2009. évi törvény. a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi törvény. a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról"

Átírás

1 2009. évi törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról Az Országgyűlés kinyilvánítva, hogy a hallássérült és siketvak emberek a társadalom egyenrangú és egyenjogú tagjai, elismerve a jelnyelv kulturális, közösségformáló erejét, a hallássérült és siketvak személyek nyelvi jogainak rögzítése, és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésük érdekében, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a következő törvényt alkotja: E törvény célja a magyar jelnyelv nyelvi státuszának elismerése, továbbá a hallássérült és siketvak személyeknek a magyar jelnyelv, illetve a speciális kommunikációs rendszerek használatához, és az állam által működtetett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételéhez való jogának rögzítése. 1. E törvény alkalmazásában a) hallássérült személy: olyan siket vagy nagyothalló személy, aki elsődleges kommunikációs eszközként a magyar jelnyelvet használja, b) siketvak személy: olyan hallás- és látássérült személy, akinek ismeretszerzése, kommunikációja, életvezetése egyidejűleg fennálló két sérülésére tekintettel korlátozott, és elsődleges kommunikációs eszközként magyar jelnyelvet vagy más, speciális kommunikációs rendszert, eszközt használ, c) magyar jelnyelv: a hallássérült személyek által használt, vizuális nyelvi jelekből álló, saját nyelvtani rendszerrel és szabályokkal rendelkező, önálló, természetes nyelv, 2.

2 2 d) speciális kommunikációs rendszer: a kommunikációjukban akadályozott fogyatékos emberek által használt, e törvény mellékletében felsorolt kommunikációs rendszerek. 3. (1) A Magyar Köztársaság a magyar jelnyelvet önálló nyelvnek ismeri el. (2) A magyar jelnyelvet használó személyek közösségét, mint nyelvi kisebbséget megilleti a magyar jelnyelv fejlesztésének és megőrzésének, a siket kultúra ápolásának, gyarapításának és átörökítésének joga. (1) A magyar jelnyelvet vagy valamely speciális kommunikációs rendszert használó hallássérült és siketvak személy joga, hogy a külön jogszabályban meghatározott módon jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vegyen igénybe. (2) Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételére az a magyar állampolgár, vagy valamely EGT állam állampolgárságával rendelkező hallássérült, illetve siketvak személy jogosult, a) aki emelt szintű családi pótlékban részesül, vagy b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy c) akinek szakorvosi igazolás alapján fogyatékossága a BNO-10-es osztályozása szerint egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik, vagy d) akinek hallássérülése szakorvos által kiadott audiogram szerint legalább az egyik fülön meghaladja a 60 db-t, vagy mindkét fülön a 40 db-t. (3) A 6. -ban meghatározott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a (2) bekezdésben megjelölt személy kezdeményezze a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 20. -a szerinti közalapítványnál (a továbbiakban: Közalapítvány) a nyilvántartásba vételét. (4) A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a Magyar Köztársaság területén vehető igénybe

3 3 (1) A jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult személyt a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel megilleti a szabad tolmácsválasztás joga. (2) A szabad tolmácsválasztási jogát nem gyakorolhatja a jogosult, amennyiben az általa választott tolmács a) az adott időpontban más tolmácsolási feladatot lát el, b) az adott tolmácsolási típusra, vagy kompetenciakörben nem alkalmazható, c) a felkérést visszautasítja. (1) Az igénybe vehető jelnyelvi tolmácsszolgáltatás mértéke évente legalább 18 óra, amit a jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult a külön jogszabályban foglaltak szerint havi bontásban vehet igénybe. (2) Az igénybe vehető jelnyelvi tolmácsszolgáltatás mértéke gimnáziumban, szakközépiskolában, illetve szakiskolában tanulói jogviszonyban álló jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult személy esetében legalább 120 óra tanévenként. (3) Az igénybe vehető jelnyelvi tolmácsszolgáltatás mértéke felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult személy esetében legalább 60 óra szemeszterenként. (4) A felnőttképzésben résztvevő jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult személy által igénybe vehető tolmácsszolgáltatás mértékét külön jogszabály határozza meg. 6. (1) A Fot. 4. -ának fa) alpontja szerinti közszolgáltatás, valamint az egészségügyi szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás esetén a jelnyelvi tolmácsolás költségét a közszolgáltatást nyújtó szerv vagy szervezet viseli. (2) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló LXXVI. törvény, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény alapján megszervezett szóbeli 7.

4 4 vizsgák során a jelnyelvi tolmácsolás költségét a vizsgát szervező intézmény viseli. (3) Az (1)-(2) bekezdésben nem szabályozott esetekben a jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz való jog érvényesítését az állam a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működtetése útján biztosítja. (4) A jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működéséhez szükséges forrást a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. (1) A jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult személyekről a Közalapítvány nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a jogosult természetes személyazonosító adatait, b) a jogosult lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, c) a jogosultság jogcímét, d) a jogosult által felhasznált óraszámra vonatkozó adatot, e) a jelnyelvi tolmács illetve tolmácsszolgálat megnevezését és címét, a tolmácsolás helyét, időpontját és időtartamát, továbbá külön jogszabályban meghatározott módon a tolmácsolás típusát. (2) A jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult nyilvántartásba vételéről a Közalapítvány igazolást állít ki. (3) A Közalapítvány a nyilvántartásban szereplő adatokat személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. (4) A jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult a 4. (2) bekezdése szerinti jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást 15 napon belül köteles bejelenteni a Közalapítványnak. (5) A Közalapítvány a nyilvántartott adatokat szükség szerint, de legalább ötévente felülvizsgálja

5 5 (1) Jelnyelvi tolmácsolást kizárólag a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében (a továbbiakban: Névjegyzék) szereplő személy láthat el. A Névjegyzék tartalmazza a jelnyelvi tolmács nevét, képesítését, kompetenciáját, elérhetőségét, valamint az általa vállalt tolmácsolási típusokat. (2) A Névjegyzéket a Közalapítvány vezeti. (3) A Névjegyzékbe történő felvétellel és a Névjegyzéken szereplő személyek tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. 10. A Közalapítvány a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény bevonásával magyar jelnyelvi vagy speciális kommunikációs tanfolyamot indít a szülő (gyám) részére, ha a) a korai fejlesztés és gondozás során a szülő (gyám) kérelmezi, b) az óvodai nevelésben részt vevő, illetőleg a tanulói jogviszonyban álló hallássérült vagy siketvak gyermekek szülei (gyám) közül legalább 5 fő kezdeményezi. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény módosítása 11. A Fot. 4. -ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a az alábbi i)-l) pontokkal egészül ki: h) egyenlő esélyű hozzáférés: ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható,

6 6 vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók, hc) az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes; i) magyar jelnyelv: külön törvényben így meghatározott fogalom; j) speciális kommunikációs rendszer: külön törvényben így meghatározott fogalom; k) bilingvális oktatási módszer: olyan oktatási módszer, amely a beszélt magyar nyelven kívül a magyar jelnyelvet is alkalmazza az oktatás során; l) orális-auditív oktatási módszer: a hallássérült személyek meglévő hallásképességének kihasználását előtérbe helyező olyan oktatási módszer, amely a magyar nyelvet alkalmazza az oktatás során. 12. A Fot. 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. (2) Az Országgyűlésben, illetve a helyi önkormányzat képviselőtestületében a fogyatékos személy a képviselői megbízatásával összefüggő valamennyi tevékenysége során jogosult a magyar jelnyelv, illetőleg bármely, általa választott speciális kommunikációs rendszer használatára. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer alkalmazásának valamennyi költségét az Országgyűlés, illetve a helyi önkormányzat biztosítja. (3) A fogyatékos személy joga, hogy a magyar jelnyelvet, illetőleg az egyéni szükségleteinek leginkább megfelelő speciális kommunikációs rendszereket elsajátítsa, és azokat használja.

7 7 13. A Fot a az alábbi új (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés jelölése (4) bekezdésre változik: (2) A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben meghatározott hallássérült vagy siketvak gyermek a közoktatásról szóló törvényben meghatározott módon a szülője vagy gyámja döntésétől függően bilingvális, vagy orális-auditív módszerrel folyó korai fejlesztésben, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban vehet részt. A szülő vagy gyám a döntést megelőzően a gyermek életkorát és érettségi szintjét figyelembe véve kikéri a gyermek véleményét, attól a tanévtől kezdődően pedig, amelyben a gyermek a 14. életévét eléri, a gyermekkel közösen dönt. (3) A közoktatásról szóló törvény szerinti szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében tájékoztatást kell nyújtani a szülő vagy a gyám számára a bilingvális, valamint az orális-auditív oktatási módszerekről. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosítása 14. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény alcíme a következő 30/B. -sal egészül ki: 30/B. (1) A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés során, valamint az iskolai nevelés-oktatás 1. évfolyamától kezdődően a hallássérült vagy siketvak gyermek számára a magyar jelnyelv vagy speciális kommunikációs rendszer oktatását meg kell szervezni, ha azt legalább 5 gyermek, tanuló szülője kezdeményezi. (2) A magyar jelnyelv oktatását kizárólag jelnyelv szakos pedagógus végezheti. (3) A speciális kommunikációs rendszerek oktatását látássérültek pedagógiája, vagy hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végezheti.

8 8

9 9 15. A Közokt. tv. A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény alcíme az alábbi 30/C. -sal egészül ki: 30/C. (1) A korai fejlesztést és gondozást a szülő kérésére bilingvális módszerrel is biztosítani kell. (2) A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelést, iskolai nevelést-oktatást bilingvális módszerrel is biztosítani kell, ha azt az azonos óvodai csoportba, iskolai osztályba járó hallássérült gyermekek szüleinek legalább fele írásban kezdeményezi. (3) A bilingvális módszerrel történő korai fejlesztést és gondozást, óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást olyan, a 17. -ban foglalt képesítésű személy végezhet, aki egyúttal felsőoktatás keretében magyar jelnyelv szakos képzettséget, vagy felsőoktatási intézményben szervezett, a bilingvális oktatásra felkészítő szakirányú továbbképzés során szakirányú szakképzettséget szerzett. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosítása 16. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 60. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ha a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő személy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult, akkor számára jelnyelvi tolmácsot kell kirendelni. A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény módosítása 17.

10 10 A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 62. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ha a meghallgatandó személy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult, akkor őt jelnyelvi tolmács útján kell kihallgatni. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény módosítása 18. A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 46. -ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [46. A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha] c) a terhelt a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján hallássérült vagy siketvak; vak vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú, 19. A Be ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ha a meghallgatandó személy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult, akkor őt jelnyelvi tolmács útján kell kihallgatni. 20. A Be ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A perbeszédek, felszólalások, illetve a viszonválaszok után, ha a vádlott a jelnyelvről és a jelnyelv használatáról szóló törvény szerint hallássérültnek vagy siketvaknak minősül, kérésére lehetőséget kell biztosítani számára a jegyzőkönyv elolvasására.

11 11 A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosítása 21. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Ha a meghallgatandó személy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult, akkor őt jelnyelvi tolmács útján kell kihallgatni. A közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény módosítása 22. A közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 127. A közjegyzői okirat készítésekor a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosult személy esetében a jelnyelvi tolmács közreműködését lehetővé kell tenni.

12 12 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítása 23. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 13. -ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot, illetve jelnyelvi tolmácsot biztosítsanak. Amennyiben a beteg jogosult a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény alapján jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra, de nincs abban az állapotban, hogy ezt kérelmezze, a jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra való igényt az egészségügyi szolgáltató jelzi a jelnyelvi tolmácsszolgálatnál. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény módosítása 24. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény 13. -a (3) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(3) Mentes a sorozás alól, aki] d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 23. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján hallási fogyatékosnak minősül,

13 13 A rádiózásról és televíziózásról szóló I. törvény módosítása 25. A rádiózásról és televíziózásról szóló I. törvény 2. címe az alábbi 8/A. -sal egészül ki: 8/A. A meghatározó vételkörzetű televíziós műsorszolgáltató köteles biztosítani, hogy a műsorszolgáltatása során a óra és óra között kezdődő valamennyi film, filmsorozat, közérdekű közlemény és amennyiben a műsorszám jellegéből más nem következik hírműsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. Záró rendelkezések 26. (1) E törvény a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba. (2) E törvény a, továbbá e (7)-(8) bekezdése július 1-jén lép hatályba. (3) E törvény 10. -a, 11. -ával módosított Fot. 4. -ának új k)-l) pontja, valamint a szeptember 1-jén lép hatályba. (4) E törvény 25. -a július 1-jén lép hatályba. (5) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény ának c) pontjában a süket vagy süketnéma szövegrész, illetve a ának (3) bekezdésében a süket vagy süketnéma szövegrész. (6) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló évi CXXIII. törvény 17. -a (2) bekezdésében a süket szövegrész helyébe az a jelnyelvről és a jelnyelv használatáról szóló törvény alapján hallássérült vagy siketvak szövegrész lép. (7) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésére és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás finanszírozására vonatkozó részletes szabályokat.

14 14 (8) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a) a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, továbbá b) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével, valamint a jelnyelvi tolmácsok tevékenységével kapcsolatos szabályokat.

15 15 Melléklet a évi... törvényhez Speciális kommunikációs rendszerek: a) jelesített magyar nyelv: olyan mű nyelvrendszer, amely a magyar nyelv nyelvtani eszközeit használja fel; hangzó vagy nem hangzó artikulálás kíséri; az egyes magyar szavak kifejezésével egyidejűleg, a kéz mozdulatainak és pozitúrájának segítségével jelenítődnek meg a magyar nyelv megfelelő jelei; b) ujjábécé: a kéz ujjainak és tenyerének formálásával, valamint azok pozíciójának segítségével jeleníti meg a magyar ábécé egyes betűit; az ujjábécé a magyar jelnyelv és a jelesített magyar nyelv szerves része; olyan idegen eredetű szavak betűzéséhez, illetve szakkifejezések és fogalmak jelelésére használják, amelyeket a magyar jelnyelv nem tud megfelelően kifejezni; c) magyar nyelvű beszéd vizualizálása: az egyes magyar szavak szájjal történő, tisztán érzékelhető artikulálása, amely lehetővé teszi vagy megkönnyíti a hangzó beszédnek szájról történő leolvasását azon személy számára, aki a magyar nyelvet elsajátította és kommunikációs eszközként a szájról olvasást részesíti előnyben; d) magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása: a beszédnek írásos formába történő átalakítása reális időben, az igényeknek megfelelően szükség szerint nagyobbított betűkkel vagy Braille-írással; e) Lorm-ábécé: olyan tenyérérintéses ábécé, amely meghatározott mozdulatok és érintési formák segítségével rajzolja a közlést fogadó személy tenyerébe és ujjaira az egyes betűket; f) ujjbeszéd: a nyomtatott magyar nagybetűknek általában a közlést fogadó személy tenyerébe történő írása; g) Braille-írás taktilis formája: a magyar ábécé betűinek érintéses formájú ábrázolása a közlést fogadó személy kezének két ujján, illetve kezeinek több ujján, a Braille írás kódolt jelrendszerének segítségével;

16 16 h) taktilis szájról olvasás: a hangzó beszédnek a hangszálak rezgéseinek tapintása általi érzékelése; i) Tadoma vibrációs módszer: a hangzó beszédnek a beszélő személy hangszálai rezgésének, továbbá alsó álkapcsa és ajkai mozgásának, valamint arcának tapintása általi érzékelése.

17 17 Az előterjesztés szöveges része A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége több, mint egy évtizede szorgalmazza, hogy az őket megillető ún. kommunikációs jogok a jelnyelv oktatása, a bilingvális (kétnyelvű) oktatás és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz való jog hazánkban is biztosítottak legyenek. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi XCII. törvény kimondja, hogy a nyelv magába foglalja a jelnyelvet és a nem beszélt nyelv egyéb formáit is. A részes államoknak támogatniuk kell a hallássérült közösség nyelvi identitását. A részes államoknak elő kell segíteniük a jelnyelv elsajátítását. Kimondja az információhoz való hozzáférés jogát a fogyatékossággal élő személyek által választott kommunikációs formán keresztül, illetve kimondja, hogy a hivatali érintkezés során legyen elfogadott és támogatott a jelnyelv. Előírja, hogy a részes államok biztosítsák a hozzáférést a szakképzett jelnyelvi tolmácsokhoz. A jelnyelvek védelme az Európa Tanács tagországaiban c. 1598/2003. sz. Európa Parlamenti Ajánlás összhangban az Európai Parlament az 5/1998/IPO985 sz. jelnyelvekről szóló határozatával - javasolja a tagállamoknak, hogy hivatalosan ismerjék el a jelnyelvet; képezzenek jelnyelvi tolmácsokat és jelnyelvi oktatókat; részesítsék jelnyelvi oktatásban a siketeket; biztosítsák a siketek számára az orális és kétnyelvű iskola közötti szabad választás jogát. Az Európai Parlament első ízben 1988-ban hozott határozatot a siketek jelnyelvéről, majd 1998-ban a jelnyelvekről. Ezek a dokumentumok is a fent már idézett jogok elismerését és a gyakorlásukhoz szükséges feltételek megteremtését szorgalmazzák. Az OBH 3907/2000-es és a 3903/2001-es jelentésében az állampolgári jogok országgyűlési biztosa alkotmányossági visszásságot állapított meg a közérdekű adatok megismeréséhez, a diszkrimináció-mentes bánásmódhoz való jogok tekintetében, valamint az esélyegyenlőség állami célkitűzésével összefüggésben. Mindezek alapján kezdeményezte, hogy a Kormány a szaktárcák közreműködésével dolgozza ki a siketek nyelvi jogait, a jelnyelv használatát és a jelnyelvi tolmácsolást érintő jogszabályokat. A fenti ENSZ, ET és EU dokumentumok, valamint OBH jelentések alapján állítottuk össze az előterjesztést az alábbi nemzetközi trendekre is figyelemmel.

18 18 Finnországban (1995 óta) és Portugáliában (1997 óta) az Alkotmányban ismerik el a jelnyelvet a siketek kommunikációjának eszközeként. Franciaország (2004), Németország (2002), Litvánia (1996), Lengyelország (1997) és Spanyolország (2003) a fogyatékos személyek jogairól szóló szabályozásban oldotta meg a kérdést. Belgiumban (2003), a Cseh Köztársaságban (1998), a Szlovák Köztársaságban (1995) és Szlovéniában (2002) önálló törvény foglalkozik a jelnyelvvel összefüggő kérdésekkel. Külön kiemelésre érdemes, hogy a szlovén jelnyelvi törvény a 4. -ban a következőképpen fogalmaz: A siket ember az olasz és a magyar kisebbségi térségekben érvényesítheti az olasz vagy magyar beszélt nyelv siketek számára olasz vagy magyar jelnyelvre történő fordításhoz való jogát, valamint az olasz vagy a magyar jelnyelvről hallók számára olasz vagy magyar beszélt nyelvre történő fordításhoz való jogát. Dánia (1991), Írország (1998), Norvégia (1998) és Svédország (1999) biztosítja a jelnyelv oktatásának, illetve a bilingvális (kétnyelvű) oktatásnak a lehetőségét az oktatás szabályozásában. Az előterjesztett tervezet az alábbiakban bemutatásra kerülő, 2003 óta tartó fejlesztési folyamat eredménye. A jelnyelvi tolmácsok képzése 1983 óta biztosított Magyarországon, 2003 óta ez a szakma szerepel az Országos Képzési Jegyzékben, 2006-tól kezdődően 1200 órás képzés, melynek része a siketvak személyekkel összefüggő feladatok megtanítása is. Így tehát a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás érvényesítését elősegítő szakemberek képzése hosszú ideje megoldott Magyarországon. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2003-ban kezdte el kiépíteni a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás országos hálózatát. Kezdetben regionális, majd megyei szinten működő tolmács-szolgálatok jöttek létre, az igényekre tekintettel a fővárosban több is óta a rendszer országos lefedettséggel működik óta biztosított a siketvak személyek ellátása is. A finanszírozás az alapműködéshez szükséges alaptámogatásból, illetve a teljesített tolmácsolási órák arányában óradíjas elszámolással történik. A Ft-os óradíj magába foglalja az utazási és a várakozási időt is. A rendszer fejlesztése mindvégig a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Siketvakok Országos Egyesülete és a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége bevonásával történt. A tárca megbízásából a működtetést a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány koordinálja, ahol erre a feladatra létrehozták a Magyar Jelnyelvi Programirodát. Kialakult a tolmácsolásra rendelkezésre álló

19 19 órakeret felhasználásának, a jogosultaknak, illetve a jelnyelvi tolmácsoknak egyfajta nyilvántartása. Így a mára országosan működőképes szolgáltatás tapasztalatait a statisztikai jellegű adatszolgáltatásokra építve fel tudtuk használni a tervezet elkészítésében. Már itt érdemes megjegyezni, hogy számos eljárásjogi törvény, így többek között a közigazgatási eljárásról szóló törvény, hosszú ideje előírja a jelnyelvi tolmácsolást. Így bár eltérő feltételek között, de létezett a jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra irányuló jogszabályi megrendelés. A jelnyelv oktatásához, illetve a bilingvális (kétnyelvű) oktatáshoz való jog megértése szempontjából azt kell megérteni, hogy a hallássérült különösen a siket családba születő siket gyermekek nyelvfejlődésük korai szakaszában először a jelnyelvvel találkoznak. Ezért nyelvfejlődésük a kétnyelvű családokba (pl. hazai német, szlovák, roma stb.) születő gyermekek nyelvfejlődéséhez hasonlítható. A magyar jelnyelv önálló nyelv. A világ országaiban a hallássérültek nemzeti jelnyelvüket (német jelnyelvet, olasz jelnyelvet) használják, ami nem azonos a beszélt magyar nyelv jelesített változatával. A magyar jelnyelv önálló, saját szabályrendszerrel bír. Ennek bizonyítására a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványnál jelnyelvi kutatásokat végeztettünk, felsőoktatási intézmények pedig vizsgálták a jelnyelv morfológiáját, a jelnyelvi nyelvjárásokat. A magyar jelnyelv oktatását a közoktatási törvény már ma is lehetővé teszi, de csak választható tantárgy formájában, a 7. osztálytól kezdődően. Így a magyar jelnyelv elsajátításának igazi feltételei képzett tanárok, magyar jelnyelvi tankönyvek, tanmenetek az oktatási keretek között egyelőre nem alakultak ki. Magyar jelnyelvből egyelőre nem lehet nyelvi vizsgát tenni, mert ehhez szükség lenne jelnyelv szakos pedagógusokra, de ilyen képzés egyelőre nem létezik A szak létrehozása a Közalapítvány támogatásával, az ELTE Bölcsészettudományi Karán folyamatban van. A szakemberek megjelenése fogja megteremteni annak a lehetőségét, hogy magyar jelnyelvből államilag elismert nyelvvizsgát lehessen tenni, illetve a közoktatás rendszerében, de akár hallók számára a felnőttképzésben a magyar jelnyelvet tanítani lehessen. Ez a fejlesztés sem előzmények nélküli. Jelenleg alap-, közép-, és felsőfokú kommunikációs tanfolyamokat (tehát nem nyelvi képzéseket) lehet elvégezni. Az oktatást elsősorban siket anyanyelvi oktatók végzik, egyelőre pedagógiai végzettség nélkül. A siket oktatók létrehozták a Jelnyelvi Oktatók Egyesületét, melynek megerősödését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is támogatta. Létrejöttek jelnyelvi szótárak, jegyzetek, illetve ma már mód van bizonyos jelnyelvi kifejezések interneten keresztül történő elsajátítására is.

20 20 A bilingvális (kétnyelvű) oktatás bevezetésének jelentőségét akkor értjük meg, ha megismerjük a hallássérült gyermekek oktatásának alapjait. A közel 200 éves magyar hallássérültek pedagógiájának gyakorlata a hallásmaradvány fejlesztésére, a szájról olvasás, illetve a hangzó beszéd megtanítására épít. Ez a módszer is lehet eredményes, de vannak olyan gyermekek, akik nem képesek így a (szak)ismeretek elsajátítására. Ez a módszer kifejezetten tiltja a jelnyelv alkalmazását az oktatás során. A bilingvális (kétnyelvű) oktatás alternatívaként történő bevezethetősége közel egy évtizede tartó szakmai viták, együttgondolkodások eredményeként válik mára lehetővé; bár a szakemberek még mindig vitatkoznak a bilingvális (kétnyelvű) oktatás megvalósításának tényleges formáiról. A fejlesztés nem könnyű feladat, mert Magyarországon nincs minta, így jelenleg nincs kialakult módszertan, felkészült szakember, de még a képzők képzését is meg kell oldani. A Közalapítvány ebben is támogatást nyújt a hazai felsőoktatásnak és a gyakorló intézményeknek. Az előterjesztő álláspontja szerint a hallássérült emberek munkaerőpiaci beválásának egyik záloga a közoktatás minősége. Úgy véljük, hogy a bilingvális (kétnyelvű) oktatás bevezetése az ezzel a módszerrel jobban tanítható gyermekek esetében javítani fogja az elhelyezkedés esélyeit is. A törvény megalkotásával az a szándékunk, hogy ezen fejlesztési folyamatok szakmailag lehetséges szintű felgyorsítását tudjuk elérni; és ezzel garantáljuk, hogy a vonatkozó szakaszok hatályba léptetésének évére szeptember 1-re a feltételek valóban rendelkezésre álljanak. Részletes indoklás a) a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény megalkotása Az új törvény legfőbb tartalmi eleme a magyar jelnyelv önálló nyelvként történő elismerése, illetve a magyar jelnyelvet használó hallássérült emberek közösségének a siketek és nagyothallók érdekvédelme által régóta hangoztatott törekvésével összhangban nyelvi kisebbségként történő definiálása. Ebből a típusú kisebbségi létből fakadóan biztosítja a magyar jelnyelv és a siket kultúra megőrzéséhez, ápolásához, gyarapításához való jogot. A törvénytervezetben definiáljuk a hallássérült, a siketvak személy, a magyar jelnyelv, illetve a speciális kommunikációs rendszer fogalmát. Ez utóbbi fogalom kibontását a különböző módszerek definiálásával a törvény melléklete fogja tartalmazni. A különböző módszerek (jelesített magyar nyelv, ujjábécé, a

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szöveg 2009. április 11-én hatályos változat. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú

Részletesebben

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország

Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikkének 1. pontja alapján. Magyarország szak ENSZ CRPD/C/2/3 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 2010. október 15. Eredeti: Magyar és Angol Budapest, 2010. október 15. Nemzeti Jelentés a fogyatékossággal élő személyek jogairól

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. és a hazai jogrend áttekintése. a beszédfogyatékosok szempontjából Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Budapest A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és a hazai jogrend áttekintése a beszédfogyatékosok szempontjából

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Nagykökényes Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016.

Nagykökényes Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Nagykökényes Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék NAGYKÖKÉNYES KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK...

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

Fogyatékosságügyi Szabályzat

Fogyatékosságügyi Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Fogyatékosságügyi Szabályzat Verzió 1.0 2015.04.17. TARTALOM 1. A szabályzat célja, területi és személyi hatálya... 2 2. Alapelvek... 2 3. Alapfogalmak... 2 4. A Felsőoktatásban tanulmányokat

Részletesebben

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1998. évi XXVI. törvény. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról A fogyatékos emberek a társadalom egyenlõ méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megilletõ jogokkal és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2012. augusztus EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 38408/2012. ELŐTERJESZTÉS a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Budapest, 2012. augusztus készítette: látta: jóváhagyta:

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése

fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok A magyar civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ egyezményrôl fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? fogyatékos személyek jogai fogyatékos jogok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: 2598-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról* MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 78. szám 12173 2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról* A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 Tartalomjegyzék 1, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa Epilepsy Foundation Hungary

Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa Epilepsy Foundation Hungary Epilepszia törvénytervezet Az epilepsziával élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük, orvosi ellátottság illetve megélhetésük biztosításáról, Készült a Magyar Epilepsziával Élők Alapítványának alapítója,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben