I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév"

Átírás

1 I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa

2 TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7. oldal 8. oldal Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó intézmények Aquincum Általános Iskola Bárczi Géza Általános Iskola Csillaghegyi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Fodros Általános Iskola Krúdy Gyula Általános Iskola Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Kerék Általános Iskola és Gimnázium Dr Béres József Általános Iskola Medgyessy Ferenc Általános Iskola Pais Dezső Általános Iskola Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Óbudai Nagy László Általános Iskola Első Óbudai Általános Iskola /Erste Altofener Grundschule/ Zipernowsky Károly Általános Iskola Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Csillagház Általános Iskola Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon 17. oldal 19. oldal 21. oldal 23. oldal 25. oldal 27. oldal 29. oldal 31. oldal 33. oldal 35. oldal 37. oldal 39. oldal 41. oldal 43. oldal 45. oldal 47. oldal 49. oldal 51. oldal 53. oldal Egyházi, alapítványi fenntartású intézmények Laborc Általános Iskola Andor Ilona Ének - Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola MUSTÁRMAG Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Óvoda és Általános Iskola Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskolák utcajegyzéke / körzete / 55. oldal 57. oldal 59. oldal 61. oldal 63. oldal 65. oldal 2

3 Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Nkt.: 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (4) A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Rendelet: 21. (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. (2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, cb) a gyermek nem járt óvodába, cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. (3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 3

4 A tanulói jogviszony keletkezése Nkt.: 50. (6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). 50. (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. Felvételi vizsga-alkalmassági vizsga Nkt.: 50. (3) Nem szervezhető a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében, b) általános iskolában felvételi vizsga. (5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. Rendelet: 22. (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése. Nkt.: Nemzetiségi oktatás 51. (6) A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni. Rendelet: 24. (4) A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. Nkt.: Felvett tanulók osztályba sorolása 51. (4) Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. Nkt.: A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele 47. (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 4

5 A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. (2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. (6) A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. Nkt.: Az iskolák felvételi körzete 50. (8) A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. Rendelet: 24. (5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a (2) bekezdésben foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. (6) Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. Nkt.: 37. (3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá b).a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével,.. kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. (4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője, járhat el. 5

6 Nkt.: Beiratkozás 50. (7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Rendelet: 22. (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. (3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. (4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. Az első osztályos beiratkozás időpontja: április 8. hétfő, április 9. kedd 8 18 óráig 6

7 KEDVES SZÜLŐK! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan iskolás lesz. A kerületünkben működő iskolákat szeretnénk bemutatni az Iránytű című tájékoztatónk segítségével. Kívánom, találják meg azt az iskolát, amely az elkövetkezendő években gyermekük második otthonává válhat. Intézményeink sokszínű oktatási programjai lehetővé teszik, hogy a különböző iskolák közül megtalálják gyermekük tudásához, neveléséhez legközelebb állót, mely leginkább tükrözi elképzeléseik megvalósítását. Ezek a programok eltérőek lehetnek, de minden esetben a gyermeket helyezik az intézmény középpontjába. A kerület iskoláiban tapasztalt, jól felkészült pedagógusok várják gyermekeiket. Válasszanak egyéni igényük és elképzelésük szerint úgy, hogy döntésük több évre szóljon és egy boldog gyermekkor lehetőségét kínálják fel gyermeküknek. Üdvözlettel: Tamás Ilona sk. tankerületi igazgató 7

8 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRŐL Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Aquincum Általános Iskola 8 évfolyam 1031 Arató E. tér 1. angol angol társalgás, angol dráma, Bóbita, Lurkó logika, matematika, iskolarádió, sportkör, énekkar, életmód, ÖKO kuckó, Okos ÖKO-s, MikroProfesszorok, ECDL agyag, néptánc, foci, kosárlabda, ritmikus gimnasztika szüreti mulatság, Mesék éjszakája, Luca napi vásár, Suli gála, adventi kézműves foglalkozás, Mikulás és karácsonyi ünnepváró, halloween, farsang, két tanítási nyelvű záróműsor Tel.: Baginé Kovács Klára Bárczi Géza Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Bárczi Géza u.2. Csillaghegyi Általános Iskola 8 évfolyam 1038 Dózsa Gy. u. 42. angol német angol néptánc, modern tánc, színjátszó, drámajáték, környezetvédelem, újságíró, énekkar, kézműves, rajz, filmklub, ECDL (7-8 évf.) sportkörök rajz tűzzománc, asztalitenisz, úszás, kosárlabda, akrobatikus rock and roll, hipphopp táncoktatás, harcművészet, judo, sakk, zenei oktatás foci mazsorett delecato fejlesztő torna úszás sakk, küzdősport, akrobatikus rock and roll, zenei oktatás bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi műsor (szülőknek, óvodásoknak), Iskolanap, farsang, Bárczi gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor, sóstói nyári tábor mazsola hét, bolhapiac csillagtanoda, terményünnep szemétszüret,48-as emlékhely felkeresése, klubnapközi, adventi és húsvéti kézművesnap, Mikulás, ovisoknak közös karácsony, Gergelyezés, SZÖSZ nap, sportnap, sulinap, Suli Gála, kirándul, erdei iskola, nyári napközis és sóstói tábor, sítábor, sulitársas, nemzetiségi nap, téma napok, meseszínház, nyílt nap Tel.: , Tel.: Muhari László Tamás Kurilla Györgyi 8

9 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8 évfolyam 1037 Erdőalja út 5. angol rajz, kézműves, számítástechnika, sport, halász-vadász akrobatikus rock & roll, korcsolya, úszás, foci, karate gólyatábor, suli-buli, Rákóczi-nap, táborok, erdei iskolák, Luca-nap, adventi készülődés, iskolai karácsonyi ünnepély, színházlátogatások, suli váró foglalkozások Tel.: Nagy Árpád Fodros Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Fodros u Krúdy Gyula Általános Iskola 8 évfolyam 1037 Gyógyszergyár u angol, német angol dráma, színjátszó, rajz, kézműves, angol, informatika informatika matematika úszás, korcsolyázás énekkar néptánc hitoktatás úszás, vívás, karate, judo, aerobic, néptánc, versenytánc, futball, szivacskézilabda, kosárlabda, szertorna, röplabda góliát foci kosárlabda (3.-tól) művészeti kör drámafoglalkozás művészi torna kézműves foglalkozások informatika sakk családi nap, szüreti mulatság, Mikulás, karácsonyi koncert, cserebere, alapítványi est, farsang, suli-buli, DÖK nap, ÖKO napok, Fodros napok, nyári táborok, szöszmötölő leendő elsősök részére, állatkerti vetélkedő, múzeumi vetélkedő, külföldi tanulmányi kirándulások, erdei iskola jellegű kirándulások halloween, családi nap, bolhapiac, karácsonyi ünnepváró műhelyfoglalkozások, karácsonyi hangverseny, farsang, iskolai futóverseny, nemzetiségi napok, ÖKO-napok, projekt-napok Tel.: , krudy-bp.sulinet.hu Tel.: Havas Thyra Aulechla Anna 9

10 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 8 évfolyam 1033 Harrer P. 7. Kerék Általános Iskola és Gimnázium 8+4 (5) évfolyam 1035 Kerék u angol angol, német Harrer Tehetséggondozó Műhely: - Alsós Kobaktörő (kreativitásfejlesztés) - Harrer Hírek - Green pieces of films - Itthon Óbudán - Felsős Kobaktörő (kreativitásfejlesztés) - Szín-Ész (Dráma- és színjáték) - Otthonunk a Föld - Gyermek Stúdió - Barkács - kertész kör - Szólj, s ki vagy elmondom! - Abacus kör - Socrates projekt - Sportági tanácsadás - Portéka - kézimunka - Múltunk titkai - Harrer Kórus - Vegykonyha További lehetőségek:angol szakkör alsósoknak anyanyelvi tanárral, sakk, ECDL Start, hittan oktatás. klubnapközi néptánc oktatás minden osztályban, rajzszakkör sakk, matematika az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozatai Zenei előkészítő: szolfézs, furulya, zongora, hegedű, cselló és gitár úszás, karate, játékos torna, foci, röplabda, akrobatikus rock and roll, jóga képzőművészeti és zeneoktatás az iskolán belül az Aelia Sabina Zeneiskolával együttműködésben gitár, furulya, oboa, zongora labdás előkészítő tanfolyamok (kosárlabda, kézilabda, röplabda) karate akrobatikus tánc úszás Tehetségnap Tanulmányi és sportversenyek Bendegúz Akadémia levelező verseny, MOZAIK internetes verseny, ÖKO-hét, Kreatív játszóház ovisoknak. Színvonalas ünnepségek és szabadidős programok: farsang, családi sportnap, Iskola nap, Harrer Gála, színházlátogatások, klubnapközi erdei iskola, projekt hetek külföldi kapcsolatok a Comenius 1 program keretében, nyári és téli táborok mozi-, és színházlátogatás nyári táborok, erdei iskola, sítábor, családi programok (iskolanap gyermeknap, karácsonyi koncert, farsang, 24 órás sport és egészségnap) hagyományőrző programok(akadályversen y, szüreti mulatságok, karácsony,farsang, Tel: Fax: Tel.: Balogh Éva Kocsisné Hodosi Eszter 10

11 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Dr Béres József Általános Iskola 8 évfolyam 1031 Keve u Királyok útja 178/e (alsó tag.) angol, német Sport (foci, kosár, röplabda, úszás, stb.) néptánc hangszeres ECDL Honfoglalás, néptánc, rovásírás, görög Bánhegyi Ferenc Medgyessy Ferenc Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Medgyessy F. u német, angol bontott csoportokban gazdasági ismeretek, rajz, drámajáték, német, magyar irodalom, magyar nyelvtan, angol, matematika, énekkar, szivacs-kézilabda, kosárlabda, atlétika, szertorna, labdarúgás, tehetséggondozó műhelyek: természettudományos-, nyelvi-, sport- és művészeti területen néptánc, zenei előképző, szolfézs, hangszeres zenetanulás, ritmikus gimnasztika, kosárlabda, asztali tenisz, labdarúgás kung-fu, akrobatikus torna Népmese Napja, Állatkerti látogatás, szüreti mulatság, egészségnap, bolhapiac Német Kultúra Napja, Mikulás, Luca napi kirakodó vásár, iskolai karácsonyi ünnepség, Magyar Kultúra Napja, farsang, könyvmoly akadályverseny, magoncképző a leendő elsősök részére, Madarak Fák Napja, gyermeknap, Medgyessy-nap, Medgyessy Gála, Kortárs Képzőművészeti Kiállítás, családi nap, iskolaszépítő napok, klubfoglalkozások, német nyelvi tábor Tel: ; dr. Bertókné Daróczi Marianna 11

12 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 8 évfolyam 1033 Szérűskert u. 40. angol angol néptánc dráma rajz ECDL számítástechnika sport: kézilabda, foci, floorball úszás, angol, zeneiskolai órák, zongora, szolfézs, kerámia suli gyűlés, Luca-napi vásár, adventi, húsvéti alkotódélután, úszás tanfolyamok, erdei iskola, nyári táborok, sítábor, kiállítások, mindenki karácsonya, Socrates-Comenius project, jótékonysági bál, Tel Parcz Ildikó Óbudai Nagy László Általános Iskola 8 évfolyam + kis létszámú fejlesztő osztályok Székhely: 1032 Zápor u. 90. Telephely: 1035 Váradi u. 15/b. 8 évfolyam évfolyamon magyar-angol kétnyelvű osztályok angol, német angol kézműves, angol és magyar nyelvi tehetséggondozás természettudományi ECDL START matematika dráma német, mint idegen nyelv judo, középiskolai előkészítő (matematika, magyar) úszás korcsolya röplabda asztalitenisz középiskolai előkészítő (matematika, magyar) nyílt napok; erdei iskola; kirándulások és túrák; téli, őszi és tavaszi játszóház; szak- és vándortáborok; ünnepélyek, Nagy Lászlónapok, Mikulás, Luca napi vásár, farsangi bál, szüreti mulatság, halloween, egészség- és sportnap, sportdélutánok, anyák napja, kerületi versenyek, DÖK-nap, hősök napja, karácsonyi kirakodóvásár, karácsonyi ünnepély és gálaműsor, mozi- és színházlátogatások, kiállítások, ballagás projektnapok, iskolacsalogató programok, Pöttöm parti, önkéntes programok, olvasó maraton, múzeumi nap, szülői bál, kulturális bemutató, ballagás obudanagylaszlo.dyndns.org tel: , fax: obudanagylaszlo.dyndns.org tel, fax: Szilágyiné Debreczeni Mária 12

13 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Pais Dezső Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Pais D. u Első Óbudai Általános Iskola /Erste Altofener Grundschule/ 8 évfolyam 1033 Vörösvári u. 93. angol német rajz, angol, környezetvédelem, kézműves, néptánc, színjátszó kör, természetjárás, matematikai fejtörő klub, sport, drámajáték, Tudorka klub, Jonatán szövegértő szakkör, énekkar, metalofon, sakk, differenciált képességfejlesztés német szakkör, nyelvvizsgára előkészítő szakkör, magyar, drámajáték szakkör, képzőművész szakkör, technika szakkör, énekkar, sportkörök sakk, úszás, kosárlabda, labdarúgás, judo sakk, angol nyelv, úszás, képző-és zeneművészeti órák az Aelia Sabina Műv. Isk. keretében, küzdősportok, klasszikus és modern táncok Mészöly focisuli Suli túra, projekt hetek, bolhavásár, karácsonyi játszóház, osztály karácsony, óvodásokóvodai dolgozók köszöntése, Alapítványi nap Pais nap, farsang, anyák napi ünnepség, állatkerti látogatások, tanulmányi és sport versenyeken való részvétel Márton-napi felvonulás és ünnepség, művészeti szemlék, Jeles nap, Iskola nap, Projekt hét, tanulmányi és művészeti versenyek, nyelvi és szabadidős táborok, iskolai kirándulások, nemzeti ünnepek, karácsonyi, anyák-napi ünnepélyek, játszóházak Tel.: Tel.: Fax: Eördöghné Árva Ildikó Fetterné Szőnyi Éva Zipernowsky Károly Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Zipernowsky u angol számítástechnika, dráma angol, kézműves, énekkar origami, úszás sport, néptánc, aerobic, háztartási táborok, erdei iskola, Zipernowsky napok, Zipihívogató, irodalmi teaház, egészségnap Tel.: Horváth Bors Rudolfné 13

14 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Óvoda, Általános Iskola, EGYMI óvoda enyhén, középsúlyosan értelmileg akadályozott és autista gyermekeknek; általános iskola tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista tanulók részére 1035 Bp. Szellő u Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 1034 Bp. San Marco u angol Néptánc Tömegsport Agyagos Gobelin Főző Szövő Zene Fotó ábrázolás-alakítás, kézműves, kreatív készségfejlesztés, kerámia,virágkötő, számítógépes, főző, cukrász, H.R.G, úszás, kosárlabda, foci, túra-természetjárás, kerékpár, színjátszó kórus, könnyűzene, néptánc, atlétika A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrációjának elősegítése (30 óra) Állatkert DÖK nap Márton nap Luca nap Karácsonyi ünnepség Prózamondó verseny Versmondó verseny Farsang Madarak és fák napi kirándulás Csalogány-évfordulók, Öregdiák- Találkozók, Szülők Bálja, Farsang, Gyermeknap, Tel.: T.: Dr. Gundáné Szántó Katalin Burján Lászlóné Csillagház Általános Iskola 8 évfolyam 2 előkészítő év 1 felzárkóztató év (1 terápiás fejlesztő csoport) 1038 Bp. Ráby Mátyás u. 16. Barátkozó Találkozó Táborozás Élménypedagógiai napok Iskolai Ki mit tud? sportversenyek, boccia verseny tanulmányi és kulturális versenyek T.: Esztergomi Anna 14

15 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon 1-8. évfolyam német nyelvművelő, színjátszó, sport, ének, informatika T.: Marton Tiborné 1033 Bp. Miklós tér 5. Laborc Általános Iskola 8 évfolyam 1035 Vihar u. 31. angol 4. osztálytól környezetvédelem - felsős futball judo dráma képzőműv. alapozó terápia játék projektek témahét szüret hagyományos ünnepek erdei iskola kaland-tábor Fikár Ildikó Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskola 8 évfolyam, művészeti oktatás 12 évfolyam (6-18 évig) 1036 Mókus u.2. angol, német kémia, biológia, nyelvi, tehetséggondozó foglalkozások, sportkörök hittan, sakk, foci, úszás, lovaglás, korcsolya, korfball, modern tánc, balett judo erdei iskola, táborok, sportrendezvények, koncertek, hangverseny-látogatások művészeti és kulturális vetélkedők, honismereti témanapok, ünnepköröktémahetek, iskolanap, farsang, környezetvédelem Tel.: Ribáné Horváth Enikő 15

16 Iskola neve évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap Igazgató Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 8 évfolyam + 4 osztály 1038 Templom u. 5. angol német rajz és kézműves, angol, német énekkar, informatika, matematika, magyar, játékos torna, kosárlabda, röplabda, labdarúgás úszás érettségi felkészítő (emelt és középszint) Mustármag nap, lelki napok éneklő osztályok versenye, szalagavató, Luca-napi vásár, karácsonyi műsor, karitatív munkák, farsang, nyári táborok, mustarmag.communio.hu Tel.: Hajna Ákos Gábor Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Óvoda és Általános Iskola 8 évfolyam 1036 Bp. Fényes Adolf u.10. angol német néptánc sport rajz természetjáró Don Bosco Gála pásztorjáték néptáncbemutató családos kirándulás búcsúműsor ismerkedő foglalkozások óvodásoknak Tel.: Kissné Kasovitz Mária Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évfolyam 1037 Budapest Bécsi út 375. angol, német röplabda, dráma, táblás játékok autóvezetői tanfolyam az évkör ünnepei Tel.: Szecsődi Attila 16

17 TÁJÉKOZTATÓ Aquincum Általános Iskola 1031 Budapest, Arató Emil tér , Honlap: Iskolánk a Római úti lakótelepen, a Duna közelében, az aquincumi romkert szomszédságában található 8 évfolyamos általános iskola. Az iskola épületét övező árnyas fák, a játszóvár, a sportudvar és a műfüves pálya kedvelt helye a gyerekeknek és a pedagógusoknak az óraközi szünetek, a szabadtéri órák és a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére. A háromszintes panel épületben tágas, világos folyosókon, barátságos osztálytermekben és jól felszerelt szaktantermekben végzik napi munkájukat a gyerekek. Tanulóink személyiségét felelősséggel átgondolva, életkori sajátosságaik figyelembe vételével, nyugodt és kiegyensúlyozott légkörben, egyéni odafigyeléssel is gazdagítjuk. Valljuk, hogy a nevelés legfontosabb tényezője a nevelő személyisége és kapcsolatteremtő kultúrája. Arra törekszünk, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, és alkotó módon vegyenek részt az iskola életében. Célunk az önálló ismeretszerzésre, a rendszerességre, a kooperatív gondolkozásmódra, a problémák és a konfliktusok kulturált kezelésére, a közös alkotás örömére és kölcsönös segítség megadására az oktatási módszerek hatékony kiválasztásával felkészíteni a gyerekeket. A 2013/2014-es tanévben általános tantervű és magyar-angol két tanítási nyelvű osztályok indítását tervezzük. Az olvasást hangoztató elemző összetevő módszerrel, szótagolva tanítjuk. A helyesírási készséget a módszerhez tartozó anyanyelvi könyvből fejlesztjük. A matematika tanítás kiemelt feladata a logikai készség fejlesztése, a biztos matematikai kompetencia megalapozása. A két tanítási nyelvű első osztályokban heti 5 órában, csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, heti 3 órában a technika és a rajz, valamint heti 3 órában a testnevelés órákat speciális tanterv szerint, angol nyelven. A szavak értelmének elsajátításához játékos szituációk során jutnak el a gyerekek. A nyelvi jártasság megszerzését anyanyelvi tanár is segíti. Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, melynek eredményei a továbbtanulási mutatókban és a versenyeredményekben is tükröződnek. Alsó tagozaton a tanulók fejlesztését, az egyéni különbségeknek megfelelő differenciált módszerekkel, fejlesztő pedagógus is végzi. A szülők kéréseinek és a tanulók érdeklődésének figyelembevételével délutáni foglalkozásokat szervezünk: szakköröket, iskolai sportfoglalkozásokat és énekkart. 17

18 Önköltséges foglalkozásokon is részt vehetnek a gyerekek. Ezek: néptánc, foci, agyag, kosárlabda, ritmikus gimnasztika. Zenei képzésre, hangszertanulásra az Aelia Sabina Zene-, Képző és Táncművészeti Iskola zenetanárai által adott a lehetőség. A délutáni napközis foglalkozásokon alsósainknak lehetősége van a napi feladatok elvégzése mellett a szabadidő értékes eltöltésére is. Felső tagozatosainknak tanulószobán szaktanárok segítik a tananyag elmélyítését, korrepetálásokon pedig a felzárkóztatást. Környezetvédelmi programmal segítjük a gyerekek felkészülését a természet megóvására, védelmére, szeretetére, a környezettudatos életmód megélésére. Pályázatok elnyerésével jogosultak vagyunk a Tiszta virágos iskola és az ÖKO ISKOLA cím viselésére. Nyáron táborok (napközi, sport, angol nyelvi) szervezésével színesítjük tanítványaink pihenését. Fontosnak tartjuk és őrizzük az évek alatt kialakult hagyományainkat, úgymint: szüreti mulatság, mesék éjszakája, Adventi kézműves foglalkozás, Mikulás és karácsonyi ünnepváró, Suli-gála, Suli-nap, tanulmányi kirándulás, farsang, sportnap, projekt hetek, ÖKO napok, erdei iskola, s folyamatosan bővítjük az angol ünnepkörökhöz kapcsolódó programokat is. A családias hangulat létrejötte a szülők és a pedagógusok közös együttdolgozásának és együtt gondolkodásának gyümölcse. Iskolanyitogató foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket a következő időpontban: április 16. (kedd) 17 órára. Nyílt napra hívjuk a szülőket március 5-én és 6-án, amikor a leendő tanító nénik tartanak bemutató órát, és a két tanítási nyelvű osztályokban tanító angol szakosok. Bővebb tájékoztatást az iskola honlapján olvashatnak. Baginé Kovács Klára igazgató 18

19 Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Budapest, Bárczi Géza u Honlapunk: O M : Kedves Szülők! Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2013/2014-es tanévben tanköteles lesz. Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található. Intézményünket a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, önmaguk megvalósítása. Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket - mind a napköziben, mind a szakkörökön - a lehető legaktívabban töltsék. Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, és fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényegesnek tartják, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömszerzés színtere legyen. Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás. A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével. A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk a lehetőségeinkhez képest (pl. órarendbe szervezetten, szakkörökön ). A részképesség-zavarral küzdő gyerekeket integráltan oktatjuk, normál létszámú osztályokban. Alsó és felső tagozaton egyaránt fejlesztő pedagógusaink és logopédusunk vezetésével egyéni és kiscsoportos képességfejlesztésen vesznek részt. Fejlődésüket az iskolai pszichológus is segíti. Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását. Nyelvoktatás: Tanított idegen nyelvek: angol, német. Az idegen nyelv oktatása a törvényi előírásoknak megfelelően 4. évfolyamtól történik. Az első 3 évfolyamon szülői igény esetén szakköri/tanfolyami formában nyílik lehetőség nyelvtanulásra. Szabadidős tevékenységek: 19

20 Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a gyerekeknek (kézműves, kulturális, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás, ). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva és a lehetőségekhez mérten változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk. Az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően szervezünk: néptánc, modern tánc, színjátszó, drámajáték, környezetvédelem, újságíró, énekkar, kézműves, rajz, filmklub, ECDL (7-8. évf.), sportkörök. Önköltséges lehetőségek: tűzzománc, úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, hipp-hopp táncoktatás, harcművészet, judo, kosárlabda, sakk, zenei oktatás. Zenei oktatás: Helyet biztosítunk az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusainak hangszer és szolfézs tanításra. Napközi, tanulószoba, étkezés, ügyelet: Az alsó és felső tagozaton is igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk az étkezést, a napközis ellátást ig és felső tagozaton a tanulószobát ig. Előzetes igényfelmérés alapján pedagógus felügyelettel ügyeletet biztosítunk, reggel: ig és délután: ig. Hagyományőrző programjaink: Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi műsor (szülőknek, óvodásoknak), Iskolanap, farsang, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor, sóstói nyári tábor. A 2013/2014-es tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani. 1.a osztály: Burucs Erika Tánczos Rita 1.b osztály: Székely Szilvia Wolskyné Farkas Mónika 1.c osztály: Török Margit Feketéné Pethő Judit Barátságos, jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel várjuk a gyerekeket. A gyermekek mindhárom első osztályunkban jól kipróbált, hatékony írás-olvasási és számolási program szerint tanulnak. Az olvasást hangoztató-elemző-összetevő módszerrel szótagolva tanítjuk. A tanév első hónapjában óvoda-iskola jelleggel szoktatjuk gyermekeinket az új közösségbe és az iskolás életmódhoz. Mindhárom első osztályunkban biztosítjuk a mindennapos matematika és testnevelés oktatást. Tisztelt Szülők! Szeretettel várjuk Önöket Iskolanyitogató programjainkra gyermekükkel együtt, hogy iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhessenek! Nyílt nap: március Délutáni játszóházunk: február Intézményvezető fogadó órája: hétfő A beiskolázásért felel: Demény Gabriella igazgató-helyettes Muhari László Tamás igazgató 20

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek GYERMEKEK ÓBUDÁJA Információs füzet gyermekes családoknak a III. kerületi intézményekrôl, a városrész kulturális, szabadidôs és egyéb programjairól, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben