A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ADATTÁRA A KUTATÁSSZOLGÁLATÁBAN Mervó Zoltánné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ADATTÁRA A KUTATÁSSZOLGÁLATÁBAN Mervó Zoltánné"

Átírás

1 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ADATTÁRA A KUTATÁSSZOLGÁLATÁBAN Mervó Zoltánné A megyei levéltárak életében 1968-ban bekövetkezett szervezeti változás újabb feladatokkal bővítette a levéltárak tevékenységét.' Míg korábban a levéltárak az adminisztratív feladatok mellett a szakmai és tudományos tevékenységet helyezték elő térbe, addig a tanácsok alá rendeléssel az igények köre újabb elemmel bővült : a levéltárakkal szemben közművelési követelmények is megfogalmazódtak. Az évi 27. sz. törvény a levéltárakat igazgatási feladatokat is ellátó tudományos intézményeknek tekinti s végrehajtási utasításában a közművelési munkák segítését is feladatai közé sorolja.z A törvény végrehajtási utasításaként kiadott 30/1969. számú kormányrendelet pedig, a tanácsi levéltárak vonatkozásában a helytörténetírás rendeltetésszerű művelését is kimondja. 3 A levéltárak működésének részletes szabályait rögzít ő 130/1971. MM számúutasítás, másként a Levéltárak Ügyviteli SzabályzataXIX. fejewte, részletesen elemzi a levéltári anyag közm űvelődési felhasználásának lehetőségeit és felsorolja e tevékenység egyes konkrétterületeit. 4 Ezek szerint a levéltárak az illetékességi területükre vonatkozó, de nem általuk, hanem másutt őrzött levéltári anyagról másolatokat, reprodukciókat készítenek, összegyűjtik az e területre vonatkozó történeti, helytörténeti szakirodalmat, sajtóanyagot és képanyagot, vagy mindezek fotótechnikai úton készített másolatait s mindezt a kutatók rendelkezésére bocsátják. Sajátosan a helytörténeti kutatásokat elősegítő levéltári segédleteket állitanak össze, tudományos és népszerű kiadványokat és közleményeket készítenek és tesznek közzé, helytörténeti vonatkozású konferenciákat és tanácskozásokat tartanak, történeti jellegű, állandó vagy alkalmi kiállitásokat és vándorkiállításokat rendeznek önállóan, múzeumokkal vagy más szervekkel közösen, illetőleg segítséget nyújtanak ilyenjelleg ű kiállitások szervezéséhez. A levéltárak fentebbiekben vázolt közművelődési munkájához elengedhetetlen feltétel volt a levéltári iratokon túlmenő fonásbázis megteremtése, melynek meghatározott rendszer szerinti kezelése szükségessé tette a levéltári adattár létrehozását. 1 Gazdag István:A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár tevékenysége és feladatai a közművelődési határozat végrehajtásában. Levéltári Szemle 1976 : 2-3. sz o. 2 A NET évi 27. számútörvényerejű rendeletea levéltári anyagvédelméről és a levéltárakról. Magyar Közlöny szeptember sz o. 3 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 30/ (IX. 2.) sz. rendelete a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló évi 27. sz. tvr. végrehajtásáról. Uo o. 4 A Levéltárak Ügyviteli Szabályzata.Művelődésügyi Minisztérium, Bp o.az adattár megszervezéséről még nem szólt. Átdolgozása folyamatban. Lásd méga témára Kiss Dezs ő: A levéltár és a közművelődés című tanulmányát. Levéltári Szemle 1974 : 2-3. sz o.

2 Alevéltárunk által vállaltközművelődésifeladatok- mint pl. a krónikaírás patronálása, a honismeretimozgalom támogatása, iskolák, közművelődési intézmények, üzemek, szocialistabrigádok munkájának segítése, közreműködés a helytörténeti pályázatok elbúálásában, vetélkedők zsűrizésében, községi adattárak létrehozásábanteljesítése során olyan iratféleségek, dokumentumértékűiratok kerültek a levéltár birtokába, melyek nem képeznek levéltári anyagot, de rendezetten való megőrzésük a továbbiakban segíti a helytörténeti kutatómunkát. A levéltár történeti adattára rendezetten őrzi a levéltári fondok provenienciájába nem tartozó, a kutatásokból, gyűjtésekből, ajándékozásból, a levéltári tevékenységb ől származó feljegyzéseket, jelentéseket, dokumentációs anyagokat. Ily módon az adattár a levéltár munkájához szorosan kapcsolódó, azt segítő,megőrzésre érdemes anyagok gyűjtőhelye. Céljai : 1. a levéltár forrásbázisának kiegészítése ; 2. a helytörténeti anyag biztonságos őrzése ; 3. az adattári anyag soron kívüli biztosítása a tudományos kutatók, népművelők, a honismereti mozgalom aktivistái, a különböző vetélked őkre, pályázatokra készülők és egyéb érdeklődők számára ; 4. helytörténeti anyag biztosítása a 18 éven aluli (középiskolások) személyek részére is. Alevéltári adattár létjogosultságát a szakma képviselői közül többen megkérdőjelezték. Egyesek az adattári anyagot levéltári gyűjteményekbe utalták. Minthogy a vita e kérdésben nem jutott egységes álláspontra, a Levéltári Osztály 1977 decemberében Útmutató"-t adott ki a levéltári adattárak felállításához s az alábbi típusú iratféleségek gyűjtésére tartotta azt alkalmasnaka a) a levéltár saját fondjába tartozó iratokról kézírással, gépúással készített, illeto~leg xeroxmásolatok ; b) más levéltárak anyagáról egyéni kutatók számára vagy meghatározott alkalomból, kiállítási és egyéb célokra xeroxon beszerzett kollekciók ; c) kiadatlan dolgozatok, cikkek, szakdolgozatok és helytörténeti pályázatra beküldött kéziratok ; d) megjelent levéltári kiadványok kéziratai ; e) albumok ; f) levéltári rendezvényeken elhangzó előadások kéziratai ; g) idegen nyelvbog fordított és kéziratban maradt levéltári szakcikkek ; h) a levéltár kiadványaihoz a levéltár anyagáról készített adatcédulák ; e) egyéb anyagok. A Kulturális Minisztérium állásfoglalása alapján a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1978-ban alakította ki adattári rendszerét. A munkálatok végrehajtására Béres András főmunkatárs kapott megbízást, aki azonnal hozzálátott a rendelkezésre álló anyag leltározásához, az adattár működési szabályzatának elkészítéséhez. Jelenleg az adattár gondozását Major Zoltán levéltáros végzi. Napjainkban 373 tételből áll az adattár állománya. A sokszínű és különböző értékű anyagban helyet kaptak a krónikaíró pályázatok, középiskolai tanulók, pedagógusok,kutatók különfélepályázatokra beküldött munkái, alevéltár életére, történeté re vonatkozó dokumentumok, sajtótájékoztatók, kiállítások lebontott, de még felhasználható dokumentum anyaga, honismereti szakkörök, szakkörvezetők feldolgozásai, a levéltár anyaga alapján készült szakdolgozatok, helytörténeti, üzem és intéz- 152

3 ménytörténeti munkák, visszaemlékezések, évkönyvek, eseménynaptárak stb., melyek színvonalban elérik azt a mércét, melyet a levéltár ezekkel szemben támaszt. Az anyag gazdagságára jellemző, hogy krónikábóltöbbek között az alábbi témák feldolgozásai találhatók : Fábián Béla : Esztár község krónikája Debrecen, Szalai Csaba: Dokumentumriportok a Balmazújvárosi Vörös CsillagTsz 25 évébo~. Balmazújváros, A Debreceni Konzervgyár krónikája. Összeállitotta a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola III. A osztálya. Debrecen, fotó Vörösmarty Judit : A Hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium ifjúsági krónikája. Tetétlen, fotó Lugosi István : Biharkeresztes község krónikája. Biharkeresztes, Gaál Zsigmond : AFöldesi Önkéntes Tűzoltóegyesület krónikája Földes, Uő: A Földesi Vegyesipari Szövetkezet 25 éves krónikája Földes, Papp Imre: A 25 éves Berettyóújfalui Ruhaipari Szövetkezet krónikája. Beretytyóújfalu, Sebestyén József. A Tépei Állami Általános Iskola 1895-ös számú Kossuth Lajos úttörőcsapata megalakulásának története Vámospércs, fotó Varga Imre : Krónika a debreceni 109. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetről. Debrecen, Diószegi Lajos: Helytörténeti krónika a Hajdúszováti Művelődési Otthon életéből. Hajdúszovát, Oros Károly: Földes község krónikája. Földes, A helytörténeti tanulmányok, évkönyvek, pályázatok közül kiemeljük : Regerejtő mocsársziget (csökm ői szájhagyomány). Szerk. : Tuza Tibor, Csökmő, Rátonyi Enik ő: A közművelődés fejlődése Nagylétán a felszabadulástól napjainkig. Tetétlen, fotó Bereczki Lajos: Körösszegapáti közművelődésének fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Debrecen, Nagy Zsolt: Szülőfalum, Nagyléta. Debrecen, fotó Mikó Eva:A Létavértesi Alanykalász Tsz történetealakulástól napjainkig. Debrecen, fotó Gaál Zsigmond: A földesi kertek története. Földes, Uő: Földes község ifjúságmozgalmi története Földes, Geönczy József.'A hajdúszoboszlói postáról. Hajdúszoboszló, Molnár János: Zsidók adatgyűjteménye Téglásról. Téglás, Uő: Téglás község felszabadítása. Téglás, Uő:A téglási hajdúk olvasókönyve. Téglás, Uő: Adatok atéglástbirtokló földesúri családokról és a kastélyró Téglás, Sípos Sándor : A debreceni Síposok mobilitása. Debrecen, Tokai Gyula: Adalékok Nagyléta történetéhez a reformkor hajnalától. Létavértes, Uő: Új honfoglalás Nagylétán. Adalékok Nagyléta 18. sz.-i történetéhez. Uo

4 Sok értékes munka készült az 1978 ban meghirdetett üzemtörténeti pályázatra. Ezek közül az adattár őrzi : Balogh Gusztáv : A Debreceni Baromfi-feldolgozó Vállalat története Debrecen, fotó Nagy István : Magyar Hűtőipar Debreceni Gyára üzemi és mozgalmi története Debrecen, fénykép Tuza Tibor: Adalékok a Csökmői Dózsa Mgtsz 30 éves történetéhez. Csökmő, fotó Huszti László :A Hajdú-Bihar Megyei Lakatos- és Gépipari Vállalat története Debrecen, Huszti László : A Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár Debreceni Gyára története. Debrecen, Fodor József. A Debreceni Béke Tsz története Debrecen, Varga Pál: Rex Gyógyszergyár Debrecenben. Debrecen, fotó című pályázatait. Ajándékozás útján gyarapodott adattárunk további üzemtörténeti munkákkal. Pl. 120 éves a Debreceni Kefegyár ; 20 éves a Berettyóújfalui Állami Gazdaság. Berettyóújfalu, ; A Hajdúszoboszlói Építő- ésvegyesipari Szövetkezethárom évtizede ; és Barabás Gyula : A Hajdúsági Iparművek kulturális élete Téglás, Helyet kaptak intézménytörténeti pályamunkák mint. pl. Örvendi Éva : A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium története Hajdúszoboszló, fotó,vagy TeneMária : AHajdúszoboszlói Mezőgazdasági Szakmunkás képző Intézet története. Hajdúszoboszló, fotó. Flasch Dezsőszerkesztésében készült a Siketek és nagyothallók debreceni csoportjának 25 éves története" című munka. Figyelemre méltó darabjai az adattárnak a visszaemlékezések. Ezek között találjuk : Schwarcz Sándor : Háromszáznyolc napig a halál birodalmában és Történetek; versek a haláltáborokról címűírásait. Debrecen, , illetve 410. Törő Gábor volt ágotai számadó csikós visszaemlékezését a pásztoréletro~, a pusztai életről (Püs pökladány, ), továbbá Szabó Miklós mezőgazdasági osztályvezető-helyettes visszaemlékezését adebreceni tsz-szervezésről, a földbirtokrendezésről, bérlőszövetkezetekről, hitelszövetkezetekr ől, az FMSZ, UFOSZ, FÉKOSZ és termelési bizottságok tevékenységéről között (Debrecen, ). FegyveresAntal a derecskei járási tanács volt elnöke ajárások, járási tanácsok, járási hivatalok tevékenységéről készített visszaemlékezést (Derecske, ). A gyűjteményben kaptak helyet a levéltári anyag alapján készített szakdolgozatok, mint pl. Kovács Károly: A munkások gazdasági, szociális és kulturális helyzete a Debreceni Baromfi-feldolgozó Vállalatnál (Debrecen, ) ; DeliZsuzsanna : A nemzeti bizottság megalakulása és tevékenysége 1948 őszéig Biharnagybajom községben (Biharnagybajom, ) ; Szilágyiné Bodnár Erzsébet : A téglási Fekete Könyv (Nyíregyháza, ) ; Ács Erika: Vámospércs története a XVII-XVIII. században (Nyíregyháza, ) ; Nagy Jánosné : Józsa község fejlődése a felszabadulás előtt és a felszabadulás után (Eger, ). Ajándékként kerültek az adattárba különböző tanulmányok, mint pl. Valkó Mihály : Hajdú- Bihar megye közútjainak fejlődése. Debrecen, ; BenkőPéter : A pártok 154

5 agrárpolitikai koncepcióinak és a parasztság politikai orientációjának fő vonalai az 1947-es parlamenti választások idején. Bp., SomlyaiJózsef: A pénzvilág debreceni száz éve Debrecen, KádárLajos :Egy falusi volt kisiparosság életéb ől (Csökmő). Berettyóújfalu, ; Szakácsi János-Szilágyi Imre : A Hortobágy múltja és jövője. Debrecen, ; Szabó Károly : A Hajdúság méhészete. Debrecen, ; Barabás Gyula : A gróf Dégenfeld család története. Téglás, Uő: Bek Pál és családjának története. Téglás, ; Hetey Sándor György : Debrecen sz. kir. város ménesének története 1944-ig. Debrecen, ; Kiss István : Diákkaptár, egy elfelejtett diákmozgalom története. Bp ; Olajos István : Dely Mátyás élete. Polgár, ; SteinbeckAntal:AMagyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége júniusi határozatának agrárpolitikai előzményei. Bp Az adattárban kerültek megőrzésre a más levéltárak anyagából évfordulókra központilag összeállitott kollekciók xeroxmásolatai. Ilyen pl. az 1918-as polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából készített válogatás, vagy a felszabadulás 35. évfordulójára összeállitott dokumentáció. Ezek a másolatok bemutatásra kerülhetnek kiállitásokon, de hasznosíthatók az iskolákban, művelődési otthonokban, üzemekben stb. Találhatók még adattárunkban albumok, melyek fo ként a Művelődési Központ általmeghirdetett várostörténeti vetélkedőkre készültek. Ezek többnyire szöveggel illusztrált képes albumok, melyek bemutatják Debrecen városfejlődését, nagyobb ipari üzemeit, intézményeit, mint pl. Baromfi-feldolgozó Vállalat, Magyar Hűtőipar Debreceni Gyára, Déri Múzeum, Kossuth Egyetem, Fazekas Mihály Gimnázium stb. Vannak közöttük természetesen avidék életét bemutató munkák, pl. Józsa község dicsőségkönyve, Csökmő 30 éve stb. rdekesek és haszonnal forgathatók az újságkivágásokból készült összeállitások. Ilyen pl. Debrecen a sajtó tükrében című gyűjtemény, mely tartalmazza a hazai és külföldi újságokban megjelent Debrecenről szóló értekezéseket, tu dósításokat, vagy emlithetjük az oktatás-népművelés témakörében között Bihar és Hajdú megyei lapokban megjelent cikkeket. Azadattárban kaptak és kapnak helyet a Debrecen város magisztrátusánakjegyzőkönyvéből készült fordítások. A kutató így mentesül a XVI. századi latin szöveg olvasási és feloldási nehézségei alól, a levéltár viszont ezzel egyúttal védi a felbecsülhetetlen értékű eredeti anyagot a rongálódástól. Minden, eddig birtokunkba került adattári anyag leltári nyilvántartásba került. Az anyag áttekinthetőségét és használhatóságát mutatókarton segíti, mely a leltározással egyideju~eg 3 példányban készül, s szerzői, földrajzi és tematikus összeállítás ban áll a kutatók rendelkezésére. Az eddig leltározott anyagból az alábbi tematikai egységek kialakítására került sor : Agrármozgalom Agrártörténet Cigányok Haláltábor Helytörténet Közlekedés Levéltár Múzeum Munkásmozgalom Népművelés Oktatás Pásztorélet Szövetkezetek Tanácsok Úttörőmozgalom Üzemtörténet Vegyes anyagok 155

6 Akarton tartalmazza az anyag szerzőjét, tárgyát, terjedelmét (fólió) és származási helyét, valamint adattárijelzetét. Az adattári anyag kutatási engedély alapjánkutatható. A kutató által kutatni kívánt anyagot őrjegy kitöltésével igényelheti és lehetősé ge van a levéltárban xeroxmásolat készítésére is. Az anyag az ország más levéltáraiba, de indokolt esetben a levéltár székhelyén is kölcsönözhető. Az adattár tízéves fennállása bizonyította szükségességét, mivel sok értékes- de nemlevéltári fondba tartozó- helytörténeti anyag számára biztosított fennmaradást. Forrásul szolgált a kutatók feldolgozásaihoz, bár az anyag kutatottsága eddig elma radt az elvárásoktól. Valószínűnek tartjuk, hogy mivel levéltári segédlet az adattárról nem került publikálásra, az anyag kiesett a kutatók érdeklődési köréből. Kívánatos volna az adattárról a térképkiadványainkhoz hasonló segédlet kiadása, bár erre anyagi lehetőségek tuján a közeljövőben nincs sok remény. A helytörténetírás napjainkban történt visszaesése feltehetően az adattár helytörténeti gy űjteményének gyarapodását is veszélyezteti. Reméljük azonban, hogy gyűjtőmunkánk során és ajándékozás révén további darabokkal növelhetjük adattárunk állományát. The Documentation Department ofcounty Hajdú-Bihar in the Service ofresearchers Mrs. Zoltán Mervó The County Archives were directed by the Town Council in In this connection, besides the professional and scientific tasks, public educational demands were also raised for the Archives.The Decree of Archivesof 1969 No. 27 qualified the Archives as scientific institution for administrative duties and in its execution directive helping the public education works was mentioned as well. During fulfiling the public educational tasks undertaken by our Archives - like the supporting of chronicle writing and development of the Knowledge of Our Country Movement (KOCM) - such kind of papers or dissertations and papers of document value became registered that do not form Archives material in a strict sense but their orderly storage can help local historical research works. Such papers are stored in thedocumentation Department of the Archives. Its functions are as follows : supplementation of the source-basis in the Archives, safe storage of the local historical material and help of researches. Research in the Documentation Department - unlike to the Archives material - is possible for youngsters below 18 years of age (secondary school pupils). In this Documentation Department are deposited copies of the own background material prepared by handwriting, typing or xeroxing, articles prepared on Archives research basis, dissertations and competition essayworks upon invitation by KOCM, manuscripts, albums, newspaper material, useful documents of post-exhibition materials that were presented as Archives editions, etc. The available material of the Documentation Department comprises some 373 items. Author-, geographical- and thematic indices are available for the items. 156 Cóopnurc doxy,ueumannhbtx ~uamepuanoe apxuaa Xaüdy-b'uxapcKOZO xo.mumama e ycnyzax uccnedoeameneű 3onbmaxus Mepeo B 1968 rouy xomxratcxxe apxxabi xoxanx xor pyxoso,gcrbo cosetos. his storo cneuosano, YTO xomümo CxCIjxaJIbxbIX x HayYHbIX 3agaY, apxhbbí JjOJINCHbI 3aHxMa.TbCSI x BOnpOCŰMH HapOJ;- xoro o6pasosaxxx.3axox o6 apxxsax Tk 27, Bb«xeRmxx B 1969 ro,gy, OÓbABHJi apxhbbi HayYHbIMx yvpexc,gexxaiux, KOTOpbIC MOryT xciiojihhtb x yxpabjichycckhc 3a,L[a9x ; HHCTpyKI[H% O xpxmchc- HIiH 3aKOHa CT3Bxna 3a,gaYCIi OKa3aHHC xomox(x B 06x]000pa30B8TCJIbxbIX paóotáx. B XOJ~E BbIIIOJIHCHHA xpxhatbix HaIIIxM apxhbom OŰ II ;COÓpa30B3TCJIbxbIX 3aj[aHHFi - KBK, xaxpxmep, xo~epxcxa coctahnexxa xpoxxx, oxasaxxe xomoxtx xpaeseavecxomy ABxxcexxio x ero

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 1982. ÉVI BESZÁMOLÓJELENTÉSE ÉS 1983. ÉVI PROGRAMJA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 1982. ÉVI BESZÁMOLÓJELENTÉSE ÉS 1983. ÉVI PROGRAMJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 1982. ÉVI BESZÁMOLÓJELENTÉSE ÉS 1983. ÉVI PROGRAMJA Budapest 1983 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 1982. ÉVI BESZÁMOLÓJELENTÉSE ÉS 1983. ÉVI PROGRAMJA

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA

A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI A KÖNYVLAJSTROMTÓL AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZERIG NEMES ERZSÉBET RETTICH BÉLA A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003 márciusában élénk

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

A muzeológiai szakfelügyelet ügyrendje

A muzeológiai szakfelügyelet ügyrendje Visszhang A muzeológiai szakfelügyelet ügyrendje I. A szakfelügyelet a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vonatkozásában a nemzeti kulturális örökség minisztere ágazati szakmai felügyeletében

Részletesebben

Számvetés a végiggondolt teendőkről

Számvetés a végiggondolt teendőkről Okváth Imre Betekintő 2012/3. Számvetés a végiggondolt teendőkről Történettudományi kutatások a Történeti (Hivatalban) Levéltárban 1997 2012 A Történeti Levéltár keretében folyó történettudományi kutatómunkáról

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés

DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió Bevezetés Századunk közepén a már hosszú időre visszatekintő szegénységszociológiai kutatások vonulatából kiemelkedett

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE

AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE A századforduló agrárszocialista mozgalmának történetével foglalkozó munkák többsége a mozgalom szempontjából meghatározó irányzatokat dolgozza

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 8. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása Ez a melléklet a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ szakmai programját mutatja be részletesen.

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

Városunk. Régiségek a határon. Eltûnõ tárgyak, mesterségek. Mi van a kárpit mögött? Budapesti Honismereti Híradó. Europa Nostra díjak A példa ereje

Városunk. Régiségek a határon. Eltûnõ tárgyak, mesterségek. Mi van a kárpit mögött? Budapesti Honismereti Híradó. Europa Nostra díjak A példa ereje Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 3. szám 2002. október Régiségek a határon Mi van a kárpit mögött? A kulturális javak védelmérõl az 1997. évi CXL. törvény, azok kivitelérõl a Ezüst evõkészlet

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város

GyMJV. Győr MeGyei JoGú Város GyMJV Győr MeGyei JoGú Város LeVéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A G ya r o r s z á G levélt á r A i G y ő r MeGyei JoGú váro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Írta Lengyel Eszter

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES

ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES ORVOSI KÖNYVTÁRAK MEDICAL LIBRARIES A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 2015. 12. évf. 1. szám Tartalom KÖSZÖNTŐ... 3 HÍREK... 4 Megjelent Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia

Részletesebben