BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE"

Átírás

1 BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV. 30.) HATÁROZATTAL ÉS 8/2013. (V. 2.) RENDELETTEL ELFOGADVA MÁJUS

2 BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA KÉSZÍTETTÉK: Településrendezés: TÉR-T-REND Kft. Wolf Beáta s.k. vezető településtervező, TT/1É Révész László s.k. településmérnök Tájrendezés, környezetalakítás: Topoland Bt. Tóthné Pocsok Katalin településrendezési zöldfelületi és tájrendező tervező, TK Közlekedés: TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. Tóth Attila Gábor településrendezési közlekedési tervező, K1d Közművek, hírközlés: Felhős Koppány településrendezési vízi közmű tervező, TV-T Csereklyei Tibor településrendezési energia-közmű tervező, TE-T Molnár Attila településrendezési hírközlési tervező, TH-T MÁJUS

3 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK 2 2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP 3 3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 3 4. TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, INDOKLÁSA 4 5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 6 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE 9 7. TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK 9 8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA 10 MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET BŐVÍTÉSE 11 TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET KIJELÖLÉSE 15 ERDŐTERÜLETI ÁTSOROLÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM TERÜLETI MÉRLEG ÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDFELÜLETEK KÖRNYEZETVÉDELEM - KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK, KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA KÖZMŰELLÁTÁS VIZSGÁLATA ÉS JAVASLATA VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS HÉSZ RENDELKEZÉSEI 22 TÉR-T-REND KFT. 1

4 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. ELŐZMÉNYEK Bezi Község közigazgatási területének egészére évben készültek el a településrendezési eszközök. Bezi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2004.(II.18) önkormányzati határozatával elfogadta Bezi településfejlesztési koncepcióját. A koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv és a kül- és belterületet egyaránt lefedő szabályozási terv elkészítésére, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására. A képviselőtestület a településszerkezeti tervet 60/2004. (XI. 2.) önkormányzati határozatával fogadta el, a település egészére vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási terveket 19/2004. (XI. 3.) önkormányzati rendelettel állapította meg. Az önkormányzat a településrendezési terveket és az építési szabályzatot több részterület vonatkozásában 2011-ben módosította (56/2011. (IX. 08.) önkormányzati határozat és 8/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet). Jelen eljárással párhuzamosan indult, a 0166-os hrsz-ú telek közterületi határvonalának módosítására irányuló szabályozási terv módosítás, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A. szerinti egyszerűsített eljárással, melyet a 16/2012. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel fogadott el a képviselő-testület. Az eltelt időszakban két, településszerkezeti terv módosítást is jelentő, fejlesztési elképzelés is jelentkezett, mely módosítási igény az érintett területek tulajdonosainak, fejlesztőinek kérelme alapján merült fel. A beérkezett egyedi kérelmeket a képviselő-testület a mellékelt 17/2012. (III. 8.) határozatával támogatja, és szükségesnek tartja a településrendezési tervek és építési szabályzat módosítását célzó eljárás megindítását. Az egyes tervezési feladatok elkészítésével Bezi Község Önkormányzata a TÉR-t-REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft.-ét bízta meg. A módosítási igény összhangban van a község településfejlesztési koncepciójával, a munkahely megőrzés, munkahelybővítés szándékával. Jelen módosítás célja a fejlesztési elképzeléseknek megfelelően a településszerkezeti terven jelölt területfelhasználási egységek módosítása, valamint az ennek megfelelő építési jog biztosítása. A szabályozási terv módosítások meghatározzák a terület fejlesztési lehetőségeit, a településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználás és a területhasználat megvalósításához szükséges építési övezeti előírásokat, így a beépítés módját és paramétereit, az infrastrukturális elemek helyét és ezek területi biztosítását. Jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, így a településszerkezeti terv módosítását, az építési szabályzat módosítását és ennek mellékleteként a szabályozási tervek módosítását. A dokumentáció az egyes módosítandó területek sorszáma szerinti tagolásban tartalmazza az alátámasztó munkarészeket. Ezek az alátámasztó munkarészek területenként tartalmazzák a tervi változások indoklását. A településszerkezeti tervi módosításokhoz, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához közös alátámasztó munkarészek készültek. Az indoklások kitérnek a különböző szakági munkarészekre azon területrészeknél, ahol a módosításnak szakági vonzata is van, valamint azokra a vizsgálatokra és fejlesztési elképzelésekre, amelyek a terv készítését meghatározták. Jelen dokumentáció részeként az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 3. (3) bekezdése szerint meghatározott kötelező alátámasztó szakági munkarészek azon részei kerülnek módosításra, melyeket az új területfelhasználási változtatási igény érint ( az OTÉK 2. (6) bekezdése és 4. (5) a) pontja szerint). Jelen módosítás keretében nem kerül sor a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek egységes összeszerkesztésére. Egységes megjelenítésre a teljes településre kiterjedő felülvizsgálat részeként kerülhet sor. Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.. (3) bekezdése értelmében a település egy részére készülő rendezési tervnél és helyi építési szabályzatnál a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Mivel a tervezett módosítások megvalósulása jelentős környezeti terhelő hatást nem okoz, így az érintett szervek az egyeztetési eljárás Étv. 9. (2) bek. szerinti előzetes egyeztetési eljárás során környezeti vizsgálat és értékelés készítését és lefolytatását nem tartották szükségesnek. Az előzetes eljárás kapcsán (Étv. 9. (2) bek.) beérkezett észrevételek, adatok, vélemények, általános jogszabályi hivatkozások figyelembe vételre kerültek a terv készítése során. A módosítás részterületeket érint, nem terjed ki a teljes településre, így településrendezési tervtanácsi véleményeztetés igénye nem merül fel. TÉR-T-REND KFT. 2

5 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP A tervezési alaptérkép a földhivataltól megvásárolt, tervező részére adatszolgáltatásként átadott ingatlannyilvántartási alaptérkép digitális állományára készült. A fenti digitális alaptérkép magassági adatokat nem tartalmaz, de a belterület és a beépítésre szánt területek esetében kiegészült az 1: léptékű topográfiai térkép szintvonalaival, valamint a légifotó alapján a földhivatali térképen nem ábrázolt, meglévő, geodéziailag be nem mért épületek kontúrjával. A tervezési terület közvetlen környezetének térképi ábrázolása a hatályos településrendezési tervek állományának felhasználásával készült. A településrendezési tervek módosítása, valamint a területi mérleg számítása a 2004-ben készített, majd többször módosított érvényben lévő rendezési tervként szolgáltatott állomány felhasználásával készült. 3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA Az 1. jelű módosítással érintett terület a belterület közelében helyezkedik el, a belterülettől keletre, a Bezit Enesével, és az M85-ös jelű gyorsforgalmi úttal összekötő 8417 j. Tét- Lébény összekötő út mentén. A régi szövetkezet területén kijelölt, meglévő beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület és a belterület között mezőgazdasági, szántó területek találhatók zárványként, beépítésre szánt területek és utak által körülzárva. A módosítási igény a mezőgazdasági üzem feltáró útja mentén elhelyezkedő, beépítésre szánt területekhez közvetlenül kapcsolódó 048/3 és 048/4 hrsz-ú ingatlanokat érinti, melyek összterülete 1,07 ha. A tervezési terület lehatárolása ennél tágabb területet érint, megfelelve az (Étv.) 12. (1) bekezdésében foglaltaknak, így a tervezési területet északról a 8417 j. országos összekötő út, nyugatról a 046 hrsz-ú feltáró út, keletről és délről tervezett, a hatályos szabályozási terven KIVONAT BEZI KÖZSÉG HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVÉBŐL 19/2004. (XI. 3.) RENDELETE, MÓDOSÍTVA A 8/2011. (XI. 08.) RENDELETTEL kiszabályozott közterület, a major feltáró útja határolja. A 2. jelű módosítással érintett terület a község belterületén, annak központjában található. A terület jelenleg beépítetlen, a Szabadság utca mentén elhelyezkedő településközpont vegyes területbe tartozó teleksor mögött helyezkedik el. A tervezési terület lehatárolásánál a szomszédos településközpont vegyes terület is érintett, mivel vizsgálandó a belső területek további feltárásának lehetősége. Így a tervezési terület határa az egyes területfelhasználási egységek határánál húzódik. TÉR-T-REND KFT., Kr 3

6 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A fenti területek fejlesztési elképzelések szerinti településszerkezeti tervi módosítása a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. Ezért a tervkészítés folyamán szükségessé vált - az előzetes egyeztetési anyagban is már jelezve - egyéb terület bevonása is, ahol a hiányzó biológiai aktivitásérték visszapótolható. Az érintett módosítás során beépítésre nem szánt erdőterület kerül kijelölésre azon a területen, melyet a hatályos településrendezési tervek mezőgazdasági területként kezel, de üzemtervezett erdőterületként nyilvántartott, az erdő telepítése már megtörtént. 4. TERVKÉSZÍTÉS CÉLJA, INDOKLÁSA Bezi Község Képviselő-testülete az érintett területekre vonatkozóan módosítani kívánja településszerkezeti tervét, helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét a településfejlesztési elképzelései és az érvényben lévő településrendezési eszközeiben rögzítettek összehangolása érdekében. Beépítésre szánt terület bővítése történik az 1. jelű terület esetében a meglévő mezőgazdasági üzemi terület nyugati irányú növelésével. A meglévő több tulajdonos által használt mezőgazdasági üzemi terület, birtokközponti jelleggel közel 1 ha-ral nő, lehetőséget adva további új létesítmények (terménytároló, terményszárító) kialakítására. A helyhez kötött más célú hasznosítás építésjogi keretei szükségessé teszik a településrendezési tervek módosítását. A 2. jelű tervezési terület esetében, településközpont közelében elhelyezkedő terület a hatályos terv szerinti célzott különleges rekreációs tevékenységhez kapcsolódó területhasznosítási besorolásba tartozik. Vállalkozói befektetői oldalról nem, vagy csak nagyon nehezen, hosszútávon túl valósítható meg a volt tó környékének rendbetétele, így csak hosszútávon túl jelentkezhet a rekreációs tevékenységhez kapcsolódó építési igény is. Ehelyett a területet a tulajdonosa, egyéb rendeletetést nem zavaró műhely céljára kívánja hasznosítani. Az üzem játszótéri felszerelések készítésével és összeszerelésével foglalkozik a területtel közvetlenül határos lakótelken. Ez a tevékenység nem keletkeztet zavaró hatást sem a lakófunkcióra, sem a településközponti funkciókra (vendéglátás, kereskedelem) és nem lehetetleníti el a volt tó későbbi rekultivációját, életre keltését sem. A fenti fejlesztési cél megvalósíthatósága teszi szükségessé a településrendezési eszközök módosítását. A fenti módosítási igények a biológiai aktivitásérték csökkenésével járnak, ennek ellensúlyozása céljából, mezőgazdasági (rét, legelő jellegű) területek átsorolása történik védelmi erdőterületbe (3. terület). A módosítás az egyes területek esetében meghatározza az igénybevétel kereteit és feltételeit, az építés paramétereit, a szükséges közmű és infrastruktúra ellátás fejlesztését és- a környezetvédelmi keretfeltételeket. 5. ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervvel 1 (OTrT) az összhangot a Győr Moson Sopron Megyei Területrendezési Terven 2 (GyMSMTrT) keresztül a közigazgatási terület egészére készülő településszerkezeti terv kapcsán kell biztosítani. Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani. 5.1 ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV Az OTrT országos szerkezeti tervlapja főbb szerkezeti elemként a közigazgatási terület déli részén haladó M85-ös autópálya nyomvonalának Enesét elkerülő szakaszát jelöli. A közigazgatási terület déli csücskét érinti az országos villamosenergia-átviteli hálózat elemeként 400 kv-os átviteli hálózat távvezeték. Egyéb infrastruktúrával kapcsolatos országos szerkezeti jelentőségű elem nem érinti a közigazgatási területet. Az OTrT szerkezeti terve határozza meg az országos terület-felhasználási kategóriáknak megfelelő besorolást, mely szerint Bezi 1 többször módosított Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény, a kivágatok a évi módosítás alapján készültek 2 Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról TÉR-T-REND KFT. 4

7 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK község közigazgatási területének egésze mezőgazdasági térségbe sorolt. Települési térsége 100 ha alatti besorolású. Az OTrT országos övezetei közül az országos ökológiai hálózat, tájképvédelmi terület övezete és a kiváló KIVONAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE VÁTI termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti, melyek pontosítása a megyei területrendezési terv feladata KIVONAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL ÖVEZETI TERVLAPOK VÁTI Az országos övezet szerint Bezi közigazgatási területének egésze országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. Az OTrT-ben (VÁTI, 2007.) meghatározott országos övezeti lehatárolás településhatáros, amelyben az országos tájképvédelmi terület övezet tartalmaz olyan településeket, amelyek vagy természeti, vagy kulturális örökségi, vagy mindkét szempont együttes jelenléte alapján kerültek be az övezetbe. Nem ismert, hogy Bezi közigazgatási területét milyen szempontok alapján sorolták ebbe az övezetbe. A GYMSMTrT az országosan lehatárolt településeken belül konkrét folthatáros övezeti tartalmat állapíthat meg. Ehhez képest, a megyei terv (VÁTI, 2010.) Bezi közigazgatási területére sem országos, sem pedig térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet területét nem jelöli ki. Az országos ökológiai hálózat övezetébe és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe sorolt területrészek egyike sem érinti a módosítással érintett területeket. TÉR-T-REND KFT. 5

8 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 5.2 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV A GyMSMTrT a központi belterületet és az M85-ös nyomvonala mellett tervezett gazdasági területet hagyományos vidéki települési térségként kezeli. A közigazgatási terület többi része egységesen a mezőgazdasági térség része, beleértve a meglévő beépült területeket (Pihenő-puszta területe, mezőgazdasági üzemi terület) és meglévő, üzemtervezett erdőterületeket is. KIVONAT A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVBŐL TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV A megyei területrendezési terv térszerkezeti terve és a jelenlegi területhasználat, valamint az érvényben lévő, a megyei tervet megelőzően 2004-ben jóváhagyott, településszerkezeti terv között több eltérés is tapasztalható. A megyei terv felülvizsgálata kapcsán a 2004-ben elfogadott településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztési területek, így az Enese elkerülő út mellett jelölt gazdasági terület átkerült hagyományosan vidéki települési térségbe. Azonban a megyei terv módosítása során a belterülettől keletre lévő volt major és környéke hagyományosan vidéki települési térségből mezőgazdasági térségbe került átsorolásra, a Pihenő pusztai belterület továbbra is mezőgazdasági térségbe tartozik. Az érintett terület jelentős része jelenleg is beépítetett terület, belterület, mely átalakulóban van. A hatályos településszerkezeti terv a volt major területét beépítésre szánt, gazdasági területen belüli mezőgazdasági üzemi területfelhasználásba (területe kb. 9 ha) sorolja. A településszerkezeti terven erdőterületként kezelt, jelenleg is erdő művelési ágba sorolt területek egy részét a megyei terv szerkezeti tervlapja szintén mezőgazdasági térségként kezeli. A fentiekből adódóan, az összhang biztosításával Bezi fejlesztési lehetőségei az eltérésekből adódóan csökkennek. A településszerkezeti terv felülvizsgálatánál mérlegelni kell majd, a településszerkezeti terv és megyei terv szerkezeti terve közötti ellentmondások feloldásának lehetőségeit, így meg kell vizsgálni területrendezési hatósági eljárás (76/2009, (IV. 8.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés g) pontja alapján) lefolytatásának szükségességét is. GyMSMTrT megyei terület-felhasználási kategória (min. %-os aránya) Megyei terv terület ha Érvényben lévő szerkezeti terv terület Módosított szerkezeti terv terület ha % ha % Hagyományosan vidéki települési térség 89,7 93,5 104,2% 94,6 105,4% Erdőgazdálkodási térség (85%) - 31,0-31,9 - Mezőgazdasági térség (85%) 990,9 956,1 96,5% 954,1 96,3% Vízgazdálkodási térség (90%) 5,4 5,4 100,0% 5,4 100,0% Egyedi építmények által igénybe vett terület M85 autópálya 34,0 34,0 100,0% 34,0 100,0% Összesen: TÉR-T-REND KFT. 6

9 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A megyei szerkezeti tervlapon meghatározott területfelhasználási kategóriák a települési területfelhasználási egységek megfeleltetésével a fenti táblázatnak megfelelően alakulnak, az OTrT 6. (2) bekezdésében meghatározott eltérési lehetőségek figyelembevételével. A településszerkezeti terv és a térségi szerkezeti terv összhangjának igazolása céljából, a területi mérleg számításánál a települési térségbe a település belterülete, valamint az ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak [OTrT pont], ennek megfelelően határoztuk meg a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási egységei alapján a települési térségbe tartozó területeket (lásd. a táblázat az érvényben lévő szerkezeti terv oszlopát). Települési térségbe került a belterület, valamint a major és a Pihenő-puszta beépítésre szánt területe. A településszerkezeti terven mezőgazdasági területbe sorolt területeket vettük figyelembe mezőgazdasági térségként, az erdőterületbe sorolt területeket pedig erdőgazdálkodási térségként. Jelen módosítás a mezőgazdasági térség felhasználható tartalékát csökkenti. Az OTrT vonatkozó előírása szerint mezőgazdasági térség 85%-át kell beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület-felhasználásba tartani. A bővítéssel együtt a tervezett beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területhasználat a mezőgazdasági térség kevesebb, mint 1%- át teszi ki, így az összhang szempontjából a bővítésnek nincs akadálya. A településszerkezeti tervi szinten meghatározott eltérések - a megyei tervben mezőgazdasági térségként meghatározott terület - 16,87 ha-os részét érintik, mely nem éri el a megyei tervben meghatározott, a közigazgatási terület egészére vetített 148,6 ha-os eltérési lehetőséget. Az OTrT vonatkozó rendelkezései szerint a mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki, a hagyományosan vidéki települési térség nagyvárosias lakóterület kivételével bármilyen területfelhasználási egységbe sorolható. Ennek megfelelően a településszerkezeti terv módosítás a megyei tervben mezőgazdasági térségként jelölt területen mezőgazdasági üzemi, illetve gazdasági erdő területfelhasználási egységbe, a hagyományosan vidéki települési térségként jelölt területen pedig településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolta a területeket. Összefoglalóan megállapítható, hogy jelen településszerkezeti tervi módosítás a területfelhasználási kategóriákra meghatározott értékeket, illetve eltérési lehetőségeket nem haladja meg. A megyei övezeti tervlapok közül Bezi közigazgatási területét rendeletileg több megyei övezet is érinti, így a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, az ökológiai folyosó övezete, rendszeresen belvíz járta terület övezete, a fejlesztéssel érintett tervezési területekre egyik sem terjed ki. Az ökológiai folyosó övezetében kizárólag az üzemtervezett erdőterületek egy részének erdőterületi átsorolása történik a biológiai aktivitásérték egyensúlyának megőrzése érdekében. Bezi község közigazgatási területét érintően a megyei területrendezési terv, ellentétben az OTrT-vel, tájképvédelmi területet nem határol le. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat Közgyűlése190/2010. (IX. 17.) közgyűlési határozata szerint Bezi közigazgatatási területe érintett a térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetével és a szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezetével, ezek elhelyezésére vonatkozó fejlesztési elképzelés nincs. A megyei területrendezési terv rendeletileg elfogadott megyei övezeteit az alábbi táblázat tartalmazza. TÉR-T-REND KFT. 7

10 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 3 - BEZI TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE MAGTERÜLET ÖVEZETE, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÖVEZETE, PUFFERTERÜLET ÖVEZETE Az OTrT-vel ellentétben, a megyei terv Bezi közigazgatási területét nem sorolja sem országos, sem pedig térségi jelentőségi tájképvédelmi terület övezetébe. RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET ÖVEZETE Az ökológiai folyosó övezete a meglévő és tervezett belterülettől délnyugatra húzódik, a nyugati és déli közigazgatási határ mentén helyezkedik el. Nem érinti a fejlesztési területeket. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE A rendszeresen belvízjárta területi lehatárolás a beépítésre szánt területet és így a lakótelkeket délről határolja, korábbi tervhez képest csökkentett területen. A szomszédságban lévő lakóövezetek magassági szabályozásával kezelhető, a belvízjárta övezet közelségének negatív hatása. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete nem érinti a település közigazgatási területét. A csekély területű erdősáv a Szapud-Ószhelyi csatorna mellett van. 3 A kivágatok a megyei területrendezési terv mellékleteiből készültek: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének 12/2010. (IX. 17.) számú rendelete a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervről szóló 10/2005. (VI. 24.) számú rendelet módosításáról TÉR-T-REND KFT. 8

11 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RENDSZERE Bezi közigazgatási területén jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban, illetve készültek el: Bezi község Településfejlesztési Koncepciója Bezi község Önkormányzatának képviselő-testületének 14/2004. (II. 18.) számú határozata, mely fejlesztési céljai között szerepel a meglévő gazdasági (mezőgazdasági) termelőegységek hatékonyságának és jövedelmezőségének fokozása és a helyi munkahelyteremtés céljából környezetkímélő gazdasági egységek letelepítése, 60/2004. (XI. 2.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv (Tér-t-Rend Kft.), mely egyik alapfeladata új lakótelkek (kb. 50 db) kijelölése volt. A település központjában található hasznosítatlan, beépítetlen területeket rekreációs területként kezelte, új kulturális faluközpont kialakításának céljából. Gazdasági területet a major a lakóterülektől távolabbi részén jelölt, illetve az M85-ös nyomvonalához csatlakozóan. A településszerkezeti terv egyes részterületeit az 56/2011. (IX. 08.) számú képviselő-testületi határozat módosította, mely lakó- és gazdasági célú területhasználatot tett lehetővé a belterülettől nyugatra eső településrészeken. Bezi Község Önkormányzatának 19/2004. (XI. 3.) rendelete Bezi helyi építési szabályzatáról és szabályozási terveiről (Tér-t-Rend Kft.), melyek a közigazgatási terület egészét lefedték. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat a településszerkezeti terv szerint meghatározott területfelhasználási egységeket övezetekre és építési övezetekre tagolja, az építési telkek mérete, szerkezete, valamint a beépítés paraméterei és karaktere alapján. A szabályozási tervlapokat a 8/2011. (XI. 08.) önkormányzati rendelet módosította, a településszerkezeti tervi módosítással összhangban fejlesztési területek kijelölésével, illetve ezek felhasználásának részletes ütemezésével, valamint a bel és külterület 10 részterületét érintő szabályozási tervi módosításról. 7. TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSSZINTŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK Bezi község Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai kistérség keleti határán, a Tóköznek nevezett földrajzi és néprajzi tájon helyezkedik el. A kisfalu lakóinak száma 510 fő (2012. KSH), azon kevés jellemzően mezőgazdasági falvak közé tartozik, ahol az elmúlt 10 évben a lakónépességének száma több mint 25%-al nőtt. Ez elsősorban Győr közelségének, és jó közlekedési kapcsolatainak köszönhető. Bezi esetében Győr vonzása erősebb, mint a kistérségi központ szerepét betöltő Csornáé, mind földrajzi helyzetét, mind megközelíthetőségét, városhálózati szerepkörét és súlyát tekintve. Ezt tovább erősíti, hogy Bezi a győri járási hivatal illetékességi területéhez került. Bezi közigazgatási területének déli részén halad a tervezett M85 gyorsforgalmú út már megépült Enesét elkerülő szakasza, melynek a megközelítési lehetőségek javulásán keresztül várhatóan jelentős gazdaságélénkítő hatása lesz. A település belterülete a 8417 j. Tét-Lébény országos összekötő út (az út átkelési szakasz: Szabadság út) mentén helyezkedik el. A település belterületén található ennek és a Fehértóra vezető jelű Bezi bekötő útnak (Arany János utca) a csomópontja. A település belterületének mára kialakult szerkezetét alapvetően ennek a két útnak a vonalvezetése és a belterületi volt tókörnyék helyzete határozza meg. A Szabadság úttal közel párhuzamosan helyezkednek el Bezi lakóutcái, a Rákóczi utca és a Petői Sándor utca. A belterület nagy része homogén lakóterület, ahol a falusias, családi házas beépítés a jellemző. A településmagban találhatók az intézmények, így az önkormányzat, a templomok, az iskola. A településen a gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaság (növény és állattenyésztés egyaránt) tudott előtérbe kerülni, melyet a mezőgazdasági területek országos viszonylatban is nagy aránya (89%) is mutat. A közigazgatási terület déli részén, alakultak ki a tájképi és természeti szempontból értékesebb, jellemzően gyep művelési ágú mezőgazdasági területek, melyet szórványfák és az egykori árkokat, csatornákat kísérő fasorok tesznek tájképileg változatossá. Bezi közigazgatási területén sem helyi, sem országos jelentőségű védett TÉR-T-REND KFT. 9

12 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK természeti terület nem található. A természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes területek a területrendezési tervekben lehatárolt országos ökológiai hálózaton belül ökológiai folyosó területének övezete. Jelen településrendezési tervi módosítások elhelyezkedésükből és méretükből adódóan a szomszédos települések településrendezési terveit és fejlesztési lehetőségeit nem befolyásolják. 8. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK- TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK INDOKLÁSA A tervezési területek a közigazgatási terület 3 részterületét érintik, az egymáshoz közvetlenül nem kapcsolódó részterületek elhelyezkedését az alábbi hatályos településszerkezeti térképen bemutatott, számozott tervezési feladatokhoz köthető körök jelölik. KIVONAT BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉBŐL 60/2004. (XI. 2.) SZ. HATÁROZAT TÉR-T-REND KFT. 10

13 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: Mezőgazdasági major Tervezési feladat: Mezőgazdasági üzemi terület bővítése TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása Az 1. jelű tervezési terület a belterület közelében helyezkedik el, a belterülettől keletre, a Bezit Enesével, és az M85-ös jelű gyorsforgalmi úttal (ennek Enesét elkerülő szakaszával) összekötő 8417j. út mentén. A régi szövetkezet területén kijelölt beépítésre szánt gazdasági major és a belterület között mezőgazdasági, szántó területek találhatók zárványként, beépítésre szánt területek és utak által körülzárva. A tervezési terület közvetlen környezetében általános mezőgazdasági területek, elsősorban szántók találhatók. A major feltárása a 8417 j. összekötő útról leágazó belső burkolt útról történik, mely kiköt a 046 hrsz-ú,...-ra vezető jelentősebb mezőgazdasági feltáró útra. A major fejlődése a kárpótlás, a földterületek magántulajdonba kerülése idején megtorpant, de a telkek hasznosítása az utóbbi években intenzívebbé vált. A régi major területe és épületei folyamatosan megújulnak, TÉR-T-REND KFT. 11

14 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK átalakulnak. A mezőgazdasági üzemi terület jelenleg kb. 7,88 ha-os területen helyezkedik el, ahol zömében mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó termény, takarmány és géptárolás zajlik. Bár a mezőgazdasági telephelyek a belterülethez, lakóterületekhez közel találhatók, kedvező adottság, hogy a belterülettől D-re helyezkednek el, így az uralkodó szélirány miatt környezetet zavaró hatásuk állattartással járó bűzhatás, fertőzésveszély stb. kevésbé hat ki a lakóterületekre. A mezőgazdasági üzem hasznosítása és üzemeltetéseaz ipari parkok mintájára- agrárparkként javasolt, ahol korszerű, a közeli lakóterületeket nem zavaró, környezetkímélő mezőgazdasági üzemi tevékenységek kaphatnak helyet. A majorban működő telephelyen (048/17 hrsz-ú telken) fejlesztésre, új építmények, épületek elhelyezésére már nincs lehetőség. A telephely bővítése a falu belterülete és a major gazdasági területe között valósítható meg. A terület elhelyezkedése és adottságai, így a jó megközelíthetősége és a közművesítés egyszerűsége, valamint a tulajdoni viszonyok indokolják a fejlesztési terület kijelölését. Ennek megfelelően a tulajdonosi fejlesztési, bővítési elképzelések a meglévő gazdasági területekhez kapcsolódó területrészeket a 048/3 és 248/4 hrsz-ú ingatlanokat hasznosítaná, így a konkrét fejlesztési igény kb. 1 ha. A terület jelenleg szántó művelési ágú, a fejlesztés a meglévő mezőgazdasági üzemi terület bővítéseként valósul meg, ezért a területi és tulajdonosi adottságokat tekintve helyhez kötött beruházásnak tekinthető. Mindezek figyelembe vételével, így a terület talajminőségi osztályba tartozásától, illetve a település területén lévő szántók talajminőségi átlagához viszonyított adottságoktól eltekintve, támogatható a mezőgazdasági termelő tevékenységeket kiszolgáló üzemi terület bővítése érdekében a termőföld végleges kivonása. A hatályos településrendezési eszközök előírásai, jelenlegi besorolás A hatályos településszerkezeti terv a volt TSZ területét beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi gazdasági területbe sorolta. Ezt az indokolta, hogy a mezőgazdasági területeken megengedett beépítési %-ot már akkor is meghaladta a major beépítettsége, ezért a terület az akkor hatályos országos jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdasági területek közé került. A kedvezőbb területkihasználás miatt a településszerkezeti terv a mezőgazdasági telephelyek bővítését, a lakóterületektől távolabb, keleti és déli irányba határozta meg, összesen mintegy 2,5 ha-os területet kijelölve. Azonban a fejlesztési területként kijelölt, 049/1 hrsz-ú telek hasznosításához szükséges a telekhatárok, tulajdoni határok átrendezése, de ez a jelenlegi tulajdonosi szándékkal nincs összhangban. Így a szabályozási tervben biztosított bővítési lehetőség kihasználására, érvényesítésére nincsen mód. A mezőgazdasági üzemi terület és a falusias lakóterület közötti, kb. 3 ha-os szántóterületeket a hatályos településszerkezeti terv általános mezőgazdasági területbe sorolta. A hatályos szabályozási terv a területet G-mü-1 és G-mü-3 jelű, mezőgazdasági üzem építési övezetbe sorolta. Mivel a mezőgazdasági üzemi terület a belterülethez, lakóterületekhez közel található, így az állattartással járó esetleges bűzhatás mérséklése érdekében a szabályozási terv a lakóterületek irányába 10 méter széles sávban beültetési kötelezettséget jelölt. A hatályos építési szabályzat építési övezeti előírásai szerint 25 %-os beépítettséggel, 40%-os zöldfelület megtartásával 7,5 m-es építménymagassággal helyezhetők el épületek, technológiai építmény (pl.: terményszárító, silótorony, víztorony) magassági korlátozás nélkül helyezhető el. A hatályos szabályozási terv a major burkolt feltáró útját kiszabályozta, a meglévő építmények között rendelkezésre álló hely figyelembevételével, 12,0 m széles szabályozási szélességgel. A fejlesztési területként kijelölt 048/3 és 048/4 hrsz-ú telkek Má-2 jelű, általános árutermelő övezetként kerültek lehatárolásra, melybe elsősorban a szántóföldi hasznosítású mezőgazdasági területek tartoznak. Módosítási javaslat és annak várható hatása A meglévő mezőgazdasági üzemi terület fejlesztése, a jelenlegi mezőgazdasági termelést szolgálná a terménytároló kapacitás bővítése, vagyis a gazdasági célú hasznosítás érdekében. A gazdasági területfelhasználás bővítése településszerkezeti tervi módosítást tesz szükségessé. A településszerkezeti terv és szabályozási terv módosítása a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági célú hasznosítást támogatja, a mezőgazdasági termelés hosszú távú megtartását segíti. A fenti módosítási igény az érvényben lévő településfejlesztési koncepció céljaival nem ellentétes. A településen a munkahely megőrzés és bővítés céljait és a hagyományos területhasználat fenntartását szolgálja. A meglévő gazdasági területet a belterület felé, valamint a kiszolgáló út irányába lehet bővíteni. A településszerkezeti terv módosítása során a mezőgazdasági üzemi terület jelenlegi 7,88 ha-os területe TÉR-T-REND KFT. 12

15 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK megközelítően 1,07 ha-ral nő, így ~8,95 ha-ra változik. A gazdasági terület növelése révén megoldható további tároló építése. Az átsorolás révén az általános mezőgazdasági terület-felhasználási besorolás ugyanennyivel csökken, mely kedvezőtlen hatást települési szinten nem eredményez. A területfelhasználás gazdasági területről különlegesre változik, az időközben bekövetkezett OTÉK módosítás miatt, de a célzott területhasználat, azaz a mezőgazdasági üzemi hasznosítás ugyanaz marad. A módosítást a TM jelű településszerkezeti terv tartalmazza. A beépítésre szánt terület növelése jelentős mértékű biológiai aktivitásérték csökkenéssel jár tervi szinten. A biológiai aktivitásérték (BIA) visszapótlása, egyensúlyának biztosítása érdekében, szükséges a településszerkezeti terv egyéb területein való módosítása (lásd. 3 jelű terület). A terület használatának megváltoztatásához a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervet is módosítani szükséges. A lehatárolt területre szabályozási terv készül, mely módosítja az érvényben lévő szabályozási tervet, és beépül a helyi építési szabályzat mellékletei közé. A hatályos szabályozási terv a gazdasági terület és mezőgazdasági területek között 10 méteres szélességben védő zöldsáv kialakítást határozott meg. A védő zöldsáv a módosítást követően is megmarad, átkerül a fejlesztési terület és a meglévő üzemi terület közötti védő zöldsáv átkerül a fejlesztési terület nyugati oldalára a mezőgazdasági területek felé, az eltérő területhasználat egymásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak kiszűrése érdekében, valamint az időszakosan esetleg jelentkező porterhelés mértékének csökkentése érdekében és a major tájba illesztését szolgálóan. A szabályozási terv a fejlesztési területen építési helyet jelöl, melyet mindig az aktuális telekhatárok figyelembevételével, az elő- oldal és hátsókert meghatározásával kell pontosítani. A feltáró út irányából 5 m-es előkertet kell biztosítani, az építési határvonalak meghatározásánál a 8417 j. út 50 m-es védőtávolságát és a mezőgazdasági területek felé jelölt 10 m.es védő zöldsávot kell figyelembe venni. A tervezett módosítás során a fejlesztési terület, a környező területhez hasonlóan, Gm-1 jelű építési övezetbe kerül, mely részletes előírásait a hatályos építési szabályzat 13. -a tartalmazza. Az építési övezet telkeire vonatkozó fontosabb telekalakítási és beépítési paraméterek a következők: építési övezet jele: Gm-1 Beépítési mód: szabadon álló Legkisebb telekterület: 2500 m 2 legkisebb telekszélesség: 40 m Legnagyobb beépítettség: 25% Legkisebb zöldfelület: 40% Legnagyobb építménymagasság: 7,5 m. A terménytárolás épületei a termelés biztonságát segítik, a teljes vertikumot teszik gazdaságosabbá. A gazdasági terület növelése és fejlesztése, Bezi belső lakóterületeit nem terheli. A jelenlegi 8 ha-os gazdasági területfelhasználás további 1ha-os területtel bővül, ennek révén biztosítottá válik a telken belüli parkolás megoldása, a hivatásforgalom parkolási igénye is. A tervezett gazdasági tevékenység növekedése többlet forgalomnövelő hatást nem eredményez, mivel a mezőgazdasághoz kapcsolódó tárolás, raktározás feldolgozás helyéül szolgál. Az átsorolás lakó- és egyéb védendő használatú területeket közvetlenül nem érint. A területtől nyugatra 120m-t meghaladó távolságra van lakóterület. A terület kiszolgálása a meglévő gazdasági területet feltáró utakon keresztül, a lakóterületek terhelése nélkül valósítható meg. A tervnek várható jelentős negatív környezeti hatásai nem lesznek, területi kiterjedése lokális. A gazdasági célú területfejlesztések a népesség munkához jutását segítik elő, amely kapcsán a település népességmegtartó ereje növekedni fog. Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A meglévő mezőgazdasági üzemi területhez kapcsolódó, új beépítésre szánt terület természeti értékként nyilvántartott, illetve meghatározott területet nem érint. Az építési övezet előírásai szerint az eltérő terület-felhasználású területtel érintkező, vagyis a mezőgazdasági területekkel szomszédos telekhatárok mentén kötelezően megvalósítandó legalább 10,0 m széles, többszintű növényzetből álló védőzöld-sáv, valamint az építési övezetben megvalósítandó legalább 40%-os területarányú kötelező zöldfelület fás növényzetének kialakítása megfelelő mértékben biztosít lehetőséget a beépítésre szánt terület táj- és településképi szempontból elvárható látványának kialakításához, településképi illesztéséhez. A TÉR-T-REND KFT. 13

16 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK kötelező zöldfelületek kialakítása, a kötelező védőfásítás az eltérő területhasználatból eredő kisebb területfelhasználási konfliktusok feloldásához is jó megoldás. A tervezett mezőgazdasági üzemi terület a belterületet 120 m-re közelíti meg, közelsége miatt a gazdasági mezőgazdasági üzemi területen nagylétszámú állattartáshoz szükséges állattartó épület nem építhető, nagylétszámú állattartás és a környezetet légszennyező, bűzős anyagokkal zavaró mértékben megterhelő egyéb más tevékenység nem folytatható. A területen keletkező kommunális és egyéb szennyvizeket egyedi, zárt, szivárgásmentes, közműpótló tározóban kell gyűjteni és a területről a hatóságilag erre a célra engedélyezett szennyvízkezelő létesítményre kell elszállíttatni mindaddig, amíg a település szennyvízcsatorna hálózata a rákötéshez nem áll rendelkezésre. Közlekedési és közművesítési javaslat A meglévő mezőgazdasági üzemi terület fejlesztési területe előtt halad a 8417 j. Tét-Lébény összekötő út., melynek szabályozási szélessége az érintett szakaszon 16 méter. A 8417 j. összekötő út külterületi jellege továbbra is megmarad, ezért az út tengelyétől számított méteres védőtávolságon belül építési tevékenység végzéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. Mindezt figyelembe véve a mezőgazdasági üzem bővítési területét érintően, az építési hely határa a védőtávolság határával megegyező. A bővítés jelentős forgalomnövekedést nem gerjeszt, így közlekedéshálózat fejlesztési vonzata nincs. Új csomópont építése meglévő csomópont átépítésének igénye nem jelentkezik. A fejlesztési terület megközelítése8417 j. útra csatlakozó, leaszfaltozott és kiszabályozott 12 m szabályozási szélességű feltáró útról történik. A 12m alkalmas arra, hogy az út szerep mellett a közművek elhelyezéséhez szükséges területsávot és védősávot befogadja, valamint a 6m-es burkolati szélesség mellett a felszíni vízelvezetés árokrendszere számára is marad elegendő hely. Tekintettel a mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági funkcióra, a 12m-re kiszabályozott kiszolgáló út kapubehajtóinak kialakításánál figyelembe kell venni a tehergépjárművek fordulási sugarát. Az álló járműforgalom számára, telken belül kell és lehet a szükséges parkoló felületet biztosítani. A tervezett fejlesztés jelentős közműkapacitás igény növekedéssel nem jár. A mezőgazdasági üzemi fejlesztési terület ivóvíz és mezőgazdasági üzemivíz ellátása a konkrét igények ismeretében határozható meg. Átlagos vízigény esetén a helyi hálózatról kiszolgálható, speciális igények esetén saját vízmű-telep építése is szükséges lehet. A mértékadó tűzszakasz területe 300 m 2, oltóvíz igénye 900 l/min. A belterülethez nem kapcsolódó fejlesztési területnél javasolt egyedi, korszerű kis-tisztítómű építése. Javasolt továbbá a szürkevíz és zöldvíz hálózatok kiépítése, a felhasználható kommunális vizek továbbhasznosítása. A mezőgazdasági üzemű terület gázellátása a helyi gázelosztó hálózatról kiszolgálható. A mezőgazdasági üzemi terület elektromos teljesítmény igényét a konkrét tevékenység ismeretében kell meghatározni, és a szükséges fejlesztéseket ennek ismeretében kell megrendelni. A terménytárolók, esetleg terményszárító önálló trafó telepítését teszi szükségessé. TÉR-T-REND KFT. 14

17 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: Szabadság út és a régi tó közötti terület Tervezési feladat: Településközponti vegyes terület kijelölése TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása A 2. jelű tervezési terület a község belterületén, annak központjában található. A terület jelenleg beépítetlen, a Szabadság utca mentén elhelyezkedő településközpont vegyes területbe tartozó teleksor mögött helyezkedik el. A terület a település fő útjáról, a Szabadság utcáról (8417 j. összekötő út) nyíló keskeny közön keresztül közelíthető meg. A terület közvetlen környezetében falusias lakóterületek, valamint a különleges rekreációs területbe sorolt volt tó területe találhatók. A település központjában található hasznosítatlan terület a volt tó : amelynek egy része vízállás, ahova a csapadékvíz elvezető árkok is vezetnek ben az önkormányzat a területen új kulturális faluközpont kialakítását tervezte, egyrészt a tó visszaállításával, a szomszédos erdőterületet, mint parkerdő bevonásával (az erdőben esetleg tornapályák, pihenők létesítésével), másrészt a vizes területhez kapcsolódó apró kertes telkek összevonásával kulturális, vendéglátó, szolgáltató, TÉR-T-REND KFT. 15

18 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK idegenforgalmat szolgáló funkciójú épületek létesítési lehetőségének megadásával. Időközben azonban kiderült, hogy a tó és környezete rendbetétele eléggé problémás nem csak a pályázati és önkormányzati anyagi keretek szűkössége miatt, hanem amiatt is, hogy a régi tó a feliszapolódott, és háborús lőszerekkel, fegyverekkel, maradványokkal szennyezett a régi vízfelület és környezete. A terület megtisztítása irreálisan drága, a revitalizáció megtervezése és megvalósítása rendkívül összetett és bonyolult, ezért a közeljövőben ennek megvalósulása nem várható. A különleges rekreációs tavas területhez délről kapcsolódik egy aprótelkes, szintén már beépítés nélküli kb. 0,4 ha terület, amin az egyes telkeknek közterületi kapcsolata sincs. Ezen a területen kíván fejleszteni a szomszédos 179. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (részben a tulajdonosi azonosság okán). A 179.hrsz-ú telek jelenleg falusias lakóterületbe tartozik, a lakóépület mögött műhely és raktárépületek sorakoznak. A telken faszerkezetek készülnek játszóterek berendezéséhez és 3m-es magasságú télikertekhez. A kisüzem a jelenlegi lakótelken már nem tud tovább fejlődni, bővülni, ezért kíván áttelepülni a jelenlegi beépítetlen, hasznosítatlan telkekre. Az elmúlt években elkezdődött, illetve folyamatban van a jelenleg kisméretű, nehezen hasznosítható és beépíthető telkek kivásárlása, összevonása és közös hasznosítása. A hatályos településrendezési eszközök előírásai, jelenlegi besorolás A település központjában található hasznosítatlan, beépítetlen, a hatályos településszerkezeti terv különleges rekreációs területbe sorolta, elsősorban szálláshely szolgáltató, vendéglátó és kulturális létesítmények elhelyezése céljából. A terület és a Szabadság utca között húzódó teleksort pedig településközponti vegyes területfelhasználási egységbe helyezte. A kisméretű, szabálytalan telkeket a hatályos szabályozási terv Kr-2 jelű építési övezetbe sorolta. A terület feltárását a hatályos szabályozási terv vegyes használatú úttal - a Szabadság utca irányából biztosította. A Szabadság utcának a rekreációs területhez csatlakozó szakasza Vt-1 jelű településközponti vegyes építési övezetbe került, itt vegyesen helyezhető el ellátási- intézményi funkció és lakófunkció egyaránt. Módosítási javaslat és annak várható hatása A 2. jelű terület fejlesztése szélesebb körű funkciók elhelyezhetőségét célozza meg. A településszerkezeti terv módosítása a településközponti területfelhasználást javasolja nagyságrendileg 0,4 ha-os területen. Ezzel két beépítésre szánt terület között, a különleges rekreációs és a településközponti vegyes területek között változik a terület-felhasználási egység határa. A szabályozási terv módosítása során a környezet beépítési paraméterei lesznek irányadók, így az övezeti átsorolás kapcsán az építési szabályzat nem módosul, a telkek a már meglévő Vt-1 jelű településközponti vegyes építési övezetbe kerülnek, a hatályos építési szabályzatban rögzített paraméterekkel. Az építési övezeti átsorolásból következően a telkek beépítési paraméterei a következők szerint változnak. Építési övezet jele: Kr-2 Vt-1 Beépítési mód: Szabadon álló Oldalhatáron álló, szabadon álló Legkisebb telekterület: 600 m m 2 Legkisebb telekszélesség: Legkisebb telekmélység: Legnagyobb beépítettség: 25% 40% Legkisebb zöldfelület: 50% 30% Legnagyobb építménymagasság: 5,5 m K, 5,0 m Építési hely határai: előkert 5,0 m, oldalkert 3,0 m, hátsókert 6,0 m. előkert 0 m, oldalkert 4,5 m, hátsókert 6,0 m. A település központjában tervezett településközponti vegyes kijelölés kis mérete és jó megközelíthetősége révén jelentős negatív hatást környezetére nem jelent. TÉR-T-REND KFT. 16

19 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Tájrendezési és környezetalakítási javaslat A Kr jelű beépítésre szánt különleges rekreációs területből Vt jelű településközpont vegyes területek építési övezetébe átkerülő területen védendő természeti érték nincs. A beépítésre szánt terület övezetmódosításával a terület beépíthetősége nő, a kötelező zöldfelület mértéke csökken, de a terület rendezett körülmények között a település lakossági érdekeinek, a terület tulajdonosi szándékainak megfelelően hasznosulhat. A változtatás 0,4 ha nagyságú területet érint, ahol a tervezett beépítésre szánt terület hasznosítása, funkciója és a beépíthetőség intenzitása módosul, de ennek ellenére elegendő terület marad a tókörnyék későbbi időszakban megvalósítható rekreációs célú hasznosításához, rendezéséhez. Közlekedési és közművesítési javaslat A fejlesztés és módosítás nem keletkeztet változást a közlekedéshálózati rendszerben. A lakótelken működő kisüzem kiszolgálása jelenleg is a Szabadság utca felöl biztosított. A fejlesztés logisztikai, üzemtechnológiai átrendeződést jelent (elsősorban raktár és szárítófelület növelést). Többlet forgalmat nem generál sem a ki és beszállítás kapcsán, sem a hivatásforgalom kapcsán. A meglévő kiszabályozott közterületek szélességei változatlanul megmaradnak a Szabadság utca (8417 jelű út) több, mint 30 m szélességben, az északi nyúlványa 10 m szélességben, a telekjogilag meglévő végfordulóval. A meglévő és kiszabályozott közlekedési közterületek besorolásai is változatlanok maradnak (országos mellékút és települési vegyeshasználatú út). Fejlesztésként szükségessé válik az északi nyúlvány 6m-es burkolati szélességű leaszfaltozása. A parkoló felületeket mindkét telek esetében (a lakótelken és a Vt-1 jelű övezetbe sorolt telken is) telken belül kell kialakítani. Az új építési telkek a meglévő közműhálózatokról kiszolgálhatók, a fejlesztés nem keletkeztet olyan kapacitásigény növekedést, ami a hálózatok átépítését tenné szükségessé. A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli elektromos hírközlési hálózatok a fejlesztés kapcsán jelentkező igényeket ki tudják elégíteni. TÉR-T-REND KFT. 17

20 BEZI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. Terület: szerkezeti tervlap: szabályozási tervlap: A kertaljai rétek dűlőben található erdőterületek Tervezési feladat: Erdőterületi átsorolással érintett terület TM SZM HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT SZABÁLYOZÁSI TERV A terület adottságai, módosítás indoklása Az előzetes egyeztetési anyagban jeleztük, hogy a tervezett módosítások jelentős biológiai aktivitásérték csökkenéssel fognak járni, a visszapótlás miatt szükséges egyéb területek bevonása. Az 1. és 2. tervezési terület esetében településszerkezeti tervi módosítás a jelenleg hatályos településszerkezeti terv szerint meghatározható biológiai aktivitásérték csökkenésével jár. Ennek megfelelően a tervkészítés folyamán a 3. jellel jelölt területet is be kell vonni, ahol a hiányzó biológiai aktivitásérték visszapótolható. A Kertaljai rétek területén található, üzemtervezett erdőterületek átminősítése történik a jelenlegi mezőgazdasági területi besorolásból, gazdasági erdőterületbe. Ez az erdészeti nyilvántartásban szereplő, üzemtervezett erdőterület (7/B erdőtag, erdőrészlet) egy részét érinti, a biológiai aktivitásérték visszapótlásához szükséges 0,9 ha-os terület átsorolásával. A területen telepített erdő található, melynek elsődleges használata gazdasági célú. TÉR-T-REND KFT. 18

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Csömör Nagyközség MO útgyűrű 65. km szelvényében komplex pihenőhely kialakításához szükséges településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben