A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA Éves elõfizetési díj Ft Ára: 3170 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 40. SZÁM ÁPRILIS 11. TARTALOM HIRDETMÉNYEK Egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa 9605 Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke r. Önkormányzata egyszerû - sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (az aján lat ké rõ fenntar - tá sá ban mû kö dõ ál ta lá nos is ko lák, gim ná ziumok és nyá ri nap kö zis tá bor köz ét kez te té si felada tainak el - látása K. É. 4101/2005) 9609 Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke r. Önkormányzata egy - szerûsített el já rás aján la ti fel hí vá sa (óvo dák, szo ciá lis in téz mé nyek köz ét kez te té si fel ada ta i nak el lá tá sa K. É. 4102/2005) 9614 FVM Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Centrum Kht. egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (ma gyar nem ze ti stand épí té se, üze mel te té se és bon tá sa a The Lon don In ter na ti o nal Wi ne And Spi ri t Fa ir ki ál lí tá son, Lon - don, május K. É. 4421/2005) 9617 Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa (Ka ro li na úti rész leg nél köz pon ti mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um ki épí té se és 15 éven ke - resz tül fo lya ma tos, tel jes körû mûködtetése K. É. 4124/2005) 9621 Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont egy sze rû sí tett el já rás aján la ti fel hí vá sa [mun ka erõ-pi a ci hu mán szol gál ta - tás, ál lás ke re sé si klub, mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tás (SG-137) K. É. 3875/2005] 9625 Te rü le ti Kór ház Má té szal ka egy sze rû sí tett el já rás aján la - ti fel hí vá sa (egészségügyi textília mosatása K. É. 3663/2005) Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása 9628 Bak ta kék Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján - lat té te li fel hí vá sa (Jó zsef At ti la u. 8. sz. alatt lé võ ál ta - lá nos is ko la át ala kí tá sa, bõ ví té se K. É. 3559/2005) 9631 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás egyszerû el - já rás aján lat té te li fel hí vá sa (1 db személygépkocsi, 1 db iskolabusz beszerzése K. É. 3921/2005) 9634 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (ge rin cimp lan tá - tu mok be szer zé se K. É. 3985/2005) 9636 Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um egy sze rû el já rás aján lat té - te li fel hí vá sa (2005. évi ki ál lí tá sok hoz kap cso ló dó ki - ál lí tá si ka ta ló gu sok, pe ri o di kák, le po rel lók és meg - hí vók nyom dai elõ ké szí té se és ki vi te le zé se K. É. 4067/2005) 9639 Együtt Egy má sért Szo ciá lis Ott hon egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (élel mi szer be szer zé se K. É. 4049/2005) 9642 Fer tõ Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság egy sze rû el já - rás aján lat té te li fel hí vá sa (õshonos haltelepítés a Sziget - köz ben K. É. 3371/2005) 9644 Foglakoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (az EQU AL Kö zös - ségi Kezdeményezes magyarországi programjának fo lyamatos ér té ke lése K. É. 4192/2005) 9648 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá - sa (szür ke há lyogmû tét hez szük sé ges sze mé sze ti anya - gok be szer zé se K. É. 4241/2005) 9652 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Ren de lõ in té zet egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá - sa (nyomtatványok beszerzése K. É. 4242/2005) 9655 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Polgármesteri Hi va tal egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (köz te rü - le ti par kok fenn tar tá si mun kái K. É. 4236/2005) 9660 Jász-Nagy kun-szol nok Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (kátyúzókeve rék be szer zé se K. É. 3766/2005) 9663 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állami Közútkezelõ Kht. egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (bi tu men - emul zió be szer zé se K. É. 3767/2005) 9666 Ma gyar Nem ze ti Bank egy sze rû el já rás aján lat té te li fel - hí vá sa (IBM Aix esz kö zök hard ver- és szoft ver kar - ban tar tá sa az MNB bu da pes ti te lep he lyén K. É. 4154/2005)

2 9602 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám 9670 MÁV Rt. egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (300 ton - na fû tõ olaj be szer zé se K. É. 4009/2005) 9672 PRO BIO Ba la ton fü re di Te le pü lés üze mel te té si Rt. egy - sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (a ba la tonfüredi Esterházy strandra elektronikus strandi beléptetõ és be lé põ jegy-ér té ke sí tõ rend szer, va la mint eh hez hat hónapi ren del te tés sze rû fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges kel lék anyag be szer zé se K. É. 3967/2005) 9675 Se ré nyi Lász ló Ál ta lá nos Is ko la egy sze rû el já rás aján lat - té te li fel hí vá sa (in for má ci ós tech no ló gia az iskolában K. É. 2994/2005) 9679 Szen tes Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat - té te li fel hí vá sa (Szen tes, Haj dú ut cai, Ady E. u. 44. sz., Kur ca part ör vény so ri rész, Olim pi ai Park, Szé che - nyi-li get ben zöld fe lü let ki ala kí tá sa, nö vé nye sí tés, fa - ültetés K. É. 3937/2005) 9683 Tác Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás ajánlatté - teli fel hí vá sa (Tác Gor si um Ál ta lá nos Is ko la bõvítésé - nek I. üte me K. É. 3871/2005) 9687 Tak ta sza da Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (új pol gár mes te ri hi va tal kivite - le zé si munkái K. É. 3730/2005) 9690 Ti sza tar ján Köz sé gi Ön kor mány zat egy sze rû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa (Mi ci mac kó Nap kö zi Otthonos Óvo da bõ ví té se K. É. 3982/2005) 9694 Út gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Igaz ga tó ság egyszerû el já rás aján lat té te li fel hí vá sa [az au tó pá lyák és autóutak nélküli országos közúthálózat (utak, hidak és in - gat la nok) va gyon ér té ke sí té se K. É. 4047/2005] Aján la ti fel hí vás nyílt el já rás meg in dí tá sá ra 9697 Alsópáhok Község Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (óvodaépület bõvítése I. ütem K. É. 4105/2005) 9700 Ba la ton fü red Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti felhívása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Kis fa lu dy mo zi és a Bla ha u. 5. sz. alat ti vil la épü let át ala kí tá sa K. É. 4138/2005) 9704 Bé kés Me gyei Ön kor mány zat aján la ti fel hí vá sa nyílt el - já rás meg in dí tá sá ra (bé kés csa bai re pü lõ tér fénytech - nikai rend sze ré nek ki ala kí tá sa K. É. 4004/2005) 9708 Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta aján la ti felhívása nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (üz le ti és ve ze tõi ta nács adó szol gál ta tá sok el lá tá sa K. É. 4197/2005) 9712 Bu da pest XVI II. Ke r. Pest szent lõ rinc-pest szen tim re Önk. Vá ros gazd. Iro da aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Budapest XVIII. kerület, Lõrinci Sport csar nok rész le ges felújítása K. É. 3932/2005) 9716 Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do mányi Cent - rum aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (1 db lé zer scan ning mik ro szkóp be szer zé se K. É. 3157/2005) 9719 Fo nyó di Vá ros üze mel te té si Szer ve zet aján la ti fel hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (Fo nyód vá ros közterületei - nek fûnyírási munkálatainak elvégzése K. É. 2544/2005) 9722 HM Térképészeti Kht. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (ofszetnyomtatásra alkalmas mûnyomó papír, nyomókarton és ofszetpapír beszerzése K. É. 3804/2005) 9725 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (új utak épí tése, asz - faltszõnyegezés, aszfaltutak nagy felületû javítása, burkolatmegerõsítése K. É. 3789/2005) 9730 Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta aján la ti fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (mûvelõdési ház felújí tá sa és bõ ví té se K. É. 3890/2005) 9734 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (a sz. össze kö tõ út km és a km-szel - vények közötti szakaszok burkolatmegerõsítési és -korszerûsítési munkáihoz mérnök feladatok ellátása K. É. 3751/2005) 9739 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (a 7308 sz. Ba kony - gyepes Tótvázsony összekötõ út kmszelvények közötti szakasz korszerûsítési munkáihoz a mérnöki feladatok teljes körû ellátása K. É. 3752/2005) 9744 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság ajánlati fel - hí vá sa nyílt el já rás meg in dí tá sá ra (405 sz. fõ út km-sz. közötti szakasz burkolaterõsítése, 4 sz. fõút km-sz. közötti szakasz burkolaterõ sí té se, 4 sz. fõ út km-sz. kö zöt ti sza - kasz részleges kiépítése, km-sz. közöt - ti sza kasz bur ko lat fel újí tása K. É. 4284/2005) Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására 9749 MOL Ma gyar Olaj és Gáz ipa ri Rt. rész vé te li fel hí vá sa tár gya lá sos el já rás ra meg in dí tá sá ra (folyadékkezelõ rendszer kapacitásának növelése Szank Gázüzemben K. É. 3895/2005) Elõzetes összesített tájékoztató 9755 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata elõzetes össze sí tett tá jé koz ta tó ja (18 db föld út szi lárd bur ko la - tú vá tör té nõ ki épí té se K. É. 4260/2005) 9756 Tol na Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht. elõ ze tes össze sí - tett tá jé koz ta tó ja (út szó ró só, ne hézhó e ke, kis te her gép - ko csi, 18 ton nás te her gép ko csi K. É. 4757/2005) Tervpályázati kiírás 9757 Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za ta terv pá lyá za ti ki írá sa (volt Balassa Általános Iskola felújítása és átalakítása középiskola és város könyvtár céljára K. É. 3772/2005) EGYÉB KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az eljárás eredményérõl 9760 Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat tájékozta - tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Poprádi úti szennyvízcsator na ki vi te li ter vek sze rin ti meg épí tés a já ru lé kos mun kák kal együtt K. É. 3745/2005)

3 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) Ci gánd Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (bel te rü le ti víz ren de zés K. É. 4100/2005) 9762 Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za ta tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is kola bõvíté se és át ala kí tá sa K. É. 4168/2005) 9764 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium tájékoztatója az eljárás eredményérõl (a minisztérium vezetõi és munkatársai részére magyar és idegen nyelvû egy- vagy kétoldalas névjegykártyák készítése K. É. 4104/2005) 9766 Fõ vá ro si Bí ró ság tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság épü le té ben vég zen - dõ bel sõ fel újí tás III. üte me K. É. 3632/2005) 9767 Hun ga ro Cont rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gálat tájé - koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szoft ver és hard ver be szer zé se K. É. 4148/2005) 9770 Ma gyar Nem ze ti Bank tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (ki je lölt ha tár ál lo má so kon vagy azok köz vet - len kö ze lé ben meg ál lí tás nél kü li for ga lom szám lá lás K. É. 4143/2005) 9771 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (Ma gyar or szág EU-tag sá gá val kap csolatos tá - jé koz ta tá si és kom mu ni ká ci ós te vé keny ség elõ ké szí té - sét tá mo ga tó és ha tás vizs gá la tot meg va ló sító társa - dalomku ta tások K. É. 4053/2005) 9774 Nem ze ti Au tó pá lya Rt. tá jé koz ta tó ja az el já rás ered mé - nyé rõl (be ru há zá si hi tel nyúj tá sa K. É. 3952/2005) 9776 Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Fa ipa ri Mér nö ki Ka r tá - jé koz ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (1 db 5 sza bad ság - fo kú fa ipa ri CNC meg mun ká ló köz pont le szállítása a hoz zá tar to zó 10 mun ka he lyes CAD-CAM program - csomaggal K. É. 4281/2005) 9777 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szol gáltatás ve - ze tõi ren dez vé nyek szá má ra Gyõr vá ros te rü le tén K. É. 3956/2005) 9779 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szolgáltatás évek ben tar tan dó ve ze tõ-to vábbképzési ren dez vé nyek és ta nács ko zá sok szá má ra Deb re cen köz igazgatási ha tá rán be lül K. É. 3947/2005) 9781 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szolgáltatás évek ben tar tan dó ve ze tõ-to vábbképzési ren dez vé nyek és ta nács ko zá sok szá má ra Szeged vá - ros köz igaz ga tá si ha tá rán be lül K. É. 3948/2005) 9783 Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la tá jé koz - ta tó ja az el já rás ered mé nyé rõl (szál lo dai szolgáltatás vezetõ ren dez vé nyek szá má ra Pécs vá ros te rü le tén K. É. 3957/2005) Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl 9786 Egész ség ügyi Mi nisz té rium tá jé koz ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl (az aján lat ké rõ szék há zának fûtés-kor sze rû sí té se K. É. 3853/2005) 9787 Mis kol ci Egye tem tá jé koz ta tó ja a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl (Mis kol ci Egye tem cam pus fej lesz té si és szolgáltatási projekt PPP-konstrukcióban K. É. 3569/2005) Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl 9789 Pé csi Tu do mány egye tem tá jé koz ta tó ja a szer zõ dés tel - jesítésérõl ( db in fú zi ós sze re lék be szer zé se K. É. 4134/2005) Tájékoztató a szerzõdés módosításáról 9790 Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Pénz ügyi és Szer - zõdéskötõ Egység tájékoztatója a szerzõdés módosításá - ról (vízminõségi kárelhárítási védelmi eszközök és fel - szereléseik beszerzése K. É. 4329/2005) Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 9791 Ke ver mes Nagy köz ség Ön kor mány za ta össze ge zé se az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok elbírá lá - sá ról (hul la dék gyûj tõ és -szál lí tó jár mû K. É. 2967/2005) Éves összegezés 9793 Be seny szög Köz ség Ön kor mány za ta éves össze ge zé se (éves össze ge zés K. É. 4711/2005) 9793 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház éves össze ge zé se (éves össze ge zés K. É. 4713/2005) 9793 Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta éves össze ge zé se [éves össze ge zés (2004. év) K. É. 4710/2005] He lyes bí tés 9795 Or szá gos Bal ese ti és Sür gõs sé gi In té zet he lyes bí té se (a Közbeszerzési Értesítõ 36. számában, április 1-jén, K. É. 3321/2005 sz. alatt meg je lent egy sze rû sí - tett el já rás aján la ti fel hí vás he lyes bí té se K. É. 4831/2005) 9795 Pécs Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta he lyes bí té se (a Közbeszerzési Értesítõ 33. számában, már - cius 23-án, K. É. 3256/2005 sz. alatt meg je lent aján - lati felhívás helyesbítése K. É. 4965/2005) 9795 Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány he lyes bí té se (a Köz be - szerzési Értesítõ március 4-i, 26. számában, K. É. 2333/2005 szá mon meg je lent aján la ti fel hí vás he lyes bí té se K. É. 4811/2005) Módosítás 9796 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 31. számában, már ci us 18-án, K. É. 2952/2005 sz. alatt meg je - lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívás módosítása K. É. 4942/2005)

4 9604 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám Vissza vo nás 9798 Központi Statisztikai Hivatal visszavonása (a Közbeszerzé si Ér te sí tõ áp ri lis 1-jei, 36. szá má ban, K. É. 3689/2005 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívás visszavonása K. É. 4936/2005) A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9799 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a P.Duss mann Kft. jog or vos la ti kérelme a Bu da pest II. Ke rü let Ön kor mány zat Egészségügyi Szol gá lat köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4874/2005) 9801 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Sa nat me tal Kft. jog or vos la ti kérelme a He ves Me gyei Ön kor mány zat Mark hot Fe renc Kórház-Rendelõintézet köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4876/2005) 9802 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Köz be szer zé sek Ta nács Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el nö ke ál tal hi va tal ból kez deménye - zett jog or vos la ti el já rás Gár dony Vá ros Ön kormány - za ta közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4877/2005) 9805 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a CWT Utazási Iroda Magyarország jogorvoslati kérelme a Foglalkoztatási és Munkaügyi Mi - nisztérium közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4878/2005) 9810 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Józsefváros Köz biz ton sá gá ért Kht. köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4879/2005) 9813 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a CORAX-BIONER Környezetvédelmi Rt. jogorvoslati kérelme a Dél-alföldi Regionális Kör - nye zet vé del mi Tár su lás köz be szer zé si eljárása ellen K. É. 4880/2005) 9818 Köz be szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ha tá ro za ta (a Somogyi és Társa Építõ és Szolgáltató Kft. jog or vos la ti ké rel me Ke me nes söm jén Köz ség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen K. É. 4881/2005) BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK 9820 Fõvárosi Bíróság 25.K /2004/2. számú ítélete (K. É. 4791/2005) 9822 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf /2004/5 számú ítélete (K. É. 4875/2005)

5 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9605 HIRDETMÉNYEK Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása (4101/2005) Szol gál ta tás: X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRÕ I.1) AZ AJÁNLATKÉRÕ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍ ME Szervezet: Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata Cím zett: Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány zata pol gár mes te re Cím: Pes ti út 165. Pos tai irá nyí tó szám: 1173 Vá ros/köz ség: Bu da pest Te le fon: Te le fax: E-ma il: on kor mány hi17.hu Internetcím (URL): I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZÕ CÍ - MEN SZE REZ HE TÕK BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZÕ CÍMEN SZE - REZ HE TÕ BE Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZÕ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azo nos az I.1) pont ban meg adot tal: Ha at tól el té rõ, lásd az A. mel lék le tet: X II. SZA KASZ: A SZER ZÕ DÉS TÁR GYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzõdés típusa Szol gál ta tá si ka te gó ria: 17 II.1.3) A szerzõdés meghatározása/tárgya A Bu da pest Fõ vá ros XVII. Kerü let Ön kor mány zata fenn tar - tá sá ban mû kö dõ ál ta lá nos is ko lák, gim ná zi u mok és nyá ri nap - közis tábor közétkeztetési feladatainak ellátása az év teljes idõ - sza ká ban a do ku me ntá ci ó ban meg ha tá ro zot tak sze rint. II.1.4) A tel je sí tés he lye Bu da pest Fõ vá ros XVII. Kerü let Ön kor mány za tá nak fenn - tar tá sá ban lé võ ál ta lá nos is ko lák, gim ná zi u mok és nyá ri nap kö - zis tábor a dokumentációban részletezettek szerint. II.1.5) Nó menk la tú ra II.1.5.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fõ szójegyzék Fõ tárgy: To váb bi tár gyak: Kiegészítõ szójegyzék (adott eset ben): II.1.6) Részekre történõ ajánlattétel Aján la tok be nyújt ha tók: egy rész re: több rész re: valamennyi részre: II.1.7) El fo gad ha tók-e vál to za tok (al ter na tív aján la tok)? II.2) A SZER ZÕ DÉS SZE RIN TI MENNYI SÉG II.2.1) Tel jes mennyi ség a) Is ko lák ban nap i 1656 adag há rom szo ri ét ke zés (tíz - órai-ebéd-uzson na) biz to sí tá sa a szor gal mi idõ szak ban hét fõ tõl pén te kig. b) Is ko lák ban nap i 1707 adag ebéd biz to sí tá sa a szor gal mi idõ szak ban hét fõ tõl pén te kig. c) nyá ri nap kö zis tá bor ban júni us kö ze pé tõl au gusz tus 20-ig nap i 80 adag há rom szo ri ét ke zés (tíz órai-ebéd-uzson na) biz to - sí tá sa. A ténylegesen megrendelésre kerülõ mennyiség ettõl ±20%-k al el tér het. II.2.2) Vé te li jog (op ció) (adott eset ben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetõség szerint): II.3) A SZERZÕDÉS IDÕTARTAMA VAGY A BEFEJE - ZÉS, A TEL JE SÍ TÉS HA TÁR IDE JE Idõ tar tam hó nap(ok)ban és/vagy na pok ban (a szerzõdés megkötésétõl számítva) vagy: kez dés 2005/08/29 és/vagy be fe je zés 2008/08/29 (év/hó/nap) III. SZA KASZ: JO GI, GAZ DA SÁ GI, PÉNZ ÜGYI ÉS MÛ SZA KI IN FOR MÁ CI ÓK III.1) A SZER ZÕ DÉS RE VO NAT KO ZÓ FEL TÉ TE LEK III.1.1) A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az aján lat té tel fel té te le írás be li nyi lat ko zat té tel ar ról, hogy ajánlattevõ a szerzõdés idõtartamára 5 M Ft összegû jó tel je sí té si ga ran ci át vál lal. A jó tel je sí té si ga ran cia biz to - sítása készpénzben vagy bankgarancia formájában történ - het, amelyet a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kell a nyertes ajánlattevõnek szolgáltatnia. A Ptk a sze rint hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kár.

6 9606 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 40. szám III.1.2) Fõ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivat - ko zás a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek re A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérõ az igazolt teljesítést kö ve tõ en két he ten te ki ál lí tott szám la el le né ben 30 na pon be lül átutalással teljesíti. Az ajánlattevõ ennél kedvezõbb fizetési fel - té te lek re is te het aján la tot. Aján lat ké rõ elõ le get nem biz to sí t. III.1.3) A kö zös aján la tot te võ nyer te sek ál tal lét re ho zan dó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott eset ben): III.2) RÉSZ VÉ TE LI FEL TÉ TE LEK III.2.1) Az ajánlattevõ személyes helyzetére vonatkozó ada - tok (ki zá ró okok), to váb bá a mi ni má li san meg kö ve telt pénz - ügyi és gazdasági, valamint mûszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezõk Ki zá ró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ vagy a közbeszerzés ér - té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al - vál lal ko zó az aki vel szem ben a Kbt. 60. (1) be kez dés a) f) pont ja i ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak, aki vel szem ben a Kbt. 61. (1) be kez dés d) és e) pont ja i - ban, va la mint a 61. (2) be kez dé sé ben fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak, aki vel szem ben a Kbt. 62. (1) be kez désd a) b) pont ja i - ban fel so rolt ki zá ró okok fenn áll nak. Pénz ügyi és gaz da sá gi szem pont ból al kal mat lan az aján - lat te võ: az ajánlattevõ bármely számláján a pénzügyi intézmény - tõl származó nyilatkozat kiállítását megelõzõ 1 éven belül sor ban ál lás volt, az aján lat te võ az el múlt 3 év egyi ké ben (2002., 2003., 2004.) nem ren del ke zik leg alább évi net tó 300 M Ft ár be - vétellel, és a közbeszerzés tárgya szeirnti nettó árbevétele nem éri el a 250 M Ft-ot, az ajánlattevõ mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 év (2001., 2002., 2003.) va la me lyi ké ben ne ga tív, az aján lat te võ sa ját tõ ké je a 2001., és évek bár me lyi ké ben ke ve sebb, mint a jegy zett tõ ke, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó olyan termék- és szolgáltatás-felelõsségbiztosítással, amely nek li mit ha tá ra mi ni mum 30 M Ft/év, és mi ni mum 5 M Ft/kár ese mény. A pénz ügyi és gaz da sá gi fel té te lek az aján lat te võ nek ön ál - lóan, a köz be szer zés ér té ké nek 10%-á t meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a pénz ügyi és gaz da sá gi fel té te lek nek. Mûszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az aján - lat te võ: az aján lat te võ az elõ zõ 3 év ben (2002., 2003., 2004.) nem rendelkezik legalább egy, egy szerzõdésbõl eredõ, leg - alább 2000 adag/nap mennyi sé gû, leg alább 1 évig fo lya - ma to san tel je sí tett, fõz öt té tel-szol gá ltatás ra vo nat ko zó re - ferenciamunkával, az aján lat te võ az elõ zõ 3 év ben (2002.,2003., 2004.) nem rendelkezik legalább egy, egy szerzõdésbõl eredõ, leg - alább 1000 adag/nap mennyi sé gû köz ok ta tá si (óvo dai vagy is ko lai), leg alább 1 évig fo lya ma to san tel je sí tett, fõzöttétel-szolgáltatásra vonatkozó referenciamunkával, az aján lat te võ nem ren del ke zik mi nõ ség biz to sí tá si rend - sze ré nek 13 hó nap nál nem ré geb bi bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált ta nú sí tó ál ta li ta nú sít vá nyá val (ISO 9001 vagy az zal egyen ér té kû), mely ki ter jed a köz - étkeztetésre, az aján lat te võ nem ren del ke zik a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak meg - fe le lõ, kül sõ au di tor ál tal au di tált sa ját éle mi szer-biz ton - sági rendszerrel (HACCP), a tel je sí tés be be von ni kí vánt szak em be rek kö zött nin csen leg alább egy fel sõ fo kú ven dég lá tó-ipa ri vég zett sé gû szakember, legalább egy dietetikus szakember, továbbá az ételkészítésbe bevont 100 adagos vagy azt meghaladó kony hán ként nincs leg alább 2 fõ, 1000 ada gos vagy azt meg ha la dó kony hán ként nincs leg alább 4 fõ szak irá nyú végzettséggel (szakács) rendelkezõ szakember, nem rendelkezik a beszerzés tárgyát képezõ feladat ellátá - sához szükséges mûszaki, technikai felszereltséggel [a ki - szállítást teljeskörûen biztosító, az ÁNTSZ elõírása szerint fer tõt le nít he tõ, rozs da men tes, hõ tá ro lós szál lí tó edé - nyekkel, valamint legalább 4 db ételszállításra megfelelõ (ÁNTSZ-engedéllyel rendelkezõ) szállító jármûvel]. A mûszaki, illetve szakmai feltételeknek az ajánlattevõnek önállóan, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mérték - ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó(k) nél kül kell meg fe lel - nie. A kö zös aján lat te võk nek kü lön-kü lön kell meg fe lel ni ük a mûszaki, illetve szakmai feltételeknek. III.2.1.1) Jo gi hely zet (ki zá ró okok) a meg kö ve telt iga zo - lá si mód ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak az aján lat ban a Kbt. 63. (2) (3) be kez dé se i ben fog lal - tak nak meg fe le lõ en kell iga zol nia, illetve írás ban nyi lat - koz nia, hogy aján lat te võ, illetve al vál lal ko zó nem tar to zik a Kbt. 60. (1) be kez dés a) d) és f) pont jai, va la mint hogy ajánlattevõ, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nem tar to zik a Kbt. 61. (1) be kez dés a) c) pont ja i nak hatálya alá, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak a Kbt. 63. (2) be kez dés b) és c) pont jai és a 63. (3) be - kez dé se sze rint kell iga zol nia, illetve nyi lat koz nia, hogy ajánlattevõvel, illetve alvállalkozóval szemben nem áll fenn a Kbt. 60. (1) be kez dés e) pont ja sze rint ki zá ró ok, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zók nak a Kbt. 63. (2) be kez dés d), illetve e) pont jai és a 63. (3) bekezdése szerint kell igazolnia, illetve nyilatkoznia, hogy aján lat te võ vel, illetve al vál lal ko zó val szem ben nem ál l fenn a Kbt. 61. (1) be kez dés d), illetve e) pont ja sze - rin ti ki zá ró ok, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át megha - ladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 63. (2) be kez dés f) pontja szerinti hatósági igazolást kell csatolnia a Kbt. 61. (2) bekezdésére vonatkozóan, ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak csa tol nia kell a 60 nap nál nem ré geb bi kel te zé sû cég ki vo - nat ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la ti pél - dá nyát a Kbt. 63. (2) be kez dés d) pont ja sze rint,

7 40. szám Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. IV. 11.) 9607 ajánlattevõnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meg - ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó nak csatolnia kell a szolgáltatás teljesítésébe bevonandó vala - mennyi kony ha ki vé ve a XVII. ke rü let, Sás ka u. 3. szám alat ti kony ha mûkö dé si en ge dé lyé nek és az ÁNTSZ-nek a kony há ra ki adott köz egész ség ügyi hoz zá já ru ló ha tá ro - za tá nak ere de ti vagy hi te les má so la tát a Kbt. 63. (2) be - kezdés e) pont ja sze rint. III.2.1.2) Pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas ság a meg kö ve - telt iga zo lá si mód Ajánlattevõ pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az aláb - biak sze rint kell iga zol nia: valamennyi számlavezetõ pénzügyi intézményének az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontját megelõzõ 60 nap nál nem ré geb bi nyi lat ko za ta ar ról, hogy mióta vezeti az ajánlattevõ számláját, ajánlattevõ a fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e, ajánlattevõ számláján a nyilatkozat kiállítását meg - elõzõ 1 éven be lül sor ban ál lás elõ for dult-e, az elõ zõ 3 év re (2001., és 2003.) vo nat ko zó szám vi - te li jog sza bá lyok sze rin ti be szá mo ló ja a Kbt. 65. (1) be - kez dé se és a Kbt. 66. (1) be kez dés b) pont já ban fog lal - taknak megfelelõen, a Kbt. 66. (1) be kez dés c) pont ja alap ján aján lat te võ nek csa tol nia kell az elõ zõ 3 év (2002., 2003., 2004.) net tó ár - be vé te lé rõl (for gal má ról), va la mint ugyan ezen idõ szak - ban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételérõl (for ga lom ról) szóló nyi lat ko za tát, a Kbt. 66. (2) be kez dé se alap ján az aján lat te võ nek csa - tol nia kell a ter mék- és szol gál ta tás-fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nye hi te le sí tett má so la tát. III.2.1.3) Mûszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkö - ve telt iga zo lá si mód Ajánlattevõ mûszaki, illetve szakmai alkalmasságát az aláb - biak sze rint kell iga zol ni: az elõ zõ 3 év (2002., 2003., 2004.) a be szer zés tár gyá val azonos jellegû (közétkeztetési) szolgáltatásainak ismer - te té se a Kbt. 68. (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe - lelõ módon (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ide - je, a szerzõdést kötõ másik fél megnevezése, az elvégzett munka rövid szöveges ismertetése, a megbízó részérõl in - formációt nyújtó személy neve, elérhetõsége, a szolgálta - tással érintett terület adagszámának megjelölése. Az aján - lathoz csatolni kell a bemutatott referenciákra vonatkozó pozitív tartalmú referencialevelet is), ajánlattevõnek ajánlatához csatolnia kell a HACCP élel - mi szer-biz ton sá gi rend sze ré nek a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let ben fog lal tak nak meg - fe le lõ sé gé rõl füg get len szer ve zet ál tal ki ál lí tott ta nú sít - vány másolatát, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, illetve vezetõk bemutatása, képzettségük ismertetése, a teljesítéshez rendelkezésre álló mûszaki felszereltség le - írása, az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonandó szállí - tó jármûvek ÁNTSZ-engedélyének a másolatát, aján lat te võ mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek bár mely nem ze ti rend szer ben akk re di tált ta nú sí tó ál ta li ta nú sít - vá nya (ISO 9001) má so la tá nak csa to lá sa. III.3) KÜ LÖN LE GES FEL TÉ TE LEK III.3.1) A szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás - hoz (kép zett ség hez) van-e köt ve? IGEN: X Ha igen, a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zés re tör té nõ hi - vat ko zás A vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszerelõ ál lí tás és -for gal ma zás fel té te le i rõl szóló 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együt tes ren de let 26. (2) be kez dé se. III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás tel - jesítésében személyesen közremûködõ természetes személyek nevét és képzettségét? IGEN: X IV. SZA KASZ: EL JÁ RÁS IV.1) AZ EL JÁ RÁS FAJ TÁ JA Tárgyalás nélküli IV.1.1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési törvény melyik fejeze te sze rint jár el? IV. fejezet IV.2) BÍ RÁ LA TI SZEM PON TOK (B) A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás: X B1) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat: X részszempontok súlyszámok az ajánlati ár mértéke 200 étrendajánlat minõsége a 80/1999. (XII. 28.) GM EüM FVM együttes rendelet ajánlásai - hoz viszonyítva alszempontok 1. a napi energia- és tápanyag-beviteli ajánlá - sok tel je sü lé se ( A táb lá hoz vi szo nyít va) 18 ener gia kj (kcal) 2 összes fehérje (g) 2 fehérjeenergia (%) 2 összes zsír (g) 2 zsírenergia (%) 2 összes szén hid rát (g) 2 szén hid rát-ener gia (%) 2 hoz zá adott cu kor-ener gia (%) 2 ko lesz te rin (mg) 2 2. az élelmiszer-felhasználási javaslatok teljesülése a C táblázatban meghatározott 21 élelmiszercsoport esetében 42 fõ ét ke zé sek vál to za tos sá ga a do ku men tá - ci ó ban meg ha tá ro zott 11 pont ból ál ló kri - tériumrendszer alapján 10 IV.3) AD MI NISZT RA TÍV IN FOR MÁ CI ÓK IV.3.2) A do ku men tá ció meg ké ré sé nek fel té te lei A dokumentáció beszerzésének határideje: 2005/05/26 (év/hó/nap) Idõ pont: óra A do ku men tá ció ár a: 100 E Ft + áfa = Ft, mely összeg kész pénz ben, illetve át uta lás sal fi ze ten dõ. Az át uta lást az OTP Bank Rt.-nél ve ze tett szá mú szám lá ra kell tel je sí te ni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: átvehe - tõ sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján, mun ka na po kon

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM 2005. NOVEMBER 11. TARTALOM 41047

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben