Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban. -szakdolgozat- Miskolc, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban. -szakdolgozat- Miskolc, 2013."

Átírás

1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék A polgárőrség szerepe a rendészeti igazgatásban -szakdolgozat- Konzulens: Dr. Bodnár Norbert egyetemi tanársegéd Készítette: Szeles Tünde igazságügyi igazgatási alapszak Miskolc, 2013.

2 University of Miskolc Faculty of Law Department of Administrative Law The role of neighbourhood watch in the security administration -thesis- Tutor: Dr. Norbert Bodnár assistant professor Author: Tünde Szeles forensic administration base Miskolc,

3 Tartalom I. Bevezető... 5 II. Rendészet... 7 II.1 Rendészet, mint állami tevékenység... 7 II.2 A rendészet, mint tudományterület... 7 II.3 Alapfogalmak... 8 II.3.1 Rendészet... 8 II.3.2 Közigazgatás... 9 II.3.3 A rendészeti igazgatás III. A rendészet, rendvédelmi szervek kialakulása III.1 Történeti előzmény III.2 Magyar rendvédelmi szervek a történelemben III.2.1. Államalapítástól a XX. századig III.2.2. A XX. század első felében IV. Állami szervek a mai magyar rendvédelemben IV.1 Minisztériumok IV.2 Kormányhivatal IV.3 Rendvédelmi szervek IV.3.1 A polgári nemzetbiztonsági szolgálat IV.3.2 Hivatásos katasztrófavédelmi szerv IV.3.3 Büntetés végrehajtási szervezet IV.3.4 Rendőrség V. Rendőrség Önkormányzatok V.1 Állami vagy önkormányzati rendőrség? V.2 A rendőrség és az önkormányzatok kapcsolata napjainkban VI. A Polgárőrség VI.1 A polgárőrség mint civil szervezet

4 VI.2 A polgárőrség létrejöttének okai, előzményei VI.3 A Polgárőrség szervezeti felépítése VI.3.1 A polgárőr egyesületek VI.3.2 Területi Polgárőr Szövetségek VI.3.3 Országos Polgárőr Szövetség VI.4 A polgárőr VI.5 Az együttműködés VII. Összefoglalás VIII. Irodalmi jegyzék VIII.1 Szakkönyvek, szakcikkek: VIII.2 Jogszabályok: VIII.3 Internetes hivatkozások:

5 I. Bevezető Önkéntesen önmagunkért és mindenkiért 1. Ez a polgárőrök gyakori mottója. Egy alulról szerveződő, önkéntesekből létrejövő csoport a közrend, közbiztonság védelmében, mely olyan magas szintig jutott az állami igazgatásban, hogy a szervezetre vonatkozó szabályokat törvénybe foglalták. Dolgozatomban a teljesség tudatos hiányában kísérlem meg elhelyezni az állami szférában- és bemutatni a-polgárőrséget oly módon, hogy nagy hangsúlyt fektetek a megalakulásához szükséges körülményekre. Fokozatosan fogunk eljutni a dolgozatom pontos címének részletezéséhez, mert mielőtt a polgárőrségről fogok írni és tényszerű megállapításokat teszek a szervezetre, a szervezet működésére vonatkozóan, az előtt olyan elméleti és történelmi háttérrel gazdagítom az olvasót, melyből egyértelművé válhatnak a polgárőrségre vonatkozó meghatározások. A legnagyobbtól haladok majd a legkisebb felé. Ennek alapján tehát az első részben az államból fogok kiindulni, mégpedig az állam társadalmi rend fenntartásának funkciójából. A továbbiakban ennek eszközét, nevezetesen a rendészetet fogom vizsgálni. Bemutatom, mint a tudomány egyik területét és hangsúlyt fektetek arra, milyen fontos e tárgynak a vizsgálata a gyakorlatban történő sikeres működéshez. A második részben alapfogalmakkal ismertetem meg az olvasót. E szerint a rendészettel, a dolgozatomban kiemelkedő fontosságú állami tevékenységgel a közigazgatással és az előbb említetteket összekapcsolva, a rendészeti igazgatással. Fontos, hogy ezeket a fogalmakat elválasszuk egymástól és megértsük a különbségeket és az összefüggéseket szintén azért, hogy a későbbi megállapítások egyértelművé váljanak. A harmadik részben a múltba tekintünk vissza. A rendészti igazgatás alanyairól, a rendvédelmi szervekről fogok írni történelmi időszakonként, ezzel az érdekes kitekintéssel arra próbálom rávilágítani az olvasót, hogy felismerje milyen körülmények milyen hatással voltak (vannak) a rendvédelmi szervekre. A történelmi részt az átláthatóság érdekében kétfelé osztottam és az államalapítástól egészen az 1950-es évekig érintem egy-egy korszak rendészetét, rendészeti szerveit március 25. 5

6 Ezt követően, a jelenlegi rendvédelmi szervek kerülnek bemutatásra, és tudatosan hagyom a végére a rendőrséget. Hangsúlyozom, hogy érintőlegesen jellemzem a szerveket és azért hagyom legutoljára a rendőrséget, mert a későbbiekben ennek a szervnek lesz fontos szerepe a polgárőrségekkel kapcsolatban. Az ötödik részben a rendőrség és önkormányzatok kapcsolatáról írok. Tudományos véleményeket említek meg arra vonatkozóan, hogy a feladatok megoszlása a rendvédelem vagy a közigazgatás részét képezze- e, magyarul rendőrségi vagy önkormányzati hatáskörben legyenek bizonyos tevékenységek. Mit és mennyit adhatunk át az önkormányzatoknak a rendészeti feladatokból, centralizált vagy a decentralizált rendőrségi modell-e a célszerűbb Magyarországon? Ez a rész azért lesz érdekes, mert a későbbiek folyamán láthatjuk majd, hogy a polgárőrség alulról szerveződött és lassan látni a szervezet állami központosítására utaló jegyeket. Dolgozatom legutolsó részében foglalkozom magával a polgárőrséggel, megismertetem az olvasót kialakulásának előzményeivel, bemutatom a szervezetet, foglalkozom a rendőrséggel való együttműködésével, érzékeltetem, hogy mennyire fontos e szervezet működése a társadalmi rend biztosítása érdekében. Bízom abban, hogy mindeközben az olvasó már teljességében meg fogja érteni dolgozatom címének jelentését és annak tartalmát. 6

7 II. Rendészet II.1 Rendészet, mint állami tevékenység Az állam egy adott földrajzi területen élő társadalmat kormányozza. Törvényben meghatározott funkciói és feladatai közül egy bizonyos konkréttal foglalkozom, mégpedig a társadalmi rend fenntartásának vizsgálatával, melyet törvényekkel illetőleg rendfenntartó szervek közreműködésével valósít meg. Biztosítja az állampolgárok jogát az élethez, a tulajdonhoz, az állam ugyanis minden esetben a közjóra törekszik. Ahol nincs rend, ahol nincs fegyelem, ott megakad a fejlődés. Minden erőnkkel, minden törvényes eszközt bevetve biztosítanunk kell a rendet, hogy ezzel vessük el a fejlődés magvait. A rend fenntartása tehát az egyik legfontosabb állami feladat. Teljes bizonyossággal állítom, hogy az állam képes ennek a feladatnak a megvalósítására. Minden lehetőséget ki kell aknázni, törvényes keretek között életre kelteni úgy, hogy minden esetben alkalmazkodjunk az adott társadalomhoz, hűek maradjunk a demokratikus elvekhez, az emberi jogokat az alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartsuk. Ahhoz, hogy az államban rend legyen, egy olyan tevékenységre van szükség, mely megakadályozza maga a rend megzavarására irányuló cselekvéseket, magatartásokat, helyreállítja a már megzavart és felborított rendet. Ez az állami tevékenység pedig nem más, mint a rendészet. II.2 A rendészet, mint tudományterület 2 A rendészet a három hatalmi ág közül a végrehajtó hatalmon belül helyezkedik el, a demokratikus államban pedig a közigazgatás szervezetrendszerében foglal helyet. Mint ahogyan azt már előbb is említettem legfontosabb feladatai és céljai a rend fenntartása, a megzavart rend helyreállítása, a közbiztonság megteremtése. Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban megfelelően működjön, először elméletben kell megteremteni működésének stratégiáját. A rendészetnek maga a rendészet elmélete kínálhat eredményesen működő laboratóriumot. 3 Magával a rendészettel, mint kutatási tárggyal, több tudományág foglalkozott az elmúlt időben. Az új tudományterület létrehozásának igénye év után merült fel a rendszerváltó országokban, majd több uniós országban. Először Szlovákiában és Szlovéniában hoztak létre új tudományos akadémiákat, melyek már önálló tudományágként vételezték be a rendészet tanát. 2 Finszter Géza: A rendészet elmélete, KJK-Kerszöv, 2003., old. 3 Finszter Géza: A rendészet elmélete, KJK-Kerszöv, 2003., 10.oldal 7

8 Magyarországon a rendszerváltás után jöttek létre ilyesfajta törekvések. A demokratikus átalakulás ugyanis kívánta és követelte a rendészet jogi szabályozását. Ezek az újonnan született szükségletek elméleti megállapításokat igényeltek, így a rendészet, kutatási tárggyá vált. A kutatási irányok közül kétfélét különböztethetünk meg. Az egyikben a rendészet a megrendelő, itt a jogellenes emberi cselekedet a tárgy, a kutatásokhoz szükséges adatokat maga a rendészet adja esettanulmányokra alapozva és a kutatási eredményeket a rendészet használja fel elsőként. A másikban nem a rendészetet jelöljük meg megrendelőként, hanem például egy társadalmi igényt vagy a kutató elhatározását. Itt a tárgy a rendészet működése, a hozzáférés azonban nehéz a tapasztalati adatokhoz, így a következtetést a levezetést használhatjuk. A kutatás eredményeinek a felhasználója a civil társadalom. A kutatások a mai napig zajlanak, azonban rengeteg még a megválaszolatlan kérdés, a megoldásra váró probléma. Egy dolgot ellenben le kell szögeznünk: egy demokratikus államban a gyakorlati tevékenység meghatározására elméleti háttérre van szükség, tudományos véleményekre, mert ellenkező esetben a demokrácia törékennyé válik. A rendészetnek reagálni kell a tudomány megállapításaira. II.3 Alapfogalmak II.3.1 Rendészet 4 Mielőtt jobban belemerülnék dolgozatom témájába, először is szükségét érzem annak, hogy e tanulmányban gyakorta előforduló fogalmakkal tisztában legyünk. Mit jelent a rendészet? Azt már tudjuk, hogy a rendészet egy állami tevékenység melynek feladata a társadalmi rend fenntartása stb., de koncentráljunk magára a szóra. Érdekes, maga a rendészet szó hungaricum. Nincs idegen nyelvű megfelelője. Ami talán ennél is érdekesebb és fontosabb, hogy tisztázatlan a jelentéstartalma. Mindkét érdekesség nagyon megnehezíti a kutatók munkáit. Hisz gondoljunk csak bele: ha nem tudjuk pontosan lefordítani más nyelvre, akkor az idegen nyelvű megfelelője eleve más jelentés tartalommal bír, ilyenformán a külföldi szóhasználatok nem fedik le a magyar valóságot. Azt is megemlítettem, hogy a rendészet a közigazgatás részeként funkcionál és ez fontos tény lesz a későbbiek során. Ezt azért érzem szükségszerűnek tisztázni, mert ha meghalljuk azt a szót, hogy rendészet hajlamosak vagyunk arra, hogy csak és kizárólag a rendőrséggel, a rendvédelmi tevékenységekkel azonosítsuk. Ha vizuális 4 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 8

9 típusok vagyunk, lelki szemeink előtt csak a bilincs, a szirénázó autó, a fegyver, és maga a rendőri-, vagy esetleg a katonai jelenlét mutatkozik meg. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a rendészetben résztvevő állami szervek, amelyekről a későbbiek folyamán részletesebben írok, közigazgatási feladatokat látnak el, ez által közigazgatási szervként működnek. II.3.2 Közigazgatás 5 Ahol a közösségi ügyek jelentkeznek, ott jön létre a közigazgatás is, olyan ügyek tekintetében melyek megoldásához a társadalom hozzájárulása kell. A közösségi igazgatás, a közigazgatás első megjelenési formái először Kínában és Egyiptomban jöttek létre. Olyan országokban, ahol társadalmi összefogás kellett egy nagyobb feladat megoldása céljából. Ez pedig az öntözéses vízgazdálkodás volt. A közigazgatás alapja az, hogy a közügyek és magánügyek elkülönüljenek egymástól. Fontosnak tartom, hogy néhány mondatban beszéljünk a közigazgatásról, mint jellegzetes állami tevékenységről, melyet egy sajátos szervezetrendszer lát el. Tehát a közigazgatás egyrészről tevékenység, másrészről egy szervezetrendszer, amely meghatározott elemekből áll. A közigazgatás szó említésekor a társadalmi réteg magatartására is gondolunk, mely igazgatási tevékenységet lát el, mozgásban tartja a közigazgatás szervezetét. Tehát a közigazgatás három fő elemből tevődik össze: maga a tevékenység, a szervezet illetve a személyzet. Hosszú időn át a közigazgatást az államigazgatással azonosítottuk. Ennek oka pedig az volt, hogy a régi szocialista országok központosították a közigazgatás minden létező területét. Azonban 1990 óta, amikor kialakultak a helyi önkormányzatok, elkülönült egymástól az államigazgatás és a közigazgatás fogalmának esszenciája. Így jött létre az önkormányzati- illetőleg az állami igazgatás melyek együttesen alkotják magát a közigazgatást. A közigazgatást végző állami szerveket sokféleképpen tudnánk csoportosítani. Léteznek a hatalmi jogosítványokkal felruházott állami szervek, vannak olyanok, amelyek közérdekű szolgáltatásokat látnak el. A hatalmi jogosítványokkal felruházott szervek olyan döntéseket hoznak, amelyeket az állampolgároknak és szervezeteiknek tudomásul kell venni, magatartásukat igazítják hozzájuk, és ha ennek nem tesznek eleget, a hatalmi szervek erőszak útján is kikényszeríthetik. Vannak olyan szervek, melyek közszolgáltatásokat látnak el, közszükségleteket hajtanak végre, példának okáért ilyen a 5 Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010., oldal 9

10 gyógyítás vagy az oktatás is. A közigazgatás a hatalmi szervek rendszerében található. A hatalmi szerveknek három fő csoportjuk van: törvényhozást, végrehajtást, igazságszolgáltatást ellátó közigazgatási szervek. Az államigazgatási szervek-kivéve az önkormányzatokat- hierarchikusan épülnek fel, például az Országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartoznak a megyei-rendőrfőkapitányságok alattuk pedig városi rendőrkapitányságok és a rendőrőrsök helyezkednek el. Ha már a rendőrséget hoztam fel példának, amely a legtipikusabb rendészeti szerv, az eddigiek ismeretében is nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy olyan rendészetben részt vevő állami szerv, amely közigazgatási feladatokat lát el, rendelkezik a közigazgatási szervekre vonatkozó jellegzetességekkel. II.3.3 A rendészeti igazgatás A rendészetet, mint tipikus állam által működtetett tevékenységet végrehajtó szerveket, rendészeti szerveknek nevezzük. Ezeknek a szerveknek a tevékenysége a közigazgatás részeként is funkcionál és eme szervek tevékenysége eredménnyel hat ki a közrendre illetve a közbiztonságra. A rendészeti igazgatás a közigazgatásnak azon ága, amelyik a jogellenes emberi magatartásokból keletkező veszélyeket a legitim fizikai erőszak birtokában hárítja el. 6 A rendészeti igazgatásban megtaláljuk a közigazgatás általános ismérveit. A rendészeti igazgatás alanya a rendészeti szervezet, amelynek létesítése, irányítása és vezetése megfelel a közigazgatási szervezettel szemben támasztott általános követelményeknek. 7 Maga a rendészeti szerv közigazgatási hatóságként jár el, közhatalmi jogosítványokkal felruházva, egyoldalú akaratnyilatkozatot használva kötelezettségeket állapít meg az ügyfél terhére. A rendészet személyzetére vonatkozó követelmények, szakmai kritériumok megfelelnek a köztisztviselőkkel szemben lévő általános követelményekkel. A rendészeti szerv hierarchikusan épül fel. Az előbb említettek mellé még számos közigazgatási sajátosságot is tudnánk sorolni. Természetesen a rendészeti igazgatás sajátos jegyekkel is rendelkezik. Elég, ha csak az egyenruhára, gumibotra és más törvényes fizikai erőhatalom jelképeire gondolunk. A rendészeti igazgatást egy ún. megelőző tevékenységként is definiálhatjuk, hisz a jogellenes cselekmény megelőzésére szolgál, a jogsértések megállítására törekszik. A rendészeti igazgatás negatív sajátossága legfőképpen az, hogy itt az ember gyakorta összekeveri a közigazgatási tevékenységet magával a rendészeti beavatkozással. 6 Dr. Finszter Géza: A rendészeti rendszer alkotmányos és közjogi alapjai, Budapest, 2008., 9.3 fejezet 7 Finszter Géza: A rendészet elmélete KJK-Kerszöv, 2003., 201.oldal 10

11 Valóban nehezen választható el, a határok összemosódnak, ennek az oka rendészeti igazgatás kifejezés nehezen meghatározhatósága. Erről is egyébként az e területre jellemző tudományos műveletlenség tehet, ezért van nehéz dolga a kutatóknak, elemzőknek a rendészet, rendészeti igazgatás vizsgálatakor. 11

12 III. A rendészet, rendvédelmi szervek kialakulása III.1 Történeti előzmény A társadalmi rend fenntartása, a közbiztonság, a bűnmegelőzés állami tevékenységként először az egyiptomiaknál, rómaiaknál és a görögöknél jelent meg. Itt emelném ki Rómát. A jogrendszerünk római alapokra fektetett, ebből következik, hogy a rendészet csírái is a Rómában jelentek meg először. Köztudott és vitathatatlan tény, hogy Róma katonai jellegű társadalom volt. Az állam élén az uralkodó állt, munkáját a szenátus segítette, az együttes irányításuk alatt a fegyveres nép látott el meghatározott rendfenntartó tevékenységet. A nép lázadása nem igazán volt jellemző, ha erre került sor ugyanis, fizikai erőszak alkalmazásával leverték. A rendfenntartásban a fegyveres erők mellett a consulok, praetorok, aedilisek, lictorok jártak el. 8 Kitekintésképpen szeretnék megemlíteni egy európai országot, amely tipikus példája egy alulról szerveződő rendvédelemnek. Ez az ország pedig nem más, mint Anglia. Ezen a területen és más angol fennhatóság alá tartozó államban, tartományban I. Vilmos óta az államfő nem szólt bele a rendfenntartásba. A helyi közösségek maguk alakították ki ezt a tevékenységet, közös erővel védték a magántulajdont, vigyáztak a közbiztonságra, segítették a seriff munkáját. Anglia a tökéletes példája az angolszász rendészeti modellnek, melynek lényege, hogy lentről haladunk felfelé. Az alulról szervezett rendvédelemnek a későbbiek folyamán lesz jelentősége a dolgozatomban. 9 III.2 Magyar rendvédelmi szervek a történelemben III.2.1. Államalapítástól a XX. századig Államalapításunk idejében (Szent) István királyunk nevéhez fűződik a közigazgatás rendszer kialakítása, fejlődése. A vármegyék közigazgatási egységek voltak és a királyi vármegyerendszer jelentette a rendvédelem forrását. E mellett létezett az ún. falusi illetve városi rendvédelem is. Az igazságszolgáltatás is ebben az időben fejlődött ki. A vármegyék élén a várispánok álltak, akik ítélkezési és rendvédelmi feladatokat is elláttak, katonai helyettesük a hadnagy volt. 8 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 30. oldal 9 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 35. oldal 12

13 Szent László királyunk uralkodása idején szigorították a bűncselekmények szankcióit. Fontos feladatot képezett a lazulni látszó közbiztonság megerősítése. Akit lopáson értek felakasztották, a templomba menekülő tettest megvakították. A tettesek felderítéséért a királyi bíró felelt, ez jelentette a mai értelemben vett kezdetleges nyomozást. A nagy változást a rendvédelemben a királyi vármegyék nemesi vármegyékké való válása hozta. A nemesi vármegyék mellett a falvak rendvédelmét is megszervezték, ez utóbbi kiemelkedő jelentőséggel bírt. A falusi önkormányzatok élén a falusi bíró állt. A városok önkormányzatainak élén a városbíró helyezkedett el, ő volt felelős a rendfenntartásért. A városok polgárai is részt vettek a közrend, közbiztonság rendjének fenntartásában. A városok fertályokra tagolódtak, élükön a fertálymesterek álltak, akik éjjel-nappal rendfenntartó szolgálatot láttak el. A bűnösök kézre kerítését a poroszlók végezték, ők segítették a fertálymesterek munkáját ban Mátyás király trónra lépett és az uralkodása idején a közigazgatás és a rendvédelem teljesen megújult. Új törvényeket, rendeleteket alkotott. Ennek bizonyítéka a Decretum Maius törvénykönyv. Erdélyben másképpen működött a közigazgatás. Erdély élén a vajda állt. Joghatósága nem terjedt ki a székelyekre és a szászokra. Európa első kisebbségi autonómiája Erdélyhez köthető, mégpedig a szászokhoz. A magyar főurak közül választották a szebeni ispánt, aki a szászok élén állt II. András óta. Mátyás király pedig a királybírók kinevezési jogát a hét szász széknek adta át. A szász székek feleltek a közrend, közbiztonság fenntartásáért. A török hódoltság idején a legjelentősebb dolog, melyet meg kell említenünk, hogy az addig kialakult rendvédelmünket nem sikerült felszámolni a törököknek, sőt nagyon is alkalmazkodott az új körülményekhez. Ebben az időben vált nyilvánvalóvá az a tény, hogy a magyar rendvédelemnek a nyugat-európai modellt kell követnie, ennek alapján a rendvédelem legfontosabb ismérvei az alulról szerveződött rendvédelem, mely kiszolgálta és megszervezte a helyi közösségek igényeit, a rendvédelem irányítása pedig az önkormányzatok, mint ugyebár közigazgatási egységek abszolút joga volt. 11 Magyarország állami életében a XVIII. század változást hozott. A török uralom alóli felszabadulás után visszanyertük az állami önállósodás és az állami egység 10 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 11 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 13

14 visszaállításának feltételeit. Az osztrák-magyar monarchia idején a központosításra való törekvés volt jellemző. Ebben az időben jöttek létre a kormányszékek, melyek kizárólagosan az uralkodónak voltak alárendelve. A Helytartótanácsnak kiemelkedő szerep adatott, mely a közigazgatásban és a rendvédelemben is fontos szervként járt el. Fontos, említésre méltó, hogy a Helytartótanács kiadott egy ajánlást 1794-ben a közrend és a közbiztonság fenntartásáról. Mivel az ajánlás volt, így ugyebár kötelező erővel nem rendelkezett, azonban kiemelkedő hatással volt a rendészet fejlődésére. II. József a központosításra törekedett. Belekezdett a centralizált rendvédelem kiépítésébe ban Bécsben, egy rendelet látott napvilágot, amely a rendőri őrség megszervezésére irányult. Budán, Pesten és Pozsonyban létrejött a városi rendőrhivatal, de ezek inkább politikai feladatokkal voltak felruházva. Ez időben jöttek létre a Rendőr-igazgatóságok is néhány városban. Az tudnivaló, hogy II. József a halála előtt, minden rendeltét visszavonta, ebbe beletartoztak a rendőrségre vonatkozóak is. II. József halála után a rendek úgy látták jónak, hogy ismét törvénybe kell iktatni azt, hogy a király a törvények végrehajtására adhat ki rendeleteket, azonban a törvényekkel ellentmondó rendeleteket nem bocsáthat ki. De a végrehajtó hatalom tekintetében a törvények nem hátráltatták az uralkodót, amelybe beletartozott a közigazgatás is. A belügyeket és az igazgatási ügyeket a helytartótanács gyakorolta, mely élén a nádorral, központi igazgatási szervvé alakult ki. Az igazságügyi igazgatás azonban nem tartozott a hatáskörébe. A magyar kamara volt a másik központi szerv az országban, de az udvari kamara, ami Bécsben működött gyakorta beleavatkozott a magyar kamara ügyeibe. A hadügyek tekintetében például a rendek elismerték, hogy közös ügyről van szó, így a felsőfokú elintézése az udvari kamara jogosultságába tartozott. 12 Mielőtt továbbhaladnánk, fontosnak érzem, hogy néhány mondatot ejtsünk a pandúrokról és a csendbiztosokról, akik a XVIII. századi nemesi vármegyék közbiztonságáért és rendfenntartásáért feleltek. A csendbiztosok a pandúrok fölé voltak rendelve. A pandúroknak kevés volt a keresetük, ezért gyakran előfordult az, hogy megalkudtak a zsiványokkal, és eléggé alulképzettek voltak, így tehát a nyomozásaik nem igazán vezettek eredményre. A városok rendvédelmének vonatkozásában, a városok kerületekre és tizedekre tagolódtak, a rendre az utcakapitányok, a tizedesek és a tízházgazdák vigyáztak. A városkapitány Pesten és Budán tevékenykedett, az ő 12 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., 34. oldal 14

15 irányítása alá tartozott a rendvédelem és a közigazgatás. A Magyar Nemesi Testőrség a felvilágosult abszolutizmus idején született, magyar nemesek teljesítettek szolgálatot. Azoknak, akik be szerettek volna lépni a testőrségbe rengeteg kritériumnak kellett megfelelniük. A testi épség tökéletessége, a kifogástalan megjelenés, ez erkölcsi tisztaság illetve a magas fokú műveltségi szint, mind a feltételek közé sorolhatók. 13 Az es szabadságharc hatalmas mérföldkőnek számított a közigazgatás és rendvédelem tekintetében. A márciusi forradalom kitörésekor az egész közigazgatás vezetése a kormány kezében landolt. A forradalom és a szabadságharc idején a rendes közigazgatási szervek mellett, speciális szerveket is létrehoztak, melyek kimondottan a szabadságharc céljainak elérésre összpontosultak, ezek voltak a rendre felügyelő választmányok illetve a közcsendi bizottmányok. Ez utóbbi központi szerve a Pesti Közcsendi Bizottmány volt, mely megmozdulásaira az egész ország felfigyelt. A városok illetve a vármegyék népei mind csatlakoztak a nemzeti függetlenségért és a polgári átalakulás elérését célzó programhoz, számos vidéki városban kialakultak a Pesti Közcsendi Bizottmányhoz hasonló szervek, melyek az utóbbival összeköttetésben voltak, elfogadták annak irányítását és ezen túlmenően még a fegyveres polgárőrségüket is felajánlották a részére. Ez időben jött létre az Országos Rendőri Hivatal is, amely a rendvédelem központi, országos szintű szerve volt, hatáskörébe a közcsend és közbátorság fenntartása mellet még sok egyéb feladatkör is tartozott, melyek elsősorban a jóléti rendészet körébe sorolhatók. 14 Ezen túlmenően ebben az időben megszervezésre került a Nemzetőrség is. A Habsburg- Ház trónfosztása után Szemere Bertalan az 24 rendőri kerületre osztotta az országot, melyek élén rendőri felügyelők álltak. Ebben az időben látott napvilágot a csendőrség is, illetve a Legfőbb Rendőr Hatóság, mely utóbbi I. Ferenc József nyílt parancsa alapján hozták létre. Így jött létre a rendőr-minisztérium. A szabadságharc idején a közigazgatás rendezése ugyan elmaradt, bizonyos részintézkedések mégis történtek. A belügyminiszter egyesítette Buda és Pest városokat, újjászervezte az állami rendőrséget, létrehozta annak vidéki szervezetét. 15 A szabadságharc bukása utáni önkényuralom idején az egész magyar közigazgatás rendszerében változások következtek be. Magyarország teljesen 13 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 43. oldal 14 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 44. oldal 15 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., 87. oldal 15

16 elveszítette az önállóságát. A végrehajtó hatalom legfőbb birtokosa a császár volt, az ő alárendeltségébe tartoztak a miniszterek, hivatalnokok. Megtörtént a bíráskodás elválasztása a közigazgatástól. A neoabszolutizmus kezdetén a helytartóság volt a legfelsőbb kormányzó hatóság. A helytartóság hatáskörébe a polgári közigazgatás egésze beletartozott, ideértve a rendészetet is. A Bach-korszakban megkülönböztetésre került a falu és város. A városok egy fajtája a kerületi székvárosok voltak, ahol a rendészeti feladatok végrehajtásáért a rendőr igazgatóságok feleltek, a többi városban pedig a rendőri különítmények látták el a rendvédelmi szolgálatot. 16 A kiegyezést követően elmondható, hogy az egész magyar közigazgatás átalakult. A rendvédelem területén az osztrák érdekek ellentétben álltak a magyar érdekekkel. Az uralkodó ragaszkodott az önkényuralomban létrehozott rendvédelmi testületekhez, a magyarok azonban idegenkedtek tőlük. A kiegyezés után az országon belül a belső rendet a honvédség és a helyi karhatalom szervei biztosították. A honvédség s általában a honvédelem körüli igazgatási ügyek élén az honvédelmi miniszter állott. 17 Azonban a honvédség közigazgatási tevékenységet csak kivételesen látott el. A városi rendőrség visszaépült az önkormányzati szervezetbe. Ekkor került sor a fővárosi rendőrség államosítására is ben összesen hat csendőrkerület működött az országban, ezek együttesen alkották a magyar királyi csendőrséget, mely a belügyminiszter fennhatósága alá tartozott. Magyarországon a rendészet illetve rendvédelem a dualizmus korában vált európai szintűre. A dualizmus rendvédelmi szervezi a következők voltak: rendőrségek, M.kir. Csendőrség, M.kir. Pénzügyőrség és Vámhivatalok, Koronaőrség, Képviselőházi Őrség és a büntetés végrehajtás szerve. 18 III.2.2. A XX. század első felében A századforduló időszakában a rendvédelemért az önkormányzati-, illetve az állami rendőrségek feleltek. Az önkormányzatok fennhatósága alá tartoztak a városi rendőrségek, tehát a Belügyminiszter kizárólag az önkormányzatokon át tudott beleszólni a rendőrségek munkájába. Majd a századforduló közeledtével az önkormányzati rendőrségeket államosították. A közbiztonság javulása volt 16 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., oldal 17 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., 192.oldal 18 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., 45.oldal 16

17 megfigyelhető ebben az időszakban. A külföldi módszerek beépítése, a közigazgatás modernizálása, hozzájárult a magyar rendvédelem stabilizálódásához. Azonban az I. világháború megtörte ezt a fejlődést. Rengeteg változás következett be a közigazgatásban, számos feladat várt megoldásra, mely a közigazgatás szinte minden területére vonatkozott, ennek hatására felállításra került az Országos Hadigondozó Hivatal is. 19 A rendvédelmi szervekben dolgozó személyeket besorozták, így pótolni kellett a keletkezett hiányt. De szakképzett emberek hiányában ezt csak civil, a rendfenntartás tekintetében is tapasztalatlan személyekkel tudták kiegészíteni. A közbiztonság ugrásszerű romlása vezetett oda, hogy egy-egy közösségi csoportok érdekének védelmére civil szervezetek alakultak. Megalakult a Vörös Őrség, ami a Tanácsköztársaság bukása után meg is szűnt, ezt követően a rendőrséget államosították, ez azonban hosszú évekig tartó folyamat volt. A szervezet élén az Országos Rendőrfőkapitányi Hivatal helyezkedett el, alá tartoztak a nagyvárosi rendőr-főkapitányságok illetőleg a vidéki kapitányságok. Ekkor alakult meg a vízi rendészet. A közigazgatási szervek karhatalmi segítségként alkalmazhatták a rendőrséget. A REF és az ún. internálás olyan intézménynek számítottak a két világháború között, melyek jelentősen korlátozták az állampolgárok szabadságjogait. A közigazgatásban és az államigazgatásban a központosítás volt megfigyelhető. 20 A rendvédelem modernizálása a II. világháború közeledtével megállt, majd a háború ismét a honvédelemre kötelezte a rendvédelmi szervek állományát. A német megszállás ismét más irányba fordította a rendvédelem szervezését, német minta alapján lett kialakítva a rendszer. Ebben az időben terrorszervek működtek, ilyen volt a Nemzeti Számonkérő Szervezet. Ezt követően a szovjeturalom ismét változásokat hozott a rendvédelem tekintetében. A rendvédelmi állapot kritikus volt ezidőtájt. Rengeteg katona elesett a hadszíntéren, aki életben maradt hadifogságban tartották. A helyi közösségek, önkormányzatok ismét maguk próbálták kialakítani saját rendvédelmüket. A csendőrséget feloszlatták, a rendőrséget újjászervezték ban jött létre a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya, mely a belügyminisztérium hatáskörébe tartozott ban a módosításra került sor, létrehozva az Államrendőrség Államvédelmi Hatóságát től egészen a hatvanas évekig a rendőrség politikai 19 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai kiadó, Budapest, 1976., oldal 20 Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 17

18 szolgálatot teljesített. Bár az évi XX. törvény, mely ugyebár szovjet mintára lett kialakítva nem említette meg, de a rendvédelmi szerveket az erőszakszervezetek közé sorolta. Az Országos Rendőrkapitányság 1954-ben alakult meg. Egyre több igazgatásrendészeti feladattal ruházták fel a rendőrséget, ekkor jött létre a Körzeti Megbízotti Szolgálat is Christian László: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., 2011., oldal 18

19 IV. Állami szervek a mai magyar rendvédelemben A közigazgatás állandó változása a rendészetre is kihat, hiszen tudjuk, hogy a rendészet a közizgatás része, a rendvédelemben részt vevő szervek, központi államigazgatási szervként működnek. Tekintsük meg tehát a mai magyar rendvédelemben részt vevő állami szerveket. IV.1 Minisztériumok 22 A közigazgatás egyik központi országos hatáskörű állami szervei a minisztériumok. A évi XLII. törvény 1. - a sorolja fel Magyarország minisztériumait, melyek a következők: Belügyminisztérium Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium A törvény szerint a Belügyminisztérium illetve a belügyminiszter hatáskörébe tartozik többek közt a rendészet, közbiztonság, élet-, és vagyonvédelmi biztonság is. Jelenlegi belügyminiszterünk Dr. Pintér Sándor ban az Országgyűlés megszüntette a Belügyminisztériumot, így a rendészeti ügyek az Igazságügyi Minisztériumhoz kerültek ben azonban a Belügyminisztériumot visszaállították a minisztériumok közé, visszaadva az eredeti hatáskörét. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a közvetlenül kapcsolódik a kormányzati tevékenységhez, alatta helyezkednek el a végrehajtás minisztériumai illetve a főhivatalok, melyek közvetlenül a végrehajtásra irányuló tevékenységgel ellátott szervekért felelősek, megszervezik a legalapvetőbb társadalmi szükségletek (például a közbiztonság) kielégítését évi XLII. törvény évi XLII. törvény 2. (1) bekezdés ca) pont 24 Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010., 122.oldal 19

20 IV.2 Kormányhivatal 25 Szintén központi államigazgatási szerv, mely a kormánynak alárendelten működik. A évi XLIII. törvény rendelkezése szerint a rendvédelmi feladatok ellátásra is jogosult. A fővárosi-és a megyei kormányhivataloknak együttműködési kötelezettségük van a rendvédelmi szervekkel. Ez adatszolgáltatásra, információcserére vonatkozik, melyekkel természetesen elősegítik, megkönnyítik egymás munkáját. IV.3 Rendvédelmi szervek 26 Polgári nemzetbiztonsági szolgálat Hivatásos katasztrófavédelmi szerv Büntetés végrehajtási szervezet Rendőrség IV.3.1 A polgári nemzetbiztonsági szolgálat A kormány irányítása alatt, miniszter útján működő szerv. Az évi CXXV. törvény 27 rendelkezik a polgári nemzetbiztonsági szolgálat feladat köréről. A katasztrófa jellegű események megelőzése illetve bekövetkezése során a nemzetbiztonsági szolgálatoknak nagy segítséget nyújtanak az önkéntesekből alakuló civil szervezetek is. IV.3.2 Hivatásos katasztrófavédelmi szerv A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek van egy országos, központi szerve, fővárosiilletve megyei területi szervei, alattuk helyezkednek el a helyi katasztrófavédelmű kirendeltségi szervek, ide tartoznak a tűzoltóságok is. Feladatok a katasztrófa elleni védekezés, a veszélyhelyzet megelőzésére és felkészülésére vonatkozó cselekmények megszervezése, irányítása. Minden magyar állampolgárnak joga van hozzá, hogy részt vegyen a katasztrófa elleni védekezésben. A védekezésben illetve a katasztrófa okozta következmények felszámolásában a rendvédelmi szervek is közreműködnek, illetve külön civil szervezetek is részt vehetnek a feladat teljesítése során, például a 2000-ben történt árvízvédekezéskor Mártély község Polgárőr- Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasznú évi XLIII. törvény 70. (1) bekezdés évi XLIII. törvény 1 (5) bekezdés A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok végzik a feladataik teljesítéséhez szükséges technikai rendszerek, eszközök beszerzését, kutatását, fejlesztését és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos szakmai felkészítést mindezek érdekében együttműködnek egymással és más szervekkel. Ellátják a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a veszélyhelyzettel, valamint a váratlan támadással összefüggő törvényben meghatározott feladatokat. 20

A PARANCSNOKKÉPZÉS TUDOMÁNYOS, SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ÉS KÖVETÉSE. összefoglaló tanulmány a kutatásról

A PARANCSNOKKÉPZÉS TUDOMÁNYOS, SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ÉS KÖVETÉSE. összefoglaló tanulmány a kutatásról A PARANCSNOKKÉPZÉS TUDOMÁNYOS, SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ÉS KÖVETÉSE összefoglaló tanulmány a kutatásról Szerző: Dr. Dsupin Ottó kutatásvezető A tanulmány az alábbi résztanulmányok felhasználásával készült:

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete Szikinger István A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon tananyag az Esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása c. EQUAL-projekt számára I. A magyar rendőrség szervezete

Részletesebben

A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA

A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely pályázat A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA - értekezés a rendőrség bizalmi rendszerének helyzetéről Készítette: Pap Júlia Okleveles kriminológus Budapest, 2014. március

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére

Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Alkotmányjogi Tanszék Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére Konzulens: Dr. Panyi Béla

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra ELTE Jogi Kari Jegyzetek A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története, különös tekintettel a 20. századra Jogtörténeti vázlat Kedves Imre ELTE eötvös kiadó eötvös loránd tudományegyetem

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

ÁLDOZATVÉDELEM. Készítette: Halasi Anita 2008.

ÁLDOZATVÉDELEM. Készítette: Halasi Anita 2008. ÁLDOZATVÉDELEM Készítette: Halasi Anita 2008. 1 Bevezető gondolatok Mielőtt hozzákezdtem, illetve amikor először körvonalazódott a fejemben, hogy tanulmányomat az áldozatvédelem - áldozatsegítés tárgy

Részletesebben

TANULÓI TUDÁSTÁR. (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József. Lektorálta: Budapest

TANULÓI TUDÁSTÁR. (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József. Lektorálta: Budapest TANULÓI TUDÁSTÁR a (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József Lektorálta: 2014 Budapest 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó és útmutató Bevezető 1. A szakközépiskolai ágazati képzés és érettségi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Kuti Ferenc

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Kuti Ferenc TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Kuti Ferenc A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATAINAK FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK SZABÁLYAI BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Belügyi Rendészeti Ismeretek

Belügyi Rendészeti Ismeretek Belügyi Rendészeti Ismeretek Tansegédlet Társadalomismeret Tereptan Szabálysértések Büntetőjog Kriminalisztika Készült a TÁMOP 2.2.3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG

A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról A HITELES HELYEKTŐL AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSIG MÉRFÖLDKÖVEK A HAZAI KÖZIGAZGATÁS AUTOMATIZÁLÁSÁNAK ÉS A KORMÁNYZATI

Részletesebben

A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében

A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében Készítette: Szabó Róbert 2009. Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok...3 I. fejezet: Fogalomtisztázások...4 I. 1. Kriminálpolitika...4

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERET, KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS SZERVEZÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben