Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben"

Átírás

1 Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Nem jeleníthető meg a csatolt kép. Lehet, hogy a fájlt áthelyezték, átnevezték vagy törölték. Győződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és helyre mutat. Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetben 1

2 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendőalapító okiratában foglaltakat a szervezeti és működési szabályzat részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény és a 20/2012 ( )EMMI rendelet alapján- e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A szabályzatot az intézmény vezetője készítette el. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség véleményezését követően a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 2

3 Tartalomjegyzék Preambulum 1. Általános rendelkezések 1.1. Az intézmény adatai; az SZMSZ célja, feladatai 3-5 oldal 2. Hatályos jogszabályok 6-9 oldal 3. A működés rendje, ügyintézése, a gyermekek, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 10-14oldal 3.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 14 oldal 3.2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 15 oldal 3.3. A vezetők közötti feladatmegosztás, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája oldal 4. Külső kapcsolatok formája, módja oldal 4.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet, és ellátás rendje oldal 5. Az ünnepek, megemlékezések rendje, hagyományápolással kapcsolatos feladatok oldal 6. A gyermekek felvételének, átvételének eljárásrendje oldal 6.1. A gyermekcsoportok szervezése 41 oldal 6.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 42 oldal 6.3. Az óvodába járás rendszeressége, a gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 42 oldal 3

4 6.4. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések; a fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai 43 oldal 7. Gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje oldal 8. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők szabályai oldal 9. Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések 51 oldal 9.1. Az alkalmazottak munkavégzésének elvárt feltételei 52 oldal 9.2. Az épület kilobogózásának rendje 52 oldal 9.3. Az udvar használati rendje oldal 9.4. A telefonhasználat szabályai 53 oldal 9.5. Számítógép és fénymásoló használatának szabályai 53 oldal 9.6. Dohányzásról szóló rendelkezés 53 oldal 9.7. Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben keletkezett kárért 54 oldal 9.8. A fakultatív hit-és vallásoktatás rendje 54 oldal 9.9. Hivatali titok megőrzése 55 oldal Záró rendelkezések 56 oldal Záradék 57oldal Nyilatkozat a szabályzatban foglaltak tudomásul vételéről 58 oldal Mellékletek 59 oldal Adatszolgáltatás, adatkezelés rendje oldal Záró rendelkezések 66 oldal 4

5 I. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A köznevelési intézmény működésének, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25 foglalt felhatalmazás alapján történik. A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat kialakított célés feladatrendszerek, tevékenység- csoportok és folyamatok összehangolt működését, és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya: A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező szabályzat az i utasítások betartása az intézmény valamennyi dolgozójára, alkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiterjedési köre: az óvodába járó gyermekek közössége; a gyermekek szülei, törvényes képviselői; a nevelőtestület; az intézményvezető, vezető helyettes; a nevelő - oktató munkát segítők; egyéb munkakörben dolgozók. 5

6 Az SZMSZ felülvizsgálat rendje Felülvizsgálata: jogszabályi és egyébváltozások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. Módosítása: törvényi változás esetén, feladatváltozás esetén, nevelőtestület 2/3 többségi kezdeményezése alapján. Írásbeli előterjesztés, nevelőtestületnek, óvodavezetésnek. Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok: a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 2O/2O12. (Vlli.31.) EMMI rendelete a köznevelési tv. végrehajtásáról 368/2O1 1.(Xll.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 22/2013. (III.22.) EMMI rendelete II. Az Alapító Okiratban foglaltak részletezése 1. Az intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvoda 2. Az intézmény feladat ellátási helye: 2433 Sárosd, Szabadság tér OM azonosítója: Alapító szerv neve és címe: 6

7 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 5. A fenntartó szerv neve és címe: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 6. Az irányító szerv neve és címe: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/B 7. Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, Baptista Szeretetszolgálat intézménye 8. Az intézmény besorolása: Önállóan működő intézmény. A vonatkozó szabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Baptista Szeretetszolgálat gazdálkodási osztálya látja el. 9. Az intézmény működési köre: Sárosd és vonzáskörzete 10. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti és polgári jogviszonyban történik 11. Az intézményvezető kinevezési (megbízási) rendje Az intézmény vezetőjét a Baptista Szeretetszolgálat Elnöke nevezi ki. Ennek rendjét és módját a Nemzeti Köznevelési Törvény 68 határozza meg. 12. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az intézményvezető képviseli 13. Az intézmény típusa: óvoda 14. Az óvodai csoportok száma: 5 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő 7

8 15. Az intézmény alaptevékenységei: A Nkt szerint köznevelési feladatot ellátó intézmény 15.2 Az intézmény köznevelési feladatai: a, Óvodai nevelés b, A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek Az intézmény szakágazati besorolása óvodai nevelés, ellátás 15.4 Az intézmény szakfeladat szerinti tevékenysége: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Kiegészítő tevékenység: Óvodai intézményi étkezés (az óvodai étkeztetés feladat ellátási szerződés alapján működik) Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Óvodáztatási támogatás Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 16. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 1.,Sárosd Község Önkormányzata a Fenntartó óvodai nevelési feladatai teljesítése érdekében a kizárólagos tulajdonában álló Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája elhelyezésére 8

9 szolgáló ingatlanokat a nemzeti vagyonról szóló évi évi CXCVI.V.11. (13) bekezdése alapján a közfeladat ellátása céljából térítésmentesen a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy használatba adta: a 2433 Sárosd, Szabadság tér 6. sz. alatti 61. hrsz.-ú, sz. ingatlant a sárosdi óvodáskorú gyermekek nevelésére. 2.,Sárosd Község Önkormányzata az 1. pontban megjelölt Ingatlanokban lévő valamennyi felszerelés, berendezés és ingóság térítésmentes használatát biztosítja. Hosszú bélyegző: Körbélyegző: Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztású dolgozók jogosultak: ; -helyettes; óvodatitkár. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Az óvoda pecsétjét lemez szekrényben kell őrizni, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 9

10 III. Az intézmény szervezeti felépítése, struktúrája, működési rendszere A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott köznevelési intézmények célja A közösségi értékek nevelés általi közvetítése kiemelten keresztyén elkötelezettségre a hazáért és a nemzetért való felelősségre, az egyetemes emberi értékek, e tudás tiszteletére. A nevelés önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekedjen. A másik ember elfogadása, támogatása az egyén épülését is szolgálja. A gyermekek szellemi fejlődésével egységben támogassa a testi és lelki épülését egyaránt. A baptista hitvallásunk szerint: A hit egyrészt ismeret, amely által igaznak tartjuk Isten kijelentéseit, akár képesek vagyunk felfogni azokat, akár nem, másrészt erős bizalom mennyei Atyánkban. Az igazi hit bizonyítékai a jó cselekedetek, amelyek nélkül a hit halott önmagában. A baptista tanulókat az egyház hitvalló tagjává, a más felekezetűeket pedig a keresztyén és az egyetemes értékek megbecsülésére nevelje, a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával. 1. Az intézmény vezetője 10

11 A köznevelési intézmény vezetője a köznevelési törvény előírása szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési- oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 11

12 SZERVEZETI STRUKTÚRA Baptista Szeretetszolgálat Pedagógiai Intézet Baptista Szeretetszolgálat Fenntartó Sárosd Napraforgó M. M. Óvoda Intézmény vezető Polgármester Önkormányzati Hivatal Sárosd Óvodatitkár óvodapedagógusok Óvodavezető helyettes dajkák karbantartó mosónő 12

13 pedagógiai asszisztens Engedélyezett álláshelyek száma: 22 Munkakörök Munkakörökben foglalkoztatható létszám megjegyzés/teljes vagy részmunkaidős intézményvezető 1 fő teljes intézményvezető 1 fő teljes helyettes óvodapedagógus 11 fő teljes óvodatitkár 1 fő teljes pedagógiai asszisztens 1 fő teljes dajka 6 fő teljes karbantartó 1 fő teljes (határozott idejű) takarító 1 fő teljes( határozott idejű) Munkakörök helyettesítési rendje: Munkakör megnevezése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógus Óvodatitkár Dajka Helyettesíti Óvodavezető helyettes, SZMSZ-ben meghatározott személy Óvodavezető, SZMSZ-ben meghatározott személy Elsősorban az azonos csoportban dolgozó óvodapedagógus Óvodavezető, helyettes Takarítónő 13

14 Takarítónő Karbantartó Dajka Dajka, takarítónő A vezetők közötti feladatmegosztás, kiadmányozás és képviselet Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján szakszerű és törvényes működés célszerű, takarékos gazdálkodás pénzügyi, gazdálkodási feladatok gyermek, ifjúságvédelem gyermekbalesetek megelőzése egészségügyi vizsgálatok megszervezése Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai program végrehajtása, értékelése Feladatot ellátó vezető intézményvezető intézményvezető helyettes Egyéb helyettes intézményvezető helyettes helyettes helyettes intézményvezető helyettes helyettes helyettes, értékelési team Megjegyzés a kiadványozáshoz folyamatos 4héten túli tartós hiányzás esetén 2héten túli tartós hiányzás esetén 2héten túli tartós hiányzás esetén, kivétel az azonnali intézkedést kívánó veszélyeztetettség felmerülése folyamatos folyamatos folyamatos óvodapedagógusok óvodapedagógusok folyamatos 14

15 Éves munkaterv elkészítése és értékelése Beiskolázási feladatok lebonyolítása Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Álláshelyek betöltése, kinevezés határozott időre Álláshelyek betöltése, kinevezés határozatlan időre helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes Megbízatások helyettes Munkavállaló kártérítésével helyettes kapcsolatos intézkedés Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése Szabadságok tervezése, ütemezése helyettes helyettes helyettes 4héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2héten túli tartós hiányzás esetén 2héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén 4héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos 2héten túli tartós hiányzás esetén folyamatos Szünetek alatti folyamatos 15

16 ügyelet biztosítása Munkarend szervezése, ellenőrzése Tanügy igazgatási feladatok Kapcsolattartás a szülői közösséggel, egyéb partnerrel Szabályzatok, dokumentumok Csoportok adminisztratív teendőinek ellenőrzése Tűz és munkavédelmi előírások betartása Leltározás, selejtezés Épület és vagyontárgyak védelme Intézmény képviselete Gyermekek részvételének biztosítása a település rendezvényein helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes helyettes folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos A kiadmányozási jogkör gyakorlása, Jogkörök - Az óvoda nevében aláírási joga az nek van. A pénzügyi Kötelezettség vállalása kivételével egyedül ír alá. 16

17 - Akadályoztatása esetén az -helyettesnek van aláírási joga. - Amennyiben nem kiadmányozásra jogosult az aláíró h megjelölést kell alkalmazni. IV. A nevelési oktatási intézményre vonatkozó szabályok Az intézmény működési rendje Gyermekek fogadásának rendje (nyitva tartás) 1. Az óvoda nyitva tartása - A nevelési év a tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. - Az óvoda nyitvatartási rendjét a fenntartó és a nevelési év rendje határozza meg. - Az óvoda ötnapos heti munkarendben működik hétfőtől péntekig 6:30 16:30 (10óra) óráig tart nyitva. - Amennyiben a fenntartó eltérő nyitva tartást rendel el, a szülők 2 hónappal előbb írásban értesítést kapnak. - Az óvoda nyitvatartási ideje alatt vagy az vagy a helyettese köteles az intézményben tartózkodni. Elfoglaltságaikat két nappal előre egyeztetik. - Az óvoda nyitása, zárásának rendje - az óvodát a kijelölt dajka és óvónő nyitja 6:30 órakor és zárja 16:30 órakor. A gyermekek érkezése, távozása az óvodából 17

18 - Beérkezés 6:30 órától 8:30 óráig tart. Szülői kérésre ettől el lehet térni. - A szülő átöltöztetve adja át a gyermeket a csoportszobában lévő óvónőnek, dajkának. - A csoportvezető óvodapedagógusok a csoport napirendjét a csoportnaplóban rögzítik. - A gyermekek elvitele 15:00 órától folyamatosan történik legkésőbb 16:30 óráig. - A szülő kérésére ettől el lehet térni, de figyelemmel kell lenni az étkezési és pihenő időre. - A gyermekek egészséges nevelése érdekében a foglalkozásokat lehetőség szerint tavaszi és nyári időben az udvaron kell megszervezni. - A gyermekek levegőztetését naponta biztosítani kell az évszaktól függetlenül is az időjárásnak megfelelően. - A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. A szünetek rendje. - A fenntartó intézkedése szerint szünetel az óvoda működése a nyári időszakban. - Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról - egy nevelési évben 5 napnál több nem lehet - legalább 7 nappal a zárva tartás előtt értesíteni kell a szülőket. - A nevelés nélküli munkanapokon - szükség esetén - gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje 1. Az Benntartózkodási rend: hétfő-péntek: 8:00-16:00 18

19 2. Az -helyettes Benntartózkodási rend: páratlan héten hétfő-csütörtökig 7:00 13:30 Péntek: 7:00 13:00 páros héten hétfő-csütörtökig 10:00-16:30 Péntek: 11:00-16:00 Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia. A helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 3. Az ügyintézés 8:00 16:00-ig történik. 4.A pedagógusok és nevelő munkát segítők munkarendje Az óvodapedagógusok munkaideje heti 5 nap, heti váltásban, a Köznevelési Törvény szerinti kötelező órából áll. A munkaidő kezdete előtt 5 perccel köteles beérkezni az intézménybe, amennyiben ezt nem tartja be írásbeli figyelmeztetést von maga után. Munkakezdéskor a csoportban ápoltan, átöltözve kell megjelenni! A 40 órás munkaidőt a kötelező órák és a munkaköri leírásban közölt elfoglaltságok töltik ki. Az óvodapedagógusok a gyermekcsoportban töltendő munkaideje 32 óra, 4óra szakmai feladatokra való felkészülés, valamint belső helyettesítés. Erről minden óvónő munkaidő nyilvántartást vezet. Az intézményben tartózkodás ideje 36 óra. 2. A vezetők közti feladat megosztása 2.1 Az : Az óvoda élén az áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Egyszemélyes felelős vezetőként képviseli az óvodát, irányítja az óvoda egész tevékenységét, gyakorolja az óvoda közalkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat. 19

20 Az felel: Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, A takarékos gazdálkodásért, A pedagógiai munkáért, Az óvoda ellenőrzési, A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, A gyermekbalesetek megelőzéséért, A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, A pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért. A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért, A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért, Az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett, A nem dohányzók védelmére előírt feltételek biztosításáért, Jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért; Az feladatai: Az feladatkörébe tartozik különösen: A nevelőtestület vezetése, A nevelőmunka irányítása és ellenőrzése, A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és ellenőrzése, Az óvoda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a pénzügyi-gazdasági feladatokban, való megállapodásban rögzített munkamegosztás szerinti közreműködés, Szülői szervezetekkel való együttműködés, A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése, 20

21 A gyermekvédelmi munka irányítása, a szülők tájékoztatása a nevelési év kezdetekor, hogy gyermekvédelmi ügyekben kit, mikor és hol kereshetnek meg, A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, A gyermek fejlődésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése (fogadóórák) A gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt igénylik, A szülők írásbeli nyilatkozatának beszerzése minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, Az óvodai jelentkezés idejének és módjának nyilvánosságra hozatala a fenntartó által meghatározottak szerint, a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal, Az igazgatási feladatok ellátása, így különösen: az óvodába felvett gyermekek nyilvántartása, az illetékes jegyző értesítése, ha olyan gyermeket vett fel, vett át, akinek lakóhelye nem az óvoda székhelyén van, a gyámhatóság értesítése, ha a felvételt a gyámhatóság kezdeményezte, a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatos igazolások kiadása, jogszabály szerinti javaslatok megtétele, a szülők értesítése az óvoda nyári zárva tartásáról, a nevelés nélküli munkanapokról, a felvétellel, átvétellel, az óvodai elhelyezés megszűnésével kapcsolatos döntésekről, az igazolatlan mulasztás következményeiről, a nyilvántartásból való törlésről, továbbá minden olyan intézkedésről, amire az értesítést jogszabály előírja; kizárólagos jogkörébe tartozik: A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, A kötelezettségvállalás, A kiadványozás (aláírás), A fenntartó előtti képviselet; Közvetlenül irányítja az helyettest, az óvodatitkárt és az egyéb alkalmazottakat. 2.2 Az helyettes: 21

22 Vezető tevékenységét az közvetlen irányítása mellett végzi, az akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenységek irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák és az udvaros munkáját. Az helyettes felel: A házi továbbképzések megszervezéséért, A tehetség műhelyek működésének segítéséért, A szülői közösség működésének segítéséért A helyettesítési beosztás elkészítéséért, A helyettesítési és hiányzási nyilvántartás adminisztrációs vezetéséért. Az helyettes feladatai: - Az távollétében teljes felelősséggel tartozik az óvoda zavartalan működéséért. - Az i jogosultságokat az alábbiak kivételével gyakorolhatja: Kötelezettségvállalás; Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. - A munkáltatói jogok közül az alábbiakat nem gyakorolhatja az -helyettes, kivéve az tartós távolléte esetén. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése; Kártérítési eljárás elrendelése, határozat kiadása; Illetmény, anyagi juttatások megállapítása; Fizetés nélküli szabadság engedélyezése; Tanulmányi szerződés megkötése. - Az vel való munkamegosztás alapján: Részt vesz a nevelőmunka belső ellenőrzésében a munkatervben meghatározottak szerint; Ellátja a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő munkáltatói adminisztrációs tevékenységet; Vezeti az óvoda vezetésével kapcsolatos nyilvántartásokat és végzi a vonatkozó adminisztrációs munkát; Részt vesz az óvodai ünnepségek, rendezvények szervezésében. 22

23 - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az megbízza. 3. A vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje: Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az intézményvezető vezetői megbízásának azonnali megszűnése, megszüntetése esetén (lemondás, megbízás visszavonása, vezető elhalálozása), a fenntartó vezetői megbízásra vonatkozó új intézkedéséig a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettes teljes körűen látja el. A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetői, vezetőhelyettesi feladatokat ellássák. Ha az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia. Az tartós távolléte esetén a fenntartóval való egyeztetés után a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek minősül az 15 munkanapot meghaladó hiányzás. Az előre tervezhető esetben a hiányzás 5. napjától a helyettes 10 kötelező órában látja el a vezető feladatait. A csoportja ellátásáról túlóra elrendelésével, vagy határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodni. Az intézményvezető-helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az illetve a kijelölt óvodapedagógusnak kell ellátnia. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások A helyettesítő kivéve a tartós távollét esetén szükséges helyettesítést - olyan azonnali döntést igénylő ügyekben járhat el, melyek a zökkenőmentes működés biztosítására gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott (baleset megelőzés, kárelhárítás, betegség - hiányzás esetén helyettesítés megszervezése, adatszolgáltatás A helyettesítés során a helyettesítő a jogszabály rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rend szerint történik egyes vezetői feladatok ellátása Az és helyettese kivételes egyidejű távolléte esetén a helyettesítés a SZMSZ-ben megjelölt óvodapedagógus feladata. Az 23

24 a szükségessé váló vezetői helyettesítési feladatokra az óvodában működő óvodapedagógusnak is adhat megbízást, írásban. 4. A szervezeti egységek és a vezetők közti kapcsolattartás helyettes óvodapedagógusok képviselője technikai dolgozók képviselője óvodatitkár A vezetési szervezési az ügyekben havonkénti rendszerességgel, valamint szükség szerint az intézmény dolgozóinak képviselői megbeszélést tartanak.. Javaslataikkal, véleményükkel segítik az munkáját. A nevelőtestület Tagjai: Az óvoda gazdálkodását érintő ügyekben meghívott óvodatitkár A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő, valamint a nevelőmunkát segítő felsőfokú végzettségű közalkalmazottja. - A nevelőtestületnek a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési, véleményezési és javaslattételi joga van. - A nevelőtestületet az hívja össze és vezeti a munkatervben meghatározott napirenddel és időponttal. A nevelőtestületi értekezleten való részvétel kötelező. - A nevelőtestület rendes értekezletei a nevelési évet nyitó- és záró értekezlet valamint a nevelési értekezletek. A nevelési évet nyitó értekezlet dönt az éves munkaterv elfogadásáról. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását a nevelőtestület is kezdeményezheti a nevelőtestület tagjai 1/3-ának aláírásával, valamint az ok és cél megjelölésével. Az értekezletet a kezdeményezéstől számított 8 napon belül össze kell hívni. - A nevelőtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések: A nevelőtestületi értekezletet az óvoda vezetője készíti elő. 24

25 A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a Pedagógiai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a házirendet, a munkatervet, az óvodai munkára vonatkozó átfogó elemzést, a nevelőmunka belső ellenőrzésére vonatkozó összefoglaló értékelést. Az írásos előterjesztést az óvoda vezetője a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 8 nappal korábban a nevelői tájékoztató táblán kifüggeszti. A nevelőtestületi értekezletvonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az, akadályoztatása esetén az -helyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. A nevelőtestület határozatképes, ha a nevelőtestület tagjainak egyel több mint 50%-a jelen van. Kétharmados jelenlét szükséges a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a munkaterv, a Házirend elfogadásához. A nevelőtestület - ha jogszabály másként nem rendelkezik - határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az szavazata dönt. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozva kell nyilvántartani. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 5 munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatatok átruházására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület hatáskört és jogkört nem ruház át. - Alkalmazotti közösség Az óvodai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból áll. 25

26 Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens, dajkák, az óvodatitkár és a kisegítő-dolgozók együttműködését. A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezletek kivételével. - Gyermekek közössége A gyermekek, gyermekközösségek érdekeinek képviseletét az és a csoportos óvónők látják el. Az óvodás gyermekek a köznevelési törvényben megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. Az k és az óvónők tájékoztatják a gyermeket az óvodai élet egészéről, és válaszolniuk kell a gyermekek által felvetett kérdésekre. - Szülői Közösség - A szülők a jogszabályban továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogaik és kötelezettségeik teljesítése érdekében szervezetet hozhatnak létre. - Az eredményes nevelőmunka érdekében a szülők és a nevelők összhangban tevékenykednek. - A szülői közösség az általa elfogadott szabályok szerint működik. - Azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály a szülői munkaközösségnek véleményezési jogot biztosít. A kialakított véleményt az kéri meg az írásos anyag átadásával. A szülői közösség részére biztosított jogok: A szülői közösség véleményezési jogot gyakorol: A Szervezeti és Működési Szabályzatnak A gyermeke fogadását, A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módját, Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben A házirend megállapításában, A szülőket anyagilag is érintő ügyekben, A szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, A munkatervnek a szülőket is érintő részében. 26

27 - A szülői közösség vezetőjét a nevelőtestületi értekezlet szülőket is érintő napirendjéhez meg kell hívni. - A szülők tájékozódási lehetőségei a pedagógiai programról: Nevelőtestületi értekezleten Összevont értekezleten, melyen csoportonként 1-2 szülő vesz részt, évente két vagy három alkalommal. - A szülői közösség kiemelt feladata: Javaslatot tegyen az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját (a gyermekek 75%-át) érintő kérdésekben. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését. 5. Szervezeti egységek egymás közti kapcsolattartása nyíltnapok kézműves délutánok fogadóórák nyilvános ünnepélyek családlátogatás 6. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával: A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodában más személy csak kizárólag engedéllyel tartózkodhat. Az óvoda főbejárat 9:00-tól 12:00-ig, valamint 12:30-tól 14:30-ig zárva van, ez idő alatt kérjük csengessenek! Az intézkedés az értékeink megvédése érdekében történt. A belépőket az először észlelő dolgozó az óvodatitkárhoz vagy a vezetőhöz kíséri. Az óvodatitkár feladatkörét maghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket az nek jelentik be. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az vel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az engedélyezi. 27

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája. Bevezető

Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája. Bevezető Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendőalapító okiratában foglaltakat a szervezeti és működési szabályzat részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a 20/2012(08.31.

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A NOÉ BÁRKÁJA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Az óvoda működési rendje

A NOÉ BÁRKÁJA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Az óvoda működési rendje Az óvoda működési rendje A NOÉ BÁRKÁJA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelési év rendje Az óvoda két csoportos, a gyerekek életkoruknak megfelelően részben osztott, 25 fős csoportokban vannak

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Bevezető. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi.

Bevezető. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Készítette: Hengster Zsuzsanna óvodavezető I. Általános rendelkezések Az intézmény OM azonosítója: 201973 Az óvoda Neve: Töltéstavai Napraforgó Óvoda Székhelye: 9086

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA

BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az intézmény a

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Szárazréti Óvoda. Készítette: Vértes Mónika óvodaigazgató

Szárazréti Óvoda. Készítette: Vértes Mónika óvodaigazgató Szárazréti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Vértes Mónika óvodaigazgató Hatálya kiterjed: A Szárazréti Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA. Egervári Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatálya kiterjed:

EGERVÁRI ÓVODA. Egervári Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatálya kiterjed: EGERVÁRI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: Az Egervári Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben