SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyjREGYHAzA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Előte rjes z t és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. 4401 NyjREGYHAzA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Előte rjes z t és"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NyjREGYHAzA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ' '585; FAX: E MAIL: Ügyiratszám: / Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előte rjes z t és - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz az otthon i szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésére Tisztelt Bizottság! 1. ) Előzmények A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a jogszabályi elő í rásokn ak megfelelően (kötelező feladatok) és a lakosság igényei alapján (önként vállalt feladatok) folyamatosan bővíti, alakítja szolgáltatásainak körét illetve azok struktúráját. Szolgáltatásai közé tartozik önként vállalt feladatként 2005 augusztusátó! az otthonápolás, illetve januártól az otthoni :.zakápolás és hospice ellátás (betegek otthonában) együttesen. Az otthoni szakápo!ás szolgáltatás szükségessége előszö r ko ncepcionálisan a 2003-ban készült Szolgáltatástervezési koncepcióban fogalmazódott meg, mely aztán k ibővült az otthoni hospice ellátással. Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvosának íendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni hospice a betegek otthonában végzett olyan szake ll átás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, a beteg fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, val amint a beteg sza ks ze rű ápoiása és pszichés, szociális támogatása. A jogszabályi előírás alapján otthoni szakápolás keretében ellátás csak akkor végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja. A szolgáltatások működtetése működési engedélyek alapján jelenleg biztosítottak. A Bizottság több alkalommal tárgyalt előterjesztést az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működéséről. Legutóbb a szeptember 30.-i ülésen szám olt be a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Igazgatója a hospice ellátásról. A Bizottság a 100j2013.(IX.30.) számú határozata alapján a beszámolót elfogadta azzal, hogy a Szociális és Köznevelési Osztály felügyeletével és irányításával a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság aktív részvétele mellett készüljön egy összefoglaló anyag az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás gazdaságilag és szakmailag leghatékonyabban történő működtetésének lehetőségéről. 2.) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság álláspontja Szilvási né Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vezetője az általa készített összefoglalóban (mellékelve) bemutatja, hogy az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás országszerte jellemzően non-profit vállalkozásokban, gazdasági társaságok szervezeti keretében működik. Az otthoni szakápolás néhány településen önkormányzati fenntartású intézményben biztosított. A non-profit és az önkormányzati fenntartású szolgáltatók között lényeges különbség a \V\VW.NY r:tg'rhl\za.h0 N Y R E G Y H Á Z A 1

2 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON' '535; FAX: ;.')86 E MAIL: munkaerő eltérő foglalkoztatási formájából ered. Ez okozza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében működő szolgá ltatás nehézségét is, a finanszírozás nem elegendő a szolgáltatások működtetéséhez. Az intézményamellékelt dokumentumban foglaltak szerint több alternatívát készített a további működtetés vonatkozásában. "Javaslat a finanszírozható fenntartás érdekében, szem e l őtt tartva az ellátás fontosságát I L A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ellátást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot ellátó szakembereket átcsoportosítjuk egyéb szakfeladat elvégzésére, és részmunkaidőben dolgozó szakemberekkel látjuk el a feladatot. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el. Hátrányok: a beteg-utak nem lesznek egyé rt elműek, nem emelkedik az ellátottak száma nem javul az intézmény és a háziorvosok közötti kommunikáció. II. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ell átást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot, mint egészségügyi szolgá ltató, egy másik egészségügyi szolgáltatóval közre műk ödői szerző dést köt a 96j (V I1.15.) Ko rm. rendelet 12. alapján. A jelenleg ezen a szakfeladat on lé vő dolgozókat, más szakfeladatok elvégzésére irányítja. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Hátrányok: Nagy az esély arra, hogya szo lgáltatást egyáltalán nem vagy nem csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központhoz köt ik. III. Javaslatunk alapján az otthoni szakápolás és otthoni hospice szakápolás kikerül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által ellátandó feladatok közül, és átkerül az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság feladatai körébe, amely révén Intézményünk tisztán szociális profilúvá válik. Egyeztetve az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal, az OEP Finanszírozási Osztályával, valamint a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályával, a szolgáltatás jelenlegi finanszírozásának racionalizálását profiltisztítás végrehajtásával tartjuk megvalósíthatónak, úgy, hogy az Alapellátási Igazgatóság átveszi a működéshez szükséges minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközöket a Szociális Gondozási Központtól és szerződéskötések révén biztosítja a személyi feltételeket. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Növelhető a betegforgalom, az ellátottak száma N Y R E G Y H Á Z A

3 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS es KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HOl NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TER 1. PF.. 83, TELEFON; 'h8S; FAX; Egyszerűbbé válik a beteg út I/Pia c bővítés" lehetősége Hátrányok: Időbe telik a szolgáltatás beindítása A szolgáltatás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek Jelenleg a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által biztosított minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközök a szolgáltatás működési helyszínén, a Nyíregyháza Szent István u, 14. szám alatt, a Városi Rendelőintézet (a valóságban az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság székhelyeként is funkcionáló) épületében folyik. A jogszabály által megkövetelt tárgyi eszközökkel (a fogyóeszközöktől eltekintve) hiánytalanul el tudunk számolni a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztálya, mint leltárkezelőnk felé. A folyamatos működést biztosító tárgyi feltételeket, mint iroda helyiség és eszközök, át tudjuk adni az Alapellátási Igazgatóság részére személyi feltételek A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ három főállású közalkalmazotti státuszának elvonásával létszámcsökkentéssel számolunk a feladat leadása esetén. Ez azt jelenti, hogy az Otthonápolási és Hospice Csoport ezen szakfeladaton l évő munkatársa it más szakfeladat ellátására, egyéb, de a képzettségüknek és végzettségüknek megfelelő munkakörben tovább tudnánk foglalkoztatni. Azon hiányszakmát képviselő szakemberek vonatkozásában, akik megbízási szerződéssel dolgoztak nálunk, természetesen a szerződéseiket megszüntetjük, de az Alapellátási Igazgatóság ily2n irányú igénye esetén tájékoztatjuk ő ket az Alapellátási Igazgatósággai ugyanarra a feladatra tö rtén ő sz erződéskötés lehetőségéről. engedélyezési eljárások A működési engedélyezési eljáráso k során az engedélyek visszavonása, illetve kiadása kérelmezését szükségesnek tartjuk összehangolni a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. A bizottság javaslata alapján, az Egészségügyi Ala pellátási igazgatóság Igazgatójával közösen egymás munkáját segítve, kiegészítve végre tudjuk hajtani a szükséges változtatásokat." Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója az általa irányított intézmény keretében történő otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás megszervezésének előnyeit és hátrányait mutatja be, aztán tulajdonképpen az átszervezés nehézségeit vázolja fel, nem biztosítva arról, hogy gazdaságilag ez valóban előnyös lépés lenne (mellékelve). 3.) A Szociális és Köznevelési Osztály az intézményvezetőkkel és gazdasági vezetőkkel egyeztetést folytatott. Az Osztály álláspontja szerint az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás szolgáltatás biztosítása során két fontos szempont figyelembe vétele szükséges. Az első és legfontosabb szempontnak a szolgáltatás megfelelő szakmai színvonaion történő ellátását, a vizitszámok maximális kihasználását tartjuk. A közel egy éve tartó folyamat eredménye, hogy decembertől csökkentett vizitszámmal, felfüggesztett működés után ma a rendelkezésre álló keretet kihasználva működik a szolgáltatás. Ennek további szinten tartását elsődlegesnek tartjuk. H.\Z;\.HLJ N Y R E G Y H Á Z A

4 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NViREGYHAZA, KOSSUTH TER l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: ~ 586 E MAIL: A második szempont a szolgáltatás gazdaságos működtetése. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2012 évi felmérése alapján a működési forrásokat tekintve az CEP támogatás csak mintegy %-át teszi ki a valódi, minőségi hospice ellátásnak: 75 %-os a bentfekvő és 80 %-os az otthoni hospice finanszírozása. Ezért szükséges a kiegészítő források keresése. Ezek között az adományozás, alapítványi támogatás, SZJA 1 %-os bevétele szerepel leginkább. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ els ő félévi adatai szerint az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás bevétele Ft, kiadása Ft, az önkormányzati támogatás - mint szükséges kiegészítő támogatás a működéshez Ft. Az intézmény a gazdaságtalan működés legfőbb okának a munkavállalók közalkalmazotti formában történő foglalkoztatását tartja, de természetesen a nem megfelelő működés is okozta a kevés bevételt. A 2.) pontban szereplő javaslatok is tulajdonképpen e helyzet megoldására szolgálnának, azaz a munkavállalók más formában történő foglalkoztatása lehet a racionálisabb működtetés kulcsa. A Szociális és Köznevelési Osztály véleménye szerint a szolgáltató személye - azaz, hogya Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vagy az Egészségügyi Aiapellátási Igazgatóság végzi a tevékenységet - nem befolyásolja a gazdaságosabb működést. lviindkét intézmény esetében lehetőség van a munkavállalói< nem közalkalmazotti formában történő I'oglalkoztatására. Ezenkívül a működési engedélyezési eljárás, a szolgáltatás átszervezése (nás intézménybe a jelenleg biztosított ellátást veszélyeztetné Abban az esetben, ha a Tisztelt Bizottság arra t ekintettel, hogy mindkét szolgáltatás egészségügyi jellegű (többségében szakápolási feladatok végzése) az átszervezés mellett döntene, akkor sem látunk kellő garanciát arra, hogy az átszervezést követően akár gazdasági, akár szakmai szempontból eredményesebben fog működni az ellátás. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előte rje szt ést megtárgyalni szíveskedjen. Nvíregyháza, november 21.,/ Tis ztelettel: ~ 1c \ - Dr. Krizsai Anita * osztályvezető HA~i\.HU N Y REGYHÁZA

5 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYIREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: "36 4~ ; FAX: )86 Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS KÖ ZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EG ÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOn SÁGA.../2013. (XI.26.).) szám ú határ ozat a az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetéséről A Bizottság A változat 1.) az előterjesztést megtárgyalta és egyetért az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban történő tovább működtetésével, azzal, hogy az intézmény a racionális működtetés érdekében szükséges!épéseket tegye meg. Felelős: Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója Határidő: december 31. B változat 2.) az eiőterjesztést megtárgyalta és egyetért az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Közp ontban t örténő tovább mű k ödtetésével, azzal, hogy az intézmény a racionális működtetés érdekében közre m űködő i szerződés útján biztosítja a feladat ellátást. Felelős : Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója Határidő: december 31. C változat 3.) az előterjesztést megtárgyalta és egyetért az otthoni szakápoiás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében tb rténő megszüntetésével, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében történő megszervezésével. Felelős: Szilvási né Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója (sikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója Határidő: március 31. Nyíregyháza, november 26. dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár 4. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N Y R E G Y H A Z A

6 NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 4400 Ny íregyháza, Vécsey köz 2. Te L: 42/4 J 6-083, Nyíregyházi Tel./Fax: 42/ , J Szociális Gondozási Központ E-maiI : gkkoz p o nt.n y i r e gy ha z a :(~ t-o nl i n e.hu ww w.szocia lisgondozas. hu Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály Vezetője Dr. Krizsai Anita részére 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Tisztelt Osztályvezető Asszony! Hivatkozva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociáli s, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 100/2013. (IX.30.) számú határozatára, Osztályvezető Asszonyt az alábbiakról tájékoztathatom. Az otthoni szakápolás és hosp ice szolgáltatás finanszírozása és az ellátás formája tekintetében végignéztem az országban fellelhető szol gáltatókat. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület nyilvántartása szerint az országban 86 helyszínen működik hospice ellátás. Az ellátás helye szerint többnyire otthoni hospice ellátá s, kevés intézményi - kórházi, illetve lakóotthoni - hospice intézményi ell átá s. Az ellátási forma szempontjából az ellátások zömét nonprofit vállalkozásokban, gazda sági társasági formában (pl. bt., kft.), egyéni vállalkozásokban és civil szervezetekben végzik. Van olyan önkormányzati fenntartású, idősellátással foglalkozó szervezet, melyek ellátá si szerződéssel, nonprofit vállalkozá sban látják el a speciális hospice vagy otthoni szakápolási feladatokat, mintegy kiegé szítve, bővítve a szolgáltatások színvonalát pl : Debrecen, Balatonboglár... Nyíregyházán 2010-ben szintén ezzel a céllal indították be az otthoni hospice ellátást, mint kiegészítő tevékenységet. Az alábbi táblázat az országban működő hospice ellátást végző szervezeteket sorolja fel, ellátási forma szerint csoportosítva, a fenntartót is feltüntetve.

7 Hospice ellátást végző szervezetek a Magyar Hospice- Palliatív Egyesület nyilvántartása alapján Korlátolt Felelősséqű Társasáq 1. Agria 2000 Kft Eger 2. Ápolókez Kft.. Nagykanizsa 3. Banai és Társa Egészségügyi és Tanácsadó Kft.. Budapest 4. Benedikt 2001 Kft.. Ercs i 5. DP Terapiusz Kft.. G yőr 6. Dr. Bencze és Ta rsa Kft.. Szarvas 7. Dr Csernai Katalin Háziorvos( Otthonápolasi es Szolgáltató Kft. Hó dmezőv ásárhely 8. Érted Hosplce Apo/ói Kft. Aszód 9. Erzsébet 96' Kft.. Miskolc 10. Grangenius Kft.. Esztergom 11. Harris-Ispita Zalaegerszeg Kft.. Zalaegerszeg 12. Harris Egészségügyi Szolgálat Budapest 13. Harris Egészségügyi Szolgálat Debrecen 14. Harris Egészségügyi Szolgálat Győr 15. MEDfNOVA Hazl Szakapoló Kft. Budapest 16. Medivill Kft.. Paks 17. Monika M. Humánegeszségügyi Kft.. Zalaegerszeg 18. Morpheus Betegel/ato és Tanacsadó Kft.. Szolnok 19. NagyatadMed Egészsegügyi Szolgaltoto Kft.. Nagyatád 20. PET/CA Hospice Egészségügyi Szolgaltotó Kft.. Berettyóújfalu 21. Szencser-Med Kft.. Vác 22. Szent Rita Otthonapo/ási és Hospice Kft.. Budapest 23. Varda-Hospice Kft.. Kisvárda 24. Nevitt Cindy Otthonápolási Szolgálat Kaposvár 25. NRG-I Otthoni Szakápolási Szolgálat Salgótarján Betétí Társasáq 1. Bomedic 99 Bt.. Balatonkenese 2. Csachó Egészségügyi Bt.. Békéscsaba 3. Dunai Otthonápolási és Szolgáltató Bt.. Tatabánya 4. Esély-M Bt.. Marcali 5. Florance Bt.. Szentendre 6. Gondoskodás 2003 Bt.. Szeged 7. HÁSZI Bt.. Szekszárd 8. HELP 17 Bt.. Székesf ehérvár 9. Homecare 2002 Bt.. Cegléd 10. Kék Kereszt Bt.. Budapest 11. Koher Bt.. Mátraterenye 12. Magdala Bt.. N ag y k őrös 13. Mendicant Ápolási Bt.. Felpéc 14. Mobil Novérszolgálat Bt.. Gyula

8 15. Nővér-Care Bt.. Dombóvár 16. Nővérbank Bt.. Budapest 17. Nörsz Bt.. Tolna 18. OFISZ-98. Bt.. Szolnok 19. Sónyák Ápolási Szolgálat Bt. Debrecen 20. TÁBITA Otthonápolási és Hospíce Szolgá/ot Bt.. Salgótarj án 21. VáCI Home Care Bt.. Vác 22. Vitéz és Tarsa Bt.. Enying 23. LSM Em pátia bt. Ott honi Szakápolási Szolgálat 24. Renica Bt. Otthonápolási Szolgálat Recsk 25. Terra 95 Bt. Otthonápolásí Szakápolási és Hospice Szolgálat M iskolc 26. Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat Alapítvánv l. Alkony-Tómasz Alapitvány Dombóvár 2. Életet az Eveknek Alapítvany Dombóvár 3. Erzsébet Hospíce Alapítvány es Otthon' Miskolc 4. Fehér Galamb Hosplce Alapitvány' Pápa 5. Híd Hospice Alapítvany ' Budapest 6. Hosplce Szeretetszolgálat A/apítvany' Tatabánya 7. Magyar Hospice Alapitvány Budapest 8. Mé/toságga/ az ut ve gén. Hospice Alapitvány Szekszárd 9. Ölelő Kéz Ápo/asi es Hospice Alapítvany Kecskemét 10. Pécs-Baranyai Hospice Alapitvány Pécs ll. Szent Laszlo Kórhaz Hospice Alapítvány Budapest 12. Szombathelyi Hospice AlapItvány Szombathely 13. Varazshegy Hospíce Alapitvány Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Hospice-Palliatív Osztály Budapest Kórház l. Bekés Megyeí Pándy Kálmán Korhaz 2. GyulaDr. Kenessey Albert Kórház - Rendelointézet. Balassagyarmat 3. KanIZsai Dorottya Kórház ' Nagykanizsa 4. Kaposi Mór Oktato Kórház Kaposvár 5. Markhot Ferenc Korház. Eger 6. MAZS/HISZ Szeretetkórház Budapest 7. Mezotúr Varosi Kórház - Rendelőintézet M ező t ú r 8. Vaszary Kolos Kórház ' Esztergom EG ves üle t l. É/et SzaIgálat Kieme/ten /(özhasznú Egyesü/et 2. Pro Vitae Közhasznú Egyesület G y őr 3. Szociális Háló Eg yesület Szakápolóí Szolgálata Pécs (Egyesület)

9 EQvéb fenntartók 1. Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza ( Egyház) 2. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosháza ( Eg yház) 3. Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ(Önkormányzati) 4. Fazekas Gábor Idős ek Otthona(Önkormányzati - intézményi HP) 5. Szociális Gondozási Központ Otthonápolási Csoportja Nyíregyháza (Önkormányzat-társulás) 6. Dr. Matuskáné Hadobás Julianna Otthonápolási Szolgálat (egyéni) 7. Tóthné Bucsek Ildikó Otthoni Szakápolási Szolgá/at I(arancsa/ja (Egyéni) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ országosan az egyetlen olyan szolgáltató, melynek önkormányzat a fenntartója és a feladatot ellátója is (saját intézménye látja el a feladatot.) Fellelhető egyalapellátási intézmény Balatonbogláron, a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ, ahol otthoni hospice szolgáltatást működtetnek, de ellátási szerződéssel végeztetik a feladatot egy nonprofit szervezettel. Megvizsgáltuk az otthoni sza kápolást ellátó szervezeteket is fenntartói szempontból a Magyar Otthonápolási Egyesület nyilvántartása alapján. A cél az volt, hogy keressünk közöttük olyan szolgáltatót, aki önkormányzati fenntartású és otthoni hospice szolgálatot működtet. Önkormányzat által fenntartott egészségügyi ellátások a M OH E nyilvántartása alapján Otthoni szakápolás Intézmény neve Otthoni Otthoni Fi nanszírozás Fenntartó szakápol ás hospice OEP+Önkormányzat Ferencváros igen nem igen Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ Budapest Kőbányai nem nem nem Önkormányzat Szivárvány l'jonprorfit Kft Budapest Pesterzsébet igen nem igen Önkormányzat Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Budapest Óbudai Szociális igen nem igen Önkormányzat Szolgáltató Intézmény Otthoni Szakápolási Szolgálat Budapest

10 Őszi fény integrált nem nem Csak Önkormányzati Önkormányzat gondozási központ Budapest Terézvárosi igen nem igen Önkormányzat Gondozó Szolgálat Budapest A táblázatból kitűnik, látná el a szolgáltatást. hogy nincs olyan önkormányzati fenntartású szolgáltató, aki önmaga Fedezet számítás az otthoni szakápolás és o tthoni hospice ápolás tekintetében az aktuális OEP finanszírozás szerint Otthoni szakápolás Otthoni hospice OEP finanszírozás ~ Ftl vizit 4.060Ft/ nap OEP havi max ,- Ft (93 ellátási finanszírozás ~ Ft (230 vizit) nap) 1 hónapra jutó össz. OEP bevétel ~ Ft 1 hónapra jutó össz. kiadás ~ Ft Különbözet ~ Ft Intézményünk jelenleg elsősorban közalkalmazotti j ogviszonyban foglalkoztatja a szakembereket, ritkábban, hiányszakmák (pl. hospice pszichológus) esetén megbízási szerződéssel. A többlet kiadások zömét a közalkalmazotti foglakoztatásból adódó kötelezettségek teszik ki. Az alábbi táblázat alapján látható, hogy bár a jogszabály által megkövetelt személyi és tárgyi feltételek mindegyik szolgáltató vonatkozásában azonosak, az eltérések el s ősorban a munkaerő eltérő foglalkoztatási formájából ered. Egyezőségek Különbségek Önkormányzati Egyéb fenntartás fenntartás OEP 43/1999.(111.3.) 43/1999.( ) finanszírozás kormányrendelet kormányrendelet Adott vizit munkaidő maximum szám határozza meg meghatározása teljesítményorientáit alkalmazottak száma minimum minimum feltételek feltételek határozzák meg határozzák meg alkalmazottak a évi XXXIII. Mt. vagy szerződés bérezése tv (Kjt) szerint szerint tárgyi szüksége s, szükséges,

11 minimumfeltételek biztosítása útiköltség térítés munkaruha, védőfelszerelés juttatás gyógyszerellátás (infúzió, szerelék, tű, stb.) jogszabály szerinti sza bá Iyozott a közalkalmazottnak a munkáltató biztosítja megegyezés szerint jogszabály szerinti nem szabályozott változó változó megegyezés szerint egyéb fenntartási költségek (rezsi, bérleti díj...) veszélyes hulladék elszá II ítás telefon szabályozott kötelező sza bá Iyozott nem kötött megegyezés szerint megegyezés szerint A NYITÖT fenntartásában működő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ellátási színvonalát, jól kiegészíti az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás, azonban a finanszírozási keretek nem teszik lehetővé a kiegyensúlyozott működést az alábbiak miatt: A szakemberek köza lkalmazottként dolgoznak a szolgáltatásban, mely egy igen kötött alkalmazási forma - kötelező útiköltség térítés, fix fizetés, cafetéria stb. Szociális szolgáltatóként nem megfelelő a kommunikáció az egészségügy felé betegforgalom, ellátásba kerülés stb. A szolgáltatásra készült fedezetszámítás is bizonyítja, hogy csupán az OEP támogatásból ebben a formában nem lehet fenntartani, működtetni ezt a szo Igá Itatást. Javaslat a finanszírozható fenntartás érdekében, szem előtt tartva az ellátás fontosságát I. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ellátást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot ellátó szakembereket átcsoportosítjuk egyéb szakfeladat elvégzésére, és részmunkaidőben dolgozó szakemberekkel látjuk el a feladatot. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Hátrányok: a beteg-utak nem lesznek egyértelműek, nem emelkedik az ellátottak száma nem javul az intézmény és a háziorvosok közötti kommunikáció.

12 II. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ellátást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot, mint egészségügyi szolgáltató, egy másik egészségügyi szolgáltatóval közreműködői szerződést köt a 96j2003.(VII.15.) Korm.rend. 12. alapján. A jelenleg ezen a szakfeladaton lévő dolgozókat, más szakfeladatok elvégzésére irányítja. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Hátrányok: III. Nagy az esély arra, hogya szolgáltatást egyáltalán nem vagy nem csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Közpon choz kötik. Javaslatunk alapján az otthoni szakápolás és otthoni hospice szakápolás kikerül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által ellátandó feladatok közül, és átkerül az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság feladatai körébe, amely révén Intézményünk tisztán szociális profilúvá válik. Egyeztetve az Egészségügyi Alapellátási Igazgatásággal, az OEP Finanszírozási Osztályával, valamint a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályával, a szolgáltatás jelenlegi finanszírozásának racionalizálását profiltisztítás végrehajtásával tartjuk megvalásíthatónak, úgy, hogy az Alapellátási Igazgatóság átveszi a működéshez szükséges minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközöket a Szociális Gondozási Központtál és szerződéskötések révén biztosítja a személyi feltételeket. Előnyök : Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Növelhető a betegforgalom, az ellátottak száma Egyszerűbbé válik a beteg út "Piacbővítés" lehetősége Hátrányok: Időbe telik a szolgáltatás beindítása A szolgáltatás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek Jelenleg a IlJyíregyházi Szociális Gondozási Központ által biztosított minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközök a szolgáltatás működési helyszínén, a Nyíregyháza Szent István u. 14. szám alatt, a Városi Rendelőintézet (a valóságban az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság székhelyeként is funkcionáló) épületében folyik. A jogszabály által megkövetelt tárgyi eszközökkel (a fogyóeszközöktől eltekintve) hiánytalanul el tudunk számolni a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztálya, mint leltárkezelőnk felé. A folyamatos működést biztosító tárgyi feltételeket, mint iroda helyiség és eszközök, át tudjuk adni az Alapellátási Igazgatóság részére

13 személyi feltételek A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ három főállású közalkalmazotti státuszának elvonásával létszámcsökkentéssel számolunk a feladat leadása esetén. Ez azt jelenti, hogy az Otthonápolási és Hospice Csoport ezen szakfeladaton lévő munkatársait más szakfeladat ellátására, egyéb, de a képzettségüknek és végzettségüknek megfelelő munkakörben tovább tudnánk foglalkoztatni. Azon hiányszakmát képviselő szakemberek vonatkozásában, akik megbízási szerződéssel dolgoztak nálunk, természetesen a szerződéseiket megszüntetjük, de az Alapellátási Igazgatóság ilyen irányú igénye esetén tájékoztatjuk őket az Alapellátási Igazgatósággal ugyanarra a feladatra történő szerződéskötés lehetőségéről. engedélyezési eljárások A működési engedélyezési eljárások során az engedélyek visszavonása, illetve kiadása kérelmezését szükségesnek tartjuk összehangolni a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. A bizottság javaslata alapján, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatójával közösen egymás munkáját segítve} kiegészítve végre tudjuk hajtani a szükséges változtatásokat. Nyíregyháza} ll. 20. Tisztel ettei :

14 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István u 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza PF: 91 Telefonszám: (42) Fax: (42) E-maii: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi vatala Szociális és Köznevelési Osztály Dr. Kl'izsai Anita osztál yvezető Tárgy: Hospice és otthoni szakápolás Ügyintéző: Csikós Péter Ikt.sz.: Nyíregyháza Kossuth tér 1. Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az otthoni szakápolással és hospice ellátással kapcsolatosan az alábbi észrevételeimet, javaslataimat teszem: Előnyei amennyiben az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság működteti a szolgáltatást: - Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyházán, együttműködik és folyamatos kapcsolatban van az összes alapellátásban résztvevő háziorvossal (praxisokkal) és egészségügyi szolgáltatóval. - Az irodai helyiségetjelenleg is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság biztosítja, (Szent L 14. sz.) - Egészségügyi szakmai felügyelet, egészségügyi szakmai kapcsolatok és egészségügyi képviselet biztosított az intézményünknél - A hospice ellátás és az otthoni szakápolás területén is előírt személyi alapfeltétel az egészségügyi végzettség, mint az intézményünk minden szakdolgozójánál - A szolgáltatást az OEP finanszírozza, mint az Egészségügyi Alapellátás működésének nagy részét - Az egészségügyi "iparba" bevezetett és elfogadott a működőképes vállalkozói közreműködőkkel való szolgáltatás, amelyet alkalmazunk is az egyéb szolgáltatások terén - Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság elsődleges feladata Nyíregyháza város egészségügyi alapellátásának a biztosítása - Egészségügyi szakmai továbbképzések biztosítottak Hátrány: A szolgáltatás eddig nem az intézményi feladataink között volt, ezért átvétel esetén az átmeneti időszakban esetlegesen fennakadások lehetnek, az átvétel-átadás adminisztrációs munkával jár (ANTSZ engedély, OEP szerződések, közreműködői szerződések, alapító okirat módosítás)

15 Gazdasági oldalról induló forrást abban az esetben nem kell biztosítani, ha a finanszírozás utólagos elszámolás alapján történik (2 hónap), ezért az induláskor ezt a kettő hónapot teljesen előfinanszírozni kell. Humán erőforrás: Jelenleg több főállású közalkalmazottal és több részállású közalkalmazottal van biztosítva a működés, ezt az intézményünk átszervezné, ez státuszbővítést igényel. Közalkalmazotti főállású munkavállalókat minimális Iétszárnra csökkentve (főleg kool'dinátori feladatokat látnának el, az ő feladatuk, hogy összefogják és szervezzék a szolgáltatást), a közreműködési szerződések alapján megbízási jogviszonyban szerveznénk a feladatokat, amelynek alapja lenne a vizit utáni finanszírozás, azaz csak az elvégzett szolgáltatásra, elvégzett vizitre fizetnénk a megbízottnak. Gazdasági szempontból, a tényleges vizitek után, piaci alapon szokásos összegű, vállalkozó/vállalkozás részére történő kifizetési mód, valamint csak a legszükségesebb szakember/ek főállásban történő foglalkoztatása útján a működési költségek racionalizálhatók, csökkenthetök előreláthatólag. A minimum tárgyi feltételnek előírt nem szükséges nagyobb beruházás. egészségügyi eszközöket megkapjuklátvesszük, akkor Havonta esetlegesen az Önkormányzatnak kell majd a finanszírozást kiegészíteni - a nem kötelező alapellátás i feladatok biztosítására,- amely összeg még most előre nem látható. Hogy mennyi lesz, ezt csak a működés racionalizálása után lehet megmondani (kb. 1/2 év). Ezt az egészségügyi szolgáltatást költséghatékonyabbá lehet tenni - a bevétel maximálisan meghatározott a finanszírozó részéről -, költségcsökkentésekkel, racionalizált felhasználással, jól szervezett, lojális egészségügyi személyzettel egy magas színvonalú szolgáltatást lehet elémi. Nyíregyháza, november 20. Tisztelettel: Csikós Péter igazgató Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két

Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, és elmondta, hogy két JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2013. szeptember 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március

otthonápolás A tartalomból: A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja V. évfolyam 1. szám 2009 január-március otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból: Az otthoni szakápolás középtávú fejlesztési koncepciója és stratégiája Az otthonápolást érintô jogszabályi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2013. március 19-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

Döntés-előkészítő dokumentum. Budapest, 2010. november 15.

Döntés-előkészítő dokumentum. Budapest, 2010. november 15. A Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő és a Városi Sportcsarnok és Létesítményei intézmények potenciális jogi átalakításának vizsgálata, valamint e két intézmény és a Kapos Televízió és Rádió Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja VI. évfolyam 2. szám 2010 szeptember október

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja VI. évfolyam 2. szám 2010 szeptember október otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból Interjú Kovácsy Zsomborral, a MOHE jogászával Hírek, jogszabályok A csontritkulásról Templom, Mezôkövesd

Részletesebben

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Állásfoglalás a Csongrád Megyei Közgyűlés szociális intézmények feladatellátásának átszervezése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu Ügyiratszám: 45515/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NCA álláspontját.

A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NCA álláspontját. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. Tartalma nem feltétlenül tükrözi az NCA álláspontját. NCA-DP-10-E-0027 Civil kezdeményezések a társadalmi szolidaritásért hiánypótló gyűjtemény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. Ügyvezetésének átadás- tvételéről...2

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

R E G Y H Á z A. N y. NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-5434-5j2015_ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés.- a Közgyűléshez - Egészségügyi Támogató Alap Program 2!015. évi működtetésére,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Hospice ellátás Magyarországon

Hospice ellátás Magyarországon Hospice ellátás Magyarországon 2014 1. A hospice fogalma, története, alapelvei 1.1 Miért van szükség hospice-ra? A közösségek az idők kezdetétől fogva megfelelő támogatást és gondozást igyekeztek nyújtani

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a fizetőparkolási rendszer üzemeltetéséről 2013.07.01 2013.11.30. 2. A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel. 3. Rendelőintézet

Részletesebben