Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el."

Átírás

1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (1) bekezdése alapján e szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A Szabályzatot a hivatkozott jogszabály 40. (2) bekezdése alapján az intézmény vezetője készítette el. A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. Jelenlegi módosítás indoka: A módosításnál az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet - "A költségvetési szerv szabályzatai" 20.., amely részletezi annak kötelező tartalmi elemeit (Magyar Közlöny 187. szám; ) évi CIX. Törvény részeként a közoktatási törvény legújabb módosítása: szeptember 1-től hatályos, a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 24. (1) bekezdés módosítása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2009.szeptember 28-i, dátummal, a 603/2009. (IX. 24.) számú határozatával módosította az alapító okiratot.

2 Tartalom I. rész az alapító okiratban foglaltak részletezése 1. Az intézmény neve 2. Az intézmény székhelye 3. Az ellátandó alaptevékenységek 4. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok 5. Felügyeleti szerv 6. Alapító szerv neve és címe 7. A fenntartó szerv neve és címe 8. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások 9. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság 10. Az intézmény megszüntetése 11. Feladatmutatók 12. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája, működési rendszere 13. Melléklet 1. sz. melléklet Alapító Okirat 2. sz. melléklet Együttműködési megállapodás HSZI-vel 3. sz. melléklet Munkaidő nyilvántartás vezetési rendje 4. sz. melléklet Adatkezelési szabályzat 5. sz. melléklet Vagyonnyilatkozat Kezelési szabályzat 6. sz. melléklet Munkaköri leírások (vezető helyettes, óvodapedagógus, dajka, óvodatitkár, udvaros, takarító) 2

3 II. Az intézményi működés rendje Nyitvatartási rend Az óvoda nyitása, zárásának rendje A gyermekek fogadásának rendje A vezetők intézményben tartózkodásának rendje A szünetek rendje A vezetők közötti feladatmegosztás és az egységek közötti kapcsolattartás Az óvodavezető munkaköri leírása helyettesítése A Nevelőtestületre átruházott feladatokról, a megbízottak beszámoltatási rendjének meghatározásáról az óvodai MIP rendelkezik Az intézményvezető, intézményvezető helyettes és valamennyi munkakörben dolgozó hiányzása vagy akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A szülői szervezet és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái, a szülői szervezetre ruházott véleményezési jog A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatása A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés Fakultatív hit és vallásoktatás A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A külső kapcsolatok rendszere Ünnepek, megemlékezések Hagyományok Rendszeres egészségügyi szűrések Óvó, védő előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Reklámtevékenység szabályai Egyéb intézményre vonatkozó kérdések Záró rendelkezés 3

4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése 1. A költségvetési szerv neve: Tolnai utcai Óvoda OM azonosítója: Gazdálkodó törzsszáma: Az intézmény székhelye: Székesfehérvár, Tolnai utca 1. Bélyegző lenyomatai: Hosszú bélyegző: Tolnai úti Óvoda 8000 Székesfehérvár Tolnai út 1. Kör bélyegző: Tolnai úti Óvoda, Címer Székesfehérvár Tolnai utca Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 8000 Székesfehérvár, Városháztér Az intézmény jogállása: Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv. 5. Az intézmény besorolása: a) Tevékenység jellege szempontjából: Közoktatási feladatokat ellátó intézmény b) Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Humán Szolgáltató Intézet látja el. c) Szakágazati besorolás: Óvodai nevelés 6. Ellátandó alaptevékenységek 6.1. Az ellátandó tevékenységek leírása az alapító okirat szerint: Óvodai nevelés, melynek keretében sajátos nevelésű igényű óvodások integrált nevelése-oktatása is zajlik, akik a) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek Az intézmény tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel: TEÁOR szám Megnevezés óvodai nevelés 6.3. Az intézmény az alábbi állami feladatként ellátandó tevékenységeket végzi: Szakfeladat száma Megnevezése Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés 4

5 Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitást célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A HSZI-vel Együttműködési megállapodást az SZMSZ I. részéhez csatolt melléklet tartalmazza. 7. Felügyeleti szerv neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 8000 Székesfehérvár Városház tér Alapító szerv neve és címe Az alapító szerv neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Az alapítás éve: Az alapító okirat: utolsó módosítás kelte: száma: 336/2011. (v.31.) sz. Közgyűlési Határozatával fogadta el 9. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások: Az óvodai csoportok száma: 6.. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 150.fő. 10. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézményt az óvodavezető képviseli. 11. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Az intézmény kezelői joga kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő 5862/35 helyrajzi számú, az intézmény kizárólagos használatában lévő ingatlanra. Ingó vagyont az intézményi leltár biztosítja. Az épület és berendezéseinek tulajdonjoga Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat az óvó-védő, szociális nevelő személyiségfejlesztő feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 10. Az intézmény megszüntetés Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 5

6 11. A feladatmutatók Az intézmény által ellátott feladatoknak megfelelő feladatmutatók a következők: Szakfeladat Megnevezése Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás A mutató jellege Száma (feladat/teljesítmény) feladatmutató teljesítménymutató feladatmutató teljesítménymutató Megnevezése étkezési ellátottak száma élelmezési napok száma nevelést igénylők létszáma férőhelyek száma Egysége fő nap fő fő Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása feladatmutató teljesítménymutató nevelést igénylők száma fő 12. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája, működési rendszere A szervet az intézményvezető irányítja, ő legfelsőbb vezető. A szerven belül megtalálható: az alá- és fölérendeltség, illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: vezetők, illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. Szerkezeti struktúra ábrája Óvodavezető Nevelőtestület Óvodavezető helyettes Szakszervezeti Bizalmi, KT elnök Dajkák Udvaros, takarító Óvodatitkár Engedélyezett álláshelyek száma: 20,5.. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám:

7 Munkakörök A munkakörökben foglalkoztatható létszám Megjegyzés (teljes vagy részmunkakör) Hiányzás esetén a helyettesítő Intézményvezető 1 Teljes munkakör Intézményvezető helyettes Intézményvezetőhelyettes 1 Teljes munkakör Legmagasabb végzettségű óvodapedagógus Óvodapedagógus 11 Teljes munkakör Óvodapedagógus Óvodatitkár 1 Részmunkakör Óvodavezető Dajka 6 Teljes munkakör Dajka Udvaros 1 Részmunkakör Dajkák Takarító 1 Részmunkakör Dajkák II. Az intézmény működési rendje Nyitvatartási rend Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti idő keret 50 óra. Az intézmény a szülők igénye és a fenntartó jóváhagyása alapján hétfőtől péntekig 6 17 óráig fogadja a gyermekeket. Amennyiben a fenntartó ettől eltérő nyitva tartást rendel el, erről a szülőket 2 hónappal korábban írásban értesíti. Az óvoda nyitása, zárásának rendje Az éves munkarendben rögzítetteknek megfelelően az óvoda épületét reggel 1 dajka és az udvari munkás nyitja ( a riasztórendszer kikapcsolásával) Az udvaros ellátja a gyermekek és szülők fogadásához szükséges teendőket. (járdák, közlekedők tisztán tartása ) Az intézmény zárását 1 délutános dajka és a takarító végzi a vagyonvédelmi szabályok figyelembe vételével, a riasztó rendszer bekapcsolásával. A gyermekek fogadásának rendje A gyermekek fogadását reggel 6 órától óvodapedagógus végzi. 6 és 7 óra között összevont csoportban tartózkodnak a gyerekek. A szülő átöltöztetve adja át gyermekét az ügyeletes óvodapedagógusnak. A gyermekek elvitele (nem étkező esetében ) órától (étkező esetében) órától (délután) órától óráig. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az óvoda nyitva tartása alatt az óvodavezető vagy a helyettese 7 16,30 óra között az óvodában tartózkodik. Mindkettőjük együttes akadályoztatása esetén az a megbízott óvodapedagógus 7

8 jogosult intézkedni, akit a saját tevékenysége mellett az óvodavezető megbíz. Az óvoda vezetője vagy helyettese a nyári zárás ideje alatt, meghatározott időpontban, a haladéktalanul szükséges ügyek lebonyolításának érdekében ügyeletet tart 8 13 óra között. Szabadságuk ütemezésekor egyeztetnek. A szünetek rendje A nevelési év folyamán a nyári időszakban az óvoda a fenntartó intézkedése alapján 5 hétre zárva tart. A zárva tartás idejéről a szülőket február 15-ig értesíteni kell. Az oktatási miniszter rendelete alapján 5 munkanap nevelés nélküli nap biztosított a nevelőtestület továbbképzése céljából. A tervezett szünetek idejét a faliújságon és a csoportszobák hirdetőtábláján is a szülők tudomására kell hozni. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére a helyben szokásos módon. 1. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége és szakvizsgái hozzárendelve a helyi nevelési programunkhoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit egy helyettes segíti az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában. Az óvodavezető munkaköri feladatai, hatásköre, a helyettesítés rendje Feladatait alapvetően a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv., a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv., a mindenkori költségvetésről szóló törvény, a törvények végrehajtási utasításai, miniszteri rendeletek, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat rendeletei és határozatai szabják meg. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott részben önálló óvoda egyszemélyi felelős vezetője, teljes jogkörrel képviseli intézményét külső szervek és a fenntartó felé. Felelősségét a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv a határozza meg. Ennek megfelelően felelős: - Az intézménye szakszerű törvényes működéséért, - A költségvetésben biztosított pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodásért. - Gyakorolja intézménye közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. - Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben, melyet jogszabály vagy a kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe. - Felel az óvoda pedagógiai munkájáért, a pedagógiai programban megfogalmazottak végrehajtásáért, 8

9 - A gyermek és ifjúság védelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, a nevelő- oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - A gyermekbalesetek megelőzéséért, - A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - Az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért. Rendkívüli szünetet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, melyhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését. Feladatainak ellátását átruházhatja vezetőtársa(i)ra, melyet a szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni kell. Ennek érdekében gondoskodik az óvodavezető szervezetének létrehozásáról, annak működtetéséről, munkamegosztásáról. Elsődleges feladata az óvoda pedagógiai irányítása, a nevelőtestület vezetése. Ennek érdekében gondoskodik a pedagógiai programban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőrzéséről. Vezetőtársa(i) bevonásával ellenőrzi a nevelő-oktató munka minőségét, hatékonyságát, évente ellenőrzési tervet készít. Lehetőséget biztosít a nevelőtestület tagjainak a minél szélesebb körű szakmai autonómia gyakorlására. Személyes példamutatatással tevékenyen részt vesz az egységes és következetes nevelési követelmények és eljárások, a példamutató óvónő-gyermek viszony kialakításában. Vezetőtársa(i) bevonásával, a jogszabályi előírások é s fenntartó utasításának betartásával elkészíti a munkarendet, melyet egyeztetés és jóváhagyás céljából bemutat a fenntartójának. Felelősséggel tartozik a Munkatörvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben rögzített éves túlóraszám betartásáért. Felelős az éves munka megtervezéséért és megszervezéséért, annak a nevelőtestület által történő értékeléséért (kulturális, sportesemények, értekezletek, rendezvények). Felelős a beiskolázási feladatok tervezéséért, lebonyolításáért. Óvodája érdekeinek szem előtt tartásával elkészíti a pedagógus továbbképzési programot és beiskoláztatási tervet. Gondoskodik a nemzeti ünnepek méltó megünnepléséről, az óvodai hagyományok ápolásáról. Munkáltatói feladatait a Munka Törvénykönyve, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv. Szabályai szerint végzi, ennek megfelelően: - Dönt a fenntartó által jóváhagyott álláshelyek betöltéséről. - Kinevezi vezetőtársa(i)t és az intézmény dolgozóit. - Megbízást ad különböző tisztségek betöltésére (munkaközösség vezető, gyermek és ifjúság védelmi felelős stb.) A megbízások előtt beszerzi a fenntartó hozzájárulását az anyagi fedezet biztosítása érdekében. - Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. - Elkészíti a közalkalmazottak besorolását, figyelemmel kíséri az előmeneteli rendszert, gondoskodik a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások napra kész vezetéséről. - Szükség szerint elkészíti a közalkalmazottak minősítését. - Dönt az alkalmazotti közösség erkölcsi és anyagi elismeréséről. - A jogszabályi előírások figyelembe vételével ütemezi az éves szabadságokat, elkészíti a szabadságolási tervet. - Gondoskodik a téli és nyári szünetek alatti ügyeletről. - Megszervezi az óvoda munkarendjét, azt rendszeresen figyelemmel kíséri. 9

10 Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a költségvetésről szóló törvény, az államháztartási törvény, ezek végrehajtási utasításai valamint a fenntartó költségvetési rendeletében meghatározottak alapján végzi. - A fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program és az engedélyezett álláshelyek alapján tervezi az éves költségvetést. - Ellátja a részben önálló gazdálkodási feladatokat. - A költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit. - A Kollektív Szerződés megkötése, módosítása előtt egyeztet a fenntartóval a többletjuttatások fedezetek érdekében. - Törekszik az intézmény saját bevételeinek növelésére, ennek érdekében menedzseli intézményét. - Felel az intézmény vagyonáért, annak megóvásáért. - Elkészíti és betartja a gazdálkodással és vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat. - Pályázatok készítésével segíti az intézmény szakmai fejlesztését. Tanügyigazgatási feladatait a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv. alapján végzi. - Dönt az óvodai jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatban. - Óvodaköteles gyermekek..kötelezettségének teljesítését biztosítja. - Tervezi-szervezi a felvételi eljárást, beiratkozást. Kapcsolatot tart a Közalkalmazotti Tanács, a Szülői Szervezet, a szakszervezet(ek) vezetőivel, javaslattételi, véleményezési és egyetértési joguk gyakorlásában segíti őket, döntései meghozatala előtt a hatáskörükbe tartozó ügyekben kikéri véleményüket. Nevelési évenként tájékoztatja a szülőket a nevelési program, minőségfejlesztési program teljesítéséről, az óvoda nevelő-oktatási tevékenységének, feladatainak végrehajtásáról. Rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval az Oktatási Irodán keresztül. Adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeit a jogszabályokban és a fenntartó utasításaiban meghatározott módon, határidőre, pontosan és felelősséggel teljesíti. Gondoskodik a gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartások naprakészségéről. Elkészíti az intézmény működését segítő helyi dokumentumokat, szabályzatokat. Gondoskodik azok hozzáférhetőségéről. Figyelemmel kíséri az intézmény adminisztratív teendőit, ügyirat kezelését, nyilvántartások, naplók vezetését, baleseti jegyzőkönyvek megküldését. Gondoskodik az óvodai dokumentáció megőrzéséről, selejtezéséről. Gondoskodik a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról, a szabályzatok elkészítéséről. Előkészíti és megszervezi a leltározást, selejtezést. Gondoskodik az épület és egyéb vagyontárgyak védelméről. 10

11 A város oktatási és kulturális rendezvényein képviseli intézményét vagy képviseletéről gondoskodik. Nemzeti ünnepeinken, a város jelentős eseményein gondoskodik az óvodás gyermekek részvételéről. Munkakörébe tartozik minden olyan feladat, mellyel óvodája vagy a város oktatás ügyének érdekében munkáltatója- külön díjazás nélkül- megbízza. A helyettesítés rendje, szabályai - Hiányzása esetén feladatait az óvodavezető helyettes látja el, tartós távollét esetén (14 nap) teljes hatáskörben. - Az óvodavezető és az óvodavezető helyettes együttes távolléte esetén, az intézmény működtetéséből adódó feladatokat, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyeket az óvodavezető által megbízott óvónő, látja el. - A kora reggeli, s a késő délutáni órákban történő helyettesítésében, a munkarend szerinti óvodapedagógus is részt vállal. Az intézmény működtetéséből adódó feladatokat, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyeket felelősséggel intézi. Az óvodavezető helyettes feladatai Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az óvodavezető akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. Ha a vezetői kinevezés lemondással szűnik meg teljes körű jogokat a vezető helyettes gyakorolja. Abban az esetben, ha munkakörébe nem tartozó feladatként a vezető beosztású pedagógus, alacsonyabb óraszámú vezető beosztás feladatait látja el, s ennek ideje eléri az öt munkanapot, a pedagógus kötelező óráját az ellátott vezető beosztásra meghatározott kötelező óraszám alapján kell megállapítani. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját. Felelős: - a házi továbbképzések megszervezéséért, - a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, A közoktatási törvény 58. (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. - a szülői munkaközösség működésének segítéséért, valamint - a helyettesítési beosztás elkészítéséért. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Legfelsőbb vezetői szint: Óvodavezető Szervezeti egység; nevelőtestület Kapcsolattartás rendje, formája:- értekezletek - csoportos megbeszélések 11

12 - egyéb írásbeli kapcsolattartás Vezetői szint: Óvodavezető helyettes Szervezeti egység: munkatársak (dajkák, udvaros, takarító) Kapcsolattartás rendje, formája:- értekezletek, - csoportos megbeszélések - egyéni beszélgetések, beszámolók Csoportos dajka feladatait és hatáskörét részletesen a munkaköri leírásban foglaltuk írásba, melyet a dolgozó munkába állásával egyidőben aláír és átvesz egy példányát. Helyettesítés rendje: Hiányzás esetén az óvodavezető helyettes szervezi meg a dajkák munka beosztását. Ha lehetséges a szomszédos csoportban dolgozó dajka veszi át a hiányzócsoportos dajkai feladatokat. Saját munka idejében, többletmunka vállalásával látja el a helyettesítést. A takarító és az udvaros dolgozó hiányzása esetén is az óvodavezető helyettes szervezi a munka beosztást Az udvarosi teendőket a reggeles dajka veszi át, napközben pedig minden dajka részt vesz munkaköri leírásának megfelelően, az udvar biztonságos és balesetmentes rendbetételében. A takarító hiányzása esetén a délutános dajka+ egy fő dajka veszi át a takarítási feladatokat a saját munkaidejében, többletmunkát vállalva. A zárás miatt két fő szükséges. A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkával. Óvodapedagógusok feladatait, felelősségi körét részletesen a munkaköri leírás tartalmazza Óvodapedagógus hiányzása esetén feladatait lehetőség szerint a csoportban vele együtt dolgozó óvodapedagógus látja el. Hosszabb hiányzás esetén a terhelés egyenlő elosztása miatt a csoportban ellátandó feladatokban más óvodapedagógus is helyettesít. Óvodatitkár hiányzása esetén feladatait az óvodavezető, illetve az óvodavezető helyettes veszi át. A nevelőtestületre átruházott feladatokról a megbízottak beszámoltatási rendjének meghatározásáról az óvodai MIP rendelkezik. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A nevelési-oktatási intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. (1) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére vonatkozó rendelkezéseket. A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: vezetői, 12

13 vezető-helyettesi feladatokat ellássák. Ha egyértelművé válik, hogy a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; Az óvodavezető tartós távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az óvodavezetőt. Tartós távollétnek minősül a két hetet meghaladó távollét. b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a legmagasabb besorolásban lévő személynek kell ellátnia. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett, a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető által adott megbízás alapján történik. Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén a legmagasabb közalkalmazotti besorolással rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti. A reggel 6 órától 7 óráig, illetve a 17 órától 18 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerinti ez időben munkát végző közalkalmazottak. Szükség esetén azonnal értesítik az intézményvezetőt. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. A szülői szervezet és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje Az intézményekben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. Az óvodavezető az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjével, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. A szülői közösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvodai SZMSZ a szülői közösség részére véleményezési jogot biztosított. 13

14 A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. Az óvoda vezetője a szülői közösség vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. Az óvodapedagógus a csoport szülői közösségének képviselőjének szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal ad tájékoztatást. A szülői közösség részére biztosított véleményezési jogok: a szervezeti és működési szabályzatnak a gyermekek fogadását, a vezetők és szülői közösség közötti kapcsolattartás módját, az ünnepek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben. a házirend megállapításában a szülőket anyagilag is érintő ügyekben a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában a munkatervnek a szülőket is érintő részében A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái, a szülői szervezetre ruházott véleményezési jog A Szülők Közösségével való együttműködés szervezése az óvodavezető feladata. Az óvodavezető és az Sz.K.képviselője az együttműködés tartalmát és formáját az óvodai munkatervét és az Szülők Közösségének munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az Szülők Közösségének működési feltételeinek biztosításáról az óvodavezető gondoskodik. Az szülők képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben az egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. Ha a Szülők Közössége az óvoda működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat előterjesztéséről 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával az óvodavezető gondoskodik. Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a vezető-helyettes tart kapcsolatot. Az óvodai szintű szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatása A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: a szakmai munkaközösségre. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: pedagógiai program elfogadása, szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 14

15 A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit 1.) Döntési jogkörét: a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; b) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; c) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; d) a házirend elfogadása; e) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; f) jogszabályban meghatározott más ügyek. 2. Véleménynyilvánítási jogkörét: a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, b) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, c) az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, d) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében, e) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, f) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 3. Javaslattételi jogkörét a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, minden más személy. A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 15

16 Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés Az óvodai munka négy alapdokumentumát (HOP, MIP, SZMSZ, HÁZIREND) egy-egy példánya az óvodavezető irodájában található. Hitelesített másolatuk, mely a szülők rendelkezésére is áll, az óvoda folyosóján olvasható, kézbe vehető. A szülők az óvodavezetőtől, vagy helyettesétől szóbeli tájékoztatást is kérhetnek a dokumentumokról, előzetes időegyeztetés alapján. Az óvoda Házirendje a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán megtekinthető. Az óvodai beíratásokat követően az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők a HOP-ról, a Házirend egy példányát az újonnan érkező szülők kézhez kapják. Fakultatív hit és vallásoktatás Óvodánk világnézetileg semleges. Fakultatív hit és vallásoktatás az egyházi felkérés után a szülői igénybenyújtás alapján szervezhető a vállalt létszámhatárok között, meghatározott időben (délután) és helyen, melyről az érintettek írásban kapnak tájékoztatást. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Támogató vezetői magatartással a feladatok végrehajtását következetesen ellenőrizni kell a tervezéstől a megvalósulásig. Az ellenőrzés a vezetés kompetenciája, tervezése elvei az óvoda Minőségirányítási programjában szerepelnek. 1. A nevelő oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, az ellenőrzési terv elkészítéséért és megvalósításáért az óvodavezető felelős. 2. A nevelési programban meghatározott célok megvalósítása érdekében (figyelemmel arra, hogy a pedagógusok számára széles módszertani szabadságot biztosít a program keretei között ) az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét, ütemezését, valamint az ellenőrzés során nyert információ felhasználásának módját, az évenként elkészített ellenőrzési terv tartalmazza. 3. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt: az óvodavezető helyettes, szakmai munkaközösség vezető, szülői közösség kezdeményezésére. 4. Évente legalább egy alkalommal minden óvodapedagógus munkáját értékelni kell. 5. Ellenőrzési módszerek: látogatás (tematikus, alkalomszerű) írásos dokumentumok vizsgálata felmérések pedagógiai elemzése beszámoltatás szóban vagy írásban, meghatározott feladat végrehajtásáról 16

17 6. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonható az óvodavezető helyettes, a szakmai munkaközösség vezetője. 7. Az ellenőrzési feladatok megoldását a tanév elején megbízás formájában rögzítik. A szakmai munkaközösség vezetője az éves munkaközösség tervben szereplő pedagógiai, pszichológiai szakirodalom kijelölésével, annak gyakorlati megvalósíthatóságáról az egyes témák feldolgozásáról meggyőződik. Értékellés után feljegyzést készít. 8. Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. 9. A nevelési év záró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, általánosítható tapasztalatait, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, rendje Az intézmény rendszeresen kapcsolatot tart: a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel: a fenntartóval, más oktatási intézményekkel, az intézményt támogató szervezetekkel; b) a gyermekjóléti szolgálattal; c) az egészségügyi szolgáltatóval; d) egyéb közösségekkel: - az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival, - a település egyéb lakosaival. 1. Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás 1. A fenntartóval való kapcsolat: Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, az intézmény tevékenységi körének módosítására, az intézmény nevének megállapítására, az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre, a szociálisan adható kedvezményekre stb.), az intézmény ellenőrzésére: - gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, - szakmai munka eredményessége tekintetében, - az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint - a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, - az intézményben folyó szakmai munka értékelésére szakértő bevonásával. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 17

18 az intézmény SZMSZ-e jóváhagyása és módosítása, a nevelési/pedagógiai programja jóváhagyása tekintetében. A fenntartóval való kapcsolattartás formái: szóbeli tájékoztatásadás, írásbeli beszámoló adása, egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsolatok lehetnek: szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegűek. A kapcsolatok formái: rendezvények, versenyek. A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat. A kapcsolatok megjelenhetnek anyagi téren is, az intézmények egymásnak kedvezményeket biztosíthatnak egyes eszközeik értékesítésénél, illetve ingó és ingatlan vagyontárgyaik használatba adásakor. 3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: - a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény - anyagi helyzetéről, - támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, - az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a: gyermekjóléti szolgálattal, illetve gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más: - személyekkel, - intézményekkel és - hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. 18

19 Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn. A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: a gyermekjóléti szolgálat értesítése ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, esetmegbeszélés az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. Ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendje A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával: Karácsony, Anyák napja, Évzáró (nagycsoportosok búcsúzása) A Karácsony az óvoda belső ünnepe, nem nyilvános a szülők részére. Az óvoda valamennyi dolgozója részt vesz rajta az ünnepnek megfelelő öltözékben. Az Anyák napja nyilvános ünnep, az édesanyák és nagyszülők részére. Az évzáró és nagycsoportosok búcsúzása nyilvános ünnep, szülők, hozzátartozók részére. Pontos időpont: az éves Munkatervben, csoportos tervekben rögzítve Szülők tájékoztatása, meghívása az esemény előtt 7 nappal. A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: Mikulás, Farsang, Húsvét, Gyermeknap. Megünneplésüket az éves Munkaterv tartalmazza. Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek születés és névnapjáról. Hagyományok ápolásával kapcsolatos feladat ellátás szabályai: A gyermekek életkorának megfelelően a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése a gyermekcsoportokban történik. A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, egyéb kulturális versenyek, egyéb sport versenyek, egyéb eszközök. (pl.: kiadványok, újságok stb.) 19

20 Az intézmény hagyományai érintik: az intézmény ellátottjait (gyermekeket, tanulókat), felnőtt dolgozókat, a szülőket. Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját az éves Munkaterv tartalmazza. A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény: jelkép használatával (gyermek és felnőtt póló stb.), gyermekek ünnepi viseletével, az intézmény belső dekorációjával. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is. Óvodai hagyományaink: A népi kézműves technikákkal való ismerkedés, Kirándulások, séták, Bábszínház látogatás, Sportnap lebonyolítása. Felelőse és ideje Munkaterv szerint történik. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje Az egészségügyi ellátás: a védőnő Az egészségügyi ellátásban közreműködik még: a fogorvos és a fogászati asszisztens. Az óvoda vezetője a tanév rendjéhez igazodva a nevelési év első hónapjában időpontot egyeztet az óvoda védőnővel a gyermekek tisztasági szűrését illetően. Tisztasági vizsgálatra a védőnő közreműködésével havonta kerül sor (szükség esetén tetvesség - azonnal) A fogorvosi vizsgálaton valamennyi gyermek félévente vesz részt az iskolafogászaton előre egyeztetett időpontban. Az intézményi védő és óvó előírások: Általános előírások A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. Védő-óvó előírás: az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 20

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola közössége 2011... Átdolgozta, jóváhagyásra felterjesztette:

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalom I. rész A Szervezeti

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karate Kölyök Magánóvoda. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata A Karate Kölyök Magánóvoda Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata BEVEZETŐ Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Harangvirág Református Óvoda Telefon/fax: 28/452-007 06-20/992-3209 www. refovipecel. hu E-mail: harangviragovi.titkarsag@gmail.com S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Pécel. 2014.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Baracsi Négy Vándor Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baracsi Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs Széchenyi út 102. 2013. TARTALOM Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. Az óvoda jellemzői 3. A működés rendje 4. Az óvoda szervezeti

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kisközösség Óvoda 1031 Budapest, Emőd utca 12. Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 034293 Intézmény fenntartója: Kisközösség Alapítvány Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 12. SZMSZ-t készítette: óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzatot készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető

Részletesebben