Megalakult Gencsapáti Község önkormányzat új képviselô-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult Gencsapáti Község önkormányzat új képviselô-testülete"

Átírás

1 Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja XI. évfolyam 9. szám október A tartalomból 1. oldal: Megalakult Gencsapáti Község Önkormányzat új Képviselôtestülete Meghívó 2 3. oldal: Gencsapáti önkormányzati választás eredményei Tisztelt gencsapátiak Polgármesteri program elôterjesztése Gencsi verbunk a fekete erdôben 4 5. oldal: Gencsapáti Plébánia hírei Betlehemei jászolkészítô verseny Megalakult Gencsapáti Község önkormányzat új képviselô-testülete október 15-én a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban tartotta alakuló ülését önkormányzatunk képviselôtestülete. A Himnusz eléneklését követôen, Mészáros Csaba a HVB elnöke ismertette a választás eredményeit, megköszönte a Bizottság munkáját, gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott polgármesternek, képviselôknek. A Polgármesteri Hivatal dolgozói ajándékkal kedveskedtek a Választási Bizottság tagjainak. Az eskütételeket követôen Kovács Vince polgármester ismertette programját (rövidített változatát külön közöljük). Alpolgármester választáson a szokásjognak megfelelôen Geröly Tibor képviselôt jelölte a polgármester úr, mint a legtöbb szavazatot kapott képviselôt. A képviselôtestület a jelöltet támogatta, Gencsapáti alpolgármestere Geröly Tibor, az ô eskütételét követôen, a bizottsági elnökök és tagok jelölése és választása következett. 4 bizottságot hozott létre a testület pénzügyi és gazdasági, oktatási, kulturális és sport, illetve ügyrendi bizottságokat. Bizottságok tagjai: Oktatási Bizottság: Bejczi Mónika elnök, Abért Valentin, Kiss Attila, Böröcz László, Szijjártó Tamás Kulturális és Sport Bizottság: Kiss Attila elnök, Bejczi Mónika, Dr. Ôry Ferenc, Gergácz László, Kiss Ferenc Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Abért Valentin elnök, Bejczi Mónika, dr. Ôry Ferenc, Jáger Imre, Tömô Ferenc Ügyrendi Bizottság: dr. Ôry Ferenc elnök, Abért Valentin, Kiss Attila A megválasztott képviselôknek, bizottsági tagoknak gratulálunk, munkájukhoz jó erôt és egészséget kívánunk. A Bizottsági külsôs tagok eskütételét követôen kötetlen beszélgetéssel zárult a Képviselô-testület alakuló ülése. 6. oldal: Egy tanulmány margójára A nagygencsi ellenforradalom nyolcadik évfordulója 7. oldal: A Polgárôrség hírei VII. Nemzetközi Betlehemes találkozó 8. oldal: Eleink eledelei Alapítványi köszönet 9.oldal: Körmönfonó, cérnára cinegére Fogyókúra Jótékonysági felhívás 10. oldal: Reklámok, hirdetések Adj Istenem bölcsességet, vágyaimnak csendességet, illedelmes öregséget, s könnyû véget, könnyû véget. Memento A Gróf Apponyi Albert Általános Iskola diákjai liturgiával egybekötött kegyeleti megemlékezést tartanak november 1-jén órakor a Gencsapáti alsó temetôben, valamint november 2-án órakor az apáti temetôben, melyre tisztelettel meghívják Önt.

2 2 HÍRMONDÓ OKTÓBER Önkormányzati választás eredményei Sólyom László köztársasági elnök úr október 3-ára, vasárnapra írta ki a helyi önkormányzati képviselôk és a polgármesterek választásának idôpontját. Gencsapáti községben két szavazókör mûködik. A faluban összesen 2205 választásra jogosult személy lett felvéve a bizottságok névjegyzékeibe és egy fô Gencsapáti községben tartózkodási hellyel rendelkezô állampolgár kérte névjegyzékbe vételét a szavazás napján. A 001. számú szavazókörben az 1092 választópolgárból megjelent 701 fô. A 002. számú szavazókörben az választópolgárból megjelent 601 fô. Polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 01. szavazókör: Bodorkós Ferenc 310 szavazat Kovács Vince 381 szavazat 02. szavazókör: Bodorkós Ferenc 321 szavazat Kovács Vince 260 szavazat A megválasztott polgármester: KOVÁCS VINCE 641 szavazattal. Képviselô-jelöltekre leadott szavazatok száma: Abért Valentin István = 636 Bejczi Mónika = 452 Böröcz László = 318 Gájer László = 156 Gergácz László = 361 Geröly Tibor = 657 Hatos Katalin = 381 Horváth Attila = 146 Jáger Imre = 396 Kiss Attila István = 406 Kiss Ferenc = 264 Orbán Imréné =342 Dr. Ôry Ferenc = 516 Pusker István = 357 Tahin Sándor = 151 Dr. Varga József = 634 Vincze Alajos János = 374 A megválasztott képviselôk: ABÉRT VALENTIN ISTVÁN BEJCZI MÓNIKA GERÖLY TIBOR KISS ATTILA ISTVÁN Dr. ÔRY FERENC Dr. VARGA JÓZSEF Munkájukhoz sok sikert, erôt, egészséget kívánok! HVI Gencsapáti Elôterjesztés a polgármesteri program tárgyában Tisztelt Képviselô-testület! Gencsapáti Önkormányzat Képviselô-testületének október 15-én tartott alakuló ülésén a polgármesternek kötelessége volt programjának ismertetése. (amelyet az alábbiakban rövidített, de a lényeges pontokat tartalmazó változatban közöljük. szerk.) I. A választási programban közöltek figyelembe vételével az alábbi célkitûzéseket kívánom megvalósítani, amelyhez kérem a képviselô-testület támogatását. A polgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történô ellátása. A polgármesteri tiszteletdíj egy részének közfeladatokra történô fordítása addig, amíg az önkormányzatunk gazdasági helyzete ezt megkívánja. Kiszámítható, megbízható, személyeskedéstôl mentes polgármesteri és képviselô-testületi munka. Helyi és letelepedni kívánó vállalkozók érdekeinek markánsabb képviselete. Vállalkozói érdekegyeztetés (Vállalkozói fórum) visszaállítása. A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen a közmeghallgatás hitelességének és bevett gyakorlatának visszaállítása. Gencsapáti község lakói, illetve intézményi dolgozói bizalmának visszanyerése. A szomszédos településekkel (Szombathely, Perenye, Söpte, stb.), hatóságokkal, egyéb szervezetekkel történô jó viszony és kölcsönös együttmûködés visszaállítása. Partneri kapcsolat Gencsapáti község intézményeivel, civil szervezeteivel, vállalkozóival és az egyházzal. Legkésôbb év végéig meghozott döntéssel az iparûzési adó mértékének mérséklése. Legkésôbb év végéig meghozott döntéssel a kommunális adó mértékének jelentôs csökkentése. (2008. évi mérték visszaállítása) A képviselô-testület tagjai külön-külön, az általuk vállalt körzet ügyeinek intézéséért felelnek. A képviselô-testület minden tagja fogadóórát tart. A képviselô-testület a helyi sajtóban minden hónapban beszámol a képviselô-testületi ülésen hozott döntésekrôl. A ciklus végéig minden közút portalanítása. A ciklus végéig további minimum 2000 fm járda megépítése. Gencsapáti településen található elhanyagolt önkormányzati ingatlanok ésszerû hasznosítása, településünk fejlesztése érdekében, ezáltal is Gencsapáti Község Önkormányzat stabil és finanszírozható gazdálkodásának visszaállítása. Községünk bármely korosztályhoz tartozó lakójának intézményesített ellátása. (Óvoda, Iskola, Kulturális és sportélet, Idôsek Klubja, stb ) Gencsapáti idegenforgalmi vonzerejének (például Szentkút) megteremtése, a meglévô lehetôségek bôvítése, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások (szállás, vendéglátás) fejlesztése úgy, hogy bekapcsolódhassunk a megye és a régió turisztikai vérkeringésébe. II. Gazdálkodás szabályszerûségének felmérése III. Gencsapáti Község Önkormányzat pénzügyi helyzetének felmérése IV. Gencsapáti Község Önkormányzat belsô ellenôrzésére, könyvvizsgálatára vonatkozó, valamint az egyéb határozott idejû szerzôdések, teljesítések felülvizsgálata V. Bevételi források felülvizsgálata VI. Beruházások hosszú távú meghatározása VII. A településrendezési tervek felülvizsgálata Megítélésem szerint a településrendezési tervek felülvizsgálata az elôbbi pontok megvalósításának egyik feltétele, különös tekintettel az ipari és egyéb területek kijelölésére.

3 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 3 A fenti pontokkal kapcsolatosan a tisztánlátás és a késôbbi viták és félreértések elkerülése céljából szükséges ez év november végéig bezárólag, belsô ellenôri, illetve könyvvizsgálói felülvizsgálat elvégzése. Határozati javaslat: Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselô-testülete felhatalmazza Kovács Vince polgármestert arra, hogy jelen program megvalósításához szükséges intézkedéseket az elôterjesztésben foglaltak szerint megtegye, illetve elôkészítse. Felelôs: Kovács Vince polgármester Határidô:Folyamatos Gencsapáti, október 15. Üdvözlettel: Kovács Vince, polgármester Tisztelt Gencsapátiak! A október 3-i önkormányzati választáskor megválasztott képviselôk és a magam nevében köszönjük a bizalmukat. Munkánkat legjobb tudásunk szerint, községünk és annak lakói érdekében kívánjuk végezni. Kérjük támogatásukat, hogy együtt tudjuk feladatainkat minél eredményesebben teljesíteni. Tisztelettel: Kovács Vince, polgármester Köszönöm! Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik rám szavaztak a helyhatósági választáson. A megválasztott polgármesternek és képviselôknek gratulálok, sok sikert kívánok. Tisztelettel: Tahin Sándor Gencsi verbunk a Fekete erdôben október között németországi vendégszereplésen képviselte a magyar népmûvészetet a Gencsapáti Hagyományôrzô Néptáncegyüttes a löffingeni Néptáncegyüttes 75. jubileuma alkalmából. Löffingen a Fekete erdôben Freiburgtól 40 km-re található kis város, nagyon vendégszeretô, a másik kultúráját tisztelô és elismerô lakókkal. Vendéglátónk, a Trachtengruppe Löffingen már 75 éve ôrzi és ápolja a vidék táncait, zenéjét. Megszûnt minden nyelvi nehézség már az elsô közös táncház alkalmával, hiszen rögtön megtaláltuk a közös nyelvet táncban, zenében. Együttesünk több mint egy órás mûsort adott a Boglya Népzenei Együttes kíséretével, nagy elismerés közepette. A csoport ellátogatott Franciaországba az illfurthi Burgdeifala együtteshez, akik már Gencsapátiban is szerepeltek, hogy együtt idézhessék fel az emlékeket és megújítsák a barátságot. Nemzetközi fesztiválok, meghívások, közös programok elôkészítését kezdtük el már a jövô évekre. Közös célunk, hogy Európa ne csak egymás mellett élô, hanem egymás kultúráját tisztelô, megismerô, ez által emberi kapcsolatokat is teremetô közösség legyen. Higgyék el nemcsak az angol a közös nyelv, hanem a dal, a zene és a tánc is. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában segítették, támogatták utunkat. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-val Gencsapáti kulturális életét, mûvészeti csoportjait támogatták. A felajánlásokból befolyt összeget, minden esztendôbenmûvészeti csoportjaink szakmai programjainak megvalósítására fordítjuk. Varga Albin, együttesvezetô

4 4 HÍRMONDÓ OKTÓBER A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai MINDENSZETEK és HALOTTAK NAPJA Az Apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hisszük a szentek közösségét. A szentek közössége az Egyház élô és elhunyt híveit jelenti, akik Krisztussal és egymással összetartoznak, és egymáson segíthetnek. Ennek a segítésnek és együvé tartozásnak szép megnyilvánulása Mindenszentek fôünnepének és Halottak napjának megünneplése. Ugyanis a szentek közösségét azok alkotják, akik a mennyországban vannak, az üdvözültek, ôk alkotják a dicsôséges egyházat akik a tisztítóhelyen vannak, ôk alkotják a szenvedô egyházat akik a földön élnek, ôk alkotják a zarándokegyházat. November 1-én, Mindenszentek fôünnepén az egyház azokat ünnepli, akik a mennyországba eljutottak: tehát nemcsak azokat, akiket hivatalosan boldoggá vagy szentté avattak, hanem azokat is, akik névtelenül is eljutottak az életszentségre. Az ünnep eredete Kr. u. 609-re megy vissza: ekkor Rómában a katakombákból felhozták a vértanúk maradványait, 18 feldíszített kocsira rakták ôket, és az ereklyéket a Pantheonba, az eredetileg pogány templomba helyezték el. Elôször tehát Mindenszentek ünnepén csak a vértanúkat ünnepelték, és késôbb vált a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz ember ünnepévé. Ezen a napon megünnepeljük az üdvözülteket, és kérjük ôket, hogy legyenek pártfogóink és segítôink az Istennél. Székesfehérváron született 1007-ben. Szent Gellért volt a nevelôje. Az életszentség útját járta a királyi udvarban is, amikor az imádság és a lemondás szentje lett. A róla szóló legenda így emlékezik meg önmegtagadó életérôl: Megelégedve kevés alvással, éjszakánként, amikor már mindenki aludni tért, Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott, és minden egyes zsoltár végén szívének töredelmével bûnbocsánatért könyörgött szeptember 2-án halt meg, Szent László király idejében, 1083.november 5.-én szentté avatták. A magyar ifjúság védôszentje. István ôt jelölte ki utódjául. Ezért a nemzete jövôjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendô uralkodói feladataira. Atyja szerelmének buzgóságától indíttatva maga is ír a számára egy könyvet az erkölcsök nevelésérôl. Intelmekbôl:,,Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak, kevélynek és gyûlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tarván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyûlölség. A hónap szentje November 2-án, Halottak napján pedig az elhunytakról emlékezünk meg. Mindenszentekkor mi kérjük a megdicsôültek segítségét, Halottak napján pedig mi segítünk azokon a lelkeken, akik a tisztulás állapotában vannak, hogy minél elôbb a mennyországba jussanak, és segítôink legyenek földi zarándokutunkon. A tisztítóhelyen szenvedô lelkeken imádsággal, jó cselekedetekkel, búcsúkkal és fôleg szentmiseáldozat felajánlásával segíthetünk. Mindenszentek és Halottak napjának imádságos alkalmai a Gencsapáti Plébánia területén: November óra: szentmise a gencsi templomban 17 óra: a gencsi temetôben kegyeleti megemlékezés 18 óra: szentmise, lucernárium és litánia a megholtakért November óra: az apáti temetôben kegyeleti megemlékezés óra: zsolozsma a gencsi templomban a megholtakért 18 óra: szentmise Gencsen Szabolcs atya Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ô, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed elôtt!

5 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 5 Gencsapáti Plébánia Karitász beszámolója Csak akkor válik lehetôvé, hogy megnyíljunk mások felé, kapcsolatot teremtsünk velük, belépjünk a szeretet, a közösség, az ajándékozás, az osztozás és a befogadás világába, ha kiengesztelôdünk Istennel és felfedezzük jelenlétét önmagunkban. Tizenöt évvel ezelôtt úgy éreztük Istentôl feladatot kaptunk, amit benne bízva az Ô segítségével meg is tudunk oldani. Tizenhárom lelkes ember, akikben ott égett a tenni, segíteni akarás, összefogott és a mai napig csendben lelkesedéssel teszi a feladatát. Az évek alatt számos önkéntes segítô is jelentkezett. Szükség is van a segítségre, mert egyre több a rászoruló, magányos ember falunkban. Az élet minden területén dolgozunk, ezért látjuk, felismerjük, hol van szükség segítségre. Anyagi lehetôségeinktôl függôen próbálunk segíteni a magas gyógyszerárak kifizetésénél. Kórházi betegeket látogatunk, de az otthonélôkhöz is gyakran megyünk, és ha igénylik, biztosítjuk Szabolcs atya segítségével a gyónás lehetôségét. Andocsra Mária kegyhelyre indultunk án. Imával és énekkel készültünk. Andocsra érkezvén letehettük hálánkat és kéréseinket az Andocsi Szûz Anyának. Molnár Szabolcs atya szentmisét mutatott be 10 órakor, majd az ottani plébános ismertette a templom történetét és megnézhettük Szûz Mária ruháit, melyet a hálás hívek ajánlottak fel. Délután a Gemenci-erdôben kisvonattal tettünk kirándulást, a természet szépsége Isten jóságát idézte elénk. Szekszárdon a Bodri Pincénél vacsoráztunk. Majd lélekben és testben is feltöltôdve indultunk haza. A szép zarándoklat után hálát adtunk a Szûz Anyának és kértük áldását további életünkre. ZR Mária kegyhely története A história szerint az andocsi templomhoz számos csoda kötôdik. Errôl tanúskodnak a Mária Múzeumban látható ruhák ajánló címkéi is. A kolostor parkjában Szent tó és Szent kút is van. Szabó Imre esperes elmondása szerint 1944-ben egy négy éves kislányt Minden évben vállaljuk a Kôszegtôl Gencsapátiig futás utáni agapé lebonyolítását (Szent Jakab futás). Az adventi misék után szerény reggelikkel várjuk a gyerekeket, idôseket. Húsvétkor, karácsonykor csomagokat készítünk. Rendszeresen részt veszünk a Szentkút kápolna és környékének takarításában, templomunk oltárainak díszítésében, elhunyt papjaink sírjának gondozásában. Ne restellj beteget látogatni, ezáltal erôsödsz meg a szeretetben! Sokszor úgy érezzük többet kapunk, mint amit mi adni tudunk, imáikban hordoznak minket! Minden évben Szûzanya kegyhelyekre zarándoklatot szervezünk. Az EU-s élelmiszer szállítmányok elosztását az Önkormányzattal közösen minden évben megszervezzük. Nincs erôsebb, mint az olyan szív, amely szeret és önként Istennek és másoknak ajándékozza önmagát! Bodorkósné Tömö Erzsébet, Plébániai Karitász vezetô KARITÁSZ zarándokok Mária kegyelméért hoztak ide, aki agyhártyagyulladásban szenvedett, s már járni sem tudott. Mivel az orvosai semmi jót nem ígértek, nôvérei megfürösztötték a kolostor szent tavában. Amikor a kislányt otthon leemelték a szekérrôl, saját lábán elindult az anyja felé. A gyógyulásáról a korabeli lapok is cikkeztek, s csodának nyilvánították a jelenséget. A kislány felnôtt korában atletizált és vegyésztechnikusként dolgozott, életében mindig is mélyen keresztény vallású maradt. Hasonló csodatévô hatást tulajdonítanak a Mária szobornak is. A legenda szerint a szentélyt, a Mária szoborral együtt Kalocsáról hozták el az angyalok. A kegyszobor egy 150 cm magas szépen faragott, festett gót szobor. Általában kéthetente, a liturgia szerint öltöztetik. Többek között e csodás történetek miatt vált búcsújáró hellyé Andocs. A nagy látogatottság miatt növelni kellett a kegytemplom búcsúinak számát, ezért van pünkösdi, nagyboldogasszonyi fôbúcsú, Ôrangyalok búcsúja, Kisasszony és Mária neve napi fôbúcsú, Rózsafüzér és Magyarok Nagyasszonya napi búcsú is. Évente összesen 13 búcsúnap és hat Fatimai engesztelés szerepel a naptárban. Betlehemi jászolkészítô verseny Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva idén a Nemzetközi Betlehemes Fesztivál kísérô rendezvényeként betlehemi jászolkészítô versenyt hirdetünk óvodai, általános iskolai csoportok, családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek részére. Pályázni kizárólag saját készítésû díszekkel lehet! A betlehemeket december 10-én kell leadni, és egy kiállítás keretében bemutatjuk a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban. Díjkiosztás december 18-án, szombaton a Nemzetközi Betlehemes Találkozó gálamûsorának keretében. Érdeklôdni, jelentkezni lehet: Mûvelôdési Ház és Könyvtár Szentegyház utca 5. Tel.: , 06/30/

6 6 HÍRMONDÓ OKTÓBER Egy tanulmány margójára Helytörténeti, történeti szempontból nagy értéket közvetített számunkra írásával és elôadásával Prof. Dr. Széll Kálmán, amelyet október 15-én 18 órai kezdettel a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban tartott az érdeklôdôknek dr. Gyurácz Ferenccel a Vasi Szemle fôszerkesztôjével. Számomra a leginkább érdekes volt, hogy mennyire hiányosak ismereteinek a XX. századi történésekrôl és mennyi új információt közöl a levéltári kutatásoknak köszönhetôen professzor úr tanulmánya a Mi történt Nemesbôdön és Nagygencsen május én címmel. Érdekes volt a tanulmány ismertetésekor a korszak tudósításait elemzô, és az ellentmondásokra rámutató, történelmi kontextusba helyezô elmélkedés. A szerzô igyekezett tárgyilagosan bemutatni a tanácskormány és a megtévesztett társadalom cselekedeteit és a nagygencsi népmozgalmat májusának végén már leplezetlenül megmutatkozott a Tanácsköztársaság igazi arca. A Vas megyei falvak lakóit különösen felháborította a kommunisták egyházüldözése és vidékellenessé- ge. Szinte az egész magyar vidék forrongott és szervezkedett a bolsevik hatalom megdöntésére. Nagygencsen május 28-án tört ki az ellenforradalom, amelyhez csatlakoztak a Gyöngyös menti községek. A népmozgalmat a vörösök kíméletlenül és aránytalan erôszakkal verték le (még egy repülôgépet is bevetettek). A tanulmány bemutatását és a kérdéseket, véleményeket követôen a rendezvényen felszólalt dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle fôszerkesztôje, a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetôje. Ismertette a Vasi Szemléket és a könyvkiadó kínálatát, amely missziós tevékenységet fejt ki Nyugat-Dunántúl irodalmi és tudományos életében. A helyszínen többen megvásárolhattuk, dedikáltathattuk prof. Dr. Széll Kálmán tanulmányát, és a kiadó könyveit. A tanulmányt Önök is megvásárolhatják a könyvtárban 500 Ftos, kedvezményes áron. Varga Albin A Gencsapáti Digitális archívumban találtam a következô tudósítást, amely szintén kapcsolódik az elhangzottakhoz. A nagygencsi ellenforradalom nyolcadik évfordulója Méreteiben impozáns, hatásában pedig felejthetetlenül bensôséges ünnepet ült Áldozócsütürtök napján Nagygencs közönsége. Nyolc évvel ezelôtt, Áldozócsütörtökén verték le a vörösök a nagygencsi ellenforradalmat, ez az Áldozócsütörtök nehéz napja volt a falunak. Már kora reggel, hajnali 3 órakor megkezdték a vörösök a falu ágyuzását a szombathelyi repülôtérrôl. Fölülrôl repülôgép bombázta a falut, a faluval párhuzamosan, a kertek alatt huzódó vasuti töltés mögül pedig gépfegyvertûz hullott. Addigra két napon át tartotta már magát a község, sôt elôzôeste a szombathelyi vörös sorkatonaságot ugyszólván egészen Szombathelyig visszaüzte. A hôsi lendületnek és elszántságnak Áldozócsütörtök reggelén 8 óra tájban végül is deferálnia kellett a vörös tulerôelôtt. A mindenünnen, Gyôrbôl, Sopronból stb. koncentrált segédcsapatok Áldozócsütörtök reggelén 8 órakor megtörték az ellenállást és bevették a falut. A fegyveres lakosság részben elmenekült. Akiket meg otthon találtak a vörösök, azokat elhajtották a falu végén levô rétre, amely egy ôsrégi kereszt elôtt terül el. Itt gépfegyversor között aztán munkába léptek a vörös diktátorok. Megkezdôdött a vallatás, hadisarckivetés, tusz-szedés, majd utána a falu megszállása, jobban mondva kifosztása Korvin-Klein terrorcsapata által, amely mint ismeretes a falu bátor plébánosát, Kopcsándy Sándor c. kanonokot is börtönbe hurcolta, ahol egészen a kommün végéig sinylôdött. Ezeknek a szomoru eseményeknek a tanuja volt a már emlitett, négy hársfa átivelése alatt álló faluvégi fakereszt. A keresztet már meglehetôsen megviselte az idômostohasága, mivel azonban most a község legemlékezetesebb napjának és a naphoz füzôdôeszméknek emlékei kapcsolódnak a kereszthez, a gencsi közbirtokosság, Kondics József géplakatos, a Tuczai-család és Novák László földmüves a keresztet az elmult hetekben restauráltatták. A szent hivatásához külsôleg is méltó állapotba helyezett keresztet aztán Áldozócsütörtökön szentelte fel Tauber Sándor dr. praelátus kanonok, fényes segédlettel. Délután 2 órakor litánia volt, a litánia után pedig körmenet indult a felszentelendô kereszthez. A körmeneten Nagygencsrôl és a környékrôl több ezren vettek részt. Ott voltak az összes nagygencsi egyesületek. Valóban a falu hatalmas határai kellettek ahhoz, hogy az óriási tömeg felfejlôdhessék. A felszentelés szertartása után Tauber Sándor dr. hatalmas beszédben méltatta a kereszt jelentôségét, kitérve azokra a speciális emlékekre, amelyek a falut ehhez a kereszthez füzik. Amint akkor, a nehéz idôkben mondotta befejezésül együtt érzett a faluval heroikus küzdelmében a hit és erkölcs, a személyes szabadság és magántulajdon, az egyház és a haza, épugy együtt érez és együtt ünnepel vele ezen az örömünnepen is. A mély megilletôdéssel hallgatott beszéd után a nagygencsi dalkör adott elônéhány énekszámot Heiner László kántortanitó vezetése mellett, majd visszaindult a körmenet a templomba, ahol Te Deum fejezte be a lélekemelôünnepélyt. Forrás: Vasvármegye, május p.

7 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 7 Nem kímélt bennünket a természet ebben az évben. A tavasszal bekövetkezett áradások katasztrófát okoztak Miskolc és környékén, a szeptemberi esô megmutatta erejét az Alpokalján, és most itt van Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely tragédiája. Sok száz család vesztette el élete során összegyûjtött vagyonát, lett földönfutó, és sajnos a katasztrófa emberéleteket is követelt. Megmozdult az ország, megmozdultak a határon túl is az együtt érzô emberek, és özönlött a segítség pénzben, anyagban, emberi erôben. A segítségnyújtók között ott voltak az elsôk között az ország polgárôrei. A gátakon, az áradó vízben, a vörös iszapban, lapátoltak, töltötték a homokzsákokat, mentették a családokat, vigyáztak a közvagyonra, forgalmat irányítottak. A Devecser és környékén bekövetkezett tragédia után már két órával Vas megyébôl hatvan polgárôr jelentkezett önkéntes munkára. Gencsapáti-Perenye Polgárôrség szolgálati gépjármûvével szállított, gumicsizmákat, és polgárôr társaink által összegyûjtött száraz élelmet. a térségben. Tagjaink, a tavaszi árvízi katasztrófa idején is meghirdetett OPSZ országos akciójához csatlakozva pénz és adományok gyûjtésével segíti a tragédia rászorultjait. Az október 4 13-ig terjedô idôszakban az alábbi települések polgárôr egyesületei képviseltették magukat a katasztrófa következményeinek felszámolásában: Balatonalmádi; Berhida; Pápa; Karakószörcsök; Balatonederics; Ajka; Várpalota; Ajkarendek; Tapolca; Halimba; Ajka-Padragkut; Szentkirályszabadja; Badacsonytördemic; Öcs; Gyulakeszi; Ôskü; Szigliget; Ôsi; Taliándörögd; Nemeshany; Kamond; Sümegpága; Adorjánháza; Sümeg; Doba; Nagyalásony; Borszörcsök; Kisszôlôs; Kerta; Kapolcs; Malomsok; Szentbékkálla; Marcaltô; Gógánfa; Magyargencs; Marcalgergelyi; Nemesgörzsöny; és természetesen a károsult települések polgárôrei: Devecser; Kolontár; Tüskevár; Somlószôlôs. Tehát Veszprém megyébôl 41 egyesület tagjaiból jelentkeztek segíteni a bajbajutottakat. Polgárôr hírek A megyén túli települések közül: Nemeskocs; Gencsapáti; Dunaföldvár; Egyházasrádóc; Magyarkeszi; Magyarhertelend; Garabonc; Tamási; Debrecen; Lajoskomárom; Budapest Alfa egyesület segített a munkában. Eddig 52 egyesület, 416 fô, 3960 óra munkáját köszönjük. Tájékoztatás: Az Országos Polgárôr Szövetség nemzeti ünnepünk, az os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett központi ünnepségen Csabai Jánost az ÉV POLGÁRÔRE kitüntetésben részesítette. A kitüntetés elismerte és értékelte természetesen a településeinken folyó lelkiismeretes polgárôr munkát, és azt az együttmûködést, ami a település lakossága, önkormányzataink és polgárôreink tesznek a közbiztonság magóvása érdekében. Tisztelt Olvasóim! Elmúlt a nyár, megváltoznak a közlekedésben az útviszonyok, tovább tart az sötét idôszak, a látás és láthatóság fontos kelléke a,biztonságos közlekedésnek. A szôlô megkezdte áldásos átalakulását a hordókban sajátos veszélyhelyzetet teremtve a pincékben. Borosgazdák vigyázzatok! Megkezdôdött a fûtési szezon. Fûtési eszközeink mûszaki állapotának ellenôriztetése, a kémények kotrása, ellenôriztetése a tragédia bekövetkezésétôl menthet meg bennünket! Autós társaim! Az úttesten közlekedô kerékpáros, és gyalogos gyermekeinkre, mozgáskorlátozottan közlekedô ember tásainkra fokozottan vigyázzatok. Mi is ezt tesszük rendôrségi körzeti megbízottunkkal, faluôrükkel, és természetesen Önökkel együtt. Csabai János, elnök Tisztelt elnök úr! Engedje meg, hogy ezúton is gratuláljak kitüntetéséhez, amely egyben a helyi polgárôr társadalom elismerése is. További munkájához jó erôt, egészséget kívánok! Varga Albin, szerk. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó december 18. szombat 17 órai kezdettel 2004-óta folyamatosan megrendezzük a betlehemes találkozót Gencsapátiban és a térségünkben. A törekvésünk, hogy a szokás valóban élô maradjon a településen, azt gondolom, a legjobb úton halad, hiszen több generáció (a gyermekektôl a hagyományôrzôkig) járja a házakat Adventben hirdetve az örömhírt. Betlehemnek városa tündöklik, mint a tûz december 18-án, a találkozó Gálamûsorát tekinthetik meg az érdeklôdôk a templom elôtti téren, amelyben felvidéki, vajdasági, és a régió hagyományôrzô csoportjai mutatkoznak be. Láthatják az érdeklôdôk, hogy különbözô vidékeken milyen formában maradt meg a szokás A csoportok nagy örömmel jönnek Gencsapátiba, oda ahol még él a hagyomány, és ôk is bemutathassák településük talán legszebb dramatikus szokását. Kérem Önöket, tiszteljék meg a messzirôl érkezô vendégeket. Örüljünk együtt december 18-án Gencsapátiban.

8 8 HÍRMONDÓ OKTÓBER Mottó: nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a gyôzelem, hanem a készétel a fontos. Tisztelt Olvasóim! Mikor októbert írunk, nekem mindjárt a szüret jut eszembe. A munka végén, vagy a közepén rendszeres ételkapcsolás a gulyás-pogácsa, a gulyás-sósstangli, pörkölt-nokedli-kalács. Ahova mentünk, illetve ahova hívtak bennünket, már tudtuk elôre, hogy reggel egy kis tejfölös túró alapnak, hogy lehessen rá inni, aztán a fentiek valamelyike. Volt, ahol nem volt kezdô kaja alapnak, ott be is rúgtak én nem, csak mások lazán, ahol volt, ott meg azért. A gazda mikor nemtetszését nyilvánította, mindig megkérdezte valaki, hogy mondja már gazduram, van gondja? Van hát, volt a kissé mérges válasz, mire a kórus röhögve mondta: akkor oldja meg! Persze, hogy a gazda is jókedvre derült. A munka meg ment, a maga útján. Mindig végeztünk azért idôben, rendesen. Kénytelenek voltunk dolgozni ám, mert akkor nem lesz mit inni már karácsonyra, jövôre, meg hát közbe is még meg-megkóstolnánk, na! Most akkor várjuk valami mással a szüretelôket. Ehhez kívánok segítséget nyújtani, használják ki a lehetôséget. Üdvözlettel régi hódolójuk: Soós Tibor, a haspárt mb. elnöke BÁRÁNYPÖRKÖLT BURGONYÁVAL Hozzávalók 10 személyre: 3 kiló báránylapocka, 25 deka sertészsír, 40 deka vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 darab zöldpaprika, 2 darab paradicsom, 3 deci vörösbor, 10 adag petrezselymes burgonya, só, ôrölt köménymag, pirospaprika, ízlés szerint erôs paprika. A báránylapockát kicsontozzuk és 2x2 centis kockára vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát zsíron zsemleszínûre pirítjuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és ôrölt köménymagot, megszórjuk pirospaprikával. Felengedjük vízzel, és zsírjára visszapirítjuk, majd hozzáadjuk a hideg vízben megmosott, kockára vágott bárányhúst, megsózzuk, és fedô alatt, gyors tûzön, lehetôleg nyílt lángon pároljuk. Gyakran megkeverjük, és ha már zsírjára sült, kevés vörösbort öntünk alá. Arra ügyeljünk, hogy a báránypörkölt rövid lében pörkölôdjön. Ha a bárányhús puhulni kezd, hozzáadjuk a megmosott, erejétôl megtisztított, kockára vágott zöldpaprikát, paradicsomot, és ezzel készre fôzzük. A báránypörkölt levének rövid, nem túl sûrû, nem túl híg pörköltlének kell lennie. A báránypörköltet sós vízben fôtt, petrezselymes burgonyával kínáljuk. Adhatunk hozzá házilag készült tarhonyát, galuskát, vagy párolt rizst is. Vékony karikára vágott csemege zöldpaprikával és paradicsommal díszítjük. 3,5 kiló bárányhúshoz kell: 30 deka zsír, 0,5 kiló vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 4 darab zöldpaprika, 3 darab paradicsom, 4 deci vörösbor BABGULYÁS Hozzávalók 8 személyre: 1,4 kg marha lábszár (de lehet comb is) 20 deka vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, egy fél mokkáskanál köménymag, 25 deka zsír, 2 kávéskanál pirospaprika, 4 zöldpaprika, 2 paradicsom, só, 60 deka nagy szemû szárazbab, Eleink eledelei levesbetétnek 2 tojásból 8 púpozott kanál lisztbôl gyúrt csipetke, de, ez el is maradhat. A babot este langyos vízben beáztatjuk, a fôzésig a vízben hagyjuk dagadni. A húst felkockázzuk, megmossuk, lecsurgatjuk. A vöröshagymát apró kockára vágjuk, a felhevített zsírban kissé megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a pirospaprikát és a köménymagot. Elkeverjük, és kevés vízzel felengedjük. Ha zsírjára sült hozzátesszük a húst, megsózzuk, és rövid lében pároljuk. Többször megkeverjük, és a levet pótoljuk, ha kell. Ha a hús majdnem kész, hozzáadjuk a darabokra vágott zöldpaprikát és a paradicsomot, majd készre fôzzük. Amíg a hús fô a beáztatott babot leszûrjük, sós, babérleveles vízben puhára fôzzük. (kuktában perc) Ha mindkét anyag puha összeöntjük, és öntünk rá még annyi vizet, hogy kb. 6 6,5 liter legyen a massza. Felforraljuk, és közben az elkészített csipetkét is belefôzzük. Utána sózunk, ha kell, erôs paprikát is tehetünk bele, vagy mindenki maga tesz ízlése szerint. Ha jó megesszük, ha nem, akkor is. CITROMOS KEKSZES SÜTEMÉNY Hozzávalók: 20 deka ráma, 20 deka cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás, 25 deka liszt, fél csomag sütôpor, másfél citrom leve. A vajat, cukrot, a vaníliás cukrot kikeverjük, hozzáadjuk a tojásokat, a lisztet, melybe elôzôleg belekevertük a sütôport, majd a végén a citromlét, alaposan összekeverjük. Zsírozott, lisztezett gáztepsiben megsütjük. Krém: 2 vaníliás puding, 1 liter tej, 7 evôkanál cukor. Megfôzzük, a kihûlt süteményre kenjük. Fél liter tejszín, 2 evôkanál cukor, 2 darab habfixáló. Összedolgozni, majd a krémre kenni. A tejszínes krémre darab vajas kekszet rakni. (Butter, annyit rakunk rá, hogy kitöltse a felületet.) Máz: 20 deka porcukor, 2 evôkanál víz, 3-4 evôkanál citromlé. Alaposan kikeverni, majd a kekszre folyatni. 5 órán át hûtôbe rakjuk. Egy keksz, egy adag, a kekszek mellett vágjuk. Ha jó megesszük, ha nem, akkor is! DIABETIKUS TÚRÓSLEPÉNY SOÓS MÓDRA Hozzávalók a tésztához: 25 deka rétesliszt, 12, 5 deka margarin, 1 darab felvert tojás, csipetnyi só, 20 szem édesítô porrá törve, 1 deci tej, csipet cukor. A töltelékhez: fél kiló villával összetört túró, fél citrom reszelt héja és leve, 1 vaníliás cukor. A lisztben elmorzsolom a margarint. A tojást felverem, és bele teszem a porrá tört édesítôt, alaposan elkeverem benne, hogy elolvadjon. Hozzáteszem a liszthez, és beleöntöm a felfuttatott élesztôt is. Ha kell, kis tej hozzáadásával könnyen nyújtható rugalmas tésztát készítek. Egy közepes tepsibe nyújtom a tészta felét, egy kicsit meghintem morzsával, és rákenem a megkevert túrótölteléket. Befedem a másik lappal, villával megszurkálom, felvert tojással bekenem, 15 percet pihentetem, majd elômelegített sütôben aranysárgára sütöm. Ha kihûlt kisebb kockára vágom, kissé meghintem canderer édesítôvel, de, ez el is maradhat. Az egész adag: 2713 Kcal, és 213 gramm szénhidrát. Ha 40 kis kockára vágom, akkor 1 darab: 68 Kcal, és 5,3 gramm szénhidrát. Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülôk! Kedves Kollégák! A Gencsapáti, Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány köszönetét fejezi ki minden támogatójának, aki a évi adójának 1 %-át részünkre ajánlotta fel. A befolyt Ft-ot a gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítására, szabadidôs tevékenységük megvalósítására, tehetséggondozásra, jutalmazásra fordítjuk.

9 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 9 Szeretettel várunk minden bütykölni szeretô gyereket, kicsit és nagyot, november 5-én óra között a Gencsapáti Mûvelôdési Házba, egy játékos vidám délutánra. November a gyertyagyújtás ideje. Egyre rövidebbek a nappalok, kevesebb a természetes fény, jó hangulatot teremt ilyenkor a gyertya meleg, lobogó lángja. Gyertyával emlékezünk szeretteinkre is, akik már nem lehetnek köztünk. Foglalkozásunkon mécsestartókat készítünk kasírozás és üvegfestés technikával. Részvételi díj: 400 Ft/fô A foglalkozást vezeti: Kemény Katalin Körmönfonó kézmûves klub Foglalkozások idôpontja, témája 2010-ben: Október 28. November 25. December 16. Cérnára cinegére kézmûves kuckó Gyöngyfûzés, gyöngyszalag készítése Gyertyamártogatás Karácsonyfadíszek méhviaszból Helyszín: Gencsapáti Mûvelôdési Ház (emelet) Idôpont: Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom Foglakozásainkra elsôsorban felnôtteket várunk, de szívesen fogadunk mindenkit, aki hasznosan szeretne kikapcsolódni. Érdeklôdni a foglakozások ideje alatt a helyszínen, valamint telefonon a foglalkozások vezetôjénél: Kemény Katalin 94/ , 30/ Jótékonysági felhívás! Tisztelt gencsi lakosok! Gencsapáti önkormányzata, sportegyesülete, polgárôrsége csatlakozva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felhívásához adománygyûjtést szervez a kolontári és devecseri károsultak megsegítésére. Mivel a szeretetszolgálat legközelebbi gyûjtôhelye Zalaegerszegen van, ezért úgy gondoltuk, hogy helyben hozunk létre egy gyûjtôhelyet és magunk szállítjuk el az adományokat a katasztrófa helyszínére. Az adománygyûjtés célja, hogy a mindenüket elvesztett embereket segítsük mindennapi életük újraindításában. Ezért kérjük, aki tud, adományozzon hûtôszekrényt, fagyasztóládát, tv-t, rádiót, mosógépet, mikrohullámú sütôt, és más hasznos technikai eszközt, valamint ruhaadományokra is számítunk. Várjuk továbbá olyan személyek segítségét, akik az összegyûjtött adományokat a helyszínre tudnák szállítani. Azoknak, akiknek nincs szállító eszközük, tudunk segítséget nyújtani a gyûjtôhelyre szállításban. Információt, segítséget kérhet a szervezôktôl a következô telefonszámokon: Abért Valentin ; Ferenczi Endre ; Csabai János Fogyókúra Gondolom többünkkel fordult már elô, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy milyen szépen pásszol a vonalainkra az a pizsamagatya, ami tavaly még meglehetôsen rozogán állt rajtunk. Igazából az elsô intô jel az lehetett volna, mikor a kedvenc övünk összement, de ezen a meglepô eseményen akkor nagyvonalúan túlléptünk. Viszont most, hogy a tükör elôtti napi rutint végezzük, kezd összeállni a kép. Hogy a reál tudományokhoz konyítóknak is világos legyen a dolog, hasunkat a kockásság helyett a gömbösséggel tudnánk jellemezni, összességében pedig egy talpára állított háromszögre kezdünk hasonlítani. Most, hogy a számtan-mértan rajongók is átlátják a helyzet komolyságát, kezdjünk megoldásokat keresni a problémánkra. Van ugye a legegyszerûbb módszer, kevesebb és egészségesebb dolgokat enni, ráadásul többet mozogni. Bevált és unalmas módszer, semmi különlegességgel nem szolgál, tehát nyugodtan meghagyhatjuk a nôi magazinok ötlettelen szerkesztôinek. Vannak azonban egészen más, figyelemre méltóbb diétázással foglalkozó áramlatok, amelyeknél érdemesebb kicsit tovább elidôzni. Az egyik mindjárt az, hogy ehetünk bármit, csak nem nyelhetjük le, magyarán, lenyelés elôtt ki kell köpnünk mindent. Gazdasági szempontból kétségkívül ez az aranyérmes megoldás, mivel egy falat étellel hetekig megoldhatjuk az étkezési gondjainkat. Persze ennek a módszernek is vannak gyenge pontjai, például az, hogy ha társaságban étkezünk, a többiek valószínûleg nem fognak felállva tapsolni az asztalnál, amikor egy laza mozdulattal visszaköpjük a hôn szeretett falatunkat a tányérba. De hát áldozatok nélkül nincsen siker. Egyébként ha ezt a módszert választjuk, nem sokáig lesz gondunk mindenféle asztaltársaságokkal, hamar magányos elmélkedôk leszünk evés idején. Van egy másik lehetôség is, ami ugyan költségesebb, de nem zárja ki a társasági étkezést. Mindenki annyit ehet, amennyi csak beléfér, csupán egyetlen szabály van a gyengébb idegzetûek most takarják el a szemüket és úgy olvassanak tovább, mindig többet kell tojni, mint amennyit megeszünk. Ha csak felületesen elfilozofálgatunk ennek az elméletnek az alaptézisén, azt mondhatjuk, hogy ellentmond a newtoni fizika némely szabályának, de ha jobban végiggondoljuk, beláthatjuk, hogy rövid távon mûködhet a dolog. Gondolok itt mondjuk egy korsó langyos zsír, egy húzásra történô elfogyasztására, aminek jótékony hatása pillanatokon belül átfut elôször az agyunkon, majd az emésztôrendszerünkön, aztán pedig mi futunk át tökön-babon, hogy idôben odaérjünk, ahova alapesetben a király is gyalog jár. Szóval, ha kicsit elherdálnánk a súlyunkból sok lehetôség áll elôttünk, ami sikerrel kecsegtethet, de arra mindenképpen vigyázzunk, hogy ha belefogunk egy fogyókúrába, akkor semmiképpen se vegyünk tollat a kezünkbe. Nézelôdô Vonyítanak a kutyák Többen megkerestek bennünket a Petôfi utca környékérôl, hogy hívjuk fel a lakosság figyelmét, éjszaka a kutyák ugatásától (szabadon kószálnak), már alig lehet aludni. Természetesen a megkeresést a körzeti megbízottnak is továbbítottuk. (szerk.)

10 10 HÍRMONDÓ OKTÓBER Apró Járda betonlapokat vásárolnék! Telefon: 06-30/ Lucfenyô karácsonyfa (1 2,50 m-ig) eladó. Nagy tételben is. Érdeklôdni: Gencsapáti Hunyadi u Tel.: 06-30/ Hídnak, kútnak való eternitcsô 5 m hosszú, 60 cm átmérôjû eladó! Tel.: 06-70/ Gencsapátiban a Perint mellett 640 m 2 szántó eladó! Tel.: 06-70/ Diplomás angoltanár tanítást, korrepetálást vállal, kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsgáig. Tel.: 06-30/ Matematika korrepetálást, felzárkóztatást vállalok! Tel.: 06-30/ Kerékpárjavítást, karbantartást, motorfûrésszel fafûrészelést vállalok. Érdeklôdni: 20/ vagy Gencsapáti, Hunyadi u. 12. NÉMETH ZOLTÁN Redôny, reluxa, harmonikaajtó, mobil és fix szúnyogháló, napellenzô szerelését, javítását vállalom Tel.: 06/30/ AEGON AIM ALLIANZ AXA AVIVA CHARTIS EUB GENERALI GENERTEL GROUPAMA- GARANCIA A gépjármû felelôsségbiztosítás továbbra is kötelezô, DE szabadon választhat, hogy kinél köti. A biztosítóváltáshoz kérje szakképzett független alkusz segítségét. Helyben, személyesen, azonnal 14 biztosító ajánlatából választhat. Elôzetes idôpont-egyeztetés: Fekete István Független Biztosítási Alkusz Telefon: 30/ Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi u K&H KÖBE MKB POSTA SIGNAL TIR UNIQA UNION WABARD TV, VIDEÓ, HIFI, MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA Pintér István, elektromûszerész 9721 Gencsapáti, Kôszegi u. 22. Tel: 94/ , 06/30/ SZOMBAT zárva HÍRMONDÓ Megjelenik 1000 példányban havonta Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. Tel.: 94/ , 30/ ; Fax: 94/ ; Felelôs szerkesztô: Varga Albin Nyomdai elôkészítés: 30/ A megjelenést támogatta: A következô lapzárta: november 10. HIRDETÉS, REKLÁM LEHETôSÉG! 1/16-od old Ft 1/8-ad old Ft 1/4-ed old Ft Apróhirdetés 40 Ft/szó Lakossági apróhirdetés ingyenes!

Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú

Ünnepi megemlékezés és Apáti búcsú Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja XII. évfolyam 7. szám 2011. július A tartalomból 1. oldal: Búcsúvárás Fogathajtó Akadály emlékhajtás Bodorkós József emlékére Megemlékezés és

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXIV. évf. 3. szám 2014. december A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA Tartalom Adventi programok... 2. oldal Ünnepi percek... 2. oldal Köszönetnyilvánítás... 3. oldal Óvodai

Részletesebben

Könyvekért főztünk és táncoltunk

Könyvekért főztünk és táncoltunk Tekintsünk vissza a múltba, amikor 2010. szeptember 18-án megrendezték Egerben a Szinkronúszó gálát, amelynek bevételét a kórháznak adományozták. A környékbeli önkormányzatok nagy támogatási akarata a

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2008. O. február Ingyenes 19. évf. 2. sz. NÉPSZAVAZÁS március 9-én Március 9-én lesz a népszavazás a kórházi napidíjról, a vizitdíjról és az egyetemi

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 267. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu 2014. NOVEMBER Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl Alakuló ülést tartottunk A 2014. október 12-én lebonyolított önkormányzati

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

ügyességi versenyek, szépségverseny, az autókba versenye, a tulajdonosok személyes ügyességi versenye és a városon át tett felvonulás színesítették

ügyességi versenyek, szépségverseny, az autókba versenye, a tulajdonosok személyes ügyességi versenye és a városon át tett felvonulás színesítették Decemberi számunk melléklete 2015-ös falinaptár! XXIV. évfolyam 11. szám Önkormányzati lap Lada találkozó Megjelenik havonta 2014. november 21. Ára: 150 Ft Nemzeti Vágta 2014 Basa Imre szervezésben, idén

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

DARNÓZSELI S Z H AR A N G. Biblia éve Biblia karácsonyi ajándéknak. 2009 február 28. 2. évfolyam 1. sz.

DARNÓZSELI S Z H AR A N G. Biblia éve Biblia karácsonyi ajándéknak. 2009 február 28. 2. évfolyam 1. sz. DARNÓZSELI 2009 február 28. 2. évfolyam 1. sz. S Z Ó H AR A N G Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk, a Darnózseli Szóharang. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma

Részletesebben

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 Polgármesteri tájékoztató Újra eltelt egy év! Több mint egy éve, 2012.októberében beszélgettünk a település gazdasági, kulturális jelenéről-jövőjéről. Az aktuális folyamatokról,tervekről a település

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 12. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Az I. Magyar okushin Karate Seibukai Szervezet Országos Bajnokságát november 28-án rendezték Tapolcán. Fotó: Nagy Karate ezüstök

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2008. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk minden kedves lakosunkat 2008. Március 15-én 10 órakor tartandó megemlékezésre, és koszorúzásra

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

ADVENT, KARÁCSONY TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATANAK KOZELETI LAPJA. 2012. december XXIII. évfolyam 2. szám

ADVENT, KARÁCSONY TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATANAK KOZELETI LAPJA. 2012. december XXIII. évfolyam 2. szám TAT NAGYKÖZSÉG ONKORMANYZATANAK KOZELETI LAPJA 2012. december XXIII. évfolyam 2. szám ADVENT, KARÁCSONY Az üstökösök szilárd részét - a Nap melegének hatására - a belőlük kipárolgó vízgőz, gázok, porszemcsék

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS. Trükkös betörőkkel, parkolással, vasúti aluljáróval, járdákkal és a kismartoni helyzettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptunk.

KÖZMEGHALLGATÁS. Trükkös betörőkkel, parkolással, vasúti aluljáróval, járdákkal és a kismartoni helyzettel kapcsolatos kérdésekre is választ kaptunk. MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIV. évfolyam 2. szám 2015. február 15. 2015 /02 02. oldal 03. oldal MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁS 06. oldal NEMZETKÖZI KONFERENCIA Emlékezzünk csendes gyertyagyújtással

Részletesebben