Ajánlattételi felhívás - SZGYF - Villamos energia beszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás - SZGYF - Villamos energia beszerzés"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás - SZGYF - Villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/98 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 15935/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori működési területe. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szociális védelem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17756 Postai cím: Visegrádi utca 49 Város: Budapest Postai irányítószám: 1132 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Juhász Roland Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): 1

2 Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció x Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Villamosenergia beszerzése év 2

3 II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori működési területe. NUTS-kód HU1, HU2, HU3 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 3

4 Ajánlatkérők által üzemeltetett fogyasztási helyek részére kwh +50% mennyiségű villamos energia teljes ellátás alapú szerződés keretében történő adásvétele óra és óra közötti időszakban. A rögzített 50%-os eltérés pótdíjmentes. A Kereskedő a teljes szerződéses mennyiséget ( kwh +50%) a közbeszerzési eljárásba bevont valamennyi, az Ajánlattételi Dokumentáció 1. számú mellékletben felsorolt 155 db intézmény valamennyi felhasználási helyei vonatkozásában összevontan kell kezelje. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) kwh + 50 %-os felülvételezés kwh (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2016/01/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2016/12/31 (nap/hónap/év) 4

5 III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A Kereskedőt kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, amelyben - amennyiben azért Kereskedő felelős - Felhasználóknak nem áll rendelkezésre a Szerződésben vállalt villamos energia mennyiség. A kötbér mértéke ezen időszakra minden befejezett órára az érintett vételezési hely megelőző havi energiadíjának 1%-a. A szerződés meghiúsulása esetén a Kereskedő a Szerződés szerinti teljes szerződéses mennyiségből a le nem szállított mennyiség nettó 20%-át fizeti meg a Felhasználó részére. Alulvételezés esetén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Intézményi Felhasználók által a Szerződés szerinti - eltéréssel nem növelt mennyiségből - mennyiségből át nem vett mennyiség nettó - tárgyévre számított átlagos - díjának 50 %-át, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Kereskedő részére alulvételezési kötbér címén. Kereskedő a kötbéren felül további kár megtérítésére nem jogosult. Kereskedő a kötbért és jelen pont szerinti kárt az Intézményi felhasználókkal szemben nem érvényesíthet. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A nyertes ajánlattevő a szerződésben megállapított és igazolt teljesítés után havonta jogosult Intézményenként tételes számlázásra (gyűjtőszámla).a számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt (1) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. (1) és (2) szerint történik. Ajánlatkérő a fogyasztott villamos energia ellenértékét az összes fogyasztási hely együttes tárgyhavi fogyasztásnak megfelelően havonta, a számla kézhezvételét követően 30 napon belül, átutalással forintban egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. irányadó. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása A különleges feltételek meghatározása: évi LXXXVI. tv. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében, és nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagjának az ajánlatban a 310/

6 (XII. 23.) Kormányrendelet 2., 4-8., szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok igazolása körében Ajánlatkérő kizárólag az eljárást megindító felhívás feladását követően keletkezett nyilatkozatokat/igazolásokat fogad el az ajánlattevőktől.(kivéve, ahol jogszabályi rendelkezés alapján értelemszerűen korábbi keltezésű igazolás is elfogadható) - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, ). - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám, ). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.)Korm. rendelet 14. (1) a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, és volt-e sorban állás (és ha igen milyen mértékű) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a sorbaállítás fogalmát apénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja tartalmazza. P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) c) pontja alapján cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző kettő üzleti év villamos energia szállításaiból származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés). A P2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a P1 pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők kizárólag egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján elegendő, ha közülük egy megfelel. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet 6

7 (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek szerinti alkalmasságát más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet köteles kezesként felelősséget vállalni akbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerint. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése alapján benyújtott igazolást is elfogadja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P.1. bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármelyik bankszámláján 30 napot meghaladó fizetési sorban állás fordult elő; P.2. a felhívás feladását megelőző kettő üzleti évi árbevétele alapján a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítása) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 720 millió HUF-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelynek tartalmazni kell a szerződést kötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás teljes nettó összegét, (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat), a teljesítésének idejét, helyét, valamint a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia igazolása 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) és (2) bekezdése szerint történhet. A Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltak alapján az M1 alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése alapján benyújtott igazolást is elfogadja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Ajánlattevő alkalmatlan ha: M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább 3 db a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítás) referenciával, egyenként legalább 9GWh mennyiségben. Referenciaként csak olyan teljesítések fogadhatóak el, melyek az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 7

8 történtek. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek valamint az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 8

9 x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni igen (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. Rendelet 18. -ban foglaltaknak megfelelően a további információk a dokumentációban kerülnek részletezésre. IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/07 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/07 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 9

10 -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/10/07 (nap/hónap/év) Időpont: 12:00 (adott esetben) Hely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet tárgyaló helyisége Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott jelenlétre jogosult személyek VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. szerint biztosítja. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt (6)-(8) bekezdései szerint. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevők alábbi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P.1., P.2. és M.1.). 4. Az ajánlathoz csatolni kell: Az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; - Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 5. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő erre való tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevő által elkészített fordítását kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni, a Kbt. 36. (3) bekezdésének megfelelően. 6. Az ajánlatokat 1 eredeti, papír alapú példányban, valamint 2 példány elektronikus adathordozón (*.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón, CD-n vagy DVD-n) köteles benyújtani ajánlattevő. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában és papír alapon benyújtott dokumentumok megegyeznek. A papír alapú és az 10

11 elektronikus másolati példány különbözősége esetén a papír alapú a mérvadó. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; a zárt csomagon Ajánlat - SZGYF - Villamos energia beszerzés év, valamint: Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel! megjelölést kell feltüntetni. 7. Közös ajánlattétel: Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a Kbt ában foglaltakat és az alábbiakat: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon személyt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlattevők szerződésére vonatkozó részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) a) és b) pontjaira, valamint a 60. (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan. 9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 11. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 12. Az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell csatolnia arra nézve, hogy befogadja a mérlegkörébe az Ajánlatkérő vételezési pontjait, és vele mérlegkör tagsági szerződést köt. 13. Az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot kell csatolnia arra nézve, hogy havonta, utólag a teljesítést 11

12 követő 15 napon belül számlát állít ki. 14. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a saját és Alvállalkozója vonatkozásában a tevékenységvégzéséhez szükséges, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított érvényes villamosenergia-kereskedői engedélyt. 15. Az ajánlatok leadásának rendje: az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 09:00 óra és 16:00 óra között, pénteken 09:00 óra és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig A melléklet III. pontjában foglaltak szerint. 16. Az ajánlati árat HUF/kWh-ban kell meghatározni, két tizedes pontossággal. Az ajánlati árat a következő szempontok figyelembe vételével kérjük megadni: A megadott ajánlati ár nem tartalmazhatja az átviteli rendszerirányítási díjat, a rendszerszintű szolgáltatások díját, az elosztási díjakat, a KÁT energia többlet költségét, a VET ban szereplődíjakat, az energiaadót és az ÁFA-t. A megadott ajánlati árnak a villamos energia díján kívül tartalmaznia kell a kereskedő mérlegkör tagsági díját és mérlegkör menedzsment díját. A fogyasztott villamos energia díját, valamint a további költségelemeket az Ajánlatkérő a kereskedőnek fizeti meg. A 3x80 A-nél nem nagyobb csatlakozási értékű fogyasztók esetén az Ajánlatkérő profil elszámolást kíván alkalmazni. Profilos elszámolású fogyasztók esetén az Ajánlatkérő az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díjat, valamint a mennyiségi eltérés díját (melyet a kereskedő és az elosztói engedélyes egymással számol el) az Ajánlatkérő szintén a kereskedővel rendezi. A VET 47/B. (1) alapján az Ajánlatkérő (Intézményi Felhasználók) megbízzák a nyertes villamos energia kereskedőt a kereskedő váltási folyamat lebonyolításával (egyetemes szolgáltatói szerződések felmondása,a fogyasztási helyek bejelentése, stb.). A VET 47/B. (1) alapján a nyertes villamosenergia-kereskedő és az érintett hálózati engedélyes a felhasználónak díjat nem számíthat a kereskedőváltás lebonyolításáért. A beérkezett ajánlatok közül az a kedvezőbb, melynek ajánlati ára alacsonyabb. Az ajánlati árat minden esetben HUF-ban kell megadni. 17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 18. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni, hogy a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a letelepedése szerinti ország jogrendje szerint mely hatóságigazolásával történik. 19. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 20. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentációt az Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben közegtelenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció az Ajánlatkérő honlapján a érhető el. A dokumentáció letöltéséről az Ajánlatkérő letöltési visszaigazolást kér (visszaigazolás minta a honlapon megtalálható) 21. Az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 22. Az eljárás a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett 12

13 zajlik. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt (3)-(4) bekezdésének megfelelően. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó utca 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/08/26 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 13

14 Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Pasaréti út 83. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Zelenay Krisztina irodavezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18194 Postai cím: III. Körzet 1. Város: Kaskantyú, 14

15 Postai irányítószám: 6211 Hivatalos név: Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szocális Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00482 Postai cím: Dózsa Gy. U. 9. Város: 6454 Bácsborsód Postai irányítószám: 6454 Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22663 Postai cím: Kiskert tér 6. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 Hivatalos név: Fogyatékos Személyek Otthona Tass Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20274 Postai cím: Egecsey krt. 48. Város: Tass Postai irányítószám: 6098 Hivatalos név: Kalocsai Szociális Szakellátási Központ Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20298 Postai cím: Malom utca 3. Város: Kalocsa Postai irányítószám: 6300 Hivatalos név: Pszichiátriai Betegek és Fogyatékos Személyek Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02499 Postai cím: Szabadföld 47. Város: Tompa Postai irányítószám: 6422 Hivatalos név: Baranya Megyei Boróka Otthon Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20394 Postai cím: Helesfa 15

16 Város: Nádassy-telep Postai irányítószám: 7683 Hivatalos név: Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20426 Postai cím: Hősök tere 5. Város: Bóly Postai irányítószám: 7754 Hivatalos név: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20428 Postai cím: Egyetem u. 2. Város: Pécs Postai irányítószám: 7626 Hivatalos név: Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20429 Postai cím: Hársfa u. 6. Város: Görcsöny Postai irányítószám: 7833 Hivatalos név: Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20375 Postai cím: Turbékpuszta 1. Város: Szigetvár Postai irányítószám: 7900 Hivatalos név: Pécsi Gyermekotthon Nemzeti azonosító (ha ismert): AK23112 Postai cím: Megye u. 24. Város: Pécs Postai irányítószám: 7621 Hivatalos név: Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 16

17 Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17645 Postai cím: Farkas Gyula u. 2 Város: Békés Postai irányítószám: 5630 Hivatalos név: Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Nemzeti azonosító (ha ismert): AK17613 Postai cím: Rákóczi u. 25. Város: Szarvas Postai irányítószám: 5540 Hivatalos név: Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20269 Postai cím: Degré u. 59. Város: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Hivatalos név: Körösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18833 Postai cím: Nagy Márton út 2. Város: Körösladány Postai irányítószám: 5516 Hivatalos név: B.-A.-Z. Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ éstgysz Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20431 Postai cím: Károly u. 12. Város: Miskolc Postai irányítószám: 3532 Hivatalos név: Férfiak Mentálhigiénés Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22104 Postai cím: Mésztelep út 1. Város: Miskolc Postai irányítószám:

18 Hivatalos név: Miskolci Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK18372 Postai cím: Egyetem u. 1. Város: Miskolc Postai irányítószám: 3515 Hivatalos név: Aranysziget Otthon Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19990 Postai cím: Gyöngyvirág u Város: Csongrád, Postai irányítószám: 6640 Hivatalos név: Csongrád Megyei Vakok Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19988 Postai cím: Torontál tér 1 Város: Szeged Postai irányítószám: 6726 Hivatalos név: Maros Menti Szociális Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20264 Postai cím: Batthyány u. 23. Város: Makó, Postai irányítószám: 6900 Hivatalos név: Napsugár Otthon Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20012 Postai cím: Kossuth.u.41. Város: Kistelek, Postai irányítószám: 6760 Hivatalos név: Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20257 Postai cím: Agyagos u. 45. Város: Szeged Postai irányítószám:

19 Hivatalos név: Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20261 Postai cím: Bal fasor 6. Város: Szeged Postai irányítószám: 6726 Hivatalos név: Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16717 Postai cím: Gesztenyés út 1. Város: Tordas Postai irányítószám: 2463 Hivatalos név: Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20277 Postai cím: Tüzér u. 6. Város: Székesfehérvár Postai irányítószám: 8000 Hivatalos név: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Nemzeti azonosító (ha ismert): AK19771 Postai cím: Tekereszpuszta 0319 hrsz. Város: Polgárdi Postai irányítószám: 8154 Hivatalos név: Fejér Megyei Művelődési Központ Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20255 Postai cím: III. Béla Király tér 1. Város: Székesfehérvár Postai irányítószám: 8000 Hivatalos név: Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20289 Postai cím: Kossuth u. 42. Város: Bicske 19

20 Postai irányítószám: 2060 Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete Nemzeti azonosító (ha ismert): AK07407 Postai cím: Böszörményi út 173 Város: Debrecen Postai irányítószám: 4032 Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI) Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20433 Postai cím: Fóti út 75. Város: Dunakeszi Postai irányítószám: 2120 Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22015 Postai cím: Budai Nagy Antal u. 28. Város: Esztergom Postai irányítószám: 2500 Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI) Nemzeti azonosító (ha ismert): AK22292 Postai cím: Kápolna u. 3. Város: Budapest Postai irányítószám: 1223 Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI) Nemzeti azonosító (ha ismert): AK08055 Postai cím: Hermina út 21. Város: Budapest Postai irányítószám: 1146 Hivatalos név: Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete 20

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Keretmegállapodás kötése a 168/2004. (V. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó

Részletesebben

"Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására"

Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására "Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Gördülő Beruházási Tervének megvalósítására" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015.

Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Oracle GoldenGate licencek beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás

Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja- Élelmiszer beszerzés- Ajánlati Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése

Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Jászberény Városi Önkormányzat - Földgáz energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ajánlatkérő Budapest közigazgatási területén, Teljesítés helye: K1457 Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő hulladékgyűjtő udvarokban begyűjtésre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése (átvétele), elszállítása, és kezelése/ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása,

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.04.27. Nyertes ajánlattevő: Kbt. 6. (1) bekezdés b) pont Költségvetési szerv Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Veszélyes hulladék átvétele, szállítása, ártalmatlanítása a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház központi telephely és kórházi telephelyei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben