SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyjREGYHAzA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Előte rjes z t és

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. 4401 NyjREGYHAzA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Előte rjes z t és"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NyjREGYHAzA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ' '585; FAX: E MAIL: Ügyiratszám: / Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előte rjes z t és - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz az otthon i szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésére Tisztelt Bizottság! 1. ) Előzmények A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a jogszabályi elő í rásokn ak megfelelően (kötelező feladatok) és a lakosság igényei alapján (önként vállalt feladatok) folyamatosan bővíti, alakítja szolgáltatásainak körét illetve azok struktúráját. Szolgáltatásai közé tartozik önként vállalt feladatként 2005 augusztusátó! az otthonápolás, illetve januártól az otthoni :.zakápolás és hospice ellátás (betegek otthonában) együttesen. Az otthoni szakápo!ás szolgáltatás szükségessége előszö r ko ncepcionálisan a 2003-ban készült Szolgáltatástervezési koncepcióban fogalmazódott meg, mely aztán k ibővült az otthoni hospice ellátással. Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvosának íendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni hospice a betegek otthonában végzett olyan szake ll átás, melynek célja a beteg és környezetének segítése, a beteg fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, val amint a beteg sza ks ze rű ápoiása és pszichés, szociális támogatása. A jogszabályi előírás alapján otthoni szakápolás keretében ellátás csak akkor végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja. A szolgáltatások működtetése működési engedélyek alapján jelenleg biztosítottak. A Bizottság több alkalommal tárgyalt előterjesztést az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működéséről. Legutóbb a szeptember 30.-i ülésen szám olt be a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Igazgatója a hospice ellátásról. A Bizottság a 100j2013.(IX.30.) számú határozata alapján a beszámolót elfogadta azzal, hogy a Szociális és Köznevelési Osztály felügyeletével és irányításával a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság aktív részvétele mellett készüljön egy összefoglaló anyag az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás gazdaságilag és szakmailag leghatékonyabban történő működtetésének lehetőségéről. 2.) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság álláspontja Szilvási né Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vezetője az általa készített összefoglalóban (mellékelve) bemutatja, hogy az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás országszerte jellemzően non-profit vállalkozásokban, gazdasági társaságok szervezeti keretében működik. Az otthoni szakápolás néhány településen önkormányzati fenntartású intézményben biztosított. A non-profit és az önkormányzati fenntartású szolgáltatók között lényeges különbség a \V\VW.NY r:tg'rhl\za.h0 N Y R E G Y H Á Z A 1

2 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON' '535; FAX: ;.')86 E MAIL: munkaerő eltérő foglalkoztatási formájából ered. Ez okozza a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében működő szolgá ltatás nehézségét is, a finanszírozás nem elegendő a szolgáltatások működtetéséhez. Az intézményamellékelt dokumentumban foglaltak szerint több alternatívát készített a további működtetés vonatkozásában. "Javaslat a finanszírozható fenntartás érdekében, szem e l őtt tartva az ellátás fontosságát I L A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ellátást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot ellátó szakembereket átcsoportosítjuk egyéb szakfeladat elvégzésére, és részmunkaidőben dolgozó szakemberekkel látjuk el a feladatot. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el. Hátrányok: a beteg-utak nem lesznek egyé rt elműek, nem emelkedik az ellátottak száma nem javul az intézmény és a háziorvosok közötti kommunikáció. II. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ell átást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot, mint egészségügyi szolgá ltató, egy másik egészségügyi szolgáltatóval közre műk ödői szerző dést köt a 96j (V I1.15.) Ko rm. rendelet 12. alapján. A jelenleg ezen a szakfeladat on lé vő dolgozókat, más szakfeladatok elvégzésére irányítja. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Hátrányok: Nagy az esély arra, hogya szo lgáltatást egyáltalán nem vagy nem csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központhoz köt ik. III. Javaslatunk alapján az otthoni szakápolás és otthoni hospice szakápolás kikerül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által ellátandó feladatok közül, és átkerül az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság feladatai körébe, amely révén Intézményünk tisztán szociális profilúvá válik. Egyeztetve az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal, az OEP Finanszírozási Osztályával, valamint a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályával, a szolgáltatás jelenlegi finanszírozásának racionalizálását profiltisztítás végrehajtásával tartjuk megvalósíthatónak, úgy, hogy az Alapellátási Igazgatóság átveszi a működéshez szükséges minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközöket a Szociális Gondozási Központtól és szerződéskötések révén biztosítja a személyi feltételeket. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Növelhető a betegforgalom, az ellátottak száma N Y R E G Y H Á Z A

3 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS es KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HOl NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TER 1. PF.. 83, TELEFON; 'h8S; FAX; Egyszerűbbé válik a beteg út I/Pia c bővítés" lehetősége Hátrányok: Időbe telik a szolgáltatás beindítása A szolgáltatás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek Jelenleg a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által biztosított minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközök a szolgáltatás működési helyszínén, a Nyíregyháza Szent István u, 14. szám alatt, a Városi Rendelőintézet (a valóságban az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság székhelyeként is funkcionáló) épületében folyik. A jogszabály által megkövetelt tárgyi eszközökkel (a fogyóeszközöktől eltekintve) hiánytalanul el tudunk számolni a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztálya, mint leltárkezelőnk felé. A folyamatos működést biztosító tárgyi feltételeket, mint iroda helyiség és eszközök, át tudjuk adni az Alapellátási Igazgatóság részére személyi feltételek A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ három főállású közalkalmazotti státuszának elvonásával létszámcsökkentéssel számolunk a feladat leadása esetén. Ez azt jelenti, hogy az Otthonápolási és Hospice Csoport ezen szakfeladaton l évő munkatársa it más szakfeladat ellátására, egyéb, de a képzettségüknek és végzettségüknek megfelelő munkakörben tovább tudnánk foglalkoztatni. Azon hiányszakmát képviselő szakemberek vonatkozásában, akik megbízási szerződéssel dolgoztak nálunk, természetesen a szerződéseiket megszüntetjük, de az Alapellátási Igazgatóság ily2n irányú igénye esetén tájékoztatjuk ő ket az Alapellátási Igazgatósággai ugyanarra a feladatra tö rtén ő sz erződéskötés lehetőségéről. engedélyezési eljárások A működési engedélyezési eljáráso k során az engedélyek visszavonása, illetve kiadása kérelmezését szükségesnek tartjuk összehangolni a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. A bizottság javaslata alapján, az Egészségügyi Ala pellátási igazgatóság Igazgatójával közösen egymás munkáját segítve, kiegészítve végre tudjuk hajtani a szükséges változtatásokat." Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója az általa irányított intézmény keretében történő otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás megszervezésének előnyeit és hátrányait mutatja be, aztán tulajdonképpen az átszervezés nehézségeit vázolja fel, nem biztosítva arról, hogy gazdaságilag ez valóban előnyös lépés lenne (mellékelve). 3.) A Szociális és Köznevelési Osztály az intézményvezetőkkel és gazdasági vezetőkkel egyeztetést folytatott. Az Osztály álláspontja szerint az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás szolgáltatás biztosítása során két fontos szempont figyelembe vétele szükséges. Az első és legfontosabb szempontnak a szolgáltatás megfelelő szakmai színvonaion történő ellátását, a vizitszámok maximális kihasználását tartjuk. A közel egy éve tartó folyamat eredménye, hogy decembertől csökkentett vizitszámmal, felfüggesztett működés után ma a rendelkezésre álló keretet kihasználva működik a szolgáltatás. Ennek további szinten tartását elsődlegesnek tartjuk. H.\Z;\.HLJ N Y R E G Y H Á Z A

4 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NViREGYHAZA, KOSSUTH TER l. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: ~ 586 E MAIL: A második szempont a szolgáltatás gazdaságos működtetése. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2012 évi felmérése alapján a működési forrásokat tekintve az CEP támogatás csak mintegy %-át teszi ki a valódi, minőségi hospice ellátásnak: 75 %-os a bentfekvő és 80 %-os az otthoni hospice finanszírozása. Ezért szükséges a kiegészítő források keresése. Ezek között az adományozás, alapítványi támogatás, SZJA 1 %-os bevétele szerepel leginkább. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ els ő félévi adatai szerint az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás bevétele Ft, kiadása Ft, az önkormányzati támogatás - mint szükséges kiegészítő támogatás a működéshez Ft. Az intézmény a gazdaságtalan működés legfőbb okának a munkavállalók közalkalmazotti formában történő foglalkoztatását tartja, de természetesen a nem megfelelő működés is okozta a kevés bevételt. A 2.) pontban szereplő javaslatok is tulajdonképpen e helyzet megoldására szolgálnának, azaz a munkavállalók más formában történő foglalkoztatása lehet a racionálisabb működtetés kulcsa. A Szociális és Köznevelési Osztály véleménye szerint a szolgáltató személye - azaz, hogya Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vagy az Egészségügyi Aiapellátási Igazgatóság végzi a tevékenységet - nem befolyásolja a gazdaságosabb működést. lviindkét intézmény esetében lehetőség van a munkavállalói< nem közalkalmazotti formában történő I'oglalkoztatására. Ezenkívül a működési engedélyezési eljárás, a szolgáltatás átszervezése (nás intézménybe a jelenleg biztosított ellátást veszélyeztetné Abban az esetben, ha a Tisztelt Bizottság arra t ekintettel, hogy mindkét szolgáltatás egészségügyi jellegű (többségében szakápolási feladatok végzése) az átszervezés mellett döntene, akkor sem látunk kellő garanciát arra, hogy az átszervezést követően akár gazdasági, akár szakmai szempontból eredményesebben fog működni az ellátás. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előte rje szt ést megtárgyalni szíveskedjen. Nvíregyháza, november 21.,/ Tis ztelettel: ~ 1c \ - Dr. Krizsai Anita * osztályvezető HA~i\.HU N Y REGYHÁZA

5 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYIREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TELEFON: "36 4~ ; FAX: )86 Határozat-tervezet NyíREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS KÖ ZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EG ÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOn SÁGA.../2013. (XI.26.).) szám ú határ ozat a az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetéséről A Bizottság A változat 1.) az előterjesztést megtárgyalta és egyetért az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban történő tovább működtetésével, azzal, hogy az intézmény a racionális működtetés érdekében szükséges!épéseket tegye meg. Felelős: Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója Határidő: december 31. B változat 2.) az eiőterjesztést megtárgyalta és egyetért az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Közp ontban t örténő tovább mű k ödtetésével, azzal, hogy az intézmény a racionális működtetés érdekében közre m űködő i szerződés útján biztosítja a feladat ellátást. Felelős : Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója Határidő: december 31. C változat 3.) az előterjesztést megtárgyalta és egyetért az otthoni szakápoiás és otthoni hospice ellátásnak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében tb rténő megszüntetésével, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében történő megszervezésével. Felelős: Szilvási né Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója (sikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója Határidő: március 31. Nyíregyháza, november 26. dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár 4. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N Y R E G Y H A Z A

6 NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 4400 Ny íregyháza, Vécsey köz 2. Te L: 42/4 J 6-083, Nyíregyházi Tel./Fax: 42/ , J Szociális Gondozási Központ E-maiI : gkkoz p o nt.n y i r e gy ha z a :(~ t-o nl i n e.hu ww w.szocia lisgondozas. hu Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály Vezetője Dr. Krizsai Anita részére 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Tisztelt Osztályvezető Asszony! Hivatkozva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociáli s, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 100/2013. (IX.30.) számú határozatára, Osztályvezető Asszonyt az alábbiakról tájékoztathatom. Az otthoni szakápolás és hosp ice szolgáltatás finanszírozása és az ellátás formája tekintetében végignéztem az országban fellelhető szol gáltatókat. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület nyilvántartása szerint az országban 86 helyszínen működik hospice ellátás. Az ellátás helye szerint többnyire otthoni hospice ellátá s, kevés intézményi - kórházi, illetve lakóotthoni - hospice intézményi ell átá s. Az ellátási forma szempontjából az ellátások zömét nonprofit vállalkozásokban, gazda sági társasági formában (pl. bt., kft.), egyéni vállalkozásokban és civil szervezetekben végzik. Van olyan önkormányzati fenntartású, idősellátással foglalkozó szervezet, melyek ellátá si szerződéssel, nonprofit vállalkozá sban látják el a speciális hospice vagy otthoni szakápolási feladatokat, mintegy kiegé szítve, bővítve a szolgáltatások színvonalát pl : Debrecen, Balatonboglár... Nyíregyházán 2010-ben szintén ezzel a céllal indították be az otthoni hospice ellátást, mint kiegészítő tevékenységet. Az alábbi táblázat az országban működő hospice ellátást végző szervezeteket sorolja fel, ellátási forma szerint csoportosítva, a fenntartót is feltüntetve.

7 Hospice ellátást végző szervezetek a Magyar Hospice- Palliatív Egyesület nyilvántartása alapján Korlátolt Felelősséqű Társasáq 1. Agria 2000 Kft Eger 2. Ápolókez Kft.. Nagykanizsa 3. Banai és Társa Egészségügyi és Tanácsadó Kft.. Budapest 4. Benedikt 2001 Kft.. Ercs i 5. DP Terapiusz Kft.. G yőr 6. Dr. Bencze és Ta rsa Kft.. Szarvas 7. Dr Csernai Katalin Háziorvos( Otthonápolasi es Szolgáltató Kft. Hó dmezőv ásárhely 8. Érted Hosplce Apo/ói Kft. Aszód 9. Erzsébet 96' Kft.. Miskolc 10. Grangenius Kft.. Esztergom 11. Harris-Ispita Zalaegerszeg Kft.. Zalaegerszeg 12. Harris Egészségügyi Szolgálat Budapest 13. Harris Egészségügyi Szolgálat Debrecen 14. Harris Egészségügyi Szolgálat Győr 15. MEDfNOVA Hazl Szakapoló Kft. Budapest 16. Medivill Kft.. Paks 17. Monika M. Humánegeszségügyi Kft.. Zalaegerszeg 18. Morpheus Betegel/ato és Tanacsadó Kft.. Szolnok 19. NagyatadMed Egészsegügyi Szolgaltoto Kft.. Nagyatád 20. PET/CA Hospice Egészségügyi Szolgaltotó Kft.. Berettyóújfalu 21. Szencser-Med Kft.. Vác 22. Szent Rita Otthonapo/ási és Hospice Kft.. Budapest 23. Varda-Hospice Kft.. Kisvárda 24. Nevitt Cindy Otthonápolási Szolgálat Kaposvár 25. NRG-I Otthoni Szakápolási Szolgálat Salgótarján Betétí Társasáq 1. Bomedic 99 Bt.. Balatonkenese 2. Csachó Egészségügyi Bt.. Békéscsaba 3. Dunai Otthonápolási és Szolgáltató Bt.. Tatabánya 4. Esély-M Bt.. Marcali 5. Florance Bt.. Szentendre 6. Gondoskodás 2003 Bt.. Szeged 7. HÁSZI Bt.. Szekszárd 8. HELP 17 Bt.. Székesf ehérvár 9. Homecare 2002 Bt.. Cegléd 10. Kék Kereszt Bt.. Budapest 11. Koher Bt.. Mátraterenye 12. Magdala Bt.. N ag y k őrös 13. Mendicant Ápolási Bt.. Felpéc 14. Mobil Novérszolgálat Bt.. Gyula

8 15. Nővér-Care Bt.. Dombóvár 16. Nővérbank Bt.. Budapest 17. Nörsz Bt.. Tolna 18. OFISZ-98. Bt.. Szolnok 19. Sónyák Ápolási Szolgálat Bt. Debrecen 20. TÁBITA Otthonápolási és Hospíce Szolgá/ot Bt.. Salgótarj án 21. VáCI Home Care Bt.. Vác 22. Vitéz és Tarsa Bt.. Enying 23. LSM Em pátia bt. Ott honi Szakápolási Szolgálat 24. Renica Bt. Otthonápolási Szolgálat Recsk 25. Terra 95 Bt. Otthonápolásí Szakápolási és Hospice Szolgálat M iskolc 26. Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat Alapítvánv l. Alkony-Tómasz Alapitvány Dombóvár 2. Életet az Eveknek Alapítvany Dombóvár 3. Erzsébet Hospíce Alapítvány es Otthon' Miskolc 4. Fehér Galamb Hosplce Alapitvány' Pápa 5. Híd Hospice Alapítvany ' Budapest 6. Hosplce Szeretetszolgálat A/apítvany' Tatabánya 7. Magyar Hospice Alapitvány Budapest 8. Mé/toságga/ az ut ve gén. Hospice Alapitvány Szekszárd 9. Ölelő Kéz Ápo/asi es Hospice Alapítvany Kecskemét 10. Pécs-Baranyai Hospice Alapitvány Pécs ll. Szent Laszlo Kórhaz Hospice Alapítvány Budapest 12. Szombathelyi Hospice AlapItvány Szombathely 13. Varazshegy Hospíce Alapitvány Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Hospice-Palliatív Osztály Budapest Kórház l. Bekés Megyeí Pándy Kálmán Korhaz 2. GyulaDr. Kenessey Albert Kórház - Rendelointézet. Balassagyarmat 3. KanIZsai Dorottya Kórház ' Nagykanizsa 4. Kaposi Mór Oktato Kórház Kaposvár 5. Markhot Ferenc Korház. Eger 6. MAZS/HISZ Szeretetkórház Budapest 7. Mezotúr Varosi Kórház - Rendelőintézet M ező t ú r 8. Vaszary Kolos Kórház ' Esztergom EG ves üle t l. É/et SzaIgálat Kieme/ten /(özhasznú Egyesü/et 2. Pro Vitae Közhasznú Egyesület G y őr 3. Szociális Háló Eg yesület Szakápolóí Szolgálata Pécs (Egyesület)

9 EQvéb fenntartók 1. Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza ( Egyház) 2. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosháza ( Eg yház) 3. Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ(Önkormányzati) 4. Fazekas Gábor Idős ek Otthona(Önkormányzati - intézményi HP) 5. Szociális Gondozási Központ Otthonápolási Csoportja Nyíregyháza (Önkormányzat-társulás) 6. Dr. Matuskáné Hadobás Julianna Otthonápolási Szolgálat (egyéni) 7. Tóthné Bucsek Ildikó Otthoni Szakápolási Szolgá/at I(arancsa/ja (Egyéni) A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ országosan az egyetlen olyan szolgáltató, melynek önkormányzat a fenntartója és a feladatot ellátója is (saját intézménye látja el a feladatot.) Fellelhető egyalapellátási intézmény Balatonbogláron, a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ, ahol otthoni hospice szolgáltatást működtetnek, de ellátási szerződéssel végeztetik a feladatot egy nonprofit szervezettel. Megvizsgáltuk az otthoni sza kápolást ellátó szervezeteket is fenntartói szempontból a Magyar Otthonápolási Egyesület nyilvántartása alapján. A cél az volt, hogy keressünk közöttük olyan szolgáltatót, aki önkormányzati fenntartású és otthoni hospice szolgálatot működtet. Önkormányzat által fenntartott egészségügyi ellátások a M OH E nyilvántartása alapján Otthoni szakápolás Intézmény neve Otthoni Otthoni Fi nanszírozás Fenntartó szakápol ás hospice OEP+Önkormányzat Ferencváros igen nem igen Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ Budapest Kőbányai nem nem nem Önkormányzat Szivárvány l'jonprorfit Kft Budapest Pesterzsébet igen nem igen Önkormányzat Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Budapest Óbudai Szociális igen nem igen Önkormányzat Szolgáltató Intézmény Otthoni Szakápolási Szolgálat Budapest

10 Őszi fény integrált nem nem Csak Önkormányzati Önkormányzat gondozási központ Budapest Terézvárosi igen nem igen Önkormányzat Gondozó Szolgálat Budapest A táblázatból kitűnik, látná el a szolgáltatást. hogy nincs olyan önkormányzati fenntartású szolgáltató, aki önmaga Fedezet számítás az otthoni szakápolás és o tthoni hospice ápolás tekintetében az aktuális OEP finanszírozás szerint Otthoni szakápolás Otthoni hospice OEP finanszírozás ~ Ftl vizit 4.060Ft/ nap OEP havi max ,- Ft (93 ellátási finanszírozás ~ Ft (230 vizit) nap) 1 hónapra jutó össz. OEP bevétel ~ Ft 1 hónapra jutó össz. kiadás ~ Ft Különbözet ~ Ft Intézményünk jelenleg elsősorban közalkalmazotti j ogviszonyban foglalkoztatja a szakembereket, ritkábban, hiányszakmák (pl. hospice pszichológus) esetén megbízási szerződéssel. A többlet kiadások zömét a közalkalmazotti foglakoztatásból adódó kötelezettségek teszik ki. Az alábbi táblázat alapján látható, hogy bár a jogszabály által megkövetelt személyi és tárgyi feltételek mindegyik szolgáltató vonatkozásában azonosak, az eltérések el s ősorban a munkaerő eltérő foglalkoztatási formájából ered. Egyezőségek Különbségek Önkormányzati Egyéb fenntartás fenntartás OEP 43/1999.(111.3.) 43/1999.( ) finanszírozás kormányrendelet kormányrendelet Adott vizit munkaidő maximum szám határozza meg meghatározása teljesítményorientáit alkalmazottak száma minimum minimum feltételek feltételek határozzák meg határozzák meg alkalmazottak a évi XXXIII. Mt. vagy szerződés bérezése tv (Kjt) szerint szerint tárgyi szüksége s, szükséges,

11 minimumfeltételek biztosítása útiköltség térítés munkaruha, védőfelszerelés juttatás gyógyszerellátás (infúzió, szerelék, tű, stb.) jogszabály szerinti sza bá Iyozott a közalkalmazottnak a munkáltató biztosítja megegyezés szerint jogszabály szerinti nem szabályozott változó változó megegyezés szerint egyéb fenntartási költségek (rezsi, bérleti díj...) veszélyes hulladék elszá II ítás telefon szabályozott kötelező sza bá Iyozott nem kötött megegyezés szerint megegyezés szerint A NYITÖT fenntartásában működő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ellátási színvonalát, jól kiegészíti az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás, azonban a finanszírozási keretek nem teszik lehetővé a kiegyensúlyozott működést az alábbiak miatt: A szakemberek köza lkalmazottként dolgoznak a szolgáltatásban, mely egy igen kötött alkalmazási forma - kötelező útiköltség térítés, fix fizetés, cafetéria stb. Szociális szolgáltatóként nem megfelelő a kommunikáció az egészségügy felé betegforgalom, ellátásba kerülés stb. A szolgáltatásra készült fedezetszámítás is bizonyítja, hogy csupán az OEP támogatásból ebben a formában nem lehet fenntartani, működtetni ezt a szo Igá Itatást. Javaslat a finanszírozható fenntartás érdekében, szem előtt tartva az ellátás fontosságát I. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ellátást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot ellátó szakembereket átcsoportosítjuk egyéb szakfeladat elvégzésére, és részmunkaidőben dolgozó szakemberekkel látjuk el a feladatot. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Hátrányok: a beteg-utak nem lesznek egyértelműek, nem emelkedik az ellátottak száma nem javul az intézmény és a háziorvosok közötti kommunikáció.

12 II. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ folytatja a feladat ellátást az OEP szerződés alapján, azonban az otthoni szakápolás-otthoni hospice ellátás szakfeladatot, mint egészségügyi szolgáltató, egy másik egészségügyi szolgáltatóval közreműködői szerződést köt a 96j2003.(VII.15.) Korm.rend. 12. alapján. A jelenleg ezen a szakfeladaton lévő dolgozókat, más szakfeladatok elvégzésére irányítja. Előnyök: Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Hátrányok: III. Nagy az esély arra, hogya szolgáltatást egyáltalán nem vagy nem csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Közpon choz kötik. Javaslatunk alapján az otthoni szakápolás és otthoni hospice szakápolás kikerül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által ellátandó feladatok közül, és átkerül az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság feladatai körébe, amely révén Intézményünk tisztán szociális profilúvá válik. Egyeztetve az Egészségügyi Alapellátási Igazgatásággal, az OEP Finanszírozási Osztályával, valamint a Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályával, a szolgáltatás jelenlegi finanszírozásának racionalizálását profiltisztítás végrehajtásával tartjuk megvalásíthatónak, úgy, hogy az Alapellátási Igazgatóság átveszi a működéshez szükséges minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközöket a Szociális Gondozási Központtál és szerződéskötések révén biztosítja a személyi feltételeket. Előnyök : Ezzel a lépéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el Növelhető a betegforgalom, az ellátottak száma Egyszerűbbé válik a beteg út "Piacbővítés" lehetősége Hátrányok: Időbe telik a szolgáltatás beindítása A szolgáltatás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek Jelenleg a IlJyíregyházi Szociális Gondozási Központ által biztosított minimumfeltételekben meghatározott tárgyi eszközök a szolgáltatás működési helyszínén, a Nyíregyháza Szent István u. 14. szám alatt, a Városi Rendelőintézet (a valóságban az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság székhelyeként is funkcionáló) épületében folyik. A jogszabály által megkövetelt tárgyi eszközökkel (a fogyóeszközöktől eltekintve) hiánytalanul el tudunk számolni a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztálya, mint leltárkezelőnk felé. A folyamatos működést biztosító tárgyi feltételeket, mint iroda helyiség és eszközök, át tudjuk adni az Alapellátási Igazgatóság részére

13 személyi feltételek A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ három főállású közalkalmazotti státuszának elvonásával létszámcsökkentéssel számolunk a feladat leadása esetén. Ez azt jelenti, hogy az Otthonápolási és Hospice Csoport ezen szakfeladaton lévő munkatársait más szakfeladat ellátására, egyéb, de a képzettségüknek és végzettségüknek megfelelő munkakörben tovább tudnánk foglalkoztatni. Azon hiányszakmát képviselő szakemberek vonatkozásában, akik megbízási szerződéssel dolgoztak nálunk, természetesen a szerződéseiket megszüntetjük, de az Alapellátási Igazgatóság ilyen irányú igénye esetén tájékoztatjuk őket az Alapellátási Igazgatósággal ugyanarra a feladatra történő szerződéskötés lehetőségéről. engedélyezési eljárások A működési engedélyezési eljárások során az engedélyek visszavonása, illetve kiadása kérelmezését szükségesnek tartjuk összehangolni a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében. A bizottság javaslata alapján, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatójával közösen egymás munkáját segítve} kiegészítve végre tudjuk hajtani a szükséges változtatásokat. Nyíregyháza} ll. 20. Tisztel ettei :

14 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István u 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza PF: 91 Telefonszám: (42) Fax: (42) E-maii: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi vatala Szociális és Köznevelési Osztály Dr. Kl'izsai Anita osztál yvezető Tárgy: Hospice és otthoni szakápolás Ügyintéző: Csikós Péter Ikt.sz.: Nyíregyháza Kossuth tér 1. Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az otthoni szakápolással és hospice ellátással kapcsolatosan az alábbi észrevételeimet, javaslataimat teszem: Előnyei amennyiben az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság működteti a szolgáltatást: - Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyházán, együttműködik és folyamatos kapcsolatban van az összes alapellátásban résztvevő háziorvossal (praxisokkal) és egészségügyi szolgáltatóval. - Az irodai helyiségetjelenleg is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság biztosítja, (Szent L 14. sz.) - Egészségügyi szakmai felügyelet, egészségügyi szakmai kapcsolatok és egészségügyi képviselet biztosított az intézményünknél - A hospice ellátás és az otthoni szakápolás területén is előírt személyi alapfeltétel az egészségügyi végzettség, mint az intézményünk minden szakdolgozójánál - A szolgáltatást az OEP finanszírozza, mint az Egészségügyi Alapellátás működésének nagy részét - Az egészségügyi "iparba" bevezetett és elfogadott a működőképes vállalkozói közreműködőkkel való szolgáltatás, amelyet alkalmazunk is az egyéb szolgáltatások terén - Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság elsődleges feladata Nyíregyháza város egészségügyi alapellátásának a biztosítása - Egészségügyi szakmai továbbképzések biztosítottak Hátrány: A szolgáltatás eddig nem az intézményi feladataink között volt, ezért átvétel esetén az átmeneti időszakban esetlegesen fennakadások lehetnek, az átvétel-átadás adminisztrációs munkával jár (ANTSZ engedély, OEP szerződések, közreműködői szerződések, alapító okirat módosítás)

15 Gazdasági oldalról induló forrást abban az esetben nem kell biztosítani, ha a finanszírozás utólagos elszámolás alapján történik (2 hónap), ezért az induláskor ezt a kettő hónapot teljesen előfinanszírozni kell. Humán erőforrás: Jelenleg több főállású közalkalmazottal és több részállású közalkalmazottal van biztosítva a működés, ezt az intézményünk átszervezné, ez státuszbővítést igényel. Közalkalmazotti főállású munkavállalókat minimális Iétszárnra csökkentve (főleg kool'dinátori feladatokat látnának el, az ő feladatuk, hogy összefogják és szervezzék a szolgáltatást), a közreműködési szerződések alapján megbízási jogviszonyban szerveznénk a feladatokat, amelynek alapja lenne a vizit utáni finanszírozás, azaz csak az elvégzett szolgáltatásra, elvégzett vizitre fizetnénk a megbízottnak. Gazdasági szempontból, a tényleges vizitek után, piaci alapon szokásos összegű, vállalkozó/vállalkozás részére történő kifizetési mód, valamint csak a legszükségesebb szakember/ek főállásban történő foglalkoztatása útján a működési költségek racionalizálhatók, csökkenthetök előreláthatólag. A minimum tárgyi feltételnek előírt nem szükséges nagyobb beruházás. egészségügyi eszközöket megkapjuklátvesszük, akkor Havonta esetlegesen az Önkormányzatnak kell majd a finanszírozást kiegészíteni - a nem kötelező alapellátás i feladatok biztosítására,- amely összeg még most előre nem látható. Hogy mennyi lesz, ezt csak a működés racionalizálása után lehet megmondani (kb. 1/2 év). Ezt az egészségügyi szolgáltatást költséghatékonyabbá lehet tenni - a bevétel maximálisan meghatározott a finanszírozó részéről -, költségcsökkentésekkel, racionalizált felhasználással, jól szervezett, lojális egészségügyi személyzettel egy magas színvonalú szolgáltatást lehet elémi. Nyíregyháza, november 20. Tisztelettel: Csikós Péter igazgató Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-sSs; FAX: +36 42 524586 E-MAfL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Hospice betegellátás 2010 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Hospice betegellátás 2010 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Hospice betegellátás 2010 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

A hospice betegellátó tevékenység áttekintése, 2006 A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérésének eredményei

A hospice betegellátó tevékenység áttekintése, 2006 A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérésének eredményei A hospice betegellátó tevékenység áttekintése, 2006 A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérésének eredményei A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület munkatársai 2006-ban 55 hospice betegellátó szervezetnek

Részletesebben

A hospice betegellátó tevékenység áttekintése, 2007 ( a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület statisztikai adatfelmérése alapján)

A hospice betegellátó tevékenység áttekintése, 2007 ( a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület statisztikai adatfelmérése alapján) A hospice betegellátó tevékenység áttekintése, 2007 ( a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület statisztikai adatfelmérése alapján) 2007-ben 56 betegellátó szervezet végzett hospice tevékenységet Magyarországon,

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2011 Hospice betegellátás 2011 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2012

A hospice-ok száma, intézményi és otthoni ellátók, 1995-2012 Hospice betegellátás 2012 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

A hospice betegellátó tevékenység Magyarországon, 2008 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület statisztikai adatfelmérése alapján

A hospice betegellátó tevékenység Magyarországon, 2008 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület statisztikai adatfelmérése alapján A hospice betegellátó tevékenység Magyarországon, 2008 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület statisztikai adatfelmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedős Katalin a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Tájékoztató. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság részére -

Tájékoztató. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság részére - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám : (42) 461-217 E-maii: alapellatas@nyiregyhaza.h u Ikt.sz Af:-.M /2014 Ügyintéző:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

Hospice szakmai beszámoló, 2004 (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület)

Hospice szakmai beszámoló, 2004 (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület) Hospice szakmai beszámoló, 2004 (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület) Betegellátás 2004-ben 48 betegellátó szervezet végzett aktív hospice tevékenységet Magyarországon, az alábbi szervezeti megoszlásban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Előterjesztés - a Közgyűléshez -

Előterjesztés - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 29120-3/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

NY í REGYHÁZA ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: SZOC j2014.

NY í REGYHÁZA ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Ügyiratszám: SZOC j2014. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42524-586 Ügyiratszám: SZOC-6672-3j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez 46/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására...~... Jászai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

...J!..~... Dr. Kovács Ferenc polgármester

...J!..~... Dr. Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. FAX: +36 42 524-501 E-MAIt: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 10637-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Metzner Zsolt Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

Összefoglalás a hospice-ok 2003. évi tevékenységéről

Összefoglalás a hospice-ok 2003. évi tevékenységéről Dr. Hegedűs Katalin 1. Betegellátás Összefoglalás a hospice-ok 2003. évi tevékenységéről 2003-ban 26 betegellátó szervezet végzett aktív hospice tevékenységet Magyarországon 1, az alábbi szervezeti megoszlásban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36425:24-586 EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:44227/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: SZOC-3253-1/2016 Ügyintéző: Dr. Krizsa i Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez

r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE -, ' ~-.'& 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. : 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 63415/2012.05

Részletesebben

05 NYíREGYHÁZA. ...l!!!!:.:... Dr. Szemán Sándor 1 címzetes főjegyző t. ...~.;~~.~ ~... - a Közgyűléshez - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

05 NYíREGYHÁZA. ...l!!!!:.:... Dr. Szemán Sándor 1 címzetes főjegyző t. ...~.;~~.~ ~... - a Közgyűléshez - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +3642524-565; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 31943/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Móricz Zsigmond Megyei és városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására...~.;~~.~...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

EI6terjesztés - a Közgyűléshez

EI6terjesztés - a Közgyűléshez 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: 10637/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita EI6terjesztés - a Közgyűléshez A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lev6 Nyíregyházi Szociális Gondozási

Részletesebben

Közremûködõ szerzõdések adatai

Közremûködõ szerzõdések adatai OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat V. kötet Közremûködõ szerzõdések adatai 2014 ENKK Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ TARTALOM K/1. Közreműködői szerződésekről adatjelentést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez POLGÁRMESTE~I HIVATALA TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 311-041 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEV E LÉS I OSZTALY TELEFON: +36 42 524''585i FAX: '3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/S/2014

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...( ) önkormányzati határozata. Kép és hangfelvétel rögzítésének elrendeléséről

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...( ) önkormányzati határozata. Kép és hangfelvétel rögzítésének elrendeléséről Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...( ) önkormányzati határozata Kép és hangfelvétel rögzítésének elrendeléséről A Képviselő-testület kép és hangfelvétel rögzítését rendeli el a mai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület kérelméről Melléklet: 1 db A

Részletesebben

Lz I Patóné Nagy Magdolna

Lz I Patóné Nagy Magdolna NyíREGYHÁZA IVI EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRIVIESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812j2013'/XII. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk. IV. kötet OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Kórházak és önálló járóbetegszakrendelõk adatai IV. kötet Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Hospice Magyarországon

Hospice Magyarországon DR. HEGEDŰS KATALIN - MUNK KATALIN Hospice Magyarországon TANULMÁNY Összefoglalás Tanulmányunkban általános áttekintést kívánunk adni a magyarországi hospice ellátás jelenlegi helyzetéről azzal a céllal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a KözgyaJéshezaz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH T~R l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E MAIL.: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Hospice betegellátás 2013 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján Összeállította: Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin Magyar Hospice-Palliatív Egyesület www.hospice.hu A Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

Tárgy: Zamárdi egyszeri hozzájárulása a 2013.évi városkörnyéki üdülő-orvosi ellátáshoz Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Polgármesteri Kabinet

Tárgy: Zamárdi egyszeri hozzájárulása a 2013.évi városkörnyéki üdülő-orvosi ellátáshoz Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Polgármesteri Kabinet Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013-11-25. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz . T~ ~~~~~'YJ~~~VAROS TELEFON: SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. ~~r POLGÁRMESTERI HIVATALA E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU ~f 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83 +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

(0,r) NyíREGYHÁZA. ...6.~. ~... ~~.0... ~~... Faragóné Széles And rea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

(0,r) NyíREGYHÁZA. ...6.~. ~... ~~.0... ~~... Faragóné Széles And rea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-58Si FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-6668-2j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés

Részletesebben

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE EMAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 48.894/2013. XII. Ügyintéző:

Részletesebben