SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM KERTÉSZET 2000. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként"

Átírás

1 A 2001-es év fordulópont volt az alapítvány életében. Már évekkel ezelõtt tudtuk, hogy fõ támogatóink, az amerikai magánadományozók, akiknek folyamatos bizalmát a kezdetektõl fogva általános támogatás formájában élveztük, kivonulóban vannak az országból. Felkészültünk a váltásra, ami ebben az esetben európai és hazai források felkutatását jelentette, amelyek segítségével eleget tudunk tenni eredeti célkitûzésünknek, a formálódó civil társadalom támogatásának. Elsõsorban azt kerestük, hogyan tudjuk a helyi roma szervezetek saját kezdeményezésen alapuló jövedelemgeneráló tevékenységét erõsíteni. Ugyanakkor az is világos volt, hogy számos helyi szervezet, akikkel régóta kapcsolatban vagyunk, már kinõtte az Autonómia kereteit, képes nagyobb léptékû programokat megvalósítani. Ennek alapján számot vetettünk azzal, hogy a közvetlen adományozás nem kizárólagos formája a lehetõségek bõvítésének. A mindig is végzett fejlesztõ munka nagyobb hangsúlyt kapott. A 2001-es tevékenység struktúra jól mutatja a változást. Az alapítvány amellett, hogy igyekszik megtartani az adományozást, egyre több képzést vagy képzéssel összefüggõ programot csinál, amelynek eredményeként támogatottaink saját maguk megtalálják a forrásokat. Többszintû támogatási rendszerünk lehetõvé teszi, hogy más adományozókkal együttmûködve valósítsuk meg elképzeléseinket was a turning point in the life of our foundation. For a long time we have been aware of the coming withdrawal of the private American foundations, our main supporters, from Hungary. We enjoyed their generous and continuous trust from the very beginning in the form of core grants. We were prepared to meet the challenges of the change. This meant the search for European and Hungarian resources, generating own income, so that we could fulfill our mission, to support the emerging civil society. We were looking for resources to strengthen the income generating activities of the Roma, based on local initiatives. At the same time it is clear that some of our old grantees have grown, and they are able to accomplish even larger programs than ours. Based on this experience we realized that direct grant making is not the only way to provide support. Development work has gained more emphasis than before. The change can be seen very well in the program structure of Beyond keeping grant making as a focus, we organize more and more training courses or programs including training as a result of which the supported communities are able to find their own resources. Therefore our multilevel support system makes it possible to fulfill our mission in cooperation with other donors.

2 SZEGÉNYSÉG, CIGÁNYSÁG PROGRAM Az elsõ 10 évben fõleg egyéves támogatásokat adtunk. A programértékelés eredményeként úgy döntöttünk, hogy segítségünk hatékonyabb, ha több évre szól, és a különbözõ programrészek egymásra épülnek. Ugyanakkor fenntartottuk azt az eredeti gyakorlatot is, hogy nyitottak vagyunk bármilyen jó jövedelem generáló vagy munkahelyteremtõ elképzelés támogatására, nem kizáró ok, ha az elképzelés csak egy évre szól. Számos támogatottunk eredetileg a szegénység-cigányság program résztvevõje volt, és késõbb vált képessé magasabb szintû programok végrehajtására. együttmûködési lehetõségeinek bõvítését másodlagos programcélként fogalmaztuk meg. A program két éve alatt a támogatott szervezetek intenzív gazdálkodást folytattak, a felesleget a piacon adták el. A program helyi vezetõi tréningen vettek részt (projekt menedzsment, pénzügyi tervezés, szükséges mezõgazdasági ismeretek, szervezet fejlesztési tudnivalók). A résztvevõk szakértõi konzultációs lehetõséget is igénybe vehettek. KERTÉSZET 2000 Azoknak a roma családoknak kívántunk segítséget nyújtani, szervezeti keretben, amelyek rendelkeznek egy intenzív kultúrás mezõgazdasági termelés alapfeltételeivel (elegendõ termõföld tulajdon vagy bérlet, alapszintû szakismeret és tapasztalat, részvételi szándék a programban). Két éven keresztül segítettük a bevont családok árutermelõvé válását, hozzájárulva a termelõk korszerû termeltetõi rendszerekhez történõ csatlakozásához. További cél volt, hogy a program jelentsen egyfajta elõkészületet késõbbi, hasonló tárgyú és lebonyolítású programjainkhoz. Jelentõs szerepet szántunk a helyi szellemi és anyagi erõforrások mozgósításának, és ezáltal a támogatott szervezetek helyi 2

3 POVERTY/ETHNICITY PROGRAM The grants voted in the first 10 years were given mostly for one year. In the course of our program evaluation we realized that grants would be more efficient if they were awarded for more than one year and the program parts were interrelated. However, we maintained that if we receive good income generating or job-creating proposals of the old type, we will continue to support them based on the board s decision. There are quite a few examples, when organizations originally applying for simple poverty/ethnicity programs developed their capacities to be able to make higher level programs. The program provided financial assistance to the organizations for two years, they conducted intensive open-ground farming and sold the surplus on the market; in the meantime, the organizations appointed program managers attended a training held by Autonómia (program organization, management, financial planning, marketing). GARDENING 2000 The Gardening 2000 program aimed to give assistance to Roma families who have the basic conditions for intensive farming in an organized form (they own or rent enough arable land, they have basic skills and experience and are willing to take part in the program); it helped the involved families become independent farmers for a period of two years and assisted their integration into modern production systems. A further goal was to prepare them for similar programs. We laid emphasis on mobilizing local intellectual and financial resources, thus extending the possibilities of the supported organizations for local cooperation. 3

4 ROMA MEZŐGAZDASÁGI FEJLESZTŐ PROGRAM 2000-ben indítottuk el ezt az új háromszintû támogatási rendszert. A program célja lehetõséget biztosítani a résztvevõ romák gazdasági tevékenységének elindítására, fejlesztésére és szakmai ismereteik gazdagítására. Összesen 39 szervezetet támogattunk elsõ és második szinten. A harmadik szint (Roma Magángazda Program) jelenleg elõkészítés alatt áll. Az elsõ szinten a szervezetek alapszinten gazdálkodnak (konyhakert, kisállattartás). A második szintre azok jelentkezhetnek, akik már a mi vagy más adományozó támogatásával alapszintû programban sikeresen részt vettek, és magasabb szinten szeretnék folytatni tevékenységüket. (Többféle dolgot termelnek, termesztenek, feldolgozzák a termést, kiegészítõ munkálatokat is végeznek.) A harmadik szint még nem kezdõdött el, azok a magángazdálkodók, akik kiválnak a második év során, és piacképes vállalkozást tudnak elindítani jelenleg a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz fordulhatnak vállalkozói kölcsönért. Célunk az volt, hogy a gyerekekkel és családjaikkal megismertessünk megélhetési célú, környezettudatos gazdasági tevékenységeket elméleti és gyakorlati formában, és lehetõséget teremtsünk hátrányos helyzetû települések iskolái számára a kerti gazdálkodás alapismereteinek elméleti és gyakorlati elsajátításához szükséges eszközök, berendezések beszerzésére; környezetkímélõ mezõgazdasági technológiák megismerésére; környezetkímélõ hulladékhasznosító technológiák alkalmazására. A pályázati kiírásra 32 pályázat érkezett. 16 projektet támogattunk. ISKOLAKERT A program a hasonló elnevezésû, 1999-es támogatásosztó program folytatása. Olyan hátrányos helyzetû (kis)településekrõl érkezõ pályázatokat vártunk, ahol a roma lakosság aránya számottevõ. A pályázat elnyeréséhez helyi roma szervezetek és oktatási intézmények együttmûködése volt szükséges. 4

5 ROMA AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAM We started a new three-level program in The aim of it is to provide an opportunity for Roma participants to start and develop their business activity and to deepen their professional knowledge. The foundation supported 39 organizations on the first two levels. The third level (Roma Private Farmers) is being prepared. On the first level the organizations have a chance to implement a basic farming project. The second level is available for applicants who have already completed a basic program successfully and would like to continue their activity on a higher level (produce more diverse crop, do some processing, packaging, etc.). The third level of this program has not started yet. The private enrepreneurs can apply to the Public Foundation of Roma for support. needy children and their families. The schools in these small settlements could buy appropriate tools and appliances. We received 32 proposals, out of which 16 were supported. SCHOOL GARDEN The program is the continuation of the similar grant program executed in We expected proposals from small settlements with a considerable Roma community. It was a precondition that local Roma organizations and schools should apply together. Our aim was to teach the principles and practice of environment conscious income generating agricultural activity to 5

6 ZÖLDMUNKA A program lényege, hogy olyan helyi kezdeményezéseket támogatunk, amelyek a helyi munkanélküliek számára kínálnak munkalehetõséget figyelembe véve a fenntartható fejlõdés elveit is. A programot 2001-ben is kétfordulós pályázat keretében, fejlesztõ programként hirdettük meg, együttmûködve az Ökotárs alapítvánnyal. Az elsõ körben program ötleteket vártunk a szervezetektõl. Összesen 28 pályamunka érkezett, ebbõl az Ökotárs és az Autonómia alapítvány 16 szervezet pályázatát tartotta érdemesnek. Közülük 11 program került fejlesztésre. A Zöldmunka program egyedi vonása, hogy amennyiben a fejlesztési fázisban kiderül, hogy egy pályázat nem számíthat támogatásra, de az ötlet jó, az Autonómia más programjaiban helyet kaphat. A 11 fejlesztett projekt közül 9 kapott végül valamilyen formában támogatást az alapítvány részérõl. A 2001-ben életbelépett új támogatási stratégia értelmében a mezõgazdasági és a kisüzemi kézmûves programok különváltak (roma mezõgazdasági fejlesztõ és roma gazdasági programokra). Ennek a programcsoportnak az eredete 1999-re, a közösségi ház programra nyúlik vissza. Ekkor helyi gazdasági fejlesztést támogattunk a tréning költségek és az elindulási költségek fedezésével. Akkor 137 résztvevõ készített üzleti tervet, közülük 18- an kaptak végül támogatást. Ezt a programot a USAID támogatta. Következõ évben a folytatást a UNDP finanszírozta: a nyertes 10 szervezet helyi képzése végén 138 fõ vizsgázott le sikeresen ben a pályázati rendszer elsõ szintjén az alapítvány munkaerõpiaci képzéseket támogatott, a második szinten pedig az ezekhez kapcsolódó gazdasági, foglalkoztatási tevékenységeket. ROMA MUNKAERŐPIACI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMOK 6

7 GREENWORKS The essence of the program is to provide support to local initiatives which aim at income generation for the local unemployed in a way which matches the principles of environmentally sustainable development as well. We invited proposals as a two-round development program in cooperation with Environmental Partnership Foundation in In the first round we expected project ideas from the organizations. A total of 28 proposals were submitted, of which Environmental Partnership and Autonómia selected the proposals of 16 organizations for pre-monitoring. Finally, we chose 11 programs for development. A unique feature of the Greenworks program is that if in the development stage a proposal proves to be ineligible for support but the idea is good, these projects are supported in Autonómia s other programs. Out of the 11 projects 9 were eventually supported within Autonómia s programs. One of the elements of the Roma Community House program implemented in 1999 aimed to support local business development through training programs and financing start-up costs. 137 Roma participants prepared business plans and 18 were awarded an average of HUF 500,000 non-repayable grants. The financial coverage of the Roma Community House program was provided by USAID, as well as the Roma Labor Market Program launched in 2000 as its continuation. Next year the UNDP provided financial support to the training projects of 10 Roma organizations. 138 people passed their exams. In 2001 on the first level of the application system Autonómia supported labor market trainings and on the second level related economic and employment activities. ROMA LABOR MARKET AND ECONOMIC PROGRAMS Within the framework of the new financing strategy applied from 2001 on, the agricultural and small works, handicrafts programs were separated (Roma Agricultural Development and Roma Economic Programs). 7

8 ROMA MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS PROGRAM A program célja a romák munkaerõpiaci helyzetének javítása, munkaerõpiaci integrációjuk és reintegrációjuk elõsegítése volt. Elõnyben részesültek azok a cigány civil szervezetek, amelyek tanfolyamunkkal OKJ-s, országosan elismert bizonyítványhoz juttatták hallgatóikat. A támogatott tíz szervezet képzéseit összesen 129 fõ kezdte el, közülük 118-an tettek sikeres OKJ-s vizsgát (szõnyegszövés, varrás, házigondozás, faipar, erdészeti munkák). Közülük több mint százan az egyesületek által szervezet programok keretében már munkába álltak, többen a helyi munkaerõpiacon önmaguk próbálnak boldogulni. gondolják újra mire szeretnének vállalkozni. Így a projekt menedzsment tréning során, ami fontos része volt a programnak, az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektettünk a tervezésre, illetve a helyi erõforrások felmérésére. ROMA KISÜZEMI PROGRAM Erre a programra azok a szervezetek pályázhattak, amelyek a roma munkaerõpiaci képzés programunkat, vagy más munkaerõpiaci képzést sikerrel teljesítettek, és a kiképzetteket szeretnék valamilyen formában foglalkoztatni. Azok is jelentkezhettek, akik már mûködõ tevékenységüket kívánják magasabb fejlettségi szinten folytatni vagy a résztvevõk vállalkozóvá váláshoz akarnak segítséget nyújtani, akár vállalkozásfejlesztési szervezés képzésével is. Húsz pályázat érkezett erre a kiírásra. A pályázók egyike sem készített komoly gazdaságossági elemzést, üzleti tervet, ezért lehetõséget biztosítottunk számukra, hogy kollégáinkkal együtt 8

9 ROMA LABOR MARKET TRAINING PROGRAM The aim of this program was to improve the labor market situation of the Roma and facilitate their integration and reintegration into the labor market. Priority was given to Roma NGOs which offered a nationally recognized certificate to those who completed the trainings. 129 people attended the trainings of the 10 supported organizations at the beginning, including 51 men and 78 women. The reason for this significant difference is that most organizations offered female professions. Carpet weaving, sewing and home nurse trainings were almost exclusively attended by women. Out of the 129 trainees 118 passed their exams. More than 100 of them have already found a job in the frames of employment programs organized by the associations and some of them are trying to manage on the local labor market on their own. assistance to the participants to become entrepreneurs possibly through the organization of business development trainings. 20 proposals were submitted to the program. Since the organizations did not prepare any serious analyses on the expected turnover regular expenses, etc. neither for their proposal nor in planning their business venture, they had a chance to do this in cooperation with our colleagues, when there was a potential in the project. Thus in the course of the project-management training fwe laid a special emphasis on financial planing and local resource assesment. ROMA SMALL WORKSHOP PROGRAM This program was available for organizations which had completed their Roma Labor Market Training project or any other labor market training and would like to employ the trainees in some form of business. We also invited proposals from organizations which intended to develop their already operating business activity and continue on a higher level, or which offered 9

10 ROADSHOW Feltûnt, hogy sok elmaradott, munkanélküliségtõl sújtott régióból kevés pályázat érkezik, itt fórumokat és pályázatíró tréningeket tartottunk. A találkozókat a roma közösségi központok adatbázisára támaszkodva szerveztük meg. Programfelelõseink és monitorjaink ezeken a megbeszéléseken elmagyarázták az Autonómia támogatásának lényegét, válaszoltak a kérdésekre. Hét helyszínen, összesen 82 településrõl 100 szervezeti képviselõvel találkoztunk, közülük 50-en pályáztak hozzánk a késõbbiekben. Ezt a programot a Világbank regionális irodája támogatta. A 200 fõs tanácskozás komoly sikert hozott a romák, a kormányzat, a külföldi és hazai adományozók és a szomszédos országok roma csoportjai számára egyaránt. ROMA GAZDÁLKODÓ KÖZÖSSÉGEK KONFERENCIA (2001 szeptember 17 18, Budapest, Európai Ifjúsági Központ) A kétnapos konferencia célja az volt, hogy a gazdálkodó roma civil szervezetek bemutatkozhassanak a lehetséges adományozóknak, a tágabb és szûkebb környezetnek. Meghívást kaptak roma és nem roma szervezetek képviselõi, non profit és for profit gazdasági szereplõk, hazai és külföldi adományozók. A vidéki résztvevõknek helyben biztosítottunk szállást és étkezést, a tanácskozás ideje alatt rendelkezésre állt számítógépes és internetes hozzáférés, a külföldi vendégek számára szinkrontolmácsolás is. Bemutattuk Gazdálkodó Cigányok címû kötetünket és két rövidfilmet egy-egy programunkról. 10

11 ROADSHOW We realized that there are regions and micro-regions in Hungary, from where we do not receive enough or good enough applications. Based on the database of the Roma community centers we organized seven fora and proposal writing workshops. The program officers and monitors explained the essence of Autonomia s philosophy and practice, answered the questions of the participants We met 100 comity representatives from 82 settlements, 50 of whom applied to us later. This program was supported by the Worldbank Regional Office. It was a tremendous success, with about 200 participants, from among the Roma community, the government, international and national donor organizations, and representatives of the neighboring countries Roma groups. It received a wide media coverage as well, including public and commercial televisions and radios. ROMA FARMING COMMUNITIES CONFERENCE (September 17 18, 2001, Budapest, European Youth Center) The aim of the two-day conference was to present the farming activities of Roma non-governmental organizations to the funders and future grantees. Representatives of Roma and non- Roma organizations, those interested in non-profit and forprofit agricultural and non-agricultural activities, local and foreign funders were invited for the two-day event. We provided accommodation and meals for participants arriving from the country. Computer and Internet access was available in the building, as well as simultaneous translation for foreign guests. The book Farming Roma and two short films about the programs we had supported were presented. 11

12 KÖNYVKIADÁS Az Autonómia tíz éve A 2000-ben szervezett konferencia anyagát magyar és angol nyelven az idei konferenciára adtuk ki. (Megjelenését az OFA támogatta) Gazdálkodó Cigányok Mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy folyamatosan nyomon kövessük a támogatott programokat, lehetõleg a támogatási szakasz után is rendelkezzünk információkkal a szervezetrõl, illetve a segítségünkkel beindult programok alakulásáról. Ez az egyik legfontosabb visszacsatolás az alapítvány munkájáról, hiszen ez alapján tudjuk megmondani, hogy munkánk mennyire eredményes, az általunk megfogalmazott és elérni szándékozott célok mennyire tarhatóak több év távlatában is. Ezért döntöttük úgy, hogy korábbi programjaink utóéletét, hatását egy kutatás keretében vizsgáljuk meg. A kutatást az alapítvány munkatársai végezték el Havas Gábor szakmai felügyeletével és segítségével. Az értékeléssel kapcsolatos elsõ megbeszélésekre 1999 elején került sor, az esettanulmányok elkészítésére 1999 áprilisa és 2001 júniusa között. Az esettanulmányok az 1995 utáni szegénység-cigányság programok hatásait vizsgálják, gazdálkodási, szervezeti szempontból és 1998 között összesen 151 ilyen típusú pályázat támogatását szavazta meg a kuratórium, ezek közül 15-öt kerestek fel munkatársaink és készítettek esettanulmányt. Végül öt került be a kötetbe. Roma Közösségi Ház kutatási beszámoló A kötet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal és a Soros Alapítvány finanszírozásában elvégzett Roma Közösségi Ház kutatás beszámolójaként jelent meg. TOLERANCIA DÍJ Az alapítvány 1992 óta osztja ki a Tolerancia díjat azoknak az újságíróknak, akik a tolerancia ügyét elõmozdítják. A tizedik alkalommal megszervezett ünnepség ez évben a Brit Nagykövetség épületében zajlott, ünnepélyes külsõségek között, nagy érdeklõdés közepette ben a zsüri (tagjai: Bíró András, Donáth László, Fodor Gábor, Halmai Gábor, Jancsó Miklós, Ludassy Mária, Orsós László Jakab) kategóriánként írott, rádiós és filmes sajtó egy-egy 500 ezer forintos díjat osztott ki a következõ újságíróknak: Varró Szilvia, Rádai Eszter és Szádvári Lídia. Az úgynevezett egyforintos különdíjat szerkesztõségek kapták: Beszélõ Roma Dosszié, Inforádió Emberi Jogi és Kisebbségi Magazin, RTL Klub Akták, MTV Théma. 12

13 PUBLISHING 10 years of Autonómia We published the material of the conference organized in 2000 in Hungarian and English languages for this year s conference (its publishing was supported by the National Employment Fund). The Farming Roma-Book We have always laid emphasis on the continuous follow-up monitoring of the programs we support and to obtain information on the organizations and the activity started with our assistance after the financing period. We decided to examine the impact in the form of a research, conducted by the foundation s staff under the professional supervision and with the assistance of Gábor Havas, former trustee of the board. The first discussions on the evaluation of results were held at the beginning of 1999 and case studies were made between April 1999 and July The case studies examine the impact of the projects after 1995 from a financial and organizational viewpoint. Between 1995 and 1998, a total of 151 Poverty Ethnicity programs were supported upon the votes of the board. 15 of these, selected on a random basis were visited by our colleagues, who prepared the case studies. 5 of the 15 case studies were included in the book. Roma Community House Research Report The book was published by the report of the Roma County House Research financed by the National and Ethnic Minorities Office and the Soros Foundation, Hungary. TOLERANCE PRIZE The jury (András Bíró, László Donáth, Gábor Fodor, Gábor Halmai, Miklós Jancsó, Mária Ludassy, László Jakab Orsós) awarded the Tolerance-prize of journalism for the tenth time on December 10, on Human Rights Day. This time we attracted more sponsors, and celebrated in a more festive way, as it was the tenth anniversary of the prize. The venue was the British Embassy, outstanding musicians and artists contributed to the entertainment. The media coverage was wide. In 2001 we distributed one prize of HUF per category written, radio and video journalism to the following: Szilvia Varró, Eszter Rádai and Lídia Szádvári. The so called one forint special prize was handed out to editorial boards: Beszélõ Roma Dossier, Inforadio Magazine on Human Rights and Minorities, RTL Klub Files, Hungarian Public Television Théma. 13

14 UNDP OKTATÁSI PROGRAM E program keretében meghívásos pályázatot írtunk ki. A meghívott szervezetek már mûködõ vagy újonnan indított oktatási programra kérhettek támogatást. A pályázat célja az volt, hogy tanulási nehézségekkel küzdõ roma gyerekek részére a helyi szervezetek olyan iskolarendszeren kívüli tanulási lehetõséget biztosítsanak, melyek segítségével a tanulók könnyebben tudják teljesíteni iskolai kötelezettségüket. A hat közösségi ház oktatási programjain a kétezer egyes év során mintegy 350 gyerek vett részt. A tanulók 88 %-a volt cigány származású. Programjaik két legkézzelfoghatóbb mérõszáma a tanulók érdemjegyeinek átlaga és a bukások száma. A 225 rendszeresen járó gyerek félévi átlaga 2,8 volt, ez az év végére 3,5-re javult. A bukások számában is javulás figyelhetõ meg. Míg félévkor az egy szervezetre jutó szám 19, év végén már csak 14 volt. TANULMÁNYÚT A World Learning 2001 nyarán július 10-e és 14-e között tréninggel egybekötött tanulmányutat szervezett romániai, a kormányzati és a non profit szektort képviselõ résztvevõk, melynek célja a magyarországi roma közösségi házak, a roma civil szféra, és a kisebbségi önkormányzati rendszer bemutatása volt. A tanulmányút technikai szervezését a DemNet Alapítvány biztosította, a tréneri feladatokat meghívásos pályázat során alapítványunk nyerte el. 14

15 UNDP EDUCATION PROGRAM In the frames of this program we invited organizations to submit proposals. They could apply for grants for already operating or newly launched educational projects. The aim of the program was to finance organizations which provide an opportunity for Roma children with learning difficulties to learn outside the educational system, thus enabling them to meet their school obligations more easily. In 2001 some 350 children took part in the education projects of six community houses. The number of regularly attending students was % of the students were of Roma origin. The two most obvious indices of their programs are the students grade average and the number of failures. The grade average of the 225 regularly attending students was 2.8 at the end of the first term, which improved to 3.5 by the end of the academic year. There is a similarly positive trend in the number of failures, while its was 19 per organization at the end of the first term, it was reduced to 14 by the end of the year. of the tour was provided by DemNet (Network for Democracy Foundation) and Autonómia won the training tasks through the invitation of applications. WORLD LEARNING TOUR In the summer of 2001, between July 10 and 14, World Learning organized a tour for Romanian participants along with a training program with the aim of presenting Roma community houses, the Roma civil sector and the system of minority selfgovernments operating in Hungary. The technical organization 15

16 ROMA TELEHÁZ PROGRAM A roma teleház program keretében a DemNet négy kelet-magyarországi roma közösségi házat támogatott abban, hogy a már mûködõ funkciókat teleházas szolgáltatásokkal is kibõvíthessék. A támogatás egyrészt a géppark megvásárlását jelentette, másrészt számítógépes képzések és mûködési költségek finanszírozását. Az alapítvány mentorszervezetként vett részt ebben a folyamatban Debrecenben, Kiskörén, Gyomaendrõdön és Ózdon. ROMA KÖZÖSSÉGI HÁZ KUTATÁS A kutatás a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a hivatal PHARE irodája és a Soros Alapítvány pénzügyi támogatásával valósult meg. A vizsgálat célja az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy milyen körülmények között, hogyan mûködnek a roma közösségi házak Magyarországon, milyen programokat valósítanak meg, kik mûködtetik ezeket, és mit gondolnak saját helyzetükrõl, különbözõ erõforrásaikról, a munkájukat meghatározó környezetrõl. RÁDIÓ Az Alapítvány a kezdetektõl dédelgette egy roma rádió létrehozásának tervét ban egy újságíró és egy kulturális szervezõ szakember segítségével megalakította a Rádió Kisebbségi Mûsorszolgáltató KHT-t, amely 2001-ben hétéves sugárzási jogot nyert el. A rádió létrejötte médiatörténeti esemény, folyamatos erkölcsi és anyagi támogatását az alapítvány továbbra is kötelességének érzi. 16

17 ROMA TELECOTTAGE PROGRAM In the Roma Telecottage program DemNet Foundation supported four Eastern-Hungarian community houses in order to expand their currently operating functions with telecottage services. A part of the grant covered the purchase of machinery, and the other part financed the computer trainings and operation costs. The four centers: Debrecen, Kisköre, Gyomaendrõd, Ózd. The program was supported by USAID and its technical implementation was done by DemNet. Autonómia took part as a mentor organization. ROMA COMMUNITY HOUSE RESEARCH RADIO The foundation has cherished the establishment of a Roma Radio from the very beginning. At the end of year 2000, Radio succeeded in obtaining a temporary frequency for a trial period of one-month at the beginning of The one-month of air time proved to be an overwhelming success, with widespread involvement of the local Roma community and a lot of media attention and positive feedback. The reactions had a positive influence on the NRTC s final decision to accord Radio the permanent frequency, and in March 2001, Radio received news that it would obtain a 7-year license. It makes media history. The research was accomplished with the financial assistance of the National and Ethnic Minority Office (NEKH), its Phare Agency and the Soros Foundation. The purpose of the survey was to get a realistic picture of the conditions in which Roma community houses operate in Hungary, the programs they run, the persons operating them and what they think of their own situation, the various resources and the environment determining their work. We were eager to know what the Roma communities used these community houses for and what the functions of these institutions were. 17

18 VISSZA A FOGLALKOZTATÁSBA AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁGÁNAK PROGRAMJA Az alapítvány 2000 óta veszt részt menekültek támogatásában. Eredetileg csak a kisvállalkozás-fejlesztõ programhoz nyújtottunk technikai segítséget, 2001-ben emellett beindult a foglalkoztatás elõsegítését célzó program is. A program céljai a következõk. A Magyarországon élõ menekültek és befogadottak legális munkavállalásának segítése, munkahelyi tapasztalatszerzésük támogatása. A menekültekkel, befogadottakkal kapcsolatos elõítéletek oldása a munkaadók körében. A Menekültek és befogadottak életkörülményeinek javítása a legális foglalkoztatás támogatásával ben 30 támogatást osztottunk ki. PAKIV A Pakiv program világbanki támogatással jött létre, az Autonómia, a Rromani CRISS és a Freudenberg Stiftung hosszú ideje tartó közös gondolkodásának eredményeként. Célja Közép Kelet Európa országaiban helyi alapítványok létrehozása, amelyek a miénkhez hasonló módon fogják majd szolgálni a helyi roma civil társadalom ügyét, elsõsorban a munkahely, munkaalkalom teremtés formájában. A romániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi roma fiatalokat civil vezetõvé képzõ program elsõ éve 2001 végén lezárult. A résztvevõk saját hazájukban készülnek arra, hogy 2002 február elején egy magyarországi egyhetes találkozó keretében bemutassák projektterveiket. Közben bejegyzésre került a PAKIV Európai Roma Alap nevû alapítvány, amely a továbbiakban adományokat gyûjt és ad tovább elsõsorban a helyi romák jövedelemgeneráló, munkaalkalom teremtõ projektjeinek támogatására. Irodája Bulgáriában van. Alapítványunk a továbbiakban ennek szerzõdéses partnere lesz. PHARE DEMOKRÁCIA MIKRO-PROJEKTEK 1999-ben az alapítvány negyedik alkalommal írta alá az Európai Unió budapesti delegációjával a mikro-projektek lebonyolításához nyújtandó technikai segítségrõl szóló szerzõdést. Ez a 24 hónapos szerzõdés zárult le 2001 végén. A pályázó 552 magyar civil szervezet közül 85 nyert támogatást. A két év alatt az alapítvány a meghirdetésben, kiválasztásban, kapcsolattartásban, monitorozásban, a végsõ jelentések értékelésében vett részt, és segítséget nyújtott a delegációnak a felmerülõ kérdések tisztázásában ben fõleg monitorozást végeztünk, és segítettünk a végsõ jelentések elkészítésében és értékelésében. A programnak nagyon pozitív visszhangja volt helyi szinten, ahol egy kisebb összegû támogatás is nagy változást tud elérni. 18

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Éves jelentés 2009. www.hia.hu

Éves jelentés 2009. www.hia.hu Éves jelentés 2009 www.hia.hu 1 Tartalom 8 9 10 6-7 6 7 8 9 Nemzetközi fejlesztés / Humanitarian assistance Afganisztán - Hosszú távú fejlesztõ programok Baghlanban / Afghanistan - Long-term development

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Annual Report Éves jelentés 2011 Table of Contents Citi Country Officer s Report 4 Balance Sheet & Profit and Loss

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben