PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2012-2017."

Átírás

1 PÁLYÁZAT A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Kapja: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes Szitka Péter igazgató polgármester 3642 Bánhorváti, Lázbérc út 15. Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika, Fő tér 4. Kazincbarcika, május 21.

2 Tisztelt Polgármester Úr! Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes a Pollack Mihály Általános Iskola igazgatója megpályázom a Kazincbarcika Város Önkormányzata 87/2012.(IV.06.) sz. Ökt. határozat által meghirdetett, a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján április 23-án nyilvánosságra hozott Pollack Mihály Általános Iskola (3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 29.) július 1-jétől betöltendő igazgatói állását. Kazincbarcika, május 21. Tisztelettel: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Prioritások Helyzetelemzés Személyi feltételek Tanulólétszám, osztályok Pedagóguslétszám, összetétel A nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak Tárgyi feltételek Intézményi innováció Az iskolai nevelő-oktató munka Az intézményben folyó pedagógiai munka kiemelt területei, profilok, hagyományok Az alapképzést kiegészítő, választható képzések Hagyományok Változások sodrában Prevenciós programok Szabadidő-szervezés Hírnév Minőség Vezetési program, fejlesztési elképzeléseim Vezetőként céljaim A célok megvalósulását szolgáló feladatok, eszközök Fejlesztési elképzeléseim Szervezés terén Az oktatás terén Az egészséges életmódra nevelés terén Pedagógus attitűd, szemléletváltás terén Kapcsolat és párbeszéd a szülői közösséggel Az intézmény irányítása és működési szerkezete Az intézményen kívüli kapcsolatrendszerek Záró gondolat

4 1. Bevezetés Jövőnket nagyrészt az álmaink és azok a küzdelmek határozzák meg, amik az álmokat valósággá alakítják. (Csíkszentmihályi Mihály) 30 éve foglalkozom általános iskolai tanulók nevelésével, oktatásával a kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolában augusztus 1-jétől feladatokat. látok el intézményvezetői Vezetői tevékenységem két időszakra tagolódik, melyeknek külön-külön megvoltak az eredményei, szépségei, s természetesen a nehézségei is. Változások, melyek feladatokat jelentettek, válaszokat igényeltek a 2004-ben és a 2007-ben kezdődő vezetői ciklusban: a XXI. századra jellemző erőteljes gazdasági, társadalmi, demográfiai változások, melyek leképeződnek Kazincbarcika életében is, az utóbbi két évtizedben az oktatást jellemző permanens változás, reform, mely nehezen tervezhetővé teszi a folyamatokat, mellőzve a hatásvizsgálatokat, az újítások, változtatások beválását, mindkettőnek a Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghozott, a város iskoláinak racionalizálását célzó döntés végrehajtása képezte a gerincét. Első ízben a Pollack Mihály Úti Általános Iskola és az eltérő tantervű Éltes Mátyás Általános Iskola, majd ezt követően az Árpád Fejedelem-Újvárosi Általános Iskola, a Kazinczy-Kertvárosi Általános Iskola és a Pollack Mihály Általános Iskola összevonása jelentette az intézményvezetői feladataim fő irányvonalát ben benyújtott pályázatom megírásakor Karácsony Sándor gondolatai vezéreltek: A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa. 4

5 Mindkét vezetői ciklusomban ez a jövőbe vetett hit segített az összevont intézmény igazgatói feladatainak körültekintő, előremutató, színvonalas ellátásában. Vezetői munkám intézményi eredményei: az az alkotó-teremtő tevékenység, melynek következtében a több feladatellátási helyen dolgozó pedagógusok közössége csapattá kovácsolódott, a feladat-ellátási helyek tekintetében megvalósult infrastrukturális felújítások, melynek eredményeképpen diákjaink esztétikus, modern, jól felszerelt környezetben tanulhatnak nap mint nap, az a szakmai-módszertani műhelymunka, mely a tagiskolák és a székhelyiskola együttműködése során kialakult, és az egymástól való tanulás kultúráját megteremtette, az összevonásból eredő létszámleépítés lehető leghumánusabb, a feladatellátási helyeket egyenlő arányban érintő lebonyolítási formájának alkalmazása, a szakmai színvonal megtartása mellett, a szakosellátottság teljes körű figyelembevételével, a feladatellátási helyek mikroközösségeiben a stabilitás, a kiszámíthatóság és a biztonságérzet fenntartása, az intézmény jó hírnevének, elismertségének megőrzése, keresettségének fenntartása a feladat-ellátási helyek egyéni arculatának, hagyományainak megőrzésével, egészséges versenyszellem eredményeképpen az intézményi innováció iránti igény belsővé válása, egymás jó gyakorlatainak intézményesülése, az esélyegyenlőség megteremtése, a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megvalósítása a gyógypedagógus szakemberek magas színvonalú szakmai munkájára építve, pedagógus továbbképzés támogatásával a foglalkoztatás javítása, a tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek biztosításával az intézmény egészét jellemző színvonalas nevelő-oktató munka, mely az iskola közvetlen és közvetett partnereinek elismerését is elnyerte novemberében intézményi beszámolómban részletesen számot adtam a Tisztelt Képviselő-testületnek az eltelt időszakról, melyből kiderült, hogy a rám bízott feladatot teljesítettem. 5

6 Köszönetemet fejezem ki: a fenntartó önkormányzat vezetőinek, a képviselő testületnek, hogy az elmúlt években lehetővé vált és megvalósulhatott az országos szinten is egyedülálló, példaértékű intézményi felújítás, melynek következtében tanulóink és pedagógus kollégáink kiváló körülmények között folytathatják a mindennapos munkát, vezetőtársaimnak, kollégáimnak, iskolánk szülői közösségének, hogy mellettem álltak, s az elmúlt 5 évben segítették vezetői céljaim megvalósulását. Az átalakuló társadalmi körülményekre való tekintettel az iskola megváltozott helyzetében felismertük, hogy az intézmény tervszerű, professzionális PR tevékenysége fontos eszköze annak, hogy a szülők megismerjék az intézmény mindennapi életét, programjait, gazdálkodását, járatosak legyenek a gyermekeiket érintő kérdésekben. Véleményüket folyamatosan beépítjük az intézményünkben folyó nevelő-oktató tevékenységbe. A szülők részéről érkező folyamatos segítség, tolerancia, együttműködés nélkül intézményünk mindhárom feladatellátási helyét érintő felújítás nem lehetett volna eredményes. Megértésük, támogatásuk, pozitív hozzáállásuk, érdeklődésük példaértékű volt. Vezetői munkám során a környezetünkkel való pozitív viszony kialakítását szorgalmaztam és jó magam is erre törekedtem. Tapasztalataim szerint a körülöttünk élők nemcsak támogattak, hanem megbíztak bennem, folyamatosan együttműködtek az általam vezetett intézménnyel, melyért hálás vagyok. A mögöttem lévő szakmai gyakorlat, vezetői tapasztalat alapján - felmérve és tudatában léve a rám váró feladatoknak- vállalkozom Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 87/2012(IV.06.) számú Önkormányzati határozat alapján megvalósuló intézményösszevonásból adódó pedagógiai, szervezési, menedzseri, vezetői feladatok ellátására július 1-jei hatállyal a Pollack Mihály Általános Iskolában. Ehhez kérem kollégáim, pedagógus társaim, a szülői közösség és a képviselőtestület támogatását. 6

7 2. Prioritások Az összevonás következtében két magas szakmai színvonalon működő intézmény kerül egy igazgatás alá. Vezetői elképzeléseim szerint a székhelyintézmény és az öt tagintézmény mindenképpen megőrizné identitását, eredeti arculatát, hiszen eddig is arra törekedett minden iskola, hogy egyéni, mással össze nem téveszthető profilra tegyen szert. Úgy igyekezett ezt kialakítani, hogy az az intézmény kitűzött céljain túl környezete igényeinek is megfeleljen. Ebbe beletartozott az intézmény struktúrája, kultúrája, stílusa és magatartása. Úgy gondolom, nagy hiba lenne uniformizálni, a sajátos arculattól, specifikumától megfosztani az intézményeket. Az elmúlt öt évben is szem előtt tartottam ezt, s az elkövetkező ciklusban is erre fogok törekedni. Előtérbe helyezném a jól működő, eredményes szakmai munka mellett a minőségi fejlesztést. Kiegyensúlyozott, harmonikus légkör megteremtése a célom, mert meggyőződésem, hogy a nevelő-oktató munka hatékonysága csak így növelhető. Minden iskola alaptevékenysége a nevelés és az oktatás. Ahhoz, hogy ezt a lehető legmagasabb szinten műveljük, olyan munkamódszerek kialakítása és megvalósítása szükséges, melyekkel az iskolai testületi, tanulói és szülői közösségek a lehető legközelebb kerülhetnek egymáshoz, s köztük olyan kapcsolat alakulhat ki, mely az összevont intézmény legeredményesebb működését teszi lehetővé. Legfontosabb pedagógiai feladat a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek kialakítása és bővítése. Mindezen célok elérését biztosítva látom, ismerve az intézmények hatékony és eredményes működését, mindkét alkalmazotti közösség, a tantestületek magas színvonalú szakmai munkáját, pedagógiai elhivatottságát. 7

8 3. Helyzetelemzés Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 6-án döntött a nevelési-oktatási intézmények racionalizálásáról. Az előző években lezajló intézmény racionalizáláshoz viszonyítva a jelenlegi a leghumánusabb, a pedagógus közösségek számára a legkisebb sérelemmel járó. Örömteli tény, hogy: iskolaépület nem kerül bezárásra, kivonásra, nincs előirányozva létszámleépítés, nem lesz tanulócsoport - összevonás, valamennyi diákközösség tanulmányait az előző tanévben megszokott helyen folytathatja, a közalkalmazottak foglalkoztatására túlnyomó részt eredeti munkavégzésük helyén lesz lehetőség. Mindezek tudatában az összevonás előnyének azt tekintem, hogy lehetőséget ad: a humán erőforrás hatékony foglalkoztatására, a tanulólétszám arányos elosztására, az iskolaépületek maximális kihasználtságának biztosítására, a feladatellátási helyek egyenletes leterhelésére /16 osztályos modell, SNI, HH, HHH/, a beiskolázás körültekintő tervezésével az intézmény iskoláinak versenyképességére a tanköteles tanulók körében, az intézményi innováció széles körű megvalósulására. 8

9 3.1. Személyi feltételek Tanulólétszám, osztályok Sajnos az elmúlt években a tanulók számának csökkenése maga után vonta az osztályok számának csökkenését is. Tanulólétszám változása Év Tanulók száma (fő) Osztályok száma Tanulócsoport/ 21, ,4 25,8 tanuló (fő) A tanulók száma az elmúlt 15 év alatt 1529-cel (37%-kal) csökkent, 95 osztállyal (48%-kal) kevesebb működik ma a kazincbarcikai oktatási rendszerben. Statisztikai adatok 2011/2012 Inzézmény Ádám Jenő Ált. Isk Pollack Mihály Ált. Isk. Tanulók száma (fő) Osztályok száma 45 Osztályok száma 1-4. évf. 22 Osztályok száma 5-8. évf (49+5*+1**) 27 (24+3) 27 (25+2) Napközis csoportok száma 9 15 Iskolaotthon 10 6 Álláshelyek száma (fő) 129, 116*** 159, 142**** *Tagozat ** fejlesztő iskolai csoport *** jan. 1-től, **** május 1-től A július 1-jével megalakuló intézmény kazincbarcikai feladatellátási helyei tekintetében a fenntató önkormányzat elképzelése az építészeti adottságokat is figyelembe véve- 16 osztállyal működő oktatási egységek kialakítása, mely évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztály működésével valósítható meg. 9

10 Pollack Mihály Általános Iskola 2012 szeptember Tanulók száma (fő) 2467 Osztályok száma 99 (93+5*+1**) Osztályok száma 1-4. évf. 49 (46+3*) Osztályok száma 5-8. évf. 49 (47+2*) Napközis csoportok száma 23 Iskolaotthon 19 Álláshelyek száma (fő) 258 *Tagozat ** fejlesztő iskolai csoport Az új intézménynek közel 2500 tanulója lesz. Ez a létszám a város közigazgatási területén működő öt feladatellátási helyen egyenlő arányban oszlik el. Várhatóan az egy osztályra jutó tanulók átlaglétszáma fő. A Gárdonyi Géza Tagiskolában évfolyamonként egy - egy osztályban, iskolai szinten közel 160 tanulóval folyik majd a nevelő-oktató munka. A Pollack Mihály Általános Iskola tagozatán szegregáltan foglalkoztatott SNI gyerekek száma az integrált nevelési elvek miatt jelentősen csökkent, de az utóbbi 3-4 évben létszámuk fő közé stabilizálódott a 6 tanulócsoportra. Új feladatként megjelent az intézmény profiljában a 2010/11-es tanévtől a fejlesztő iskolai oktatás. Sajátos nevelési igényű tanulók száma (fő) 2011/2012 Inzézmény/SNI Pollack Mihály Ádám Jenő Általános Iskola Általános Iskola Integrált 31(2,2%) 16 (1,4%) Szegregált 50 (3,5%) 0 Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséről a törvényi előírásoknak megfelelően gyógypedagógus végzettségű kollégák gondoskodnak. Az intézményösszevonással az ő szaktudásuk még hatékonyabban kihasználhatóvá válik, jól működő intézményen belüli hálózati rendszer építhető ki. Tapasztalatok mutatják, hogy fejlesztő tevékenységük révén az integráltan oktatott SNI tanulók fejleszthetők, képesek megfelelni az általános tantervi követelményeknek. A gyógypedagógusok munkája eredményesen egészíti ki a tanítási órákon folyó oktató-nevelő munkát. 10

11 A szakértői vélemény alapján szegregáltan oktatható SNI tanulókkal foglalkozó tagozat léte a városban és a környező településeken élő családok számára nagy segítséget jelent azáltal, hogy tankötelezettségüknek ezek a tanulók úgy tehetnek eleget, hogy nem kell elválniuk a családjuktól, távolabb lévő bentlakásos intézetbe menniük. Legfontosabb célkitűzésünk az integrált nevelés és oktatás erősítése anélkül, hogy az elkülönített oktatás és nevelés lehetősége megszűnne. A feladat megoldásához a személyi feltételek teljes mértékben biztosítottak intézményünkben. Főállású gyógypedagógusaink képzettsége összesen (fő) 11 ebből oligofrén pedagógus 3 logopédus 1 pszichopedagógus 4 konduktor 1 tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos 2 Egy kolléga képzése folyamatban van, aki az idei tanévben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán felvételt nyert szurdopedagógiai szakra (hallássérültek pedagógiája). Ezáltal a városban hiányszakmaként nyilvántartott hallássérültekkel foglalkozó pedagógus állás is betölthető majd, s az ilyen fogyatékkal élő gyerekek is helyben fejleszthetők lesznek. Bejáró tanulók 2011/2012 (fő) Ádám Jenő Általános Pollack Mihály Összesen Iskola Általános Iskola Bejáró tanulók * * ebből társult településről bejáró *Gárdonyi Géza Tagiskola Tanulóink 20%-a bejáró, akiknek 9 %-a iskolabusszal utazik nap mint nap. Az iskolai munkarend, a tanulók órarendjének elkészítésekor, a tanórán kívüli programok szervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy probléma nélkül részt tudjanak venni ezeken. Ügyelni kell, hogy a vidéki tanulóink bejárás miatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Az elmúlt években zökkenőmentes volt az együttműködés Tardona, Sajóivánka, Sajógalgóc, Szuhakálló, Sajókaza, Bánhorváti, Nagybarca települések önkormányzatával, melyre a jövőben is számítok. Köszönetet mondok a települések polgármestereinek, szülői közösségének a konstruktív együttműködésért. 11

12 0-6 éves korú gyerekek száma Kazincbarcikán Tanév 2013/ / / / /2018 gyereklétszám (fő) osztály* *átlag 23 fő/osztály A Védőnői Szolgálat és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák adatszolgáltatásából kiindulva, figyelembe véve a A nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. mellékletében meghatározott osztálylétszámok átlagértékeit, tudatos tervezéssel biztosított a kazincbarcikai feladatellátási helyek tekintetében két - két első osztály beindítása. A jelenleg működő rendszer és törvényi szabályozás alapján a Gárdonyi Géza Tagiskolában a jövőben fenntartható a 8 osztályos modell. Feladatellátási hely/ évfolyam Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Kazinczy Ferenc Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola (székhely) 2012/2013-as tanévben indítható osztályok száma fejlesztő iskolai csoport összesen Összesen Pollack Mihály Általános Iskola (tagozat) Gárdonyi Géza Tagiskola (Szuhakálló) Összesen

13 Pedagóguslétszám, összetétel Pedagógus álláshely Év Fő * 186,5+7** *6 fő függetlenített könyvtáros, 1 fő iskolapszichológus **5 fő függetlenített könyvtáros, 2 fő iskolapszichológus A város lakosságának, a születések számának a csökkenése, a hatosztályos ginnáziumi képzés beindulása eredményeképpen a tanulók számában mutatkozó fogyást követte az osztályok számának csökkenése. Ennek a folyamatnak természetes velejárója volt a pedagógus álláshelyek csökkenése. Az elmúlt 6 évben 56,5 pedagógus álláshellyel (22%-kal) lett kevesebb. Iskola/életkor A tantestület megoszlása életkor szerint Ádám Jenő Általános Iskola Pollack Mihály Általános Iskola Összesen kevesebb mint 25 éves éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen /2011. október 1-jei statisztika alapján/ A pedagógusok 46%-a év közötti, 40%-a 50 év feletti. A kollégák 86%-a nem első ízben éli át az intézményösszevonás különböző formáit, melyek elkerülhetetlenül kisebb - nagyobb érdeksérelmekkel, a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással jártak, emberi mivoltunkból adódóan sok energiát elvonva az oktató- nevelő munkától. Külön feladatot jelent majd az alkalmazottak (nők) szolgálati idejének áttekintése, szándékuk számbavétele a foglalkoztatás tervezése során, annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy bárki kollégáink közül munkanélkülivé váljon. 13

14 A tantestület összetétele képzettség, nemek szerint Iskola/képesítés Ádám Jenő Pollack Mihály Összesen Általános Iskola Általános Iskola középiskolai tanár ált. isk. tanár tanító, spec tanító gyógypedagógus pszichológus Összesen ebből szakvizsgázott összesenből nő okt. 1-jei statisztika alapján Mivel a 87/2012.(IV.06.) sz. Ökt.határozat létszámleépítést nem irányoz elő, változás az összlétszámban nem várható, csupán az összetételben (pl. tanító speciális végzettséggel javára). A tantestületet 89 %-ban nők alkotják, 11% férfi, 21 fő, közülük 19-en tanári képesítéssel, ketten tanítói végzettséggel rendelkeznek. A as tanévben indítható tanulócsoportok számából, illetve a gyermekek születési adataiból, a pedagógusok életkorából látható, hogy a jövőre nézve alaposan meg kell tervezni a humán erőforrás felhasználást. Osztályok számának változása Tanév Alsó tagozat Felső tagozat összesen /Tagozat nélkül/ + Gárdonyi Géza Tagiskola A fenti táblázat azt mutatja, hogy 8 év alatt áll be valamennyi kazincbarcikai feladat-ellátási hely a 16 osztállyal működő modellre. Ez a folyamat alsó tagozaton 2 fő, felső tagozaton 3-4 fő pedagógus létszámcsökkenést mutat. 14

15 Természetesen ezt a prognosztizált helyzetet nagyban befolyásolja majd a jövőben: A nemzeti köznevelésről szóló törvény, és annak végrehajtási rendeleteiben az oktatás szabályozására vonatkozó előírások, Kazincbarcika és vonzáskörzetének népességmegtartó ereje, a hatosztályos gimnázium miatt távozó tanulók száma, be tudunk-e iskolázni feladatellátási helyenként 2-2 osztályt, a tagozaton foglalkoztatott tanulók számában, a feladat finanszírozásában történik-e változás, egésznapos iskola napközi otthon dilemmája, gyakorlati megvalósítás, a fenntartóváltás iskolafinanszírozás jövőbeni tendenciái, az új NAT tartalma, a kistelepülési iskolák (Gárdonyi Géza Tagiskola) jövője, az alapfokú oktatás piaci szereplőinek többpólusúvá válása Kazincbarcikán (egyháziállami- önkormányzati iskolák versenyhelyzete), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. A fent felsoroltak is tükrözik, hogy nehezen kiszámítható és csak körültekintő tervezéssel, szervezéssel kezelhető időszak előtt áll az oktatási rendszer, szűkebben a kazincbarcikai alapfokú oktatás. Ebben a helyzetben közös érdekünk, hogy megőrizzük az oktatás színvonalát városunkban és előrelátó tervezéssel megelőzzük, elodázzuk, késleltessük további álláshelyek megszűnését, iskolaépület(ek) bezárását. A feladat-ellátási helyek közti áttanítás elrendelésének elsődleges szempontja -az előző öt év gyakorlatának megfelelően a szaktárgyi órák szakszerű ellátása, a teljes munkaidőben való foglalkoztatás biztosítása. Áttanításra csak nagyon indokolt esetben, a földrajzilag egymáshoz közel eső oktatási egységek között, az áttanítás tömbösítésével kerülhet sor. Nem célom, hogy a feladatellátási helyek közötti ingázás elrendelésével nehezítsem a kollégák szakmai munkáját, a pedagógus közösségbe való beilleszkedését, az iskolai élet szervezhetőségét, a tanulóközösségekkel való kapcsolatépítést. Kiemelt feladatomnak tekintem a tagiskolák, a székhelyiskola mikroközösségeiben és között az emberi, szakmai kapcsolatok pozitív irányú fejlesztését, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését. Elsődlegesnek tartom az iskolák önálló arculatának meghagyása mellett közös értékrend kialakításával párhuzamosan a nevelőközösség stabilizálását. 15

16 A nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak Egyéb alkalmazottak Munkakör/ létszám május szept.1. (fő) Ádám Jenő Pollack Mihály Általános Iskola Általános Iskola pedagógiai asszisztens gyógyped.asszisztens 0 1,5 1,5 gyermekfelügyelő ápoló 0 0,5 0,5 gondozó 0 0,5 0,5 ügyviteli alkalmazott takarító karbantartó összesen 27 37,5 64,5 Megnyugtató, hogy a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számában nem történik változás az összevonást illetően. Miután két székhelyintézmény helyett szeptembertől egy működik, ezért indokolt az ügyviteli dolgozók feladat-, felelősségi, és hatáskörének felülvizsgálata, az intézményben jelentkező feladatok számbavétele, a munkamegosztás ésszerű átgondolása. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát segítők szakmai ismeretei, precíz munkavégzése, pontossága, gyerekszeretete, toleranciája, munkabírása kiemelendő, melyre az elkövetkező időszakban is építek, számítok az intézmény színvonalas működtetése érdekében. 16

17 3.2. Tárgyi feltételek A július 1-jével létrejővő 5 kazincbarcikai és egy szuhakállói feladatellátási hellyel működő összevont általános iskola egy székhelyiskolából (Pollack Mihály Általános Iskola) és öt tagiskolából áll (Ádám Jenő Tagiskola, Árpád Fejedelem Tagiskola, Dózsa György Tagiskola, Gárdonyi Géza Tagiskola, Kazinczy Ferenc Tagiskola). A Pollack Mihály Általános Iskola önállóan működő költségvetési intézmény lesz, melynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Az iskolák fizikai jellemzői, az épület, annak állapota, felszereltsége, a kert, az udvar, a sportolási lehetőségek mind-mind az arculat lényeges tartalmi elemei, amit őrizni, megóvni és fejleszteni kell! Az összevont intézmény valamennyi oktatási helyszíne jelentős infrastrukturális, energetikai felújítás részese volt, melynek következtében a közeljövőben jelentős energiamegtakarításra, gazdaságosabb működésre számíthatunk. Tárgyi feltételek október 1-jei statisztika tükrében Feladatellátási helyek Osztályok száma Tantermek száma Tornatermek száma Tornaszobák száma Ádám Jenő Tagiskola Árpád Fejedelem Tagiskola Dózsa György Tagiskola Gárdonyi Géza Tagiskola Kazinczy Ferenc * 1+1* 0 Tagiskola Pollack Mihály Általános Iskola Pollack tagozat 6 6** 0 1 Összesen ** 7 2 *a volt B épületben **csoportszoba + tagozat A táblázatból látható, hogy az osztályok a rendelkezésre álló tantermekben elférnek, tehát szeptember 1-jétől valamennyi osztály elhelyezésére lehetőség lesz, a tanév zavartalanul megkezdődhet. 17

18 A jövőben fontosnak tartom valamennyi tanterem állagának, esztétikai megjelenésének szinten tartását, esetleges javítását. A tantermek bútorzatának cseréjét folyamatosan kell megoldani, hogy tanulóink a lehető legideálisabb körülmények között tanulhassanak. Mai világunkban igen fontos a számítógéppark fejlesztése, hogy megvalósuljon az egy tanuló egy gép oktatásszervezési forma. Bízom benne, hogy 2012 szeptemberére eredményesen lezárul a TIOP azonosító számú, az informatikai infrastruktúra fejlesztését szolgáló pályázat megvalósítása, és az intézmény valamennyi feladatellátási helyére megérkeznek a modern számítógépek, az interaktív táblát, laptopot, projektort tartalmazó tantermi csomagok. Ezáltal biztosítva látom, hogy nemcsak az informatika oktatásban, hanem más órákon is előtérbe kerüljön a számítógép, IKT eszközök használata, a korszerű digitális tudásbázis, interaktív tananyagok alkalmazása. Valamennyi oktatási egység nagy gondot fordított a könyvtár fejlesztésére, mely a tartós könyvek kölcsönzésén túl hangsúlyosan kezeli a tanulók szépirodalommal, és ismeretterjesztő könyvekkel, szótárakkal, lexikonokkal való ellátását. A Gárdonyi Géza Tagiskola könyvtára települési könyvtári feladatot is ellát. Az elmúlt évek során az iskolai könyvtárak az oktató-nevelő munka szerves részévé váltak. Szeretném, ha ezt a szerepüket megőriznék A nemzeti köznevelési törvényben rajzolódó, a függetlenített könyvtárosok számát illető változások ellenére is. (A es tanévtől 1 iskola 2 könyvtáros.) A játszóterek, játszóudvarok, sportpályák fejlesztése, korszerűsítése folyamatos feladat. Források erre a célra alapítványi, diákönkormányzati, diáksportköri támogatások, szponzori felajánlások, a társasági és osztalék adó törvény (TAO) sportfinanszírozásra (öt látványcsapatsportág: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) való fordítása, pályázati lehetőségek felkutatása, összehangolása. Kazincbarcikán a tanulók szabadidőben történő játékos foglalkoztatását kiegészíthetjük a feladatellátási helyek közelében felújításra került köztéri játszóterek használatával. Örvendetes, hogy az elmúlt időszakban egy-egy műfüves pályával is gazdagodott az Ádám Jenő és a Kazinczy Ferenc Tagiskola és az ÉMOP es infrastukturális pályázatnak köszönhetően egy tornaszoba is kialakításra került (Árpád Fejedelem Tagiskola), továbbá folyamatban van a Kazinczy Ferenc Tagiskolában a TAO törvény kínálta sportfinanszírozás segítségével a tornaterem padlózatának sportpadlóra cserélése. Az összevont iskola az iskolai közétkeztetési feladatot valamennyi épületében melegítő konyha segítségével látja majd el a as tanévben, ahová az élelmet a Barcika 18

19 Príma Kft. szállítja. Ez az ellátási forma kiemelt figyelmet igényel, annál is inkább, mert ezt megelőzően a jól felszerelt, higiénikus saját főzőkonyhák minden igényt kielégítettek. Várakozással tekintünk az étkeztetés ilyen formában való biztosítása elé Intézményi innováció A rendelkezésünkre álló anyagi feltételeket pályázati lehetőségek felkutatásával igyekszünk kiegészíteni, melyek minden esetben az intézményben folyó szakmai munka színvonalának emelését szolgálják. Hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatása érdekében bekapcsolódtunk az Útravaló ösztöndíj pályázatba. A sportolás, a nemzeti könevelési típusú sportiskolai működéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek kiegészítését a Nemzeti Sportintézet és a Wesselényi Miklós Közalapítvány támogatása biztosítja. Az informatikai eszközpark minőségi javulását az informatikai normatíva mellett a már említett TIOP Informatikai infrastruktúra fejlesztését tartalmazó pályázat szolgálja, ami valószínűleg 2012 szeptemberére a megvalósítás szakaszába lép. Az OKM, Szociális és Munkaügyi Minisztérium közös pályázatán elnyert összegből egészségfejlesztési és drogmegelőzési tevékenységet folytattunk. A pedagógus továbbképzésre fordítható összeget a Wekerle Sándor Alapkezelő és a TÁMOP pályázat segítségével egészítettük ki. A tehetséggondozást az Oktatásért Közalapítvány pályázati lehetőségével működő négy tehetséggondozó műhely, továbbá a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás hozzájárulása segítette. Az intézményben működő példaértékű műhelymunka elismerését szolgálja az Árpád, Kazinczy, Pollack esetében a TÁMOP Referencia intézmények országos hálózatának kilakítása és felkészítése című pályázat. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázatának támogatásával a 7. évfolyamos tanulók az Ádám Jenő Általános Iskolából Ukrajna magyarok lakta területére, a Dózsa György Tagiskolából Erdélybe kirándulhatnak. Hat jó gyakorlatot töltöttünk fel az Educatio Kht. Szolgáltatói kosarába az IKT eszközök alkalmazása, befogadó iskola, tehetséggondozás területén. A Kazinczy Ferenc Tagiskola kiváló tehetségpont lett. 19

20 Számos gazdasági társaság által meghirdetett pályázatba is eredményesen kapcsolódtunk be, melyek tárgyi feltételeink javítását szolgálták (Generali Biztosító, E-ON). 4. Az iskolai nevelő-oktató munka december 31-ig valamennyi iskolának felül kell vizsgálnia pedagógiai programját A nemzeti köznevelésről szóló törvénynek és végrehajtási rendeleteinek tükrében. A Pollack Mihály Általános Iskola és az Ádám Jenő Általános Iskola jelenlegi programja alapjául szolgálhat közös pedagógiai elképzeléseinknek, melyben a részprogramok feltétlenül tartalmazzák majd a tagintézmények arculatát. Olyan közös pedagógiai program kialakítására törekszem, amelyben tükröződik a tervszerű nevelő és oktató munka, amely figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, fejleszti alapképességeit, és számukra korszerű, a mindennapi életben használható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. Fontos, hogy a gyermek meglévő pozitív tulajdonságaira építve formáljuk személyiségét harmonikussá. Szeretném elérni, hogy tanulóink körében a tudásnak, a szorgalomnak és a munkának becsülete legyen. Az intézményben folyó pedagógiai munka kiemelt területeinek tekintem: az anyanyelvi nevelés erősítését, az idegennyelvi kommunikációra való képességet, a problémamegoldó gondolkodás előtérbe helyezését, a tanulás tanítását, a tanulók motiváltságának növelését, szükség esetén egyénre szabott fejlesztést, igazságos, ösztönző értékelési módszerek alkalmazását, korszerű ismeretszerzést, digitális írástudást, a testi lelki egészség építését, a környezettudatos magatartás formálását, a kulturált viselkedési normák belsővé válását, a nemzeti kultúra megismerését, a művészeti nevelést, 20

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben