FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: FELTÉTELEK"

Átírás

1 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: / W W W. G R E E N PA S S. P R O FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE: FÜGGETLEN FORGALMAZÓ azonosítószáma: cafeteriapartner neve: cafeteriapartner kódja: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A munkáltató által munkavállalónak cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vásárlására Hatályos: május 14-től visszavonásig

2 2 Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass A GREEN PASS utalvány vásárlásának Általános Szerződési Feltételei a továbbiakban: ÁSZF- tartalmazza a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. által kibocsátott és forgalmazott GREEN PASS utalványok vásárlásának, megrendelésének, kiszállításának feltételeit. I. Értelmező rendelkezések I.1. GPU: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2.; Cg ; adószáma: ), amely az utalványok kibocsátását és forgalmazását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. I.2. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.;Cg ; adószám: ), amely az utalványok értékesítése céljából a GPU ügyleti képviseletét látja el, amennyiben a GPU-val fennálló megállapodás alapján a GPU Megrendelőkkel kötendő Szerződések megkötése céljából közvetít a GPU és a Partnerek között. A FSSZSZ a Szerződések GPU helyett és nevében történő megkötésére nem jogosult. I.3. Utalvány vagy utalványok: a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében felsorolt valamennyi típusú GREEN PASS utalvány. I.4. Vevő: utalványt vásárló jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. I.5. Szerződés: a GPU és a Vevő között jelen ÁSZF rendelkezései alapján létrejött megállapodás. I.6. Felek: a jelen ÁSZF alapján megkötött Szerződés által jogosított és kötelezett személyek. I.7. Utalvány névértéke: az utalványon feltüntetett, hazai hivatalos pénznemben kifejezett címletérték. I.8. Utalvány érvényessége: az utalvány felhasználhatóságának határideje (az utalványon feltüntetett lejárati időpont). II. A megrendelés Vevő az utalványok megrendelését a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét tartalmazó megrendelőlap kitöltésével és a GPU-hoz postai vagy elektronikus ( ) vagy egyéb úton történő megküldésével kezdeményezheti. A megrendelőlap kitöltésével Vevő nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, értelmezést követően kifejezetten elfogadta. Vevő a megrendelést annak feladásától/megküldésétől kezdve 2 munkanapon belül indoklás nélkül visszavonhatja a GREEN PASS utalvány megrendelés visszavonása nyomtatvány (www.greenpass.pro oldalról letölthető) kitöltésével és GPU-hoz történő megküldésével. A megrendelés leadásának címe: postai úton: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft Budapest, Thököly út em. elektronikus úton: Vevő az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körű felelősséggel tartozik, egyúttal tudomásul veszi, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő mindennemű következményért a GPU felelősségét kizárja. A GPU a beérkezett megrendeléseket a beérkezést követő 2 munkanapon belül a megrendelés küldésével azonos formában visszaigazolja és a megrendelés alapján Díjbekérőt küld a Vevő részére. III. A szolgáltatás és ellenértéke Az utalványok megrendelésének minimális rendelési értéke Ft. A GPU az utalványokat 500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft és Ft automatikus címletezéssel bocsátja ki. Vevő igénye alapján a GPU a borítékokban szereplő fedőlapot nevesítéssel látja el. IV. Az utalványok cseréje és visszaváltása Csere: Vevő írásbeli kérelme alapján a GPU a lejárt utalványokat lecseréli, amennyiben az utalványok a Vevőtől az utalvány érvényességi idejét követő év január 31. napjáig a GPU-hoz beérkeznek. A cserélni igényelt utalványok GPU-hoz való visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A csere díja a cserélendő utalványok összesített névértékének 3% + ÁFA, de minimum 1000 Ft + ÁFA. Az újragyártott utalványok a cserélt utalványokkal megegyező címletértéken kerülnek legyártásra. Visszaváltás: Vevő kérelme alapján a GPU a lejárt érvényességű utalványok névértékét visszatéríti, amennyiben a visszaváltandó utalványok a Vevőtől az utalványon feltüntetett érvényességi időt követő év január 31. napjáig a GPU-hoz beérkeznek. A viszszaváltani igényelt utalványok GPU-hoz történő visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik. A visszaváltás díja a visszaváltandó utalványok összesített névértékének 6% +ÁFA, de minimum 5000 Ft + ÁFA. A visszaváltandó utalványok visszaváltási díjjal csökkentett névértékének Vevő részére történő átutalása az utalványok be érkezését követő 30 napon belül történik. Az utalványok cseréjének és visszaváltásának visszaigazolására, Díjbekérő küldésére és kiszállítására a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. V. A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése A megrendelés ellenértéke magában foglalja a megrendelt utalványok összesített névértékét, a kiszállítás költségét és a szolgáltatási díjat, amelyek kiegyenlítése együttesen a Díjbekérő alapján, annak kiállítási napjától számított 10 napon belül átuta-

3 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 3 lással történik. A 30 napon túli fizetési késedelem esetén a megrendelés törlésre kerül. Vevő a fizetési kötelezettsége teljesítését megelőzően a Díjbekérőn szereplő adatokat ellenőrzi, adateltérés esetén a helyes adatokat haladéktalanul közli a GPU-val a jelen ÁSZF I. fejezeté ben rögzített megrendelési címeken. A Díjbekérő szerint fizetendő érték GPU bankszámláján történő jóváírását követően a GPU a megrendelt utalványok gyártását és a számlázást a megrendeléskor rögzített adatok és a Díjbekérő adatai alapján teljesíti. A megrendelési érték teljesítésének időpontja a Díjbekérő szerint fizetendő érték GPU bankszámláján történő jóváírásának a napja. VI. Az utalványok átadása A megrendelt utalványok a rendelés ellenértékének a GPU bankszámláján történő jóváírását követő 20 napon belül átvehetőek vagy kiszállításra kerülnek. Vevő a megrendelt utalványokhoz a megrendelés során kiválasztott alábbi módon juthat hozzá. Személyes átvétellel a GPU Feldolgozó Központjában: 1146 Budapest, Thököly út em. Munkanapokon 10:00 13:00 óra és 13:30 17:00 óra között. Kiszállítással kiszállítási díj nélkül. Az utalványok átvételére a megrendelésen feltüntetett átvevő vagy a Vevő által írásban meghatározott személyek jogo sultak. Átvétel során az átvevő személy átvételi jogosultságát személyi okmánnyal, meghatalmazott személy esetén érvényes meghatalmazással köteles igazolni. VII. Átvételt követő reklamáció Az átvételt követően a Megrendelő 2 munkanapon belül köteles ellenőrizni az utalványok megfelelőségét, a megrendelés szerinti teljesítést, és esetleges kifogásait jelezni a GPU felé. Ezt követően benyújtott reklamáció lehetőségét Felek kizárják. Amennyiben a GPU teljesítése eltér a Vevő megrendelésében foglaltaktól, úgy Vevő ezt a GREEN PASS reklamációs lapon (www.greenpass.pro oldalról letölthető) írásban jelezheti a jelen ÁSZF II. fejezeté ben megjelölt címen a hibás/kifogásolt utalványok egyidejű megküldésével. VIII. Adatfeldolgozás Az ÁSZF jelen fejezetében foglaltakra az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. Vevő tudomásul veszi, hogy a nevesítés szolgáltatás igénybevétele esetén adatkezelőként (a továbbiakban: Adatkezelő) adatfeldolgozói tevékenység ellátásával bízza meg a GPU-t (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Adatkezelő a munkavállalóinak juttatandó és Adatfeldolgozótól megvásárolandó utalványok munkavállalóknak történő kiosztása és nyilvántartása érdekében megbízza az Adatfeldolgozót, hogy az utalványokat tartalmazó borítékokat a munkavállalók nevével és/vagy egyéb munkavállalói adatokkal személyesítse meg, az ezekkel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat lássa el. Az Adatfeldolgozó az erre vonatkozó megbízást elfogadja. Az Adatkezelő az utalványok megrendelésekor az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátja a nevesítéshez szükséges munkavállalói adatokat. Az adatfeldolgozás a munkavállalók alábbi személyes adataira terjed ki: munkavállaló neve vagy munkavállaló munkáltatójának neve/szervezeti egysége vagy bármely, az Adatfeldolgozó által megadott egyéb munkavállalói adatok. Az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései és utasításai szerint dolgozhatja fel, azokat saját céljára nem használhatja, harmadik személynek nem adhatja ki. Az adatkezelésre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatfeldolgozó a megbízás teljesítése érdekében más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. IX. A Szerződés hatálya, megszűnése A Szerződés a Vevő megrendelésének GPU általi visszaigazolása napján lép hatályba és határozatlan időre vagy amelyik előbb bekövetkezik a Szerződésben foglalt kötelezettségek mindkét Fél általi maradéktalan teljesítéséig szól. Vevő jogosult a Szerződést a feladott megrendelés ellenértéke kiegyenlítését követően felmondani azzal, hogy a megrendelt utalványokat köteles átvenni. A GPU jogosult a Szerződést 15 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetni azzal, hogy a Vevő által megadott megrendelés ellenértékének felmondás hatályosulása napjáig történő kiegyenlítését követően a megrendelést köteles teljesíteni. X. A Szerződés és az ÁSZF módosítása Vevő köteles a Szerződés hatálya alá tartozó minden változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 8 napon belül a GPU-nak bejelenteni. Ennek elmulasztásából/késedelmes teljesítéséből eredő, a GPU teljesítését befolyásoló következményekért a GPU nem vállal felelősséget. A GPU jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a GPU legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 60 nappal kihelyezi az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, egyidejűleg a honlapján (www.greenpass.pro) is közzéteszi. Amennyiben a Vevő a módosítással szemben annak hatálybalépéséig írásban nem él ellentmondással, a módosítás a Vevő által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatályba lépésének időpontjától kezdve a Felek között fennálló Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.

4 4 Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass XI. Vegyes rendelkezések, jogviták rendezése Jelen ÁSZF vagy a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek egymáshoz intézett jognyilatkozataikat kötelesek írásban, postai úton továbbítani a másik Fél részére. Felek megállapodnak, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az a feladóhoz nem kereste, elköltözött, ismeretlen jelzéssel érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Szerződés együttesen a Felek teljes szerződéses akaratát tartalmazza, így sem a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatai során kialakult gyakorlata vagy szokása, sem a szerződéskötési tárgyalások során elhangzottak, sem pedig az üzletági kereskedelmi gyakorlat nem részei a Felek jogviszonyának. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok releváns rendelkezései irányadóak. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződéssel összefüggésben felmerült vitáikat elsősorban békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezetne eredményre, Felek kikötik a GPU székhelye szerint hatáskörrel és ille tékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, illetőleg érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, akkor az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét/ hatályát. Ilyen esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen/ hatálytalan szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban állapodnak meg, amely a jogi lehetőségek keretei között a lehető leginkább megközelíti az érvénytelen szabályozás által elérni kívánt gazdasági célt, tekintettel a Felek jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben kifejezésre juttatott érdekeire. 1. sz. melléklet: GREEN PASS utalvány megrendelőlap 2. sz. melléklet: GREEN PASS utalvány típusai és felhasználási körei

5 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 Mellékletek 5 1. sz. melléklet GREEN PASS utalvány megrendelőlap A munkáltató által munkavállalóinak cafeteriaelemként juttatandó Green pass utalvány vásárlásához FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:... FÜGGETLEN FORGALMAZÓ AZONOSÍTÓSZÁMA:... PARTNERKÓD:... KEZELÉSI KÖLTSÉG:... % + Áfa Kérjük, hogy a szerződést nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan, minden mezőre vonatkozóan szíveskedjen kitölteni, valamint a megfelelő négyzeteket jelölje X-szel! A GREEN PASS Utalványkibocsátó adatai: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. [GPU] (székhely: 1152 Budapest, Szilas park 2., fszt. 2.; Cg ; adószám: ; bankszámlaszám: ) I. Megrendelő Partner cégadatai (1) Név (cég, egyéni vállalkozó):... Adószám:... Nyilvántartási szám, cégjegyzékszám:... Aláírásra jogosult neve:... Aláírásra jogosult beosztása:... Aláírásra jogosult címe:... II. Megrendelő Partner székhelyének adatai (2) Szerződő Partner székhelye 1 : Számlavezető bank neve:... Bankszámlaszám:... 1 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.

6 6 Mellékletek Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass III. Kapcsolattartó adatai Név:... Beosztás:... Telefonszám:... Faxszám:... cím:... IV. Számlázási adatok (3) Név:... (4) Cím 2 : V. Levelezési cím adatai Leveleimet az alábbi névre, címre kérem megküldeni: Név:... Egyéb cím 3 : VI. Díjfizetés Fizetési mód (kérjük X-el jelölje): Készpénz Átutalás (bankszámlaszám: ) Jelen pont bekezdései a Partner díjfizetési kötelezettségeinek típusait részletezik. VII. Szállítási cím 4 (1) Üzlet neve 5 :... Címe 6 :... Telefon:... (2) Üzlet neve 5 :... Címe 6 :... Telefon:... 2 Amennyiben eltér a II. pontban szereplő Szerződő Partner székhely címétől! Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó. 3 Amennyiben eltér a II. vagy IV. pontban szereplő címektől. 4 Egy időpontban megadott megrendelés egyidejűleg különböző szállítási címekre is kérhető. 5 Illetékes hatóság bejegyzése szerint. 6 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.

7 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 Mellékletek 7 (3) Üzlet neve 5 :... Címe 6 :... Telefon:... Kért átvételi/szállítási időpont:... Szállítás módja: (A) Rendelésenként összesítve (A megrendelésről egy számla készül, amely független a szállítási helyektől és a megrendelő szervezeti egységeitől.) (B) Szállítási helyenként (Minden, a megrendelésben megadott szállítási címre külön számla készül.) VIII.1. UTALVÁNYOK CÍMLETEI ÉS BORÍTÉKOK VIII. Megrendelés adatai GREEN PASS utalvány típusa Borítékok száma 500 Ft 1000 Ft 2000 Ft 5000 Ft Ft Egy boríték címletértéke összesen: ÉLELMISZER EGÉSZSÉG IRODA AJÁNDÉK RUHÁZATI MŰSZAKI LAKBERENDEZÉSI HOBBY UTAZÁSI SPORT KULTÚRA VIII. 2. Megrendelő munkavállalóinak létszáma: Fő 5 Illetékes hatóság bejegyzése szerint. 6 Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.

8 8 Mellékletek Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass IX. UTALVÁNYOKAT TARTALMAZÓ BORÍTÉKOK FEDŐLAPJÁNAK ADATAI IX.1. ÁLTALÁNOS FEDŐLAPOT VÁLASZTOK Megrendelő nevének és székhelyének feltüntetése: Nem kérem Kérem Megrendelő logójának feltüntetése: Nem kérem Kérem A megrendelő logójának feltüntetése kérése esetén a logót szíveskedjen a címre megküldeni. IX. 2. EGYEDI FEDŐLAPOT VÁLASZTOK Megrendelő nevének és székhelyének feltüntetése: Nem kérem Kérem Megrendelő nevének és szervezeti egységeinek feltüntetése: Nem kérem Kérem Szervezeti egységek adatai: Ezen felül kért szervezeti egységek adatait szíveskedjen a címre megküldeni, vagy mellékletként csatolni. Megrendelő logójának feltüntetése: Nem kérem Kérem A megrendelő logójának feltüntetése kérése esetén a logót szíveskedjen a címre megküldeni. Megrendelő munkavállalói adatainak feltüntetése: Nem kérem Kérem A feltüntetendő munkavállalói adatok: Ezen felül kért munkavállalói adatokat szíveskedjen a címre megküldeni, vagy mellékletként csatolni. X. MEGRENDELÉS GYAKORISÁGA Havonta Negyedévente Félévente Évente Egyszeri Egyéb gyakoriság:...

9 Green Pass Hatályos: Verziószám: AC11 Mellékletek 9 XI. Partneri nyilatkozat Szerződő partnerként jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom az általam megismert a munkáltató által munka vállalóinak cafeteriaelemként juttatandó Green pass utalvány vásárlásának általános szerződési feltételeit. Jelen Szerződésben feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a GPU-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 naptári napon belül, írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságáért, valamint az adatközlés elmaradásából vagy késedelméből eredő károkért a GPU nem tartozik felelősséggel. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződésben megadott adataim, illetve a szerződéses viszony fennállása alatt általam kezdeményezett módosítások adatai megfelelnek a valóságnak. A szükséges tájékoztatás birtokában hozzájárulok, hogy a GPU és az FSSZSZ adataimat a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő célok érdekében kezelje, és azokat a weboldalon megjelenítse. Igen Nem Kelt, GPU Cafeteriapartner (cégszerű) aláírás (cégszerű) aláírás

10 10 Mellékletek Hatályos: Verziószám: AC11 Green Pass 2. sz. melléklet A TÍPUSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI KÖREI A munkáltató által munkavállalónak cafeteriaelemként juttatandó GREEN PASS utalvány vásárlására vonatkozó ÁSZF-hez ÉLELMISZER EGÉSZSÉG IRODA AJÁNDÉK RUHÁZATI MŰSZAKI LAKBERENDEZÉSI HOBBY UTAZÁSI SPORT KULTÚRA minden, emberi fogyasztásra alkalmas feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan termék (ideértve: fogyasztásra kész étel, melegkonyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás, alkoholos és alkoholmentes ital) vásárlására jogosító utalvány egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, egészségügyi tevékenységet végző természetes személyek által nyújtott szolgáltatás, optikai termékek és szolgáltatás, egészségmegőrzés, gyógyszer és gyógyászat, vitamin, étrend-kiegészítő, sport és fitnesz, szabadidős tevékenység termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány papír-írószer, tankönyv, taneszköz, ruházat, sportfelszerelés, újság, irodaszer, prezentációs és irodaeszközök, vagyon- és munkavédelmi felszerelések, könyv termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány. műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ruházat, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, egészségmegőrzés, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, utazás, óra és ékszer, mozi, élelmiszer (kivéve fogyasztásra kész étel), termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány mindenfajta ruházat és lábbeli (sport, szabadidő, alkalmi, utcai, általános, fehérnemű stb.), valamint kiegészítő termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány mindenfajta műszaki cikk és szolgáltatás vásárlására jogosító utalvány lakberendezési vagy iroda-berendezési, valamint egyéb háztartási cikk termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány műszaki cikk, lakberendezés, könyv, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, mozi, utazás, állat- és növénykereskedés termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások, növény- és állatkerti belépő, bérlet vásárlására jogosító utalvány belföldi és külföldi üdülés, valamint belföldi és külföldi utazás szolgáltatás díjának megtérítésére és wellness termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet vásárlására jogosító utalvány kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális és művészeti létesítmény kiállítására, színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj térítésére felhasználható utalvány

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS forgatható utalvány vásárlására Hatályos: 2015. május 14-től visszavonásig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. február 17-től visszavonásig 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK GREEN PASS Utalvány Hatályos: 2015. február 17-től visszavonásig 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

NEMZETI ÜDÜLÉSI SZOLGÁLAT KFT.

NEMZETI ÜDÜLÉSI SZOLGÁLAT KFT. 2. sz. melléklet NEMZETI ÜDÜLÉSI SZOLGÁLAT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSÁRA (2013/I) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalom meghatározások..3. II. Az Elfogadóhelyi szerződés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek ÁSZF

Általános Szerződéses Feltételek ÁSZF Általános Szerződéses Feltételek ÁSZF 1. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei Jogi név: Sodexo Pass Hungária Kft. (továbbiakban Sodexo) Cégjegyzékszám: 01-09-264533 Székhely: 1134 Budapest, Róbert

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) InterTicket Kft. Kultúra Kártya Érvényes: 2015. január 1. napjától 1. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei A szolgáltató neve: InterTicket Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Varga & Family Kft. (székhelye: 8759 Zalakaros, Üdülő sor 4., cégjegyzékszám: Cg: 20-09-066693, adószáma:

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01. HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01. Tartalom 1. Preambulum... 3 2. Fogalmak... 3 3. Hatály... 4 4. Kibocsátás... 4 4.1 Megjelenés:... 4 4.2 Címletek... 4 4.3

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ GABLINI KFT. Általános Szerződési Feltételei fogyasztónak nem minősülő személyek részére Webáruházunkból történő vásárlás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Békéscsaba 1912 Előre Klubkártya A Békéscsaba 1912 Előre Futball ZRt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6.; adószám: 24085434-2-04; ) 2015. június 1. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat:

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Részletesebben

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt. székhely: 2161 Csomád, Szent István u 5. levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 91. email cím: info@mokshacsepp.hu Panaszkezelésre a következő

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyfelől az Eszenciacentrum Kereskedelmi, Oktatási és Szolgáltató Kft (cím: 1031 Budapest, Silvanus sétány 27. levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2131 Göd, Kölcsey Ferenc utca

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről)

SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) RUB2012 SZOLGÁLTATÁSI KERET-MEGÁLLAPODÁS (OTP Széchenyi Pihenőkártya és elektronikus-utalvány megrendelésről) amely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (székhely: Magyarország, 1051 Budapest,

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben