Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

2 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség, az elitképzés szinonimájaként értelmezni a minőséget. A minőség azonban több ennél, a rendszer irányítását, szabályozását, működési feltételét jelenti, a változás és a változtatás filozófiája. Ma a közoktatási intézmény olyan hely lett, ahol az emberek (bármilyen korúak) kielégíthetik tudásszomjukat. Semmi sem fontosabb, mint ennek a tudásvágynak az életben tartása, a személyes fejlődésnek, a folytonos javulásnak a biztosítása. Ennek érdekében szükség van arra, hogy az intézményfenntartók és az intézmények felismerjék, megismerjék a minőségfejlesztés leghatékonyabb megoldásait. Elengedhetetlen, hogy a fenntartó és a nevelési-oktatási intézmények vezetője, nevelőtestülete elfogadja a szakmai ellenőrzés fontosságát. E rendszer működése nélkül nem dönthető el, milyen módon vált be a jóváhagyott, bevezetett pedagógiai program, a helyi tanterv, SZMSZ. Nem dönthető el az sem, hogy melyik intézményhasználó munkája tűnik ki a többi közül, és érdemel elismerést. A minőségbiztosítás rendszerének kialakulásához azonban arra is szükség lenne, hogy az oktatáspolitika elfogadja nem állandó változtatásra, hanem viszonylagos állandóságra van szükség ahhoz, hogy a rendszer fejlődni tudjon. E fejlődési folyamat során az intézmények megtanulják, hogyan kell olyan folyamatokat alkotni, amelyek bátorítják az egyént képességei folyamatos fejlesztésére, érdeklődése kiszélesítésére, személyisége kibontakoztatására. Ez a rendszer megfelel az intézményhasználóknak, a gazdaságnak és a társadalomnak is. 2. Az IMIP rendeltetése A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 40. (10)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda dolgozói közössége megalkotta az Intézményi Minőségirányítási Programját. (továbbiakban IMIP) Az IMIP tartalmazza - az intézményi minőségpolitikát és a minőségfejlesztési rendszert - az intézmény működésének hosszú távú elveit és feladatait - az intézmény működésének folyamatát, a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatokat - a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus és egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét - a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit 2

3 2.1. Hatálybalépés, érvényesség ideje, felhasználási köre Az IMIP hatálybalépésének időpontja: A módosítás időpontja: Az érvényesség időpontja: Érvényességi terület: az intézmény egésze Az IMIP írásos anyagának elérhetősége: Az iskola, óvoda és művészeti iskola nevelői szobáiban, és a könyvtárban intézményi dokumentumként bekötve, valamint az intézmény honlapján. 2.2 Felülvizsgálat Minden tanév végén a tanévzáró testületi értekezleten Módosítási eljárás Módosítást az intézmény bármely dolgozója kezdeményezhet az intézményvezető vagy a minőségirányítási csoport vezetője felé. A módosító indítvány indokoltságát a minőségirányítási csoport véleménye alapján az igazgató hagyja jóvá. A változtatás csak az alkalmazotti közösség jóváhagyásával lép életbe. 3. Az intézmény rövid bemutatása 3.1. Az intézmény rövid története A Gyakorló Általános Iskola 1977-ben Szekszárd város központjában, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozatának keretei között kezdte meg működését, két párhuzamos osztállyal 1-4. évfolyamig. Helyzete és fejlődése a gyermeklétszám és a hallgatói képzés változásával egyre erősödött ban új, önálló 16 tantermes épületbe költözött. Jelenleg is itt végzi alap- és kiegészítő tevékenységét. Az 1-8. évfolyamon három párhuzamos osztályban folyik az oktató-nevelő munka, elsőtől-hatodik osztályig a főiskolai hallgatók gyakorlati képzése. A Gyakorlóóvoda 1984-ben, az iskola szomszédságában lévő épületben kezdte meg működését. Jelenleg 6 csoportban folyik az óvodai nevelő munka. Az Alapfokú Művészeti Iskolát 2000-ben hoztuk létre, ahol tánc és képzőművészeti tanszakon folyik az oktatás Az intézmény arculata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskolája 36 éve, a Gyakorlóóvoda 29 éve áll a szekszárdi közoktatás és a pedagógusképzés szolgálatában. A több mint három évtized nevelési irányzatai az intézményben tevékenykedő pedagógusok, az óvodai, és a tanítási 3

4 gyakorlaton lévő hallgatók valamint a főiskola törekvései sajátos gyakorlós szellemiséget alakítottak ki. Intézményünk a pedagógiai gyakorlat alkotóműhelye, hiszen kettős feladatát: a gyermekek korszerű oktatását-nevelését, valamint a pedagógusjelöltek képzését csak így láthatja el igazán. Mindezt az tette lehetővé, hogy a gyakorlók pedagógusai jól felkészült óvónők, tanítók és tanárok, akik szívesen vállalják a szakma kihívásait, a megmérettetést. A pedagógusjelölt hallgatók képzésében kifejtett tevékenységünk hozzájárul hivatástudatuk elmélyítéséhez, személyiségük alakulásához, valamint ahhoz, hogy szakmailag jól felkészült pedagógusokká válhassanak. Az óvoda 6 csoporttal működik, a gyermeklétszám 150, a csoportok létszáma fő. Az óvodában vegyes életkorú gyermekekből szerveződött csoportok működnek. A különböző profilok, - hagyományőrző, zenei, német nemzetiségi, környezetvédő, gyógytestnevelés, kommunikáció, - a sokszínűséget biztosítják, és lehetőséget teremtenek egy-egy terület elmélyítésére. Iskolánk a hagyományos 8 osztályos iskolaszerkezetben működik, délután napközivel, mely az 1-4. osztályokban osztályközösségre épül, a felső tagozatban tanulószobát/napközit biztosítunk. Az alapfokú művészeti oktatás a délutáni időkeretben működik 2000 szeptemberétől. Jelenleg 200 tanítványunk van képző-és iparművészeti, valamint tánc tanszakon. Intézményünk tanulólétszáma közel 600 fő, a tanulócsoportok száma 24, napközis csoportunk 14 van. Az induló első osztályaink programját az iskola profilja határozza meg. Az 1997/98-as tanévtől belépő első osztályaink az alábbi specializációval indulnak: angol - informatika úszás - idegen nyelv (angol-német) kisebbségi nyelv (német) 2008/09-től a következő profilok indulnak: angol - informatika úszás - idegen nyelv (angol) művészeti nevelés - idegen nyelv (német) Intézményünk a város és városkörnyék gyermekeit fogadja 4

5 3.3. A Minőségirányítási Program története A Pécsi Tudományegyetem az ISO 2000 minőségirányítási rendszert választotta. Iskolánk a Comenuius 2000 I. modell kiépítését határozta el. Tantestületi döntés értelmében hivatalos szakértő nélkül indítottuk el a munkát. Segítséget, iránymutatást azonban volt lehetőségünk szakembertől kérni. Az igazgatónő felkérésére minőségirányítási csoport alakult 5 fővel, akik tanfolyami felkészülést követően kezdték a feladatot. A tényleges munka októberében kezdődött, és 2003 májusára a Comenius I. követelményeinek megfelelően intézményünkben kiépítettük a partnerközpontú működés feltételrendszerét. Az irányított önértékelés eredményeinek ismeretében a tantestület úgy döntött, hogy tovább erősíti a partnerközpontú működés eredményeit, ennek megfelelően a Comenius I modellben kívánja folytatni a megkezdett munkát. Az óvoda 2001-ben az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat kapcsán kezdte el a minőségirányítási munkát. A rendszer kiépítését 2002-ben a Tolna Megyei HSZK tanácsadójának segítségével indította el. A Comenius I. modellben folyó munka 2004 májusában zárult. A partnerközpontú szemlélet kialakult, az intézmény működése ennek megfelelően átalakult. A következő két év feladata a teljes körű minőségirányítási rendszer kiépítése volt. A Comenius II. intézményi modellben kiemelt szerepe van a folyamatos fejlesztés és a folyamatok szabályozása mellet a szervezeti kultúra fejlesztésének. A szervezeti működés két egymást kiegészítő eleme az intézmény folyamatainak szabályozottsága és a szervezeti kultúra fejlesztése, ezért feladat az egyensúlyteremtés volt. A normakövető az elvárások, követelmények betartására ösztönző szervezeti kultúra a biztosíték, hogy a szervezet a szabályozott folyamatai szerint működjön. Az itézmény vezetése és munkatársai képessé váltak a PDCA SDCA ciklus folyamatos alkalmazására. Az előbbi módszer alkalmazásával és a minőségirányítás nyolc alapelvét szemelőt tartva működik az intézmény a Comenis I és II. intézményi modell szerint 2006 óta. 4. Minőségügyi tervezés A minőségügyi tervezésünk alapját a fenntartó oktatási koncepciója, a hallgatói képzés, a pedagógiai program, valamint az oktatást érintő egyéb helyi sajátosságok képezték. Az intézményi helyzetfelmérést előzetes SWOT analízis, tanulói, szülői és dolgozói elégedettség mérés és ezek összehasonlító vizsgálata előzte meg. A jelenlegi helyzetünket a jövőképünkben és küldetésnyilatkozatunkban fogalmaztuk meg. 5

6 Ezek alapján kijelöltük a minőségcélokat, amelyekhez konkrét feladatokat rendeltünk. A minőségügyi tervezés kiterjed a minőségügyi célok megvalósítása érdekében hozandó intézkedésekre. Az intézményvezetés által megfogalmazott célrendszer alapján a feladatok megoldására intézkedési terv készült, amely tartalmazza az elérendő célt, a feladatokat, a szükséges erőforrásokat, a felelősöket és a határidőket. Ez az intézkedési terv rögzíti a minőségügyi célok megvalósulása érdekében végrehajtandó intézményi szintű feladatokat. A minőségirányítási rendszer kiépítésére és működtetésére az intézmény vezetése minőségfejlesztési team-t hozott létre, melynek működését külön szabályzat tartalmazza. IMIP KÉSZÍTÉS FOLYAMATA A JELENLEGI HELYZET ÉS A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK ÖSSZEVETÉSE EGYETEM HELYZETELEMZÉS - Fenntartói elvárások - SWOT - Partneri igény- és elégedettségmérés - Dokumentumelemzés JÖVŐKÉP KÜLDETÉS MINŐSÉGPOLITIKA MEGFOGALMAZÁSA MINŐSÉGCÉLOK HOSSZÚTÁVÚ INTÉZKEDÉSI TERV KÖZÉPTÁVÚ INTÉZKEDÉSI TERV RÖVIDTÁVÚ INTÉZKEDÉSI TERV 4.1 Jövőkép A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda a jövőben erősíteni kívánja a nevelési-oktatási intézmények között megszerzett jó pozícióját. Az intézmény elkötelezi magát amellett, hogy az intézményhasználók igényeit a lehető legszélesebb körben igyekszik feltárni és kielégíteni, ill. az eddigi elégedettséget megtartja, folyamatosan növeli. Ennek érdekében a dolgozói kollektíva arra törekszik, hogy a szolgáltatások tekintetében bennünket értékeljenek a legjobbnak. Olyan intézményben kívánunk élni és dolgozni, ahol a tárgyi környezet és az emberi kapcsolatok minősége emberbarát. 6

7 4.2 Iskolánk küldetése Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap. /Szent-Györgyi Albert/ Törekszünk arra, hogy az intézmény fennállása alatt elért jó színvonalú oktatónevelő munkát megőrizzük. Odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével biztosítjuk, hogy tanítványaink érdeklődésük, ambíciójuk szerint a lehető legtöbbet hozhassák ki magukból, és felkészültségüknek megfelelően tanulhassanak tovább. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni, akik tisztelik az egyetemes emberi kultúrát, a természeti és társadalmi környezet védelmére törekszenek. Felelősek vagyunk a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséért. Az intézmény specialitásainak, programjainak szélesítésével, (komplex művészeti nevelés, sport, környezetvédelem) új művészeti ágak (báb, dráma, színjátszás) bevezetésével kívánjuk keresettségünket fokozni. Törekszünk az óvoda-iskola átmenet, az iskolai szocializáció megkönnyítésére, és a tanulási kedv fokozására. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó és széleskörű kapcsolat megtartását munkánk erősítése érdekében, hiszen törekvéseink közösek. Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük a személyi és tárgyi erőforrásainkat. Tisztában vagyunk felelősségünkkel, hogy a jövő nemzedéket neveljük, s hogy nem tantárgyakat, tananyagot, hanem diákokat tanítunk, akik gyerekből vannak. Elvárjuk magunktól pedagógusoktól, hogy folyamatosan megújuljunk, fejlődjünk és törekedjünk a tökéletességre. Felelősek vagyunk a jövő pedagógus-nemzedék szakmai színvonalának emeléséért. 4.3 Intézményi minőségpolitikánk Fontosnak tartjuk a munkatársak minőség iránti elkötelezettségének erősítését. Folyamatosan figyeljük az intézmény eredményeinek megjelenését. Gyermekeink érdekében színvonalas, hatékony nevelés-oktatás biztosítása. Arra törekszünk, hogy vonzóvá tegyük az intézményt a mindennapi működése során. Céljaink elérése érdekében az intézményhasználók kapcsolatának hatékonyabbá tételét szorgalmazzuk. 7

8 A partnerek olyan intézmény kialakítására törekszenek, amelyben a gyermekek és a felnőttek Harmóniában élnek önmagukkal és a természettel. Figyelünk a társadalom kihívásaira, és igyekszünk ezekre értékeken alapuló, alkalmazható válaszokat adni. 4.4 Minőségcéljaink A személyi és tárgyi feltételek jobb működésének hatására a munkakörülmények javítása E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - minden területre szakmailag jól képzett, elkötelezett szakembereket alkalmazunk - technikai feltételek lehetőségek szerinti legjobb biztosítása Hatékony nevelés - oktatás biztosítása, színvonal emelése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - új, hatékony módszerekkel igyekszünk a nevelés-oktatás színvonalát emelni - belső továbbképzéssel, egymástól tanulva igyekszünk elsajátítani, begyűjteni a bevált technikákat - külső partnerek széleskörű bevonása (múzeum, könyvtár, színház, mozi stb.) Partnerkapcsolatokat működtető információáramlás erősítése a kölcsönös elégedettség eléréséért E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - szülői, hallgatói, DÖK faliújságon rendszeresen megjelentetjük az aktuális információkat - a kollégáknak minden hónap második keddjén információs értekezletet tartunk, ezek előkészítéseként vezetői értekezletet - az emlékeztetőket a tanári hirdetőkön kifüggesztjük - honlapon megjelentetjük az új információkat Intézményi arculat megjelenítése, annak érdekében, hogy az érdeklődést fokozzuk E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - részt veszünk a városi programokon, rendezvényeken - megjelenés a médiában - a művészeti bemutatókon, a Lépegető és az Ovi-Suli programokon, az intézmény eredményeit ismertetjük 8

9 A kor igényeit megjelenítő értékek létrehozása, hogy keresettségünket fokozni tudjuk E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - kulcskompetenciákban képviselt értékek felhasználása, beépítése a mindennapi tevékenységbe - módszertani kultúra fejlesztése által az értékrend megteremtése, az eredményesség fokozása Az idegen nyelvi képzés színvonalának további emelése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - a 8. osztályos év eleji felmérés alapján a pedagógusok a tanulók tudásszintje alapján - a szülőkkel való egyeztetés alapján-nyelvvizsga felkészítőket szerveznek - a felkészítőkön részt vettek 80%-a sikeres vizsgát tesz - Helen Delon, választás biztosítása a programok között Az elektronikus írásbeliség megszilárdítása E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - valamennyi tanulónk a 8. osztály végére megszerzi az alapfokú számítógépes gyakorlatot, a szövegszerkesztés, és Internet-alkalmazása területén - a tanulók 40-50%-a ECDL vizsgát tesz (természetesen szülői hozzájárulással) A mozgásgazdag életmód kialakítása E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - minden tanulónk számára a kötelező testnevelés órákon kívül évfolyamonként, legalább egy szabadidős sportfoglalkozáson való részvételt biztosítunk - valamennyi tanulónk az alsó tagozat végére megtanul, úszni A diákjainkat helyes egészség-és környezeti nevelése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - a képzés során a minden évben megrendezésre kerülő Egészség hét programjain való részvétel biztosított (gyermekek-szülők-pedagógusok részére) - tagozatonként évente egy alkalommal szervezett túrán való részvételt, s egy sportnapot biztosítunk, ill. az osztályok szabadon választott túrán vehetnek részt - projekt nap A tehetséges tanulóinkat segítjük, felkészítjük a megyei és országos szintű versenyeken való részvételre és az eredményes szereplésre, a tanulási nehézséggel küzdőknek fejlesztő foglalkozásokat szervezünk 9

10 E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - minden érdeklődő diákunk számára biztosítjuk a verseny előkészítő foglalkozásokon való részvételt - minden tanévben legalább egy tanulónk bekerül valamelyik országosan meghirdetett verseny döntőjébe - a megyei vagy országos sportversenyeken legalább öt-nyolc gyermek 1-8. helyezést ér el - heti 2 óra felkészítő tantárgyakból A hagyományápoló tevékenységünk fenntartása, szükség esetén bővítése E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - a pedagógia programban rögzített évente visszatérő rendezvényeket megvalósítjuk - az iskolai évfordulókat, társadalmi ünnepeket méltó módon megünnepeljük Az iskola ellenőrzési, mérési és értékelési rendszerén keresztül az iskola valamennyi partnere számára követhetővé tesszük a fenti célok megvalósulását E célunkat abban az esetben látjuk teljesítettnek, ha: - SZMK tájékoztatása - beszámoló a fenntartónak - minden évben meghatározzuk és az év végi beszámolókban szerepeltetjük azokat a statisztikai mutatókat, amelyek tanulói közösségeink tanulmányi előmenetelét, munkához való viszonyát, neveltségi helyzetét tárják fel 4.5 Minőségcélokhoz hozzárendelt feladatok Feladatok Humán erőforrás és a taneszköz ellátottság fejlesztése Nevelés-oktatás hatékonyságának emelése Sikerkritériumok, várható eredmények Pedagógusok kompetenciájának fejlesztése. Rendeletnek megfelelés Módszertani való kultúra emelése. DÖK aktív működtetése Módszerek, eljárások Belső továbbképzés indítása. Pályázati lehetőségek kihasználása Szakirodalom ajánlása, bemutatása. Ellenőrzés fokozása Felelősök, közreműködők Intézményvezetés, munkaközösség vezetők Intézményvezetés, munkaközösség vezetők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Folyamatosan a tanév során. Tanév során folyamatosan 10

11 Információáramlás Szülők és egyéb Faliújság, SZMK, Intézményvezetők, Havonta, erősítése partnerek média Benczéné V. Zs. negyedévente folyamatos tájékoztatása Intézményi arculat Az óvoda, iskola, Lépegető, Ovi-Suli, Müllerné D. L., Az éves erősítése művészeti iskola városi programok, Rózsa G., program keresettsége nő. művészeti művészeti vezetők alapján bemutatók Értékek A módszertani Belső továbbképzés Intézményvezetők Tanév során megőrzése, kultúra olyan folyamatosan létrehozása szintre fejlődik, hogy az oktatás színvonala jelentősen emelkedik Idegen nyelvi Nyelvvizsga Heti felkészítők Idegen nyelvi évf. képzés erősítése felkészítőn részt tartása munkaközösség vettek 80%-a sikeres vizsgát tesz Elektronikus 8. évf. végén a Heti felkészítők Informatikatanárok 8. évf. írásbeliség tanulók 40-50%-a tartása erősítése ECDL vizsgát tesz Mozgásgazdag Minden tanuló Rendszeres Testnevelők Havonta életmód megtanul úszni 4. úszásoktatás, biztosítása oszt. végére, sportprogramok évfolyamonkénti sportfoglalkozások Egészséges Gyerekek Egészség Hét Egészség Minden év életmód figyelnek a munkaközösség május táplálkozásra, mozgásra Tehetségekkel és a 1 tanuló tantárgyi, Versenyfelkészítők, Szaktanárok, Tanév során tanulási 3 tanuló fejlesztő testnevelők folyamatosan 11

12 nehézséggel sportversenyeken foglalkozások küzdőkkel való országos foglalkozás versenyekre jut Hagyományápolás Az intézményi DÖK bevonása a Szabadidőszervező, Az hagyományok szervezésbe, DÖK vezető program sikeres szervezése, lebonyolításba alapján bonyolítása Ellenőrzési, Azonos értékrend Pedagógiai Intézményvezetés, Minden értékelési rendszer szerint értékelünk Program, Házirend pedagógusok elején egységes ezen részeinek alkalmazása áttanulmányozása 5. Minőségfejlesztési rendszer A minőségfejlesztési rendszer olyan szabályok, szabályozások összessége, amelyek a minőségpolitikában megfogalmazott filozófia és annak mentén kitűzött célok megvalósítását és a megvalósulás folyamatát segítik. Intézményi szinten a minőségfejlesztési rendszer az alábbi feladatok szabályozását tartalmazza: - vezetési - tervezési - ellenőrzési - mérési és értékelési. Az intézmény meghatározza azokat a folyamatokat, amelyeket szabályozni kíván, s elkészíti a folyamatok listáját. A folyamatok hatásosságát a PDCA ciklus alkalmazása biztosítja éves év Beavatkozás Tevékenység Megtervezése Eredmény és Gyakorlat összevetése a tervvel Gyakorlati végrehajtás 12

13 Az intézmény az alábbi folyamatokat szabályozza: -A vezetés elkötelezettsége és felelőssége -Minőségirányítási rendszer működtetése az intézményen belül -Jogszerű működés -Tervezés -stratégiai tervezés -az éves munka tervezése -beiskolázás tervezése ( Lépegető, Ovi-suli, művészeti) -Ellenőrzés -Értékelés -intézményi értékelés/önértékelés -tanulók munkájának értékelése -az intézmény működésének javítása, fejlesztése -dokumentálás rendje -partnerközpontúság -a fontos partnerek igény- és elégedettség mérése -kommunikáció a partnerekkel -oktatási és nevelési tevékenységek értékelése -helyi képzési kínálat tervezése tanulókra, programbeválás vizsgálata -az oktatási-nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése -a tanulókra vonatkozó éves pedagógiai tervezés és értékelés rendszere 5.1 A vezetés elkötelezettsége és felelőssége Az integrált intézmény létrehozta minőségfejlesztési rendszerét. Működteti azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják a mindenkori érvényes jogi szabályozás alapján a partnerek elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat. Az intézményvezető elkötelezte magát a minőségirányítási rendszer létrehozására, működtetésére, és továbbfejlesztésére, valamint folyamatos javítására A minőségirányítási rendszer működtetése A fenntartói elvárások érvényesítése, a minőségirányítási rendszer kiépítése, folyamatos fejlesztése, a minőségirányítás vezető feladata. A MIR vezető munkáját 5 fős team segíti, melynek munkáját a Team szabályzat foglalja össze. (7.3. melléklet) 13

14 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, FOLYAMATOS JAVÍTÁSA A V E V Ő A VEZETÉS FELESŐSSÉGE V E V Ő I K Ö V E T E L M É N Y E I ERŐFORRÁSOK IRÁNYÍTÁSA TERMÉK SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁS MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS VEVŐSZOL- GÁLAT E L É G E D E T T S É G input output Jogszerű működés Az intézmény jogszerű működéséért az intézmény vezetője felelős. Az intézmény valamennyi dolgozója az érvényes jogszabályoknak, eljárásrendjének, munkaköri leírásoknak megfelelően köteles dolgozni. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok intézményi megfelelőségéért, felülvizsgálatáért az igazgató felel évi Közoktatási tv. módosítása (4.) értemében az intézmény vezetése meghatározta minőségpolitikáját. Ennek érdekében a következő intézkedéseket hoztuk: Megalkottuk a küldetésnyilatkozatunkat, minőségpolitikánkat, minőségügyi célkitűzésünket. Tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoltuk stratégiai tervünkhöz. Biztosítjuk az intézmény működési rendjét és a szükséges erőforrásokat. Felülvizsgáljuk az intézmény minőségi céljainak megvalósulását, és minőségirányítási rendszerünket eredményesen működtetjük. A partnerközpontú szemléletet tudatosítjuk 14

15 minden munkatársunkkal. Dolgozóink munkaköri leírással rendelkeznek, mely tartalmazza a beosztásuk szerinti hatáskört és felelősséget. 5.2 Partnerközpontúság A partnerközpontúság célja a partnerek azonosítása, igényeik, elégedettségük mérése, a velük folytatott kommunikáció szabályozása. Érvényességi terület: az egész intézmény Folyamatleírás A partnerek azonosítása Az intézmény azonosította érdekelt feleit. A partnereket képviseleti szerveikkel, képviselőikkel a partneri nyilvántartásban (7.4. melléklet) tartjuk számon, amit minden tanév szeptember 15-ig szükség szerint módosítunk. A partnerekkel való kapcsolat szorossága alapján az intézmény különbséget tesz a közvetlen és közvetett partnerek között. Közvetlen partnerek: - A nevelési-oktatási folyamat elsődleges szereplői: a gyerekek, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak. - A tanulási-tanítási és nevelési folyamat közvetlen megrendelői, akik elvárásokat támasztanak és/vagy forrásokat biztosítanak az intézmény számára: szülők és a fenntartó. - A gyermekek életútjának, illetve tanulási útjának következő állomása: továbbtanulás esetén a következő oktatási szint. - Az intézmény számára meghatározó szerepet játszó egyéb közvetlen felhasználó (az intézmény által kínált oktatási program közvetlen vagy potenciális megrendelője). Közvetett partnereink: - Mindazon megrendelők, akik valamely szabályozó rendszeren keresztül társadalmi és szakmai igényeket fogalmaznak meg és/vagy közvetítenek az intézménynek: a különböző jogalkotó szervezetek, kiemelten az Oktatási Minisztérium. - Azok a partnerek, akik együttműködésükkel segíthetik az intézményt céljai elérésében: civil, szociális, kulturális, gazdasági, sportintézmények, köztiszteletben álló magánszemélyek, egyházak A partnerek igényeinek és elégettségének mérése A feladat végrehajtásának felelőse a minőségfejlesztési vezető. A felméréshez a következő kérdőíveket használjuk: - szülői igény és elégettség 15

16 - tanulói igény és elégettség - pedagógus igény és elégettség - hallgatói igény és elégettség Az így nyert információkat felhasználjuk: - helyi képzési kínálat tervezésénél - továbbképzési programok szervezésénél - partner kapcsolatok irányításában - az éves tervezőmunkában A kérdőívek kiértékelése a minőségfejlesztési vezető irányításával történik 2 évente egy alkalommal. A minőségfejlesztési vezető feladata 2 évenként jelenteni a vezetőség felé a kiértékelés eredményét és az esetleges hiányosságokat. Ezeket az eredményeket a teljes dolgozói közösség és az SZMK, és a fenntartó is megismeri Kommunikáció a partnerekkel Kapcsolattartás a tanulókkal A tanulókkal való kapcsolattartás és kommunikáció módjait az iskolába való bekerülésük után az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal és az iskolavezetés tagjaival igény szerint folytatott egyéni beszélgetések, és az iskolai rendezvények biztosítják. Iskolagyűlés. Intézményünkben a diákönkormányzat, mint törvényben szabályozott jogkörű diákszervezet képviseli a diákok véleményét, érdekeit. Tevékenységét a diákönkormányzat csoportjai, és működési szabályzata fogalmazza meg. Tevékenységét megbízott pedagógus segíti. A DÖK évente egyszer diákfórumot szervez. Kapcsolattartás a szülőkkel A szülőkkel való kapcsolattartás legfontosabb fórumai a szülői értekezletek, nyílt napok, szaktanári fogadóórák. A meghívást a szülők legkésőbb egy héttel korábban gyermekük ellenőrzőjén keresztül kapják meg. A szülői értekezlet a szülők tájékoztatására és az osztály közös dolgainak egyeztetésére szolgál. A szülők jelenlétüket aláírásukkal igazolják. A szaktanári fogadóóra a tanulók egyes tantárgyakból kimutatott előmenetelének szükség szerinti megbeszélésre szolgál. A fogadóórán való részvétel fakultatív, illetve behívásos alapon működik. 16

17 Az osztályfőnök az ellenőrzőn keresztül értesíti a szülőt: - a tanuló érdemjegyeiről - dicséretről és elmarasztalásról - a szülői értekezletek és fogadóórák időpontjáról - a tanulók mulasztásáról Amennyiben a tanuló mulasztása igazolatlannak minősül, az osztályfőnök értesíti erről a szülőt. Amennyiben az igazolatlan hiányzások száma az Oktatási Törvény által előírt határt eléri, feljelentést tesz az igazgató az illetékes település jegyzőjénél. A szülőkkel való kapcsolattartás szervezeti formája a szülői munkaközösség (SZMK). Osztályonként a szülők képviselőt választanak a munkaközösségbe, akik megválasztják a szervezetben tisztségviselőiket. Az SZMK évente legalább 3-szor ülésezik, munkájukat egy pedagógus segíti. Kapcsolattartás a munkatársakkal A belső kapcsolattartási formák, illetve fórumok biztosítják a különböző szintek és funkciók közötti, hatékony kommunikációt és információcserét. (vezetői ért., kibővített vezetői ért., információs ért., évfolyam ért., munkaközösségi ért.,) A vezetői értekezleten az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek vesznek részt. Kibővített vezetői értekezlet tagjai az igazgató és helyettesei, a munkaközösség vezetők, a tagozatok vezetői, a DÖK és a DSK vezetői, valamint a minőségirányítási csoport vezetője. Összdolgozói értekezlet összehívására rendkívüli alkalmakkor kerül sor, az értekezletről jegyzőkönyv készül. A tanári karral való kapcsolattartás fórumai a tantestületi évnyitó és évzáró, félévi értekezletek, információs értekezletek, alsós és felsős szakmai megbeszélések. Értekezletet az igazgató, megbeszéléseket az igazgató helyettesei hívhatnak össze. Az aktuális információk megjelenítése a tanári szobában írásos felhívás formájában történik. Az értekezletek időpontját és témáját az éves munkatervben kell rögzíteni. A rendkívüli tantestületi értekezlet összehívását tanári megbeszélésen kell bejelenteni, vagy a hirdetőtáblán jelezni, lehetőleg két nappal korábban. A terven felüli megbeszélések időpontját hirdetőtáblára kell felírnia az összehívónak. A hirdetést aláírásával kell hitelesítenie. A megbeszélésről való indokolatlan távolmaradás számonkérést von maga után. Az értekezleten való részvétel alól az igazgató indokolt esetben felmentést adhat, a megbeszélésen való részvétel alól annak hirdetője is. 17

18 A jegyzőkönyvezető a jelenléti ív alapján rögzíti a hiányzásokat. A hiányzókkal ismerteti az értekezlet jegyzőkönyvét, és az abban foglaltak tudomásulvételének igazolására aláíratja velük a jelenléti ívet. Az aláírás mellé rögzíti a tájékoztatás dátumát. Szükség szerint kapcsolattartás biztosított a Közalkalmazotti Tanáccsal és a szakszervezettel. Kapcsolattartás a fenntartóval A fenntartóval az intézmény igazgatója tartja a kapcsolatot. Az intézményvezető részt vesz az igazgatói és a közoktatási bizottsági értekezleten. A fenntartó képviselői előre meghatározott ütemterv szerint látogatják az intézményt. Költségvetési egyeztetés tervszerűen történik. Kapcsolattartás más intézményekkel és középiskolákkal Az intézmény fontos partnerei azok a középfokú oktatási intézmények, ahol tanulóink jelentősebb része folytatja tanulmányait. Fontos partnereink: Pécsi Tudományegyetem PTE Illyés Gyula Kar Garay János Gimnázium I. Béla Gimnázium Szent László Egységes Középiskola Csapó D. Szakközépiskola Bonyhádi Petőfi S. Gimnázium PTE Gyakorló Iskolái Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége A kapcsolattartás formája: nyílt napok, pályaválasztási tájékoztatók, írásos dokumentumok, értekezletek, közös rendezvények. A kapcsolattartás felelőse: igazgató, igazgatóhelyettesek, illetve továbbtanulási felelős. Kapcsolattartás az általános iskolákkal és óvodákkal Városi értekezleteken veszünk részt, közös versenyeket szervezünk, egymás rendezvényeit látogatjuk Tervezés Az intézmény vezetése az alábbiakban szabályozza a működés szempontjából fontos tervezési folyamatokat Stratégiai tervezés szabályozása A szabályozás célja, hogy hosszú távon dokumentáltan meghatározza az iskolai tervezés folyamatát. Érvényességi terület: az egész intézmény 18

19 Folyamatleírás: A tervezés alapja az intézmény pedagógiai programja. Az ebben megfogalmazott céloknak, alapelveknek, feladatoknak összhangban kell lennie a partneri elvárásokkal és a közoktatási törvénnyel. Az intézmény küldetésnyilatkozatának koherensnek kell lennie a pedagógiai programmal. A minőségügyi tervezés alapja a minőségirányítási program. A minőségpolitikának vezetői elkötelezettséget, és a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvekkel való azonosulást kell tükrözni. A minőségpolitikát a vezetés fogalmazza meg, melyet ismertet a dolgozókkal. A stratégiai tervezés fontos része a vezetői program, melyet a mindenkori pályázó készít el. A dokumentáció megismerése után az intézményi közösség véleményezi. Az intézmény gazdálkodásával, karbantartásával felújításával kapcsolatos dokumentumokat az igazgató készíti el. A folyamat dokumentumai: - jegyzőkönyv - jelenléti ív - feladatterv - pedagógiai program - SZMSZ, Házirend - MIP - továbbképzési terv Éves munka tervezése A tervezés célja az intézmény tantárgyi struktúráját figyelembe véve a szükséges személyi feltételek felmérése, a tanári feladatok optimális megosztása, az intézmény egészét érintő éves feladatok tervezése. Érvényességi terület: az egész intézmény Folyamatleírás: A tantárgyfelosztás elkészítése A tantárgyfelosztás elkészítésénél a pedagógiai programban rögzített óratervből, az adott év beiskolázási tervéből és a fenntartó által jóváhagyott órakeretből kell kiindulni. Az óraterv rögzíti az egyes évfolyamokon tanítandó tantárgyakat, ezek óraszámait. A fenti három dokumentum alapján az órák elosztását az iskolavezetés készíti el. Munkájuk során figyelembe veszik a munkaközösség-vezetők javaslatát és az előző évi tantárgyfelosztást a tanári munka felmenő rendszerének optimális megvalósításához. 19

20 A teljes tantárgyfelosztás tartalmazza a tanáronkénti és osztályonkénti óratervi órákon kívül az egyes tevékenységekkel járó kedvezményeket. (osztályfőnöki, munkaközösségi, DÖK, minőségfejlesztési, szakvezetői, stb.) Az óraterven kívüli órák felosztását. (szakkör, korrepetálás, diáksport, stb.) Kimutatja a kötelező és túlórákat. Oktató-nevelő szolgáltatásunk minőségének egyik alapkérdése, hogy munkatársaink ne legyenek túlterhelve. Törekszünk ennek betartására. A tantárgyfelosztást az intézmény igazgatója hagyja jóvá, majd megküldi a fenntartónak Órarend A tantárgyfelosztás alapján az igazgató-helyettesek végzik az iskola órarendjének összeállítását. Az órarend készítésénél kiindulási alapként kell kezelni a tantárgyfelosztást és az óratervet. Az órarend elkészítése során érvényesülni kell a szakszerű oktatásnak, a folyamatos tanulói foglalkoztatásnak. Az intézményben folyó munka gyors átláthatósága, a helyettesítések, óracserék, teremcserék hatékony megoldása érdekében osztályonkénti, tanáronkénti és teremórarend is készül. Az osztályonkénti órarendet az osztálynaplóba kell bevezetni, illetve a tanulókkal az első tanítási napon az ellenőrzőjükbe leíratni. Az osztályok, a tanárok és a tantermek órarendjét az igazgatóhelyettesi irodában hozzáférhetővé kell tenni. A tantermek összesített órarendjét a tanári szobában, az adott tanterem órarendjét a tanteremben is el kell helyezni Az éves munkaterv A tanév rendjét a kiadott miniszteri rendelet szabályozza. A tanév helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az éves munkatervet az intézmény vezetése és a minőségirányítási csoport vezetője készíti el, és a pedagógus közösség a tanévnyitó tantestületi értekezleten hagyja jóvá. Az értekezlet véleményt alkot: - a nevelő-oktató munka tartalmi változásairól - az iskolai szintű rendezvények tartalmáról, időpontjáról - a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról - helyi felmérések rendjéről - tanórán kívüli foglalkozásokról - minőségirányítási feladatokról 20

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz.

Megrendelőlap. Bizonyítványok. Törzslapok. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község. hsz. utca. Számlázási név: város község. hsz. Megrendelő neve: Szállítási cím: város község utca hsz. Számlázási név: város község utca hsz. Adóazonosító szám: E-mail cím: Telefon: Fax: Ügyintéző: Bankszámlaszám: OM azonosító: Kért szállítási határidő:

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben