A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Bozóky Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Jóváhagyta: Kelt:.

2 Tartalom Bevezető I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó - szabályozások 1. Az intézmény neve 2. Az intézmény székhelye 3. Az ellátandó alaptevékenységek 4. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok 5. Felügyeleti szerv 6. Alapító szerv neve és címe 7. A fenntartó szerv neve és címe 8. Az intézményvezető kinevezési rendje 9. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások 10. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 11. Az intézmény megszüntetése 12. Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás Mellékletek az I. részhez A gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályok Állami feladatként ellátott alaptevékenységek A feladatellátás rendjének szabályozása A szervezeti egységek vezetőinek képviseletei jogosítványai 2

3 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások 3

4 II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje - gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, - a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 4. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 5. A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, valamint az óvodai, iskolai kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája 6. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések 7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 8. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 9. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 10. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 12. Az intézményi védő, óvó előírások 13. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 14. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 4

5 15. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 16. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések Mellékletek a II. részhez 1. A pedagógiai szakszolgálatok működési rendje 2. A Bozóky Mihály Áltlános Iskola Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata III. rész Az iskolára vonatkozó további szabályok 1. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelem elbírálásának elvei 2. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 3. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás biztosítása) 4. A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 6. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 7. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 5

6 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése, valamint a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4. alapján e szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A Szabályzatot az 1993.évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el. A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 6

7 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások 7

8 1. A költségvetési szerv neve: Bozóky Mihály Általános Iskola OM azonosító: Az intézmény székhelye és telephelye(i): Az intézmény székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14 Az intézmény telephelye: 2028 Pilismarót, Esztergomi u Ellátandó alaptevékenységek 3.1. Az ellátandó tevékenységek leírása az alapító okirat szerint: alapfokú nevelés/oktatás, tehetséggondozás és felzárkóztatás (szakkörök, korrepetálások), integrációs nevelés/oktatás, felzárkóztató nevelés/oktatás kis létszámú csoportban, osztályban, enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése, tanulók szervezett étkeztetése, munkahelyi vendéglátás, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, testvér- é s sportkapcsolatok létesítése más intézményekkel, diáksportkör, különféle rendezvények lebonyolítása, tanórán kívüli foglalkoztatás, nyári táborozás szervezése az intézmény tanulói részére, oktatási szünetben az iskola helyiségeinek bérbeadása, tanulmányi és szaktárgyi versenyek, napközis foglalkozások, tanulószobai foglalkozások, a tanítás kezdet előtti felügyelet, diákönkormányzat működtetése, iskolai könyvtári tevékenység Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel: Szakfeladat száma Megnevezése Általános iskolai oktatás Napközi otthonos ellátás Gyógypedagógiai ellátás Intézményi vagyon működtetése Logopédiai ellátás (pedagógiai szakszolgálat) Diáksport Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok, egyéb feladatok 3.3. Szakágazati besorolása: oktatás 4. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel: részben önállóan gazdálkodó intézmény. Részben önállóan gazdálkodó jogkör esetén a gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos további szabályokat az SZMSZ I. részéhez csatolt melléklet tartalmazza. 5. Felügyeleti szerv: Az alapított szerv felügyeleti szerve: Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6. Alapító szerv neve: Pálos - rend 7. A fenntartó szerv neve és címe: A fenntartó szerv neve és címe: Pilismarót Község Önkormányzata 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. 8

9 8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási ) rendje A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: a) A pályáztatás Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást legalább: - az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában legalább 1 alkalommal kell, b) Az intézményvezetői megbízás Az intézményvezetői megbízást az alapító helyi önkormányzat képviselő-testülete adja. (A megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. 9. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások: 9.1. Az intézmény oktatási funkciót tölt be Az iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyam 9.3. Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 225 fő Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások: Az (általános iskolai oktatást folyatató) intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 10. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az intézmény működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg. Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos bérbeadási, értékesítési jogosultságait az alapító okirat melléklete tartalmazza. 11. Az intézmény megszüntetése Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. A határozatnak tartalmaznia kell: a vagyon további sorsáról való rendelkezést, a feladatellátás további módját, A közalkalmazottak munkaviszonyáról szóló rendelkezést. 9

10 12. A szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó további szabályozás A szabályozásra az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 10. (5) bekezdése alapján kerül sor Az alapító okirat: - kelte: száma: 100/2003. (XII.17.) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységeket, valamint az azokat meghatározó jogszabály(ok) megjelölését, az alaptevékenységek forrásait, valamint az alaptevékenység feladatmutatóit az I. részhez tartozó 1. számú melléklet tartalmazza Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek, telephelyek megnevezése Táblázat a költségvetési szerv szervezeti felépítésérő Táblázat az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörökről és a munkakörökben foglalkoztatható létszámról A szerv működési rendszere A szervet az intézményvezető irányítja, ő legfelsőbb vezető. A szerven belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: a számlavezető pénzintézet neve: Raiffaisen Bank Rt. a számlavezető pénzintézet címe: 2500 Esztergom, Széchenyi tér a bankszámla száma és neve: költségvetési elszámolási számla száma: A szerv általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerinti áfa alany A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket az ÖMIP szabályozza. A tervezési, beszámolási feladatokat ellátó személy: az intézményvezető A feladatellátás rendjének szabályzatát az I. rész 3. számú melléklete tartalmazza A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el az I. rész 4. számú melléklete tartalmazza. 10

11 A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő: Lehetséges szervezeti szintek A szervezeti szintnek megfelelő lehetséges vezető beosztások A konkrét vezetői beosztások megnevezése Legfelsőbb vezetői szint Intézményvezető Fábiánné Gyimesi Lívia Magasabb vezetői szint Intézményvezető helyettes Fuzikné Dakos Éva Középvezetői szint Munkaközösség-vezetők Diákönkorményzat MIP Dávid Éva, Nyers Lajosné Piatrikné Fets Ibolya Dávid Éva Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám Vezetői szintek A vezetőknek közvetlenül alárendelt munkakörök Létszám Csatolt munkakör Összesen Igazgató Pedagógusok évfolyam évfolyam - gyógypedagógiai - diáksport - iskolai könyvtár - gyermekvédelem - napközi 6 7 2,5 0,5 0,5 0,5 2 Igazgatóhelyettes Technikai alkalmazottak gondnok, fűtő, karbantartó - takarító - konyha - büfé - iskolatitkár 2 2,5 2 x 0,5 0,5 1 11

12 Mellékletek az I. részhez 12

13 1. számú melléklet A gazdálkodással kapcsolatos egyéb szabályok - az alapító okiratnak megfelelően - 1. A intézmény külön megállapodásban rögzített pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve: Pilismarót Község Önkormányzata, székhelye: 2028 Pilismarót, Rákóczi u Az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás van. 3. Az intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: Az intézmény az előirányzatok feletti jogosultság szerint részjogkörű. Az előirányzatok feletti részjogkör gyakorlásának rendjét Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/93. (III.24.) az önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. 4. Az intézmény költségvetése Az intézmény költségvetése jól elkülöníthető módon beleépül az 1. pontban meghatározott önállóan gazdálkodó intézmény költségvetésébe, azaz a fenntartó önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. 5. A fenntartó költségvetésében az intézményi költségvetés 2. főcím 2.1 (általános iskola) és 2.2. (napközi) alcímeken szerepel. 13

14 2. számú melléklet Állami feladatként ellátott alaptevékenységek Száma Alaptevékenység Neve Alaptevékenységen belül a kisegítő, kiegészítő tevékenység megnevezése Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabály* Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét Ötv., Okt. törvény Iskolai intézményi étkeztetés Ötv., Okt. törvény Az alaptev forrá (Ha a forrás nem saját forrás kerül térítési díj normatív állam Munkahelyi vendéglátás büfé, étterem üzemeltetése üzemeltetésse Intézményi vagyon működtetése vagyon üzemeltetés, pénzügyiszámviteli tevékenység, gondnoki tevékenység, takarítás, karbantartás, gépjármű üzemeltetés, szállítás, raktározás, Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Fogyatékos tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó iskolai oktatása Ötv., Okt. törvény Ötv., Okt. törvény bevét a tevékenys meglévő k kihasználásáva bevétetek: szállítási normatív hozz saját f normatív hozz saját f Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás Ötv., Okt. törvény állami hozzáj egyéb Pedagógiai szakszolgálat logopédiai ellátás, fejlesztés (dyslexia, dyscalculia, stb.) Okt. törv., állami hozzáj egyéb saj Pedagógiai szakmai szolgáltatás Okt. törv., állami hozzáj Diáksport Diáksportkör, tömegsport, mindennapos testnevelés, gyógytestnevcelés Okt. törv. Állami hozzá egyéb saj Oktatási célok és egyéb feladatok a feladattal k bevételek, és *A megjelölt oszlopban található jogszabályok: - Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. - Okt. törvény: a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. - Hatásköri törvény: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről, évi CX. tv.: a honvédelemről szóló évi CX. tv., - Államig. eljárási tv.: az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv., - Gyermekv. tv.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló évi XXXI. tv., évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv évi XLIII. tv. a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv., évi CXI. tv. a Magyar Köztársaság évi költségvetésének végrehajtásáról szóló évi CXI. tv 14

15 3. számú melléklet A feladatellátás rendjének szabályzata A szabályzat célja, hogy a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése alapján szabályozza a szerv feladatellátásának (költségvetési kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok között tartását biztosító): a) feltétel- és követelményrendszerét, b) folyamatát, kapcsolatrendszerét, c) a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárását és dokumentumainak leírását. 1. A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere a) Feltételrendszer 1. Csak olyan feladatot lehet ellátni, mely a szerv tevékenységi körébe tartozik. 2. A feladatellátásnál mérlegelni kell a lehetséges feladat-megoldási módokat. Ha adott feladatot többféle módon (eszközzel) el lehet látni, vizsgálni kell annak: - költségvetési bevételekre, - költségvetési kiadásokra, - illetve a bevételek és kiadások ütemezésére gyakorolt hatását. Csak akkor lehet a korábbi feladat-ellátási módtól (eszköztől) eltérő feladat-ellátási módot (eszközt) választani, ha annak összességében több kedvezőbb hatása van, mint kedvezőtlen azaz: - a költségvetési bevételeket: - növeli, - nem változtatja, - a kiadások csökkenésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben csökkenti, - a költségvetési kiadásokat: - csökkenti, - nem változtatja, - a bevételek növekedésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben növeli. - a bevétek és kiadások ütemezése: - nem változik, - kedvezőbben alakul, - kedvezőtlenebben alakul, de úgy, hogy az összességében nem befolyásolja hátrányosan a feladatellátást. 3. Amennyiben adott feladatellátás körülményei jelentősen megváltoznak (a feladat bevételeinek, illetve kiadásainak elérik a 25 %-át, illetve összegszerűen a 300 ezer forintot), akkor arról a felügyeleti szervet haladéktalanul tájékoztatni kell. 15

16 b) Követelményrendszer 1. A feladatellátást a teljesítmények oldaláról kell megközelíteni. 2. A feladatellátást a feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások (azaz költségvetési) oldaláról, valamint az elért teljesítmények oldaláról évente legalább egy alkalommal, a költségvetési koncepció készítése időszakában vizsgálni kell. 3. A felügyeleti szerv által kezdeményezett vizsgálat során aktívan, segítőkészen közre kell működni. 4. A tartósan (3 éven túl) jelentős költségvetési kiadással, és az összehasonlítások alapján alacsonyabb, vagy közel azonos elért teljesítmények esetében az adott feladat esetében gondoskodni kell a kedvezőbb a feladat-ellátási mód (eszköz/szervezet) felkutatásáról. A változást követően javulnia kell: - az adott feladattal kapcsolatos költségvetési kiadások és bevételek mérlegének, és/vagy - az elért teljesítménynek. 5. Amennyiben a szerv költségvetése csak a fenntartó által adott jelentős működési többlettámogatással kerül egyensúlyba egymást követő két éven belül, akkor gondoskodni kell a szerv alapfeladatokon kívüli önként vállalt feladatainak csökkentéséről, illetve megszüntetéséről. A feladatcsökkentésre a szerv vezetője és gazdasági vezetője együtt tesznek javaslatot. 2. A feladatellátás folyamata, kapcsolatrendszere a) A feladatellátás folyamata A feladatellátás folyamata a következő: a feladat ellátásának szabályozása: alapító okiratban, SZMSZ-ben, a feladatellátás szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos biztosítása: a feladatellátással kapcsolatos költségvetési kiadások tervezése, a feladatellátással kapcsolatos költségvetési bevételek tervezése, a feladat ellátásáért felelős személy, személyek kijelölése, a feladatellátás szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása; a feladatellátás pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése. 1. A feladatot ellátni csak úgy lehet lásd feltétel és követelményrendszer ha: az adott feladatellátás szerepel a szerv alapító okiratában; a feladatellátással kapcsolatos részletesebb előírások szerepelnek a szerv SZMSZében, megjelölve a feladatellátáshoz tartozó tevékenység szakfeladat megjelölését, a vonatkozó jogszabályi hivatkozást, a feladatellátás forrását, s ha van, a feladatmutatót. 16

17 2. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell a szakmai és szervezeti hátteret. A költségvetés tervezés időszakában meg kell határozni: az eszköz (vagyontárgyak beszerzési, felújítási) szükségletet, a működéshez szükséges dologi kiadásokat, a feladatellátás kapcsán felmerülő személyi kiadásokat, és a személyi juttatások utáni járulék kiadásokat, a feladatellátással kapcsolatban a szervet megillető bevételeket. Gondoskodni kell a feladatellátó szervezet folyamatos működéséről, a felelős személy, illetve személyek kijelöléséről, a szervezet részletes működési leírásáról, egyéb, a tevékenységgel kapcsolatos szabályozások elkészítéséről. A feladatellátás érdekében a felelős vezetőknek gondoskodniuk kell a feladatellátás szervezéséről, irányításáról. A feladatellátással kapcsolatos gazdálkodás bonyolítása során a költségvetési terv adatokra kell támaszkodni. 3. A feladatellátás során biztosítani kell a folyamatos, vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés működését. Az esetleges hibákat, helytelen mozzanatokat minél előbb meg kell szüntetni. A feladatellátás kapcsán el kell végezni a teljesítményvizsgálatot. Amennyiben a feladatellátás nem az elvárt teljesítményt mutatja, vizsgálni kell az okokat, s ha szükséges, módosítani kell a feladatellátás: - pénzügyi területén, - módján (eszközein). b) A feladatellátás kapcsolatrendszere A feladatellátás kapcsolatrendszerének fontosabb elemei: a feladatellátás során a feladatellátással kapcsolatos vezető felelős a költségvetési tervezéskor: a kiadások teljeskörű szerepeltetéséért, a javasolt előirányzatok részletes kidolgozásáért, - különös tekintettel a feladat folyamatos, biztonságos ellátására; a bevételek megalapozott tervezéséért, részletes indoklásáért, különösen a fix, előre jól tervezhető bevételek esetében. A javasolt előirányzatok alapján kerül kidolgozásra a végleges terv. A tervjavaslat elkészítéséhez szükségesek a könyvviteli adatok, valamint a kötelezettségvállalások részletes ismertetése, az ezen adatokat alátámasztó kimutatások, listák biztosítása a feladatellátók számára. a feladatellátás során a gazdasági szervezet vezetője felelős a gazdálkodás előirányzatok között tartásáért. Ehhez szükséges a szervre lebontott elemi költségvetés, valamint az aktuális könyvelési adatok ismerete. Az előirányzatok szerinti gazdálkodáshoz használni kell a szervre lebontott előirányzatfelhasználási ütemterv adatait is. 17

18 A feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy összességében hatékony, költségvetési kiadásokkal takarékos gazdálkodás történjen. Ki kell használni a felesleges kapacitások rejtette lehetőségeket, lehetőség szerint szerven belül, de a különböző feladatok érdekében, ha ez költségvetési kiadási megtakarítást eredményez. (Pl.: készletbeszerzések, árubeszerzésekkel kapcsolatos szállítás; egyes szolgáltatások egy időben való igénybevétele /karbantartásnál csak 1 kiszállás jelenik meg költségként/, stb.) 3. A szabályzat hatálya A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni. Kelt:.... a szerv vezetője 18

19 4. számú melléklet A szervezeti egységek vezetőinek képviseleti jogosítványai A szervezeti egységek vezetőinek a következő jogosítványai vannak arra, hogy költségvetési szerv képviselőjeként eljárjanak: A jogosítvány címzettje: Fábiánné Gyimesi Lívia Fuzikné Dakos Éva megnevezése: aláírás, bélyegző használat aláírás, bélyegző használat Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u.14. Körbélyegző Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u.14. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Fábiánné Gyimesi Lívia igazgató Fuzikné Dakos Éva igazgatóhelyettes Rajczy Edina iskolatitkár 19

20 5. számú melléklet A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások A költségvetési tervezés A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. Amennyiben a képviselő-testület a koncepció elfogadásakor a szerv költségvetése összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért a szerv vezetője és a tervezési feladatok ellátásáért felelős dolgozója tartozik felelősséggel. A szerv költségvetési terv javaslatát a szerv vezetője az általa kijelölt személy bevonásával a hatályos jogszabályok szerint állítja össze. Ha a képviselő-testület a költségvetését a szerv, intézmény költségvetését érintő módon (nem az eredeti javaslat szerint) hagyja jóvá, illetve az ülésén megadott szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról. Az elfogadott költségvetés alapján a tervezési feladatok ellátásáért felelős személy gondoskodik az intézmény elemi költségvetésének a költségvetési rendeletnek megfelelő elkészíttetéséről. E feladat ellátási határideje a költségvetési rendelet elfogadását követő 2 hét. A költségvetés végrehajtásának szabályai A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a szervre vonatkozóan is a költségvetési rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni: az egyes előirányzatok felhasználásakor, az egyes előirányzatok módosításakor. A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni. Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani, illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve jelentősen megváltozott körülmények esetén újra el kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet. 20

21 II. rész A nevelési oktatási intézményre vonatkozó szabályok 21

22 1. A működés rendje 1. Általános szabályok Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni: az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat, gyakorlati képzés esetében, ha a képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés szervezőjének véleményét. A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az oktatási miniszter állapítja meg. Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, a szünetek időtartamát, a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, az évi rendes diákközgyűlés idejét, a nevelőtestületi értekezletek időpontját. Az iskolai tanítás nélküli munkanapon - szükség esetén - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 2. A tanulók fogadásának rendje (a nyitva tartás) Az intézmény szorgalmi időben tanítási napokon: reggel 7 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 18 óráig van nyitva. Az intézmény fent szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője adhat engedélyt. 3. A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Az igazgató és igazgatóhelyettes délutánonként felváltva van jelen az intézményben. A délutáni benntartózkodás rendjét az éves munkaterv rögzíti. 4. Pedagógusok munkarendjének helyi szabályai: A nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusok heti teljes munkaideje 40 óra, mely a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll. A pedagógusok napi munkarendjét - felügyeleti és helyettesítési rendjét az igazgatóhelyettes állapítja meg az órarend függvényében. A konkrét napi 22

23 munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az intézményvezetés tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. Az intézményi, községi és egyéb rendezvényekre (ünnepélyek, tanulmányi versenyek, műsorok) való megfelelő színvonalú felkészülés a felkészítő pedagógus felelőssége. Az intézmény adott tanévre vonatkozó eseménynaptárának összeállításakor figyelembe kell az egyéni terhelhetőséget, a pedagógusok és tanulók egyenletes terhelését. A intézmény rendezvényein a tanulók és pedagógusok jelenléte kötelező. A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén - illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt, annak helyén - megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 15 percig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy helyettesítéséről intézkedni lehessen. A hiányzó pedagógus köteles az iskolába tanmeneteit, vagy a soron következő tanítási anyagot / anyagokat eljuttatni, hogy a helyettesítő pedagógus biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 2 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására. A tanórák (foglalkozások elcserélését az igazgatóhelyettes is engedélyezheti.) A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógusok hiányzása esetén - lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust időben (legkésőbb a helyettesítést megelőző napon) bízták meg a helyettesítési feladattal, köteles szakórát tartani, a tanmenet szerint előrehaladni. 5. Az intézmény tanulóinak munkarendje: Az iskola házirendje tartalmazza a tanulók jogait, kötelességeit, munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. 6. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolaépületet címtáblával, lobogóval, az osztálytermeket, szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az iskola minden tanulója és dolgozója felelős: a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energia-felhasználással való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. Az intézmény létesítményeinek használatáról a házirend rendelkezik. 7. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje 23

24 Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) az igazgató dönt. 24

25 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét. 1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, valamint a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, a szülői közösség, és a tanuló közösség (iskolaszék, diákönkormányzat) észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: a) az intézmény vezetője, b) az intézményvezető helyettese. A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek. A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: dokumentumelemzés, óralátogatás, felmérés, interjú, kérdőív, stb. Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzését az éves munkatervben rögzíti. 25

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola 4 5 2 3 P Á T R O H A Szabadság u. 7. szám Intézményi kód: 149008 O.M. azonosító: 033494 : +36-(45)-460-021 / : +36-(45)-560-021 @: mzs.isk.patroha@vipmail.hu

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola közössége 2011... Átdolgozta, jóváhagyásra felterjesztette:

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010.

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. Tartalom Bevezető...7. oldal I. rész...8. oldal Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalom I. rész A Szervezeti

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 200842 A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. verzió Érvényes: 2014. 01. 01. Nyíregyháza, 2013. december 02. Az Aranyszív a gyermekekért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3600 Ózd, Bem út 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4.o. II. Az iskola általános jellemzői 5.o. III. Az intézményegység

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. december 31. 2 TARTALOM I. Bevezető rész... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 6 1.2. Az intézmény neve,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben