PÁLYÁZAT. Fabriczius József Általános Iskola. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Fabriczius József Általános Iskola. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Fabriczius József Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Szalainé Gulyás Ágnes 2112 Veresegyház, Ráday utca 126. Intézmény: Fabriczius József Általános Iskola 2112 Veresegyház, Fő út OM:

2 III. VEZETŐI PROGRAM A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket." /Thomas Gordon/ Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak közös együttműködéssel, nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, együttműködő közösség létrehozásával lehet. Ezt a kihívást ekkora nagy intézménynél csak magas szakmai felkészültséggel, nagy teherbírással, konfliktus felvállalásával, megfelelő temperamentummal, elszántsággal, valamint támogató közösségi és családi háttérrel lehet megoldani. A vezetőnek az a szerepe, hogy kitűzze a célokat és nyugodt, elfogadó, kommunikációra épülő légkört teremtsen, amelyben mindenki teljesítménye legjavát tudja kibontakoztatni. Ehhez meg kell teremtenie a megfelelő tárgyi és személyi feltételeket. A mai gazdasági és társadalmi helyzetben a menedzseri irányvonalat kell követni. Nagy hangsúlyt kívánok fektetni a szakmai innovációra, a külső kapcsolatokra, a PR munkára, eredményeink megismertetésére. Általános pedagógiai célként a Pedagógiai Programban kifejtett célrendszer elérését tekintem fő feladatomnak AZ ISKOLAI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSI TERVE A 2015 januárjában befejeződött az iskola Fő úti épületének teljes körű felújítása és kibővítése, amely a XXI. század elvárásainak megfelelő színvonalon szolgálja az iskolai oktatást. 36 szaktanterem és 7 csoport terem áll a rendelkezésünkre. 33 osztály tanul jelenleg az épületben. A Mézesvölgyi épület 24 tantermes iskola, ahol jelenleg 27 osztály tanul. A demográfiai mutatók alapján a létszám tovább növekszik. Feladatunk, hogy a következő tanév szeptemberétől az osztályokat a két épület adottságainak figyelembevételével a legoptimálisabban helyezzük el.

3 A mindennapos testneveléssel maximális a tornatermek és tornaszobák kihasználtsága, így a következő években időjárási lehetőségektől függően a város füves sportpályáit is igénybe kell vennünk. A távolság miatt ez nagyon pontos szervezést és kisérést igényel. Ennek ellenére is lesznek osztályok a zsibongóba és a folyosókon, mert egyszerre 10 osztálynak van testnevelés órája. Az önkormányzattal egyeztetve tervezés alatt áll a Fő úti épület III. ütemének építése. Ezzel teljessé válik az épület komplex befejezése. Két komoly problémánk is megoldódna, mert egy tornacsarnok és új főzőkonyha modern ebédlővel van tervbe véve. Az intézményvezetőnek fontos szerepe van az építkezéssel párhuzamos oktatás megszervezésében, amire az elmúlt egy év alatt nagy gyakorlatot és tapasztalatot szereztem. Iskolaudvarunk: A Fő úti épület udvara az építkezés levonulása után nagyon rendezetlen, elhasználódott. Megkezdtük a tárgyalásokat az önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy a két kerítéssel elválasztott udvart összenyitásával sportolásra alkalmassá, zöld felület növelésével, udvari fejlesztő játékokkal az épület színvonalához átépítjük udvarunkat. Az önkormányzat indokoltnak látja kérésemet, a kiépítésére javaslatot vár. A sportudvar kialakításához a testnevelő kollégák elkezdték a tervező munkákat. Nagyobb iskolai rendezvényeinket az udvar díszburkolattal kirakott részén tartjuk. Gondolkodnunk kell az árnyékoláson, mert nagy hőségben elviselhetetlen az 1-2 órás rendezvény. A GAMESZ segítségét fogom kérni dézsába ültetett növények kihelyezésére. Terveim között szerepel az iskolaudvaron kiépíteni egy szelektív hulladékgyűjtőt, melynek használatával tanulóink környezettudatos magatartását fejlesztenénk. Több éve próbálkozunk vele, de nincsenek külön szelektív nagykonténerek az elszállításnál. Az osztályok már próbálkoztak külön gyűjteni a szemetet, de a takarítók végül egybeöntötték a nagy konténerekbe. Ezen sürgősen változtatni kell, mert kiemelt feladatunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézmény belső rendjének, biztonságának növelése érdekében, tekintettel az elmúlt évek tapasztalataira is, a tornatermi öltözőkben történt rendszeres rongálások miatt a tornatermi folyosókra kamerarendszer telepítése nagy segítséget jelentene. Az uszodánk előterébe telepített kamerarendszer már több esetben segítségünkre volt különböző események, helyzetek tisztázásában. A kamerarendszer kiépítéséhez a GAMESZ segítségét kívánom igénybe venni. Továbbra is fontos feladatunknak tekintem az iskolaépület, a berendezés állagának folyamatos megóvását. Következetesen harcolnunk kell a szándékos rongálás, az

4 igénytelenség ellen. El kell érnünk, hogy tanítványainknak belső igényük legyen napi környezetük rendezettségének, tisztaságának megőrzése. A Fő úti épületünk felújított és új részét be kell laknunk és a következő időszak fontos feladatai közé tartozik a tantermek, folyosók díszítése, a környezet szépítése, otthonossá tétele. Az értékmegőrző szekrények elhelyezésével tovább növekedhet az értékek védelme és a biztonságos környezet biztosítása az intézményben. Megnyugtató megoldás lett, hogy működtetője a GAMESZ. Az iskola minden segítséget megad a szülőknek az értékmegőrző szekrények használatával kapcsolatban AZ ISKOLAVEZETÉS SZEREPE Az iskola tanuló- és pedagóguslétszámát alapul véve az intézmény szakmai vezetését három intézményvezető helyettes segítségével és a 10 munkaközösség vezető bevonásával képzelem. A tanuszoda és a tornaterem tevékenységének szakmai irányítását a sportért felelős intézményvezető helyettes látja el. Az iskola vezetői közötti egyértelmű feladat- és felelősség-megosztás megalapozza az iskola jó működését. Intézményvezető - meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása - pedagógiai-szakmai munka irányítása, ellenőrzése, értékelése - törvényi megfelelés folyamatos biztosítása, az iskola alapdokumentumainak folyamatos kezelése, átdolgozása - kapcsolattartás a fenntartóval, működtetővel, a partnerekkel, az iskola menedzselése Intézményvezető helyettesek - pedagógiai-szakmai munka, szervezése, ellenőrzése - munkaközösség-vezetők irányítása - adminisztratív feladatok ellenőrzése

5 - az iskola kiemelt területeinek gondozása Az igazgató, az igazgatóhelyettesek jó munkakapcsolata, összehangolt tevékenysége elengedhetetlen az iskola működésének szempontjából. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben ez az együttműködés maximálisan megvalósult. Az intézmény nagyságából adódóan továbbra is szükség van 4 fő intézményvezető helyettesre. Munkaterületük: 1 fő alsós intézményvezető helyettes- alsós szakmai munka összefogása 1 fő alsós intézményvezető helyettes egyéb foglalkozások, napközis tevékenység összefogása 1 fő felsős intézményvezető helyettes- felsős szakmai munka összefogása 1 fő felsős intézményvezető helyettes- sport-és szabadidős tevékenységért felelős A következő tanévben az intézményvezető helyettesek határozott idejű megbízása lejár, ráadásul 2 alsós helyettes nyugdíjba készül. Kiemelten fontos előkészíteni az új választásokat az intézmény zökkenőmentes működése érdekében. NEVELŐTESTÜLET Pedagógusok jelenlegi létszáma:108 fő. A tanuló létszám és az új helyi tantervi óraszámok növekedésével a pedagógus létszámunk is növekszik. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy matematika és testnevelés szakos végzettségű kollégákat nem tudtam felvenni, mert hiányszak. A szakos ellátást átszervezéssel és átmeneti törvényi alkalmazás felhasználásával szakedzői végzettségű szakemberek alkalmazásával sikerült megoldani a testnevelés órákat. Ez, még az óraszám emelkedés miatt a jövő tanévben is problémát fog okozni. Támogatni fogom, hogyha a pedagógusok közül további szakképesítés céljából e szakterületeken akarnak továbbtanulni a kollégák. Megnyugtató, hogy a tankerület támogatására is számíthatunk. Fontosnak tartom, hogy a tantestület tagjai szakmai, pedagógiai vonatkozásban jól képzettek legyenek. A munkaközösségek működésének összehangolását egy vezetőtestület segítse, melynek tagjai az intézményvezető helyettesek, a munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a pedagógusok érdekvédelmi szervezeteinek a vezetői. A pedagógiai munka hatékonyságának, eredményességének érdekében a tantestület a feladatokat felelősséggel és a legjobb szakmai tudásuk szerint lássák el.

6 Elvárás, hogy iskolánk magas szakmai színvonalon működjön, és korunk követelményeinek megfeleljen. A tantestület összetétele alkalmas a minőségi munka megvalósítására. A minőségi munka megtartása érdekében a pedagógusoknak továbbképzéseken kell részt venniük, hogy ott megismerjék az új módszereket és a számukra elfogadható új eredményeket és azt mindennapos gyakorlati munkájukban alkalmazni tudják. Iskolánk tantestületének tagjai munkájuk iránt elkötelezettek, szakmailag jól képzettek, igénylik a folyamatos továbbképzést, pedagógiai ismereteik bővítését. Az iskola belső szerkezetének nagyon fontos eleme az oktató-nevelő munkát végző pedagógus. Lényeges, hogy az iskolában működő pedagógiai tevékenységek rendszere teljes egészében a tanítók és a tanárok munkáját szolgálja. Vezetőként fontosnak tartom, hogy a tantestület minden tagja tisztában legyen a saját munkakörének feladataival, kapjon megfelelő mennyiségű alkotói szabadságot és visszajelzést, amely tevékenységében megerősíti, vagy a hiányosságok javításában segíti. MUNKAKÖZÖSSÉGEK A munkaközösségek tantárgycsoportok szerint szerveződtek: alsó tagozaton, a 4 évfolyamon évfolyamonként 1 munkaközösség működik. A felső tagozaton magyartörténelem, matematika, idegen nyelv, természettudományi, művészeti, valamint szabadidős tevékenységet irányító munkaközösség szervezi a napi munkát. A munkaközösség-vezetők, mint elfogadott szaktekintélyek, napi tapasztalatokkal rendelkezzenek az irányított szakterületük eredményeiről és gondjairól. Fontos feladatnak tartom az alábbiakat: vizsgálják a tantervi követelmények megvalósítását, a nevelési eredményeket és feladatokat, a tanulmányi tevékenységeket vegyenek részt a tárgyi feltételek alakításában a munkaközösség-vezetők látogassanak tanórákat, foglalkozásokat, cseréljék egymás közt a jó szakmai tapasztalatokat az iskola éves programja szerint irányítsák és értékeljék a tárgyi felméréseket, ezek alapján határozzák meg a következő időszak feladatait hatósági jogkör nélkül legyenek pedagógiai vezetői a szakterületüknek

7 hangolják össze a tantárgycsoport szakmai-pedagógiai munkáját az iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének megfelelően. törekedjenek arra, hogy a kompetenciák fejlesztésének és a nem szakrendszerű oktatás szervezésének leghatékonyabb módszereit megkeressék, és egymásnak átadják. versenyeket szervezzenek és a diákokat versenyekre felkészítsék. mérési, értékelési feladatokat lássanak el. Az iskola vezetőjének nagy segítséget jelent, ha támaszkodhat a munkaközösségek vezetőnek szaktudására, szervező munkájára. OSZTÁLYFŐNÖKÖK Az osztályfőnökök kiemelkedően fontos feladatot látnak el az iskolában. Elsősorban tőlük függ, hogyan alakul a rájuk bízott osztály neveltségi szintje, közösséggé formálódása. Ismerniük kell az osztály minden tanulójának szociális és családi hátterét is, hogy egyénenként a megfelelő segítséget tudják nyújtani. Emellett nagy mennyiségű adminisztrációs feladat hárul rájuk. Elmondhatom, hogy iskolánkban az osztályfőnökök elkötelezetten végzik nagy odafigyelést kívánó szervező, nevelő munkájukat. A munkaközösség-vezetők és osztályfőnökök kulcsszerepet játszanak az iskola működésében, vezetőként biztosítani szeretném megbecsülésüket. A tantestületen belül sokféle módszerrel próbáltuk hatékonyabbá tenni a kommunikáció áramlását. Nagyságunkból adódóan, a két épület közötti ingázás miatt nehézkes volt az információ továbbítása. Egy hónapja létrehoztunk egy belső -es levelező rendszer, ami jó eredményeket mutat. Egy vezető számára fontos, hogy 108 embernek naprakész információval szolgáljon, ami segíti a gyors és hatékony megoldások megvalósítását.

8 3.3. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA FEJLESZTÉSI TERVE Pedagógusnak lenni azt jelenti, hogy végtelen kíváncsisággal, türelemmel, kitartással bátorítod a gyermeket, segíted, hogy merjen, akarjon kibomlani, kinyílni, mint egy csoda, hogy felszínre kerüljön, közkinccsé váljon a szívében rejtett érték. (Böjte Csaba) Intézményünk a 61/2012 (XII.21.) EMMI rendelet mellékleteként megjelent kerettantervnek az általános iskolára vonatkozó részét választotta és építette be helyi tantervként a pedagógiai programba. A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy az intézményeknek joga és kötelessége arculatuknak, hagyományaiknak és a helyi igényeknek leginkább megfelelő pedagógiai program elfogadása. A Nemzeti alaptantervre épülő kerettantervek adják a biztosítékot arra, hogy olyan helyi tantervet készítsünk, amely alapján tanulóink szükség esetén iskolát is tudnak változtatni. A nevelőtestületünk által elkészített és elfogadott dokumentum meghatározza feladatainkat, céljainkat, a nevelő-oktató munka során alkalmazott módszereket, s nem utolsó sorban pedagógiai alapelveinket és értékeinket. GYERMEKEINK NEVELÉSE Világszinten problémát jelent a viselkedési problémák kezelése, elsősorban az agresszió jelenléte az iskolákban, a tanulók közötti verbális és tettleges bántás. A gyerekekben ma sokkal nagyobb a feszültség, a türelmetlenség, apróságokon képesek egymással összekapni. Ez ellen naponta küzdünk. A tanórai konfliktusok kezelésére az intézmény Arizona csoportot működtethet. A csoport működését, eljárásrendjét saját maga szabályozza, mely szabályzatot az SZMSZ tartalmazza. Ha valamelyik tanuló az alapszabályok közül bármelyiket megszegi, az órát tartó nevelő kérdésére eldöntheti, hogy befejezi a rendbontását, vagy választja az Arizona szobát. (Az Arizona szoba egy folyamatos felügyelettel ellátott terme az iskolának.) A program legfontosabb eleme a beszélgetés. A tanórai konfliktusok megoldása nem a tanórára hárulnak és megerősítjük a tanulni vágyó diákokban, hogy az ő jogaikat nem áldozzuk fel a zavaró diákok kedvéért. Nem érzik a kollégák tehetetlennek magukat a rendetlenkedő, óráikat zavaró diákokkal szemben. A zavaró diák távozása után nyugodtabb a légkör és hatékonyabb az oktató munka.

9 A program bevezetésére 2012 márciusában került sor. Az első félév pozitív tapasztalata meggyőzte a kételkedő kollégákat is a program hatékonyságáról, ezért bekerült az iskola alapdokumentumaiba. Tapasztalatunk, hogy beszélgetések hatására erősödik a problémás gyerekekkel a kapcsolatunk, ami maga után vonja, hogy jobban elfogadják a pedagógus utasításait, így magatartásuk lépésről-lépésre javuló tendenciát mutat. Pozitív hatással van a program az osztályközösségekre is, mert versenyt hirdettünk és azok az osztályok, akik közül senki nem volt az Arizona szobába jutalmat kaptak. A közösségek fegyelmezték a renitens tanulóikat. Mint intézményvezető sikeresnek ítélem meg ezt a programot és örülök, hogy a tantestület elfogadta, mert csak abban az esetben működhet hatékonyan, ha a tantestület valamennyi tagja részt vállal a feladatokból. További hatékonyság növelése érdekében szükségesnek tartanám saját iskolapszichológus alkalmazását. Ahhoz, hogy az oktató munkánk hatékony legyen, meg kell teremtenünk azt az együttműködő, elfogadó légkört, amelyben a tanítás-tanulás folyamata megvalósulhat. A nevelő ráhatásoknak meg kell előzniük az oktatási tevékenységünket, csak a tanulói együttműködés megteremtésével lehet tevékenységünk eredményes. Így először nevelnünk kell; emberi, erkölcsi értékeket kell közvetítenünk; képessé kell tennünk tanulóinkat a közösségben való együttműködésre. Sajnos ma a családok nagy része nem tudja biztosítani azt a szerető, nevelő légkört, amelyben a gyermek harmonikusan fejlődhet. (Széteső családok, munkanélküliség, megélhetési gondok, a megélhetési gondok miatt kevesebb idő jut a gyermekre, hiányzik a megfelelő, korlátok gyerekek elé állítása, a kamaszok kezelhetetlen reakcióival szemben nő a szülői tehetetlenség.) A reklámok világa és a média a termelő-fogyasztó embereszményt sugallja, amellyel nehezen tud az iskola szembeszállni. A jövő iskolájának ez a nagy kihívása: értékválsággal küzdő társadalmi viszonyok között a gyermekekből pozitív emberi értékeket követő és közvetítő, alkotó együttműködésre képes embereket nevelni. Ehhez meg kell nyernünk a szülőket, mert csak velük közösen, egységes elvárásokkal érhetünk el eredményeket.

10 Feladatunk a jövőben: a negatív hatások és magatartási minták hatásának csökkentése, a pozitív minták megerősítése, az együttműködési és szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKOZTATÁS Fontosnak tartom, hogy iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése legyen a legfontosabb pedagógiai feladat. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. Pozitív érzelmekben gazdag, az emberi értékeket tisztelő, azt követő, önálló gondolkodásra, önfejlesztésre képes tanulókat neveljünk. Ennek érdekében tovább kell folytatni az eddigi hagyományos csoportbontást, mert így minden gyermek a saját szintjének megfelelő képzést kapja. A tehetséges tanulókat elősegíti, hogy nagyobb eséllyel kerüljenek be és állják meg a helyüket a magas színvonalú szakközépiskolákban, a lassabban haladóknak pedig alkalma van a törzsanyag alapos elsajátítására. Egyik legfontosabb feladat iskolai munkánk fejlesztésében az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) megbízható fejlesztése úgy, hogy a lassabban fejlődő tanulókat is szilárd ismeretek birtokába juttassuk. A nyelvikommunikációs képességek fejlesztését be kell építeni valamennyi tantárgy tananyagába, mert minden tantárgy tanulásának ez az alapfeltétele. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása lényeges kérdés, melyre segítőprogramok kidolgozásával (korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, logopédiai, pszichológiai foglalkozás stb.) kell a diákok munkáját segíteni. Az SNI-s tanulók az utazó gyógypedagógusi hálozat keretén belül egyéni fejlesztési terv alapján kapják meg a szükséges fejlesztést. A BTM-sek ellátása komoly problémát okoz mert kevés a fejlesztőpedagógus. A következő időszak fontos feladata lesz, hogy összehangolva a helyi és külsős lehetőségeket, megszervezzük a fejlesztő foglalkozásokat. Szükségesnek tartanám olyan szakképzettség megszerzését a nevelőtestületen belül, amely lehetőséget adna a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési-, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozásra.

11 VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAINK Hosszú évekig nagy túlterheltséget okozott a nyelvszakos pedagógusok áttanítása az alsó tagozatra, mert majdnem minden szünetben ingázniuk kellett a két épület között. Az órarend és a tantárgyfelosztás adta lehetőségeken belül törekedni kell arra, hogy az alsó tagozaton is legyenek állandó nyelvszakos tanárok és így csökkenthető lesz a megterhelő ingázás a két épület között. Az éneket és úszást oktató kollégák ingázását nem tudjuk kiváltani. Az intézmény minden tanuló számára egy idegen nyelv tanulását biztosítja (angol, német vagy orosz), ha a szülők igényt tartanak a választék bővítésére, akkor olasz és francia nyelvekkel lehetne a lehetőségeket szélesíteni. Ezzel tágabb utat nyitunk a jövő nemzedékének az uniós tanulmányok és munkalehetőségek terén. Szorgalmazom és támogatom a gyermekek és a felnőttek idegen nyelvű gyakorlási lehetőségét, külföldi cserekapcsolatait. Az emeltszintű ének és sakkoktatás régóta öregbíti iskolánk jó hírnevét, ezért továbbra is nagy odafigyeléssel kell e területeket támogatni (rendszeres hangverseny, operalátogatások, versenyek, bajnokságok). Továbbra is fontosnak tartom, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva iskolánk adjon otthont a megyei minősítő kórustalálkozónak. A tehetséggondozás sajátos színtere az emeltszintű oktatás. Jó döntésnek bizonyult, a 2013 őszétől bevezetett emeltszintű idegen nyelv és matematika oktatás. Visszatartó ereje van, kevesebb tanulót visznek el nyolcosztályos gimnáziumba és kiváló eredményekkel erősítik iskolánk hírnevét. A hozzám érkezett igényeket mérlegelve reális esélyét látom a tornacsarnokunk és sport udvarunk megépítése után a sporttagozatos osztály indításának. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS A nevelő és oktató munka fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése. Az értékelés, minősítés elsősorban a helyi tantervben előírt követelményrendszer alapján kell, hogy történjen, figyelembe véve a tanulói teljesítmény fejlődését vagy hanyatlását az előző értékeléshez képest. Támogatom azon kezdeményezéseket, ami arra ösztönzi a tanulókat, hogy minél több ötös érdemjegyet gyűjtsenek össze. A tanulmányi verseny motiválja tanulóinkat és egy egészséges versenyszellem van kialakulóban. Fejlesztendő feladatunk, hogy a tanulmányi és

12 sportversenyeken sikereket elért diákok eredményi városi szinten nagyobb nyilvánosságot kapjanak (honlap, újság, városi televízió). Az iskolában kiemelkedő figyelmet érdemel a magatartási normák kialakítása, a viselkedéskultúra fejlesztése, alapvető állampolgári kultúra elsajátítása, mely feladat elsősorban a családokra és az osztályfőnökökre vár. Rendszeressé szeretném tenni a havonkénti iskolagyűléseket, ahol minden tanuló tájékozódhat a kiemelkedő sikerekről, versenyeredményekről és az aktuális problémákról. ESÉLYEGYENLŐSÉG, HÁTRÁNYOS HELYZET A közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Ezen belül alapvető, hogy az intézmény biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására. Mindezek biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a beiratkozásnál, felvételinél, az oktató nevelő munka során, a gyerekek egyéni fejlesztésében, az értékelés gyakorlatában, a tanulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-fejlesztésben ne sérüljenek az egyéni érdekek. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek terén jelentős előrelépések történtek, de továbbra is nagy odafigyelést igényelnek a hátrányos helyzetben élő és a veszélyeztetett gyermekek. A helyzetük feltárásában fontos feladata az osztályfőnököknek, az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek van. A gyors segítség érdekében, szoros kapcsolattartásra van szükség a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal. TANÓRÁN KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK A tanítási órán kívüli tevékenységek a gyerekek sokoldalú fejlesztését szolgálja, ezért minél szélesebb és sokoldalúbb lehetőséget kell a tanulók elé tárni, hogy mindenki a maga egyéniségének megfelelő tevékenységet tudja választani. Segíteni fogom a felmerülő igényekhez, és az adott lehetőségekhez igazodva a különféle szabadidős programok szervezését.

13 A 16 óráig történő bent tartózkodást az iskola tanulóinak a 60%-a választotta, amelynek fő profilja a napközi. A napközi, szinte második otthona az odajáró gyerekeknek, így a tanulmányi munka segítése mellett fontos a családias légkör kialakítása, megteremtése. A felső tagozaton sok szülő élt a törvény nyújtotta jogával, s kérte, hogy mentsem fel a gyermekét a délutáni tanórán kívüli foglalkozások alól. A szülőket okosan meg kell győznünk arról, hogy a tanulószoba, és a 16 óráig történő benntartózkodás lehetőséget nyújt arra, hogy gyermekeikkel foglalkozzunk. Így segíteni tudjuk őket a hiányosságok pótlásában és a délutáni szabadidő hasznos eltöltésében. A két épületben is működő iskolai könyvtár használata az önképzésben rendkívül fontos, ezért szükségesnek tartom a könyvtári állomány továbbfejlesztését. Biztató, hogy a szép új könyvtárunk vonzó délutáni időtöltést biztosít a diákoknak és egyre többen látogatják. A rohanó virtuális világunkban fontos kihívás, hogy ismételten olvasni szerető nemzedéket neveljünk. Az iskolának hosszú évek alatt kialakult hagyományai vannak, melynek őrzése és áthagyományozása a belépő, új generációkra nézve fontos feladata az iskola közösségének. Szorgalmazni fogom, hogy a gyerekek minél szélesebb körben használják ki a városi sportkör, zeneiskola, városi könyvtár, művelődési ház stb. adta lehetőségeket. Napjaink túlterhelt, rohanó, elgépiesedett világában egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az iskolában az egészség- és környezetvédelmi nevelésre. Célunk a prevenció, az egészség megőrzése és ehhez kapcsolódó legfontosabb ismeretek átadása. Igénybe szeretném venni az egészségügyi szakemberek (iskolaorvos, védőnő) által szervezett programokat, foglalkozásokat. Szoros együttműködés alapján remélhetjük azt, hogy egészséges nemzedéket nevelünk, akik a káros szenvedélyektől mentes (alkohol, drog, dohányzás stb.) életet választják. A környezet- és természetvédelmi nevelés fontossága a globális problémák fokozódásával egyre nagyobb jelentőséggel bír. Feladatunk, hogy a tanulók a közvetlen környezetükből kiindulva eljussanak a természet egységéhez és benne az ember szerepéhez. Első lépés ehhez a közvetlen környezetünk igényes rendezettsége és tisztasága. Reméljük, hamarosan a hulladékot szelektíven tudjuk gyűjteni! Mi is ehhez szeretnénk hozzájárulni az ÖKOISKOLA-i program továbbgondolásával, megvalósításával. Arra törekszünk, hogy jó irányba tereljük tanulóink fogyasztási, életviteli szokásait, ehhez próbáltuk igazítani az iskolai büfé kínálatát. Továbbra is szorgalmazni fogom, hogy az anyagi haszonnal szemben az egészséges táplálkozás legyen a legfontosabb szempont a kínálat bővítésénél.

14 3.4. PEDAGÓGUS SZEREPVÁLTÁS AZ OKTATÁSBAN Mai társadalmunkban a pedagógus szerepe megváltozott, a tudás átadójából a tudás megszerzésének segítőjévé kell válnia. Ez a szemléletváltás nem könnyű, minden pedagógusnak egyénileg kell megtalálnia a számára működő, eredményes módszereket. Továbbképzéseken való részvétel, hospitálások, módszertani kultúránk bővítése, csoportos munkamódszerek alkalmazása, folyamatos önképzés segíthet ebben. Az ingyenes, vagy pályázat útján ingyenessé tehető képzések felkutatása, és maximális kihasználása mindenki számára fontos. A pedagógus-életpályamodell a minősítési eljárásnál figyelembe veszi, hogy rendelkezik-e a jelentkező a korszerű pedagógiai és módszertani ismeretekkel. Feladatunk ezen a területen: Pályázatokat figyelő és megírását segítő csoport létrehozása az iskolán belül. Folyamatos önképzés. Tantestületi és egyéni továbbképzések. Új, hatékony oktatási módszerek megismerése, alkalmazása. Az előző években a tantestület 66 pedagógusa átfogó informatikai ismereteket tartalmazó továbbképzésen vett részt és 30- fő pedig IKT eszközök alkalmazását sajátította el. Távlati célként tűzöm ki, hogy szaktantermekként rendelkezésre álljon egy-egy számítógép, amely a kor technikájának, elvárásainak megfelelve az elsajátított informatikai ismereteket alkalmazva segítse, és magas színvonalon támogassa a tanítási órák munkáját. Szorgalmazom, hogy a két digitális tábla maximális kihasználtsága érdekében a digitális tananyagot fejlesszük és hatékonyan beépítsük az órák tananyagába. Feladatunk, hogy a feleltető egységek alkalmazása minél nagyobb körben ismerté váljanak. Az oktatás minőségi javításához hozzájárulhat: IKT eszközök aktívabb bekapcsolása az oktatási folyamatba. Pedagógus-életpályamodell A diákok iskolai teljesítményét elsősorban a pedagógusi munka minősége határozza meg. A sikeres oktatási rendszerek középpontjában a pedagógusok állnak. Az életpálya központi eleme a minősítési rendszer, amely szakmailag megalapozott tartalmi elemekből, módszertanból és eljárásrendből áll. Az előmeneteli rendszer a hangsúlyt a pedagógusok

15 folyamatos szakmai fejlődésére helyezi. A minősítővizsga és a minősítési eljárás során a bizottság a gyakornok, illetve a pedagógus kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg. A kompetenciák felölelik a nevelő-oktató munka és a szakmai fejlődés egyes területeit, és ez által kritériumrendszerként alkalmazhatók a pedagógus értékelésének különböző formáiban. Mint intézményvezető, kulcsszerepem van ebben a folyamatban. Tervszerű és rendszeres, gyakori óralátogatásokkal, azok tapasztalatainak rögzítésével, szakszerű óramegbeszélésekkel érhetem el, hogy megfelelő információvak rendelkezzek a pedagógusokról és segítséget tudjak nyújtani. Az intézményvezető szerepe a minősítési eljárásban 1. Véleményformáló szerep A minősítési eljárás különböző reakciókat váltott ki a pedagógusokból. Találkoztam bizalmatlan, a kivárást választó vagy a lelkes, jól motiválható pedagógusokkal. Ebben a helyzetben kulcsszerepbe kerül az intézményvezető. Véleményformáló szerepe van. Kellő információval, személyes meggyőző képességével és támogató környezet biztosításával pozitív attitűdöt tud kollégáiban kialakítani. 2. Információhordozó szerep Az igazgató közvetlen információkkal rendelkezik a pedagógus szakmai életútjáról, oktató tevékenységének hatékonyságáról, a belső ellenőrzések eredményeiről. A rendelkezésre álló információk biztosítják, hogy a pedagógus minősítése ne egy pillanatkép legyen, hanem abban egy hosszabb teljesítmény tükröződjön. 3. Minősítő szerep Az intézményvezető teljes jogú tagja a minősítőbizottságnak. Órát látogat és értékel, elkészíti az intézményi önértékelést az adott pedagógusra vonatkozóan, részt vesz a portfolió védés értékelésében, adatot szolgáltat a szakfelügyeleti látogatás megállapításairól. A minősítési eljárás eredményessége érdekében együttműködik a szaktanácsadóval. Minősítő feladata és hatásköre presztízsnövekedést eredményez. Feladatok a minősítéshez pedagógusok pontos tájékoztatása

16 pedagógus-nyilvántartás az életpályamodellhez kapcsolódóan intézményvezető a pedagógus jelentkezését rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben összeállítja és feltölti az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit (2016-tól) ellenőrzi az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások összegző értékelését értékeli a pedagógus kompetenciáit az e-portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg az e-portfólió alapján megszervezi, biztosítja az intézményben zajló minősítővizsga/minősítési eljárás személyi, technikai, tárgyi feltételeit a bizottság jelölttel azonos szakos tagjával megfigyeli a pedagógus rendeletben meghatározott számú óráját/foglalkozását részt vesz a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen részt vesz továbbá a pedagógussal folytatott szakmai beszélgetésen, amelynek tárgya az e- portfólió védése és a minősítőbizottságtól eljuttatott kérdésekre való reflektálás értékeli a pedagógus kompetenciáit az e-portfólió, ennek védése, valamint a szakértők kérdéseire adott válaszok alapján, az értékelést feltölti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe, részt vesz az összegző értékelés elkészítésében figyelemmel kíséri, dokumentálja a minősített pedagógusnak az előmeneteli rendszerben történő előrelépését saját tevékenységét dokumentálja, a keletkezett iratokat, bizonylatokat összegyűjti, a megbízásával kapcsolatosan nyilvántartást vezet 3.5. AZ ISKOLA MENEDZSELÉSE Az iskola vezetője számára folyamatos feladat az iskola menedzselése. A menedzselés legfontosabb elemeinek a jövőben a következőket tekintem:

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető

A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA. készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 1 A KUNADACS-LADÁNYBENE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA készítette: Mátyás Katalin intézményvezető 2 Tartalomjegyzék NEVELÉSI TERV I. Bevezetés...2 II. Pedagógiai alapelveink...3 1) Nevelési céljaink...5

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15.

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15. VEZETŐI PÁLYÁZAT Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balhegy Gabriella Katalin Iváncsa, 2014. április 15. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI PÁLYÁZAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben