Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

2 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség, az elitképzés szinonimájaként értelmezni a minőséget. A minőség azonban több ennél, a rendszer irányítását, szabályozását, működési feltételét jelenti, a változás és a változtatás filozófiája. Ma a közoktatási intézmény olyan hely lett, ahol az emberek (bármilyen korúak) kielégíthetik tudásszomjukat. Semmi sem fontosabb, mint ennek a tudásvágynak az életben tartása, a személyes fejlődésnek, a folytonos javulásnak a biztosítása. Ennek érdekében szükség van arra, hogy az intézményfenntartók és az intézmények felismerjék, megismerjék a minőségfejlesztés leghatékonyabb megoldásait. Elengedhetetlen, hogy a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmények vezetője, nevelőtestülete elfogadja a szakmai ellenőrzés fontosságát. E rendszer működése nélkül nem dönthető el, milyen módon vált be a jóváhagyott, bevezetett pedagógiai program, a helyi tanterv, SZMSZ. Nem dönthető el az sem, hogy melyik intézményhasználó munkája tűnik ki a többi közül, és érdemel elismerést. A minőségbiztosítás rendszerének kialakulásához azonban arra is szükség lenne, hogy az oktatáspolitika elfogadja nem állandó változtatásra, hanem viszonylagos állandóságra van szükség ahhoz, hogy a rendszer fejlődni tudjon. E fejlődési folyamat során az intézmények megtanulják, hogyan kell olyan folyamatokat alkotni, amelyek bátorítják az egyént képességei folyamatos fejlesztésére, érdeklődése kiszélesítésére, személyisége kibontakoztatására. Ez a rendszer megfelel az intézményhasználóknak, a gazdaságnak és a társadalomnak is. 2. Az IMIP rendeltetése A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 40. (10)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda dolgozói közössége megalkotta az Intézményi Minőségirányítási Programját. (továbbiakban IMIP) Az IMIP tartalmazza - az intézményi minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert - az intézmény működésének hosszú távú elveit és feladatait - az intézmény működésének folyamatát, a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatokat - a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus és egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét - a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit 2

3 2.1. Hatálybalépés, érvényesség ideje, felhasználási köre Az IMIP hatálybalépésének időpontja: A módosítás időpontja: Az érvényesség időpontja: Érvényességi terület: az intézmény egésze Az IMIP írásos anyagának elérhetősége: Az iskola, óvoda és művészeti iskola nevelői szobáiban, és a könyvtárban intézményi dokumentumként bekötve, valamint az intézmény honlapján. 2.2 Felülvizsgálat Minden tanév végén a tanévzáró testületi értekezleten Módosítási eljárás Módosítást az intézmény bármely dolgozója kezdeményezhet az intézményvezető vagy a minőségirányítási csoport vezetője felé. A módosító indítvány indokoltságát a minőségirányítási csoport véleménye alapján az igazgató hagyja jóvá. A változtatás csak az alkalmazotti közösség jóváhagyásával lép életbe. 3. Az intézmény rövid bemutatása 3.1. Az intézmény rövid története A Gyakorló Általános Iskola 1977-ben Szekszárd város központjában, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatának keretei között kezdte meg működését, két párhuzamos osztállyal 1-4. évfolyamig. Helyzete és fejlődése a gyermeklétszám és a hallgatói képzés változásával egyre erősödött ban új, önálló 16 tantermes épületbe költözött. Jelenleg is itt végzi alap- és kiegészítő tevékenységét. Az 1-8. évfolyamon három párhuzamos osztályban folyik az oktató-nevelő munka, elsőtől-hatodik osztályig a főiskolai hallgatók gyakorlati képzése. A Gyakorlóóvoda 1984-ben, az iskola szomszédságában lévő épületben kezdte meg működését. Jelenleg 6 csoportban folyik az óvodai nevelő munka. Az Alapfokú Művészeti Iskolát 2000-ben hoztuk létre, ahol tánc és képzőművészeti tanszakon folyik az oktatás Az intézmény arculata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskolája 36 éve, a Gyakorlóóvoda 29 éve áll a szekszárdi közoktatás és a pedagógusképzés szolgálatában. A több mint három évtized nevelési irányzatai az intézményben tevékenykedő pedagógusok, az óvodai, és a tanítási 3

4 gyakorlaton lévő hallgatók valamint a főiskola törekvései sajátos gyakorlós szellemiséget alakítottak ki. Intézményünk a pedagógiai gyakorlat alkotóműhelye, hiszen kettős feladatát: a gyermekek korszerű oktatását-nevelését, valamint a pedagógusjelöltek képzését csak így láthatja el igazán. Mindezt az tette lehetővé, hogy a gyakorlók pedagógusai jól felkészült óvónők, tanítók és tanárok, akik szívesen vállalják a szakma kihívásait, a megmérettetést. A pedagógusjelölt hallgatók képzésében kifejtett tevékenységünk hozzájárul hivatástudatuk elmélyítéséhez, személyiségük alakulásához, valamint ahhoz, hogy szakmailag jól felkészült pedagógusokká válhassanak. Az óvoda 6 csoporttal működik, a gyermeklétszám 150, a csoportok létszáma fő. Az óvodában vegyes életkorú gyermekekből szerveződött csoportok működnek. A különböző profilok, - hagyományőrző, zenei, német nemzetiségi, környezetvédő, gyógytestnevelés, kommunikáció, - a sokszínűséget biztosítják, és lehetőséget teremtenek egy-egy terület elmélyítésére. Iskolánk a hagyományos 8 osztályos iskolaszerkezetben működik, délután napközivel, mely az 1-4. osztályokban osztályközösségre épül, a felső tagozatban tanulószobát/napközit biztosítunk. Az alapfokú művészeti oktatás a délutáni időkeretben működik 2000 szeptemberétől. Jelenleg 200 tanítványunk van képző-és iparművészeti, valamint tánc tanszakon. Intézményünk tanulólétszáma közel 600 fő, a tanulócsoportok száma 24, napközis csoportunk 14 van. Az induló első osztályaink programját az iskola profilja határozza meg. Az 1997/98-as tanévtől belépő első osztályaink az alábbi specializációval indulnak: angol - informatika úszás - idegen nyelv (angol-német) kisebbségi nyelv (német) 2008/09-től a következő profilok indulnak: angol - informatika úszás - idegen nyelv (angol) művészeti nevelés - idegen nyelv (német) Intézményünk a város és városkörnyék gyermekeit fogadja 4

5 3.3. A Minőségirányítási Program története A Pécsi Tudományegyetem az ISO 2000 minőségirányítási rendszert választotta. Iskolánk a Comenuius 2000 I. modell kiépítését határozta el. Tantestületi döntés értelmében hivatalos szakértő nélkül indítottuk el a munkát. Segítséget, iránymutatást azonban volt lehetőségünk szakembertől kérni. Az igazgatónő felkérésére minőségirányítási csoport alakult 5 fővel, akik tanfolyami felkészülést követően kezdték a feladatot. A tényleges munka októberében kezdődött, és 2003 májusára a Comenius I. követelményeinek megfelelően intézményünkben kiépítettük a partnerközpontú működés feltételrendszerét. Az irányított önértékelés eredményeinek ismeretében a tantestület úgy döntött, hogy tovább erősíti a partnerközpontú működés eredményeit, ennek megfelelően a Comenius I modellben kívánja folytatni a megkezdett munkát. Az óvoda 2001-ben az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat kapcsán kezdte el a minőségirányítási munkát. A rendszer kiépítését 2002-ben a Tolna Megyei HSZK tanácsadójának segítségével indította el. A Comenius I. modellben folyó munka 2004 májusában zárult. A partnerközpontú szemlélet kialakult, az intézmény működése ennek megfelelően átalakult. A következő két év feladata a teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítése volt. A Comenius II. intézményi modellben kiemelt szerepe van a folyamatos fejlesztés és a folyamatok szabályozása mellet a szervezeti kultúra fejlesztésének. A szervezeti működés két egymást kiegészítő eleme az intézmény folyamatainak szabályozottsága és a szervezeti kultúra fejlesztése, ezért feladat az egyensúlyteremtés volt. A normakövető az elvárások, követelmények betartására ösztönző szervezeti kultúra a biztosíték, hogy a szervezet a szabályozott folyamatai szerint működjön. Az itézmény vezetése és munkatársai képessé váltak a PDCA SDCA ciklus folyamatos alkalmazására. Az előbbi módszer alkalmazásával és a minőségirányítás nyolc alapelvét szemelőt tartva működik az intézmény a Comenis I és II. intézményi modell szerint 2006 óta. 4. Minőségügyi tervezés A minőségügyi tervezésünk alapját a fenntartó oktatási koncepciója, a hallgatói képzés, a pedagógiai program, valamint az oktatást érintő egyéb helyi sajátosságok képezték. Az intézményi helyzetfelmérést előzetes SWOT analízis, tanulói, szülői és dolgozói elégedettség mérés és ezek összehasonlító vizsgálata előzte meg. A jelenlegi helyzetünket a jövőképünkben és küldetésnyilatkozatunkban fogalmaztuk meg. 5

6 Ezek alapján kijelöltük a minőségcélokat, amelyekhez konkrét feladatokat rendeltünk. A minőségügyi tervezés kiterjed a minőségügyi célok megvalósítása érdekében hozandó intézkedésekre. Az intézményvezetés által megfogalmazott célrendszer alapján a feladatok megoldására intézkedési terv készült, amely tartalmazza az elérendő célt, a feladatokat, a szükséges erőforrásokat, a felelősöket és a határidőket. Ez az intézkedési terv rögzíti a minőségügyi célok megvalósulása érdekében végrehajtandó intézményi szintű feladatokat. A minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére az intézmény vezetése minőségfejlesztési team-t hozott létre, melynek működését külön szabályzat tartalmazza. IMIP KÉSZÍTÉS FOLYAMATA A JELENLEGI HELYZET ÉS A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK ÖSSZEVETÉSE EGYETEM HELYZETELEMZÉS - Fenntartói elvárások - SWOT - Partneri igény- és elégedettségmérés - Dokumentumelemzés JÖVŐKÉP KÜLDETÉS MINŐSÉGPOLITIKA MEGFOGALMAZÁSA MINŐSÉGCÉLOK HOSSZÚTÁVÚ INTÉZKEDÉSI TERV KÖZÉPTÁVÚ INTÉZKEDÉSI TERV RÖVIDTÁVÚ INTÉZKEDÉSI TERV 4.1 Jövőkép A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda a jövőben erősíteni kívánja a nevelési-oktatási intézmények között megszerzett jó pozícióját. Az intézmény elkötelezi magát amellett, hogy az intézményhasználók igényeit a lehető legszélesebb körben igyekszik feltárni és kielégíteni, ill. az eddigi elégedettséget megtartja, folyamatosan növeli. Ennek érdekében a dolgozói kollektíva arra törekszik, hogy a szolgáltatások tekintetében bennünket értékeljenek a legjobbnak. Olyan intézményben kívánunk élni és dolgozni, ahol a tárgyi környezet és az emberi kapcsolatok minősége emberbarát. 6

7 4.2 Iskolánk küldetése Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap. /Szent-Györgyi Albert/ Törekszünk arra, hogy az intézmény fennállása alatt elért jó színvonalú oktatónevelő munkát megőrizzük. Odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével biztosítjuk, hogy tanítványaink érdeklődésük, ambíciójuk szerint a lehető legtöbbet hozhassák ki magukból, és felkészültségüknek megfelelően tanulhassanak tovább. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni, akik tisztelik az egyetemes emberi kultúrát, a természeti és társadalmi környezet védelmére törekszenek. Felelősek vagyunk a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséért. Az intézmény specialitásainak, programjainak szélesítésével, (komplex művészeti nevelés, sport, környezetvédelem) új művészeti ágak (báb, dráma, színjátszás) bevezetésével kívánjuk keresettségünket fokozni. Törekszünk az óvoda-iskola átmenet, az iskolai szocializáció megkönnyítésére, és a tanulási kedv fokozására. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó és széleskörű kapcsolat megtartását munkánk erősítése érdekében, hiszen törekvéseink közösek. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük a személyi és tárgyi erőforrásainkat. Tisztában vagyunk felelősségünkkel, hogy a jövő nemzedéket neveljük, s hogy nem tantárgyakat, tananyagot, hanem diákokat tanítunk, akik gyerekből vannak. Elvárjuk magunktól pedagógusoktól, hogy folyamatosan megújuljunk, fejlődjünk és törekedjünk a tökéletességre. Felelősek vagyunk a jövő pedagógus-nemzedék szakmai színvonalának emeléséért. 4.3 Intézményi minőségpolitikánk Fontosnak tartjuk a munkatársak minőség iránti elkötelezettségének erősítését. Folyamatosan figyeljük az intézmény eredményeinek megjelenését. Gyermekeink érdekében színvonalas, hatékony nevelés-oktatás biztosítása. Arra törekszünk, hogy vonzóvá tegyük az intézményt a mindennapi működése során. Céljaink elérése érdekében az intézményhasználók kapcsolatának hatékonyabbá tételét szorgalmazzuk. 7

8 A partnerek olyan intézmény kialakítására törekszenek, amelyben a gyermekek és a felnőttek Harmóniában élnek önmagukkal és a természettel. Figyelünk a társadalom kihívásaira, és igyekszünk ezekre értékeken alapuló, alkalmazható válaszokat adni. 4.4 Minőségcéljaink A személyi és tárgyi feltételek jobb működésének hatására a munkakörülmények javítása E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - minden területre szakmailag jól képzett, elkötelezett szakembereket alkalmazunk - technikai feltételek lehetőségek szerinti legjobb biztosítása Hatékony nevelés - oktatás biztosítása, színvonal emelése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - új, hatékony módszerekkel igyekszünk a nevelés-oktatás színvonalát emelni - belső továbbképzéssel, egymástól tanulva igyekszünk elsajátítani, begyűjteni a bevált technikákat - külső partnerek széleskörű bevonása (múzeum, könyvtár, színház, mozi stb.) Partnerkapcsolatokat működtető információáramlás erősítése a kölcsönös elégedettség eléréséért E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - szülői, hallgatói, DÖK faliújságon rendszeresen megjelentetjük az aktuális információkat - a kollégáknak minden hónap második keddjén információs értekezletet tartunk, ezek előkészítéseként vezetői értekezletet - az emlékeztetőket a tanári hirdetőkön kifüggesztjük - honlapon megjelentetjük az új információkat Intézményi arculat megjelenítése, annak érdekében, hogy az érdeklődést fokozzuk E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - részt veszünk a városi programokon, rendezvényeken - megjelenés a médiában - a művészeti bemutatókon, a Lépegető és az Ovi-Suli programokon, az intézmény eredményeit ismertetjük 8

9 A kor igényeit megjelenítő értékek létrehozása, hogy keresettségünket fokozni tudjuk E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - kulcskompetenciákban képviselt értékek felhasználása, beépítése a mindennapi tevékenységbe - módszertani kultúra fejlesztése által az értékrend megteremtése, az eredményesség fokozása Az idegen nyelvi képzés színvonalának további emelése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - a 8. osztályos év eleji felmérés alapján a pedagógusok a tanulók tudásszintje alapján - a szülőkkel való egyeztetés alapján-nyelvvizsga felkészítőket szerveznek - a felkészítőkön részt vettek 80%-a sikeres vizsgát tesz - Helen Delon, választás biztosítása a programok között Az elektronikus írásbeliség megszilárdítása E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - valamennyi tanulónk a 8. osztály végére megszerzi az alapfokú számítógépes gyakorlatot, a szövegszerkesztés, és Internet-alkalmazása területén - a tanulók 40-50%-a ECDL vizsgát tesz (természetesen szülői hozzájárulással) A mozgásgazdag életmód kialakítása E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - minden tanulónk számára a kötelező testnevelés órákon kívül évfolyamonként, legalább egy szabadidős sportfoglalkozáson való részvételt biztosítunk - valamennyi tanulónk az alsó tagozat végére megtanul, úszni A diákjainkat helyes egészség-és környezeti nevelése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - a képzés során a minden évben megrendezésre kerülő Egészség hét programjain való részvétel biztosított (gyermekek-szülők-pedagógusok részére) - tagozatonként évente egy alkalommal szervezett túrán való részvételt, s egy sportnapot biztosítunk, ill. az osztályok szabadon választott túrán vehetnek részt - projekt nap A tehetséges tanulóinkat segítjük, felkészítjük a megyei és országos szintű versenyeken való részvételre és az eredményes szereplésre, a tanulási nehézséggel küzdőknek fejlesztő foglalkozásokat szervezünk 9

10 E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - minden érdeklődő diákunk számára biztosítjuk a verseny előkészítő foglalkozásokon való részvételt - minden tanévben legalább egy tanulónk bekerül valamelyik országosan meghirdetett verseny döntőjébe - a megyei vagy országos sportversenyeken legalább öt-nyolc gyermek 1-8. helyezést ér el - heti 2 óra felkészítő tantárgyakból A hagyományápoló tevékenységünk fenntartása, szükség esetén bővítése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - a pedagógia programban rögzített évente visszatérő rendezvényeket megvalósítjuk - az iskolai évfordulókat, társadalmi ünnepeket méltó módon megünnepeljük Az iskola ellenőrzési, mérési és értékelési rendszerén keresztül az iskola valamennyi partnere számára követhetővé tesszük a fenti célok megvalósulását E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - SZMK tájékoztatása - beszámoló a fenntartónak - minden évben meghatározzuk és az év végi beszámolókban szerepeltetjük azokat a statisztikai mutatókat, amelyek tanulói közösségeink tanulmányi előmenetelét, munkához való viszonyát, neveltségi helyzetét tárják fel 4.5 Minőségcélokhoz hozzárendelt feladatok Feladatok Humán erőforrás és a taneszköz ellátottság fejlesztése Nevelés-oktatás hatékonyságának emelése Sikerkritériumok, várható eredmények Pedagógusok kompetenciájának fejlesztése. Rendeletnek megfelelés Módszertani való kultúra emelése. DÖK aktív működtetése Módszerek, eljárások Belső továbbképzés indítása. Pályázati lehetőségek kihasználása Szakirodalom ajánlása, bemutatása. Ellenőrzés fokozása Felelősök, közreműködők Intézményvezetés, munkaközösség vezetők Intézményvezetés, munkaközösség vezetők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Folyamatosan a tanév során. Tanév során folyamatosan 10

11 Információáramlás Szülők és egyéb Faliújság, SZMK, Intézményvezetők, Havonta, erősítése partnerek média Benczéné V. Zs. negyedévente folyamatos tájékoztatása Intézményi arculat Az óvoda, iskola, Lépegető, Ovi-Suli, Müllerné D. L., Az éves erősítése művészeti iskola városi programok, Rózsa G., program keresettsége nő. művészeti művészeti vezetők alapján bemutatók Értékek A módszertani Belső továbbképzés Intézményvezetők Tanév során megőrzése, kultúra olyan folyamatosan létrehozása szintre fejlődik, hogy az oktatás színvonala jelentősen emelkedik Idegen nyelvi Nyelvvizsga Heti felkészítők Idegen nyelvi évf. képzés erősítése felkészítőn részt tartása munkaközösség vettek 80%-a sikeres vizsgát tesz Elektronikus 8. évf. végén a Heti felkészítők Informatikatanárok 8. évf. írásbeliség tanulók 40-50%-a tartása erősítése ECDL vizsgát tesz Mozgásgazdag Minden tanuló Rendszeres Testnevelők Havonta életmód megtanul úszni 4. úszásoktatás, biztosítása oszt. végére, sportprogramok évfolyamonkénti sportfoglalkozások Egészséges Gyerekek Egészség Hét Egészség Minden év életmód figyelnek a munkaközösség május táplálkozásra, mozgásra Tehetségekkel és a 1 tanuló tantárgyi, Versenyfelkészítők, Szaktanárok, Tanév során tanulási 3 tanuló fejlesztő testnevelők folyamatosan 11

12 nehézséggel sportversenyeken foglalkozások küzdőkkel való országos foglalkozás versenyekre jut Hagyományápolás Az intézményi DÖK bevonása a Szabadidőszervező, Az hagyományok szervezésbe, DÖK vezető program sikeres szervezése, lebonyolításba alapján bonyolítása Ellenőrzési, Azonos értékrend Pedagógiai Intézményvezetés, Minden értékelési rendszer szerint értékelünk Program, Házirend pedagógusok elején egységes ezen részeinek alkalmazása áttanulmányozása 5. Minőségfejlesztési rendszer A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályozások összessége, amelyek a minőségpolitikában megfogalmazott filozófia és annak mentén kitűzött célok megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. Intézményi szinten a minőségfejlesztési rendszer az alábbi feladatok szabályozását tartalmazza: - vezetési - tervezési - ellenőrzési - mérési és értékelési. Az intézmény meghatározza azokat a folyamatokat, amelyeket szabályozni kíván, s elkészíti a folyamatok listáját. A folyamatok hatásosságát a PDCA ciklus alkalmazása biztosítja éves év Beavatkozás Tevékenység Megtervezése Eredmény és Gyakorlat összevetése a tervvel Gyakorlati végrehajtás 12

13 Az intézmény az alábbi folyamatokat szabályozza: -A vezetés elkötelezettsége és felelőssége -Minőségirányítási rendszer működtetése az intézményen belül -Jogszerű működés -Tervezés -stratégiai tervezés -az éves munka tervezése -beiskolázás tervezése ( Lépegető, Ovi-suli, művészeti) -Ellenőrzés -Értékelés -intézményi értékelés/önértékelés -tanulók munkájának értékelése -az intézmény működésének javítása, fejlesztése -dokumentálás rendje -partnerközpontúság -a fontos partnerek igény- és elégedettség mérése -kommunikáció a partnerekkel -oktatási és nevelési tevékenységek értékelése -helyi képzési kínálat tervezése tanulókra, programbeválás vizsgálata -az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése -a tanulókra vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés rendszere 5.1 A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az integrált intézmény létrehozta minőségfejlesztési rendszerét. Működteti azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják a mindenkori érvényes jogi szabályozás alapján a partnerek elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat. Az intézményvezető elkötelezte magát a minőségirányítási rendszer létrehozására, működtetésére, és továbbfejlesztésére, valamint folyamatos javítására A minőségirányítási rendszer működtetése A fenntartói elvárások érvényesítése, a minőségirányítási rendszer kiépítése, folyamatos fejlesztése, a minőségirányítás vezető feladata. A MIR vezető munkáját 5 fős team segíti, melynek munkáját a Team szabályzat foglalja össze. (7.3. melléklet) 13

14 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, FOLYAMATOS JAVÍTÁSA A V E V Ő A VEZETÉS FELESŐSSÉGE V E V Ő I K Ö V E T E L M É N Y E I ERŐFORRÁSOK IRÁNYÍTÁSA TERMÉK SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁS MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS VEVŐSZOL- GÁLAT E L É G E D E T T S É G input output Jogszerű működés Az intézmény jogszerű működéséért az intézmény vezetője felelős. Az intézmény valamennyi dolgozója az érvényes jogszabályoknak, eljárásrendjének, munkaköri leírásoknak megfelelően köteles dolgozni. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok intézményi megfelelőségéért, felülvizsgálatáért az igazgató felel évi Közoktatási tv. módosítása (4.) értemében az intézmény vezetése meghatározta minőségpolitikáját. Ennek érdekében a következő intézkedéseket hoztuk: Megalkottuk a küldetésnyilatkozatunkat, minőségpolitikánkat, minőségügyi célkitűzésünket. Tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoltuk stratégiai tervünkhöz. Biztosítjuk az intézmény működési rendjét és a szükséges erőforrásokat. Felülvizsgáljuk az intézmény minőségi céljainak megvalósulását, és minőségirányítási rendszerünket eredményesen működtetjük. A partnerközpontú szemléletet tudatosítjuk 14

15 minden munkatársunkkal. Dolgozóink munkaköri leírással rendelkeznek, mely tartalmazza a beosztásuk szerinti hatáskört és felelősséget. 5.2 Partnerközpontúság A partnerközpontúság célja a partnerek azonosítása, igényeik, elégedettségük mérése, a velük folytatott kommunikáció szabályozása. Érvényességi terület: az egész intézmény Folyamatleírás A partnerek azonosítása Az intézmény azonosította érdekelt feleit. A partnereket képviseleti szerveikkel, képviselőikkel a partneri nyilvántartásban (7.4. melléklet) tartjuk számon, amit minden tanév szeptember 15-ig szükség szerint módosítunk. A partnerekkel való kapcsolat szorossága alapján az intézmény különbséget tesz a közvetlen és közvetett partnerek között. Közvetlen partnerek: - A nevelési-oktatási folyamat elsődleges szereplői: a gyerekek, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak. - A tanulási-tanítási és nevelési folyamat közvetlen megrendelői, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára: szülők és a fenntartó. - A gyermekek életútjának, illetve tanulási útjának következő állomása: továbbtanulás esetén a következő oktatási szint. - Az intézmény számára meghatározó szerepet játszó egyéb közvetlen felhasználó (az intézmény által kínált oktatási program közvetlen vagy potenciális megrendelője). Közvetett partnereink: - Mindazon megrendelők, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg és/vagy közvetítenek az intézménynek: a különböző jogalkotó szervezetek, kiemelten az Oktatási Minisztérium. - Azok a partnerek, akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt céljai elérésében: civil, szociális, kulturális, gazdasági, sportintézmények, köztiszteletben álló magánszemélyek, egyházak A partnerek igényeinek és elégettségének mérése A feladat végrehajtásának felelőse a minőségfejlesztési vezető. A felméréshez a következő kérdőíveket használjuk: - szülői igény és elégettség 15

16 - tanulói igény és elégettség - pedagógus igény és elégettség - hallgatói igény és elégettség Az így nyert információkat felhasználjuk: - helyi képzési kínálat tervezésénél - továbbképzési programok szervezésénél - partner kapcsolatok irányításában - az éves tervezőmunkában A kérdőívek kiértékelése a minőségfejlesztési vezető irányításával történik 2 évente egy alkalommal. A minőségfejlesztési vezető feladata 2 évenként jelenteni a vezetőség felé a kiértékelés eredményét és az esetleges hiányosságokat. Ezeket az eredményeket a teljes dolgozói közösség és az SZMK, és a fenntartó is megismeri Kommunikáció a partnerekkel Kapcsolattartás a tanulókkal A tanulókkal való kapcsolattartás és kommunikáció módjait az iskolába való bekerülésük után az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal és az iskolavezetés tagjaival igény szerint folytatott egyéni beszélgetések, és az iskolai rendezvények biztosítják. Iskolagyűlés. Intézményünkben a diákönkormányzat, mint törvényben szabályozott jogkörű diákszervezet képviseli a diákok véleményét, érdekeit. Tevékenységét a diákönkormányzat csoportjai, és működési szabályzata fogalmazza meg. Tevékenységét megbízott pedagógus segíti. A DÖK évente egyszer diákfórumot szervez. Kapcsolattartás a szülőkkel A szülőkkel való kapcsolattartás legfontosabb fórumai a szülői értekezletek, nyílt napok, szaktanári fogadóórák. A meghívást a szülők legkésőbb egy héttel korábban gyermekük ellenőrzőjén keresztül kapják meg. A szülői értekezlet a szülők tájékoztatására és az osztály közös dolgainak egyeztetésére szolgál. A szülők jelenlétüket aláírásukkal igazolják. A szaktanári fogadóóra a tanulók egyes tantárgyakból kimutatott előmenetelének szükség szerinti megbeszélésre szolgál. A fogadóórán való részvétel fakultatív, illetve behívásos alapon működik. 16

17 Az osztályfőnök az ellenőrzőn keresztül értesíti a szülőt: - a tanuló érdemjegyeiről - dicséretről és elmarasztalásról - a szülői értekezletek és fogadóórák időpontjáról - a tanulók mulasztásáról Amennyiben a tanuló mulasztása igazolatlannak minősül, az osztályfőnök értesíti erről a szülőt. Amennyiben az igazolatlan hiányzások száma az Oktatási Törvény által előírt határt eléri, feljelentést tesz az igazgató az illetékes település jegyzőjénél. A szülőkkel való kapcsolattartás szervezeti formája a szülői munkaközösség (SZMK). Osztályonként a szülők képviselőt választanak a munkaközösségbe, akik megválasztják a szervezetben tisztségviselőiket. Az SZMK évente legalább 3-szor ülésezik, munkájukat egy pedagógus segíti. Kapcsolattartás a munkatársakkal A belső kapcsolattartási formák, illetve fórumok biztosítják a különböző szintek és funkciók közötti, hatékony kommunikációt és információcserét. (vezetői ért., kibővített vezetői ért., információs ért., évfolyam ért., munkaközösségi ért.,) A vezetői értekezleten az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek vesznek részt. Kibővített vezetői értekezlet tagjai az igazgató és helyettesei, a munkaközösség vezetők, a tagozatok vezetői, a DÖK és a DSK vezetői, valamint a minőségirányítási csoport vezetője. Összdolgozói értekezlet összehívására rendkívüli alkalmakkor kerül sor, az értekezletről jegyzőkönyv készül. A tanári karral való kapcsolattartás fórumai a tantestületi évnyitó és évzáró, félévi értekezletek, információs értekezletek, alsós és felsős szakmai megbeszélések. Értekezletet az igazgató, megbeszéléseket az igazgató helyettesei hívhatnak össze. Az aktuális információk megjelenítése a tanári szobában írásos felhívás formájában történik. Az értekezletek időpontját és témáját az éves munkatervben kell rögzíteni. A rendkívüli tantestületi értekezlet összehívását tanári megbeszélésen kell bejelenteni, vagy a hirdetőtáblán jelezni, lehetőleg két nappal korábban. A terven felüli megbeszélések időpontját hirdetőtáblára kell felírnia az összehívónak. A hirdetést aláírásával kell hitelesítenie. A megbeszélésről való indokolatlan távolmaradás számonkérést von maga után. Az értekezleten való részvétel alól az igazgató indokolt esetben felmentést adhat, a megbeszélésen való részvétel alól annak hirdetője is. 17

18 A jegyzőkönyvezető a jelenléti ív alapján rögzíti a hiányzásokat. A hiányzókkal ismerteti az értekezlet jegyzőkönyvét, és az abban foglaltak tudomásulvételének igazolására aláíratja velük a jelenléti ívet. Az aláírás mellé rögzíti a tájékoztatás dátumát. Szükség szerint kapcsolattartás biztosított a Közalkalmazotti Tanáccsal és a szakszervezettel. Kapcsolattartás a fenntartóval A fenntartóval az intézmény igazgatója tartja a kapcsolatot. Az intézményvezető részt vesz az igazgatói és a közoktatási bizottsági értekezleten. A fenntartó képviselői előre meghatározott ütemterv szerint látogatják az intézményt. Költségvetési egyeztetés tervszerűen történik. Kapcsolattartás más intézményekkel és középiskolákkal Az intézmény fontos partnerei azok a középfokú oktatási intézmények, ahol tanulóink jelentősebb része folytatja tanulmányait. Fontos partnereink: Pécsi Tudományegyetem PTE Illyés Gyula Kar Garay János Gimnázium I. Béla Gimnázium Szent László Egységes Középiskola Csapó D. Szakközépiskola Bonyhádi Petőfi S. Gimnázium PTE Gyakorló Iskolái Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége A kapcsolattartás formája: nyílt napok, pályaválasztási tájékoztatók, írásos dokumentumok, értekezletek, közös rendezvények. A kapcsolattartás felelőse: igazgató, igazgatóhelyettesek, illetve továbbtanulási felelős. Kapcsolattartás az általános iskolákkal és óvodákkal Városi értekezleteken veszünk részt, közös versenyeket szervezünk, egymás rendezvényeit látogatjuk Tervezés Az intézmény vezetése az alábbiakban szabályozza a működés szempontjából fontos tervezési folyamatokat Stratégiai tervezés szabályozása A szabályozás célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza az iskolai tervezés folyamatát. Érvényességi terület: az egész intézmény 18

19 Folyamatleírás: A tervezés alapja az intézmény pedagógiai programja. Az ebben megfogalmazott céloknak, alapelveknek, feladatoknak összhangban kell lennie a partneri elvárásokkal és a közoktatási törvénnyel. Az intézmény küldetésnyilatkozatának koherensnek kell lennie a pedagógiai programmal. A minőségügyi tervezés alapja a minőségirányítási program. A minőségpolitikának vezetői elkötelezettséget, és a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvekkel való azonosulást kell tükrözni. A minőségpolitikát a vezetés fogalmazza meg, melyet ismertet a dolgozókkal. A stratégiai tervezés fontos része a vezetői program, melyet a mindenkori pályázó készít el. A dokumentáció megismerése után az intézményi közösség véleményezi. Az intézmény gazdálkodásával, karbantartásával felújításával kapcsolatos dokumentumokat az igazgató készíti el. A folyamat dokumentumai: - jegyzőkönyv - jelenléti ív - feladatterv - pedagógiai program - SZMSZ, Házirend - MIP - továbbképzési terv Éves munka tervezése A tervezés célja az intézmény tantárgyi struktúráját figyelembe véve a szükséges személyi feltételek felmérése, a tanári feladatok optimális megosztása, az intézmény egészét érintő éves feladatok tervezése. Érvényességi terület: az egész intézmény Folyamatleírás: A tantárgyfelosztás elkészítése A tantárgyfelosztás elkészítésénél a pedagógiai programban rögzített óratervből, az adott év beiskolázási tervéből és a fenntartó által jóváhagyott órakeretből kell kiindulni. Az óraterv rögzíti az egyes évfolyamokon tanítandó tantárgyakat, ezek óraszámait. A fenti három dokumentum alapján az órák elosztását az iskolavezetés készíti el. Munkájuk során figyelembe veszik a munkaközösség-vezetők javaslatát és az előző évi tantárgyfelosztást a tanári munka felmenő rendszerének optimális megvalósításához. 19

20 A teljes tantárgyfelosztás tartalmazza a tanáronkénti és osztályonkénti óratervi órákon kívül az egyes tevékenységekkel járó kedvezményeket. (osztályfőnöki, munkaközösségi, DÖK, minőségfejlesztési, szakvezetői, stb.) Az óraterven kívüli órák felosztását. (szakkör, korrepetálás, diáksport, stb.) Kimutatja a kötelező és túlórákat. Oktató-nevelő szolgáltatásunk minőségének egyik alapkérdése, hogy munkatársaink ne legyenek túlterhelve. Törekszünk ennek betartására. A tantárgyfelosztást az intézmény igazgatója hagyja jóvá, majd megküldi a fenntartónak Órarend A tantárgyfelosztás alapján az igazgató-helyettesek végzik az iskola órarendjének összeállítását. Az órarend készítésénél kiindulási alapként kell kezelni a tantárgyfelosztást és az óratervet. Az órarend elkészítése során érvényesülni kell a szakszerű oktatásnak, a folyamatos tanulói foglalkoztatásnak. Az intézményben folyó munka gyors átláthatósága, a helyettesítések, óracserék, teremcserék hatékony megoldása érdekében osztályonkénti, tanáronkénti és teremórarend is készül. Az osztályonkénti órarendet az osztálynaplóba kell bevezetni, illetve a tanulókkal az első tanítási napon az ellenőrzőjükbe leíratni. Az osztályok, a tanárok és a tantermek órarendjét az igazgatóhelyettesi irodában hozzáférhetővé kell tenni. A tantermek összesített órarendjét a tanári szobában, az adott tanterem órarendjét a tanteremben is el kell helyezni Az éves munkaterv A tanév rendjét a kiadott miniszteri rendelet szabályozza. A tanév helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az éves munkatervet az intézmény vezetése és a minőségirányítási csoport vezetője készíti el, és a pedagógus közösség a tanévnyitó tantestületi értekezleten hagyja jóvá. Az értekezlet véleményt alkot: - a nevelő-oktató munka tartalmi változásairól - az iskolai szintű rendezvények tartalmáról, időpontjáról - a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról - helyi felmérések rendjéről - tanórán kívüli foglalkozásokról - minőségirányítási feladatokról 20

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben