Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em."

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em. Pályázat a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Jámbor László Győr, március 27.

2 VEZETŐI PROGRAM Az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések Az intézményvezetés feladata a nevelés-oktatás szolgálata. A vezetés célja a nyugodt, minőségi szakmai munka feltételeinek folyamatos biztosítása. Az iskola nevel-oktat, minden más e célnak van alárendelve. Ezt tekintem elsődlegesnek, ezt várom el kollégáimtól is. A tanításnak, nevelésnek kétezer éves tapasztalatai vannak, de nem lehetnek kőbe vésett, egyedül üdvözített módszerei. Egy intézményen, egy osztályon, egy közösségen belül is azokat az utakat, eljárásokat kell közösen megkeresni, amelyek elvisznek az egyes tanulóhoz, de erősíteni szükséges bennünk az összetartozás jó érzését is. Célom a pluralista iskola lehetőségeinek biztosítása, amelyben az eltérő nézetek megférnek egymással, de közös az eszmény, a humanista emberkép kialakítása. A vezetésnek közelítenie kell a nevelőtestülethez, de olyan nyílt kontrollt kell teremtenie az iskolában, amelyben folyamatosan korrigálódnak, csiszolódhatnak a vélemények és a célok. A jobb vezetés feltétele olyan vezetési szerkezet kialakítása, amelyik mint az iskola rendszerének egyik eleme segíti, lehetővé teszi a rendszer, mint egész folyamatos működését. Kialakítja az oda- és visszacsatolásokat, rugalmas és probléma érzékeny. Az iskola vezetési szerkezetének kialakítása nem öncél, hanem a kiszámíthatóságot, a biztonságot szolgálja. Az intézmény irányítása: Az intézményvezető munkáját két felsős és egy alsós intézményvezető-helyettes segíti. Középvezetők az intézményben az alsós, valamint a felső tagozaton a reál és a humán munkaközösség-vezetők. Az intézményi munka folyamata Vezetői feladat a folyamatok következetes irányítása. Az alapvető vezetői funkciók: a tervezés, a szervezés, az ellenőrzés, az elemzés, az értékelés, a döntés területén a jövőben sokkal tudatosabb és arányosabb viszonyt kell teremteni. Nem maradhat ki a folyamat egy része sem: a rendszer működése csak így képes a felesleges konfliktusokat elhárítani. Akkor jó az iskola szervezeti felépítése, ha minden pedagógus, alkalmazott tudja, hogy ki a közvetlen vezetője, milyen kérdésekben kihez fordulhat tanácsért, kitől kaphat utasítást. Tudja, ki illetékes munkájának ellenőrzésére, értékelésére, elismerésére, illetve ki vonhatja

3 felelősségre. Ezért szükséges, hogy a vezető ezekben a kérdésekben is munkamegosztást hozzon létre helyetteseivel. A pedagógus munkaköri leírásában rögzíteni kell, hogy kitől kaphat feladatot, és ki ellenőrzi a munkáját. A pedagógusnak mindig éreznie kell, hogy a vezetők egységes szellemben irányítják az iskolát, csak így kaphat biztonságot, nyugalmat, így érezheti azt, hogy az iskolában nem jönnek létre különböző csoportosulások, s ő nem kényszerül helyzetkezdésre. A tervezés során a célok kidolgozása történik, azonosítva azokat az iskola pedagógiai programjával. A konkrét feladat-megjelölést az éves munkatervben kell megfogalmazni. A szervezést szabályozó tevékenység: a pedagógiai programot kiteljesítő folyamatok formáit kell kialakítani. A jó szervezésben konkrét, minden részletet számba vevő, pontosan körvonalazott, számon kérhető feladatokat kell kijelölni. Az ellenőrzés a folyamatok végrehajtásának módozataira, ütemére terjed ki. Ügyelni kell az ellenőrzés különböző formáinak összhangjára. Az ellenőrzés során nem maradhat ki az iskolai élet egyetlen területe sem. Az iskola egészének működésére kell kiterjednie. Konkrét, megfogható ellenőrzési terv készítésével, jó feladatmegosztással átfoghatók a folyamatok, és a valóban jól funkcionáló belső és külső ellenőrzési rendszer folyamatosan és minden szinten visszajelzi munkánk sikereit és továbbra is megoldandó feladatait. Az ellenőrzésnek nem a félelemkeltés a célja, hanem a pozitívumok kiemelése, észrevétele. Az ellenőrzés tervszerűsége segít abban, hogy az ellenőrzés ne csupán a vezető feladata legyen, hanem a vezető helyettesek, az iskolai munkaközösségek és a pedagógusok is bekapcsolódjanak az ellenőrzésbe, és ilyen módon kialakul az önellenőrzés igénye is. Tisztázni kell célját, ügyelni kell a módszertani szabadságra. A vezetői munka lényeges és el nem hagyható feladata az elemzés. Szükséges az információk összegyűjtése, csoportosítása, és legfőképpen a vizsgált területekre, részfolyamatokra vonatkozó következtetések levonása és az eredmények rögzítése. Konkrét tények, adatok vizsgálatával, elemzésével kell az iskolavezetés minden szintjén a véleményeket megalapozni és a feladatokat kijelölni. Az értékelést nem háríthatja el magától az intézményvezető. Formái legyenek változatosak, tényeken, tapasztalatokon alapuljon, legyen fejlesztő hatású, kreatív jellegű, tapintatos. Úgy értékeljük, hogy akit értékelünk, jelen legyen és véleményt formálhasson. A vezetőnek az információk, vélemények meghallgatása után döntenie kell: megalapozottsággal, kellő időben, felelősséggel, nem a pillanatnyi hangulatnak engedve. Legyen a döntés felelősségteljes, nyilvános. A vezetőnek képesnek kell lennie mások véleményének figyelembevételére.

4 Az iskolavezetés ellenőrzési és koordinációs tevékenységét az alábbiakban tervezem a későbbiekben is: az iskolai munkaterv elkészítése, az iskolavezetőségi ülések programterve, a tantestületi értekezletek, továbbképzések tervezése, a jogszabályi változások helyi koordinálása, az iskolai alapítvány jogszabályoknak megfelelő működtetése, együttműködés a szülői szervezettel, a szakszervezettel, az iskolai költségvetés időarányos felhasználásának ellenőrzése, a telephelyen folyó munka teljes körű ellenőrzése, a tanügyi nyilvántartások figyelemmel kísérése, a Diáksport Egyesület működtetése, állandó kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal. Intézményvezető-helyettes feladatai: Az intézményvezető munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában; egyes munkaterületeknek a teljes hatáskörrel való irányítása, az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához. Nevelő-oktató munka irányítása: részt vesz a pedagógiai program kidolgozásában, részt vesz és koordinálja az iskola pedagógiai programjában szereplő nevelési projektek megvalósítását, részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében, irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját, irányítja, koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat, fokozott figyelemmel kíséri a nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő-oktató munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát, melynek tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt,

5 tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan elemez, belső továbbképzést szervez, folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai ismeretek elsajátítására, segíti a diákönkormányzat munkáját, részt vesz üléseiken, tájékoztatja a diákönkormányzatot az iskolavezetés és a nevelőtestület őket érintő döntéseiről, felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért, felelős a vizsgák (osztályozó, javító) és a tanulmányi versenyek zökkenőmentes lebonyolításáért, megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, szükség esetén pedagógiai vagy munkáltatói intézkedést kezdeményez, felelős a helyettesítések megszervezéséért, naprakészen vezeti a helyettesítéssel kapcsolatos adminisztrációt, gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok, ellenőrzi, ellenőrizteti a napközis étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi követelmények meglétét, melynek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt, részt vesz a nevelők értékelésében, ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre vonás vagy elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény vezetőjével. Személyzeti-munkáltatói feladatok: nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását. Hivatali-adminisztratív feladatok: elkészíti a tanév közben előforduló valamennyi statisztikát, gondoskodik az első osztályosok beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, fokozott figyelemmel kíséri az 1. osztályosok munkáját; szükség esetén segíti a tanulók szakértői bizottsághoz való irányítását, gondoskodik a tanév közben távozó ill. érkező tanulók okmányainak kezeléséről, ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga- és egyéb jegyzőkönyvek pontos vezetését, felelős az irattár törvényes kezeléséért.

6 Egyéb feladatok: javaslataival segíti az intézményvezetőt a béralap takarékos és szakmailag hatékony felhasználásában, javaslatot tesz jutalmazásra, a nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök rendelésére, ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz-ellátást, gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről, tárolásáról. Szervezeti kapcsolatok: Iskolán belül: az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és a feladatokról, napi kapcsolatot tart fenn a pedagógusokkal. Iskolán kívül: látogatja a szülői szervezet választmányi üléseit, egyéni fogadóórát tart, az óvodákkal kapcsolatot tart, az intézményvezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként meghatározott tárgyalási, javaslattételi, döntési, aláírási jogkörrel), intézi bármilyen témában a külső megkeresésekkel kapcsolatos tennivalókat. Hatáskörök: Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre: tanulói jogviszony igazolása, bizonyítványmásolatok kiállítása, hitelesítése, másolatok kiállítása, hitelesítése, az iskola címére érkező küldemények átvétele, anyagi felelősség az általa kezelt értékekért, a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a munkája során tudomására jutott adatokat jogszabály szerint megőrzi. Értékelés módszere: - félévenként írásbeli beszámoló a felügyelt testület helyzetéről; a statisztikai adatok elemzése, - a hivatalos szervek visszajelzései az adminisztráció pontosságáról.

7 Humánerőforrás - fejlesztés A különböző munkakörökben speciális személyi erőforrás-bővítő szerepe van a vezetőnek. Rendkívül nagy jelentősége van a munkaerő-fejlesztési tervnek. Törvényi kötelezettség a beiskolázási és továbbképzési terv elkészítése/277/1997. (XII. 22.)Korm rendelet/. A továbbképzés normatív alapon támogatott, így az elszámolás egyik dokumentuma a továbbképzési, beiskolázási terv. Innovációs, fejlesztő munkát a mai körülmények között csak megfelelő munkaerő-racionalizálási tervvel végezhetünk. Belső karrierfejlesztési terv készítését is szükségesnek tartom. Ez nem a beosztások hierarchizáltságát jelentené elsősorban, hanem a megbízatások rendszerének kialakítását. Az iskola belső világa, sokszínűsége attól lehet még izgalmasabb, ingergazdagabb, ha a különböző szabadidős és hagyományőrző programokat a feladatra motivált tanárok készítik el. Egy közösség állapota függ a közösséget alkotó tagok emberi magatartásától. A vezetés feladata a munkatársak közötti kapcsolatok minőségének olyan javítása (közös cél állítása), amely legjobban megfelel az intézmény céljainak is. Ez a kapcsolat akkor optimális, ha a tagok közötti viszonyt egyenlőség, kölcsönösség, egész személyiségre ható érzett és vállalt felelősség jellemzi. A személyiségben végbemenő változást tanulással-tanítással érhetjük el. A sikeres képzés feltételrendszere: a képzés, önképzés, továbbképzés szükségességének felismerése az intézményvezető és a munkavállaló kölcsönös érdekén alapul. A vezetőnek összehangoló feladata van az egyéni és intézményi érdek között. Ezt az összehangolást végezzük el a továbbképzési terv és a beiskolázási terv elkészítésekor. A zökkenőmentes kooperációhoz jó emberi kapcsolatok, kölcsönös szimpátia, alkotóműhelyi légkör, működő tárgyi feltételrendszer szükséges. Vezetőként feladatomnak tekintem, hogy mindig az intézmény pedagógiai programjához viszonyítva tervezzek, és mérjem a képzettség, az ismeret, a végzettség szerepét a munkahelyi célok megvalósításában. A pedagógusok továbbképzési kötelezettségének teljesítésekor azokat a továbbképzéseket részesítem előnyben, amelyeknél a munkatársak szakmai innovációt, módszertani kultúrát hoznak az intézménybe, valamint: alapdiplomához kötődő másoddiplomák, idegen nyelvi tudás megszerzése, pedagógus-szakvizsga megszerzése, fejlesztő pedagógus végzettség megszerzése.

8 A képzésben részt vettek a megszerzett ismereteket minél hamarabb és minél teljes körben adják közre, így a belső innovatív továbbképzés is elindulhat. A tantestületi légkör A PR (Public Relations) az egyik fontos vezetési funkció, amellyel a külső nyilvános kapcsolatokon keresztül imázst alakítunk ki. A PR-tevékenység olyan motiváló szándékú vezetési funkció, amely értékeli a nyilvános attitűdöket, egyezteti a szervezet stratégiáját és folyamatait a közérdeklődéssel, cselekvési programot valósít meg a nyilvános megértés, elfogadás és támogatás elnyerésére. A jó tantestületi légkör a hatékony iskolai PR biztos forrása. Ez az imázsformáló iskolaethosz magva, amely a tanulóközösség közérzetét is nagymértékben befolyásolja. A tantestület légköre az együttes tevékenységben alakuló emberi kapcsolatoktól függ. Attól függ, hogy a kollektíva tagjainak életébe hogyan épül be a másik ember, a kolléga, a gyermek. Az elmúlt években jól bevált csapatépítő tréningeket a későbbiekben is kezdeményezem. A közösségépítés népszerű formáit, úgymint a tantestületi kirándulás a továbbiakban is támogatom. Kirándulásaink nemzeti értékeink megismerésén túl a közösségformálásban is fontos szerepet töltenek be. Ezeken a programokon gyakorta vesznek részt a nagymegyeri (Szlovákia) testvérintézmény dolgozói is. A közösségfejlesztés a tanulók körében A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Intézményünkben a közösségfejlesztés fő területei: tanórán kívüli foglalkozások: o napközi, tanulószoba, o szakkörök, o kirándulások, séták, túrák. szabadidős tevékenységek. E területek sajátos foglalkoztatási formát követelnek, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak a gyermek közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához, az együttérző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.

9 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységformák és a közösen átélt tanulószobai, napközis foglalkozások, kirándulások élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Ezekkel a programokkal célunk, hogy: a tanulókat egymás segítésére és ellenőrzésére szoktassuk, a gyerekek váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, ismerjék meg azokat a társas együttélési szabályokat, amelyek a közösségben való kapcsolataikhoz elengedhetetlenek, legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt, ismerjék meg az iskolai hagyományokat, a családi és az osztályközösség normáinak közelítése (családlátogatás), ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, a helyes viselkedéskultúra kialakítása, a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, a kirándulások, túrák mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség érzését. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A szabadidő eltöltésének szokásait alapvetően a családi nevelés szabja meg, de igen fontos az iskola szocializációs szerepe is. A család és az iskola segítse elő, hogy a gyermeknek legyen szabadideje, melynek eltöltését maguk szervezik meg, és melyekhez maguk keresnek partnereket. Meg kell tanítani őket arra, milyen szempontok alapján válasszanak maguknak időtöltést. A gyereknek tanítani kell az idővel való gazdálkodást. Iskolám szabadidős tevékenysége jó terepet biztosít a közösségfejlesztő munkához. A szabadidős tevékenységek során olyan foglalkozásokat kell szerveznünk, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, problémáihoz és hatással vannak az iskola más területeire is.

10 Tennivalóink: jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő külső szakemberekkel, a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, olyan tevékenységformák kialakítása, amelyek az egyéni képességekre, tartós aktivitásra építenek, a csoportokban végzett közös munka során az önismeret, az önfegyelem fejlesztése, olyan erős érzelmi értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során csodálkozva fedezhetik fel a világot, a tantárgy-kiegészítő ismeretszerzéstől a szórakozásig, a művelődés legszélesebb skáláján keresztül meghonosítani a kulturált szabadidős szokásokat, olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett kihatnak az egész személyiség fejlesztésére. Nevelőként, szülőként ösztönözzük a társas tevékenységeket (családi, iskolai, munkahelyi, egyesületi, szakköri keretekben). A csoportokhoz való tartozás erőt, tartást ad a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A későbbiekben is terveim között szerepel a diákokkal és a szülőkkel való szoros kapcsolattartás. Napközi otthon A napközi a tanításon kívüli időben a munkát vállaló szülők gyermekeinek otthont nyújt, biztosítja felügyeletüket, ellátásukat. Kiegészíti, néha pótolja a családi otthont, a szülők nevelő-gondozó munkáját. Elősegíti a tanulók felkészülését a tantárgyi órákra, szabadidős tevékenységeket biztosít. 16 napközis csoportba soroljuk a 15 alsós osztály tanulóit. Az alsó tagozatos korosztálynak évente legalább 97%-a veszi igénybe a napközi otthonos szolgáltatásokat. A tanulóknak reggel fél 7-től délután 5 óráig biztosítjuk a szervezett foglalkoztatást illetve a felügyeletet. A tanuláson kívüli tevékenységek között kiemelt szerepe van a játéknak. A játék a gyermek sajátos tevékenysége, melyet önként vállalt szabályok szerint, haszonra való törekvés nélkül végez. Fejleszti a testi képességeket, és jellembeli tulajdonságokat is kialakíthat (határozottság, önuralom, bátorság, állhatatosság, gyors felfogó- és cselekvőképesség). Módot ad egymás megbecsülésére, fejleszti a gyermek kötelességtudatát, felelősségérzetét, a

11 közösséghez tartozást, a gátlások leküzdését, az akaraterő növelését. A napköziben ezért célunk a gyerekek játékkultúrájának a fejlesztése. Szabadidős tevékenységeink között szerepelnek a kulturális és manuális foglalkozások is. Ezek felkeltik és irányítják érdeklődésüket, kibontakoztatják bennük az önművelés igényét, alkotó tevékenységre ösztönözhetik őket, ezzel fejlesztik ízlésüket, esztétikai érzéküket, alkalmassá tehetik őket a szép befogadására. Az iskolában tanultakat elmélyíthetik, kiegészíthetik, bizonyos szokásokat (olvasás, zenehallgatás, mozi, színház, kiállítások látogatása). kialakítunk, gyakoroltatunk. Mindezeket szórakoztatóan, pihentetően a túlterhelés veszélye nélkül végezzük. A napközi részt vesz a megfelelő higiéniai, testápolási, étkezési, közlekedési és balesetmegelőzési szokások kialakításában, fejlesztésében. Biztosítja a rendszeres mozgási lehetőséget, amely a gyermekek csont-, izom- és idegrendszerének fejlődéséhez szükséges. A mozgásos játékok növelik állóképességüket, a szervezet immunitását, így fokozhatjuk gyorsaságukat, ügyességüket, edzettségüket. Az iskolai étkeztetés során a helyes étkezési szokások elsajátíttatására törekszünk. Lehetőségeink szerint az egészséges étkezést megismertetjük, gyakoroltatjuk a gyerekekkel. Egyéb szolgáltatások A felsőbb évfolyamokon is biztosítjuk az önálló tanuláshoz a nyugodt körülményeket, ezért az 5. osztályosoknak tanulószobát szervezünk. Itt megtanulják a helyes időbeosztást, napirendjük helyes kialakítását. A tanulószobai tevékenységnek egyénre szabottnak kell lennie. Minden gyereknek csak annyi segítséget szabad nyújtani, amennyit a fejlődéséhez igényel, de annyit mindenképpen. Az iskolai étkezés lehetősége minden tanulónknak biztosított. Az alsósoknak lehetőségük van a háromszori étkezés igénylésére, a felső tagozatosok már csak az ebédet fogyasztják itt. A reggeltől kora délutánig nyitva tartó iskolai büfé megfelelő áruválasztékkal, reális árakkal biztosítja a vásárlási lehetőséget a tanulóinknak. A szakköröknek és a DSE-csoportoknak mindenki tagja lehet, aki elfogadja azok működési feltételeit. Az 1.és 2. osztályos tanulóknak a szülők kérése alapján biztosítjuk heti egy órában a játékos nyelvi előkészítő foglalkozást angol és német nyelvből.

12 Az osztályfőnökök osztályukban gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátnak, így egyegy probléma könnyebben orvosolható. Logopédiai ellátást biztosítunk az 1. és a 2. évfolyam kiszűrt tanulóinak. Minden tanulónk használhatja és használja is jól felszerelt iskolai könyvtárunkat, ahol elsajátíthatják a könyvtárhasználati ismereteket, és gyarapíthatják tudásukat. Iskolarádiónk színesebbé, hangulatosabbá teszi tanulóink számára a diákéletet. A szórakoztatás mellett az iskola aktuális híreiről, eredményeiről is tájékoztatja az ifjúságot. Kicsiknek és nagyoknak minden évben biztosítjuk a nyári és téli táborozás lehetőségét. (napközis tábor, nyelvi tábor, sítábor ). A Túrakör által szervezett, rendszeres kirándulások lehetővé teszik, hogy tanulóink megismerjék a szűkebb és tágabb szülőföldjük természeti szépségeit, történelmi emlékeit. Az iskolánkban működő kihelyezett zeneiskolai csoportokban is sok kölcseys diáknak van módja zenei műveltsége gyarapítására. Két éve bevezetésre került az erkölcstan tantárgy oktatása, mely mellett a tanulók a hitoktatást is választhatják (hit- és erkölcstan). A délelőtti tanórákhoz csatlakozó időben minden egyház számára biztosítunk helyet a hitoktatáshoz. Valamennyi osztályunk részére évente egy osztálykirándulást szervezünk. Az alsósoknak reggeli ügyeletet szervezünk fél 7-től fél 8-ig, illetve délután 4-től 5-ig. Évente 2-3 komolyzenei koncertre visszük a 3-8. osztályosokat a Richter Terembe. A napközis nevelők rendszeresen moziba, bábelőadásra viszik csoportjaikat. Felső tagozatosainkat a Nemzeti Színház előadásaira visszük. Az intézmény által szervezett, de nem ingyenes szolgáltatások esetén mindenkor egyeztetünk a szülői közösség képviselőivel. Az osztálykirándulások szervezésénél a költségvetési források szűkössége miatt nem tudjuk biztosítani az ingyenességet. Iskolai alapítványunk azonban jelentős támogatást juttat a rászoruló tanulóknak a kirándulási, táborozási költségeikhez. A szabadidő relatív fogalom, kétféleképpen is értelmezhetjük: Azt is jelentheti, a gyereknek nincs mit csinálnia, de úgy is definiálhatjuk, hogy valamilyen mértékben maga rendelkezik az idejével. Keltsünk vágyat tanulóinkban saját készségeik fejlesztésére, saját magukkal és környezetükkel szembeni igényességre. Figyelni kell az egyre harsányabban kínálkozó szabadidőpiacra, mert nem mindig pozitív kisugárzású kínálatuk (játéktermek, médiák). A

13 fiatalok szórakozási szokásai egyre inkább befelé fordulóak, magányosak (mozi helyett otthoni videó, színház helyett TV, számítógépes játékok, ide sorolható a kábítószerek terjedése is). Tárgyi feltételek fejlesztése az alsóban: a régi épület állagának javítása, az alsó tanári bővítése további interaktív táblák felszerelése a meglévő szakkörök további támogatása. Tárgyi feltételek fejlesztése a felső tagozaton: a védelem érdekében kamerák felszerelése az 1. és 2. emeletre illetve az udvarra, a sportpálya és a vizesblokk felújítása, a tantermek hangosításának felújítása, az iskolai büfé kínálatának átalakítása az ÖKO iskola szellemében, a menzai étrendek egészségesebbé tétele. Nevelő oktató munka javítása érdekében: az igény és elégedettségmérésből adódó feladatokat kiemelten szándékozom kezelni: o a tanulói fegyelem javítása érdekében a házirend és az ügyeleti rend erősítése o az iskolához való érzelmi kötődés erősítése iskolai rendezvények, ünnepélyek segítségével. pályázatfigyelő személy kijelölése, pályázati lehetőségek kihasználása, a meglévő szakkörök mellett a tanulói igényhez igazodva új szakkörök indítása, délutáni sportlehetőségek bővítése, a második idegen nyelv oktatásának erősítése, a belső ellenőrzés erősítése (pl. az adminisztrációban), az informatikai szaktanterem számítógépeinek frissítése, jól felszerelt könyvtár és számítástechnika terem kialakítása.

14 ÖSSZEGZÉS Intézményegység-vezetői munkám során érvényesíteni kívánom az intézményi igény és elégedettségi mérésének célkitűzéseit és az összegzés eredményeit (2012. május). Intézményi igény és elégedettségmérés (Qualitas Oktatási Kft. kérdőíve alapján): Az eredmények azt mutatják, hogy az iskola megítélése a szülők és a tanulók körében is pozitív. Mind a tárgyi környezettel, mind a tanítás eredményességével nagyon elégedettek az iskolahasználók.

15 Erősségeink: szakmailag jól képzett tantestület, gyermekközpontúság, családias légkör, jó hangulat, sok a jó képességű tanuló kevés a problémás tanuló, hagyományápolás, érdekes iskolán kívüli programok, kiemelkedő továbbtanulási mutatók, emeltszintű nyelvoktatás, több tantárgyból csoportbontás, kiemelkedő versenyeredmények. Fejlesztendő területek a mérés alapján: a tanulói fegyelem javítása, a tanulók iskolához való kötődésének érzelmi erősítése, jobb tárgyi feltételek biztosítása, a felújításhoz szükséges anyagi források megszerzése. Jövőkép Intézményünk arculata megfelel a kor követelményeinek. Tevékenységrendszerünk tanulóközpontú. Úgy tudjuk értékeinket megőrizni, hogy közben képesek leszünk alkalmazkodni a kihívásokhoz. A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola továbbra is szeretné megőrizni a városban megszerzett jó hírnevét. Megőrizzük, lehetőségeink szerint fejlesztjük magas színvonalú nevelő-oktató munkánkat. Mindenkor törekszünk hagyományaink ápolására (Kölcsey-hét, nyári-téli táborok, diáknap, papírgyűjtés, megyei matematika verseny lebonyolítása, farsang, szülői fórum, szülők-nevelők bálja stb.) Az európai integrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, idegennyelv-tanulás, kapcsolatok) a jövőben is ki fogjuk használni. Külső és belső partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az intézményvezetés az önértékelési rendszerünk működtetése során feltárt eredményekre, hiányosságokra építve az intézményvezetővel és a fenntartó tankerülettel együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítja ki a fejlesztési stratégiát.

16 Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is még több szakkör indításával, versenyekre való felkészítéssel. Eredményeink lehetővé teszik, hogy tanulóink többsége érettségit adó középiskolában tanuljon tovább. Tanulóink alkalmazható tudást szereznek tanulmányaik során. Mindnyájunk számára fontos az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztésével. Fontos továbbá a célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: az alternatív, problémamegoldó gondolkodás, ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, szintetizálás és analizálás, problémaérzékenység, integrált megközelítés, kreativitás, együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, vitakészség, kritikus véleményalkotás, kommunikáció, médiahasználat, konfliktuskezelés és megoldás, állampolgári részvétel és cselekvés, értékelés és mérlegelés készsége. Továbbra is beépítjük a nem hagyományos szervezésű tanórákat (rendhagyó irodalomórák, könyvtári órák), projekteket az nevelő-oktató munkánkba. Szeretnénk megtartani iskolánkban a családias légkört, jó hangulatot, a szülőkkel való jó kapcsolatot. Pályázatok útján törekszünk az információs technológia betelepítésére és használatára (interaktív táblák, projektorok, korszerűbb számítógépek). Reméljük, hogy tanulóink egyre modernebb körülmények között sportolhatnak. Pedagógusaink aktívan részt vesznek a szakmai, minőségfejlesztési munkában, részesei lesznek az értékelési és innovációs folyamatoknak. Ismerik és használják a legújabb nevelésioktatási eljárásokat, módszereket. A magas szintű nevelő-oktató munkát maguk is gyarapítják új ötleteikkel. Szeretnénk, ha továbbra is ilyen jól képzett kollégákkal dolgozhatnánk, akik magukénak érzik az intézményt, szívükön viselik sorsát, jövőjét.

17 Zárógondolatok Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik S mindenütt, ahol alkalom nyílik; ( Kölcsey Ferenc: Parainesis ) Pályázatom elkészítése során iskolám névadójának, Kölcsey Ferencnek a fent idézett gondolatai vezéreltek. A tett annyit jelent, haladni előre úgy, hogy intézmény használja ki az adott lehetőségeket, építsen az erősségekre, küszöbölje ki a gyengeségeket. Közben újra és újra kérjen visszacsatolást környezetéből. Informálódjon, hogy kell tervezni további feladatait. Csak akkor lehet hatékony és eredményes a munka, ha a megfelelő társadalmi háttér is biztosított hozzá. Ha célt akar elérni, vegye számba, milyen erőforrásokra támaszkodhat. Iskolám pedagógusai kezében rendkívüli lehetőség van mind a közoktatás, mind az iskolán kívüli nevelés terén. Minél alaposabban megismerjük iskolánk környezetét, az itt élő embereket, szokásokat, e szűkebb közösség tagjait, segítjük vele a felnövő generáció viselkedésének, személyiségének fejlődését és kibontakoztatását. Az a gyermek, amelyik biztonságban érzi magát családi és intézményi környezetében, szívesen látogat el az ismeretek világába, nem fél, nem menekül el a megpróbáltatások elől. Fejlődésében megpróbál a helyes úton maradni. A gyermekkori szárnypróbálgatások alapja a család védő-óvó szeretete, az iskolát elfogadó érzelmi kötődés, mely bármikor segít, ha szükség van rá. Ha a család előnyben részesíti a pozitív környezet kialakítását, ha jó a véleménye gyermekének iskolájáról, akkor a gyermek is jól érzi magát az adott szociális térben, esetünkben a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Ez elősegíti a tanuló társas kapcsolatainak, egész pszichés közérzetének egyensúlyát. Ám nem csak a gyermek, hanem a felnőtt emberek cselekvéseit, tetteit, a köztük zajló vitákat is nagymértékben a környezeti hatások és az általuk kiváltott érzelmek befolyásolják. Az emberekkel, gyermekekkel foglalkozó munkakörökben, így a pedagógus-közösségben fejlett érzelmi és szociális intelligenciával kell rendelkezni. Nagyon sok múlik azon, milyen a kapcsolatunk embertársainkkal. Ha ez megfelelő, akkor a feladatok megoldásának eredményességéhez vezet.

18 Vezetői munkámat mindvégig a rendkívül felkészült, igényes tantestülettel, kollégáimmal, az intézmény vezetőségével egyetértésben szeretném véghezvinni, iskolánk névadójának, Kölcsey Ferencnek a gondolatai jegyében: egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, egyesített erőkkel pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges... (Kölcsey Ferenc) Győr, március 27. Jámbor László

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

SZÜLŐI KÉRDŐÍV. nagyon rossz c)a pedagógusok törődése gyermekemmel d) Gyermekem tanulmányi munkájának értékelése

SZÜLŐI KÉRDŐÍV. nagyon rossz c)a pedagógusok törődése gyermekemmel d) Gyermekem tanulmányi munkájának értékelése SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. március 3. Az alábbiak közül mit tart a nevelés - oktatás legfontosabb feladatának? Karikázza be az ön által legfontosabbnak tartott 4 válasz betűjelét! A + F = Ö a) az alapműveltség

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben