A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 3170 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 40. SZÁM ÁPRILIS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK Egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa 9605 Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke r. Önkormányzata egyszerû - sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (az aján lat ké rõ fenntar - tá sá ban mû kö dõ ál ta lá nos is ko lák, gim ná ziumok és nyá ri nap kö zis tá bor köz ét kez te té si felada tainak el - látása K. É. 4101/2005) 9609 Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke r. Önkormányzata egy - szerûsített el já rás aján la ti fel hí vá sa (óvo dák, szo ciá lis in téz mé nyek köz ét kez te té si fel ada ta i nak el lá tá sa K. É. 4102/2005) 9614 FVM Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Centrum Kht. egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (ma gyar nem ze ti stand épí té se, üze mel te té se és bon tá sa a The Lon don In ter na ti o nal Wi ne And Spi ri t Fa ir ki ál lí tá son, Lon - don, május K. É. 4421/2005) 9617 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (Ka ro li na úti rész leg nél köz pon ti mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um ki épí té se és 15 éven ke - resz tül fo lya ma tos, tel jes körû mûködtetése K. É. 4124/2005) 9621 Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa [mun ka erõ-pi a ci hu mán szol gál ta - tás, ál lás ke re sé si klub, mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tás (SG-137) K. É. 3875/2005] 9625 Te rü le ti Kór ház Má té szal ka egy sze rû sí tett el já rás aján la - ti fel hí vá sa (egészségügyi textília mosatása K. É. 3663/2005) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása 9628 Bak ta kék Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján - lat té te li fel hí vá sa (Jó zsef At ti la u. 8. sz. alatt lé võ ál ta - lá nos is ko la át ala kí tá sa, bõ ví té se K. É. 3559/2005) 9631 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás egyszerû el - já rás aján lat té te li fel hí vá sa (1 db személygépkocsi, 1 db iskolabusz beszerzése K. É. 3921/2005) 9634 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (ge rin cimp lan tá - tu mok be szer zé se K. É. 3985/2005) 9636 Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um egy sze rû el já rás aján lat té - te li fel hí vá sa (2005. évi ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó ki - ál lí tá si ka ta ló gu sok, pe ri o di kák, le po rel lók és meg - hí vók nyom dai elõ ké szí té se és ki vi te le zé se K. É. 4067/2005) 9639 Együtt Egy má sért Szo ciá lis Ott hon egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (élel mi szer be szer zé se K. É. 4049/2005) 9642 Fer tõ Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság egy sze rû el já - rás aján lat té te li fel hí vá sa (õshonos haltelepítés a Sziget - köz ben K. É. 3371/2005) 9644 Foglakoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (az EQU AL Kö zös - ségi Kezdeményezes magyarországi programjának fo lyamatos ér té ke lése K. É. 4192/2005) 9648 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá - sa (szür ke há lyogmû tét hez szük sé ges sze mé sze ti anya - gok be szer zé se K. É. 4241/2005) 9652 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá - sa (nyomtatványok beszerzése K. É. 4242/2005) 9655 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Polgármesteri Hi va tal egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (köz te rü - le ti par kok fenn tar tá si mun kái K. É. 4236/2005) 9660 Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (kátyúzókeve rék be szer zé se K. É. 3766/2005) 9663 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelõ Kht. egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (bi tu men - emul zió be szer zé se K. É. 3767/2005) 9666 Ma gyar Nem ze ti Bank egy sze rû el já rás aján lat té te li fel - hí vá sa (IBM Aix esz kö zök hard ver- és szoft ver kar - ban tar tá sa az MNB bu da pes ti te lep he lyén K. É. 4154/2005)

2 9602 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám 9670 MÁV Rt. egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (300 ton - na fû tõ olaj be szer zé se K. É. 4009/2005) 9672 PRO BIO Ba la ton fü re di Te le pü lés üze mel te té si Rt. egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (a ba la tonfüredi Esterházy strandra elektronikus strandi beléptetõ és be lé põ jegy-ér té ke sí tõ rend szer, va la mint eh hez hat hónapi ren del te tés sze rû fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges kel lék anyag be szer zé se K. É. 3967/2005) 9675 Se ré nyi Lász ló Ál ta lá nos Is ko la egy sze rû el já rás aján lat - té te li fel hí vá sa (in for má ci ós tech no ló gia az iskolában K. É. 2994/2005) 9679 Szen tes Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat - té te li fel hí vá sa (Szen tes, Haj dú ut cai, Ady E. u. 44. sz., Kur ca part ör vény so ri rész, Olim pi ai Park, Szé che - nyi-li get ben zöld fe lü let ki ala kí tá sa, nö vé nye sí tés, fa - ültetés K. É. 3937/2005) 9683 Tác Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás ajánlatté - teli fel hí vá sa (Tác Gor si um Ál ta lá nos Is ko la bõvítésé - nek I. üte me K. É. 3871/2005) 9687 Tak ta sza da Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (új pol gár mes te ri hi va tal kivite - le zé si munkái K. É. 3730/2005) 9690 Ti sza tar ján Köz sé gi Ön kor mány zat egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Mi ci mac kó Nap kö zi Otthonos Óvo da bõ ví té se K. É. 3982/2005) 9694 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság egyszerû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa [az au tó pá lyák és autóutak nélküli országos közúthálózat (utak, hidak és in - gat la nok) va gyon ér té ke sí té se K. É. 4047/2005] Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra 9697 Alsópáhok Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (óvodaépület bõvítése I. ütem K. É. 4105/2005) 9700 Ba la ton fü red Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti felhívása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Kis fa lu dy mo zi és a Bla ha u. 5. sz. alat ti vil la épü let át ala kí tá sa K. É. 4138/2005) 9704 Bé kés Me gyei Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el - já rás meg in dí tá sá ra (bé kés csa bai re pü lõ tér fénytech - nikai rend sze ré nek ki ala kí tá sa K. É. 4004/2005) 9708 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta aján la ti felhívása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (üz le ti és ve ze tõi ta nács adó szol gál ta tá sok el lá tá sa K. É. 4197/2005) 9712 Bu da pest XVI II. Ke r. Pest szent lõ rinc-pest szen tim re Önk. Vá ros gazd. Iro da aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Budapest XVIII. kerület, Lõrinci Sport csar nok rész le ges felújítása K. É. 3932/2005) 9716 Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do mányi Cent - rum aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (1 db lé zer scan ning mik ro szkóp be szer zé se K. É. 3157/2005) 9719 Fo nyó di Vá ros üze mel te té si Szer ve zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Fo nyód vá ros közterületei - nek fûnyírási munkálatainak elvégzése K. É. 2544/2005) 9722 HM Térképészeti Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (ofszetnyomtatásra alkalmas mûnyomó papír, nyomókarton és ofszetpapír beszerzése K. É. 3804/2005) 9725 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (új utak épí tése, asz - faltszõnyegezés, aszfaltutak nagy felületû javítása, burkolatmegerõsítése K. É. 3789/2005) 9730 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (mûvelõdési ház felújí tá sa és bõ ví té se K. É. 3890/2005) 9734 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (a sz. össze kö tõ út km és a km-szel - vények közötti szakaszok burkolatmegerõsítési és -korszerûsítési munkáihoz mérnök feladatok ellátása K. É. 3751/2005) 9739 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (a 7308 sz. Ba kony - gyepes Tótvázsony összekötõ út kmszelvények közötti szakasz korszerûsítési munkáihoz a mérnöki feladatok teljes körû ellátása K. É. 3752/2005) 9744 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (405 sz. fõ út km-sz. közötti szakasz burkolaterõsítése, 4 sz. fõút km-sz. közötti szakasz burkolaterõ sí té se, 4 sz. fõ út km-sz. kö zöt ti sza - kasz részleges kiépítése, km-sz. közöt - ti sza kasz bur ko lat fel újí tása K. É. 4284/2005) Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására 9749 MOL Ma gyar Olaj és Gáz ipa ri Rt. rész vé te li fel hí vá sa tár gya lá sos el já rás ra meg in dí tá sá ra (folyadékkezelõ rendszer kapacitásának növelése Szank Gázüzemben K. É. 3895/2005) Elõzetes összesített tájékoztató 9755 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata elõzetes össze sí tett tá jé koz ta tó ja (18 db föld út szi lárd bur ko la - tú vá tör té nõ ki épí té se K. É. 4260/2005) 9756 Tol na Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó ja (út szó ró só, ne hézhó e ke, kis te her gép - ko csi, 18 ton nás te her gép ko csi K. É. 4757/2005) Tervpályázati kiírás 9757 Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za ta terv pá lyá za ti ki írá sa (volt Balassa Általános Iskola felújítása és átalakítása középiskola és város könyvtár céljára K. É. 3772/2005) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl 9760 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat tájékozta - tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Poprádi úti szennyvízcsator na ki vi te li ter vek sze rin ti meg épí tés a já ru lé kos mun kák kal együtt K. É. 3745/2005)

3 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) Ci gánd Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (bel te rü le ti víz ren de zés K. É. 4100/2005) 9762 Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is kola bõvíté se és át ala kí tá sa K. É. 4168/2005) 9764 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatója az eljárás eredményérõl (a minisztérium vezetõi és munkatársai részére magyar és idegen nyelvû egy- vagy kétoldalas névjegykártyák készítése K. É. 4104/2005) 9766 Fõ vá ro si Bí ró ság tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság épü le té ben vég zen - dõ bel sõ fel újí tás III. üte me K. É. 3632/2005) 9767 Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gálat tájé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szoft ver és hard ver be szer zé se K. É. 4148/2005) 9770 Ma gyar Nem ze ti Bank tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (ki je lölt ha tár ál lo má so kon vagy azok köz vet - len kö ze lé ben meg ál lí tás nél kü li for ga lom szám lá lás K. É. 4143/2005) 9771 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (Ma gyar or szág EU-tag sá gá val kap csolatos tá - jé koz ta tá si és kom mu ni ká ci ós te vé keny ség elõ ké szí té - sét tá mo ga tó és ha tás vizs gá la tot meg va ló sító társa - dalomku ta tások K. É. 4053/2005) 9774 Nem ze ti Au tó pá lya Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (be ru há zá si hi tel nyúj tá sa K. É. 3952/2005) 9776 Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Fa ipa ri Mér nö ki Ka r tá - jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (1 db 5 sza bad ság - fo kú fa ipa ri CNC meg mun ká ló köz pont le szállítása a hoz zá tar to zó 10 mun ka he lyes CAD-CAM program - csomaggal K. É. 4281/2005) 9777 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szol gáltatás ve - ze tõi ren dez vé nyek szá má ra Gyõr vá ros te rü le tén K. É. 3956/2005) 9779 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szolgáltatás évek ben tar tan dó ve ze tõ-to vábbképzési ren dez vé nyek és ta nács ko zá sok szá má ra Deb re cen köz igazgatási ha tá rán be lül K. É. 3947/2005) 9781 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szolgáltatás évek ben tar tan dó ve ze tõ-to vábbképzési ren dez vé nyek és ta nács ko zá sok szá má ra Szeged vá - ros köz igaz ga tá si ha tá rán be lül K. É. 3948/2005) 9783 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szolgáltatás vezetõ ren dez vé nyek szá má ra Pécs vá ros te rü le tén K. É. 3957/2005) Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl 9786 Egész ség ügyi Mi nisz té rium tá jé koz ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl (az aján lat ké rõ szék há zának fûtés-kor sze rû sí té se K. É. 3853/2005) 9787 Mis kol ci Egye tem tá jé koz ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl (Mis kol ci Egye tem cam pus fej lesz té si és szolgáltatási projekt PPP-konstrukcióban K. É. 3569/2005) Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl 9789 Pé csi Tu do mány egye tem tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel - jesítésérõl ( db in fú zi ós sze re lék be szer zé se K. É. 4134/2005) Tájékoztató a szerzõdés módosításáról 9790 Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Pénz ügyi és Szer - zõdéskötõ Egység tájékoztatója a szerzõdés módosításá - ról (vízminõségi kárelhárítási védelmi eszközök és fel - szereléseik beszerzése K. É. 4329/2005) Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 9791 Ke ver mes Nagy köz ség Ön kor mány za ta össze ge zé se az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok elbírá lá - sá ról (hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó jár mû K. É. 2967/2005) Éves összegezés 9793 Be seny szög Köz ség Ön kor mány za ta éves össze ge zé se (éves össze ge zés K. É. 4711/2005) 9793 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház éves össze ge zé se (éves össze ge zés K. É. 4713/2005) 9793 Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta éves össze ge zé se [éves össze ge zés (2004. év) K. É. 4710/2005] He lyes bí tés 9795 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet he lyes bí té se (a Közbeszerzési Értesítõ 36. számában, április 1-jén, K. É. 3321/2005 sz. alatt meg je lent egy sze rû sí - tett el já rás aján la ti fel hí vás he lyes bí té se K. É. 4831/2005) 9795 Pécs Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta he lyes bí té se (a Közbeszerzési Értesítõ 33. számában, már - cius 23-án, K. É. 3256/2005 sz. alatt meg je lent aján - lati felhívás helyesbítése K. É. 4965/2005) 9795 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány he lyes bí té se (a Köz be - szerzési Értesítõ március 4-i, 26. számában, K. É. 2333/2005 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té se K. É. 4811/2005) Módosítás 9796 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 31. számában, már ci us 18-án, K. É. 2952/2005 sz. alatt meg je - lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívás módosítása K. É. 4942/2005)

4 9604 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám Vissza vo nás 9798 Központi Statisztikai Hivatal visszavonása (a Közbeszerzé si Ér te sí tõ áp ri lis 1-jei, 36. szá má ban, K. É. 3689/2005 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívás visszavonása K. É. 4936/2005) A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9799 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a P.Duss mann Kft. jog or vos la ti kérelme a Bu da pest II. Ke rü let Ön kor mány zat Egészségügyi Szol gá lat köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4874/2005) 9801 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Sa nat me tal Kft. jog or vos la ti kérelme a He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kórház-Rendelõintézet köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4876/2005) 9802 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Köz be szer zé sek Ta nács Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el nö ke ál tal hi va tal ból kez deménye - zett jog or vos la ti el já rás Gár dony Vá ros Ön kormány - za ta közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4877/2005) 9805 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a CWT Utazási Iroda Magyarország jogorvoslati kérelme a Foglalkoztatási és Munkaügyi Mi - nisztérium közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4878/2005) 9810 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Józsefváros Köz biz ton sá gá ért Kht. köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4879/2005) 9813 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a CORAX-BIONER Környezetvédelmi Rt. jogorvoslati kérelme a Dél-alföldi Regionális Kör - nye zet vé del mi Tár su lás köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4880/2005) 9818 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Somogyi és Társa Építõ és Szolgáltató Kft. jog or vos la ti ké rel me Ke me nes söm jén Köz ség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4881/2005) BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK 9820 Fõvárosi Bíróság 25.K /2004/2. számú ítélete (K. É. 4791/2005) 9822 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf /2004/5 számú ítélete (K. É. 4875/2005)

5 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9605 HIRDETMÉNYEK Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (4101/2005) Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány zata pol gár mes te re Cím: Pes ti út 165. Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor mány hi17.hu Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Szol gál ta tá si ka te gó ria: 17 II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya A Bu da pest Fõ vá ros XVII. Kerü let Ön kor mány zata fenn tar - tá sá ban mû kö dõ ál ta lá nos is ko lák, gim ná zi u mok és nyá ri nap - közis tábor közétkeztetési feladatainak ellátása az év teljes idõ - sza ká ban a do ku me ntá ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze rint. II.1.4) A tel je sí tés he lye Bu da pest Fõ vá ros XVII. Kerü let Ön kor mány za tá nak fenn - tar tá sá ban lé võ ál ta lá nos is ko lák, gim ná zi u mok és nyá ri nap kö - zis tábor a dokumentációban részletezettek szerint. II.1.5) Nó menk la tú ra II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség a) Is ko lák ban nap i 1656 adag há rom szo ri ét ke zés (tíz - órai-ebéd-uzson na) biz to sí tá sa a szor gal mi idõ szak ban hét fõ tõl pén te kig. b) Is ko lák ban nap i 1707 adag ebéd biz to sí tá sa a szor gal mi idõ szak ban hét fõ tõl pén te kig. c) nyá ri nap kö zis tá bor ban júni us kö ze pé tõl au gusz tus 20-ig nap i 80 adag há rom szo ri ét ke zés (tíz órai-ebéd-uzson na) biz to - sí tá sa. A ténylegesen megrendelésre kerülõ mennyiség ettõl ±20%-k al el tér het. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés 2005/08/29 és/vagy be fe je zés 2008/08/29 (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az aján lat té tel fel té te le írás be li nyi lat ko zat té tel ar ról, hogy ajánlattevõ a szerzõdés idõtartamára 5 M Ft összegû jó tel je sí té si ga ran ci át vál lal. A jó tel je sí té si ga ran cia biz to - sítása készpénzben vagy bankgarancia formájában történ - het, amelyet a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kell a nyertes ajánlattevõnek szolgáltatnia. A Ptk a sze rint hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kár.

6 9606 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérõ az igazolt teljesítést kö ve tõ en két he ten te ki ál lí tott szám la el le né ben 30 na pon be lül átutalással teljesíti. Az ajánlattevõ ennél kedvezõbb fizetési fel - té te lek re is te het aján la tot. Aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben): III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz - ügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér - té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó az aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés d) és e) pont ja i - ban, va la mint a 61. (2) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez désd a) b) pont ja i - ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak. Pénz ügyi és gaz da sá gi szem pont ból al kal mat lan az aján - lat te võ: az ajánlattevõ bármely számláján a pénzügyi intézmény - tõl származó nyilatkozat kiállítását megelõzõ 1 éven belül sor ban ál lás volt, az aján lat te võ az el múlt 3 év egyi ké ben (2002., 2003., 2004.) nem ren del ke zik leg alább évi net tó 300 M Ft ár be - vétellel, és a közbeszerzés tárgya szeirnti nettó árbevétele nem éri el a 250 M Ft-ot, az ajánlattevõ mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) va la me lyi ké ben ne ga tív, az aján lat te võ sa ját tõ ké je a 2001., és évek bár me lyi ké ben ke ve sebb, mint a jegy zett tõ ke, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó olyan termék- és szolgáltatás-felelõsségbiztosítással, amely nek li mit ha tá ra mi ni mum 30 M Ft/év, és mi ni mum 5 M Ft/kár ese mény. A pénz ügyi és gaz da sá gi fel té te lek az aján lat te võ nek ön ál - lóan, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a pénz ügyi és gaz da sá gi fel té te lek nek. Mûszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az aján - lat te võ: az aján lat te võ az elõ zõ 3 év ben (2002., 2003., 2004.) nem rendelkezik legalább egy, egy szerzõdésbõl eredõ, leg - alább 2000 adag/nap mennyi sé gû, leg alább 1 évig fo lya - ma to san tel je sí tett, fõz öt té tel-szol gá ltatás ra vo nat ko zó re - ferenciamunkával, az aján lat te võ az elõ zõ 3 év ben (2002.,2003., 2004.) nem rendelkezik legalább egy, egy szerzõdésbõl eredõ, leg - alább 1000 adag/nap mennyi sé gû köz ok ta tá si (óvo dai vagy is ko lai), leg alább 1 évig fo lya ma to san tel je sí tett, fõzöttétel-szolgáltatásra vonatkozó referenciamunkával, az aján lat te võ nem ren del ke zik mi nõ ség biz to sí tá si rend - sze ré nek 13 hó nap nál nem ré geb bi bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált ta nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nyá val (ISO 9001 vagy az zal egyen ér té kû), mely ki ter jed a köz - étkeztetésre, az aján lat te võ nem ren del ke zik a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak meg - fe le lõ, kül sõ au di tor ál tal au di tált sa ját éle mi szer-biz ton - sági rendszerrel (HACCP), a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nin csen leg alább egy fel sõ fo kú ven dég lá tó-ipa ri vég zett sé gû szakember, legalább egy dietetikus szakember, továbbá az ételkészítésbe bevont 100 adagos vagy azt meghaladó kony hán ként nincs leg alább 2 fõ, 1000 ada gos vagy azt meg ha la dó kony hán ként nincs leg alább 4 fõ szak irá nyú végzettséggel (szakács) rendelkezõ szakember, nem rendelkezik a beszerzés tárgyát képezõ feladat ellátá - sához szükséges mûszaki, technikai felszereltséggel [a ki - szállítást teljeskörûen biztosító, az ÁNTSZ elõírása szerint fer tõt le nít he tõ, rozs da men tes, hõ tá ro lós szál lí tó edé - nyekkel, valamint legalább 4 db ételszállításra megfelelõ (ÁNTSZ-engedéllyel rendelkezõ) szállító jármûvel]. A mûszaki, illetve szakmai feltételeknek az ajánlattevõnek önállóan, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel - nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a mûszaki, illetve szakmai feltételeknek. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak az aján lat ban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dé se i ben fog lal - tak nak meg fe le lõ en kell iga zol nia, illetve írás ban nyi lat - koz nia, hogy aján lat te võ, illetve al vál lal ko zó nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) d) és f) pont jai, va la mint hogy ajánlattevõ, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem tar to zik a Kbt. 61. (1) be kez dés a) c) pont ja i nak hatálya alá, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. (2) be kez dés b) és c) pont jai és a 63. (3) be - kez dé se sze rint kell iga zol nia, illetve nyi lat koz nia, hogy ajánlattevõvel, illetve alvállalkozóval szemben nem áll fenn a Kbt. 60. (1) be kez dés e) pont ja sze rint ki zá ró ok, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók nak a Kbt. 63. (2) be kez dés d), illetve e) pont jai és a 63. (3) bekezdése szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy aján lat te võ vel, illetve al vál lal ko zó val szem ben nem ál l fenn a Kbt. 61. (1) be kez dés d), illetve e) pont ja sze - rin ti ki zá ró ok, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át megha - ladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 63. (2) be kez dés f) pontja szerinti hatósági igazolást kell csatolnia a Kbt. 61. (2) bekezdésére vonatkozóan, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak csa tol nia kell a 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû cég ki vo - nat ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél - dá nyát a Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rint,

7 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9607 ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak csatolnia kell a szolgáltatás teljesítésébe bevonandó vala - mennyi kony ha ki vé ve a XVII. ke rü let, Sás ka u. 3. szám alat ti kony ha mûkö dé si en ge dé lyé nek és az ÁNTSZ-nek a kony há ra ki adott köz egész ség ügyi hoz zá já ru ló ha tá ro - za tá nak ere de ti vagy hi te les má so la tát a Kbt. 63. (2) be - kezdés e) pont ja sze rint. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Ajánlattevõ pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az aláb - biak sze rint kell iga zol nia: valamennyi számlavezetõ pénzügyi intézményének az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontját megelõzõ 60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mióta vezeti az ajánlattevõ számláját, ajánlattevõ a fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, ajánlattevõ számláján a nyilatkozat kiállítását meg - elõzõ 1 éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, az elõ zõ 3 év re (2001., és 2003.) vo nat ko zó szám vi - te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja a Kbt. 65. (1) be - kez dé se és a Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont já ban fog lal - taknak megfelelõen, a Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja alap ján aján lat te võ nek csa tol nia kell az elõ zõ 3 év (2002., 2003., 2004.) net tó ár - be vé te lé rõl (for gal má ról), va la mint ugyan ezen idõ szak - ban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételérõl (for ga lom ról) szóló nyi lat ko za tát, a Kbt. 66. (2) be kez dé se alap ján az aján lat te võ nek csa - tol nia kell a ter mék- és szol gál ta tás-fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nye hi te le sí tett má so la tát. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Ajánlattevõ mûszaki, illetve szakmai alkalmasságát az aláb - biak sze rint kell iga zol ni: az elõ zõ 3 év (2002., 2003., 2004.) a be szer zés tár gyá val azonos jellegû (közétkeztetési) szolgáltatásainak ismer - te té se a Kbt. 68. (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe - lelõ módon (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ide - je, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezése, az elvégzett munka rövid szöveges ismertetése, a megbízó részérõl in - formációt nyújtó személy neve, elérhetõsége, a szolgálta - tással érintett terület adagszámának megjelölése. Az aján - lathoz csatolni kell a bemutatott referenciákra vonatkozó pozitív tartalmú referencialevelet is), ajánlattevõnek ajánlatához csatolnia kell a HACCP élel - mi szer-biz ton sá gi rend sze ré nek a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak meg - fe le lõ sé gé rõl füg get len szer ve zet ál tal ki ál lí tott ta nú sít - vány másolatát, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, illetve vezetõk bemutatása, képzettségük ismertetése, a teljesítéshez rendelkezésre álló mûszaki felszereltség le - írása, az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonandó szállí - tó jármûvek ÁNTSZ-engedélyének a másolatát, aján lat te võ mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált ta nú sí tó ál ta li ta nú sít - vá nya (ISO 9001) má so la tá nak csa to lá sa. III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? IGEN: X Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás A vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszerelõ ál lí tás és -for gal ma zás fel té te le i rõl szóló 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let 26. (2) be kez dé se. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Tárgyalás nélküli IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejeze te sze rint jár el? IV. fejezet IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (B) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X B1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X részszempontok súlyszámok az ajánlati ár mértéke 200 étrendajánlat minõsége a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együttes rendelet ajánlásai - hoz viszonyítva alszempontok 1. a napi energia- és tápanyag-beviteli ajánlá - sok tel je sü lé se ( A táb lá hoz vi szo nyít va) 18 ener gia kj (kcal) 2 összes fehérje (g) 2 fehérjeenergia (%) 2 összes zsír (g) 2 zsírenergia (%) 2 összes szén hid rát (g) 2 szén hid rát-ener gia (%) 2 hoz zá adott cu kor-ener gia (%) 2 ko lesz te rin (mg) 2 2. az élelmiszer-felhasználási javaslatok teljesülése a C táblázatban meghatározott 21 élelmiszercsoport esetében 42 fõ ét ke zé sek vál to za tos sá ga a do ku men tá - ci ó ban meg ha tá ro zott 11 pont ból ál ló kri - tériumrendszer alapján 10 IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.2) A do ku men tá ció meg ké ré sé nek fel té te lei A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra A do ku men tá ció ár a: 100 E Ft + áfa = Ft, mely összeg kész pénz ben, illetve át uta lás sal fi ze ten dõ. Az át uta lást az OTP Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú szám lá ra kell tel je sí te ni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehe - tõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, mun ka na po kon

8 9608 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám órá ig. Az át vé tel kor a be fi ze tést iga zo ló hiteles do - kumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges, megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befize - tést iga zo ló do ku men tu mot ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban csa tol ni kell. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók Magyar IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma 2005/ / (év/hó/nap) vagy: 45 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze - mélyek A Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek. IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra Hely: Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va tala, 1173 Bu da pest, Pes ti út 165. III. em he lyi ség. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlat - ké rõ hi ány pót lás ra le he tõ sé get egy al ka lom mal biz to sí t. 2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés ter - ve zett idõ pont ja Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/06/ óra A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/06/ óra 3) Az aján la tot 3 pél dány ban (1 ere de ti, 2 má so lat), kö zös, zárt borítékban kell benyújtani az ajánlat tárgyának feltüntetésé vel: Is ko lai köz ét kez te tés Ti los fel bon ta ni 2005/05/ órá ig. A má so la ti pél dány nak az ere de ti vel min den ben megegyezõnek kell lennie, a példányokat el kell látni az eredeti, illetve má so la ti szó val is. 4) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban va - ló részvétel feltétele. Az ajánlat benyújtásának feltétele a doku - mentáció átvételét igazoló bizonylat becsatolása. A dokumentáció másra át nem ruházható. 5) Ha az ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második leg - kedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza, az eljá - rás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezõbb - nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel kö t szer zõ dést. 6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolat - ban felmerült összes költség az ajánlattevõt terheli. 7) A bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vett aján lat te võk es etén aláb bi cég ok má nyok ere de ti vagy köz jegy zõ vel hi te le sí tett máso la ti példányát az ajánlathoz csatolni kell: a cégjegyzére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy annak közjegyzõvel hitelesített másolata, az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cég - bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ-le nyo mat tal el lá tott pél dá nya vagy közjegyzõvel hitelesített másolata. 8) Az eljárásan való részvétel az ajánlattétel és a szerzõdés - kö tés fel té te le: 5 M Ft (öt mil lió fo rint) aján la ti biz to sí ték nyúj tá sa. Aján - latkérõ a biztosíték összege után kamatot nem fizet, to - váb bá a biz to sí ték nyúj tá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé gek aján lat te võt ter he lik. A biz to sí ték a Kbt ában meg ha tá ro zott ese tek ben jár vissza. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel idõpontjában ren - delkezésre kell állnia és a szerzõdéskötés idõpontjáig ér - vény ben kell ma rad nia. A biztosíték nyújtása teljesíthetõ az ajánlatkérõ OTP Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú bank - számlájára történõ átutalással, azzal azonos összegû bankgarancia biztosításával, valamint azzal azonos összegû, biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész fi ze tõ ke - zességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. Az átuta - lás esetén a bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az át uta lás meg tör tén tét iga zo ló bi zony la tot (ter he - lé si ér te sí tõ bank ál tal hi te le sí tett pél dá nyát vagy bank i igazolást) vagy bankgarancia-nyilatkozatot, illetve a biz - tosítási szerzõdést az ajánlathoz csatolni kell. Bankgaran - cia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettje - ként az ajánlatkérõt kell megnevezni, a bankgarancia-le - vél ben tárgy ként fel kell tün tet ni a be szer zés tár gyát (köz- étkeztetés), biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfi - zetõ kezességvállalás esetén a kedvezményezettként az ajánlatkérõt kell megnevezni. 9) Pontszámítás: az adható pontszám valamennyi részszempont es etén 1 10 pont. Az 1. rész szem pont ese té ben a leg ked ve zõbb aján lat a leg ma ga sabb pon tot kap ja, az azt kö ve tõ aján la tok a leg ked ve zõbb höz vi szo nyít va ará nyos sá gon ala pu ló szá mí tás sal meg ál la pí tott pont szá mo kat kap nak. Az aján la ti ár éves szin ten szá mí tott össze ge a do ku men tá - ci ó ban meg ha tá ro zott kép let alap ján ke rül számszerû - sítésre. A 2. részszempont esetében az étrendajánlat minõsége ke - rül értékelésre, az ideális értéktõl ±5%-nál nem nagyobb el té rés ese tén 10 pont jár, ±%-nál na gyobb el té rés ese tén az eltérés arányával megegyezõ mértékben csökkentett pont jár. A 3. részszempont értékelése a fõétkezések változatos - sá ga a meg adott min ta ét la pok alap ján tör té nik a do ku - mentációban meghatározott kritériumrendszer alapján. A di e te ti kai szem pont ból ki fo gás ta lan ét lap 100 minõsí - tési pon tot ér, az egyes kri té ri u mok meg sér té se 3 12 mi - nõ sí té si pon tig ter je dõ pont le vo nás sal jár, 50 mi nõ sí té si pon tot el nem érõ ét la pért az ér té ke lés so rán pont nem jár, 50 és 100 mi nõ sí té si pont kö zött az aláb bi ér té ke lé si pont kerül figyelembevételre: ét lap mi nõ sí té se értékelésnél figyelembe pon tok ban ve en dõ pont szá mok ig ig ig 3

9 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) ig ig ig ig ig ig ig 10 10) Ajánlattevõnek csatolnia kell az ajánlathoz az arra vo - nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy a be csat ol ta kon kí vül más pénz - ügyi intézménynél nem vezet számlát. 11) Ajánlattevõnek csatolnia kell az ÁNTSZ-nek az ajánlatté te li hatá ri dõ le jár tá nak idõ pont ját meg elõ zõ 60 nap nál nem régebbi igazolását, hogy a nyilatkozat kiállítását megelõzõ 2 év ben a szol gál ta tás tel je sí té sé be be von ni kí vánt va la mennyi kony haegy ség re vo nat ko zó an az ott fo lyó ter me lés sel vagy szállítással kapcsolatban közegészségügyi korlátozó intézeke - dés, felfüggesztés nem volt és ilyen intézkedés jelenleg sincs folyamatban. 12) Az ajánlati árat úgy kell meghatározni az ajánlattétel során, hogy a megkötendõ szerzõdésben ajánlattevõ 2006/09/01-jéig árváltozást nem hajthat végre. A következõ idõszakra vonatkozó árváltozás %-os mértéke a KHS által az elõzõ idõszakra közzétett inflációs rátánál nem lehet nagyobb. 13) Az aján lat hoz csa tol ni kell 4 hét re szóló min ta ét la pot, a hozzá tartozó nyersanyagkiszabatot, a napi energia- és táp - anyag-bevitelre, illetve élelmiszer-felhasználásra vonatkozó számításokat. 14) Az aján lat ké rõ a tu laj do nát ké pe zõ Bu da pest XVII. ke - rü let, Si sa kos sás ka u. 3. (volt Zrí nyi u. 117.) szám alat ti is ko la 220 m 2 alap te rü le tû kony há ját 8600 Ft/m 2 + áfa összegû bérleti díjért bérbe adja az eljárás nyertesének. Az ajánlattevõknek írás ban nyi lat koz ni uk kell ar ra, hogy nyer tes sé gük ese tén vál - lalják a fõzõkonyha bérbevételét és a szolgáltatásba történõ be - vo ná sát annak va la mennyi költ sé gé vel együtt leg ké sõbb 2005/12/31-ig. 15) A szolgáltatás megfelelõ minõségû teljesítése érdeké - ben az ajánlatkérõ (a nyersanyagnorma százalékban kifejezve) át la go san 40%-nál ala cso nyabb re zsi kulccsal ki dol go zott ár - ajánlatot nem fo gad el. 16) Az ajánlattevõ az étel kiszállítását az ÁNTSZ elõírásai sze rin ti, fer tõt le ní tett, ki zá ró lag rozs da men tes, biz ton sá go san zár ha tó, hõ tá ro lós szál lí tó edé nyek ben, szál lí tó le vél lel biz to sí - tot tan kö te les ki szál lí ta ni. 17) Aján lat ké rõ fenn tart ja a jo gát ar ra, hogy a szer zõ dés idõ tar ta ma alatt több al ka lom mal is, sa ját költ sé gen, 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let 2. szá mú mel lék let A, C, és D táb lá za tá ban sze rep lõ, op ti má lis kö ve tel mény szint ként meg ha tá ro zott ér té kek tel je sü lé sét el - len õriz ze. 18) Aján latt evõ nek az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. (1) be kez dé sére, a 71. (1) be kez dés a) b) pont ja i ra, va - la mint (3) be kez dé sé re vo nat ko zó an. 19) Ajánlatkérõ felhívja az ajánlattevõk figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívásban szigorúbb feltételeket állapított meg, mint a Kbt. elõ írá sai sze rin ti mi nõ sí tett aján lat te võk minõ - sí té si szem pont jai. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2005/04/07 (év/hó/nap) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Címzett: gazdasági iroda Cím: Pes ti út 165. II. em Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Címzett: gazdasági iroda Cím: Pes ti út 165. II. em Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): 1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Címzett: gazdasági iroda Cím: Pes ti út 165. II. em Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): Budapest Fõváros XVII. Ke rület Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (4102/2005) Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány zata pol gár mes te re Cím: Pes ti út 165. Pos tai irá nyí tó szám: 1173

10 9610 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X II. SZAKASZ: A SZERZÕDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló szer zõ dés tí pu sa Vál lal ko zá si szer zõ dés Szol gál ta tá si ka te gó ria: 17 II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya A Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány za ta fenn tar - tá sá ban mû kö dõ óvo dák, szo ciá lis in téz mé nyek köz ét kez te té si feladatainak az ellátása az év teljes idõszakában a dokumentációban meghatározottak szerint. II.1.4) A tel je sí tés he lye Bu da pest Fõ vá ros XVII. Kerü let Ön kor mány za tá nak fenn - tar tá sá ban lé võ óvo dák és szo ciá lis in téz mé nyek a do ku men tá - cióban részletezettek szerint. II.1.5) Nó menk la tú ra II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség a) Óvo dák ban nap i 2235 adag há rom szo ri ét ke zés (tíz - órai-ebéd-uzson na) biz to sí tá sa a szor gal mi idõ szak ban hét fõ tõl pén te kig. b) Szo ciá lis in téz mé nyek ben hét fõ tõl pén te kig: nap i 38 adag tíz órai, 19 adag uzson na, 516 adag ebéd, 19 adag va cso ra, szombat-vasárnap: 19 adag reg ge li, 130 adag ebéd és 19 adag va cso ra. A ténylegesen megrendelésre kerülõ mennyiség ettõl ±20%-k al el tér het. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés 2005/08/29 és/vagy be fe je zés 2008/08/29 (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az ajánlattétel feltétele ajánlattevõ részérõl a szerzõdés idõtartamára 5 M Ft összegû jóteljesítési garancia vállalása. A jóteljesítési garancia biztosítása készpénzben vagy bankga - rancia formájában történhet, amelyet a szerzõdéskötéssel egy - idejûleg kell a nyertes ajánlattevõnek szolgáltatnia. A Ptk a sze rint hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kár. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A szol gál ta tás el len ér té két az aján lat ké rõ az iga zolt tel je - sí tést kö ve tõ en két he ten te ki ál lí tott szám la el le né ben 30 na - pon be lül át uta lás sal tel je sí ti. Az aján lat te võ en nél ked ve - zõbb fi ze té si fel té te lek re is te het aján la tot. Aján lat ké rõ elõ - le get nem biz to sí t. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben): III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg - követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér - té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó az aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés d) és e) pont ja i - ban, va la mint a 61. (2) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak.

11 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9611 Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan az ajánlattevõ: az ajánlattevõ bármely számláján a pénzügyi intézmény - tõl származó nyilatkozat kiállítását megelõzõ 1 éven belül sor ban ál lás volt, az aján lat te võ az el múlt 3 év egyi ké ben (2002., 2003., 2004.) nem ren del ke zik leg alább évi net tó 300 M Ft ár be - vétellel, és a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele nem éri el a 250 M Ft-ot, az ajánlattevõ mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) va la me lyi ké ben ne ga tív, az aján lat te võ sa ját tõ ké je a 2001., és évek bár me lyi ké ben ke ve sebb, mint a jegy zett tõ ke, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó olyan termék- és szolgáltatás-felelõsségbiztosítással, amely nek li mit ha tá ra mi ni mum 30 M Ft/év, és mi ni mum 5 M Ft/kár ese mény. A pénzügyi és gazdasági feltételeknek az ajánlattevõnek ön - állóan, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a pénz - ügyi és gazdasági feltételeknek. Mûszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az aján - lat te võ: az aján lat te võ az elõ zõ 3 év ben (2002., 2003., 2004.) nem rendelkezik legalább egy, egy szerzõdésbõl eredõ, leg - alább 2000 adag/nap mennyi sé gû, leg alább 1 évig fo lya - matosan teljesített, fõzött étel szolgálásra vonatkozó refe - ren cia mun ká val, az aján lat te võ az elõ zõ 3 év ben (2002., 2003., 2004.) nem rendelkezik legalább egy, egy szerzõdésbõl eredõ, leg - alább 1000 adag/nap mennyi sé gû köz ok ta tá si (óvo dai vagy is ko lai), leg alább 1 évig fo lya ma to san tel je sí tett, fõ - zött étel szolgáltatásra vonatkozó referenciamunkával, az aján lat te võ nem ren del ke zik mi nõ ség biz to sí tá si rend - sze ré nek 13 hó nap nál nem ré geb bi bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált ta nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nyá val (ISO 9001 vagy az zal egyen ér té kû), mely ki ter jed a köz - étkeztetésre, az aján lat te võ nem ren del ke zik a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak meg - fe le lõ, kül sõ au di tor ál tal au di tált sa ját éle mi szer-biz ton - sági rendszerrel (HACCP), a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nincs leg alább egy fel sõ fo kú ven dég lá tó-ipa ri vég zett sé gû szakember, legalább egy dietetikus szakember, továbbá az ételkészítésbe bevont 100 adagos vagy azt meghaladó kony hán ként nincs leg alább 2 fõ, 1000 ada gos vagy azt meg ha la dó kony hán ként nincs leg alább 4 fõ szak irá nyú végzettséggel (szakács) rendelkezõ szakember, nem rendelkezik a beszerzés tárgyát képezõ feladat ellátá - sához szükséges mûszaki, technikai felszereltséggel [a ki - szállítást teljeskörûen biztosító, az ÁNTSZ elõírása szerint fer tõt le nít he tõ, rozs da men tes, hõ tá ro lós szál lí tó edé - nyekkel, valamint legalább 4 db ételszállításra megfelelõ (ÁNTSZ-engedéllyel rendelkezõ) szállító jármûvel]. A mûszaki, illetve szakmai feltételeknek az ajánlattevõnek önállóan, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel - nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a mûszaki, illetve szakmai feltételeknek. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak az aján lat ban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dé se i ben fog lal - tak nak meg fe le lõ en kell iga zol nia, illetve írás ban nyi lat - koz nia, hogy aján lat te võ, illetve al vál lal ko zó nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) d) és f) pont jai, va la mint hogy ajánlattevõ, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem tar to zik a Kbt. 61. (1) be kez dés a) c) pont ja i nak hatálya alá, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. (2) be kez dés b) és c) pont jai és a 63. (3) be - kez dé se sze rint kell iga zol nia, illetve nyi lat koz nia, hogy ajánlattevõvel, illetve alvállalkozóval szemben nem áll fenn a Kbt. 60. (1) be kez dés e) pont ja sze rint ki zá ró ok, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók nak a Kbt. 63. (2) be kez dés d), illetve e) pont ja és a 63. (3) bekezdése szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy aján lat evõ vel, illetve al vál lal ko zó val szem ben nem ál l fenn a Kbt. 61. (1) be kez dés d), illetve e) pont ja sze - rin ti ki zá ró ok, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo - lást kell csa tol nia a Kbt. 61. (2) be kez dé sé re vonat - kozóan, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak csa tol nia kell a 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû cég ki vo - nat ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél - dá nyát a Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rint, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak csatolnia kell a szolgáltatás teljesítésébe bevonandó vala - mennyi kony ha ki vé ve a XVII. ke rü let, Új lak u szám alat ti fõ zõ kony ha mû kö dé si en ge dé lyé nek és az ÁNTSZ-nek a kony há ra ki adott köz egész ség ügyi hoz zá - járuló határozatának eredeti vagy hiteles másolatát a Kbt. 63. (2) be kez dés e) pont ja sze rint. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Ajánlattevõ pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az aláb - biak sze rint kell iga zol nia: valamennyi számlavezetõ pénzügyi intézményének az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontját megelõzõ 60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mióta vezeti az ajánlattevõ számláját, ajánlattevõ a fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, ajánlattevõ számláján a nyilatkozat kiállítását megelõ - zõ 1 éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, az elõ zõ 3 év re (2001., 2002., és 2003.) vo nat ko zó szám - vi te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja a Kbt. 65. (1) be kez dés és a Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak meg fe le lõ en,

12 9612 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám a Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja alap ján aján lat te võ nek csa tol nia kell az elõ zõ 3 év (2002., 2003., 2004.) net tó ár - be vé te lé rõl (for gal má ról), va la mint ugyan ezen idõ szak - ban és a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételérõl (for ga lom ról) szóló nyi lat ko za tát, a Kbt. 66. (2) be kez dé se alap ján az aján lat te võ nek csa - tol nia kell a ter mék és szol gál ta tás fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nye hi te le sí tett má so la tát. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Ajánlattevõ mûszaki, illetve szakmai alkalmasságát az aláb - bi ak sze rint kell iga zol ni: az elõ zõ 3 év (2002., 2003., 2004.) a be szer zés tár gyá - val azonos jellegû (közétkeztetési) szolgáltatásainak ismer te té se a Kbt. 68. (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak megfelelõ módon (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezése, az el - végzett munka rövid szöveges ismertetése, a megbízó ré - szérõl információt nyújtó személy neve, elérhetõsége, a szolgáltatással érintett terület adagszámának megjelölése. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott referenciákra vo - natkozó pozitív tartalmú referencialeveleket is), ajánlattevõnek ajánlatához csatolnia kell a HACCP élel - mi szer biz ton sá gi rend sze ré nek a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak meg - fe le lõ sé gé rõl füg get len szer ve zet ál tal ki ál lí tott ta nú sít - vány másolatát, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, illetve a veze - tõk bemutatása, képzetségük ismertetése, a teljesítéshez rendelkezésre álló mûszaki felszereltség le - írása, az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonandó szállí - tó jármûvek ÁNTSZ-engedélyének a másolatát, aján lat te võ mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált ta nú sí tó ál ta li ta nú sít - vá nya (ISO 9001) má so la tá nak csa to lá sa. III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? IGEN: X Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás A vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszerelõ ál lí tás és -for gal ma zás fel té te le i rõl szóló 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let 26. (2) be kez dé se. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Tárgyalás nélküli IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejeze te sze rint jár el? IV. fejezet IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: részszempontok súlyszámok az ajánlati ár mértéke 200 ét rend aján lat mi nõ ség e a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let A, C és D. táblázatai ajánlásaihoz viszonyítva (az óvo dák és a szo ciá lis in téz mé nyek kü - lön-kü lön ér té ke lé se) al szem pon tok 1. a napi energia- és tápanyagbeviteli ajánlá - sok teljesülése az A táblázatban meghatáro - zottak szerint ener gia kj (kcal) 2 összes fehérje (g) 2 fehérjeenergia (%) 2 összes zsír (g) 2 zsírenergia (%) 2 összes szén hid rát (g) 2 szén hid rát-ener gia (%) 2 hoz zá adott cu kor-ener gia (%) 2 ko lesz te rin (mg) 2 2. az élelmiszer-felhasználási javaslatok teljesülése az óvodák esetében a C táblázatban, a szociális étkeztetés esetében a D táblázat - ban meg ha tá ro zott 21 élel mi szer cso port esetében 42 a fõétkezések változatossága a dokumentá ci ó ban meg ha tá ro zott 11 pont ból ál ló kritériumrendszer alapján (az óvodák és a szo ciá lis in téz mé nyek kü lön-kü lön ke rül - nek értékelésre) 10 IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.2) A do ku men tá ció meg ké ré sé nek fel té te lei A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra A do ku men tá ció ár a: 100 E Ft + áfa = Ft, mely összeg készpénzben, illetve átutalással fizetendõ. Az átutalást az OTP Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú szám lá ra kell teljesíteni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehe - tõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, mun ka na po kon órá ig. Az át vé tel kor a be fi ze tést iga zo ló hi te les do - kumentum bemutatása és egy arról készült másolat átadása szükséges, megküldésének kérése esetén a kérelemhez a befize - tést iga zo ló do ku men tu mot ere de ti ben vagy hi te les má so lat ban csa tol ni kell. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók Magyar IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma 2005/ / (év/hó/nap) vagy: 45 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze - mélyek A Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek.

13 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9613 IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra Hely: Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rület Ön kor mányzatának Pol gár mes te ri Hi va tala, 1173 Bu da pest, Pes ti út 165. III. em he lyi ség. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlat - ké rõ hi ány pót lás ra le he tõ sé get egy al ka lom mal biz to sí t. 2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés ter - ve zett idõ pont ja Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/06/ óra A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/06/ óra 3) Az aján la tot 3 pél dány ban (1 ere de ti, 2 má so lat), kö zös, zárt borítékban kell benyújtani az ajánlat tárgyának feltüntetésé vel: Köz ét kez te tés Ti los fel bon ta ni 2005/05/ óráig. A másolati példánynak az eredetivel mindenben meg - egye zõ nek kell len nie, a pél dá nyo kat el kell lát ni az ere de ti, illetve má so la ti szó val is. 4) Az aján la ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa az el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le. Az aján lat be nyúj tá sá nak fel té te le a do ku men tá ció át vé te lét iga zo ló bi zony lat be csa to lá sa. A do - ku men tá ció más ra át nem ru ház ha tó. 5) Ha az ajánlatkérõ eredményhirdetéskor a második leg - kedvezõbbnek minõsített ajánlattevõt is meghatározza, az eljá - rás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezõbb - nek mi nõ sí tett aján lat te võ vel kö t szer zõ dést. 6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolat - ban felmerült összes költség az ajánlattevõt terheli. 7) A bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vett aján lat te võk es etén aláb bi cég ok má nyok ere de ti vagy köz jegy zõ vel hi te le sí tett má so la ti példányát az ajánlathoz csatolni kell: a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy annak közjegyzõvel hitelesített másolata, az esetleges el nem bírált változásbejegyzési kérelem cég - bí ró sá gi ér kez te tõ bé lyeg zõ-le nyo mat tal el lá tott pél dá nya vagy közjegyzõvel hitelesített másolata. 8) Az eljárásan való részvétel az ajánlattétel és a szerzõdés - kö tés fel té te le: 5 M Ft (öt mil lió fo rint) aján la ti biz to sí ték nyúj tá sa. Aján - latkérõ a biztosíték összege után kamatot nem fizet, to - váb bá a biz to sí ték nyúj tá sá val kap cso lat ban fel me rült költ sé gek aján lat te võt ter he lik. A biz to sí ték a Kbt ában meg ha tá ro zott ese tek ben jár vissza. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattétel idõpontjában ren - delkezésre kell állnia és a szerzõdéskötés idõpontjáig ér - vény ben kell ma rad nia. A biz to sí ték nyúj tá sa tel je sít he tõ az aján lat ké rõ OTP Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú bank szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal, az zal azo nos össze - gû bank ga ran cia biz to sí tá sá val, va la mint az zal azo nos össze gû, biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész - fi ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó kö te lez vénnyel is. Az át uta lás ese tén a bi zony la ton fe l kell tün tet ni a be fi - ze tés jog cí mét. Az át uta lás meg tör tén tét iga zo ló bi - zony la tot (ter he lé si ér te sí tõ bank ál tal hi te le sí tett pél - dá nyát vagy bank i iga zo lást) vagy bank ga ran cia-nyi lat - ko za tot, illetve a biz to sí tá si szer zõ dést az aján lat hoz csa tol ni kell. Bank ga ran cia nyúj tá sa ese tén a bank ga - ran cia ked vez mé nye zett je ként az aján lat ké rõt kell meg ne vez ni, a bank ga ran cia-le vél ben tárgy ként fe l kell tün tet ni a be szer zés tár gyát (köz ét kez te tés), biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás ese tén a ked vez mé nye zett ként az aján lat ké rõt kell meg - ne vez ni. 9) Pontszámítás: az adható pontszám valamennyi részszempont es tén 1 10 pont. Az elsõ részszempont esetében a legkedvezõbb ajánlat a leg ma ga sabb pon tot kap ja, az azt kö ve tõ aján la tok a leg - ked ve zõbb höz vi szo nyít va ará nyos sá gon ala pu ló szá mí - tással megállapított pontszámokat kapnak. az ajánlati ár éves szinten számított összege a dokumentációban meg - határozott képlet alapján kerül számszerûsítésre. A má so dik rész szem pont ese té ben kü lön-kü lön ke rül ér té - kelésre az óvodák és a szociális intézmnyek étrendje. Az ideális értéktõl ±5%-nál nem nagyobb eltérés esetén 10 pont jár, ±5%-nál na gyobb el té rés ese tén az el té rés ará - nyá val meg egye zõ mér ték ben csök ken tett pont jár. A harmadik részszempont értékelése a fõétkezések vál - tozatossága az óvodák és a szociális intézmények által meg adott min ta ét la pok alap ján kü lön-kü lön tör té nik a do - ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott kri té ri um rend szer alap ján. A di e te ti kai szem pont ból ki fo gás ta lan ét lap 100 mi nõ sí té - si pon tot ér, az egyes kri té ri u mok meg sér té se 3 12 mi nõ - sí té si pon tig ter je dõ pont le vo nás sal jár, 50 mi nõ sí té si pon tot el nem érõ ét la pért az ér té ke lés so rán pont nem jár, 50 és 100 mi nõ sí té si pont kö zött az aláb bi ér té ke lé si pont kerül figyelembevételre: ét lap mi nõ sí té se értékelésnél figyelembe pon tok ban ve en dõ pont szá mok ig ig ig ig ig ig ig ig ig ig 10 10) Ajánlattevõnek csatolnia kell az ajánlathoz az arra vo - nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy a be csat ol ta kon kí vül más pénz - ügyi intézménynél nem vezet számlát. 11) Ajánlattevõnek csatolnia kell az ÁNTSZ-nek az ajánlatté te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont ját meg elõ zõ 60 nap nál nem régebbi igazolását, hogy a nyilatkozat kiállítását megelõzõ 2 év ben a szol gál ta tás tel je sí té sé be be von ni kí vánt va la mennyi kony ha egy ség re vo nat ko zó an az ott fo lyó ter me lés sel vagy szállítással kapcsolatban közegészségügyi korlátozó intézke - dés, felfüggesztés nem volt és ilyen intézkedés jelenleg sincs folyamatban. 12) Az ajánlati árat úgy kell meghatározni az ajánlattétel során, hogy a megkötendõ szerzõdésben ajánlattevõ 2006/09/01-ig ár-

14 9614 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám változást nem hajthat végre. A következõ idõszakra vonatkozó árváltozás %-os mértéke a KHS által az elõzõ idõszakra közzétett inflációs rátánál nem lehet nagyobb. 13) Az aján lat hoz csa tol ni kell 4 hét re szóló min ta ét la pot a hozzá tartozó nyersanyag-kiszabatot, a napi energia- és táp - anyagbevitelre, illetve élelmiszer-felhasználásra vonatkozó számításokat. 14) Az aján lat ké rõ a tu laj do nát ké pe zõ Bu da pest XVII. ke - rü let, Új lak utca 110. szám alat ti 178,6 m 2 alapterületû fõzõ - kony há ját 8600 Ft/m 2 /év + áfa összegû ellenszolgáltatásért bérbe adja az eljárás nyertesének. Az ajánlattevõknek írásban nyi lat koz ni uk kell ar ra, hogy nyer tes sé gük ese tén vál lal ják a fõ zõ kony ha bér be vé te lét és a szol gál ta tás ba tör té nõ be vo ná sát annak va la mennyi költ sé gé vel együtt leg ké sõbb 2005/12/31-ig. 15) A szolgáltatás megfelelõ minõségû teljesítése érdekében az ajánlatkérõ (a nyersanyagnorma százalékban kifejezve) átla - go san 40%-nál ala cso nyabb re zsi kulccsal ki dol go zott ár aján la - tot nem fo gad el. 16) Az ajánlattevõ az étel kiszállítását az ÁNTSZ elõírásai sze rin ti, fer tõt le ní tett, ki zá ró lag rozs da men tes, biz ton sá go san zár ha tó, hõ tá ro lós szál lí tó edé nyek ben, szál lí tó le vél lel biz to sí - tot tan kö te les ki szál lí ta ni. 17) Ajánlatkérõ fenntartja a jogát arra, hogy a szerzõdés idõ tar ta ma alatt több al ka lom mal is, sa ját költ sé gen, 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let 2. szá mú mel lék - let A, B, C és D táblázatában szereplõ, optimális követelmény - szintként meghatározott értékek teljesülését ellenõrizze. 18) Aján lat te võ nek az aján lat ban nyi lat koz nia kell a Kbt. 70. (1) be kez dé sé ben, a 71. (1) be kez dés a) b) pont ja i ra, va - la mint (3) be kez dé sé re vo nat ko zó an. 19) Ajánlatkérõ felhívja az ajánlattevõk figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívásban szigorúbb feltételeket állapított meg, mint a Kbt. elõ írá sai sze rin ti mi nõ sí tett aján lat te võk mi nõ - sí té si szem pont jai. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2005/04/07 (év/hó/nap) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Pol gár mes te ri Hi va tal Címzett: gazdasági iroda Cím: Pes ti út 165. II. em Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Pol gár mes te ri Hi va tal Címzett: gazdasági iroda Cím: Pes ti út 165. II. em Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): 1.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Pol gár mes te ri Hi va tal Címzett: gazdasági iroda Cím: Pes ti út 165. II. em Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor many hi17.hu Internetcím (URL): FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (4421/2005) Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: FVM Magyar Közösségi Ag rár mar ke ting Cent rum Kht. Címzett: Kovács Barnabás ügyvezetõ igazgató Cím: Vá ci út 18. Pos tai irá nyí tó szám: 1132 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE (adott eset ben) Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: X Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Vállalkozási szerzõdés Szol gál ta tá si ka te gó ria: 27

15 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9615 II.1.2) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása az aláb bi hely szí nen és idõ pont ban; The Lon don In ter na ti o nal Wi ne and Spi ri t Fa ir (Lon don, má jus ) 136 m 2 szi get stand (8 m 17 m) 98 m 2 kö zös sé gi és 38 m 2 egyé ni stand II.1.4) A tel je sí tés he lye Lon don NUTS-kód: II.1.5) Nó menk la tú ra II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) Magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása az aláb bi hely szí nen és idõ pont ban; The Lon don In ter na ti o nal Wi ne and Spi ri t Fa ir (Lon don, má jus ) 136 m 2 szi get stand (8 m 17 m) 98 m 2 kö zös sé gi és 38 m 2 egyé ni stand II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés 2005/05/17 és/vagy be fe je zés 2005/05/19 (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az aján lat ké rõ ké se del mi és meg hi ú su lá si köt bért köt ki a mellékelt vállalkozói szerzõdésben foglaltak szerint. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Az ellenértéket az igazolt teljesítést követõen kiállítható számla befogadásától számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíti. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) Nem követelmény. III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg - követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ajánlattevõ kizárásra kerül az eljárásból amennyi ben a Kbt. 60. (1) be kez dés ben, a 61. (1) be - kezdése d) pont já ban és a 62. (1) be kez dé sé ben fog lalt kö rül mé nyek va la me lyi ke fenn áll. Alkalmatlan az ajánlattevõ: ha az aján lat te võ nek a évek va la me lyi ké ben, a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló mérleg szerinti eredménye negatív, ha az ajánlattevõ által bemutatott, az elmúlt három év ( ) referenciái között nem található évente összesen leg alább 300 m 2 alapterületû, amely több tételbõl is állhat, de a tételenkénti minimális alapterület ez esetben is el kell ér je a 100 m 2 -t, saját vállalkozásban végzett külföldi élelmiszer-ipari, vagy borászati szakkiállításokon végzett standépítés és üzemeltetés tárgyú, igazolt pozitív referencia. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód A Kbt ban fog lal tak nak meg fe le lõ en iga zo lás vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy a Kbt a (1) be kez dé sé nek a) d) és f) pont já ban és a Kbt. 61. (1) be kez dés d) pont - já ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok nem áll nak fenn, a Kbt. 63. (3) be kez dé sé re fi gye lem mel a Kbt. 60. (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá sok. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Elõ zõ szám vi te li leg le zárt 3 évi ( ) szám vi - te li jog sza bá lyok nak meg fe le lõ be szá mo ló be nyúj tá sa [Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont ja]. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Az aján lat te võ nek a Kbt. 67. (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott, az el múlt há rom év ( ) so rán le - bo nyo lí tott, je len tõ sebb kül föl di élel mi szer-ipa ri vagy borászati szakkiállításokon végzett standépítés és -üze - meltetés szolgáltatásainak bemutatása. A referenciamunkák ismertetése során meg kell jelölni a szerzõdés tárgyát, a kapott ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szer zõ dést kö tõ má sik fél ne vét, cí mét, azt, hogy a tel je sí - tés az elõírásoknak és a szerzõdésnek megfelelõen tör - tént-e, továbbá a megrendelõ részérõl információt adó személy nevét és telefonszámát. Ajánlattevõ a bemutatott referenciájához csatolja a szerzõdést kötõ másik félnek, a Kbt. 68. (1) be kez dé se sze rint adott iga zo lá sát. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás:

16 9616 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? NEM: IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA Tár gya lás nél kü li: X Tárgyalásos: IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejeze te sze rint jár el? IV. fejezet: X V. fejezet: VI. fejezet: VII. fejezet: IV.1.2) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? NEM: Ha igen, a rész le tes in for má ci ó kat az Egyéb in for má ci ók kö - ré ben kell meg ad ni (VI. sza kasz) IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben) IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (A) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X vagy: (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott eset - ben) A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/04/22 (év/hó/nap) Idõ pont: óra Ár (adott eset ben): net tó Ft +25% áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ára a helyszí - nen, készpénzben, számla ellenében fizetendõ, és amely vissza nem té rí ten dõ, ki vé ve a Kbt. 54. (6) be kez dé sé nek ese tét. A do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ja: a do kumentáció megvásárolható a jelen ajánlati felhívás A. melléklet 1.3) pont já ban meg je lölt he lyen, mun ka na po kon óra kö zött, az aján lat be nyúj tá sá nak nap ján órá ig. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ 2005/04/22 (év/hó/nap) vagy: nap (a hir det mény fel adá sá tól szá mít va) Idõ pont: óra IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók Magyar IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén) / / -ig (év/hó/nap) vagy: hó nap és/vagy 30 nap (az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mít va) IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze - mélyek Aján lat ké rõ a Kbt. 80. (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül az ajánlatok felbontására mást nem hív meg. IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2005/04/22 (év/hó/nap) Idõ pont: óra Hely: FMV Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Cent rum Kht. szék he lye, 1132 Bu da pest, Vá ci út 18., VI II. em., tár gya ló. VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER VE ZETT IDE JÉT VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot VI.4) EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK 1) A hi ány pót lás le he tõ sé ge vagy annak ki zá rá sa: ajánlat - kérõ je len el já rás ban hi ány pót lá si le he tõ sé get nem biz to sí t. 2) Az ered mény hir de tés idõ pont ja és a szer zõ dés kö tés ter - ve zett idõ pont ja Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2005/04/27, óra A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2005/05/05, 8.00 óra. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li) 4) Egyéb in for má ci ók: 1. A Kbt. sze rin ti min den to váb bi in for má ció ké rést az ECON-TURIST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez benyújtani az A. mellékletben megadott címen, vagy telefaxon. A tájékoztatás tartalmát az ECON-TRUST Gazdasági és Pénz - ügyi Tanácsadó Kft. az ajánlattevõk számára megküldi és az az ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. székhelyén az ajánlattételi határidõ lejártáig folyamatosan hozzáfér - he tõ. 2. Az aján la tot ron cso lás men te sen nem bont ha tó kö tés - ben, min den lap ját fo lya ma tos sor szám mal és kéz jeggyel (szig nó val) el lát va, zárt bo rí ték ban 4 pél dány ban (1 ere de ti és 3 má so lat) kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra rá íran dó: Ma gyar nem ze ti stand kül föl di ki ál lí tá sok. Az aján la ti ha tár idõ elõtt nem bont ha tó fe l! A bo rí tá son ezen kí vül más nem sze re pel - het! Az aján la ton sze re pel nie kell az ere de ti vagy a má so - la ti meg je lö lés nek. El té rés ese tén az ere de ti pél dány tar tal - ma a mér va dó. 3. Az ajánlat lapszámozott tartalomjegyzéket követõ el - sõ lap ja ként fel ol va só lap sze re pel jen, amely ben kö zöl ni kell az aján la tok fel bon tá sa kor is mer te tés re ke rü lõ ada to kat a do ku - mentációban meghatározottak szerint.

17 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) Az ajánlatétel feltétele a dokumentáció ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-tõl történt közvetlen meg vá sár lá sa. A do ku men tá ció nem ru ház ha tó át. 5. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró köte - lezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát a cégki - vo nat ban [Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lás - ban] nem szereplõ kötelezettségvállalók esetében az erre vonat - ko zó írá sos meg bí zást. 6. Az ajánlattevõnek rendelkeznie kell a beszerzés tárgyára vo nat ko zó te vé keny sé gi kör rel. Ér vény te len az aján lat, ha az aján lat te võ a Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti, vagy a letelepedése szerinti államban hatályban lévõ jogrendszer alap - ján irány adó sza bá lyok sze rin ti iga zo lá sá ban (ki vo na tá ban, nyilatkozatában) a közbeszerzés tárgyának megfelelõ tevé - kenység nem szerepel, nem igazolja a tevékenységi körét és a kö te le zett ség vál la lók alá írá si jo go sult sá gát. 7. A felépített stand átadásának határideje a kiállítás meg - nyi tá sát meg elõ zõ nap órá ig. 8. Ha az eredményhirdetésen a nyertest követõ következõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek mi nõ sí tett aján lat te võ ki hir de - tésére sor kerül, úgy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatké - rõ ve le kö t szer zõ dést. 9. Külföldi ajánlattevõ esetén az ajánlatot annak vala - mennyi do ku men tu má val ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni. A Kbt. 60. és a 61. d) pont ja sze rin ti ha tó sá gi iga zo lá so kat és ajánlattevõi nyilatkozatokat, az aláírási címpéldányt és/vagy esetleges aláírási felhatalmazást hitelesített magyar fordításban kell be nyúj ta ni. 10. A je len aján la ti fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szabályai az irányadók. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 2005/03/30 (év/hó/nap) A. MEL LÉK LET 1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE REZ HE TÕK BE Szervezet: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Cím zett: dr. Ka lo csai Csil la Cím: Kál mán Im re u. 1. Pos tai irá nyí tó szám: 1054 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: In ter net cím (URL): 1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Szervezet: ECON-TRUST Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Cím zett: dr. Ka lo csai Csil la Cím: Kál mán Im re u. 1. Pos tai irá nyí tó szám: 1054 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: In ter net cím (URL): 1.4) AZ AJÁN LA TO KAT/RÉSZ VÉ TE LI JE LENT KE ZÉ - SEKET A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Szervezet: Cím zett: Cím: Pos tai irá nyí tó szám: Város/Község: Ország: Telefon: Telefax: E-ma il: In ter net cím (URL): Országos Gyógyintézeti Központ egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (4124/2005) Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Országos Gyógyintézeti Központ Cím zett: dr. Kál mán Zol tán a fõigazgató gazdasági, mûszaki helyettese Cím: Sza bolcs u Pos tai irá nyí tó szám: 1134 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: In ter net cím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE (adott eset ben) Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Vállalkozási szerzõdés Szol gál ta tá si ka te gó ria: 25 II.1.2) Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elne - vezés:

18 9618 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya (a foly ta tás hoz szük ség sze rint hasz nál jon to váb bi la po kat) Az aján lat ké rõ Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont Ka ro li na úti rész le gé nél köz pon ti mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um ki épí té se és 15 éven ke resz tül fo lya ma tos, tel jes kö rû mû köd te té se vál lal - kozási szerzõdés keretében. A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az ajánlati dokumentáció tartalmazza. II.1.4) A tel je sí tés he lye 1124 Bu da pest, Ka ro li na út 1 3. NUTS-kód: II.1.5) Nó menk la tú ra II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel (a részekre vonatkozó rész le tes in for má ci ók meg adá sá hoz a B. mel lék let bõl szük ség sze rint több pél dány hasz nál ha tó) II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZERZÕDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség (va la mennyi részt és op ci ót be le - ért ve, adott eset ben) Ajánlattevõnek az ajánlatkérõ Karolina úti telephelyén mik - ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri u mot kell ki épí te ni és a fek võ be teg-el lá - tás és járóbeteg-szakellátás részére mikrobiológiai vizsgálato - kat kell tel jes kö rû en vé gez nie (évi vizs gá lat), 15 év idõ - tartamra szóló vállalkozási szerzõdés keretében, az egészségügy rõl szóló évi CLIV. tör vény, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM ren de let, to váb bá a 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let, va la mint a min den kor ha tá lyos vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del - kezések és szakmai irányelvek alapján. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint) A szerzõdés teljes idõszaka alatt az ajánlattevõ által telepített minden új eszköz (berendezés), tekintetében a szerzõdés lejáratakor, illetve hatályának megszûnése esetén a mindenkori for - galmi értéknek megfelelõ áron vételi jog illeti meg ajánlatkérõt. A vé te li jog a szer zõ dés meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon be lül a vál lal ko zó hoz in té zett egy ol da lú jog nyi lat ko zat tal gya ko - rol ha tó. A vé tel ár ki fi ze té sé re az aján lat ké rõ az adás vé te li szer zõ dés lét re jöt té tõl szá mí tott 30 na pon be lül egy összeg ben kö te les. II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban 180 III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ké se del mi, hi bás tel je sí tés re vo nat ko zó és meg hi ú su lá si köt - bér. III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re Az ajánlatkérõ az ajánlattevõ által ténylegesen elvégzett vizsgálatok (beleértve a fekvõbeteg-ellátást is) ellenértékét az OEP általi visszaigazolás és finanszírozásra történõ befogadás alapján a tárgyhavi OEP-finanszírozás ajánlatkérõ számlájára tör té nõ be fo lyá sát kö ve tõ 8 bank i na pon be lül egyen lí ti ki. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben) III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok) (adott eset ben), to váb bá a mi ni má li san meg - követelt pénzügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ és alvállalkozó: aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés d) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn, Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ és a közbeszerzés érté - ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó: aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés a) c) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok áll nak fenn. Az aján lat te võ, vagy a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rinti alvállalkozó a szerzõdés teljesítésére alkalmatlannak mi - nõ sül amennyi ben a III.2.1.2) a) pont sze rin ti nyi lat ko zat tar tal ma sze rint az ajánlattevõ vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem tesz határidõre eleget fizetési kötelezettségének és számlá ján az el múlt egy év ben 30 na pot meg ha la dó sor ban ál - lás for dult elõ, a III.2.1.2) c) pont sze rint be nyúj tott do ku men tum alap ján meg ál la pít ha tó, hogy aján lat te võ nem ren del ke zik leg - alább 100 mil lió Ft össze gû fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó vissza von ha tat lan pénz in té ze ti ígér vénnyel, az ajánlattevõ és az alvállalkozó a III.2.1.2) d) pont sze rint elõ írt ok má nyok kal nem iga zol ta a fe le lõs ség biz to sí tá si szerzõdés meglétét vagy nem vállalta annak megkötését, az ajánlattevõ nem rendelkezik egészségügyi intézmény - tõl szár ma zó, mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um mû köd te té sé re vo nat ko zó re fe ren ci á val, a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nincs legalább egy 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ mik - ro bi o ló gus. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód Az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó a 60. (1) be kez dés a) f) pont jai, a 61. (1) be - kezdés a) d) pont jai sze rin ti ki zá ró okok hi á nyát a Kbt. 63. (1) (3) be kez dé sei sze rint kö te les iga zol ni, va la mint a nyi lat ko - zatokat az ajánlatban benyújtani, illetve megtenni azzal, hogy a Kbt. 63. (2) be kez dés c) és d) pontja szerinti esetben egyszerû nyilatkozatot is elfogad az ajánlatkérõ. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Az aján lat te võk és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zók (a to váb bi ak ban együtt: aján lat te võ) pénz ügyi és

19 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9619 gaz da sá gi al kal mas sá gu kat az aláb bi do ku men tu mok benyújtásával tartoznak igazolni: a) az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rinti alvállalkozó számláját vezetõ pénzintézetnek az ajánlat be nyúj tá sát meg elõ zõ 60 nap nál nem ré geb bi, ere de ti nyi lat ko - za ta ar ról, hogy az aján lat te võ a do ku men tá ci ó ban rög zí tett szerzõdés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tar ta lom mal: a számlavezetés kezdõ idõpontja, tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítésérõl és a számlán történõ esetleges sorban állásról és annak leg - utol só idõ pont já ról az el múlt egy év te kin te té ben, b) az aján lat te võ nek és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó nak a gaz da sá gi év rõl ké szült, a cég - bí ró ság hoz be nyúj tott be szá mo ló já nak má so la ta, c) pénzintézettõl származó visszavonhatatlan kötelezettsé - get tartalmazó arra vonatkozó ígérvény, hogy a szolgáltatás tel - je sí té se kö ré ben elõ írt be ru há zá sok pénz ügyi fi nan szí ro zá sát (minimum 100 M Ft-ot) biztosítja az ajánlattevõ részére. d) az aján lat te võ és a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze - rin ti al vál lal ko zó fe le lõs ség biz to sí tá sá nak meg lé tét iga zo ló köt vény má so la ta és az utol só hó nap ra esõ díj fi ze tés tel je sí té - sé nek do ku men tá lá sát iga zo ló bank i ter he lés fény má so la ta. Amennyi ben nem ren del ke zik fe le lõs ség biz to sí tás sal, aján lat - te võ nek/al vál lal ko zó nak aján la tá hoz csa tol nia kell nyi lat ko - za tát ar ról, hogy a je len köz be szer zé si el já rás meg nye ré se ese - tén leg ké sõbb a szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont já ig vál lal ja az aján la ti do ku men tá ci ó ban elõ írt fel té te lek nek meg - fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tás meg kö té sét. Az elõ zõek vo nat koz - nak a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek fe le lõs ség biz - to sí tá sá ra is. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Az aján lat te võ mû sza ki al kal mas sá gát iga zo ló ok má nyok a Kbt. 67. (3) be kez dés a) és d) pont ja sze rint a kö vet ke zõ mó don: egészségügyi intézmények legjelentõsebb referenciái a be szer zés tár gyá ban, az elõ zõ 3 és ( ) vo nat ko - zá sá ban, a Kbt. 68. (1) be kez dés a) b) pont ja i ban meg - ha tá ro zott tar ta lom mal, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük gyakorlati tapasztalataikra kiterjedõ ismer - tetése. III.2.1.4) Egyéb in for má ci ók (adott eset ben) Az ajánlattevõ ajánlatában köteles megadni a Kbt. 71. (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti in for má ci ót. Az aján lat te võ a Kbt. 71. (3) be kez dés ér tel mé ben a köz be - szerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kí vánt al vál lal ko zók ese té ben kö te les nyi lat koz ni aján la tá ban, hogy a szerzõdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esõ alvállalkozót. Az iga zo lá sok be nyúj tá sa kor a Kbt. 20. (3) be kez dé sé ben elõírtak is alkalmazandók. III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás: 60/2003. (X. 20) ESZCSM ren de let az eü. szolg. nyúj tá sá hoz szükséges szakmai minimumfeltételekrõl III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS TÍ PU SA Tárgyalásos: X IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejeze te sze rint jár el? IV. fejezet: X IV.1.2) Megtörtént-e a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése? IV.1.3) Az adott szer zõ dés re vo nat ko zó ko ráb bi köz zé té tel (adott eset ben): IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (B) Az összességében legelõnyösebb ajánlat: X B1) A kö vet ke zõ rész szem pon tok és súly szá mok alap ján: X részszempontok súlyszámok 1. az ajánlatkérõ által végzett szolgáltatásért fizetendõ díj mértéke az OEP által téríten - dõ/fi ze ten dõ díj %-ában ki fe jez ve 45 alszempontok és az ahhoz tartozó súlyszámok mun ka idõ ben vég zett szol gál ta tá sok után 30 ügyeleti idõben végzett szolgáltatások után kihelyezett mûszerek és készülékek összér - té ke ajánlattevõ által a bérbe vett terület után fi - zetendõ bérleti díj 5 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérõ által az aktához rendelt hivatkozási szám 3858/OGYK/2005 Köz pon ti Mik ro bi o ló gi ai La bo ra tó ri um ki épí té se és mû köd te té se IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott eset - ben) A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/05/03 (év/hó/nap) Idõ pont: óra Ár: Ft + áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: az átvételt megelõzõ fizetést a No vot ra ding-me di cal Kft.-nek a CIB Hun gá ria Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú szám lá ja ja vá ra kell tel je sí te ni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az aján - lat ké rõ a do ku men tá ci ót ki zá ró lag a fi ze tést iga zo ló bank i bi - zony la tok be mu ta tá sa vagy kész pénz el le né ben mun ka na po kon óra kö zött, pén te ken óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján óra kö zött adja át. IV.3.3) Az ajánlattételi határidõ 2005/05/03 Idõ pont: óra

20 9620 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján la tok be - nyújt ha tók Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. IV.3.5) Az aján la ti kö tött ség mi ni má lis idõ tar ta ma (tár gya - lás nél kü li el já rás ese tén): IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV.3.6.1) Az aján la tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze - mélyek Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérõ által felkért bizott - ság tag ja in kí vül az aján lat te võk kép vi se lõi, az ál ta luk meg hí - vottak, a Közbeszerzések Tanácsának tagjai, illetve az általuk megbízott személyek, továbbá a jogszabályban erre feljogosí - tott személyek lehetnek jelen. IV.3.6.2) Dá tum, idõ pont, hely Dá tum: 2005/05/03 Idõ pont: óra Hely: az ajánlatok felbontására a Novotrading-Medical Kft. (1137 Bu da pest, Ka to na J. u ) hi va ta li he lyi sé gé ben ke rül sor. VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK FEL TÜN TET NI, HOGY A KÖZ BE SZER ZÉS IS MÉT LÕ DÕ JEL LE GÛ-E ÉS A TO VÁB BI HIR DET MÉ NYEK KÖZ ZÉ TÉ TE LÉ NEK TER VE ZETT IDE JÉT: VI.3) A SZERZÕDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍRO- ZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Ha igen, kér jük fel tün tet ni a pro jekt/prog ram ne vét és bár - mely egyéb hasz nál ha tó hi vat ko zá si ada tot: VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 1) A hiánypótlás lehetõsége vagy annak kizárása: az ajánlat - ké rõ a Kbt. 83. (1) be kez dés és a (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sí t. 2) Az eredményhirdetés idõpontja és a szerzõdéskötés ter - vezett idõpontja: az eredményhirdetésre a tárgyalásos eljárás be fe je zé sét kö ve tõ 5. na pon óra kor ke rül sor. A szer zõ - dés kö tés ter ve zett idõ pont ja az ered mény hir de tést kö ve tõ 10. nap óra. Amennyi ben a fen ti na pok nem mun ka na - pok, az azo kat kö ve tõ el sõ mun ka na pon ugyan eb ben az idõ - pont ban. Az eredményhirdetés helye: a Novotrading-Medical Kft. (1137 Bu da pest Ka to na J. u ) hi va ta li he lyi sé ge. A szer zõ dés kö tés he lye: Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont (1134 Bu da pest, Sza bolcs ut ca ) gaz da sá gi igaz ga tó tit - kársága. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérõ által elõírt alapvetõ szabályai, az elsõ tárgyalás idõpontja (kivéve, ha az el já rás tár gya lás nél kü li) A tárgyalásos eljárás lebonyolítására a szakmai, mûszaki, kereskedelmi, ár és egyéb szerzõdéses feltételek megtárgyalá - sá hoz szük sé ges idõ tar tam függ vé nyé ben egy vagy több for - du ló ban ke rül sor. Amennyi ben az el já rás több for du ló ban ke - rül le bo nyo lí tás ra, az adott tár gya lá si for du ló vé gén a kö vet ke - zõ tár gya lás idõ pont ja a részt ve võk kel köz lés re ke rül, illetve er - rõl a jelen nem lévõ ajánlattevõk írásban kapnak értesítést. A tárgyalás lebonyolítása során elõször a szakmai kérdések tisztázására kerül sor, amit az ajánlat pénzügyi és kereskedelmi részének megvitatása követ. A tárgyalásos eljárás keretében az ajánlattevõ nincs kötve az általa benyújtott ajánlatban rögzített kereskedelmi, ár és orvosszakmai feltételekhez, azonban a fel - tételek módosítása a benyújtott ajánlathoz képest nem eredményezhet az ajánlatkérõ számára hátrányosabb feltételeket. Amennyiben az ajánlattevõ ajánlatát a tárgyalásos eljárás során nem mó do sít ja, vagy azon nem vesz részt, aján lat ké rõ az ál ta la be nyúj tott aján la tot te kin ti ér vé nyes nek. Az ajánlatkérõ az ajánlattevõkkel külön-külön tárgyal azzal ugyan ak kor, hogy az aján la tok ban be kö vet ke zett az el bí rá lá si szem pon to kat érin tõ vál to zá sok ról az egyes tár gya lá si for du - lók végén az ajánlattevõk tájékoztatást kapnak. A végsõ feltéte - lek tekintetében az ajánlatkérõ egyidejû írásos nyilatkozatot is be kér het. Az el sõ tár gya lás idõ pont ja: 2005/05/09, óra. He lye: Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont (1134 Bu da pest, Sza bolcs ut ca ) hi va ta li he lyi sé ge. 4) Az ajánlatok értékelésekor az egyes al- és részszempon - tok ra ad ha tó pont szám: A pont szá mok meg adá sa ak ként tör té nik, hogy az egyes al - szem pon tok ér té ke lé se kor a leg jobb aján lat a ma xi má lis pont - szá mot kap ja, míg a töb bi aján lat ra adan dó pont szá mok a leg - jobb aján lat hoz tör té nõ vi szo nyí tás sal ke rül nek meg ha tá ro zás - ra. Az egyes al szem pon tok ra adott pont szá mok ezt kö ve tõ en az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az adott rész szem pont hoz tar to zó va la mennyi al szem pont nál így ki ala kult sú lyo zott pont szá mok aján la ton ként össze adás ra ke - rül nek. Az adott rész szem pont nál leg több pon tot el ért aján lat a ma - xi má lis pont szá mot kap ja, míg a töb bi aján lat ra a leg több pon - tot elért ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelõ, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra. Az ajánlatkérõ az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 90. (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 5) Az ajánlattevõnek ajánlata részeként csatolnia kell: az ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának másolatát, illetve meghatalmazását, nyilatkozatot az ajánlati dokumentáció IV. fejezetében ta - lálható szerzõdés elfogadásáról, az aján lat te võ ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy aján lat - tevõ tevékenysége, illetve annak feltételei megfelelnek az ajánlatkérõ által igényelt szolgáltatás nyújtására vonatko - zó egész ség ügyi tör vény és az egyéb kap cso ló dó egész - ség ügyi elõ írá sok ban fog lal tak nak, va la mint az egész ség - ügyi és szo ciá lis vál lal ko zá sok ról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak. 6) Az ajánlatkérõ a dokumentációban elõírt szerzõdést az el - járás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérõ az ered - mény hir de tés kor a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján - lattevõt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerzõdést. 7) Több aján lat te võ kö zö sen is te het aján la tot. Eb ben az eset ben a kö zö sen be nyúj tott aján lat ban rög zí te ni kell, hogy a szerzõdés megkötésére az ajánlattevõk közül melyikük bír fel - hatalmazással. 8) Ajánlatkérõ az ajánlati dokumentációt megvásárló aján - lattevõk részére a szakszerû ajánlat elkészítése érdekében egy - szeri alkalommal helyszíni bejárást és konzultációt tart. A kon -

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Németh Toll Feldolgozó Kft. ajánlati felhívásának visszavonása (11251/2004)

Németh Toll Feldolgozó Kft. ajánlati felhívásának visszavonása (11251/2004) 1. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 343 VI. SZA KASZ: EGYÉB IN FOR MÁ CI ÓK VI.1) A HIR DET MÉNY NEM KÖ TE LE ZÕ JEL LE GÛ? VI.2) ADOTT ESET BEN KÉR JÜK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1740 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 70. SZÁM 2004. JÚNIUS 21. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

111. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 15., hétfõ 111. szám TARTALOMJEGYZÉK 156/2005. (VIII. 15.) Korm. r. A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében lakásszövetkezet,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben