A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi állására A Vasútegészségügyi Kht. pályázatot hirdet a Vasútegészségügyi Kht. Hévízi Rehabilitációs Intézete (8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.) orvosigazgató állás betöltésére Karcag Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hir det a Ká tai Gá bor Kór ház (5300 Kar cag, Zöld fa u. 48.) fõ igaz - gató álláshelyének betöltésére Az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az ÁNTSZ Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Intézet tiszti fõorvosa pályázatot hirdet megyei szakfelügyelõ fõorvosi állásra Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete pályázatot hirdet az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete Ajka, városi tiszti fõorvos állás betöltésére Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete pályázatot hirdet az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.) mikrobiológiai laboratórium orvosi állásának betöltésére A Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, pályázatot hirdet azonnali kezdéssel fõgyógyszerész munkakör betöltésére Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete igazgatója pályázatot hirdet Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete gazdasági vezetõ munkakörére 717 A Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht. pályázatot hirdet a gazdasági igazgatói munkakör betöltésére II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Kincstári vagyon értékesítésére kiírt pályázat eredménye Kincstári vagyon értékesítése Kincs tá ri va gyon bérbeadása Mérlegbeszámolók Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kulturális pályázatok Ja vas la tok díj adományozására V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázatok épületek korszerûsítésére VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. március ) Cég hir det mé nyek Felhívás vagyon értékesítésére Bélyegzõk érvénytelenítése Pra xis jog át adá sa Hírek, információk, tájékoztatók

2 714 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ve ze tõi ál lá sá ra A pá lyá zat ki írá sá ra a 257/2000. (XII. 26.) kor mány ren - de let (to váb bi ak ban: kor mány ren de let) alap ján kerül sor. A ve ze tõi meg bí zás 5 éves idõ tar tam ra szól, jú li us 1-jé tõl jú ni us 30-ig. A ve ze tõi ki ne ve zés fel té te lei: bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szerzett szakmai gyakorlat és az in téz mény ben fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki - ne ve zés, il le tõ leg a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg fel sõ - fo kú vég zett sé gû vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ mun ka kör ben tör té nõ határozatlan idõre szóló kinevezés. Bé re zés és jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint. A ve ze tõi pót lék mér té ke a pót lék alap 250%-a a kor mány - ren de let 4. sz. mel lék le té nek d) pontja alapján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: má jus 31. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár - ide jét kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za ti el já rás so rán sze mé lyes meg hall ga tás ra kerül sor. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó szak mai élet - raj zát, há rom hó nap nál nem ré geb bi ere de ti er köl csi bi zo - nyít vá nyát, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re épülõ fejlesztési elképze - léssel. Mel lé kel ni kell to váb bá az is ko lai vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát, va - la mint sze mély azo no sí tó igazolvány másolatát. A pá lyá za ti el já rás so rán a be nyúj tás ha tár ide jét kö ve tõ - en hi ány pót lás ra nincs lehetõség. A pá lyá zó nak elõ ze tes be je lent ke zés alap ján le he tõ sé ge van az in téz mény meg is me ré sé re, a pá lyá zat el ké szí té sé - hez szük sé ges tá jé koz ta tás meg szer zé sé re. Eh hez tör té nõ idõ pont-egyez te tés a (76) es te le fon szá mon kér - he tõ. To váb bi in for má ci ók a pá lyá zat tal kap cso la to san Józan Judit jegyzõtõl kérhetõk a (76) es te le fon - szá mon. A pá lyá za to kat a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: Józan Ju dit jegy zõ ne vé re 6090 Kun szent mik lós, Kálvin tér 12. A Va sút egé sz ség ügyi Kht. (1068 Bu da pest, Rippl-Ró nai u. 37.) pá lyá za tot hir det a Va sút egé sz ség ügyi Kht. Hé ví zi Re ha bi li tá ci ós In té ze te (8380 Hé víz, Er zsé bet ki rály né u. 1.) or vos igaz ga tó ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség, re ha bi li tá ci ós szak or vo si ké pe sí tés, min. 10 éves szak mai gya kor lat. Elõny: ide gen nyelv vizs gá val iga zolt is me re te, egyéb (or to pé di ai, re u ma to ló gi ai) szak vizs ga, eü-me ne dzse ri ké pe sí tés, ve ze tõi gya kor lat. Csa to lan dó ira tok: rész le tes szak mai ön élet rajz, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la ta, MOK tag sá gi iga zol vány má so la ta, 3 hó nap nál nem ré geb bi EB, tu do má nyos mun kák jegy zé ke, nyi lat ko zat a pá lyá za ti anyag el bí rá lá sá ban részt ve - võk be te kin té si jogáról, szak mai kon cep ció. Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók: Ha tár idõ: a meg je le nés tõl (Egész ség ügyi Köz löny, már ci us 24.) szá mí tott 30. nap. Bé re zés meg egye zés sze rint, a ve ze tõi ki ne ve zés 5 éves ha tá ro zott idõ re szól.

3 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 715 A be töl ten dõ ál lás ról to váb bi in for má ció a Va sút egé sz - ség ügyi Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó já tól kér he tõ. Elérhetõ - sége: 06 (1) , 06 (1) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kér jük: 1399 Bu da pest, Pf. 608 Ál lás hir de tés meg je lö lés sel. Kar cag Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete (5300 Kar cag, Kos suth tér 1.) pá lyá za tot hir det a Ká tai Gá bor Kór ház (5300 Kar cag, Zöld fa u. 48.) fõigazgató ál lás he lyé nek be töl té sé re A fõ igaz ga tó fel adat kö ré be tar to zik: a kór ház szak mai osz tá lyai ve ze tõ i nek meg bí zá sa, il - let ve a meg bí zás vissza vo ná sa, a ve ze tõ he lyet te sek mun ka kö ri le írá sá nak meg ha tá ro - zá sa, jog sza bály el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban az in téz - mé nyi sza bály za tok jó vá ha gyá sa, az in téz mény Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban ki zá ró la gos ha tás kör ben meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sa, a kór ház te vé keny sé ge el le ni pa nasz meg vizs gá lá sa, el in té zé se, va la mint mind az, amit jog sza bály a fõ igaz ga tó ki zá ró la gos ha - tás kö ré be utal. A pá lyá zat el nye ré sé hez elõ írt fel té te lek: a) (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég - zett ség, b) egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés, va la mint c) leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat, d) bün tet len elõ élet. Jut ta tás: il let mény és ma ga sabb ve ze tõi pót lék a jog sza bá lyok sze rint (Kjt.), egyéb jut ta tás: la kás stb. meg be szé lés sze rint. A ki ne ve zés idõ tar ta ma: 5 év. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, az in téz mény ve ze té sé re irá nyu ló szak mai prog ram ját, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, vég zett sé get, kép zett sé get, ve ze tõi gya kor la tot iga - zoló ok ira tok má so la tát, nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já - rás ban részt ve võk meg is mer he tik. A pá lyá za tot elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, majd a kép vi se lõ-tes tü let dönt. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: a) be nyúj tás he lye: Kar cag Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár mes te re 5300 Kar cag, Kos suth tér 1. sz., b) ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg - je le nés tõl (2006. már ci us 24.) szá mí tott 30 na pon be lül, c) el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár - ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül. Az ál lás hely be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ja: jú - lius 1. Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból az ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézet tisz ti fõ or vo sa pá lyá za tot hir det me gyei szak fel ügye lõ fõ or vo si ál lás ra Me gyei szak fel ügye lõ fõ or vos: bel gyó gyá szat. Fel adat: az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ala pí tott Or szá - gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont szak mai szem - pont jai sze rint szer ve zi és irá nyít ja szak te rü le te szak fel - ügye le ti te vé keny sé gét a szak fel ügye let rõl szó ló egész - ség ügyi mi nisz te ri ren de let ben fog lal tak sze rint. Pá lyá za ti fel té te lek: ál ta lá nos or vo si szak kép zett ség, az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés, a szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább 5 éves szak mai gya kor lat, bün tet len elõ élet, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban leg alább he ti 36 órás adott szak te rü le ten foly ta tott te vé keny ség, 65 éves kor ha tár. Elõnyt je lent: jár tas ság a szak fel ügye let te rü le tén, tu do má nyos fo ko zat, an gol nyelv-tu dás, a szak te rü le tet érin tõ pub li ká ci ók, egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség, jár tas ság a mi nõ ség fej lesz tés te rü le tén. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz, szak mai prog ram, a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok, vagy azok hi te les má sol atai, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, és nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik. Jog sza bá lyi össze fér he tet len ség mi att nem fo gad ha tó el an nak a pá lyá za ta, aki egész ség ügyi in téz mény fõigaz - gatója vagy or vos-igaz ga tó ja, aki az egész ség ügy ága za ti irá nyí tá sá ban, el len õr zé sé ben, vagy fi nan szí ro zá sá ban

4 716 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám köz re mû kö dõ szerv ve ze tõ je, aki szak mai köz tes tü let vagy szak mai kol lé gi um el nö ke. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 24.) kö ve tõ 30. nap. El bí rá lá si ha tár idõ: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15. nap. A pá lyá za tot az ÁNTSZ Bor sod-aba új-zemp lén Me - gyei In té zet tisz ti fõ or vo sá nak dr. Bod nár Ju dit me gyei tisz ti fõ or vos nak kell be nyúj ta ni; 3501 Mis kolc, Meggyes - al ja u. 12. sz.). Az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.) pá lyá za tot hir det Ajka, vá ro si tisz ti fõ or vos ál lás be töl té sé re A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se: évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sáról. Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a vá ros nak és von zás kör ze té nek köz egész ség ügyi-jár vány ügyi, va la - mint igaz ga tá si irányítása. Az ál lás áp ri lis 1-jé tõl tölt he tõ be. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak - ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ - élet, össze fér he tet len ség hiánya), és azokat igazolnia kell. Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek: is ko lai vég zett ség szint je: or vo si egye te mi vég zett ség, szak ké pe sí tés(ek): köz egész ség ügyi vagy nép egész - ség ügyi szak vizs ga. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog - viszonnyal összefüggésben. Pró ba idõ ki kö té se és idõ tar ta ma: 3 hónap. A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zott idõ - tar tam ese tén an nak meg je lö lé se): ha tá ro zat lan idejû ki ne - ve zés. Mun ka idõ-be osz tás: hét fõ tõl csü tör tö kig: ig, pén te ken: 8 14 óráig. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok: A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, ön élet raj zot, er köl csi bi zo nyít ványt, az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben. A pá lyá zat ki író ja ál tal meg ha tá ro zott egyéb ira tok. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo - nat ko zó elõírások. 1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be - nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In - té ze te 8200 Veszp rém, József A. u A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: (az Egész ség - ügyi Köz löny ben, már ci us 24.) va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. na pig. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat - ko zó tájékoztatás. 1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall - ga tás után bi zott sá gi döntés. 2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a bi zott sá gi dön - tés után 8 nappal. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo - nat ko zó tájékoztatás: A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt dr. Sze der Má ria mb. me gyei tisz ti fõ or vos Veszp rém, József A. u. 36. Te le fon: (88) /146, fax: (88) E-ma il: tit kar Az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.) pá lyá za tot hir det mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um or vo si ál lá sá nak be töl té sé re A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõvé te võ jog sza bály meg je lö lé se: XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jogállá - sáról. Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: ré gi ós fel ada to - kat el lá tó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um or vo si fel ada ta i nak el lá tá sa. Az ál lás már ci us 1-jé tõl tölt he tõ be. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak - ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ - élet, össze fér he tet len ség hiánya), és azokat igazolnia kell. Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek: iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség, szakképesítés(ek): lehetõleg mikrobiológiai szakvizsga. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog - vi szonnyal össze füg gés ben.

5 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 717 A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zott idõ - tar tam ese tén an nak meg je lö lé se): ha tá ro zat lan idejû ki ne - ve zés. Mun ka idõ-be osz tás: hét fõ tõl csü tör tö kig: ig, pén te ken: 8 14 óráig. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok: A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, ön élet raj zot, er köl csi bi zo nyít ványt, az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben. A pá lyá zat ki író ja ál tal meg ha tá ro zott egyéb iratok. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo - nat ko zó elõírások. 1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be - nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In - té ze te 8200 Veszp rém, József A. u A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség - ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 24.) szá mí tott 30. na pig. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat - ko zó tájékoztatás. 1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall - ga tás után bi zott sá gi döntés. 2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a bi zott sá gi dön - tés után 8 nappal. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo - nat ko zó tájékoztatás: A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt dr. Sze der Má ria mb. me gyei tisz ti fõ or vos Veszp rém, József A. u. 36. Te le fon: (88) /146, fax: (88) E-ma il: tit kar A Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szentes, (6600 Szen tes, Si ma F. u ) pá lyá za tot hir det azon na li kez dés sel fõ gyógy sze rész mun ka kör be töl té sé re Fel ada ta: ve ze tõ gyógy sze ré szi fel ada tok el lá tá sa és zárt for gal mú pa ti ka vezetése. Pá lyá za ti fel té te lek: gyógy sze rész dip lo ma, szak gya kor lat, kli ni kai gyógy sze ré szet szak vizs ga elõnyt je lent. Csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má so la tát, gyógy sze rész-ka ma rai tag sá got, nyi lat ko za tot a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võk be - te kin té si jogáról. Egyéb in for má ció: A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl (Egész ség ügyi Köz löny, már ci us 24.) szá mí tott 15. nap. Bé re zés: Kjt. alap ján. Az ál lás azon nal be tölt he tõ. Pá lyá zat be nyúj tá sa: dr. Bor zi Má rta fõ igaz ga tó ré szé re. Te le fon: (63) Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in té ze te igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak Szakorvosi Rendelõintézete gaz da sá gi ve ze tõ mun ka kö ré re A gaz da sá gi ve ze tõ fel ada ta: az igaz ga tó köz vet len irá - nyí tá sa mel lett, az in téz mény mû kö dé sé vel össze füg gõ pénz ügyi, mû sza ki és in téz mény üze mel te té si, to váb bá az ezek kel össze füg gés ben fel me rü lõ ad mi niszt ra tív fel ada - tok irá nyí tá sa, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé - rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 18. (5) be - kez dé sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sa. Pá lyá za ti fel té te lek: szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, költ ség ve té si in téz mé nyi gya kor lat [az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé - rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.), 9. Korm. rend ának (4) be kez dé se, to váb bá az egész ség ügyi köz in téz mé nyek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si kö ve tel - mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se ér de ké - ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról szó ló 13/2002. (III. 28.) EüM rend. 5. -ában fog lal tak sze rint], bün tet len elõ élet, leg alább 5 éves gaz da sá gi ve ze tõi gya kor lat költ ség - ve té si szerv nél. Elõnyt je lent: ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek (an gol, fran cia vagy né met) leg alább kö zép fo kú is me re te, A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a pá lyá zó szak mai élet út ját be mu ta tó fény ké pes ön - élet raj zot, a vég zett sé get, szak kép zett sé get, ide gen nyelv-is me re - tet iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la ta it,

6 718 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos rö vid szak - mai (ve ze tõi) el kép ze lé se it, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já - rás ban részt ve võk meg is mer he tik. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges a va gyon nyi lat ko - zat-té te li kö te le zett ség teljesítése. Bé re zés: a Kjt. fi gye lem be vé te lé vel, meg egye zés szerint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los Egész - ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már - cius 24.) kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Du na ke szi Vá ros Ön - kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in té ze te igaz ga tó já - nak (cím: 2120 Du na ke szi, Fõ út ) kell benyújtani. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá - lyá zók ér te sí tést kap nak. A mun ka kör az el bí rá lást kö - vetõen július 1-jétõl tölthetõ be. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa és az el bí rá lás mód ja: a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki - adott 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 4. -ában foglaltaknak megfelelõen. A pá lyá zók a pá lyá zat tal kap cso la tos kér dé sek ben Du - na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in - té ze te igazgatójához fordulhatnak. A Bu gát Pál Kór ház Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. (3200 Gyön gyös, Dó zsa György út ) pá lyá za tot hir det a gaz da sá gi igaz ga tói mun ka kör be töl té sé re A köz hasz nú tár sa ság fõ te vé keny sé ge a hu mán egész - ség ügyi já ró- és fek võ be teg-el lá tás. Fel ada ta: az ügy ve ze tõ igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett a gaz da sá gi te vé keny ség, il let ve az az zal össze füg - gõ ad mi niszt ra tív te vé keny ség irá nyí tá sa és el len õr zé se. A gaz da sá gi igaz ga tó tól a mun kál ta tó, va la mint az ala pí tó el - vár ják, hogy a köz hasz nú tár sa ság gaz da sá gi szer ve ze té - nek irá nyí tó ja ként biz to sít sa a jog sze rû, ered mé nyes mû - köd te tést és gaz dál ko dást, az egészségügyi közfeladat magas színvonalú ellátása érdekében. Pá lyá za ti fel té te lek: szak irá nyú fel sõ fo kú ál la mi is ko lai vég zett ség, leg alább 5 éves szak mai ta pasz ta lat, leg alább 3 éves szak irá nyú ve ze tõi gya kor lat, há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít vány a jog vi szony lét re jöt te kor. Elõnyt je lent: egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség, gaz da sá gi tár sa ság nál szer zett szak irá nyú és ve ze tõi gya kor lat. Ki zá ró ok az össze fér he tet len ség, amely a köz hasz nú tár sa ság te - vé keny sé gi kö ré be tar to zó ügy le tek vi te lé re, il let ve tag - sági jog ra ki vé ve tõzs dei tár sa sá gok ban tör té nõ tu laj don - szer zést, il let ve kö ze li hoz zá tar to zók üzleti és egyéb elkötelezettségére vonatkozik. A mun ka dí ja zá sa a dí ja zás meg ál la po dás sze rint. A pá lyá zat tar tal maz za az ed di gi te vé keny sé get be mu ta tó rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó mo ti vá ci ó ját és szak mai prog ram ját a pá lyá - zat be nyúj tá sá ra, a fel adat ellátására, a dip lo ma(k) és egyéb ké pe sí té sek, ok le ve lek stb. hi te - les má so la tát, hoz zá já ru lást a pá lyá za ti anyag el bí rá lá sá ban részt ve - võk be te kin té si jogához. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 24.) kö ve tõ 21. nap. A pá lyá za to kat a Bu gát Pál Kór ház Egész ség ügyi Szol - gál ta tó Kht. szék he lyén zárt bo rí ték ban dr. Se bes Gá bor ügy ve ze tõ igaz ga tó ré szé re cí mez ve a fent meg je lölt ha tár - na pig kell be nyúj ta ni az ügy ve ze tõ tit kár sá gán. A bo rí té - kon kér jük fel tün tet ni: Pá lyá zat a Bu gát Pál Kór ház Egész ség ügyi Szolgáltató Kht. gazdasági igazgatói mun - ka kö ré re. A pá lyá za to kat az ügy ve ze tõ ál tal ki je lölt bí rá ló bi zott - ság ér té ke li, a sze mé lyes meg hall ga tás ról az ügy ve ze tõ dönt. Az ügy ve ze tõ a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül dönt a gazdasági igazgató személyérõl. A mun ka kör jú ni us 1-jé tõl tölt he tõ be. A ki ne ve - zés ha tá ro zott ide jû, öt évre szól. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a pá lyá zók 8 na pon be lül írás be li ér te sí tést kap nak. A pá lyá za to kat bi - zal ma san ke zel jük, a dön tést kö ve tõ en a pá lyá za to kat igény sze rint vissza jut tat juk.

7 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 719 II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SÉ RE KI ÍRT PÁ LYÁ ZAT ERED MÉ NYE A Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (5700 Gyu la, Vá ros ház u. 26. szám) mint ár ve rez te tõ, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) kor mány ren de let alap ján köz zé te szi, hogy a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ben lé võ Gyu la, Nagy vá ra di út 64. szám alat ti (gyu lai 1950/2. hely raj zi szá mú 1190 m 2 nagy sá gú bel te rü le ti iro da ház) in gat lan már ci us 13. nap ján meg tar tott nyil vá nos ár ve ré se ered mény te le nül zárult, az árverésen árverezõ nem jelent meg. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ál tal ki írt, a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben jú li us 13-án és ok tó ber 5-én köz zé tett, a Bu da örs hrsz.-ú in gat lan ér té ke sí té sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mé nye sen zárult, nyer te se a BETONPLASZTIKA Be ton szer ke ze tek Hely re ál lí tá sát Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat ál tal ki írt, a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Értesítõjében no vem ber 2-án és de cem ber 21-én köz zé tett, a Kis tar csa, De ák Fe renc u sz. alat ti 1237/5. hrsz.-ú in gat lan ra vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mény te le nül zá rult. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a VÁM- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga ál tal ki írt nyil vá nos pá lyá - za tok az aláb bi ak sze rint zá rul tak: A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében szeptember 28-án közzétett, a Budapest VI., Rózsa Ferenc u sz. alatti hrsz.-ú, a Bu da pest VIII., Au ró ra u sz. alat ti 35001/0/A/20. hrsz.-ú, a Bu da pest VIII., De lej u. 20. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest XII., Haj nó czy u. 7. sz. alat ti hrsz.-ú és a Dré gely pa lánk, Kos suth La jos u. 52. sz. alatti 890/14. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó nyilvános pályázat eredménytelenül zárult. A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben szep tem ber 28-án köz zé tett, a Bu da pest IX. ker., Vas ka pu u. 9. sz. alat ti hrsz.-ú in gat lan ér té ke sí té sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mé nye sen zá rult, nyer te se a GAP-In vest In gat lan for gal ma zó, Ke ze lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság. A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben no vem ber 2-án köz zé tett, a Bu da pest IX., Li li om u. 10. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest IX., Li li om u. 12. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest IX., Li li om u. 14. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest IX., Li li om u. 16. sz. alat ti hrsz.-ú in gat la nok ra és a Bu da pest IX. ker., Li li om u. 20. (Mes ter u. 7.) sz. alat ti hrsz.-ú in gat lan 8331/10000 tu laj do ni há nya dá ra vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mény - te le nül zá rult. A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben no vem ber 9-én köz zé tett, a Bu da pest VIII., Au ró ra u sz. alat ti 35001/0/A/20. hrsz.-ú, a Bu da pest XII., Haj nó czy u. 7. sz. alat ti hrsz.-ú és a Dré gely pa lánk, Kos suth La jos u. 52. sz. alat ti 890/14. hrsz.-ú in gat la nok ra vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mény te le nül zá rult.

8 720 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko - dás ról szó ló 58/2005 (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján a Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont (3530 Mis kolc, Mind szent tér 3.), mint meg bí zott ár ve rez te tõ (to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben le võ aláb bi va gyon ele met: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont Sor - szám In gat lan cí me 1. Miskolc, Kis-Hu nyad u Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lan per-, te her- és igény men tes. Hrsz. Az ár ve rés idõ pont ja: má jus óra. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Brut tó E Ft Áfa E Ft 196/ Ki vett, be épí tetlen te rü let 1/ ,8 8953,8 Az ár ve rés re je lent ke zés ha tár ide je: Sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján az ár ve ré si idõ pon tot meg elõ zõ en má jus óra 30 perc és má jus óra kö zött, 10 óra utá ni je lent ke zést nem fo ga dunk el. Az ár ve rés he lye: 3530 Mis kolc, Mind szent tér 3. (604. ta nács te rem). Fel vi lá go sí tás kér he tõ: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont, Nagy Sán dor mû sza ki ta nács adó tól [3530 Miskolc, Mindszent tér 3., te le fon: (46) ]. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, il let ve an nak át adá sa; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en (az az az ár - ve rés meg kez dé sé ig) kész pénz ben be fi zet te az árvereztetõ pénztárába. Egyéb fel té te lek: Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés napján visszafizeti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõlegen felül a teljes vételárhátra - lékra. (Az árve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vé tel ár hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve - rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egyidejûleg kifizetni. Az ár ve rés si ker te len, ha az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot; ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dönteni;

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben