ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ Az Önkormányzati Tájékoztató alkalomszerűen megjelenő kiadvány, a Nagybaracskai Képviselő-testület szerkesztésében. Reklámcélokra a község életét érintő kulturális és sportrendezvények kivételével nem használható. Testületi ülések, határozatok NAGYBARACSKA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA Mottó: Szeretjük a falunkat, és tenni is akarunk érte. A megjelenésért felel: Király Sándor polgármester A tájékoztató alapja: A testületi ülések hivatalos jegyzőkönyvei Szerkeszti: dr. Bari Bernadett május 29. Király Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében készül egy pályázat, melyet Nagybaracska és Bezdán település közösen nyújtanak be évi rendezvények támogatására. A projekt összértéke Euró+ áfa. Ebből Nagybaracska részére Euró, Bezdán Euró kerül megpályázásra. A pályázattal támogatni kívánt nagybaracskai rendezvények: Gyermeknéptánc-talákozó, Sobri Kupa, Szüreti felvonulás, bezdániak színházi előadása Nagybaracskán. A pályázat előkészítésében Kövesiné Halák Szeréna és Ragadics Zoltán vettek részt, a pályázat további segítői Bögi István András és Hegedűs Erzsébet képviselők. A testület Király Sándor javaslatát elfogadta és megadta hozzájárulását a pályázat beadásához. A polgármester előadta továbbá, hogy készül egy másik határon átnyúló pályázat is, Baja és Apatin városokkal közösen, évi megvalósulással. A projekt címe: Illegális hulladéklerakók felszámolása és hulladékgazdálkodási know-how transzfer magyar-szerb együttműködésben. A projekt teljes összköltsége Euro. Ebből Nagybaracskára jutó rész Euro, IPA támogatás Euro, állami támogatás Euro, önrész Euro. Az önerőt az önkormányzatnak a jövő évi költségvetésében kell biztosítania. Nagybaracska részesedése a projekt eredményeiből: a település környezetében lévő illegális hulladéklerakók felszámolása, önkormányzati alkalmazottak 2x2 napos hulladékgazdálkodási képzésen vehetnek részt, két fő önkormányzati tisztviselő munkabérének egy része (25% ill. 10%) a pályázati projekt keretében elszámolható és a lakosság az illegális hulladéklerakás veszélyeiről szóló lakossági tudatformáló kampányban vehet részt. A testület a polgármester javaslatát elfogadta és megadta hozzájárulását a pályázat beadásához. Polgármester Úr tájékoztatta a testületet arról, hogy a Védőnői Szolgálatnál kiépítésre került az internet kapcsolat, továbbá a Szolgálat korábbi, teljesen elavult, használhatatlan laptopja helyett egy új laptop és nyomtató került beszerzésre ,- Ft értékben. Polgármester Úr szóbeli előterjesztésében ismerteti a Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat kérelmét. A Kolping intézmény a Nagyváradi u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú nyitva álló helyiség felújításához kérte az önkormányzat hozzájárulását és lehetőségeihez mérten anyagi vagy munkaerővel történő támogatását. A felújítási munkálatok a következők: fal és padlóburkolat cseréje, WC és vizesblokk felújítása, fűtőtest felhelyezése, kézmosó kialakítása, járulékos kőműves-, burkoló-, festő- és szerelő munkálatok. Polgármester Úr javasolta, hogy az önkormányzat víz, villanyszerelés és festés munkavégzéssel támogassa a felújítást. A testület a polgármester javaslatát elfogadta. A felújított épületrész átadása és felszentelése szeptember 26-án megtörtént. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel /3..

2 2012. július 12. Király Sándor polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a háziorvosi rendelőben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve május 17-én ellenőrzést tartott, melynek során több hiányosságot állapítottak meg. Dr. Nagy Attila háziorvos az önkormányzat segítségét kérte a hiányosságok megszüntetésére. Király Sándor tájékoztatása szerint a háziorvosi rendelő várótermi része és a bejárat felújításra kerül még a nyár folyamán, ősszel pedig pályázat útján az épület homlokzata, a járda, a nyílászárók kerülnének felújításra, valamint a bejárati résznél kapaszkodó lesz felrakva. A polgármester írásbeli előterjesztésben tájékoztatta a képviselő testületet, hogy április 15-én hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény. Az új törvény hatálybalépését követően kizárólag a törvény által büntetni rendelt, társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősül szabálysértésnek, önkormányzati rendelet nem határozhat meg szabálysértési tényállást. Ennek megfelelően a képviselő testület március 28-i ülésén a helyi önkormányzati rendeletek módosításáról alkotott rendeletet a hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében. Az új szabálysértési törvénnyel egyidejűleg hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXX. törvény, melynek 54. (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A hivatkozott rendelkezések miatt indokolt a hatályon kívül helyezésre került szabálysértési rendelkezések helyett meghatározni egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, melyek szankcionálásával az önkormányzat a település rendjét, a békés egymás mellett élést biztosítja. Az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel a képviselő-testület megalkotta a 10/2012. önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról, melynek hatályos szövege a községi honlapon található. A képviselő testület február 25-i ülésén a 16/2010.(II.25.) Kt. határozatával a Felső Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás felügyelő bizottságába delegálta Király Sándor polgármester urat. Ez a mandátum lejárt ezért a testület az önkormányzati választási ciklus végéig megerősítette Király Sándor megbízatását. Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy június 29-én a védőnői rendelőben szívinfarktus és bélrák elleni arteriográfos szűrővizsgálat került lebonyolításra, melyet a védőnő szervezett. Ezen a vizsgálaton a lakosság részéről 15 fő vett részt szeptember 19. A polgármester tájékoztatta a testületet, július 22-én elektronikus levélben megkereste a kiskunhalasi székhelyű Halasvíz Kft. jogi képviselője és vételi szándékát nyilvánította ki a Nagybaracska Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Kiskunhalas 1795 és 1800 hrsz. alatti ingatlanok tekintetében. A képviselő testület az alábbi határozatot hozta: Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő testülete a tulajdonában lévő Kiskunhalas belterület 1795 hrsz alatt felvett összesen 1 ha 2899 m2 területű kivett üzem megjelölésű ingatlan 22/10000 tulajdoni illetőségét Ft-ért, a Kiskunhalas belterület 1800 hrsz alatt felvett összesen 939 m2 területű beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 22/10000 tulajdoni illetőségét Ft-ért, összesen Ftért értékesíti a HALASVÍZ Kft Kiskunhalas, Kőrösi út 5. alatti székhelyi gazdasági társaság részére. Király Sándor tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat első féléves gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítésre kerültek. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények üzemeltetése folyamatos, a nyári karbantartási feladatokat elvégezték, illetve folyamatosan biztosítják. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 2

3 Nagybaracska Község Önkormányzata pályázatairól a polgármester úr az alábbi tájékoztatást adta: Leader pályázat Civil szervezetek fejlesztése A pályázaton az önkormányzat eszközbeszerzésre nyert támogatást, mértéke a megvalósított eszközbeszerzés nettó költsége maximum Ft. A pályázat megvalósult nettó Ft összegben, az elszámolás benyújtásra került, melynek ellenőrzése a támogató részéről folyamatban van. Az eszközök a Művelődési Házba kerültek (LCD tv, erősítő, videó kamera, fényképezőgép, laptop, hangfalak, nyomtató. DVD lejátszó) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény 5. mellékletén belül a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen önkormányzatunk 395 ezer Ft támogatást kapott a Művelődési Ház és a könyvtár eszközbeszerzésére. A támogatáshoz önkormányzatunk 300 ezer Ft saját erőt vállalt. A pályázat megvalósítása folyamatban van. Eddig beszerzésre kerültek a székek, hangfalak, laptop, tv. Az önkormányzat május 2-án pályázatot nyújtott be Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása címen a működési hiány csökkentésére. E pályázaton ezer Ft támogatást kaptunk, amely csökkentette a működési hiány előirányzatát. Király Sándor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Kézmű Nonprofit Kft. kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A megváltozott munkaképességű varrodai dolgozóknak állandó oktatási helyiségre lenne szüksége június 30-ig, amelybe komoly technikai berendezések lennének elhelyezve, 15 fő részére, TÁMOP /A projekt keretében. Ezért kérték, hogy a 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 8. szám alatti önkormányzati ingatlan emeleti helyiségét, melyet korábban a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat használt, a képviselő-testület szíveskedjen a varroda rendelkezésére bocsátani. Király Sándor javasolta, hogy október 1-től a Szabadság tér 8. szám alatti ingatlan emeleti 24,60 m2 nagyságú helyiségét, a vizes blokk használatával együtt az önkormányzat adja bérbe a Kft-nek, határozatlan időre, havi 100 Ft bérleti díj ellenében, azzal a feltétellel, hogy a rezsit a Kft. fizeti, valamint a Kézmű Kft. Nagybaracskai telephelyének megszűnése egyben a bérleti jogviszony megszűnését vonja maga után. A Képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadta. Király Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a háziorvosi rendelő várótermi részének felújítása megtörtént. A bejárati ajtó előtti előtetőt kell még elkészíteni. Ez idáig a felújítás kb Ft-ba került. Bátor Ferenc alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, arról, hogy tavaly a tűzoltóság ideiglenesen adta meg az engedélyét a varroda működéséhez. A varroda födémszerkezete nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak, a födém tűzállóságát biztosítani kellett. Bátor Ferenc elmondta, hogy a varroda épületében a tűzgátló gipszkarton álmennyezet szerelési munkái elvégzésre kerültek. Schmidt Károly tűzoltó alezredes tájékoztatást adott arról, hogy az alkalmazott műszaki megoldás megfelel az előírásoknak, és a varroda a működési engedélyt meg fogja kapni. Az alpolgármester úr elmondta, hogy nagy segítséget jelentett a kivitelezés során, hogy a Híd-Konzol Kft. beállványozta az épületet. Király Sándor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Nagybaracska-Csátalja KSK HÍD SC TAO. pályázaton Ft támogatást nyert. Tárgyi eszköz beruházásra és felújításra Ft-ot, utánpótlás-nevelési feladatokra Ft-ot. A tárgyi eszközöknél a támogatási arány 70 %-os, míg az utánpótlás-nevelési feladatoknál 90 %-os. Ebből a pénzből kerül sor többek között az öltöző felújítására, bővítésére, mosógép, bútorzat, ruhák, kellékek beszerzésére, utazási költségek fedezésére, edzők finanszírozására. A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 3

4 2012. október 8. Tóth Istvánné jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy változások történtek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati rendszerében. A pályázaton csak regisztrált hallgató, illetve leendő hallgató vehet részt. Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes. A pályázati rendszerhez történő csatlakozási szándékról az önkormányzatnak nyilatkozatot kell tennie. A nyilatkozat önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. Jegyző asszony tájékoztatását követően a képviselő testület elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra vonatkozó határozatot, továbbá felkérte a polgármester urat, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásának a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláin, valamint a honlapon történő közzétételéről gondoskodjon. Tisztelt Olvasóink! Folyamatosan érzékeljük az érthető várakozást, érdeklődést a szennyvízberuházással kapcsolatban. Úgy éreztük szükséges, hogy ezúton is tájékoztatást adjunk az eddig történtekről, illetve arról, hogy konkrétan mi várható. Sokak előtt ismertes, hogy a tavalyi évben sikeres lezártuk a pályázat első fordulóját, elkészültek a szükséges tervek és egyéb dokumentációk. Azok vizsgálata után megkaptuk a végrehajtáshoz szükséges engedélyeket. Az eljárásban résztvevő vállalkozások részére a szerződések szerinti megbízási díjak kifizetésre kerültek, az irányító hatóság felé az elszámolás maradéktalanul megtörtént. A legfontosabb eredménye az elmúlt évnek, hogy a tényleges beruházáshoz szükséges pályázatunk elkészült, és az benyújtásra került ben kaptunk arról értesítést, hogy a pályázatunkat pozitívan bírálták el, és a beruházáshoz 82,6 %-os vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a három település összesen Ft támogatást kapott a szennyvízhálózat és tisztító rendszerek megépítéséhez. A szükséges önerő mértéke a beruházáshoz Ft, amelyet részben a lakossági befizetésekből, részben az önkormányzati társulás által felvett hitelből kell biztosítanunk. A fentiek alapján a támogatási szerződés én aláírásra került. Ez után nyílt meg a lehetőség arra, hogy a beruházás konkrét előkészítését megkezdjük. Első lépésben ki kellett választanunk a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezetet. Az egyszerűsített eljárás eredményeként a Mecseknádasdi székhelyű Réka-Ker Kft. nyerte meg a pályázatot. Vele a szerződést én megkötöttük. E vállalkozás segítségével indítottuk meg a projektmenedzseri szervezet és a kommunikációs tevékenység irányítására szolgáló szervezet kiválasztását biztosító közbeszerzési eljárásokat. Ennek eredményeként én eredményt hirdettünk, a nyertes pályázókkal szerződést kötöttünk. A fenti tevékenységekkel párhuzamosan a közbeszerzéssel megbízott szervezet elkészítette a beruházás konkrét végrehajtására vonatkozó közbeszerzési dokumentációkat. Ezen dokumentációkat a meghirdetés előtt az uniós elvárásoknak megfelelően minősítő bizottságok elé kell vinni. Jelenleg ott tartunk, hogy a minősítő bizottságok a meghirdetésre tervezett közbeszerzési dokumentációinkat első körben véleményezték, részünkről megtörténtek a jelzett problémákkal kapcsolatos egyeztetések, és újból benyújtottuk felülvizsgálatra az anyagokat. A kapott jelzések szerint év november közepére tudunk abba a helyzetbe kerülni, hogy a szükséges felülvizsgálatokat az illetékesek elvégzik, és a dokumentációk nyilvános hirdetésre kerülhetnek. Ez az időpont számunkra azért is kedvező, mert az önerő biztosításához szükséges tárgyalásokat első körben zárni tudjuk, és a meghirdetéskor rendelkezni fogunk a jogszabályi előírás szerinti hitelígérvénnyel. Amennyiben november hónapban a közbeszerzési eljárást meg tudjuk hirdetni, akkor az várható, hogy a pályázók január hónapban leadják a pályázataikat, amelyet a bírálat előkészítése, a bírálat és az eredményhirdetés fog követni. Normális menetrend esetén szerződéskötés várhatóan március hónapban lesz, és a beruházások április hónapban megindulhatnak. Néhány hónapos csúszást eredményezhet, amennyiben valamelyik vesztes az eredményhirdetés után a döntést megtámadja, és azt az illetékes bizottság elé kell vinni. Reményeink szerint viszont erre nem fog sor kerülni, illetve a jogorvoslati eljárás időtartamát is igyekszünk csökkenteni. Király Sándor Önkormányzati Társulás Elnöke Tisztelettel: Bátor Ferenc Víziközmű Társulat Elnöke A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 4

5 Együtt a gyermekekért! MEGHÍVÓ A Csátalja Nagybaracska ÁMK Ált. Iskola Simonyi Márton Nagybaracskai Tagintézménye meghívja Önt én A szülők és nevelők jótékonyság báljára. Vendégvárás: 18 órától a nagybaracskai művelődési házban. A belépőjegy ára vacsorával 1800,-Ft/fő, a támogatói jegy 500,-Ft, amely megvásárolható az SZMK-s szülőknél. A tombolasorsoláshoz minden felajánlást szívesen látunk. Támogatását köszönettel fogadjuk. Szülői Munkaközösség október 19-én az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a Polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként KIRÁLY JÁNOS polgárőrt az ÉV POLGÁRŐRE kitüntetésben részesítette. A kitüntetéshez gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk! november 10-én (szombaton) BÚCSÚI BÁL kerül megrendezésre a Nagybaracskai Művelődési Házban. Zene: Póló Együttes Mindenkit szeretettel várunk! A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 5

6 Megváltozott a házi gyermekorvos rendelési ideje! Dr. Lei Attila házi gyermekorvost november 5-től dr. Gyulai Magdolna helyettesíti. Rendelési idő: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Tanácsadás: Kedd: 9.30-tól Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak Ha belekerült az adósságcsapdába, ha nem tudja fizetni hiteleit, ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre van szüksége: Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről és az adósság mérséklési lehetőségekről. Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése Pertársaság a tiszta lappal történő kezdés érdekében Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület Információk: A tájékoztatóban leírtak jogvita esetén jogforrásként nem használhatóak fel. 6

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-17/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben