VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Alapszabálya 1

2 A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Küldöttgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. (Ptk.) 9. (2) bekezdésében foglalt - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.), továbbá a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) foglaltak alapján- az alábbi alapszabályt alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szövetség adatai: ( Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján, Ectv. 4..(3) bekezdésre figyelemmel) 1. A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége az önkormányzatiság elve alapuló területi polgárőr szövetség. 2. A szövetség neve: Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Rövidített elnevezés: Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Betűszóval való megjelölés: VeMPSZ 3. A VeMPSZ székhelye: 8200 Veszprém Bajcsy Zs. u A VeMPSZ működési területe: a VeMPSZ működési területe kiterjed a megye közigazgatási területére, valamint a megyével közvetlenül határos közigazgatási egységek földrajzi területére is,(ptv. 7. (3) bekezdés). 5. A VeMPSZ elektronikus levélcíme: 6. Az alapítás éve: Pecsétje: 8. Logója: 2

3 A szövetség célja: (Ptk.3:5.. c) pontja alapján) 9. A VeMPSZ célja: A Ptv. 7.. (5) bekezdésére figyelemmel: A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása, továbbá a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő polgárőr szervezetek törvényes, szakszerű, és célszerű működésének elősegítése. A VeMPSZ a Ptv. preambulumában meghatározott közfeladatokhoz (közbiztonság, közrend fenntartása állami feladathoz) kapcsolódóan az Ectv. 34. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhasznú tevékenységként kapcsolódóan folytatja a Ptv. 7.. (5) bekezdéseiben rögzített feladatainak teljesítését. Alapvető rendelkezések: 10. A VeMPSZ: a) nyilvántartott tagsággal rendelkezik (Ptk. 3:5.. d) pontja, Ptk. 3:63. (1) bekezdés) b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (Ectv (1) bekezdés a) pont); c) a szövetségi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult ( Ptk. 3:63. (3) bekezdés); d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban (Alapszabály) meghatározott tevékenységre fordítja (Ptk. 3:63. (4) bekezdés); e) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem is fogad el. (Ectv. 34. (1) bekezdés d) pont, és Ptv. 2. (2) bekezdés), f) a Ptv.-ben meghatározott együttműködés során közreműködik meghatározott állami, illetve önkormányzati feladatok ellátásában (Ptv. 6. (1)-(2) bekezdés); g) a közfeladatok ellátásával kapcsolatos adatai közérdekűek, tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait az Ectv. 30. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza a VeMPSZ hivatalos honlapján, (www.veszprem-polgarorseg.eoldal.hu) 3

4 11. A VeMPSZ: a) céljainak és feladatainak meghatározása során nem avatkozik be önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe mindaddig, amíg az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, az OPSZAlapszabályával, az OPSZ szabályzataival, az OPSZ közgyűlési határozataival, az OPSZ Felügyelő Bizottságának és az OPSZ Etikai Bizottságának határozataival, illetve az OPSZ elnökségi határozataival, valamint a VeMPSZ Alapszabályával, a VeMPSZ közgyűlésének határozataival, a VeMPSZ Felügyelő Bizottság határozataival és a VeMPSZ elnökség határozataival összhangban van. b) képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, megyei önkormányzatok, valamint más civil szervezetek előtt; összehangolja tagjai tevékenységét, együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei önkormányzattal, valamint a megyei rendőrfőkapitánysággal a polgárőri szolgálat feltételeinek fejlesztése érdekében. A VeMPSZ SZERVEZETE 12. A VeMPSZ szervezete: /1/ A tagjai: a. a VeMPSZ tagságából, b. a Küldöttgyűlés által megválasztott bizottságokból, c. a VeMPSZ elnökségéből, d. a járási koordinátorokból áll. /2/ A küldöttgyűlés és az Elnökség a VeMPSZ vezető testületei. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE (Ptk. 3:4. (2)-(3) bekezdés, Ptk. 3:67. alapján) 13. /1/ Polgárőr szervezetként a területileg illetékes Törvényszék által nyilvántartásba vett szervezet a VeMPSZ-be történő felvételének feltételét a Ptv. 8. (4), valamint az OPSZ Alapszabálya határozza meg. /2/ A VeMPSZ tagsági viszony a nyilvántartásba vett polgárőr egyesület belépési kérelmének avempsz elnöksége által történő elfogadásával keletkezik. 4

5 A VeMPSZ TAGSÁGA 14. A VeMPSZ tagsága aectv. 4 (2) bekezdése szerint a területileg Törvényszék által nyilvántartásba vett valamint a VeMPSZ által tagjai felvételt nyert polgárőr egyesületből áll (továbbiakban tagszervezetek). illetékes sorába 15. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. (Ptk. 3:67.. (2) bek.) 16. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabálya 17. pontja szerint a (bírósági nyilvántartásba vett) új polgárőr szervezet (Ptv. 2. (1) bekezdése a) - b) pont) a Ptv. 8. (4) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése mellett akkor vehető fel az OPSZ-be, ha magára nézve kötelezőnek elfogadja a saját székhely szerinti törvényszéknél bejegyzett megyei polgárőr szövetség alapszabályát és szabályzatait, és a megyei szövetség kérelme alapján tagjai közé felvette, és ennél a megyei polgárőr szövetségnél a szövetségi tagsága fennáll. A TAGFELVÉTEL RENDJE 17. Az új polgárőr szervezet (Ptv. 2. (1) bekezdés a) - b) pont) a VeMPSZ-hez és az OPSZ-hez történő tagfelvételére irányuló kérelmét a VeMPSZ-hez nyújtja be. A megalakult új polgárőr szervezet megyei polgárőr szövetségi tagfelvételéről a VeMPSZ elnöksége soron kívül határoz. A VeMPSZ elnöksége határozatát, vagy a felvétel elutasítására vonatkozó javaslatát az egyesület felvételi kérelmével haladéktalanul megküldi az OPSZ elnökének. Az OPSZ elnöksége a VeMPSZ és a kérelmező egyesületet egyaránt értesíti a határozatáról. A VeMPSZ TAGSÁG NYILVÁNTARTÁSA (Ptk. 3:5. d) pontja alapján) 18. A VeMPSZ tagnyilvántartásában rögzíteni kell a tagszervezet alábbi adatait: a. a tagszervezet neve, b. a tagszervezet székhelye, c. a tagszervezet törvényszéki nyilvántartási száma és a nyilvántartást vezető törvényszék megnevezése, d. a tagszervezet megalakulásának dátuma (a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedés napja), e. a tagszervezet törvényes képviselője és annak elérhetősége. 5

6 19. A tagszervezet (törvényes képviselője) a tagszervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást a tudomásszerzés napjától számított 15 napon belül bejelenti a VeMPSZ útján az OPSZ-nek. A bejelentéshez csatolni kell a közgyűlési jegyzőkönyvet (amennyiben a változás az alapszabály módosításával járt, és a bíróság jogerős döntést hozott a változtatásról) a VeMPSZ a megváltozott adatokat a nyilvántartásán haladéktalanul átvezeti. TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE (Ptk. 3:68. alapján) 20. /1/ A VeMPSZ tagsági jogviszony megszűnik: a) a tag egyesület kilépésével; b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; c) a tag egyesület kizárásával; /2/ Megszűnt tagsági viszony miatt a tagszervezetet törölni kell a megyei szövetség nyilvántartásából (és haladéktalanul értesíteni kell az OPSZ-t a törlésről). Tagsági viszonyt meg kell szüntetni: a) amely tagegyesület polgárőr szervezetként történő működését megszünteti, b) amely tagegyesület a tudomásra jutástól számított 30 nap alatt, de legkésőbb a megyei szövetség, vagy az OPSZ által meghosszabbított határidőn (póthatáridőn) belül nem zárja ki tagjai sorából azt a személyt, aki a Ptv. 10. (3) bekezdés c) pontja értelmében nem lehet polgárőr, c) amely tagegyesület nem rendelkezik a Ptv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott együttműködési megállapodással, d) amely tagegyesület a Ptv. 9. (1) - (2) bekezdésében meghatározott hatósági és egyéb feladatok teljesítéséhez szükséges, írásban kért adatszolgáltatást ismételt felszólításra sem teljesíti, e) amely tagegyesület a Ptv. 8. (4) bekezdésben foglaltaknak, valamint a VeMPSZ alapszabályában rögzített kötelezettsége ellenére szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból, felhívás ellenére sem tartja be az OPSZ, és a VeMPSZ alapszabályaiban vagy más szabályzatokban foglalt rá vonatkozó szabályokat, f) amely tagegyesület a pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét írásbeli felszólításban megjelölt időn belül, illetve az ésszerűen meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti, g) amely tagegyesület a tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésével az esedékességtől számított 60 napot meghaladó késedelembe esik, és a tagdíjfizetési kötelezettségét írásban közölt felszólítás ellenére további 30 napon belül sem teljesíti, h) amely tagegyesülettel a rendőr-főkapitányság az együttműködési megállapodást felfüggeszti vagy felmondja. i) A felmondásról a VeMPSZ küldöttgyűlése dönt (Ptk. 3:69. alapján). A felmondást határozatba kell foglalni. A határozatban az érintettet jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni kell, (Ptk. 3: :37.. ). 6

7 /2/ Kizárás: (Ptk. 3:70..) a) a kizárással kapcsolatos eljárást az elnökség kezdeményezi és a VeMPSZ Etikai Bizottsága vizsgálja ki. b) a kizárásról az Etikai Bizottság javaslata alapján Elnökség dönt. (Ptk. 3:70. alapján) c) a kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolni kell. A határozatban az érintettet a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni kell.(ptk. 3: :37..) A jogorvoslati kérelmet a küldöttgyűléshez címezve, de az elnökségnek kell benyújtani. A VeMPSZ TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI (Ptk. 3:71. (1) bekezdés a) pontja alapján) 21. A VeMPSZ tagnyilvántartásában is nyilvántartott polgárőr egyesületek a (Ptv. 2. (1) bekezdés) a tagegyesületi tagviszonyuk alapján azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 22. A tagszervezetek jogai: a) A VeMPSZ tagja jogosult a VeMPSZ tevékenységében részt venni. A Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában egy szavazati joggal rendelkezik, a VeMPSZ tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a VeMPSZ tevékenységéről, indítványt tehet a Küldöttgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira. Betekinthet a VeMPSZ nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni a VeMPSZ-nek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. b) A VeMPSZ valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és a VeMPSZ legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. A VeMPSZ tagjait egyenlő jogok illetik. c) A tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli küldöttgyűlés összehívását kezdeményezheti. 7

8 d) A VeMPSZ tagja tagsági jogait törvényes képviselője (bírósági nyilvántartásba bejegyzett vezető tisztségviselője) útján gyakorolhatja. e) tagszervezet tevékenységét, szervezeti rendjét és szabályait - a jogszabályok keretei között az OPSZ Alapszabályával, a VeMPSZ Alapszabályával valamint egyéb szabályzataival összhangban önállóan, sajátos helyi területi körülményeinek megfelelően határozza meg. f) tagszervezet célkitűzései megvalósítása érdekében feladatainak teljesítését a Ptv. 6. (1) bekezdésében meghatározott együttműködő szervekkel összehangolja. g) tagszervezet tagja, küldöttei és tisztségviselői útján részt vesz a VeMPSZ és az OPSZ munkájában. h) tagszervezet iratain jogosult az Országos Polgárőr Szövetség tagszervezete megjelölés és az OPSZ jelképének (védjegyének) használatára (Ectv. 8. (1) bekezdés), OPSZ alapszabály 26. pont d) alpontja). i) tagszervezet elektronikus úton rendszeresen megkapja a VeMPSZ testületi határozatait. j) tagszervezet betekinthet a testületi ülések jegyzőkönyveibe, emlékeztetőibe, azokról saját költségén másolatot készíthet, az SZMSZ, az elnökségi jegyzőkönyvek és határozatok a VEMPSZ honlapján külön fejezetbe legyenek olvashatóak. k) a VeMPSZ bármely szervének jogsértő határozata ellen - tudomására jutástól számított 30 napon belül - bírósági eljárást kezdeményezhet. l) részt vehet az OPSZ és a VeMPSZ által meghirdetett rendezvényeken és pályázatokon. m) delegálhatja vezetőjét az OPSZ és a VeMPSZ központi továbbképzéseire. 23. A tagszervezet köteles: a) megtartani a jogszabályokban, az OPSZ Alapszabályában, Szabályzatában, Etikai Szabályzatában és hatályos szabályzataiban, Közgyűlésének és elnökségének a határozataiban előírtakat, Szolgálati az OPSZ b) megtartani a VeMPSZ Alapszabályában a tagszervezetekre vonatkozó előírásokat, a VeMPSZ Közgyűlése és az elnökség határozatát, c) fizetni a közgyűlés által megállapított tagdíjat, d) a birtokolt OPSZ és VeMPSZ vagyontárgyat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idején felelősséggel tartozik, e) az OPSZ és a VeMPSZ tagsággal összefüggésben vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesíteni, f) szakmai tevékenységéről rendszeresen írásos beszámolót készíteni. 8

9 24. A tagszervezetek a megyei szövetség részére az előző évi tevékenységről tájékoztató jelentést és statisztikát a tárgyévet követő év február 15-ig készítik el és küldik meg a VeMPSZ részére. A VeMPSZ az előző évi tevékenységről tájékoztató jelentést és statisztikát az OPSZ részére a tárgyévet követő és február 28-ig készíti el és küldi meg. 25. A VeMPSZ az OPSZ alapszabálya 29. pont c) bekezdése szerint a tagszervezetek irányában az alábbi ellenőrzési és szakfelügyeleti jogot gyakorolja: a) az egyesületek szolgálatszervezési és szolgálatteljesítési tevékenysége, b) a rendőri szervekkel közös szolgálatok egyeztetése, teljesítése az együttműködési megállapodás szerint, c) az egyesületek járművét, a tulajdonos (VeMPSZ, OPSZ) a tulajdonát képező jármű használatát, okmányainak ellenőrzését, d) a megyei szinten közbiztonsági akciókban való részvétel szervezése, e) az egyesületek felkészültségi, képzettségi szintjének ellenőrzése, f) az egyesületei szintű oktatások segítése, g) a tagnyilvántartás naprakészségének ellenőrzése, h) az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott és az OPSZ-en keresztül, kapott és a VeMPSZ által elosztott támogatás felhasználásának ellenőrzése. 26. Az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott és az OPSZ-en keresztül, kapott költségvetési támogatásnak a tagegyesületek között történő szétosztásának normatív szabályai a hatályos BM rendelet határozza meg. 27. A megyei szövetség tagegyesülete saját alapszabályában a VeMPSZ Alapszabályával összhangban rögzíti: a. a polgárőr egyesület a Ptv ban foglaltaknak megfelelő célját, b. a megyei polgárőr szövetségi tagság és az országos polgárőr szövetségi tagság feltételeit és tagság megszűnésének eseteit, (Alapszabály 17. pont), c. annak elfogadását, miszerint a megyei polgárőr szövetség, amelynek tagja és szükség esetén az OPSZ - közvetlenül szakfelügyeleti jogot gyakorolhat a polgárőr egyesület felett, (Alapszabály 22. pont), d. az OPSZ-en, illetve a megyei polgárőr szövetségen keresztül kapott költségvetési támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettséget. 9

10 28. Az OPSZ és a VeMPSZ belső szabályzatai a tagszervezeteket érintő további jogokat és kötelezettségeket állapíthatnak meg, melyek nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokkal, és az Alapszabályban foglaltakkal. A tagszervezetek alapszabályai, és szabályzatai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályban, az OPSZ Alapszabályában és a VeMPSZ Alapszabályában, valamint belső szabályzataiban foglaltakkal. A TAGEGYESÜLET POLGÁRŐR TAGJAI 29. A polgárőr a Ptv.-ben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban közfeladatot ellátó személynek minősül. A polgárőr feladatot ellátó személyként és a magánéletében is köteles a polgárőrség eszmeiségéhez méltó magatartást tanúsítani. 30. A tagegyesület polgárőr tagja a Ptv. 10. (3) bekezdésében meghatározott olyan személy lehet, aki: a. a 18. életévét betöltötte, b. az egyesület alapszabályát, az OPSZ Alapszabályát és szabályzatait, valamint a VeMPSZ Alapszabályát magára nézve köztelezőnek fogadja el, c. kötelezettséget vállal a Ptv.-ben, az OPSZ Alapszabályában, a VeMPSZ Alapszabályában, és az egyesülete alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre, d. kötelezettséget vállal az egyesületi tagdíj fizetésére, e. cselekvőképes, büntetlen előéletű, és e feltételeknek való megfelelésről a Ptk.3:65 /2/bek. szerint jognyilatkozatot tesz, f. A polgárőrség által szervezett rendezvényen az OPSZ alapszabálya mellékletében foglalt szövegnek megfelelően fogadalmat tesz. 31. A Ptv. 10. (3) bekezdése c) pontja értelmében és az OPSZ alapszabály 33. pont e) alpontja alkalmazásában büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni előéletéről az a személy, aki a Btk ban foglaltak alapján a törvény erejénél fogva, vagy bírósági határozat alapján, vagy kegyelem útján mentesítésben részesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. 32. A polgárőr egyesület, valamint a köztestületté alakult OPSZ Alapszabálya elfogadása után esetlegesen megalakuló új területi polgárőrszövetség (Ptv. 2. (1) bekezdés b) pont) csak egy megyei polgárőr szövetség tagja lehet. 10

11 A VeMPSZ KÜLDÖTTGYŰLÉS (Ptk. 3:72. (1) bekezdése alapján) 33. A Küldöttgyűlés a VeMPSZ legfőbb döntéshozó szerve, melynek tagjai: a. a VeMPSZ vezető tisztségviselői, alelnökei, elnökségi tagjai (elnökség), b. a polgárőr szervezetek képviseletében a tagegyesület elnöke (képviselő), (Ptk. 3:16. alapján) c. bizottságok elnökei és tagjai, d. járási koordinátorok, e. az OPSZ közgyűlésére a VeMPSZ küldöttgyűlése nyolc fő küldöttet választ. A KÜLDÖTTGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 34. Küldöttgyűlési képviselő csak polgárőrként tevékenykedő, polgárőr tagegyesület elnöke vagy helyettese lehet (Ptv. 8. (5) bekezdés). A küldöttgyűlés valamennyi tagja, képviselő. A küldött magát igazolja polgárőr igazolvánnyal és szavazni a polgárőr igazolványa felmutatásával lehetséges. A Küldöttgyűlési képviselő: a. egy át nem ruházható mandátummal rendelkezik - a Küldöttgyűlésen egy szavazata van, b. szavazati és tanácskozási joggal rendelkezik és felszólalással, véleménynyilvánítással részt vehet a Küldöttgyűlés munkájában, c. megkapja elektronikus úton a Küldöttgyűlés előterjesztéseit, határozat tervezeteit 10 nappal a küldöttgyűlés előtt, d. írásban kérdést, észrevételt, javaslatot tehet a VeMPSZ elnökségéhez, a VeMPSZ bizottságaihoz. 11

12 35. A küldöttgyűlési képviselő mandátuma megszűnik: a. a mandátumról történő írásbeli lemondásával, b. a polgárőr egyesületi vezető tisztségviselői megbízásának megszűnésével, c. visszahívással, d. elhalálozással. A KÜLDÖTTGYŰLÉS KÉPVISELŐ MEGVÁLASZTÁSÁNAK RENDJE (Ptk. 3:72. (3) bekezdése alapján) 36. A tagegyesület vezető tisztségviselőjévé választásával, mint egyesületi elnök a VeMPSZ küldöttgyűlésén, mint képviselői jogot gyakorol. A KÜLDÖTTGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE (Ptk. 3:71. (1) bekezdés b) pontja, Ptk. 3:73. és Ptk. 3:74 alapján) 37. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptv. 8. (6) bekezdés a) - e) pontjaiban foglaltaknak megfelelően: a. az Alapszabály megállapítása és módosítása, b. a VeMPSZ. megszűnésének, egyesület egyesülésének és szétválásának elhatározása, c. a VeMPSZ vezető tisztségviselői, alelnökei megválasztása, visszahívása, d. Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, e. Etikai bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, f. a VeMPSZ éves beszámoló, ezen belül az ügyvezető szervek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása, g. a VeMPSZ éves költségvetés elfogadása, h. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, felügyelő bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozóival köt, i. a jelenlegi és korábbi tagszervezetek, azok tagjai, vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok, vagy más egyesületi szervezetek tagjai elleni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés. j. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, k. a végelszámoló kijelölése, l. a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, m. az Etikai Bizottság éves beszámolójának elfogadása, n. tagszervezet tagsági viszonyának a jogviszony felmondása, a kizárásával kapcsolatba a fellebbezéssel kapcsolatos határozathozatalra. 12

13 A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA (Ptk.3:71.. (1) bekezdés d) pont, Ptk. 3:81.. alapján) 38. A Küldöttgyűlés (rendes Küldöttgyűlés) össze kell hívni a. évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási (mérlegbeadási) határidő lejártát megelőző hónap utolsó napjáig b. 4 évenként tisztújítás céljából legkésőbb a tárgyév ötödik hónapjának utolsó napjáig (Ectv. 37. (2) bekezdés a) pont). c. a küldöttgyűlés nem nyilvános.(ptk. 3:73. /2/ bek.) 39. A tisztújító- és az éves küldöttgyűlés összevontan, a beszámoló küldöttgyűlés vonatkozó határnap figyelembevételével is megtartható. 40. A rendkívüli küldöttgyűlést össze kell hívni: (1) az ügyvezető szerv köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha: a. ha a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b. az szövetség előreláthatólag nem képes a tartozások esedékességekor teljesíteni; vagy c. az egyesület céljainak elérése veszélybe került. d. az elnökség tagjainak és a felügyelő bizottság a Ptk. 3:81. szerint, legalább kétharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, e.. a küldöttgyűlési képviselők egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, f. a bíróság elrendeli (Ectv. 11. (3) bekezdés b) pont), ga törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi, h. a Felügyelő Bizottság indítványozza (Ectv. 41. (4) bekezdés). 13

14 (2)Az (1) bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni. 41. A rendkívüli küldöttgyűlés összehívására esetében az Ectv. 41. (4) bekezdésében foglalt határidő az irányadó. A rendkívüli küldöttgyűlést szükség szerint a VeMPSZ elnöke - akadályoztatása estén a helyettesítésére jogosult tisztségviselő - hívja össze. Az Ectv. 41. (4) bekezdésében meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság is jogosult a Közgyűlés összehívására. 42. A rendes küldöttgyűlés illetve a tisztújító küldöttgyűlés összehívását a VeMPSZ elnöke, illetve az őt tartós távollétében helyettesítő nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja el. 43. A küldöttgyűlést írásban kézbesített meghívóval kell összehívni. A meghívónak tartalmazni kell a küldöttgyűlés pontos helyét és idejét, a javasolt (meghirdetett) napirendjét, valamint a képviselői mandátum igazolására vonatkozó kötelezettségre, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást. 44. Az évi rendes küldöttgyűlésre szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 15 (tizenöt) a rendkívüli küldöttgyűlését legalább 8 (nyolc) nappal kézhez vehetően kell kiküldeni, illetőleg kézbesíteni. 45. A meghívóval együtt, de legkésőbb a küldöttgyűlés napját megelőző tízedik napig kézbesíteni kell a javasolt (meghirdetett) napirendhez készült írásos előterjesztéseket (dokumentumokat). 46. A meghívókat és a javasolt napirendhez készült előterjesztéseket (dokumentumokat) elektronikus úton, szükség esetén, postai úton, faxon, vagy futárral kell kézbesíteni. A KÜLDÖTTGYŰLÉS ELNÖKE, A JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ, A HITELESÍTŐK ÉS A KÖZGYŰLÉS NYILVÁNOSSÁGA (Ptk.3:71.. (1) bekezdés d) pont, Ptk.3:73.. (2) bekezdés alapján) 14

15 47. A küldöttgyűlés levezető elnöke a VeMPSZ elnöke, vagy az általa kijelölt elnökhelyettes, vagy más elnökségi tag, ennek hiányában az Elnökség jelenlévő tagjai közül felkért személy. 48. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője a levezető elnök javaslatára a küldöttgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott személy. 49. A jegyzőkönyv hitelesítők a levezető elnök javaslatára a küldöttgyűlés által a jelenlevők küldöttgyűlési képviselők közül megválasztott legalább két személy. 50. A VeMPSZ küldöttgyűlése nem nyilvános. Azon a küldötteken és az ügyvezetésen kívül a küldöttgyűlés összehívására jogosult által meghívott és az alapszabály vagy a küldöttgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A VeMPSZ küldöttgyűlésének nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható (Ectv. 37. (1) bekezdés, Ptk 3:73 /2/ bek.) A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE, A HATÁROZAT HOZATAL RENDJE, A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA (Ptk. 3:71. (1) bekezdés d) pontja, Ptk. 3:76. (1) - (2) bekezdés) 51. A küldöttgyűlés: a. Határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlési képviselők több, mint a fele jelen van, és ezt a küldöttgyűlési képviselők a polgárőr igazolvánnyal igazolják magukat és a jelenléti íven sajátkezű aláírásukkal igazolják, b. A szövetség alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, c. A szövetség céljának módosításához és megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, d. A vezető tisztségviselők választása titkos szavazással történik, e. A döntést a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal hozza, f. Minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetőleg azt a jelen lévő küldöttgyűlési tagok közül legalább húsz személy, név szerint indítványozza, g. Szavazategyenlőség esetén a időpontban újra kell tárgyalni. szavazat nem elfogadottnak tekintendő, s azt új 15

16 52. Titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében valamennyi, arra jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell venni. A határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. 53. A határozatképtelenség miatt 15 (tizenöt) napon belül megismételt újabb küldöttgyűlés a jelenlévő szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlési képviselők számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel hívják össze, és a szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlés tagok előzetesen írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire. 54. Napirendek, napirend kiegészítés (Ptk. 3:75..) /1/ A küldöttgyűlés meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott (5 nap) időn belül a tagok vagy a szövetségvezető szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával, /2/ A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmező a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy elutasítja, a küldöttgyűlés napirend elfogadásáról szóló határozathozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 55. A küldöttgyűlésről minden esetben hangfelvétel készül, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a. a megjelent és szavazati joggal rendelkező küldöttgyűlési tagok számát és névsorát (jelenléti ív), b. a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását, c. az elfogadott határozatok pontos szövegét az évszámmal tört számot is feltüntetve, d. a leadott szavazatok számát és ezek arányát ( igen, nem, tartózkodás szerint), e. az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. A megtárgyalt dokumentumokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 16

17 56. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a legalább kettő megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő kézjegyével hitelesíti. A jegyzőkönyvbe az írásbeli felvételt és hitelesítést követően bármely küldöttgyűlési képviselő betekinthet, illetőleg, a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv kivonatot) kérhet. 57. A küldöttgyűlés határozatairól a VeMPSZ irodavezetője nyilvántartást vezet, amelybe kérésére - bármely tag betekinthet. A VeMPSZ működését illetően közérdekű, valamint a beszámolóira vonatkozó határozatok nyilvánosságára az Alapszabály 8. pontjának h) alpontja és az Ectv. 30. (1) bekezdése az irányadó. 58. A küldöttgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a küldöttgyűlés rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva: a. megnyitja a küldöttgyűlést, szünetet rendel el, b. megállapítja a határozatképességet, c. ismerteti a napirendet, d. az új napirendi pont javaslatot megszavaztatja, e. tájékoztatja a küldöttgyűlést a napirendi pontok tárgyalásának tervezett idejéről, f. az előadók, előterjesztő, hozzászólók részére megadja, és rendkívüli esetben megvonja a szót, g. összegzi, megfogalmazza, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, h. megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat, i. berekeszti a küldöttgyűlést, j. indokolt esetben korlátozhatja a hozzászólásokat, kérdések számát és a hozzászólások időtartamát, k. megállapíthatja a hozzászólások sorrendjét, l. a VeMPSZ tekintélyét és a Küldöttgyűlés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja, m. ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a küldöttgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, határozott időre vagy véglegesen kiutasíthatja a küldöttgyűlés. 17

18 A VeMPSZ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK BIZOTTSÁGAI 59. A VeMPSZ bizottságai: a. Jelölő- és Választási Bizottság, b. Felügyelő Bizottság, c. Etikai Bizottság. A küldöttgyűlés meghatározott feladatok ellátására más bizottságot is létre hozhat. A VeMPSZ JELÖLŐ ÉS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 60. A Jelölő és Választási bizottság elnökét és tagjait - járásonként egy-egy tagegyesületi elnök - a járási koordinátorokon keresztül a tagegyesületek javaslata alapján a küldöttgyűlés választja, A Jelölő és Választási Bizottság elnökévé és tagjaivá csak egyesületi elnöknek minősülő polgárőr választható meg. A Jelölő és Választási Bizottság az elnökét a megválasztásuk napján maguk közül választja meg. 61. A Jelölő és Választási Bizottság a. Megvizsgálja a küldöttgyűlési képviselő mandátumát, megállapítja a megvizsgált mandátum érvényességét vagy érvénytelenségét, javaslatot tesz a küldöttgyűlés levezető elnökéhez a küldöttgyűlés határozatképességének megállapítására, b. A tisztújító küldöttgyűlés előtt a jelöltektől beszerzi azok bemutatkozó anyagát. A bemutatkozás tartalmazza a jelölt adatait, polgárőr múltját, esetleges elképzeléseit a választásra kerülő pozícióban. A bemutatkozó anyagot a tisztújító közgyűlés előtt legkésőbb 10 nappal elektronikus úton megküldi a küldötteknek. c. Javaslatot tesz a VeMPSZ elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására, d. A tisztújító küldöttgyűlésen a szavazás titkos szavazással történik. e. A feladatkörébe tartozik a szavazás szervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése. 18

19 A VeMPSZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 62. A VeMPSZ Felügyelő Bizottsága az elnökből és 2 fő további tagból, összesen 3 főből álló felügyelő szerv, amely testületként jár el, amelynek elnökévé és tagjává csak tagegyesületi tagnak minősülő polgárőr választható. Megválasztásuk titkos szavazással történik. 63. A Felügyelő Bizottság a munkáját a Ptk. 3:26-3:28 -a határozza meg /1/ Feladata a. ügyrendjét maga állapítja meg, b. tapasztalatairól a küldöttgyűlésen számol be, c. ellenőrzi a VeMPSZ működését és gazdálkodását, ennek során: - a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, - a VeMPSZ könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, - legalább negyedévenként ellenőrzi a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását, a VeMPSZ vagyonával történő gazdálkodást, írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti beszámolóról, - ellenőrzi a vagyonmérleget és a vagyonleltárt, - ellenőrzi a tagszervezetek részére az OPSZ által és a VeMPSZ elosztásában odaítélt támogatások jogszerűségét és szerződésszerű felhasználását. - ellenőrzi a VeMPSZ által kötött egyéb szerződések végrehajtását. A felügyelő Bizottság a f), h) és i) szerinti ellenőrzéseiről szükség szerint jelentést készít, illetve tájékoztatást ad az Elnökség számára. /2/ A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a következő tisztújító küldöttgyűlésig terjedő időre szól. /3/ A felügyelő Bizottság megkeresésének a polgárőrök, a tagegyesületek a VeMPSZ képviselői kötelesek eleget tenni. 19

20 64. A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult: a. az Elnökség, a munkabizottságok ülésein megjelenni, azon tanácskozási joggal részt venni, b. a vezető testület, a munkabizottságok tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, c. az intézkedésre jogosult vezető szervezetet tájékoztatni és összehívását kezdeményezni abban az esetben, ha: - arról szerez tudomást, hogy a VeMPSZ működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapszabály, illetve a VeMPSZ vezető testülete határozataiba ütköző, vagy a szervezet, a tagság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, - vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. d. összehívni az intézkedésre jogosult vezető testületet (Küldöttgyűlés, Elnökség), ha annak összehívására az erre irányuló indítványmegtételétől számított 30 (harminc) napon belül nem kerül sor, e. haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az Elnökség vagy a küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem tette meg. 65. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül négy fő jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 66. A Felügyelő Bizottság negyedévente legalább egy alkalommal tart ülést, üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 67. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság jogkörét egyebekben az Ectv. 41. (1) - (5) bekezdés állapítja meg. 68. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja a VeMPSZ elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a küldöttgyűlést. 20

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének

Részletesebben

KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a 2014. december 29. napján megtartott közgyűlésen meghozott határozatok tartalma és a 2013. évi V. tv. rendelkezései szerint 2 A KÖZSÉGI POLGÁRŐR

Részletesebben

TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A. egységes szerkezetbe foglalva

TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A. egységes szerkezetbe foglalva TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetbe foglalva A TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) az 1992-ben alapított

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB

BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB BÉKÉSCSABAI ELŐRE ÚSZÓ KLUB ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben a közgyűlés által 2015. január 23. napján elfogadott (dőlt betűvel szedett ) módosítással I. A SPORTEGYESÜLET JOGÁLLÁSA, CÉLJA 1. A Békéscsabai

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 20142015 2 I. Általános Rendelkezések 1. Egyesület neve: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Rövidítve: EGVE angolul: ASSOCIATION OF THE

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Az Angyalföldi Szociális Egyesület. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

Az Angyalföldi Szociális Egyesület. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya Az Angyalföldi Szociális Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 Az Angyalföldi Szociális Egyesület Alapszabálya 1. Alapvető rendelkezések 1) Az egyesület neve: Angyalföldi

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Preambulum A alapító tagok (13 fő) közgyűlése 2011. május 20. napján - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1) Az

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Waldorf-Ház Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Waldorf-Ház Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a tagok közös, tartós az alapszabályban (továbbiakban: Alapszabály) meghatározott

Részletesebben