Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban. -szakdolgozat- Miskolc, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban. -szakdolgozat- Miskolc, 2013."

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban -szakdolgozat- Konzulens: Dr. Bodnár Norbert egyetemi tanársegéd Készítette: Szeles Tünde igazságügyi igazgatási alapszak Miskolc, 2013.

2 University of Miskolc Faculty of Law Department of Administrative Law The role of neighbourhood watch in the security administration -thesis- Tutor: Dr. Norbert Bodnár assistant professor Author: Tünde Szeles forensic administration base Miskolc,

3 Tartalom I. Bevezető... 5 II. Rendészet... 7 II.1 Rendészet, mint állami tevékenység... 7 II.2 A rendészet, mint tudományterület... 7 II.3 Alapfogalmak... 8 II.3.1 Rendészet... 8 II.3.2 Közigazgatás... 9 II.3.3 A rendészeti igazgatás III. A rendészet, rendvédelmi szervek kialakulása III.1 Történeti előzmény III.2 Magyar rendvédelmi szervek a történelemben III.2.1. Államalapítástól a XX. századig III.2.2. A XX. század első felében IV. Állami szervek a mai magyar rendvédelemben IV.1 Minisztériumok IV.2 Kormányhivatal IV.3 Rendvédelmi szervek IV.3.1 A polgári nemzetbiztonsági szolgálat IV.3.2 Hivatásos katasztrófavédelmi szerv IV.3.3 Büntetés végrehajtási szervezet IV.3.4 Rendőrség V. Rendőrség Önkormányzatok V.1 Állami vagy önkormányzati rendőrség? V.2 A rendőrség és az önkormányzatok kapcsolata napjainkban VI. A Polgárőrség VI.1 A polgárőrség mint civil szervezet

4 VI.2 A polgárőrség létrejöttének okai, előzményei VI.3 A Polgárőrség szervezeti felépítése VI.3.1 A polgárőr egyesületek VI.3.2 Területi Polgárőr Szövetségek VI.3.3 Országos Polgárőr Szövetség VI.4 A polgárőr VI.5 Az együttműködés VII. Összefoglalás VIII. Irodalmi jegyzék VIII.1 Szakkönyvek, szakcikkek: VIII.2 Jogszabályok: VIII.3 Internetes hivatkozások:

5 I. Bevezető Önkéntesen önmagunkért és mindenkiért 1. Ez a polgárőrök gyakori mottója. Egy alulról szerveződő, önkéntesekből létrejövő csoport a közrend, közbiztonság védelmében, mely olyan magas szintig jutott az állami igazgatásban, hogy a szervezetre vonatkozó szabályokat törvénybe foglalták. Dolgozatomban a teljesség tudatos hiányában kísérlem meg elhelyezni az állami szférában- és bemutatni a-polgárőrséget oly módon, hogy nagy hangsúlyt fektetek a megalakulásához szükséges körülményekre. Fokozatosan fogunk eljutni a dolgozatom pontos címének részletezéséhez, mert mielőtt a polgárőrségről fogok írni és tényszerű megállapításokat teszek a szervezetre, a szervezet működésére vonatkozóan, az előtt olyan elméleti és történelmi háttérrel gazdagítom az olvasót, melyből egyértelművé válhatnak a polgárőrségre vonatkozó meghatározások. A legnagyobbtól haladok majd a legkisebb felé. Ennek alapján tehát az első részben az államból fogok kiindulni, mégpedig az állam társadalmi rend fenntartásának funkciójából. A továbbiakban ennek eszközét, nevezetesen a rendészetet fogom vizsgálni. Bemutatom, mint a tudomány egyik területét és hangsúlyt fektetek arra, milyen fontos e tárgynak a vizsgálata a gyakorlatban történő sikeres működéshez. A második részben alapfogalmakkal ismertetem meg az olvasót. E szerint a rendészettel, a dolgozatomban kiemelkedő fontosságú állami tevékenységgel a közigazgatással és az előbb említetteket összekapcsolva, a rendészeti igazgatással. Fontos, hogy ezeket a fogalmakat elválasszuk egymástól és megértsük a különbségeket és az összefüggéseket szintén azért, hogy a későbbi megállapítások egyértelművé váljanak. A harmadik részben a múltba tekintünk vissza. A rendészti igazgatás alanyairól, a rendvédelmi szervekről fogok írni történelmi időszakonként, ezzel az érdekes kitekintéssel arra próbálom rávilágítani az olvasót, hogy felismerje milyen körülmények milyen hatással voltak (vannak) a rendvédelmi szervekre. A történelmi részt az átláthatóság érdekében kétfelé osztottam és az államalapítástól egészen az 1950-es évekig érintem egy-egy korszak rendészetét, rendészeti szerveit március 25. 5

6 Ezt követően, a jelenlegi rendvédelmi szervek kerülnek bemutatásra, és tudatosan hagyom a végére a rendőrséget. Hangsúlyozom, hogy érintőlegesen jellemzem a szerveket és azért hagyom legutoljára a rendőrséget, mert a későbbiekben ennek a szervnek lesz fontos szerepe a polgárőrségekkel kapcsolatban. Az ötödik részben a rendőrség és önkormányzatok kapcsolatáról írok. Tudományos véleményeket említek meg arra vonatkozóan, hogy a feladatok megoszlása a rendvédelem vagy a közigazgatás részét képezze- e, magyarul rendőrségi vagy önkormányzati hatáskörben legyenek bizonyos tevékenységek. Mit és mennyit adhatunk át az önkormányzatoknak a rendészeti feladatokból, centralizált vagy a decentralizált rendőrségi modell-e a célszerűbb Magyarországon? Ez a rész azért lesz érdekes, mert a későbbiek folyamán láthatjuk majd, hogy a polgárőrség alulról szerveződött és lassan látni a szervezet állami központosítására utaló jegyeket. Dolgozatom legutolsó részében foglalkozom magával a polgárőrséggel, megismertetem az olvasót kialakulásának előzményeivel, bemutatom a szervezetet, foglalkozom a rendőrséggel való együttműködésével, érzékeltetem, hogy mennyire fontos e szervezet működése a társadalmi rend biztosítása érdekében. Bízom abban, hogy mindeközben az olvasó már teljességében meg fogja érteni dolgozatom címének jelentését és annak tartalmát. 6

7 II. Rendészet II.1 Rendészet, mint állami tevékenység Az állam egy adott földrajzi területen élő társadalmat kormányozza. Törvényben meghatározott funkciói és feladatai közül egy bizonyos konkréttal foglalkozom, mégpedig a társadalmi rend fenntartásának vizsgálatával, melyet törvényekkel illetőleg rendfenntartó szervek közreműködésével valósít meg. Biztosítja az állampolgárok jogát az élethez, a tulajdonhoz, az állam ugyanis minden esetben a közjóra törekszik. Ahol nincs rend, ahol nincs fegyelem, ott megakad a fejlődés. Minden erőnkkel, minden törvényes eszközt bevetve biztosítanunk kell a rendet, hogy ezzel vessük el a fejlődés magvait. A rend fenntartása tehát az egyik legfontosabb állami feladat. Teljes bizonyossággal állítom, hogy az állam képes ennek a feladatnak a megvalósítására. Minden lehetőséget ki kell aknázni, törvényes keretek között életre kelteni úgy, hogy minden esetben alkalmazkodjunk az adott társadalomhoz, hűek maradjunk a demokratikus elvekhez, az emberi jogokat az alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartsuk. Ahhoz, hogy az államban rend legyen, egy olyan tevékenységre van szükség, mely megakadályozza maga a rend megzavarására irányuló cselekvéseket, magatartásokat, helyreállítja a már megzavart és felborított rendet. Ez az állami tevékenység pedig nem más, mint a rendészet. II.2 A rendészet, mint tudományterület 2 A rendészet a három hatalmi ág közül a végrehajtó hatalmon belül helyezkedik el, a demokratikus államban pedig a közigazgatás szervezetrendszerében foglal helyet. Mint ahogyan azt már előbb is említettem legfontosabb feladatai és céljai a rend fenntartása, a megzavart rend helyreállítása, a közbiztonság megteremtése. Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban megfelelően működjön, először elméletben kell megteremteni működésének stratégiáját. A rendészetnek maga a rendészet elmélete kínálhat eredményesen működő laboratóriumot. 3 Magával a rendészettel, mint kutatási tárggyal, több tudományág foglalkozott az elmúlt időben. Az új tudományterület létrehozásának igénye év után merült fel a rendszerváltó országokban, majd több uniós országban. Először Szlovákiában és Szlovéniában hoztak létre új tudományos akadémiákat, melyek már önálló tudományágként vételezték be a rendészet tanát. 2 Finszter Géza: A rendészet elmélete, KJK-Kerszöv, 2003., old. 3 Finszter Géza: A rendészet elmélete, KJK-Kerszöv, 2003., 10.oldal 7

8 Magyarországon a rendszerváltás után jöttek létre ilyesfajta törekvések. A demokratikus átalakulás ugyanis kívánta és követelte a rendészet jogi szabályozását. Ezek az újonnan született szükségletek elméleti megállapításokat igényeltek, így a rendészet, kutatási tárggyá vált. A kutatási irányok közül kétfélét különböztethetünk meg. Az egyikben a rendészet a megrendelő, itt a jogellenes emberi cselekedet a tárgy, a kutatásokhoz szükséges adatokat maga a rendészet adja esettanulmányokra alapozva és a kutatási eredményeket a rendészet használja fel elsőként. A másikban nem a rendészetet jelöljük meg megrendelőként, hanem például egy társadalmi igényt vagy a kutató elhatározását. Itt a tárgy a rendészet működése, a hozzáférés azonban nehéz a tapasztalati adatokhoz, így a következtetést a levezetést használhatjuk. A kutatás eredményeinek a felhasználója a civil társadalom. A kutatások a mai napig zajlanak, azonban rengeteg még a megválaszolatlan kérdés, a megoldásra váró probléma. Egy dolgot ellenben le kell szögeznünk: egy demokratikus államban a gyakorlati tevékenység meghatározására elméleti háttérre van szükség, tudományos véleményekre, mert ellenkező esetben a demokrácia törékennyé válik. A rendészetnek reagálni kell a tudomány megállapításaira. II.3 Alapfogalmak II.3.1 Rendészet 4 Mielőtt jobban belemerülnék dolgozatom témájába, először is szükségét érzem annak, hogy e tanulmányban gyakorta előforduló fogalmakkal tisztában legyünk. Mit jelent a rendészet? Azt már tudjuk, hogy a rendészet egy állami tevékenység melynek feladata a társadalmi rend fenntartása stb., de koncentráljunk magára a szóra. Érdekes, maga a rendészet szó hungaricum. Nincs idegen nyelvű megfelelője. Ami talán ennél is érdekesebb és fontosabb, hogy tisztázatlan a jelentéstartalma. Mindkét érdekesség nagyon megnehezíti a kutatók munkáit. Hisz gondoljunk csak bele: ha nem tudjuk pontosan lefordítani más nyelvre, akkor az idegen nyelvű megfelelője eleve más jelentés tartalommal bír, ilyenformán a külföldi szóhasználatok nem fedik le a magyar valóságot. Azt is megemlítettem, hogy a rendészet a közigazgatás részeként funkcionál és ez fontos tény lesz a későbbiek során. Ezt azért érzem szükségszerűnek tisztázni, mert ha meghalljuk azt a szót, hogy rendészet hajlamosak vagyunk arra, hogy csak és kizárólag a rendőrséggel, a rendvédelmi tevékenységekkel azonosítsuk. Ha vizuális 4 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 8

9 típusok vagyunk, lelki szemeink előtt csak a bilincs, a szirénázó autó, a fegyver, és maga a rendőri-, vagy esetleg a katonai jelenlét mutatkozik meg. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a rendészetben résztvevő állami szervek, amelyekről a későbbiek folyamán részletesebben írok, közigazgatási feladatokat látnak el, ez által közigazgatási szervként működnek. II.3.2 Közigazgatás 5 Ahol a közösségi ügyek jelentkeznek, ott jön létre a közigazgatás is, olyan ügyek tekintetében melyek megoldásához a társadalom hozzájárulása kell. A közösségi igazgatás, a közigazgatás első megjelenési formái először Kínában és Egyiptomban jöttek létre. Olyan országokban, ahol társadalmi összefogás kellett egy nagyobb feladat megoldása céljából. Ez pedig az öntözéses vízgazdálkodás volt. A közigazgatás alapja az, hogy a közügyek és magánügyek elkülönüljenek egymástól. Fontosnak tartom, hogy néhány mondatban beszéljünk a közigazgatásról, mint jellegzetes állami tevékenységről, melyet egy sajátos szervezetrendszer lát el. Tehát a közigazgatás egyrészről tevékenység, másrészről egy szervezetrendszer, amely meghatározott elemekből áll. A közigazgatás szó említésekor a társadalmi réteg magatartására is gondolunk, mely igazgatási tevékenységet lát el, mozgásban tartja a közigazgatás szervezetét. Tehát a közigazgatás három fő elemből tevődik össze: maga a tevékenység, a szervezet illetve a személyzet. Hosszú időn át a közigazgatást az államigazgatással azonosítottuk. Ennek oka pedig az volt, hogy a régi szocialista országok központosították a közigazgatás minden létező területét. Azonban 1990 óta, amikor kialakultak a helyi önkormányzatok, elkülönült egymástól az államigazgatás és a közigazgatás fogalmának esszenciája. Így jött létre az önkormányzati- illetőleg az állami igazgatás melyek együttesen alkotják magát a közigazgatást. A közigazgatást végző állami szerveket sokféleképpen tudnánk csoportosítani. Léteznek a hatalmi jogosítványokkal felruházott állami szervek, vannak olyanok, amelyek közérdekű szolgáltatásokat látnak el. A hatalmi jogosítványokkal felruházott szervek olyan döntéseket hoznak, amelyeket az állampolgároknak és szervezeteiknek tudomásul kell venni, magatartásukat igazítják hozzájuk, és ha ennek nem tesznek eleget, a hatalmi szervek erőszak útján is kikényszeríthetik. Vannak olyan szervek, melyek közszolgáltatásokat látnak el, közszükségleteket hajtanak végre, példának okáért ilyen a 5 Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010., oldal 9

10 gyógyítás vagy az oktatás is. A közigazgatás a hatalmi szervek rendszerében található. A hatalmi szerveknek három fő csoportjuk van: törvényhozást, végrehajtást, igazságszolgáltatást ellátó közigazgatási szervek. Az államigazgatási szervek-kivéve az önkormányzatokat- hierarchikusan épülnek fel, például az Országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartoznak a megyei-rendőrfőkapitányságok alattuk pedig városi rendőrkapitányságok és a rendőrőrsök helyezkednek el. Ha már a rendőrséget hoztam fel példának, amely a legtipikusabb rendészeti szerv, az eddigiek ismeretében is nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy olyan rendészetben részt vevő állami szerv, amely közigazgatási feladatokat lát el, rendelkezik a közigazgatási szervekre vonatkozó jellegzetességekkel. II.3.3 A rendészeti igazgatás A rendészetet, mint tipikus állam által működtetett tevékenységet végrehajtó szerveket, rendészeti szerveknek nevezzük. Ezeknek a szerveknek a tevékenysége a közigazgatás részeként is funkcionál és eme szervek tevékenysége eredménnyel hat ki a közrendre illetve a közbiztonságra. A rendészeti igazgatás a közigazgatásnak azon ága, amelyik a jogellenes emberi magatartásokból keletkező veszélyeket a legitim fizikai erőszak birtokában hárítja el. 6 A rendészeti igazgatásban megtaláljuk a közigazgatás általános ismérveit. A rendészeti igazgatás alanya a rendészeti szervezet, amelynek létesítése, irányítása és vezetése megfelel a közigazgatási szervezettel szemben támasztott általános követelményeknek. 7 Maga a rendészeti szerv közigazgatási hatóságként jár el, közhatalmi jogosítványokkal felruházva, egyoldalú akaratnyilatkozatot használva kötelezettségeket állapít meg az ügyfél terhére. A rendészet személyzetére vonatkozó követelmények, szakmai kritériumok megfelelnek a köztisztviselőkkel szemben lévő általános követelményekkel. A rendészeti szerv hierarchikusan épül fel. Az előbb említettek mellé még számos közigazgatási sajátosságot is tudnánk sorolni. Természetesen a rendészeti igazgatás sajátos jegyekkel is rendelkezik. Elég, ha csak az egyenruhára, gumibotra és más törvényes fizikai erőhatalom jelképeire gondolunk. A rendészeti igazgatást egy ún. megelőző tevékenységként is definiálhatjuk, hisz a jogellenes cselekmény megelőzésére szolgál, a jogsértések megállítására törekszik. A rendészeti igazgatás negatív sajátossága legfőképpen az, hogy itt az ember gyakorta összekeveri a közigazgatási tevékenységet magával a rendészeti beavatkozással. 6 Dr. Finszter Géza: A rendészeti rendszer alkotmányos és közjogi alapjai, Budapest, 2008., 9.3 fejezet 7 Finszter Géza: A rendészet elmélete KJK-Kerszöv, 2003., 201.oldal 10

11 Valóban nehezen választható el, a határok összemosódnak, ennek az oka rendészeti igazgatás kifejezés nehezen meghatározhatósága. Erről is egyébként az e területre jellemző tudományos műveletlenség tehet, ezért van nehéz dolga a kutatóknak, elemzőknek a rendészet, rendészeti igazgatás vizsgálatakor. 11

12 III. A rendészet, rendvédelmi szervek kialakulása III.1 Történeti előzmény A társadalmi rend fenntartása, a közbiztonság, a bűnmegelőzés állami tevékenységként először az egyiptomiaknál, rómaiaknál és a görögöknél jelent meg. Itt emelném ki Rómát. A jogrendszerünk római alapokra fektetett, ebből következik, hogy a rendészet csírái is a Rómában jelentek meg először. Köztudott és vitathatatlan tény, hogy Róma katonai jellegű társadalom volt. Az állam élén az uralkodó állt, munkáját a szenátus segítette, az együttes irányításuk alatt a fegyveres nép látott el meghatározott rendfenntartó tevékenységet. A nép lázadása nem igazán volt jellemző, ha erre került sor ugyanis, fizikai erőszak alkalmazásával leverték. A rendfenntartásban a fegyveres erők mellett a consulok, praetorok, aedilisek, lictorok jártak el. 8 Kitekintésképpen szeretnék megemlíteni egy európai országot, amely tipikus példája egy alulról szerveződő rendvédelemnek. Ez az ország pedig nem más, mint Anglia. Ezen a területen és más angol fennhatóság alá tartozó államban, tartományban I. Vilmos óta az államfő nem szólt bele a rendfenntartásba. A helyi közösségek maguk alakították ki ezt a tevékenységet, közös erővel védték a magántulajdont, vigyáztak a közbiztonságra, segítették a seriff munkáját. Anglia a tökéletes példája az angolszász rendészeti modellnek, melynek lényege, hogy lentről haladunk felfelé. Az alulról szervezett rendvédelemnek a későbbiek folyamán lesz jelentősége a dolgozatomban. 9 III.2 Magyar rendvédelmi szervek a történelemben III.2.1. Államalapítástól a XX. századig Államalapításunk idejében (Szent) István királyunk nevéhez fűződik a közigazgatás rendszer kialakítása, fejlődése. A vármegyék közigazgatási egységek voltak és a királyi vármegyerendszer jelentette a rendvédelem forrását. E mellett létezett az ún. falusi illetve városi rendvédelem is. Az igazságszolgáltatás is ebben az időben fejlődött ki. A vármegyék élén a várispánok álltak, akik ítélkezési és rendvédelmi feladatokat is elláttak, katonai helyettesük a hadnagy volt. 8 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 30. oldal 9 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 35. oldal 12

13 Szent László királyunk uralkodása idején szigorították a bűncselekmények szankcióit. Fontos feladatot képezett a lazulni látszó közbiztonság megerősítése. Akit lopáson értek felakasztották, a templomba menekülő tettest megvakították. A tettesek felderítéséért a királyi bíró felelt, ez jelentette a mai értelemben vett kezdetleges nyomozást. A nagy változást a rendvédelemben a királyi vármegyék nemesi vármegyékké való válása hozta. A nemesi vármegyék mellett a falvak rendvédelmét is megszervezték, ez utóbbi kiemelkedő jelentőséggel bírt. A falusi önkormányzatok élén a falusi bíró állt. A városok önkormányzatainak élén a városbíró helyezkedett el, ő volt felelős a rendfenntartásért. A városok polgárai is részt vettek a közrend, közbiztonság rendjének fenntartásában. A városok fertályokra tagolódtak, élükön a fertálymesterek álltak, akik éjjel-nappal rendfenntartó szolgálatot láttak el. A bűnösök kézre kerítését a poroszlók végezték, ők segítették a fertálymesterek munkáját ban Mátyás király trónra lépett és az uralkodása idején a közigazgatás és a rendvédelem teljesen megújult. Új törvényeket, rendeleteket alkotott. Ennek bizonyítéka a Decretum Maius törvénykönyv. Erdélyben másképpen működött a közigazgatás. Erdély élén a vajda állt. Joghatósága nem terjedt ki a székelyekre és a szászokra. Európa első kisebbségi autonómiája Erdélyhez köthető, mégpedig a szászokhoz. A magyar főurak közül választották a szebeni ispánt, aki a szászok élén állt II. András óta. Mátyás király pedig a királybírók kinevezési jogát a hét szász széknek adta át. A szász székek feleltek a közrend, közbiztonság fenntartásáért. A török hódoltság idején a legjelentősebb dolog, melyet meg kell említenünk, hogy az addig kialakult rendvédelmünket nem sikerült felszámolni a törököknek, sőt nagyon is alkalmazkodott az új körülményekhez. Ebben az időben vált nyilvánvalóvá az a tény, hogy a magyar rendvédelemnek a nyugat-európai modellt kell követnie, ennek alapján a rendvédelem legfontosabb ismérvei az alulról szerveződött rendvédelem, mely kiszolgálta és megszervezte a helyi közösségek igényeit, a rendvédelem irányítása pedig az önkormányzatok, mint ugyebár közigazgatási egységek abszolút joga volt. 11 Magyarország állami életében a XVIII. század változást hozott. A török uralom alóli felszabadulás után visszanyertük az állami önállósodás és az állami egység 10 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 11 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 13

14 visszaállításának feltételeit. Az osztrák-magyar monarchia idején a központosításra való törekvés volt jellemző. Ebben az időben jöttek létre a kormányszékek, melyek kizárólagosan az uralkodónak voltak alárendelve. A Helytartótanácsnak kiemelkedő szerep adatott, mely a közigazgatásban és a rendvédelemben is fontos szervként járt el. Fontos, említésre méltó, hogy a Helytartótanács kiadott egy ajánlást 1794-ben a közrend és a közbiztonság fenntartásáról. Mivel az ajánlás volt, így ugyebár kötelező erővel nem rendelkezett, azonban kiemelkedő hatással volt a rendészet fejlődésére. II. József a központosításra törekedett. Belekezdett a centralizált rendvédelem kiépítésébe ban Bécsben, egy rendelet látott napvilágot, amely a rendőri őrség megszervezésére irányult. Budán, Pesten és Pozsonyban létrejött a városi rendőrhivatal, de ezek inkább politikai feladatokkal voltak felruházva. Ez időben jöttek létre a Rendőr-igazgatóságok is néhány városban. Az tudnivaló, hogy II. József a halála előtt, minden rendeltét visszavonta, ebbe beletartoztak a rendőrségre vonatkozóak is. II. József halála után a rendek úgy látták jónak, hogy ismét törvénybe kell iktatni azt, hogy a király a törvények végrehajtására adhat ki rendeleteket, azonban a törvényekkel ellentmondó rendeleteket nem bocsáthat ki. De a végrehajtó hatalom tekintetében a törvények nem hátráltatták az uralkodót, amelybe beletartozott a közigazgatás is. A belügyeket és az igazgatási ügyeket a helytartótanács gyakorolta, mely élén a nádorral, központi igazgatási szervvé alakult ki. Az igazságügyi igazgatás azonban nem tartozott a hatáskörébe. A magyar kamara volt a másik központi szerv az országban, de az udvari kamara, ami Bécsben működött gyakorta beleavatkozott a magyar kamara ügyeibe. A hadügyek tekintetében például a rendek elismerték, hogy közös ügyről van szó, így a felsőfokú elintézése az udvari kamara jogosultságába tartozott. 12 Mielőtt továbbhaladnánk, fontosnak érzem, hogy néhány mondatot ejtsünk a pandúrokról és a csendbiztosokról, akik a XVIII. századi nemesi vármegyék közbiztonságáért és rendfenntartásáért feleltek. A csendbiztosok a pandúrok fölé voltak rendelve. A pandúroknak kevés volt a keresetük, ezért gyakran előfordult az, hogy megalkudtak a zsiványokkal, és eléggé alulképzettek voltak, így tehát a nyomozásaik nem igazán vezettek eredményre. A városok rendvédelmének vonatkozásában, a városok kerületekre és tizedekre tagolódtak, a rendre az utcakapitányok, a tizedesek és a tízházgazdák vigyáztak. A városkapitány Pesten és Budán tevékenykedett, az ő 12 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., 34. oldal 14

15 irányítása alá tartozott a rendvédelem és a közigazgatás. A Magyar Nemesi Testőrség a felvilágosult abszolutizmus idején született, magyar nemesek teljesítettek szolgálatot. Azoknak, akik be szerettek volna lépni a testőrségbe rengeteg kritériumnak kellett megfelelniük. A testi épség tökéletessége, a kifogástalan megjelenés, ez erkölcsi tisztaság illetve a magas fokú műveltségi szint, mind a feltételek közé sorolhatók. 13 Az es szabadságharc hatalmas mérföldkőnek számított a közigazgatás és rendvédelem tekintetében. A márciusi forradalom kitörésekor az egész közigazgatás vezetése a kormány kezében landolt. A forradalom és a szabadságharc idején a rendes közigazgatási szervek mellett, speciális szerveket is létrehoztak, melyek kimondottan a szabadságharc céljainak elérésre összpontosultak, ezek voltak a rendre felügyelő választmányok illetve a közcsendi bizottmányok. Ez utóbbi központi szerve a Pesti Közcsendi Bizottmány volt, mely megmozdulásaira az egész ország felfigyelt. A városok illetve a vármegyék népei mind csatlakoztak a nemzeti függetlenségért és a polgári átalakulás elérését célzó programhoz, számos vidéki városban kialakultak a Pesti Közcsendi Bizottmányhoz hasonló szervek, melyek az utóbbival összeköttetésben voltak, elfogadták annak irányítását és ezen túlmenően még a fegyveres polgárőrségüket is felajánlották a részére. Ez időben jött létre az Országos Rendőri Hivatal is, amely a rendvédelem központi, országos szintű szerve volt, hatáskörébe a közcsend és közbátorság fenntartása mellet még sok egyéb feladatkör is tartozott, melyek elsősorban a jóléti rendészet körébe sorolhatók. 14 Ezen túlmenően ebben az időben megszervezésre került a Nemzetőrség is. A Habsburg- Ház trónfosztása után Szemere Bertalan az 24 rendőri kerületre osztotta az országot, melyek élén rendőri felügyelők álltak. Ebben az időben látott napvilágot a csendőrség is, illetve a Legfőbb Rendőr Hatóság, mely utóbbi I. Ferenc József nyílt parancsa alapján hozták létre. Így jött létre a rendőr-minisztérium. A szabadságharc idején a közigazgatás rendezése ugyan elmaradt, bizonyos részintézkedések mégis történtek. A belügyminiszter egyesítette Buda és Pest városokat, újjászervezte az állami rendőrséget, létrehozta annak vidéki szervezetét. 15 A szabadságharc bukása utáni önkényuralom idején az egész magyar közigazgatás rendszerében változások következtek be. Magyarország teljesen 13 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 43. oldal 14 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 44. oldal 15 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., 87. oldal 15

16 elveszítette az önállóságát. A végrehajtó hatalom legfőbb birtokosa a császár volt, az ő alárendeltségébe tartoztak a miniszterek, hivatalnokok. Megtörtént a bíráskodás elválasztása a közigazgatástól. A neoabszolutizmus kezdetén a helytartóság volt a legfelsőbb kormányzó hatóság. A helytartóság hatáskörébe a polgári közigazgatás egésze beletartozott, ideértve a rendészetet is. A Bach-korszakban megkülönböztetésre került a falu és város. A városok egy fajtája a kerületi székvárosok voltak, ahol a rendészeti feladatok végrehajtásáért a rendőr igazgatóságok feleltek, a többi városban pedig a rendőri különítmények látták el a rendvédelmi szolgálatot. 16 A kiegyezést követően elmondható, hogy az egész magyar közigazgatás átalakult. A rendvédelem területén az osztrák érdekek ellentétben álltak a magyar érdekekkel. Az uralkodó ragaszkodott az önkényuralomban létrehozott rendvédelmi testületekhez, a magyarok azonban idegenkedtek tőlük. A kiegyezés után az országon belül a belső rendet a honvédség és a helyi karhatalom szervei biztosították. A honvédség s általában a honvédelem körüli igazgatási ügyek élén az honvédelmi miniszter állott. 17 Azonban a honvédség közigazgatási tevékenységet csak kivételesen látott el. A városi rendőrség visszaépült az önkormányzati szervezetbe. Ekkor került sor a fővárosi rendőrség államosítására is ben összesen hat csendőrkerület működött az országban, ezek együttesen alkották a magyar királyi csendőrséget, mely a belügyminiszter fennhatósága alá tartozott. Magyarországon a rendészet illetve rendvédelem a dualizmus korában vált európai szintűre. A dualizmus rendvédelmi szervezi a következők voltak: rendőrségek, M.kir. Csendőrség, M.kir. Pénzügyőrség és Vámhivatalok, Koronaőrség, Képviselőházi Őrség és a büntetés végrehajtás szerve. 18 III.2.2. A XX. század első felében A századforduló időszakában a rendvédelemért az önkormányzati-, illetve az állami rendőrségek feleltek. Az önkormányzatok fennhatósága alá tartoztak a városi rendőrségek, tehát a Belügyminiszter kizárólag az önkormányzatokon át tudott beleszólni a rendőrségek munkájába. Majd a századforduló közeledtével az önkormányzati rendőrségeket államosították. A közbiztonság javulása volt 16 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., oldal 17 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., 192.oldal 18 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 45.oldal 16

17 megfigyelhető ebben az időszakban. A külföldi módszerek beépítése, a közigazgatás modernizálása, hozzájárult a magyar rendvédelem stabilizálódásához. Azonban az I. világháború megtörte ezt a fejlődést. Rengeteg változás következett be a közigazgatásban, számos feladat várt megoldásra, mely a közigazgatás szinte minden területére vonatkozott, ennek hatására felállításra került az Országos Hadigondozó Hivatal is. 19 A rendvédelmi szervekben dolgozó személyeket besorozták, így pótolni kellett a keletkezett hiányt. De szakképzett emberek hiányában ezt csak civil, a rendfenntartás tekintetében is tapasztalatlan személyekkel tudták kiegészíteni. A közbiztonság ugrásszerű romlása vezetett oda, hogy egy-egy közösségi csoportok érdekének védelmére civil szervezetek alakultak. Megalakult a Vörös Őrség, ami a Tanácsköztársaság bukása után meg is szűnt, ezt követően a rendőrséget államosították, ez azonban hosszú évekig tartó folyamat volt. A szervezet élén az Országos Rendőrfőkapitányi Hivatal helyezkedett el, alá tartoztak a nagyvárosi rendőr-főkapitányságok illetőleg a vidéki kapitányságok. Ekkor alakult meg a vízi rendészet. A közigazgatási szervek karhatalmi segítségként alkalmazhatták a rendőrséget. A REF és az ún. internálás olyan intézménynek számítottak a két világháború között, melyek jelentősen korlátozták az állampolgárok szabadságjogait. A közigazgatásban és az államigazgatásban a központosítás volt megfigyelhető. 20 A rendvédelem modernizálása a II. világháború közeledtével megállt, majd a háború ismét a honvédelemre kötelezte a rendvédelmi szervek állományát. A német megszállás ismét más irányba fordította a rendvédelem szervezését, német minta alapján lett kialakítva a rendszer. Ebben az időben terrorszervek működtek, ilyen volt a Nemzeti Számonkérő Szervezet. Ezt követően a szovjeturalom ismét változásokat hozott a rendvédelem tekintetében. A rendvédelmi állapot kritikus volt ezidőtájt. Rengeteg katona elesett a hadszíntéren, aki életben maradt hadifogságban tartották. A helyi közösségek, önkormányzatok ismét maguk próbálták kialakítani saját rendvédelmüket. A csendőrséget feloszlatták, a rendőrséget újjászervezték ban jött létre a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya, mely a belügyminisztérium hatáskörébe tartozott ban a módosításra került sor, létrehozva az Államrendőrség Államvédelmi Hatóságát től egészen a hatvanas évekig a rendőrség politikai 19 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., oldal 20 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 17

18 szolgálatot teljesített. Bár az évi XX. törvény, mely ugyebár szovjet mintára lett kialakítva nem említette meg, de a rendvédelmi szerveket az erőszakszervezetek közé sorolta. Az Országos Rendőrkapitányság 1954-ben alakult meg. Egyre több igazgatásrendészeti feladattal ruházták fel a rendőrséget, ekkor jött létre a Körzeti Megbízotti Szolgálat is Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 18

19 IV. Állami szervek a mai magyar rendvédelemben A közigazgatás állandó változása a rendészetre is kihat, hiszen tudjuk, hogy a rendészet a közizgatás része, a rendvédelemben részt vevő szervek, központi államigazgatási szervként működnek. Tekintsük meg tehát a mai magyar rendvédelemben részt vevő állami szerveket. IV.1 Minisztériumok 22 A közigazgatás egyik központi országos hatáskörű állami szervei a minisztériumok. A évi XLII. törvény 1. - a sorolja fel Magyarország minisztériumait, melyek a következők: Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium A törvény szerint a Belügyminisztérium illetve a belügyminiszter hatáskörébe tartozik többek közt a rendészet, közbiztonság, élet-, és vagyonvédelmi biztonság is. Jelenlegi belügyminiszterünk Dr. Pintér Sándor ban az Országgyűlés megszüntette a Belügyminisztériumot, így a rendészeti ügyek az Igazságügyi Minisztériumhoz kerültek ben azonban a Belügyminisztériumot visszaállították a minisztériumok közé, visszaadva az eredeti hatáskörét. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a közvetlenül kapcsolódik a kormányzati tevékenységhez, alatta helyezkednek el a végrehajtás minisztériumai illetve a főhivatalok, melyek közvetlenül a végrehajtásra irányuló tevékenységgel ellátott szervekért felelősek, megszervezik a legalapvetőbb társadalmi szükségletek (például a közbiztonság) kielégítését évi XLII. törvény évi XLII. törvény 2. (1) bekezdés ca) pont 24 Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010., 122.oldal 19

20 IV.2 Kormányhivatal 25 Szintén központi államigazgatási szerv, mely a kormánynak alárendelten működik. A évi XLIII. törvény rendelkezése szerint a rendvédelmi feladatok ellátásra is jogosult. A fővárosi-és a megyei kormányhivataloknak együttműködési kötelezettségük van a rendvédelmi szervekkel. Ez adatszolgáltatásra, információcserére vonatkozik, melyekkel természetesen elősegítik, megkönnyítik egymás munkáját. IV.3 Rendvédelmi szervek 26 Polgári nemzetbiztonsági szolgálat Hivatásos katasztrófavédelmi szerv Büntetés végrehajtási szervezet Rendőrség IV.3.1 A polgári nemzetbiztonsági szolgálat A kormány irányítása alatt, miniszter útján működő szerv. Az évi CXXV. törvény 27 rendelkezik a polgári nemzetbiztonsági szolgálat feladat köréről. A katasztrófa jellegű események megelőzése illetve bekövetkezése során a nemzetbiztonsági szolgálatoknak nagy segítséget nyújtanak az önkéntesekből alakuló civil szervezetek is. IV.3.2 Hivatásos katasztrófavédelmi szerv A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek van egy országos, központi szerve, fővárosiilletve megyei területi szervei, alattuk helyezkednek el a helyi katasztrófavédelmű kirendeltségi szervek, ide tartoznak a tűzoltóságok is. Feladatok a katasztrófa elleni védekezés, a veszélyhelyzet megelőzésére és felkészülésére vonatkozó cselekmények megszervezése, irányítása. Minden magyar állampolgárnak joga van hozzá, hogy részt vegyen a katasztrófa elleni védekezésben. A védekezésben illetve a katasztrófa okozta következmények felszámolásában a rendvédelmi szervek is közreműködnek, illetve külön civil szervezetek is részt vehetnek a feladat teljesítése során, például a 2000-ben történt árvízvédekezéskor Mártély község Polgárőr- Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasznú évi XLIII. törvény 70. (1) bekezdés évi XLIII. törvény 1 (5) bekezdés A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok végzik a feladataik teljesítéséhez szükséges technikai rendszerek, eszközök beszerzését, kutatását, fejlesztését és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos szakmai felkészítést mindezek érdekében együttműködnek egymással és más szervekkel. Ellátják a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a veszélyhelyzettel, valamint a váratlan támadással összefüggő törvényben meghatározott feladatokat. 20

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA

SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA SZAKDOLGOZAT MENYHÉRTNÉ CSIZMÁR ÉVA MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÁLLAMTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZIGAZGATÁS JOGI TANSZÉK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN SZERZŐ: MENYHÉRTNÉ

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐ FELADATAINAK ÉS HATÁSKÖREINEK A RENDSZERE SZAKDOLGOZAT

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐ FELADATAINAK ÉS HATÁSKÖREINEK A RENDSZERE SZAKDOLGOZAT Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék A HELYI ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐ FELADATAINAK ÉS HATÁSKÖREINEK A RENDSZERE SZAKDOLGOZAT Konzulens: dr. Bodnár Norbert Készítette: Pápai

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél

A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél A halottakkal kapcsolatos eljárás egészségügyi feladatai a fegyveres testületeknél Csizmár Attila sz. szds., egészségügyi tiszt MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FŐNÖKSÉG HM Tel.:

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be.

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként négy országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Földhivatali ügyfélfogadás Zircen Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Közigazgatási alapfogalmak

Közigazgatási alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Közigazgatási alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet (ideiglenes) dr. Bednay Dezső 2011 január Tartalomjegyzék I. Rész: A közigazgatás az állami szervek rendszerében

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Tanácsnok J A V A S L A T

Tanácsnok J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok J A V A S L A T Budapest - Főváros Bűnmegelőzési Charta elfogadására Készítette: Budapest Főváros Közgyűlése Városrendészeti Bizottsága Előterjesztő:

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom Megyei Kitüntető Címek alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben