VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Alapszabálya 1

2 A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Küldöttgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. (Ptk.) 9. (2) bekezdésében foglalt - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.), továbbá a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) foglaltak alapján- az alábbi alapszabályt alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szövetség adatai: ( Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján, Ectv. 4..(3) bekezdésre figyelemmel) 1. A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége az önkormányzatiság elve alapuló területi polgárőr szövetség. 2. A szövetség neve: Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Rövidített elnevezés: Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Betűszóval való megjelölés: VeMPSZ 3. A VeMPSZ székhelye: 8200 Veszprém Bajcsy Zs. u A VeMPSZ működési területe: a VeMPSZ működési területe kiterjed a megye közigazgatási területére, valamint a megyével közvetlenül határos közigazgatási egységek földrajzi területére is,(ptv. 7. (3) bekezdés). 5. A VeMPSZ elektronikus levélcíme: 6. Az alapítás éve: Pecsétje: 8. Logója: 2

3 A szövetség célja: (Ptk.3:5.. c) pontja alapján) 9. A VeMPSZ célja: A Ptv. 7.. (5) bekezdésére figyelemmel: A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása, továbbá a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő polgárőr szervezetek törvényes, szakszerű, és célszerű működésének elősegítése. A VeMPSZ a Ptv. preambulumában meghatározott közfeladatokhoz (közbiztonság, közrend fenntartása állami feladathoz) kapcsolódóan az Ectv. 34. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhasznú tevékenységként kapcsolódóan folytatja a Ptv. 7.. (5) bekezdéseiben rögzített feladatainak teljesítését. Alapvető rendelkezések: 10. A VeMPSZ: a) nyilvántartott tagsággal rendelkezik (Ptk. 3:5.. d) pontja, Ptk. 3:63. (1) bekezdés) b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (Ectv (1) bekezdés a) pont); c) a szövetségi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult ( Ptk. 3:63. (3) bekezdés); d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban (Alapszabály) meghatározott tevékenységre fordítja (Ptk. 3:63. (4) bekezdés); e) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem is fogad el. (Ectv. 34. (1) bekezdés d) pont, és Ptv. 2. (2) bekezdés), f) a Ptv.-ben meghatározott együttműködés során közreműködik meghatározott állami, illetve önkormányzati feladatok ellátásában (Ptv. 6. (1)-(2) bekezdés); g) a közfeladatok ellátásával kapcsolatos adatai közérdekűek, tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait az Ectv. 30. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza a VeMPSZ hivatalos honlapján, (www.veszprem-polgarorseg.eoldal.hu) 3

4 11. A VeMPSZ: a) céljainak és feladatainak meghatározása során nem avatkozik be önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe mindaddig, amíg az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, az OPSZAlapszabályával, az OPSZ szabályzataival, az OPSZ közgyűlési határozataival, az OPSZ Felügyelő Bizottságának és az OPSZ Etikai Bizottságának határozataival, illetve az OPSZ elnökségi határozataival, valamint a VeMPSZ Alapszabályával, a VeMPSZ közgyűlésének határozataival, a VeMPSZ Felügyelő Bizottság határozataival és a VeMPSZ elnökség határozataival összhangban van. b) képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, megyei önkormányzatok, valamint más civil szervezetek előtt; összehangolja tagjai tevékenységét, együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei önkormányzattal, valamint a megyei rendőrfőkapitánysággal a polgárőri szolgálat feltételeinek fejlesztése érdekében. A VeMPSZ SZERVEZETE 12. A VeMPSZ szervezete: /1/ A tagjai: a. a VeMPSZ tagságából, b. a Küldöttgyűlés által megválasztott bizottságokból, c. a VeMPSZ elnökségéből, d. a járási koordinátorokból áll. /2/ A küldöttgyűlés és az Elnökség a VeMPSZ vezető testületei. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE (Ptk. 3:4. (2)-(3) bekezdés, Ptk. 3:67. alapján) 13. /1/ Polgárőr szervezetként a területileg illetékes Törvényszék által nyilvántartásba vett szervezet a VeMPSZ-be történő felvételének feltételét a Ptv. 8. (4), valamint az OPSZ Alapszabálya határozza meg. /2/ A VeMPSZ tagsági viszony a nyilvántartásba vett polgárőr egyesület belépési kérelmének avempsz elnöksége által történő elfogadásával keletkezik. 4

5 A VeMPSZ TAGSÁGA 14. A VeMPSZ tagsága aectv. 4 (2) bekezdése szerint a területileg Törvényszék által nyilvántartásba vett valamint a VeMPSZ által tagjai felvételt nyert polgárőr egyesületből áll (továbbiakban tagszervezetek). illetékes sorába 15. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. (Ptk. 3:67.. (2) bek.) 16. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabálya 17. pontja szerint a (bírósági nyilvántartásba vett) új polgárőr szervezet (Ptv. 2. (1) bekezdése a) - b) pont) a Ptv. 8. (4) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése mellett akkor vehető fel az OPSZ-be, ha magára nézve kötelezőnek elfogadja a saját székhely szerinti törvényszéknél bejegyzett megyei polgárőr szövetség alapszabályát és szabályzatait, és a megyei szövetség kérelme alapján tagjai közé felvette, és ennél a megyei polgárőr szövetségnél a szövetségi tagsága fennáll. A TAGFELVÉTEL RENDJE 17. Az új polgárőr szervezet (Ptv. 2. (1) bekezdés a) - b) pont) a VeMPSZ-hez és az OPSZ-hez történő tagfelvételére irányuló kérelmét a VeMPSZ-hez nyújtja be. A megalakult új polgárőr szervezet megyei polgárőr szövetségi tagfelvételéről a VeMPSZ elnöksége soron kívül határoz. A VeMPSZ elnöksége határozatát, vagy a felvétel elutasítására vonatkozó javaslatát az egyesület felvételi kérelmével haladéktalanul megküldi az OPSZ elnökének. Az OPSZ elnöksége a VeMPSZ és a kérelmező egyesületet egyaránt értesíti a határozatáról. A VeMPSZ TAGSÁG NYILVÁNTARTÁSA (Ptk. 3:5. d) pontja alapján) 18. A VeMPSZ tagnyilvántartásában rögzíteni kell a tagszervezet alábbi adatait: a. a tagszervezet neve, b. a tagszervezet székhelye, c. a tagszervezet törvényszéki nyilvántartási száma és a nyilvántartást vezető törvényszék megnevezése, d. a tagszervezet megalakulásának dátuma (a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedés napja), e. a tagszervezet törvényes képviselője és annak elérhetősége. 5

6 19. A tagszervezet (törvényes képviselője) a tagszervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást a tudomásszerzés napjától számított 15 napon belül bejelenti a VeMPSZ útján az OPSZ-nek. A bejelentéshez csatolni kell a közgyűlési jegyzőkönyvet (amennyiben a változás az alapszabály módosításával járt, és a bíróság jogerős döntést hozott a változtatásról) a VeMPSZ a megváltozott adatokat a nyilvántartásán haladéktalanul átvezeti. TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE (Ptk. 3:68. alapján) 20. /1/ A VeMPSZ tagsági jogviszony megszűnik: a) a tag egyesület kilépésével; b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; c) a tag egyesület kizárásával; /2/ Megszűnt tagsági viszony miatt a tagszervezetet törölni kell a megyei szövetség nyilvántartásából (és haladéktalanul értesíteni kell az OPSZ-t a törlésről). Tagsági viszonyt meg kell szüntetni: a) amely tagegyesület polgárőr szervezetként történő működését megszünteti, b) amely tagegyesület a tudomásra jutástól számított 30 nap alatt, de legkésőbb a megyei szövetség, vagy az OPSZ által meghosszabbított határidőn (póthatáridőn) belül nem zárja ki tagjai sorából azt a személyt, aki a Ptv. 10. (3) bekezdés c) pontja értelmében nem lehet polgárőr, c) amely tagegyesület nem rendelkezik a Ptv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott együttműködési megállapodással, d) amely tagegyesület a Ptv. 9. (1) - (2) bekezdésében meghatározott hatósági és egyéb feladatok teljesítéséhez szükséges, írásban kért adatszolgáltatást ismételt felszólításra sem teljesíti, e) amely tagegyesület a Ptv. 8. (4) bekezdésben foglaltaknak, valamint a VeMPSZ alapszabályában rögzített kötelezettsége ellenére szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból, felhívás ellenére sem tartja be az OPSZ, és a VeMPSZ alapszabályaiban vagy más szabályzatokban foglalt rá vonatkozó szabályokat, f) amely tagegyesület a pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét írásbeli felszólításban megjelölt időn belül, illetve az ésszerűen meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti, g) amely tagegyesület a tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésével az esedékességtől számított 60 napot meghaladó késedelembe esik, és a tagdíjfizetési kötelezettségét írásban közölt felszólítás ellenére további 30 napon belül sem teljesíti, h) amely tagegyesülettel a rendőr-főkapitányság az együttműködési megállapodást felfüggeszti vagy felmondja. i) A felmondásról a VeMPSZ küldöttgyűlése dönt (Ptk. 3:69. alapján). A felmondást határozatba kell foglalni. A határozatban az érintettet jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni kell, (Ptk. 3: :37.. ). 6

7 /2/ Kizárás: (Ptk. 3:70..) a) a kizárással kapcsolatos eljárást az elnökség kezdeményezi és a VeMPSZ Etikai Bizottsága vizsgálja ki. b) a kizárásról az Etikai Bizottság javaslata alapján Elnökség dönt. (Ptk. 3:70. alapján) c) a kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolni kell. A határozatban az érintettet a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni kell.(ptk. 3: :37..) A jogorvoslati kérelmet a küldöttgyűléshez címezve, de az elnökségnek kell benyújtani. A VeMPSZ TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Ptk. 3:71. (1) bekezdés a) pontja alapján) 21. A VeMPSZ tagnyilvántartásában is nyilvántartott polgárőr egyesületek a (Ptv. 2. (1) bekezdés) a tagegyesületi tagviszonyuk alapján azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 22. A tagszervezetek jogai: a) A VeMPSZ tagja jogosult a VeMPSZ tevékenységében részt venni. A Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában egy szavazati joggal rendelkezik, a VeMPSZ tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a VeMPSZ tevékenységéről, indítványt tehet a Küldöttgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira. Betekinthet a VeMPSZ nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni a VeMPSZ-nek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. b) A VeMPSZ valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és a VeMPSZ legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. A VeMPSZ tagjait egyenlő jogok illetik. c) A tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli küldöttgyűlés összehívását kezdeményezheti. 7

8 d) A VeMPSZ tagja tagsági jogait törvényes képviselője (bírósági nyilvántartásba bejegyzett vezető tisztségviselője) útján gyakorolhatja. e) tagszervezet tevékenységét, szervezeti rendjét és szabályait - a jogszabályok keretei között az OPSZ Alapszabályával, a VeMPSZ Alapszabályával valamint egyéb szabályzataival összhangban önállóan, sajátos helyi területi körülményeinek megfelelően határozza meg. f) tagszervezet célkitűzései megvalósítása érdekében feladatainak teljesítését a Ptv. 6. (1) bekezdésében meghatározott együttműködő szervekkel összehangolja. g) tagszervezet tagja, küldöttei és tisztségviselői útján részt vesz a VeMPSZ és az OPSZ munkájában. h) tagszervezet iratain jogosult az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete megjelölés és az OPSZ jelképének (védjegyének) használatára (Ectv. 8. (1) bekezdés), OPSZ alapszabály 26. pont d) alpontja). i) tagszervezet elektronikus úton rendszeresen megkapja a VeMPSZ testületi határozatait. j) tagszervezet betekinthet a testületi ülések jegyzőkönyveibe, emlékeztetőibe, azokról saját költségén másolatot készíthet, az SZMSZ, az elnökségi jegyzőkönyvek és határozatok a VEMPSZ honlapján külön fejezetbe legyenek olvashatóak. k) a VeMPSZ bármely szervének jogsértő határozata ellen - tudomására jutástól számított 30 napon belül - bírósági eljárást kezdeményezhet. l) részt vehet az OPSZ és a VeMPSZ által meghirdetett rendezvényeken és pályázatokon. m) delegálhatja vezetőjét az OPSZ és a VeMPSZ központi továbbképzéseire. 23. A tagszervezet köteles: a) megtartani a jogszabályokban, az OPSZ Alapszabályában, Szabályzatában, Etikai Szabályzatában és hatályos szabályzataiban, Közgyűlésének és elnökségének a határozataiban előírtakat, Szolgálati az OPSZ b) megtartani a VeMPSZ Alapszabályában a tagszervezetekre vonatkozó előírásokat, a VeMPSZ Közgyűlése és az elnökség határozatát, c) fizetni a közgyűlés által megállapított tagdíjat, d) a birtokolt OPSZ és VeMPSZ vagyontárgyat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idején felelősséggel tartozik, e) az OPSZ és a VeMPSZ tagsággal összefüggésben vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesíteni, f) szakmai tevékenységéről rendszeresen írásos beszámolót készíteni. 8

9 24. A tagszervezetek a megyei szövetség részére az előző évi tevékenységről tájékoztató jelentést és statisztikát a tárgyévet követő év február 15-ig készítik el és küldik meg a VeMPSZ részére. A VeMPSZ az előző évi tevékenységről tájékoztató jelentést és statisztikát az OPSZ részére a tárgyévet követő és február 28-ig készíti el és küldi meg. 25. A VeMPSZ az OPSZ alapszabálya 29. pont c) bekezdése szerint a tagszervezetek irányában az alábbi ellenőrzési és szakfelügyeleti jogot gyakorolja: a) az egyesületek szolgálatszervezési és szolgálatteljesítési tevékenysége, b) a rendőri szervekkel közös szolgálatok egyeztetése, teljesítése az együttműködési megállapodás szerint, c) az egyesületek járművét, a tulajdonos (VeMPSZ, OPSZ) a tulajdonát képező jármű használatát, okmányainak ellenőrzését, d) a megyei szinten közbiztonsági akciókban való részvétel szervezése, e) az egyesületek felkészültségi, képzettségi szintjének ellenőrzése, f) az egyesületei szintű oktatások segítése, g) a tagnyilvántartás naprakészségének ellenőrzése, h) az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott és az OPSZ-en keresztül, kapott és a VeMPSZ által elosztott támogatás felhasználásának ellenőrzése. 26. Az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott és az OPSZ-en keresztül, kapott költségvetési támogatásnak a tagegyesületek között történő szétosztásának normatív szabályai a hatályos BM rendelet határozza meg. 27. A megyei szövetség tagegyesülete saját alapszabályában a VeMPSZ Alapszabályával összhangban rögzíti: a. a polgárőr egyesület a Ptv ban foglaltaknak megfelelő célját, b. a megyei polgárőr szövetségi tagság és az országos polgárőr szövetségi tagság feltételeit és tagság megszűnésének eseteit, (Alapszabály 17. pont), c. annak elfogadását, miszerint a megyei polgárőr szövetség, amelynek tagja és szükség esetén az OPSZ - közvetlenül szakfelügyeleti jogot gyakorolhat a polgárőr egyesület felett, (Alapszabály 22. pont), d. az OPSZ-en, illetve a megyei polgárőr szövetségen keresztül kapott költségvetési támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettséget. 9

10 28. Az OPSZ és a VeMPSZ belső szabályzatai a tagszervezeteket érintő további jogokat és kötelezettségeket állapíthatnak meg, melyek nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokkal, és az Alapszabályban foglaltakkal. A tagszervezetek alapszabályai, és szabályzatai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályban, az OPSZ Alapszabályában és a VeMPSZ Alapszabályában, valamint belső szabályzataiban foglaltakkal. A TAGEGYESÜLET POLGÁRŐR TAGJAI 29. A polgárőr a Ptv.-ben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban közfeladatot ellátó személynek minősül. A polgárőr feladatot ellátó személyként és a magánéletében is köteles a polgárőrség eszmeiségéhez méltó magatartást tanúsítani. 30. A tagegyesület polgárőr tagja a Ptv. 10. (3) bekezdésében meghatározott olyan személy lehet, aki: a. a 18. életévét betöltötte, b. az egyesület alapszabályát, az OPSZ Alapszabályát és szabályzatait, valamint a VeMPSZ Alapszabályát magára nézve köztelezőnek fogadja el, c. kötelezettséget vállal a Ptv.-ben, az OPSZ Alapszabályában, a VeMPSZ Alapszabályában, és az egyesülete alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre, d. kötelezettséget vállal az egyesületi tagdíj fizetésére, e. cselekvőképes, büntetlen előéletű, és e feltételeknek való megfelelésről a Ptk.3:65 /2/bek. szerint jognyilatkozatot tesz, f. A polgárőrség által szervezett rendezvényen az OPSZ alapszabálya mellékletében foglalt szövegnek megfelelően fogadalmat tesz. 31. A Ptv. 10. (3) bekezdése c) pontja értelmében és az OPSZ alapszabály 33. pont e) alpontja alkalmazásában büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni előéletéről az a személy, aki a Btk ban foglaltak alapján a törvény erejénél fogva, vagy bírósági határozat alapján, vagy kegyelem útján mentesítésben részesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. 32. A polgárőr egyesület, valamint a köztestületté alakult OPSZ Alapszabálya elfogadása után esetlegesen megalakuló új területi polgárőrszövetség (Ptv. 2. (1) bekezdés b) pont) csak egy megyei polgárőr szövetség tagja lehet. 10

11 A VeMPSZ KÜLDÖTTGYŰLÉS (Ptk. 3:72. (1) bekezdése alapján) 33. A Küldöttgyűlés a VeMPSZ legfőbb döntéshozó szerve, melynek tagjai: a. a VeMPSZ vezető tisztségviselői, alelnökei, elnökségi tagjai (elnökség), b. a polgárőr szervezetek képviseletében a tagegyesület elnöke (képviselő), (Ptk. 3:16. alapján) c. bizottságok elnökei és tagjai, d. járási koordinátorok, e. az OPSZ közgyűlésére a VeMPSZ küldöttgyűlése nyolc fő küldöttet választ. A KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 34. Küldöttgyűlési képviselő csak polgárőrként tevékenykedő, polgárőr tagegyesület elnöke vagy helyettese lehet (Ptv. 8. (5) bekezdés). A küldöttgyűlés valamennyi tagja, képviselő. A küldött magát igazolja polgárőr igazolvánnyal és szavazni a polgárőr igazolványa felmutatásával lehetséges. A Küldöttgyűlési képviselő: a. egy át nem ruházható mandátummal rendelkezik - a Küldöttgyűlésen egy szavazata van, b. szavazati és tanácskozási joggal rendelkezik és felszólalással, véleménynyilvánítással részt vehet a Küldöttgyűlés munkájában, c. megkapja elektronikus úton a Küldöttgyűlés előterjesztéseit, határozat tervezeteit 10 nappal a küldöttgyűlés előtt, d. írásban kérdést, észrevételt, javaslatot tehet a VeMPSZ elnökségéhez, a VeMPSZ bizottságaihoz. 11

12 35. A küldöttgyűlési képviselő mandátuma megszűnik: a. a mandátumról történő írásbeli lemondásával, b. a polgárőr egyesületi vezető tisztségviselői megbízásának megszűnésével, c. visszahívással, d. elhalálozással. A KÜLDÖTTGYŰLÉS KÉPVISELŐ MEGVÁLASZTÁSÁNAK RENDJE (Ptk. 3:72. (3) bekezdése alapján) 36. A tagegyesület vezető tisztségviselőjévé választásával, mint egyesületi elnök a VeMPSZ küldöttgyűlésén, mint képviselői jogot gyakorol. A KÜLDÖTTGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE (Ptk. 3:71. (1) bekezdés b) pontja, Ptk. 3:73. és Ptk. 3:74 alapján) 37. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptv. 8. (6) bekezdés a) - e) pontjaiban foglaltaknak megfelelően: a. az Alapszabály megállapítása és módosítása, b. a VeMPSZ. megszűnésének, egyesület egyesülésének és szétválásának elhatározása, c. a VeMPSZ vezető tisztségviselői, alelnökei megválasztása, visszahívása, d. Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, e. Etikai bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, f. a VeMPSZ éves beszámoló, ezen belül az ügyvezető szervek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása, g. a VeMPSZ éves költségvetés elfogadása, h. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozóival köt, i. a jelenlegi és korábbi tagszervezetek, azok tagjai, vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok, vagy más egyesületi szervezetek tagjai elleni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés. j. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, k. a végelszámoló kijelölése, l. a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, m. az Etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása, n. tagszervezet tagsági viszonyának a jogviszony felmondása, a kizárásával kapcsolatba a fellebbezéssel kapcsolatos határozathozatalra. 12

13 A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA (Ptk.3:71.. (1) bekezdés d) pont, Ptk. 3:81.. alapján) 38. A Küldöttgyűlés (rendes Küldöttgyűlés) össze kell hívni a. évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejártát megelőző hónap utolsó napjáig b. 4 évenként tisztújítás céljából legkésőbb a tárgyév ötödik hónapjának utolsó napjáig (Ectv. 37. (2) bekezdés a) pont). c. a küldöttgyűlés nem nyilvános.(ptk. 3:73. /2/ bek.) 39. A tisztújító- és az éves küldöttgyűlés összevontan, a beszámoló küldöttgyűlés vonatkozó határnap figyelembevételével is megtartható. 40. A rendkívüli küldöttgyűlést össze kell hívni: (1) az ügyvezető szerv köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha: a. ha a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b. az szövetség előreláthatólag nem képes a tartozások esedékességekor teljesíteni; vagy c. az egyesület céljainak elérése veszélybe került. d. az elnökség tagjainak és a felügyelő bizottság a Ptk. 3:81. szerint, legalább kétharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, e.. a küldöttgyűlési képviselők egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, f. a bíróság elrendeli (Ectv. 11. (3) bekezdés b) pont), ga törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi, h. a Felügyelő Bizottság indítványozza (Ectv. 41. (4) bekezdés). 13

14 (2)Az (1) bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni. 41. A rendkívüli küldöttgyűlés összehívására esetében az Ectv. 41. (4) bekezdésében foglalt határidő az irányadó. A rendkívüli küldöttgyűlést szükség szerint a VeMPSZ elnöke - akadályoztatása estén a helyettesítésére jogosult tisztségviselő - hívja össze. Az Ectv. 41. (4) bekezdésében meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság is jogosult a Közgyűlés összehívására. 42. A rendes küldöttgyűlés illetve a tisztújító küldöttgyűlés összehívását a VeMPSZ elnöke, illetve az őt tartós távollétében helyettesítő nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja el. 43. A küldöttgyűlést írásban kézbesített meghívóval kell összehívni. A meghívónak tartalmazni kell a küldöttgyűlés pontos helyét és idejét, a javasolt (meghirdetett) napirendjét, valamint a képviselői mandátum igazolására vonatkozó kötelezettségre, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást. 44. Az évi rendes küldöttgyűlésre szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 15 (tizenöt) a rendkívüli küldöttgyűlését legalább 8 (nyolc) nappal kézhez vehetően kell kiküldeni, illetőleg kézbesíteni. 45. A meghívóval együtt, de legkésőbb a küldöttgyűlés napját megelőző tízedik napig kézbesíteni kell a javasolt (meghirdetett) napirendhez készült írásos előterjesztéseket (dokumentumokat). 46. A meghívókat és a javasolt napirendhez készült előterjesztéseket (dokumentumokat) elektronikus úton, szükség esetén, postai úton, faxon, vagy futárral kell kézbesíteni. A KÜLDÖTTGYŰLÉS ELNÖKE, A JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ, A HITELESÍTŐK ÉS A KÖZGYŰLÉS NYILVÁNOSSÁGA (Ptk.3:71.. (1) bekezdés d) pont, Ptk.3:73.. (2) bekezdés alapján) 14

15 47. A küldöttgyűlés levezető elnöke a VeMPSZ elnöke, vagy az általa kijelölt elnökhelyettes, vagy más elnökségi tag, ennek hiányában az Elnökség jelenlévő tagjai közül felkért személy. 48. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője a levezető elnök javaslatára a küldöttgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott személy. 49. A jegyzőkönyv hitelesítők a levezető elnök javaslatára a küldöttgyűlés által a jelenlevők küldöttgyűlési képviselők közül megválasztott legalább két személy. 50. A VeMPSZ küldöttgyűlése nem nyilvános. Azon a küldötteken és az ügyvezetésen kívül a küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívott és az alapszabály vagy a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A VeMPSZ küldöttgyűlésének nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható (Ectv. 37. (1) bekezdés, Ptk 3:73 /2/ bek.) A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE, A HATÁROZAT HOZATAL RENDJE, A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA (Ptk. 3:71. (1) bekezdés d) pontja, Ptk. 3:76. (1) - (2) bekezdés) 51. A küldöttgyűlés: a. Határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlési képviselők több, mint a fele jelen van, és ezt a küldöttgyűlési képviselők a polgárőr igazolvánnyal igazolják magukat és a jelenléti íven sajátkezű aláírásukkal igazolják, b. A szövetség alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, c. A szövetség céljának módosításához és megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, d. A vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik, e. A döntést a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal hozza, f. Minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetőleg azt a jelen lévő küldöttgyűlési tagok közül legalább húsz személy, név szerint indítványozza, g. Szavazategyenlőség esetén a időpontban újra kell tárgyalni. szavazat nem elfogadottnak tekintendő, s azt új 15

16 52. Titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében valamennyi, arra jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell venni. A határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. 53. A határozatképtelenség miatt 15 (tizenöt) napon belül megismételt újabb küldöttgyűlés a jelenlévő szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlési képviselők számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel hívják össze, és a szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlés tagok előzetesen írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire. 54. Napirendek, napirend kiegészítés (Ptk. 3:75..) /1/ A küldöttgyűlés meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott (5 nap) időn belül a tagok vagy a szövetségvezető szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával, /2/ A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmező a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy elutasítja, a küldöttgyűlés napirend elfogadásáról szóló határozathozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 55. A küldöttgyűlésről minden esetben hangfelvétel készül, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a. a megjelent és szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlési tagok számát és névsorát (jelenléti ív), b. a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását, c. az elfogadott határozatok pontos szövegét az évszámmal tört számot is feltüntetve, d. a leadott szavazatok számát és ezek arányát ( igen, nem, tartózkodás szerint), e. az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. A megtárgyalt dokumentumokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 16

17 56. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a legalább kettő megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő kézjegyével hitelesíti. A jegyzőkönyvbe az írásbeli felvételt és hitelesítést követően bármely küldöttgyűlési képviselő betekinthet, illetőleg, a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv kivonatot) kérhet. 57. A küldöttgyűlés határozatairól a VeMPSZ irodavezetője nyilvántartást vezet, amelybe kérésére - bármely tag betekinthet. A VeMPSZ működését illetően közérdekű, valamint a beszámolóira vonatkozó határozatok nyilvánosságára az Alapszabály 8. pontjának h) alpontja és az Ectv. 30. (1) bekezdése az irányadó. 58. A küldöttgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a küldöttgyűlés rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva: a. megnyitja a küldöttgyűlést, szünetet rendel el, b. megállapítja a határozatképességet, c. ismerteti a napirendet, d. az új napirendi pont javaslatot megszavaztatja, e. tájékoztatja a küldöttgyűlést a napirendi pontok tárgyalásának tervezett idejéről, f. az előadók, előterjesztő, hozzászólók részére megadja, és rendkívüli esetben megvonja a szót, g. összegzi, megfogalmazza, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, h. megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat, i. berekeszti a küldöttgyűlést, j. indokolt esetben korlátozhatja a hozzászólásokat, kérdések számát és a hozzászólások időtartamát, k. megállapíthatja a hozzászólások sorrendjét, l. a VeMPSZ tekintélyét és a Küldöttgyűlés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja, m. ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a küldöttgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, határozott időre vagy véglegesen kiutasíthatja a küldöttgyűlés. 17

18 A VeMPSZ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK BIZOTTSÁGAI 59. A VeMPSZ bizottságai: a. Jelölő- és Választási Bizottság, b. Felügyelő Bizottság, c. Etikai Bizottság. A küldöttgyűlés meghatározott feladatok ellátására más bizottságot is létre hozhat. A VeMPSZ JELÖLŐ ÉS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 60. A Jelölő és Választási bizottság elnökét és tagjait - járásonként egy-egy tagegyesületi elnök - a járási koordinátorokon keresztül a tagegyesületek javaslata alapján a küldöttgyűlés választja, A Jelölő és Választási Bizottság elnökévé és tagjaivá csak egyesületi elnöknek minősülő polgárőr választható meg. A Jelölő és Választási Bizottság az elnökét a megválasztásuk napján maguk közül választja meg. 61. A Jelölő és Választási Bizottság a. Megvizsgálja a küldöttgyűlési képviselő mandátumát, megállapítja a megvizsgált mandátum érvényességét vagy érvénytelenségét, javaslatot tesz a küldöttgyűlés levezető elnökéhez a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítására, b. A tisztújító küldöttgyűlés előtt a jelöltektől beszerzi azok bemutatkozó anyagát. A bemutatkozás tartalmazza a jelölt adatait, polgárőr múltját, esetleges elképzeléseit a választásra kerülő pozícióban. A bemutatkozó anyagot a tisztújító közgyűlés előtt legkésőbb 10 nappal elektronikus úton megküldi a küldötteknek. c. Javaslatot tesz a VeMPSZ elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására, d. A tisztújító küldöttgyűlésen a szavazás titkos szavazással történik. e. A feladatkörébe tartozik a szavazás szervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése. 18

19 A VeMPSZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 62. A VeMPSZ Felügyelő Bizottsága az elnökből és 2 fő további tagból, összesen 3 főből álló felügyelő szerv, amely testületként jár el, amelynek elnökévé és tagjává csak tagegyesületi tagnak minősülő polgárőr választható. Megválasztásuk titkos szavazással történik. 63. A Felügyelő Bizottság a munkáját a Ptk. 3:26-3:28 -a határozza meg /1/ Feladata a. ügyrendjét maga állapítja meg, b. tapasztalatairól a küldöttgyűlésen számol be, c. ellenőrzi a VeMPSZ működését és gazdálkodását, ennek során: - a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, - a VeMPSZ könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, - legalább negyedévenként ellenőrzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, a VeMPSZ vagyonával történő gazdálkodást, írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti beszámolóról, - ellenőrzi a vagyonmérleget és a vagyonleltárt, - ellenőrzi a tagszervezetek részére az OPSZ által és a VeMPSZ elosztásában odaítélt támogatások jogszerűségét és szerződésszerű felhasználását. - ellenőrzi a VeMPSZ által kötött egyéb szerződések végrehajtását. A felügyelő Bizottság a f), h) és i) szerinti ellenőrzéseiről szükség szerint jelentést készít, illetve tájékoztatást ad az Elnökség számára. /2/ A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a következő tisztújító küldöttgyűlésig terjedő időre szól. /3/ A felügyelő Bizottság megkeresésének a polgárőrök, a tagegyesületek a VeMPSZ képviselői kötelesek eleget tenni. 19

20 64. A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult: a. az Elnökség, a munkabizottságok ülésein megjelenni, azon tanácskozási joggal részt venni, b. a vezető testület, a munkabizottságok tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, c. az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és összehívását kezdeményezni abban az esetben, ha: - arról szerez tudomást, hogy a VeMPSZ működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapszabály, illetve a VeMPSZ vezető testülete határozataiba ütköző, vagy a szervezet, a tagság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, - vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. d. összehívni az intézkedésre jogosult vezető testületet (Küldöttgyűlés, Elnökség), ha annak összehívására az erre irányuló indítványmegtételétől számított 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, e. haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az Elnökség vagy a küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem tette meg. 65. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül négy fő jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 66. A Felügyelő Bizottság negyedévente legalább egy alkalommal tart ülést, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 67. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság jogkörét egyebekben az Ectv. 41. (1) - (5) bekezdés állapítja meg. 68. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a VeMPSZ elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a küldöttgyűlést. 20

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Községi Polgárőrség Szakoly. Alapszabály

Községi Polgárőrség Szakoly. Alapszabály Községi Polgárőrség Szakoly Alapszabály A Szakolyi Polgárőr Egyesület közgyűlése az 1993. január 15. napján kelt alapszabályát, melyet a SZ- SZ-B Megyei Bíróság Pk.60075/1993/2, 1993.03.30. ügyiratszámon

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

1 Alapszabály sablon Egyesület

1 Alapszabály sablon Egyesület 1 Alapszabály sablon A... EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elhatározva a... létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA

Az Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA Az Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA Az Országos Polgárőr Szövetség Közgyűlése a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 8. (6)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA 2012.

Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA 2012. Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. FEBRUÁR 25-ÉN MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK KGY/9/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL Az Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA Az Országos Polgárőr

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. Országos Polgárőr Szövetség 2013. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

ALAPSZABÁLYA. Országos Polgárőr Szövetség 2013. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Országos Polgárőr Szövetség ALAPSZABÁLYA 2013. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA AZ OPSZ KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. ÁPRILIS 6-ÁN A KGY12/2013. SZÁMÚ HATÁROZATA SZERINT ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL Az Országos Polgárőr

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE

A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE A HATÁRO ÁT YÚLÓ KEZDEMÉ YEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA (CESCI) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁ AK ÜGYRE DJE Előzmények A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2009. szeptember 25-én, 11. Pk. 61.285/2003/4.

Részletesebben