Hire a friend! - Mentor program in Budapest Fashion Quarter being shaped. Kölcsönözz egy barátot! Mentorprogram. Budapesten Formálódó divatnegyed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hire a friend! - Mentor program in Budapest Fashion Quarter being shaped. Kölcsönözz egy barátot! Mentorprogram. Budapesten Formálódó divatnegyed"

Átírás

1 FREE OCTOBER-NOVEMBER 2009 Hire a friend! - Mentor program in Budapest Fashion Quarter being shaped Kölcsönözz egy barátot! Mentorprogram Budapesten Formálódó divatnegyed Âîñïîëüçóéñÿ äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ! Ìåíòîðñêàÿ ïðîãðàììà â Áóäàïåøòå Ôîðìèðóþùèéñÿ ìîäíûé êâàðòàë

2

3

4 4 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Dear Reader, The Budapest Magic has been trying for years to project a picture to a specific, and very important group of people about things that are treasured here in Hungary. Foreigners who come here for a short time to work for their company, and the ones who live here permanently are the people who will spread news about us to the world. We talk about a group of people-mainly intellectuals- who wish to live a full life even if they are far from their homeland. We would like to produce a magazine for them that will merge culture, free time, sport, architecture or even gastronomy. We wish to help them with everything that could make their lives liveable and to add more quality to it. The magazine is going through changes: the new editor and the renewed design are helpful moves in order that we can cope in a market full of quality magazines. There will be changes in the content: the main topics, such as culture, family, sport, gastronomy, architecture and portraits of successful people will still remain the main profile of the magazine. We would like to open up towards the youth living with their families here, we recommend to them our pieces on lodgings and the mentor network. In this issue the main line is going to be culture, especially theatre, waking up from its summer sleep. In this publication and small articles we wish to inform and entertain. In the name of all my colleagues I hope our readers will absorb meaning and experience visual culture. Wishing you a pleasant time reading the new Budapest Magic! Attila Vörös Chief Editor Kedves olvasóink! A BudapestMagic több éve vállalkozik arra, hogy egy nagyon fontos célcsoportnak nyújtson átfogó képet arról, ami ma Magyarországon értéknek számít. A kiküldetésben lévõ, tartósan itt élõ külföldiek azok, akik hírünket viszik a világba. Egy olyan rétegrõl van szó, amelyik jórészt értelmiségiként vágyik arra, hogy teljes életet éljen, még akkor is, ha nem szülõhazájában kell boldogulnia. Nekik szeretnénk egy olyan lapot készíteni, amelyik felöleli a kultúrát, szórakozást, sportot, építészetet vagy akár a gasztronómiát. Mindent, ami élhetõvé és minõségivé teheti életüket itt is. A lap is a változások korát éli: az új fõszerkesztõ, a megújult dizájn is azt hivatott segíteni, hogy a lap lépést tudjon tartani a magazinokkal elég rendesen tarkított magyar lappiacon. Tartalmilag is lesznek változások: a fõbb témák, mint kultúra, család, sport, gasztronómia és építészet vagy sikeres emberek portréi továbbra is a lap profiljának meghatározó részét képezik. Azonban szeretnénk nyitni a családdal együtt itt élõ fiatalok felé is, nekik szólhatnak az albérletekkel vagy a mentori hálózattal foglalkozó írásaink. A mostani számban a meghatározó csapásirányt a nyári álmából felébredt kultúra, színház jelenti. Programajánlóinkkal és kedvcsináló írásainkkal is az a célunk, hogy tájékoztassunk és szórakoztassunk. A lap készítõinek nevében is csak remélni tudom, hogy aki kezébe veszi a lapot, tartalmat és vizuális kultúrát is kap. Kellemes idõtöltést kívánok a megújult Budapest Magic-hez! Vörös Attila fõszerkesztõ Äîðîãèå èòàòåëè! BudapestMagic ìíîãî ëåò ñòàðàåòñÿ ïðåäñòàâèòü âñåîáúåìëþùóþ êàðòèíó òîãî, òî ñåãîäíÿ â Âåíãðèè ñ èòàåòñÿ öåííûì, î åíü âàæíîé öåëåâîé ãðóïïå. Íàõîäÿùèåñÿ çäåñü â êîìàíäèðîâêå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå èíîñòðàíöû ýòî òå, êòî íåñóò âåñòè î íàñ âñåìó ìèðó. Ðå ü èä ò î òàêîì ñëîå, êîòîðûé ïî áîëüøåé àñòè, áóäó è èíòåëëèãåíöèåé õî åò æèòü ïîëíîé æèçíüþ, äàæå â òîì ñëó àå, åñëè áëàãîäåíñòâîâàòü ïðèõîäèòñÿ è íå íà ðîäèíå. Äëÿ íèõ ìû õîòåëè áû ñäåëàòü òàêîé æóðíàë, êîòîðûé îõâàòûâàåò êóëüòóðó, ðàçâëå åíèÿ, ñïîðò, àðõèòåêòóðó è äàæå ãàñòðîíîìèþ. Âñ, òî ìîæåò ñäåëàòü èõ æèçíü íàñûùåííîé è êà åñòâåííîé è çäåñü. Æóðíàë òîæå ïåðåæèâàåò ïåðèîä ïåðåìåí: íîâûé ãëàâíûé ðåäàêòîð, îáíîâë ííûé äèçàéí, âñ ýòî ïðèçâàíî ïîìî ü æóðíàëó øàãàòü â íîãó ñ âåíãåðñêèì ðûíêîì ïå àòíûõ èçäàíèé, ïåðåïîëíåííûì áëåñòÿùèìè æóðíàëàìè. Áóäóò èçìåíåíèÿ è â òîì, òî êàñàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ: ãëàâíûå òåìû, òàêèå, êàê êóëüòóðà, ñåìüÿ, ñïîðò, ãàñòðîíîìèÿ è àðõèòåêòóðà èëè ïîðòðåòû óäà ëèâûõ ëþäåé è â äàëüíåéøåì áóäóò ñîñòàâëÿòü îïðåäåëÿþùóþ àñòü ïðîôèëÿ æóðíàëà. Íî ìû õîòåëè áû ñòàòü áîëåå îòêðûòûìè è ïî îòíîøåíèþ ê ïðîæèâàþùåé çäåñü âìåñòå ñ ñåìü é ìîëîä æè, ê íåé îáðàùåíû íàøè ìàòåðèàëû, ïîñâÿù ííûå àðåíäå æèëüÿ èëè ìåíòîðñêîé ñåòè. Ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì òåêóùåãî íîìåðà ñòàíåò êóëüòóðà, ïðîáóäèâøàÿñÿ îò ëåòíåé ñïÿ êè, òåàòð. Íàøà öåëüïðîèíôîðìèðîâàòü è ðàçâëå ü âàñ ïðåäëîæåíèåì ïðîãðàìì è ïðîáóæäàþùèìè èíòåðåñ ñòàòüÿìè. Îò èìåíè ñîòðóäíèêîâ æóðíàëà ÿ ìîãó òîëüêî íàäåÿòüñÿ, òî òîò, êòî âîçüì ò åãî â ðóêè, ïîëó èò óäîâîëüñòâèå è îò ñîäåðæàíèÿ, è îò îôîðìëåíèÿ. Æåëàþ ïðèÿòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ñ îáíîâë ííûì Budapest Magic! Àòòèëà Â ð ø Ãëàâíûé ðåäàêòîð Editor-in-chief: Vörös Attila, Magazine director: Kovács Ildikó, Classified department: Szaktudás Kiadó Ház Zrt., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/b., Tel.: (1) Publisher in charge: Farkas József Media manager: Inna Tyitovics, o , Kis Bernadett, o , Printing office: e-print Magyarország HU ISSN

5 CONTENTS Dance of thoughts 6 Comeback in Hire a friend 14 Premiers in the light of 125 years 18 Gianni Annoni 22 Fashionable life moves to the Andrassy ut 24 Lodgers are taken by the internet 28 There are less foreigners interested here 30 Quiet please! 32 TARTALOM Eltáncolt gondolatok 6 Visszatérés 2011-ben 10 Kölcsönözz egy barátot! 14 Premierek 125 év fényében 18 Gianni Annoni 22 Divatos élet költözik az Andrássy út környékére 24 Világhálóval fogják az albérlôket 28 Itthon is kevesebb a külföldi érdeklôdô 30 Csendet kérünk! 32 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Ìûñëè, âûðàæåííûå â òàíöå 6 Âîçâðàùåíèå â 2011-ì 10 Âîñïîëüçóéñÿ äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ! 14 Ïðåìüåðû â ñâåòå 125-ëåòèÿ 18 Äæàííè Àííîíè 22 Ìîäíàÿ æèçíü ïåðååçæàåò â îêðåñòíîñòè ïðîñïåêòà Àíäðàøè 24 Àðåíäàòîðîâ ëîâÿò âñåìèðíîé ñåòüþ 28 Óæå è ó íàñ ñòàëî ìåíüøå èíîñòðàííûõ ïîêóïàòåëåé 30 Ïðîñèì òèøèíû! 32

6 6 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Dance of thoughts Our desires, our ways of looking for happiness and tingling at the language of dancing Among the autumn performances of the National Dance Theatre we find Szerelem, szerelem Love, love ; a performance of the Hungarian Festival Ballet. I BY ÉVA BALÁZS t was inspired by three musical plays. The Menyegzõ Getting married of Goran Bregovic is about the natural happiness and the pureness of life force and will that sometimes one has to fight. It is about the rapture of being. The wedding winning over death, the triumph of reincarnated life. Claude Debussy`s Jeux was the musical background and Nizsinszkij done the choreography in Paris at the beginning of the 1900s. After a hundred years Markó Iván, the art director and choreographer of the Hungarian Festival Ballet Company brings the play onto the stage again. The Jeux (Games) is about various occurances at a tennis party. Love and erotica, the woman`s soul and nature appears in the performance by the five young women and their male partners. The most erotic piece of the music literature is the music of desire: the Bolero by Ravel. In the choreography of Markó Iván desire awakes from its sleep and drives men and women towards fulfilment. This fulfilment rises again after the emptiness we feel when we have reached rapture. The Budapest Dance Theatre was going to show their new performance, Ravel, on the 29th of October. This show includes Gaspard de la nuit recalling the mystery of death, and the Concerto en Sol. Bringing to life the musical complexity of Ravel is the choreography of Marie-Laure Bedel Tarneud. Naturally, the performance cannot exclude the Bolero, the endless dance-this time as Raza Hammadi interprets it. The National Dance Theatre seemed to have discovered another place to perform when the Palace Of Arts opened. The audience of Mupa are happy about the exciting dance performances from season to season. The menu is widened by a new production of the ExperiDance: Boldogsag 69:09 (Happyness 69:09). The dance company of Román Sándor has chosen the modern Hungary, 2009 and the year 1969 for its location. The musical background of the production is chosen from party hits of today and from1969. The critical situations of now and then are formed in the language of dance, but what is more important: they reveal our emotional crisis and as an answer to that, our emotional changes. We are looking for happiness, waiting for a miracle and understanding- the choreography of Román Sándor tells us. The performance can be seen on November 8 and 15. Strange creatures, ghosts, and vampires will populate the National Dance Theatre at the end of October. The event was inspired by Halloween. On the 30th Dracula leaves his coffin and comes to life with the help of the artists of the Honvéd Dance Theatre. You can meet him at the dance house The most erotic piece of the music literature is the music of desire: the Bolero by Ravel after the performance. On the 31st the dancers of the Szegedi Kortárs Balett (Szeged Contemporary Ballet) will conjure Middsummer Night`s Dream on the stage. Fairies, elves take over. Before the performances M. Kecses András mime artist will provide the chilling base atmosphere in the hall of the theatre.

7 7 Eltáncolt gondolatok Vágyaink, boldogságkeresésünk és borzongás a tánc nyelvén A Nemzeti Táncszínház õszi bemutatói között van Szerelem-szerelem címmel a Magyar Fesztivál Balett elõadása, melyet három zenedarab ihletett. Goran Bregovic Menyegzõje a természetes életöröm, a néha harcra kényszerülõ életerõ és az életigenlés tisztaságáról szól. A létezés gyönyörérõl. A menyegzõ a halál felett aratott gyõzelem, az újra feltámadó élet diadala. Claude Debussy Jeux c. zenéjére készült Nizsinszkij koreográfiája Párizsban az 1900-as évek elején. Száz év elmúltával Markó Iván a Magyar Fesztivál Balett mûvészeti igazgatója és koreográfusa újra színpadra viszi a történetet. A Jeux (lefordítva: játékok) cselekménye egy teniszpartin zajlik. Szerelem és erotika, a nõi lélek és természet jelenik meg a fõszereplõ fiatal lány öt férfi partnerének elõadásában. A zeneirodalom legerotikusabb mûve, Ravel Boleroja a vágy zenéje. Markó Iván koreográfiájában éled a vágy, ûzi a beteljesülés felé a férfiakat, nõket. Az átélt gyönyör utáni üresség érzete után pedig újra feltámad. A Budapest Táncszínház Ravel címmel október 29-én mutatta be új produkcióját. A halál misztériumát megidézõ Gaspard de la nuit, a Ravel zeneszerzõi összetettségét megfogalmazó Concerto en Sol Marie-Laure Bédel Tarneud koreográfiája. És ahogy általában, errõl a Ravelestrõl sem hiányozhat a Bolero, a végkimerülésig folyó tánc most Raza Hammadi elképzelése szerint. A Nemzeti Táncszínház szinte még egy helyszínt kapott a Mûvészetek Palotájának megnyitásakor. A Müpa közönsége évadról-évadra örülhet az izgalmas táncmûvészeti bemutatóknak. Most az ExperiDance új produkciójával, a Boldogság 69:09-cel bõvítik a kínálatot. Román Sándor Tánctársulata a múlt után most napjaink és a közelmúlt, 2009 és 1969 Magyarországát választotta helyszínül. A produkció zenei hátterét a ma party-zenéi és 1969 slágerei adják. Akkori és mostani válságok és reformok formálódnak meg a tánc nyelvén, és ami ennél lényegesebb: lelki válságainkat és válaszként lelki változásainkat tárják elénk. Keressük a boldogságot, várunk a csodára, a megértésre mondja Román Sándor koreográfiája. Novemberben 8-án és 15-én látható az elõadás. Furcsa lények, kísértetek és vámpírok népesítik be a Nemzeti Táncszínházat október végén. A Halloween témaköre ihlette a mûsort. 30-án Dracula elhagyja a koporsóját, a Honvéd Táncszínház mûvészeinek támogatásával kel életre. Az elõadás után még a táncházban is találkozhatnak vele a nézõk. 31-én a Szegedi Kortárs Balett táncosai varázsolnak Szentivánéji álmot a színpadra. Tündérek, manók veszik át az uralmat. Az elõadások elõtt M. Kecskés András pantomimmûvész adja meg a dermesztõ alaphangulatot a színház elõterében. Balázs Éva

8 8 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Ìûñëè, âûðàæåííûå â òàíöå Íàøè æåëàíèÿ, ïîèñêè ñ àñòüÿ è òðåïåò íà ÿçûêå òàíöà Ñðåäè îñåííèõ ïðåìüåð Íàöèîíàëüíîãî Òåàòðà Òàíöà áóäåò ïðåäñòàâëåíèå Âåíãåðñêîãî Ôåñòèâàëüíîãî Áàëåòà ïîä íàçâàíèåì «Ëþáîâüëþáîâü», ñîçäàòåëåé êîòîðîãî âäîõíîâèëè ñðàçó òðè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿ. «Ñâàäüáà» Ãîðàíà Áðåãîâè à ðàññêàçûâàåò î åñòåñòâåííîé æèçíåííîé ñèëå, ïîðîé âûíóæäàþùåé íà áîðüáó, è î èñòîòå òîðæåñòâà æèçíè. Î êðàñîòå áûòèÿ. «Ñâàäüáà» ýòî ïîáåäà íàä ñìåðòüþ, òîðæåñòâî âîñêðåñàþùåé æèçíè. Õîðåîãðàôèþ «Jeux» ïîñòàâèë Íèæèíñêèé â Ïàðèæå â 1900-õ íà ìóçûêó Êëîäà Äåáþññè. åðåç ñòî ëåò äèðåêòîð è õîðåîãðàô Âåíãåðñêîãî Ôåñòèâàëüíîãî Áàëåòà âíîâü âûíåñ ýòó èñòîðèþ íà ñöåíó. Äåéñòâèå «Jeux» (â ïåðåâîäå: èãðû) ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ òåííèñíîé èãðû. Ëþáîâü è ýðîòèêà, æåíñêàÿ äóøà è ïðèðîäà ïðîÿâëÿþòñÿ â èãðå ãëàâíîãî äåéñòâóþùåãî ëèöà ìîëîäîé äåâóøêè è ïÿòè å ïàðòí ðîâ ìóæ èí. Ñàìîå ýðîòè- åñêîå ïðîèçâåäåíèå â ìóçûêàëüíîé ëèòåðàòóðå ýòî «Áîëåðî» Ðàâåëÿ, ìóçûêà æåëàíèÿ. Â õîðåîãðàôè åñêîé ïîñòàíîâêå Èâàíà Ìàðêî îæèâàåò ëþáîâíàÿ òîñêà, ïîäòàëêèâàåò ê èñïîëíåíèþ æåëàíèé ìóæ èí, æåíùèí. Ïîñëå ïåðåæèòîãî áëàæåíñòâà, ïîñëå óâñòâà îïóñòîøåííîñòè îíà âíîâü âîñêðåñàåò. Áóäàïåøòñêèé Òåàòð Òàíöà 29-ãî îêòÿáðÿ ïîêàæåò ñâî íîâîå ïðåäñòàâëåíèå ïîä íàçâàíèåì «Ðàâåëü». Âîñïðîèçâîäÿùèé ìèñòåðèþ ñìåðòè «Gaspard de la nuit», îáîáùàþùèé êîìïîçèòîðñêèé ïóòü «Concerto en Sol» Ðàâåëÿ âîïëîù íû â õîðåîãðàôèè Marie-Laure Bedel Tarneud. È êàê îáû íî, ýòîò âå åð Ðàâåëÿ íå ìîæåò îáîéòèñü áåç Áîëåðî, òàíöà, ïðîäîëæàþùåãîñÿ äî ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ ñåé àñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè Õàììàäè Ðàçà. Íàöèîíàëüíûé Òåàòð Òàíöà ïîëó èë åù îäíó ñöåíó ïðè îòêðûòèè Äâîðöà Èñêóññòâ. Ïóáëèêà Äâîðöà Èñêóññòâ èç ñåçîíà â ñåçîí ðàäóåòñÿ âîëíóþùèì áàëåòíûì ïðåäñòàâëåíèÿì. Ñåé àñ òåàòð ðàñøèðÿåò ðåïåðòóàð íîâûì ïðåäñòàâëåíèåì ExperiDance, ïîä íàçâàíèåì «Boldogsag 69:09» («Ñ àñòüå 69:09»). Òàíöåâàëüíàÿ Òðóïïà Øàíäîðà Ðîìàíà âîñïðîèçâîäèò ïðîøëîå è íåäàâíåå ïðîøëîå, à òàê æå íàñòîÿùåå, âûáðàâ ìåñòîì äåéñòâèÿ Âåíãðèþ 2009 è Ìóçûêàëüíûé ôîí ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñîçäàþò ìóçûêà ñåãîäíÿøíèõ âå åðèíîê è øëÿãåðû 1969-ãî ãîäà. Òîãäàøíèå è òåïåðåøíèå êðèçèñû è ðåôîðìû ôîðìèðóþòñÿ íà ÿçûêå òàíöà, è, òî åù ñóùåñòâåííåå: ïðåäñòàâëÿþò íàì íàøè äóøåâíûå êðèçèñû, è, êàê âûáîð, íàøè äóøåâíûå èçìåíåíèÿ. Ìû èùåì ñ àñòüÿ, æä ì óäà, ïîíèìàíèÿ ãîâîðèò õîðåîãðàôèÿ Øàíäîðà Ðîìàíà. Ïðåäñòàâëåíèå ìîæíî óâèäåòü 8-ãî è 15-ãî íîÿáðÿ. Ñòðàííûå ñóùåñòâà, ïðèâèäåíèÿ è âàìïèðû çàïîëíÿò Íàöèîíàëüíûé Òåàòð Òàíöà â êîíöå îêòÿáðÿ. Òåìà Õåëëîóèíà âäîõíîâèëà ïðîãðàììó. 30-ãî Äðàêóëà ïîêèíåò ñâîé ãðîá, è ïðè «ïîääåðæêå» àðòèñòîâ Òàíöåâàëüíîãî Òåàòðà Honved âîñêðåñíåò. Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ çðèòåëè äàæå ñìîãóò âñòðåòèòüñÿ ñ íèì ëè íî â òåàòðå. 31-ãî òàíöîðû Ñåãåäñêîãî Ñîâðåìåííîãî Áàëåòà íàâîðîæàò íà ñöåíå «Íî ü íà Èâàíà Êóïàëó». Áàëîì áóäóò ïðàâèòü ôåè è ãíîìû. Ïåðåä ïðåäñòàâëåíèÿìè àðòèñò ïàíòîìèìû, Àíäðàø Ì. Êå êåø, áóäåò ñîçäàâàòü æóòêóþ àòìîñôåðó â ôîéå òåàòðà.

9 9 Conversation of Eastern and Western music Jordi Savall is an outstanding Iberian born old style music performer of our time. The Catalonian artist became world famous as a gamba player thus making the instrumnent popular once more. He is also a well known conductor around the world. As a dirigent he is mainly drawn towards the music of the middle ages, the renaissance and baroque, but the classic and romantic Vienese pieces are not far from him either. He arrives in Mupa with his wife, Montserrat Figuers, and his most important band of the existing three, the Hesperion XXI, is going to perform with him. With this band Savall has stretched the limits of old music nearly all the way to world music. The travel of the soul-the conversation of Eastern and Western music awaits everyone interested in a wonder and pilgramage on November 11. Keleti és nyugati zene párbeszéde Korunk kiemelkedõ régizeneelõadója az ibériai születésû Jordi Savall. A katalán mûvész gambajátékosként vált világhírûvé, ismét népszerûvé téve a hangszert, de karmesterként is méltán világhírû. Dirigensként fõként a középkori, a reneszánsz és a barokk zene vonzza, de a bécsi klasszikus és a romantikus alkotások sem állnak tõle távol. A Müpába énekmûvész feleségével, Montserrat Figuerasszal érkezik, és három zenekara közül most a legfontosabb, a Hespèrion XXI kíséri el. Velük Savall szinte a világzenéig tágította a régi zene határait. A lélek zarándoklata, a keleti és nyugati zene párbeszéde különleges bolyongásra, zarándoklatra hív november 11-én minden zenét szeretõ nézõt. Äèàëîã âîñòî íîé è çàïàäíîé ìóçûêè Âûäàþùèéñÿ èñïîëíèòåëü ìóçûêè ðåãè íàøåãî âðåìåíè Äæîðäè Ñàâàëü, ðîäîì èç Èáåðèè. Êàòàëîíñêèé àðòèñò äîáèëñÿ âñåìèðíîé èçâåñòíîñòè êàê ãàìáèñò, âíîâü ñäåëàâ ïîïóëÿðíûì ýòîò ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, íî è êàê äèðèæ ð îí ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííîé ìèðîâîé ñëàâîé. Êàê äèðèæ ðà åãî ïðèâëåêàåò ãëàâíûì îáðàçîì ìóçûêà ñðåäíåâåêîâüÿ, ðåíåññàíñ è áàðîêêî, íî è âåíñêèå êëàññè åñêèå è ðîìàíòè åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ òîæå áëèçêè åìó. Âî Äâîðåö Èñêóññòâ (Mûvészetek Palotája) îí ïðèåçæàåò ñ æåíîé-ïåâèöåé, Ìîíñåðàò Ôèãóåðàñ, â ñîïðîâîæäåíèè ãëàâíîãî èç òð õ åãî îðêåñòðîâ, «Hespèrion XXI». Ñ íèìè Ñàâàëü ðàñøèðèë ãðàíèöû ñòàðîé ìóçûêè óòü ëè íå äî ìèðîâûõ. 11-ãî íîÿáðÿ îí ïðèãëàøàåò âñåõ ëþáÿùèõ ìóçûêó çðèòåëåé â îñîáîå ñòðàíñòâèå, ïàëîìíè åñòâî, Ïàëîìíè åñòâî äóøè äèàëîã âîñòî íîé è çàïàäíîé ìóçûêè. Garry Moore plays the guitar in Hungary Garry Moore will give his first concert in Hungary. He will perform on November 13 from 18:00 at the SYMA Csarnok. The guests will be Jamie Winchester and band and Genius. Garry Moore built his solo career paralel to playing in bands like Skid Row, Colosseum II and Thin Lizzy. His first big success was Parisienne Walkways that made the top lists in The Northern Irish rock- and blues guitar player has been on the music scene since the `60s. He has made recordings with many famous musicians, such as the two members of the Cream: Jack Bruce and Ginger Baker; George Harrison; John Mayall; BB King. In his musical era the discovering of the Celtic musical world was followed by the blues era. After a few years of New Wave connections he returned to blues. The event celebrates the guitar-the base of instrumental music- in a worthy way with a Vintage guitar-meeting and fare of international brands. The meeting of guitar curiosities that have never been seen before also offers an exciting exhibition for the guitar loving community. Gary Moore nálunk gitározik Gary Moore elõször koncertezik nálunk: november 13-án a SYMA Csarnokban lép fel. 18 órától a vendég Jamie Winchester együttese és a Géniusz lesz. Gary Moore a Skid Row, a Colosseum II és a Thin Lizzy zenekarok mellett szóló pályafutását párhuzamosan építette. Elsõ nagy sikere az 1979-ben a listákra került Parisienne Walkways volt. A 60-as évek vége óta alkotó észak-ír rockés blues-gitáros sok híres zenésszel készített felvételt, köztük a Cream két tagjával, Jack Bruce-szal és Ginger Bakerrel, George Harrisonnal, John Mayallal, BB Kinggel. Zenei korszakaiban a kelta zenei világ felfedezése után következett a blues-korszak, majd néhány éves új hullámos kapcsolat után visszatért a blueshoz. A rendezvény méltó módon, Vintage gitár-találkozóval, nemzetközi márkák kiállításával ünnepli a hangszeres zene alapját adó gitárt és a gitármuzsikát. Ãåðè Ìóð èãðàåò íà ãèòàðå ó íàñ Ãåðè Ìóð âïåðâûå äà ò êîíöåðò ó íàñ: 13-ãî íîÿáðÿ îí âûñòóïàåò â Çàëå SYMA. Ñ 18 àñîâ ãîñòåì áóäåò àíñàìáëü Äæåìè Âèí åñòåðà è Ãåíèóñ. Ãåðè Ìóð ñòðîèë ñâîþ ñîëüíóþ êàðüåðó ïàðàëëåëüíî ñ îðêåñòðàìè Skid Row, a Colosseum II è Thin Lizzy. Åãî ïåðâûì áîëüøèì óñïåõîì áûë Parisienne Walkways, ïîïàâøèé â 1979-ì â ñïèñêè. Íà àâøèé ñâî òâîð åñòâî â êîíöå 60-õ ðîê- è áëþç-ãèòàðèñò èç Ñåâåðíîé Èðëàíäèè äåëàë çàïèñè ñî ìíîãèìè çíàìåíèòûìè ìóçâêàíòàìè, ñðåäè íèõ äâà ó àñòíèêà Cream, Jack Bruce è Ginger Baker, George Harrison, John Mayal, BB King. Â åãî ìóçûêàëüíûõ ïåðèîäàõ ïîñëå îòêðûòèÿ ìóçûêàëüíîãî ìèðà êåëüòîâ ïîñëåäîâàë ïåðèîä áëþçà, ïîòîì, ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ðàçäóìèé, îí îêîí àòåëüíî âåðíóëñÿ ê áëþçó. Ìåðîïðèÿòèå îòïðàçäíóþò âñòðå åé ãèòàð Vintage è âûñòàâêîé äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ìàðîê ãèòàð è ãèòàðíîé ìóçûêè, êîòîðûå ñëóæàò îñíîâîé èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè.

10 10 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Comeback in 2011 The Music academy has started an interesting festive season. It is sad that it has to close its doors at the end of November for two whole years, but it is also a happy occasion, because finally the buildings at Liszt Ferenc Ter and the Wesselenyi utca 52 will be renewed. For a long time it has been trouble to find sufficient place This is history Liszt Ferenc, although he travelled through Europe as a pianist and lived in many cities for a long time, he felt and expressed himself as a Hungarian-with his music and his life alike. He taught from a very young age. The Hungarian capital had a MusicAcademy in The first lessons started at the Hal ter flat of Liszt on 14th November with his chairmanship and the directorship of Erkel. After four years of operation the Hungarian government bought the neo-renaissance building at Andrassy ut 67 (today`s Old Music Academy) for Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, and for all teachers and students of the Music Academy. The first floor had the apartment of Liszt, the second floor was for Erkel`s apartment. In they wrote an architectural big tender for a concert hall connected to the Music- and Theatre Academy. The winner of the tender was Giergl Kalman. The plans were made in the style of late Italian Renaissance. The building of the new palace of the Music Academy was decided on at the turn of the century. Its place was marked by Kiraly utca, the Gyar( today`s Liszt Ferenc Ter) and the Kremnitzer (today`s Dohany utca). The contemporary architectural magazine named Korb Floris and Giergl Kalman as designers. In Sebestyén László

11 there were meetings and talks about the plans. The builders were given the plans, now changed, for the Music Academy only in April, and building work started in November 1904 with the laying of the foundation. The building was in full glory by the beginning of May Concerts before closing down Before the temporary closedown during the unique semiseason as individual nights audiences can see and hear the contemporary and formal outstanding talents of the institution. On the 3rd of October Banda Adam violin student opens the line. On the October specialist concerts the students and teachers of the string faculty will play for the audience on the Vonos Nap (String Day). At 11 am. the students perform a matinee concert, and in the evening the teachers and professors of the department will play music together with the Liszt Ferenc Chamber Band led by Rolla Janos. Audience will hear the classical, and jazz versions of three corals in the evening on October 28. The concert is a musical tribute to the year of Reformation, and the 500th birth anniversary of John Kalvin. All three corals will be played on the organ with the choir following the musical settings of J.S. Bach, Mendelssohn, Liszt, and Brahms. The Presbyterian jazz-pianist, Nagy Janos, and his band will also perform. His solo singer is going to be Palya Bea. The row of the great hall concerts will be closed with the performance of all of Brahms` piano quartets on November 28. The main performer of the concert will be the world famous pianist from London, Frankl Peter, who is the honorary professor of the institute. He will perform with three young string instrument players: Kelemen Barnabas, Kokas Katalin, and Kokas Dora. Before the Music Academy closes its gates for two years, the former and present students and friends of the Alma Mater will participate in a week long festival where they say a temporary goodbye to the building. Da Capo-2011 is the title of the chamber nights of the professors performed between 3-9 November. The Symphonic Band of the Liszt Academy will give two concerts. Students will play in the classrooms, and the small rooms of the building. Guided tours will show the hidden secrets of the institution, and the plans of the new building will be seen at different exhibitions. On the 8th of November, as a unique event, the bands of the Liszt Academy together with the National Philharmonics will perform nine symphonies of Beethoven, conducted by Kocsis Zoltan, from four in the afternoon until eleven in the evening. The Music Academy organises its December concerts in different locations. The author`s night of Balla Mate on December 4th will be held at the French Institute, the December 16th night, celebrating the birth of Kodaly, will be performed at the Palace of Arts. Éva Balázs Visszatérés 2011-ben Érdekes ünnepi fél évadot kezdett a Zeneakadémia. Hiszen fájdalmas, hogy november végén két évre be kell zárnia kapuit, de öröm is, mert végre megújulhat a Liszt Ferenc téri és az azt segítô Wesselényi utca 52. alatti épület is. Már régóta szûkösen férnek el, és hiányoznak a XXI. századi kiszolgáló részlegek. A felújítás befejeztével a speciális igényeknek zaj-, rezgésvédelem, teremakusztika és a XXI. század elvárásainak egyaránt megfelelnek majd. A Liszt Ferenc téri épület épületgépészeti, technológiai és légtechnikai rendszereit természetesen úgy oldják meg, hogy az épület mûemléki értékei ne sérüljenek. A Wesselényi utca 52. alatti épületbe tervezett koncertterem Ez már történelem Liszt Ferenc, bár zongoristaként egész Európát bejárta, és több városban élt huzamosabb ideig, magyarnak érezte és vallotta magát életével és zenéjével egyaránt. Fiatal korától kezdve tanított. Zeneakadémiája 1875-ben lett a magyar fôvárosnak, az oktatás Liszt Hal téri lakásán indult meg november 14-én az ô elnökletével, Erkel igazgatása mellett. Négyévi mûködés után az Andrássy út 67. alatti neoreneszánsz épületet (a mai Régi Zeneakadémiát) szerezte meg a magyar állam Erkel Ferencnek, Liszt Ferencnek és a Zeneakadémia tanárainak, növendékeinek. Liszt lakása az elsô emeleten volt, Erkelé a másodikon. 1888/89-ben írtak ki építészeti nagypályázatot a Zeneés színészeti akadémiával öszszekapcsolt hangversenyépületre. Az elsô díjas pályamû szerzôje Giergl Kálmán volt. A terv az itáliai késô reneszánsz stílusában készült. A Zeneakadémia új palotájának felépítését a századfordulón határozták el. Helyéül a Király utca, a Gyár (ma Liszt Ferenc tér) és a Kremnitzer (ma Dohnányi) utca által határolt területet jelölték ki. Tervezôként Korb Flórist és Giergl Kálmánt jelölte meg egy korabeli építészeti hetilap ben már tárgyaltak a tervekrôl. Az építészek áprilisban nyújtották be az immár csak a zeneakadémia céljára átdolgozott terveket 1904 novemberében az alapozással megkezdôdött az építkezés május elején készen állt az épület. Koncertek a bezárás elôtt Az átmeneti bezárás elôtti különleges fél-évadon belül az BUDAPEST MAGIC MARCH-APRIL 2009

12 12 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture önálló estek sorozatában a Zeneakadémia egykori és jelenlegi, kiemelkedôen tehetséges hallgatói mutatkoztak be, október 30-án Banda Ádám hegedû szakos hallgató mûsora nyitotta a sort. Az októberi tanszaki koncertek sorában 24-én a vonós tanszék növendékei és tanárai vettek részt a Vonós Napon. 11 órakor a növendékek adtak matinéhangversenyt, este pedig a tanszék tanárai és professzorai zenéltek a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekarral. tiszteletbeli professzora. Három ifjú vonóssal Kelemen Barnabással, Kokas Katalinnal és Kokas Dórával zenélt. Mielôtt két évre becsukja kapuit a Zeneakadémia, az Alma Mater egykori és jelenlegi növendékei, barátai egyhetes fesztiválon vesznek átmeneti búcsút az épülettôl. Da Capo 2011 címmel november 3 9. között elôször a professzorok kamaraestjeit hallhatják, a Liszt Akadémia Szimfonikus Zenekara két koncertet ad. A növendékek majd a tantermekben, az épü- Âîçâðàùåíèå â 2011-ì Ìóçûêàëüíàÿ Àêàäåìèÿ íà àëà èíòåðåñíûé ïðàçäíè- íûé ñåçîí. Ê ñîæàëåíèþ, â êîíöå íîÿáðÿ íà äâà ãîäà îíà çàêðîåò ñâîè äâåðè, íî â òî æå âðåìÿ, ýòî ðàäîñòíîå ñîáûòèå, òàê êàê íàêîíåö-òî çäàíèå íà ïëîùàäè Ôåðåíöà Ëèñòà è âñïîìîãàòåëüíîå çäàíèå íà óëèöå Âåøøåëåíè, 52 áóäóò îáíîâëåíû. Îíè óæå äàâíî ñòàëè òåñíûìè è íå ñîîòâåòñòâóþò ôóíêöèîíàëüíûì çàïðîñàì XXI âåêà. Ïîñëå òîãî, êàê îáíîâëåíèå çàêîí èòñÿ, çäàíèÿ áóäóò â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèàëüíûì òðåáîâàíèÿì çàùèòà îò øóìà è âèáðàöèè, àêóñòèêà çàëà è çàïðîñàì XXI âåêà. Åñòåñòâåííî, ìàøèííûå, òåõíîëîãè åñêèå è âîçäóøíî òåõíè- åñêèå ñèñòåìû â çäàíèè íà ïëîùàäè Ôåðåíöà Ëèñòà áóäóò ðåøåíû òàêèì îáðàçîì, òîáû íå ïîâðåäèòü õóäîæåñòâåííîé öåííîñòè çäàíèÿ. Ìóçûêàëüíóþ è Òåàòðàëüíóþ àêàäåìèè. Ïåðâóþ ïðåìèþ çàâîåâàë Êàëüìàí Ãèðãë. Ïðîåêò ãîòîâèëñÿ â ñòèëå ïîçäíåãî èòàëüÿíñêîãî ðåíåññàíñà. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî äâîðöà Ìóçûêàëüíîé Àêàäåìèè çàäóìàëè íà ðóáåæå ñòîëåòèÿ. Ìåñòîì äëÿ íå îïðåäåëèëè òåððèòîðèþ, îãðàíè åííóþ óëèöàìè Êèðàé, Äÿð (ñåãîäíÿ ïëîùàäü Ôåðåíöà Ëèñòà) è Êðåìíèòöåð (ñåãîäíÿ óëèöà Äîõàíü). Â êà åñòâå àðõèòåêòîðîâ îäèí èç àðõèòåêòóðíûõ åæåíåäåëüíèêîâ ïðåäëîæèë Ôëîðèøà Êîðáà è Êàëüìàíà Ãèðãëà. Â 1902-ì ãîäó óæå íà àëîñü îáñóæäåíèå ïðîåêòà. Â àïðåëå 1904-ãî ãîäà àðõèòåêòîðû ïðåäîñòàâèëè ïëàíû, ïåðåðàáîòàííûå ïîä ñòðîèòåëüñòâî îäíîé òîëüêî ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè, è â íîÿáðå 1904-ãî ñ çàêëàäêè ôóíäàìåíòà íà àëîñü ñòðîèòåëüñòâî. Â íà àëå ìàÿ 1907-ãî çäàíèå áûëî ïîñòðîåíî. Három korál klasszikus és dzsesszváltozatát hallhatta a nagyérdemû október 28-án este. A koncert zenei tisztelgés a Reformáció éve, Kálvin János születésének 500. évfordulója elôtt. Mindhárom korál megszólalt orgonán és kórussal J. S. Bach, Mendelssohn, Liszt és Brahms feldolgozásában, ehhez kapcsolódott a református kántorként is mûködô dzsesszzongorista, Nagy János és együttese. Énekes szólistája Palya Bea volt. A nagytermi koncertek sorát november 28-án Brahms összes zongoranégyesének elôadásával zárták. A koncert fôszereplôje a világhírû, Londonban élô zongoramûvész, Frankl Péter volt, az intézmény Banda Ádám let kevésbé ismert zugaiban zenélnek. Vezetett túrák mutatják be az épület rejtett titkait, kiállításon lesznek láthatók a megújuló épület tervei. November 8-án pedig egyedülálló eseményként, a Liszt Akadémia együttesei a Nemzeti Filharmonikusokkal együtt Kocsis Zoltán vezényletével Beethoven kilenc szimfóniáját adják elô délután négytôl este tizenegyig. Decemberi hangversenyeit már más helyszíneken rendezi meg a Zeneakadémia. Balla Máté december 4-i szerzôi estjét a Francia Intézet, a Kodály születésnapját ünneplô december 16-i mûsort a Mûvészetek Palotája fogadta be. Balázs Éva Ýòî óæå èñòîðèÿ Ôåðåíö Ëèñò, êàê ïèàíèñò, îáúåçäèë âñþ Åâðîïó, è, õîòÿ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ îñòàâàëñÿ ïîäîëãó, óâñòâîâàë è ïðèçíàâàë ñåáÿ âåíãðîì êàê â æèçíè, òàê è â ìóçûêå. Ñ þíûõ ëåò îí áûë ó èòåëåì. Â âåíãåðñêîé ñòîëèöå ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ ïîÿâèëàñü â 1875-ì ãîäó, îáó åíèå íà àëîñü 14-ãî íîÿáðÿ, ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ëèñòà è ïîä ðóêîâîäñòâîì Ýðêåëÿ â êâàðòèðå Ëèñòà íà ïëîùàäè Õàë. Ïîñëå åòûð õ ëåò ðàáîòû âåíãåðñêîå ãîñóäàðñòâî ïðèîáðåëî äëÿ Ôåðåíöà Ýðêåëÿ, Ôåðåíöà Ëèñòà è ó èòåëåé Ìóçûêàëüíîé Àêàäåìèè, èõ âîñïèòàííèêîâ çäàíèå â ñòèëå íåîðåíåññàíñà íà ïðîñïåêòå Àíäðàøè, 67 (òåïåðåøíÿÿ Ñòàðàÿ Ìóçûêàëüíàÿ Àêàäåìèÿ). Êâàðòèðà Ëèñòà áûëà íà ïåðâîì ýòàæå, êâàðòèðà Ýðêåëÿ íà âòîðîì. Â 1888/89 ãîäó áûë îáúÿâëåí áîëüøîé àðõèòåêòóðíûé êîíêóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî êîíöåðòíîãî çàëà, îáúåäèíÿþùåãî Êîíöåðòû ïåðåä çàêðûòèåì Â ïîñëåäíþþ, îñîáåííóþ ïîëîâèíó ñåçîíà ïåðåä âðåìåííûì çàêðûòèåì êîíöåðòíûé çàë áóäåò ïðåäîñòàâëåí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåðèè ñàìîñòîÿòåëüíûõ âå åðîâ áûâøèõ è òåïåðåøíèõ âûäàþùèõñÿ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ, ñåðèÿ îòêðîåòñÿ 30-ãî îêòÿáðÿ êîíöåðòîì ñòóäåíòà ñêðèïè íîãî îòäåëåíèÿ Àäàìà Áàíäà. Â ñåðèè îêòÿáðüñêèõ êîíöåðòîâ 24-ãî, â Äåíü Ñòðóííûõ, ïðèìóò ó àñòèå ó àùèåñÿ è ïðåïîäàâàòåëè ñòðóííîãî îòäåëåíèÿ. Â 11 àñîâ ó àùèåñÿ äàäóò äíåâíîé êîíöåðò, à âå åðîì ïðåïîäàâàòåëè è ïðîôåññîðà âûñòóïÿò â ñîñòàâå Êàìåðíîãî Îðêåñòðà èìåíè Ôåðåíöà Ëèñòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ßíîøà Ðîëëà. Âå åðîì 28-ãî îêòÿáðÿ ìíîãîóâàæàåìàÿ ïóáëèêà ñìîæåò ïîñëóøàòü òðè êëàññè- åñêèõ õîðàëà è äæàçîâûå îáðàáîòêè. Êîíöåðò ÿâëÿåòñÿ

13 13 äàíüþ ïàìÿòè ãîäó Ðåôîðìàöèè ïåðåä 500-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ßíîøà Êàëâèíà. Âñå òðè õîðàëà ïðîçâó àò íà îðãàíå è ñ õîðîì, â îáðàáîòêå Áàõà, Ìåíäåëüñîíà, Ëèñòà è Áðàìñà, ê íèì ïðèñîåäèíÿòñÿ äæàçîâûé ïèàíèñò, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè êàíòîðà ðåôîðìàòñêîé öåðêâè, ßíîø Íàäü è åãî àíñàìáëü. Âîêàëüíîé ñîëèñòêîé áóäåò Áåà Ïàéà. Ñåðèÿ êîíöåðòîâ â áîëüøîì çàëå çàâåðøèòñÿ 28- ãî, èñïîëíåíèåì âñåõ ôîðòåïèàííûõ ïðîèçâåäåíèé Áðàìñà. Ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî êîíöåðòà âñåìèðíî èçâåñòíûé ïèàíèñò, ïðîæèâàþùèé â Ëîíäîíå Ïåòåð Ôðàíê, ïî òíûé ïðîôåññîð àêàäåìèè. Îí âûñòóïàåò â ñîïðîâîæäåíèè òð õ ìóçûêàíòîâ, èãðàþùèõ íà ñòðóííûõ èíñòðóìåíòàõ ýòî Áàðíàáàø Êåëåìåí, Êàòàëèí Êîêàø, Äîðà Êîêàø. Ïðåæäå, åì Ìóçûêàëüíàÿ Àêàäåìèÿ íà äâà ãîäà çàêðîåò ñâîè äâåðè, áûâøèå è òåïåðåøíèå ó åíèêè Alma Mater è èõ äðóçüÿ âî âðåìÿ íåäåëüíîãî ôåñòèâàëÿ âðåìåííî ïîïðîùàþòñÿ ñî çäàíèåì. Ñ 3-ãî ïî 9-å íîÿáðÿ âïåðâûå ìîæíî áóäåò ïîñåòèòü âå åð êàìåðíîé ìóçûêè ïðîôåññîðîâ ïîä íàçâàíèåì Da Capo , Ñèìôîíè åñêèé Îðêåñòð Àêàäåìèè Ëèñòà äàñò äâà êîíöåðòà. Ïîçäíåå â àóäèòîðèÿõ, â ìåíåå èçâåñòíûõ ïîìåùåíèÿõ çäàíèÿ áóäóò ìóçèöèðîâàòü ó àùèåñÿ. Âî âðåìÿ îðãàíèçîâàííûõ òóðîâ ìîæíî áóäåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òàéíàìè çäàíèÿ, íà âûñòàâêàõ áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïëàíû îáíîâë ííîãî çäàíèÿ. 8-ãî íîÿáðÿ, êàê èñêëþ èòåëüíîå ñîáûòèå, áóäóò èñïîëíÿòü äåâÿòóþ ñèìôîíèþ Áåòõîâåíà - ñ åòûð õ àñîâ ïîñëå ïîëóäíÿ äî îäèííàäöàòè âå åðà - àíñàìáëè Àêàäåìèè Ëèñòà ñîâìåñòíî ñ îðêåñòðîì Íàöèîíàëüíûõ Ôèëàðìîíèñòîâ, ðóêîâîäèòåëü - Çîëòàí Êî èø. Ñâîè äåêàáðüñêèå êîíöåðòû Ìóçûêàëüíàÿ Àêàäåìèÿ óñòðàèâàåò óæå â äðóãèõ ìåñòàõ. Àâòîðñêèé âå åð Ìàòå Áàëëà ñîñòîèòñÿ 4-ãî äåêàáðÿ â çäàíèè Ôðàíöóçñêîãî Èíñòèòóòà, à êîíöåðò, ïîñâÿù ííûé äíþ ðîæäåíèÿ Êîäàÿ, ñîñòîèòñÿ 16-ãî äåêàáðÿ â çäàíèè Äâîðöà Èñêóññòâ. Éva Balázs

14 14 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Lifestyle Hire a friend You have to face countless challenges in a big city if you are a foreign student. It is a great advantage to have somebody with us who will help with finding apartments, taking up courses, and of course to find our way in the busy night life. This is the reason behind the mentor programme at universities. Luckily, the Hungarian students merrily take on the task of guiding their fellow students. Hire a friend in Budapest! The aim of the programme originally is to help Hungarian students participate in the international bloodstream- tells us Székely Agnes, the coordinator of the Erasmus institute of ELTE. As she said: the volunteer mentors here take on fivesix foreign students and help them with their official and everyday problems while they stay in the country. Through this the Hungarian students have the opportunity to practice the language and have opportunities to build foreign contacts. In real life the whole affair is not quite official, though. The mentors are helping with free time activities as well: organise pub-crawls, excursions, they go out together. It is not surprising that some of these connections become strong friendships or love. We have examples of both. Our mentors often greet the students at the airport - said Bársony Márton. The vice president of the Student Government of ELTE stated that arranging the student paperwork is not a difficult thing at the university, since the majority of the teachers are flexible towards foreign students. If there is a need, the mentors will guide the foreign student during the first seminars or to the educational offices. The majority of foreign students require this unique kind of service. Especially those students who have the same service in their homeland. At the ELTE this is offered to all foreign students when they register with the university. This gives them opportunity to be able to check all options. The webpage operated by the Erasmus gives extra help. Here it is possible to look for lodgings or get to know the mentors of the university. Foreign students are looking for this service and the Hungarian students are happy to help them out. As Bársony Márton stated: annually there are twice as many candidates apply to be mentors as the university could take on. This programme is extremely popular here. Students hear about it while they spend time at the first- grader`s camp-told us the vice president of the ELTE HOK. Knowledge of the languages is of course necessary. Apart from that students have to write a motivation letter and finally they have to prove their abilities in front of a committee. As Bársony Márton explained: they are looking for cool people who can be signed as friends next to the foreign students. The mentors do not receive money for their work. The only factual advantage is that they gain plus points for their Erasmus application. The enthusiasm of the Hungarian students has been proven by the fact that most of the mentors have already been abroad as an Erasmus-student, therefore they are not after these extra points. The first mentor programme of the ELTE started on the law faculty for the

15 school year, and the next year it was valid for all faculties. With this ELTE was the first amongst Hungarian universities to offer this service to foreign students. (It was the initiation of the ELTE students to start the programme, but the first sections in the universities have started by the initiation of the Erasmus Student Network). There are approximately 900 foreign students annually at ELTE including Hungarians living outside the borders. At the Pázmány Péter Katolikus Egyetem within the exchange programme 45 students are received annually. All of them can participate in the mentor Kölcsönözz egy barátot! Külföldi diákként egy nagyvárosban számtalan kihívással kell szembenézni. Így nem árt, ha van mellettünk valaki, aki segít albérletet keresni, felvenni a kurzusokat, és persze eligazodni a pezsgô éjszakai életben. Az egyetemeken mûködô mentorprogramokat ezért hívták életre, ráadásul a magyar hallgatók különösen lelkesen vállalnak fel néhány külföldi fiatalt. Kölcsönözz egy barátot Budapesten! A program célja eredetileg, hogy a magyar hallgatók ilyen formán is bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésbe tudtuk meg Székely Ágnestôl, az ELTE Erasmus intézményi koordinátorától. Megfogalmazása szerint: náluk az önkéntes mentorok általában öt-hat külföldi diákot vállalnak fel, és itt tartózkodásuk alatt segítik ôket hivatalos és hétköznapi ügyeik intézésében. Eközben a magyar diák gyakorolhatja az idegen nyelvet és nemzetközi kapcsolatokat építhet. Az életben persze nem enynyire hivatalos a dolog, hiszen a mentor a szabadidô eltöltésében is segít: kocsmatúrákat, kirándulásokat szerveznek, együtt járnak bulizni. Így nem meglepô, hogy egy-egy ilyen kapcsolat barátsággá, vagy programme. The 239 students of the Budapest Corvinus University are also helped this year by mentors, although they call it Tandem-programme. (Last year 660 foreign students studied at the English and German faculties of the Szent István University. They expect the same amount this year. The Károlyi Gáspár Református University accepts 30 foreign students annually.) András Kiss! a useful link to those who would like to get even more familiar with the rent a friend programme. szerelemmé fejlôdik, mindkettôre bôven akad példa. A mentoraink gyakran már a reptéren fogadják a külföldi hallgatókat mondta Bársony Márton. Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának alelnöke szerint náluk szerencsére a tanulmányi ügyek intézése gördülékenyen megy, hiszen a tanárok többsége rugalmasan kezeli a külföldi diákokat. Igény esetén a mentor bekíséri a vendéghallgatót az elsô elôadásokra, a tanulmányi osztályra. A külföldrôl érkezô hallgatók döntô többsége igényli is ezt a sajátos szolgáltatást. Fôként azok, akik olyan egyetemrôl érkeznek, ahol szintén mûködik ilyen program. Emellett az ELTE-n a külföldi jelentkezések beérkezésekor az egyetem mindenkinek felajánlja ezt a lehetôséget. Így már jó elôre tájékozódhatnak a lehetôségekrôl. Ebben segítségükre van az Erasmus által mûködtetett internetes oldal is, ahol akár albérletet is kereshetnek, vagy felvehetik a kapcsolatot a fogadó egyetem mentoraival. A külföldi diákok tehát keresik ezt a szolgáltatást, és a magyar diákok is szívesen foglalkoznak velük. Ahogy You are welcome to the STEFÁNIA PALACE! С любовью ждём ВО ДВОРЦЕ ШТЕФАНИЯ! Szeretettel várjuk a STEFÁNIA PALOTÁBAN! Stefánia Palota és Kulturális Központ 1143 Budapest, Stefánia út Info: 06 1/ , 06 30/ Web: Conferences, concerts, exhibitions, balls and weddings in the jewel of Budapest s crown! We provide full restaurant or catering services for our events. FREE PARKING! ERZSEBET AND KATALIN BALL-WITH RETRO HITS November 21. Saturday 19:00-03:00 NEW YEAR S EVE BALL-STAR GUEST: ZSEDA December 31. Thursday 19:00-04:30 More information on 06 1/ , 06 30/ Конференции, концерты, выставки, балы, свадьбы в красивейшем месте Будапешта! Во время мероприятий мы предоставляем полное ресторанное или catering обслуживание. Возможность бесплатной парковки! БАЛ ЭРЖЕБЕТ И КАТАЛИН - С РЕТРО ШЛЯГЕРАМИ 21 ноября 2009, суббота НОВОГОДНИЙ БАЛ - ГОСТЬ-ЗВЕЗДА: ZSЕDA 31 декабря 2009, четверг Информация: 06 1/ , 06 30/ Konferenciák, hangversenyek, kiállítások, bálok, esküvôk Budapest ékességében! Rendezvényeinkhez teljes körû éttermi vagy catering szolgáltatást nyújtunk. INGYENES PARKOLÁSI LEHETÔSÉG! ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL RETRO SLÁGEREKKEL november 21. szombat SZILVESZTERI BÁL SZTÁRVENDÉG: ZSÉDA december 31. csütörtök Info: 06 1/ , 06 30/

16 16 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Lifestyle Bársony Mártontól megtudtuk: évente körülbelül kétszer annyian jelentkeznek mentornak, mint amennyit fel tudnak venni. Itthon különösen népszerû ez a program, a hallgatók már a gólyatáborban hallanak róla mondta az ELTE HÖK alelnöke. A nyelvtudás természetesen elengedhetetlen követelmény, a jelentkezôknek emellett egy motivációs levelet kell írniuk, majd egy felvételi beszélgetésen kell bizonyítaniuk rátermettségüket. Ezzel kapcsolatban Bársony Márton úgy fogalmazott: jó fej embereket keresnek, akiket barátként adnak egy-egy külföldi hallgató mellé. A mentorok munkájukért pénzt nem kapnak, az egyetlen kézzelfogható elôny, hogy plusz pontokat szerezhetnek Erasmus pályázatukhoz. A magyar hallgatók lelkesedését azonban jól mutatja, hogy a mentorok többsége már járt külföldön Erasmus-diákként, ôk tehát valóban nem ezekre a pontokra hajtanak. Az ELTE-n az elsô mentorprogram a jogi karon indult a ös tanévben és a következô évben épült ki az egész egyetemen. Ezzel hazánkban az elsô egyetemek között volt, amelyek ilyen szolgáltatást nyújtottak külföldi hallgatóknak. (Az ELTE-n a hallgatók kezdeményezésére startolt a program, de hazánkban jellemzôen az Erasmus Student Network nevû nemzetközi ifjúsági szervezet kezdeményezésére alakultak meg az elsô szekciók az intézményekben.) Az ELTE-n évente körülbelül 900 külföldi hallgató tanul, beleértve a határon túli magyarokat is. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a csereprogramok keretében ebben az évben 45 diákot fogadnak, mindegyikük részesül mentorprogramban. A Budapesti Corvinus Egyetemen is így segítik idén azt a 239 külföldi hallgatót, akik itt tanulnak, bár itt Tandem-programként ismerik. A Szent István Egyetem angol és német nyelvû képzéseire tavaly 660 külföldi diák járt, idén is körülbelül ennyit várnak, míg a Károlyi Gáspár Református Egyetem évente átlagosan 30 külföldi diákot fogad. Kiss András! egy hasznos link azoknak, akik részletesebben is szeretnének megismerkedni a barátkölcsönzéssel. Âîñïîëüçóéñÿ äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ! Èíîñòðàííîìó ñòóäåíòó â áîëüøîì ãîðîäå ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ìíîæåñòâîì òðóäíîñòåé. Ïîýòîìó íå ïîìåøàëî áû, åñëè áû ðÿäîì ñ íàìè áûë êòî-òî, êòî ïîìîã áû íàéòè ñäàþùóþñÿ â àðåíäó êâàðòèðó, óñòðîèòüñÿ íà êóðñû, è êîíå íî, ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â êèïó åé íî íîé æèçíè. Èìåííî äëÿ ýòîãî áûëè ñîçäàíû äåéñòâóþùèå ïðè óíèâåðñèòåòàõ ìåíòîðñêèå ïðîãðàììû, ê òîìó æå âåíãåðñêèå ñòóäåíòû ñ îñîáûì âîîäóøåâëåíèåì ïðèìóò íåñêîëüêèõ ìîëîäûõ èíîñòðàíöåâ. Âîñïîëüçóéñÿ äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ â Áóäàïåøòå! Ïåðâè íàÿ öåëü ïðîãðàììû òîáû âåíãåðñêèå ñòóäåíòû â òàêîé ôîðìå òîæå îêàçàëèñü âîâëå ííûìè â ìåæäóíàðîäíûé êðóãîîáîðîò óçíàëè ìû îò Àãíåø Ñåêåé, êîîðäèíàòîðà ó ðåæäåíèÿ Erasmus â ELTE (Óíèâåðñèòåò èìåíè Ëîðàíäà Ýòâ øà). Ïî å ôîðìóëèðîâêå: ó íàñ äîáðîâîëüíûå ìåíòîðû îáû íî ïðèíèìàþò ïÿòü-øåñòü èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, è âî âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ çäåñü ïîìîãàþò èì óëàæèâàòü îôèöèàëüíûå è áóäíè íûå äåëà. Ìåæäó äåëîì âåíãåðñêèé ñòóäåíò èìååò âîçìîæíîñòü ïðàêòèêîâàòüñÿ â èíîñòðàííîì ÿçûêå è

17 17 íàëàæèâàòü ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè. Â äåéñòâèòåëüíîñòè âñ ýòî, êîíå íî, âûãëÿäèò íå ñòîëü îôèèöèàëüíî, âåäü ìåíòîð ïîìîãàåò è â îðãàíèçàöèè äîñóãà: óñòðàèâàåò ïîõîäû â ðåñòîðàíû, ýêñêóðñèè, õîäèò íà âå åðèíêè. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, òî íåêîòîðûå èç ýòèõ ñâÿçåé ïåðåðàñòàþò â äðóæáó èëè â ëþáîâü, óæå åñòü ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ è òîìó, è äðóãîìó. àñòî ìåíòîðû âñòðå àþò èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ ïðÿìî â àýðîïîðòó ðàññêàçàë Ìàðòîí Áàðøîíü. Ïî ìíåíèþ âèöåïðåçèäåíòà Ñòóäåí åñêîãî Ñàìîóïðàâëåíèÿ ELTE, ó íàñ âåäåíèå ó åáíûõ äåë, ê ñ àñòüþ, èä ò ãëàäêî, âåäü áîëüøèíñòâî ó èòåëåé îòíîñÿòñÿ ê èíîñòðàííûì ñòóäåíòàì ñ ïîíèìàíèåì. Åñòåñòâåííî, åñëè òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âîçíèêàåò, ìåíòîð ñîïðîâîæäàåò ñòóäåíòà-ãîñòÿ íà ïåðâûå ëåêöèè, â ó åáíóþ àñòü. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïðèåçæàþùèõ èç-çà ãðàíèöû ñòóäåíòîâ äàæå òðåáóþò îêàçàíèÿ ýòîé ñïåöèôè åñêîé óñëóãè. Ïðåèìóùåñòâåííî - òå, êòî ïðèåçæàåò èç óíèâåðñèòåòîâ, ãäå òîæå ðàáîòàåò òàêàÿ ïðîãðàììà. Ïðè ì, â ELTE, êîãäà ïîñòóïàåò çàÿâëåíèå îò èíîñòðàííîãî ñòóäåíòà, óíèâåðñèòåò êàæäîìó ïðåäëàãàåò ýòó âîçìîæíîñòü. Òàêèì îáðàçîì, îá ýòîé âîçìîæíîñòè èíôîðìèðóþò çàðàíåå. Â ýòîì âîïðîñå íà ïîìîùü ñòóäåíòàì ïðèõîäèò ñòðàíèöà èíòåðíåòà, êîòîðóþ âåä ò Erasmus, ïðè ïîìîùè ýòîé ñòðàíèöû ìîæíî è íàéòè æèëü, ñäàþùååñÿ â àðåíäó, è óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ ìåíòîðàìè ïðèíèìàþùåãî óíèâåðñèòåòà. Èòàê, èíîñòðàííûå ñòóäåíòû èíòåðåñóþòñÿ ýòîé óñëóãîé, à âåíãåðñêèå ñòóäåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì çàíèìàþòñÿ ñ íèìè. Êàê ìû óçíàëè îò Ìàðòîíà Áàðøîíü: åæåãîäíî èçúÿâëÿþò æåëàíèå ñòàòü ìåíòîðàìè ïðèìåðíî âäâîå áîëüøå ñòóäåíòîâ, åì òðåáóåòñÿ. Çäåñü ýòà ïðîãðàììà îñîáåííî ïîïóëÿðíà, ñòóäåíòû óçíàþò î íåé óæå â ëàãåðÿõ äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ ñêàçàë âèöå-ïðåçèäåíò Ñòóäåí åñêîãî Ñàìîóïðàâëåíèÿ ELTE. Åñòåñòâåííî, çíàíèå ÿçûêà íåïðåìåííîå òðåáîâàíèå, êðîìå òîãî, òåì, êòî ïîäà ò çàÿâëåíèå, íóæíî íàïèñàòü ìîòèâàöèîííîå ïèñüìî, à ïîòîì âî âðåìÿ ñîáåñåäîâàíèÿ ñ ïðè ìíîé êîìèññèåé àðãóìåíòèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè. Âåäü, êàê èçëîæèë Ìàðòîí Áàðøîíü: èùóò óìíûõ ëþäåé, êîòîðûå ñòàíóò äðóçüÿìè èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ. Ìåíòîðû íå ïîëó àþò äåíåã çà ñâîþ ðàáîòó, åäèíñòâåííîå êîíêðåòíîå ïðåèìóùåñòâî ñîñòîèò â òîì, òî îíè ìîãóò ïîëó èòü äîïîëíèòåëüíûå áàëëû íà êîíêóðñàõ, êîòîðûå ïðîâîäèò Erasmus. Íî ýíòóçèàçì âåíãåðñêèõ ñòóäåíòîâ ïðåêðàñíî äåìîíñòðèðóåò òîò ôàêò, òî áîëüøèíñòâî ìåíòîðîâ óæå ïîáûâàëè çà ãðàíèöåé êàê ñòóäåíòû Erasmus-à, òî åñòü, îíè â ñàìîì äåëå íå ãîíÿòñÿ çà ýòèìè áàëëàìè. Ïåðâàÿ ìåíòîðñêàÿ ïðîãðàììà â ELTE ñòàðòîâàëà íà þðèäè åñêîì ôàêóëüòåòå â ì ó åáíîì ãîäó, è â ñëåäóþùåì ãîäó ðàñïðîñòðàíèëàñü íà âåñü óíèâåðñèòåò. Óíèâåðñèòåò áûë îäíèì èç ïåðâûõ ó íàñ, êòî ñòàë ïðåäîñòàâëÿòü òàêóþ óñëóãó èíîñòðàíöàì. (Â ELTE ïðîãðàììà ñòàðòîâàëà ïî èíèöèàòèâå ñòóäåíòîâ, íî âîîáùå-òî ó íàñ â ñòðàíå ïåðâûå ñåêöèè îáðàçîâàëèñü ïî èíèöèàòèâå ìåæäóíàðîäíîé ìîëîä æíîé îðãàíèçàöèè ïîä íàçâàíèåì Erasmus Student Network.) Â ELTE åæåãîäíî îáó àåòñÿ ïðèìåðíî 900 èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, âêëþ àÿ âåíãðîâ èç-çà ãðàíèöû. Êàòîëè åñêèé Óíèâåðñèòåò Pazmany Peter â ðàìêàõ ïðîãðàìì ïî îáìåíó â ýòîì ãîäó ïðèìåò 45 ñòóäåíòîâ, êàæäûé èç íèõ ó àñòâóåò â ìåíòîðñêîé ïðîãðàììå. Â Áóäàïåøòñêîì Óíèâåðñèòåòå Corvinus â ýòîì ãîäó òîæå îêàæóò òàêóþ ïîìîùü 239 èíîñòðàíöàì, êîòîðûå ó àòñÿ òàì, õîòÿ ó íèõ ýòî íàçûâàþò ïðîãðàììîé Òàíäåì. (Íà îáó åíèå íà àíãëèéñêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ â Óíèâåðñèòåò Szent Istvan â ïðîøëîì ãîäó ïîñòóïèëî 660 èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, â ýòîì ãîäó îæèäàþò ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, â òî âðåìÿ, êàê Ðåôîðìàòñêèé Óíèâåðñèòåò Karolyi Gaspar â ãîä ïðèíèìàåò â ñðåäíåì 30 èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ.) András Kiss! ëèíê, ïîëåçíûé äëÿ òåõ, êòî ïîäðîáíåå õîòåë áû îçíàêîìèòüñÿ ñ «äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ».

18 18 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Premiers in the light of 125 years The whole season of the Opera House will have it s central theme on the 125th anniversary of its opening. The opening play of the Opera House was held on September 27. In the Vasárnapi Újság Sunday Newspaper was stated as the decorated hall of dance and music. Even Kaiser Franz Josef attended the ceremony. During the repeat of the opening ceremony, on the 27th of September this year, the audience could hear the performance of 125 years ago, with the music of Erkel and Wagner. B BY ÉVA BALÁZS efore the nostalgic evening, an exhibition was opened, showing the most important events in the life of the Opera House. The director was Wellmann Nóra museologist, the historian of the House. They have received many additional material, objects and graphics- for the existing ones from various museums, such as from the Theatrical Institution, the National Széchenyi Library and the Kiscelli Museum. In the hall of the ground floor audiences will have a chance to get to know the era of the opening of the Royal Opera House and in general the atmosphere of the 1880s. They will feel as if they are walking on authentic streets. They can look at architectural drawings and the first documents of the first season. On the first floor there is a theatrical view in front of the Székely Bertalan hall, here we see pictures of the big era of sight design. Through stage pictures and costume drawings we can see what kind of performances the audience could watch in those days. In the Red salon the 15 greatest moments of the Opera House can be seen from the era of Gustav Mahler director to nowadays. On the second floor we get to know the opera life of the XX-XXI century through different video-, film- and voice pieces. In a different room we can admire the picture hall of the greatest paintings, graphics, photographs. For the artists of the Opera House it is important not to only celebrate the anniversary of the building. They can celebrate as a companyunlike the majority of the big Opera Houses of the world, where there are no steady artists, therefore the feeling of homogenity, celebrating happiness or getting through sorrow together is unknown. The September performance of the celebratory season was the children`s opera of Benjamin Britten: The little chimney sweep, directed by Bata Rita. This piece has been seen in its full length for the first time here in Hungary. The first part of the opera shows us when the children find the article in the newspaper about the tragically deceased little

19 19 chimney sweep. Outraged about child labour they write a play to show their disgust. We follow the birth of the play in the second act. In October there was an unique performance of Bartók Béla`s The Castle of the Blue Bearded Prince. The one act play is usually put on together with another performance. In this production the play was acted twice. The same singers played the two different concepts of the directors. The two interpretations were very different from the musical point of view. From the countless opportunities we could see two different, still coherent, versions. In the last century Arnold Schonberg and company started a particular concert practice, which- according to them- creates a different reception from the audience if the play is performed twice. For the first hearing the audience forms a general picture regarding the outlines, and the main direction of dramaturgy. At the second showing we pay attention to the details. This point of view from the era of Bartok was the main reason behind showing the opera differently from the every day method. On the 7th and 8th of November the Hungarian State Opera House performs the ballet The Karamazov brothers by Sz. Rahmanyinov- M. Muszorgszkij- R. Wagner- B. Eifman. The national audience enjoys ballet with action, especially when a classical literature piece is being acted (such as Cranko: Anyegin or Pártay Lilla: Anna Karenina ballet choreography). The choreographer Eifman believes it is an exciting work to unfold the conflicts of literary characters. He draws his characters by imagining them. The work of Dostoevsky is perfect material for him, since the cruel, alcoholic father, the brothers with very different characters, and their women companions require excellent dancing and acting performances. Premierek 125 év fényében A Magyar Állami Operaház egész évada a megnyitás 125. évfordulójának jegyében zajlik szeptember 27-én tartották meg a Vasárnapi Újságban A dal és zene díszes csarnoka néven szerepeltetett Operaház nyitóelôadását, Ferenc József császár jelenlétében. A megnyitó ismétlésén, idén szeptember 27-én az akkori mûsort hallhatták az est nézôi, Erkel- és Wagnerzenével. Az emlékezô ünnepi est elôtt nyílt meg az operaház életének fontosabb eseményeit bemutató kiállítás. A rendezô Wellmann Nóra muzeológus, a ház történésze. A saját anyaghoz több múzeumtól, intézménytôl kaptak kölcsön tárgyakat, rajzokat, többek között a Színházi Intézettôl, az Országos Széchényi Könyvtártól, a Kiscelli Múzeumtól. A földszinti elôcsarnokban a Királyi Operaház megnyitásának korával, az 1880-as évek hangulatával ismerkedhet a közönség, korabeli utcákon barangolhatnak. Építési rajzokkal és az elsô évad dokumentumaival szembesülhetnek. Az elsô emeleten a Székely Bertalan terem elôterét a színházi látvány tölti be, a látványtervezés nagy korszakainak képei. Díszletképeken, jelmezrajzokon keresztül mutatják be, milyen elôadásokat láthattak akkor a nézôk. A Vörös Szalonban az operaház történetének 15 nagy pillanatát idézik meg, Gustav Mahler igazgatásának idejétôl napjainkig. A második emeleten videó-, film- és hangrészletekbôl ismerhetjük meg a XX XXI. századi operaeseményeket, egy másik teremben pedig a nagyok arcképcsarnokát csodálhatjuk meg, festményeken, rajzokon, fotókon. Az Operaház mûvészei számára fontos, hogy nem csupán

20 20 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture az épület évfordulója ad okot az ünneplésre. Társulatként ünnepelhetnek a világ nagy operaházainak zömétôl eltérôen, ahol nincs állandó társulat, nem ismerhetik az összetartozás, az együtt bánkódás, ünneplés örömét. Az ünnepi évad szeptemberi bemutatója volt Benjamin Britten A kis kéményseprô címû gyerekoperájának elôadása Bata Rita rendezésében. A mûvet nálunk teljes egészében most láthattuk elôször. Az opera elsô része mutatja be nekünk, amikor a gyerekek megtalálják az újságban a tragikusan elhunyt kis kéményseprô történetét. Aztán az ô sorsán, a gyerekmunkán felháborodva elôadást hoznak létre, ezzel akarnak tiltakozni. Elôadásuk születését követhetjük nyomon a második felvonásban. Októberben Bartók Béla A kékszakállú herceg vára címû operáját különleges formában mutatták be. Az egyfelvonásos mûvet általában egy másik mû társaságban adják elô. Ebben a produkcióban a darab kétszer hangzott el. Ugyanazokkal az énekesekkel, két rendezôi koncepció szerint. Az interpretációk zenei szempontból is igen eltérôek voltak. A sok-sok lehetôség közül tehát két különbözô, de mégis összetartozó változat volt látható. A múlt században Arnold Schönbergék kezdeményezték azt a koncertezési gyakorlatot, mely szerintük a mûvek kétszeri eljátszásával a korábbiaktól eltérô befogadói helyzetet teremt. Az elsô meghallgatás alapján a mûrôl általános, elsôsorban a körvonalakra, a dramaturgia fô irányaira vonatkozó kép alakulna ki. Másodjára viszont a részletekre figyelhetünk fel. Ez a Bartók korából származó szempont játszott szerepet abban, hogy az Operaház most ne a megszokott módon mutassa be az operát. November 7-én és 8-án mutatja be a Magyar Állami Operaház Sz. Rahmanyinov M. Muszorgszkij R. Wagner B. Eifman Karamazov testvérek címû balettjét. A hazai közönség szereti a cselekményes baletteket, különösen, ha egy klasszikus irodalmi mûvet keltenek életre (pl. Cranko Anyegin vagy Pártay Lilla Anna Karenina címû balettkoreográfiája). A koreográfus Eifman fôként az irodalmi alkotásokban szereplô karakterek konfliktusainak kibontását tartja izgalmas feladatnak. Ezek ábrázolásával rajzolja meg figuráit. Dosztojevszkij mûve kiváló anyag számára, hiszen a kegyetlen, alkoholista apa, az egymástól különbözô fivérek és hozzájuk kapcsolódó nôalakok felvonultatása kiváló táncos és színészi produkciót hív életre. Ïðåìüåðû â ñâåòå 125-ëåòèÿ Âåñü ñåçîí Âåíãåðñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Îïåðíîãî òåàòðà ïðîõîäèò ïîä çíàêîì 125-ëåòèÿ ñî äíÿ îòêðûòèÿ. 27-ãî ñåíòÿáðÿ 1884-ãî ãîäà â «Âîñêðåñíîé Ãàçåòå» îáúÿâèëè îá îòêðûòèè «Ïàðàäíîãî õðàìà ïåíèÿ è ìóçûêè», ïîä êîòîðûì ïîäðàçóìåâàëñÿ Îïåðíûé òåàòð, ñîñòîÿâøåìñÿ â ïðèñóòñòâèè èìïåðàòîðà Ôðàíöà Èîñèôà. Íà «ïîâòîðåíèè» îòêðûòèÿ, 27-ãî ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà, çðèòåëè ñëóøàëè òîãäàøíþþ ïðîãðàììó, ñ ìóçûêîé Ýðêåëÿ è Âàãíåðà. Ïåðåä âûäàþùèìñÿ ïðàçäíè íûì âå åðîì îòêðûëàñü âûñòàâêà, äåìîíñòðèðóþùàÿ íàèáîëåå âàæíûå ñîáûòèÿ èç æèçíè çäàíèÿ îïåðû. Îðãàíèçàòîð ìóçåîëîã Íîðà Âåëëìàíí, èñòîðèîãðàô çäàíèÿ. Êðîìå ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ, â êîìïîçèöèþ âûñòàâêè âîøëè ïðåäìåòû, ðèñóíêè, ïîçàèìñòâîâàííûå ó ìíîãèõ ìóçååâ è ó ðåæäåíèé, â òîì èñëå, ó Òåàòðàëüíîãî Èíñòèòóòà, Ãîñóäàðñòâåííîé Áèáëèîòåêè èì. Ñå åíè, Ìóçåÿ Êèøöåëè. Â âåñòèáþëå ïåðâîãî ýòàæà ïóáëèêà ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

MODERNISATION OF THE OPERA

MODERNISATION OF THE OPERA MODERNISATION OF THE OPERA On 16 September, Zoltán Balog, Minister for Human Resources, and Szilveszter Ókovács, General Director of the Hungarian State Opera guided the representatives of the press through

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

2015-2016. évi 6. Hírlevél

2015-2016. évi 6. Hírlevél Kedves Lions tagok, kedves Oroszlánok! 2015-2016. évi 6. Hírlevél Itt van az ősz, itt van újra. Valóban, beköszöntött az ősz, becsengettek az iskolákban is. Elindult hivatalosan is a 2015-2015-os Lions

Részletesebben

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek

Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Angol Írni jó! Íráskészség fejlesztő foglalkozás nyelvvizsgára készülőknek Rádai Péter Euro Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Az ügyintéző levél szerkezete 1. rész: Az ügyintézés indítása szándék

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA I. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval.

Részletesebben

1 F őnevek és melléknevek

1 F őnevek és melléknevek A témakör elején pontokba van szedve, hogy miről fogsz olvasni / tanulni 1 F őnevek és melléknevek Ebben a leckében a főnevekről és melléknevekről tanulhatsz. A lecke tartalma: Főnevek többes száma Névelők

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK

35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK VEGYE IGÉNYBE KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINKAT! 35. NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK international folklore days» VASIVÍZ KOMPOSZT ÉRTÉKESÍTÉS Műtrágya helyett gazdaságos, környezetbarát termelésnövelés! 2015. augusztus

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben

Német projekt / German project

Német projekt / German project Német projekt / German project Hennef, Germany 2011. szeptember 25 október 1. 2011. szeptember 18. (vasárnap) / 18 September 2011 (Sunday) Érkezés Hennefbe, szállás elfoglalása. Arrival to Hennef, getting

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont nemzetközi kapcsolatok szaknyelv alapfokú (B1) auditív vizsgája.

Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont nemzetközi kapcsolatok szaknyelv alapfokú (B1) auditív vizsgája. Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

JÁNOS PETŐ ( ) graphic artist and painter

JÁNOS PETŐ ( ) graphic artist and painter János PETŐ JÁNOS PETŐ (1940-2009) graphic artist and painter Biography listed in the frontline of home graphics. János Pető was born in Mezőkövesd in 1940. His virtuoso talent for drawing attracted the

Részletesebben