A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: március Varga Lászlóné óvodavezető

2 SZMSZ Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Varga Lászlóné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 28 / határozatszámon elfogadta: Nyergesné Fodor Márta nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók: Bangóné Pap Krisztina Óvodai szülői szervet nevében névaláírás 31-2 / határozatszámon jóváhagyta: Varga Lászlóné intézményvezető Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától: március 31. Iktatószám: 32-2/2013.

3 I. Általános rendelkezések 1 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma Az közintézmény adatai Törvényi háttér Az intézmény alapdokumentumai és az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló szabályzatok Az óvoda adatai A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az óvoda képviselője AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI A nevelési év rendje Az óvoda nyitva tartása A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézményben való benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Az intézmény szervezeti felépítése Az óvoda vezetőségének tagjai: Az óvoda jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje, feladatai az óvodában A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje Az óvoda szülői szervezete A gyermekek közösségei Az óvoda közösségeinek kapcsolattartása A külső partneri kapcsolatok rendszere, kapcsolattartás általános formái és rendje Az óvodai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátásának rendje: Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset, bombariadó esetén Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Óvodán belüli dohányzás Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabálya Fenntartó által meghatározott, az intézmény működésével összegfüggő szabályok Személyi és egyéb juttatások Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Tájékoztatás a pedagógiai programról: Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget a SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel A különös közzétételi lista és a közérdekű adatok kötelezettség teljesítésének rendje Záró rendelkezések NYILATKOZATOK... 39

4 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. -ának (1) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet alapján a közoktatási intézmény jogszerű működésére, a zavartalan működés garantálására, a gyermeki jogok érvényesülésére, a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket szervezeti és működési szabályzatban (továbbiakban. SZMSZ) kell rögzíteni. A törvénybe foglalt jogi magatartási szabályok minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben. Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 2. Az Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma A törvényi szabályozási felhatalmazásnak megfelelő szervezeti, végrehajtási, eljárási gyakorlati magatartási szabályok kialakítása. 3. A közintézmény adatai OM azonosító száma: A közintézmény neve: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda A közintézmény székhelye, címe: 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Adóhatósági azonosító szám: Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Bankszámla szám: Telefon/fax: , cím: 4.Törvényi háttér évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 1

5 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári Nevelőtestületi határozatok 5.Az intézmény alapdokumentumai és az SZMSZ-hez kapcsolódó önálló szabályzatok A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda Helyi Pedagógiai Programja Éves munkaterv és beszámoló Házirend Leltározási és selejtezési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat adatvédelmi szabályzat Vagyonnyilatkozat tételi eljárás Katasztrófavédelmi prevenciós terv Munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje Gyakornoki szabályzat Továbbképzési szabályzat A fent felsorolt dokumentumok hozzáférése: óvodában a vezetői irodában, a nevelőtestület tagjai számára. 2

6 6.Az óvoda adatai, Alapító okirat 1. Megnevezése: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 2. Székhelye: Csólyospálos, Móra F. u Alapítás módja: Jogutódos alapítás különválással. 4. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Üllés és Forráskút Községek Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Óvodája és Bölcsődéje, Forráskút, Jókai u Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás. 6. Alaptevékenysége: Az Óvoda a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban részletezettek szerint ellátja az óvodai nevelési feladatokat. 7. Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés 8. Alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 9. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 10. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 11. Kötelező előírt kiegészítő adatok: Az óvoda gondoskodik a köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározottak szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről, azzal, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 12. Illetékessége, működési köre: Csólyospálos község közigazgatási területe. 13. Irányító szerv(ek) neve, székhelye: Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csólyospálos, Kossuth u Alapító neve és székhelye: Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csólyospálos, Kossuth u Fenntartó neve és székhelye: Csólyospálos Község Önkormányzata Csólyospálos, Kossuth u Gazdálkodási besorolása: önállóan működő. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, 3

7 melynek székhelye: Csólyospálos, Kossuth. u Vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a alapján nevezi ki az óvodavezetőt. 18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkajogviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Megbízási jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 19. Az intézmény típusa: óvoda. 20. Maximális gyermeklétszám: 50 fő 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Csólyospálos, belterület, Móra Ferenc utca 11. szám alatti, 30 helyrajzi számú, óvoda megnevezésű 3583 m2 területű ingatlan. 22. A vagyon feletti rendelkezés joga: használat. Az alapítás éve: 1958 Záradék: Jelen alapító okirat a január 1. napján lép hatályba. Az alapító okiratot Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2012. (XII.13.) számú határozattal hagyta jóvá. Az Alapító okirat felülvizsgálatának kelte: Óvodai csoportok száma: 2 Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget e törvény* 5 szerint el nem éri. (2011. évi CXC Törvény a nemzeti köznevelésről) 7. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A közintézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 4

8 Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: A közintézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre (az óvodába járó gyermekek közössége, gyermekek szülei, törvényes képviselői) A közintézmény dolgozóira A közintézményben működő testületekre (nevelőtestület), szülői szervezetre A közintézmény vezetőjére A közintézménnyel jogviszonyban nem álló, de az óvoda területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére. Az óvoda által szervezett a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. Az SZMSZ-t a közintézmény vezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el. Az SZMSZ érvényességéhez az irányító szerv jóváhagyása szükséges. Az irányító szerv irányítási tevékenysége ellátásában nem sértheti a nevelési intézmény szakmai önállóságát, szakmai kérdésekben való döntési jogkörét. Hatályba lépés előtt a szülői közösség jogszabályban megfogalmazottak szerint véleményezési jogot gyakorol. Az SZMSZ jóváhagyása az irányító szervnek benyújtott 30 napon belül történik. Jóváhagyottnak kell tekinteni a szabályzatot, ha az irányító szerv a benyújtást követő 30 napon belül nem nyilatkozik. Az SZMSZ hatálybalépésének ideje: Az SZMSZ a jóváhagyás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Amennyiben a fenti jogszabályok változnak, a szülők vagy a nevelőtestület javaslatot tesz, az SZMSZ módosítható. 5

9 8. Az óvoda képviselője A közoktatási törvény előírása szerint, a vezetéssel megbízott óvodavezető. Aláírási jogkör Az intézmény nevében aláírási jogköre az intézmény vezetőjének van. Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető-helyettes írja alá. Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott óvodapedagógus is gyakorolhatja. Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: 2 db hosszúbélyegző: 1.Felirata: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca Felirata: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Adószám: OTP: db körbélyegző: 1.Felirata: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. (középen Magyarország címere) 6

10 9.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 1.A nevelési év rendje A nevelési év minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Június 1-től augusztus 31-ig nyári munkarend szerint működik az óvoda. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti a munkatervben. 2.Az óvoda nyitva tartása Az óvoda öt napos, hétfőtől péntekig tartó munkarenddel, egész éven át folyamatosan üzemel. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás és a téli szünet ideje alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárva tartás idejét február 15-ig ki kell hirdetni. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az eltérésre a fenntartó adhat engedélyt. A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket. Az óvoda nyitva tartási ideje napi 10 óra, reggel 7 órától 17 óráig. Ügyelet délután óráig a kijelölt csoportban van. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a gyermekek magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az óvodában egyidejűleg 1 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az óvoda nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az ügyeleti beosztást minden évben az óvodavezető készíti el. Nyitva tartási idő után az óvodában hagyott gyermekekről való intézkedés a házirendben került szabályozásra. Az intézmény minden nevelési évben öt nevelésnélküli munkanapot tart, mely napokon az óvoda zárva tart, gyermekeket nem fogad. A nevelésnélküli munkanapon az intézményben szakmai munka folyik. A gyermek a nevelési órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az óvodai csoport pedagógus, / távolléte esetén az óvodavezető / engedélyével hagyhatja el az óvoda épületét. 7

11 Szülői kérés hiányában az óvoda elhagyására nem adható engedély. Az óvoda az óvodai szünetekben hetente egyszer ügyeletet tart. Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelemi szabályok betartásáért, az óvodai SZMSZ -ben és óvodai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják, ez alól az óvoda vezetője sem adhat felmentést. Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az óvoda a gyermekek számára étkezési lehetőséget - térítés ellenében napi 3 alkalommal - biztosít. 3.A vezetők intézményben való tartózkodása Az óvoda vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, annak akadályoztatása esetén az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezető helyettesítését - akadályoztatása esetén - az óvodavezető-helyettes végzi, aki napi operatív ügyek intézésén kívül ellátja mindazokat a halaszthatatlan feladatokat, amelyeket a tartós távollétre vonatkozó szabályozás nem korlátoz. Az óvodavezető-helyettes megbízatását az óvodavezető adja. Óvodavezető helyettes csak az óvoda határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet, munkáját munkaköri leírása, valamint az óvodavezető közvetlen irányítása alapján végzi. Az óvodavezetőt távollétében teljes jogkörrel az óvodavezető-helyettes helyettesíti. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig, a nyitva tartás idején belül reggel 8 00 óra és délután óra között az óvoda vezetőjének, vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda felelős vezetője az óvodavezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 8

12 Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamban történik. 4. Az intézményben való benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi kivételes és indokolt esetben. Az óvodában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A gyermekek hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. A hit- és vallásoktatásokon való részvétel a gyermekek számára önkéntes, a foglalkozás ideje alatt a hitoktató felelős a rábízott gyermekekért. Az óvoda a foglalkozásokhoz termet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva, felelős a használt terem rendjéért. Az óvodában képzett néptánc oktató, népi táncfoglalkozást tarthat a délutáni játékidőben. Az órán való részvétel a gyermekek számára térítési díj ellenében önkéntes. Az óvodában képzett angol oktató, angol foglalkozást tarthat a délutáni játékidőben. Az órán való részvétel a gyermekek számára térítési díj ellenében önkéntes. 9

13 10.Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője Az intézményvezető helyettese Az óvoda alkalmazotti közössége Az óvoda nevelőtestülete Az óvodában a dajkák önálló csoportot alkotnak. Műszaki alkalmazott az önkormányzat által megbízott karbantartó 1. Az óvoda vezetőségének tagjai: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az óvoda vezetősége havonta egyszer megbeszélést tart az aktuális feladatokról. 2.A vezetők közötti feladatmegosztás rendje, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az óvodavezető Az óvoda egyszemélyi felelős vezetője. Az óvodavezető felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 54. (1) állapítja meg, mely szerint az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért. Felelős a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. Felelős a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 10

14 Felel a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. Az óvodavezető felelős a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat- és adatkezelésének, adattovábbításának szabályosságáért. Felel a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartásáért. Felelős az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett. Az óvodavezető felelős a jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért. Az intézményvezető képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az óvodavezető feletti munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. Az intézményvezető feladatkörébe tartozik különösen: A nevelőtestület vezetése A nevelőmunka irányítása, ellenőrzése A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való együttműködés A nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése Gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása Felelős a hatályos jogszabályok betartásáért Kizárólagos jogkörébe tartozik: A teljes munkáltatói jogkör gyakorlása A kötelezettségvállalás és utalványozás 11

15 A kiadmányozás (aláírás) A fenntartó előtti képviselet Az óvodavezető-helyettes Közvetlen munkatársa a vezetőnek, teljes felelősséggel végzi az óvodavezető által szóban vagy írásban rábízott feladatokat. A vezető akadályoztatása esetén teljes felelősséggel vezeti az intézményt. A vezető 30 napon túli hiányzása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az óvodavezető-helyettes feladata: A technikai dolgozók munkájának megszervezése, ellenőrzése A hiányzások, helyettesítésének rendjének megszervezése A pedagógus munkaidő nyilvántartás vezetése Szabadságolási terv elkészítése Ügyeleti beosztás elkészítése A szülői szervezet megalakítása, működési feltételeinek biztosítása Egy nevelési év során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: nevelési - évnyitó értekezlet nevelési - évzáró értekezlet félévi és év végi értékelő értekezlet 2 alkalommal nevelési értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50%-a kezdeményezi, illetve ha az óvoda vezetője vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. Az óvoda 50 férőhelyes. Az óvoda alaptevékenységét két csoportban végzi. Csoportra való bontásukat koruk, fejlettségi szintjük, illetve az adott körülmény határozza meg. Ez nevelési évenként változhat. A csoport létszámának megállapítása a helyi körülmények és a gyermek elláthatóságának figyelembe vételével történik, a Köznevelési Törvény alapján. Átmeneti csoport összevonásokról az óvodavezető dönt. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok. 12

16 Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az óvodavezetőség döntése alapján. Munkatársi értekezletek: Az óvodavezető tanévenként legalább 1, legfeljebb 3 alkalommal hívja össze a nem nevelői munkakörben alkalmazott dolgozókat az óvoda működésére kiható kérdések megtárgyalására. Az óvoda dolgozói Az óvoda dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai, és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az intézmény vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat a munkaköri leírásaik alapján végzik. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletében találhatók. Az óvodában dolgozó alkalmazottak száma 6 fő: 4 óvónő, 2 dajka, Eljárás a vezetőválasztáskor: Az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó, nem állami fenntartású intézmény esetében a kormányhivatal és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásakor véleményezési jogát a nevelésioktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak közössége gyakorolja. Az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását, a nevelőtestület a vezetési programról alakítja ki véleményét. 13

17 Az intézmény vezetőjét Csólyospálos Község Önkormányzata a mindenkori jogszabályoknak megfelelő eljárási rend szerint bízza meg. 11. Az óvoda jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni: Óvodai felvételi-előjegyzési napló, Felvételi és mulasztási napló, Étkezési nyilvántartó lap, Csoportnapló, Óvodai szakvélemény a beiskolázáshoz, Óvodai törzskönyv, Jegyzőkönyv. Tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény Vezetésük a törvény által előírt módon szükséges. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre, részleteire lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően. Az egyéni fejlődési napló mellett az egyéni fejlesztési tervek vezetése kötelező. A gyermekek mindenkori mérésének-értékelésének a testület által elfogadott szabályai az értékelési dokumentumoknál megtalálhatók. 14

18 12.A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje, feladatai az óvodában Az óvodai nevelés belső ellenőrzésének rendjét, az óvodavezető tervezi és szervezi meg. A belső ellenőrzés évente elkészítendő nyilvános ellenőrzési terv szerint történik, amely az intézményi munkaterv része. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat ismertetni kell és meg kell vitatni a nevelőtestületi értekezleten. Az ellenőrzés célja: biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az óvoda pedagógiai programja szerint előírt) működését, segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 1. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: óvodavezető 2.Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a csoport-foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, az óvodapedagógus - gyermek kapcsolat, a gyermek személyiségének tiszteletben tartás, a nevelő és oktató munka színvonala a csoport-foglalkozásokon. Ezen belül különösen: Előzetes felkészülés, tervezés. A nevelési foglalkozás felépítése és szervezése. A nevelési foglalkozásokon alkalmazott módszerek. 15

19 A gyermek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a foglalkozásokon. A foglalkozás eredményessége, a nevelési program követelményeinek teljesítése. Foglalkozások eredményeinek mérése. Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős 16

20 13.Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje 1.Az óvoda szülői szervezete Az óvodában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. A csoportok szülői munkaközösségeit az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. Az óvodai csoportok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a csoportban választott SZMK elnök vagy az óvodapedagógus segítségével juttatják el az óvoda vezetőségéhez. Az óvodai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az óvodai szülői értekezlet. Az óvodai szülői értekezlet a szülők javaslatai alapján, megválasztja az óvodai szülői szervezet alábbi tisztségviselőit: elnök elnökhelyettes Az óvodai szülői szervezet elnöke közvetlenül az óvoda vezetőjével tart kapcsolatot. Az óvodai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50%-a jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az óvodai szülői értekezletet nevelési évenként legalább 3 alkalommal össze kell hívni, és itt tájékoztatást kell adni az óvoda feladatairól, tevékenységéről. Az óvodai szülői szervezetet az alábbi jogok illetik meg: Dönt: működési rendjének éves munkaprogramjának megállapításában, képviseletében eljáró személyek megválasztásában, társadalmi munka szervezésében. Véleményez: az óvodai házirend, nyitva tartás, a nevelési év rendjének elfogadásakor az SZMSZ szülőket is érintő rendelkezéseiben, a szülők többségét anyailag is érintő ügyekben, az óvoda és a családi kapcsolattartás rendjének kialakításában, a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában. ünnepek, ünnepélyek, rendezvények kapcsán. a vezetői pályázat elbírálása előtt 17

21 A szülők képviselete az óvodavezetővel és helyettesével tart kapcsolatot, az együttműködés szervezése az óvodavezető helyettes feladata. Az együttműködés tartalmát, formáját közösen állapítják meg, melyet mindkét fél rögzít az éves munkatervben. 2.A gyermekek közösségei Az azonos csoportba járó gyermekek óvodai csoportközösséget alkotnak. Az óvodai csoportközösség élén az óvodapedagógus áll. Az óvodapedagógust, a csoport vezetésével az óvodavezető bízza meg. Az óvodapedagógusok tevékenységüket az SZMSZ mellékletében található munkaköri leírás alapján végzik. 3.Az óvoda közösségeinek kapcsolattartása Az óvoda szervezeti egységei közti rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett alkalmazotti illetve nevelőtestületi értekezleten valósul meg. Az alkalmazotti közösség Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a szakmai munkát végző óvodapedagógusok, valamint a nevelő oktató munkát segítő dajkák, és a műszaki, kisegítő dolgozók együttműködését. Alkalmazotti értekezletet kell tartani: A közoktatásról szóló törvényben meghatározott fenntartói döntések előzetes véleményezésére, amelyek az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetői megbízással kapcsolatos. A dajkák munkaértekezleteit az óvodavezető-helyettes hívja össze a munkaterv szerint. Rendkívüli esetben az óvodavezető engedélyével hívható össze. A nevelőtestületi és az alkalmazotti közösség értekezletét az óvodavezető hívja össze az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos értekezlet kivételével. A nevelőtestület Az óvodában egy nevelőtestület működik, mely az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület az, amelyik egységes keretbe foglalja a vezetési feladatokat és az alapfeladatokat ellátók körét. 18

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Baracsi Négy Vándor Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baracsi Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs Széchenyi út 102. 2013. TARTALOM Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. Az óvoda jellemzői 3. A működés rendje 4. Az óvoda szervezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 034293 Intézmény fenntartója: Kisközösség Alapítvány Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 12. SZMSZ-t készítette: óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben