Budapest fővárosi választmány.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest fővárosi választmány."

Átírás

1 II. Budapest fővárosi választmány. Második évi működésünkről kívánunk ez alkalommal röviden beszámolni. S a midőn ezt tesszük, már eleve önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy vájjon az első évben elért eredményhez képest haladásról adhatunk-e számot avagy visszaesés mutatkozik-e itt is. mint egyleteink legtöbbjénél. Ha tekintetbe veszszük, hogy napjainkban a különféle társadalmi bajok orvoslására alakult egyletek mily nagy száma hivatkozik társadalmunk áldozatkészségére, s hogy e tekintetben valóságos verseny kapott lábra, mely folyton ujabb és leleményeseb!) eszközökkel igyekezik a közönség érdeklődését fentartani és fokozni és további áldozatokra birni a már-már kimerülő társadalmat: teljességgel nincs okunk megütközni azon, ha azt tapasztaljuk, hogy közönségünk érdeklődése egy oly egylet iránt, a mely csak kissé hosszabb múlttal dicsekszik, s a mely a folyton alakuló ujabbakkal szemben az újdonság ingerét nélkülözi, oly mértékben, a mint azt a kitűzött czél méltán megérdemelné, nem fokozódik: közös e baj csaknem valamennyi jótékony egyletünkkel s ha az EMKE nem sorozható ezek közé, bizonysága ez annak, hogy a nemzet, a társadalom teljes tudatával bir annak, hogy az EMKE nemzeti missiót teljesít akkor, a midőn a magyarság erősítésén munkál oly pontokon, hol az komolyan veszélyeztetve van, s hogy oly feladattal áll szemben, melynek megoldása nem rövid idő kérdése, hanem csak évek hosszú során át kifejtett lankadatlan, odaadó és türelmes munkálkodás utján várható, melyhez a nemzet folytonos és osztatlan támogatása elengedhetlen 'feltétel. A választmányunk által második évi működése folyamán elért eredmény bizonyítja, hogy társadalmunk áldozatkészsége nem lankadt, mert bár a számszerű eredmény jóval mögötte marad az első évinek, ez mindazonáltal jelentékenynek mondható, ha tekintetbe vesszük, hogy az egyleti életből merített tapasztalás szerint az alakulás éve az. mely a legnagyobb eredményt szokta felmutatni, s melyet rendszerint némi visszaesés követ. Ürömünkre szolgál elmondhatni, hogy ez választmányunknál nerc következett be. legalább korántsem oly inertekben, mint a minőre az,első év fényes sikerei után el lehettünk készülve, s ha ez eredményt a következő években is sikerül biztositanunk, elmondhatjuk, hogy választmányunk betöltötte feladatát, hogy megfelelt ama várakozásoknak, a melyek hozzá joggal köthetők. Működésünk nem az egyleti czélok közvetlen szolgálatában, hanem csaknem kizárólag az erőgyűjtésnek minél szélesebb alapokon való eszközlésében állván, az alábbiakban első sorban elősoroljuk mindazt, a mit e tekintetben tehettünk, számszerű kitüntetésével az elért eredménynek. A lefolyt évben összesen 2901 gyűjtő-persely lett átvizsgálva, a melyeknek tartalma összesen 3954 fit 11 krt tett ki. A bevételek főbb tételei ezen kívül: tagsági dijakból befolyt 2873 fit :,0 kr. az évi EMKE-bál tiszta jövedelme 1100 frt 14 kr. Üszszes bevétel 7927 frt 78 kr. 1

2 A kiadás ezzel szemben a következő: Tiszti fizetések: Khayll Elemér pénztárnok tiszteletdija 499 frt 92 kr; Pauss Ferencz pénzbeszedö fizetése 13 hóra 780 frt; Puskás József pénzbeszedő fizetése 10 hóra 324 frt: összesen 1603 frt 92 ki-. Egyéb kisebb kiadások a számlák szerint 72 frt 98 kr. Összes kiadás tehát 1676 frt 90 kr.. a mihez még a Sehlesinger S. pénzbeszedő részére a múltban teljesített működéséért megszavazott 300 frt. továbbá a Kényi Dezső jegyző tiszteletdija fejében az évi működéséért folyósított 100 frt. összesen tehát 400 frt hozzáadandó lévén, a kiadások főösszege kitesz 2076 frt 90 krt. levonva ezen összeget a fennebb kimutatott 7927 frt 75 krból, marad tiszta jövedelem 6250 frt 85 kr, mely összeg nagy része a központba beszállittatott. Az alapszabályok rendelkezései értelmében a fiókok, illetve választmányok feljogositvák. hogy a tiszta jövedelem 25"/ 0 -át kezelési költségekre fordíthassák. Az első évben a választmány e jogával élni nem kívánt, a lefolyt egyesületi évben azonban arról győződvén meg. hogy ugy a pénztári ügyvitel, mint a pénzbeszedés tekintetében csak ugy biztositható a kellő eredmény, ha e teendők ellátására anyagi erőnkhöz mért fizetéssel javadalmazott egyének alkalmaztatnak, e czimen személyi járandóságok fejében jelentékeny költségtöbblet merült fel. mely azonban még mindig nem multa felül a tiszta jövedelem 25'7,,-át s 1676 frt 90 krt, mint az évet terhelő kiadást véve alapul, a tiszta jövedelemnek csupán 21'4%-át tette ki. A választmány a lefolyt évben azon tapasztalatot tette, hogy az általa kiosztott gyűjtő-perselyek szerkezete nem felel meg teljesen a czélnak. a mennyiben a szerkezet nem zárta ki azt. hogy a perselyek tartalmához hozzájutni ne lehessen. A f. évi márczius hó 17-én tartott választmányi ülésen ennélfogva elhatároztatott, hogy a perselyek átalakíttassanak, s egyúttal azok uj szerkezete véglegesen megállapittatott. Összesen eddigelé 850 persely lőn ekként átalakítva, a melyekből 233 már is kiosztatott. A perselyek tartalmának beszedése alkalmával igen sok nehézségnek a kútforrása azon körülmény, hogy a gyűjtő-perselyek tulajdonosainak lakásai vagy tévesen jegyezvék be. vagy pedig lakás-változás folytán nem található fel az illető. A választmány ennek folytán f. évi márcz. hó 17-én tartott ülésében azt határozta, hogy az összes persely-tartók lakásai évnegyedenként átvizsgáltassanak, s azoknak névjegyzéke, a kik feltalálhatók nem voltak. Kamermayer Károly polgármester alelnök ur elé terjesztessék, a ki megteendi a szükséges intézkedéseket arra nézve, hogy a lakások a bejelentő hivatal utján kipuhatoltassanak. A tagok számában a lefolyt évben csökkenés mutatkozik. Volt ugyanis a mult évben 1565 tag: uj tagokul beléptek 38-an. Összesen Elköltözés, vagy halálozás utján kevesbedett a tagok száma 100-al. a mihez egy feloszlott egyesület is. mint volt egyesületi tag hozzáadandó lévén, a veszteség a tagokban 101. A tagok száma tehát ez idő szerint Örökös tagokul beléptek az egyesületije: egy névtelen hölgy 500 forinttal, dr. Pap Samu és neje. eddigi 600 frtos alapítványuk kiegészítéséül befizetett 400 írttal. Uj alapító tagokká lettek: 1. Dr. Brüll Ignáczné. választmányunk V. ker. elnöknője 100 írttal és 2. Dr. Wagner Géza választmányunk ellenőre 100 írttal. A tisztviselői karban változás nem merült fel. Elnök: gróf Desseívffy Aurél. Alelnökök: Kamermayer Károly polgármester és Horváth Gyula or.-z. képviselő. Jegyzők: Hindy Kálmán és Kényi Dezső. Pénztárnok: Khayll Elemér. Ellenőr: dr. Wagner Géza. Ezen kivül a pénztár feletti főfelügyeletet ez évben is kiváló ügyszeretettel és buzgalommal lovag Falk Zsigmond kir. tanácsos ur látta el. Választmányunk ker. elnöknői és alelnöknői is kevés változással az eddigiek maradtak. Az I. kerületben: elnöknő: Ovszágh Sán-

3 donié, alelnöknó'k: Sehwartzer Ottóné és Szelestey Gézáné: a II. ker. elnöknő: K u p p Zsigmondné: III. ker. elnöknő: Eadány Dezsőné. alelnöknők: Weissenbacher Endréné és Tatay Adolfné: a IV. ker. elnöknő: báró Kemény Kálmánné. alelnöknők: Hosszú Józsefné. dr. Takács Lajosné és Bischitz Dávidné: az V. ker. elnöknő: 13rüli Ignáczné. alelnöknő: Nyíri Lajosné; a VI. ker. elnöknő: jálics Ignáczné. alelnöknők: megyeri KrauszIzidorné és grófbánffy Béláné: a VII. ker. elnöknő: T arc sav Jánosné. alelnöknő : Trux Zsigáné; a VIII. ker. elnöknő: Hampel Józsefné. alelnöknők: Hegedűs Sándorné és Kada Mihályné; a IX. ker. elnöknő: Sclinierer Aladárné. alelnöknők: Pordán Imréné. Szilassy Aladárné és Köck Istvánné; a X. ker. elnöknő: Natter Ferenczné. alelnöknők: Fáczányi Anniimé és dr. Bereczky Endréné. Választmányunknak most emiitett tagjai, kik a gyűjtésnek közvetlen vezetésére és a választmány határozatainak végrehajtására hivatvák. az egyes kerületekben feladatukat gróf Károlyi Tiborné elnöknő lelkes vezetése mellett a lefolyt évijen is fáradhatatlan buzgalommal tölték be. minek folytán a választmány f. évi márczius hó 17-én tartott ülésében jegyzőkönyvileg mondott köszönetet eredménydús tevékenységükért. Maga a választmány ez idő szerint a következő tagokból áll: Németh Imre. gróf Teleky József. Émich Gusztáv. Helfy ignácz. Darányi Ignácz. Bánó István. Fenyvessy Adolf. Királyi Pál. Nyíri Lajos. Országh.Sándor. Jókai Mór. Visi Imre. Beksics Gusztáv, báró Kaas Ivor. Aeblv Adolf. Bi'ázav Kálmán. Pucher József. Kadocsa János. Schönberg Ármin, Mendl István. Kérni Kóbort. Schweiger Márton. Légrády Károly. Wodianer Béla. Szokoly Gyula. Csávolszky Lajos. Nagy Miklós, dr. Neményi Ambrus, Csukássy József. György Aladár. Tóth Béla. Szokolay Kornél. Borostyán Nándor, dr. Sonnenfeld Zsigmond. Szathmáry György. Hegedűs Sándor, Zichy Antal, Szász Károly és Lázár Jenő gróf. Károlyi György főv. papirkereskedő választmányunknak azon ajánlatot tevé. miszerint az EMKE kezdőbetűivel ellátott levélpapírokat hajlandó a választmány engedélye mellett készíttetni és forgalomba hozni, az egyesület javára a befolyó jövedelem 5%-át biztosítván. A választmány egyfelől ügyünk népszerűsítése, szempontjából, másrészt a kilátásba helyezett anyagi haszonra való tekintettel megadta az engedélyt az emiitett levélpapírok árusithatására. s azok ez idő szerint már tényleg forgalomban is vannak. A levélpapírokat tartalmazó dobozok az.emke megbízásából" feliratot viselik s azonkívül azokon a fővárosi választmánynak utánzott pecsétjelátható. A dobozok belseje pedig a választmány hivatalos pecsétjével van ellátva. Maga a kiváló minőségű levélpapír viznyomatban az E. M. K. E. betűket viseli monogramul alakjában. Ugy a doboz, mint a levélpapírok oly csinos és tetszetős kivitelűek, miszerint joggal várhatjuk, hogy azok rövid időn jelentékeny kelendőségnek fognak örvendeni, a mi, eltekintve az anyagi eredménytől, szintén szerény eszközzé válhatik arra nézve, hogy az EMKE név állandó tárgyát és érdeklődését képezze a közönségnek. Midőn ezekben a lefolyt évi működésünket röviden vázoltuk, fölhasználjuk még az alkalmat arra. hogy köszönetünknek adjunk kifejezést ama támogatásért, a melybe a. főváros közönsége bennünket a lefolyt évben részesített. Közönségünk ezzel fényes bizonyságát adja annak, hogy fővárosunk társadalmi bajain, melyek közvetlenül lépnek előtérbe és a melyek enyhítése jótékonyságát állandóan igénybe veszi, figyelmét nem vonja el attól a bajtól sem, mely távol innen, a bérezés haza földjén a nemzet összességét érinti s bár alig alkothat magának hű képet a veszély nagyságáról, a melyet csak a közvetlenség világithatna meg előtte, tudja. érzi. hogy faja a Királyhágón túl fenyegetve van s oly küzdelmet folytat, melyhez segélyt nyújtani hazafiúi kötelesség. S mert meg vagyunk győződve arról, hogy a szeretet, melylyel az ügyet felkarolta, nem a pillanatnyi lelkesedés szülte muló láng, mely gyors és látható 1*

4 relmes munkával dönthetők meg: bizalommal nézünk a jövő elé mi is, és ama reményünknek adunk kifejezést, hogy a főváros közönségének támogatása működésünknek következő éveiben még hathatósabban fog nyilvánulni. Végezetül pedig kedves kötelességet kívánunk teljesíteni. A fővárosi sajtó ügyünket kezdettől fogva a legrokonszenvesebb érdeklődéssel kisérte és minden alkalommal jelét adta annak, hogy ügyünk a sajtó erkölcsi támogatására feltétlenül számithat. Midőn ezért e helyütt nyilvános köszönetet mondunk, egyúttal ama reményünknek adunk kifejezést, hogy a sajtó, melynek érdekünkben latba vetett erkölcsi súlya haladásunkban egyike lehet a legjelentékenyebb tényezőknek, támogatását hazafiúi törekvésünktől a jövőben sem fogja megvonni. Budapest, július 31-én. Kényi Dt-zHŐ, Gróf Desseicffy Aurél, jegyző. elnök. III. Arad városi és megyei választmány. Székhelye : Arad. Választmányunk működéséről jun. hó 2-iki gyűlésünkön titkárunk részjetes jelentést tett. ebből beszámolóképen van szerencsénk a következőket közölni:.az első választmányi gyűlésen a vezetők legközelebbi működése programmát három pontban jeleztem. 1. Az EMKE-nek Arad városában és Aradmegyében a fiók megalakulása előtt volt tagjait rendbe szedni, számon venni és őket továbbra is az ügynek megtartani. 2. Mennél szélesebb körijén uj tagokat gyűjteni. 3. Perselyek, bárcza-könyvek. adakozások, gyűjtések és esetleges mulatságok rendezése utján a jövedelmet szaporítani. Mielőtt sorba venném ezeket a programm-pontokat és beszámolnék minden irányban munkásságunk eredményéről, egy kimagasló esemény méltatása tolódik előtérbe. Nyilván mindenki rátalál, hogy a m á r c z i u s 9-d i k i b á 11 értem, mely nemcsak hogy szép anyagi és fényes erkölcsi sikerrel vitte előre ügyünket, hanem büszkeséggel töltheti el az egész választmányt, mint a mely meginditója volt annak a nagyszerű, a társadalom minden művelt rétegétől látogatott mulatságnak, melyhez fogható elfogulatlanok tanúsága szerint évek óta Aradon nem volt. A választmány gondoskodásától és körültekintő tapintatosságától fog függni, hogy ezentúl minden évben legyen. Érzem, hogy máris hosszasabban szóltam ez eseményről, mint a mennyit arról mondani lehet ama kiváló nők neveinek fennen való hangoztatása nélkül, akik H a u s e r Ivárolyné ezredesné 0 méltóságának az élén, éltetői voltak az egésznek és megteremtői a sikernek. Nemes szivük egész hevével fogtak az ügyhöz és semminemű fáradtságot és áldozatot nem ismerő tevékenységgel, művelt lelkük tapintatosságával juttatták az ügyet győzelemre. Állott pedig a bálbizottság a következő hölgyekből: Andrényi Károlyné. A v a rf f y Ferenezné. Avarffy Imréné. br. Bánhidy Antaíné. Barabás Béláné. Barkó Ferenczné. özv. Baross Sándorné. Capdebó Gézáné. Fábián Lászlómé

5 5 eredményt vár: de ellobban, ha oly akadályokra lel. melyek csak kitartó és tü- F r i e b e i s z Miklósné. Hudetz Ferenczné. Jakab f f y Lajosné. J a n k y Lajosné. Klein Sománé. Koricsánszky Berta. Kosztolányi Imréné. K r i s t y ó r y Jánosné. L u s t i g Adolfné. M ü 11 e k Lajosné. P á 1 f f y Józsefné. P u r g 1 y Jánosné. Szathmáry Gyuláné. S c h ö p k e s z Edéné. Crbán Ivánné. Vörös Vidorné és Wadowszky Gusztávné. ü nagyságaiknak buzgalma és érdeklődése már eleve is legjobb biztositéka volt a kitűnő sikernek. Biztosan tudom, hogy a t. választmány minden egyes tagja igaz szivből helyesli azt az indítványt, hogy Hauser Károlyné (') méltóságának, a volt elnöknőnek a bálbizottság összes volt tagjainak a választmány köszönete a mai gyűlés jegyzőkönyvében is kifejeztessék..n'cra fejezhetem be a bálról szóló referádát anélkül, hogy a választmány nevében e helyről is köszönet ne mondassék 0 r m o s Péter kir. tanácsos alispán ur 0 nagyságának és a járási szolgabíró uraknak, akiknek kiváló szívessége jelentékeny összeggel gyarapította a jövedelmet. A bálról a számadásokat annak idejében hirlapilag tettük közzé. Egészen részletezve van szerencsém a számadatokat a t. választmánynak megbirálás. esetleges hozzászólás és szives tudomásvétel végett benyújtani. Az összes jövedelem 1411 frt 20 kr. kiadás 4-H2 frt 78 kr. 'maradt'tisztán 978 frt 42 kr. pontjának ke Ezek után lássuk, mi történt az említett programm három retében. A mi az EMKE aradvárosi és megyei fiók megalakulása előtt volt EMKE tagok rendbe szedését és számon tartását illeti, az annyiban, a mennyiben az alatt azt is értem, hogy azokkal minden irányban tökéletesen tisztába jöjjünk. egészen még nincs bevégezve. A tagok névsorát a hírlapokban közöltük, azok külön főévkönyvben vannak bevezetve és czédulázva. nyugtatványaikat kiállítottuk, liónapról-liónapra folyik a tagsági dijak beszedésének munkája, továbbá egyik s másik ki- és hollétének megtudakolása. Az egész évi jelentésnek marad erről pontos tájékozást adni és addig tisztába hozni azt. hogy mennyien a volt tagok közül tekinthető' és tekintendők továbbra is az EMKE tagjainak. Sietek sokaknak tájékozására hozzátenni, hogy az egyesület alapszabályainak 8-ik. szerint a tagsági jog a kötelezettség utolsó évének lejártával csak akkor szűnik meg. ha az illető tag kilépését legalább egy félévvel előbb írásban bejelentette, ellenkező esetben a kötelezettség egy ujabb cziklusig tovább tart. Uj tagok gyűjtésére nézve azt az eljárást követtük, hogy első sorban felkértük a női választmány tisztelt tagjait tagsági gyűjtő-ivek vállalására. Ezeket voltak szívesek vállalni Aradon: A n d r é n y i Károlyné. Avarffy Ferenczné. Avarffy Imréné. Barabás Béláné. Barkó Ferenczné. Ekkert Irma. H á s z Sándorné. H e i nr i c h Sándonié. H a u s e r Károlyné. K e r e s z t u r y ístvánné. M ü 11 e k Lajosné. X e u m a n n Dánielné. 0 ttr u b a y Károlyné. P r o b s t Mihályné. özv. P u r g 1 y Jánosné. S i m o n Jenöné, S z o n t a g h Gyuláné. V i r á g h Lajosné. VV a 1 d e r Gyulám'. W a d o w s z k y Gusztávné. \V ei s s Sándorné. A megyében: Bayer Györgyné Kisjenő. Blau Dávidné Borosjenő. Elias Adolfné Pécska, Istvánffy Béláné Szemlak. Kál- 1 a y Gyuláné Pécska. M ó z e s 'fess é n y i Emília Borossebes. Láza r Ambrus Mária Borosjenő. K o h n Lajosné Csermő. S u h aj d a Béláné Somoskesz. T ö r ö k Arpádné Világos. 0 nagyságaik buzgóságának és ügyszereteté nek köszönhetjük, hogy az eddigi visszakerült gyüjtőiveken az uj tagok száma

6 162-re rug, Ezek közt van két alapító tag. névszerint B oliu s-s z ö g y é n y Antónia asszony ö méltósága nagyérdemű diszelnöknőnk és özv. P u r g 1 y.lánosné ö nagysága, az EMKE ügyén szívvel-lélekkel csüngő elnöknőnk ; továbbá van 144 rendes és 2G pártolótag. Több tagsági gyüjtőiv eredményéről eddig még tudomásunk nincs, ugy hogy ez a kimutatott szám azok alapján magasabbra is tehető. Az uj tagok száma remélhetőleg a legközelebbi télévben tetemesen gyarapodni fog. É tekintetben, a mint teljesen tisztában leszünk a kibocsátott gyűjtő-ivek eredményével, az elnökség fog módot találni mindazoknak az elemeknek bevonására működésünk körébe, akiktől ily igazán hazafias czél támogatása elvárható. Eddig tagsági-dijakból beszedtünk (beleértve a két alapitó-tag száz-száz forintját) 689 forintot. Áttérve a kitűzött teendők harmadik sorozatára, az idevágó fényesen sikerült bálról fentebb volt szerencsém referálni. A mi a jövedelemnek szaporítását illeti perselyek utján, azt már azért is nagyon kedvezőnek jelezhetem, mert a választmány t. hölgy-tagjai a persely-ügyet oly kedvesen karolták fel. hogy már a morális eredmény e tekintetben is igen nagyra becsülendő. Perselyeket voltak szívesek vállalni a következő hölgyek Aradon: Andrényi Károlyné, br. Bánhidy Antalné. Barabás Béláné. özv. Baross.Sándorné. Boros Béniné. Boros Janka. C a p d e b o Gézáné. E k k e r t Irma (kettőt i. Fábi á n Lászlóné, F r i e b e i s z Miklósné. Hauscr Károlyné. K lein Sománé. Koricsánszky Berta. K o s z t o 1 á n y i Imréné. L u s z t i g Adolfné, L u s z t i g Mórné. M e d g y a s z a y Evelin. Mull e k Lajosné. P a j <> r Emilia. Pálffy Józsefné, özv. Purgly Jánosné. Kobitsek Agostonné. K o s e n b e r g Sándorné, S á r m e z e y Arpádné. S i m o n Katalin. S o m o- gyi Józsefné. Schöpkesz Edéné. Szathmáry Gyuláné. Traytler Antalné. V á s á r h elvi Béláné. V á s á r h e 1 y i Lászlóné, V ö r ö s Vidorné. Weisz Sándorné. A vidéken: Bayer Györgyné Kisjenő. B 1 a u Dávidné Bi>rosjenő. Fischer M. Adolfné X.-Buttyin. Lázár Ambrus Mária Borosjenő. M a y erhoffer Lajosné X.-Iratos. 0 t t 1 i k Péterné Iltyó. S e i d n e r Bernátné Berzova ; továbbá S a 1 a c z Gyula kir. tanácsos polgármester ur. az Aradi K a s i n o-e g y e s ü 1 e t, A v a r f f y Géza ur. D o m o n k o s József czukrászata. Feigl Gyula kereskedése Júszáshely. Glück Dezső kereskedése Arad. Ipartestület. K e r e s k e d ő-i f j a k t á r s u 1 a t a. K o r é- nyi Péter vendéglője Simánd. Murányi Gusztáv sörcsarnoka. Xagy Kálmán ur. Xovotny Lajos vendéglője. P o li 1 Károly vendéglője és kávéháza (három darab). P á n k o t a i K a s i n ó. W a d o w s z k y és 111 ni a n n kereskedése. Zemplényi Sándor kávéháza. A vidéken elhelyezett perselyeket ezúttal még nem kértük be ; öt perselyt a tartók távolléte miatt most nem kaptunk meg. öröm A beszedett perselyeket, összesen 48-at. egy bizottság felbontván, mel jelenthetem, hogy azok tartalma derekas összeg: 120 frt 08 kr. Hangsúlyozni kívánom, "hogy ez annál örvendetesei)!), mert a fillérek terhelés nélkül kerültek össze és remélhetőleg továbbra is igy fognak összekerülni. A nemes czél. úgyszintén képviselői előtt, egyformán becses a gazdagon megtelt persely és az olyan, amelybe csak néhánykrajczár került. Mindkettőbe a pénzt jószivek szánták. B á r c z a-k ö n y vek utján való gyűjtésre voltak szívesek vállalkozni a választmány következő hölgyei: Avarffy Ferenczné. Barkó Ferenczné Hudetz Ferenczné. Kun ez Elekné, Schuszter Hciirikné. továbbá Kornay

7 i Károly és Yannay János választmányi tag urak és Komis Elemér ur Borosjenőn. E czimen eddig 23 frt 30 kr az eredmény, megjegyezvén, hogy még nem mindenki számolt be a bárczakönyvekkel. Adakozások, g y ü j t é s e k czimén is elég tekintélyes összeg, 252 frt 43 kr gyűlt pénztárunkba. Kötelességet teljesítek, midőn a választmány nevében e helyről is köszönetet mondok a nemes szivü adakozóknak és gyűjtőknek névszerint: (az adakozás, illetőleg gyűjtés sorrendjében) Kis jenéi vadásztársaság. X i k o 1 i t s Döme. J o a n n o v i t s Uros (B. Bogsán). T a- mássy András (Pankota). özv. Koricsánszky Y-né (Kisjenő). Xikod e m János. H a u s e r Károlyné. Pankotai Szil veszte r-t á r s a s á g. Szontagh Gyuláné. M. tanár (2 darab Jósziv sorsjegy). Stein János (Maros-Szlatina). dr. Mittler Izidor. Hingler Lajos (Erdőhegy), Váradi Török Margitka. Mózes Tessényi Emilia (Borossebes). Ottrúbay Károlyné. S c h e r b á n Szilárd (Kadna-Lippa). W a d o v s z k y Gusztávné, S e h u s z t e r Henrikné. Barkó Ferenczné. H u d e t z Ferenczné. özv. P u r gly Jánosné. S t e r n t h a 1 Adolf (Gyula-Varsánd). K u n c z Elekné, K á 11 a y Gyviláné (Pécska). A vázoltak szerint az eddig befolyt összegek következők : Tagsági dijak: 689 frt: b á l j ö v e d e 1 e m: 978 frt 42 kr ; adakozás: 252 frt 43 kr és 2 drb.jósziv 1- sorsjegy: perselyekből: 120 frt 08 kr; ÍJ á r c z a k ö n y v e k bői: 23 frt '30 kr. Összesen': 2063 frt 23 kr és 2 drb.jósziv" sorsjegy. Ezen összeghez nincs hozzászámítva az a 96 frt, a mely külön kezelve az EMKE lobogó czéljaira folyt be nálunk. Aradváros és megye hölgyei ezzel az alkalommal is fényesen megmutatták, hogy nagyon jól ismerik kötelességü. ket. a midőn nemzeti ügyben megy hozzájuk a szózat. Az EMKE lobogóra összegyűjtött összegnek nagyrészét még a fiók megalakulása előtt a középpontnak Kolozsvárra küldöttek be. A hozzánk érkezett összeg gyűjtésében dicséretes buzgóságot fejtettek ki a következő hölgyek: Mayerhoffer Lajosné (Iratos'K R e i c h e r Ferenczné. B a r a b á s Béláné. X o v o t n y Lajosné. K ö p f Irma (Pécska). Schleisner Amália (Pécska). Ortutay Gyuláné (X.-Halmágv!. S i m o n Karolin. Keresztúr y Istvánné és Keresztes Gyuláné.' Eddig a jelentés. Pótlólag ehhez még hozzáteszszük. hogy a n a g y h a 1 m á g y i m a g y a r k ö z s é g i iskolának f e u t a r t á s á t 1 e h e t ő v é tettük 92 frt s e- g é 1 y 1 y e 1 és m e g s z a v a z t u n k 50 frt segélyt e g y magva r nyelvű kisded ó v ő n a k. m elv Arad város támogatásával A r a d-g aj külvárosban felállíttatott. Kilátásban van K o v á s z n a k ö z s é g i magyar iskola j á n a k sgélyezése és a királyi tanfelügyelővel egyetértőleg esetről-esetre felmerülő szükséghez képest m ás iskolák és óvók segélyezés e. A 25%-ot nem használta fel választmányunk, nem is óhajtja felhasználni, hanem meg akarja ezzel vetni egy helyi k ö z r e m ü k ö d é s i c z é 1 o k n a k s z á n t t ő k e a 1 a p j á t. Az EMKE propagandát a legnagyobb buzgalommal fejlesztettük. Az Aradon ez idén az országos Képzőművészeti Társulat által rendezett k é p k i á l l í tás o n v e 11 ü n k ö t h a z a i festőtől festett k é p e t 1000 frt értékben, melyeket sorsjáték utján akarunk nyereséggel eladni. Pénz és tagok gyűjtése terén egészen szép eredményeket értünk el, mert

8 8 tagjaink száma 580. pénzünk pedig az aradmeg3 r ei takarékpénztárnál 1380 frt, az első aradi takarékpénztárnál 90 frt 12 kr és az arad-csanádi gazdasági takarékpénztárnál 56 frt 55 kr és ez összegek időközi kamata. Ezenfelül kiadtunk 650 frtot a képekre, melyeket kisorsolván ezen összeget 1000 frtra reméljük emelhetni. Választmányunk tisztikara az alakuló gyűlésen igy lett megválasztva: Tiszteletbeli elnökök : Bohus S z ö g y é n Antónia és F á b i á n László főispán ; elnökök : Vásárhelyi Béla birtokos és özv. P u r g 1 y Jánosné. Alelnökök: Végh Aurél. Varjas sy Árpád. Grünwald Ferencz. B i n g Vilmos. Titkárok : D á1 n o k y Nagy Lajos, dr. S z t e r é n y i Hugó. Főpénztáros : Ifj. Kristyőry János. Pénztáros : Ifj. Kónay János. Ellenőr : H i r s c h 1 e r Ödön. (Időközben eltávozott.) Jegyzők: Dr. Barabás Béla. br. B á n h i d y István, dr. B áe s k a y Albert. Kabdebo Lajos, G rósz Károly. Jogtanácsosok: Arkay Kálmán, Adler Lipót. A férfi- és nő-választmány tagjai: Andrényi Károlyné, Avarffy Ferenczné. Bánhidy Antal báróné. Barkó Ferenczné, özv. Baross Sándorné. Bohus Istvánné. Boros Béniné. Boros Janka. Barabás Béláné. Czárán Antalné. Eckert Irma. Fábián Lászlóné, Friebeisz Miklósné. Hász Sándorné. Hauser Károlyné. Hudetz Ferenczné. Heinrich Sándorné. Károlyi Tiborné grófné, Klein Sománé. Königsegg Fidélné grófné. Konopy Sándorné és Kálmánné, Kristyóry Jánosné. Koricsánszky Berta. Kuncz Elekné, Müllek Lajosné, Neumann Dánielné. Ottrubay Károlyné, Pálffy Józsefné, ifj. Purgly Jánosné. Kobitsek Ágostné. Kosenberg Sándorné, Simon Jenőné, Simon Karolin, Simonyi Lajosné báróné. Szathmár Gyuláné, Sonntagh Gyuláné. özv. Schercz Józsefné, Hoffbauer Zsigmondné. Schszter Henrikné. Schöpk'esz Edéné. Traytler Antalné. Virágh Lajosné, Wadowszky Gusztávné. Walder Gyuláné.Wenckheim Frigyesné grófné. Yv'eisz Sándorné, Zselénszky llóbertné. Atzél Péter. Ábray Lajos. Antolik Károly. Avarffy Ferencz. Bánhidy Albert báró. Bánhidy Antal és Sándor bárók. Barkassy Kálmán. Ede. Bohus Zsigmond. László és Lajos. Boros Béni. Bohus István. Báttaszéki Lajos. Bogdániíy Gergely. Boros Vida. Bohm Lajos, Barkó Ferencz, Baross Ferencz, Becsey Hugó, Bojos Mátyás, Czárán Antal. Csukay Sándor és Gyula. Czárán Géza. Márton és Gyula. Dániel László. Dancs Ferencz. Darányi János, Dániel Gergely. Dániel József. Eckstein György. E. Illés László. Friebeisz Miklós, Fikker József. Frint Lajos. Francz Károly. "Farkas Sándor. Fóthy Nándor. Fénées Dezső. Greiner Károly. Hász Sándor. Hauser Károly. Halmay Andor. Heeger Ernő. Hindy Árpád, Hauser Mór. Heincz Gábor, Hámory Lajos, Hidegh Kálmán. Institóris Kálmán. Issekutz István. Jankay József, Jánossy Demjén. Jank János. Károlyi Tibor gróf, Kőnigsegg Fidél gróf. Kunz Elek. Kerner Péter. Klein Soma. Kabdebó János. Kintzig János. Kneliél Károly. Kosztolányi Imre. Kiss Lajos. Köpf György. Kállay Gyula. Konopi Sándor és Kálmán. Kövér Viktor. Lukácsy Miklós. Lukácsy Lajos. Mülek Lajos. Millig Mátyás. Mandel Pál. Magyary Ferencz. Millig József. Magyary Vilmos. Méray-Horváth Károly. Monti Alajos, Mandorf Géza báró. Marschall Lajos, Xachtnébel Ödön. Lankó Albert. Neumann Adolf, Nóvák Gusztáv. Nikolts Döme. Novotny Alajos, Nikolits Péter, Ormós Péter. Ottrubay Károly és Gyula. id. és iíj. Ottlik Géza. Purgly Jáuos. Parecz István. Peckár Károly. Pálffy József. Paris Gá)>or. Paradeyser

9 9 Lajos. Péczely Elek. dr. Rosenberg Sándor. Rosenberg Miksa. Robitsek Ágost. Reieher Ferencz. Salacz Gyula, Szathmáry Gyula, Simonyi Lajos báró. Sarlót Domokos. Szöllősy Károly, Széchy Ákos. Sonntagh Gyula. Schuszter Henrik. Schuszter Illés. Schöpkesz Ede, Szalay Béla. Szalay Antal, Tarjányi Vilmos. Steinhardt Mór. Simon Jenő, Sonnenfeld József, Sánka Vilmos. Szentes Károly. Sánka Lajos. Sármezey Ákos. Szathmáry Géza, Sternthal Adolf. Suhajda Béla, Tenner Pál. Tones Ede. Traytler Antal. Tabajdy Sándor. Török Béla és Árpád, iíj. Takácsy Sándor. Wenckheim Frigyes gróf. Vásárhelyi László. Varjassy József, Vargha Ottó. Vv'eisz Sándor. Vörös Vidor. Wadowszky Gusztáv. Walden Gyula, Vertán Péter. V'ertán Ernő. Zelénszky Róbert gróf, Záray Ödön. Arad jul. 30. Dr. iszti'n'in/i lhiijó. Dr. Bácskát/ Béla, titkár. jegyző. IV. A megyei és városi választmányok s 45. '~ Z- E. M. K. E. a körökkel és fiókokkal. I. Alsófehér vármegyei vá^sztmány. özekhelv: Xagy-Enred. Az 1888/80. egyleti év folyamában már beléptünk az eredményes alkotások korszakába azon szépmérvü segélyezések folytán, mit a mélyen tiszteltigazgató választmány, a közgyűlés kegyes jóváhagyásával a legfontosabb s a segélyt buzgalmukkal méltán kiérdemelt községek és vidékek részére megszavazott. Az ezekre vonatkozó határozatok végrehajtása s a még előkészítés helyzetében levő intézmények ügyeinek előmozdítása, részben a már lésesitett intézmények ellenőrzése képezte féladatunkat s ebben elég szerencsések is voltunk. Azt azonban kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy csakis az egylet által közvetlenül teremtett intézményekről szólhatunk, mert arról, hogy főleg a mi kezdeményezésünkre az egyes egyház-felekezetek részére juttatott segély valóban oda fordittatott-e és mily eredménynyel. vagy ha nem fordíttatott még. minő állapotban van az ügy? hivatalos tudomással nem bi.mnk. mivel az egyes egyházi hatóságok és egyházközségek a segély megszavazása után választmányunkkal nem közlekednek s így tőlük adatokat nem is birunk. Eddig az EMKE-nek van egy önálló leáiryiskolája Magyar-Igenben 1 tanítónővel. Első iskolai éve már a legjobb sikert mutatja fel. 32 leányka nyert oktatást, köztük románoké is. kik között volt olyan, hogy a beiratáskor nem tudott magyarul s a derék tanítónő,szentjánosi Kornélia vezetése alatt az iskolai év végén szabatos feleleteket tudott adni. Az iskola fejlesztése igen ajánlatos. A vidéki választmány folyó évben is sikerült mulatságot rendezett a végből, hogy az iskolai felszereléseket kiegészíthesse, s eddig az iskola czéljaira keblileg 182 frtot gyűjtött. Ez iskolán kívül az egylet támogatásával áll fenn Alvinczen egy ovó

10 48 gyermekkel és Bor bándon szintén egy óvo 65 gyermekkel. Az eredmény határozottan kielégítő s igen örvendenénk, ha Verespatakon. melyre már szép összeget szavazott meg a tekintetes igazgató választmány, továbbá V a j a s d o n. Z a 1 a t h n á n. Ab rud bánya n. hol szintén szükség volna óvókra, sikerülne e fontos intézmény létesítése. Választmányunk a balázsfalvi vidéki kör derekas támogatásával fáradozott Balázsfalván egy elemi iskola létesítésén. Hálás elismeréssel vagyunk az igazgató választmány bőkezűsége iránt, melylyel egy iskola-épület megszerzését és egy tanítói állomás létesítését tette lehetővé és szintoly hálával tartozunk vallás- és közoktatásügvi m. kii', miniszter ő Nagyméltósága irányában, ki egy 2-ik tanítói állomás javadalmazását határozta el. Azon a nagy vidéken alig van jóra való iskola, s igy a központot képező Balázsfalván egy a kor kívánalmainak megfelelő magyar nyelvű iskola felállítása igazi közművelődési hivatást fog teljesíteni. Ugyancsak a balázsfalvi vidéki választmány kellő támogatásában részesiti kőlcsönköiiyvtárát. vásárlás utján 61 kötettel, adomány utján 43 kötettel gyarapítván ugy. hogy jelenleg 306 mű 450 kötettel áll rendelkezés alatt. A kölesön-könyvtárnak 45 tagja van. Az egylet általános czéljaira. a tagdijakon kívül a perselyes gyűjtések s különösen buzgó hölgyeink által az EMKE lobogójára szerzett adományok nagymérvű áldozatkészségre mutatnak s csak sajnálni tudjuk, hogy a vidéken szétszórva levő tagok egyrésze a személyes érintkezés nehézségei miatt kötelezettségeiknek maga idejében meg nem felel, ámbár ugy a vidéki körök, mint posta utján közvetlenül is felhívatnak. Ez okból a választmányunk részére fenntartott 25% nem gyarapodott oly összegre, hogy azzal a mint óhajtottuk, több intézményt, különösen az igen fontos érdekű népkönyvtárak előállítását magunk részéről is segíthettük volna. hanem a mivel csak rendelkezhettünk. mind egy czélra: a Balázsfalván felállítandó iskola alapjára gyűjtöttük és kamatoztattuk, mi 362 frt 96 kr összegben rendelkezésre is áll. Ez összegen kivül szintén e czélra Grün A. Samu buzgó tagtársunk gyűjtött: 130 frtot, mi szintén kamatozás végett lett elhelyezve. A tagok összes létszáma jelenleg 790. A mult évi 826 számhoz képest apadott 49. szaporodott 13. Es pedig van: örökös tag 3; alapító tag 50: rendes tag 627: pártoló tag 120. Az apadás bekövetkezett: 36 tag eltávozása. 7 tag elhalálozása és 6 pártoló tag tagsági kötelezettségének megszűnése folytán. A halál a lefolyt évben is érzékeny csapást ejtett sorainkon, ezek között legfájdalmasabb volt Ambrus Sámuel alapító tag és Székely Ferencz nagyenyedi gymn. tanár, rendes tag elhunyta. A megyei és vidéki körök választmányának névjegyzéke itt következik: Megyei választ m á n y. Elnök: Zeyk József. Alelnök: Csató János kir. tanácsos, alispán. Titkár: Török Bertalan. Jegyző: Váró Ferencz gymn. igazgató. Pénztáros: ifj. Gáspár János. Ellenőr: Tóth Miklós. Választmányi tagok: Kovács Sándor. Müller Mihály. Pávay V. Elek. báró Splényi Henrik, Szász József: továbbá az egyes fiók körök részéről: dr. Bocz József. Hegedűs János. dr. Kovács Ödön. dr. Magyari Károly. Szilágyi Farkas. Seidel József. Vájna István, dr. Boér Jenő. Csató Ferencz, Zeyk Endre. Eákosy Lőrincz. Blaska Ubald. Elekes ;Albert, ifj. Benkő

11 11 Elek. Enyedi Lajos. Finna István. Zalányi Farkas. Baranyai István. Deák György. Kendeffy Lajos. Dékáni Ernő. Jovián Miklós. Tokos Sándor. Xagy Károly. Damó Vilmos és a fiókkörök elnökei és jegyzői. 1. Alvinczi kör. Elnök: Teleky József. Alelnök: Batta Bertalan. Jegyző: Székely Lehel. Pénztáros: Heltner Frigyes. Választmányi tagok: br. Horváth Ödön. Szőcs Károly. Glück Mór. Glüek Samu. Glüek Adolf. Barcsay Gábor. Barcsay Miklós. Szőes Imre. id. Péterlfy László. Dékáni Ernő. Andrej Lajos. Deák György. Bardocz Samu. Szabó József. Kendeffy Lajos. Gondol Dániel. Komáromi Viktor. <.'zitron József. Tankó József. Fara József. Csűrös József, Csóka Miklós. Jovián Miklós. Pucher Anaklet. 2. Balázsfalvi kör. Elnök: Balogh János. Alelnök: Enyedy Lajos. Jegyző': Tör ök Bálint. Pénztáros: D ánie 1 István. Könyvtárnok: tornya Lajos. Választmányi tagok: Finna István. Szöllősi Samu. Ágoston Mózes. Sinberger Salamon, dr. Xagy Aliiért. Papp Ferencz. Cseresznyés Ödön. Kovács Xagy Ferencz. Grün A. Samu. Dobolyi József. Dobolyi Sándor. Varga Lajos. Gál Miklós. Xagy András. 3. Magyar-igeni kör. Elnök: K ö b 1 ö s Miklós. Alelnök: L u k á c s fy Viktor. Jegyző: Köblös Dezső. Pénztáros: Xagy Károly. Választmányi tagok : Bodor Lőrincz. Burger Albert, br. Kemény László. Kautz Albert. Körösi Sándor. Kozma Gyula. Sántha János. Szontagh Elek. Szöllősi Károly. Tokos Sándor. Vadady Gergely. 1. Maros-ujvári kör. Elnök: J u c hó Ferencz. Alelnök: br. Kerné ny Endre. Jegyző: J an c s ó Lajos. Pénztáros: Veress Gyula. Választmányi tagok: ifj. Benkő Elek. Bartha Mózes. 5. Nagy-Enyed városi kör. Elnök: Kovács Gyula. Alelnökök: Török Dániel és id. W i n k 1 e r János. Jegyző: dr. B a r t ó k György. Pénztáros: B ö j t h e Zsigmond. Választmányi tagok Sebesi Ádám. Horváth József. Hegedűs János. Sebestyén Sándor. Seidel József. Czirner József, Ungár Sámuel. Gráf János. Incze Sámuel, dr. Bocz József. Kerekes Mihály. Dancs Sámuel. Váró Ferencz. dr. Kovács Ödön. Szilágyi Farkas. Lázár Károly. Folyovich Sándor, Feiler Farkas, dr. Magyari Károly. Müller Mihály. Fodor Miklós, dr. Winkler Albert. Kovács Sándor, dr. Dárday Sándor, Makkai Domokos. Vájna István. (>. Nagy-Enyed vidéki kör. Elnök: Z e y k Gábor( Diód). Alelnök: S z a 1 á n c z y Lőrincz. Jegyző Sándor János. Választmányi tagok : dr. Boér Jenő. Czakó Ferencz. Frits Vilmos. Gruzda Domokos. Inireh József. Löwe Sámuel. Mórágyi István. Slafkovics Jácint. Salamon Simon. Szász József. Tóth Miklós. Török Bertalan.

12 7. Verespataki kör. Elnök: Apostol Alajos. Alelnök: M o 1 d o v á n Lajos. Jegyző: J a n ky Kálmán. Pénztáros: Tóth Lajos. Választmányi tagok: Ebergényi Mózes. Ajtai János. Dregan János. Kremniczky F. Jakab, Bartha András. Damó Vilmos. 8. Vízaknai kör. Elnök: T i m á r Károly. Alelnök: K r e m n i c z k y Amand. Jegyző: A m b r u s Károly. Pénztáros: Benedek Kálmán. Választmányi tagok: Sylveszter Domokos, Bakk Endre, Szőts Sándor. Szőts József, ifj. Beithoffer Alajos. Koppándi Péter. Rácz Farkas. Telegdi Samu. Nagy-Enyeden augusztus 5-én. Csata János, Török Bertalan, alelnök. titkár s jeg-yzű. Sz II. Gyulafehérvár városi választmány. A gyulafehérvári fiókkör tagjai az 1889-ik évben nem szaporodtak, e tekintetben csakis a mult évi számadatokat tüntethetjük ki; ennek oka az. hogy az egylet keletkezése alkalmával mindazok, kik Gyulafehérvár város magyar érzelmű polgárai voltak, mindnyájan siettek magukat az egylet tagjai gyanánt felvétetni. A gyulafehérvári fiókkörnek tehát van: 1. alapító tagja rendes 10 í'rtos rendes 2 frtos 163. összesen tagja. kik közül a választmány, a következő tagokkal alakult meg: 1. Elnök Nóvák Ferencz kir. tanácsos. 2. Alelnök Halász Jakab. 3. Pénztárnok Mihellyes Zsigmond. 4. Ellenőr Dr. Cserni Béla. 5. Titkár Issekutz János. 6. Ügyész Dr. M o h a y Sándor. Ezeken kivül az 1888-ik évben megalakult, a női választmány, melynek Választmányi ülést tartottunk 6-ot, mely gyűlésekben mindig az EMKE Választmányi tagok: Dr. Elekes Viktor. Ávéd Jákó. Zsakó István, Jónás Adolf. Dr. Fodor József, Dr. Náthán Bernát, Fuchs Dávid. Hainay Ignácz. Salmenn Frigyes. Jakabfy Albert, Frőlich Gyula. Páll István Strasser Lajos. Kovács Samu. Barueh Albert. elnöke özv. J ok sin an Nándorné. alelnöke pedig Bartha Győzőné lett. érdekében követendő eljárásunk felett lett határozat hozva, A jelen évben pénztárunkhoz összesen 1. tagdijakban 205 frt ki'. 2. mulatságokból 46, -, 3. perselybe más czimen összesen. 267, 20,

13 13 Folyt be; mely összeg egészben a központi pénztárhoz lett beküldve. Megemlíteni kívánjuk azt. hogy fiókkörünk az alapszabályokban engedélyezett 25 / p sem tartotta vissza, egészben adta át a tagdijakat, mert egyedüli óhaja az, hogy e nemzeti vagyon rövid idő alatt naggyá nőve, a nemzeti czél elérésére hatalmas eszközül szolgáljon. Rendeztünk ez évben egy bált. melynek az EMKE részét levonva tiszta jövedelme városi óvónk felsegélyésére fordíttatott, ezen kivül polgári és iparos kaszinónk alapjának gyarapítására két összejövetelt rendeztünk. Nem mulaszthatjuk megemlíteni az EMKE érdekében a debreczeni dalárda által tett nevezetes Kirándulás mozzanatait. ugyanis a dalárda elnöksége által megállapított sorrend szerint Gyulafehérvár város is bevétetett azon városok közé. hol a dalárda működénd. a midőn ezen megállapodás tudomásunkra jutott, választmányunk az ünnepély rendezése végett egy szűkebb körű bizottságot küldött ki Ur. Elekes Viktor és Halász Jakab elnöklete alatt, melybizottság feladatához hiven igyekezett a várakozásnak megfelelni. Vendégeink csak kevés idei itt időzése meggyőzhette őket arról, hogy az anyaország fiai az EMKE által megtestesülni óhajtó czél pártolását nem oknélkül tűzték ki. valamint meggyőződhettek arról, miszerint azon czélnak okvetlen teljesülnie kell. mert oly alapon álló egyesület, önzés nélküli fiainak törekvése csak áldást hoz és eredménydus lehet. Ott a hol bármennyire a szabad eszme meghonosult. a hol a szabadság, testvériség, egyenlőség a jelszó vezető, a hol e hathatós czél elérését az összesség önakarata mozditja elő, bármi akadály mellett, habár városunkban nem is könnyű, de idővel elérhető. E tudat vezérel mindenkit a czél felé, melylyel fiókkörünk hatáskörén belül oda törekszünk, miként mindnyájan egyformán, egyenlő erővel a nemzeti kultúra fejlesztése iránt minden lehetőt megtegyünk, s az ez iránti szeretetet mentől szélesebb körben terjeszszük. Hogy mennyire felelünk meg a kitűzött czélnak. mindenekelőtt megemlítjük azt. hogy Gyulafehérvár sz. kir. város 8000 lakosa között alig 2520 magyar van és e szám a különböző vallású u. m. róm. kath.. ev. református és izraelita lakosok között oszlik meg. E csekély számú magyarság egyöntetű összetartásának köszönhető azon eredmény, melyet a nemzeti kultúra terén elértünk, s mely eredményeket tovább fejleszteni elmulaszthatlan kötelességünknek ismerjük. Elmulaszthatlan teendőnk közé vettük fel mindenekelőtt a helybeli tisztán az Emkébe beiratkozott tagok áldozatkészségével létrejött Gyulafehérvár sz. kir. város közönsége által évi segélyben részesített kisdedóvó fentartását. az óvó ügyeit a fiókkör választmánya által kezeltetni, felügyelni arra. hogy azon 120 különböző ajkú kisded nemzeti irányban való nevelése fejíesztessék. az óvó évi kiadása 1300 frt. mely összeg a városi és egyéb kisebb segélyeket kivéve, a fiókkör tagjainak áldozatkészségével fedeztetik. Megemlítés nélkül nem hagyhatjuk a Gyulafehérvár sz. kir. város által fenntartott ipariskolát. Kz iskola Avéd Jákó helyi gym. tanár, szakértő, önfeláldozó s valóban hazafias eljárása vezetésének köszöni azt. hogy nemcsak a taneszközök, tankönyvek megválasztása, hanem nemzeti iránya olyan, a minőnek a jó hazafi, lelkes honfi óhajtja. Nem mulaszthatjuk el e helyen az évi jelentés egyes pontjait idézni, mert hisz legszebben és leghívebben maga a közönség elé bocsátott jelentés bizonyíthatja a czél felé való törekvést.

14 Anyanyelv szerint osztályozva voltak a tanulók: 1. magyar volt 2. német, 3. román 4. cseh, tanuló. összesen melynek majdnem fele idegen ajku. És ez idegen ajkúak ma versenyt haladnak a többiekkel, mert az iskola tannyelve magyar lévén, csak magyarul tanulnak s mindnyájan kevés kivétellel jeles, jó és elégséges osztályzattal a felsőbb iskolákba bocsáttattak. Valóban itt tapasztalhatni azt, hogy a szakavatott erő. lelkes vezetés, valódi hazafiúi érzet mit tehet, mennyire képes mindazt, mit a honfinak kötelessége tudni, a fiatalságba bele oltani: fiókkörünk ügyeimét nem kerülte el a népiskolákban megtartott ez évi zárvizsgálat s nem csekély megelégedésre tapasztalta azt. miszerint a cultura érdekében kiváló missiót teljesítő róm. kath. elemi. ev. református elemi és izraelita szintén elemi iskolákon kivül. a többi felekezeti iskolákban is a magyar nyelvben való előhaladás észlelhető. Végül kiemeljük azt. hogy ez évben Balog Klek székesegyházi kanonok és Straubert Ödönné fiókkörünk tagjai elhaláloztak. Gyulafehérvár, jul. 31. Nóvák Ferencz hunkiitz János kir. tan., elnök, titkár. III. Besztercze naazódvármegyei választmány. Székhelv: Besztereze. A választmány jelentése az ig kifejtett működésről főbb tételeiben a következő. Áz máj. 10-ki alakuló közgyűlésen szervezett tisztikar kebelében következő személyi változások történtek: Volt elnökünk. Swísz Dénes törvényszéki bírónak Kolozsvárra történt távozása után Kenyeres Adolf törvényszéki bíró választatik elnökké, ki e tisztről nemsokára lemondván, helyét a volt alelnök, dr. Havas Gy. foglalja el: iíj. Hunyadi Imre pénztáros Beszterezériíl elköltözvén, a pénzkezelést Kováesik János vállalja el. Elintéztetett 100 ügydarab, még pedig az 1-ső évben 19, a II-ikban 20. a Ul-ikban 01. Egyesületünknek van jelenleg a vármegye területén 6 alapító. 79 rendes és 39 pártoló, összesen 124 tagja, a kik decz. 31-ig (mikor a pénztár lezáratott) 784 frt 11 krt fizettek, mely összegből a központba szállíttatott 770 frt 43 kr. Perselye van az EMKE-nek a beszterczei magyar kaszinóban és a magyar iparosok egyesületében s a kir. taufelügyelőségnél. A képsorsolás sorsjegyeiből eladtunk 09 drbot. ugyanannyi frt értékben. Ó-Kadnán márcz. 13. Guzmann János bánvafönök elnöklete alatt külön fiókkör alakult. A vármegyei magyarság a központból következő támogatásban részesült: 1. Évenkénti 300 frt segélyezéssel Naszódon önálló róm. kath. plébánia szerveztetett. 2. Megszavaztatott a beszterczei magyar iparosok egyesületének egy népkönyvtár. 3. Mozgalom indult meg. hogy a helybeli szíjgyártó-szövetkezet a népfelkelés felszereléséi-e 4000 frt értekü árut szállítson. 4. Beszterczén állítandó kisdedóvó részére évi 300. majd 500 frt.. legújabban az említett járulékok helyett a lapok közlései szerint házvételre 10,000 frtot szavazott meg. 5. Ha a kisdedovő Beszterczén meg-

15 lesz. Ó-Radnán fog hasonló intézet felállíttatni. 4. Kenyeres A. elnöklete alatt Kellner J.. Kószeghvári Gyula. Kranier Gy.. Sill H.. Vertik G. és Weisz J. tagokból a létesítendő óvó felügyelő bizottsága szerveztetett. mely elkészítette az alapszabályokat és kieszközölte a kormány engedélyét az intézet életbeléptetésére. Végül közöltetett a tagokkal az alapszabályok 8. $}.. mely szerint a tagsági kötelezettség a (>' évi eyklus lefolyása után újra (3 évre kezdődik, ha a kilépés szándéka fél évvel előbb be nem jelentetik. A központba felirat intéztetett, melyben a fiók közgyűlésének köszönete tolmácsoltatott gróf Kun Kocsárdnak frtnyi nagylelkű adományáért. Kovaesik János pénztáros költségvetése az 1889-iki évre a következő: Hevét el: Kiadás: 1. Híí8-ról pénztári maradék 4 frt 75 kr. 1. A 327 frt 88 kr után 75", n 2. Hátralékok 188(5 88. végéig 128 a központba szállítandó. 245 frt 91 kr. 3. Tagsági dijakból 1889-ben Ugyanez összeg 25" v ren- 4. Perselyekből 5 delkezésre marad Összesen: 327 frt 88 kr. Vagyis: 327 frt 88 kr. A 81 frt 97 krból szükségeltetni fog: Ü-Radnán hátralek frt. a) postadíj fejében frt. Tagsági díj 1889-re b) írószerekre 3 Összesen: 67 frt. c) nyugtatványokra kr. A) szolgának 4 68 kr. Összesen: 13 frt 18 kr. minél fogva 08 frt 70 kr hovaforditása iránt fog a választmány később határozhatni. A tisztujitáskor az eddigi functionárusok újból megválasztattak. A megürült alelnöki székre pedig Vályi Elek s a Tóth Sámuel elköltözésével betöltetlen maradt választmányi tagságra Petracsek Ferencz kir. mérnök választatott meg. A tisztikar és választmány e szerint 1889-től számítandó 3 évre következőleg alakul meg: Elnök: dr. Havas Gyula. Alelnök: Vályi Elek. Jegyzők: Szongott Vilmos és Kranier Gyula. Pénztárnok: Kovacsik János. Ellenőr: Béldi János. Választmányi tagok: A) Alapítók, vagy alapítványok képviselői: 1. Algőczi Lázár. 2. Kenyeres Adolf. (Előbbi a kir. adófelügyelöségi tisztikar, utóbbi a magyar kaszinó alapítványának képviselője, 3. Kellner Ignácz. 4. Beregszászi Albert alapítók. B) Választottak: 1. Barkassy József. 2. Fleischer Rezső. 3. Petracsek Ferencz. 4. Schmidt Lajos. 5. Szongott Gergely. 6. Tergovics Ede. E mellett elhatároztatott, hogy a nagysajói egyházmegye, melynek alapítványát eddig Vályi Elek immár nyug. ev. ref. esperes képviselte, felkérendő, hogy képviseltetésére nézve intézkedni szíveskedjék. Beszterczén július 4-én. Havas Gyula dr.. Kranier Gijnla, elnök. jegyző. S / IV. Brassómegyei választmány. Székhely: Brassó. A brassómegyei választmány évi működése tulajdonképen az egyetemes közgyűlés rendezésével kezdődik, mely aug. 20-án tartatott Brassóban. E közgyűlés s ez alkalomból rendezett ünnepélyességek kimagasló momentumai maradnak választmányunk életének s legszebb napjait képezik történetének.

16 Soha Brassó a nemzeti fejedelmek korszaka óta azt a fényt és pompát nem látta, mint a mely akkor az EMKE tiszteletére rendeztetett. A város nemzeti lobogók egész tengerében úszott, közel 1000 nemzeti lobogó lévén kitűzve ama városban, melyben a legnagyobb nemzeti ünnepélyek alkalmával is csak alig nemzeti zászló leng. Kezdve megyénk közszeretetben és köztiszteletben álló politikai fejétől, a magyarságunk ügyeit mindenek felett szivén viselő s azért mindenkor tettre kész Gróf Bethlen András főispánon, magyarságunk legutolsó napszámosáig mindenki igyekezett a maga erejéből hozzájárulni a fényes sikerhez. A rendezésre állandó bizottság volt kiküldve. mely heteken át naponként gyűlésezett, ember feletti munkát végezve a siker biztosítására. Mert Brassómegye magyarsága teljesen át volt hatva a tudattól, hogy az EMKE ünnepélye vagy diadala, vagy pedig bukása lehet csak az itteni magyarságnak és közötte a szent ügynek. Középút nem létezik. És hála a magyarok istenének, diadal lett. a legfényesebb" diadal, melyet valaha arathatunk! Kezdve a háromszázat felülhaladó vendégek bevonulásán, mely elől a 150 tagu csángó-bandériummal s utána mintegy 140 hintóval, valóságos diadalmenethez hasonlított, emelve a lelkes brassói magyar nők áltaj, kik valóságos virágzáporral fogadták a vendégeket, a búcsúig, oly ünnepély vala ez. mely bizonyára maradandó emlékű lesz az egész egyesület történetében. Xem lehet itt helye az ünnepély részletes leírásának. De kötelességünk kiemelni annak egyik pontját: azt a szép jelenetet, midőn az ünnepélyes közgyűlés megnyitása előtt Brassó város magyar hölgyei megjelennek az elnök előtt és átnyújtanak neki az egyesület részére emlékül egy díszes ezüst babérkoszorút e felirattal: A brassói magvar nők emlékül az EMKE-nek Brassó aug. 20." Legyen e babérkoszorú a késő jövőben is egyik diadalmi jelvénye az egyesületnek! Hálás köszönet illeti a brassói magyar nőket ez ünnepély fényének emelésében való részvétéért. Mert a mit mi férfiak tettünk, az puszta kötelesség vala. melyet bármikor tennünk kell. de a mit nőink tettek, az több a kötelességnél. Legyen megengedve köszönettel adózni e helyen megyénk érdemekben gazdag főispánja. Gróf Bethlen András urnák azon meleg érdeklődésért s őszinte buzgalomért, melylyel mint minden magyar ügyet ezt is felkarolni szíveskedett, De mindenek fölött hála és köszönet a központi igazgató-választmánynak s hazánk egén tündöklő, csillag gyanánt ragyogó elnökének, Gróf Bethlen Gábor urnák, hogy meghívásunkat elfogadva, megjelenésükkel megtisztelték e várost, és az egyesület teremtő' lelkének. Sándor József titkár urnák, a ki súlyos betegsége daczára, tettel és tanácscsal könnyítette meg munkánkat. xv közgyűlés rendezése őszintén szólva kimerítette egy időre erőinket. Innen van, hogy az egyleti év nálunk sokkal szegényebb, mint elődei. Mert Brassó nem magyar város, melynek minden mozgalomra van más közönsége. Brassó nemzetiségi város, melynek bár számban nagy a magyarsága, egy harmada az öszlakosságnak nagyon csekély számbavehető magyarsága van. minden mozgalomra egy és ugyanazon közönsége, mely e mellett nem is vagyonos, hanem legnagyobb részt hivatalnokok-, kevés kereskedő s nagyszámú, elszegényedett iparosból áll. Mindazonáltal igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni.

17 Sikerült ma már annyira népszerűvé tenni az EMKE magasztos eszméjét, hogy Brassóban minden magyar ügy fölött első sorban az EMKE választmánya áll. Kezdeményezésünk folytán Brassó város tanácsa készséggel gondoskodott a tömösi honvédemlék jókarban tartásáról. Erdély egykori dicső fejedelme, Székely Mózes Brassó mellett esvén el s feje Brassóba hozatván, a krónikás szerint Weisz Mihály akkori városbiró által saját telkén temettetett el. mely telket egy szász történész Nagy István klastrom-utcza 11. számú házának jelöl meg. A hazafias kegyelet fenntartásának vélt választmányunk szolgálni, midőn elhatározta, hogy e helyet emléktáblával jelöli meg. melynek költségeit Koós Ferencz kir. tanácsos-tanfelügyelő, az eszme megpenditője. gyűjtötte össze. A leleplezés választmányunk októberhavi közgyűlésével kapcsolatosan fog megtörténni. Hazánk dicső emlékű vallás- és közoktatásügyi minisztere, néhai Trefort Ágoston elhalálozása fölötti fájdalmának kifejezést adandó, választmányunk egy nagy requiem tartását kezdeményezte, melyet Möller Ede apátplébános úr készséggel tartott. Zajzon csángó községét nagy tűzkár sújtván, mely 30 magyar családot fosztott meg hajlékától s kenyerétől, választmányunk gyűjtést indított s egyúttal segélyért folyamodott a.jósziv* egylethez. Az eredmény ez ideig még ismeretlen. Az igazgató-választmány rendelkezéseinek választmányunk mindenben a legpontosabban tett eleget: határozatait s utasításait haladéktalanul hajtotta végre. A választmány következő segélyeket élvezi az egyesülettől: A belvárosi és bolonyai kisdedóvó-intézetek frtot. Ezen intézetek fejlődése örvendetes; havonkint átlag 70 gyermek látogatja mindegyiket, A tanítás példás. A belvárosi intézet vezetője Kollár Ilona oki. óvónő, ki mellett mint dajka özv. Jancsó Jánosné működik: az óvónő fizetése évi 300 frt s 100 frt helyi pótlék, a dajkáé 100 frt. Ez minta-óvó. A bolonyai intézet vezetője Veszprémy Ida oki. óvónő, ki mellett mint dajka működik özv. Csiszár Jánosné- az óvónő fizetése évi 300 frt s 60 frt lakbér, a dajkáé 100 frt. Az ővóintézetek fölötti felügyeletet állandóan egy felügyelő-bizottság gyakorolja, mely köveskező: Elnök: Koós Ferencz: titkár: Szterényi József; gazdapénztáros: Janó Lajos: tagok: Nagy István, Orbán Ferencz és dr. Weisz Ignácz. Az óvóintézetek alapja javára egybegyűlt 250 frt. Nagy alapítványt tett ezek fenntartására Nagy István tagtársunk. Ugyanis 1886-ban választmányunk felkérésére a Szt.-Ferenczrendi zárda telkén 1500 frt költséggel egy nagy termet építtet oly feltétellel, hogy választmányunk kötelezi magát a melléképületek bérletén kívül ezen terem bérlete gyanánt neki évenként 100 frtot s a tőke 6 %-os kamatait fizetni. Idei január 1-től kezdődőleg a még hátralevő 1200 frt tartozást s kamatait az egyesületnek ajándékozta oly kikötéssel, hogy választmányunk tartozik az évi 100 frt részleteket s kamatokat pontosan befizetni, mely alap igy csak 12 év múlva lesz teljes, mintegy 2000 frt. s melynek kamatai csak a brassói kisdedóvó-intézetek czéljaira fordíthatók. A nemes tett nem szorul dicséretre; dicséri az önmagát! Az igazgatóválasztmány köszönettel fogadta ez adományt, kezelésével a brassómegyei választmányt bízva meg. Óvóintézeteink érdekében folyamodtunk a vallás- és közoktatási miniszter úrhoz és az országos kisdedóvó-egyesülethez. 2

18 io A m. k. áll. köz ép faipar iskolai tápintézet évi 100 frt ösztöndíjat kap. Ezen összeget a lefolyt tanévben egy háromszéki székelyés egy hétfalusi csángó ifjú, mindkettő kitűnő tanulók, élvezték. A polgári kereskedelmi testület alsó fokú kereskedelmi iskolája az évre 200 frtot, mely ezen, nálunk hézagot pótló iskola fenntartási költségeire fordittatik. A magyar kereskedő ifjak köre évre 50 frtot. mely az egylet czéljainak előmozdítására fordíttatott. A brassói ág. ev. magyar egyház 200 frtot, mely a szász egyháztól való elszakadás lehetővé tételére, az előbbi anyaegyháztól megvont 190 frt papi fizetés pótlására szolgál. Valamennyi, az egyesület által segélyezett intézmény bizton halad előre s méltán megérdemli az egyesület nagyobb mérvű támogatását. A harmadik segélyezési turnusnál a választmány elvesztette ugyan a kereskedő iíjak segélyét, de e helyett megnyerte, hogy az egyesület megszavazott a türkösi áll. nyári óvóintézet állandósítására évi 100 frtot 10 évre s hasonlókép 10 évre biztosított a polgári kereskedelmi testület alsó fokú kereskedelmi iskolájának évi 200 frtot. Ezen segélyeken kívül nyert választmányunk könyvsegélyeket is. Csernátfalu és Zajzon községek teljes népkönyvtárakat kaptak. A brassói magvai' polgári kör és iparos iíjak egyletének könyvtárai kiegészíttetnek. Kilátásba helyeztetett a jövő évre Apáczának és Krizbának is egy-egy teljes népkönyvtár. A csernátfalusi és zajzoni népkönyvtárak az illető iskolák igazgatóinak kezelése alá bocsáttattak, kik tartoznak évenként jelentést előterjeszteni. Jövőre nézve választmányunk mindenekelőtt a már fennálló két brassói kisdedóvó-intézet létének biztosítását s a hétfalusi nyári kisdedóvók állandósítását tűzte ki feladatául. Már közelebbről meg fogja alakítani a Kárpát-egylet brassói szakosztályát is. Különös figyelemben részesité s részesiti választmányunk a magyar színészetet, mely czélból külön szinészeti szakosztálya is van. E szakosztály a lefolyt egyleti évben két műkedvelői előadást is rendezett, melynek jövedelméből beszerezte 300 frt értékű díszleteit, ugy hogy most ezt. mint vagyont birja. Belépett 100 írttal az egyesület alapitói közé is. Hálás köszönetet érdemelnek a működő tagok és különösen Binder Jenő főreáliskolai tanár, kinek, mint művezetőnek egyedül köszönhető az aratott siker. A szakosztály ügyeit következő bizottság intézi: Elnök: Xagy Gyula: alelnök Orbán Ferencz; titkár Szterényi József; művezető Binder Jenő; pénztáros Fellner Lajos: ellenőr RombauerEmil s könyvtáros Végh Mátyás. Mozgalmat indított választmánj'iuik az iránt, hogy az újonnan épülő gyárakban székely munkások alkalmaztassanak, ezáltal bármily csekély mértékben is el akarván terelni a székelységet a Romániába való kivándorlástól. Javaslatot terjesztett az igazgató választmány elé egy nagy EMKE sorsjáték rendezése tárgyában, a mely még nincs ellátva. Felhívta a központ figyelmét arra. kogy sokan jogtalanul használják gyűjtésekre, mulatságok rendezésére stb. az Emke czégét. a mi az egyesület anyagi megkárosításával jár. Mozgalmat indított az erdélyi részekben az iránt, hogy a hol csak Emke választmány vagy fiók van. évenként nemzeti ünnepélyek rendeztessenek, miáltal fölébresztetik a nemzeti önérzet s terjesztetik az EMKE. Felkérte a központot, eszközölné ki Munkácsy Mihálynál az örökös és alapító-tagsági oklevelek elkészítését, melyek szintén igen jó agitaczionalis eszközök volnának.

19 19 Résztvett választmányunk mint olyan minden brassómegyei magyar ünnepélyen s legújabban tüntetőleg fogadta az EMKE javára erdélyi hangverseny-körutat rendezett debreczeni dalegyletet, mely bárom napig volt választmányunk kedves vendége: rendeztük hangversenyét, mely daczára a legroszabb időnek, midőn közönségünk módosabb része nincs honn 101 frt tiszta jövedelmet hajtott. Ha nem is fogadhattuk vendégeinket fénnyel és pompával, hisszük, megvoltak velünk elégedve! Az alapszabályok értelmében választmányunknak jövedelmeiből fennmaradó 25%-ot a szolga s csekély irodai költségek leszámításával a kisdedóvó-intézetek fenntartási költségeihez csatoltuk és csatoljuk állandóan. Leggyengébb az eredmény a pénz- s erőgyűjtés dolgában, mely tekintetben Brassó más elbírálás alá esik sajátos s sehol másutt fenn nem található viszonyainál fogva mint országrészünk más vidékei. Ehhez járul még a romániai vámháboru által okozott nagy csapás, mely daczára a kitörése óta elmúlt három évnek, még nem enyhült és leginkább magyarságunkat sújtotta minek következtében iparosságunk s közöttük tagjaink nagy száma elszegényedett, más része kivándorolt. Mindazonáltal igyekeztünk e tekintetben is minden lehetőt megtenni. Tagjaink száma szaporodott 2 alapitóval s 6 rendes taggal, megfogyott 1 alapítóval, ki Fogarasra költözött, 3 rendes s 6 pártoló taggal, ugy, hogy jelenleg van 1 örökös. 20 alapító, 349 rendes és 36 pártoló tagunk. Tagdijakban befolvt a lefolyt évben 580 frt. adományokban stb. 48 frt 63 kr. mely összeget. 628 frt 63 krt a pénztár szabályszerűen beszolgáltatta a központi pénztárba. Ezenkívül 352 frt folyt be perselyekből,a brassómegyei magyar nők alapítványa'' czimén. mely összeget nőink 500 frtra fogják felemelni. Az,Aurórasorsjegyek'-bői 145 drbot helyeztünk el területünkön, a,lobogó-alap*-ra is közel 200 frt gyűlt be megyénkből: ezenkívül 75 frt Perezel Mór alap" czimeu. mely ki fog egészíttetni 100 írtra, hogy megörökítsük vele néhai Perezel Mór, a brassói magyarság egykori vezérférfiának emlékét; még 50 frt áll rendelkezésre dr. Vájna Gábor asztaltársaságától, mely valószínűleg szintén alapítvánnyá fog emeltetni. Mindkét összeg a brassói takarék-kölcsön-szövetkezetbe van gyümölcsözőleg elhelyezve, a mig jellegük meghatározva leend. A vajdahunyadi óvóintézet javára rendezett sorsjátékból is elhelyeztünk Brassóban sorsjegyeket. Végül estélyt rendezett az egvesület javára a m. á. v. altiszti kara s a krizbai ifjúsági dalárda, a melyeknek jövedelme az adományok czimén van elszámolva. A választmány igazgatása következők által történt: A közgyűlés által, mely tartatott 1 s a választmányi ülések által, mely tartatott 9. Ezen gyűlésen hozatott 57 határozat, Sajnálattal kelll megemlítenünk, hogy a hétfalusi válaszmányi tagok a lefolyt évben egyetlen ülésen sem vettek részt, a mi arra indította választmányunkat, hogy az idei közgyűlésnek javaslatot fog tenni külön hétfalusi körök alakítására, hogy azoknak érdekei ott nyerjenek kepviseltetést. Közvetlen intézője az ügyeknek volt a tisztikar, illetve az elnökség. Választmányunk, illetve tisztikarunk a következő: 1.Tisztikar: Elnök: Koós Ferencz kir. tanácsos tanfelügvelő; alelnök : 2*

20 dr. Weisz Ignácz ügyvéd; titkár: Szterényi József szerkesztő'; pénztáros: Józsa Mihály tanító: ellenőr: Szenti Bálint p. ü. titkár; ügyész: Harmath Lajos ügyvéd. II. Választmány: a) Brassóból: Pellner Lajos m. á. v. mérnök; Gencsi István pénzügyigazgató helyettes; Józsa István iparos; Kovács Károly törvényszéki biró; Lázár Gerő nagykereskedő, Mayer József kir. tan. ügyvéd. Skita Mihály kir. járásbiró. Vargynsi Ferencz főgymn. igazgalő s Vízi József kir. törvszéki bíró ; b) Brassómegyéből: Bartha Károly igazgató (Tatrang): Borcsa Mihály ág. ev. lelkész (Bácsfalu) ; Deák Sándor ágost. ev. lelkész (Türkös) ; Fejér Gyula ág. ev. lelkész (Pürkerecz) ; Gödri János ügyvéd (Hosszúfalu); Masznyik Gyula ág. ev. lelkész (Hosszúfalu) és Papp János tanitó (Zajzon). Ezeken kívül tagjai a választmánynak az alapító s örökös tagok, valamint a következő választmányi megbízottak: Kiss Árpád ág. ev. lelkész (Csernátfalu); Pánczél István főszolgabíró (Predeál); Siposs János községi jegyző (Csernátfalu); Szabó László községi jegyző (Barcza-üjfalu) és Szemerjai Károly igazgató (Krizbaj. Sajnálattal kell megemlítenünk, hogy választmányunk egyik buzgó tagja, Szenti Bálint, a ki egyesületünk alakulása óta mint ellenőr, nagy szorgalommal és odaadással szolgálta egyesületünk és magyarságunk ügyeit, Budapestre történt áthelyezése következtében városunkból távozott s igy választmányunk egy érdemes taggal szegényebb lett. Az egylet iktatóját és irattárát Szterényi József titkár vezeti. Iktatóra érkezett a lefolyt egyleti évben 181 ügydarab, melyek mind elintéztettek s rendesen levéltározva vannak. Brassó, augusztus 1-én. Koós Ferencz, Szterényi József, elnök. titkár. V. Csikmegyei választmány. Sz m. v. Székhely: Csik-Szereda. A megyei választmány nevében jelentésemet az 1888/9. egyleti évről a következőkben teszem meg: A Tölgyesben felállított r. kath. iskola tanítónőjének az igazg. választmány által megszavazott 300 frt, valamint a Békásra és Almásmezőre beszolgáló tölgyesi r. kath. lelkész fizetésének pótlására megszavazott 200 frt már a mult év elejétől kezdve folyósittatván. kulturális és nemzeti missióját az EMKE azóta megyénk területén is jótékonyan gyakorolja. Megyei választmányunk a központi igazg. választmánynak azon határozatait, melyeket az emiitett javadalmazás és illetőleg segélyezéssel kapcsolatosan egyéb megindítandó actióra vonatkozólag hozott, érvényre törekedvén emelni, minden szükséges és eddig lehetséges lépést megtett, hogy a Vaslábon és Gyimesbükkön állami és Ditró,Hódos" nevü tízesében községi elemi iskola állittassék fel. Sikerhez azonban az ideig csak az utóbbinál jutott, a mennyiben választmányunk kezdeményezésére ezen iskola ügyét a kir. tanfelügyelő és a közigazg. bizottság is kellő erélylyel kezébe vévén. Ditró község az építkezést ez év alatt serényen folytatta, hogy a jövő iskolai év elején alkalmas tanitó beállításával a tanítás benne megkezdhető legyen. Megyei választmányunk sikeres lépést tett a központnál a végre, hogy

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PÁZMÁNY UTCAI TEMETŐ VII-4-4 egyes sírhely Anita V-2-23 egyes sírhely Anyám VII-7-1 egyes sírhely

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.)

ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) ARANYKÖNYV. Adományok a marosvásárhelyi templom épitésére. (VIII. közlemény.) Májay Gábor 230. sz. gyüjtőívén Szentgericzéről: Májay Gábor, Kiss Gyula, Gál Károly, Gál Gyula 1 1 koi., Iszlai Albert 50

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra

Munkalap1 VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra VIII. Országos Szenior Úszóbajnokság Gyula, 1978. szeptember 3. vasárnap de. 10 óra Pontverseny eredménye: 1. megye 2. megye 3. megye 4. megye 5. megye 6. megye 7. Fejér megye Egyéni pontverseny eredménye:

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői I. Tagozati Elnökség (2003.06.-2007.-06.hóig) 1. Zarándy Pál okl.villamosmérnök elnök 2. Büki Gergely dr. okl.gépészmérnök alapító tiszteletbeli elnök

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

JELENTÉSE. 1904. ÉVÍ J.05738 KOLOZSVÁRT. XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA :

JELENTÉSE. 1904. ÉVÍ J.05738 KOLOZSVÁRT. XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA : J.05738 1904. ÉVÍ JELENTÉSE. AZ 1904. ÉVI MÁJUS HÓ 28-ÁN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XX. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZHÁLLITOTTA : SÁNDOR JÓZSEF ORSZ. KÉPVISELŐ, T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. HUSZADIK JELENTÉS.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

A választmány jelentése a közgyűlésnek az E. M. E. 1931. évi működéséről.

A választmány jelentése a közgyűlésnek az E. M. E. 1931. évi működéséről. 97 RDÉLYI ÚZU-GYSÜLT A választmány jelentése a közgyűlésnek az... 1931. évi működéséről. Az rdélyi úzeum-gyesületnek 1931. évi működéséről szóló jelentésünkben sajnálattal ismét azt kell megállapítanunk,

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20.

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20. Sudoku1 Név lakhely összesített XI.kerület nem XI. Merényiné Szászhalmi Kamilla XI 1. Merényiné Szászhalmi Kamilla 1. Horváth Ferencné 1. Bakó Dezső Sándorné XI 2. Bakó Dezső Sándorné 2. Michnay Lászlóné

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Kelemen Gáborné Budapesti Erımő Rt. I. 169 54 160 54 329 108 437 2 Rózsavölgyi

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Képviselő-testületeinek 2015. május 12-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

Nyírmihálydi Helyi Választási Bizottság 51/2014 ( IX. 08) határozata

Nyírmihálydi Helyi Választási Bizottság 51/2014 ( IX. 08) határozata Üi:2170-8/2014 Tárgy:polgármester jelöltek sorrendjének meghatározása sorsolással 51/2014 ( IX. 08) a 2014. október 12-én megtartott ülésén a A polgármesteri szavazólapon a jelöltek az alábbi sorrendben

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben