Az erdélyi menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszerről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erdélyi menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszerről"

Átírás

1 Sik Endre 1 Az erdélyi menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszerről 1988 őszén részt vettem egy nemzetközi összehasonlító kutatást előkészítő minikonferencián. A vizsgálat célja: megmagyarázni, hogyan (vagy miért nem) jelennek meg a társadalomban új megoldások, kísérletek, kezdeményezések (szakmai zsargonnal: társadalmi innovációk). Olyan kutatási tárgyat keresett az ott összegyűlt vagy tucatnyi ország kutatója, amely mindenütt nagy gondot okoz; következésképpen alkalmas lehet rá, hogy vizsgálata által jobban megismerjük a társadalom működését. Ekkor gondoltam először arra, hogy a mai Magyarországon igencsak zajló társadalmi-gazdasági változások tengerét milyen jól lehetne analizálni a menekültek és a megjelenésük kiváltotta reakciók cseppjében. Ötletem természetesen nem volt használható az összehasonlító kutatás számára, hiszen bár migráció mindenütt van a részt vevő országokban, de az erdélyiek Magyarországra menekülése olyan sajátosság (például a kultúra- és nyelvazonosság, vagy hogy szocialista országba - és nem onnan - menekülnek) ami összehasonlíthatatlanná teszi a többi ország migrációjával. Az előbbihez még csak-csak akad hasonló jelenség (a keletnémetek menekülése az NSZK-ba), de az utóbbi egyedi eset. Nem sokkal később megtudtam, hogy a Tárcaközi Bizottság vizsgálatot tervez az erdélyi menekültek gondjairól, a menekülés jellemzőiről. Szerencsémre a vizsgálat még csak embrionális állapotban volt, és így még jókor bekerülhettem a TÁRKI által szervezett kutató teambe. A kutatás fedőneve Erdély-vizsgálat" lett és három részkutatásból tevődött össze. Az első egy reprezentatív kérdőíves felvétel a magyar nemzetiségű erdélyi menekültek körében, melynek az volt a célja, hogy megismerjük menekülésük előzményeit, okait és körülményeit, illetve a menekülés óta eltelt életszakaszuk sikereit és kudarcait, kapcsolataikat egymással, a magyar" magyarokkal és a szociális intézményekkel stb. A második reprezentatív felvétel a magyar lakosság körében készült, hogy megismerjük véleményeiket a menekültekről, Erdélyről és a magyar kormányzat tevékenységéről, kapcsolataikat a menekültekkel. A következő tanulmány a harmadik részkutatásból származik. 1 Ennek célja az volt, hogy megismerjük a menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszer szereplőit, kooperációikat és konfliktusaikat, létrejöttüket és átalakulásukat, tevékenységüket és a tevékenykedőket. Interjúkat készítettünk az általunk ismert nem-állami" szereplők közül mindegyikkel, már amelyik hajlandó volt nyilatkozni (katolikus és református egyház, MDF és BZSBT, Vöröskereszt és Menedék Bizottság, Erdélyi Magyarok Egyesülete és Erdélyi Szövetség, osztrák és amerikai követség stb.). Az állam" szervezetei közül felkerestük több megye koordinációs bizottságát 2 és feldolgoztuk a Tárcaközi Bizottság üléseiről készített 1 Az első két részkutatásról lásd Sik Endre: Menekültekről és menekülthullámokról. TÁRKI Gyorsjelentések 1. sz. Budapest, Jelentés az erdélyi menekültekről. TÁRKI Gyorsjelentések 3. sz. Budapest, A Koordinációs Bizottságok (KOBI) létrejöttéről és jellemzőiről így ír kutatásunk egy résztanulmányának szerzője: A Koordinációs Bizottság megalakulása a menekültek száma ugrásszerű növekedése után a Tárcaközi Bizottság felhívására történt meg március és július kö/ött. A megalakult megyei koordinációs bizottságok vezetését mindenütt a megyei VB-titkárokra bízták. Elmondható, hogy általában 7-12 főből álló szervezetet hoztak létre, melyek tagjai a különböző tanácsi szakigazgatási szervek vezetői, társadalmi szervezetek vezetői, illetve a megyei rendőrkapitányság megbízottjai. A bizottságok megalakulásának általános célkitűzése az volt, hogy az illetékességi területükre érkező menekültek fogadását, az első időben ideiglenes elhelyezésüket, munkába állításukat, a legsürgetőbb segélyezésüket biztosítsák, a segítséget nyújtó társadalmi szervezetek, vállalatok, magánszemélyek tevékenységét összehangolják és megszervezzék. Munkájuk anyagi alapját a parlament által 1988 márciusában megszavazott 300 millió forintos Letelepedési Alap jelentette, melynek terhére a helyi tanácsok saját költségvetésükből megelőlegezhették - teszik ezt mind a mai napig is - a különböző anyagi támogatásokat. Elmondhatjuk, hogy 1989-ben a koordinációs bizottságok tevékenységi körének változását figyelhetjük meg, azon igények megjelenésének következtében, hogy az első segélvröl a hangsúlv az egzisztenciateremtés iránvába tolódik. (Komár M.: összegzés - Esettanulmány a KOBI-k munkájáról. Kézirat. Budapest, 1989.)

2 2 emlékeztetöket. A Vöröskereszt és a tanácsok esetében a területi szervezetek munkáját külön is vizsgáltuk és felkerestük három terület (Debrecen, Nyíregyháza és Szeged) valamennyi menekültekkel foglalkozó szociális intézményét (beleértve a rendőrséget, a görögkeleti egyházat, a határőrséget, a HNF-et, a Művelődési Házat és valamennyi helyi önszerveződő csoportot.) 3 A következőkben vázlatosan elősorolom azokat a kérdéseket, amelyek a fenti interjúk olvastán felötlöttek bennem, valamint azt a néhány választöredéket, amelyek e kérdésekre adhatók. Kérem az Olvasót: ne várjon ettől a munkától falrengető megállapításokat, soha nem hallott újdonságokat és szigorúan rendbe szedett, alaposan elemzett, bizonyított megállapításokat. De talán vázlatosságuk ellenére sem felesleges megismerkedni az alábbi adalékokkal. I. Az alapfogalmakról (Szociális intézményrendszer) Milyen tevékenységeket tekintek szociális tevékenységnek? Abból kell kiindulni, hogy elvileg minden megélhetést segítő tevékenység szociálisnak tekinthető. Az ilyen tevékenységeket végző, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremtő (a szétosztandó javakat megszerző, a tevékenységet irányító-szervező) szervezetek alkotják a szociális intézményrendszert. Van olyan szociális igény, melynek kielégítésében az állami rendszer szerepe domináns, de olyan is lehet, ahol alig van szerepe. Továbbá ugyanaz az állami szervezet területenként és időszakonként is eltérően viselkedhet (kiterjedés vagy visszavonulás) egy adott szociális igény kielégítése terén. Természetesen mindez igaz a nem állami" szereplőkre is. Egy ilyen megközelítés meg kell engedje, hogy - noha egy adott szervezetnek egy adott szükséglet kielégítésében domináns szerepe van, nem feltétlenül jelenik meg hasonló súllyal egy másfajta szociális igény kiszolgálását végző intézményrendszerben, - ugyanazok a szervezetek (illetve egy-egy szervezet egyes részei) eltérő módon működhetnek más és más társadalmi kontextusban, - eltérő szervezetek működhetnek azonos módon, - bármikor új szereplők jelenhetnek meg az intézményrendszerben. A menekültek esetében találunk olyan állami szociális intézményt, amely nem foglalkozik a menekültekkel (például szociáüs otthonok, mivel a menekültek fiatalok), de olyan állami nem szociális intézményt is, amely a menekültek esetében szociális intézményként működik (például határőrség). Továbbá a szereplők közötti kapcsolatok ( államiak" egymás között és államiak" nem államiakkal") mások a menekültekkel kapcsolatban, mint normálisan" lenni szoktak (pl. kooperálnak olyanok, amelyeknek semmi kapcsolatuk nem volt korábban). Vannak olyan állami" és nem állami" szervezetek, amelyek egyes helyi szervei aktív szereplői a menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszernek, más szervei viszont nem. Végül új szereplők is feltűntek a szociális intézményrendszerben, például önszerveződő csoportok, állampolgári segélyező csoportok. ( Állami" és nem állami") Az állami és nem állami kategóriával kapcsolatban két dolgot szeretnék leszögezni: a) szükséges rossznak tartom a társadalmat állami és nem állami szeletekre szabdalni, illetve b) nem reflexből említettem első helyen az állami szférát. Ami az előbbi állítást illeti a nem állami szervezetek egyetlen közös eleme az, hogy egyikük sincs közvetlenül alárendelve a területi vagy országos közigazgatásnak. De például pénzügyi téren az állam általi ellenőrzés mélysége és módja szerint (tehát, hogy mennyire K\i önszerveződő csoport fogalmába soroltam mindazokat a szervezeteket, amelyek nem államiak". Látni fogjuk, milyen bizonytalan a nem államiság" fogalma, s mégsincs ennél alkalmasabb összefoglaló kategória a szervezetek egy' bizonyos köre számára. Azzal próbálom elfogadhatóvá tenni e dichotóm fogalompárost, hogy pontosabban definiálom határaikat le- és felfelé," vagyis a háztartások és az állami szervezetek irányába. Alulról" nézve a szociális intézményrendszer szervezeteit úgy kell felfognunk, mint a háztartások társadalmi gazdaságából kiemelkedő jéghegy csúcsait. Ebben a közelítésben az önszerveződés minimuma a háztartástól vagy háztartások csoportjától elkülöníthető, szervezeti önállósággal bíró (vagy arra törekvő) csoport. Hogy ez az elkülönülés csak egy konttnuum önkényes metszése, arra jó példa az Erdélyi Magyarok Demokratikus Tanácsa, amely egy háztartás magánakciójából" született és ott is fejezte be rövid pályafutását, de közben a szociális és politikai szférában egyaránt igen aktív volt. Az önszerveződés határa felülről", tehát az állami elosztás felől nézve ott húzódik, ahol a csoport még szuverén cselekvésre képes.

3 3 alakult ki specializált állami ellenőrző apparátus, hogy milyen állami szervek foglalkoznak a szervezetekkel, hogy mennyire fontos az állam számára egy adott szervezet) nagymértékben eltérnek egymástól a nem állami" szervezetek, így az állam ad pénzt a Vöröskeresztnek, de semmi pénzügyi kapcsolata nincs az alternatív politikai szervezetekkel, ez utóbbiak ugyanakkor lehetnek aktuálisan fontosak a politikacsinálók számára, a Vöröskereszt viszont teljesen érdektelen. Továbbá nem mindegy, hogy egy nem állami" szervezettel a rendőrség, a helyi tanács vagy/és a Pozsgay-titkárság foglalkozik; nem mindegy, hogy a pénzt, amit egy szervezet az államtól kap normatív feltételekkel, bankkölcsön formájában vagy egyszeri kiutalással ( pántlikázva") kapja-e. A b) megjegyzéssel kapcsolatban azt hangsúlyoznám, hogy osztom azt a felfogást, mely szerint a modern társadalmakban az állami szférának kell a szociális intézményrendszer hegemón (de nem monopol és nem mindenek felett álló) szereplőjének lennie. Következésképpen az állam szerepével kell az elemzés során első helyen foglalkozni, mivel az állam mint a szociális intézményrendszer főszereplője" tud a legtöbbet lendíteni vagy fékezni az intézményrendszer egészének működésén. II. A menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszer létrejötte, avagy születés válságban Minden társadalmi jelenség megértésének nélkülözhetetlen feltétele történetének ismerete. A menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszer (a továbbiakban: szociális intézményrendszer) történe tecskéje lehetővé teszi a szociális intézményrendszer mai működésénekjobb leírását, továbbá hasznos adalékokat szolgáltat az intézmények szociogeneziséhez. A szociális intézményrendszer előéletét és múltját csupán azért illetem a gunyoros csengésű történetecske szóval, mert nyúlfarknyi kis idő, legfeljebb két év óta beszélhetünk a menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszerről. Eközben revelatív felismerések történtek, és ment minden a maga útján, összességében tehát heroikusnak tekinthető ez a kis időszak, tehát a történetecske kicsinyítő képzője nem a történtek lekicsinylésére született. ( A z előtörténet) Legalább három szálon is lehetséges a szociális intézményrendszer történetének fonalát olyan régre visszagombolyítani, amikor még nemcsak menekültek nem voltak, de az sem volt elképzelhető, hogy valaha lesznek. Az első ilyen szál az erdélyi magyarsággal - mint a magyar nép és kultúra szerves részével - folyamatos kapcsolatot tartó értelmiségiek köre, akik korán felemelték szavukat az Erdélyt sújtó jelenségek ellen, és már jó ideje nyomorgatták a magyar hatóságokat (s azok is őket), hogy tenne valamit az erdélyi magyarságért. A második a népi diplomácia, amely magánakciók formájában és rejtett egyházi háttérrel, álházasságkötésekkel és gyógyszerrel, élelmiszerrel és kulturális javakkal támogatta az Erdélyben élőket, s nemcsak a személyes ismerősöket, hanem mások ismerőseit vagy éppen ismeretleneket. A történetecskéről szóló részben találunk majd egy olyan idézetet, amelyből látható, hogy a népi demokrácia a menekültekkel foglalkozó önszervező állampolgári és hajszálgyökérszerű" 3 egyházi kezdeményezéseknek nemcsak jó előiskolája és szervezeti archetípusa, de e laza hálózatok közvetlen elődei is a szociális intézményrendszer önszerveződő szervezeteinek. S végül évente sokan (és egyre többen) 4 telepedtek át Erdélyből Magyarországra az utóbbi években a román hatóságok engedélyével, s váltak e hálózatok és körök aktív részeseivé maguk is. Sőt egy rövid ideig átmenekülök" is megjelentek szép számmal júniusától október 28-áig az egész világra érvényes román útlevéllel rendelkezőket a magyar határőrség nem tartoztatta föl Ausztria felé mentükben. Egy korábbi osztrák adat szerint ezzel 2329 romániai állampolgár élt. Egy későbbi, 1987 elejéről származó forrás szerint ember érkezett így Ausztriába. 75 százalékuk volt erdélyi magyar. Az osztrák menekültügyi 3 így neveztem el a szakirodalomban grassroots" néven ismert jelenséget 4 A romániai magyar kisebbség helyzetével foglalkozó jelentés adatai szerint (Jelentés a romániai magyar kisebbség helyzetéről Medvetánc könyvek, 113. old.) 1985-ben kevesebb mint kétezren, 1986-ban kb. báromezren, 1987-ben már 6000-néI is többen települtek át Romániából engedéllyel.

4 4 hatóságok egészen a legutóbbi időkig kiemelt, gyorsított ügykezelésben részesítették a romániai menekülőket, jelenleg még nem ismeretes, milyen arányban, milyen célországok felé közvetítve őket. Magyarok és románok egyaránt megkísérelték azt is, hogy Nyugat felé a jugoszláv-magyar határon át távozzanak nyarán erre néhány hónapig volt lehetőség. Siker esetén Belgrádban az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának oltalma alá helyezték magukat. Ha ezt a címet nem sikerült elérniük, a jugoszláv hatóságok kiutasították őket. Egy harmadik módja a menekülésnek a svéd vízummentesség miatt lehetséges. Postán elküldött vagy devizáért Budapesten megváltott svéd repülőjeggyel is Nyugatra lehetett érni és ezzel is számosan éltek, főként svédországi magyarok segítségével." (Jelentés old.) Az előtörténet szereplői a történetecskében is fontos szerephez jutottak mint a szociális intézményrendszer politikai katalizátorai és aktivistái. A másik, ennél nem kevésbé fontos szerepe az előtörténet e három szereplőjének, hogy a menekültek számára e három hálózat mentén szerveződtek a szociális segítséget adó személyes hálózatok is. 5 A menekülteket körülölelő, szociális gondoskodást nyújtani képes kapcsolatrendszer nemcsak a személyes kapcsolatok mentén működik, hanem idegenek között is, mintegy generációkon túlnyúló viszonzási rendszerként, amely egymás számára ismeretlen embereket köt össze. E kapcsolatokban nagy szerepük van a korábban áttelepülteknek, hiszen ők nyilván jobban tudják, mit jelent menekültnek lenni, mint azok, akik sohasem kerültek ilyen helyzetbe. ( A történetecske) Kezdete valahová az évi FORMA-l-es futamig nyúlik vissza (ha eltekintünk a korábban említett átmenekülésektől"). Erről az időszakról, amikor még csak a történelem alatti" történelem létezett, ismét a Jelentés nyújt információkat. [A FORMA évi futama óta] egyre nő a hivatalos papírok nélkül, lejárt útlevéllel Magyarországon tartózkodók száma, akiknek vagy nem sikerült továbbmenniük, vagy akik eleve a Magyarországon maradást célozták és kockáztatták meg, és akkor sem szándékoznak Nyugat felé vándorolni, ha erre lehetőségük volna végéig viszonylag könnyebben lehetett őket a második gazdaságban munkához juttatni; a fiktív befogadó nyilatkozatok és a valódi otthon megszerzése már súlyosabb kérdés. Az évi új adórendelet általában nehezítette ezeknek az embereknek a munkavállalási lehetőségét; ugyanakkor az év elejétől a magyar hatóságok egyre nagyobb számban adtak ki számukra munkavállalási engedélyt... A menekülők gyorsan növekvő száma egyházakat, magánszemélyeket karitatív bizottságok létrehozására késztetett 1987 végén, 1988 elején. Az evangélikus, református, katolikus és más felekezetet képviselő egyházi és világi személyek - lehetőség szerint - szervezetten igyekeznek segíteni a menekültek elszállásolását, élelemmel és ruhaneművel való ellátását, és támogatni őket a letelepedés-beilleszkedés egyéb problémáinak megoldásában. Az 1988 januárjában alakult öntevékeny Menedék Bizottság nyilatkozatban fordult a magyar kormányzathoz, a magyar társadalomhoz és azokhoz az országokhoz, ahová a romániaiak menekülnek, hogy legyenek szolidárisak velük, nyújtsanak segítséget számukra. (Jelentés old.) Az állami nagytörténelem" első időponthoz köthető eseménye az januári Szűrösnyilatkozat, amelyben első ízben mondatott ki egyértelműen, hogy a menekülteket befogadja Magyarország. Aztán márciusra megszületett a Letelepedési Alap és megindult a Koordinációs Bizottságok szerveződése. Eközben azonban a történelem alatti" történelem tovább létezett, s immáron egy történelem alatti" szociális intézményrendszer is létrejött. A katolikus és református egyházakban (illetve ez utóbbi környékén") korán megindult a menekültek megjelenésére adott spontán, elhivatottságon alapuló reakcióként a szociális gondoskodás, már korán megjelentek - főleg a reformátusoknál - az intézményesedés csírái. ( A történetecske szociológiai szempontból) Tételem a következő: A szociális intézményrendszer egy válság szülötte. Másképpen: válság, s nem hosszan tartó, lépésenként alakuló, szerves fejlődés eredménye a menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszer. Mi okozta ezt a válságot, és miért éppen ilyen szociális intézményrendszer lett a társadalom válasza a válság okozta kihívásra? A kérdés első felére látszólag könnyű válaszolni - megjelent mintegy menekült, 5 Az l-es sz. lábjegyzetben említett Erdély felvételből kiderül, hogy az áttelepült rokonok és barátok között nagyobb volt a menekülésre biztatók és a segítséget nyújtók aránya, mint a mindig Magyarországon élő rokonok és barátok között.

5 5 s törődni kellett velük. De indokolt-e ilyen kevés menekült esetében válságról beszélni? Nem lett volna-e elvárható, hogy a már meglévő szociális intézményrendszer képes legyen befogadni ennyi embert? Erre a kérdésre nincs megbízható válasz, hiszen soha senki nem tudott és nem is fog tudni olyan számításokat végezni, hogy hány kliens kezelésére" elégséges egy adott szociális intézményrendszer. Azt ugyanis, hogy mire képes egy adott szervezetrendszer, nagyon sok tényező befolyásolja. Meg lehet ugyanakkor keresni egy adott helyzetnek azon szociológiai jellemvonásait, amelyekről biztosan kijelenhető, hogy nehezítik a menekültek befogadását, igazgatási és szociális kezelésüket", tehát amelyek növelik a válság bekövetkezésének esélyét, függetlenül a menekültek számától. A következőkben ilyen tényezőket szeretnék elősorolni, s bizonyítani, hogy ezek léteztek a szociális intézményrendszer kialakulása idején. 7 Válasszuk külön az állami s a nem állami szociális intézményrendszert, valamint a társadalmat mint az állampolgárok összességét (ha úgy tetszik, a közvéleményt). Az állami szociális intézményrendszer esetében az egyik válságesély-növelő tényező a joghézag-dzsungel A jogrend nem volt felkészülve rá, hogy Magyarországra valaha is olyanok akarjanak bemenekülni, akik magyarnak vallják magukat, s akiket a közvélemény is annak tekint. A következő idézet sokat elárul a joghézag-töltögetés technikájáról és társadalmi hatásairól: A Vöröskereszt tevékenysége során jogi tanácsadást is kell folytatnunk annak ellenére, hogy nem vagyunk teljesen képzettek ebben az ügyben. Csak a sors hozta magával, hogy bizonyos dolgokat megkérdezzünk szakemberektől. Ilyen például az, hogy aki megkapta a tartózkodási engedélyét, az ideiglenes tartózkodási engedélyét, hogyan kaphat betegállományt. Sajnos a kezdeti időkben nagyon gyakran előfordult olyan panasz, hogy üzemorvos vagy körzeti orvos nem írt ki valakit betegállományba, mert itt, Magyarországon, még csak egy hetet, két hetet, három hetet dolgozott és az a rendelet, mely szerint a Romániában eltöltött munkaviszonyát is figyelembe kell venni a betegállomány megállapításánál, nem volt eléggé ismert. Van, akinek éppen két nappal azután, hogy ide megérkezik, születik meg a kisbabája és esetleg kevesen tudják, hogy méltányosságból ők is megkaphatjáka gyest, illetve hát később a gyedet, csak megfelelő helyre kell hogy forduljanak kérvénnyel. Általában az terjedt el, hogy nem kaphatnak lakásvásárlásra, ingatlanszerzésre engedélyt. Igenis kaphatnak, csak a Pénzügyminisztériumhoz kérvényt kell írni..." (Elhangzotta Petőfi rádió Napközben c. adásában december 13-án.) A joghézag okozta akárhogyan-is-lehet" jelenségre a legszebb példát az OTP szolgáltatja. Ha már a vásárlásnál tartunk, érdemes megismerni, hogyan vásárolhat nálunk hitelben egy erdélyi? OTP, József körúti fiók: Csak akkor adhatunk vásárlási kölcsönt, ha az illetőnek kék, tehát végleges letelepedési engedélye van. Sárgára sajnos nem tudunk kölcsönt folyósítani. OTP, Újpest, Árpád út: Mi adunk sárga" igazolványra is, pontosan olyan feltételekkel, mint a magyar állampolgároknak. OTP, XVII. kerületi fiók: Mi mindenkinek adunk kölcsönt, akár a hat hónapos tartózkodási engedélyre is, ha az illető megfelelő kezest állít. Természetesen minden hitel alapfeltétele, hogy a kérelmezőnek legyen munkaviszonya. Ahány kerületi fiók, annyiféle feltétel. A kérelmezők viszont a lakóhelyük szerinti fiókhoz kötelesek fordulni. Ha jó helyen találnak menedéket, még adós is lehet belőlük." (Peredi A.: Erdélyből - útlevéllel, falevéllel. Népszava, december 24.) A joghézagnak lehetnek pozitív vonatkozásai is. Ki állíthatja, hogy a joghézag-dzsungel nem kedvezőbb, mint egy embertelen bürokrácia? Ha valaki, hát mi magyarok sokáig élveztük a sorok közötti újságolvasás előnyeit a megbízható cenzúrával szemben, a hallgatólagos második gazdaság szépségét a monolit államgazdasággal szemben, a csendes kompromisszumok működőképességét a zord határozottsággal szemben stb. Márpedig a joghézag haszna abban áll, hogy emberarcú hivatalnok és türelmes kliens a két szereplője az ügyleteknek. Természetesen ezek csak relatív előnyök, amelyek csupán akkor és addig szolgálják a társadalom működését - s akkor is hosszú távon sok-sok kárral -, ha nagy az esélye a ' Hangsúlyozni szeretném, hogy most nem a menekültek válságával foglalkozom, hanem azzal a helyzettel, amiben a szociális intézményrendszer megszületett, s ami a szervezetek szemszögéből nézve volt válság. Felvethető továbbá, hogy létezik egy harmadik válsághelyzet a menekülés kapcsán, mégpedig az otthonhagyottaké. A szakirodalomban sokat írtak a migráció hátramaradt áldozatairól.

6 6 militáns bürokrácia bekövetkezésének. Összefoglalva: jobb a jó jogrend, mint a joghézag, de jobb a hézag, mint a rossz jog. A joghézag-dzsungel léte azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne jelen a bürokrácia, s ne játszana fontos szerepet a válsághelyzet kialakulásában. Ezt a látszólagos paradoxont úgy kell elképzelni, ahogy Kornai leírta a hiány és a felesleg viszonyát, vagy ahogy jogászok szokták emlegetni a túlszabályozás és a joghézag békés egymás mellett élését. A bürokráciát itt a köznapi szóhasználatnak megfelelően a jog túlburjánzásaként, a hivatalnok ember- (kliens)ellenes magatartásaként használom. Egyelőre csak azt hangsúlyoznám, hogy a bürokrácia lehet tökéletességében, kidolgozottságában, szabálykövetésének túlhangsúlyozásában válságnövelő, de lehet ezekkel ellentétes jellemzőivel (szakértelemhiány, tehetetlenkedés, slamposság") is ilyen. Tanúskodnak erről a következő idézetek: Még sehol semmi nem történt, de már a jelentési kötelezettségeink ki voltak dolgozva, ugyanakkor ezek bizalmasan kezelendő anyagok voltak, annyira bizalmasan kezelték, hogy éppen oda nem jutottak el, ahová kellett volna, pl.: a helyi tanácsok mindenért a megyéhez futkostak, mert a titkos" iratokat a megye páncélban őrizte (Koordinációs Bizottsági (KOBI) tag, tanácsi alkalmazott). Problémaként említette a rendőrség, hogy az új igazolványok kiadásánál egyelőre nem tudják visszamagyarosítani a neveket, nincs rá lehetőség, ami elég kellemetlen, mert úgy érzik a menekültek, hogy most itt lenne az alkalom, és különböző megkötöttségek miatt egyelőre még nem lehet; amíg román állampolgár, addig nem tudják, tehát nincs jogukban megváltoztatni a nevet. (Koordinációs Bizottsági (KOBI) tag, tanácsi alkalmazott) Az állami szervezetek működése mindig politikai töltetű, hiszen minden politikai rendszer megítéltetik a nép által annak alapján, hogy állama mit és hogyan tesz vagy nem tesz. Az átpolitizáltság" ennél többet jelent. Azt fejezi ki, hogy az állami tevékenység nem indulhat el a nagypolitika" állásfoglalása nélkül. Az átpolitizáltság" a plurális rendszerekben inkább jótékony, a monolitikus rendszerekben inkább negatív hatású. Az adott időszakra jellemző poszt-monolit rendszerben az átpolitizáltság" elsősorban késedelmet okozott, hiszen várni kellett, hogy állást foglaljon a (nyilván ezer más dologban is kompetens, következésképpen roppant elfoglalt) felsőbbség. De fellelhető volt az átpolitizáltság" monolit államban megfigyelhető többi negatív hatása is, a felelőtlenség szervezett rendszerré válása, az elpatópálosodás" tobzódása, a nem kezdeményezés" kultúrája, a kivárás"-stratégia felértékelődése. Továbbá mivel nagy fontosságú, politikailag érzékeny jelenségről van szó (helyzet van, ami mindig fokozódik) a tevékenységet titkolózás leple fedi, s ettől csak lassabb, tervezhetetlenebb, ellenőrizhetetlenebb lesz minden bürokrácia. Az átpolitizáltság" kezdeti erejét jelzi az, hogy a menekülteknek politikamentességi fogadalmat kellett tenniük. Többen azt mondják, a tartózkodási engedély megadása előtt alá kellett írniuk egy nyilatkozatot, mely szerint tudomásul veszik, hogy Magyarországon nem folytatnak politikai tevékenységet. Egyébként e körül a nyilatkozat körül elég nagy volt a homály. Voltak menekültek, akik nem is hallottak róla, mások állították, hogy velük is aláírattak ilyet. Volt, aki természetesnek találta, volt, aki berzenkedett ellene. A BM Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatalában először furcsállották a kérdésemet. Az illetékes határozottan állította: a tartózkodási engedélyekhez kitöltendő nyomtatványokon nincs ilyen szöveg. Bár kétségtelen, egyes megyei főkapitányságokon valóban pótlólag begépeltek a kérdőívekre egy ilyen értelmű mondatot, azzal a szándékkal, hogy az érintettek ne folytassanak a Magyar Népköztársaság érdekeivel ellentétes tevékenységet. Mivel az utóbbi idő politikai eseményei lehetővé tették, az illetékesek - jelzésünk nyomán - rendkívül gyorsan intézkedtek, hogy szüntessék meg az ilyen tartalmú nyilatkozatok aláíratását, mivel az sem jogilag, sem erkölcsileg nem fogadható el." (Peredi 1988) Az átpolitizált", felfokozott" helyzetre jó példa az, ami Debrecenben 1988 márciusában a menekültekkel foglalkozó első cikkel történt. Több mint egy évvel ezelőtt különös eset tartotta fogva Debrecenben a város lakóit és a politikai hatalomhoz közel állókat. Történt, hogy február elején, az akkor még létező Debrecen várospolitikai hetilapban megjelent egy riport a nagy számban hazánkba áramló romániai mene-

7 7 kültekről. Az újságírónő egy katolikus pappal, Tímár atyával és a helyi katolikus plébánián segítségért megjelenő romániai magyarokkal készítette az anyagot. Ez a riport azonban jó néhány napig az asztalfiókban hevert, hiszen a helyi megyei pártbizottság ideológiai titkárának meghatározott, de csak szóbeli (!) tiltása vonatkozott a közlésre. Csupán a véletlennek és a feledékenységnek köszönhető, hogy ugyanezt az utasítást nem közölték a Debrecen főszerkesztőjével, aki így mit sem sejtve megjelentette az anyagot. A hetilapot szinte órák alatt elkapkodták..., azaz csak kapkodták volna, mert az ideológiai titkár összeszedette az újságos standokról azokat a példányokat, amiken még nem adtak túl. Később meglehetősen nagy és szégyenteljes vita folyt arról, hogy ki, kit mire utasított, de ekkor már senki semmiért nem vállalta a felelősséget. [Ráthy S.: Összegzés (Hajdú-Bihar megyei esettanulmány a menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszerről. Debrecen, Kézirat)] Ha nem lehet tudni, hogy mi történik, hogy mit tesznek mások - nehéz jó döntést hozni. Márpedig a megfelelő információknak a megfelelő időben a megfelelő helyre el nem jutása éppen a fenti helyzetet hozza létre, ami kedvez a válságnak, sőt önmaga elégséges a válság kialakulásához. Márpedig az átpolitizáltság", a joghézag-dzsungel, az emberarcú bürokrácia mind-mind kedveznek az információhiány létrejöttének, fennmaradásának, elmélyülésének. A nem állami szociális intézményrendszer esetében minden korábban említett válságnövelő tényező hat. Ennek alapvető oka a nem állami szervezetek önállótlansága. Az átpolitizáltság" tabui, titkai, gyanússága átfonják a nem állami szféra működését, s ettől akkor is vigyázzban állnak, ha egyetlen állami hivatal sem utasítja erre őket - vö. díszpártonkívülek a pártállamban. A társadalom (közvélemény stb.) kétféleképpen tud hozzájárulni a válság bekövetkezéséhez. Egyrészt maga nem tesz semmit a szociális feszültségek enyhítéséért, másrészt hozzájárul a téma átpolitizálódásához". Az előbbi akkor következik be, ha egoista értékek vagy kulturális összeférhetetlenség vezérlik a társadalmat, illetve ha a szegénység oly mértékű, hogy a menekültek megjelenése ellenségességet vált ki a lakosságból. Esetünkben a kulturális ellentét biztosan nem járult hozzá a válság létrejöttéhez, s az értékrend vagy a szegénység is legfeljebb azt hiúsította meg, hogy a társadalom maga oldja meg a menekültek megjelenése okozta nehézségeket. Ennek azonban az előzőeknél talán méginkább oka az, hogy a lakosság leszokott arról, hogy spontán szociális gondoskodóként viselkedjen háztartásán és annak közvetlen környezetén kívül. Ami a menekültek ügyének társadalom általi átpolitizáltságát" illeti, az voltaképpen a mai általában is izgatott politikai légkör egy sajátos vetülete. A menekültek ügye az egyik legelső tabudöntögetés volt az utóbbi év lenyűgöző tabutlanításainak sorában. 8 Nem tudom, milyen nagypolitikai" döntés történt e kérdésben és mikor, de tény, hogy egyszer csak beszélni lehetett a menekültekről. Sőt menekültnek lehetett nevezni őket. A társadalom részben nemzettudata, részben politikai ösztönei, részben kíváncsisága miatt aktivizálódott, s ez volt talán az első olyan össznépi (?) ügy, amelyben az átpolitizáltság" plurális társadalomban fellelhető pozitív hatásai érvényesülni kezdhettek. (Miért került tehát válságos helyzetbe a szociális intézményrendszer a menekültek megjelenésekor?) Először is azért, mert nem nagyon számított bárki is arra, hogy bekövetkezik a menekülés. Erre utaló jelek korábban nem voltak, vagy ha voltak is (az áttelepedés szaporodása, átmenekülés" 1987-ben), ez nem volt elég erős kihívás a szociális intézményrendszer állami szereplői számára, a nem állami szereplők pedig ekkor még nemigen hallathatták hangjukat. Fokozta a kihívás váratlanságát, hogy mikor már voltak (és üldözöttként kóboroltak) menekülni vágyók Magyarországon, s amikor már voltak, akik foglalkoztak is velük, akkor sem válhatott ez köztudottá, tehát fennmaradt az információs zárlat a jelenség direkt politikai, sőt táborpolitikai" vonzatai miatt. Következésképpen ha az állami szereplők tudtak is a jelenségről, nem készülhettek fel rá, hogy működőképessé váljanak. Az egyházak valamivel előbbre jártak, de az intézményesedés ott sem indult meg teljes lendülettel. Fokozta a nehézségeket, hogy hirtelen nőtt meg a menekülők száma. Emiatt amikor végre-valahára zöldre váltott az állami lámpa, ez minden állami szereplőt váratlanul ért, és

ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON

ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Sik Endre (1990): Erdélyi menekültek Magyarországon in: Társadalmi riport 1996, Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich

Részletesebben

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Magyarország csatlakozása az 1951. évi Genfi Konvencióhoz és az azt kiegészítő

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 6. szám 2004. június

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 6. szám 2004. június A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 6. szám 2004. június Gosztonyi Géza: : Fundraising, avagy mit tanulhatunk az egyházi szervezetektől? Számomra egy percig sem kétséges, hogy a legjobb

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

CSALÁDOK - STRATÉGIÁK 1988-1989

CSALÁDOK - STRATÉGIÁK 1988-1989 Gayer Gyuláné CSALÁDOK - STRATÉGIÁK 1988-1989 (Háttértanulmány a Jóléti Szolgálat" előkészítéséhez) I. Előzetes megjegyzések Az Országos Családvédelmi Tanács 1988 júniusában és 1989 novemberében, a megyei,

Részletesebben

Szociális Kutatások és Fejlesztések. Gyetvai Gellért. Munka? Terápia?

Szociális Kutatások és Fejlesztések. Gyetvai Gellért. Munka? Terápia? Szociális Kutatások és Fejlesztések Gyetvai Gellért Munka? Terápia? A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás egészségmegóvó hatása a pszichiátriai ellátásban és foglalkoztatásban ennek kapcsán a szociális

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira.

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira. VI./3. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2005. JÚLIUS SZEPTEMBER A politikum viszonyulása a civil szférához Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei Sebestény István: A civil társadalom a politika ölelésében

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

1 % FORINTSZAVAZATOK CIVIL SZERVEZETEKRE

1 % FORINTSZAVAZATOK CIVIL SZERVEZETEKRE NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztő: Harsányi László 1 % FORINTSZAVAZATOK CIVIL SZERVEZETEKRE TANULMÁNYOK Nonprofit Kutatócsoport / Research Project on Nonprofit Orgnizations Budapest, 2000 A kötet annak

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA

A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA A MIGRÁNS GYEREKEK OKTATÁSA Menedék Migránsokat Segítõ Egyesület Budapest, 2009 A projekt címe: Migráns gyerekekrõl pedagógusoknak A program az Európai Unió Európai Integrációs

Részletesebben

Menedék Alapítvány. Egy baptista kapcsolatú szociális szervezet bemutatása: Bevezető

Menedék Alapítvány. Egy baptista kapcsolatú szociális szervezet bemutatása: Bevezető Egy baptista kapcsolatú szociális szervezet bemutatása: Menedék Alapítvány Témavezetõ tanár: Kovács Géza Készítette: Huszár Orsolya Baptista Teológiai Akadémia missziói szak, levelezõ tagozat 1999. április

Részletesebben

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett

Koldulunk ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. erre-arra-amarra MELLÉKLET. Ferge Zsuzsával Szegvári Katalin beszélgetett MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi melléklet 2010. január február A 2010-es évet az Európai Parlament és az Európa Tanács A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

Részletesebben

Jelentkezünk, természetesen, hagyományos rovatainkkal is.

Jelentkezünk, természetesen, hagyományos rovatainkkal is. Civil jövőnk Nincs emberi tevékenység jövőkép nélkül. Ez alapigazság. Valóban az? Az első kérdés a távlattal kapcsolatos. Ha a favágó kimegy az erdőbe, eltervezi, aznap mennyi fát fog/szeretne kitermelni.

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Hujber Dorottya Készült a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken a Környezetgazdálkodási szakirányon Tanszéki

Részletesebben

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak...

Kuti Éva. Hívjuk talán nonprofitnak... Kuti Éva Hívjuk talán nonprofitnak... TARTALOM A SOROZATSZERKESZTŐ ELŐSZAVA A SZERZŐ ELŐSZAVA 1. FEJEZET BEVEZETÉS 2. FEJEZET TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK Jótékonysági intézmények és önkéntes szervezetek a török

Részletesebben