Megalakult Gencsapáti Község önkormányzat új képviselô-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megalakult Gencsapáti Község önkormányzat új képviselô-testülete"

Átírás

1 Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja XI. évfolyam 9. szám október A tartalomból 1. oldal: Megalakult Gencsapáti Község Önkormányzat új Képviselôtestülete Meghívó 2 3. oldal: Gencsapáti önkormányzati választás eredményei Tisztelt gencsapátiak Polgármesteri program elôterjesztése Gencsi verbunk a fekete erdôben 4 5. oldal: Gencsapáti Plébánia hírei Betlehemei jászolkészítô verseny Megalakult Gencsapáti Község önkormányzat új képviselô-testülete október 15-én a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban tartotta alakuló ülését önkormányzatunk képviselôtestülete. A Himnusz eléneklését követôen, Mészáros Csaba a HVB elnöke ismertette a választás eredményeit, megköszönte a Bizottság munkáját, gratulált és jó munkát kívánt a megválasztott polgármesternek, képviselôknek. A Polgármesteri Hivatal dolgozói ajándékkal kedveskedtek a Választási Bizottság tagjainak. Az eskütételeket követôen Kovács Vince polgármester ismertette programját (rövidített változatát külön közöljük). Alpolgármester választáson a szokásjognak megfelelôen Geröly Tibor képviselôt jelölte a polgármester úr, mint a legtöbb szavazatot kapott képviselôt. A képviselôtestület a jelöltet támogatta, Gencsapáti alpolgármestere Geröly Tibor, az ô eskütételét követôen, a bizottsági elnökök és tagok jelölése és választása következett. 4 bizottságot hozott létre a testület pénzügyi és gazdasági, oktatási, kulturális és sport, illetve ügyrendi bizottságokat. Bizottságok tagjai: Oktatási Bizottság: Bejczi Mónika elnök, Abért Valentin, Kiss Attila, Böröcz László, Szijjártó Tamás Kulturális és Sport Bizottság: Kiss Attila elnök, Bejczi Mónika, Dr. Ôry Ferenc, Gergácz László, Kiss Ferenc Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Abért Valentin elnök, Bejczi Mónika, dr. Ôry Ferenc, Jáger Imre, Tömô Ferenc Ügyrendi Bizottság: dr. Ôry Ferenc elnök, Abért Valentin, Kiss Attila A megválasztott képviselôknek, bizottsági tagoknak gratulálunk, munkájukhoz jó erôt és egészséget kívánunk. A Bizottsági külsôs tagok eskütételét követôen kötetlen beszélgetéssel zárult a Képviselô-testület alakuló ülése. 6. oldal: Egy tanulmány margójára A nagygencsi ellenforradalom nyolcadik évfordulója 7. oldal: A Polgárôrség hírei VII. Nemzetközi Betlehemes találkozó 8. oldal: Eleink eledelei Alapítványi köszönet 9.oldal: Körmönfonó, cérnára cinegére Fogyókúra Jótékonysági felhívás 10. oldal: Reklámok, hirdetések Adj Istenem bölcsességet, vágyaimnak csendességet, illedelmes öregséget, s könnyû véget, könnyû véget. Memento A Gróf Apponyi Albert Általános Iskola diákjai liturgiával egybekötött kegyeleti megemlékezést tartanak november 1-jén órakor a Gencsapáti alsó temetôben, valamint november 2-án órakor az apáti temetôben, melyre tisztelettel meghívják Önt.

2 2 HÍRMONDÓ OKTÓBER Önkormányzati választás eredményei Sólyom László köztársasági elnök úr október 3-ára, vasárnapra írta ki a helyi önkormányzati képviselôk és a polgármesterek választásának idôpontját. Gencsapáti községben két szavazókör mûködik. A faluban összesen 2205 választásra jogosult személy lett felvéve a bizottságok névjegyzékeibe és egy fô Gencsapáti községben tartózkodási hellyel rendelkezô állampolgár kérte névjegyzékbe vételét a szavazás napján. A 001. számú szavazókörben az 1092 választópolgárból megjelent 701 fô. A 002. számú szavazókörben az választópolgárból megjelent 601 fô. Polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 01. szavazókör: Bodorkós Ferenc 310 szavazat Kovács Vince 381 szavazat 02. szavazókör: Bodorkós Ferenc 321 szavazat Kovács Vince 260 szavazat A megválasztott polgármester: KOVÁCS VINCE 641 szavazattal. Képviselô-jelöltekre leadott szavazatok száma: Abért Valentin István = 636 Bejczi Mónika = 452 Böröcz László = 318 Gájer László = 156 Gergácz László = 361 Geröly Tibor = 657 Hatos Katalin = 381 Horváth Attila = 146 Jáger Imre = 396 Kiss Attila István = 406 Kiss Ferenc = 264 Orbán Imréné =342 Dr. Ôry Ferenc = 516 Pusker István = 357 Tahin Sándor = 151 Dr. Varga József = 634 Vincze Alajos János = 374 A megválasztott képviselôk: ABÉRT VALENTIN ISTVÁN BEJCZI MÓNIKA GERÖLY TIBOR KISS ATTILA ISTVÁN Dr. ÔRY FERENC Dr. VARGA JÓZSEF Munkájukhoz sok sikert, erôt, egészséget kívánok! HVI Gencsapáti Elôterjesztés a polgármesteri program tárgyában Tisztelt Képviselô-testület! Gencsapáti Önkormányzat Képviselô-testületének október 15-én tartott alakuló ülésén a polgármesternek kötelessége volt programjának ismertetése. (amelyet az alábbiakban rövidített, de a lényeges pontokat tartalmazó változatban közöljük. szerk.) I. A választási programban közöltek figyelembe vételével az alábbi célkitûzéseket kívánom megvalósítani, amelyhez kérem a képviselô-testület támogatását. A polgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történô ellátása. A polgármesteri tiszteletdíj egy részének közfeladatokra történô fordítása addig, amíg az önkormányzatunk gazdasági helyzete ezt megkívánja. Kiszámítható, megbízható, személyeskedéstôl mentes polgármesteri és képviselô-testületi munka. Helyi és letelepedni kívánó vállalkozók érdekeinek markánsabb képviselete. Vállalkozói érdekegyeztetés (Vállalkozói fórum) visszaállítása. A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen a közmeghallgatás hitelességének és bevett gyakorlatának visszaállítása. Gencsapáti község lakói, illetve intézményi dolgozói bizalmának visszanyerése. A szomszédos településekkel (Szombathely, Perenye, Söpte, stb.), hatóságokkal, egyéb szervezetekkel történô jó viszony és kölcsönös együttmûködés visszaállítása. Partneri kapcsolat Gencsapáti község intézményeivel, civil szervezeteivel, vállalkozóival és az egyházzal. Legkésôbb év végéig meghozott döntéssel az iparûzési adó mértékének mérséklése. Legkésôbb év végéig meghozott döntéssel a kommunális adó mértékének jelentôs csökkentése. (2008. évi mérték visszaállítása) A képviselô-testület tagjai külön-külön, az általuk vállalt körzet ügyeinek intézéséért felelnek. A képviselô-testület minden tagja fogadóórát tart. A képviselô-testület a helyi sajtóban minden hónapban beszámol a képviselô-testületi ülésen hozott döntésekrôl. A ciklus végéig minden közút portalanítása. A ciklus végéig további minimum 2000 fm járda megépítése. Gencsapáti településen található elhanyagolt önkormányzati ingatlanok ésszerû hasznosítása, településünk fejlesztése érdekében, ezáltal is Gencsapáti Község Önkormányzat stabil és finanszírozható gazdálkodásának visszaállítása. Községünk bármely korosztályhoz tartozó lakójának intézményesített ellátása. (Óvoda, Iskola, Kulturális és sportélet, Idôsek Klubja, stb ) Gencsapáti idegenforgalmi vonzerejének (például Szentkút) megteremtése, a meglévô lehetôségek bôvítése, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások (szállás, vendéglátás) fejlesztése úgy, hogy bekapcsolódhassunk a megye és a régió turisztikai vérkeringésébe. II. Gazdálkodás szabályszerûségének felmérése III. Gencsapáti Község Önkormányzat pénzügyi helyzetének felmérése IV. Gencsapáti Község Önkormányzat belsô ellenôrzésére, könyvvizsgálatára vonatkozó, valamint az egyéb határozott idejû szerzôdések, teljesítések felülvizsgálata V. Bevételi források felülvizsgálata VI. Beruházások hosszú távú meghatározása VII. A településrendezési tervek felülvizsgálata Megítélésem szerint a településrendezési tervek felülvizsgálata az elôbbi pontok megvalósításának egyik feltétele, különös tekintettel az ipari és egyéb területek kijelölésére.

3 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 3 A fenti pontokkal kapcsolatosan a tisztánlátás és a késôbbi viták és félreértések elkerülése céljából szükséges ez év november végéig bezárólag, belsô ellenôri, illetve könyvvizsgálói felülvizsgálat elvégzése. Határozati javaslat: Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselô-testülete felhatalmazza Kovács Vince polgármestert arra, hogy jelen program megvalósításához szükséges intézkedéseket az elôterjesztésben foglaltak szerint megtegye, illetve elôkészítse. Felelôs: Kovács Vince polgármester Határidô:Folyamatos Gencsapáti, október 15. Üdvözlettel: Kovács Vince, polgármester Tisztelt Gencsapátiak! A október 3-i önkormányzati választáskor megválasztott képviselôk és a magam nevében köszönjük a bizalmukat. Munkánkat legjobb tudásunk szerint, községünk és annak lakói érdekében kívánjuk végezni. Kérjük támogatásukat, hogy együtt tudjuk feladatainkat minél eredményesebben teljesíteni. Tisztelettel: Kovács Vince, polgármester Köszönöm! Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik rám szavaztak a helyhatósági választáson. A megválasztott polgármesternek és képviselôknek gratulálok, sok sikert kívánok. Tisztelettel: Tahin Sándor Gencsi verbunk a Fekete erdôben október között németországi vendégszereplésen képviselte a magyar népmûvészetet a Gencsapáti Hagyományôrzô Néptáncegyüttes a löffingeni Néptáncegyüttes 75. jubileuma alkalmából. Löffingen a Fekete erdôben Freiburgtól 40 km-re található kis város, nagyon vendégszeretô, a másik kultúráját tisztelô és elismerô lakókkal. Vendéglátónk, a Trachtengruppe Löffingen már 75 éve ôrzi és ápolja a vidék táncait, zenéjét. Megszûnt minden nyelvi nehézség már az elsô közös táncház alkalmával, hiszen rögtön megtaláltuk a közös nyelvet táncban, zenében. Együttesünk több mint egy órás mûsort adott a Boglya Népzenei Együttes kíséretével, nagy elismerés közepette. A csoport ellátogatott Franciaországba az illfurthi Burgdeifala együtteshez, akik már Gencsapátiban is szerepeltek, hogy együtt idézhessék fel az emlékeket és megújítsák a barátságot. Nemzetközi fesztiválok, meghívások, közös programok elôkészítését kezdtük el már a jövô évekre. Közös célunk, hogy Európa ne csak egymás mellett élô, hanem egymás kultúráját tisztelô, megismerô, ez által emberi kapcsolatokat is teremetô közösség legyen. Higgyék el nemcsak az angol a közös nyelv, hanem a dal, a zene és a tánc is. Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában segítették, támogatták utunkat. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik adójuk 1%-val Gencsapáti kulturális életét, mûvészeti csoportjait támogatták. A felajánlásokból befolyt összeget, minden esztendôbenmûvészeti csoportjaink szakmai programjainak megvalósítására fordítjuk. Varga Albin, együttesvezetô

4 4 HÍRMONDÓ OKTÓBER A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai MINDENSZETEK és HALOTTAK NAPJA Az Apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hisszük a szentek közösségét. A szentek közössége az Egyház élô és elhunyt híveit jelenti, akik Krisztussal és egymással összetartoznak, és egymáson segíthetnek. Ennek a segítésnek és együvé tartozásnak szép megnyilvánulása Mindenszentek fôünnepének és Halottak napjának megünneplése. Ugyanis a szentek közösségét azok alkotják, akik a mennyországban vannak, az üdvözültek, ôk alkotják a dicsôséges egyházat akik a tisztítóhelyen vannak, ôk alkotják a szenvedô egyházat akik a földön élnek, ôk alkotják a zarándokegyházat. November 1-én, Mindenszentek fôünnepén az egyház azokat ünnepli, akik a mennyországba eljutottak: tehát nemcsak azokat, akiket hivatalosan boldoggá vagy szentté avattak, hanem azokat is, akik névtelenül is eljutottak az életszentségre. Az ünnep eredete Kr. u. 609-re megy vissza: ekkor Rómában a katakombákból felhozták a vértanúk maradványait, 18 feldíszített kocsira rakták ôket, és az ereklyéket a Pantheonba, az eredetileg pogány templomba helyezték el. Elôször tehát Mindenszentek ünnepén csak a vértanúkat ünnepelték, és késôbb vált a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz ember ünnepévé. Ezen a napon megünnepeljük az üdvözülteket, és kérjük ôket, hogy legyenek pártfogóink és segítôink az Istennél. Székesfehérváron született 1007-ben. Szent Gellért volt a nevelôje. Az életszentség útját járta a királyi udvarban is, amikor az imádság és a lemondás szentje lett. A róla szóló legenda így emlékezik meg önmegtagadó életérôl: Megelégedve kevés alvással, éjszakánként, amikor már mindenki aludni tért, Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott, és minden egyes zsoltár végén szívének töredelmével bûnbocsánatért könyörgött szeptember 2-án halt meg, Szent László király idejében, 1083.november 5.-én szentté avatták. A magyar ifjúság védôszentje. István ôt jelölte ki utódjául. Ezért a nemzete jövôjéért annyira aggódó szent király gondosan fölkészítette fiát jövendô uralkodói feladataira. Atyja szerelmének buzgóságától indíttatva maga is ír a számára egy könyvet az erkölcsök nevelésérôl. Intelmekbôl:,,Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak, kevélynek és gyûlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tarván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyûlölség. A hónap szentje November 2-án, Halottak napján pedig az elhunytakról emlékezünk meg. Mindenszentekkor mi kérjük a megdicsôültek segítségét, Halottak napján pedig mi segítünk azokon a lelkeken, akik a tisztulás állapotában vannak, hogy minél elôbb a mennyországba jussanak, és segítôink legyenek földi zarándokutunkon. A tisztítóhelyen szenvedô lelkeken imádsággal, jó cselekedetekkel, búcsúkkal és fôleg szentmiseáldozat felajánlásával segíthetünk. Mindenszentek és Halottak napjának imádságos alkalmai a Gencsapáti Plébánia területén: November óra: szentmise a gencsi templomban 17 óra: a gencsi temetôben kegyeleti megemlékezés 18 óra: szentmise, lucernárium és litánia a megholtakért November óra: az apáti temetôben kegyeleti megemlékezés óra: zsolozsma a gencsi templomban a megholtakért 18 óra: szentmise Gencsen Szabolcs atya Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztaltad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ô, aki egészen neked szentelhette magát, mindörökké segítsen minket színed elôtt!

5 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 5 Gencsapáti Plébánia Karitász beszámolója Csak akkor válik lehetôvé, hogy megnyíljunk mások felé, kapcsolatot teremtsünk velük, belépjünk a szeretet, a közösség, az ajándékozás, az osztozás és a befogadás világába, ha kiengesztelôdünk Istennel és felfedezzük jelenlétét önmagunkban. Tizenöt évvel ezelôtt úgy éreztük Istentôl feladatot kaptunk, amit benne bízva az Ô segítségével meg is tudunk oldani. Tizenhárom lelkes ember, akikben ott égett a tenni, segíteni akarás, összefogott és a mai napig csendben lelkesedéssel teszi a feladatát. Az évek alatt számos önkéntes segítô is jelentkezett. Szükség is van a segítségre, mert egyre több a rászoruló, magányos ember falunkban. Az élet minden területén dolgozunk, ezért látjuk, felismerjük, hol van szükség segítségre. Anyagi lehetôségeinktôl függôen próbálunk segíteni a magas gyógyszerárak kifizetésénél. Kórházi betegeket látogatunk, de az otthonélôkhöz is gyakran megyünk, és ha igénylik, biztosítjuk Szabolcs atya segítségével a gyónás lehetôségét. Andocsra Mária kegyhelyre indultunk án. Imával és énekkel készültünk. Andocsra érkezvén letehettük hálánkat és kéréseinket az Andocsi Szûz Anyának. Molnár Szabolcs atya szentmisét mutatott be 10 órakor, majd az ottani plébános ismertette a templom történetét és megnézhettük Szûz Mária ruháit, melyet a hálás hívek ajánlottak fel. Délután a Gemenci-erdôben kisvonattal tettünk kirándulást, a természet szépsége Isten jóságát idézte elénk. Szekszárdon a Bodri Pincénél vacsoráztunk. Majd lélekben és testben is feltöltôdve indultunk haza. A szép zarándoklat után hálát adtunk a Szûz Anyának és kértük áldását további életünkre. ZR Mária kegyhely története A história szerint az andocsi templomhoz számos csoda kötôdik. Errôl tanúskodnak a Mária Múzeumban látható ruhák ajánló címkéi is. A kolostor parkjában Szent tó és Szent kút is van. Szabó Imre esperes elmondása szerint 1944-ben egy négy éves kislányt Minden évben vállaljuk a Kôszegtôl Gencsapátiig futás utáni agapé lebonyolítását (Szent Jakab futás). Az adventi misék után szerény reggelikkel várjuk a gyerekeket, idôseket. Húsvétkor, karácsonykor csomagokat készítünk. Rendszeresen részt veszünk a Szentkút kápolna és környékének takarításában, templomunk oltárainak díszítésében, elhunyt papjaink sírjának gondozásában. Ne restellj beteget látogatni, ezáltal erôsödsz meg a szeretetben! Sokszor úgy érezzük többet kapunk, mint amit mi adni tudunk, imáikban hordoznak minket! Minden évben Szûzanya kegyhelyekre zarándoklatot szervezünk. Az EU-s élelmiszer szállítmányok elosztását az Önkormányzattal közösen minden évben megszervezzük. Nincs erôsebb, mint az olyan szív, amely szeret és önként Istennek és másoknak ajándékozza önmagát! Bodorkósné Tömö Erzsébet, Plébániai Karitász vezetô KARITÁSZ zarándokok Mária kegyelméért hoztak ide, aki agyhártyagyulladásban szenvedett, s már járni sem tudott. Mivel az orvosai semmi jót nem ígértek, nôvérei megfürösztötték a kolostor szent tavában. Amikor a kislányt otthon leemelték a szekérrôl, saját lábán elindult az anyja felé. A gyógyulásáról a korabeli lapok is cikkeztek, s csodának nyilvánították a jelenséget. A kislány felnôtt korában atletizált és vegyésztechnikusként dolgozott, életében mindig is mélyen keresztény vallású maradt. Hasonló csodatévô hatást tulajdonítanak a Mária szobornak is. A legenda szerint a szentélyt, a Mária szoborral együtt Kalocsáról hozták el az angyalok. A kegyszobor egy 150 cm magas szépen faragott, festett gót szobor. Általában kéthetente, a liturgia szerint öltöztetik. Többek között e csodás történetek miatt vált búcsújáró hellyé Andocs. A nagy látogatottság miatt növelni kellett a kegytemplom búcsúinak számát, ezért van pünkösdi, nagyboldogasszonyi fôbúcsú, Ôrangyalok búcsúja, Kisasszony és Mária neve napi fôbúcsú, Rózsafüzér és Magyarok Nagyasszonya napi búcsú is. Évente összesen 13 búcsúnap és hat Fatimai engesztelés szerepel a naptárban. Betlehemi jászolkészítô verseny Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva idén a Nemzetközi Betlehemes Fesztivál kísérô rendezvényeként betlehemi jászolkészítô versenyt hirdetünk óvodai, általános iskolai csoportok, családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek részére. Pályázni kizárólag saját készítésû díszekkel lehet! A betlehemeket december 10-én kell leadni, és egy kiállítás keretében bemutatjuk a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban. Díjkiosztás december 18-án, szombaton a Nemzetközi Betlehemes Találkozó gálamûsorának keretében. Érdeklôdni, jelentkezni lehet: Mûvelôdési Ház és Könyvtár Szentegyház utca 5. Tel.: , 06/30/

6 6 HÍRMONDÓ OKTÓBER Egy tanulmány margójára Helytörténeti, történeti szempontból nagy értéket közvetített számunkra írásával és elôadásával Prof. Dr. Széll Kálmán, amelyet október 15-én 18 órai kezdettel a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban tartott az érdeklôdôknek dr. Gyurácz Ferenccel a Vasi Szemle fôszerkesztôjével. Számomra a leginkább érdekes volt, hogy mennyire hiányosak ismereteinek a XX. századi történésekrôl és mennyi új információt közöl a levéltári kutatásoknak köszönhetôen professzor úr tanulmánya a Mi történt Nemesbôdön és Nagygencsen május én címmel. Érdekes volt a tanulmány ismertetésekor a korszak tudósításait elemzô, és az ellentmondásokra rámutató, történelmi kontextusba helyezô elmélkedés. A szerzô igyekezett tárgyilagosan bemutatni a tanácskormány és a megtévesztett társadalom cselekedeteit és a nagygencsi népmozgalmat májusának végén már leplezetlenül megmutatkozott a Tanácsköztársaság igazi arca. A Vas megyei falvak lakóit különösen felháborította a kommunisták egyházüldözése és vidékellenessé- ge. Szinte az egész magyar vidék forrongott és szervezkedett a bolsevik hatalom megdöntésére. Nagygencsen május 28-án tört ki az ellenforradalom, amelyhez csatlakoztak a Gyöngyös menti községek. A népmozgalmat a vörösök kíméletlenül és aránytalan erôszakkal verték le (még egy repülôgépet is bevetettek). A tanulmány bemutatását és a kérdéseket, véleményeket követôen a rendezvényen felszólalt dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle fôszerkesztôje, a Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetôje. Ismertette a Vasi Szemléket és a könyvkiadó kínálatát, amely missziós tevékenységet fejt ki Nyugat-Dunántúl irodalmi és tudományos életében. A helyszínen többen megvásárolhattuk, dedikáltathattuk prof. Dr. Széll Kálmán tanulmányát, és a kiadó könyveit. A tanulmányt Önök is megvásárolhatják a könyvtárban 500 Ftos, kedvezményes áron. Varga Albin A Gencsapáti Digitális archívumban találtam a következô tudósítást, amely szintén kapcsolódik az elhangzottakhoz. A nagygencsi ellenforradalom nyolcadik évfordulója Méreteiben impozáns, hatásában pedig felejthetetlenül bensôséges ünnepet ült Áldozócsütürtök napján Nagygencs közönsége. Nyolc évvel ezelôtt, Áldozócsütörtökén verték le a vörösök a nagygencsi ellenforradalmat, ez az Áldozócsütörtök nehéz napja volt a falunak. Már kora reggel, hajnali 3 órakor megkezdték a vörösök a falu ágyuzását a szombathelyi repülôtérrôl. Fölülrôl repülôgép bombázta a falut, a faluval párhuzamosan, a kertek alatt huzódó vasuti töltés mögül pedig gépfegyvertûz hullott. Addigra két napon át tartotta már magát a község, sôt elôzôeste a szombathelyi vörös sorkatonaságot ugyszólván egészen Szombathelyig visszaüzte. A hôsi lendületnek és elszántságnak Áldozócsütörtök reggelén 8 óra tájban végül is deferálnia kellett a vörös tulerôelôtt. A mindenünnen, Gyôrbôl, Sopronból stb. koncentrált segédcsapatok Áldozócsütörtök reggelén 8 órakor megtörték az ellenállást és bevették a falut. A fegyveres lakosság részben elmenekült. Akiket meg otthon találtak a vörösök, azokat elhajtották a falu végén levô rétre, amely egy ôsrégi kereszt elôtt terül el. Itt gépfegyversor között aztán munkába léptek a vörös diktátorok. Megkezdôdött a vallatás, hadisarckivetés, tusz-szedés, majd utána a falu megszállása, jobban mondva kifosztása Korvin-Klein terrorcsapata által, amely mint ismeretes a falu bátor plébánosát, Kopcsándy Sándor c. kanonokot is börtönbe hurcolta, ahol egészen a kommün végéig sinylôdött. Ezeknek a szomoru eseményeknek a tanuja volt a már emlitett, négy hársfa átivelése alatt álló faluvégi fakereszt. A keresztet már meglehetôsen megviselte az idômostohasága, mivel azonban most a község legemlékezetesebb napjának és a naphoz füzôdôeszméknek emlékei kapcsolódnak a kereszthez, a gencsi közbirtokosság, Kondics József géplakatos, a Tuczai-család és Novák László földmüves a keresztet az elmult hetekben restauráltatták. A szent hivatásához külsôleg is méltó állapotba helyezett keresztet aztán Áldozócsütörtökön szentelte fel Tauber Sándor dr. praelátus kanonok, fényes segédlettel. Délután 2 órakor litánia volt, a litánia után pedig körmenet indult a felszentelendô kereszthez. A körmeneten Nagygencsrôl és a környékrôl több ezren vettek részt. Ott voltak az összes nagygencsi egyesületek. Valóban a falu hatalmas határai kellettek ahhoz, hogy az óriási tömeg felfejlôdhessék. A felszentelés szertartása után Tauber Sándor dr. hatalmas beszédben méltatta a kereszt jelentôségét, kitérve azokra a speciális emlékekre, amelyek a falut ehhez a kereszthez füzik. Amint akkor, a nehéz idôkben mondotta befejezésül együtt érzett a faluval heroikus küzdelmében a hit és erkölcs, a személyes szabadság és magántulajdon, az egyház és a haza, épugy együtt érez és együtt ünnepel vele ezen az örömünnepen is. A mély megilletôdéssel hallgatott beszéd után a nagygencsi dalkör adott elônéhány énekszámot Heiner László kántortanitó vezetése mellett, majd visszaindult a körmenet a templomba, ahol Te Deum fejezte be a lélekemelôünnepélyt. Forrás: Vasvármegye, május p.

7 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 7 Nem kímélt bennünket a természet ebben az évben. A tavasszal bekövetkezett áradások katasztrófát okoztak Miskolc és környékén, a szeptemberi esô megmutatta erejét az Alpokalján, és most itt van Devecser, Kolontár, Somlóvásárhely tragédiája. Sok száz család vesztette el élete során összegyûjtött vagyonát, lett földönfutó, és sajnos a katasztrófa emberéleteket is követelt. Megmozdult az ország, megmozdultak a határon túl is az együtt érzô emberek, és özönlött a segítség pénzben, anyagban, emberi erôben. A segítségnyújtók között ott voltak az elsôk között az ország polgárôrei. A gátakon, az áradó vízben, a vörös iszapban, lapátoltak, töltötték a homokzsákokat, mentették a családokat, vigyáztak a közvagyonra, forgalmat irányítottak. A Devecser és környékén bekövetkezett tragédia után már két órával Vas megyébôl hatvan polgárôr jelentkezett önkéntes munkára. Gencsapáti-Perenye Polgárôrség szolgálati gépjármûvével szállított, gumicsizmákat, és polgárôr társaink által összegyûjtött száraz élelmet. a térségben. Tagjaink, a tavaszi árvízi katasztrófa idején is meghirdetett OPSZ országos akciójához csatlakozva pénz és adományok gyûjtésével segíti a tragédia rászorultjait. Az október 4 13-ig terjedô idôszakban az alábbi települések polgárôr egyesületei képviseltették magukat a katasztrófa következményeinek felszámolásában: Balatonalmádi; Berhida; Pápa; Karakószörcsök; Balatonederics; Ajka; Várpalota; Ajkarendek; Tapolca; Halimba; Ajka-Padragkut; Szentkirályszabadja; Badacsonytördemic; Öcs; Gyulakeszi; Ôskü; Szigliget; Ôsi; Taliándörögd; Nemeshany; Kamond; Sümegpága; Adorjánháza; Sümeg; Doba; Nagyalásony; Borszörcsök; Kisszôlôs; Kerta; Kapolcs; Malomsok; Szentbékkálla; Marcaltô; Gógánfa; Magyargencs; Marcalgergelyi; Nemesgörzsöny; és természetesen a károsult települések polgárôrei: Devecser; Kolontár; Tüskevár; Somlószôlôs. Tehát Veszprém megyébôl 41 egyesület tagjaiból jelentkeztek segíteni a bajbajutottakat. Polgárôr hírek A megyén túli települések közül: Nemeskocs; Gencsapáti; Dunaföldvár; Egyházasrádóc; Magyarkeszi; Magyarhertelend; Garabonc; Tamási; Debrecen; Lajoskomárom; Budapest Alfa egyesület segített a munkában. Eddig 52 egyesület, 416 fô, 3960 óra munkáját köszönjük. Tájékoztatás: Az Országos Polgárôr Szövetség nemzeti ünnepünk, az os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett központi ünnepségen Csabai Jánost az ÉV POLGÁRÔRE kitüntetésben részesítette. A kitüntetés elismerte és értékelte természetesen a településeinken folyó lelkiismeretes polgárôr munkát, és azt az együttmûködést, ami a település lakossága, önkormányzataink és polgárôreink tesznek a közbiztonság magóvása érdekében. Tisztelt Olvasóim! Elmúlt a nyár, megváltoznak a közlekedésben az útviszonyok, tovább tart az sötét idôszak, a látás és láthatóság fontos kelléke a,biztonságos közlekedésnek. A szôlô megkezdte áldásos átalakulását a hordókban sajátos veszélyhelyzetet teremtve a pincékben. Borosgazdák vigyázzatok! Megkezdôdött a fûtési szezon. Fûtési eszközeink mûszaki állapotának ellenôriztetése, a kémények kotrása, ellenôriztetése a tragédia bekövetkezésétôl menthet meg bennünket! Autós társaim! Az úttesten közlekedô kerékpáros, és gyalogos gyermekeinkre, mozgáskorlátozottan közlekedô ember tásainkra fokozottan vigyázzatok. Mi is ezt tesszük rendôrségi körzeti megbízottunkkal, faluôrükkel, és természetesen Önökkel együtt. Csabai János, elnök Tisztelt elnök úr! Engedje meg, hogy ezúton is gratuláljak kitüntetéséhez, amely egyben a helyi polgárôr társadalom elismerése is. További munkájához jó erôt, egészséget kívánok! Varga Albin, szerk. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó december 18. szombat 17 órai kezdettel 2004-óta folyamatosan megrendezzük a betlehemes találkozót Gencsapátiban és a térségünkben. A törekvésünk, hogy a szokás valóban élô maradjon a településen, azt gondolom, a legjobb úton halad, hiszen több generáció (a gyermekektôl a hagyományôrzôkig) járja a házakat Adventben hirdetve az örömhírt. Betlehemnek városa tündöklik, mint a tûz december 18-án, a találkozó Gálamûsorát tekinthetik meg az érdeklôdôk a templom elôtti téren, amelyben felvidéki, vajdasági, és a régió hagyományôrzô csoportjai mutatkoznak be. Láthatják az érdeklôdôk, hogy különbözô vidékeken milyen formában maradt meg a szokás A csoportok nagy örömmel jönnek Gencsapátiba, oda ahol még él a hagyomány, és ôk is bemutathassák településük talán legszebb dramatikus szokását. Kérem Önöket, tiszteljék meg a messzirôl érkezô vendégeket. Örüljünk együtt december 18-án Gencsapátiban.

8 8 HÍRMONDÓ OKTÓBER Mottó: nincs rossz kaja, csak keveset kaptunk. Nem a gyôzelem, hanem a készétel a fontos. Tisztelt Olvasóim! Mikor októbert írunk, nekem mindjárt a szüret jut eszembe. A munka végén, vagy a közepén rendszeres ételkapcsolás a gulyás-pogácsa, a gulyás-sósstangli, pörkölt-nokedli-kalács. Ahova mentünk, illetve ahova hívtak bennünket, már tudtuk elôre, hogy reggel egy kis tejfölös túró alapnak, hogy lehessen rá inni, aztán a fentiek valamelyike. Volt, ahol nem volt kezdô kaja alapnak, ott be is rúgtak én nem, csak mások lazán, ahol volt, ott meg azért. A gazda mikor nemtetszését nyilvánította, mindig megkérdezte valaki, hogy mondja már gazduram, van gondja? Van hát, volt a kissé mérges válasz, mire a kórus röhögve mondta: akkor oldja meg! Persze, hogy a gazda is jókedvre derült. A munka meg ment, a maga útján. Mindig végeztünk azért idôben, rendesen. Kénytelenek voltunk dolgozni ám, mert akkor nem lesz mit inni már karácsonyra, jövôre, meg hát közbe is még meg-megkóstolnánk, na! Most akkor várjuk valami mással a szüretelôket. Ehhez kívánok segítséget nyújtani, használják ki a lehetôséget. Üdvözlettel régi hódolójuk: Soós Tibor, a haspárt mb. elnöke BÁRÁNYPÖRKÖLT BURGONYÁVAL Hozzávalók 10 személyre: 3 kiló báránylapocka, 25 deka sertészsír, 40 deka vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 darab zöldpaprika, 2 darab paradicsom, 3 deci vörösbor, 10 adag petrezselymes burgonya, só, ôrölt köménymag, pirospaprika, ízlés szerint erôs paprika. A báránylapockát kicsontozzuk és 2x2 centis kockára vágjuk. A finomra vágott vöröshagymát zsíron zsemleszínûre pirítjuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és ôrölt köménymagot, megszórjuk pirospaprikával. Felengedjük vízzel, és zsírjára visszapirítjuk, majd hozzáadjuk a hideg vízben megmosott, kockára vágott bárányhúst, megsózzuk, és fedô alatt, gyors tûzön, lehetôleg nyílt lángon pároljuk. Gyakran megkeverjük, és ha már zsírjára sült, kevés vörösbort öntünk alá. Arra ügyeljünk, hogy a báránypörkölt rövid lében pörkölôdjön. Ha a bárányhús puhulni kezd, hozzáadjuk a megmosott, erejétôl megtisztított, kockára vágott zöldpaprikát, paradicsomot, és ezzel készre fôzzük. A báránypörkölt levének rövid, nem túl sûrû, nem túl híg pörköltlének kell lennie. A báránypörköltet sós vízben fôtt, petrezselymes burgonyával kínáljuk. Adhatunk hozzá házilag készült tarhonyát, galuskát, vagy párolt rizst is. Vékony karikára vágott csemege zöldpaprikával és paradicsommal díszítjük. 3,5 kiló bárányhúshoz kell: 30 deka zsír, 0,5 kiló vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 4 darab zöldpaprika, 3 darab paradicsom, 4 deci vörösbor BABGULYÁS Hozzávalók 8 személyre: 1,4 kg marha lábszár (de lehet comb is) 20 deka vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, egy fél mokkáskanál köménymag, 25 deka zsír, 2 kávéskanál pirospaprika, 4 zöldpaprika, 2 paradicsom, só, 60 deka nagy szemû szárazbab, Eleink eledelei levesbetétnek 2 tojásból 8 púpozott kanál lisztbôl gyúrt csipetke, de, ez el is maradhat. A babot este langyos vízben beáztatjuk, a fôzésig a vízben hagyjuk dagadni. A húst felkockázzuk, megmossuk, lecsurgatjuk. A vöröshagymát apró kockára vágjuk, a felhevített zsírban kissé megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a pirospaprikát és a köménymagot. Elkeverjük, és kevés vízzel felengedjük. Ha zsírjára sült hozzátesszük a húst, megsózzuk, és rövid lében pároljuk. Többször megkeverjük, és a levet pótoljuk, ha kell. Ha a hús majdnem kész, hozzáadjuk a darabokra vágott zöldpaprikát és a paradicsomot, majd készre fôzzük. Amíg a hús fô a beáztatott babot leszûrjük, sós, babérleveles vízben puhára fôzzük. (kuktában perc) Ha mindkét anyag puha összeöntjük, és öntünk rá még annyi vizet, hogy kb. 6 6,5 liter legyen a massza. Felforraljuk, és közben az elkészített csipetkét is belefôzzük. Utána sózunk, ha kell, erôs paprikát is tehetünk bele, vagy mindenki maga tesz ízlése szerint. Ha jó megesszük, ha nem, akkor is. CITROMOS KEKSZES SÜTEMÉNY Hozzávalók: 20 deka ráma, 20 deka cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás, 25 deka liszt, fél csomag sütôpor, másfél citrom leve. A vajat, cukrot, a vaníliás cukrot kikeverjük, hozzáadjuk a tojásokat, a lisztet, melybe elôzôleg belekevertük a sütôport, majd a végén a citromlét, alaposan összekeverjük. Zsírozott, lisztezett gáztepsiben megsütjük. Krém: 2 vaníliás puding, 1 liter tej, 7 evôkanál cukor. Megfôzzük, a kihûlt süteményre kenjük. Fél liter tejszín, 2 evôkanál cukor, 2 darab habfixáló. Összedolgozni, majd a krémre kenni. A tejszínes krémre darab vajas kekszet rakni. (Butter, annyit rakunk rá, hogy kitöltse a felületet.) Máz: 20 deka porcukor, 2 evôkanál víz, 3-4 evôkanál citromlé. Alaposan kikeverni, majd a kekszre folyatni. 5 órán át hûtôbe rakjuk. Egy keksz, egy adag, a kekszek mellett vágjuk. Ha jó megesszük, ha nem, akkor is! DIABETIKUS TÚRÓSLEPÉNY SOÓS MÓDRA Hozzávalók a tésztához: 25 deka rétesliszt, 12, 5 deka margarin, 1 darab felvert tojás, csipetnyi só, 20 szem édesítô porrá törve, 1 deci tej, csipet cukor. A töltelékhez: fél kiló villával összetört túró, fél citrom reszelt héja és leve, 1 vaníliás cukor. A lisztben elmorzsolom a margarint. A tojást felverem, és bele teszem a porrá tört édesítôt, alaposan elkeverem benne, hogy elolvadjon. Hozzáteszem a liszthez, és beleöntöm a felfuttatott élesztôt is. Ha kell, kis tej hozzáadásával könnyen nyújtható rugalmas tésztát készítek. Egy közepes tepsibe nyújtom a tészta felét, egy kicsit meghintem morzsával, és rákenem a megkevert túrótölteléket. Befedem a másik lappal, villával megszurkálom, felvert tojással bekenem, 15 percet pihentetem, majd elômelegített sütôben aranysárgára sütöm. Ha kihûlt kisebb kockára vágom, kissé meghintem canderer édesítôvel, de, ez el is maradhat. Az egész adag: 2713 Kcal, és 213 gramm szénhidrát. Ha 40 kis kockára vágom, akkor 1 darab: 68 Kcal, és 5,3 gramm szénhidrát. Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülôk! Kedves Kollégák! A Gencsapáti, Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány köszönetét fejezi ki minden támogatójának, aki a évi adójának 1 %-át részünkre ajánlotta fel. A befolyt Ft-ot a gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek gyarapítására, szabadidôs tevékenységük megvalósítására, tehetséggondozásra, jutalmazásra fordítjuk.

9 2010. OKTÓBER HÍRMONDÓ 9 Szeretettel várunk minden bütykölni szeretô gyereket, kicsit és nagyot, november 5-én óra között a Gencsapáti Mûvelôdési Házba, egy játékos vidám délutánra. November a gyertyagyújtás ideje. Egyre rövidebbek a nappalok, kevesebb a természetes fény, jó hangulatot teremt ilyenkor a gyertya meleg, lobogó lángja. Gyertyával emlékezünk szeretteinkre is, akik már nem lehetnek köztünk. Foglalkozásunkon mécsestartókat készítünk kasírozás és üvegfestés technikával. Részvételi díj: 400 Ft/fô A foglalkozást vezeti: Kemény Katalin Körmönfonó kézmûves klub Foglalkozások idôpontja, témája 2010-ben: Október 28. November 25. December 16. Cérnára cinegére kézmûves kuckó Gyöngyfûzés, gyöngyszalag készítése Gyertyamártogatás Karácsonyfadíszek méhviaszból Helyszín: Gencsapáti Mûvelôdési Ház (emelet) Idôpont: Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom Foglakozásainkra elsôsorban felnôtteket várunk, de szívesen fogadunk mindenkit, aki hasznosan szeretne kikapcsolódni. Érdeklôdni a foglakozások ideje alatt a helyszínen, valamint telefonon a foglalkozások vezetôjénél: Kemény Katalin 94/ , 30/ Jótékonysági felhívás! Tisztelt gencsi lakosok! Gencsapáti önkormányzata, sportegyesülete, polgárôrsége csatlakozva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felhívásához adománygyûjtést szervez a kolontári és devecseri károsultak megsegítésére. Mivel a szeretetszolgálat legközelebbi gyûjtôhelye Zalaegerszegen van, ezért úgy gondoltuk, hogy helyben hozunk létre egy gyûjtôhelyet és magunk szállítjuk el az adományokat a katasztrófa helyszínére. Az adománygyûjtés célja, hogy a mindenüket elvesztett embereket segítsük mindennapi életük újraindításában. Ezért kérjük, aki tud, adományozzon hûtôszekrényt, fagyasztóládát, tv-t, rádiót, mosógépet, mikrohullámú sütôt, és más hasznos technikai eszközt, valamint ruhaadományokra is számítunk. Várjuk továbbá olyan személyek segítségét, akik az összegyûjtött adományokat a helyszínre tudnák szállítani. Azoknak, akiknek nincs szállító eszközük, tudunk segítséget nyújtani a gyûjtôhelyre szállításban. Információt, segítséget kérhet a szervezôktôl a következô telefonszámokon: Abért Valentin ; Ferenczi Endre ; Csabai János Fogyókúra Gondolom többünkkel fordult már elô, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy milyen szépen pásszol a vonalainkra az a pizsamagatya, ami tavaly még meglehetôsen rozogán állt rajtunk. Igazából az elsô intô jel az lehetett volna, mikor a kedvenc övünk összement, de ezen a meglepô eseményen akkor nagyvonalúan túlléptünk. Viszont most, hogy a tükör elôtti napi rutint végezzük, kezd összeállni a kép. Hogy a reál tudományokhoz konyítóknak is világos legyen a dolog, hasunkat a kockásság helyett a gömbösséggel tudnánk jellemezni, összességében pedig egy talpára állított háromszögre kezdünk hasonlítani. Most, hogy a számtan-mértan rajongók is átlátják a helyzet komolyságát, kezdjünk megoldásokat keresni a problémánkra. Van ugye a legegyszerûbb módszer, kevesebb és egészségesebb dolgokat enni, ráadásul többet mozogni. Bevált és unalmas módszer, semmi különlegességgel nem szolgál, tehát nyugodtan meghagyhatjuk a nôi magazinok ötlettelen szerkesztôinek. Vannak azonban egészen más, figyelemre méltóbb diétázással foglalkozó áramlatok, amelyeknél érdemesebb kicsit tovább elidôzni. Az egyik mindjárt az, hogy ehetünk bármit, csak nem nyelhetjük le, magyarán, lenyelés elôtt ki kell köpnünk mindent. Gazdasági szempontból kétségkívül ez az aranyérmes megoldás, mivel egy falat étellel hetekig megoldhatjuk az étkezési gondjainkat. Persze ennek a módszernek is vannak gyenge pontjai, például az, hogy ha társaságban étkezünk, a többiek valószínûleg nem fognak felállva tapsolni az asztalnál, amikor egy laza mozdulattal visszaköpjük a hôn szeretett falatunkat a tányérba. De hát áldozatok nélkül nincsen siker. Egyébként ha ezt a módszert választjuk, nem sokáig lesz gondunk mindenféle asztaltársaságokkal, hamar magányos elmélkedôk leszünk evés idején. Van egy másik lehetôség is, ami ugyan költségesebb, de nem zárja ki a társasági étkezést. Mindenki annyit ehet, amennyi csak beléfér, csupán egyetlen szabály van a gyengébb idegzetûek most takarják el a szemüket és úgy olvassanak tovább, mindig többet kell tojni, mint amennyit megeszünk. Ha csak felületesen elfilozofálgatunk ennek az elméletnek az alaptézisén, azt mondhatjuk, hogy ellentmond a newtoni fizika némely szabályának, de ha jobban végiggondoljuk, beláthatjuk, hogy rövid távon mûködhet a dolog. Gondolok itt mondjuk egy korsó langyos zsír, egy húzásra történô elfogyasztására, aminek jótékony hatása pillanatokon belül átfut elôször az agyunkon, majd az emésztôrendszerünkön, aztán pedig mi futunk át tökön-babon, hogy idôben odaérjünk, ahova alapesetben a király is gyalog jár. Szóval, ha kicsit elherdálnánk a súlyunkból sok lehetôség áll elôttünk, ami sikerrel kecsegtethet, de arra mindenképpen vigyázzunk, hogy ha belefogunk egy fogyókúrába, akkor semmiképpen se vegyünk tollat a kezünkbe. Nézelôdô Vonyítanak a kutyák Többen megkerestek bennünket a Petôfi utca környékérôl, hogy hívjuk fel a lakosság figyelmét, éjszaka a kutyák ugatásától (szabadon kószálnak), már alig lehet aludni. Természetesen a megkeresést a körzeti megbízottnak is továbbítottuk. (szerk.)

10 10 HÍRMONDÓ OKTÓBER Apró Járda betonlapokat vásárolnék! Telefon: 06-30/ Lucfenyô karácsonyfa (1 2,50 m-ig) eladó. Nagy tételben is. Érdeklôdni: Gencsapáti Hunyadi u Tel.: 06-30/ Hídnak, kútnak való eternitcsô 5 m hosszú, 60 cm átmérôjû eladó! Tel.: 06-70/ Gencsapátiban a Perint mellett 640 m 2 szántó eladó! Tel.: 06-70/ Diplomás angoltanár tanítást, korrepetálást vállal, kezdôtôl a felsôfokú nyelvvizsgáig. Tel.: 06-30/ Matematika korrepetálást, felzárkóztatást vállalok! Tel.: 06-30/ Kerékpárjavítást, karbantartást, motorfûrésszel fafûrészelést vállalok. Érdeklôdni: 20/ vagy Gencsapáti, Hunyadi u. 12. NÉMETH ZOLTÁN Redôny, reluxa, harmonikaajtó, mobil és fix szúnyogháló, napellenzô szerelését, javítását vállalom Tel.: 06/30/ AEGON AIM ALLIANZ AXA AVIVA CHARTIS EUB GENERALI GENERTEL GROUPAMA- GARANCIA A gépjármû felelôsségbiztosítás továbbra is kötelezô, DE szabadon választhat, hogy kinél köti. A biztosítóváltáshoz kérje szakképzett független alkusz segítségét. Helyben, személyesen, azonnal 14 biztosító ajánlatából választhat. Elôzetes idôpont-egyeztetés: Fekete István Független Biztosítási Alkusz Telefon: 30/ Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi u K&H KÖBE MKB POSTA SIGNAL TIR UNIQA UNION WABARD TV, VIDEÓ, HIFI, MONITOR, SZÁMÍTÓGÉP KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA Pintér István, elektromûszerész 9721 Gencsapáti, Kôszegi u. 22. Tel: 94/ , 06/30/ SZOMBAT zárva HÍRMONDÓ Megjelenik 1000 példányban havonta Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5. Tel.: 94/ , 30/ ; Fax: 94/ ; Felelôs szerkesztô: Varga Albin Nyomdai elôkészítés: 30/ A megjelenést támogatta: A következô lapzárta: november 10. HIRDETÉS, REKLÁM LEHETôSÉG! 1/16-od old Ft 1/8-ad old Ft 1/4-ed old Ft Apróhirdetés 40 Ft/szó Lakossági apróhirdetés ingyenes!

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye TÖKÖS ÉTELRECEPTEK Igal Városért Egyesület gyűjteménye 2014 Tökös- mákos muffin: 20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 2 tojás, 2 étolaj, 1 db

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Készítette: Szabó Mária 2012. Tartalomjegyzék Erdélyi rakott káposzta... 4 Erdélyi borsos tokány... 6 Juhtúrós puliszka /Mamaliga/...

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK SERTÉS COMB SZALONNÁVAL TŰZDELVE, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYÁVAL ÉS ALMÁS MAZSOLÁS SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Elkészítéshez szükséges idő: 2 óra 1-1,5kg sertés lapocka 0,50kg

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles

Recept ajánlataink Aszalt szilvás rétes Böjtös zsidó rétes Burgonyás túrós rétes Debreceni gesztenyés béles Aszalt szilvás rétes Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 15 dkg zabpehely, 20 dkg aszalt szilva, 3 dl rostos szilvalé, 25 dkg tehéntúró, 2 tojás, 4 evőkanál olaj, ízlés szerint méz (ne legyen nagyon édes),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Kárpátaljai Csoma település támogatása Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc)

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc) Böjti receptek Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) 25 dkg zöldbab 1dl olaj 15 dkg gomba 1 gerezd fokhagyma 5dkg paradicsompüré 1 mokkáskanál só késhegynyi erősen csípős pirospaprika A megtisztított,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

S ü t i k s ü t é s n é l k ü l

S ü t i k s ü t é s n é l k ü l 1. Kekszes krémes 1 cs. kocka alakú háztartási keksz, 1,5 cs. vaniliás pudingpor, 2 db tojás, 7 evıkanál cukor, 1 evıkanál liszt, 12.5 dkg margarine, 7,5 dl tej, fél csomag zselatin S ü t i k s ü t é s

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Mini Torta Gyűjtemény

Mini Torta Gyűjtemény Mini Torta Gyűjtemény Összegyűjtőtte: Szűcs Szilvia Mindenki életében vannak jeles napok mint például a születésnapok, keresztelők, évfordulók, esküvők, amikor az ünnepi asztalra az étkezés lezárásaként

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Orosz Tibor. Sűrített levesek. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Orosz Tibor Sűrített levesek A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30 SŰRÍTETT LEVESEK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A Sió-kanál Fesztiválon. a balatonföldvári csapat által készített ételek. receptjei a 2009., 10., 11. évi főzőversenyeken.

A Sió-kanál Fesztiválon. a balatonföldvári csapat által készített ételek. receptjei a 2009., 10., 11. évi főzőversenyeken. A Sió-kanál Fesztiválon a balatonföldvári csapat által készített ételek receptjei a 2009., 10., 11. évi főzőversenyeken. A magyar konyha nem titkok és mítoszok világa, a jó receptek és fűszerek nem titkosak,

Részletesebben

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia Gourmet_Box_dobozmatrica_100x247.indd 1 26/11/14 15:40 L KC A 521 C P E R ÉSZ 12 T T K A AL sütőtökpürér e tálalva, sü lt céklával irkemelltlve, s c i s a y n Ta kel tö zöldfűszerek ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:

Részletesebben

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOBIL KERTI KEMENCE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VÁLL-KER KFT 6900 Makó, Návay Lajos tér 8. e-mail: vall-ker@vall-ker.hu; bemutatoterem@vall-ker.hu Tel : +36 62 511 040 Fax: +36 62 212 806 Mobil: +36 30 3757434

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

10 gyors és olcsó szendvicskrém

10 gyors és olcsó szendvicskrém 10 gyors és olcsó szendvicskrém Miért készítsünk szendvicskrémet? Mert a házilag készített szendvicskrémek olcsók. Az újdonság élményét hozzák a készen vásárolt kenyérrevalók között. Új ízeket varázsolnak

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja

Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja Gencsapáti polgárainak ingyenes, közéleti, információs lapja V. évfolyam 8. szám 2005. augusztus A tartalomból 1. oldal Gencsapáti Falunap 2. oldal A Polgármesterei Hivatal hírei Nyílt levél 3. oldal Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett 2015 tavasz, édes RECEPTEK Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett Hozzávalók a tésztához: 1 egész tojás, 2 evőkanál méz 3 evőkanál tej 1 kávéskanál szódabikarbóna 5 dkg zsír 18 dkg. cukor 50 dkg

Részletesebben

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd Magyaros libamáj 50 dkg libamáj 15 dkg libazsír 6 dkg liszt 2 fej vöröshagyma 4 cső zöldpaprika 3 darab paradicsom 15 dkg csípős kolbász 4 kisebb szelet szalonna (bőrös) A felaprított hagymát dinszteljük

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Győri, répcementi és sokorói receptek gyűjteménye. Káposztaleves

Győri, répcementi és sokorói receptek gyűjteménye. Káposztaleves Győri, répcementi és sokorói receptek gyűjteménye Káposztaleves 1 füstölt csülök, vagy 30 dkg főzőkolbász ½ kg savanyú káposzta 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma 2 evőkanál olaj 1 evőkanál liszt pirospaprika

Részletesebben