A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi állására A Vasútegészségügyi Kht. pályázatot hirdet a Vasútegészségügyi Kht. Hévízi Rehabilitációs Intézete (8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.) orvosigazgató állás betöltésére Karcag Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hir det a Ká tai Gá bor Kór ház (5300 Kar cag, Zöld fa u. 48.) fõ igaz - gató álláshelyének betöltésére Az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az ÁNTSZ Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Intézet tiszti fõorvosa pályázatot hirdet megyei szakfelügyelõ fõorvosi állásra Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete pályázatot hirdet az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete Ajka, városi tiszti fõorvos állás betöltésére Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete pályázatot hirdet az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.) mikrobiológiai laboratórium orvosi állásának betöltésére A Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, pályázatot hirdet azonnali kezdéssel fõgyógyszerész munkakör betöltésére Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete igazgatója pályázatot hirdet Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelõintézete gazdasági vezetõ munkakörére 717 A Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kht. pályázatot hirdet a gazdasági igazgatói munkakör betöltésére II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Kincstári vagyon értékesítésére kiírt pályázat eredménye Kincstári vagyon értékesítése Kincs tá ri va gyon bérbeadása Mérlegbeszámolók Az Állami Számvevõszék vizsgálatai Hivatalos közlemények III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevékenység Közlemények IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kulturális pályázatok Ja vas la tok díj adományozására V. FÕRÉSZ: Gazdaság, társadalom Pályázatok épületek korszerûsítésére VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Magyar Hivatalos Közlönykiadó tájékoztatója Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról (2006. március ) Cég hir det mé nyek Felhívás vagyon értékesítésére Bélyegzõk érvénytelenítése Pra xis jog át adá sa Hírek, információk, tájékoztatók

2 714 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Személyi rész ÁLLÁSPÁLYÁZATOK Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pá lyá za tot hir det a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ve ze tõi ál lá sá ra A pá lyá zat ki írá sá ra a 257/2000. (XII. 26.) kor mány ren - de let (to váb bi ak ban: kor mány ren de let) alap ján kerül sor. A ve ze tõi meg bí zás 5 éves idõ tar tam ra szól, jú li us 1-jé tõl jú ni us 30-ig. A ve ze tõi ki ne ve zés fel té te lei: bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le tén vég zett mun ka kör ben szerzett szakmai gyakorlat és az in téz mény ben fenn ál ló ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki - ne ve zés, il le tõ leg a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg fel sõ - fo kú vég zett sé gû vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ mun ka kör ben tör té nõ határozatlan idõre szóló kinevezés. Bé re zés és jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló évi XXXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint. A ve ze tõi pót lék mér té ke a pót lék alap 250%-a a kor mány - ren de let 4. sz. mel lék le té nek d) pontja alapján. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: má jus 31. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ha tár - ide jét kö ve tõ 30. nap. A pá lyá za ti el já rás so rán sze mé lyes meg hall ga tás ra kerül sor. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó szak mai élet - raj zát, há rom hó nap nál nem ré geb bi ere de ti er köl csi bi zo - nyít vá nyát, az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó prog ra mot a szak mai hely zet elem zés re épülõ fejlesztési elképze - léssel. Mel lé kel ni kell to váb bá az is ko lai vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát, va - la mint sze mély azo no sí tó igazolvány másolatát. A pá lyá za ti el já rás so rán a be nyúj tás ha tár ide jét kö ve tõ - en hi ány pót lás ra nincs lehetõség. A pá lyá zó nak elõ ze tes be je lent ke zés alap ján le he tõ sé ge van az in téz mény meg is me ré sé re, a pá lyá zat el ké szí té sé - hez szük sé ges tá jé koz ta tás meg szer zé sé re. Eh hez tör té nõ idõ pont-egyez te tés a (76) es te le fon szá mon kér - he tõ. To váb bi in for má ci ók a pá lyá zat tal kap cso la to san Józan Judit jegyzõtõl kérhetõk a (76) es te le fon - szá mon. A pá lyá za to kat a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni: Józan Ju dit jegy zõ ne vé re 6090 Kun szent mik lós, Kálvin tér 12. A Va sút egé sz ség ügyi Kht. (1068 Bu da pest, Rippl-Ró nai u. 37.) pá lyá za tot hir det a Va sút egé sz ség ügyi Kht. Hé ví zi Re ha bi li tá ci ós In té ze te (8380 Hé víz, Er zsé bet ki rály né u. 1.) or vos igaz ga tó ál lás be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek: or vos tu do má nyi egye te mi vég zett ség, re ha bi li tá ci ós szak or vo si ké pe sí tés, min. 10 éves szak mai gya kor lat. Elõny: ide gen nyelv vizs gá val iga zolt is me re te, egyéb (or to pé di ai, re u ma to ló gi ai) szak vizs ga, eü-me ne dzse ri ké pe sí tés, ve ze tõi gya kor lat. Csa to lan dó ira tok: rész le tes szak mai ön élet rajz, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la ta, MOK tag sá gi iga zol vány má so la ta, 3 hó nap nál nem ré geb bi EB, tu do má nyos mun kák jegy zé ke, nyi lat ko zat a pá lyá za ti anyag el bí rá lá sá ban részt ve - võk be te kin té si jogáról, szak mai kon cep ció. Jut ta tá sok, egyéb in for má ci ók: Ha tár idõ: a meg je le nés tõl (Egész ség ügyi Köz löny, már ci us 24.) szá mí tott 30. nap. Bé re zés meg egye zés sze rint, a ve ze tõi ki ne ve zés 5 éves ha tá ro zott idõ re szól.

3 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 715 A be töl ten dõ ál lás ról to váb bi in for má ció a Va sút egé sz - ség ügyi Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó já tól kér he tõ. Elérhetõ - sége: 06 (1) , 06 (1) A pá lyá za tot az aláb bi cím re kér jük: 1399 Bu da pest, Pf. 608 Ál lás hir de tés meg je lö lés sel. Kar cag Vá ros Ön kor mány za tá nak Képviselõ-testülete (5300 Kar cag, Kos suth tér 1.) pá lyá za tot hir det a Ká tai Gá bor Kór ház (5300 Kar cag, Zöld fa u. 48.) fõigazgató ál lás he lyé nek be töl té sé re A fõ igaz ga tó fel adat kö ré be tar to zik: a kór ház szak mai osz tá lyai ve ze tõ i nek meg bí zá sa, il - let ve a meg bí zás vissza vo ná sa, a ve ze tõ he lyet te sek mun ka kö ri le írá sá nak meg ha tá ro - zá sa, jog sza bály el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban az in téz - mé nyi sza bály za tok jó vá ha gyá sa, az in téz mény Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban ki zá ró la gos ha tás kör ben meg ha tá ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sa, a kór ház te vé keny sé ge el le ni pa nasz meg vizs gá lá sa, el in té zé se, va la mint mind az, amit jog sza bály a fõ igaz ga tó ki zá ró la gos ha - tás kö ré be utal. A pá lyá zat el nye ré sé hez elõ írt fel té te lek: a) (or vos tu do má nyi vagy egyéb) egye te mi szin tû vég - zett ség, b) egész ség ügyi (szak)me ne dzse ri ké pe sí tés vagy egész ség ügyi me nedzs ment szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett ké pe sí tés, va la mint c) leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat, d) bün tet len elõ élet. Jut ta tás: il let mény és ma ga sabb ve ze tõi pót lék a jog sza bá lyok sze rint (Kjt.), egyéb jut ta tás: la kás stb. meg be szé lés sze rint. A ki ne ve zés idõ tar ta ma: 5 év. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, az in téz mény ve ze té sé re irá nyu ló szak mai prog ram ját, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, vég zett sé get, kép zett sé get, ve ze tõi gya kor la tot iga - zoló ok ira tok má so la tát, nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já - rás ban részt ve võk meg is mer he tik. A pá lyá za tot elõ ké szí tõ bi zott ság vé le mé nye zi, majd a kép vi se lõ-tes tü let dönt. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: a) be nyúj tás he lye: Kar cag Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár mes te re 5300 Kar cag, Kos suth tér 1. sz., b) ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg - je le nés tõl (2006. már ci us 24.) szá mí tott 30 na pon be lül, c) el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár - ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül. Az ál lás hely be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ja: jú - lius 1. Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból az ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézet tisz ti fõ or vo sa pá lyá za tot hir det me gyei szak fel ügye lõ fõ or vo si ál lás ra Me gyei szak fel ügye lõ fõ or vos: bel gyó gyá szat. Fel adat: az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ala pí tott Or szá - gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont szak mai szem - pont jai sze rint szer ve zi és irá nyít ja szak te rü le te szak fel - ügye le ti te vé keny sé gét a szak fel ügye let rõl szó ló egész - ség ügyi mi nisz te ri ren de let ben fog lal tak sze rint. Pá lyá za ti fel té te lek: ál ta lá nos or vo si szak kép zett ség, az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés, a szak ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott leg alább 5 éves szak mai gya kor lat, bün tet len elõ élet, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban leg alább he ti 36 órás adott szak te rü le ten foly ta tott te vé keny ség, 65 éves kor ha tár. Elõnyt je lent: jár tas ság a szak fel ügye let te rü le tén, tu do má nyos fo ko zat, an gol nyelv-tu dás, a szak te rü le tet érin tõ pub li ká ci ók, egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség, jár tas ság a mi nõ ség fej lesz tés te rü le tén. A pá lyá zat hoz csa to lan dó: rész le tes szak mai ön élet rajz, szak mai prog ram, a vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira tok, vagy azok hi te les má sol atai, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, és nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás ban részt ve võk meg is mer he tik. Jog sza bá lyi össze fér he tet len ség mi att nem fo gad ha tó el an nak a pá lyá za ta, aki egész ség ügyi in téz mény fõigaz - gatója vagy or vos-igaz ga tó ja, aki az egész ség ügy ága za ti irá nyí tá sá ban, el len õr zé sé ben, vagy fi nan szí ro zá sá ban

4 716 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám köz re mû kö dõ szerv ve ze tõ je, aki szak mai köz tes tü let vagy szak mai kol lé gi um el nö ke. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 24.) kö ve tõ 30. nap. El bí rá lá si ha tár idõ: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15. nap. A pá lyá za tot az ÁNTSZ Bor sod-aba új-zemp lén Me - gyei In té zet tisz ti fõ or vo sá nak dr. Bod nár Ju dit me gyei tisz ti fõ or vos nak kell be nyúj ta ni; 3501 Mis kolc, Meggyes - al ja u. 12. sz.). Az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.) pá lyá za tot hir det Ajka, vá ro si tisz ti fõ or vos ál lás be töl té sé re A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõ vé te võ jog sza bály meg je lö lé se: évi XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá - sáról. Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: a vá ros nak és von zás kör ze té nek köz egész ség ügyi-jár vány ügyi, va la - mint igaz ga tá si irányítása. Az ál lás áp ri lis 1-jé tõl tölt he tõ be. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak - ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ - élet, össze fér he tet len ség hiánya), és azokat igazolnia kell. Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek: is ko lai vég zett ség szint je: or vo si egye te mi vég zett ség, szak ké pe sí tés(ek): köz egész ség ügyi vagy nép egész - ség ügyi szak vizs ga. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog - viszonnyal összefüggésben. Pró ba idõ ki kö té se és idõ tar ta ma: 3 hónap. A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zott idõ - tar tam ese tén an nak meg je lö lé se): ha tá ro zat lan idejû ki ne - ve zés. Mun ka idõ-be osz tás: hét fõ tõl csü tör tö kig: ig, pén te ken: 8 14 óráig. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok: A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, ön élet raj zot, er köl csi bi zo nyít ványt, az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben. A pá lyá zat ki író ja ál tal meg ha tá ro zott egyéb ira tok. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo - nat ko zó elõírások. 1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be - nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In - té ze te 8200 Veszp rém, József A. u A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: (az Egész ség - ügyi Köz löny ben, már ci us 24.) va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. na pig. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat - ko zó tájékoztatás. 1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall - ga tás után bi zott sá gi döntés. 2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a bi zott sá gi dön - tés után 8 nappal. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo - nat ko zó tájékoztatás: A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt dr. Sze der Má ria mb. me gyei tisz ti fõ or vos Veszp rém, József A. u. 36. Te le fon: (88) /146, fax: (88) E-ma il: tit kar Az ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In té ze te (8200 Veszp rém, Jó zsef A. u. 36.) pá lyá za tot hir det mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um or vo si ál lá sá nak be töl té sé re A pá lyá za ti fel hí vás ki írá sát kö te le zõvé te võ jog sza bály meg je lö lé se: XXIII. tv. a köz tiszt vi se lõk jogállá - sáról. Az el lá tan dó fel ada tok fõbb jel lem zõi: ré gi ós fel ada to - kat el lá tó mik ro bi o ló gi ai la bo ra tó ri um or vo si fel ada ta i nak el lá tá sa. Az ál lás már ci us 1-jé tõl tölt he tõ be. Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak - ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ - élet, össze fér he tet len ség hiánya), és azokat igazolnia kell. Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek: iskolai végzettség szintje: orvosi egyetemi végzettség, szakképesítés(ek): lehetõleg mikrobiológiai szakvizsga. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ki kö tött to váb bi fel té te lek az ál lás be töl té se kor lé te sí tett köz szol gá la ti jog - vi szonnyal össze füg gés ben.

5 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 717 A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zott idõ - tar tam ese tén an nak meg je lö lé se): ha tá ro zat lan idejû ki ne - ve zés. Mun ka idõ-be osz tás: hét fõ tõl csü tör tö kig: ig, pén te ken: 8 14 óráig. Il let mény és egyéb jut ta tás(ok): a Ktv. elõ írá sai sze rint. A pá lyá zat tar tal má ra vo nat ko zó elõ írá sok: A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: pá lyá za ti ké rel met, ön élet raj zot, er köl csi bi zo nyít ványt, az ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat ere de ti ben. A pá lyá zat ki író ja ál tal meg ha tá ro zott egyéb iratok. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo - nat ko zó elõírások. 1. A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be - nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: ÁNTSZ Veszp rém Me gyei In - té ze te 8200 Veszp rém, József A. u A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az Egész ség - ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl (2006. már ci us 24.) szá mí tott 30. na pig. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re vo nat - ko zó tájékoztatás. 1. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall - ga tás után bi zott sá gi döntés. 2. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a bi zott sá gi dön - tés után 8 nappal. A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás ra vo - nat ko zó tájékoztatás: A pá lyá zat tal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót nyújt dr. Sze der Má ria mb. me gyei tisz ti fõ or vos Veszp rém, József A. u. 36. Te le fon: (88) /146, fax: (88) E-ma il: tit kar A Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szentes, (6600 Szen tes, Si ma F. u ) pá lyá za tot hir det azon na li kez dés sel fõ gyógy sze rész mun ka kör be töl té sé re Fel ada ta: ve ze tõ gyógy sze ré szi fel ada tok el lá tá sa és zárt for gal mú pa ti ka vezetése. Pá lyá za ti fel té te lek: gyógy sze rész dip lo ma, szak gya kor lat, kli ni kai gyógy sze ré szet szak vizs ga elõnyt je lent. Csa tol ni kell: rész le tes szak mai ön élet raj zot, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má so la tát, gyógy sze rész-ka ma rai tag sá got, nyi lat ko za tot a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võk be - te kin té si jogáról. Egyéb in for má ció: A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl (Egész ség ügyi Köz löny, már ci us 24.) szá mí tott 15. nap. Bé re zés: Kjt. alap ján. Az ál lás azon nal be tölt he tõ. Pá lyá zat be nyúj tá sa: dr. Bor zi Má rta fõ igaz ga tó ré szé re. Te le fon: (63) Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in té ze te igaz ga tó ja pá lyá za tot hir det Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak Szakorvosi Rendelõintézete gaz da sá gi ve ze tõ mun ka kö ré re A gaz da sá gi ve ze tõ fel ada ta: az igaz ga tó köz vet len irá - nyí tá sa mel lett, az in téz mény mû kö dé sé vel össze füg gõ pénz ügyi, mû sza ki és in téz mény üze mel te té si, to váb bá az ezek kel össze füg gés ben fel me rü lõ ad mi niszt ra tív fel ada - tok irá nyí tá sa, to váb bá az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé - rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 18. (5) be - kez dé sé ben fog lalt fel ada tok el lá tá sa. Pá lyá za ti fel té te lek: szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, költ ség ve té si in téz mé nyi gya kor lat [az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé - rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.), 9. Korm. rend ának (4) be kez dé se, to váb bá az egész ség ügyi köz in téz mé nyek ve ze tõ jé nek és ve ze tõ he lyet te se i nek ké pe sí té si kö ve tel - mé nye i rõl, va la mint a ve ze tõi meg bí zás be töl té se ér de ké - ben ki írt pá lyá zat rész le tes el já rá si sza bá lya i ról szó ló 13/2002. (III. 28.) EüM rend. 5. -ában fog lal tak sze rint], bün tet len elõ élet, leg alább 5 éves gaz da sá gi ve ze tõi gya kor lat költ ség - ve té si szerv nél. Elõnyt je lent: ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek (an gol, fran cia vagy né met) leg alább kö zép fo kú is me re te, A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a pá lyá zó szak mai élet út ját be mu ta tó fény ké pes ön - élet raj zot, a vég zett sé get, szak kép zett sé get, ide gen nyelv-is me re - tet iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la ta it,

6 718 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos rö vid szak - mai (ve ze tõi) el kép ze lé se it, 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít - ványt, nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já - rás ban részt ve võk meg is mer he tik. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges a va gyon nyi lat ko - zat-té te li kö te le zett ség teljesítése. Bé re zés: a Kjt. fi gye lem be vé te lé vel, meg egye zés szerint. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los Egész - ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már - cius 24.) kö ve tõ 30 na pon be lül. A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Du na ke szi Vá ros Ön - kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in té ze te igaz ga tó já - nak (cím: 2120 Du na ke szi, Fõ út ) kell benyújtani. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül a pá - lyá zók ér te sí tést kap nak. A mun ka kör az el bí rá lást kö - vetõen július 1-jétõl tölthetõ be. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa és az el bí rá lás mód ja: a Kjt. egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ra ki - adott 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 4. -ában foglaltaknak megfelelõen. A pá lyá zók a pá lyá zat tal kap cso la tos kér dé sek ben Du - na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak Szak or vo si Ren de lõ in - té ze te igazgatójához fordulhatnak. A Bu gát Pál Kór ház Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kht. (3200 Gyön gyös, Dó zsa György út ) pá lyá za tot hir det a gaz da sá gi igaz ga tói mun ka kör be töl té sé re A köz hasz nú tár sa ság fõ te vé keny sé ge a hu mán egész - ség ügyi já ró- és fek võ be teg-el lá tás. Fel ada ta: az ügy ve ze tõ igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa mel lett a gaz da sá gi te vé keny ség, il let ve az az zal össze füg - gõ ad mi niszt ra tív te vé keny ség irá nyí tá sa és el len õr zé se. A gaz da sá gi igaz ga tó tól a mun kál ta tó, va la mint az ala pí tó el - vár ják, hogy a köz hasz nú tár sa ság gaz da sá gi szer ve ze té - nek irá nyí tó ja ként biz to sít sa a jog sze rû, ered mé nyes mû - köd te tést és gaz dál ko dást, az egészségügyi közfeladat magas színvonalú ellátása érdekében. Pá lyá za ti fel té te lek: szak irá nyú fel sõ fo kú ál la mi is ko lai vég zett ség, leg alább 5 éves szak mai ta pasz ta lat, leg alább 3 éves szak irá nyú ve ze tõi gya kor lat, há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít vány a jog vi szony lét re jöt te kor. Elõnyt je lent: egész ség ügyi me ne dzse ri vég zett ség, gaz da sá gi tár sa ság nál szer zett szak irá nyú és ve ze tõi gya kor lat. Ki zá ró ok az össze fér he tet len ség, amely a köz hasz nú tár sa ság te - vé keny sé gi kö ré be tar to zó ügy le tek vi te lé re, il let ve tag - sági jog ra ki vé ve tõzs dei tár sa sá gok ban tör té nõ tu laj don - szer zést, il let ve kö ze li hoz zá tar to zók üzleti és egyéb elkötelezettségére vonatkozik. A mun ka dí ja zá sa a dí ja zás meg ál la po dás sze rint. A pá lyá zat tar tal maz za az ed di gi te vé keny sé get be mu ta tó rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó mo ti vá ci ó ját és szak mai prog ram ját a pá lyá - zat be nyúj tá sá ra, a fel adat ellátására, a dip lo ma(k) és egyéb ké pe sí té sek, ok le ve lek stb. hi te - les má so la tát, hoz zá já ru lást a pá lyá za ti anyag el bí rá lá sá ban részt ve - võk be te kin té si jogához. Pá lyá za ti ha tár idõ: az Egész ség ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. már ci us 24.) kö ve tõ 21. nap. A pá lyá za to kat a Bu gát Pál Kór ház Egész ség ügyi Szol - gál ta tó Kht. szék he lyén zárt bo rí ték ban dr. Se bes Gá bor ügy ve ze tõ igaz ga tó ré szé re cí mez ve a fent meg je lölt ha tár - na pig kell be nyúj ta ni az ügy ve ze tõ tit kár sá gán. A bo rí té - kon kér jük fel tün tet ni: Pá lyá zat a Bu gát Pál Kór ház Egész ség ügyi Szolgáltató Kht. gazdasági igazgatói mun - ka kö ré re. A pá lyá za to kat az ügy ve ze tõ ál tal ki je lölt bí rá ló bi zott - ság ér té ke li, a sze mé lyes meg hall ga tás ról az ügy ve ze tõ dönt. Az ügy ve ze tõ a pá lyá za ti ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül dönt a gazdasági igazgató személyérõl. A mun ka kör jú ni us 1-jé tõl tölt he tõ be. A ki ne ve - zés ha tá ro zott ide jû, öt évre szól. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a pá lyá zók 8 na pon be lül írás be li ér te sí tést kap nak. A pá lyá za to kat bi - zal ma san ke zel jük, a dön tést kö ve tõ en a pá lyá za to kat igény sze rint vissza jut tat juk.

7 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 719 II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SÉ RE KI ÍRT PÁ LYÁ ZAT ERED MÉ NYE A Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (5700 Gyu la, Vá ros ház u. 26. szám) mint ár ve rez te tõ, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) kor mány ren de let alap ján köz zé te szi, hogy a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ben lé võ Gyu la, Nagy vá ra di út 64. szám alat ti (gyu lai 1950/2. hely raj zi szá mú 1190 m 2 nagy sá gú bel te rü le ti iro da ház) in gat lan már ci us 13. nap ján meg tar tott nyil vá nos ár ve ré se ered mény te le nül zárult, az árverésen árverezõ nem jelent meg. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ál tal ki írt, a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben jú li us 13-án és ok tó ber 5-én köz zé tett, a Bu da örs hrsz.-ú in gat lan ér té ke sí té sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mé nye sen zárult, nyer te se a BETONPLASZTIKA Be ton szer ke ze tek Hely re ál lí tá sát Ter ve zõ és Ki vi te le zõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat ál tal ki írt, a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Értesítõjében no vem ber 2-án és de cem ber 21-én köz zé tett, a Kis tar csa, De ák Fe renc u sz. alat ti 1237/5. hrsz.-ú in gat lan ra vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mény te le nül zá rult. A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és a VÁM- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga ál tal ki írt nyil vá nos pá lyá - za tok az aláb bi ak sze rint zá rul tak: A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében szeptember 28-án közzétett, a Budapest VI., Rózsa Ferenc u sz. alatti hrsz.-ú, a Bu da pest VIII., Au ró ra u sz. alat ti 35001/0/A/20. hrsz.-ú, a Bu da pest VIII., De lej u. 20. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest XII., Haj nó czy u. 7. sz. alat ti hrsz.-ú és a Dré gely pa lánk, Kos suth La jos u. 52. sz. alatti 890/14. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó nyilvános pályázat eredménytelenül zárult. A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben szep tem ber 28-án köz zé tett, a Bu da pest IX. ker., Vas ka pu u. 9. sz. alat ti hrsz.-ú in gat lan ér té ke sí té sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mé nye sen zá rult, nyer te se a GAP-In vest In gat lan for gal ma zó, Ke ze lõ és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság. A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben no vem ber 2-án köz zé tett, a Bu da pest IX., Li li om u. 10. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest IX., Li li om u. 12. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest IX., Li li om u. 14. sz. alat ti hrsz.-ú, a Bu da pest IX., Li li om u. 16. sz. alat ti hrsz.-ú in gat la nok ra és a Bu da pest IX. ker., Li li om u. 20. (Mes ter u. 7.) sz. alat ti hrsz.-ú in gat lan 8331/10000 tu laj do ni há nya dá ra vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mény - te le nül zá rult. A Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben no vem ber 9-én köz zé tett, a Bu da pest VIII., Au ró ra u sz. alat ti 35001/0/A/20. hrsz.-ú, a Bu da pest XII., Haj nó czy u. 7. sz. alat ti hrsz.-ú és a Dré gely pa lánk, Kos suth La jos u. 52. sz. alat ti 890/14. hrsz.-ú in gat la nok ra vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat ered mény te le nül zá rult.

8 720 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko - dás ról szó ló 58/2005 (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján a Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont (3530 Mis kolc, Mind szent tér 3.), mint meg bí zott ár ve rez te tõ (to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben le võ aláb bi va gyon ele met: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont Sor - szám In gat lan cí me 1. Miskolc, Kis-Hu nyad u Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Az in gat lan per-, te her- és igény men tes. Hrsz. Az ár ve rés idõ pont ja: má jus óra. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Brut tó E Ft Áfa E Ft 196/ Ki vett, be épí tetlen te rü let 1/ ,8 8953,8 Az ár ve rés re je lent ke zés ha tár ide je: Sze mé lye sen vagy kép vi se lõ út ján az ár ve ré si idõ pon tot meg elõ zõ en má jus óra 30 perc és má jus óra kö zött, 10 óra utá ni je lent ke zést nem fo ga dunk el. Az ár ve rés he lye: 3530 Mis kolc, Mind szent tér 3. (604. ta nács te rem). Fel vi lá go sí tás kér he tõ: Bor sod-aba új-zemp lén Me gyei Mun ka ügyi Köz pont, Nagy Sán dor mû sza ki ta nács adó tól [3530 Miskolc, Mindszent tér 3., te le fon: (46) ]. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, il let ve an nak át adá sa; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en (az az az ár - ve rés meg kez dé sé ig) kész pénz ben be fi zet te az árvereztetõ pénztárába. Egyéb fel té te lek: Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés napján visszafizeti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõlegen felül a teljes vételárhátra - lékra. (Az árve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vé tel ár hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve - rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egyidejûleg kifizetni. Az ár ve rés si ker te len, ha az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot; ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dönteni;

9 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 721 a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa. Az árve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye - zett jé vel kössön szerzõdést. Az árve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis. III. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Al só-ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (6720 Sze ged, Ste fá nia 4.) to váb bi ak ban: ki író, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) kor mány ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a ki író va gyon ke ze lé sé ben lé võ Sze ge di Víz ügyi Épí tõ és Szolgál - tató Kft. (to váb bi ak ban: Sze ge di Víz ügyi Kft.) szék he lye: 6727 Sze ged, Iri nyi J. u. 1., cég jegy zék szá mú Ft név ér té kû üz let ré szét. 1. Pá lyáz ni le het a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban lé võ Ft név ér té kû, a jegy zett tõ ke 100%-át meg tes te sí tõ üz let rész meg vá sár lá sá ra. Pá lyáz ni ki zá ró lag a tel jes meg hir de tett üz let rész re le het. 2. A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a pá lyá za tok rang so ro lá sa kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pont a ma ga sabb aján la ti ár. 3. A fi ze tés mód ja: A vé tel ár csak kész pénz zel, a ki író ál tal a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá já ra át uta lás sal, egy összeg ben tel je sít he tõ. Kül föl di csak fo rint ban te het aján la tot. A vé tel árat az aján lat te võ nek az adás vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott leg fel jebb 8 mun ka na pon be lül kell meg fi - zet nie. 4. Az aján la ti biz to sí ték mér té ke és be fi ze té sé nek mód ja A pá lyá zat ér vé nyes sé gi fel té te le, hogy a pá lyá zó Ft aján la ti biz to sí té kot leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét meg elõ zõ en 3 mun ka nap pal ko ráb ban át utal ja a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá já ra aján la ti biz to sí ték meg je lö lés sel. A ki író ez zel az összeg gel az aján la ti biz to sí ték sza bá lyai alap ján ren del ke zik. 5. Az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap tá ri nap. 6. A pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak he lye, mód ja, ha tár ide je a) Helye Al só-ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los he lyi sé ge, 6720 Sze ged, Ste fá nia 4. b) Mód ja A pá lyá za tot ma gyar nyel ven Sze ge di Víz ügyi Kft. fel irat tal el lá tott zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban 3 (1 ere de ti, 2 má so lat) pél dány ban sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján kell be nyúj ta ni, az ere de ti pél dányt meg kell je löl ni EREDETI fel írás sal. A meg ha tal ma zott kö te les köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ni kép - vi se le ti jo go sult sá gát, il let ve an nak mér té két. A meg ha tal ma zás meg lé tét köz jegy zõ el len õr zi. Az aján la tok beérkezését az átvevõ által kiállított átvételi elismervény bizonyítja.

10 722 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám c) Ha tár ide je: má jus óra. 7. A pá lyá za ti aján la tok bon tá si el já rá sá nak he lye, idõ pont ja: a) He lye: Al só-ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los he lyi sé ge, 6720 Sze ged, Ste fá nia 4. b) Idõ pont ja: má jus óra. c) Mód ja: Az aján la tok bon tá sa köz jegy zõ köz re mû kö dé sé vel tör té nik. A bon tás ról köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett jegyzõkönyv készül. 8. A pá lyá za ti aján la to kat a pá lyá za tok bon tá sá tól szá mí tott 10 mun ka na pon be lül el bí rál ják, a pá lyá zók az el bí rá lást kö ve tõ 3 na pon be lül írás ban kap nak ér te sí tést. 9. A ki író fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa. 10. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor az egyetlen értékelési szempont a magasabb ajánlati ár. 11. A nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a ki író jo go sult a pá lyá zat má so dik he lye zett jé vel szer zõ dést köt ni. 12. A pá lyá zat tal össze füg gés ben in for má ció kér he tõ a (62) es te le fon szá mon. 13. A pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te lei Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha: a) azt olyan sze mély, vagy cég nyúj totta be, aki/amely részt ve het a pá lyá za ton; b) azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt nyúj tot ták be; c) azt olyan aján lat te võ nyúj tot ta be, aki a ki író val szem ben ko ráb bi fi ze té si kö te le zett sé gét tel je sí tet te; d) az aján lat te võ csa tol ta ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le zett sé ge); e) az aján lat meg fe lel e pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek; f) az aján lat te võ egy ér tel mû en ha tá roz za meg az aján la ti árat, vagy nem nyúj tott be több ár aján la tot, vagy az aján la ti árat egy má sik pá lyá zó aján la ti árá hoz nem kö ti; g) az aján lat te võ az elõ írá sok nak meg fe le lõ en csa tol ta az aján la ti biz to sí té kot; h) az aján lat te võ kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a Sze ge di Víz ügyi Kft. az üz let részt ér té ke sí tõ KÖVIZIG meg ren de lé se ese tén az ál la mi alap fel ada to kat (ár víz vé de lem, bel víz vé de lem, víz mi nõ sé gi kár el há rí tás stb.) az üz let rész meg szer zé sét követõ 10 éven belül ellátja, a meg pá lyáz ta tott kft. vé de ke zé sé be je len leg is be von ha tó mû sza ki esz köz ál lo mány ka pa ci tá sát nem csökkenti, a kft. vál lal ko zá si szer zõ dé se i ben ki kell köt ni, hogy III. fo kú, vagy rend kí vü li vé de ke zés ese tén sze mé lyi és esz köz - ál lo má nya köz ér dek bõl igénybevételre kerül, a kft. dol go zó it át ve szi és fog lal koz ta tá su kat pi a ci le he tõ sé ge i nek meg fe le lõ en biztosítja, biz to sít ja, hogy a vé de ke zé si költ sé gek kel össze füg gõ do ku men tu ma i ba a KvVM, Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te - mé nyek, az Ál la mi Szám ve võ szék, va la mint a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal meg bí zó le vél lel rendelkezõ vizsgálója betekinthet, tu do má sul ve szi, hogy a fel ké szült sé gét a te rü le ti KÖVIZIG min den év ben leg alább egy szer el len õriz ni fogja. 14. A je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a rész le tes pá lyá za ti ki írás és a Tár sa ság évi éves be szá mo ló ja és egyéb do ku men tu mai. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak el en ged he tet len fel té te le a rész le tes pá lyá za ti ki írást is tar tal ma zó rész le tes aján la ti anyag Ft-ért tör té nõ meg vá sár lá sa, tit kos sá gi nyi lat ko zat alá írá sa el le né ben. A pá lyá za ti anyag vé tel árát ki zá ró lag át uta lás sal, vagy csek ken tör té nõ be fi ze tés sel kell tel je sí te ni a ki író Ma gyar Ál - lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám la szám ra.

11 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 723 A pá lyá za ti anya got a pá lyá zó nak sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján köz vet le nül a ki író tól kell meg vá sá rol nia, amely nek a té nyét a meg vá sár ló bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té zet ál tal bé lyeg zõ vel el lá tott ter he lé si bi zony lat, vagy pos tai bé lyeg zõ vel el lá tott be fi ze té si csekk szel vény iga zol ja. A meg ha tal ma zott kö te les köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ni kép vi se le ti jo go sult sá gát, il let ve an nak mér té két. III. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Al só-ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság (6720 Sze ged, Ste fá nia 4.) to váb bi ak ban: ki író, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) kor mány ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a ki író va gyon ke ze lé sé ben lé võ VÍZPART Mér nö ki, Gaz da sá gi, Ke - res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (to váb bi ak ban: VÍZPART Kft.) szék he lye: 6720 Sze ged, Ste fá nia 4., cég - jegy zék szá mú Ft név ér té kû üz let ré szét. 1. Pá lyáz ni le het a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban lé võ Ft név ér té kû, a jegy zett tõ ke 41,78%-át meg tes te sí tõ üz let rész meg vá sár lá sá ra. Pá lyáz ni ki zá ró lag a tel jes meg hir de tett üz let rész re le het. 2. A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a pá lyá za tok rang so ro lá sa kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pont a ma ga sabb aján la ti ár. 3. A fi ze tés mód ja: A vé tel ár csak kész pénz zel, a ki író ál tal a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá já ra át uta lás sal, egy összeg ben tel je sít he tõ. Kül föl di csak fo rint ban te het aján la tot. A vé tel árat az aján lat te võ nek az adás vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott leg fel jebb 8 mun ka na pon be lül kell meg fi - zet nie. 4. Az aján la ti biz to sí ték mér té ke és be fi ze té sé nek mód ja: A pá lyá zat ér vé nyes sé gi fel té te le, hogy a pá lyá zó Ft aján la ti biz to sí té kot leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét meg elõ zõ en 3 mun ka nap pal ko ráb ban át utal ja a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá já ra aján la ti biz to sí ték meg je lö lés sel. A ki író ez zel az összeg gel az aján la ti biz to sí ték sza bá lyai alap ján ren del ke zik. 5. Az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 60 nap tá ri nap. 6. A pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak he lye, mód ja, ha tár ide je: a) He lye: Al só-ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los he lyi sé ge, 6720 Sze ged, Ste fá nia 4. b) Mód ja: A pá lyá za tot ma gyar nyel ven VÍZPART Kft. fel irat tal el lá tott zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban 3 (1 ere de ti, 2 má - so lat) pél dány ban sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján kell be nyúj ta ni, az ere de ti pél dányt meg kell je löl ni EREDETI fel írás sal. A meg ha tal ma zott kö te les köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ni kép - vi se le ti jo go sult sá gát, il let ve an nak mér té két. A meg ha tal ma zás meg lé tét köz jegy zõ el len õr zi. Az aján la tok be ér ke zé sét az át ve võ ál tal ki ál lí tott át vé te li el is mer vény bizonyítja. c) Ha tár ide je: má jus óra. 7. A pá lyá za ti aján la tok bon tá si el já rá sá nak he lye, idõ pont ja: a) He lye: Al só-ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los he lyi sé ge, 6720 Sze ged, Ste fá nia 4.

12 724 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám b) Idõ pont ja: má jus óra. c) Mód ja: Az aján la tok bon tá sa köz jegy zõ köz re mû kö dé sé vel tör té nik. A bon tás ról köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett jegyzõkönyv készül. 8. A pá lyá za ti aján la to kat a pá lyá za tok bon tá sá tól szá mí tott 10 mun ka na pon be lül el bí rál ják, a pá lyá zók az el bí rá lást kö ve tõ 3 na pon be lül írás ban kap nak ér te sí tést. 9. A ki író fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa. 10. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor az egyetlen értékelési szempont a magasabb ajánlati ár. 11. A nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a ki író jo go sult a pá lyá zat má so dik he lye zett jé vel szer zõ dést köt ni. 12. A pá lyá zat tal össze füg gés ben in for má ció kér he tõ a (62) es te le fon szá mon. 13. A pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te lei Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha: a) azt olyan sze mély, vagy cég nyúj totta be, aki/amely részt ve het a pá lyá za ton; b) azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt nyúj tot ták be; c) azt olyan aján lat te võ nyúj tot ta be, aki a ki író val szem ben ko ráb bi fi ze té si kö te le zett sé gét tel je sí tet te; d) az aján lat te võ csa tol ta ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le zett sé ge); e) az aján lat meg fe lel e pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek; f) az aján lat te võ egy ér tel mû en ha tá roz za meg az aján la ti árat, vagy nem nyúj tott be több ár aján la tot, vagy az aján la ti árat egy má sik pá lyá zó aján la ti árá hoz nem kö ti; g) az aján lat te võ az elõ írá sok nak meg fe le lõ en csa tol ta az aján la ti biz to sí té kot; h) az aján lat te võ kö te le zett sé get vál lal ar ra, hogy a VÍZPART Kft. az üz let részt ér té ke sí tõ KÖVIZIG meg ren de lé se ese tén az ál la mi alap fel ada to kat (ár víz vé de lem, bel víz vé de lem, víz mi nõ sé gi kár el há rí tás stb.) az üz let rész meg szer zé sét követõ 10 éven belül ellátja, a meg pá lyá zott kft. vé de ke zé sé be je len leg is be von ha tó mû sza ki esz köz ál lo mány ka pa ci tá sát nem csökkenti, a kft. vál lal ko zá si szer zõ dé se i ben kö te les ki köt ni, hogy III. fo kú vagy rend kí vü li vé de ke zés ese tén sze mé lyi és esz - köz ál lo má nya köz ér dek bõl igénybevételre kerül, a kft. dol go zó it át ve szi és fog lal koz ta tá su kat pi a ci le he tõ sé ge i nek meg fe le lõ en biztosítja, biz to sít ja, hogy a vé de ke zé si költ sé gek kel össze füg gõ do ku men tu ma i ba a KvVM, Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te - mé nyek, az Ál la mi Szám ve võ szék, va la mint a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal meg bí zó le vél lel rendelkezõ vizsgálója betekinthet, tu do má sul ve szi, hogy a fel ké szült sé gét a te rü le ti KÖVIZIG min den év ben leg alább egy szer el len õriz ni fogja, 14. A je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a rész le tes pá lyá za ti ki írás és a Tár sa ság évi éves be szá mo ló ja és egyéb do ku men tu mai. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak el en ged he tet len fel té te le a rész le tes pá lyá za ti ki írást is tar tal ma zó rész le tes aján la ti anyag Ft-ért tör té nõ meg vá sár lá sa, tit kos sá gi nyi lat ko zat alá írá sa el le né ben. A pá lyá za ti anyag vé tel árát ki zá ró lag át uta lás sal, vagy csek ken tör té nõ be fi ze tés sel kell tel je sí te ni a ki író Ma gyar Ál - lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám la szám ra. A pá lyá za ti anya got a pá lyá zó nak sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján köz vet le nül a ki író tól kell meg vá sá rol nia, amely nek a té nyét a meg vá sár ló bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té zet ál tal bé lyeg zõ vel el lá tott ter he lé si bi zony lat, vagy pos tai bé lyeg zõ vel el lá tott be fi ze té si csekk szel vény iga zol ja. A meg ha tal ma zott kö te les köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ni kép vi se le ti jo go sult sá gát, il let ve an nak mér té két.

13 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 725 A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest V. ker., Zol tán ut ca 16.) to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ, a kincs tá ri va - gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) kor mány ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján ár ve rés út ján ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi vagyonele - meket: In gat lanok cí me Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) 1. Raj ka (volt õrs) 0198/ Ki vett épü let és ud var 1/ Raj ka (volt õrs) 0198/ Ki vett épü let és ud var 1/ Ár ve ré si elõ le gek össze ge: Ft, az az egy mil lió-hét száz hat van ezer fo rint, Ft, az az ket tõ mil lió-ki lenc száz hat van ezer fo rint. A Raj ka 0198/53. hrsz.-ú in gat lan az E-ON ÉDÁSZ Zrt. jo go sul tat meg il le tõ ve ze ték jog gal ter helt. Az in gat la nok egyéb vo nat ko zás ban per-, te her- és igény men te sek. Az ár ve ré si elõ leg a KVI Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett számú szám lá já ra is be fi zet he tõ. Az ár ve ré sek idõ pont ja: áp ri lis óra, áp ri lis óra. Az ár ve ré sek he lye: Gyõr, Ki rály u. 6. föld szin ti ár ve ré si te rem. Az ár ve ré sek kel kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tõ: Be ke Pé ter va gyon ke ze lé si fõ elõ adót ól a (96) as számú te le fo non, va la mint az in gat lan ról Ko vács Ist ván hõr. ez re destõl a (96) /8300-as mel lé kû te le fo non. To váb bá a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé - sé ben lé võ aláb bi va gyon ele me ket: Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság, Bé kés me gyei in gat lan Sor - szám In gat lan cí me 1. Oros há za, Kö zép la ki u. 42. Hrsz. Térmérték (m 2 ) Megnevezés Tul. h. Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft) Áfa (Ft) La kó ház, ud var 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan per-, te her- és igény men tes, a ki ki ál tá si ár áfát nem tar tal maz. 2. Bat to nya, Kos suth ut ca 31. Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: az in gat lan per-, te her- és igény men tes, a ki ki ál tá si ár áfát nem tar tal maz. 3. Bé kés csa ba, Ki ni zsi u La kó ház, ud var 1/ /A/3. 52 Egyéb he lyi ség 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: a tár sas ház-tu laj do no so kat elõ vá sár lá si jog il le ti meg. Egye bek ben per-, te her- és igény men tes. 4. Bé kés csa ba, Ki ni zsi u /B/9. 94 Iro da és egyéb he lyi ség 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: a tár sas ház-tu laj do no so kat elõ vá sár lá si jog il le ti meg. Egye bek ben per-, te her- és igény men tes. 5. Bé kés csa ba, Ki ni zsi u /B/ Egyéb he lyi ség 1/ Ár ve ré si elõ leg össze ge: Ft. Meg jegy zés: a tár sas ház-tu laj do no so kat elõ vá sár lá si jog il le ti meg. Egye bek ben per-, te her- és igény men tes. Az ár ve rés idõ pont ja: áp ri lis óra. Az ár ve rés és je lent ke zés he lye: az ár ve re zõ nek sze mé lye sen vagy kép vi se lõ je út ján az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en leg ké sõbb 1 órá val kell je lent kez nie az ár ve ré sen va ló rész vé tel re. Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Bé kés csa bai Ki ren delt sé ge, Bé kés csa ba, Ki ni zsi u. 11. I. em sz. he lyi ség. Az ár ve ré si el já rás sal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás, az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl in for má ció kér he tõ: Nyír fa lu si Pé ter tõl, Bé kés csa ba, Ki ni zsi u. 11. I. em Tel.: (66)

14 726 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés részletes feltételeit. A je lent ke zés fel té te lei: sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta - tá sa, illetve annak átadása; gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya - mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si igazolás átadása; az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége); iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en kész pénz - ben be fi zet te az ár ve rez te tõ pénztárába. Egyéb fel té te lek: Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get befizetni. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés napján visszafizeti. Az ár ve ré si elõ leg után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõlegen felül a teljes vételárhátralékra. (Az ár ve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vé tel ár hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél történõ letétbe helyezését.) Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé - tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adásának kötelezettsége alól. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve - rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egyidejûleg kifizetni. Az ár ve rés si ker te len, ha az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot; ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le - ní té sé rõl kell dönteni; a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ - dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye - zett jé vel kössön szerzõdést. Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja, mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé. A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés sem mis.

15 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 727 KINCS TÁ RI VA GYON BÉR BE ADÁ SA A HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság (1087 Bu da pest, Ke re pe si út 29/B) a to váb bi ak - ban: ki író, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mint va gyon ke ze lõ meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján nyil vá nos el já rás sal bérbe adja az aláb bi, a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um va gyon ke ze lé sé ben ál ló in gat la nok po ten ci á lis rek lám hor do zó el he lye zé sé re al kal mas fe lü le te it. A po ten ci á lis rek lám hor do zó el he lye zé sé re al kal mas fe lü le tek je len le gi lis tá ját a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal maz za. A bér le ti dí jat ha vi rend sze res ség gel elõ re, ma gyar fo rint ban (HUF) kell meg fi zet ni. A rész le tes szer zõ dé si fel té te le ket a pá lyá za ti do ku men tá ció tartalmazza. A rész vé tel alap fel té te le: A rész vé tel alap fel té te le a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sa. A do ku men tá ció ára: Ft + áfa. A dokumen - táció el len ér té ke fi zet he tõ át uta lás sal vagy pos tai be fi ze tés sel az aján lat ké rõ Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szá mú szám lá já ra. A pá lyá za ti do ku men tá ció át vé te lé nek ide je: a do ku men tá ció a vé tel ár meg fi ze té sé nek iga zo lá sát kö ve tõ en át vé te li el is mer vény el le né ben ve he tõ át a pá lyá za ti fel hí vás nak a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí - tõ ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ el sõ nap tól az ajánlattételi határidõ lejártáig munkanapokon 9 14 óra között. A pá lyá za ti do ku men tá ció át vé te lé nek he lye: a HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság, 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 29/B, V. épü let, II. emelet 26/C szobájában. Pá lyá za ti aján lat be adá sá nak mód ja: A pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban, jel ige ( Pla kát he lyek bér le te ) fel tün te té sé vel, 3 pél dány - ban (1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban), ál lag sé re lem nél kül nem bont ha tó kö tés ben, ma gyar nyel ven, sze mé lye sen, meg ha tal ma zott út ján, il let ve pos tai úton a pá lyá za ti do ku men tá ció át vé te lé nek he lyén kell be nyúj ta ni úgy, hogy az aján - lat az aján lat té te li ha tár idõn be lül a ki író hoz meg ér kez zék. Az aján lat te võ kö te les az ere de ti pél dányt Ere de ti fel irat tal meg je löl ni. Ha a pá lyá za tok kö zött el té rés adó dik, az ere de ti aján lat ban fog lal tak az irányadók. Aján lat té te li ha tár idõ: május óra. Pá lyá za tok bon tá sa: A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor kez dõ dik. A pá lyá zat bon tá son az aján lat - te võk, vagy az ál ta luk írás ban er re meg ha tal ma zott sze mé lyek ve het nek részt. A pá lyá zat bon tá sá nak he lye: HM Zrí nyi Kom mu ni ká ci ós Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság, 1087 Bu da pest, Ke re pe si út 29/B, V. épü let, II. emelet 26/C szo ba. A pá lyá za ti aján lat nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia: az aján lat te võ azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, le ve le zé si cím; cég ne ve, szék he lye, kép vi se lõ ne ve, adó szá ma; ere de - ti, vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dány; 30 nap tá ri nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy köz jegy zõ által hitelesített cégkivonat), a bér le ti díj meg je lö lé sét (net tó összeg ben, ha vi bon tás ban), a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony lat másolatát, de vi za bel föl di aján lat te võ nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló lejárt fizetési kötelezettsége), de vi za kül föl di aján lat te võ köz jegy zõ elõtt tett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal, il let ve szer ve ze te i vel szem ben nincs tartozása, a pá lyá za ti ki írás és a szer zõ dés ter ve zet fel té te le i nek el fo ga dá sá ról szó ló nyi lat ko za tot.

16 728 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám A pá lyá zat el bí rá lá sa kor al kal ma zott ér té ke lé si szem pon tok fon tos sá gi sor rend ben: 1. A meg aján lott bér le ti díj össze ge (net tó HUF/hó). 2. Pá lyá zó éves szin ten hány pla kát he lyet és mi lyen áron bo csát a ki író ren del ke zé sé re. A pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett a leg jobb ajánlatot tette. A ki író a pá lyá za ti el já rás so rán be ér ke zett aján la to kat, az aján la tok fel bon tá sát kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül bí rál ja el, me lyet a ki író egy al ka lom mal, leg fel jebb to váb bi 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az aján la ti kötöttség idõtartama is meghosszabbodik. A ki író a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl a pá lyá za ti aján la tok bon tá sá tól szá mí tott leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül va - la mennyi aján lat te võt írás ban, fa xon vagy postai úton kiértesíti. A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 1 nap tá ri na pon be lül a bér le ti szer zõ dést meg kö ti. Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben nyúj - tot ták be, a de vi za bel föl di pá lyá zó csa tol ta nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já - ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló lejárt fizetési kötelezettsége), pá lyá zó csa tol ta a 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett cég ki vo na tát, va la mint alá írá si címpéldányát, a de vi za kül föl di pá lyá zó csa tol ta köz jegy zõ elõtt tett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal, il let ve szer ve ze - te i vel szemben nincs tartozása, olyan pá lyá zó nyúj tot ta be, aki nek nincs a ki író val szem be ni tar to zá sa, ko ráb bi fi ze té si kö te le zett sé gét teljesítette, a pá lyá zó a pá lyá za tot sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén cég sze rû aláírás) és az meg fe lel a pá lyá za ti fel hí vás ban és dokumentációban meg ha tá ro zott összes fel té tel nek. Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a ki író az aján la tát ér - vény te len nek nyilvánítja. Ki író fenn tart ja azon jo gát, hogy a pá lyá za ti el já rást az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ he - lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hir det ményt tesz köz zé, a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kössön, a pá lyá za ti el já rást in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil vá nít sa, szük ség ese tén a pá lyá zók tól az aján lat lé nye gét nem érin tõ tech ni kai-for mai kér dé sek ben írás ban fel vi lá go sí tást kér jen (az aján lat te võ ezen kér dé sek re adott írás be li vá la sza sem mi lyen for má ban nem ered mé nyez he ti a pá lyá za ti aján - la tá ban meg fo gal ma zott fel té te lek olyan meg vál to zá sát, amely az ér té ke lés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét mó - do sí ta ná). To váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ je len pá lyá za ti el já rás sal kap cso lat ban írás ban Csa pó Ta más ügy ve ze tõ tõl (te le fon: , fax: ).

17 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 729 MÉRLEGBESZÁMOLÓK A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Egyéb szervezetek egyszerûsített évi éves beszámolója MÉRLEG Sorszám Megnevezés 2004 Ellenõrzés hatása Ada tok E Ft-ban 1. A) Be fek te tett esz kö zök I. Im ma te ri á lis ja vak II. Tár gyi esz kö zök III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök B) For gó esz kö zök I. Kész le tek II. Kö ve te lé sek III. Ér ték pa pí rok IV. Pénz esz kö zök C) Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok Esz kö zök össze sen Sorszám Megnevezés 2004 Ellenõrzés hatása Ada tok E Ft-ban 12. D) Sa ját tõ ke I. In du ló tõ ke / jegy zett tõ ke II. Tõ ke vál to zás / ered mény III. Le kö tött tar ta lék IV. Ér té ke lé si tar ta lék V. Tárgy évi ered mény alap te vé keny ség bõl VI. Tárgy évi ered mény vál la lko zá si te vé keny ség bõl E) Cél tar ta lé kok F) Kö te le zett sé gek I. Hát ra so rolt kö te le zett sé gek II. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek III. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek G) Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok For rá sok össze sen

18 Sorszám Megnevezés /E Ft Alaptevékeny - ség EREDMÉNYKIMUTATÁS 2004 Elõzõ évek helyesbítései 2005 Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékeny - ség Vállalkozási tevékenység Összesen Alaptevékeny - ség Vállalkozási tevékenység Ada tok E Ft-ban Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb be vé te lek ala pí tói köz pon ti költ ség ve té si he lyi ön kor mány za ti egyéb Pénz ügyi mû ve le tek be vé te lei Rend kívü li be vé te lek ala pí tói köz pon ti költ ség ve té si he lyi ön kor mány za ti egyéb Tag dí jak A) Összes be vé tel Anyag jel le gû rá for dí tá sok Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok Ér ték csök ke né si le írás Egyéb rá for dí tá sok Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai Rend kívü li rá for dí tá sok B) Összes rá for dí tás C) Adó zás elõt ti ered mény I) Adó fi ze té si kö te le zett ség D) Jó vá ha gyott osz ta lék E) Tárgy évi ered mény Összesen 730 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám

19 2006/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 731 AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI Össze fog la ló Budapest Fõváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata gaz dál ko dá si rend sze ré nek át fo gó el len õr zé sé rõl (0572) Az ön kor mány za tok gaz dál ko dá si rend sze ré nek át fo gó el len õr zé se so rán a több éves gya kor lat tól el té rõ en a év - tõl nem csu pán az érin tett ön kor mány zat nak át adott szám ve või je len tés, ha nem a me gyei, me gyei jo gú vá ro si, a fõ vá ro si és fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok nál vég zett vizs gá la tok ról az ÁSZ el nö ke ál tal alá írt és nyil vá nos ság ra ho zott, így az in ter ne ten, az ÁSZ hon lap ján is el ér he tõ szám ve võ szé ki je len tés ké szül. Az ÁSZ az el len õr zé si meg ál la pí tá sok szé les kö rû hasz no sít ha tó sá gá nak biz to sí tá sán túl me nõ en az ön kor mány za tok nál lé võ köz pén zek kel tör té nõ gaz dál ko dás meg - is me ré sét, an nak át lát ha tó sá gát kí ván ja elõ se gí te ni. Ezen ön kor mány za tok gaz dál ko dá si rend sze ré nek át fo gó el len õr zé - sét négyéves ütem terv alap ján, or szá go san egy sé ges el len õr zé si prog ram alap ján vé gez tük. A je len tés meg ál la pí tá sai alapvetõen a évre vonatkoznak, de a többéves áthúzódó folyamatok miatt kitekintünk az elõtte lévõ két évre és a helyszíni ellenõrzés idejének évére is. Az ön kor mány zat az ön kor mány za ti tör vény ben fog lal tak alap ján a év ben meg ha tá roz ta gaz da sá gi prog ram ját és fej lesz té si cél ki tû zé se it. A pol gár mes ter az ál lam ház tar tá si tör vény ben elõ írt ha tár idõ ket be tart va ter jesz tet te a kép vi - se lõ-tes tü let elé a és a évi költ ség ve té si kon cep ci ó kat és költ ség ve té si ren de let ter ve ze te ket, a Pénz ügyi bi - zott ság vé le mé nyét azon ban a jog sza bá lyi elõ írás el le né re nem csa tol ta az elõ ter jesz té sek hez. A költ ség ve té si ren de - let-ter ve ze tek be nyúj tá sa kor a pol gár mes ter az ál lam ház tar tá si tör vény elõ írá sa el le né re nem ter jesz tet te elõ azo kat a ren - de let ter ve ze te ket, ame lyek a be vé te li, ki adá si költ ség ve té si elõ irány za to kat meg ala poz zák. A kép vi se lõ-tes tü let tá jé koz - ta tá sa cél já ból mind két év ben be mu tat ták az ál lam ház tar tá si tör vény ben elõ írt mér le ge ket és ki mu ta tá so kat, a költ ség ve - té si ren de le tek ben rög zí tet ték a költ ség ve tés vég re haj tá si sza bá lya it. A évi költ ség ve té si ren de let ben a va gyon ki - mu ta tás tar tal mi kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sá nál nem vet ték fi gye lem be a jog sza bály ja nu ár 1-jétõl mó do sí - tott elõírásait. A képviselõ-testület a évi költségvetési rendeletben jóváhagyott elõirányzatokat közel tizedével módo sí tot ta. A és évi költségvetési rendelet módosításai a jogszabályban foglaltaknak megfeleltek. A Pol gár mes te ri hi va tal szer ve ze ti fel épí té sét, mû kö dé sé nek rend jét jú ni us 1-jéig ügy rend ben, azt kö ve tõ en SzMSz-ben ha tá roz ták meg. A gaz da sá gi szer ve zet fel ada ta it ügy rend ben meg ha tá roz ták, azon ban el ma radt az osz tály - ve ze tõ mun kál ta tói jog kö rén kí vül a ve ze tõk és más dol go zók fel adat-, ha tás- és jog kö ré nek a meg ha tá ro zá sa. A jegy zõ ki ala kí tot ta a költ ség ve té si szer vek egy sé ges szám vi te li rend jét. A Pol gár mes te ri hi va tal ren del ke zett szám vi te li po li ti - ká val és az eh hez kap cso ló dó sza bály za tok kal, de a szám vi te li po li ti ká ban a ki sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá - val össze füg gõ sa já tos fel ada to kat nem ír ták elõ. A gaz da sá gi ese mé nye ket rög zí tõ bi zony la tok kö zel egyhar ma dá nál nem tar tot ták be a szám vi te li bi zony la tok ra vo nat ko zó an elõ írt ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nye ket, mi vel a pénz tá ri és pénz in té ze ti pénz moz gá sok kal össze füg gõ utal vány ren de le te ken nem tün tet ték fel a kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tás - ba vé te li sor szá mát, a pénz in té ze ti be vé te lek kel össze füg gõ utal vány ren de le te ken a ked vez mé nye zett bank szám la szá - mát. A gaz da sá gi ese mé nye ket rög zí tõ bi zony la tok kö zel egyha to dá nál a szak mai tel je sí tés iga zo lá sa, egy ti ze dé nél a kö - te le zett ség vál la lás el len jegy zé se, több mint egyne gye dé nél az ér vé nye sí tés a jog sza bá lyi elõ írá sok el le né re el ma radt. A kö te le zett ség vál la lást, utal vá nyo zást, azok el len jegy zé sét, az ér vé nye sí tést és szak mai tel je sí tés iga zo lá sát az ar ra jogosultak vé gez ték. A Pol gár mes te ri hi va tal nál a évi költségvetési rendeletben a törvényi elõírásoknál részletesebben jóváhagyott kiadási elõirányzatok egy részét túllépték. A Polgármesteri hivatal rendelkezett informatikai stratégiával, azonban a folyamatos és biztonságos számítástechnikai munkavégzéshez szükséges katasztrófaelhárítási terv nem készült. Az ön kor mány za ti va gyont a jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en tar tot ták nyil ván, a évi lel tá ro zást a Pol gár mes te ri hi va tal ban az in gat la nok, az üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök és a ré sze se dé sek ki vé te lé vel el vé - gez ték. A ré sze se dé sek és a kö ve te lé sek év vé gi ér té ke lé se ke re té ben az ér ték vesz té sek el szá mo lá sa és vissza írá sa az ér - té ke lé si sza bály zat ban fog lal tak kal össz hang ban meg tör tént. A va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat és dön - tési ha tás kö rö ket az ön kor mány zat ren de let ben sza bá lyoz ta. Az ál lam ház tar tá si tör vény elõ írá sa el le né re le he tõ sé get biz to sí tot tak a ver se nyez te té si el já rás mel lõ zé sé re, amely nem se gí tet te a gaz dál ko dás nyil vá nos sá gát, át lát ha tó sá gát. A va gyon gaz dál ko dá si dön té sek so rán a ha tás kö ri sza bá lyo kat be tar tot ták, a szer zõ dé sek be az ön kor mány zat ér de ke it vé dõ ga ran ci á lis ele me ket be épí tet ték. A fej lesz té si tá mo ga tá sok és a va gyon vál to zást érin tõ, jog sza bály ban meg ha tá ro - zott ér ték ha tár fe let ti szer zõ dé sek közzétételével kapcsolatos kötelezettségnek határidõre eleget tettek. Egy sport - létesítmény ingyenes használatba adása során nem tartották be a vagyongazdálkodási rendelet ingyenes használatba adás esetére vonatkozó elõírását. A nem szo ci á lis el lá tás ként, cél jel leg gel nyúj tott tá mo ga tá sok rend sze rét sza bá lyoz ták, a évi költ ség ve tés ben 171,4 mil lió Ft-ot kü lö ní tet tek el spe ci á lis cé lú tá mo ga tá sok ra. A bi zott sá gi és a pol gár mes te ri dön tés sel ala pít vá nyok - nak nyúj tott tá mo ga tás nem fe lelt meg az ön kor mány za ti tör vény ha tás kö ri elõ írá sá nak. A tá mo ga tot tak ál tal adott szám -

20 732 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2006/14. szám adá sok tar tal mi és for mai el len õr zé sét el vé gez ték, azon ban a év ben csak négy tá mo ga tott nál el len õriz ték a tá mo - ga tá sok ren del te tés nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sát, a töb bi tá mo ga tás nál a törvény elõírásait megsértve a támogatások rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzését elmulasztották. Az önkor mány zat a köz be szer zé si el já rá sok rend jét má jus 31-ig ren de let ben sza bá lyoz ta, azt kö ve tõ en a pol gár - mes ter be szer zé si sza bály za tot adott ki. A Pol gár mes te ri hi va tal nál a év ben négy köz be szer zé si el já rást foly tat tak le össze sen 589 mil lió Ft ér ték ben. A köz be szer zé si el já rá so kat az ér ték ha tár fe let ti be szer zé sek ese té ben le foly tat ták, en nek so rán ele get tet tek a köz be szer zé si tör vény elõ írá sa i nak. A évi köz be szer zé sek rõl szóló összegzést az elõírt határidõre megküldték a Közbeszerzések Tanácsa részére. A pol gár mes ter az ál lam ház tar tá si tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül ter jesz tet te elõ a zár szám adá si ren de let - ter ve ze tet, amely nek tar tal ma csak rész ben fe lelt meg a jog sza bá lyi elõ írá sok nak, mi vel az ál lam ház tar tá si tör vény elõ - írá sa el le né re nem tör tént meg min den elõ írt mér leg be mu ta tá sa. Az ön kor mány za ti szin tû költ ség ve té si pénz ma rad ványt a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en ha tá roz ták meg. A ke rü let ben mû kö dõ hét ki sebb sé gi ön kor mány zat mû kö dé sé - nek fel té te le it a Pol gár mes te ri hi va tal biz to sí tot ta. Az önkor mány zat és a ki sebb sé gi ön kor mány za tok kö zöt ti meg ál la po - dá sok azon ban csak rész ben biz to sí tot ták an nak le he tõ sé gét, hogy az ön kor mány za tok együtt mû kö dé se a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ legyen. A Polgármesteri hivatalban a bevételek kivételével elkülönítetten vezették a kisebbségi ön kor mány za tok vagyoni és számviteli elszámolásait. A kép vi se lõ-tes tü let az ön kor mány za ti tör vény elõ írá sai el le né re nem ha tá roz ta meg a kö te le zõ és ön ként vál lalt fel - ada tok el lá tá sá nak mód ját és mér té két. Az ön kor mány zat fel ada tai el lá tá sát el sõ sor ban ál ta la ala pí tott költ ség ve té si szer - vek kel, va la mint gaz da sá gi tár sa sá gok kal, köz ala pít vá nyok kal, köz hasz nú és egyéb szer ve ze tek kel kö tött el lá tá si szer - zõ dé sek kel biz to sí tot ta. A kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro zat ban dön tött a szo ci á lis tör vény ben elõ írt fel ada tok el lá tá sát biz to - sí tó fel té te lek évig tör té nõ ki ala kí tá sá ról. A ha té ko nyabb fel adat el lát ás ér de ké ben in téz mény át szer ve zé sek rõl, köz ala pít vá nyok lét re ho zá sá ról, gaz da sá gi tár sa sá gok össze vo ná sá ról, va la mint egy gim ná zi um és két tag óvo da meg - szün te té sé rõl dön tött a kép vi se lõ-tes tü let a évek kö zöt ti idõ szak ban. A költ ség ve té sek ben ter ve zett hi ány el - le né re a tel je sí tett költ ség ve té si be vé te lek a évek ben meg ha lad ták a költ ség ve té si ki adá so kat, a gaz dál ko dás egyen sú lya biz to sí tott volt. A év ben a tel je sí tett költ ség ve té si be vé te lek nem fe dez ték a költ ség ve té si ki adá so kat, ezért hosszú le já ra tú hi tel fel vé te lé re ke rült sor. Az ön kor mány zat a évek ben fej lesz té si, fel újí tá si fel ada tok - hoz vett fel hosszú le já ra tú hi te le ket. A fel ada tok fi nan szí ro zá sát pá lyá za ti te vé keny sé ge is elõ se gí tet te. A hi tel fel vé te - lek nek az adott év re vo nat ko zó tör lesz té si kötelezettségével és a készfizetõ kezességvállalásokkal az ön kor mány za ti törvény szerinti adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalási korlátot nem lépték túl, az adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalások az ön kor mány zat fizetõképességét, mûködõképességét nem veszélyeztették. Az ön kor mány zat nál a bel sõ el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti ke re te ket ki ala kí tot ták. A ki - ala kí tott szer ve ze ti rend ben a bel sõ el len õrök, il let ve az El len õr zé si osz tály köz vet le nül a jegy zõ irá nyí tá sa alá tar toz tak, el len õr zé si fel ada ta ik so rán ér vé nye sült a füg get len sé gük, te vé keny sé gük el kü lö nült az irá nyí tá si és vég re haj tá si te vé - keny ség tõl, az el len õr zé si prog ram el ké szí té se és vég re haj tá sa so rán ön ál ló an jár tak el. Az in téz mé nyek és a Pol gár mes - te ri hi va tal pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zé sé rõl ké szí tett je len té sek meg fe lel tek a jog sza bály ban elõ írt kö ve tel mé nyek - nek. A jegy zõ éves el len õr zé si je len tés ben tá jé koz tat ta a kép vi se lõ-tes tü le tet az in téz mé nyek nél és a Pol gár mes te ri hi va - tal nál le foly ta tott évi ellenõrzések tapasztalatairól. A könyvvizsgáló a évi egyszerûsített költségvetési beszámolót hitelesítõ záradékkal látta el, auditálási eltérést nem állapított meg.

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. május 31. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/22. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Gyál

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. au gusztus 23. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/34. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. augusztus 2. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/31. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. augusztus 9. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/32. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 7. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/23. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek A

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben