KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 10/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 10/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL"

Átírás

1 KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 10/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 8. (2) bekezdése, 143. (4) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv. és annak végrehajtására megjelent 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15. -ában, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet értelmében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el. I. fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉS A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK Pótlékok 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat intézményeinek közalkalmazottaira, ahol a rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú közalkalmazottra. E rendelet alkalmazásában az Önkormányzat intézményei alatt érteni kell: a) Tarna-mente Szociális Központ b) Nagyközségi Önkormányzati Vízmő c) Nagyközségi Önkormányzati Konyha d) Százszorszép Óvoda e) az Önkormányzat technikai dolgozói E rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a határozatlan idejő, teljes munkaidıben foglalkoztatott, közalkalmazottat illeti meg. A határozott idejő munkaviszonnyal rendelkezı közalkalmazott esetében a polgármester dönt a juttatások és támogatások nyújtásáról. (1) Vezetıi pótlék illeti meg a Vízmő, a Tarna-menti Szociális Központ valamint az Önkormányzati konyha vezetıjét. A pótlék az alapilletmény 130 %-ának megfelelı. (2) Magasabb vezetıi pótlék illeti meg az Óvoda vezetıjét. Ennek mértéke az illetményalap 230 %-a. 2. (1) Az óvodapedagógusok illetménypótlékát az 1. melléklet tartalmazza. 3. Egészségkárosító kockázatok közötti munkáért járó pótlékot az önkormányzat nem állapít meg.

2 Idegennyelv-tudási pótlékot az önkormányzat nem állapít meg. A Tarna-menti Szociális Központ dolgozóit megilletı pótlékok: 2. melléklet szerint. 5. A Vízmő intézmény fizikai állományú közalkalmazottjait egyéb pótlék illeti meg. Az egyéb pótlék mértéke Ft/hó. A pótlék a munkaidın túl végzett munkáért jár A vezetı beosztású közalkalmazott illetményét a garantált illetménynél magasabban is megállapíthatja a munkáltató. Ennek mértéke a testületi határozatban foglaltak. Jutalmazás 8. (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a költségvetésben meghatározott béralap terhére és megtakarítások esetében a közalkalmazott jutalomban részesíthetı a Kjt-ben meghatározottak szerint. (2) Jutalomkeretet az önkormányzat is meghatározhat pótelıirányzatként. (3) Jutalom utalvány formájában is adható. 9. Pályázati jutalom (1) A közalkalmazottat jutalom illeti meg pályázat elkészítésében történı aktív részvétel esetén az alábbiak szerint. a/ Nyertes pályázat esetén, amennyiben a közalkalmazott készítette el a teljes pályázatot: 5 mft alatti pályázati pénzeszköz megnyerése esetén a megnyert összeg bruttó 5 %-a, 5 mft és 10 mft közötti pályázati pénzeszköz megnyerése esetén a megnyert összeg bruttó 4 %-a, 10 mft feletti nyertes pályázat esetén a képviselıtestület egyedi elbírálás alapján határozza meg a jutalmat.

3 - 3 - b/ Nyertes pályázat esetén amennyiben a közalkalmazott feladata a pályázatíróval való kapcsolattartás és az adatszolgáltatás 1 mft és 5 mft közötti összeg esetén nettó Ft, 5 mft és 10 mft közötti összeg esetén nettó Ft, 10 mft feletti összeg esetén nettó Ft, 1 mft alatti összeg esetén intézményvezetı javaslatára egyedileg bírálja el a képviselıtestület. 10. A közalkalmazottat az önkormányzatnál eltöltött munkaviszonya után törzsgárda juttatás illeti meg, melyet október 15-tıl kell számítani: 20 év munkaviszony után nettó Ft, 25 év munkaviszony után nettó Ft, 30 év munkaviszony után nettó Ft. Illetmény bankszámlára utalás költségei 11. Az Önkormányzat a közalkalmazott részére az illetményének bankszámlára történı utalás költségtöbblet fedezeteként a költségvetési rendeletben meghatározott összegben téríti meg minden év április hónapjában. Tanulmányi szerzıdés 12. A közalkalmazott a szakmai elımenetelének munkáltató által történı támogatására a szakember szükséglet biztosítása érdekében tanulmányi szerzıdést köthet, abban az esetben, ha a tanulmány befejezését követı öt évig a munkáltatónál marad. A szerzıdést írásban kell kötni. Helyettesítési díj 13. Helyettesítési díj illeti meg a közoktatási és a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottat.

4 4 Fizetési elıleg 14. (1) A közalkalmazott rendkívüli élethelyzetére hivatkozva a munkáltatótól fizetése elıleget kérhet. (2) Fizetési elıleget a munkavállaló az adott évben egyszer kérhet. (3) A közalkalmazott részére a munkáltató határozattal fizetési elıleget állapíthat meg. (4) A fizetési elıleg maximum hat hónapra engedélyezhetı. (2) A fizetési elıleg felsı határa a közalkalmazott nettó fizetésének kétszerese. (5) 1 Fizetési elıleg kérelmet az jogosult benyújtani, akinek az önkormányzat felé köztartozása nincs. Étkezési hozzájárulás 15. (1) A közalkalmazottat étkezési hozzájárulás illeti meg, amelynek mértékét minden évben az az éves költségvetést megállapító helyi rendelet tartalmazza. (2) Az étkezési hozzájárulás a munkavállalót csak a tényleges munkában töltött és az évi rendes szabadság napjaira illeti meg. (3) Az étkezési utalvány tárgyhónapra jár. (2) A juttatásról a munkáltatónak nyilvántartást kell vezetni. Munkaközi szünet 16. A közalkalmazotti dolgozót naponta 30 perc munkaidın belül kiadott munkaközi szünet illeti meg. Munkába járás költségei 17. (2) A közalkalmazottat megilleti a munkába járáshoz szükséges bérleti költség autóbusz 1 Módosította a 22/2013 (XII. 18) Önkormányzati Rendelet 1.. Hatályos:

5 esetében : 86 %-ának, vonat esetében 86 %-ának megtérítése. (2) Saját gépkocsi használat munkába járás esetén a munkáltató külön engedélye alapján lehetséges. Megtérítése a külön jogszabályok alapján Kegyeleti juttatás 18. (1) Közalkalmazott közeli hozzátartozója (Ptk. alapján) halála esetén kegyeleti támogatásban részesíthetı a költségvetést megállapító helyi rendeletben meghatározott összegben. (2) A támogatás egy évet meghaladó önkormányzatnál eltöltött munkaviszony után állapítható meg határozattal. (3) Aktív közalkalmazott halála esetén Ft kegyeleti támogatást nyújt a közeli hozzátartojának önkormányzatunk. (4) Nyugdíjas közalkalmazotti dolgozó halála esetén közeli hozzátartozójának Ptk alapján Ft kegyeleti támogatás nyújt önkormányzatunk Lakásépítés, vásárlás támogatása 19. (1) A közalkalmazott a külön szabályzatban megfogalmazottak alapján lakásépítési, lakásvásárlási, lakásfelújítási támogatásban részesíthetı kérelmére. (2) A kérelmet az önkormányzat bírálja el, munkáltatói javaslattal. (3) A támogatásról a megállapítást követı 3 hónapon belül számlával el kell számolni. (4) A közalkalmazott a visszafizetett támogatást követı három éven belül újabb kérelmet nem nyújthat be. Védıszemüveg 20. (1) A közalkalmazottat abban az esetben, ha munkaidejének 60 %-át számítógép elıtt tölti védıszemüveg illeti meg. (2) A közalkalmazottnak számítógép használata miatt amennyiben szükségessé válik a szemüveg használata, annak bekerülési költségét számla ellenében Ft összeg erejéig a munkáltató megtéríti.

6 Védıruha melléklet szerint Végrehajtási rendelkezések 22. (1) Az intézményvezetı felelıs e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló a) elıirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint b) jóváhagyott elıirányzatok szerinti gazdálkodásáért. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján az intézményvezetı felelısségre is vonható az az éves keretet, elıirányzatot meghaladó gazdálkodásért, elıirányzat túllépéséért. (3) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet e rendeletben meghatározott módon valamint a Közalkalmazotti Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. (4) Egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni az intézményvezetıknek. (5) Az intézményvezetı juttatások, támogatások eljárási visszatérítésének szabályait a Közalkalmazotti Szabályzatában állapítja meg. (6) Jelen rendelet hatályba lépését követıen 30 napon belül az intézményvezetıknek Közalkalmazotti szabályzatot kell készíteniük. Záró rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet a május 3-án kerül kihirdetésre és május 15-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 6/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet. Morvai János polgármester dr.szabó Anikó jegyzı A rendelet kihirdetve május 3-án dr.szabó Anikó

7 jegyzı 1. melléklet a közalkalmazottakat megilletı juttatásokról szóló 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Százszorszép Napközi Otthonos Óvodában alkalmazott pótlékok Óvodapedagógusoknak járó pótlékok - Intézményvezetıi pótlék Közalkalmazotti pótlékalap 230 %-a KJT 70. (3) Végrehajtási rendelet 14/C (1)b. pont - Intézményvezetı helyettesi pótlék Közalkalmazotti pótlékalap 130 %-a KJT 70. (3) Végrehajtási rendelet 14/C (2)b. pont - Munkaközösség vezetıi pótlék Közalkalmazotti pótlékalap 20 %-a KJT 75. (1) Végrehajtási rendelet 15. (1)c pont - Felzárkóztatási pótlék Közalkalmazotti pótlékalap 20 %-a KJT 75. (1) Végrehajtási rendelet 15. (6)a pont

8 2. melléklet a közalkalmazottakat megilletı juttatásokról szóló 9/2013.(IVI.30.) önkormányzati rendelethez Tarna-menti Szociális Központ dolgozóit megilletı pótlékok - Intézményvezetı az Önkormányzat Képviselı-testületének határozatában foglaltak szerint - Idısek Klubja vezetı intézményvezetı helyettes: pótlékalap 100 %-a - Idısek Klubja gondozó a bentlakásos otthon élelmezése, térítési díjainak rendezése: pótlékalap 60 %-a - Idısek Klubja gondozó a bentlakásos otthon takarítása: ıótlékalap 60 %-a - A bentlakásos otthon szakfeladat dolgozói pótlékalap 120 %-a

9 4. melléklet a közalkalmazottakat megilletı juttatásokról szóló 9/2013.(I.30.) önkormányzati rendelethez KÖZALKALMAZOTTAK MEGILLETİ VÉDİESZKÖZÖK Önkormányzat technikai dolgozói Takarító színes köpeny gumikesztyő csúszásgátló talpú lábbeli Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Védıruha, védıeszköz dajkáknak: 2 db fehér és 1 db színes köpeny csúszásgátló talpú cipı laboratóriumi arcvédı gumikesztyő Tarna-menti Szociális Központ A munkába álló új dolgozó 2 fehér köpenyt és egy csúszásgátló lábbelit kap. Minden dolgozónak: 1 db fehér textil sapka az ételosztáshoz Ápolási feladatokat ellátó személy részére védıeszközként biztosítani kell: maszk gumikesztyő védıszemüveg Mosogatást, takarítást és vegyszerezést végzı személyek részére: gumikesztyő védıszemüveg nylon kötény takarításhoz védı köpeny színes Házi segítségnyújtás idıálló esıkabát gondozói táska A családsegítı munkatárs, gyermekjóléti szolgálat családgondozója, a házi gondozónık és az Idısek Klubja egy gondozónıje részére: kerékpár

10 - 2 - Önkormányzati Vízmő Fej védelmére Arc védelmére Bır védelmére Láb védelmére Kéz védelmére Szem védelmére védısisak védısapka arcvédı maszk por ellen (csiszoló) védıkrém védıbakancs védıkesztyő védıszemüveg Test védelmére vegyszer ellen saválló védıruha saválló szemüveg hegesztés hegesztı kötény védıruházat magasban végzett munka Uszoda karbantartó, főtı pvc gumikesztyő gumicsizma pvc kötény védıszemüveg biztonsági munkaruhák (kétrészes, overál) fényvisszaverıs védımellény esıköpeny bélelt kabát biztonsági öv Önkormányzati Konyha Fej védelmére 2 db fehér sapka vagy hajháló biológiai tényezık, fertızés veszélye Kéz- és kar védelmére védıkesztyő és újvédı biológiai tényezık, fertızés veszélye Lábfej és lábszár védelmére 1 pár csúszásmentes talpú fehér félcipı elcsúszás veszélye Bır védelme védıkrémek zsírok, olajok, kémiai anyagok veszélye Törzs és has védelme 2 db fehér köpeny forró víz, forró olajok veszélye

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és

Részletesebben

K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e

K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7622. Pécs, Batthyány u. 1-3. tel.: 72/513-680, 310-957, fax: 72/513-681 A Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 2 Jelen szerződés létrejött a Móra Ferenc Általános Iskola intézményben, 1998. március 24. napján az intézmény vezetője, mint munkáltató

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról ész szociális

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól (egységes szerkezetben: 2011. június

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/2001. (XII. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat megillető szociális,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata Csanyteleki Hivatal Közszolgálati Szabályzata A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 2 Üzemi megállapodás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között 3 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény

I. fejezet. A rendelet személyi hatálya. II. fejezet. Az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított juttatások. Utazási kedvezmény Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról

a köztisztviselők részére adható juttatásokról és támogatásokról Egységes szerkezetben a 16/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők részére adható

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben