Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:"

Átírás

1 Bérleti szerződés Amely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: Magánszemély esetén születési idő: lakcím: anyja neve:, mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Társaság esetén: székhelye: ; cégjegyzék sz.: ; képviseli:, ), mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Képviseli: Béres Melinda (Lakcím:1102 Bp, Kőrösi Csoma Sándor út Születési hely, idő: Brassó, , Anyja leánykori neve: Bedő Margit, Személyigazolvány száma: EA ) (továbbiakban Bérbeadó) Tenancy Agreement The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between: On one hand: In case of a natural person: date of birth: address: mothers maiden name:, as the Lessor (hereinafter referred to as Lessor') In case of a Company: seat: ; comp. reg. No.: ; represented by:, ), as Lessor ( Lessor )/ Represented by: Béres Melinda (Address: 1102 Bp, Kőrösi Csoma Sándor út Place and date of birth: Brassó, Mother's maiden name: Bedő Margit, ID card number: EA ) (hereinafter referred to as Lessor') másrészről: szül hely és idő:, útlevélszám: anyja leánykori neve:, cím:, mint Bérlő (továbbiakban Bérlő) között az alábbi feltételekkel: And place and date of birth:, Passport or Id. nr:, mother s maiden name:, address: as the Lessee (hereinafter referred to as 'Lessee'). with the following terms and conditions 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a 10 Budapest, szám alatti ingatlant (hrsz.: ), lakás céljára (a továbbiakban Bérlemény), a mellékelt listán szereplő bútorzattal. A felek által készített leltári lista a jelen szerződés részét képezi (1.sz. melléklet). A bérbe adott ingatlant kizárólag a Bérlő és közvetlen családtagjai [Magyar Polgári Törvénykönyv 685. b)] használhatják. 2. Bérbeadó szavatolja, hogy a bérleti jogviszonnyal összefüggő teher az ingatlant nem terheli. Bérbeadó azt is kijelenti, hogy minden törvényes 1. The Lessor lets and the Lessee rents the following Premises as a residence: 10 Budapest, flat (in the following referred to as 'Premises') with furniture shown on the enclosed list. (Land Reg. No.:) An inventory prepared by the parties forms a part of the present agreement (Enclosure 1). The Premises can only be used by the Lessee and his/her close relatives [(Hungarian Civil Code 685. b)]. 2. The Lessor hereby declares that there are not any financial restraints in connection with the real estate

2 jog birtokában van, ami a magyar jogszabályok that have an impact on the legal relationship of szerint a Bérlemény Bérlő részére történő subject agreement. Lessor has all the legal rights bérbeadását, és a jelen szerződés rendelkezéseinek necessary under Hungarian law to lease the végrehajtását lehetővé teszi. premises to Lessee and perform and observe all the provisions of this lease contract. 3. A Bérleti idő kezdete:. A bérleti idő határozott idejű, hónapos, amely ezen idő alatt rendes felmondással nem szűntethető meg. A szerződésmódosítás díja 5.000Ft+ÁFA/ alkalom. 4. A havi bérleti díj: HUF.. Jelen szerződés aláírásakor a Bérlő átadja az első egy, bérleti díjnak megfelelő összeget a Bérbeadónak készpénzben vagy átutalással. A továbbiakban a Bérlő az esedékes bérleti díjat havonta előre, mindig a tárgy hónap 10-ig vagy az azt követő első munkanapon banki utalással vagy készpénzben fizeti. Amennyiben Bérlő késik a befizetésekkel, a határidő után naponta Ft késedelmi díjat fizet. Ha a határidőn túl 10 napon belül sem rendezi tartozását, abban az esetben felszólítást kap. A bérfizetés elmulasztása esetén Bérbeadót a In case of non payment of the rent Lessor of the hátralékos bérleti díj és járulékai erejéig Bérlőnek Property shall hold a lien on Tenant s Property az Ingatlan területén lévő vagyontárgyain zálogjog found within the Property for the value of unpaid illeti. rent and additional costs. Bérbeadó mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, Lessor shall be entitled to block the removal of megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt hypothecated Property as long as his lien remains in vagyontárgyak elszállítását. effect. 5. A bérleti díj a közös költséget ill. (gáz-, víz-, és áramdíj, televízió, telefon, internet) nem tartalmazza. Ezen rezsidíjak határidőre történő fizetése a Bérlő feladata, érkező számlák alapján. A Bérbeadó jogosult a befizetett számlákat havonta ellenőrizni. 6. A Bérbeadó 2 havi bérleti díjnak megfelelő 3. The rental period shall begin on. The term of present agreement is months, and it may not be terminated by giving an ordinary notice during this time period. The charge of the Agreement s amendment is 5.000HUF+VAT/ occasion. 4. The monthly rental fee is HUF. On the day of signing subject agreement the Lessee shall pay the first rental fee in cash or transfer to the owners account. Future payments shall be made to the Lessor via bank transfer or cash by the 10. day of each month or the following work day. In case Tenant lates with the regular monthly payment, HUF/day is to be paid after the deadline over the rent. If Tenant does not pay for more than 10 days after the deadline, he will get a notice. Amennyiben Bérlő nem munkanapon 9 és 17 óra In case Tenant intends to have the handover of the között kívánja az Ingatlant átvenni vagy átadni, Property another time than on working days úgy 5.000Ft+ÁFA/alkalom pótdíjat köteles between 9 and 17 o clock, Tenant has to pay a fizetni. surcharge of 5.000HUF+VAT/ occasion. 5. The rental fee is not contains the common cost (cleaning, lighting of the common aeries, maintenance of the garden, ). The monthly fee does not include the costs of utilities (gas, water, electricity, telephone, television, internet), that shall be paid by the deadlines by the Lessee according to the condition of the bills received. The Lessor is entitled to check the paid bills in each month. 6.Lessee shall pay the Lessor the amount of 2

3 óvadékot köt ki az esetleges károkozásokra, illetve amennyiben a Bérlő felszólítás ellenére sem tesz eleget szerződéses kötelességeinek (pl. fennálló rezsidíj fizetés, stb) rendezésére a kaució felhasználható ezen tartozások rendezésére. Az óvadék összege: HUF, azaz, jelen szerződés aláírásakor készpénzben fizetendő vagy átutalással. Bérbeadó az óvadék fel nem használt részét a bérleti jogviszony megszűnését követően az utolsó számla kifizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles visszafizetni a Bérbevevőnek. 6.a. 6.a. A Bérlő részéről történő, hónapon belüli, The Lessor is entitled to keep the deposit in case the Bérleti Szerződés felmondása esetén a Bérbeadó Lessee terminates the lease within jogosult az óvadék összegét megtartani. months Bérbeadó szavatolja a bérlemény kifogástalan Lessor guarantees the Premises is in good working állapotát, rendeltetésszerű működésképességét order and in perfect condition at the time the Lessee beköltözéskor és a bérlet teljes időtartama alatt. moves in and will also facilitate proper use during Bérbeadó saját költségén köteles gondoskodni the entire period of the lease. arról, hogy az ingatlan a bérleti jogviszony egész The Lessor shall guarantee at his expense that the időtartama alatt alkalmas legyen a rendeltetésszerű Premises is suitable for use throughout the entire használatra. Bérbeadó köteles gondoskodni a bérbe rental period. Lessee should inform the Lessor of adott ingatlan szerelvényeinek üzemképességéről. any disorders. Lessor must provide, within a Esetleges hibákat a Bérlő köteles a Bérbeadóval reasonable time and at his own expense, for any közölni. Bérbeadó saját költségén és elvárható repairs - both internal and external to the walls, időn belül vállalja bármilyen meghibásodás roofs, floors, drains and main services (electricity, kijavítását - mind a külső és belső falakon, tetőn, gas, water, heating) - caused by structural failure or padlózaton, csatornán, a fő szerelvényeken natural wear and tear under proper use by Lessee. (elektromos, gáz, víz, fűtés) - amelyek szerkezeti The Lessee is entitled to arrange the repair of such hiba vagy a Bérlő által rendeltetésszerű használat disorders at his discretion and deduct it from the mellett természetes kopás következtében jöttek rental fee, should the Lessor fail to do so. létre. A javítás elmulasztása esetén a Bérlő saját költségén a javítást elvégeztetheti, és annak összegét a bérleti díjba beszámíthatja Bérlő az ingatlant további bérletbe (albérletbe) nem adhatja ki. 8.a. A Bérlő a bérlet megszűnésekor további elhelyezésre nem tarthat igényt. 9. A Bérlő elfogadja, hogy a Bérbeadó vagy annak megbízottja jogosult az ingatlan állapotát előre egyeztetett időpontban ellenőrizni. 10. A szerződés rendkívüli, azonnali hatályú írásos felmondással, pl. az alábbi esetekben mondható fel: months rental fee as deposit in case of damage caused by the Lessee or failure to fulfil his contractual obligations (such as paying utility bills etc.) after being warned of such non-payment. The deposit amount is HUF, i.e. which is to be paid in cash or by bank transfer on the day of signing subject agreement. Upon termination of lease period, the Lessor shall return the deposit to the Lessee within 5 days after the payment of the last bill. The Lessee is not entitled to sublease the Premises to others. 8.a. The Lessee is not entitled to claim a replacement flat after the expiration of the tenancy. 9. Lessee hereby acknowledges that the Lessor or his representative is entitled to check the technical state of the Premises at an agreed time. 10. Extraordinary, immediate notice can be given in

4 - ha a Bérbeadó el akarja adni a lakást, 2 hónapon belül jogosult a Bérlőnek felmondani. - ha a Bérlő írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti a bérleti díjat vagy a rezsiköltségeket, a Bérbeadó jogosult a Bérlőnek azonnali hatállyal felmondani. - ha a lakásban a Bérlő hibájából, nem rendeltetésszerű használatból eredően olyan károkozás következik be, mely nem kerül helyreállításra, vagy ha a Bérbeadó végzi el a javítást az óvadék összegéből és a Bérlő az óvadék összegét nem egészíti ki az eredeti összegre 15 napon belül, - bármely idevonatkozó, a Magyar Polgári Törvénykönyvben szabályozott esetben 11. Bérbeadó köteles gondoskodni az ingatlan, annak beépített tartozékainak, szerelvényeinek és berendezéseinek, valamint a bérleti időre átadott ingóság tárgyainak biztosításáról. Bérlő saját költségére egyéb ingóságaira biztosítást köthet. 12. A Bérlő a bérelt ingatlant, valamint berendezéseit rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek megsértése nélkül jogosult használni. Minden rendeltetés ellenes használatból fakadó kár helyreállítási költsége a Bérlőt terheli, akár saját magatartása, akár az ő engedélyével a bérleményben tartózkodó más személy okozta azt. A bérleményt a bérlet megszűnésekor a rendeltetésszerű használat után elvárható állapotban kell a Bérbeadó számára visszaszolgáltatnia. A Bérlő kiköltözéskor FT takarítási díjat köteles fizetni, abban az esetben, ha nem takarít. 12. a. A Bérlő az ingatlanban átalakítást kizárólag a Bérbeadó írásos engedélyével végezhet. Minden, a bérlemény jelenlegi állapotát érintő és a Bérlő által végzett változást a Bérlő saját költségén helyre kell állíttatnia a bérleti idő lejárta előtt (kivéve, amit a Bérbeadó meg kíván tartani, illetve amihez írásban hozzájárult). 13. writing in the following cases: - in case the Lessor want s to sell the flat he is entitled to terminate the Lease Agreement within 2 months. - If the Lessee does not pay the rental fee or utility costs in due time despite prior written warning, the Lessor is entitled to terminate subject agreement by immediate effect. - In case of any damages made to the Premises as a result of improper use on behalf of the Lessee, which damage is not repaired or if the repair is made by the Lessor using the deposit and the Lessee fails to reimburse the missing part of the deposit up to the original sum within 15 days. - In any case in accordance with the referring laws of the Hungarian Civil Code. 11. The Lessor will be responsible for insuring the Premises and its belongings, fixtures, fittings and appliances. The Lessee is entitled to insure his personal belongings at his own cost. 12. The Lessee undertakes to use the Premises and its equipment throughout the tenancy in an orderly and proper way, without violating the legal rights and private interest of others. Lessee shall pay for all damages arising from improper use or behavior by the Lessee and any person staying on the Premises with the permission of the Lessee. The Premises shall be returned to Lessor upon the termination of the lease in a condition corresponding to the provisions of proper use. Tenant is obliged to pay HUF for the cleaning when he hands over the property, in case of the apartment is not clean. 12. a. Lessee needs to obtain the Lessor s written permission for any alterations made to the Premises. All significant alterations to the present condition of the Premises made by Lessee must be restored (except those approved in writing by the Lessor and/or those he wishes to keep) before the expiration of the lease at the expense of Lessee. 13. Bérlő és az ő engedélyével a bérleményben tartózkodó személyek kötelesek a bérleményt Lessee and persons entitled by Lessee to use the

5 gondosan, rendeltetésszerűen, a Bérbeadó és harmadik személy törvényes jogainak tiszteletben tartásával valamint a jelen bérleti szerződés rendelkezéseivel összhangban használni. Amennyiben az ingatlanban a Bérlő hibájából, nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezik, a Bérbeadó jogosult a kárt a z óvadék összegéből megjavíttatni. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre kiegészíteni. Bérlő köteles a bérleményt a Bérbeadónak legkésőbb a bérlet lejártát követő első napon a természetes elhasználódás és kopás kivételével eredeti állapotában visszaszolgáltatni. A bérlemény késedelmes átadása esetén a Bérlő a bérleti díj kétszeresével terhelhető a jogcím nélküli használat idejére. 14. A kulcs átadása a megbeszélt időpontban történik. 15. A bérlet idejére átadott telefonszám: Villanyóra állása: Gázóra állása: Vízóra állása: Ezen szerződés bármilyen módosítása csak írásban és mindkét fél aláírásával tekinthető elfogadottnak. Ezen Bérleti Szerződést a szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. A szedődésben nem szabályozott kérdésekben és vitás esetekben a magyar PTK rendelkezései az irányadóak. Premises can only exercise this right carefully and properly, in accordance with the regulations of subject agreement, without harming the rights and legitimate interests of Lessor or any third person. The Lessor is entitled to repair the damages from the deposit in case damages are made to the premises due to Lessee s improper use during the rental period. In such case the Lessee is liable to make up for the missing part of the deposit up to the original sum. Lessee shall return the Premises to the Lessor at latest on the first day after the lease termination in this original condition except for normal wear and tear. In case of delayed return of the Premises Lessee shall be charged with double rental fee for the unauthorised staying period. 14. The keys to the flat shall be provided to the Lessee at an agreed time. 15. Telephone number provided to the Lessee throughout the tenancy: 16. Electrical meter: Gas meter: Water meter: Any modification to subject agreement shall be accepted only in case if it is in writing and signed by both parties. The contracting parties sign subject agreement absolutely in consent with their will. The Hungarian Civil Code is governing in matters not regulated by present contract as well as any queries or disputes. Budapest, Budapest, Bérbeadó Bérlő Lessor Lessee

6

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and.

Name: Address: Birth Data: Identity Card No.: Tax Number: Name: Address: Birth Data: Nationality: Passport No.: and. Bérleti szerződés (2014/15) Lease Contract (2014/15) amely létrejött egyrészről concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. ig. szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Lakásbérleti Szerződés

Lakásbérleti Szerződés Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, 06 20 521 5706, dezso@bpartner.com Bérlő(k):

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96.

Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. Weener Plastic International East Műanyagfeldolgozó Kft. H-1225 Budapest, Bányalég u. 96. ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK Az itt felsorolt feltételek irányadóak minden, a Weener Plastic Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Schedule Biztosítási szolgáltatások SCHEDULE attaching to and

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött Egyrészről a DP HOLDING ZRT (1204 Budapest, Mártírok útja 286., adószám: 11886208-2- 43, cégjegyzékszám: 01-10-044137, telefon: 421-0278, fax: 421-0279, képviseli: Mordechay

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben