BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE"

Átírás

1 BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV. 30.) HATÁROZATTAL ÉS 8/2013. (V. 2.) RENDELETTEL ELFOGADVA MÁJUS

2 BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KÉSZÍTETTÉK: Településrendezés: TÉR-T-REND Kft. Wolf Beáta s.k. vezető településtervező, TT/1É Révész László s.k. településmérnök Tájrendezés, környezetalakítás: Topoland Bt. Tóthné Pocsok Katalin településrendezési zöldfelületi és tájrendező tervező, TK Közlekedés: TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. Tóth Attila Gábor településrendezési közlekedési tervező, K1d Közművek, hírközlés: Felhős Koppány településrendezési vízi közmű tervező, TV-T Csereklyei Tibor településrendezési energia-közmű tervező, TE-T Molnár Attila településrendezési hírközlési tervező, TH-T MÁJUS

3 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2 2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP 3 3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 3 4. TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, INDOKLÁSA 4 5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 6 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE 9 7. TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK 9 8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA 10 MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET BŐVÍTÉSE 11 TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET KIJELÖLÉSE 15 ERDŐTERÜLETI ÁTSOROLÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK KÖRNYEZETVÉDELEM - KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK, KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA KÖZMŰELLÁTÁS VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS HÉSZ RENDELKEZÉSEI 22 TÉR-T-REND KFT. 1

4 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK Bezi Község közigazgatási területének egészére évben készültek el a településrendezési eszközök. Bezi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2004.(II.18) önkormányzati határozatával elfogadta Bezi településfejlesztési koncepcióját. A koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv és a kül- és belterületet egyaránt lefedő szabályozási terv elkészítésére, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására. A képviselőtestület a településszerkezeti tervet 60/2004. (XI. 2.) önkormányzati határozatával fogadta el, a település egészére vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási terveket 19/2004. (XI. 3.) önkormányzati rendelettel állapította meg. Az önkormányzat a településrendezési terveket és az építési szabályzatot több részterület vonatkozásában 2011-ben módosította (56/2011. (IX. 08.) önkormányzati határozat és 8/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet). Jelen eljárással párhuzamosan indult, a 0166-os hrsz-ú telek közterületi határvonalának módosítására irányuló szabályozási terv módosítás, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. szerinti egyszerűsített eljárással, melyet a 16/2012. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel fogadott el a képviselő-testület. Az eltelt időszakban két, településszerkezeti terv módosítást is jelentő, fejlesztési elképzelés is jelentkezett, mely módosítási igény az érintett területek tulajdonosainak, fejlesztőinek kérelme alapján merült fel. A beérkezett egyedi kérelmeket a képviselő-testület a mellékelt 17/2012. (III. 8.) határozatával támogatja, és szükségesnek tartja a településrendezési tervek és építési szabályzat módosítását célzó eljárás megindítását. Az egyes tervezési feladatok elkészítésével Bezi Község Önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft.-ét bízta meg. A módosítási igény összhangban van a község településfejlesztési koncepciójával, a munkahely megőrzés, munkahelybővítés szándékával. Jelen módosítás célja a fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egységek módosítása, valamint az ennek megfelelő építési jog biztosítása. A szabályozási terv módosítások meghatározzák a terület fejlesztési lehetőségeit, a településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználás és a területhasználat megvalósításához szükséges építési övezeti előírásokat, így a beépítés módját és paramétereit, az infrastrukturális elemek helyét és ezek területi biztosítását. Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a településszerkezeti terv módosítását, az építési szabályzat módosítását és ennek mellékleteként a szabályozási tervek módosítását. A dokumentáció az egyes módosítandó területek sorszáma szerinti tagolásban tartalmazza az alátámasztó munkarészeket. Ezek az alátámasztó munkarészek területenként tartalmazzák a tervi változások indoklását. A településszerkezeti tervi módosításokhoz, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához közös alátámasztó munkarészek készültek. Az indoklások kitérnek a különböző szakági munkarészekre azon területrészeknél, ahol a módosításnak szakági vonzata is van, valamint azokra a vizsgálatokra és fejlesztési elképzelésekre, amelyek a terv készítését meghatározták. Jelen dokumentáció részeként az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 3. (3) bekezdése szerint meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerülnek módosításra, melyeket az új területfelhasználási változtatási igény érint ( az OTÉK 2. (6) bekezdése és 4. (5) a) pontja szerint). Jelen módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek egységes összeszerkesztésére. Egységes megjelenítésre a teljes településre kiterjedő felülvizsgálat részeként kerülhet sor. Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Mivel a tervezett módosítások megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást nem okoz, így az érintett szervek az egyeztetési eljárás Étv. 9. (2) bek. szerinti előzetes egyeztetési eljárás során környezeti vizsgálat és értékelés készítését és lefolytatását nem tartották szükségesnek. Az előzetes eljárás kapcsán (Étv. 9. (2) bek.) beérkezett észrevételek, adatok, vélemények, általános jogszabályi hivatkozások figyelembe vételre kerültek a terv készítése során. A módosítás részterületeket érint, nem terjed ki a teljes településre, így településrendezési tervtanácsi véleményeztetés igénye nem merül fel. TÉR-T-REND KFT. 2

5 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP A tervezési alaptérkép a földhivataltól megvásárolt, tervező részére adatszolgáltatásként átadott ingatlannyilvántartási alaptérkép digitális állományára készült. A fenti digitális alaptérkép magassági adatokat nem tartalmaz, de a belterület és a beépítésre szánt területek esetében kiegészült az 1: léptékű topográfiai térkép szintvonalaival, valamint a légifotó alapján a földhivatali térképen nem ábrázolt, meglévő, geodéziailag be nem mért épületek kontúrjával. A tervezési terület közvetlen környezetének térképi ábrázolása a hatályos településrendezési tervek állományának felhasználásával készült. A településrendezési tervek módosítása, valamint a területi mérleg számítása a 2004-ben készített, majd többször módosított érvényben lévő rendezési tervként szolgáltatott állomány felhasználásával készült. 3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA Az 1. jelű módosítással érintett terület a belterület közelében helyezkedik el, a belterülettől keletre, a Bezit Enesével, és az M85-ös jelű gyorsforgalmi úttal összekötő 8417 j. Tét- Lébény összekötő út mentén. A régi szövetkezet területén kijelölt, meglévő beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület és a belterület között mezőgazdasági, szántó területek találhatók zárványként, beépítésre szánt területek és utak által körülzárva. A módosítási igény a mezőgazdasági üzem feltáró útja mentén elhelyezkedő, beépítésre szánt területekhez közvetlenül kapcsolódó 048/3 és 048/4 hrsz-ú ingatlanokat érinti, melyek összterülete 1,07 ha. A tervezési terület lehatárolása ennél tágabb területet érint, megfelelve az (Étv.) 12. (1) bekezdésében foglaltaknak, így a tervezési területet északról a 8417 j. országos összekötő út, nyugatról a 046 hrsz-ú feltáró út, keletről és délről tervezett, a hatályos szabályozási terven KIVONAT BEZI KÖZSÉG HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL 19/2004. (XI. 3.) RENDELETE, MÓDOSÍTVA A 8/2011. (XI. 08.) RENDELETTEL kiszabályozott közterület, a major feltáró útja határolja. A 2. jelű módosítással érintett terület a község belterületén, annak központjában található. A terület jelenleg beépítetlen, a Szabadság utca mentén elhelyezkedő településközpont vegyes területbe tartozó teleksor mögött helyezkedik el. A tervezési terület lehatárolásánál a szomszédos településközpont vegyes terület is érintett, mivel vizsgálandó a belső területek további feltárásának lehetősége. Így a tervezési terület határa az egyes területfelhasználási egységek határánál húzódik. TÉR-T-REND KFT., Kr 3

6 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A fenti területek fejlesztési elképzelések szerinti településszerkezeti tervi módosítása a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. Ezért a tervkészítés folyamán szükségessé vált - az előzetes egyeztetési anyagban is már jelezve - egyéb terület bevonása is, ahol a hiányzó biológiai aktivitásérték visszapótolható. Az érintett módosítás során beépítésre nem szánt erdőterület kerül kijelölésre azon a területen, melyet a hatályos településrendezési tervek mezőgazdasági területként kezel, de üzemtervezett erdőterületként nyilvántartott, az erdő telepítése már megtörtént. 4. TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, INDOKLÁSA Bezi Község Képviselő-testülete az érintett területekre vonatkozóan módosítani kívánja településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a településfejlesztési elképzelései és az érvényben lévő településrendezési eszközeiben rögzítettek összehangolása érdekében. Beépítésre szánt terület bővítése történik az 1. jelű terület esetében a meglévő mezőgazdasági üzemi terület nyugati irányú növelésével. A meglévő több tulajdonos által használt mezőgazdasági üzemi terület, birtokközponti jelleggel közel 1 ha-ral nő, lehetőséget adva további új létesítmények (terménytároló, terményszárító) kialakítására. A helyhez kötött más célú hasznosítás építésjogi keretei szükségessé teszik a településrendezési tervek módosítását. A 2. jelű tervezési terület esetében, településközpont közelében elhelyezkedő terület a hatályos terv szerinti célzott különleges rekreációs tevékenységhez kapcsolódó területhasznosítási besorolásba tartozik. Vállalkozói befektetői oldalról nem, vagy csak nagyon nehezen, hosszútávon túl valósítható meg a volt tó környékének rendbetétele, így csak hosszútávon túl jelentkezhet a rekreációs tevékenységhez kapcsolódó építési igény is. Ehelyett a területet a tulajdonosa, egyéb rendeletetést nem zavaró műhely céljára kívánja hasznosítani. Az üzem játszótéri felszerelések készítésével és összeszerelésével foglalkozik a területtel közvetlenül határos lakótelken. Ez a tevékenység nem keletkeztet zavaró hatást sem a lakófunkcióra, sem a településközponti funkciókra (vendéglátás, kereskedelem) és nem lehetetleníti el a volt tó későbbi rekultivációját, életre keltését sem. A fenti fejlesztési cél megvalósíthatósága teszi szükségessé a településrendezési eszközök módosítását. A fenti módosítási igények a biológiai aktivitásérték csökkenésével járnak, ennek ellensúlyozása céljából, mezőgazdasági (rét, legelő jellegű) területek átsorolása történik védelmi erdőterületbe (3. terület). A módosítás az egyes területek esetében meghatározza az igénybevétel kereteit és feltételeit, az építés paramétereit, a szükséges közmű és infrastruktúra ellátás fejlesztését és- a környezetvédelmi keretfeltételeket. 5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervvel 1 (OTrT) az összhangot a Győr Moson Sopron Megyei Területrendezési Terven 2 (GyMSMTrT) keresztül a közigazgatási terület egészére készülő településszerkezeti terv kapcsán kell biztosítani. Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani. 5.1 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Az OTrT országos szerkezeti tervlapja főbb szerkezeti elemként a közigazgatási terület déli részén haladó M85-ös autópálya nyomvonalának Enesét elkerülő szakaszát jelöli. A közigazgatási terület déli csücskét érinti az országos villamosenergia-átviteli hálózat elemeként 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték. Egyéb infrastruktúrával kapcsolatos országos szerkezeti jelentőségű elem nem érinti a közigazgatási területet. Az OTrT szerkezeti terve határozza meg az országos terület-felhasználási kategóriáknak megfelelő besorolást, mely szerint Bezi 1 többször módosított Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény, a kivágatok a évi módosítás alapján készültek 2 Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról TÉR-T-REND KFT. 4

7 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK község közigazgatási területének egésze mezőgazdasági térségbe sorolt. Települési térsége 100 ha alatti besorolású. Az OTrT országos övezetei közül az országos ökológiai hálózat, tájképvédelmi terület övezete és a kiváló KIVONAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE VÁTI termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti, melyek pontosítása a megyei területrendezési terv feladata KIVONAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL ÖVEZETI TERVLAPOK VÁTI Az országos övezet szerint Bezi közigazgatási területének egésze országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. Az OTrT-ben (VÁTI, 2007.) meghatározott országos övezeti lehatárolás településhatáros, amelyben az országos tájképvédelmi terület övezet tartalmaz olyan településeket, amelyek vagy természeti, vagy kulturális örökségi, vagy mindkét szempont együttes jelenléte alapján kerültek be az övezetbe. Nem ismert, hogy Bezi közigazgatási területét milyen szempontok alapján sorolták ebbe az övezetbe. A GYMSMTrT az országosan lehatárolt településeken belül konkrét folthatáros övezeti tartalmat állapíthat meg. Ehhez képest, a megyei terv (VÁTI, 2010.) Bezi közigazgatási területére sem országos, sem pedig térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet területét nem jelöli ki. Az országos ökológiai hálózat övezetébe és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe sorolt területrészek egyike sem érinti a módosítással érintett területeket. TÉR-T-REND KFT. 5

8 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 5.2 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV A GyMSMTrT a központi belterületet és az M85-ös nyomvonala mellett tervezett gazdasági területet hagyományos vidéki települési térségként kezeli. A közigazgatási terület többi része egységesen a mezőgazdasági térség része, beleértve a meglévő beépült területeket (Pihenő-puszta területe, mezőgazdasági üzemi terület) és meglévő, üzemtervezett erdőterületeket is. KIVONAT A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV A megyei területrendezési terv térszerkezeti terve és a jelenlegi területhasználat, valamint az érvényben lévő, a megyei tervet megelőzően 2004-ben jóváhagyott, településszerkezeti terv között több eltérés is tapasztalható. A megyei terv felülvizsgálata kapcsán a 2004-ben elfogadott településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztési területek, így az Enese elkerülő út mellett jelölt gazdasági terület átkerült hagyományosan vidéki települési térségbe. Azonban a megyei terv módosítása során a belterülettől keletre lévő volt major és környéke hagyományosan vidéki települési térségből mezőgazdasági térségbe került átsorolásra, a Pihenő pusztai belterület továbbra is mezőgazdasági térségbe tartozik. Az érintett terület jelentős része jelenleg is beépítetett terület, belterület, mely átalakulóban van. A hatályos településszerkezeti terv a volt major területét beépítésre szánt, gazdasági területen belüli mezőgazdasági üzemi területfelhasználásba (területe kb. 9 ha) sorolja. A településszerkezeti terven erdőterületként kezelt, jelenleg is erdő művelési ágba sorolt területek egy részét a megyei terv szerkezeti tervlapja szintén mezőgazdasági térségként kezeli. A fentiekből adódóan, az összhang biztosításával Bezi fejlesztési lehetőségei az eltérésekből adódóan csökkennek. A településszerkezeti terv felülvizsgálatánál mérlegelni kell majd, a településszerkezeti terv és megyei terv szerkezeti terve közötti ellentmondások feloldásának lehetőségeit, így meg kell vizsgálni területrendezési hatósági eljárás (76/2009, (IV. 8.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés g) pontja alapján) lefolytatásának szükségességét is. GyMSMTrT megyei terület-felhasználási kategória (min. %-os aránya) Megyei terv terület ha Érvényben lévő szerkezeti terv terület Módosított szerkezeti terv terület ha % ha % Hagyományosan vidéki települési térség 89,7 93,5 104,2% 94,6 105,4% Erdőgazdálkodási térség (85%) - 31,0-31,9 - Mezőgazdasági térség (85%) 990,9 956,1 96,5% 954,1 96,3% Vízgazdálkodási térség (90%) 5,4 5,4 100,0% 5,4 100,0% Egyedi építmények által igénybe vett terület M85 autópálya 34,0 34,0 100,0% 34,0 100,0% Összesen: TÉR-T-REND KFT. 6

9 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A megyei szerkezeti tervlapon meghatározott területfelhasználási kategóriák a települési területfelhasználási egységek megfeleltetésével a fenti táblázatnak megfelelően alakulnak, az OTrT 6. (2) bekezdésében meghatározott eltérési lehetőségek figyelembevételével. A településszerkezeti terv és a térségi szerkezeti terv összhangjának igazolása céljából, a területi mérleg számításánál a települési térségbe a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak [OTrT pont], ennek megfelelően határoztuk meg a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási egységei alapján a települési térségbe tartozó területeket (lásd. a táblázat az érvényben lévő szerkezeti terv oszlopát). Települési térségbe került a belterület, valamint a major és a Pihenő-puszta beépítésre szánt területe. A településszerkezeti terven mezőgazdasági területbe sorolt területeket vettük figyelembe mezőgazdasági térségként, az erdőterületbe sorolt területeket pedig erdőgazdálkodási térségként. Jelen módosítás a mezőgazdasági térség felhasználható tartalékát csökkenti. Az OTrT vonatkozó előírása szerint mezőgazdasági térség 85%-át kell beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület-felhasználásba tartani. A bővítéssel együtt a tervezett beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területhasználat a mezőgazdasági térség kevesebb, mint 1%- át teszi ki, így az összhang szempontjából a bővítésnek nincs akadálya. A településszerkezeti tervi szinten meghatározott eltérések - a megyei tervben mezőgazdasági térségként meghatározott terület - 16,87 ha-os részét érintik, mely nem éri el a megyei tervben meghatározott, a közigazgatási terület egészére vetített 148,6 ha-os eltérési lehetőséget. Az OTrT vonatkozó rendelkezései szerint a mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki, a hagyományosan vidéki települési térség nagyvárosias lakóterület kivételével bármilyen területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a településszerkezeti terv módosítás a megyei tervben mezőgazdasági térségként jelölt területen mezőgazdasági üzemi, illetve gazdasági erdő területfelhasználási egységbe, a hagyományosan vidéki települési térségként jelölt területen pedig településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolta a területeket. Összefoglalóan megállapítható, hogy jelen településszerkezeti tervi módosítás a területfelhasználási kategóriákra meghatározott értékeket, illetve eltérési lehetőségeket nem haladja meg. A megyei övezeti tervlapok közül Bezi közigazgatási területét rendeletileg több megyei övezet is érinti, így a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, az ökológiai folyosó övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete, a fejlesztéssel érintett tervezési területekre egyik sem terjed ki. Az ökológiai folyosó övezetében kizárólag az üzemtervezett erdőterületek egy részének erdőterületi átsorolása történik a biológiai aktivitásérték egyensúlyának megőrzése érdekében. Bezi község közigazgatási területét érintően a megyei területrendezési terv, ellentétben az OTrT-vel, tájképvédelmi területet nem határol le. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat Közgyűlése190/2010. (IX. 17.) közgyűlési határozata szerint Bezi közigazgatatási területe érintett a térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetével és a szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezetével, ezek elhelyezésére vonatkozó fejlesztési elképzelés nincs. A megyei területrendezési terv rendeletileg elfogadott megyei övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza. TÉR-T-REND KFT. 7

10 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 3 - BEZI TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE MAGTERÜLET ÖVEZETE, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE, PUFFERTERÜLET ÖVEZETE Az OTrT-vel ellentétben, a megyei terv Bezi közigazgatási területét nem sorolja sem országos, sem pedig térségi jelentőségi tájképvédelmi terület övezetébe. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE Az ökológiai folyosó övezete a meglévő és tervezett belterülettől délnyugatra húzódik, a nyugati és déli közigazgatási határ mentén helyezkedik el. Nem érinti a fejlesztési területeket. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE A rendszeresen belvízjárta területi lehatárolás a beépítésre szánt területet és így a lakótelkeket délről határolja, korábbi tervhez képest csökkentett területen. A szomszédságban lévő lakóövezetek magassági szabályozásával kezelhető, a belvízjárta övezet közelségének negatív hatása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti a település közigazgatási területét. A csekély területű erdősáv a Szapud-Ószhelyi csatorna mellett van. 3 A kivágatok a megyei területrendezési terv mellékleteiből készültek: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról TÉR-T-REND KFT. 8

11 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE Bezi közigazgatási területén jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban, illetve készültek el: Bezi község Településfejlesztési Koncepciója Bezi község Önkormányzatának képviselő-testületének 14/2004. (II. 18.) számú határozata, mely fejlesztési céljai között szerepel a meglévő gazdasági (mezőgazdasági) termelőegységek hatékonyságának és jövedelmezőségének fokozása és a helyi munkahelyteremtés céljából környezetkímélő gazdasági egységek letelepítése, 60/2004. (XI. 2.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv (Tér-t-Rend Kft.), mely egyik alapfeladata új lakótelkek (kb. 50 db) kijelölése volt. A település központjában található hasznosítatlan, beépítetlen területeket rekreációs területként kezelte, új kulturális faluközpont kialakításának céljából. Gazdasági területet a major a lakóterülektől távolabbi részén jelölt, illetve az M85-ös nyomvonalához csatlakozóan. A településszerkezeti terv egyes részterületeit az 56/2011. (IX. 08.) számú képviselő-testületi határozat módosította, mely lakó- és gazdasági célú területhasználatot tett lehetővé a belterülettől nyugatra eső településrészeken. Bezi Község Önkormányzatának 19/2004. (XI. 3.) rendelete Bezi helyi építési szabályzatáról és szabályozási terveiről (Tér-t-Rend Kft.), melyek a közigazgatási terület egészét lefedték. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a településszerkezeti terv szerint meghatározott területfelhasználási egységeket övezetekre és építési övezetekre tagolja, az építési telkek mérete, szerkezete, valamint a beépítés paraméterei és karaktere alapján. A szabályozási tervlapokat a 8/2011. (XI. 08.) önkormányzati rendelet módosította, a településszerkezeti tervi módosítással összhangban fejlesztési területek kijelölésével, illetve ezek felhasználásának részletes ütemezésével, valamint a bel és külterület 10 részterületét érintő szabályozási tervi módosításról. 7. TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK Bezi község Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai kistérség keleti határán, a Tóköznek nevezett földrajzi és néprajzi tájon helyezkedik el. A kisfalu lakóinak száma 510 fő (2012. KSH), azon kevés jellemzően mezőgazdasági falvak közé tartozik, ahol az elmúlt 10 évben a lakónépességének száma több mint 25%-al nőtt. Ez elsősorban Győr közelségének, és jó közlekedési kapcsolatainak köszönhető. Bezi esetében Győr vonzása erősebb, mint a kistérségi központ szerepét betöltő Csornáé, mind földrajzi helyzetét, mind megközelíthetőségét, városhálózati szerepkörét és súlyát tekintve. Ezt tovább erősíti, hogy Bezi a győri járási hivatal illetékességi területéhez került. Bezi közigazgatási területének déli részén halad a tervezett M85 gyorsforgalmú út már megépült Enesét elkerülő szakasza, melynek a megközelítési lehetőségek javulásán keresztül várhatóan jelentős gazdaságélénkítő hatása lesz. A település belterülete a 8417 j. Tét-Lébény országos összekötő út (az út átkelési szakasz: Szabadság út) mentén helyezkedik el. A település belterületén található ennek és a Fehértóra vezető jelű Bezi bekötő útnak (Arany János utca) a csomópontja. A település belterületének mára kialakult szerkezetét alapvetően ennek a két útnak a vonalvezetése és a belterületi volt tókörnyék helyzete határozza meg. A Szabadság úttal közel párhuzamosan helyezkednek el Bezi lakóutcái, a Rákóczi utca és a Petői Sándor utca. A belterület nagy része homogén lakóterület, ahol a falusias, családi házas beépítés a jellemző. A településmagban találhatók az intézmények, így az önkormányzat, a templomok, az iskola. A településen a gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaság (növény és állattenyésztés egyaránt) tudott előtérbe kerülni, melyet a mezőgazdasági területek országos viszonylatban is nagy aránya (89%) is mutat. A közigazgatási terület déli részén, alakultak ki a tájképi és természeti szempontból értékesebb, jellemzően gyep művelési ágú mezőgazdasági területek, melyet szórványfák és az egykori árkokat, csatornákat kísérő fasorok tesznek tájképileg változatossá. Bezi közigazgatási területén sem helyi, sem országos jelentőségű védett TÉR-T-REND KFT. 9

12 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK természeti terület nem található. A természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes területek a területrendezési tervekben lehatárolt országos ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosó területének övezete. Jelen településrendezési tervi módosítások elhelyezkedésükből és méretükből adódóan a szomszédos települések településrendezési terveit és fejlesztési lehetőségeit nem befolyásolják. 8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA A tervezési területek a közigazgatási terület 3 részterületét érintik, az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó részterületek elhelyezkedését az alábbi hatályos településszerkezeti térképen bemutatott, számozott tervezési feladatokhoz köthető körök jelölik. KIVONAT BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉBŐL 60/2004. (XI. 2.) SZ. HATÁROZAT TÉR-T-REND KFT. 10

13 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: Mezőgazdasági major Tervezési feladat: Mezőgazdasági üzemi terület bővítése TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása Az 1. jelű tervezési terület a belterület közelében helyezkedik el, a belterülettől keletre, a Bezit Enesével, és az M85-ös jelű gyorsforgalmi úttal (ennek Enesét elkerülő szakaszával) összekötő 8417j. út mentén. A régi szövetkezet területén kijelölt beépítésre szánt gazdasági major és a belterület között mezőgazdasági, szántó területek találhatók zárványként, beépítésre szánt területek és utak által körülzárva. A tervezési terület közvetlen környezetében általános mezőgazdasági területek, elsősorban szántók találhatók. A major feltárása a 8417 j. összekötő útról leágazó belső burkolt útról történik, mely kiköt a 046 hrsz-ú,...-ra vezető jelentősebb mezőgazdasági feltáró útra. A major fejlődése a kárpótlás, a földterületek magántulajdonba kerülése idején megtorpant, de a telkek hasznosítása az utóbbi években intenzívebbé vált. A régi major területe és épületei folyamatosan megújulnak, TÉR-T-REND KFT. 11

14 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK átalakulnak. A mezőgazdasági üzemi terület jelenleg kb. 7,88 ha-os területen helyezkedik el, ahol zömében mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó termény, takarmány és géptárolás zajlik. Bár a mezőgazdasági telephelyek a belterülethez, lakóterületekhez közel találhatók, kedvező adottság, hogy a belterülettől D-re helyezkednek el, így az uralkodó szélirány miatt környezetet zavaró hatásuk állattartással járó bűzhatás, fertőzésveszély stb. kevésbé hat ki a lakóterületekre. A mezőgazdasági üzem hasznosítása és üzemeltetéseaz ipari parkok mintájára- agrárparkként javasolt, ahol korszerű, a közeli lakóterületeket nem zavaró, környezetkímélő mezőgazdasági üzemi tevékenységek kaphatnak helyet. A majorban működő telephelyen (048/17 hrsz-ú telken) fejlesztésre, új építmények, épületek elhelyezésére már nincs lehetőség. A telephely bővítése a falu belterülete és a major gazdasági területe között valósítható meg. A terület elhelyezkedése és adottságai, így a jó megközelíthetősége és a közművesítés egyszerűsége, valamint a tulajdoni viszonyok indokolják a fejlesztési terület kijelölését. Ennek megfelelően a tulajdonosi fejlesztési, bővítési elképzelések a meglévő gazdasági területekhez kapcsolódó területrészeket a 048/3 és 248/4 hrsz-ú ingatlanokat hasznosítaná, így a konkrét fejlesztési igény kb. 1 ha. A terület jelenleg szántó művelési ágú, a fejlesztés a meglévő mezőgazdasági üzemi terület bővítéseként valósul meg, ezért a területi és tulajdonosi adottságokat tekintve helyhez kötött beruházásnak tekinthető. Mindezek figyelembe vételével, így a terület talajminőségi osztályba tartozásától, illetve a település területén lévő szántók talajminőségi átlagához viszonyított adottságoktól eltekintve, támogatható a mezőgazdasági termelő tevékenységeket kiszolgáló üzemi terület bővítése érdekében a termőföld végleges kivonása. A hatályos településrendezési eszközök előírásai, jelenlegi besorolás A hatályos településszerkezeti terv a volt TSZ területét beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi gazdasági területbe sorolta. Ezt az indokolta, hogy a mezőgazdasági területeken megengedett beépítési %-ot már akkor is meghaladta a major beépítettsége, ezért a terület az akkor hatályos országos jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági területek közé került. A kedvezőbb területkihasználás miatt a településszerkezeti terv a mezőgazdasági telephelyek bővítését, a lakóterületektől távolabb, keleti és déli irányba határozta meg, összesen mintegy 2,5 ha-os területet kijelölve. Azonban a fejlesztési területként kijelölt, 049/1 hrsz-ú telek hasznosításához szükséges a telekhatárok, tulajdoni határok átrendezése, de ez a jelenlegi tulajdonosi szándékkal nincs összhangban. Így a szabályozási tervben biztosított bővítési lehetőség kihasználására, érvényesítésére nincsen mód. A mezőgazdasági üzemi terület és a falusias lakóterület közötti, kb. 3 ha-os szántóterületeket a hatályos településszerkezeti terv általános mezőgazdasági területbe sorolta. A hatályos szabályozási terv a területet G-mü-1 és G-mü-3 jelű, mezőgazdasági üzem építési övezetbe sorolta. Mivel a mezőgazdasági üzemi terület a belterülethez, lakóterületekhez közel található, így az állattartással járó esetleges bűzhatás mérséklése érdekében a szabályozási terv a lakóterületek irányába 10 méter széles sávban beültetési kötelezettséget jelölt. A hatályos építési szabályzat építési övezeti előírásai szerint 25 %-os beépítettséggel, 40%-os zöldfelület megtartásával 7,5 m-es építménymagassággal helyezhetők el épületek, technológiai építmény (pl.: terményszárító, silótorony, víztorony) magassági korlátozás nélkül helyezhető el. A hatályos szabályozási terv a major burkolt feltáró útját kiszabályozta, a meglévő építmények között rendelkezésre álló hely figyelembevételével, 12,0 m széles szabályozási szélességgel. A fejlesztési területként kijelölt 048/3 és 048/4 hrsz-ú telkek Má-2 jelű, általános árutermelő övezetként kerültek lehatárolásra, melybe elsősorban a szántóföldi hasznosítású mezőgazdasági területek tartoznak. Módosítási javaslat és annak várható hatása A meglévő mezőgazdasági üzemi terület fejlesztése, a jelenlegi mezőgazdasági termelést szolgálná a terménytároló kapacitás bővítése, vagyis a gazdasági célú hasznosítás érdekében. A gazdasági területfelhasználás bővítése településszerkezeti tervi módosítást tesz szükségessé. A településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági célú hasznosítást támogatja, a mezőgazdasági termelés hosszú távú megtartását segíti. A fenti módosítási igény az érvényben lévő településfejlesztési koncepció céljaival nem ellentétes. A településen a munkahely megőrzés és bővítés céljait és a hagyományos területhasználat fenntartását szolgálja. A meglévő gazdasági területet a belterület felé, valamint a kiszolgáló út irányába lehet bővíteni. A településszerkezeti terv módosítása során a mezőgazdasági üzemi terület jelenlegi 7,88 ha-os területe TÉR-T-REND KFT. 12

15 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK megközelítően 1,07 ha-ral nő, így ~8,95 ha-ra változik. A gazdasági terület növelése révén megoldható további tároló építése. Az átsorolás révén az általános mezőgazdasági terület-felhasználási besorolás ugyanennyivel csökken, mely kedvezőtlen hatást települési szinten nem eredményez. A területfelhasználás gazdasági területről különlegesre változik, az időközben bekövetkezett OTÉK módosítás miatt, de a célzott területhasználat, azaz a mezőgazdasági üzemi hasznosítás ugyanaz marad. A módosítást a TM jelű településszerkezeti terv tartalmazza. A beépítésre szánt terület növelése jelentős mértékű biológiai aktivitásérték csökkenéssel jár tervi szinten. A biológiai aktivitásérték (BIA) visszapótlása, egyensúlyának biztosítása érdekében, szükséges a településszerkezeti terv egyéb területein való módosítása (lásd. 3 jelű terület). A terület használatának megváltoztatásához a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervet is módosítani szükséges. A lehatárolt területre szabályozási terv készül, mely módosítja az érvényben lévő szabályozási tervet, és beépül a helyi építési szabályzat mellékletei közé. A hatályos szabályozási terv a gazdasági terület és mezőgazdasági területek között 10 méteres szélességben védő zöldsáv kialakítást határozott meg. A védő zöldsáv a módosítást követően is megmarad, átkerül a fejlesztési terület és a meglévő üzemi terület közötti védő zöldsáv átkerül a fejlesztési terület nyugati oldalára a mezőgazdasági területek felé, az eltérő területhasználat egymásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak kiszűrése érdekében, valamint az időszakosan esetleg jelentkező porterhelés mértékének csökkentése érdekében és a major tájba illesztését szolgálóan. A szabályozási terv a fejlesztési területen építési helyet jelöl, melyet mindig az aktuális telekhatárok figyelembevételével, az elő- oldal és hátsókert meghatározásával kell pontosítani. A feltáró út irányából 5 m-es előkertet kell biztosítani, az építési határvonalak meghatározásánál a 8417 j. út 50 m-es védőtávolságát és a mezőgazdasági területek felé jelölt 10 m.es védő zöldsávot kell figyelembe venni. A tervezett módosítás során a fejlesztési terület, a környező területhez hasonlóan, Gm-1 jelű építési övezetbe kerül, mely részletes előírásait a hatályos építési szabályzat 13. -a tartalmazza. Az építési övezet telkeire vonatkozó fontosabb telekalakítási és beépítési paraméterek a következők: építési övezet jele: Gm-1 Beépítési mód: szabadon álló Legkisebb telekterület: 2500 m 2 legkisebb telekszélesség: 40 m Legnagyobb beépítettség: 25% Legkisebb zöldfelület: 40% Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m. A terménytárolás épületei a termelés biztonságát segítik, a teljes vertikumot teszik gazdaságosabbá. A gazdasági terület növelése és fejlesztése, Bezi belső lakóterületeit nem terheli. A jelenlegi 8 ha-os gazdasági területfelhasználás további 1ha-os területtel bővül, ennek révén biztosítottá válik a telken belüli parkolás megoldása, a hivatásforgalom parkolási igénye is. A tervezett gazdasági tevékenység növekedése többlet forgalomnövelő hatást nem eredményez, mivel a mezőgazdasághoz kapcsolódó tárolás, raktározás feldolgozás helyéül szolgál. Az átsorolás lakó- és egyéb védendő használatú területeket közvetlenül nem érint. A területtől nyugatra 120m-t meghaladó távolságra van lakóterület. A terület kiszolgálása a meglévő gazdasági területet feltáró utakon keresztül, a lakóterületek terhelése nélkül valósítható meg. A tervnek várható jelentős negatív környezeti hatásai nem lesznek, területi kiterjedése lokális. A gazdasági célú területfejlesztések a népesség munkához jutását segítik elő, amely kapcsán a település népességmegtartó ereje növekedni fog. Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A meglévő mezőgazdasági üzemi területhez kapcsolódó, új beépítésre szánt terület természeti értékként nyilvántartott, illetve meghatározott területet nem érint. Az építési övezet előírásai szerint az eltérő terület-felhasználású területtel érintkező, vagyis a mezőgazdasági területekkel szomszédos telekhatárok mentén kötelezően megvalósítandó legalább 10,0 m széles, többszintű növényzetből álló védőzöld-sáv, valamint az építési övezetben megvalósítandó legalább 40%-os területarányú kötelező zöldfelület fás növényzetének kialakítása megfelelő mértékben biztosít lehetőséget a beépítésre szánt terület táj- és településképi szempontból elvárható látványának kialakításához, településképi illesztéséhez. A TÉR-T-REND KFT. 13

16 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK kötelező zöldfelületek kialakítása, a kötelező védőfásítás az eltérő területhasználatból eredő kisebb területfelhasználási konfliktusok feloldásához is jó megoldás. A tervezett mezőgazdasági üzemi terület a belterületet 120 m-re közelíti meg, közelsége miatt a gazdasági mezőgazdasági üzemi területen nagylétszámú állattartáshoz szükséges állattartó épület nem építhető, nagylétszámú állattartás és a környezetet légszennyező, bűzős anyagokkal zavaró mértékben megterhelő egyéb más tevékenység nem folytatható. A területen keletkező kommunális és egyéb szennyvizeket egyedi, zárt, szivárgásmentes, közműpótló tározóban kell gyűjteni és a területről a hatóságilag erre a célra engedélyezett szennyvízkezelő létesítményre kell elszállíttatni mindaddig, amíg a település szennyvízcsatorna hálózata a rákötéshez nem áll rendelkezésre. Közlekedési és közművesítési javaslat A meglévő mezőgazdasági üzemi terület fejlesztési területe előtt halad a 8417 j. Tét-Lébény összekötő út., melynek szabályozási szélessége az érintett szakaszon 16 méter. A 8417 j. összekötő út külterületi jellege továbbra is megmarad, ezért az út tengelyétől számított méteres védőtávolságon belül építési tevékenység végzéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. Mindezt figyelembe véve a mezőgazdasági üzem bővítési területét érintően, az építési hely határa a védőtávolság határával megegyező. A bővítés jelentős forgalomnövekedést nem gerjeszt, így közlekedéshálózat fejlesztési vonzata nincs. Új csomópont építése meglévő csomópont átépítésének igénye nem jelentkezik. A fejlesztési terület megközelítése8417 j. útra csatlakozó, leaszfaltozott és kiszabályozott 12 m szabályozási szélességű feltáró útról történik. A 12m alkalmas arra, hogy az út szerep mellett a közművek elhelyezéséhez szükséges területsávot és védősávot befogadja, valamint a 6m-es burkolati szélesség mellett a felszíni vízelvezetés árokrendszere számára is marad elegendő hely. Tekintettel a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági funkcióra, a 12m-re kiszabályozott kiszolgáló út kapubehajtóinak kialakításánál figyelembe kell venni a tehergépjárművek fordulási sugarát. Az álló járműforgalom számára, telken belül kell és lehet a szükséges parkoló felületet biztosítani. A tervezett fejlesztés jelentős közműkapacitás igény növekedéssel nem jár. A mezőgazdasági üzemi fejlesztési terület ivóvíz és mezőgazdasági üzemivíz ellátása a konkrét igények ismeretében határozható meg. Átlagos vízigény esetén a helyi hálózatról kiszolgálható, speciális igények esetén saját vízmű-telep építése is szükséges lehet. A mértékadó tűzszakasz területe 300 m 2, oltóvíz igénye 900 l/min. A belterülethez nem kapcsolódó fejlesztési területnél javasolt egyedi, korszerű kis-tisztítómű építése. Javasolt továbbá a szürkevíz és zöldvíz hálózatok kiépítése, a felhasználható kommunális vizek továbbhasznosítása. A mezőgazdasági üzemű terület gázellátása a helyi gázelosztó hálózatról kiszolgálható. A mezőgazdasági üzemi terület elektromos teljesítmény igényét a konkrét tevékenység ismeretében kell meghatározni, és a szükséges fejlesztéseket ennek ismeretében kell megrendelni. A terménytárolók, esetleg terményszárító önálló trafó telepítését teszi szükségessé. TÉR-T-REND KFT. 14

17 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: Szabadság út és a régi tó közötti terület Tervezési feladat: Településközponti vegyes terület kijelölése TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása A 2. jelű tervezési terület a község belterületén, annak központjában található. A terület jelenleg beépítetlen, a Szabadság utca mentén elhelyezkedő településközpont vegyes területbe tartozó teleksor mögött helyezkedik el. A terület a település fő útjáról, a Szabadság utcáról (8417 j. összekötő út) nyíló keskeny közön keresztül közelíthető meg. A terület közvetlen környezetében falusias lakóterületek, valamint a különleges rekreációs területbe sorolt volt tó területe találhatók. A település központjában található hasznosítatlan terület a volt tó : amelynek egy része vízállás, ahova a csapadékvíz elvezető árkok is vezetnek ben az önkormányzat a területen új kulturális faluközpont kialakítását tervezte, egyrészt a tó visszaállításával, a szomszédos erdőterületet, mint parkerdő bevonásával (az erdőben esetleg tornapályák, pihenők létesítésével), másrészt a vizes területhez kapcsolódó apró kertes telkek összevonásával kulturális, vendéglátó, szolgáltató, TÉR-T-REND KFT. 15

18 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK idegenforgalmat szolgáló funkciójú épületek létesítési lehetőségének megadásával. Időközben azonban kiderült, hogy a tó és környezete rendbetétele eléggé problémás nem csak a pályázati és önkormányzati anyagi keretek szűkössége miatt, hanem amiatt is, hogy a régi tó a feliszapolódott, és háborús lőszerekkel, fegyverekkel, maradványokkal szennyezett a régi vízfelület és környezete. A terület megtisztítása irreálisan drága, a revitalizáció megtervezése és megvalósítása rendkívül összetett és bonyolult, ezért a közeljövőben ennek megvalósulása nem várható. A különleges rekreációs tavas területhez délről kapcsolódik egy aprótelkes, szintén már beépítés nélküli kb. 0,4 ha terület, amin az egyes telkeknek közterületi kapcsolata sincs. Ezen a területen kíván fejleszteni a szomszédos 179. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (részben a tulajdonosi azonosság okán). A 179.hrsz-ú telek jelenleg falusias lakóterületbe tartozik, a lakóépület mögött műhely és raktárépületek sorakoznak. A telken faszerkezetek készülnek játszóterek berendezéséhez és 3m-es magasságú télikertekhez. A kisüzem a jelenlegi lakótelken már nem tud tovább fejlődni, bővülni, ezért kíván áttelepülni a jelenlegi beépítetlen, hasznosítatlan telkekre. Az elmúlt években elkezdődött, illetve folyamatban van a jelenleg kisméretű, nehezen hasznosítható és beépíthető telkek kivásárlása, összevonása és közös hasznosítása. A hatályos településrendezési eszközök előírásai, jelenlegi besorolás A település központjában található hasznosítatlan, beépítetlen, a hatályos településszerkezeti terv különleges rekreációs területbe sorolta, elsősorban szálláshely szolgáltató, vendéglátó és kulturális létesítmények elhelyezése céljából. A terület és a Szabadság utca között húzódó teleksort pedig településközponti vegyes területfelhasználási egységbe helyezte. A kisméretű, szabálytalan telkeket a hatályos szabályozási terv Kr-2 jelű építési övezetbe sorolta. A terület feltárását a hatályos szabályozási terv vegyes használatú úttal - a Szabadság utca irányából biztosította. A Szabadság utcának a rekreációs területhez csatlakozó szakasza Vt-1 jelű településközponti vegyes építési övezetbe került, itt vegyesen helyezhető el ellátási- intézményi funkció és lakófunkció egyaránt. Módosítási javaslat és annak várható hatása A 2. jelű terület fejlesztése szélesebb körű funkciók elhelyezhetőségét célozza meg. A településszerkezeti terv módosítása a településközponti területfelhasználást javasolja nagyságrendileg 0,4 ha-os területen. Ezzel két beépítésre szánt terület között, a különleges rekreációs és a településközponti vegyes területek között változik a terület-felhasználási egység határa. A szabályozási terv módosítása során a környezet beépítési paraméterei lesznek irányadók, így az övezeti átsorolás kapcsán az építési szabályzat nem módosul, a telkek a már meglévő Vt-1 jelű településközponti vegyes építési övezetbe kerülnek, a hatályos építési szabályzatban rögzített paraméterekkel. Az építési övezeti átsorolásból következően a telkek beépítési paraméterei a következők szerint változnak. Építési övezet jele: Kr-2 Vt-1 Beépítési mód: Szabadon álló Oldalhatáron álló, szabadon álló Legkisebb telekterület: 600 m m 2 Legkisebb telekszélesség: Legkisebb telekmélység: Legnagyobb beépítettség: 25% 40% Legkisebb zöldfelület: 50% 30% Legnagyobb építménymagasság: 5,5 m K, 5,0 m Építési hely határai: előkert 5,0 m, oldalkert 3,0 m, hátsókert 6,0 m. előkert 0 m, oldalkert 4,5 m, hátsókert 6,0 m. A település központjában tervezett településközponti vegyes kijelölés kis mérete és jó megközelíthetősége révén jelentős negatív hatást környezetére nem jelent. TÉR-T-REND KFT. 16

19 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A Kr jelű beépítésre szánt különleges rekreációs területből Vt jelű településközpont vegyes területek építési övezetébe átkerülő területen védendő természeti érték nincs. A beépítésre szánt terület övezetmódosításával a terület beépíthetősége nő, a kötelező zöldfelület mértéke csökken, de a terület rendezett körülmények között a település lakossági érdekeinek, a terület tulajdonosi szándékainak megfelelően hasznosulhat. A változtatás 0,4 ha nagyságú területet érint, ahol a tervezett beépítésre szánt terület hasznosítása, funkciója és a beépíthetőség intenzitása módosul, de ennek ellenére elegendő terület marad a tókörnyék későbbi időszakban megvalósítható rekreációs célú hasznosításához, rendezéséhez. Közlekedési és közművesítési javaslat A fejlesztés és módosítás nem keletkeztet változást a közlekedéshálózati rendszerben. A lakótelken működő kisüzem kiszolgálása jelenleg is a Szabadság utca felöl biztosított. A fejlesztés logisztikai, üzemtechnológiai átrendeződést jelent (elsősorban raktár és szárítófelület növelést). Többlet forgalmat nem generál sem a ki és beszállítás kapcsán, sem a hivatásforgalom kapcsán. A meglévő kiszabályozott közterületek szélességei változatlanul megmaradnak a Szabadság utca (8417 jelű út) több, mint 30 m szélességben, az északi nyúlványa 10 m szélességben, a telekjogilag meglévő végfordulóval. A meglévő és kiszabályozott közlekedési közterületek besorolásai is változatlanok maradnak (országos mellékút és települési vegyeshasználatú út). Fejlesztésként szükségessé válik az északi nyúlvány 6m-es burkolati szélességű leaszfaltozása. A parkoló felületeket mindkét telek esetében (a lakótelken és a Vt-1 jelű övezetbe sorolt telken is) telken belül kell kialakítani. Az új építési telkek a meglévő közműhálózatokról kiszolgálhatók, a fejlesztés nem keletkeztet olyan kapacitásigény növekedést, ami a hálózatok átépítését tenné szükségessé. A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli elektromos hírközlési hálózatok a fejlesztés kapcsán jelentkező igényeket ki tudják elégíteni. TÉR-T-REND KFT. 17

20 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: A kertaljai rétek dűlőben található erdőterületek Tervezési feladat: Erdőterületi átsorolással érintett terület TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása Az előzetes egyeztetési anyagban jeleztük, hogy a tervezett módosítások jelentős biológiai aktivitásérték csökkenéssel fognak járni, a visszapótlás miatt szükséges egyéb területek bevonása. Az 1. és 2. tervezési terület esetében településszerkezeti tervi módosítás a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint meghatározható biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. Ennek megfelelően a tervkészítés folyamán a 3. jellel jelölt területet is be kell vonni, ahol a hiányzó biológiai aktivitásérték visszapótolható. A Kertaljai rétek területén található, üzemtervezett erdőterületek átminősítése történik a jelenlegi mezőgazdasági területi besorolásból, gazdasági erdőterületbe. Ez az erdészeti nyilvántartásban szereplő, üzemtervezett erdőterület (7/B erdőtag, erdőrészlet) egy részét érinti, a biológiai aktivitásérték visszapótlásához szükséges 0,9 ha-os terület átsorolásával. A területen telepített erdő található, melynek elsődleges használata gazdasági célú. TÉR-T-REND KFT. 18

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Iktatószám: Ügyintéző: Wittek Krisztina főépítész

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01

DUNASZIGET. Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 DUNASZIGET Településrendezési tervmódosítás Teljes eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. április TH-15-02-01 2 Dunasziget településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ. Celldömölk 5 részterületére vonatkozó TSzT és HÉSz módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ. Celldömölk 5 részterületére vonatkozó TSzT és HÉSz módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Celldömölk 5 részterületére vonatkozó TSzT és HÉSz módosításáról (314/ 2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. -a szerinti véleményeztetési anyag) IMMO-CENTER MŰTEREM 2015. július ELŐZETES

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben