Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em."

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em. Pályázat a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Jámbor László Győr, március 27.

2 VEZETŐI PROGRAM Az intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések Az intézményvezetés feladata a nevelés-oktatás szolgálata. A vezetés célja a nyugodt, minőségi szakmai munka feltételeinek folyamatos biztosítása. Az iskola nevel-oktat, minden más e célnak van alárendelve. Ezt tekintem elsődlegesnek, ezt várom el kollégáimtól is. A tanításnak, nevelésnek kétezer éves tapasztalatai vannak, de nem lehetnek kőbe vésett, egyedül üdvözített módszerei. Egy intézményen, egy osztályon, egy közösségen belül is azokat az utakat, eljárásokat kell közösen megkeresni, amelyek elvisznek az egyes tanulóhoz, de erősíteni szükséges bennünk az összetartozás jó érzését is. Célom a pluralista iskola lehetőségeinek biztosítása, amelyben az eltérő nézetek megférnek egymással, de közös az eszmény, a humanista emberkép kialakítása. A vezetésnek közelítenie kell a nevelőtestülethez, de olyan nyílt kontrollt kell teremtenie az iskolában, amelyben folyamatosan korrigálódnak, csiszolódhatnak a vélemények és a célok. A jobb vezetés feltétele olyan vezetési szerkezet kialakítása, amelyik mint az iskola rendszerének egyik eleme segíti, lehetővé teszi a rendszer, mint egész folyamatos működését. Kialakítja az oda- és visszacsatolásokat, rugalmas és probléma érzékeny. Az iskola vezetési szerkezetének kialakítása nem öncél, hanem a kiszámíthatóságot, a biztonságot szolgálja. Az intézmény irányítása: Az intézményvezető munkáját két felsős és egy alsós intézményvezető-helyettes segíti. Középvezetők az intézményben az alsós, valamint a felső tagozaton a reál és a humán munkaközösség-vezetők. Az intézményi munka folyamata Vezetői feladat a folyamatok következetes irányítása. Az alapvető vezetői funkciók: a tervezés, a szervezés, az ellenőrzés, az elemzés, az értékelés, a döntés területén a jövőben sokkal tudatosabb és arányosabb viszonyt kell teremteni. Nem maradhat ki a folyamat egy része sem: a rendszer működése csak így képes a felesleges konfliktusokat elhárítani. Akkor jó az iskola szervezeti felépítése, ha minden pedagógus, alkalmazott tudja, hogy ki a közvetlen vezetője, milyen kérdésekben kihez fordulhat tanácsért, kitől kaphat utasítást. Tudja, ki illetékes munkájának ellenőrzésére, értékelésére, elismerésére, illetve ki vonhatja

3 felelősségre. Ezért szükséges, hogy a vezető ezekben a kérdésekben is munkamegosztást hozzon létre helyetteseivel. A pedagógus munkaköri leírásában rögzíteni kell, hogy kitől kaphat feladatot, és ki ellenőrzi a munkáját. A pedagógusnak mindig éreznie kell, hogy a vezetők egységes szellemben irányítják az iskolát, csak így kaphat biztonságot, nyugalmat, így érezheti azt, hogy az iskolában nem jönnek létre különböző csoportosulások, s ő nem kényszerül helyzetkezdésre. A tervezés során a célok kidolgozása történik, azonosítva azokat az iskola pedagógiai programjával. A konkrét feladat-megjelölést az éves munkatervben kell megfogalmazni. A szervezést szabályozó tevékenység: a pedagógiai programot kiteljesítő folyamatok formáit kell kialakítani. A jó szervezésben konkrét, minden részletet számba vevő, pontosan körvonalazott, számon kérhető feladatokat kell kijelölni. Az ellenőrzés a folyamatok végrehajtásának módozataira, ütemére terjed ki. Ügyelni kell az ellenőrzés különböző formáinak összhangjára. Az ellenőrzés során nem maradhat ki az iskolai élet egyetlen területe sem. Az iskola egészének működésére kell kiterjednie. Konkrét, megfogható ellenőrzési terv készítésével, jó feladatmegosztással átfoghatók a folyamatok, és a valóban jól funkcionáló belső és külső ellenőrzési rendszer folyamatosan és minden szinten visszajelzi munkánk sikereit és továbbra is megoldandó feladatait. Az ellenőrzésnek nem a félelemkeltés a célja, hanem a pozitívumok kiemelése, észrevétele. Az ellenőrzés tervszerűsége segít abban, hogy az ellenőrzés ne csupán a vezető feladata legyen, hanem a vezető helyettesek, az iskolai munkaközösségek és a pedagógusok is bekapcsolódjanak az ellenőrzésbe, és ilyen módon kialakul az önellenőrzés igénye is. Tisztázni kell célját, ügyelni kell a módszertani szabadságra. A vezetői munka lényeges és el nem hagyható feladata az elemzés. Szükséges az információk összegyűjtése, csoportosítása, és legfőképpen a vizsgált területekre, részfolyamatokra vonatkozó következtetések levonása és az eredmények rögzítése. Konkrét tények, adatok vizsgálatával, elemzésével kell az iskolavezetés minden szintjén a véleményeket megalapozni és a feladatokat kijelölni. Az értékelést nem háríthatja el magától az intézményvezető. Formái legyenek változatosak, tényeken, tapasztalatokon alapuljon, legyen fejlesztő hatású, kreatív jellegű, tapintatos. Úgy értékeljük, hogy akit értékelünk, jelen legyen és véleményt formálhasson. A vezetőnek az információk, vélemények meghallgatása után döntenie kell: megalapozottsággal, kellő időben, felelősséggel, nem a pillanatnyi hangulatnak engedve. Legyen a döntés felelősségteljes, nyilvános. A vezetőnek képesnek kell lennie mások véleményének figyelembevételére.

4 Az iskolavezetés ellenőrzési és koordinációs tevékenységét az alábbiakban tervezem a későbbiekben is: az iskolai munkaterv elkészítése, az iskolavezetőségi ülések programterve, a tantestületi értekezletek, továbbképzések tervezése, a jogszabályi változások helyi koordinálása, az iskolai alapítvány jogszabályoknak megfelelő működtetése, együttműködés a szülői szervezettel, a szakszervezettel, az iskolai költségvetés időarányos felhasználásának ellenőrzése, a telephelyen folyó munka teljes körű ellenőrzése, a tanügyi nyilvántartások figyelemmel kísérése, a Diáksport Egyesület működtetése, állandó kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal. Intézményvezető-helyettes feladatai: Az intézményvezető munkájának segítése az iskolavezetés szerteágazó feladatainak ellátásában; egyes munkaterületeknek a teljes hatáskörrel való irányítása, az intézményvezető távollétében annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése. Az intézményvezető-helyettes az intézményvezető közvetlen munkatársa, felelősséggel vesz részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a végrehajtás ellenőrzésében. Munkájával és magatartásával hozzájárul a nyugodt iskolai élet és demokratikus légkör kialakításához. Nevelő-oktató munka irányítása: részt vesz a pedagógiai program kidolgozásában, részt vesz és koordinálja az iskola pedagógiai programjában szereplő nevelési projektek megvalósítását, részt vesz az iskola éves munkatervének elkészítésében, irányítja, segíti és ellenőrzi a szakmai munkaközösségek munkáját, irányítja, koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat, fokozott figyelemmel kíséri a nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai tanácsaival segíti a nevelő-oktató munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi az adminisztrációs munkát, melynek tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt,

5 tantestületi értekezleteken vitaindítót tart, egy-egy nevelési-oktatási helyzetet önállóan elemez, belső továbbképzést szervez, folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a legkorszerűbb szakmai ismeretek elsajátítására, segíti a diákönkormányzat munkáját, részt vesz üléseiken, tájékoztatja a diákönkormányzatot az iskolavezetés és a nevelőtestület őket érintő döntéseiről, felelős a rendezvények, ünnepélyek, kulturális versenyek rendjéért, színvonaláért, felelős a vizsgák (osztályozó, javító) és a tanulmányi versenyek zökkenőmentes lebonyolításáért, megszervezi és ellenőrzi az iskolaépület, tantermek, udvarok rendjét és biztonságát, szükség esetén pedagógiai vagy munkáltatói intézkedést kezdeményez, felelős a helyettesítések megszervezéséért, naprakészen vezeti a helyettesítéssel kapcsolatos adminisztrációt, gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a pedagógusok, ellenőrzi, ellenőrizteti a napközis étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi követelmények meglétét, melynek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt, részt vesz a nevelők értékelésében, ellenőrzési tapasztalatait (a felelősségre vonás vagy elismerés kezdeményezésével is) közli az intézmény vezetőjével. Személyzeti-munkáltatói feladatok: nyilvántartja a nevelők munkából való távolmaradását. Hivatali-adminisztratív feladatok: elkészíti a tanév közben előforduló valamennyi statisztikát, gondoskodik az első osztályosok beírásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, fokozott figyelemmel kíséri az 1. osztályosok munkáját; szükség esetén segíti a tanulók szakértői bizottsághoz való irányítását, gondoskodik a tanév közben távozó ill. érkező tanulók okmányainak kezeléséről, ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, vizsga- és egyéb jegyzőkönyvek pontos vezetését, felelős az irattár törvényes kezeléséért.

6 Egyéb feladatok: javaslataival segíti az intézményvezetőt a béralap takarékos és szakmailag hatékony felhasználásában, javaslatot tesz jutalmazásra, a nevelőktől összegyűjtött információk alapján javaslatot tesz a szemléltető eszközök rendelésére, ellenőrzi az iskolai tanszer- és taneszköz-ellátást, gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről, tárolásáról. Szervezeti kapcsolatok: Iskolán belül: az intézményvezetővel naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és a feladatokról, napi kapcsolatot tart fenn a pedagógusokkal. Iskolán kívül: látogatja a szülői szervezet választmányi üléseit, egyéni fogadóórát tart, az óvodákkal kapcsolatot tart, az intézményvezető felkérésére képviseli az intézményt a különböző szakmai, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek rendezvényein (alkalmanként meghatározott tárgyalási, javaslattételi, döntési, aláírási jogkörrel), intézi bármilyen témában a külső megkeresésekkel kapcsolatos tennivalókat. Hatáskörök: Aláírási és ellenőrzési jogköre kiterjed a következő területekre: tanulói jogviszony igazolása, bizonyítványmásolatok kiállítása, hitelesítése, másolatok kiállítása, hitelesítése, az iskola címére érkező küldemények átvétele, anyagi felelősség az általa kezelt értékekért, a tanulók, szülők és dolgozók személyiségjogait érintő információkat, különösen a munkája során tudomására jutott adatokat jogszabály szerint megőrzi. Értékelés módszere: - félévenként írásbeli beszámoló a felügyelt testület helyzetéről; a statisztikai adatok elemzése, - a hivatalos szervek visszajelzései az adminisztráció pontosságáról.

7 Humánerőforrás - fejlesztés A különböző munkakörökben speciális személyi erőforrás-bővítő szerepe van a vezetőnek. Rendkívül nagy jelentősége van a munkaerő-fejlesztési tervnek. Törvényi kötelezettség a beiskolázási és továbbképzési terv elkészítése/277/1997. (XII. 22.)Korm rendelet/. A továbbképzés normatív alapon támogatott, így az elszámolás egyik dokumentuma a továbbképzési, beiskolázási terv. Innovációs, fejlesztő munkát a mai körülmények között csak megfelelő munkaerő-racionalizálási tervvel végezhetünk. Belső karrierfejlesztési terv készítését is szükségesnek tartom. Ez nem a beosztások hierarchizáltságát jelentené elsősorban, hanem a megbízatások rendszerének kialakítását. Az iskola belső világa, sokszínűsége attól lehet még izgalmasabb, ingergazdagabb, ha a különböző szabadidős és hagyományőrző programokat a feladatra motivált tanárok készítik el. Egy közösség állapota függ a közösséget alkotó tagok emberi magatartásától. A vezetés feladata a munkatársak közötti kapcsolatok minőségének olyan javítása (közös cél állítása), amely legjobban megfelel az intézmény céljainak is. Ez a kapcsolat akkor optimális, ha a tagok közötti viszonyt egyenlőség, kölcsönösség, egész személyiségre ható érzett és vállalt felelősség jellemzi. A személyiségben végbemenő változást tanulással-tanítással érhetjük el. A sikeres képzés feltételrendszere: a képzés, önképzés, továbbképzés szükségességének felismerése az intézményvezető és a munkavállaló kölcsönös érdekén alapul. A vezetőnek összehangoló feladata van az egyéni és intézményi érdek között. Ezt az összehangolást végezzük el a továbbképzési terv és a beiskolázási terv elkészítésekor. A zökkenőmentes kooperációhoz jó emberi kapcsolatok, kölcsönös szimpátia, alkotóműhelyi légkör, működő tárgyi feltételrendszer szükséges. Vezetőként feladatomnak tekintem, hogy mindig az intézmény pedagógiai programjához viszonyítva tervezzek, és mérjem a képzettség, az ismeret, a végzettség szerepét a munkahelyi célok megvalósításában. A pedagógusok továbbképzési kötelezettségének teljesítésekor azokat a továbbképzéseket részesítem előnyben, amelyeknél a munkatársak szakmai innovációt, módszertani kultúrát hoznak az intézménybe, valamint: alapdiplomához kötődő másoddiplomák, idegen nyelvi tudás megszerzése, pedagógus-szakvizsga megszerzése, fejlesztő pedagógus végzettség megszerzése.

8 A képzésben részt vettek a megszerzett ismereteket minél hamarabb és minél teljes körben adják közre, így a belső innovatív továbbképzés is elindulhat. A tantestületi légkör A PR (Public Relations) az egyik fontos vezetési funkció, amellyel a külső nyilvános kapcsolatokon keresztül imázst alakítunk ki. A PR-tevékenység olyan motiváló szándékú vezetési funkció, amely értékeli a nyilvános attitűdöket, egyezteti a szervezet stratégiáját és folyamatait a közérdeklődéssel, cselekvési programot valósít meg a nyilvános megértés, elfogadás és támogatás elnyerésére. A jó tantestületi légkör a hatékony iskolai PR biztos forrása. Ez az imázsformáló iskolaethosz magva, amely a tanulóközösség közérzetét is nagymértékben befolyásolja. A tantestület légköre az együttes tevékenységben alakuló emberi kapcsolatoktól függ. Attól függ, hogy a kollektíva tagjainak életébe hogyan épül be a másik ember, a kolléga, a gyermek. Az elmúlt években jól bevált csapatépítő tréningeket a későbbiekben is kezdeményezem. A közösségépítés népszerű formáit, úgymint a tantestületi kirándulás a továbbiakban is támogatom. Kirándulásaink nemzeti értékeink megismerésén túl a közösségformálásban is fontos szerepet töltenek be. Ezeken a programokon gyakorta vesznek részt a nagymegyeri (Szlovákia) testvérintézmény dolgozói is. A közösségfejlesztés a tanulók körében A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Intézményünkben a közösségfejlesztés fő területei: tanórán kívüli foglalkozások: o napközi, tanulószoba, o szakkörök, o kirándulások, séták, túrák. szabadidős tevékenységek. E területek sajátos foglalkoztatási formát követelnek, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak a gyermek közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához, az együttérző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez.

9 A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységformák és a közösen átélt tanulószobai, napközis foglalkozások, kirándulások élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Ezekkel a programokkal célunk, hogy: a tanulókat egymás segítésére és ellenőrzésére szoktassuk, a gyerekek váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, ismerjék meg azokat a társas együttélési szabályokat, amelyek a közösségben való kapcsolataikhoz elengedhetetlenek, legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt, ismerjék meg az iskolai hagyományokat, a családi és az osztályközösség normáinak közelítése (családlátogatás), ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, a helyes viselkedéskultúra kialakítása, a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, a kirándulások, túrák mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség érzését. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A szabadidő eltöltésének szokásait alapvetően a családi nevelés szabja meg, de igen fontos az iskola szocializációs szerepe is. A család és az iskola segítse elő, hogy a gyermeknek legyen szabadideje, melynek eltöltését maguk szervezik meg, és melyekhez maguk keresnek partnereket. Meg kell tanítani őket arra, milyen szempontok alapján válasszanak maguknak időtöltést. A gyereknek tanítani kell az idővel való gazdálkodást. Iskolám szabadidős tevékenysége jó terepet biztosít a közösségfejlesztő munkához. A szabadidős tevékenységek során olyan foglalkozásokat kell szerveznünk, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, problémáihoz és hatással vannak az iskola más területeire is.

10 Tennivalóink: jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő külső szakemberekkel, a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, olyan tevékenységformák kialakítása, amelyek az egyéni képességekre, tartós aktivitásra építenek, a csoportokban végzett közös munka során az önismeret, az önfegyelem fejlesztése, olyan erős érzelmi értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során csodálkozva fedezhetik fel a világot, a tantárgy-kiegészítő ismeretszerzéstől a szórakozásig, a művelődés legszélesebb skáláján keresztül meghonosítani a kulturált szabadidős szokásokat, olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett kihatnak az egész személyiség fejlesztésére. Nevelőként, szülőként ösztönözzük a társas tevékenységeket (családi, iskolai, munkahelyi, egyesületi, szakköri keretekben). A csoportokhoz való tartozás erőt, tartást ad a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A későbbiekben is terveim között szerepel a diákokkal és a szülőkkel való szoros kapcsolattartás. Napközi otthon A napközi a tanításon kívüli időben a munkát vállaló szülők gyermekeinek otthont nyújt, biztosítja felügyeletüket, ellátásukat. Kiegészíti, néha pótolja a családi otthont, a szülők nevelő-gondozó munkáját. Elősegíti a tanulók felkészülését a tantárgyi órákra, szabadidős tevékenységeket biztosít. 16 napközis csoportba soroljuk a 15 alsós osztály tanulóit. Az alsó tagozatos korosztálynak évente legalább 97%-a veszi igénybe a napközi otthonos szolgáltatásokat. A tanulóknak reggel fél 7-től délután 5 óráig biztosítjuk a szervezett foglalkoztatást illetve a felügyeletet. A tanuláson kívüli tevékenységek között kiemelt szerepe van a játéknak. A játék a gyermek sajátos tevékenysége, melyet önként vállalt szabályok szerint, haszonra való törekvés nélkül végez. Fejleszti a testi képességeket, és jellembeli tulajdonságokat is kialakíthat (határozottság, önuralom, bátorság, állhatatosság, gyors felfogó- és cselekvőképesség). Módot ad egymás megbecsülésére, fejleszti a gyermek kötelességtudatát, felelősségérzetét, a

11 közösséghez tartozást, a gátlások leküzdését, az akaraterő növelését. A napköziben ezért célunk a gyerekek játékkultúrájának a fejlesztése. Szabadidős tevékenységeink között szerepelnek a kulturális és manuális foglalkozások is. Ezek felkeltik és irányítják érdeklődésüket, kibontakoztatják bennük az önművelés igényét, alkotó tevékenységre ösztönözhetik őket, ezzel fejlesztik ízlésüket, esztétikai érzéküket, alkalmassá tehetik őket a szép befogadására. Az iskolában tanultakat elmélyíthetik, kiegészíthetik, bizonyos szokásokat (olvasás, zenehallgatás, mozi, színház, kiállítások látogatása). kialakítunk, gyakoroltatunk. Mindezeket szórakoztatóan, pihentetően a túlterhelés veszélye nélkül végezzük. A napközi részt vesz a megfelelő higiéniai, testápolási, étkezési, közlekedési és balesetmegelőzési szokások kialakításában, fejlesztésében. Biztosítja a rendszeres mozgási lehetőséget, amely a gyermekek csont-, izom- és idegrendszerének fejlődéséhez szükséges. A mozgásos játékok növelik állóképességüket, a szervezet immunitását, így fokozhatjuk gyorsaságukat, ügyességüket, edzettségüket. Az iskolai étkeztetés során a helyes étkezési szokások elsajátíttatására törekszünk. Lehetőségeink szerint az egészséges étkezést megismertetjük, gyakoroltatjuk a gyerekekkel. Egyéb szolgáltatások A felsőbb évfolyamokon is biztosítjuk az önálló tanuláshoz a nyugodt körülményeket, ezért az 5. osztályosoknak tanulószobát szervezünk. Itt megtanulják a helyes időbeosztást, napirendjük helyes kialakítását. A tanulószobai tevékenységnek egyénre szabottnak kell lennie. Minden gyereknek csak annyi segítséget szabad nyújtani, amennyit a fejlődéséhez igényel, de annyit mindenképpen. Az iskolai étkezés lehetősége minden tanulónknak biztosított. Az alsósoknak lehetőségük van a háromszori étkezés igénylésére, a felső tagozatosok már csak az ebédet fogyasztják itt. A reggeltől kora délutánig nyitva tartó iskolai büfé megfelelő áruválasztékkal, reális árakkal biztosítja a vásárlási lehetőséget a tanulóinknak. A szakköröknek és a DSE-csoportoknak mindenki tagja lehet, aki elfogadja azok működési feltételeit. Az 1.és 2. osztályos tanulóknak a szülők kérése alapján biztosítjuk heti egy órában a játékos nyelvi előkészítő foglalkozást angol és német nyelvből.

12 Az osztályfőnökök osztályukban gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátnak, így egyegy probléma könnyebben orvosolható. Logopédiai ellátást biztosítunk az 1. és a 2. évfolyam kiszűrt tanulóinak. Minden tanulónk használhatja és használja is jól felszerelt iskolai könyvtárunkat, ahol elsajátíthatják a könyvtárhasználati ismereteket, és gyarapíthatják tudásukat. Iskolarádiónk színesebbé, hangulatosabbá teszi tanulóink számára a diákéletet. A szórakoztatás mellett az iskola aktuális híreiről, eredményeiről is tájékoztatja az ifjúságot. Kicsiknek és nagyoknak minden évben biztosítjuk a nyári és téli táborozás lehetőségét. (napközis tábor, nyelvi tábor, sítábor ). A Túrakör által szervezett, rendszeres kirándulások lehetővé teszik, hogy tanulóink megismerjék a szűkebb és tágabb szülőföldjük természeti szépségeit, történelmi emlékeit. Az iskolánkban működő kihelyezett zeneiskolai csoportokban is sok kölcseys diáknak van módja zenei műveltsége gyarapítására. Két éve bevezetésre került az erkölcstan tantárgy oktatása, mely mellett a tanulók a hitoktatást is választhatják (hit- és erkölcstan). A délelőtti tanórákhoz csatlakozó időben minden egyház számára biztosítunk helyet a hitoktatáshoz. Valamennyi osztályunk részére évente egy osztálykirándulást szervezünk. Az alsósoknak reggeli ügyeletet szervezünk fél 7-től fél 8-ig, illetve délután 4-től 5-ig. Évente 2-3 komolyzenei koncertre visszük a 3-8. osztályosokat a Richter Terembe. A napközis nevelők rendszeresen moziba, bábelőadásra viszik csoportjaikat. Felső tagozatosainkat a Nemzeti Színház előadásaira visszük. Az intézmény által szervezett, de nem ingyenes szolgáltatások esetén mindenkor egyeztetünk a szülői közösség képviselőivel. Az osztálykirándulások szervezésénél a költségvetési források szűkössége miatt nem tudjuk biztosítani az ingyenességet. Iskolai alapítványunk azonban jelentős támogatást juttat a rászoruló tanulóknak a kirándulási, táborozási költségeikhez. A szabadidő relatív fogalom, kétféleképpen is értelmezhetjük: Azt is jelentheti, a gyereknek nincs mit csinálnia, de úgy is definiálhatjuk, hogy valamilyen mértékben maga rendelkezik az idejével. Keltsünk vágyat tanulóinkban saját készségeik fejlesztésére, saját magukkal és környezetükkel szembeni igényességre. Figyelni kell az egyre harsányabban kínálkozó szabadidőpiacra, mert nem mindig pozitív kisugárzású kínálatuk (játéktermek, médiák). A

13 fiatalok szórakozási szokásai egyre inkább befelé fordulóak, magányosak (mozi helyett otthoni videó, színház helyett TV, számítógépes játékok, ide sorolható a kábítószerek terjedése is). Tárgyi feltételek fejlesztése az alsóban: a régi épület állagának javítása, az alsó tanári bővítése további interaktív táblák felszerelése a meglévő szakkörök további támogatása. Tárgyi feltételek fejlesztése a felső tagozaton: a védelem érdekében kamerák felszerelése az 1. és 2. emeletre illetve az udvarra, a sportpálya és a vizesblokk felújítása, a tantermek hangosításának felújítása, az iskolai büfé kínálatának átalakítása az ÖKO iskola szellemében, a menzai étrendek egészségesebbé tétele. Nevelő oktató munka javítása érdekében: az igény és elégedettségmérésből adódó feladatokat kiemelten szándékozom kezelni: o a tanulói fegyelem javítása érdekében a házirend és az ügyeleti rend erősítése o az iskolához való érzelmi kötődés erősítése iskolai rendezvények, ünnepélyek segítségével. pályázatfigyelő személy kijelölése, pályázati lehetőségek kihasználása, a meglévő szakkörök mellett a tanulói igényhez igazodva új szakkörök indítása, délutáni sportlehetőségek bővítése, a második idegen nyelv oktatásának erősítése, a belső ellenőrzés erősítése (pl. az adminisztrációban), az informatikai szaktanterem számítógépeinek frissítése, jól felszerelt könyvtár és számítástechnika terem kialakítása.

14 ÖSSZEGZÉS Intézményegység-vezetői munkám során érvényesíteni kívánom az intézményi igény és elégedettségi mérésének célkitűzéseit és az összegzés eredményeit (2012. május). Intézményi igény és elégedettségmérés (Qualitas Oktatási Kft. kérdőíve alapján): Az eredmények azt mutatják, hogy az iskola megítélése a szülők és a tanulók körében is pozitív. Mind a tárgyi környezettel, mind a tanítás eredményességével nagyon elégedettek az iskolahasználók.

15 Erősségeink: szakmailag jól képzett tantestület, gyermekközpontúság, családias légkör, jó hangulat, sok a jó képességű tanuló kevés a problémás tanuló, hagyományápolás, érdekes iskolán kívüli programok, kiemelkedő továbbtanulási mutatók, emeltszintű nyelvoktatás, több tantárgyból csoportbontás, kiemelkedő versenyeredmények. Fejlesztendő területek a mérés alapján: a tanulói fegyelem javítása, a tanulók iskolához való kötődésének érzelmi erősítése, jobb tárgyi feltételek biztosítása, a felújításhoz szükséges anyagi források megszerzése. Jövőkép Intézményünk arculata megfelel a kor követelményeinek. Tevékenységrendszerünk tanulóközpontú. Úgy tudjuk értékeinket megőrizni, hogy közben képesek leszünk alkalmazkodni a kihívásokhoz. A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola továbbra is szeretné megőrizni a városban megszerzett jó hírnevét. Megőrizzük, lehetőségeink szerint fejlesztjük magas színvonalú nevelő-oktató munkánkat. Mindenkor törekszünk hagyományaink ápolására (Kölcsey-hét, nyári-téli táborok, diáknap, papírgyűjtés, megyei matematika verseny lebonyolítása, farsang, szülői fórum, szülők-nevelők bálja stb.) Az európai integrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, idegennyelv-tanulás, kapcsolatok) a jövőben is ki fogjuk használni. Külső és belső partnereink igényeit figyelembe véve partnerközpontúan működünk. Az intézményvezetés az önértékelési rendszerünk működtetése során feltárt eredményekre, hiányosságokra építve az intézményvezetővel és a fenntartó tankerülettel együttműködve a partnerközpontúság jegyében alakítja ki a fejlesztési stratégiát.

16 Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is még több szakkör indításával, versenyekre való felkészítéssel. Eredményeink lehetővé teszik, hogy tanulóink többsége érettségit adó középiskolában tanuljon tovább. Tanulóink alkalmazható tudást szereznek tanulmányaik során. Mindnyájunk számára fontos az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztésével. Fontos továbbá a célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: az alternatív, problémamegoldó gondolkodás, ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, szintetizálás és analizálás, problémaérzékenység, integrált megközelítés, kreativitás, együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, vitakészség, kritikus véleményalkotás, kommunikáció, médiahasználat, konfliktuskezelés és megoldás, állampolgári részvétel és cselekvés, értékelés és mérlegelés készsége. Továbbra is beépítjük a nem hagyományos szervezésű tanórákat (rendhagyó irodalomórák, könyvtári órák), projekteket az nevelő-oktató munkánkba. Szeretnénk megtartani iskolánkban a családias légkört, jó hangulatot, a szülőkkel való jó kapcsolatot. Pályázatok útján törekszünk az információs technológia betelepítésére és használatára (interaktív táblák, projektorok, korszerűbb számítógépek). Reméljük, hogy tanulóink egyre modernebb körülmények között sportolhatnak. Pedagógusaink aktívan részt vesznek a szakmai, minőségfejlesztési munkában, részesei lesznek az értékelési és innovációs folyamatoknak. Ismerik és használják a legújabb nevelésioktatási eljárásokat, módszereket. A magas szintű nevelő-oktató munkát maguk is gyarapítják új ötleteikkel. Szeretnénk, ha továbbra is ilyen jól képzett kollégákkal dolgozhatnánk, akik magukénak érzik az intézményt, szívükön viselik sorsát, jövőjét.

17 Zárógondolatok Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik S mindenütt, ahol alkalom nyílik; ( Kölcsey Ferenc: Parainesis ) Pályázatom elkészítése során iskolám névadójának, Kölcsey Ferencnek a fent idézett gondolatai vezéreltek. A tett annyit jelent, haladni előre úgy, hogy intézmény használja ki az adott lehetőségeket, építsen az erősségekre, küszöbölje ki a gyengeségeket. Közben újra és újra kérjen visszacsatolást környezetéből. Informálódjon, hogy kell tervezni további feladatait. Csak akkor lehet hatékony és eredményes a munka, ha a megfelelő társadalmi háttér is biztosított hozzá. Ha célt akar elérni, vegye számba, milyen erőforrásokra támaszkodhat. Iskolám pedagógusai kezében rendkívüli lehetőség van mind a közoktatás, mind az iskolán kívüli nevelés terén. Minél alaposabban megismerjük iskolánk környezetét, az itt élő embereket, szokásokat, e szűkebb közösség tagjait, segítjük vele a felnövő generáció viselkedésének, személyiségének fejlődését és kibontakoztatását. Az a gyermek, amelyik biztonságban érzi magát családi és intézményi környezetében, szívesen látogat el az ismeretek világába, nem fél, nem menekül el a megpróbáltatások elől. Fejlődésében megpróbál a helyes úton maradni. A gyermekkori szárnypróbálgatások alapja a család védő-óvó szeretete, az iskolát elfogadó érzelmi kötődés, mely bármikor segít, ha szükség van rá. Ha a család előnyben részesíti a pozitív környezet kialakítását, ha jó a véleménye gyermekének iskolájáról, akkor a gyermek is jól érzi magát az adott szociális térben, esetünkben a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. Ez elősegíti a tanuló társas kapcsolatainak, egész pszichés közérzetének egyensúlyát. Ám nem csak a gyermek, hanem a felnőtt emberek cselekvéseit, tetteit, a köztük zajló vitákat is nagymértékben a környezeti hatások és az általuk kiváltott érzelmek befolyásolják. Az emberekkel, gyermekekkel foglalkozó munkakörökben, így a pedagógus-közösségben fejlett érzelmi és szociális intelligenciával kell rendelkezni. Nagyon sok múlik azon, milyen a kapcsolatunk embertársainkkal. Ha ez megfelelő, akkor a feladatok megoldásának eredményességéhez vezet.

18 Vezetői munkámat mindvégig a rendkívül felkészült, igényes tantestülettel, kollégáimmal, az intézmény vezetőségével egyetértésben szeretném véghezvinni, iskolánk névadójának, Kölcsey Ferencnek a gondolatai jegyében: egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, egyesített erőkkel pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges... (Kölcsey Ferenc) Győr, március 27. Jámbor László

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben