Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben"

Átírás

1 Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben 1

2 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendőalapító okiratában foglaltakat a szervezeti és működési szabályzat részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény és a 20/2012 ( )EMMI rendelet alapján- e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A szabályzatot az intézmény vezetője készítette el. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség véleményezését követően a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2

3 Tartalomjegyzék Preambulum 1. Általános rendelkezések 1.1. Az intézmény adatai; az SZMSZ célja, feladatai 3-5 oldal 2. Hatályos jogszabályok 6-9 oldal 3. A működés rendje, ügyintézése, a gyermekek, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 10-14oldal 3.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 14 oldal 3.2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 15 oldal 3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája oldal 4. Külső kapcsolatok formája, módja oldal 4.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet, és ellátás rendje oldal 5. Az ünnepek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok oldal 6. A gyermekek felvételének, átvételének eljárásrendje oldal 6.1. A gyermekcsoportok szervezése 41 oldal 6.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 42 oldal 6.3. Az óvodába járás rendszeressége, a gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 42 oldal 3

4 6.4. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések; a fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai 43 oldal 7. Gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje oldal 8. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők szabályai oldal 9. Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések 51 oldal 9.1. Az alkalmazottak munkavégzésének elvárt feltételei 52 oldal 9.2. Az épület kilobogózásának rendje 52 oldal 9.3. Az udvar használati rendje oldal 9.4. A telefonhasználat szabályai 53 oldal 9.5. Számítógép és fénymásoló használatának szabályai 53 oldal 9.6. Dohányzásról szóló rendelkezés 53 oldal 9.7. Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben keletkezett kárért 54 oldal 9.8. A fakultatív hit-és vallásoktatás rendje 54 oldal 9.9. Hivatali titok megőrzése 55 oldal Záró rendelkezések 56 oldal Záradék 57oldal Nyilatkozat a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 58 oldal Mellékletek 59 oldal Adatszolgáltatás, adatkezelés rendje oldal Záró rendelkezések 66 oldal 4

5 I. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A köznevelési intézmény működésének, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25 foglalt felhatalmazás alapján történik. A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat kialakított célés feladatrendszerek, tevékenység- csoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya: A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező szabályzat az i utasítások betartása az intézmény valamennyi dolgozójára, alkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiterjedési köre: az óvodába járó gyermekek közössége; a gyermekek szülei, törvényes képviselői; a nevelőtestület; az intézményvezető, vezető helyettes; a nevelő - oktató munkát segítők; egyéb munkakörben dolgozók. 5

6 Az SZMSZ felülvizsgálat rendje Felülvizsgálata: jogszabályi és egyébváltozások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. Módosítása: törvényi változás esetén, feladatváltozás esetén, nevelőtestület 2/3 többségi kezdeményezése alapján. Írásbeli előterjesztés, nevelőtestületnek, óvodavezetésnek. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 2O/2O12. (Vlli.31.) EMMI rendelete a köznevelési tv. végrehajtásáról 368/2O1 1.(Xll.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete II. Az Alapító Okiratban foglaltak részletezése 1. Az intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda 2. Az intézmény feladat ellátási helye: 2433 Sárosd, Szabadság tér OM azonosítója: Alapító szerv neve és címe: 6

7 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 5. A fenntartó szerv neve és címe: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 6. Az irányító szerv neve és címe: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 7. Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, Baptista Szeretetszolgálat intézménye 8. Az intézmény besorolása: Önállóan működő intézmény. A vonatkozó szabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Baptista Szeretetszolgálat gazdálkodási osztálya látja el. 9. Az intézmény működési köre: Sárosd és vonzáskörzete 10. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik 11. Az intézményvezető kinevezési (megbízási) rendje Az intézmény vezetőjét a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke nevezi ki. Ennek rendjét és módját a Nemzeti Köznevelési Törvény 68 határozza meg. 12. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az intézményvezető képviseli 13. Az intézmény típusa: óvoda 14. Az óvodai csoportok száma: 5 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő 7

8 15. Az intézmény alaptevékenységei: A Nkt szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény 15.2 Az intézmény köznevelési feladatai: a, Óvodai nevelés b, A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek Az intézmény szakágazati besorolása óvodai nevelés, ellátás 15.4 Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Kiegészítő tevékenység: Óvodai intézményi étkezés (az óvodai étkeztetés feladat ellátási szerződés alapján működik) Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Óvodáztatási támogatás Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 1.,Sárosd Község Önkormányzata a Fenntartó óvodai nevelési feladatai teljesítése érdekében a kizárólagos tulajdonában álló Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája elhelyezésére 8

9 szolgáló ingatlanokat a nemzeti vagyonról szóló évi évi CXCVI.V.11. (13) bekezdése alapján a közfeladat ellátása céljából térítésmentesen a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy használatba adta: a 2433 Sárosd, Szabadság tér 6. sz. alatti 61. hrsz.-ú, sz. ingatlant a sárosdi óvodáskorú gyermekek nevelésére. 2.,Sárosd Község Önkormányzata az 1. pontban megjelölt Ingatlanokban lévő valamennyi felszerelés, berendezés és ingóság térítésmentes használatát biztosítja. Hosszú bélyegző: Körbélyegző: Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztású dolgozók jogosultak: ; -helyettes; óvodatitkár. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Az óvoda pecsétjét lemez szekrényben kell őrizni, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 9

10 III. Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája, működési rendszere A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott köznevelési intézmények célja A közösségi értékek nevelés általi közvetítése kiemelten keresztyén elkötelezettségre a hazáért és a nemzetért való felelősségre, az egyetemes emberi értékek, e tudás tiszteletére. A nevelés önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekedjen. A másik ember elfogadása, támogatása az egyén épülését is szolgálja. A gyermekek szellemi fejlődésével egységben támogassa a testi és lelki épülését egyaránt. A baptista hitvallásunk szerint: A hit egyrészt ismeret, amely által igaznak tartjuk Isten kijelentéseit, akár képesek vagyunk felfogni azokat, akár nem, másrészt erős bizalom mennyei Atyánkban. Az igazi hit bizonyítékai a jó cselekedetek, amelyek nélkül a hit halott önmagában. A baptista tanulókat az egyház hitvalló tagjává, a más felekezetűeket pedig a keresztyén és az egyetemes értékek megbecsülésére nevelje, a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával. 1. Az intézmény vezetője 10

11 A köznevelési intézmény vezetője a köznevelési törvény előírása szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési- oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 11

12 SZERVEZETI STRUKTÚRA Baptista Szeretetszolgálat Pedagógiai Intézet Baptista Szeretetszolgálat Fenntartó Sárosd Napraforgó M. M. Óvoda Intézmény vezető Polgármester Önkormányzati Hivatal Sárosd Óvodatitkár óvodapedagógusok Óvodavezető helyettes dajkák karbantartó mosónő 12

13 pedagógiai asszisztens Engedélyezett álláshelyek száma: 22 Munkakörök Munkakörökben foglalkoztatható létszám megjegyzés/teljes vagy részmunkaidős intézményvezető 1 fő teljes intézményvezető 1 fő teljes helyettes óvodapedagógus 11 fő teljes óvodatitkár 1 fő teljes pedagógiai asszisztens 1 fő teljes dajka 6 fő teljes karbantartó 1 fő teljes (határozott idejű) takarító 1 fő teljes( határozott idejű) Munkakörök helyettesítési rendje: Munkakör megnevezése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógus Óvodatitkár Dajka Helyettesíti Óvodavezető helyettes, SZMSZ-ben meghatározott személy Óvodavezető, SZMSZ-ben meghatározott személy Elsősorban az azonos csoportban dolgozó óvodapedagógus Óvodavezető, helyettes Takarítónő 13

14 Takarítónő Karbantartó Dajka Dajka, takarítónő A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján szakszerű és törvényes működés célszerű, takarékos gazdálkodás pénzügyi, gazdálkodási feladatok gyermek, ifjúságvédelem gyermekbalesetek megelőzése egészségügyi vizsgálatok megszervezése Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai program végrehajtása, értékelése Feladatot ellátó vezető intézményvezető intézményvezető helyettes Egyéb helyettes intézményvezető helyettes helyettes helyettes intézményvezető helyettes helyettes helyettes, értékelési team Megjegyzés a kiadványozáshoz folyamatos 4héten túli tartós hiányzás esetén 2héten túli tartós hiányzás esetén 2héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése folyamatos folyamatos folyamatos óvodapedagógusok óvodapedagógusok folyamatos 14

15 Éves munkaterv elkészítése és értékelése Beiskolázási feladatok lebonyolítása Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Álláshelyek betöltése, kinevezés határozott időre Álláshelyek betöltése, kinevezés határozatlan időre helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes Megbízatások helyettes Munkavállaló kártérítésével helyettes kapcsolatos intézkedés Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése Szabadságok tervezése, ütemezése helyettes helyettes helyettes 4héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2héten túli tartós hiányzás esetén 2héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos Szünetek alatti folyamatos 15

16 ügyelet biztosítása Munkarend szervezése, ellenőrzése Tanügy igazgatási feladatok Kapcsolattartás a szülői közösséggel, egyéb partnerrel Szabályzatok, dokumentumok Csoportok adminisztratív teendőinek ellenőrzése Tűz és munkavédelmi előírások betartása Leltározás, selejtezés Épület és vagyontárgyak védelme Intézmény képviselete Gyermekek részvételének biztosítása a település rendezvényein helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos A kiadmányozási jogkör gyakorlása, Jogkörök - Az óvoda nevében aláírási joga az nek van. A pénzügyi Kötelezettség vállalása kivételével egyedül ír alá. 16

17 - Akadályoztatása esetén az -helyettesnek van aláírási joga. - Amennyiben nem kiadmányozásra jogosult az aláíró h megjelölést kell alkalmazni. IV. A nevelési oktatási intézményre vonatkozó szabályok Az intézmény működési rendje Gyermekek fogadásának rendje (nyitva tartás) 1. Az óvoda nyitva tartása - A nevelési év a tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. - Az óvoda nyitvatartási rendjét a fenntartó és a nevelési év rendje határozza meg. - Az óvoda ötnapos heti munkarendben működik hétfőtől péntekig 6:30 16:30 (10óra) óráig tart nyitva. - Amennyiben a fenntartó eltérő nyitva tartást rendel el, a szülők 2 hónappal előbb írásban értesítést kapnak. - Az óvoda nyitvatartási ideje alatt vagy az vagy a helyettese köteles az intézményben tartózkodni. Elfoglaltságaikat két nappal előre egyeztetik. - Az óvoda nyitása, zárásának rendje - az óvodát a kijelölt dajka és óvónő nyitja 6:30 órakor és zárja 16:30 órakor. A gyermekek érkezése, távozása az óvodából 17

18 - Beérkezés 6:30 órától 8:30 óráig tart. Szülői kérésre ettől el lehet térni. - A szülő átöltöztetve adja át a gyermeket a csoportszobában lévő óvónőnek, dajkának. - A csoportvezető óvodapedagógusok a csoport napirendjét a csoportnaplóban rögzítik. - A gyermekek elvitele 15:00 órától folyamatosan történik legkésőbb 16:30 óráig. - A szülő kérésére ettől el lehet térni, de figyelemmel kell lenni az étkezési és pihenő időre. - A gyermekek egészséges nevelése érdekében a foglalkozásokat lehetőség szerint tavaszi és nyári időben az udvaron kell megszervezni. - A gyermekek levegőztetését naponta biztosítani kell az évszaktól függetlenül is az időjárásnak megfelelően. - A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. A szünetek rendje. - A fenntartó intézkedése szerint szünetel az óvoda működése a nyári időszakban. - Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról - egy nevelési évben 5 napnál több nem lehet - legalább 7 nappal a zárva tartás előtt értesíteni kell a szülőket. - A nevelés nélküli munkanapokon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje 1. Az Benntartózkodási rend: hétfő-péntek: 8:00-16:00 18

19 2. Az -helyettes Benntartózkodási rend: páratlan héten hétfő-csütörtökig 7:00 13:30 Péntek: 7:00 13:00 páros héten hétfő-csütörtökig 10:00-16:30 Péntek: 11:00-16:00 Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia. A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 3. Az ügyintézés 8:00 16:00-ig történik. 4.A pedagógusok és nevelő munkát segítők munkarendje Az óvodapedagógusok munkaideje heti 5 nap, heti váltásban, a Köznevelési Törvény szerinti kötelező órából áll. A munkaidő kezdete előtt 5 perccel köteles beérkezni az intézménybe, amennyiben ezt nem tartja be írásbeli figyelmeztetést von maga után. Munkakezdéskor a csoportban ápoltan, átöltözve kell megjelenni! A 40 órás munkaidőt a kötelező órák és a munkaköri leírásban közölt elfoglaltságok töltik ki. Az óvodapedagógusok a gyermekcsoportban töltendő munkaideje 32 óra, 4óra szakmai feladatokra való felkészülés, valamint belső helyettesítés. Erről minden óvónő munkaidő nyilvántartást vezet. Az intézményben tartózkodás ideje 36 óra. 2. A vezetők közti feladat megosztása 2.1 Az : Az óvoda élén az áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Egyszemélyes felelős vezetőként képviseli az óvodát, irányítja az óvoda egész tevékenységét, gyakorolja az óvoda közalkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat. 19

20 Az felel: Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, A takarékos gazdálkodásért, A pedagógiai munkáért, Az óvoda ellenőrzési, A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, A gyermekbalesetek megelőzéséért, A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, Az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett, A nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, Jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; Az feladatai: Az feladatkörébe tartozik különösen: A nevelőtestület vezetése, A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése, Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-gazdasági feladatokban, való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti közreműködés, Szülői szervezetekkel való együttműködés, A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 20

21 A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése (fogadóórák) A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt igénylik, A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja; kizárólagos jogkörébe tartozik: A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, A kötelezettségvállalás, A kiadványozás (aláírás), A fenntartó előtti képviselet; Közvetlenül irányítja az helyettest, az óvodatitkárt és az egyéb alkalmazottakat. 2.2 Az helyettes: 21

22 Vezető tevékenységét az közvetlen irányítása mellett végzi, az akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenységek irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák és az udvaros munkáját. Az helyettes felel: A házi továbbképzések megszervezéséért, A tehetség műhelyek működésének segítéséért, A szülői közösség működésének segítéséért A helyettesítési beosztás elkészítéséért, A helyettesítési és hiányzási nyilvántartás adminisztrációs vezetéséért. Az helyettes feladatai: - Az távollétében teljes felelősséggel tartozik az óvoda zavartalan működéséért. - Az i jogosultságokat az alábbiak kivételével gyakorolhatja: Kötelezettségvállalás; Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. - A munkáltatói jogok közül az alábbiakat nem gyakorolhatja az -helyettes, kivéve az tartós távolléte esetén. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése; Kártérítési eljárás elrendelése, határozat kiadása; Illetmény, anyagi juttatások megállapítása; Fizetés nélküli szabadság engedélyezése; Tanulmányi szerződés megkötése. - Az vel való munkamegosztás alapján: Részt vesz a nevelőmunka belső ellenőrzésében a munkatervben meghatározottak szerint; Ellátja a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő munkáltatói adminisztrációs tevékenységet; Vezeti az óvoda vezetésével kapcsolatos nyilvántartásokat és végzi a vonatkozó adminisztrációs munkát; Részt vesz az óvodai ünnepségek, rendezvények szervezésében. 22

23 - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az megbízza. 3. A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az intézményvezető vezetői megbízásának azonnali megszűnése, megszüntetése esetén (lemondás, megbízás visszavonása, vezető elhalálozása), a fenntartó vezetői megbízásra vonatkozó új intézkedéséig a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettes teljes körűen látja el. A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezetőhelyettesi feladatokat ellássák. Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia. Az tartós távolléte esetén a fenntartóval való egyeztetés után a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek minősül az 15 munkanapot meghaladó hiányzás. Az előre tervezhető esetben a hiányzás 5. napjától a helyettes 10 kötelező órában látja el a vezető feladatait. A csoportja ellátásáról túlóra elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. Az intézményvezető-helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az illetve a kijelölt óvodapedagógusnak kell ellátnia. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások A helyettesítő kivéve a tartós távollét esetén szükséges helyettesítést - olyan azonnali döntést igénylő ügyekben járhat el, melyek a zökkenőmentes működés biztosítására gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott (baleset megelőzés, kárelhárítás, betegség - hiányzás esetén helyettesítés megszervezése, adatszolgáltatás A helyettesítés során a helyettesítő a jogszabály rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rend szerint történik egyes vezetői feladatok ellátása Az és helyettese kivételes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés a SZMSZ-ben megjelölt óvodapedagógus feladata. Az 23

24 a szükségessé váló vezetői helyettesítési feladatokra az óvodában működő óvodapedagógusnak is adhat megbízást, írásban. 4. A szervezeti egységek és a vezetők közti kapcsolattartás helyettes óvodapedagógusok képviselője technikai dolgozók képviselője óvodatitkár A vezetési szervezési az ügyekben havonkénti rendszerességgel, valamint szükség szerint az intézmény dolgozóinak képviselői megbeszélést tartanak.. Javaslataikkal, véleményükkel segítik az munkáját. A nevelőtestület Tagjai: Az óvoda gazdálkodását érintő ügyekben meghívott óvodatitkár A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő, valamint a nevelőmunkát segítő felsőfokú végzettségű közalkalmazottja. - A nevelőtestületnek a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési, véleményezési és javaslattételi joga van. - A nevelőtestületet az hívja össze és vezeti a munkatervben meghatározott napirenddel és időponttal. A nevelőtestületi értekezleten való részvétel kötelező. - A nevelőtestület rendes értekezletei a nevelési évet nyitó- és záró értekezlet valamint a nevelési értekezletek. A nevelési évet nyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti a nevelőtestület tagjai 1/3-ának aláírásával, valamint az ok és cél megjelölésével. Az értekezletet a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. - A nevelőtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: A nevelőtestületi értekezletet az óvoda vezetője készíti elő. 24

25 A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a Pedagógiai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a házirendet, a munkatervet, az óvodai munkára vonatkozó átfogó elemzést, a nevelőmunka belső ellenőrzésére vonatkozó összefoglaló értékelést. Az írásos előterjesztést az óvoda vezetője a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 8 nappal korábban a nevelői tájékoztató táblán kifüggeszti. A nevelőtestületi értekezletvonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az, akadályoztatása esetén az -helyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. A nevelőtestület határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak egyel több mint 50%-a jelen van. Kétharmados jelenlét szükséges a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a munkaterv, a Házirend elfogadásához. A nevelőtestület - ha jogszabály másként nem rendelkezik - határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az szavazata dönt. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozva kell nyilvántartani. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 5 munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatatok átruházására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület hatáskört és jogkört nem ruház át. - Alkalmazotti közösség Az óvodai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból áll. 25

26 Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens, dajkák, az óvodatitkár és a kisegítő-dolgozók együttműködését. A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. - Gyermekek közössége A gyermekek, gyermekközösségek érdekeinek képviseletét az és a csoportos óvónők látják el. Az óvodás gyermekek a köznevelési törvényben megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. Az k és az óvónők tájékoztatják a gyermeket az óvodai élet egészéről, és válaszolniuk kell a gyermekek által felvetett kérdésekre. - Szülői Közösség - A szülők a jogszabályban továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogaik és kötelezettségeik teljesítése érdekében szervezetet hozhatnak létre. - Az eredményes nevelőmunka érdekében a szülők és a nevelők összhangban tevékenykednek. - A szülői közösség az általa elfogadott szabályok szerint működik. - Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály a szülői munkaközösségnek véleményezési jogot biztosít. A kialakított véleményt az kéri meg az írásos anyag átadásával. A szülői közösség részére biztosított jogok: A szülői közösség véleményezési jogot gyakorol: A Szervezeti és Működési Szabályzatnak A gyermeke fogadását, A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módját, Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben A házirend megállapításában, A szülőket anyagilag is érintő ügyekben, A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, A munkatervnek a szülőket is érintő részében. 26

27 - A szülői közösség vezetőjét a nevelőtestületi értekezlet szülőket is érintő napirendjéhez meg kell hívni. - A szülők tájékozódási lehetőségei a pedagógiai programról: Nevelőtestületi értekezleten Összevont értekezleten, melyen csoportonként 1-2 szülő vesz részt, évente két vagy három alkalommal. - A szülői közösség kiemelt feladata: Javaslatot tegyen az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját (a gyermekek 75%-át) érintő kérdésekben. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését. 5. Szervezeti egységek egymás közti kapcsolattartása nyíltnapok kézműves délutánok fogadóórák nyilvános ünnepélyek családlátogatás 6. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával: A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodában más személy csak kizárólag engedéllyel tartózkodhat. Az óvoda főbejárat 9:00-tól 12:00-ig, valamint 12:30-tól 14:30-ig zárva van, ez idő alatt kérjük csengessenek! Az intézkedés az értékeink megvédése érdekében történt. A belépőket az először észlelő dolgozó az óvodatitkárhoz vagy a vezetőhöz kíséri. Az óvodatitkár feladatkörét maghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az nek jelentik be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az vel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az engedélyezi. 27

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalom I. rész A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola közössége 2011... Átdolgozta, jóváhagyásra felterjesztette:

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 034293 Intézmény fenntartója: Kisközösség Alapítvány Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 12. SZMSZ-t készítette: óvodavezető

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben