A munkapiaci esélyegyenlőséget korlátozó tényezők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkapiaci esélyegyenlőséget korlátozó tényezők"

Átírás

1

2

3 Jelen ismertető elsősorban a munkanélküli vagy munkanélküliség kockázatának kitett, háztartásbeli/nem foglalkoztatott, illetve gyermeknevelési szabadságról a munkapiacra visszatérő nőkhöz szól. Ők azok a személyek, akik haszonélvezői lehetnek az Esélyegyenlőség a munkapiacon az Északnyugati és Központi régiókban projektnek, amelyet az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja és a Fidelitas Ifjúsági Egyesület Csíkszereda bonyolít le 2014 májusa és 2015 októbere közt Fehér, Bihar, Kolozs, Kovászna, Hargita, Máramaros, Maros, Szatmár, Szilágy és Szeben megyében. Mind az említett projekt, mint a jelen ismertető célja, hogy tudatosítsa a nőkben az esélyegyenlőség és a nemek közti egyenlőség elvét, a munkapiacon őket megillető egyenlő jogok ismertetése által. Emellett a projekt lehetőséget nyújt számukra szakmai továbbképzésre a projektvezetés, idegenforgalom, szociális szolgáltatások, kereskedelem terén, és egyéb, a munkapiacon keresett ágazatokban. A munkapiacra való belépés megkönnyítése érdekében a projekt támogatja a projekt keretében képzett nők számára jövedelemtermelő tevékenységek beindítását, hogy ezáltal vállalkozói tapasztalatra tegyenek szert. Ezzel párhuzamosan, a médiában tapasztalható nemiséggel kapcsolatos sztereotípiák leküzdése céljából médiaüzemeltetők képzése folyik, a nemkormányzati szervezetek képviselői pedig segítséget kapnak, hogy tevékenységük során alkalmazzák az esélyegyenlőséget, a nemek közötti egyenlőséget, a társadalmi befogadást és a diszkriminációmentességet. Jelen ismertető a tárgyalt témakör sajátos fogalmainak meghatározását tartalmazza, az azokat szemléltető példákkal együtt, valamint hivatkozásokat az esély egyenlőség terén illetékes országos szervezetekre, vonatkozó jogszabályokra, valamint egyéb kiadványokra, amelyek az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentesség témakörét tárgyalják. További információk a kezdeményezőkről, valamint a projektről, amelynek keretében a jelen ismertető elkészült, elérhetők a és web oldalakon, valamint munkatársainknál, akik ezt az ismertetőt átadták. Az esélyegyenlőség jelentéséből és abból kiindulva, ahogy ezt az elvet gyakorlatba ültetik a jogegyenlőség és az egyenlő bánásmód formájában, bemutatunk egy sor olyan akadályt, amelyek korlátozhatják a munkapiacra való bejutást. A diszkriminációt, annak típusait, valamint a munkapiacon felmerülő formáit bemutatjuk és példákkal szemléltetjük, hogy lehetővé tegyük az esélyegyenlőség megszegésének minősülő helyzetek felismerését és szankcionálását. Esélyegyenlőség Az esélyegyenlőség elve kimondja, hogy minden embert egyenlő bánásmódban kell részesíteni, korlátozások, előítéletek és részrehajlás nélkül, kivéve azokat az

4 eseteket, ahol a megkülönböztetés indokolt. Ez az elv lehetővé teszi az emberek számára, hogy szabadon fejlesszék személyes képességeiket és követhessék életcéljaikat, anélkül, hogy ennek korlátokat szabnának olyan lényegtelen személyi jellemzők, mint például a nemzetiség, faj, nem, családi állapot, társadalmi helyzet, szexuális irányultság vagy fogyatékosság. Jogegyenlőség Románia Alkotmánya kimondja és szavatolja minden állampolgárának jogegyenlőségét: (1) Az állampolgárok kiváltságok és diszkrimináció nélkül egyenlők a törvény és a közigazgatások előtt. (2) Senki sem állhat a törvény fölött. (3) A polgári vagy katonai köztisztségeket vagy méltóságokat, a törvény feltételei között, román állampolgársággal és az országban állandó lakhellyel rendelkező személyek tölthetik be. A román állam szavatolja a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget ezen tisztségek és méltóságok betöltésében. (4) Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának a feltételei között, az Unió azon állampolgárai, akik megfelelnek az organikus törvény feltételeinek, választhatnak és megválaszthatóak a helyi közigazgatás hatóságaiba. Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmód az esélyegyenlőség elvének alkalmazása a gazdasági életben és a szolgáltatásokhoz és javakhoz való hozzáférésben. Az egyenlő bánásmód a munkapiacon a diszkrimináció bármilyen formájának hiányát jelenti minden, a munkával kapcsolatos helyzetben, a munkaviszony létrejöttétől, felfüggesztésétől, módosításától vagy megszűnésétől a munkakör, munkahely vagy a javadalmazás meghatározásán és módosításán át, a béren kívüli egyéb szociális juttatásokig, a szakmai képzés, továbbképzés, átképzés és előléptetés, fegyelmezés, szakszervezethez való csatlakozási jog és a szakszervezet által nyújtott kedvezményekhez való hozzáférés kérdéséig, illetve bármely más, a munkavégzéssel kapcsolatos feltételre vonatkozóan. A munkapiaci esélyegyenlőséget korlátozó tényezők 2 Nemi szerepkörök A nemi szerepkörök azok az uralkodó álláspontok és viselkedésformák, amelyeket a társadalom az egyes nemekhez társít. Ide tartoznak egy adott társadalom-

5 ban a férfiakat, illetve nőket megillető jogok, illetve a rájuk háruló felelősségek is. A nemi szerepkörök pszichológiai viselkedésformák, álláspontok, szabályok és értékek egyvelegét jelentik, amelyeket a társadalom férfiasként, illetve nőiesként jelöl meg. A nemi szerepkörök kihatással vannak a nők, illetve férfiak számára a munkapiacon kijelölt magatartásformákra és felelősségi körökre is. Hagyományosan a férfi a családfő, elsősorban az ő kötelessége pénzt hozni a házhoz, míg a nő feladata a házról gondoskodni, ő a ház feje. A családi felelősségek még mindig egyenlőtlenül oszlanak meg a nők és a férfiak között: A romániai közvélemény szerint, azokban a családokban, ahol mind a férj, mind a feleség munkavállaló, az iskoláskor alatti gyermekek gondozásának felelőssége az anyát terheli. Sztereotípiák és előítéletek A sztereotípiák olyan általánosítások, amelyeket egy bizonyos csoporthoz való tartozása alapján egy személyre rávetítünk. A nemi szerepkörökből kiindulva, a sztereotípiák meghatározzák és befolyásolják a megfelelő munkavállalóról alkotott képet, így szerepet játszanak mind a munkaerő toborzási folyamatban, mind a munkaviszony során. Példák a nemi alapú sztereotípiákra: A nők ügyetlenebb gépkocsivezetők, mint a férfiak. A fiúknak fejlettebb a tájékozódási készségük, mint a lányoknak. A nők többet beszélnek, mint a férfiak. A lányok nem értenek a matematikához. A férfiak nem értenek úgy a gyermekneveléshez, mint a nők. A férfiak jobban törődnek a szakmai élettel, mint a nők. Románia lakosságának mindössze 27%-a gondolja úgy, hogy a munkapiacon a munkavállaló neme kevésbé fontos, mint a képzettség. Ugyanezt a meggyőződést tükrözi az is, hogy a románok 42%-a számára az ideális munkavállaló a férfi. A státusszal és hatalommal kapcsolatos megítélésben is szerepet játszanak a nemi sztereotípiák: a társadalmi ranglétra magasabb fokain álló személyektől tipikusan férfias vonásokat várnak el, míg az alacsonyabb státuszúakról azt gondolják, hogy nőies vonásokkal rendelkeznek. Következésképp az általános megítélés szerint a férfiakat alkalmasabbnak tartják vezető pozíciók betöltésére, mint a nőket. A nők továbbra is alulreprezentáltak a politikai és gazdasági döntéshozói tisztségekben, bár az utóbbi évtizedben nőtt az ilyen tisztségeket betöltő nők száma. 3

6 Az egyöntetűség igénye A férfi munkáltatók szívesebben alkalmaznak férfi munkavállalókat, olyan meggondolások alapján, mint a társasági érintkezés vagy a férfiúi szolidaritás. Az emberek szívesebben dolgoznak hozzájuk hasonló emberekkel. Ez az egyöntetűségre való törekvés nem csak a nőket érintheti kedvezőtlenül, hanem a fogyatékkal élőket, idősebbeket, nemzeti kisebbségek tagjait is. A jogszabályok hiányos ismerete Előfordul, hogy a munkáltatók nem kellőképpen tájékozottak az esélyegyenlőségre vonatkozó előírások tekintetében. Így például a diszkriminációellenes, valamint az esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályok hiányos ismerete megkülönböztetést eredményezhet a munkapiacon férfiak és nők között. Emellett, amennyiben a munkavállalók sincsenek tisztában azokkal a jogokkal, amelyek a munkapiacon megilletik őket, vagy azokkal a jogorvoslati lehetőségekkel, amelyekkel jogaik megszegése esetén élhetnek, ez a helyzet teret enged a munkáltatók általi visszaéléseknek. Képzettség A képzettség jelentős korlátot képezhet a munkapiaci esélyegyenlőség megvalósulásában. Például a képzettség hiánya vagy adott területekre vonatkozó felkészültség hiánya korlátozza az esélyegyenlőséget. A pályaválasztás során is gyakran a nemi szerepkörök jelentik a kiindulópontot, amelyek szerint a férfiak alkalmasabbak a műszaki szakmák, a nők pedig az embertársak gondozásával és kommunikációval kapcsolatos szakmák gyakorlására. Ezért a nők nagyobb arányban vannak jelen az egészségügyben, az oktatásban, a szolgáltatási szektorban, a férfiak pedig a mérnöki, műszaki vagy információtechnológiai szektorban. E pályaválasztási szokások következménye a bérek szintjén is megmutatkozik: a nők alacsonyabb bérezésű területeket választanak. Így a nők és férfiak jövedelme közötti különbség nem csak a munkapiacon alkalmazott, a bérezést érintő diszkriminációval magyarázható, hanem az egyes személyek egyéni pályaválasztásával is. A 65 év feletti nők körében kétszer nagyobb annak a valószínűsége, hogy valaki a szegénységi küszöb alatt él, mint az azonos korú férfiaknál. 4

7 Anyaság Az anyaság jelentős akadálya a nők és férfiak egyenlő érvényesülésének a munkapiacon. A gyermeket nevelő nők soraiban nő a diszkrimináció veszélye úgy az alkalmazásnál, mint az előléptetések és szakmai képzések esetében. Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz benyújtott panaszok között az anyasággal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés a leggyakoribb a nemi alapú diszkriminációs esetek között. A nők hagyományos szerepköre a gyermekneveléshez kapcsolódik, ezért a munkáltatók arra számítanak, hogy az anyaság megzavarja a nők szakmai tevékenységét, korlátozza a munkahelyen töltött idejüket és szakmai pályafutásukat. A nők szülési és gyermeknevelési szabadságra mennek, ezzel megzavarják a vállalat tevékenységét, visszatérésük után pedig, a gyermeknevelési szabadság lejárta után, nem hajlandók túlórát vállalni, és szabadságot igényelnek a gyermek ápolására ilyen helyzetek nem merülnek fel férfi munkavállalók esetében. DISZKRIMINÁCIÓ Mi a diszkrimináció? A diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés) egy személy vagy személyek csoportja ellen indokolatlanul, egy adott kategóriához való tartozásukon alapuló vagy egy jogtalan kritérium alapján alkalmazott kizárás, megkülönböztető bánásmód, hátrányos bánásmód vagy jogfosztás. Diszkriminációs szempontok: szexuális irányultág bármely más kritárium HIV-fertőzés meggyőződés nemzetiség faj nem etnikum DISZKRIMINÁCIÓ vallás életkor nyelv társadalmi kategória fogyatékosság hátrányos helyzetű kategóriába tartozás nem fertőző, krónikus betegség 5

8 Példák a diszkriminációra Mária májusban értesítette munkáltatóját arról, hogy várandós. Júniusban, átszer vezési intézkedések nyomán, a munkáltató versenyvizsgát hirdetett a vállalat keretében meglévő valamennyi állásra. Az állásinterjú során csak azoknak az alkalmazottak nak a jelentkezését utasították el, akik várandósak voltak, vagy gyermeknevelési szabadságukat töltötték. Az állásinterjú nyomán Máriát elbocsátották. Gabriella a gyermeknevelési szabadságról való visszatérése után megkülönböztető bánásmódban részesült, mivel felbontották egyéni munkaszerződését. Gabriellának felajánlották a betöltetlen munkahelyeket, amelyekre ő be is nyújtotta pályázatát, de nem hívták állásinterjúra, és nem is válaszoltak neki. Gabriella úgy véli, hogy diszkrimináció áldozata lett, tekintettel arra, hogy a korábban általa betöltött munkahelyen egy másik alkalmazott szerepel, őt pedig nem hívták be állásinterjúra egy új munkahely elfoglalására, amire korábban ígéretet kapott. A romániai törvénykezés meghatározza, tiltja és bünteti a közvetlen és közvetett diszkriminációt, a diszkrimináció elrendelését, a zaklatást és a viktimizációt. Közvetlen diszkrimináció / közvetett diszkrimináció A diszkrimináció lehet közvetlen vagy közvetett. Közvetlen diszkrimináció alatt értendő bármely, faj, nemzetiség, etnikum, nyelv, vallás, társadalmi hovatartozás, meggyőződés, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nem fertőző krónikus betegség, HIV-fertőzés, hátrányos helyzetű kategóriába való tartozás alapján történő vagy bármely más, olyan kritérium szerinti megkülönböztetés, kizárás, megszorítás vagy előnyben részesítés, amelynek célja vagy hatása az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok vagy a törvény által szavatolt jogok egyenlő feltételek mellett történő elismerésének, használatának vagy gyakorlásának korlátozása, kiküszöbölése a politika, a gazdaság, a társadalmi és kulturális élet terén vagy a közélet bármely más területén. Mihály elvégzett egy női mesterfodrász tanfolyamot, és szeretne munkát vállalni. Megtalálta egy kolozsvári fodrász-szalon állásajánlatát, és elmegy, hogy benyújtsa pályázatát. A pályázatát nem fogadják el, az alkalmazottak felvételéért felelős személy közli vele, hogy nőt szeretnének az illető állásba felvenni. 6 Közvetett diszkriminációt képeznek az egyes személyeket faj, nemzetiség, etnikum, nyelv, vallás, társadalmi hovatartozás, meggyőződés, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nem fertőző krónikus betegség, HIV-fertőzés, hátrányos helyzetű kategóriába való tartozás alapján, más személyekkel szemben hátrányban részesítő, látszólag semleges rendelkezések, kritériumok vagy gyakorlatok, kivéve azt

9 az esetet, amikor ezeket a rendelkezéseket, kritériumokat vagy gyakorlatokat egy jogos cél objektív módon igazolja, a cél elérésére alkalmazott módszerek pedig megfelelőek és szükségesek. Közvetett diszkriminációnak minősülnek egy álláshirdetés kapcsán a testmagasságra, egyéb testi sajátosságokra vonatkozó követelmények, illetve az olyan követelmények, amelyek hatásuk révén kizárják vagy korlátozzák a nők esélyét az illető munkahely elfoglalására. A közvetlen diszkrimináció legegyszerűbben a különböző társadalmi csoportoknak a jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésére vonatkozó információk elemzése útján azonosítható. Ha például egy munkáltató úgy szervezi meg alkalmazási eljárását, hogy annak következtében nagyrészt vagy kizárólag férfiak kerülnek felvételre (annak ellenére, hogy szakképzett nők is jelentkeznek a szabad állásokra), vagy csak egy bizonyos életkor alatti munkavállalókat alkalmaznak (annak ellenére, hogy minden korosztályból voltak pályázók a szabad állásokra), akkor indokolt magyarázatot követelni a munkáltatótól. Amennyiben a munkáltató nem tudja logikusan és (jogi szempontból) ésszerűen bizonyítani kizárólag férfiak vagy egy bizonyos életkorú munkavállalók alkalmazásának szükséges voltát, akkor az illető munkáltató felelősségre vonható diszkrimináció elkövetése miatt. Mit jelent egy állás indokolt követelménye? Egy állás indokolt követelménye az, amelyre vonatkozóan a munkáltató indokolni tudja, hogy elengedhetetlen a munka tényleges elvégzéséhez. Nem számít egy állás indokolt követelményének: korhatár megszabása egy kereskedelmi dolgozói állás esetében; annak kikötése, hogy az állást betöltő személy nő, illetve férfi legyen, a munkapiacon hagyományosan női (titkárnő, takarítónő, óvónő), illetve férfi (kereskedelmi ügynök, gépkocsivezető, építőmunkás) munkakörök szerint; a fizikai megjelenésre vonatkozó kritériumok megszabása (testmagasságra, kellemes megjelenésre vonatkozó követelmények). A nemre vagy a fizikai megjelenésre vonatkozó követelmény indokolt lehet például a színészi vagy a modell szakma esetében. 7

10 Milyen kérdéseket kell feltenni, hogy megállapíthassuk, diszkrimináció áldozatai vagyunk-e? A követelményeket nem teljesítő (férfi vagy nő) pályázó el tudná-e végezni a munkát ugyanolyan színvonalon, mint egy olyan pályázó, aki megfelel a követelményeknek? Negatív hatással van-e önre az a tény, hogy nem tudott megfelelni az illető követelménynek? A munkáltató feltett-e kérdéseket a családi állapotra, családra, egészségi állapotra, etnikai hovatartozásra vagy felekezeti hovatartozásra vonatkozóan? Hasonló helyzetben a munkáltató ugyanazt a döntést hozta? Többszörös diszkrimináció Többszörös diszkriminációt testesít meg egy állásajánlat, amely olyan feltételeket tartalmaz, mint például: Ékszerüzletbe felveszünk fiatal, kellemes megjelenésű eladónőt, lehetőleg munkatapasztalattal. Magyar nemzetiségűek kizárva. Viktimizáció Viktimizációnak minősül, és szabálysértési bírsággal sújtandó bármilyen, az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség megszegésére vonatkozó panasz vagy kereset nyomán válaszként alkalmazott hátrányos bánásmód. Flóra gyógyszerészeti asszisztens, akit a gyermeknevelési szabadság lejárta után nem fogadtak vissza régi munkahelyére. A Munkafelügyelőségen tett panasza nyomán a munkáltatója visszahívta Flórát, viszont a munkahelyre való bejutását korlátozta azzal, hogy a bejárati ajtó melletti széken ülve kellett a gyógyszertár munkáját felügyelnie. Ezzel a megaláztatással próbálták rábírni, hogy felmondjon a munkahelyén. Zaklatás Zaklatásnak minősül, és szabálysértési bírsággal sújtandó bármely, faj, nemzetiség, etnikum, nyelv, vallás, társadalmi hovatartozás, meggyőződések, nem, szexuális irányultság, hátrányos helyzetű kategóriához való tartozás, életkor, fogyatékosság, menekült státus vagy bármely más kritérium alapján megnyilvánuló olyan viselkedés, amely megfélemlítő, ellenséges, megalázó vagy bántó környezetet teremt. Egy kertépítő céghez alkalmaznak egy roma nemzetiségű fiatalembert. Munkatársai rendszeresen tesznek tréfás megjegyzéseket az eredetére vonatkozóan, és cigány-vicceket mesélnek. A fiatalember munkahelyi zaklatásnak van kitéve. 8

11 Mit tehetünk, ha diszkrimináció áldozatai vagyunk? Panaszt tehetünk az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (ODT, románul: CNCD) postai úton (Valter Mărăcineanu tér 1 3. szám, 1. kerület, Bukarest /București/; Maros megyei területi iroda: Cuza Vodă u. 22. szám, szoba, Marosvásárhely / Târgu-Mureș) vagy ben: A Bíróság Polgári Részlegéhez fordulhatunk. A Munkaügyi, Családügyi, Szociális Védelmi és Idősvédelmi Minisztérium keretében működő Nők és Férfiak Közötti Esélyegyenlőség Igazgatóságához fordulhatunk. A panasznak kötelezően tartalmaznia kell a következő adatokat: a panaszt tevő személy családi és utónevét; a postai címet, amelyre a panaszos az ODT válaszát várja, illetve a címet, ahol az ODT kapcsolatba léphet vele az ügy megoldásához szükséges további információk kérése céljából; telefonszámot, amelyen a panaszos elérhető, amennyiben további információkra lenne szükség; a panasz tartalmát, amely részletesen leírja azokat az eseményeket, amelyek a panaszos szerint diszkriminatívak. Minél részletesebben kell leírni, és minél több indokot felsorolni, amelyek a diszkrimináció fennállását bizonyítják, a körülményeket, amelyek közt az események lezajlottak, megnevezvén az események során jelen lévő tanúkat; a diszkriminációval vádolt személy azonosító adatait (cím, esetleg telefonszám stb.), amelyek alapján az ODT további vizsgálatok céljából felveheti vele a kapcsolatot. Milyen módon érhet diszkrimináció a munkapiacon? A munkaerő-toborzás és alkalmazás során: Mihály diszkriminációra vonatkozó panaszt nyújtott be az ODT-hoz, miután azzal az indokkal utasították el őrként való alkalmazását, hogy túl idős. Mihály 41 éves, a cég képviselője pedig azt állítja, hogy a cég egy 30 és 40 év közötti személyt szeretne felvenni őrnek. A munkáltató nem kérdezheti meg egy nőtől az állásinterjú során, hogy várandós-e, és nem kérheti terhességi teszt elvégzését. Egy női munkavállaló alkalmazásának megtagadása azzal az indokkal, hogy várandós vagy gyermeket nevel, diszkriminációnak minősül. 9

12 A munkaviszony létrejötte, felfüggesztése vagy megszűnése alkalmával: Tamást és Andrást egyidejűleg, hasonló beosztásokba alkalmazzák. A munkaszerződés aláírásakor a vállalat igazgatója úgy dönt, hogy Tamás nagyobb fizetést kap, mint András, bár mindkettő ugyanolyan képzettséggel rendelkezik az új munkakör betöltésére. A kettejük közti különbség az, hogy András fogyatékos, ezért az igazgató úgy gondolta, hogy nem végez majd azonos színvonalú munkát, és nem ér el ugyanolyan jó eredményeket, mint Tamás, annak ellenére, hogy fogyatékossága semmilyen módon nem akadályozza Andrást munkaköri feladatai ellátásában. A munkaköri feladatok, a munkahely és a fizetés meghatározása és módo sítása során, valamint a béren kívüli egyéb szociális juttatások odaítélése során: A nők átlagos jövedelme egész Európa szintjén kisebb, mint a férfiaké. Még olyan, túlnyomóan nőket foglalkoztató szektorokban is, mint a közigazgatás vagy a kereskedelem, a férfiak fizetése magasabb, mint a nőké. A nők továbbra is átlagosan 17,8 százalékkal kevesebbet keresnek minden ledolgozott óráért, mint a férfiak, és ez az érték hosszabb ideje állandó. Romániában a nők átlagosan 9 százalékkal kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért, azonos képzettségi szint mellett. Romániában a nők jövedelme a férfiak jövedelmének 69%-át teszi ki. A szakmai képzés, továbbképzés, átképzés és előléptetés során: Abból a megítélésből kiindulva, hogy a férfiak alkalmasabbak a vezetői munkakörök betöltésére, a nőknek többnyire kommunikációs és közönségszolgálati továbbképzéseket kínálnak, míg a férfiaknak inkább menedzseri képzést. A vállalati vezetői pozíciók mindössze 29%-át töltik be nők. Imola egy magasabb beosztásra pályázik munkahelyén. Nagyon jó eredményeket ért el, és munkatársai körében is tiszteletnek örvend, így mindenki arra számít, hogy előléptetik. Végül mégis egy másik, férfi munkatársat neveznek ki az illető beosztásba, azzal az indoklással, hogy Imolának van egy kisgyermeke, aki miatt nem lesz lehetősége túlórázni. A fegyelmi intézkedések alkalmazásakor: Olga 2001 óta egy alapítvány alkalmazottja, programmenedzseri munkakörben januárjában értesítette a munkáltatót, hogy várandós márciusában sor került az alkalmazottak teljesítményértékelésére (alkalmazása óta az első alkalommal), amely nyomán visszaminősítették és csökkentették a fizetését. A munkáltató által kiállított Teljesítményértékelési összefoglaló, amely a visszaminősítési határozat megalapozására szolgált, kifejezetten kijelenti, hogy Olga várandóssági állapota a teljesítménye csökkenéséhez vezetett, mivel gyakran gyengélkedett. 10

13 Az esélyegyenlőség terén illetékes országos szervezetek Országos Diszkriminációellenes Tanács Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării CNCD) parlamenti ellenőrzés alatt működő, autonóm állami hatóság, amely a diszkrimináció terén tevékenykedik. Hatáskörébe tartozik a diszkriminatív cselekedetek megelőzése, kivizsgálása, megállapítása és büntetése, mediáció diszkriminációs ügyekben, diszkriminációs esetek nyomon követése és professzionális segítségnyújtás a diszkrimináció áldozatai számára. Munkafelügyelőség A Munkafelügyelőség a Munkaügyi, Családügyi, Szociális Védelmi és Idősvédelmi Minisztériumnak alárendelt központi közigazgatási szakintézmény. Az intézmény biztosítja az ellenőrzést a munkaviszonyok, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy területén, valamint a munkapiac felügyeletét. A Munkafelügyelőség fő célja felügyelni, hogy a munkáltatók betartják törvényes kötelezettségeiket a munkaviszonyra, a munkakörülményekre, a munkavállalók és a munkafolyamatban részt vevő egyéb személyek életének, testi épségének és egészségének védelmére vonatkozóan. Nők és Férfiak Közötti Esélyegyenlőség Igazgatósága A Munkaügyi, Családügyi, Szociális Védelmi és Idősvédelmi Minisztériumnak alárendelt Nők és Férfiak Közötti Esélyegyenlőség Igazgatósága (Direcția de Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați DESFB) főbb feladatkörei: a Kormány országos politikáinak és intézkedési terveinek kidolgozása a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség terén, ezek alkalmazásának összehangolása, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre, egyenlő bánásmódra és a nemi vonatkozású diszkrimináció tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével kapcsolatos feljelentések/panaszok fogadása természetes és jogi személyektől, köz- és magánintézményektől, és ezek továbbítása az illetékes intézmények felé kivizsgálás és büntetések kiszabása céljából. A Nép Ügyvédje Intézménye A Nép Ügyvédje Intézménye egy önálló, minden más közhatóságtól független közhatóság, amelynek célja a természetes személyek jogainak és szabadságjogainak védelme a közhatóságokkal szemben. 11

14 A jelen ismertető összeállításához felhasznált kiadványok és kutatások: Aninoșanu Livia, Marțiș Daniela és Sorescu Irina: Cum promovăm managementul diversității în organizații (Hogyan támogassuk a sokszínűség kezelését egy szervezeten belül), Centrul Parteneriat pentru Egalitate (Partnerség az Egyenlőségért Központ), ANOFM (Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség): Ghid pentru promovarea egalității între femei și bărbați pe piața muncii (Útmutató a nők és férfiak közötti munkapiaci egyenlőség előmozdítására), CURS: Barometrul de Incluziune Socială (Társadalmi befogadás barométere), Gheondea, Alexandra et.al.: Fenomene specifice de discriminare la locul de muncă: Mobbing-ul (A munkahelyi diszkrimináció sajátos jelenségei: a mobbing), CALITATEA VIEŢII (Életminőség), XXI. évf., 1 2. sz., o., Gheorghe Mihaela Petruța et.al.: Profiluri de inegalitate de șanse în România - cauze și efecte. Analize sectoriale (Az esélyegyenlőtlenség megnyilvánulásai Romániában okok és hatások. Iparági elemzések), Magyari Nándor L. és Magyari-Vincze Enikő: Femei și bărbați în Clujul multietnic. Vol. I (Nők és férfiak a multietnikus Kolozsváron, I. kötet), Desire Alapítvány Kiadója, Magyari-Vincze Enikő: Femei și bărbați în Clujul multietnic. Vol. II (Nők és férfiak a multietnikus Kolozsváron, II. kötet), Desire Alapítvány Kiadója, Magyari-Vincze Enikő: Femei și bărbați în Clujul multietnic. Vol. III (Nők és férfiak a multietnikus Kolozsváron, III. kötet), Desire Alapítvány Kiadója, Marinescu Valentina és Pricopie Valentina: Accesul femeilor pe piața muncii (A nők hozzáférése a munkapiachoz), Centrul Parteneriat pentru Egalitate (Partnerség az Egyenlőségért Központ), Mocanu Cristina (koord.): Femei rome pe piața muncii: Interese, reprezentare și participare sindicală (Roma nők a munkapiacon: Érdekek, képviselet és szakszervezeti részvétel), INCS és Agenția Împreună, World Economic Forum: The Global Gender Gap 2013, Cologny/Geneva, Jogszabályok: Románia Alkotmánya április 19-i 202. sz. (újra kiadott) TÖRVÉNY a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről és egyenlő bánásmódról május 14-i 61. sz. SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELET a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének megvalósításáról a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal való ellátást illetően június 27-i 67. sz. SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELET a férfiak és a nők közti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó országos stratégia a időszakra. Általános intézkedési terv A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó, a időszakra szóló országos stratégia megvalósítására. 48/2002. sz. Törvény a megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló 137/2000. számú Kormányrendelet jóváhagyásáról. 12

15

16

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. 2013. évre Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 Az MTA ATK Esélyegyenlőségi terve 2012. január 1.-től 2013. december 31.-ig

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv és elkészítésének eljárási szabályai

Esélyegyenlőségi terv és elkészítésének eljárási szabályai 1 FÉSZEK Fogyatékossággal Élők Szakszervezete 1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49. Adóazonosító:18189704-1-42 Honlapunk: www.feszekszakszervezet.hu Elérhetőségeink: + 36-303897756,06307002027 e-mail:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend. Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend. Göndörné Frajka Gabriella jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30.-i ülésére 2. napirend TÁRGY: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2015. január 1. 2015. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék 1.1.

Részletesebben

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A.

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Esélyegyenlőségi terve Preambulum Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013

A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában. Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 A diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség Európában Komanovics Adrienne PTE ÁJK 2013 Áttekintés I. A diszkrimináció fogalma II. A diszkrimináció tilalmának tárgyi hatálya az EEJE ben

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2013

Esélyegyenlőségi terv 2013 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Alkalmazandó: 2013. november

Részletesebben

Egyenlő eséllyel? Érzékenyítés a téma iránt

Egyenlő eséllyel? Érzékenyítés a téma iránt TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Egyenlő eséllyel? Érzékenyítés a téma iránt Az Egyenlő bánásmód mindenkit megillet Jog és kötelezettség Hercegh Mária Az Egyenlő bánásmód mindenkit megillet hogy ez

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Geoview Systems Kft. Hatálybalépés: 2012. június 1., frissítése: 2012. szeptember 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Farkas Ferenc Zoltán Esélyegyenlőségi terv Bevezetés A

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV -MML Kft. A PAKSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0109-11-2011-0013 2013. szeptember 4. Készítette Szücs András Ellenőrizte! Jóváhagyta Goszt kzolt n Jóváhagyva ii sorszámú levéllel.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV SOPRON 2014 ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról és az

Részletesebben

Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I. - Budapest, 2014. november 27.

Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I. - Budapest, 2014. november 27. Alapvető emberi jogok - Ellátott jogi tematika I - Budapest, 2014 november 27 Mik azok az alapvető jogok? Az egyének védelmi eszköze az állami intézkedésekkel és mások alapvető jogaival szemben Lásd Alaptörvényben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 25.11.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Cédric Callens, luxemburgi állampolgár által benyújtott 0080/2008. számú petíció az Európai Bizottság által

Részletesebben

Mik azok az alapvető jogok?

Mik azok az alapvető jogok? Mik azok az alapvető jogok? Az egyének védelmi eszköze az állami intézkedésekkel és mások alapvető jogaival szemben Lásd Alaptörvényben Az alapvető jog - más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A DEBRECENI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A DEBRECENI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. október 5. - 2010. december 31. 2007. október 4 2/14 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Az Esélyegyenlőségi Terv tárgya, hatálya, jogi alapjai 3 3. Esélyegyenlőség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. esélyegyenlőségi terve. 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség esélyegyenlőségi terve 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig terjedő időszakra 2010. július hó A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint munkáltató

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről

1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről 1/2014. (IX.30.) főjegyzői utasítás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi tervéről A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés j) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése

Részletesebben

Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos

Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos Közoktatás: nem minden megkülönböztetés tilos Az Országgyűlés 2014 decemberében módosította a köznevelési törvényt. A módosítás alapján a kormány rendeletben szabályozhatja az oktatás területén az egyenlő

Részletesebben

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. -

ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - ALAPVETŐ EMBERI JOGOK - ELLÁTOTT JOGI TEMATIKA I. - Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. dr. Kozicz Ágnes Alapvető Jogok Biztosának Hivatala TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

A Tt. 365/2004. sz. törvénye

A Tt. 365/2004. sz. törvénye 1 A Tt. 365/2004. sz. törvénye AZ EGYES TERÜLETEKEN VALÓ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI VÉDELEMRŐL, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (diszkrimináció

Részletesebben

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN

A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN A GYERMEK JOGAI AZ EGYÉB JOGVISZONYOKBAN DR. HERCZEG RITA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JÚNIUS 5. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők:

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mivel költségvetési szervként 50 főnél több közalkalmazottat foglalkoztat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe részére

European Comitee Human Rights Hungarians Central Europe részére Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács Autonóm állami intézmény Személyes adatokat kezelő 11375 Dosszié szám: 459/2010 Beadvány száma: 10.335/16.12.2010 European Comitee Human Rights Hungarians Central

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület. 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol

Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület. 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol Az Egyenlo Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. TT. sz. állásfoglalása az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvérol Az egyenlo értéku munkáért egyenlo bér elvévei kapcsolatos jogvitákban a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

I. Általános célok, etikai elvek

I. Általános célok, etikai elvek A Magyar Természetvédők Szövetségének esélyegyenlőségi terve (a 2011. január 1-től 2011. december 31-ig tartó időszakra) I. Általános célok, etikai elvek Jelen Esélyegyenlőségi Terv a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

Így, ha egy cég betartja a különböző limiteket és feltételeket, tízezer forintnyi fizetésemelés esetén - kétszázezer forintos bruttó bérrel számolva - a béren kívüli juttatások használatával 2850 forintnyi

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Szervezeti bemutató Gyulafehérvári Caritas......26 éve a közösség érdekében...679 munkatárs...789 önkéntes...több mint 35.000 gondozott... 7 megyében jelen, 123

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben