Hire a friend! - Mentor program in Budapest Fashion Quarter being shaped. Kölcsönözz egy barátot! Mentorprogram. Budapesten Formálódó divatnegyed

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hire a friend! - Mentor program in Budapest Fashion Quarter being shaped. Kölcsönözz egy barátot! Mentorprogram. Budapesten Formálódó divatnegyed"

Átírás

1 FREE OCTOBER-NOVEMBER 2009 Hire a friend! - Mentor program in Budapest Fashion Quarter being shaped Kölcsönözz egy barátot! Mentorprogram Budapesten Formálódó divatnegyed Âîñïîëüçóéñÿ äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ! Ìåíòîðñêàÿ ïðîãðàììà â Áóäàïåøòå Ôîðìèðóþùèéñÿ ìîäíûé êâàðòàë

2

3

4 4 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Dear Reader, The Budapest Magic has been trying for years to project a picture to a specific, and very important group of people about things that are treasured here in Hungary. Foreigners who come here for a short time to work for their company, and the ones who live here permanently are the people who will spread news about us to the world. We talk about a group of people-mainly intellectuals- who wish to live a full life even if they are far from their homeland. We would like to produce a magazine for them that will merge culture, free time, sport, architecture or even gastronomy. We wish to help them with everything that could make their lives liveable and to add more quality to it. The magazine is going through changes: the new editor and the renewed design are helpful moves in order that we can cope in a market full of quality magazines. There will be changes in the content: the main topics, such as culture, family, sport, gastronomy, architecture and portraits of successful people will still remain the main profile of the magazine. We would like to open up towards the youth living with their families here, we recommend to them our pieces on lodgings and the mentor network. In this issue the main line is going to be culture, especially theatre, waking up from its summer sleep. In this publication and small articles we wish to inform and entertain. In the name of all my colleagues I hope our readers will absorb meaning and experience visual culture. Wishing you a pleasant time reading the new Budapest Magic! Attila Vörös Chief Editor Kedves olvasóink! A BudapestMagic több éve vállalkozik arra, hogy egy nagyon fontos célcsoportnak nyújtson átfogó képet arról, ami ma Magyarországon értéknek számít. A kiküldetésben lévõ, tartósan itt élõ külföldiek azok, akik hírünket viszik a világba. Egy olyan rétegrõl van szó, amelyik jórészt értelmiségiként vágyik arra, hogy teljes életet éljen, még akkor is, ha nem szülõhazájában kell boldogulnia. Nekik szeretnénk egy olyan lapot készíteni, amelyik felöleli a kultúrát, szórakozást, sportot, építészetet vagy akár a gasztronómiát. Mindent, ami élhetõvé és minõségivé teheti életüket itt is. A lap is a változások korát éli: az új fõszerkesztõ, a megújult dizájn is azt hivatott segíteni, hogy a lap lépést tudjon tartani a magazinokkal elég rendesen tarkított magyar lappiacon. Tartalmilag is lesznek változások: a fõbb témák, mint kultúra, család, sport, gasztronómia és építészet vagy sikeres emberek portréi továbbra is a lap profiljának meghatározó részét képezik. Azonban szeretnénk nyitni a családdal együtt itt élõ fiatalok felé is, nekik szólhatnak az albérletekkel vagy a mentori hálózattal foglalkozó írásaink. A mostani számban a meghatározó csapásirányt a nyári álmából felébredt kultúra, színház jelenti. Programajánlóinkkal és kedvcsináló írásainkkal is az a célunk, hogy tájékoztassunk és szórakoztassunk. A lap készítõinek nevében is csak remélni tudom, hogy aki kezébe veszi a lapot, tartalmat és vizuális kultúrát is kap. Kellemes idõtöltést kívánok a megújult Budapest Magic-hez! Vörös Attila fõszerkesztõ Äîðîãèå èòàòåëè! BudapestMagic ìíîãî ëåò ñòàðàåòñÿ ïðåäñòàâèòü âñåîáúåìëþùóþ êàðòèíó òîãî, òî ñåãîäíÿ â Âåíãðèè ñ èòàåòñÿ öåííûì, î åíü âàæíîé öåëåâîé ãðóïïå. Íàõîäÿùèåñÿ çäåñü â êîìàíäèðîâêå, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå èíîñòðàíöû ýòî òå, êòî íåñóò âåñòè î íàñ âñåìó ìèðó. Ðå ü èä ò î òàêîì ñëîå, êîòîðûé ïî áîëüøåé àñòè, áóäó è èíòåëëèãåíöèåé õî åò æèòü ïîëíîé æèçíüþ, äàæå â òîì ñëó àå, åñëè áëàãîäåíñòâîâàòü ïðèõîäèòñÿ è íå íà ðîäèíå. Äëÿ íèõ ìû õîòåëè áû ñäåëàòü òàêîé æóðíàë, êîòîðûé îõâàòûâàåò êóëüòóðó, ðàçâëå åíèÿ, ñïîðò, àðõèòåêòóðó è äàæå ãàñòðîíîìèþ. Âñ, òî ìîæåò ñäåëàòü èõ æèçíü íàñûùåííîé è êà åñòâåííîé è çäåñü. Æóðíàë òîæå ïåðåæèâàåò ïåðèîä ïåðåìåí: íîâûé ãëàâíûé ðåäàêòîð, îáíîâë ííûé äèçàéí, âñ ýòî ïðèçâàíî ïîìî ü æóðíàëó øàãàòü â íîãó ñ âåíãåðñêèì ðûíêîì ïå àòíûõ èçäàíèé, ïåðåïîëíåííûì áëåñòÿùèìè æóðíàëàìè. Áóäóò èçìåíåíèÿ è â òîì, òî êàñàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ: ãëàâíûå òåìû, òàêèå, êàê êóëüòóðà, ñåìüÿ, ñïîðò, ãàñòðîíîìèÿ è àðõèòåêòóðà èëè ïîðòðåòû óäà ëèâûõ ëþäåé è â äàëüíåéøåì áóäóò ñîñòàâëÿòü îïðåäåëÿþùóþ àñòü ïðîôèëÿ æóðíàëà. Íî ìû õîòåëè áû ñòàòü áîëåå îòêðûòûìè è ïî îòíîøåíèþ ê ïðîæèâàþùåé çäåñü âìåñòå ñ ñåìü é ìîëîä æè, ê íåé îáðàùåíû íàøè ìàòåðèàëû, ïîñâÿù ííûå àðåíäå æèëüÿ èëè ìåíòîðñêîé ñåòè. Ãëàâíûì íàïðàâëåíèåì òåêóùåãî íîìåðà ñòàíåò êóëüòóðà, ïðîáóäèâøàÿñÿ îò ëåòíåé ñïÿ êè, òåàòð. Íàøà öåëüïðîèíôîðìèðîâàòü è ðàçâëå ü âàñ ïðåäëîæåíèåì ïðîãðàìì è ïðîáóæäàþùèìè èíòåðåñ ñòàòüÿìè. Îò èìåíè ñîòðóäíèêîâ æóðíàëà ÿ ìîãó òîëüêî íàäåÿòüñÿ, òî òîò, êòî âîçüì ò åãî â ðóêè, ïîëó èò óäîâîëüñòâèå è îò ñîäåðæàíèÿ, è îò îôîðìëåíèÿ. Æåëàþ ïðèÿòíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ñ îáíîâë ííûì Budapest Magic! Àòòèëà Â ð ø Ãëàâíûé ðåäàêòîð Editor-in-chief: Vörös Attila, Magazine director: Kovács Ildikó, Classified department: Szaktudás Kiadó Ház Zrt., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/b., Tel.: (1) Publisher in charge: Farkas József Media manager: Inna Tyitovics, o , Kis Bernadett, o , Printing office: e-print Magyarország HU ISSN

5 CONTENTS Dance of thoughts 6 Comeback in Hire a friend 14 Premiers in the light of 125 years 18 Gianni Annoni 22 Fashionable life moves to the Andrassy ut 24 Lodgers are taken by the internet 28 There are less foreigners interested here 30 Quiet please! 32 TARTALOM Eltáncolt gondolatok 6 Visszatérés 2011-ben 10 Kölcsönözz egy barátot! 14 Premierek 125 év fényében 18 Gianni Annoni 22 Divatos élet költözik az Andrássy út környékére 24 Világhálóval fogják az albérlôket 28 Itthon is kevesebb a külföldi érdeklôdô 30 Csendet kérünk! 32 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Ìûñëè, âûðàæåííûå â òàíöå 6 Âîçâðàùåíèå â 2011-ì 10 Âîñïîëüçóéñÿ äðóæåñêîé âçàèìîïîìîùüþ! 14 Ïðåìüåðû â ñâåòå 125-ëåòèÿ 18 Äæàííè Àííîíè 22 Ìîäíàÿ æèçíü ïåðååçæàåò â îêðåñòíîñòè ïðîñïåêòà Àíäðàøè 24 Àðåíäàòîðîâ ëîâÿò âñåìèðíîé ñåòüþ 28 Óæå è ó íàñ ñòàëî ìåíüøå èíîñòðàííûõ ïîêóïàòåëåé 30 Ïðîñèì òèøèíû! 32

6 6 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Dance of thoughts Our desires, our ways of looking for happiness and tingling at the language of dancing Among the autumn performances of the National Dance Theatre we find Szerelem, szerelem Love, love ; a performance of the Hungarian Festival Ballet. I BY ÉVA BALÁZS t was inspired by three musical plays. The Menyegzõ Getting married of Goran Bregovic is about the natural happiness and the pureness of life force and will that sometimes one has to fight. It is about the rapture of being. The wedding winning over death, the triumph of reincarnated life. Claude Debussy`s Jeux was the musical background and Nizsinszkij done the choreography in Paris at the beginning of the 1900s. After a hundred years Markó Iván, the art director and choreographer of the Hungarian Festival Ballet Company brings the play onto the stage again. The Jeux (Games) is about various occurances at a tennis party. Love and erotica, the woman`s soul and nature appears in the performance by the five young women and their male partners. The most erotic piece of the music literature is the music of desire: the Bolero by Ravel. In the choreography of Markó Iván desire awakes from its sleep and drives men and women towards fulfilment. This fulfilment rises again after the emptiness we feel when we have reached rapture. The Budapest Dance Theatre was going to show their new performance, Ravel, on the 29th of October. This show includes Gaspard de la nuit recalling the mystery of death, and the Concerto en Sol. Bringing to life the musical complexity of Ravel is the choreography of Marie-Laure Bedel Tarneud. Naturally, the performance cannot exclude the Bolero, the endless dance-this time as Raza Hammadi interprets it. The National Dance Theatre seemed to have discovered another place to perform when the Palace Of Arts opened. The audience of Mupa are happy about the exciting dance performances from season to season. The menu is widened by a new production of the ExperiDance: Boldogsag 69:09 (Happyness 69:09). The dance company of Román Sándor has chosen the modern Hungary, 2009 and the year 1969 for its location. The musical background of the production is chosen from party hits of today and from1969. The critical situations of now and then are formed in the language of dance, but what is more important: they reveal our emotional crisis and as an answer to that, our emotional changes. We are looking for happiness, waiting for a miracle and understanding- the choreography of Román Sándor tells us. The performance can be seen on November 8 and 15. Strange creatures, ghosts, and vampires will populate the National Dance Theatre at the end of October. The event was inspired by Halloween. On the 30th Dracula leaves his coffin and comes to life with the help of the artists of the Honvéd Dance Theatre. You can meet him at the dance house The most erotic piece of the music literature is the music of desire: the Bolero by Ravel after the performance. On the 31st the dancers of the Szegedi Kortárs Balett (Szeged Contemporary Ballet) will conjure Middsummer Night`s Dream on the stage. Fairies, elves take over. Before the performances M. Kecses András mime artist will provide the chilling base atmosphere in the hall of the theatre.

7 7 Eltáncolt gondolatok Vágyaink, boldogságkeresésünk és borzongás a tánc nyelvén A Nemzeti Táncszínház õszi bemutatói között van Szerelem-szerelem címmel a Magyar Fesztivál Balett elõadása, melyet három zenedarab ihletett. Goran Bregovic Menyegzõje a természetes életöröm, a néha harcra kényszerülõ életerõ és az életigenlés tisztaságáról szól. A létezés gyönyörérõl. A menyegzõ a halál felett aratott gyõzelem, az újra feltámadó élet diadala. Claude Debussy Jeux c. zenéjére készült Nizsinszkij koreográfiája Párizsban az 1900-as évek elején. Száz év elmúltával Markó Iván a Magyar Fesztivál Balett mûvészeti igazgatója és koreográfusa újra színpadra viszi a történetet. A Jeux (lefordítva: játékok) cselekménye egy teniszpartin zajlik. Szerelem és erotika, a nõi lélek és természet jelenik meg a fõszereplõ fiatal lány öt férfi partnerének elõadásában. A zeneirodalom legerotikusabb mûve, Ravel Boleroja a vágy zenéje. Markó Iván koreográfiájában éled a vágy, ûzi a beteljesülés felé a férfiakat, nõket. Az átélt gyönyör utáni üresség érzete után pedig újra feltámad. A Budapest Táncszínház Ravel címmel október 29-én mutatta be új produkcióját. A halál misztériumát megidézõ Gaspard de la nuit, a Ravel zeneszerzõi összetettségét megfogalmazó Concerto en Sol Marie-Laure Bédel Tarneud koreográfiája. És ahogy általában, errõl a Ravelestrõl sem hiányozhat a Bolero, a végkimerülésig folyó tánc most Raza Hammadi elképzelése szerint. A Nemzeti Táncszínház szinte még egy helyszínt kapott a Mûvészetek Palotájának megnyitásakor. A Müpa közönsége évadról-évadra örülhet az izgalmas táncmûvészeti bemutatóknak. Most az ExperiDance új produkciójával, a Boldogság 69:09-cel bõvítik a kínálatot. Román Sándor Tánctársulata a múlt után most napjaink és a közelmúlt, 2009 és 1969 Magyarországát választotta helyszínül. A produkció zenei hátterét a ma party-zenéi és 1969 slágerei adják. Akkori és mostani válságok és reformok formálódnak meg a tánc nyelvén, és ami ennél lényegesebb: lelki válságainkat és válaszként lelki változásainkat tárják elénk. Keressük a boldogságot, várunk a csodára, a megértésre mondja Román Sándor koreográfiája. Novemberben 8-án és 15-én látható az elõadás. Furcsa lények, kísértetek és vámpírok népesítik be a Nemzeti Táncszínházat október végén. A Halloween témaköre ihlette a mûsort. 30-án Dracula elhagyja a koporsóját, a Honvéd Táncszínház mûvészeinek támogatásával kel életre. Az elõadás után még a táncházban is találkozhatnak vele a nézõk. 31-én a Szegedi Kortárs Balett táncosai varázsolnak Szentivánéji álmot a színpadra. Tündérek, manók veszik át az uralmat. Az elõadások elõtt M. Kecskés András pantomimmûvész adja meg a dermesztõ alaphangulatot a színház elõterében. Balázs Éva

8 8 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Ìûñëè, âûðàæåííûå â òàíöå Íàøè æåëàíèÿ, ïîèñêè ñ àñòüÿ è òðåïåò íà ÿçûêå òàíöà Ñðåäè îñåííèõ ïðåìüåð Íàöèîíàëüíîãî Òåàòðà Òàíöà áóäåò ïðåäñòàâëåíèå Âåíãåðñêîãî Ôåñòèâàëüíîãî Áàëåòà ïîä íàçâàíèåì «Ëþáîâüëþáîâü», ñîçäàòåëåé êîòîðîãî âäîõíîâèëè ñðàçó òðè ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿ. «Ñâàäüáà» Ãîðàíà Áðåãîâè à ðàññêàçûâàåò î åñòåñòâåííîé æèçíåííîé ñèëå, ïîðîé âûíóæäàþùåé íà áîðüáó, è î èñòîòå òîðæåñòâà æèçíè. Î êðàñîòå áûòèÿ. «Ñâàäüáà» ýòî ïîáåäà íàä ñìåðòüþ, òîðæåñòâî âîñêðåñàþùåé æèçíè. Õîðåîãðàôèþ «Jeux» ïîñòàâèë Íèæèíñêèé â Ïàðèæå â 1900-õ íà ìóçûêó Êëîäà Äåáþññè. åðåç ñòî ëåò äèðåêòîð è õîðåîãðàô Âåíãåðñêîãî Ôåñòèâàëüíîãî Áàëåòà âíîâü âûíåñ ýòó èñòîðèþ íà ñöåíó. Äåéñòâèå «Jeux» (â ïåðåâîäå: èãðû) ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ òåííèñíîé èãðû. Ëþáîâü è ýðîòèêà, æåíñêàÿ äóøà è ïðèðîäà ïðîÿâëÿþòñÿ â èãðå ãëàâíîãî äåéñòâóþùåãî ëèöà ìîëîäîé äåâóøêè è ïÿòè å ïàðòí ðîâ ìóæ èí. Ñàìîå ýðîòè- åñêîå ïðîèçâåäåíèå â ìóçûêàëüíîé ëèòåðàòóðå ýòî «Áîëåðî» Ðàâåëÿ, ìóçûêà æåëàíèÿ. Â õîðåîãðàôè åñêîé ïîñòàíîâêå Èâàíà Ìàðêî îæèâàåò ëþáîâíàÿ òîñêà, ïîäòàëêèâàåò ê èñïîëíåíèþ æåëàíèé ìóæ èí, æåíùèí. Ïîñëå ïåðåæèòîãî áëàæåíñòâà, ïîñëå óâñòâà îïóñòîøåííîñòè îíà âíîâü âîñêðåñàåò. Áóäàïåøòñêèé Òåàòð Òàíöà 29-ãî îêòÿáðÿ ïîêàæåò ñâî íîâîå ïðåäñòàâëåíèå ïîä íàçâàíèåì «Ðàâåëü». Âîñïðîèçâîäÿùèé ìèñòåðèþ ñìåðòè «Gaspard de la nuit», îáîáùàþùèé êîìïîçèòîðñêèé ïóòü «Concerto en Sol» Ðàâåëÿ âîïëîù íû â õîðåîãðàôèè Marie-Laure Bedel Tarneud. È êàê îáû íî, ýòîò âå åð Ðàâåëÿ íå ìîæåò îáîéòèñü áåç Áîëåðî, òàíöà, ïðîäîëæàþùåãîñÿ äî ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ ñåé àñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè Õàììàäè Ðàçà. Íàöèîíàëüíûé Òåàòð Òàíöà ïîëó èë åù îäíó ñöåíó ïðè îòêðûòèè Äâîðöà Èñêóññòâ. Ïóáëèêà Äâîðöà Èñêóññòâ èç ñåçîíà â ñåçîí ðàäóåòñÿ âîëíóþùèì áàëåòíûì ïðåäñòàâëåíèÿì. Ñåé àñ òåàòð ðàñøèðÿåò ðåïåðòóàð íîâûì ïðåäñòàâëåíèåì ExperiDance, ïîä íàçâàíèåì «Boldogsag 69:09» («Ñ àñòüå 69:09»). Òàíöåâàëüíàÿ Òðóïïà Øàíäîðà Ðîìàíà âîñïðîèçâîäèò ïðîøëîå è íåäàâíåå ïðîøëîå, à òàê æå íàñòîÿùåå, âûáðàâ ìåñòîì äåéñòâèÿ Âåíãðèþ 2009 è Ìóçûêàëüíûé ôîí ýòîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñîçäàþò ìóçûêà ñåãîäíÿøíèõ âå åðèíîê è øëÿãåðû 1969-ãî ãîäà. Òîãäàøíèå è òåïåðåøíèå êðèçèñû è ðåôîðìû ôîðìèðóþòñÿ íà ÿçûêå òàíöà, è, òî åù ñóùåñòâåííåå: ïðåäñòàâëÿþò íàì íàøè äóøåâíûå êðèçèñû, è, êàê âûáîð, íàøè äóøåâíûå èçìåíåíèÿ. Ìû èùåì ñ àñòüÿ, æä ì óäà, ïîíèìàíèÿ ãîâîðèò õîðåîãðàôèÿ Øàíäîðà Ðîìàíà. Ïðåäñòàâëåíèå ìîæíî óâèäåòü 8-ãî è 15-ãî íîÿáðÿ. Ñòðàííûå ñóùåñòâà, ïðèâèäåíèÿ è âàìïèðû çàïîëíÿò Íàöèîíàëüíûé Òåàòð Òàíöà â êîíöå îêòÿáðÿ. Òåìà Õåëëîóèíà âäîõíîâèëà ïðîãðàììó. 30-ãî Äðàêóëà ïîêèíåò ñâîé ãðîá, è ïðè «ïîääåðæêå» àðòèñòîâ Òàíöåâàëüíîãî Òåàòðà Honved âîñêðåñíåò. Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ çðèòåëè äàæå ñìîãóò âñòðåòèòüñÿ ñ íèì ëè íî â òåàòðå. 31-ãî òàíöîðû Ñåãåäñêîãî Ñîâðåìåííîãî Áàëåòà íàâîðîæàò íà ñöåíå «Íî ü íà Èâàíà Êóïàëó». Áàëîì áóäóò ïðàâèòü ôåè è ãíîìû. Ïåðåä ïðåäñòàâëåíèÿìè àðòèñò ïàíòîìèìû, Àíäðàø Ì. Êå êåø, áóäåò ñîçäàâàòü æóòêóþ àòìîñôåðó â ôîéå òåàòðà.

9 9 Conversation of Eastern and Western music Jordi Savall is an outstanding Iberian born old style music performer of our time. The Catalonian artist became world famous as a gamba player thus making the instrumnent popular once more. He is also a well known conductor around the world. As a dirigent he is mainly drawn towards the music of the middle ages, the renaissance and baroque, but the classic and romantic Vienese pieces are not far from him either. He arrives in Mupa with his wife, Montserrat Figuers, and his most important band of the existing three, the Hesperion XXI, is going to perform with him. With this band Savall has stretched the limits of old music nearly all the way to world music. The travel of the soul-the conversation of Eastern and Western music awaits everyone interested in a wonder and pilgramage on November 11. Keleti és nyugati zene párbeszéde Korunk kiemelkedõ régizeneelõadója az ibériai születésû Jordi Savall. A katalán mûvész gambajátékosként vált világhírûvé, ismét népszerûvé téve a hangszert, de karmesterként is méltán világhírû. Dirigensként fõként a középkori, a reneszánsz és a barokk zene vonzza, de a bécsi klasszikus és a romantikus alkotások sem állnak tõle távol. A Müpába énekmûvész feleségével, Montserrat Figuerasszal érkezik, és három zenekara közül most a legfontosabb, a Hespèrion XXI kíséri el. Velük Savall szinte a világzenéig tágította a régi zene határait. A lélek zarándoklata, a keleti és nyugati zene párbeszéde különleges bolyongásra, zarándoklatra hív november 11-én minden zenét szeretõ nézõt. Äèàëîã âîñòî íîé è çàïàäíîé ìóçûêè Âûäàþùèéñÿ èñïîëíèòåëü ìóçûêè ðåãè íàøåãî âðåìåíè Äæîðäè Ñàâàëü, ðîäîì èç Èáåðèè. Êàòàëîíñêèé àðòèñò äîáèëñÿ âñåìèðíîé èçâåñòíîñòè êàê ãàìáèñò, âíîâü ñäåëàâ ïîïóëÿðíûì ýòîò ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, íî è êàê äèðèæ ð îí ïîëüçóåòñÿ çàñëóæåííîé ìèðîâîé ñëàâîé. Êàê äèðèæ ðà åãî ïðèâëåêàåò ãëàâíûì îáðàçîì ìóçûêà ñðåäíåâåêîâüÿ, ðåíåññàíñ è áàðîêêî, íî è âåíñêèå êëàññè åñêèå è ðîìàíòè åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ òîæå áëèçêè åìó. Âî Äâîðåö Èñêóññòâ (Mûvészetek Palotája) îí ïðèåçæàåò ñ æåíîé-ïåâèöåé, Ìîíñåðàò Ôèãóåðàñ, â ñîïðîâîæäåíèè ãëàâíîãî èç òð õ åãî îðêåñòðîâ, «Hespèrion XXI». Ñ íèìè Ñàâàëü ðàñøèðèë ãðàíèöû ñòàðîé ìóçûêè óòü ëè íå äî ìèðîâûõ. 11-ãî íîÿáðÿ îí ïðèãëàøàåò âñåõ ëþáÿùèõ ìóçûêó çðèòåëåé â îñîáîå ñòðàíñòâèå, ïàëîìíè åñòâî, Ïàëîìíè åñòâî äóøè äèàëîã âîñòî íîé è çàïàäíîé ìóçûêè. Garry Moore plays the guitar in Hungary Garry Moore will give his first concert in Hungary. He will perform on November 13 from 18:00 at the SYMA Csarnok. The guests will be Jamie Winchester and band and Genius. Garry Moore built his solo career paralel to playing in bands like Skid Row, Colosseum II and Thin Lizzy. His first big success was Parisienne Walkways that made the top lists in The Northern Irish rock- and blues guitar player has been on the music scene since the `60s. He has made recordings with many famous musicians, such as the two members of the Cream: Jack Bruce and Ginger Baker; George Harrison; John Mayall; BB King. In his musical era the discovering of the Celtic musical world was followed by the blues era. After a few years of New Wave connections he returned to blues. The event celebrates the guitar-the base of instrumental music- in a worthy way with a Vintage guitar-meeting and fare of international brands. The meeting of guitar curiosities that have never been seen before also offers an exciting exhibition for the guitar loving community. Gary Moore nálunk gitározik Gary Moore elõször koncertezik nálunk: november 13-án a SYMA Csarnokban lép fel. 18 órától a vendég Jamie Winchester együttese és a Géniusz lesz. Gary Moore a Skid Row, a Colosseum II és a Thin Lizzy zenekarok mellett szóló pályafutását párhuzamosan építette. Elsõ nagy sikere az 1979-ben a listákra került Parisienne Walkways volt. A 60-as évek vége óta alkotó észak-ír rockés blues-gitáros sok híres zenésszel készített felvételt, köztük a Cream két tagjával, Jack Bruce-szal és Ginger Bakerrel, George Harrisonnal, John Mayallal, BB Kinggel. Zenei korszakaiban a kelta zenei világ felfedezése után következett a blues-korszak, majd néhány éves új hullámos kapcsolat után visszatért a blueshoz. A rendezvény méltó módon, Vintage gitár-találkozóval, nemzetközi márkák kiállításával ünnepli a hangszeres zene alapját adó gitárt és a gitármuzsikát. Ãåðè Ìóð èãðàåò íà ãèòàðå ó íàñ Ãåðè Ìóð âïåðâûå äà ò êîíöåðò ó íàñ: 13-ãî íîÿáðÿ îí âûñòóïàåò â Çàëå SYMA. Ñ 18 àñîâ ãîñòåì áóäåò àíñàìáëü Äæåìè Âèí åñòåðà è Ãåíèóñ. Ãåðè Ìóð ñòðîèë ñâîþ ñîëüíóþ êàðüåðó ïàðàëëåëüíî ñ îðêåñòðàìè Skid Row, a Colosseum II è Thin Lizzy. Åãî ïåðâûì áîëüøèì óñïåõîì áûë Parisienne Walkways, ïîïàâøèé â 1979-ì â ñïèñêè. Íà àâøèé ñâî òâîð åñòâî â êîíöå 60-õ ðîê- è áëþç-ãèòàðèñò èç Ñåâåðíîé Èðëàíäèè äåëàë çàïèñè ñî ìíîãèìè çíàìåíèòûìè ìóçâêàíòàìè, ñðåäè íèõ äâà ó àñòíèêà Cream, Jack Bruce è Ginger Baker, George Harrison, John Mayal, BB King. Â åãî ìóçûêàëüíûõ ïåðèîäàõ ïîñëå îòêðûòèÿ ìóçûêàëüíîãî ìèðà êåëüòîâ ïîñëåäîâàë ïåðèîä áëþçà, ïîòîì, ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ðàçäóìèé, îí îêîí àòåëüíî âåðíóëñÿ ê áëþçó. Ìåðîïðèÿòèå îòïðàçäíóþò âñòðå åé ãèòàð Vintage è âûñòàâêîé äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ìàðîê ãèòàð è ãèòàðíîé ìóçûêè, êîòîðûå ñëóæàò îñíîâîé èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè.

10 10 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture Comeback in 2011 The Music academy has started an interesting festive season. It is sad that it has to close its doors at the end of November for two whole years, but it is also a happy occasion, because finally the buildings at Liszt Ferenc Ter and the Wesselenyi utca 52 will be renewed. For a long time it has been trouble to find sufficient place This is history Liszt Ferenc, although he travelled through Europe as a pianist and lived in many cities for a long time, he felt and expressed himself as a Hungarian-with his music and his life alike. He taught from a very young age. The Hungarian capital had a MusicAcademy in The first lessons started at the Hal ter flat of Liszt on 14th November with his chairmanship and the directorship of Erkel. After four years of operation the Hungarian government bought the neo-renaissance building at Andrassy ut 67 (today`s Old Music Academy) for Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, and for all teachers and students of the Music Academy. The first floor had the apartment of Liszt, the second floor was for Erkel`s apartment. In they wrote an architectural big tender for a concert hall connected to the Music- and Theatre Academy. The winner of the tender was Giergl Kalman. The plans were made in the style of late Italian Renaissance. The building of the new palace of the Music Academy was decided on at the turn of the century. Its place was marked by Kiraly utca, the Gyar( today`s Liszt Ferenc Ter) and the Kremnitzer (today`s Dohany utca). The contemporary architectural magazine named Korb Floris and Giergl Kalman as designers. In Sebestyén László

11 there were meetings and talks about the plans. The builders were given the plans, now changed, for the Music Academy only in April, and building work started in November 1904 with the laying of the foundation. The building was in full glory by the beginning of May Concerts before closing down Before the temporary closedown during the unique semiseason as individual nights audiences can see and hear the contemporary and formal outstanding talents of the institution. On the 3rd of October Banda Adam violin student opens the line. On the October specialist concerts the students and teachers of the string faculty will play for the audience on the Vonos Nap (String Day). At 11 am. the students perform a matinee concert, and in the evening the teachers and professors of the department will play music together with the Liszt Ferenc Chamber Band led by Rolla Janos. Audience will hear the classical, and jazz versions of three corals in the evening on October 28. The concert is a musical tribute to the year of Reformation, and the 500th birth anniversary of John Kalvin. All three corals will be played on the organ with the choir following the musical settings of J.S. Bach, Mendelssohn, Liszt, and Brahms. The Presbyterian jazz-pianist, Nagy Janos, and his band will also perform. His solo singer is going to be Palya Bea. The row of the great hall concerts will be closed with the performance of all of Brahms` piano quartets on November 28. The main performer of the concert will be the world famous pianist from London, Frankl Peter, who is the honorary professor of the institute. He will perform with three young string instrument players: Kelemen Barnabas, Kokas Katalin, and Kokas Dora. Before the Music Academy closes its gates for two years, the former and present students and friends of the Alma Mater will participate in a week long festival where they say a temporary goodbye to the building. Da Capo-2011 is the title of the chamber nights of the professors performed between 3-9 November. The Symphonic Band of the Liszt Academy will give two concerts. Students will play in the classrooms, and the small rooms of the building. Guided tours will show the hidden secrets of the institution, and the plans of the new building will be seen at different exhibitions. On the 8th of November, as a unique event, the bands of the Liszt Academy together with the National Philharmonics will perform nine symphonies of Beethoven, conducted by Kocsis Zoltan, from four in the afternoon until eleven in the evening. The Music Academy organises its December concerts in different locations. The author`s night of Balla Mate on December 4th will be held at the French Institute, the December 16th night, celebrating the birth of Kodaly, will be performed at the Palace of Arts. Éva Balázs Visszatérés 2011-ben Érdekes ünnepi fél évadot kezdett a Zeneakadémia. Hiszen fájdalmas, hogy november végén két évre be kell zárnia kapuit, de öröm is, mert végre megújulhat a Liszt Ferenc téri és az azt segítô Wesselényi utca 52. alatti épület is. Már régóta szûkösen férnek el, és hiányoznak a XXI. századi kiszolgáló részlegek. A felújítás befejeztével a speciális igényeknek zaj-, rezgésvédelem, teremakusztika és a XXI. század elvárásainak egyaránt megfelelnek majd. A Liszt Ferenc téri épület épületgépészeti, technológiai és légtechnikai rendszereit természetesen úgy oldják meg, hogy az épület mûemléki értékei ne sérüljenek. A Wesselényi utca 52. alatti épületbe tervezett koncertterem Ez már történelem Liszt Ferenc, bár zongoristaként egész Európát bejárta, és több városban élt huzamosabb ideig, magyarnak érezte és vallotta magát életével és zenéjével egyaránt. Fiatal korától kezdve tanított. Zeneakadémiája 1875-ben lett a magyar fôvárosnak, az oktatás Liszt Hal téri lakásán indult meg november 14-én az ô elnökletével, Erkel igazgatása mellett. Négyévi mûködés után az Andrássy út 67. alatti neoreneszánsz épületet (a mai Régi Zeneakadémiát) szerezte meg a magyar állam Erkel Ferencnek, Liszt Ferencnek és a Zeneakadémia tanárainak, növendékeinek. Liszt lakása az elsô emeleten volt, Erkelé a másodikon. 1888/89-ben írtak ki építészeti nagypályázatot a Zeneés színészeti akadémiával öszszekapcsolt hangversenyépületre. Az elsô díjas pályamû szerzôje Giergl Kálmán volt. A terv az itáliai késô reneszánsz stílusában készült. A Zeneakadémia új palotájának felépítését a századfordulón határozták el. Helyéül a Király utca, a Gyár (ma Liszt Ferenc tér) és a Kremnitzer (ma Dohnányi) utca által határolt területet jelölték ki. Tervezôként Korb Flórist és Giergl Kálmánt jelölte meg egy korabeli építészeti hetilap ben már tárgyaltak a tervekrôl. Az építészek áprilisban nyújtották be az immár csak a zeneakadémia céljára átdolgozott terveket 1904 novemberében az alapozással megkezdôdött az építkezés május elején készen állt az épület. Koncertek a bezárás elôtt Az átmeneti bezárás elôtti különleges fél-évadon belül az BUDAPEST MAGIC MARCH-APRIL 2009

12 12 family what s on culture country & town trend business art & science sport & hobby Culture önálló estek sorozatában a Zeneakadémia egykori és jelenlegi, kiemelkedôen tehetséges hallgatói mutatkoztak be, október 30-án Banda Ádám hegedû szakos hallgató mûsora nyitotta a sort. Az októberi tanszaki koncertek sorában 24-én a vonós tanszék növendékei és tanárai vettek részt a Vonós Napon. 11 órakor a növendékek adtak matinéhangversenyt, este pedig a tanszék tanárai és professzorai zenéltek a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekarral. tiszteletbeli professzora. Három ifjú vonóssal Kelemen Barnabással, Kokas Katalinnal és Kokas Dórával zenélt. Mielôtt két évre becsukja kapuit a Zeneakadémia, az Alma Mater egykori és jelenlegi növendékei, barátai egyhetes fesztiválon vesznek átmeneti búcsút az épülettôl. Da Capo 2011 címmel november 3 9. között elôször a professzorok kamaraestjeit hallhatják, a Liszt Akadémia Szimfonikus Zenekara két koncertet ad. A növendékek majd a tantermekben, az épü- Âîçâðàùåíèå â 2011-ì Ìóçûêàëüíàÿ Àêàäåìèÿ íà àëà èíòåðåñíûé ïðàçäíè- íûé ñåçîí. Ê ñîæàëåíèþ, â êîíöå íîÿáðÿ íà äâà ãîäà îíà çàêðîåò ñâîè äâåðè, íî â òî æå âðåìÿ, ýòî ðàäîñòíîå ñîáûòèå, òàê êàê íàêîíåö-òî çäàíèå íà ïëîùàäè Ôåðåíöà Ëèñòà è âñïîìîãàòåëüíîå çäàíèå íà óëèöå Âåøøåëåíè, 52 áóäóò îáíîâëåíû. Îíè óæå äàâíî ñòàëè òåñíûìè è íå ñîîòâåòñòâóþò ôóíêöèîíàëüíûì çàïðîñàì XXI âåêà. Ïîñëå òîãî, êàê îáíîâëåíèå çàêîí èòñÿ, çäàíèÿ áóäóò â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèàëüíûì òðåáîâàíèÿì çàùèòà îò øóìà è âèáðàöèè, àêóñòèêà çàëà è çàïðîñàì XXI âåêà. Åñòåñòâåííî, ìàøèííûå, òåõíîëîãè åñêèå è âîçäóøíî òåõíè- åñêèå ñèñòåìû â çäàíèè íà ïëîùàäè Ôåðåíöà Ëèñòà áóäóò ðåøåíû òàêèì îáðàçîì, òîáû íå ïîâðåäèòü õóäîæåñòâåííîé öåííîñòè çäàíèÿ. Ìóçûêàëüíóþ è Òåàòðàëüíóþ àêàäåìèè. Ïåðâóþ ïðåìèþ çàâîåâàë Êàëüìàí Ãèðãë. Ïðîåêò ãîòîâèëñÿ â ñòèëå ïîçäíåãî èòàëüÿíñêîãî ðåíåññàíñà. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî äâîðöà Ìóçûêàëüíîé Àêàäåìèè çàäóìàëè íà ðóáåæå ñòîëåòèÿ. Ìåñòîì äëÿ íå îïðåäåëèëè òåððèòîðèþ, îãðàíè åííóþ óëèöàìè Êèðàé, Äÿð (ñåãîäíÿ ïëîùàäü Ôåðåíöà Ëèñòà) è Êðåìíèòöåð (ñåãîäíÿ óëèöà Äîõàíü). Â êà åñòâå àðõèòåêòîðîâ îäèí èç àðõèòåêòóðíûõ åæåíåäåëüíèêîâ ïðåäëîæèë Ôëîðèøà Êîðáà è Êàëüìàíà Ãèðãëà. Â 1902-ì ãîäó óæå íà àëîñü îáñóæäåíèå ïðîåêòà. Â àïðåëå 1904-ãî ãîäà àðõèòåêòîðû ïðåäîñòàâèëè ïëàíû, ïåðåðàáîòàííûå ïîä ñòðîèòåëüñòâî îäíîé òîëüêî ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè, è â íîÿáðå 1904-ãî ñ çàêëàäêè ôóíäàìåíòà íà àëîñü ñòðîèòåëüñòâî. Â íà àëå ìàÿ 1907-ãî çäàíèå áûëî ïîñòðîåíî. Három korál klasszikus és dzsesszváltozatát hallhatta a nagyérdemû október 28-án este. A koncert zenei tisztelgés a Reformáció éve, Kálvin János születésének 500. évfordulója elôtt. Mindhárom korál megszólalt orgonán és kórussal J. S. Bach, Mendelssohn, Liszt és Brahms feldolgozásában, ehhez kapcsolódott a református kántorként is mûködô dzsesszzongorista, Nagy János és együttese. Énekes szólistája Palya Bea volt. A nagytermi koncertek sorát november 28-án Brahms összes zongoranégyesének elôadásával zárták. A koncert fôszereplôje a világhírû, Londonban élô zongoramûvész, Frankl Péter volt, az intézmény Banda Ádám let kevésbé ismert zugaiban zenélnek. Vezetett túrák mutatják be az épület rejtett titkait, kiállításon lesznek láthatók a megújuló épület tervei. November 8-án pedig egyedülálló eseményként, a Liszt Akadémia együttesei a Nemzeti Filharmonikusokkal együtt Kocsis Zoltán vezényletével Beethoven kilenc szimfóniáját adják elô délután négytôl este tizenegyig. Decemberi hangversenyeit már más helyszíneken rendezi meg a Zeneakadémia. Balla Máté december 4-i szerzôi estjét a Francia Intézet, a Kodály születésnapját ünneplô december 16-i mûsort a Mûvészetek Palotája fogadta be. Balázs Éva Ýòî óæå èñòîðèÿ Ôåðåíö Ëèñò, êàê ïèàíèñò, îáúåçäèë âñþ Åâðîïó, è, õîòÿ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ îñòàâàëñÿ ïîäîëãó, óâñòâîâàë è ïðèçíàâàë ñåáÿ âåíãðîì êàê â æèçíè, òàê è â ìóçûêå. Ñ þíûõ ëåò îí áûë ó èòåëåì. Â âåíãåðñêîé ñòîëèöå ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ ïîÿâèëàñü â 1875-ì ãîäó, îáó åíèå íà àëîñü 14-ãî íîÿáðÿ, ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ëèñòà è ïîä ðóêîâîäñòâîì Ýðêåëÿ â êâàðòèðå Ëèñòà íà ïëîùàäè Õàë. Ïîñëå åòûð õ ëåò ðàáîòû âåíãåðñêîå ãîñóäàðñòâî ïðèîáðåëî äëÿ Ôåðåíöà Ýðêåëÿ, Ôåðåíöà Ëèñòà è ó èòåëåé Ìóçûêàëüíîé Àêàäåìèè, èõ âîñïèòàííèêîâ çäàíèå â ñòèëå íåîðåíåññàíñà íà ïðîñïåêòå Àíäðàøè, 67 (òåïåðåøíÿÿ Ñòàðàÿ Ìóçûêàëüíàÿ Àêàäåìèÿ). Êâàðòèðà Ëèñòà áûëà íà ïåðâîì ýòàæå, êâàðòèðà Ýðêåëÿ íà âòîðîì. Â 1888/89 ãîäó áûë îáúÿâëåí áîëüøîé àðõèòåêòóðíûé êîíêóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî êîíöåðòíîãî çàëà, îáúåäèíÿþùåãî Êîíöåðòû ïåðåä çàêðûòèåì Â ïîñëåäíþþ, îñîáåííóþ ïîëîâèíó ñåçîíà ïåðåä âðåìåííûì çàêðûòèåì êîíöåðòíûé çàë áóäåò ïðåäîñòàâëåí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåðèè ñàìîñòîÿòåëüíûõ âå åðîâ áûâøèõ è òåïåðåøíèõ âûäàþùèõñÿ òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ, ñåðèÿ îòêðîåòñÿ 30-ãî îêòÿáðÿ êîíöåðòîì ñòóäåíòà ñêðèïè íîãî îòäåëåíèÿ Àäàìà Áàíäà. Â ñåðèè îêòÿáðüñêèõ êîíöåðòîâ 24-ãî, â Äåíü Ñòðóííûõ, ïðèìóò ó àñòèå ó àùèåñÿ è ïðåïîäàâàòåëè ñòðóííîãî îòäåëåíèÿ. Â 11 àñîâ ó àùèåñÿ äàäóò äíåâíîé êîíöåðò, à âå åðîì ïðåïîäàâàòåëè è ïðîôåññîðà âûñòóïÿò â ñîñòàâå Êàìåðíîãî Îðêåñòðà èìåíè Ôåðåíöà Ëèñòà ïîä ðóêîâîäñòâîì ßíîøà Ðîëëà. Âå åðîì 28-ãî îêòÿáðÿ ìíîãîóâàæàåìàÿ ïóáëèêà ñìîæåò ïîñëóøàòü òðè êëàññè- åñêèõ õîðàëà è äæàçîâûå îáðàáîòêè. Êîíöåðò ÿâëÿåòñÿ

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2013. JÚNIUS június 31. évfolyam 5. szám June 2013 Volume 31, JUNE Issue 2013 5. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! Happy Mother s Day! József Attila: Mama 2013. MÁJUS május 31. évfolyam 4. szám May 2013 Volume 31, MAY Issue 2013 4. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet)

MÁRAI SÁNDOR: Mennyből az angyal (részlet) 2008. OKTÓBER október 26. évfolyam 8. szám 1 October 2008 Volume OCTOBER 26, Issue 2008. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2015. MÁRCIUS-ÁPRILIS 32. évfolyam 2. szám MARCH-APRIL 2015 Volume MARCH-APRIL 32, Issue 2015 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Cantemus. X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetoi Mesterkurzus. 10 th Cantemus International Choral Festival and Conducting Mastercourse

Cantemus. X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetoi Mesterkurzus. 10 th Cantemus International Choral Festival and Conducting Mastercourse Cantemus X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetoi Mesterkurzus 2014. augusztus 15-21. Nyíregyháza Magyarország 10 th Cantemus International Choral Festival and Conducting Mastercourse 15-21

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén 2013. FEBRUÁR február 31. évfolyam 1. szám February 2013 Volume FEBRUARY 31, Issue 2013 1. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Gyulai Pál: Hazám 2009. MÁRCIUS március 27. évfolyam 2. szám 1 March 2009 Volume MARCH 27, Issue 20092. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve

Beijing 2008. Golfos színész. Peking 2008. Golf Player Actor Hajdú Steve Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008/3. Ősz / Autumn Golf jacht autó utazás wellness divat gasztronómia Golf yacht car travel wellness fashion gastronomy Golfos színész

Részletesebben

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében

2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében 2010. május 2 8. Az ASSITEJ Magyar Központ és a Csiky Gergely Színház szervezésében A fesztivál szervezésében közreműködtek/team: A fesztivál művészeti vezetője/artistic director of the festival: Novák

Részletesebben

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com horizon 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com Anglia: kiraly! ' Right royal England YOUR CHOICES IN BUDAPEST BUDAPEST MARRIOTT HOTEL The only hotel in Budapest offering a magnificent

Részletesebben

Crescendo. Fesztivál 2015. JÚLIUS 20. AUGUSZTUS 3. TOKAJ I 20 JULY 3 AUGUST 2015, TOKAJ, HUNGARY

Crescendo. Fesztivál 2015. JÚLIUS 20. AUGUSZTUS 3. TOKAJ I 20 JULY 3 AUGUST 2015, TOKAJ, HUNGARY Crescendo Fesztivál 2015. JÚLIUS 20. AUGUSZTUS 3. TOKAJ I 20 JULY 3 AUGUST 2015, TOKAJ, NGARY 1 Megújult a Gramofon internetes oldala: Gazdag tartalom, áttekinthetô rovatstruktúra Minden, amit a folyóiratról,

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2014. április NR 17 A p r i l 2 0 1 4 A Magyar

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

MAGYAR Szó. Békés, Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND D ECEMBER 2007

MAGYAR Szó. Békés, Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND D ECEMBER 2007 90 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND D ECEMBER 2007 Békés, Boldog Karácsonyt! Merry Christmas! CELEBRATION 2 OIL AND CANVAS E VA B ORKA KELLEMESKARÁCSONYT ÉSBOLDOGÚJÉVET

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ / WELCOME GÁBELI TAMÁS. 2011 BuSho International Short Film Festival 1. festival director / fesztivál igazgató. Sziasztok BuShojárók!

KÖSZÖNTŐ / WELCOME GÁBELI TAMÁS. 2011 BuSho International Short Film Festival 1. festival director / fesztivál igazgató. Sziasztok BuShojárók! Dear BuSho Visitors, I have to admit that holding the 7th BuSho Festival was at risk all the way up until August, because the changes we made for 2011 seemed to destroy the system we built our concept

Részletesebben

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger 2014. MÁRCIUS március 31. évfolyam 2. szám March 2014 Volume MARCH 31, Issue 2014 2 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Március 15.

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington. Március 15. 2008. MÁRCIUS március 26. évfolyam 2. szám 1 March 2008 Volume MARCH 26, Issue 20082. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU

HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU HUNGARIAN DANCE FESTIVAL UNGARISCHES TANZFESTIVAL WWW.MAGYARTANCFESZTIVAL.HU WWW.GYORIBALETT.HU Kedves Fesztiválozó Közönség! Esteemed Festival Visiting Audience, Ismét elérkezett a nyár, az évszak, amely

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

2008 Tavasz/Spring. Jet Set. Tartalom/Countent. hirdetés/advertising

2008 Tavasz/Spring. Jet Set. Tartalom/Countent. hirdetés/advertising hirdetés/advertising Tartalom/Countent Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2008 Tavasz/Spring Jet Set Golf&luxuséletmód magazin/golf&luxury Lifystyle Magazine Igazgató-főszerkesztő/Director-Editor

Részletesebben

2009 Tél/Winter. Amikor az élet kezd izgalmassá válni. Jet Set

2009 Tél/Winter. Amikor az élet kezd izgalmassá válni. Jet Set Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Tél/Winter 6 HÍREK/News 8 EGY ÜTÉSBŐL A LYUKBA/Golf Hole in One 11 A MAGYAR PROFI/The Hungarian Pro 15 GOLF AZ

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine TWO WAYS TO GO LOW. Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2011 Tavasz/Spring 9 golf expo az utazás kiállításon/golf Expo 10 száz éves a magyar golf/the 100

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. Golf&luxuséletmód magazin/golf&luxury Lifystyle Magazine

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. Golf&luxuséletmód magazin/golf&luxury Lifystyle Magazine Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Ősz/Autumn 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News 9 SENIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG/Senior European Championships 10 új golfbajnokok/new

Részletesebben