés szolgáltatás igénybevétele esetén adatkezelőként (a továbbiakban: Adatkezelő) adatfeldolgozói tevékenység ellátásával bízza meg a GPU-t (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Adatkezelő a munkavállalóinak juttatandó és Adatfeldolgozótól megvásárolandó utalványok munkavállalóknak történő kiosztása és nyilvántartása érdekében megbízza az Adatfeldolgozót, hogy az utalványokat tartalmazó borítékokat a munkavállalók nevével és/vagy egyéb munkavállalói adatokkal személyesítse meg, az ezekkel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat lássa el. Az Adatfeldolgozó az erre vonatkozó megbízást elfogadja. Az Adatkezelő az utalványok megrendelésekor az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátja a nevesítéshez szükséges munkavállalói adatokat. Az adatfeldolgozás a munkavállalók alábbi személyes adataira terjed ki: munkavállaló neve vagy munkavállaló munkáltatójának neve/szervezeti egysége vagy bármely, az Adatfeldolgozó által megadott egyéb munkavállalói adatok. Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései és utasításai szerint dolgozhatja fel, azokat saját céljára nem használhatja, harmadik személynek nem adhatja ki. Az adatkezelésre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatfeldolgozó a megbízás teljesítése érdekében más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. IX. A Szerződés hatálya, megszűnése A Szerződés a Vevő megrendelésének GPU általi visszaigazolása napján lép hatályba és határozatlan időre vagy amelyik előbb bekövetkezik a Szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét Fél általi maradéktalan teljesítéséig szól. Vevő jogosult a Szerződést a feladott megrendelés ellenértéke kiegyenlítését követően felmondani azzal, hogy a megrendelt utalványokat köteles átvenni. A GPU jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetni azzal, hogy a Vevő által megadott megrendelés ellenértékének felmondás hatályosulása napjáig történő kiegyenlítését követően a megrendelést köteles teljesíteni. X. A Szerződés és az ÁSZF módosítása Vevő köteles a Szerződés hatálya alá tartozó minden változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 8 napon belül a GPU-nak bejelenteni. Ennek elmulasztásából/késedelmes teljesítéséből eredő, a GPU teljesítését befolyásoló következményekért a GPU nem vállal felelősséget. A GPU jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a GPU legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 60 nappal kihelyezi az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, egyidejűleg a honlapján (www.greenpass.pro) is közzéteszi. Amennyiben a Vevő a módosítással szemben annak hatálybalépéséig írásban nem él ellentmondással, a módosítás a Vevő által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve a Felek között fennálló Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

4 4 Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass XI. Vegyes rendelkezések, jogviták rendezése Jelen ÁSZF vagy a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek egymáshoz intézett jognyilatkozataikat kötelesek írásban, postai úton továbbítani a másik Fél részére. Felek megállapodnak, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az a feladóhoz nem kereste, elköltözött, ismeretlen jelzéssel érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Szerződés együttesen a Felek teljes szerződéses akaratát tartalmazza, így sem a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatai során kialakult gyakorlata vagy szokása, sem a szerződéskötési tárgyalások során elhangzottak, sem pedig az üzletági kereskedelmi gyakorlat nem részei a Felek jogviszonyának. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok releváns rendelkezései irányadóak. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződéssel összefüggésben felmerült vitáikat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezetne eredményre, Felek kikötik a GPU székhelye szerint hatáskörrel és ille tékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, illetőleg érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, akkor az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét/ hatályát. Ilyen esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen/ hatálytalan szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban állapodnak meg, amely a jogi lehetőségek keretei között a lehető leginkább megközelíti az érvénytelen szabályozás által elérni kívánt gazdasági célt, tekintettel a Felek jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben kifejezésre juttatott érdekeire. 1. sz. melléklet: GREEN PASS utalvány megrendelőlap 2. sz. melléklet: GREEN PASS utalvány típusai és felhasználási körei

5 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 Mellékletek 5 1. sz. melléklet GREEN PASS utalvány megrendelőlap A munkáltató által munkavállalóinak cafeteriaelemként juttatandó Green pass utalvány vásárlásához FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... FÜGGETLEN FORGALMAZÓ AZONOSÍTÓSZÁMA:... PARTNERKÓD:... KEZELÉSI KÖLTSÉG:... % + Áfa Kérjük, hogy a szerződést nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan, minden mezőre vonatkozóan szíveskedjen kitölteni, valamint a megfelelő négyzeteket jelölje X-szel! A GREEN PASS Utalványkibocsátó adatai: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. [GPU] (székhely: 1152 Budapest, Szilas park 2., fszt. 2.; Cg ; adószám: ; bankszámlaszám: ) I. Megrendelő Partner cégadatai (1) Név (cég, egyéni vállalkozó):... Adószám:... Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám:... Aláírásra jogosult neve:... Aláírásra jogosult beosztása:... Aláírásra jogosult címe:... II. Megrendelő Partner székhelyének adatai (2) Szerződő Partner székhelye 1 : Számlavezető bank neve:... Bankszámlaszám:... 1 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.

6 6 Mellékletek Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass III. Kapcsolattartó adatai Név:... Beosztás:... Telefonszám:... Faxszám:... cím:... IV. Számlázási adatok (3) Név:... (4) Cím 2 : V. Levelezési cím adatai Leveleimet az alábbi névre, címre kérem megküldeni: Név:... Egyéb cím 3 : VI. Díjfizetés Fizetési mód (kérjük X-el jelölje): Készpénz Átutalás (bankszámlaszám: ) Jelen pont bekezdései a Partner díjfizetési kötelezettségeinek típusait részletezik. VII. Szállítási cím 4 (1) Üzlet neve 5 :... Címe 6 :... Telefon:... (2) Üzlet neve 5 :... Címe 6 :... Telefon:... 2 Amennyiben eltér a II. pontban szereplő Szerződő Partner székhely címétől! Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó. 3 Amennyiben eltér a II. vagy IV. pontban szereplő címektől. 4 Egy időpontban megadott megrendelés egyidejűleg különböző szállítási címekre is kérhető. 5 Illetékes hatóság bejegyzése szerint. 6 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.

7 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 Mellékletek 7 (3) Üzlet neve 5 :... Címe 6 :... Telefon:... Kért átvételi/szállítási időpont:... Szállítás módja: (A) Rendelésenként összesítve (A megrendelésről egy számla készül, amely független a szállítási helyektől és a megrendelő szervezeti egységeitől.) (B) Szállítási helyenként (Minden, a megrendelésben megadott szállítási címre külön számla készül.) VIII.1. UTALVÁNYOK CÍMLETEI ÉS BORÍTÉKOK VIII. Megrendelés adatai GREEN PASS utalvány típusa Borítékok száma 500 Ft 1000 Ft 2000 Ft 5000 Ft Ft Egy boríték címletértéke összesen: ÉLELMISZER EGÉSZSÉG IRODA AJÁNDÉK RUHÁZATI MŰSZAKI LAKBERENDEZÉSI HOBBY UTAZÁSI SPORT KULTÚRA VIII. 2. Megrendelő munkavállalóinak létszáma: Fő 5 Illetékes hatóság bejegyzése szerint. 6 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.

8 8 Mellékletek Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass IX. UTALVÁNYOKAT TARTALMAZÓ BORÍTÉKOK FEDŐLAPJÁNAK ADATAI IX.1. ÁLTALÁNOS FEDŐLAPOT VÁLASZTOK Megrendelő nevének és székhelyének feltüntetése: Nem kérem Kérem Megrendelő logójának feltüntetése: Nem kérem Kérem A megrendelő logójának feltüntetése kérése esetén a logót szíveskedjen a címre megküldeni. IX. 2. EGYEDI FEDŐLAPOT VÁLASZTOK Megrendelő nevének és székhelyének feltüntetése: Nem kérem Kérem Megrendelő nevének és szervezeti egységeinek feltüntetése: Nem kérem Kérem Szervezeti egységek adatai: Ezen felül kért szervezeti egységek adatait szíveskedjen a címre megküldeni, vagy mellékletként csatolni. Megrendelő logójának feltüntetése: Nem kérem Kérem A megrendelő logójának feltüntetése kérése esetén a logót szíveskedjen a címre megküldeni. Megrendelő munkavállalói adatainak feltüntetése: Nem kérem Kérem A feltüntetendő munkavállalói adatok: Ezen felül kért munkavállalói adatokat szíveskedjen a címre megküldeni, vagy mellékletként csatolni. X. MEGRENDELÉS GYAKORISÁGA Havonta Negyedévente Félévente Évente Egyszeri Egyéb gyakoriság:...

9 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 Mellékletek 9 XI. Partneri nyilatkozat Szerződő partnerként jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom az általam megismert a munkáltató által munka vállalóinak cafeteriaelemként juttatandó Green pass utalvány vásárlásának általános szerződési feltételeit. Jelen Szerződésben feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a GPU-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 naptári napon belül, írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságáért, valamint az adatközlés elmaradásából vagy késedelméből eredő károkért a GPU nem tartozik felelősséggel. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződésben megadott adataim, illetve a szerződéses viszony fennállása alatt általam kezdeményezett módosítások adatai megfelelnek a valóságnak. A szükséges tájékoztatás birtokában hozzájárulok, hogy a GPU és az FSSZSZ adataimat a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő célok érdekében kezelje, és azokat a weboldalon megjelenítse. Igen Nem Kelt, GPU Cafeteriapartner (cégszerű) aláírás (cégszerű) aláírás

10 10 Mellékletek Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass 2. sz. melléklet A TÍPUSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI KÖREI A munkáltató által munkavállalónak cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vásárlására vonatkozó ÁSZF-hez ÉLELMISZER EGÉSZSÉG IRODA AJÁNDÉK RUHÁZATI MŰSZAKI LAKBERENDEZÉSI HOBBY UTAZÁSI SPORT KULTÚRA minden, emberi fogyasztásra alkalmas feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan termék (ideértve: fogyasztásra kész étel, melegkonyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás, alkoholos és alkoholmentes ital) vásárlására jogosító utalvány egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, egészségügyi tevékenységet végző természetes személyek által nyújtott szolgáltatás, optikai termékek és szolgáltatás, egészségmegőrzés, gyógyszer és gyógyászat, vitamin, étrend-kiegészítő, sport és fitnesz, szabadidős tevékenység termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány papír-írószer, tankönyv, taneszköz, ruházat, sportfelszerelés, újság, irodaszer, prezentációs és irodaeszközök, vagyon- és munkavédelmi felszerelések, könyv termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány. műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ruházat, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, egészségmegőrzés, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, utazás, óra és ékszer, mozi, élelmiszer (kivéve fogyasztásra kész étel), termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány mindenfajta ruházat és lábbeli (sport, szabadidő, alkalmi, utcai, általános, fehérnemű stb.), valamint kiegészítő termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány mindenfajta műszaki cikk és szolgáltatás vásárlására jogosító utalvány lakberendezési vagy iroda-berendezési, valamint egyéb háztartási cikk termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány műszaki cikk, lakberendezés, könyv, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, mozi, utazás, állat- és növénykereskedés termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások, növény- és állatkerti belépő, bérlet vásárlására jogosító utalvány belföldi és külföldi üdülés, valamint belföldi és külföldi utazás szolgáltatás díjának megtérítésére és wellness termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet vásárlására jogosító utalvány kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális és művészeti létesítmény kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj térítésére felhasználható utalvány

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben