A behívott jelentkező aszut. :20. puntjában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A behívott jelentkező aszut. :20. puntjában"

Átírás

1 19:!7 j luji ll" J 5. CSI!:NDÓRS~OI LAPOK 347 l(észiilődés a vilcíybélcél'e: ~ürü ködöt fejlesütö repülö bolllhák f"ll'ohhaná." a t~nger reliilet~n. es endől:i elen t l{ e z ők alkalmasságának elbírálása. Irta: CZEGLÉDY JENŐ száza(los, Új "Szervezeti és Szolgálati Utasíiás"-unk 5, -ának 19. pontja a csendőrlegénység kiegészítésére vonatkozóan új rendelkezéseket tartalmaz. Összehasonlítva e rendelkezéseket régi utasíhl >'unk idevonatkozó -ával, első látszatra úgy tünik fel, 111intha semmiféle lényeger változárt, módorítást e pont ]]em tartalmazna. A csendőrjelentkezők felvétplének feltétele i valóhan a régiek maradtak, csupán a 2. alpont alatt találhalunk újítást; e pont megkívánja, hogya testiiletbe felveendő csendőr feddhetetlen előélet és erkölcri érdemesség mellett nemzeti szemjjontb61 is megbízl/ot6 legyen. Ez a feltétel a régi uiasításunkhan nem szen' pel, - abban az időben vajmi ritka voh az cl cspndőrjelentkező, ki nemzeti Hzpmpollt hól nem Jl'tt volna megbízható. E sorok keretéhen - l'ltpkint v<' a fl'l\'étpli 1'('1 - tftplpk töljhi pont jaitól - kiziirólhg a "nemz!'t i ~zplllljonth{'l való meghízhatúsílp;" kérc1é::;é\'l'1 ólwj ülnék l'oglalkozni R HZP]'('tJll'1l1 j'('lhh'ni kiiiöuöm'll az Örf;IJarancRJlokok figy('lm(>1 (' kér<léh nagy hordpr('j'én>1lnnál, ih in'káhb, llwrt - - V('h'lll{>.nY;>ll'. ""l'i"int - kiilönös J'Olltos::;ággnl (' k(.i'( I(>:-; nz iirhjl(lnlllc.~llo kuk HZPJJl}Jon1jáb6J l,íl', 1l1('rt Ih ihz(,ll {ík azok, <lkjk il ('H('!H]{íJ'R{>g"lJPz h('lí'pjli ílihlj1('krtli n li%.iib(~g(,h adn 1ok" 1 lh>hz('rzi k. Kf.(.r:(.p;11 1('1l, hogy 1'1:-;{islIr! lilii 111I),~\(11t1111l1l111 ki%.:í rúlilp;ojo;lljl IIZ iil'spl1l'lllll'hllllkok doil11'lil'k. n f' 'il', JI I li rjl' l ('JI f k ('z{ílk I' j"kji I (',~ I,", rd I 'Ill ('s S l'g l', II il Zll fln s f%.("fl]lli;tfiiíli villí, I f ll gllí%.ltil1",r:ii~it I'iiliitt, 1111'1'/ I1Z ti JIII'p;itililpí1i1; aik, iti' iíltilluk 1"'szprzl'11 nt!il1ok jpl-'l'.- nek döntőek a jelenthző hehívá"a, a\'agy lll'uemhívása kérdésében. A behívott jelentkező aszut. :20. puntjában foglalt rendelkezések szerint keriiletl'nkint müköd{í "toborzó-hizottság" elé áljíttatik. A hizntt"á~ áll: 1 törzstiszt mint elllökből, 2 főtiszt é" 1 01'\"01' mint hizottf'iági tagokból; mel)' bizott$á~ f.'laoat'l a jelentkf'zők alkalmasságának elhírálá~. A bizottság anyagi és erkölc"i fdelt;,,~égén('k kijl's t uc1atáhan fogja az előállított jdentkl'zőt <'1- bírálni, megállapítja aimak hadiszolg,llatra,"aló alkalmasságá t, szóyal a phisikai állapotát, dl" nelll tudja clhírálni a jelentkrző I:'rköIc~i l'rdl:'llll's!'égí't. nemzeti :;zempontbó] "aló meghízlw ttí",úgá t. I1h'l t hiszen ez erkölcsi tulajdotl1'ág\lk 1lll'g,1llapítá,.;1 lwlll nllha t a bizott"ág módjá ba n. E l're,",)lu! t koz. llag Jeg' feljebh csak a jelentkező szt'lllélyi adatnit '" iiy"llil'ányú meghízha tóság-á t tnr!;llmaztí i l'n!tik ;mhntnak,1 bizot1 ~;lp; n>nt!plkl'zl'''l'l'l'' nwlyeklwn f,'glnl 1nkat az énlekl'1t iil':<par:lnesnok <illapíttltta IIWg'..Az örf'pnl'anesnoknkn<1k - n l'~\'lidi;r,,~g-h\' jelen t kpzők l'rkiill'si tuiajdon"úga i t tiszl:íz:hldíl - spg-édl':,;zköziik is iíllnl'lk n>n,!t'lk,'z\'"ükl\'. lly támpont p],.;{í"(\l'hnll il jeh'ntkl'zií ill\,ti'h""~\'g'i. n\'lil kiiliinlll'n <1%. úljall(ló, a\'ng~ ' hm:;lill":-:lhh,idiín k,... I'l'sztiil \'nló tal't6%.i",tlú,i 1ll'ln'in'íl 1"'''l,'I"ll'tt k" L,,5g:i,'lííl,i:lr!lsÍlgi hiz"liyit y;íi\yllk: nd"."b.'rhan l"'ili; II,J )1':-;zlíg-ns hííl1iig~ i n~i1yúlltart'" hi\'at;ii -ltil I", ;;%.PI'Z!'tt ildilt"],, I1wil,'k n klt'litk,';. '; ha1.:lii:1,. ~ r. "11\ floll! hi,l \':d'" 11l\'~I\l hil t;'i,.úg~ilhl k k,'nl.',.{-". j, II Y \lj 1 It il t ilii k túj'; k.,7. t 11 t;í,,1. \ ',;,'liil,jiíi'1i"lígpk1t'11 IIt'Sl"l'Z<'lt hi l,'"~ il\':íllyok I'ogjnk 19'il,(\ll1i il,kl"litk" f'; :íltlll<í1w:- I\la~l" i,,\'i(' t,,1, il 1'01'1';1I11I1IIlilk, 11 k,'1i1i1i1l1lil.l11ils ll!atti Illtl~ni;1l t""út s1h., SZII\'lli :t r..'i,ilj:ir(''':''t: nak a j, I"lllk,'z\I!'I'kii l, 'sí II lilgn \' I st 'It,t {-n',,'ii:l! k".r.{, hi \'nl II 1o,' \(~k 111('11) (,t: :1 hiilliigyi IIyih iillil1i't(, hll'ahll \ i~l\ilit n

2 :~J~ f\'~ia Íl~::1?:(\ll\i. 1l\'~~ ' IW\\'~A'!t Yolt~' l~~:í,~'!)iin[l"(vc', \"T\'I,,'n'nH'~I\\(1ndi:1 :1,I is. hog) lh'111 koi'ozli~~i' valah';;i :Il: \'n.z;\ghan hiínl'<1i'kkl1h'ny mi:lit s \,(-gll!, h~gy "','I1I1'h i a\l~ll(1i 1H'1~ I'M'k-('! Ügy tu(h~,m ~'gy()hkc'n(, lh'~\ iwnwh k\'i'üktnél maga ~\ 1~l'l'1ll!'t! p:~l'anc':-; - 1\...;k~'I",.,... "",k 't l 'l hiiniio'\ i l1\'lh'antarto hl\',1![ilt ~/,', \ t'i~. nh ~kl\1'ih'::lii,.,,"... e"" az 1'1lí1júrós:\gok, JllIJ1! il bul1ngyl lu\':\(al CSfNOÓRSÉOl LAPOK két""o.(\~lt'niil lai'llís8i''gének és kötelességém>k ('Ik" l~dat:,hall, il I'\.'ndl'lkt'zésél'(, álló összes ~lda(ok iigy\'h'mh\'yt'telé\,1'1 fogja a válas~t 1}l~ga~~.,.'.' Tt'kinh l' azolük111, hogy a kozsegl eloljalo~.a ~\lk, kiilönö:::i'1l nagyohh helpégekhen, a C8endol' Jd\'l1 t kezlikl'iíl mi~ldazol; ada (olra t, ~~elyek az, er~ kölest :::z\'lllponthol \'a~~ megb~zh~tosagulua,feny t n'tlll'tul'k 11em tudhatjak, tovahha, hogy a Jelen( kezl) biintt'tlen l'1őélet~l'e vonatkozólag az "Orszá '" O~ blíniio'\'i nyilvántartó hivatal" értesítése, a rend()ikt' zésr~' álló adatok hiánya miatt, hiái!y?s is h>het. mt'rt hiszl'n az ügyészségek, járásbírosagok, yalumint a kihágási ügyekben bíráskodó rendőrha tósáaok csakis olv E'gyénekről értesítik a bűnügyi hiyatait, kik bünt~tt, vétség s fontosabb kihágá :;okél't lt'ttt'k elítélvt>, "agy akik fontosabb b~ncs~le'k: ményekélt előzete8 letartóztatásba vagy vlzsgalatl fog&ígba kerültek, "égiij olyan biinözőkről, kik szökésben állanak - az ön;parancsnokok ezirányú tájékoztat.ába nem h."öve-tlk>ezhe1ik be ojyam alapos :::ággal, amint az }ú"ánatos volna. Ezek szerint tehát az a helyzet, hogy az örsparancsnok megkapja úgy az előljáróságok, mint a hünügyi hiyataltól az értesítéseket, azonban ezen ért~sítések nem t <kinthetők telje'se<il 1cielégítőknek b így további puhatolások válnak szükségessé. Xem lehet kétséges, hogy úgy a községi eló1- járósági, valamint a bűnügyi hivataltól beszerwtt kedvező értesítés, illetve bizonyítvány nem elegendő arra, hogy "alaki csendőr lehessen. Semmiesetre sem szabad tehát egy örsparancsnoknak a kapott kedvező nyilatkozatok alapján az ügyei elintézetinek tekinteni, ml'r1: még 'kifejezehen kedvező bizonyítvány és büntetlen előélet mellett is lehet "alaki csendőrségi szolgálatra alkalmatlan. Az örsparancsnok ezlranyú puhatolásainál első lépés a büntetlen előéletre vonatkozó értesítés ellenőrzése. Tekintve az örsparancsnok helyi- és :,zemélyi ismereteit, ez könnyen megállapítható, mert hiszen személyi ismeretekkel rendelkező örsparancsnoknak tudnia kell, hogy örskörletében ki ütkö~tt össze a törvény paragtafusaival. Ha esetleg Idegen, nem állandóan az örskörletében lakott egyénró1 van szó, úgy a jelenbkező volt illetékes?rsparancsnoksága keresendő meg, habár egy jó OTsparancsnoknak ilyen egyénről is meg kell lennie az adatainak. Sem::niesetl'e sem szabad megelégedni azrol hogy a Jelentkező előéletét hat hónapra vagy eg~ eszt~ndőre "isszamenőleg megállapít juk s ha ez alatt az idő alatt bibájt nel!il. találu~'k benne őt csendő~~~ ~~olgálatra erkö}csileg máris alkal~asnak" mmositjuk.!'-- puha.tolast feltétleniil a jelentkezone~ - mondjuk -, tizennyolc éves koránál kell ~f>zdem. 1~eg kell ~llapítani, hogya jelentkező hzf>~nyolc eves kora ota 1!lettől-meddig, hol és kinél tarlozkodott, egyetlen honap hézagot sem szabad hagyni a megállapítások nál, mert rendesen éppen!!)27.ill/li/ls J:i. ('zek az <,Hitkoli rövidt>hb.fuoss~1ihh i(lő~zak~k ami<. a III ('l Y E'k hel1. a j(>l,~ntl~ezőnek ta kar~a tlllval,o.]<1 v~~. ~ \ hndapc'sl1 kel1.11ell I?ara~cfmokRal-). pl. evrk?:d ír;í.:-;han Rzokla fplkérnl 'a ]elenlk:zo m11l3kaa rio I l, akiknél az tizennyolc pver kora u~an szolgalt, hogy az illetől:ől a(~janak. w.lcményt., Ug~ Ludom; ho~~ még eddig mwdenki,azonnal es.szlv~s~n f('lelt,'~ keriileti pal'm;csnoksa~ak;, e8'11~-masl~ polga~;l eo'yén olyan reszletes mformaclot Irt a Jelpntkezo- 1'61, hogy még kiv'imgáláj,ssal ~em.1e'hetett volna töl/ bet és alaposabban megallapltam. Nehezehb kérdés azonban a jelentkező hazafia;; és nemzeti szempontból való elbírálása. Igaz ugyan, hogy nagyon so;kszor az"örs~a~ancsnok. már el~re tudja, hogya Jelentkezo ezlranyban. IS. meglnzható-e, clt' sokszor előfordulhat, hogy Itt IS adatok beszerzésére van sziijrnég. Erre vonat!kozólag az örsparancsllloik viz;sgálja meg a jelentkező személyi, anyagi viszonyait, érc1l'klődjön a jelentkező lelkészétől, volt tanítój át ól, ha lehet munkaadójától stb., stb. Ily alapossággal megszel'zett ada tok kelthetik csak - e kérdés tisztázására vonatjkozólag - az örsparancsnokban a megnyugvás érzetét. Hogy miért kell nagy súlyt helyezni a csendőrséghez jelentkező egyének hazafias szempontból való megbízhatóságának kérdésére, azt bővebben f('jtegetni itt felesleges, azzal mindenkinek tisztában k lll lennie. Minden figyelmes szemlélő előtt nyílt dolog, hogy napjainkban két 'homlokegyenest ellentétes világnézet harcol egymással. Egyik oldalon a konzervativ, hazafias, hazáj ához, szülőföldjéhez, régi erkölcseihez, t.radicióihoz, a tuliajdon szentségéhez, szóval az évszázadokon :];:eresztiil fokozatosan, alkotmányos keretek között fejlődő ájlliami és társadalmi l'endhez ragaszkodó, a másik oldaloo a végcélt, u kommunizmust, vagyis a vagyonközösséget a többség akarata ellenére is azonnal érvényesíteni wkaró, minden eszközi erkölcsösnek tc1,rtó, szóval a jelenleg fennálló állami és társadalmi rendet mintegy l'obhanásszelűen megváltoztatni akaró irányzat vívja állandó, kitartó harcát, Nem c-élom, hogy az egymással soomben álló világnéze'ookj harcát ismel1essem, mert hiszen ez nem ta!tozik ide, csupán csak azt óhajtom megjegyezlll, hogy emlékezzünk csa,k vissza évre, a nálunk is megvalósult 133 napos kommunizmusra. Minden!ri tudja, hogy mire vezetett ez idegen földben.. sarpdzott, a magyar lélek előtt mindvégig idegenul maradt, ezeréves Hazánkat rombadöntő törvénytelen állapot.,oly.an csendőrjelentkezőkre van szüksé::,oi.i.nk tehat,. kik ~ fennálló tö.rvényes és alkotmányos rend f.~na~i ~.us~l ]es~ek, kiknek magyar lelkéről a klilonbözo "lmnus -ok tanui nyomtalanul pattannak vi~sza s, kik méltók.lesznek az egész művelt világ elott paratlannak Ismert testii.letünk hírnevének megalapozói nyomdokait követni mert csakis az ilyen csendőrök fognak megfeleici új' Szolo'áluti Ut asi 'tá" s -un k 71,pon t"b Ja an foglalt azon,,<> maga~zt()ls elvld.ek, mely azt mondja: A csendőr az államhatalom képviselője, a törvényes rend és bdw béke,táma~.zc:'1, az?rszág, közbiztonságának és nyugalmanak ore, az alla!d1 es a nemzet bizalmának letéteményese".

3 HI:!,.i uni us 15. CSENDÖRS~or LAPOK 349 J\é.:iilűrlés (I vitágbéké1'e: Egy amerikai leuge-ralatli cirkáló modellje, fölötte az úg)'neyezctt kétkltll lauk. amely szárazou és "izen egyaránt használható, A szug'g'eszciós bű u cselekm ények. 'Trta: ZSOLDOS BENŐ, hudapesti kk itélőtáb J aí bíró. Büntelöjogi irodalmunk és judikaiul'ánk egyik JegjeleniöseLb problémájának. a részes,~ég (felbujtá6, bűnsegédség) tanúnak fontos részleíkérdései ma már csaknem teljes és helyes megvilágításban állanak előttünk. Hogy a felbujiou, egyéuek valamely büntetendő cselekmény elkövetésére' irányul 6 s minden erősebb lélektani kény~zel' vagy egyé h behatások nélkül végl..tezvitt reá bírása az egyénuek, - mondjnk - "nol'll1ájb" lelkiállapotában milyen külső me~''1wilyállulási liiódokkal és lllilyen processzus mejjeíí miként léíe~íti a felbujtó álíal megval6síttatni szándékolt eredményt: elméleti és gyakorlati téren nálunk is ~zálllos kiíünő feleletet találunk. Ezzel szemben azonban a mi büutetőjogi irodaiillunkban van a felbujtás tanának egy eddig cöaknem teljesen kívül hagyo U, \'agy leg'alább is a legnagyobb lllériéklen elhanyagolt kérdése, melynek kellő kidolgozása és megvilágitása a jövőben a kriwinal PHzichológiának is egyik leg~záll1oítevőbb feladatát fogja képezni s amelynek lényegével a bünvádi nyomo ~..ás terén ~"Yakorlatilag lljunkálkodólmak ir ajánlatos Ipsz kelliíell tisztában lt'ljliiök. J~z az, IJOgy léte~ülht't o fpllmjiás a bipuotikns úlolll tartama ajalt cszközölt Hznggl'szció útján akkéul, hog'y II kérdésl's, Lüncs~lt-k - 1I)(~JlY,'lköYetés~]'(; a. lliplwiidilú újtul ('I<I{(mt rcullll't "gyéu H liírilju1ikn~ úloljl.. huul;"a ulilll LiWIly08 időn I,e liil az Úg-Ylll pye~..e t1 I io,'zt.!lípu ot j k II" szng'g'cswió.köz \'eije,u lil'lwiú~u kö\.. lhzti'l,t'li,,{iljék híintrttt'ssé1 Az (j kérrl él:l~el lwpc.bo l uio~ pszichol6giai (JJ'oLléJllúkkal a külföldi il'odalollluan egyes nagyue\'ü ono.ok és pszichiáterek már eléggé behatóan foglalkozlak. meglehetős határozotisággal állapíh'áu meg azt. hogy a hipnotikus álom elmulá'a után biwnyos eselekben végrehajtott lö!,yényeljeues cselekmények a hinnotiku, állapot alat! nyer! szugge::.zció. hatásokkal igenb a legszorosabb kapesolatba hozhat6k, Nemrégiben egy latin-amerikai spanyol pszichiáter: Juan Ral1l6n B('/trrin írt erről a kérm,<riíl egy lh\ld'on érdekes tauulmálwt. mely ",Iő"zör a IlUenos-an'esi "Verbulll" e. folyóiratban klent 11Il'g', Az al'g~ntinai.. Inlel'-Alllel'ic.a" e. angol nyeh' ü foh"'il'at I'é\én mó (Iomban áll e tallulmilny egye' ide\'onatkqi." r~,zletéwl ehelyütt foglalkozni. Ez az író sem késll'kl'dik anuak kijelentésén'l, ho~' a ~zuggeszció a hüntel!l''''''''.!! Il'g' \'itásabb tényezői nk egyike. BellI'án lilegúllapítása szt'rint ha l.. n~ h'!! igaz az. hogy ll poszlhi (lilo! i kus SZU:.rgl'Sl-eiÓ Ú lia I 1~I<,sil"l I 1'.. 1- bujiásnl s az enbek beha!ú~n folylúli 1,lkü\'('ll'Il hittlcselekményekre,"onat kozó Li l'ó,úgi "'l'il'k lll'lll g'\, akl' riad.: ez a köl'ü I lliélly. liiel~<,l ",g)~hk~1i1 díilll,' l'l'\'lil szoktak fclha<znitlni il púri"i iskola I'SI.1Il1'ilh'k a hi\t'i. tisztán é~ kiúlrólag aunak tuhd<lllnílhalli. Illlg'y alnlll ihd'i Rzug'g'p'szció tényezői t'l'lól nul lhl\q'.anh'rika l:'~ IGurllll:lszt'l't.e lib,;zlllul túj,'kllwtltlll"úg' ul'alk",lik, ~l IIllUCtL Sl'lll t1h~lsed hl' l~nll\ (l\.ll~ l'zük p~ z h'h\,lú!!:iku:-. h,lh ('olglltílsáha, hu II t'li l.'gyl's ps~ichiút.'n'k :'t It al f.'lhml'l\ gyakorlati!ll'l.lúkk:1i i/.('y,'kst,ik.':,t ti IIII'g' "k.: I"'ll) l,llllt MJ'dé~t llit'g\'illigítalli, Igy töbhl'k kiiw!t.t. Ho l\ lol'aud ai,:.al az 1,_.,,'111'1 f"l:' lalkozik, 1I1l'lyhl'll n PHrbi Ln ::-;alp<'!i'j,\\'ii' IWk "ID ik t'r()m'n hi,ztl'l'iklls lakújill hipll\l1i,.ú1!:'lk ur;z.;,1 II 'l\l~ J:!'t';4Z(' i (n' II l, hugy lu:tjd U ll';.!' kl'll üluh\ H\l\t',,\~ útj:\l\,,'~ ~

4 a,'\(.. 1Ilú"ik,'~).'lIt ;1 hil'li"tikll" fdlllll"úl,.ul.'! 1'1''''I~,ITll,l:sl \ t. t,\k\.a\1\t l'l,:thirt \'~~l'll :.l... l.l1gg.(,lnl~ Pdl.lll~S~, I ' I '1 ""IIII~lI,,'o"ll \1'gIO l'''-n'h'' "hh l"l1\h\... :l~ g a l'... ' II \. l... "'......,..f, lt,.. h71i1;~ \:I :I ki\ll1.iitt i t\ olll' ll. I,:,: 1I~'1I1,olt h I'H'IX il l' l\lllt'~'\' t' Illl'rt' '\ k isáh'k~.ö h i PllOI1Wl' t 1'1'1Il1'~ill't L'hell. ' 'I '1 ti," t'lt"" "",Cll :;:"I\,h"klllll't t l'úb. l\l1g'~ ll, ll' Ilii,I I~,,. '1111 I l', I T l' _ ln Ihn ki,ül '1 kis7,"1iil'lt U Itl,W';1 l nl!.11 I:'Jnnn.tl',\llU d h:'\l lliá,'g-p"il:ll'hnn II hnlúltll07.ó ~zol'l holmi nrlnllnn l~'r ht..'ly,.. ttt'~it('ttc.,',\,\ ll,/f,/ii/c,,,,y llnnlicl' J\(lYÜ ka(onúnak az ebeo \ 11, ' ~. 'k \ l" 1- 'zu"' tl't IHl\... éh l'l. aki húzia~zonytlna~.t"~ lihlllh" II _ ~.e;-!..."\... z.... lój" nlntt lnl\~ (jli enl\ "k ft;'rj,ét. nhl~~l ~. szlhrg,~szc1?~ h:1\ú,\i,\1 \'nl~,,.kijl;z:\1io(t\~a". ntan}~ ~)O~ (~)}~~el!, Ol~/,.: t k",.,.,ú!'"t kí"el'e1 mca'. d~ 1 ul'jeueu ~ZI e'. ;':Zl k. e" hel \~_ lenül Illt'Ut'kül l1ic~ ebhol a «zomoru ov)~odbol. A b~ul li!!" törn'ny,zéki rötúr:n ahísún.a.yelnuilhlk. Gal'lllcrh;~i. irt It'H'leit eg'''sz terjedehniikbell f 'lolyast;~k s e7á'k \,Irtn luhi h,,1 :t hi l'l\sú~ kétsé~t 'len~il Ill.cg a Ih} P} tolla a.z 'h~zon\ ' büuöze,i ~zúndékát s teljes bjzonyit.~st nyel t az erö~:wkos. hilzussú~töj'ő nőnek szinte h~~yozh~tetlej~, 11 hipnotik11' ~Zl1~geszció e.;zkö.~~i~-el.!llea: er'?s~bb!> tett befob-úsa a b»'enge nkm'alcreju es kollllyelj1lu eletmó,lnl hnjló katona felett. l"gyancsak Bataille hozza fel a Sou.ga~ et-es~tet. CSENOÓRstOI LAPOK 'Ihol már a férfi - Sougm'et - hossz<1ntarto hlpnohkus ki~érletekkel mindenképen rá akarja bírni az egyik 11Iízia.sszonyút. Marie Nobila-t, hogy ez ölje me~ az u2'ynllott lakó má,ik as~zonyt. A szerelme,s MaDe - b~~ yetélytársát kellene a láb alól eltennie - egy leljes hónapig ellentáll mindennemű szuggeszcióuak,. de mikor a kitartó és makacs Sougarat az.t veti. a szemerc. ho"...- llincsen bátorsága és ellenájlásával csakis azt hiz'c)nyí!ja be hogy öt ~ohasem szerette öszintén: eme lélektani kén~'szer hatása alatt Marie meg!örik, akaratát teljesen aláveti felbujtójának s egy ujabb szuggeszció után végre is hajtja a büntettet...\. rió de janeiró-i tudós író: Evaristo de li.j OTHer valamelyik írásában egy :Marcellino Bis'Po nevü bűntettes e;etét örökíti meg, akit. szintén szuggeszció út jan arra bírtak rá, hogy egy rokona: ch. Pindenla Mor:l'es élete ellen törjön. Egy darabig ő is ellent tudott állani a felbujtásnak, de egy ismételt posthipnotikus szuggeszció hatása alatt megölte a doktort és pedig úgy és ott. miként a felbujtó akarta. Mint több hasonló esetben történt: Marcellino Bispo is öngyilkosságot követett el a börtönben. A szóban forgó kérdésekuél természetesen a beszámitbatóság és büntetőjogi felelősség tényálladéki elemei különös tekintetbe kell, hogy jöjjenek. mert a ózuggeszcaó kriminálpsziohológiai viz6gálatainál minden kísérletezö ana a teljes"m egybehangzó t.'lpasztalatra jutott, hogy a hipnózis alatt a hipnotizált egyének teljesen elvesztik pszichikai életük tudatos kontrolját.. Betran szerint a hipnot.ikus álomban - éppen úgy. mint a természetes álom folyamata alatt - elszakad a figyelmünk a külső világtól. az elöbbinél awnban - és ez az egyedüli kivétel a kettö között - a lüpnotizált egyén állandó pszichikai kapcsolatban áll a hipnotizálóval. Mindkét állapotban a való élet tényei vannak: jelen és az emlékezés feléled. A pszichikai életnek ezek a speciális körülményei kettös kérdés elé állít ják a bűnnel szemben a fizikus t és a pszichológus!, mely kérdések a jelzett körülmények közt az egyén öntuda.tnélküliségére vonatkoznak az ítélöképességet és az akarat szabadelhatározási képe;;séget illetöeu. így aztán nagyban megoszlanak a vélemények, - különbséget téve egyrészt olyan pszichikai állapotok közt, melyek közvetlenül a hipnózissal kapcsolatosak - ~~sré~zt a hipnózis után való,pszichikai állapotok kozt. amelyeket hipnotikus szuggeszció befolyásolhat s amelyek gyakran, mint fentebb is láttuk. büntetőjogi felelősség alapjául szolgálható téllykedéssel kapcsolatosak.,.a b~~etöjogi fel~1?-jt~s e;~zközé~l használható hip ~ozls,utam ~zu~geszcl~ letezese n;tar az eddü!:i megfigyele"ek utan JS megallapítható. Ugy a büntetöjogá"z ~ak,. mint a p~zichiat.ernek természetesen tál!: tere nyilik Itt akutatasra, hlszen a tudományos vi1ál!: a SZUgge-zció rendszeres analizisével még csak néhány év óta foglalkozik. De már eddigi eredmények is hathatós figye!münkre érdemebek. l!i:l1 jllnills I~,. ]<;0'). hol'cle. hor histüriá,ja, ~. h.ta: 'J'ÓTll It:! 1 ' \ \.N IV. tihzthc1ycttl';! ("'"nyil/l) október Iri-én 17 <'II'H :JO liprckol' egy e.gylovhh k00ri állott IDc"g' a I~O Jll()gJiIHzo9i öft>..1 akt \'uy ú.la,'ifil t; \ kocsis 43 óves JIlegli)rLllPk lal~zo, ugyefogyoll bapsl :1 kocsiról leszálh'a a 111klnn~ába jött s ott ll, partl!1ch- 1Iokot keresle. Éppen velcm allolt szemben s Igy IDlllUjárt elöadt.a - ~L dolognak nagy feneket kerítve - jövetelének okát é~ ~onuta, h~gr, ö X. nagy~~átli la~()~ kocsisa Szalai Istvannak hivjak. A gazdajtl elknldötle Őt Fazekasdenesre, hogy onnan X. bérlötől 1'6')' hordó bort hozzon Nagyatádra. FazekasdeneHre IllP~' érkezve X. bérlő a bort egy 110 literes hordób<jn nf'ki útatlta és azt a koc«in elhelyeziék. Ö a lovat megeteb'f' úgy 9 óra tájban, Fazekasdenesről a hordó borral hazafelé indult. liiitl&n az Inke községhez tartozó. Hohenlohe herceg tulajdonát képező, kb holdas C'rdöben, körüluelül 14 óra tájban az úgynevezett hallluházi erdörészhez ér!, ott 4 fegyveres egyén kocsiját megállitotta, őt a koosil'ól leszállittottálk. Ll"ryik a nég) közül melléje állt, mig a másik három a bort a kocsirólleemelte. Ekkor őt ismét a kocsira rendelték és n1índen további megjegyzés vagy bá!lltalmazás nélkül tovább engedték. Ö védekezni nem mert, hanem a dolgot könyörgésre fogtc, ; a négy ismeretlen egyént 'könyöilőlg've J»érte, hogy mtu[lán ö,,,ze:,."ciily c~i'im"jn\j(>1 és a bor nem az ö tulajdona, adják azt vissza neki, mert ha elveszik, neki azt meg kell fizetnie. Hiáhavaló volt azonban minden rimánkoclása, a négy egyén hajthatatlan maradt, a bort neki vissza nem adták, söt azzal fenyegették me~, hogy ha el nem indul azonnal, akkor valamelyik fahoz kötik és ott hagyják elpuszbulni. Ö ezen fenyegetödzésre megijedt, kocsijával hazafelé indult, de nlível Somogyszob községen kellett neki keresztül mennie; így gondolta, hogy az eselet a SO!IDogy'swbi ÖrsÖIIl,beje1elIlti. Panaszos meghallgatása után az esete n kissé gondolkozva, nem tartottam kizártnak, hogy a bort esetleg orvvadászok emelték le a kocsiról. mivel a bemonclott erdörész az orvvadászokt.ól leginkább veszélyeztetett lerület volt, alhol Inke, Iharosberény, Somogyszob, Bolhás és Garvas községek o:rvvadászai leginkább megszoktak fordulni. Azt azonban kizártnak tartot. tam, hogy ezen erdörészben más fegyveres csavargók bujkáltak volna és a bort azok vették volna el. A kocsis a 'Ilégy egyén személy adataira. ruházatára, fegyverzetére" vonatkozólag semmit bemondani nem tudott. Ígyabemondott időpontokat kezdtem mérlegelni. Számításba véve azt. hogy a kocsis reggel 9 órakol' indult el Fazekasdenesröl és csak 17 óra 30 perckor érkezett Somogyszob Iközséglbe, aminolegy 16 km. ujat 8 óra Hlatt lette meg, Teljesen lehetetlennek látszott előttem, hogy kocsival, - ha bál'milyen lassan is megy - egy óra alatt csak 2 km. utat tett volna meg. Ezt firtat"'l arra a meggyöződésre jutottam. hogy a kocsis, - bál' ittasság nem látszott rajta - a szállított borból ivott és így megittasodva a kocsin elaludt, a ló cl kocsival útköben megállt s ezen idő alatt vehették le kocsijáról a bort. mit ö csak akkor vett észre midön felébredt vagy pedig, hogy a bort egyenesen eladta s azt így próbálja most leple7jni. Ezt a feltevésemet a kocs1s elé is tán.'t!am. ele az 'Vál mg tagadta, hogy a hol' ból ivott volna vagy hogy útközben aludt volnn. 19y a kocsis bemondása alapján intézkedésemet azonnal megtettem olyanformán, hogy a Hohenlohl' herceg vadászmesterével telefonon érintkezésbe lél)teul s kértem, hogy az erdőrész átkutatásárh erdőőreit b?c~á~sa re!1delkezé~emre. K~rlem, hogy a hamuhúzi clulojlel v~.'rjalllaik I'eam. mert 'CIIl C\SIbe 9 órára o~t le,zf'k, Ezzel a szolgálatot előírva, Gyarmati János törz s - őrmestert, Biró Imre csendőrt és Kiss lnu-e pótcse11l1- ört magam mellé véve a káros kocsi;ián a hal11llházl erdörészbe mentünk. hol a 4 erdöör már jelen Yolt, A kocsist felszólítottam, hogy mutassa me'" azt <l helyet, hol a hordót kocsijáról leemelték. A kocsis álláspo'joltunktól mintegy 400 méterre vezetett. de lát, tam rajta. hog)- bizonytalanul bolyong. míg "égre e:t~ helyet mutatott, hogy a bort a kocsiról ott vették le. Tis~taf~nyii ]loldvilágos éjjel volt. a hold csaknel Jl nappall fen:d arl1sztott. olyan O'yönvöri.ien bevilá,tjtotta az erdö térségeit, tisztásait és 'utait ho!!'v minden jól megfigyelhetö és észrevehető volt: A ~fúk is

5 ]927 juljius 15. CSENDÓRS~OI LAPOK 351,~... -, ~, J(észiiTödés a j'il6gbékére: Az amerikai l1adlt<:'ngerészet új tipn<ú készülékei teng0ralaltjár6k közf>i,'rh'«ének j, lú"r~,. csendben összehaj!ották lombjaikat, még csak levelük sem moz.dult, mmtha azok is a csendőr munkáját figyelték volna az éjszakában és mintegyelnémulva, csendben 'Ilézték, hogy mit csinálunk. Midőn a tett szinhelyét a holdvilágnál át vizsgáltam, a homokban jól kivehető keréknyom és egy ló patájának a nyoma volt felfedezhető, de a négy férfi lábnyomát sehol sem lehetett látml Szélesebb körben kezdtem a terepet kutatni, de semmiféle nyomot észre nem vettem. Ezért az erdő különböző részein 6 km. IkúrZlerbbe'!l rest tartohwnfk reg.gelig, de e;redméjnytebllül. Reggel az egész (ll'dől'e!.szt új:ra á j.'kujtattu1k, de minjen fárad&ájg1uti k hhl:bavaló vol't.. Ezé/nt az et dőő~ ötkin.ek megköszöntem a szíves támogatásukat én pedig a csendőreimmel i.smét a telt IszinihelyéHleik jelzett helyre men tem. Oit a környéket ujból átvizsgálva több szekérnyomot találtam, mi'lltha több ökrösfogat haladt volna elott az előző napon. Kevéssel tovább egy út elágazásánál ll1egtaláltam a panaszos kocsijának és lovának a nyomát, az ökrösfogatok nyoma ih is jól kivehető volt. Ezért az útkeresztezésnél kissé led ülve az eset felett elgondolkoztam. Egyszerre valami szeget üiött il f('jembe. Kezdtem összefüggést keresni l1 p,ml1- szos lj.emondása, a Jófogatú kocsimyom és az ökrös fogatok nyoma között. Végre meglalá ItaDl,.ami t keresek, filí'llajtotiam fel! Képzele1eIDIben miniha lál.t3illj. volna, ndnt ballag az egyes lófogal az erdő mélyé>ben az elhagyatot.t. erdei úion é..~ ra kományáwl olandalítva milyen jól aí!ijlsls7ju écl~-~ álmá1.uz Öl'P~' Jwc"dl.l, hű lo~'ál'a bízvfi ~Z úi.iráilly! és a ha7..aéré-st. Míg az öreg koysíb borgőzös alulát alu6ilz3, a Jó a nagy ljomokh!lrrl 1ol'hct csak ~lebo zen llúzzn, elindl.ll, IllJeg-rllegáJl " a1hlgy í~ pi:he-nge1. há1uhól H7R;Jrél' ZÖl'cjc lwlla1"zik, mil II ko<;sll'l nwg n; ' ~ll hnll. OkiiTl'ogal kiizel(,tlik ri a lmo/.\'n1ol 11('40'1'\'(', vezl'1t1.1o lújja, ho/.\"y yalaki e!ií1lc /I lwc,iin IIZ i/'\'azllk ú!jllílt IlluR>7!l. Kiyíl111'NiLIIl 111"/.\ 1eki II 1 i II,hurdó ill rlli} Illa! fl flllfl/'\y II 1'(11' giíz/' (IZ 111'1' '/.\ iil i, lrlkii'jii('i'f'!p1 II j:t'o nosz elnyomja, eg" ~-óbát ItCl.Sz, a lova.,f~galot meg állítja és ~nidőn látja, hogy a próba sikerült, tervének véghezviielébez fog. Az öreg kocsis fáradt lovát nagy terhétől!iileg.szabadítja, a hordót a koc.siról leemeli, de azt világos nappal haza vi:nni nem 'Illeri, az erdőben elrejti. A lovat újml elindítja és az út elágazásához érve. azt halra tereli, míg ő a jobbra ágam úton u..<ryancsak hazafelé ballag. Merengésemből körülnézek s az erdök lombja és bokrai között mintha mrinde.nü1t a leemeltboroshorum keresnétdl és az erdei ulak (ávlatájban mintha az ökrö<; foga tot látnám. hazafelé Ib3llla,gni. Ez a gondolat már többé nem hagyott ny ugodlll i, sarkalt az ÖkrÖ8fogat ut.án. Ezért Gyarmati 1Örzsőrme.sterl é,~ Biró cse-lluőrt az útvonalon.fig~'elő állásba állítottam, hogyha u<,tahin valaki azon járna, ngyeljék. Az örcg kocsisi pedi)!' az örsállomásra küldtem, hogy ott a loyút meg'('tc""",, é..~ "Várjon, amíg éul "ajakit érte küldök, Én pt'dig Ki", póicsellllörrel az ökrösfoga(. nyotlllait fürkész\'<' m<,gind u! tam a nrugy etdőn kereszt ül a Szomorú-puszta il'únyába. Az úton míndenhol jól látható yolt az iikt'összt?tkér nyoma, mely ('g'ye.ue6t a majorna k tartott. \ majorba megérkezne, köriullézek, :J ('"e]éd~g farakt~ir"it szemjélge(t>jn, de ott sc>mllli különü.sl'l,<,ul <'szid,'". Sehol friss faraká,,[. Jlem találok..\ majnrt m('g'k,'rülöm, u cse]édi"tilllók felé haladok, lll/ji) llck tet dér" na pokka l czelő1l fi yörös kaka" l~í1.. zúllot! t'" a!:inl-,,<,1;: Dlartaléka ]('11. Itt találok l(,l'llk,'" 1,'I.k".. n n)"'l"t>, "ph. léfának való fa(örzseke(..\ rarl\kú~.."úini IIl'm tod, a7rr1 /lz olt jtlj\'('swkl'lő, tlit'a' l1li~ldi~ a,,'k,-",'l t ':lg) "n kájíj! "ira tó ()l'7.~(' néni!,zúlí("lh Jll<'~. lwg'y: - No, ()rz~\' néne, mi II hn,if Llllo!ll. mílr új "}ll1kt fúl,,z.{jlií1011nk n~ i"1úll,, (,'(dd\\,:" 1':1'1'(' a hil-ltllll'lo'< nwg't'zúlitú"rn (Iri"" n,'nil",l llh'~ ('1"(\(11. Il SZú. g)ü... 7All' Htlt\:,.ty kúr"n j.tjy\h''':il,k...'h. jn}~t. (011 l" éli IlIt'g,'snk y[~ii'z1altnlll. lwg, nw hl t'.':lk kilh \'PI'1 (lzl :1 lilla"\' 1\ú1'l t;~ l... h ' 11 \"'(\!!'it,";~~~~yt" 1\ l.. 'lj,l Ih'\,'1

6 !1.'~ CSENDÓRSÉOI LAPOK J!,~7.111I11111l l;,. A rég'i bakól{ lllllukája és élete. ht't illh.'!!int l\~y,\i~~'l\ t-h...\ll l' '-h" 1 l(),r.1u. 'l... 1<'11'01" a tmsp _..t".. "-,...,o.. r.<\1,kji~ ;')!'.\I"\IIlJa I. ra 1,'1"" It."lll " SZú t. rot' b (l k lll:\) ll!} Ui J I t:t: EHN:-I'I' ENGELBItEOll'l' hiíniigyi rcihlöl'biztw; h'; 1..,,,ll II k :I I,,<'g"<'tl j.. t:i1i" l'llilt. mult,313uti '~~'J, (B('rli n). l\rl'in,k. K,'I d"iii. III'goy,)l\i ki))" h01lt'i'k a g'i')'{'f!dwl"tt, Er;'" (\rc'n',n,ln j új hó 1 hl~,1á' l n i kc~c1,",lut' g'le 1'1' t ('''''':ru l'~, Az IJk,ol'hall a baudos íbclel \'&gre"tdlá"u u bh'(,uak, nh'g' 1,,1>1...,1. mint. 1...'!H\llt<'!H.iUonJoka.ll:l) ~IZ;".l!.. lkf~lll~i ncuh's,égnck és lckint.élyl'h polgúrokuuk a lörvl'uyph h,,.., l'z('.k,'1 a :,1...']1 l,'n)'l'!aknl.'\ humub.lzj (lllol'~~.,~i)u jogtíit képezle, a ~özjépkol'. Jllár kü,tön leg,:s,lüvalali ~zph,,~iúk I,"~n:ll' 1"'1ntán II bércs('k Jl.óQ.-Y szekérr('l. Eni Jl1ély~uue, a hótherokra \JI zia ti. veg1'ellhlj l allt. Nem voll llhh';.(\ly")g'~:l 1\h."'g-j\.\g) zi. nf'.lll -"WJt \~e nzl, 110.gy, n~ull. olyan híyatás, ajluelylől anllyira féltek, ric olyan ~I~!ll. llt'k~m Inil~,'JI lt:l'n ör~illle~ ",z(>re~ :-.hogy a ;h()~"':.lle<k amelyet annyira gyülöltek és megvetettek volna, nillii _ líg-,i:ltszik - :Ihloul!I.. 1 lltak az epu~clfa B~dhla\Si.Ln:H. 'ilil'ri :I11likl'J' liit'gérkt'ztl'k. crulq.tqn Jó k('dvul~ "oll. után nem n;'gyon kívinkozott (gy a bec::;ületél'e valtl" It hóhél"é van:y m:.1s szóval a bakóé. Ily szörnyű hi vata I mintlill,he kltl'k,"olmi. rlíg'\'a. -"lárkus F~rkó meg.da- mit tartó ember sem, mert aki milgál erre a fodalkozásra vagy más exekl.1ciókra, mint megcsonkílá,. 11(111 is,..\ngy.al, 'Cl ~biz('r él>.agll, azok ma:1" :alamjv~1 ij&.,<,hb embl'l'\"k, :Izúk nem danollak. de azert nekik megkol'bácsolál9, különbö-z;ő kínzások s1.b. adta, az a is ~i ke..hiik yojt., becsüleljét vesztette. A nbp sokféleképpen nevezle d a Ahogy ezt hnj l II tta ul, ul ip den ké~lyem elmul.~ e-s hóhért. Ezek az elne'vezések eg-yré-szt a visszataszító Ij,;ztan láttam az ec,elet, de latta~ azt IB, ho~~ ~z o~!> mesterséggel szembeu érzett félelemnek, m:.1sl'észt a k(){'<sis té,útra akart vezel.ni. Ezert Örme newt.ol elko" megyxloosllletk a khejező1i \'oltaik. Hu!Us mester, fix mester,.zünyl'. IHlgylml1, hogy kúra feletl tovább töpremgjel}, (mert mü'l'észelét fix, azaz gyorsan hajtotta végre) pö.. én pedig. miután i~tézö a Ula~orb~ Ill~ Yol,~, a gazdat l'ölyös mester, ijesztő, gyepmester, gyötrő. rövidítií kej"e6teul. kitöl a berese.k hollete utan erdeklodtem. Az mester s legg~rak1'aíj<bau hóihlér, Rin1lér vag:y bakó. esetet előtte feltártam és ő is megerősített azou gyanumbnjl., hog')- II temes a négy bél'es lehet. E.zért :ialjtéz A közjépko11ban nem nagyon takavékosko,dtak az kedé.seulre a béreseket II majorba rendelte, k'lkerdeztem embel'éleltel s egy-egy ihahüos ítélet sokkal 11amru'abL öket, de II lopá., elkö,etését konokul tagadtá.lc Hop ment, mint manapság. Igy elég jól ment a hóhérnak II b oli, amel,től jókedyük kerekedett, hoonan veltek, is, megélt a mesle11ség1éből Csehország'ban a jujhászok arra azt adták elő, hogy midőn a ihamúházi erdőreszből Orosz- és lll:.1:; ország1okban is legi,nká.bb a mészároslegények sorából kerültek ki a hooé1'ok. N émetország az épiiletfát szállitották, ők az erdőbe me:ntek villa- és ostornyeleket,á","'ili. és a ho.rdó bort ilyen köi'ülmények ban a hóihér mesterségét gyakl'ajl örökölték. Annyira köz.i>tt találták az erdőben. meg.vetették ezt a foglalkozást, hogyahóhét fiának Bemondásukból láttam, hogy az alem igaz, ezért a nem 1s álloti módjában valamilyen Jllás polgári hívatást megtanulni. Nem maradt neki más hátra: mint négy béreat őrizet alá yettem és a hordó felkutatására indultunk. Útközben találkoztam járőrömmel is, amely utód átjvelte atyja "lüvatalát." Csak a 18. század hozott szintén csatlakozott llozzám. A hordói. az erdőrészbeu e téren enyh ülést. Egy panaszfelterje::,ztés, a.mely szel'iut a frankfurti orvosok llem akarták maguk között feltaláltuk., járőrö.met az öreg kocsisért küldtem, ki csakhamar megérkezett, a hordót a kocs.ira feh-aktuk egy hólhérgyermek kollégáju!kat megtftrni, 24 esetet és megindultunk az öi'<3állomás felé, ajhová a lopás elköyetése után máslllap 18 órára megérkeztünk. Meg nélkiü ol"vosok lettek. Ugyanakkor a kéz:müveseknek sorolt fel. amikor hóhérok fiai ból minden akadály érkezésünk után bizalm egyénekről goudoskodtam és ill fel kellett aclniok azt az ellenállást, amit a hóhérivadékoknak céhii!kbe való bellílpésével szemben tanú a kikérdezést toyábh folytattam. E1őször is az ö'reg kocsist kérdeztem ki, aki töredelmesen beismerte, hogy sítottak. Miu1.án a hóhér és hozzátartozói,.becsteleneknetk" voltba'k megbély,egezve, mindelll polgfur ik6'j.'ülte ve M:7iIldott, mert félt, hogy a kárt neki kell megtél ítenie. Hazugságáért megróttam és megfogadtattam vele, lük az érint!kezést. Nem ve<hette el egy polgár sem vala.. hogy többé nem fog hazudni. Beismerte, hogy Fazekasdenesen is yolt, útközbeu pedig a hordó dugóját ki-ki lette, bec.stelenué vált ő maga is, elves~tte mint pol melyik hóhér leáuyát feleségül és ha azt mégis meg "ette, bodzafából lopót készített és azzal a hordó tartalmát is megdézsmálta, amitől teljesen leittasodott és el jelenlett már' maga a puszta éidi.!u1jlrerz.é;; is, olyikor 1(>gár és úgy is lillint ember a becsületét. Szégyenfoltot aludt. Útközben, rn:ilk<xr felébj:edt, észrevc<tte, hogy a moshatatlanul az egész életre. Igy ben a raj ua.. boroshordót a kocsiról valaki leemelte. Csak alta emlékszik, hogy mintha álmában látta volna a négy nyilvánított egyasztalost, mert kezébe vette a bakó menti Opperuheim városban saját eéhe boostelennek egyént. bárdját. Bázelbal!1 pedig ölllgyiilllws lett egy.kjézmllyes. Xehezebbeu ment a dolog a négy &"Yanúdítottal. mert ittas ájlapotba,n együtt mulatott,a hóhé1"l1al. Bzek váltig ártatlanságl.1kat hangoztalt.ák, lliíg vég'j c A hóhél' sohasem lehetett polgár, még az egyház belátták, hogy tag:adásuk hiába való, az egyejlkénti kikérdezesllél lelkükre beszéltem, míg végrd azutáll háztak minden olyan hivatajt, amelyet ön'ként egy sem bocsátotta ájdozáshoz. Egyébként a hóhérra ru egyenként töred~lm~s vallomást tettek. polgár sem vállalt volna. Külső megki.üönböztebésként Elmondották, hogy midőn az épületfát az cl'dőről megh3itáro~lt ruhát írtalk ruő neki, főként az(jiulballl szállították, az egylovas fogatot maguk előtt látták és aunak színet - többnyire skarlát vag-y b~bol'1\'örösetállapították meg. látták azt is, hogy a kocsis a kocsiban mélyen alszik. Kí,áncsiak voltak, hogy mi van a kocsiban, ezért Gibizel' a kocsira ugrott, a hordó dugóját kivette és a mel szigorúan vpgte.hajlott elzárkózása természetesen 'éo'ii A polg:.1rságnak a hóhér családjával szemben il nu lette levő bodzacsővel a hordó tartaimát megízlelte. gyíilöletet ébresztett a hóhérban s ez hívatásáuak g-{.ikorlása közben minr!tig nagyobb durvasáo'ra tü;ite. Társait is figyelmeztette, hogy a hordóban bor van s így a hordó ból útközben többször ittak s midőn látt~k Ekként a mindenki által gyiuölt és megyetett hóhér a hogy a k9csis nem ébred fel, a kocsit megállították s ~ polgári társadalom ellensége lett. aki a hatalm:.1ba hordó?ort róla leemelve, a hordót a bozótba rejtették, adott deliquenst a kínzatásoknál és kivéo'zéseknél való.. a kocsit pedig a még mindig alvó kocsissal útba iudították hazafelé. Arra számítottak, hogy a bort majd módot adott az elítéltnek mcn:mentésére ha d hóhél: ságos kéjjel gyötörte. Az az általános szqlkás amely az esteli órákban haza fogják vinni, de midőn beesteledett, már nem volt bátorságuk az erdőbe kimenni mert s'zolg~t.a hómri áuá.s te!kintélyéneut e~elésére. hívatás elvállalására magát ~kötelezte 'szintén nem azt gondolták, hogy a kocsis a lopást már felfed~zte és a borát keresni fogja. Tavol a polgárok lakásaitól kellett a hóhéruak lakni. Mindeu, =~ tulajdonát képezte, az.. tisztátlau" Megjegyzem, hogy amíg a nyomozás tartott az v'olt. Összekapcsolták ezt a foglalkozást a lovak és beteg :.1]]at,ok, lebunkózásával és elásásával is. egész környékben híre futott, hogy a somoi,"yszobi ~rdőben fegyv~es csavargók járnak. Természetes hogy ez A hóihler mestersége különben meo'lehetősen jöye ~ hír a kocsistól e!:edt, ki hanyagságát a lakosság előtt Igy akarta palá.stolni.,d~lmez~ l~~ete~t. Fizetésérn kívül öt ilk-tték meg,lz ellleltek ed ongyj,lkosok ruházata és értéktár!!'vai EOTéb A... IIl!l~ár?.l megfe.ledkezett négy cselédet, miután anyagi,hasz9nnal.. ~.áró kiv~tsúgok gyak;ün' ga;dag' meg"zokesukt.~l tartaj?l nem kellett, szabadon bocsájtotta~ de.. ellen~ te.ril}esze~es~p. feljeleutést tettem. Hogy emben;e t,ették. Kul()[1boo a hohér a hivah1jli személyekhl'z szamitot!, a~i~!lk esküt is kellett tennie.. az ugyük aztan mlkent vegzodött, nem tudom. A babonas lcloknek meg'felelően még- azúltal i;

7 - )927 junillls 15. CSENDÖRS~OI jövedel1iileoo mellékkereseljhe~ jutottak a hóhétok hogy eladogattak mindenféle amuletteket, csodasze~eket amik a kiv1égzettek hullájáról és kivégzési szerszámok~ ból kerültek elő. TIyenek voltak Pl. ak3jsztottak kötéldarabjai. a kivégzett haja, ujjai és zsirja. Ezeket szívesen vásároltáik. Munkáját illető~eg a hólhér a városi fenruhatóság Rzigorú felügyelete alatt állott. A kínzaiásoknál vagy ki'végzéseknél észlelt hanyagságot szigorúa n megbiijntették, pénzbürntetések és az országból való khjtasítás fenyegették az üg'y'etlent. Bár. mint fentebb említettem, a hó[hérl általában emberi étz/és llj~küli, dulwa egyénnek ismerték, imlttamott mégls akadtak kivételek. Olyan hóhérok, kik munlkájrukjat kötelességszerüen és szükségtelen.kegyetlenség né~kü1 véwe7jbéik. Egy ilyen példáról - amikor a hóhér az ál11iatjajllul elitélt érdeikébern féclirus-am közibelépett - beszél e.gy öreg k:r-óinilm.:.. A padel1borni püspök, a Wi ed Hermann gróf fennhatósága alá tartozó hűbéres urak bevádolására tizenhat evange1ikus polgárt halálra ítélt. De Isten úgy akan.-ta, hogya bakó istenfélőbb legyen, mint a papi urak. leeres~tette a bárdot és így szólt: "Ezt a hóhér J)allost azért adták kezembe, hogy azzal gyilkosokra. gonosztevőkre sujtsak, nem pedig az Istent és az ő szavát szerető. beesületes polgárokra." Most térdteborulás és könyöxületkérés következett, - a haláll helyébe pénzbüntetés lépett. Ma már ez természetesen egészen máské<nt van. Az állami ítéletvégrehajtó a törvény akaratát hajtja véo're állami al kajm az.ottn ajk tekintilk és f oglalko'hása eg;'m~gában semmi esetre sem megbecstelenítő reá né:we elvégre is a törvény csak akkor válik igazán törvé~nyé. ha azt valóban végre is hajtják. Ma már nincs kínvallatás. lilla a kivégzésnek még a formáit is törvény írja elő, ez/ért természetesen az ítéletvégrehajtó hivatása is meglehetősen szűk körre szorult. ~ ,.,.,... ~... _~ A MI HŐSEINK ~ L... POK 3ó3 pedig az orosz tüzérség pusztító tüzének estek áldozatul. Cseri tiszthelyettes, aki éppen akkor vonult he egy hosszabh járőrszolgálatból, önként vállalkozott az összeköttetés helyreállítására, illetőleg az írásbeli értesítés továbbítására. Fáradt lova helyett más lovat adtak alája " megmondtájk, mely irányban kell keresnie a hadosztályt. Cseri tiszthelyettes elindult. Az egyedül járható út legnagyobb része belátható volt. Az orosz tüzérség hamar észrevette a gyorsan ügető lovast s az egész útvonalat elárasztotta ágyutűzzel. Az apró srapnel-golyók, mint a méhek rajzottak körüle, lova több sebből vérzett... őt megkímélte a sors... Több mini egy félóráig tartó erős lovaglá:s után sikerült az orosz tüzérség elől egy erdóöen Vitéz Cser i József' t iszthel yettes.. A mozgósítás első napjaiban került a cs. és br. 10. lovas hadosztályparancsnoksághoz, mint lovas tábori csendőr. Résztvett a hadosztály b~~vinai dicsőséges előnyomulásában s végigcsmálta az orosz túlerő előli kényszerű visszavonulást, anúkor az egész hadosztály étlen-szomjan napokig ült nyeregben. Oseri tiszthelyettes csak tábori csendőr volt s mégis ha megbízható hírszerzésről, mel~z járőrvállalkozásról vagy fontos parancsok kézbesítéséről volt szó, mindig rá esett a választfus. Eleinte minden ilyen dolog-ra önként jelentkezett, késó'bb már természetes volt, hogy minden vállalkozásban résztvesz s szinte közmondássá vált a hadosztályparancsnokságnál, hogy: "Majd megcsinálja a Cseri/" Denk Gusztáv akkori vezérkari százados, hadobziály vezérkari főnök úgy számolt vele, mint egy pontosan járó órával és sohasem is csalatkozott benne év március első felében a visszavonulóhan levő hadosztály és a szintén vissza~onul~. 40. gyaloghadorztály közt megszakadt az osszekottetéh. FéW volt, hogy a gyors iramban előn~o~uló (JJ'(JI;zok a két lladosztály közé ékelődnek, aun kon)' Ilyen a belyzc't teljes felljomlású!8 veze,th~te!t vljljlu. Az üflszeköt teté:-; he ly ]'! állítasl1..~el1.~t l~,en és égf'wrll RzükR(>g'l'H vult..a lokujduti Jal' ~iij'gű.o; íí!'ijk azollljuil \'agy ('J'( (lllléllyf I'lpII ii I j/í da k YHgy yitéz Oseri József tiszthelyettes. eltünnie s nemsokára rá meg is találta a had~ztályparancsnokságot. A hadosztályparancsnok elismerését fejezte!ki rencnrí"úl vitéz ll1agat<1rtá...;á~rt. Pál' héttel késóöb hasonló körülmény~k között közvetített írásbeli parancsot Dobronoc irányában az 5. honvéd lovashadosztályhoz. Ez alkalommal történt, hogy amint a hado.szlruyához akart bevonulni, Okna küzség közelében egy orosz repülőgépet látott a fölure ereszkedni. Gyors elhatározá..o;sal a repülőgépjll'z lovagolt ::' il motorral bibelődő orosz őmagyot megleptl-'. úg~. hogy az - a védekezés lehelt>t1en::,égét belát";l - megadta magát. Cseri tiszthelyeitet; a l'epiilőg~pl't il k'lzelben lévő tiizérelue bizta s az őrnagyi\! pl'dig bl'\'itll' a hadosztályparallcslloklsághoz. A hadosztiilyniil nagy ör,illllllel l\\gadtilk :: Denk vezérkari ~Z<Íznd()s kijell'\lh'!k. Il\\g~ l'lhhgi ténykeuésévl'l míli' l'ilszolg:ílt il 1\ag~ 1"Ü"'! \ih" ' ~écri ére mr '. b Azu t án Rznkl'1lllll' l'l'kl'l adult Illl'lIt-,k a \\'pii h, ~ g6p h'f\z"':l'1~'86n' ~ IIH'gIHlg~ ' t~\. h\\g'y n ;-o.~ t-~;-o ll \h'lt grpl'l ~zhlht~n lh1 I\.ololll\'ah;\ a 1\'l'lIh"""Z!:lg' ph ra I\\ t;nok~ághoz.

8 :i.h CSEND<"lRstOl LAPOl< HI27.i 11 ri i 111'1 J;', I':ir Hap mulva. :lmin! Ko1nnH':íh(11 IH'\' OI\IIIt H.1 r<,!'iil,'gl;!' :i!:lil:í><:it.kknll'tt{" 1l1, ~\1' ott yolt n~ "z l\l't' ; I. ".-: '0/ 1.'11/ «:/181 ril, ::."('I/i ere' I/I. ilnll'lyl'l :1,Ii,ín I\'nk " ~ :i.~,,dll'; azt\l1n:il,l 1111'11<.'1'1' tii Jliitt. lú 'III(~I/I! W' /II,I/(/I 8 :: /1' l o!!' 1.'1'1'/11/ (I 1/01/.1/ c::: iisl.. ~...._._._ : "'(!/;,:/,,' 111 " //I N tá I('/tl'kl'l 1I08::0/'II::otl }// ('(/ I ' J /,:I «I JIl.... _.. -_.. -~ - - -_._-.. _. TANULSÁGOS NYOMOZÁSOK Üllíevél{ellység'. XyOlllozta: POBORI LORINC ti szthel~ ettes (Hedrehely), ~\. postáslla.k helyébe,' iszik II leyelet. cso~:na 'g'o ' ~ éti mindellllewü post akiilde:mé>ny t. Ha JÖIIl yaualju a [11V,alal ha. köteles felyel1jli a Iküldeményelke l, de e z;7.e.l.aztá[j töteles...;,'g.. >tnelk eleg et is tett: n e!?1 fáj ~ t e 111 fe~e, ha,-ah1lki e gy "Ül'gŐS leyel'l't elfelejt p()o~tára, ,. így ya.u t.'zzel t!tz állami hiylllalok,legma,gyobb ~'el$~ e, ll~ ej~ dolo-a Y,1D yellik, magá<nruk.kell oda m ~nme, ezelk k~ze azo';;b3jll a eó endőrség a legu;:eyésbbé lsem ta~,tozjilk. Csehül,U13JlláJruk a köz;\)üzt olllsággal, ha az örsparalllcsnokok az örsi-rodábau pipá4,"i3tva vál'llják a palllas'ljtle,-ők et " amejlnyibeld ilyenelk Illem a.k~ldamll'lllk, a.hh' atajoc> Ó I'U" ietel~,éyel becslllkiruífk 'az Ü'odM azzal, h02t a holnap 1S nap s <3Jl;1inelk va Il3mi ügyes -bajos uolga Y IlllJ, majd e.ljön holldllp. A cselddőrnejk ú;gy ke,li vigyáznia mások, nu~nde:n'ki éjll'jt- és vagyo[))blzto'llis'a gá r a, mllltha a magáé forogljlja IkookáJl. Nem elég e dbe~ tik meg azzal, ho,..,oj. ruki[jelk fáj valami, alcilt valami károsodás ért, =jd j elelill,kezú.k; me11t tény az, hogy nag:\"on,,0ik embert ér valami lká'l'osodájs. amlírőlesetleg m.aia tudomást sem szel'ewe, ha a 'ilma IszerofületSebh c"endőr éles "zeme és'ljl-e [JeID V'ennéazt. Sokau meg méd' akfkor,,;em ke!'eslilélk a C6e.ndőrt a )J<1ll1as'lJuIkikJa,l, ha rá ~is jölljllooek az ehemiik etukövete.tsl tö!"vél!jyslílrresre, me!'t ya"ry rtnilságosam Ikémy'el.meselk. VI3lgy a,,hjivt31talos eljárástól" idegenkednelk, vagy solk egyéb oikiból llltep1 tartják Í<mt06lIlalk és ls2jitk!ségesn<elk, hogy a CJSffildőrseg szolgálatait igénybe vegyéll Első pil1runtájsiro ugyan úgy látszik, ho'gy ez 'IIli:nderrillcio:lelk wagánü'gye s iba valah a rajta El!SIe'tt sérelem megto,rilájsájt lil'ean kiváluj a, az az ő egyéni dolga, abból a. lk:öz;él'deklilelk semuli Ikára sem lehet. Kissé alaposla.bb golljdoukodásslal azo!llbam rájöy'iink arra, hogy erek az elhoailj.g>atovt Ikiseblb-nagyolbb bűnctseleikiniiny<elk: nagyon is belevágua,k a IkörosslÍ>g érdekeibe, solk k!icilií soikm megy és bla a bűnwttes elk a ká.rosultak hanyag\sú'gán:t, Ik:ényelmeslkedésén túl nem éremék Ol'agTUk:onaz éher caendőr.ség telkö.ntjetélt, btizo!lly kihaszlll'álinálk a helyze/tet s II :kö~biztoljlls<á"mi vlisrmnyutk gyors leromlitsájn mutatjkowl!l. az m-ec1mémye ajillijajk, ba a csendőr önteyéikemysége, i;;ajáit kezdeményez;ése a 1aIkosság e téroo tapasztalható!kis~bb'ill~gyob 'b közönyét avagy tájélkozat1amsájgát Illem pót.oliná. A csoodőo: ségi szoogálat sú.lytlol!lltj a, lényegte a megelőzés, ezt a célt swlgálja az őr:iájrajtok ogy,ajrori lteportyázása. Az igazi megelőrdí swlgálat awiijb.au nem merül Iki az őrjáratoik le])ortyá.msábam. IkÜJlönösen ha azt IsaJb10000()Saol, bál' ])Ont<Jo5l3Jll, de Ié/lelk és érd eid!ődés IlléIlkill végvik a járől'ök. Az ilyen jájl'őrö!k még szol~álatujkban sem tuc:lnak eleget 1eD11lli awlkmalk a!kjiváajalwajkinak. amelyeket a megelőw swlgálajt rájuk ró. Már p edig a jó csendőr mindjig szolgá:la1ibam áhónalk éq-/ji 1Il1<'\Jgát s ~ltekintve attól, bo'gy púllamalmyrll],ag mh mond l'ólll1 a swlgálati könyv, a sz;emét és ta fillért. mimdig nyitva tartja; ha valami swlgáji'atonkívü1 f~ltűnik lilejki vagy egyébiként jut tudomásélra. Illem megy el me:hlet'te ","özömbösen co;a,k azért, mert. é ppen,akkor nem áh szolgálatban. A 'legpo w!osablb és,1 'e~b I'CJSiiletesebb 'SzolgáJlattelje..ités mellett sem,képet; egy ÖTS a hivatása ll1aj"'aslatára emelkedni, ha az örs tagja1 a ma "'ájnélehlke.t szolgálatu!któl mereven e1'választjájk,s csak" ajklk01' érijk magokat,..wlgá ) a~,ban álló CtSe'Il d őrökm~k amülkor a z őrjárati lap alapján IkeH magujkat azolktruajk,behruíeolli' Igaz, hogy az elötirá.sok tényleg csa,k ily en esetbelll is: tut'rik el a CMlndört szolg.álatba1l1 állónak', ric vti.,;zont <l7jt j" I"iivc>(('1ik az c,wij1<íl'iolk, hoj.,"y II ~olgál<alnn kivi!l :illó C'I.' mjijr h~ ki"él'.í!' figyrlemmcll.1,lwl.ka'i a~ e~lf' liy"kd i'l'< jt'lcll,,~gelk(, t. alllp1y'",k <a I kozjhljzi(}n~llg L'iZOTn ponljúhú'l foiliol'lslt,g1,..,,,,,;;,l lhíl' ll.nlk. "íh.,;;:wllg'ú1iatwlllk 1.~IlYe~~ {'z( Illli'IHlc'lI C6e,n d ör1 ol!jalál'ozom~lil ule.g ),;; koveti li, Ez! nagyon.könnyen ml'g lehet 6 zolmlll, u~y, hogy a 1'~ly,lonos ilgyelés él'd \klőd,á<; ösztön~zt"rű "aj,m~ága l \<;z az.{'lll hm-nelk s egy ívlt'aljálhall1,rufm ~,rzi 'a~t, me.~e'rőllt~,ti! II ek inem él'zll 'IDUUlkán,aIk, ljuert 'idoveli lida.9qdlíjk tel1lileszelhé v,üik. Csu/k J~eweLbe'll kell a 'kényelmel.jkedbore hajlamos t el'mészellel egy 1rewset Iküz;detlli. Awn az örsön. abol,ilyen csend&rölk: teljesítenelk,'\zolgála1tnl. n inc,;b~j a IköZJbliztOlIlJsWg Iköl"Íi1l. PO'b(Ylu lhi.. vlih.elyette.s alwbbközö1lt nyomozása nellll va,lami ISzelllw.ciós, esemémye'kben és fordtrlatokban hőye'l,kedő csood&ri {elie.s~tmé>uy, de Iköz rea.dni mégis érdem~s, meri a csemodőr egy tk legszelb'b,bujl.ajdonságánajk, az ön,bevélkelnyislégnoek, sze'lil!íüleslslégt11lelk, a másolk j av'a i i rám t vai6gondoslkodáislll3jk. él'delkllődéslne lk s1lé<p 001- dáj.a. Hedrehely 'község 1920.Jbaill kapoi[t csendőröf\söt. Sok kel'esgélés TI tá.'!l v<éoln"c Tólth Fffi'emc, öreg, :iómódú ~azdac IDbel1l1él 'ta,lájlt az örs elhelyere!:>t. A Ila.kibanyatulajdo [Jos I5zá'\"esoo fogadta a házába a csendőröket. ami t aztáll az ön;; Ik>ésöbb meg is háj1ált lllerkji. Az Öl'S tagj'ai az új örsikö!'letbelll Iszor '~alm<asan gyűj- 1ögeltbéJk ~ hrelyrl és 'személyi ismerebel1re1t IS milllden IÍgyeikeZJetüiklkel azon volúajk, hogy mi'oél Igyo[,\S1c'1!blban ot,t ho- 010= mozog'jalilajk új örs'kő'flle tü kb december voégén fel<tűnt Pobor~ biszthelye1ltes. nelk, hogy 111 Tóth Ferenc tehooei egyl'emásm meg!beibegsz;enek. A gazda Illem lájtobt 'ebben semmi 'l'oocllkívülit, Pobori tiszthelyettes awnbam igoo. Tóth Ferenc lsz'arvjalsmarháilt H. L. gulyáls go'lldozt<a nmnember 24-<ém egy tehén meglb~tegedet1, egyáltalá.bam [Jem evett 'semmij!.. A lj).1u!!y,~s ezt,közöhe oa waz;dávaj. A 'goa roa meg[jéz~~ a tebtooett.,s mert az télllyleg nagyon beteg volt, elihatározta, ho'gy eladja a Illész;á.rosnaJk. A gulyj;ls el is hí V'ta a mélszá,ro.st, a!ki a2jt mo,!!dobta! hop a 'teb én SÜlf?S 'beteg, nem fog; m~g: gy ogy ulmri. Toth Fere[Jc me.gjjedrt:. hogy naogy Ikul' erj. ha a tehé>u elpusztul, e la dta tehát azt a mészároonajk 1, lk oronáérft, amiakkorib3jll reilld:k:ívül olcsó ár volt. A mé.szál'ois még 'a~a'p i(:úi add't'ta telhém,oo s a vásá.r 2, Iko~'ona haszo'll'ilal járt s1jáll1'ára. Dece1llbe!!' 12-Éln a gujlyáls ú..il1a azroll a IkelilemeltJ.en hírrel lepte meg a Is'wlgálatadójáJt, hogy egyijk leg S7bb'b és le.gértékesetbb botjas tehooe rmegbete~edet '!,.siessen, 'men lawva {amm 'el <Ls pu;sz1n.lit ~ teihén. Tóth Fel'elllc rémütltoo sieteí't az IÍstálló.boa LS valóbaon ott l<ájt.ta beteg>en hev'etés:ml,i a 'lehenet. Most azoll'b.alll elhatározta, hogy nem adja el :1 tehenet, illllkálb'b pusztu.1jollj el náila. Em a szándé/km Iközö!<te a gulyási'lal. alk'i azolljbalil hossw,sam ig'ye!kerett rájbeszélui <a ~arz.dát, ho,..,oy adja el a més1jál'osiijak a tehenet, mert így még1s'enl éol'i a'klko.ra Iká:r. A g1azd'a V'égu'e hajlott,a I"ábes2Jélésre s a gulyás TÖVTid idő muh'a mát bovla is a mészárost. ajlri sopám:kod'va néz;eget'te a belteg tehe[j'et é., megájlapíto'tt<a, hogy az Ú!llat l'02l..<;dtás szeg'et, vagy 'egérféo~~kl't nyelt és seg-íteni l'ajta nem 'l ejlle"t, l'öv'í'cie'sen el fog pusztulmi. J óuebet a kál'os nem lelt feljeleniél3t, PObOI"Í. ti..-t;thelyettes a májsodiilk <tehén 'Il1~glb e t<eg'edésé. f'l~ már figyelmes lett. Fe1tű'nt az,rueki, mert a IkJé1 eset e gymás után ~'?"i4 idmroz;ben <Ísmétlőc1ö l t.t m eg, ah 'kői-nyé lren Jal'vaolYOS sw,rv:1smal'ha.jbetegtség'll'elk nyoma sem volt. KülönÖl5e1IlaW11t v<:ílltgyaomssá az ügy, a.m<ilkor Tóth Fel'enc a másodtilk tehel!ltet ils eladta 'a ll1'mz:íl'osrualk olyam olcsón, hogy ta més7járols még azulap toyájb,badtt. a tehenet 2, !korona h a.szolljn al TMh Ferelll~ pe<li~ am mo'lld O'bta, hogy la tebooet még auhlp aevágill es telllyleg egy rozsdás IS2Iegtet ta)áilt a Igy olul!l'á ban. Amilko.r P o bo'ri tisztb elly ettes 1Ill!Í[J dezielket megáll:aphd'tta, mom májr szo1gálaülag Ilépe<tt fe,) el;;ő<soi'oom termésretebelil a g.ulyájssal Isztembeon. TöbbsZÖoI'i 'lriiwdezés utálu,,amiko'!' belájtta. hogy a,pu.g13:cl"<ísa hiábavaló, mindent beóisll:nel't. T el'mésreteseu ta més1járos sem :k>e<rüllt Iki ISlimllÍ1n az ügyből. A gulyoás azollj kezd,te bei\sme.l'ését hog'y a mésl'jln'qls 'bdzta1á6á!ra beleg-ítet.!e meg a teb~nelk'e.i. Egy aldkalomma:1 U!g"Y'3JIlÍ1S a méls.záros azt lllollldott'a netk!i. hogy IllagyolI j Óll l elheltlll~.kel1e.s.ni Tóth Fe-reneetll. ha a ('eh ene i vallwbogyaill meoglbetemediné>uelk. Azutilill többször is bi'l.t.attll a gnlyú,o,t, hogy c;~máljon a teht>nel1drel ",liiia-

9 ]927 juni us 15. mit, a~liuíl ~k súlyolsbetege::ktneik fog-na1r JátszaJDi. A he~enteves Toth Ferencet avtán könnyű lesz kijájts=i a hasznon pedig majd megosvtoml!lik.. Ag'Qh'á, hajlot.t a Szóra. Az első tehcmoet úgy tette he tell'gé, llo'gy egy vastag VMrótűvel a tiehén 'szájpadláj.;át ölt-hat heh'ei!1 megsz,úxla. Tudta, hogy emiatt a lehé1l egy darabig lj1,e!lll i ud m.ajd. etillii, Tóth Ferencre pedi.,g- :kö,nulyű lesz rájijeswetuli IS a 1ehene! nagyon O!lcSÓIJ1 me,g- lehei s:ooreml,:miiul-d"z így is törvént. A mészáros ill.zo'ilbtan mem y.aj ami bőkezűen juta[mazta ta 'gujyást, mert milndő6sze százezer!koronát adott lijielki a 1Il!ag-y haszoljlból. Ami.lkor a mé,záa. os ezt a pénzt aguly!ásll'alk Madta, újra biz. ia(11jí 'kezdt,e. hogy ilyen módon még sok pénzt Jehet keresni. Tóth Fnenooetk VMl elég 'tehene. Megígérte, hogy a legközelebbi alkalommal felezni fogják a hasznol A gulyájs hajl.ajildólllajk nmtatjkoz,oh ene. 1I1egtárg-ralták, bogy milkénlt aebetne beteggé ümni Tóth Fereme legszebb borj'as tehenét. A ruét«záros azt 'tanác.,oa,t,a, ibogysőrétet.tegyem. a tjehén füléb e_ A tehemet ez!ilagyon izg1atja, a fejét ájliandóa:n fóll'eforgrutja és l1~'l1'gttaji.all.bágában nem akar egy hellyen maradjrui. Ez ta Lerv tajzonbll.i!1 nem sikerült, mer,l nem tudtalk rej!űllés méllkül sö,rétet szelem,í. A 1l1ésZ'áa'Ol~ Tre azt tamácsoua a gulyásom:j!k, hogy tyú'kjtoj],a!kat gö'ngyönílísen össze egy clsomóba, azt helyezze el ep,-y s:ljénate'k'e~bel!1 és a szén,ateike,rcset etesse me,ga 'lehoonel. A gulyá" így be 'is adta a iehé.run'elk u tyú'kitollajkat. 'l'e11lllészei:e6. h ogy a sz,eg,émy állaton hama,ro I~cr l mutatkozt!ak is emlelk ~öv'etlke=é'dyei. A g>uh'áls és a més'záros így másodszor 'Ís rájszedjte az ÖTeg Tóth Fel"C1!lcet. A méswn-os ~IS 'kénytelen volt beisme'rmi nl!í!d.den:t, amit a gulyás előadott. A 'gulyá's félévi, a mészáros pedig Ikét é"!í fegyházza I bűnhödöh_ ~,.-_.~._-~.. ~---.. ~.-.._--..- KÜLFÖLDICSENDŐRSÉGEK A spanyol csendőrség-. Dezséri BACHÓ LÁSZLÓ százados fordítása. (10. közlemény.) ]20. Az ezen szol,gálalok ellátására kirernde],t csendőrségi erő ern' tör"lstis7a; para,acsnokbága ailla.tt állil. A e~cndőrségikaribal-a:loll1 a vezérkari főnöknek vam. ajiár{'ndelve, ajki a vez,énylő tábor nok en~{]éojyével azt a főhadiszájjásllál &s a hadsereg különlböző l~zeinéj teljesítendő szolgálatokra. s:ljétosz,thatja A cgen(lőrség habásköre, miután ennek célja a rem:l f> 'llnbatltása é.~ a bűntettek üldözése, nenwsak a hadsereg tagjl/l:ira, ibanem a polgári ~akos,ságra is ikiterjed, tehát a CJSeIIlJdőrségnelk a ka.oo"daság és a polgálri pg-yénelk köv.jihti visv.jünytj; a hadhörvélllyek érteilméjben HZÍ'ntén ehe ruőrimie kelj. 122_ Ha ill. csejlidőrség1nelk kü],önleges Iszo'lgá~at ellá tásánál segí'lségre voj'd.a szülkség;e, ez,t az össz,es csapatok és iintézetelk me,gudni 'kölele8'elk Azon k,atonai egyén, 'kinek va1ami bűnesele,kmeny elkövetése tudomására. jult, kötele~ ezt a ese'ddőr,,&gnleík jelent.eni és azt az el,5ő kiviz"sg,áij<í sná,l hatha [ósan tjámogat'ili, melyeknek a esendőrégi nta.sításoik '1RI"int ~el~ J.efolyniok. A bűncse]ekményeka vpzérka.ri lőnökhöz vi1l1ó tovaljbjele'dtés végett a főhadiszállás Jl!l ra,n{'};n o kán,a,k beje]e II te"dtdők. ]24. A {,lseudőrség- pal~:ldesllokánn'k para I1Csnokiságu és f... liirn'el{'(e alatt a főhadiszájlásokon börlö'dö'k vagy fllg<lájk re,ndezendők b<,. úgy,sújyos,ljíínoselh'kmé.nyeke.t i'~kö"ve'tett '~altonaj egy,lnek.. mini a. lmlon,ni Ibóró,ágok h,;jtús'köre alá tartozó' Jlolgári egy<'jlej, és o~ya lnok ~zálll!;!"..!., kik C,~IlJV,al A"áJs. 'Vag-y gyanüt:keltő Jl1aga' vi s~n 'e t nt i a j,j I e j!j 'e k 1(> trlr!t ó ZJba tva. ]25. KisellJu I)kok njí'at ldlll 'tóz~atott,k'ulonili sw JJi.,lyc,k éj f'~llpaj.j(>l~tnek [jrland6k ilii; "üly(l,~ e,~et 'l'lkhe.n ;JzrnJiJl!n :IZ jll{"té'kl'<~ föharji,,7id'hísli!lkaclanclok at. il nu!llk t"l[ti[ f"~"yyr,!"pkkcl, olkulúnyo.klm'l. Yuto" t,~yt~h.. Ilii!] J"l'kúJ!,;zolg-úJó t(lrg'.\"alkkll l egyiitt. ltllg'y u Irlsohh"l'g uijnt{ose az l'm~tj'l' "IJJl<Iiknzúlll"".kil((~l"lI(',W h'gyl'n. 1~1l. Milld~'1l (!;.apafparal1('~nrlik 'lmto'\ij'lk (I,S fo~h:ok IJI('~'zijko:l&t II SZ('lllólylt'Íril" v" (,gyél, t'l',l!'a,c~l't(, kl CSENDÓRSÉOI LAPOK 3óó jegyzések kíséretében a csendőrség-nek bejelenteni köteles, hogy ez az ejlfogatft.s iránt a gyors idtézked~ket meg1ehesse A csendőrség kütelessége nemcsak a menetelő. vagy nyugrvó hadseregoszlo'jjok oldalaiban a feijjt.említett szolgálatot ellátni, hanem ezenkívül köteles a vezérkari foom'k 11udtáV'rul és hozzájárulásával azon pontokat is cfelderíte'll!i, melyek e nnek V'éleménye szerint különösen_ fel'iigyejet alatt tartandók A csendőrség par=.osnoka a főhadiszállás pata.nesnoka útján a vezérkari főnö'kne'k naponta írásbeli jelentést terjeszt elő az előfordult eseményekről. melyek~t azonban a szolgálati s2jll;bályzat értelmében saj M IIőljáróinak is bejelerutem köteles A csendőrség a hadrakelt seregnél. csakis az intézmé;ny számára előírt szolgálatot látja el és attól senki sem voohatja el. SZÜJ1Dség es2'tén a verenylőtábornokoik azonban a esendönséget az ellenség előtti fegyve'res ténykedéseknél és veszélyes megbizatásoknál is alkalmazhaiják. Markotányosok Minden nem :Jrn.tonaJ, a had-ereget bánni.:nemű :runőséll'ben,kö'vető egyén kö7jvetlooül a csendőrség felugy'ele Le ala [e.oz helyezve, melynek köteleoslsége a hadseregn~l való tartó:11kod<í&'a feljogosírt:ott egyéruek:ről pontos jegyzlé.ket V'Czetni A lá bol1d.oikok, törzstisztek és a tisztekbez beosztott 'POlgári egyéneikre vonajtkozólag ele,gendő, ha ezek a csendőrség paranc,>notkának min.den egyes egyén nevét, illetőségi helyét, foglajlkozását és személyle:irását írásban bejl'lr,ntik, hogy 'Devwett poarancsnolk, miután a2lolkat a l JoUgál'i egyé'dekl'ől vezetendő lajtromba bevezette és a főhadi:s2lállás parancsnolkának az en",medélyét kikérte, részüh'e a megfulelő igazolványt kiállithassa_ 132. Azon polgád e.,.o-yének, kik valami polgári foglalkozás űvbge céljából kívánják a hadsereget kisérni, az engedélyért a csendőrség para'dosnokához folya DlodnaJk, a.ki, miután a fdlyamodó személye felől fl szükséges információtkat beszel'ez,te és a főhadkzáljás para'llcsid.oikánoalk a jelen~ést meglehe, részükre az igazoltványt kiálliítja. Ez az igazolvány vl'>s7.avonható é,s me;g- is tall'adható mindazoktóil, akik gyanús ruagaü,*, letülk folytán erre rászl)lgálnak; az ilyenelk a táborból eltávoiílandók és elledjük, valamint mindazok ellen, 'kik az előírt fol'maságoknak ma,g-ltka t nf'1ll vetik alá. az eljárás megindít.andó_ 133. ]l,fal,kotányosok, katlt.inosok é-s kere"kedők iparuk űzéséhez a csendőrparancsnok,mg'l'<lbh"tit kell. hog-y kikér;iek, A csendőrség köteles'~e szigorúan ü:ryelni alta. hogy ezek a törvé'dyes mért.é:ke-kd használiák a szükséges élelmílsz reknek és italokna;k álla.ndóan a birtokába!d. wegyene]c és awkwt jó Illinő"'g-I),,n és meg-felelö ál'ban ÚJrUllH.sák, homjatkat vagy sú!ra,ikat a főhadi ~7,állás-pa:ranesnoik által kijelölt hej~ 'en állít"ák fej. az előírt z,áról'ákat be.tart.sák_ Az ezek ellen yétők az "bií Íziben pénz,bírsággal büntett.etme-k me:r A ha.dsel'e'g tagjainak szigonbn IHog a 1ll;II'k.. tányosolk, valami n t, a kiapott C'll."",<,dé b' altl]lj"ll há 1'111 i fot:rhi.lkozást üző polgári egyének bántalmazása l's fo:rl aikozájsu'kban yaló za~ arása Szigorúan tülos. hogy az említett jlol,g-úri "~y.' ne/ken kí,'ül Jmísok. Yagy katon'<1i RzpmélYl'k a r"iltrw,'erett fogla~kozá,~q/kut űzzék_ ]36. Az ellévedt. gazdátlan lo'''lkat. "szn', \"kr t ('_ mindennemű gazdátlan jószágot a (""l'j1tli>j""~ ;,,,"-z,' gyűjteni é" azok tulajdonosait.ki liy"~li(l zjli k!>l<'l~>,. Ill;. hanem yaló,íthntó liwg. a g'uzdutluii allat"k l's Im-~~ ak 11 főlwdiszlíllás pnranconokságának :1I1allcl.. k al. Orszol gcí/at. 137_ BirJOuyos e",'tekben,1 túb,,1"i II \Cb,' l"'!!'.-7"111\' ln'!k é.8 túj!.ltl:.lk ŐI"Lés,,!,1 l"l'ndőj'<',~t" hí r.,hatja. ]o;vli ŐI'S~;g-('lk illőlt'g'l'sck yug',' oíllallthbk l,'lll'l:n.'k, al.,witd TlP (lig Yllgy r<.'ro V(\l (~S t'.st.."\lld()l'~t\g i l'l"ú. Y:\!-!,-Y )){\dia: í1"\)tt iit'irá'ui pn'ranc,; ;Í],(nl törtl'nik. \ /, utnhhi,'-,'lh"1i I'ToC'lI "knl{idy IIZ {'l-iz,'t,'t I'lr"Iltl,'lií lilll.wil.. k :lilnl ii]"ill~llik ki k,', I - p{~ltl<íllyb:ljl. :Ill,\c',' ik 1'1,1,1illl~ ll,il,ú\w-'lll k; rtig g PS~(l'tik. a III:h.ik Pl\ldúl\~ pt\llig" Ú lt\th\:--h~ k\'pvi... t\ l,'t'l-l\' ld 111'\"('1.1' t t, "!!'\"'Illl,'k n,1:1 li k li I. UlF:, Cs,ak ti ' ~t\.z~\ nrli\ fúh(h'lldknnk YH"l.i\'~~l :l~ l~"\:- Jw tl~zi II (. 'I"t'll it Ih'Hdl) hi zl,lll ":Ot, ~'i ()1"Pg\' k\'1,\l1~\\tlc]) -,"' _

10 .'"«' CSENOÓRstOl LAPOK... ln\"h<,li (idll'ti P'l1'l1ll'~,\k:lI 'kilíliít"lii. III ig' :1 hndn"z! d~ l~u\lllh'~h"k~)k,...(1 k ur.on idoh'~'( "i ().l\'\\:.rl~kl'( l'('nl1(',1 1I'lik ki. lill'b,'kl" II J>:II':lll("Il"k"Il~'l1k :11011 :'111<').,,'rl'A',..!,'k.tl\i\k\idt~... i lt'riiktt~ll!'i.dh' lll"llúl s'l.iik"'il-'~ "Hll. 1:~~'..\2l)1\ \... -(\lldl-l~.. ~..'.!!:i Ill.. t gck. luf ]S'<,k ('g') h('ly ki l~ it\,:,(:il.. \l ':17.\\.1 1 p.lhlhl'\'''' ii llil~~ - nt!l~tk Yis",zn. ho~ [I~ t\lllvl"p~ ht\y\hl\liú~út \':'l1"jú k llh'g', il";l..1u.'.ii tdasítús,snl tnlll!.'!; 1 1 1l1t'h- II h:i<i... 'n ~h('z \'il ló "is'w lt;r~s all,alma"lll. h;l \'i"~ l:l\'llllll'l Ú"i p:lr.lnc~ot kap, annaik lllt'nh\' l\lt~ii l i~...!() l~ ú l. HO. )Iincl,;n,,"klid ls l,alo'ui ')Jr)ón Ikiitl'h'~ a : 't\ndör~l\.!! i órst'g"llo(\k. llll ('Z hozz:-l fordul, ~,g'h,,,,,~~pt 11~ újimli. \'ki il """'lldiir,";g ~ tll<11 fl'lúllítot( iíl'~l):cl búllt.nllllaz.za. Y:1~'" :.llllink U!il,.ít:lsa.it n.'lll kiiyl'ii. YllJanrinL IIliI111"llki. Ilki a~ íní... lh'li öri7.\'1i pih,ulcsot iigyeldli?<n J.. í,-ii I h:i)!")' j'l. Il kol 1(\11:1 i hii II tdlhöl'n'nykiinyv pollitjain,lk hkllll,'h"u k... z hiintt'tyc. 1 n.. \zon ln'tlwn. ha l'('ihlelk,'zé,l'c álló cs('miőrségi karlwt:l1"m ~lz iln n hizt,m..;úgi ői'''égek ellálás.h a 'Ilem.. J i'g... éj!\'sl'k.<i c~('lidörség a harcos f(' :Y"ernelllelk oly ki"újá lllinő.-dh"ü l'l'jilcstl'l'~iy\,'\1 ó.s eg~éh altisztjei~'el t'rt>~ílt'lld(i 111(,1', :l.kik köildyűse,besülés' folytán llz arc,-una] h:lll idiilc~'ln'1l n('lll alkalmailiil tók II. RJl;SZ. Kjcg"~1.ítő intézkedések. \ kit'o'e... zitő intéz,k('dé$ckbl?n, me]ye-k a cscndőrségi ~wl~1íl:lir,"zah,up'll mlí. odik részét. képezik, a ikövetk~zo fcjpzdl:k foglahanak: 1. a sjxljiyol mon'll'kia alkotdliíllyálla,k II főbb POllt.I:li P!' <lz Ú'lJllll1polgáJ'ok jogai ált.alában: 2. a g-,'iij,kezé8i jo!:' ~ az anll von'ltkozó főlj.b intt'úeclést' k: :l.szlrájkjog. köwlljsé-ge-s é,~ 'közüzeml sztrájjwk: a hiintl'lő ti;l'y~nyköll)tnek a sztrájkjogra vonatkozó föhh in tézked ~sei: 4. az egy~"ü.l,;... i joir főhh szabályai, különoo tekinl.. tt!'1 a 'allú-o... poliuikai, tudományos, művészeti és iótékonysngi (',~ 11 pri,ilég-i'lllllokat élvező katollku, ;'ln-esüll tekl... 'illumin! a 'katonai személye!k által alal'ii.. tt katonai küröknl és cg'yc~ületekre; 5. sajtójog: a :;ajtmermé'kek fo ll'::tlma. o<sztályozá~, It hirl'l) okra \'on:1\.kozó intézkedések, sajtókihágások és azok lriinte-té... C'i, Ezen fejezet be-ható:m foglalkozik katonai és esendórségi ~zc'mélyeknak a napi..sajtóban való szere'j)lé.sévej p, ilyen kihá2'ások elkön'tőiyel szemben a következő büntmésckpt ~llapítja meg: aj az a ti~zt. ki második ízben l'észh'esz politikai!!') ülé,en.,a~' szolgá~ati. dolgo:kat híráj a sajtóha[), a ~zolgála(1ból az<ll.1n1al elbocsáttntik; b) fogsággal hüntetteti.k az a csendőt\ség'i személy, aki plső izben vesz l'él"zt politikai gyűlésen. vagy a sadt,',ban cikkl't ir a következő dolgoktól: fellt1hbv,alók és,z,n l irálati Illtézkedéselk bírála:ba. egyes fegyvernemek közötti vj,szo'lly, az u ralljro dó, a kormá'oy, a katoll1ai és r>olgári JJatóságok 'tcnykedésdről szóló bírálatok. katonai jellegű töl'-;'én,'java~latokról mondott v>élempny~k. katonai reformia"ajslatok st,b. 6. Háború~ veszélyesatére Y'onatk'Üzó reondelet,eik., injpz'kedé-pk és az ezek ellen vffl:ők.'k!ell szembeon alkarimaz>vn d ó mi' gto rlás ok; 7. háború e~etén életbelépő in té z:ke d é->elk, a végrehajtó hat.ajom át'vét le a katonai ha(nságű'k által, a Haditan.ár s 1{'z1redése k: é~ hadhöl"vén'!szék~k. ha t:í.'lkö I'e, megtorló. in- 8. a polgá.ri bün~etőtöry&n,könyv ldvotilatos ismer- 1f>té,;e: büntetőjogi 'al.1o fogah1ja,k, 'bitntetése:k és azok sztályozá.,a. letartóztmáso'k é.s házkutatások, hatósági ~zpméb'ek elj:íl'á~a II lel'l:fwtólitatottakkal szemben; a tulajdon elleon irányuló bűn~se-lekménvf'k o~ztályozása a közr~j é, a "zeméiyi bizton~ág "111;''11 irinyu~ó bűn~ (',*!f 1 kllleonyek fajai é~ azok biintetc>.~ei; 9. a cspndörsé.fjre i., vonat.kow katonai biintetőtöl' vénykön:vv és pel'1'endtartá~. A bünt tötörvényköliyv főhb intp:1'jkf>dé"f'i aköve'tkezők:. A biinfpffo.opk nemri: nj hal:hbünt~s: bj életfogytiglani frothú:t. (.) meghatá.rozott irlő,:e szóló fe ""JJ ázbiin teiés' dj közön~j:res hörtönbüntetés' o., p) javító börtönbüntetés;, n fogházbüntetés. A bfíl/rs(,{,.t,iiipiii/ rk oszl(í{.l/oz(íw~ ':8 (/ZI,~/I' úiln!eté', 'C"lIdiilés (;s lrízfldlís; /ll, f'rtl'ljllil '7;'r7.nk h!llllllljal. l(\.o;",t,ycyők. hiíniis,p.giik rok~.szl rínt. f(>gyh~.z- vll4f. biil'!iinlhiint('t"""'ll Hújtnln,l'k; ;11,11\1<, al{l~ a huilc4>lei'f"k l11én.l'l'öl (lidomllss;!1 hírtak. rle nzl f"i.jplf'nh~}1í ell.mu ln "?;lou Úlk, 0-(' kl l, p,hb, a fl~1 jrlle'l'll&k ped i g <"A'Y'uJ\taláJbau >,(OtlHlli!'l'lr hiinll'l(..,bl'll m"m l'('"zf"sülnr<k. Fii[l{Jclcmsérlé8: hltlálhünt('h;~b('n loétswsiil, aki flzol g-ú ln t han feil'll'lb h Yll.lójá I fegyverrel, ValrY me:.rsrbl"lií l~si'p ull~lllma~ Lá l'ggy a I báutn,lnnzza éls rukl az p«j.pnlmég ('Iőt L ml ellg'edell11e'sjségel meg(,awadja. A Iiiggele!IJ)"érte~ többi esdd, súlyosságuk mértéke szerint, hörtön-, fe.gyb il z ",'agy foglluízjbli n te{é~sel súj ta tnnk..-/. fefj.ljl'cres erő cl/eni bantettek; szolgálati hely 1'11- hagyása <lz eiijenség, vagy lázadók ellőtt, úgyszillrt,én II C"JJeJlS~g yagy zendülők előtt az őrhó>.ly elba~;í'<a ha.lálbüntetést. a többi esetek HzabadRágvesztésbüntetést vonna'k rua.guk ulám. Szökés; halálbünletés c-;ak az clilenséghez,'aló il t szökésre van 'k!lszabva, életfogytii,g'lani höl'tönnel az c,ljeruség ed.őit ájló seregtöl való s<wkps é~ a swkésre "a.ló másocliz,beni bujrtogalás bü'fitetbetik. a szökés t'öbbi e-sebei pedig, su[yosság'luk szeri'llt, böroon- vagy fegyház büntetéssel. Hivatalos hatalommal való visszaélés fogdlázzal hüntettetik. (AlanLasok bántalmazása nem minősíthető szolgált::liti hr,talommuji való vi&sza,é~ésn 'k, ha ez lázadó. zendülő, f'ügll'i!.]em,él'íő vagy az ejlenség elmt gyáván viselkedő alantasokkal szemben követtet.ik ej.) Súlyosabb kihá.fjások: a) ruki fegyelmet sértő visej!kec1ést alláremle.itjei rr ~Zél'&l, toválbbá a ti,ztek és a Bzolgáhlti parancsok birálalbát eltií.ri, visel,t tiszislé.,<>1e a'lóq fe:lmelllltetik és bii~ijtető csap'at.l.estekbe osz,atik be; b) ajki az éös'ljakát engoedély nélkül alnktanyáll kívül tölti, laz ej~ő esetlben egyhayi, a másodijk ",is"zll' es&snéil.,kéthavi fo ghlízlial, a harmaclitmái pedig bü.ntl?tö c"gapaites1!be való Ibeosztatits,,>,L1 bünhődik; e) részegség. tijtot.l játéoko'kiban YllIó l'é,z"étel és adósságcls.í1nátlás az ejtső es.ethen egyhavi, yi,5szae<;ésnél k&thavi fogfuáwa,l büntettetilk; d) a!k.i negyediik iz/bel'll követ el bármülemü könnye h," v~~&gtet vagy kihágást, négyhj.v1 fogházbiinte,tésbl?ll részesü!. 10. T'alJlJU:kkaJl szenlibe-n!követendő eljárás. ll. A po'1gári tör~y lkönyvnek é..~ a lkirályi és,kormány'l'endeletelktll'ek II J\lII:all'tóztatásokra vonatkozó intézilredét... ei. 12. Zárt helyisége'!!: é" lllagá[)lle~'e~ezés felnyitás<á ra vo'llla1!kozó hatru:ozmá'llyolk. 13. A tettenté>j.'i!; Ibwntellesekkel szemben követendő eljárás. 14. Álllarnli erd~slie' lti szolgálat, az erdők véde1mfot céllzó rendeqetlek és töiwélllyek. az azo:k 011en il'ányl1lú büntett'e'1k és kirbálgáwlk. erdőre'11dészet. 15. OrsZJáguiak, köziségú.. áhami és m:lgánutakra vo nrut1kozó útrendéslzeti intézlke.cjé'efk. 16. A katonaa hatálj. zóná k bt'o.sztá,sa, teriedehne: hatál'- és pal'lri'édellzni inlté2,kedések, különös tekintett!'1 a ('sendől'sé,gte. mely'llejk köte,lesskl;c e,llenőtíznj!'lsősorban,azt., hog'y a partvéclelmi és lrotojlai hatánóu!ílk üwületén a Ikato,nai ha tósá~ok i..i'ásbe!lielll~!!'edéob e néllkiül!opogl'áiiai feh"éteqeke'í <8~b. seniki 'se eszközöllhe«"f'n és hogy erődölk, p3l1tvécltelmi üt("ge k Ikö?;elében fény'kéllfeuvébe'il:eiket ne Iklészít:he~,sene\k. Az 'E"Zeollen vétők i('ltartóza1tanc1ó1k és a k,at'o'ilai h.atl,ósúg1il1ak M.adandók. 17. A,katonai vára:k: J'els.orolás.a. azolk osztályozása és körzetiilk k1iterredésétneik ismerrtevé..<;e llzon területek felsorohíea mel~ett. mellyeklcn a föadmíve"lés egyes ágai~. és áuruttemyészté91 űz'llli. vagy éldületeoket ronelni tilos. minelk ehenőrzése szintén a csendőrség 'hatás körébe tarlozjik. 18. A 'köz- és magánutalkon valló fol',gialom s:r;abá.!yoliáls,a. járldlűvelk osztillyoztá,s<'l., uta k karbantartására vonatkozó i,nílé:zjk:e,déseok. fogatolk és el'őjárművek ájlital Yiserrellldő jehéslelk. melye'lcille'k a IköWllséz MItali betjartásm a cseudőj1ségule,k cl'lenőri7mie ikell; w,sz,letes utasítások a csendőrség részére. 19. A vtll1nnyoos- és vasúti forgalom szalbályozásárll vonatlkozó részletes intézh"1 dé.sek, a vasúti tá~k és az 'lltawrk: Ikötel esrs-ég'ei ; a belföldi. légoiforg'ailmat bájyooó rendeletek résu.í\eltes lsme.rte-oose. meay8ket a islid.erlilj.e Ikell. 20. A fegyvertartásra, fegyverek viselésére, vadá- csen.cjő1'nerk:

11 19~7 juni UB 15. CSENOÖRstOI LAPOK ~zatra és halászaira vonatkozó törvén k' r~szletes ismertetése, a csendőrségi ell~~" e~ rende!etek zasa, mely11ek.. foptos.abb pontjai cl köve~k~~ők~abalyo-. aj a csendor~eg kotelessége a fcgyve _. 1",'. (a~sal foglalkozo ipari üzemek.t 'árt t es oszergy~r_ föl eire szállításána. k és a belfoyd.. g) _ l~ t al ny.a&,ok kul- II... " on \ a o A c enorzese az ervenyben adasanak az levő rendeletek l., A üz~mek, kötelesek kéthetenként a na' "a ~p~!ln.,.z gyarlmanyok elküldéséről. d".p~ g~ artasl ol, es a ((;$ kimutatást beküldeni. a coen olsegnek egy res zi e- ~J A gyár~k kötel~sek grártmányaikut gyári va"'y cgyeb ;m~ghatal'o.zott Jellel ellátni, ezeket a csendőrs~<r ~.ud?mas~ra bozn.l, hogy ezen utóbbi a kereskedők ellen~ o]'~ese ~ozbe'd.1ll1l1~en fegyver és löyőszer gyártási helyet.reh.~ii!.el'lll tudja. A keresk!'dők kötelesek a fegyver~k es lovosze.~ ek. beszerzéséről és eladásáról szóló jegyzeket a csendorseguek bemutatni. ej A csendőrség k~telessége a vadás:ijfegyvereket lu,ely.eket a fegyyer,gyar a belföldön értékesít, átvizs~ gal lll, hogy azok tenyleg csak vadászati célra készít Iettek-e. ~zell, re1}del~e~ések gyakorlau kivitele a csendőrl~l'clok es zaszloahpara~llcsnokságok hatáskörébe tarto Zik, melyek az ellenőrző intézkedések foganatosításával <I~t a s~áza?'parancsnokot bízzák meg, kinek a műköelem teruletcn fegyver- vagy lö.~zegyárak vannak. dj.. 4- külf~ldre szóló fegyverszállítmányokat a ('~el1doseg ellenorzi az erre vonatkozó részletes határozlijányok szerint mindaddig, míg azok ahatárállomások vagy kikötők vámhivatalaihoz Hem kerülnek. A fegyverg'~~ál'ak kötelesek a csendőrséget ezen szállítmányok ber.~omagolásáról értesíteni. hogy az a szállítmányokat át \'i z~gálhassa. (,J Külföldről jövő feb"y\'erszállítmányok a vámhi "atul ból nem engedhetők ki a csendőrség által való előzl'les lllegvizsgálás nélkül. A fegyverkereskedők ilv'ln ~zállítruányok "étele előtt az illetékes csendőrparancs- 1I0kot értesíteni tartoznak, ki a fcgyverek átvételénél jelen lenni, azokat meg-vizsgálni és ennek meg!örténtél'iíl felettesének részletes írásbeli jelentést tenni tartozik. f) Fegyverszállítmányok az ország belsejében sem a ""sút, sem pedig a hajóstársaságok által nem vétetnek 1'1'1 lllilldaddig, míg' azokat a csendőrség át nem vizsg-alta. A csendőrség kötelessége a főbb vasúti állomásokoll napi l-2 óra szolgálatot tartani, me ly idő alat! r"gyverszállítmányok feladói és átvevői a szál1ítmányo J.:ut a ('beudől'bég által felülvizsgáltatni tartoznak. gj Fegyyeralkahészeket tartalmazó szállítmányok, Illl ly<,k gyártói gyárhoz küldetnek, szintén a csendőrség (Iltal \'iz~gálandók felül. Alkatrészek és kész gyártmá Ilyok gyárak és kereskedők közötti cserélése szintén chl'nllörségi ellenőrzés alá tartozik. Gyárak és kereske- dől: ljjeghízásából utazó krreske'delmi utawk minden f('gyverből három mintát vihetnek magukkal egy kimut ;Iüí~ ki.,érelében. ruelyben annak is bent kell foglaltat IliII, hogy,iz ulazó a mint.ákkal milyen városokat érint. Éj~zaj'<.Íra a mintagyűjtemény mip.dig, egy fegyverre,l \ aló kui'eskedésre batóságilag feljogosltott keresked 0- nél, alol pedig ilyen nincsen, a esendőrörsnél helyezplillő Pl.,, ll) A ltadspj'e;; tagjai fegyvereket szabadon vasarolll;l!nak de a kereskedők utasítva "anna k arra. hogy a bh.nal c'gyénejmch. tll<hloti flgyverekről azok számáliak, kalihel'ének stb. pontos feltüntetése mellett a csendí;r~i~j.l'ii("k idonként egy.ip.g~zéket küld;ienek meg. n Ft''"yvereknek lllagánosok közötti "élele és elntlá~1l t:h"lk a c6endőné/:!' tudlá",!1 törtéllh~tik meg, m~.'y ;dkalollllllnl II régi fegyvel'iarl.asj en~(>cl('ly n csendol" "'''nck Ipad'ludo e~ az a;i felmut,t!:mdo.., kj A W"'L:CHJU'e. azok vásárlására si b. bnsonló ula ~H<ÁbOk aelu/lnl,: in a csend~l'ségllek. ~llely a Jegyver- cs I íísz<, l'iigyekrőj külöl~ jr a l tart vey,e,lljj I 1IrLOZI :c".',,_ 20 A vadáfzati JO/< gyakorl<l,,;jrh vonat.kozo leszt. fh 1IIa~ítÍl~ hrlnlrn;,;zl..a az összes J'el1delet('I~('t. meht~' li" II c~ellllün."g cl l ~ljőrízlli kötele!.. Ez :,1 resz s.l?roll,a ',zr II (,,('teket l~ me:yl'ldlpjl II cs('ndornek kotcl:,, H:g/ II 'rpgyv('r,'!,el p'lllollozjli. Az C'lkohzolt f('7yvl're1~;1:1 :IZ I'J ÍlI'l'eruzt-bll t-i l",folyt ÖShZ"L:' uz ellwhzo CS~Il( Ol i1ll'li II..,,,, I',.., 'r.' A 1i\;f(lw':!I, v,:uplljli'rol Hzolo lorv,:n) l luol ze~o ~zijlf(.1i II es('jjllijn;t"g- Iwf:iHldil''' IH' t.llrlm.d". l I', l ~l A ludív;zil t i Ui)'\'{'IJ~ ( k, l'l'ntll'lpi,:);.,a lu "::,1.1 ' IJL!,''''' IY, k, II' JI(Jrz"Hl-\ pi HzllJIl'lI II Cbl'lIdol'l>lIg' van g a;:; 7 bízva A halászati engedélyek tulajdonosairól a CbenJ őrség a Tengerészeti Hatóság támogató közege. 22. Az július IB-án kelt királyi rendelet értellliéijcn a csempészet és vámc/salás ét; az ezekkel összefüggő bűncselekmények ellenőrzése és ülelözése a pénzügy örs égen kívül a csendőrség hatáskörébe is tartozik. A szolgálati /Szabályzat részleles magyarázását nyújtja ezen büncselekmények fogalmának és felsorolja minuazon cikkeket, melyeknek engedély nélküli behozatala a rsendőrség által is üldözendő.... ~..."... (Folytatju.k.l ~.,..... ~ I{ÖNYVISMERTETÉlS J!OI'L:~!h Endrc:,,,~ magyar helyesírás szótára és szabalyaj..mlilden u-assal foglalkozó embernek!öbbkevesebb gondot ad a helyesírás kérdése. Bármilyen művelt ~mberrel is megesik, hogy nem tudja bizonyosa:1 egyik )'agy másik szó helyes íráslllódját, s ha utana ls nez yalamelyik helyesírási füzet hez csatolt kis szótárriban, a legiölj.besetben éppen azt nem találja meg, amit. keres. Ennek az az oka, hogyakbebb belyesírási szótárak csak a legfontosabb, a kiejlés!ől leglnkább eltérő írású cseteket gyűjtik ös.<;ze. amiket pppen ezért úgyis megtanul az ember. száz meg száz más esel ben pedig felvilágosítás nélkül hagyják az oh-asót. Ali/:!' hisszük, hogy yolna még testület az országban, amelylllek egy részlete,; helye.sirá'i swtárra ann~'ir'a szüksége lenne, mint. éppen a c;;enuőr"égllpk. A c.,endőrök lúlnyomó reszének nem volt alkalma ana. hogy az irodalmi magyarságot és helye"írást az j<;kolában tökéletesen elsajátítsa, az elmulaöztottakat tehb! most kell pótolnia, mert a helyesírási szabályok i"nh'.rete nélkül olyan sokoldalú és kiterjedt írásbeli munkál vége:ijni, mint amilyet éppen mi végzünk, teljesen Iclletetlen. Éppen a csendőrség igényeit t.artotta szem ('lőtt Hon'áth Endre az évben, amikor ua 'YI1a.q}Jnr hc /.1Iesírás szótára és szabályai" cím ü terjedelmes lliuuk:íját megszerkesztette és kiadta. A háború előtti időuell npm volt örs, amelyen ez a munka legaláhh pg~--két ppldámrban meg ne lett volna s elmondhatjuk. hogy az a helyesírás elsajátításának egyik kiyáló eszköze yolt. Horváth Endre műve a helyesírás minden kérdését tárg'~ alja a legkönnyebbon megérthető formáhan: {;11'tal Jllazza a magyar nyelv minden rgycs szn flíl/nk. kh szó bel)'esírási módját. azonkh'ü] a llia:ryal' r;yplvbpn le'g2'yakarabban használatos Ílle2'en szhvak;ct is, jelentésük magyarázatáyal. Feltün[eti a helyl,'len 6, krriilendő szavakat. aminek kiilönöse'o a fozaiulazá~koj' ve'srzük nagy hasznát. A könyvet IIorváth Endre számo$ "'vi lanull1l:íll~'" ZáR után írln. seg'édkezett munkájában ;IZ \ b,l,"mi:! llyeldudományi bizoltsá2'ának az elllökt>: 8~il/ll"C'1.l6z ~('f dr. egyetemi tanár. az iskolai hl'lp'.,ín'ts m,'gal kotójn. Simol1.1/i Zsi.Qmond dr. E'g,-ptt>llli tnnúl'. a Jftl nyar "'.l/e/, őj szerkesztője PS azonkídil milld"n "l:lksz,; íráslllód;iát is az illető szakma (urhisai\,'ll "!!'Yl'("ll\lll'l~ állapílohn mc'g. Azonkí"ül lnrtlllmnz :l kihl~ ' " IlZ irlldm nlllllkálafokhoz s?iik~6ges olyan tuclnh'nl,íknl!,. mn.. 1\'l'k ('ddi'" mrg-,,('hoillem voltak. 11)'1'11 c'!! "'C'!!c'" hc' l"psírúsi, ~llinden egyps szlíi fl'ltüli[lltii -Z,.!:'II ;] Hu/' ;'IÍ/li Endr!' könyvén khiil e'nk egy Illl.nkn, " ",,"," földkrl'pks{>gl'll: az il m;mt>( 1I~'el" hl'lye'li"i"",zc1t:lra: \ könyv l!)]~. évi kiadás.'l fc'i'ill';sl.l'tl'sl'n nl. uh'b,. <l:cl'ahig- ri ro!!~ o([. A S?l'l'Z(í hajlalllltí h'nl1(' :lll lll!';!" fl'll'lií!'n kibődl\-r - lllost újra kindl~i..'~('."' Tc'.,,ak akkor,,'i1lalk07halik. hn :lzt n ('SC'llcIOI''''!! ];cn'l'hcl! 1,,:: :1l!íhh <'701' pcllcl:íllyhnll,,1(11'(' 111 ('gt!' II CI c'li k. \ k"iiyy 1"'llií,'~úlníl II1rj!'I";llllrlcls psc'ic;1l kiiriilh,,]iil k,'1 l,,;n. o lllllh'n rog- ln(l~-:illll'lll\i. úrn tt'l',it\llt\ltth" ht'z k.';l~l\~t... ~, ('~l.~) kí\'iil ole'só IC'lIl1C" klj'om pc'li~ő,1:1j':lhol\kllll. h."\'juk ill'~ji:i"illl('rli(\k rr ""I("'lh,ldallí hnjl:li',.."illkat. "'.l\','sk"cl- 1[11\(1]( HZ (il'shld.lll l~s :lz bknltddhlll ih"~l,\rr!li o;,7.,\ku..,k :t ~'~('Il(liíl'ii1*iikll('k il 1l1\\'I it. ;i1dk :1 lwlyt 'lr:~.""i... r!~tnl't IlI(lg'1'l~llfll'llli úhn.ili:'i1\ I'S ki)ztil.it-k,l'/.1 :\ ~rt:i~i\'\ l't lllt\t': Ilu 1'1 '.;/ li RI/dn' K i,p,',1. 11 \l1\~ :Ich II ka. l.lt 'l<l1ii..,\ kiijiy"c'( 1''1'III1;"Zc'fl',c'lI,,..ak a lll"~.il'klll'" IItl\lI 1,<'11 kl lizl,illi., sc'lic'l.: ]','1 1'I;,tl,'Ih"1\ is.

12 l.'!' CSENDÓRS~OI LAPOK 1927 jnnl,us 1, CSENDŐR LEKSZIKON ", Kl'NII". I.'-il('/(',,( II ('s"/ldur lától', (I. /lri/(i If ti,ms/nu ",,,qal/indi/rlíli.11 (sclci/ bc'c"li/rls('r!e,~ l'éls~ne,,;n/l '"/IH/I;':''' ' Wl.ll jo.qcil)(~/i. á!'-r n )//onolili~1itl'o/l.ij itcri"'-/oit'f ti.: ill,,('k('~ lnl'uwnhoz II/aSI 10111,, Y~I:~~z. ~I illlho,~' " h"('siill't~':'li[ts,-éls<'.~,fő. IU:l':'all,,,dl"l üld(lz<'lllli~ bíillc"',(~('klllt\ny" ~l cscndor ~~J,>!'lI(':k 'l l'lnjt. -lg(l. pontja alapjan 'kell eijrl'lilni. F"s~(',l!IDL \('lllit a júl'úr 'kiiit lt's e]fog-adni lu Ill'ála tt'tt, maga?l ;ndityúnyt s k(lll~l,'s azt bele 'l'je~zlen ti az illetekes,kül'..i:ir~i"hi1'<\":ígho7~ J(',!!~ihn 'li itll a júrő11l1dk,!z i~: l~o~ fl 11l:1g':inilldíty:ínyt tt,ú P1HKlSZOSt. l",.a. :klr pl;"a~bu'o ~k "Z<.;khrl~ éul la,kik, cg,l?lllesen a Ja1'~Sbll'Osaghoz 1\[8sih.. 'l. amint a 400 p. 1. alpo~ltjlu ll1on,dja., Ez ~z9'il~ h'lll tnl;ljdonk~)lc II a ft l &-d CIk" b(,l,~ val? celszel'llse.1p ( ljúj',b. rut'rt hbzen a ft\lro csh;k l'lonylt Jelent, ha ~o,zwtjmiil 1l11l\úl a ha t.óság1uúj le.szi me-g fel.jelenre'lel, 'und" ~nnak érdemi eji!ntézésbre illetéikes. Meg kell ~dlili mag'\':u-i12lui a panaszosnajk, ho'gy a CtSCJldőr,éi,'l!1~l t<,tr ft'lj{'l~nté$sel p;masz..1 ('sak :ké..o.edc'lruet., szem:ed. :x.. ru jelent tehát a Sznt pont l, alpontjabam fogl"h utasitás annyit. ho~' ha a PUIIMSZO:S a c.soodőrörs ]1(,-ll"tt f{'ljelenté~hez feltét,lellül I"a!tas:7Jkoc1ilk, ez nem 1<'n11e.kötele, a f"ljelt~1té;st átve!ililli. EgyáltaláIban nem Y':1ló~zínü azoll'ba'll. hogy a pulilaszos a járőr felv1ilágo ~it:í~a után n\g-asikodjélk 'a felielenlés útadásához. Ily bún,'selclkruúny '('.~etén azonban a já:rőr.ncru kö1<'les nyomozni. mert a rnyoruow,s elrendejése a!kir. járú.,hin:ístlg hatáskörébe.[,artoz'~k.bár ej.renuelheti az.t a főszo]g-<\ liró. Ya~' a r{''ildőrkhphányság vezetője is. Ha a csendőrör., ily mag-ál11'inuítványt áhnesz, mindenesetre gcrndja legyen arra, hog-y a magájn.indít,-::illy! oly 'alrukban lerjessze abiró'ság elé, ame[y az l'ljárú, ruegindít::isá'l'u teljesen alkalruas. Ezt kövei.eh a ~zol.g-álat.i ll'lk!i.ismeretes.ség és 13. csendőtl&ég híol'neve. ncho~- azzal!!yanusítsálk meg a 0~enclő]'sé,get. hogy neru tudta ej.b ká lm i a m~gán,jljlclílt.yá.ny Isz.abálytalan Ya~- hiányos mi\"oltát. 78. Kérdés. Bííncse/ekménJJ mjan/da foro.q-e fenn a köl'etknó tényállás alapján, A sértett terrnénykereskrdó 1t1l'.qállaoodik e{/lj ő.~termelővel abban, homl buzáját lieki fo,qja eladni. Az őstl'rmelö azonban buzáiá/ másnak adja el..ióllehet a termélwkereskedövel kötött men(íllopodás idején attól 120 pen/ló vételár-elölenet is fe/reff. A termén.ljken>skedö htesülve az österrnelö szcrzódés-szeqéséről, őt a szerződés tel.iesitésére többször felszólította, de eredmél1.11telenül. y ál asz. 1Laga az eset H fe.'>nt előadolt aj.uikbam pol Irili peres úb'a tmiozó,"itás kérdési l1:ün~et fel. BŰ!Il CI'>C'Ie'h.'IDényről. még neilig csalásról, csak akikot l'ehelme,",zó, ha nyil\"áljl\"aló lenme az, llo/;y az. ő&termelő 'l'edet ileg-scru akarta a szerződést te<ljesitenli. csalk azél;t tett yételi ajánlatat a o!e.rmémylkere;;lkeclőnelk, ho'gy tőle az ('lőleget,kic.-alia. Ezt azonballl csajk úgy lehetne bó.zonfítami. ha töhbek közt az előle'g- VlÍssrofizetéo,ealól az ő,te]"l[l.('lő ruindenfélekéren kihú.ini i,g-yekeznélk s l'ajta az peres útom 'sem ruutatko2jl1é!k beha.ilhajiómajk va!crooralansága miatt. S~'klkasztásról 'nem lehet szó. m",'i-'t az áh-etl: előli"g az astet'melő tula;idonává vált szabály -zem.iogügylet folytán s arra néz-ve a sél'tettrnelk c.sa:k Y~-s~követelési jog1>l,lehet: te1'mész!'t.p.s. hog-y a pol /.!'atí Jog szerint az ősbermelő a sze'l'ződés.sze'goégért IkártalalJlítá!'1~1 :is tartozik. o?~. ~érd~s. },fi. a l~i1ije.q(>s kiilőnbséq a lcirálysá.q és fl koztatsasa.q,!nmt allmnforma között? Válasz. A!két államfol'11l.a. iközt a szembeötlőlkülönh "ff! e1sö~orban is az. hog-y a l,il'úly,gá,gballlaz áharu plen all? ural~orló király eímet vtise1; aköziáit1sas;í,o' han,az a]]am elp.n az elnök á,]], '9,ki azonballl nem U'I.á1- k?do., hanp.~ a:z. állam vállasztoh hivatalrioka. A,kirúl:\".;ag' f's a,ko~at"aság' közt,tov4bbi lényegeskiilön bs&o' az. hogy a,km,~h mint állarufő szuveréaj., ajki hat:almát ~Z ~lkotma'lly ert~lmébprn a~a.tált jogájn.gyajkol'ol,ia és a~ allamljan sf'n~nek "ITIC.>; ala,rendelve, tehá,t felelősh'tn: '.-?m vonhat)a,.,pn!ki; a köztársaság élén á\ll,ó rue"'. atarozott időre választott e']ldök'llek pl'dig csalk '<arnn;i ~;;;;a. v~r',~m('n1!yh a nép ráruházott, fe1elő.s a nélj1lek kn "-I~,': kl":p'tlt~(')e1enk(>k, \"a~' egy en-e a cel!'a szervezett,n nz(j sa~a. ~\!t'nyegc'; különb~g ci."'yébként a két áha.nlforma közt az, hogy a kirúlyelúghan a ~irillyt ó11etik meg a felsr,g-jogolk, a :kiizlí1l'\su~ághan J?Cdll~, a.néopet. n MIj'k II f('tlségjogok1 Azolk II Jogos~lvanyok. :Ul1ell~ "'~' bcn az álla.m fc,lt;ége, lehál legfőb1b ~ab<!lm[1. f'i~ mplto "úga nyilvánul. Ha a ldrú.lyság toryeuyel ()Ilya,nok. hogy Hz ul'allkodói hatalom és az állami ha<tp.lom f"j!:y é-; ugya.nnz, vagyis, ahol a Iközha!a!om, f0:t;i'a"a ma>g'!l az uralkodó, ollt ú. n. abszollut IJcira[y'sagr?1 V'lWl~I!: AIJko'lmámyos.kiiralysálg1ban la~ooban (=t lanuno Jl.Iagyarország)az ura;llkodóé ugyaljl a IkÖzh;'8.jI~l()n~,.. de <l fehqé",jo"'okajl csalk az 'al['kotmúny JWI,l<a,tm okozott, \"aotris <> azo lalikoimámy rueghatározt'a módon, alkotmá- 1I1y7)S IS2iel'vC'ik közreműlköclésével, v,alaiiú!llt a polgárok 11észesedésé"el gy'alkol'oljn, Mi'IUíhl1llk az államhata1lom a Ikirálly és a nemzet közt OS2iliJk meg. :Magy<aroI'szág illolllnány1ának lszelleme egyébiként laz egész vl11ágoo egy E'dül áilió rendszert foglal ruagáball. Az ösl1égi magy,ar fe[fogájs ugyaljllis az államot a szent IkOTooáJbam ilájtja jellképileg,klifejezehnek IS így ~Z összes /k1özh>a-talrui jogolk forrá",ánalk a szent korooat tejkinti. Ezéli a szent lkorol!la ll. foti'ása ljláll11lkaz államha lai=ak, az ui'allkodá'sti'8.k, 'a törvény'hozá'!ll<jlk, a ikol'mányzá;<;!!lak, :kiváltságolk adásánruk, az igazságszolgá! ta tásn'ajk, a. kegye1mezéjsiijek, az ország iemlelte 001' tolklásájn.a.k. A IJcirályé csakalkjkor a közhatwlom, ha a szent k()lronával rueglkorolll'líz2iájk. A Iközhatalom 'birtoka azonban nem korlátlan a!királyra nézve, hanem azt 0salk,az ajlko.tiin:án:lj'illajk ruegfelelő!eg g'y'a.korolhatj>a. aljkotmány'q6 szerveik (tesjtü~etelk, hivablo'k és méltóságoik) közreműködésé"el és a 'Poli1.liJlmi jogo.kk.al felruházott li1ép :közreműjködésével. MiJkor (1848 e,lött) csajk a neruesekinek volt politi'knú joguk, ezelll az al<apoll1 ö<keot a 'szent ikotoilla iagjaúnak hívtálk. Ma a szetijt ikorollla tagja ilyen éi"telerubell1 m~li1cleljliki.ajki politikai jogai l'é,'ién a Jköz1b.a1alom ke2ielé!lél'e vonatjkozólag hefoh'ást gy aikotol, N'álunlk t.ehájta lközhat,a1lom 'a szent Jkol'olll'áhan l'ejlik 'és ezt az OTSz.á'ggyűlésrbelJl öss2iegyűlt n~ru:z;et a i1wroll1ázással ruházza a ki~á:ly:ra. A 11:i.iJ"áj] y ajki V1i:seli a Ikorolllát ésa memzet fi<rui,a.kiik 'rog-jai 'a szent lkotlo'nának együtt alkotjájk a szent korona 1e&tét és IIIlliInt ország.gyűlé", gyajkoroljálk anrnak szuverén jogát, aj.koltják a törvényeket. A,szaiit /korona fejezi ki a Inemzet 'egységét lnil"ályá,val, jeilképeziaz ál1hru tn'iileti egységét, az uralma,t az ál1aiiil teriijetélll, i!ll1il.en erecl az alkifejezés: "szent korona országai",,,szent korona területe". Ha a ruagyar IkiráJlyság jo,gibermészetét megértjük, ajklkor látjulk, hogy a lköz.tál's'asági áuaruforma Jényegéll1ek jelleruzéséore mooclott amaz állítál;;, hogy oh oa iközhajtalom fon'ása a mép &~ a szuverémitás csak H népet ill,eti me'g, nem solklm.q tölbb, rui[lt üres szóijm, Hiszen a ruagyar 1ki1'áQyságbuIJl is a!közhatal'om.kútforrása II ne ru ze t összesége, amely a szent koronában \"an j ellképezv'c. iegy<ébjként általáinos sza'bályokat fejá.llíltaq11í a köztársaság- és a lnirálys'ág elméleti meg~hat{hozásáhal1 a li/.!' l eibet. l'viwden o~1szá 'g'ban ugyan is más.. más a közjogu, rend s vannak OI15Zá'golk, ahol több jo'g1a, van a I',öz.. 1ársasági eln~kinek. lllí'nt másuh a 'királyuak. Ezért meddő a yilthtkozás azon, melj'iílk.ioh h államfot'illa; 11 Jctráb"ság-e vagy a.köz.tátsas<í'g.,l'viindclil ijlemzet ()Ilyan áhamforma alatit éljen.arue.'>ly Jegjobhall megfelel jogérzetének és Illeruz,eti ha.g-yoruányai,na!k. Mi azért rag'aszikodun'k a!királyság- államfoinuí :ához. mert azt szoikhllk meg ezer éven át, ehhez fűz min Iket az első szent kb... áh~lla,k, Sz.enit Istvánnak örök emlé Ikezete, ehhez fűz eg-ész =ütumlk. ljlap:y ö.."einlk emléke, na'gy ID'ultwnlk, lllíude'n nemzetri clicl,>őség'ün!k lés ellil 'k tiszteletére kötelez!nek minh,t tö1'yény'e'ltnlk. A!kö:zJtá!l'sasági :ill1tézmény ocjicsőhé-sével1 'SOK visszaélést Ikövet el a demag&gia_ Azt úljitjálk ugyanis, no:..fv a IköztÚl'Saság jobban biz.bo,<;itju 'a lilép ;iogah és S?Iwbadsálgát, míjnt,a IkÍ1,ályság, ie'l. amiii1t Ilábtulk.!!lern ilmz, 'IDem 1UE"gfeleJő Itöl'vé<nyelk llrolma alatt a IklirálY''1ágb8lll sokkal nagyoboh I l"h et a szabadsá,g, nlíino! laikámmelyli.k IköztársHság'ban. V'ÍJszont zsal'lllolk-ura1om a!köztársaságban épen úgy el1képze<lhető (gondoljuinlk ("Sali 3 magát "tauácsköztársaság"-nuk neyező zsidó uralomra), Azutá.n az is bi7,ouyos. hogy 'az államfő \"álas7lt:ásá.v'al kapcs()latosk()rt~skedé.selk, amely clkin,plk cl Iköztál'S8l!lág ~)am, b~,zol~~os d~lő m~itájn. alkotmámyszeriíleg meg.'kel,l lsmetlo<1mölk,,klszánll'thatatlrunuj soik Ikáro,> hiátásulk v:,tn. Egy,al l~'ii}olllm.'\1 több a deunagógiánajk SáBOr veres szel'epleaslere, a n6mzet eg'ylséj.,ooé<nt'lk megiboetíibír

13 1927 j uni us 15. CSENDÖRS~OI LAPOl( 3ó9 ~.arra, ho.gy)ej,árassájk" az. áu:;mi fiíhatalom képviselő Jl~ll'ek t'eilulnielyet. ~bbol ls Iathalo, nlli. J.enet az olka a.m~a~. hogy "<l;n rll'a}n;llk eify 1.öredék, amely a iköztál'.~<l.'9'g11,e.;zl.lle!~rde'!es~vel é1ket alkar vetni a királyság 'lulezd?en~:el~l"?jtelo es ahhoz l'agaszlkodó nemzet túl 'nyouno Lobbsegebe. 80. K érdés. ~li a n.iiol1lozólevél, körözés e/fogató- 1Jarancs? Mi a lf1.'ilönbsé.q ezl'k között? '. V~l~ s z.. N.ljon~ozóle~'elet a Bp. 4?0., -a alapjáu a vl,z.sgal]objl o, II V'adtanac'i, vagy II tory>elm'tizék a Ikül' ügyészség illdítványára, bűuleti elköveté,;ével O'yauu~ "ítható e,gyéu ellen reuldlszerint akkor :szolkoh,kfboesálani, anl'illwr az illető gyanlll"ítonlj] alk Itadó:cl;:odó helye i"meret1en, ha megszököl( a bűnvádi eljárás folvamil] ba bujká,1 és a hrulósárgmál utóbb nem jelentike~,k ha' {', plleg hirlapi útoul is iclézl~k eredmooyllei'enül ' E?J(It] ki viii Inyomowle" ll lt Iehe,iki bocsát,ani az ellen az ditélt ellen a Bp "áujak ut. bekewébe érte<l'llé. hen, alki a letartóztató 'ÍntézE l lből megy;;zclköl t. Az ily ll yolllowlevél kibocsálására az o,r:.<;zá:gos fegyi'lltézclt, a kerületi börtön, ra javító- vagy Iközvetítőiin1ézert ~gazg'alója, illetőleg a acir. ügyész vagy a jáj'ásbh'órság jogosult. Itt ldehát lköwill!böis, hogy az eljitéilvet büjntett nliatt ltélték-e el, vagy vmség vagy akár kihágás miatt. A niyomowiev'&l halály.a az, hogy a rendőri ható ~ ágok a UlyomozóleVJél útján lkézrekerítendö e.gyént, ha reá bujkkanlthlljk, Iti:lrto=a.k ej.fogmi s az illetékres ható ;;á,ghoz való eljuttatás végeti a leg<közelebbi biróság!lak átadulí. Ha. vlljla.kli.t illem IbÜJniettel, hanem véh5éggej gyanu "Hanak,,ez ellen a fentemlített fel1.ot~telek esetén nem nyomowleverlet, haujem személyleírás-körözést bocsmalloak Iki. Ennek,kibocsátáJoára ugyancsak a. fentremlített birói ha.tóságroik jogosultaik. A s?jemély'leíráts-ili:öl'öres hatály.a abban van, hogy a :körözöltt egyént nem 'kell elfoglilií, hanem fej.tal!ájltása eselén él-te.sítelllji keh azt a biróságot, amely a. LSzemétlyJoeírást lkiiajdta. Elfogató paran.csot 'akikor ad,ki a 'brirórsrug, ha a gyanusított egyénit elő?jetes lj,etattóztartásba vagy vi1lsmál:lljti fog-sáj~baalkjar:ia helyeziilii s azt reméilii, hogy az inem egyén '" areilldőri ha'0s~gn'ak :va~ "rközelpl?:elk k~aoott elfoga tó patancs reven :rövid Idon helul eloállítható 'lesz. Az elfogató parancshoz!képest,a.1'endőti hatóság hivatalos \közeget!küld!ki a gy;anusltobtn~k kinyomozása és letartóz~atása,,illreiötleg az elfogatás t eh-endelő hatósághoz való előállí1ása véget,t. Természetesen elfogató par~ncs~t ad ki a ;b:i~'ósá'!5 ai!ill'0l' ~, ha az előze~es leta'l'tóztatast vagy ra. V1IJZSgalah fogsa- Csend6rségi szállító! Társasági sapka kaki szlnlart6 kammgarn börernyö, börizzasztó, börrohamszijjal.- oo &. p - Tc\rsasági sapka kaki a legfinomabb kammgarn börernyö, blirrohamszij, börizzasztóval, selyembéléssel luxus kivitel... "... 7' - Bocskay sapka börizzaszlóva[ ~s teljes felszereléssel...'..._..."... 3'52 EzÜst sapkar6zsa nemzeti betéltel J. rendű-'35 EzÜst kalapzsin6r L rendű._."..' '&0 Tollforg6tok... oo... Oo' '45 a 38 év óta fennálló és a csendörségnél elismert I1ÁRER e2yenruházati intézetében Budapest, VIII., Baross-tér 6, a Keleti p.-udvar érkezési oldalán, a Baross szoborral szemben. Telefon:.l6zse' Kérje a legújabb árjegyzéket I!l"0t. már ~Irendelte s ann'aik fogan-a'lo"íiá.sa yégett akar ollltez.keclnl.abbl}n. a reményben, hogy a nyomo7..óle\.til vagy tszeiill~i~-lemh'i~kötözoo kiboc.oátá.sáy a'l járó bornyodalma 'lub b e].iárá~l elllkerü~hel(i... Me'g i~~ IJ, en~i~le~1i végül, ho~' a kiadai~si eljárá., baln az ebaro birosargo,k rendswnnt ejfo"'a!o parancsol s?erfke'szten'elk és,küldenek mep: az illew"' lkülföldi birósa'gna~, aul~ly. a kiadni Ikért egyén 'hada1.á atár~'á. ban doutem hn'atou. Az tilyecn elfogató paranc., nem. csa:k a Jel,ar1.ózJt.atáJSra utaló recnde'jlke'loot tart.almazza, hanem az ej,követctt hűnc,seoll'jkmé:nyek részleries l,eíl'á,ú1 és a Btk. ama -ának idézéélét és teljes o;wvegét, amel.,' a hűncselekmén:> minősítését és büntetését megálla- ]Jítja.. A Csendörségi Lapokban 81. Kérdés. A SZl/t pontja - az eddigi előírck sal ellel/tétben - azt írja elő, homl a szolgrílatúoll [1'1- lépő c.\ elldőr pu,~k6ját csak ald,or t'elfj/e.,kész" hel/1- zetbe, ha ezt az utasitás ki/ejezettell előírja, l'am; ha különös elővim; ázat szüksé.qes. Mi/.1Jen ('selek ezek? Válasz. lcifejeze>tten előírja 'a Szut. a pus'ka,jktisz" h r e,1yzef.be vételét a 303. pont 1. és 2. hekezd ébéijen a vt'. szély ls gonorszrl:evők eliooti felilépés allkralmával,,"agy a 365. pont 3. be~ezdré~é belll a,kóboo'cig'áolyolk eben va]" Í'ellJépérSlIJél. Különös elő'vigyázajt s?jülk,,&ge,; pl. a 380. pont 2. bekez;dése esetében az orvvadászoik elleni fel. lépésnél. De eqleoc,tőlaz e9etelktö'1 elt'elkiqltye, a csendőrnek bárlll'ilkol' jogá;ban áll fellépése alkalmával a Pili>.,kát "kész" helyzetbe veami, ha ezt rszüklségesnejk látja, teikintet nélkül an'a, hogy azt az éppoo fennforgó esetben az utasítás e,iőírja vagy megengedi-<el 82. Kérdés. Melyek aszut 'Pont 3. bekezdésében említett "csak alakila,q kifo.qásolható" felhívások? Válasz. Alaikilag kifogásolható az olyan feibí\ á". amelynek érdemi rendelkezé.se helyes ugyan, de magának a felhívásnajk - mondjulk - ügyvö.tel'szerű kellékeö. hiányz.a:nalk. Ilyen eset I ehet Pl. ha a felhí1"'ásnak nincsen iktatószáma, V'agy keme, ha az a felhívás jellegével elledjkező Ilrifejezéseiket (pl. lllegparaucs?lom, utjru.. ítom stb.) t!.ar Uailirnaz, ha a htivatalos leyelezesbeu szo'katl,aql módon vam. kiállítva (pl. csomagolópapina van ÍTva iróriljllal) ellen'ben Pl. már ~lem alajti, haneul 'lényeo'i hiárrjya a' fel!hív-ásnak, ha azt a felhíyó hatóságmajk: olyan tagja írta ruhi, alkdmek az 521. pont értelmébeu feljhívási jog'a nincsen. 82. K érdés. Az."(-i h01'wéd zászlóalj.qyakorlatoz6.~ közben az örskörlet e.q.1jik közsé.qében 'Pihenőt tartott. A honvédek ellepték eqll izraelita korcsmáros korcs- csak olyan teljesen megbízható cégek hirdetéseit közöljük, amelyektől olvasóink bizalommal yásárolhatnak. Annak a cégnek a hirdetését, amely ellen a legkisebb jogos kifogás merül fel, azon nal törüljük, miért is kérjük olvasóinkat, hogy minden felmerlilt panaszt velünk közölni sziveskedjenek. SIM:ON GYULA börönd és d lszmu k észllő, n k llzlll. ti sz t viselők szerző d éses sz6llitóln Budapest, VIII., Baross-utca 1. szám. Cse nd ő r ltoég l tba::oknnk l\ l'enj;!ed n, ~n,. ~.. havi részleire ~u'phat hú lll, l'hl\llli-, li1'1$zohlt lis kollyha- to rt II h'golc"íhht,ll n l,'~ b U Llnl;.:tlub kiyit"l ic;. IL ILEIER Rákóczi-út 3D. telemelet.

14 .,I1() CSENDŐRS~OI LAPOK 1927.i II II Inri 1~. ti.djdt f~',ij,-, 1'(f"fr.. Uok..1fill/I;1I n '''M~SIl/(il:.os!! kiadott ii"('(t!'kd tll'lil fud/a S:fÍIIIOII Inr/nlll. n sort li/:rgcl r,(].viilt 1 ji, 111/"'('" ad/a o:.:',,!. hofj.ii nllllok. nl,') (IZ ii"('qd 1'j,-,:0},0.;.;", :!O till,'rf!'isszo/érlt. /;; ~IO)II'!:(!..?, l,-on-'liio 1111l'aNIII "TI/ f<'l.,:r/' nlntt kl I lado III r.~ SOIO.',il'Cget tamit. 'WI cl I; (l korcsllllí/'os.!1i!a}dol/(!t káp~;:i(., (I,"('I/Jrl <1' IlllÍ.<'IlI/l akart n /'aklarba brswllltol/i. A holl,'édd. (J 'I,/dáko/ [dllhifl/tl,ik I'S nz iil;c'~ iit'egel..;et /)" "/I('d!'c,itl'C, n korcsl/ui/'osi/(/k 20-2/1 (rlll'rcrt eladtak, liii/ifha n:o/.'ot siirrcl tell', okkor I'f;sároltcik t'oll/o..v ' "{n.': a ho/li"w,,],' r:cli djlí/'riso és Illi o teel/dő, ha,,,,s,k,'f liit'.oállnpílol/i 1/('111 I('hrt.' Yáll\.'5z. \ ll<myi.\ldkul'k az az c,lj ú rú",a, holn'. u kl.) I't'-lll:i rt",t :1 ll('>ki (>ladott. ~ör()siiyc\,.m('1k (']'edele tcllcin,dl'l... n l',l\'a", t'selt'kmt>ny itk:kel tén'd.. ~"he ejbejtték és I.'z~ilt.nl lll,ki kúrt. öjlma,g-ukquúk pedig jo.!: tal'an vagyoni t'll"my( "zt'rt'zt..,k: es.'llá~ y éhs>ég.>t. Ikép('zi. ili n tán II büntt>töjogi felelöoss,,;a- miuclia- egyémd, (,h h t"'!. II ~ettl',...k ~z{,jl1",1yént'>k ID('.go,íJInpít..'Í.sa e.]ffilg't'dhi'tl'tlell kellók. Ha ~1 lettesek Rzeruélye tkdderite<tjlen lilarlld t. úgy e"nk a ITM 1,,11('t gyakorlatilag szó, hogy a kot'('slllá ros ia-azol t Ikú l':'lma,k meglétítósé<t kérh I"ti a z:i~zh"'lljparane'roolb:'lgtól. Utóbhi pammcsndkságot o!lila.o nem terheli 11gyan kál"!:&ritési,köte1eooltség, ",,;gi,, llz ilit>tö e$apa<t!:l'st. erkö1e,i '}'epntációjaél"de,ké Len rem';'lht'lö, hogy az ig-azo<lt. :kár megiéúlést fog n)-erni. Hogy a megtérités Jllj,ként ~öt!:énilk, azt a z::í~'zlóaljpa.nlllc..<m()k chszlkreci<múli,;:; jog,íl1lál fogva ~'e1l- 1.1t>li -1'1 s II zú",z1&!)j ike<belén beliil Iköz,igazg'<'lti!;si úitou "zokott elin1ézéo,t nyerni. sa. Kérdés...J. tettes ozt állí fi'a, 11 o.qy a sértett a ~'ü:-,égllek s,éoyenére pált, arra izgat egy a község!"kosaiból álló tömeget, hogy a sértette t üssék agyon, A beszéd hatása alatt egyesek mrg is támadják a sé?' Idtct é~ üt/egei Ili kezdik, a sértett azonban futásnak ercd és elmcl/ekül.,lii/y tön'ényhelybe ütközi/" a tettes cselekménye? Válasz, Az esetet a Btk. líl. -a alapján kell elbirái ni. Tisztázni kell tehát első sorban azt, hányan hallották Yagy hallhatták a tettes egyenes felhívását, tehát g)-ülekezetnek tekintendö-e valóban az a "tömeg" amelyről szó Yan. Ezenkívül annak tisztázása fontos: hogy eredménytelenül maradt-e a tettes felhívása Ilyagy milyen bűncselekmény t követtek el a felhívá~ HEGEDÚ HAR~IONlUM TÁUOGATÓ CIlIIBALonl HARMONmA CITERA ~S az összes hangszerek, legjobbak, csakls Itt. gyárban kapbat6k. MUvészie sen javít, l egjobb húrokat készít. ÁrJegyzéket ingyen küld HOGYORÓSSY GYULA ~~n::;~r;::~ BUDAPE, T, VII., RÁKÓCZI-ÚT 71. CsendOrségnek részletfizetési kedvezmény. Modern BUTORSZALON OLLÓI-UT 14. BAROSS-UTCA 11. Olesó szolül kiszolgálás! Cégtul. : Gáspár Nándor. All<atrészek é~ V Kerékpári közvetlen gyári lerakat eredeti német és francia uti és "orsenykerékpárok kényelmes részletfizetésre is. pneumatik gyári árban ka.pha.tók. közvetlen arrogep gyári lerakat Ere,lf>ji német hímző, stoppoló, ajourozó új rendszerű Central-Bobbin varrógópek kényelmes részletftzetésre is kaphntók. "GtNIUS" GÉPSZAKÜZLETBEN K á roly kőj'út 3. kiiyl'lk!'zl,'ih'il, Ha \alulll!'ly hííneselekmpllyl elkövett,'k, a frlhívúl, mint a bűncs('lrkmény fel!jnjtóját kell f!'ltoliíss('g-rc vollni. A jel...u csrt.hen, úgy lúthúk, legf,'ljphb 1t'81 ihi'rlí'srő l JeheL szó. Azok, akik " felhívásnak png'('(]p lltl pskedye u bűnc.selekményt elköv"ttí-k, tel' l)ll'szele~('n, mint :lz elkövclrtl bííncsclekmény tettesei adnak Rzámol csel rk!'delü kről. lia. a felhívás eredménytelen marnut, a Btk únak 2. bekezllése a lapjún bünletendő vélhpg terheli <J j'('lhívót, ~---.-.~.. ~~ ,.~ HIRE K Dicséretek. A m. kir. csendőrség felügyelője Bors6 L"jo.' nagykanizsai osztály áltományabc'li tifi'lotbelyettest 20 ével mc-ghaladó cse-ndőrségi szolgálati ideje alatt miudenkor, külii "ösen az utóbhi évc-kbeu, 'nji,nt a ki.komáromi örs pal"anesnokn a közbiz!onsúgi s100lgálat terén, vajlamint allírendeltjeiuek oktattil;a, nc\'ot... o ~S v~et&;e körül kiváló szorgalommal telj 1" sitett tovékenységéo<lrt dicsérő okiral/at tálla e/. A»I. Icir. Ill. sz. "zomba/hely; csendőr kerület )(Ircmrs I/oka a m. kir. zalaegerszegi csendőr osztályparancsnokság állományába tartozó Szabó Mihály Hsztihelyettest közel 20 évi csendőrségi szolg,álati ideje alah a közbiztonsági szolgájlatban különösen az utóbbi időben tannlsított szorgalmáért él; erell, okira/fal látta el. mémyes működéséért dicsérő l\iegtámadott csendő r. Kaselyák János pásztói örsbe1i csendőrt szolgálatban júnins hó 5-.ín este Pásztó községbe'n három legény, kiket hangos éneklés miatt csend-rc intett. kővrt megdobálta. A támadók egyikét sikerült elfognia, de az kisé' rés kö1jben dulakodást kezdett vele, mire Kaselyák csendül' kardjával a támadó legényt arcá.n súlyosnn meg.ebe-sítctte. A legénye'ket az örs elfogta s a hatvani járásbíróságnak átadta. Kaselyák csendöt életveszélyes sérülésével a pásztói kórházba került ápolás végett. Előlóptek: a szombathe1lyi III. sz. csendőr kerület,,!lomúnyában törzsörmesferré: Nagy Kálmeí" őrmester; a budapesti I, sz. csendőr kerület állomány.ában örmesferekké: H orváll, Pál, Kiss András, B ence László, Bő/i Imre csendőrök; a szombathelyi III. sz. csendőr kerület áltományában örmesle,'eh'ké:,lilth,liltllllllllllllltllllllth,lilth,iiitiililitiililiti,1i l11h,1i l1,"1tililllllhllllll,lil11ll1ll11hlllllllllllll. Csendorség részére 30 o /o kal olcs6bban fogorvoslási és fogtechnikai múveletek Idb. Fenvvessl Vince l'ienvhért intézetében Budapest, IX., Rádav-u. 5. (Kálvin-tér melletl) Rendetés : reggel 9-től este 6-ig, Rövid kezelési idö l ' 1(11/111( '1( ] (11"" ( ( I(II'11II1"ltlllllll]lI"ltllll llllll"llil',iiliiiiiiiiiiiiit,"liltllllllthlllllhllllllllllllllllllllllltlllllllllllltllllllll,lil1l111iiltllllllllllultlllllllhlllllhllllll. I Szolgálali ügy I alkalmával sok idüt és fáradságot takar ít Magánügy 5 meg, ha megbízható kerékpáron jár. KIzárólag a m. kir. csendőrség.:. véglegesített egy~nej rés2:ére:.:. 12 havl're'szletre Automoto \260 (lengő VIctori" '240 "engll Victoria Luxus} Praeclosal Még ma kuldje el mogrendelését "agy kérj~n részlptps ismertetést levelezőlapoli. KOVÁCS JÓZSEF Budapest, VI., Podmaniczky-utca 18. sz. Nyugati Ilú.lyaudvar mel1ett. Telefon: L Kerékl,ál', Illotol'kel'élipál', val'róg'é!), SpOrlcil,kel" gulllllliáruk. Csoportos alkatrész- és felszerelésrendeléseknd részletfizetés. '1(111"" JlII'IIIIIIIIIJu" II JlIIIIIIIII \1'11111" ' ] JI\l111II11I11II / II h IhIlI(UI" uliu "Iltll I '

15 ]927 j uni UB 15. CSENDÓRS~OI LAPOK rarga Dénes, Szalai István r., Király EI ele, Lakatos Kál'oly, [{ol'ács József X., Böröndi Gyula, Biró Károly, Gál József, Gecse János, Horváth Ve 11 del II., Kovács Imre m., Soós Gyula, Varga. DomonIeos, Vass Kál'oly, CSeleli József, Németh János ly.,.vagy Lajos m. csemdőrök; a pécsi IV. sz. csendőr kerület állomán)~ában őrmeslerré: Tólh Mátyás, Lénert József, Oh"ezorg József, J{alcra Millál.lJ, Bánovils József, Kiss SándO'r, Tlralc.sevics Ferenc, Szomor Isi ván, Hoffmann Yiklor. Bm'anya József, Fekele János I., Halász Ánlal,.Vémelh Mihá/y m., "'eher Béla, }o'agy LcíJ~zló, Lipics József, Kol/álh Gergely, Cserli János, -"émetil József \'1:1., Vajcl<r Pál, D er József, Hollán Lajos,.VenY/lárt Fe1'ellc, Szabó Pál, Szalad<Js ISI1c'án, [(iss Bálint, Varga István Y., Boros Islván, Cse/enyák János és Krémer Gyu/c csendőrök ; a sze"mcdi V. sz. csendőr kerület állomámy,ában törzsőrmesterelrlré: Pető Pél er, Taleács Imre. Antal Béla, Herjeclri György, Ruszbach Ándrás, Hegedü.~.Já.lOs r. örmesterek, önneslerelrké: Ecsödi Anlal. Lakalos Fe. elle. Tóth IStl'áll r.. Jankó János, Csipa k!<si Nil/, Gya]Jjas László, Somosi Ferelle, Győri Lajos, Kocsis.János I.. Márion Bálint, Szullyog Ferenc, Bán Lajo,. Ullgi Zsigmond. FOI'gó,lá II os, Szőllősi.\Iil!<í/y, Borocsi/. J ózsef. Jfálé Imre, Laka/os liárton, ljsoldi lnlrl). Szóró/ll Jlríf.1Jri,~. A7IJui.'Ii IMl'án, Bu-zi Gábor, Rácz Jállos e,sendőrök. Házasság'ot kötöttek: a hudape"ti I. sz. csendőr kerület :íllo:mán~'ában: Bordi SfÍl/d<Jr tiszthelyelte.s [(ol'ács Esz/errel Háckevén; Bod<Jr Ferl!llC őrlljcst<.>r őzv. Hiba Józsefné, s»ül. ROl/esán ETzsébellel Balsssag-yarmatoll; a szombathelyi III. sz. ('sendőr kerület ál1omállyában: Varga I s/váll II. őrmester KOI'áes Etellrál'al Celldömölkön; Helyey.Ifik/ós őrmester Pék Rozáliá1'al S»ombathelyt, GYÖTgy Mihá/y ti.zthelyettes I(eszey.lIargillal Sárváron. Kovács Ferenc I. őrmester Vita'Í Brigittá "al Mihályfátl; a szeg~di Y. sz. esendőr kerület állományá~ han: Buooi János tiszthelyettes Kukla Annávol Gyulán, Tanács F erenc őrm es t e r Gábm' Anna Má1"Íúval Kiszomhorban. Kérelmek. 0"0011 Dániel törz,sőrmesterl, akivel 1917-ben a."l'maság-i örsön (Szilágy várm.) teljesített együtt szolgálatot, k<éri [(iss József II. törzsőrmester (Balatonkiliti, Somogy vm.), hogy eillllét közölje vek Kölcsönös ájhelyezésüket óhaj/jálr: Nat'ralilMillály kiskun mnjsai örs beli (kooskeméti osztály) csendőr bármelyik keliilet területére; Szuromi Is/ván nagykállói öl'sbeli (nyiregyházai osztály) csendőr a szegedi kerü'let területére. Kérik kölcsönös áthelyezésiiket Óhajtó bajtársaikat, hogy c.ímiiket közöljék velük., "FOTO" fényképészeti szaküzlet BUDAPEST VIJ., Rákóczi-út 80. Fotó osztály: Tiszteknek és véglegesített csendöriiknek 6 havi hitel Nagy választék minden árbau elsőrangú gyltrtmitllyl1!!épekljen, felszerelések ben és anyagokban. Rádió osztály: Kész készulékek, "Ikatl'l'szek, vilzlatok, accumuliltorok Blb. stl). Optikai osztály: :\/indeunemg IMcsUveklJeu nagy készlet; szemii \'ogllk, Jayltitsok on'osi vényre. Punto~ és gyors ki~zolgúlit:;, Gramofon osztály: A mai kor IllgtlJkéleteRelJb angul ljeszélúg"pi,i 1\ I('g~ (.~"yszej'~ljll kiviteitól a legurágitbll kivitelig. LellJlIzek Hagy villltbztékuan. Mechanika' gyermekjilék oszli.y: \",lsutak '(gőz-, villuny ils ih'aszerkezettel), vasuti relszemitisek, gőzgépek, gyerekkinók stb. stll. ".. SZERKESZTOI UZENETEK 361. ~~ket nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem b3:r~itol elfogadunk s. azt megfelelően honoráljuk. Ke~Iratot nem adunk VIssza. A közleményeket kérjük az IV nek csak egyik oldalára, lehetőletr félhasábosan és könnyen olvasható írással írni. A szerkesztői üzenetek. ben mindenkinek válaszolunk. levélben senkinek, válaszbélyetret tehát fölösleges beküldeni Jeligéül kér. jük kisebb helységek neveit választani, mert az azonos jeligékből származó félreértéseket csak így lehet el~ kerolni. Az előfizetést kérjük pontosan megújítani. mert a felszólítás költségét külön felszámít juk. G. M. őrmester, Decs. Ha atyja 19Z1. július 26 ig illetősé. g-et szerzett valamely csonkalllagyarországi községben s akko!' Ün még kiskorú volt. akkor a tyja után önnek is megvan a magyar állampolgársága. Ha azonban atyja az említett idö~ pontig illetőséget nem szerzett, ayagy ha swrzett ib, de On az említett időpontban már nagykorú volt, akkor a magyar állampolgárságot loérnie hl!. Ennek részletei felől a köz:;egi előljáróságnál érdeklődjék, mert a belügyminiszter úrhoz intézendő kérvény t ott kell benyújtania. K. K., 1\Iór. Ami n t az "Érdem" jelig"re küldött üzenetünkbői is láthatja, a kitüntetések 'u tólagos igazolásának megvan a lehetősége. Ehhez szükséges, hogy lehetőleg két volt tiszti előljár6jától, vagy legalább is egy volt tiszti elöljáró. jától és utóbbi esetben egy vagy több volt altiszti elöljárójá. tól vagy bajtársától nyilatkozatot kapjon. amelyben az i11etők a kitüntetést igazolják. A nyilatkozatokon a né'valáírások valódiságát hitelesíltetni kell, ami a községi elö1 járóság útján is történhetik. Az. hog~' a Hadtörlénel mi Le"éltár nem találja az adatokat, illetékes helyről nyert értesülésünk szerint nem mindig ok az utólagos igazolás iránti kérelem vi""zautasitá~ sára. A levelében ii'tak szerint - amint mi látjuk - kitün~ tetését kellőképen igazolni tudja, kéreime tehát a belügyminiszter úrhoz (\'1:. e. osztály) felterjeszthető, Tekint,e, hogy a minden bizonnyal akkor még hiányosan f( I,zPr~lt kérelmh visszautasították, azt a tanácsot adhat juk. hogy várja meg a legközelebbi keriileti pal'anc"noki,"pmlét és kéreimét ukkor adja elő kihallgatáson. ]\Iagyar vagyol" Olvassa eiiujjunk é\'i 1. szálllúban " K. J. B." jeligére küldött üzenetünket. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.ÁÁÁÁÁÁÁ I P O R TA B L E ij'ógél'eink árb::\'oo, lllinő- Jólállással 224 pengő. ségben ntolt'rheteuellt"k Részletfizetéses kedvezmények Uilaki Béla R.-T. Budapest, Erzsébet-krt Z 8. I TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT KEMÉNYFA HÁLÓSZOBA Tartós kil' itelben..1 ó t úll á s s II I k II P h a t... Csendóröknek kedvezel l'észletmzetc'si foltétel~k, Lányi butol'kercsked0, \'JL, Aká<'Í1I ut('u 7. sz. ~~~~~~~~~~ Csendőrtisztek és altisztek RUHÁZATI S7.l1k,,\/!lelilk~t minőség, árak, törlesztési feltételek t('killtel~hl'li legelőnyösebben 1I\t',~ lllind _,":lk DH. LENGYEL ÁBRIS li.\uj:tltu\a, ~n ll UU\", titkar RUHÁZATI ÁRUHÁZ Budapest, V.. Sas-utca 29. (Szabadság ttlr sarok) ('(It~l\l~l SZl'rt':dwl ik. lll'. J::J- Kt\rder.{hködé ~re h.t\ufiotlgb 18\tHboli \Dg~ teltltonl It'h nlgl);.lta:.t l\\ujt\ii... 'l'~hh'(lh I LI lit') I 1)(\'': III. ~~~~~(i':+.:!)b~\j~b~('~ I I

16 :16IJ CSENDÖRS~OI LAPOK 1927 jurtluá 1.~rdl'm. X.'DI irtn nwg. llolll)' 12 1I.'ti 1\1 ( \'ni1111b.'li "1.,,11'(111111/\ YIlII'(lT 1\n ill.'n, nkkl'r n K,í",ly <,"\]ln t kl'to".. t m"l'(illl't i. Ifll ft Yt)1t i.ih'gih\1'nll('~nnkúy1,1 It"'~ :lz iill'j.! yoll ('Ih;\) t iwzul'ypl Il'llznltntni In.ljl\. h.,i'() 1\ kivúl1t hl\l'l'i.' ri ~zoll'(lilntn nl<'l'(\' "". kk.'r 1\ k.'riil,'1i l':ll"ll1("1\\lk'úgiói kl'l'jo n Kin'oly ~"up:ll kt'l'"t's'l1 "Utt\lnJ.!'th. t)d:,itdl\~\t. ",\ z pmlih tt volt olölj~í.róit61 k i'l",'1\ llyilntk\"zntnt. fi nt'yal~iír:1st n ll:dlnfknzntokon ]lit(\ll'sí~t\'llli k"'n so nzutúl\ ()l'skihnllg'ntú~on aeljn ('lő l~r('ltnl-l. il 11)"J I al kl\zll ftlk,,~~- itll'jfl hpll Ylljtús:.\ ll) (\1lE' U. :, I', illa t'.,\ hnjt"kn <zi!hln.'k nwg-rl'l\'lií váleznlag ugyan l t~lhbzt'rt"ttn' \'nu, Ut' llh'l't ft tüoll\glwli l'uluízaton még JlPll1...,.t.'r",p\'1. ]wt\lúsa fl lll:lg-iillzuubonyokon ",<,Ul l('h('ts('gc'~. m('rt :11. \'gyöuh'tii~,-'g r()yú~úra Dl\.\gy. 1s.aS. l.. Az...\ lh'nu" c. Iap 19"..6 d('c'erobc'r Lj én l1lcgj~lrnt "'.,múbnn isil1l'l'll'tl'tt '1[, E. sz. rcndell'tel On is l\i I1'e l'l't.,tlc'. Xl'lll nrl'l,l 'Van ez" l'bben n l'cndelc'lben. hogy n csal:hli p\>ll"ko! :l'] pl'ngü..., cl1leiték. hnncm arról. hogy azok 1lbin!l ",,~Iúllt,\gok Ul:il\. akiknek n keresele havonta 32 pcngiín nl111 van. e<ahitji pótl"ko! fol,ósítani lehet. 2. A vitézség i.'relupótdijak TI'lHlcz.lsl,rt' pg)-c'lóre nincs kilálás. 3. 'Bór hib "' LürYt.~dö ~S lú.bnárt('k('r('~ lljnc~ r(\nwzeresítvc, viselése tehát lilo,. Ull'rt ol,nn renuelkezés sincs, amel, a viselését - mint pl. fi f~kete sapkáét - bizon~s határidőig megengedné. Hetes. A 10vaR tanfolyam elvl'gzése még nem jogosít a lov3s.:sendör-kard és 3 sarkantyú vise'lésére. Ez csak azokat ili...!i meg. akiket a 10,a8 állományba állományparanccsal át mintkíttetlek A sportok ta tói lanfolynmba való felvétel feltételeit majd csak akkor tndjuk mi is megmondani, ha az erre vonat koz" ren<lelet megjelenik. Parancsból erről értesülni fog. ~..il<lozatké.z,;ége. amelyre a Csendőrségi La.pok további fej lesztése érdekében Ön ~ bizonyára még számos bajtár&unk hajlandó Tolna. igen <licséretes és örvendetes megnyilatkozás iigyiink mellett, de minden reményünk megvan rá. hogy bajtársaink totábbi súlyosabb megterhelése nélkül is lapunk fl.nnállá.sát "g~.. zersmindenkorra biztositani fogjuk tudni. ISSR. l\l. D. I'. 1. lill " legutóbb npm I1IpghHf(,rozott ld6re!1c'iyl'zt('k IIYlIgullolllUnyba, nkkor nz í,t ( v "ltf'ltéig nem IIlIílják r, liilviz><gúlatm. lin az íh év 1"lRlik, kérheti yétrlea'i'~ II)'Ul'(dijllZllllúHút H ebben az... etljpn "z (f'liilviz8gálat!h' lkül mrgtört""lu tik. A kérelnll't nyilvántart.ó ll'azdab6gi hivatnia útján n hl'iiigyminihztl'r úrhoz (VI. r. oszt.) kell Jt'ltl'l'j"sztl'ni. HIl Pf'fJjg szolgálutképesnek éni magát, Azin t":'l1 Hzulgulati uton nyujtsn be kéreimét n bpliigyminiszter úrhoz (YI. C. OH z!.) n lényl.. gpa szolgáiniba v"ló visszavétele iránt. A ki'rvpny'lw1. orvosi bizonyítványt kell csatolni. amely,zoilgúlatkéijl'hségél igazolja. 2. A Károly CSllpatkerp.sztre vnnatk07ó tu<lniva.lók\ ól lapunk 19'26. évi 5. számában,.0. J. c~l'l\d:\' Kondoros" jeligére küldött válaszunk alupján HZI' TC'zhp! nwg minden tájékozódást. 3. A kellő szolgálati idf>je nll'gvan. igényjogosull.ági igazolványelnyerf.e iránti kérel mét tehá! - tekintve. hogy nyngc1ijus - nyilvántartó gaz <lusági hivatal n úlján fellerjes",theti a be'lügydliniszter úrhoz (VL c. osz!.). 4. Az igényjogosultság;, igazolványt ('gyált.. l,ában nem lehel iskolai végzeltséggel pál'hnzrunba, összeoh8j!on litásba hozni, egyik a másiktól teljesen eltérő és egymástól leljespn független értékkel hir. Természett'~. hogy II négy polgári és az igényjogosuhsági igazolványegyütteren többet ér, mint akát'melyik önmngában véve. Hogy azután kmön-külön melyik ér többet, az mindig a körülményektől fiigg. Vannak olyan áljások. amelyeknek bet.öltés-t'néi nem kivánják meg a négy polgárit, ellenben az igényjogosult sági igazolványt igen, és viszont 5. NyugáJlományu legény ségi egyének (altisztek is) egyenruhát semmilyen alkalommal nem visethetnek. Várdomb. A nevelési járulék folyósítását a belügyminiszter úrtól (VI. b. oszt.) kell kérni n nyilvántnrtó gazdasági hivatal útján. Csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot és he1ybatósági bizonyítványt arról, hogy n gyermek val6- ban ellátatlan, tehát még 16 éven aluli és havontn a keresete 32 pengőt nem halad túl. A nevelési járulék, ha az anya él, az özvegyi nyugdij egyötöde. szülőt1en árváknál pedig annak kétötöde. Ruha teszi az embert. Ez a közmondás máskép azt jelenti, hogy az emberek a kulsőre igen sokat adnak. Áll ez kulönösen az írásbeli dolgoknál, amikor csak egy levél vagy akta van az illető kezében. Ilyenkor minden vélemény az ntán igazodik, hogy milyen az iuető Irí\S;\. A technika mai állása mellett az AIG MIGNON segitségével bío.rki azonnal tnd egyenletesen, szépen irni, olyan szépen, hogy a világ legszebb Irója sem versenyezhet az ezen gépen Irt levelek szépségével. A cse ndőrségnél közel 1000 db, a lakosság többi rétegeinél, 3000 db van II legnagyobb megelégedésre használatban. Ára 176 P + 2 % forgalmi adó, mely összeg csekély havi részletben törleszthető. Rendelje meg még ma 30 napi próbára teljesen dljmentesen, minden kötelezettség nélkul. Aeg Unio MagyarVillamossági Rt. 'R6Gtp.OSZTAL YA BUDAPIST, VI., ANDRAssy.(lT 29.

17 1!I27 junillli 15. l~b í. H. lrja meg nekünk mo. t már egészen részletescn IJOgy tulajdonképpen hogyan került a városhoz, milye~ állást kapo\!, nyugdíjra jogosit-e az vagy scm, mióta van ott s hogy a csendőrségtő,l kapja-e II nyugilletményeit. Ha ug~'anis a városnál nyugdijképes állást vállali, akkor ezt u\- kell jelentenie szolgálati uton a belügyminiszter urnak (\Tb. osz(.). Az állam és a városok között ugyanis V'Íszonoöság áll fenn II nyugdijas áljások t.ekintetében. Ha Önnek a városnál nyugdijképes állása van. akkor a csendőrségi liyugilletményeit nem yeheti fel, mert amikor majd a várostól nyugdíjazzák, be fogják számítani II nyugdijába a csendől.,;égi szolgálati idejét is. N'yugdijat pedig az után a fizetés után kap, amelyik nagyobb yolt, tehát ebzcrint elbirálva vagy a volt c.'endőrségi vagy a yárosi illetményei után. Ha a,árosnál n~'ugdijképes áhásban van s amellett a csendőr,égtől is feh-eszi a nyugdíj át, ebből kellemetlensége származhatik. Ha azonban a városnál vállalt állása nem nyn g dijképe" akkor a fizetése mellett a csendőrségi nyugdiját is t"rl\lész~te<en felveheti. illetőleg az megilleti. Ha mindezek után is yolna még valami kételye. akkor írja meg telje.s l"észlete.séggel ügyé!, nekünk. m~rt a részletek teljes ismercte nélkül lehetetlen a legutóbbi kérdésére választ adnunk. Sz. D. B. Az évi LX\'. t.-c.-el az évi Csendőrségi Zsebkönyv kiyonatosan ugyan. de mégis oly mértékben ismerteti, hogy abból minden csendőr megszerevbeti a <ziiks<!ges tájékozódást. Egyébként a törvényt az évi jan nál' hó ll-én megjelent 2. Sz. Rendeleti Közlönyben (a lll. kir. csendőrség számára) tették közé. La k bérfolyósit ás. Ha a gyermekek családí pótlékot, illetve nevelési járu:lékot kapnak, akkor a gyermekek a lakbér kiszauat megállapítása szempontjából is tekintetbe j ön:n ek. Ha a családtagok száma ezek szerint 3 vagy ennél több, akkor a ljősöknek illetékes lakbér magasabb kiszab atára tarthat igényt. Ha nem ezt kapná, szolgálati úton je'lentést kell tenni a gazdasági bivatalnak. Öreg cse nd ő r. II. l. Ha tényleges állomájnyban nősült, akkor legalább bárom hónapig kelj együtt élnie a házaspámak. hogy az özvegy nyugdíjat kaphasson. Ennek a hár~m bónapnak nem okvetlenül keh tényleges szolgálattal elmulma. 2. lilo<t ny. tiszthelyettes és tudomásunk szerint Kétegyházán vagy Ujkigyóson italmérési e.nged~lye van. A levelébe'z c,atolt 4 1) fillért lapwnk javára bevéte'leztük , '111"' " ,111"" I111,1I111"1"'"~II""IIIII"ln"l. ACSendÖrSégíHIRDETÉSEKET I Lapok részére kizárólag Balo!b Sándor birdetőirodája VI., Révay-utca 22. vesz fel. Telefon : T Mindennemü megkeresések erre a címre intézendök. ljjjjfllllitiiiiiiii"iiiii"iiiiii " ' I ~ Több mint 31 év óta a világot nraló eredeti angol I ~~S~~j~'~~~h~~i~~z~~.r!,~~r~!~~~~ lánc. pedál. nsert:!'eket nagybani gyári drban, kftlső gummik a so pen~ot61, l)e!sok 2"10 penggtól: Motóbécáne Jnlnci:l motorkerékpároknt 8.f.O pengöért 8zlíIlítunk. LANG JAKAB ÉS FIA kerékpár- és gumminagykereskedők Xo.gy iírjegjzék 700 képpel ingyen. Budapest, V I II. J óz8ef~kör út 4 1. BUTOR, Orák reszi.etre o Budapest 3' olcson VI., -utca Postások és rendőrség szálllt6ja. Jférj e u úl'úl{ CSENDÖRSÉGI LAPOK Gábor ~aios 36:5 R emény. II. Az Ön 15 bónapi meg.zakitása a kolllil1nn és a kommunt közvetlenül követő időre e.ik és mert 1921 julius l.. elött ismét tényleges szolgálatba,lépett, reménye lehet a tavol töltött idő beszámítására. Ennek azonban mé~ egy~b fe.l ételei is vannak s főleg az, bogy a saját hibájá; klvül maradt távol a tényleges szolgálatból a kommun bukása után is még egy ideig. Ilyen ok például, ba el.zakitolt területen tartózkodott s onnan korábban nem tndott átjönni, avagy más akadályozó körülmény. Ezt csak esetenkint lehet elbirálni s ezért szolgálati uton részletesen megindokolt kérvény t kell felterjeszteni a belügyminiszter úrboz (\ '1. c. OS"LI.) , illatos fa virág. Laptmk legutóbbi számában "Hulló csillag" jeligére küldött üzenetünk 2. pontjában megtalálja a válaszi. Jeligéjét ugyan jól k icifrázta. Tavasz. Ha nyugájjományban nősült, a feleség a férj korábbi elhalálozása esetén csak akkor tarthat özvegyi nyugdijra igényt, ha a férj a nyugállományból ismét a tényleges állományba került és legalább három évig tényleges szolgálatot teljesített. Ellenkező esetben az özvegy csak özvegyi végkielégítés t kaphat. A férj halála u tán három hónapig az özvegy az elhajt férj rendes nyugilletményeinek az élvezetében marad s azonkivül kérheti az özvegyi végkielégítés folyósítását. Az özvegyi végkielégités a férj nyngilletruényeinek három hónapi összegére mg. S:tleré nység. Névtelen levélre nem adunk választ még akkor sem, ha tartahna egyébként egésze.n általános termzszetü kérdés körül forog. F. I. cs., Szekszárd. Vagy írásbeli érintkezés útján igyekezzék rokonaival az örökösödés kérdébét elintézni, Yagy pe'dig látogassoll el hozzájuk, me'l.'t anyagi ügyeket mindig jobb személyesen elln~znl, különösen, amikor az öröklés tárgya más állam terülelén van. N"emértjük, miért nem l;;pett már eddig is érintkezésbe az unokatestvérével, akitől a pontos tájékoztatást már eddig is megszerezbette volna. Amig a pontos adatok birtokában nincstinek, természetes. hogy nem tud mihez kezdeni, de éppe<n ezért lehetetlenség azt kivánni tőlünk. hogy ilye.n körülmények között érdemleges tanácsot adjunk. Hóvirág. Csak Nagy EmH címét sikerült mcgtalálllunk: Sopron. Rákóczi Ferenc reálnevelöint!?zeti igazgató... ~ Kerékpárok Kerékpárgummi Világhirü " Styria" Alkalrészek. Mindent legjobb minőségben gépek. olcsón, részletfizetésre is szálh tunk. Deményi és Fia Budapest, VI., Teréz-körút 4. sz. Alapitva évben. Budapest, V., Lipót-körút 30. Kér;en ár;eg)'zéket. ~~~~~~G:+.:.9~~G:+.:.9, Eks:erek éh é k lizerc' lt b ö l j ll luc'ii :hj c.gyz<-ktlt, II ll' I ~ sill'i'int:3 ÍJ 111\\ i t"ú s :/:letl"l', Ú"I\ \, \II,l t. Készpénzfizetés mellett 1 OU'o engedm6n)'.

18 :t.. ; l CSENDÓRSÉOI LAPOK 1!J:l7 jllllill" l:,. '1hO'\t" ;\ t"'tl!.!.,-\rt,'1\ UYt,,"l1lit IH'lll It'hd II ll\ g' I 1' k. JUt'I'l ld.fi'l.!h\i\g'..'l"\... ~ l\i :-.t'hkl1.. t.~ll\ nkul'llhk h'h'llt1"l\ az ii,l.o l' l cin; par.lü'-....:pt.:álln'k. :tki Illnjtl gt)iuhhktlllik l'úl~\. hngt a l\'ijt... lt'ji t;:.,,,'~ :Hr;l ilh.'h'k\~...; paranl...;hok"i.~g'ho'z l'lju s "'lhl....\ I'1'U HZOtl t.~\u üg~'('lj~n. Ih\gy a l't\ljt.'lt.~nh\"'"l~k nh'g" i~ h'g~'l'11 az nlnpju. l:~r,l('k1",klú. l. s\'lumi mú~ Íl'nniyalój.:.\ ninc,... utinl Ül'~klh:\ll~'ntú""(\ll k... l'ui. }w!!"y az i.~l"'llyjogos\llt~iip:i igazl)]"úu;r {.'Ilo. liyl\l"\\:-':('.irünti kl'rt'lnll' illl~h;kl's hl'l~ rl' f(\ltl l'jc~ztr~l\k. örci" pnrruh..-ill,k:l ItIlU". mi :\ (.oyál,bi tn'ndó. 2. A polgúri állás t'lny("rl':-'l'bl'z szükségl\."'; 6 huvi pröba.szolg:ua.tra. cng(\.d(h~~('zclt ~~HNld.:-.~i,!!" l~gl;~z. idöt8rtnma alatt a ténylt?gcsségl ill...-tlut3uyci éh"zl't.'b,'li Illnl"nd s n 1I1l'1Jdt. hu. Il próbnszolgálu.l leljesílésr l'l'1j:ibl\1 "llomá,;]ll'lyl-t l'l kell hugyuia, álheye"lé~i költségck('l is kup. l"i~zcrc,la.. A gycrmekt.1rtási kölls~ek eímén bírói Hé lúul'! ld\)glnlt illetmenyt'k I('tiltasa tekintetében tárgyalások fvlrn"k. AUllg ez el nem intéződik - s hogy mi lesz az elutt'zés. :lzt nl'dl tudhntjllk - addig illetmpnyeiből semmit sem l<-ht't \'issz..."ltartuni. li:. J., Abaujsz:í.ntó. :Még nl'm nevezhető ki, mert a megkinin! szolgálati iddenincs ml'g. Idővel, ha megfelelő maga \-i~lctet tanusit, kiney-ezése sorra kerül. T. J. csendőr, Dusnok. Lakóhelyük ismere1len. A volt tartal~kos tisztek a nyilyántartásban nem s-z,cmpelmek. Kárpátok. Lakóhelye ismeretlen. Dnna. 1., 2., 3. \égklel~gitésre aujlak van igényjogosultsága, aki 5 éyig (4 éy. 6 hónap, l nap már 5 évnek szá1lil.ít) teljl"sít.>tt szolgálatot. Ön tehát számot tarthat végkielégítésre. SÁRGA JÁNOS EKSZERÉSZ, GRAs, MOÖTVÖS _. cs. és kir. udvari szállító IV., KIGYÓ-UTCA 5. Klotild-palota ( CSENDÖR-' tisztek, altisztek és azok családtagjai n y o l c h a v i részletfizetésre készpénzáron a következő cikkeket kaphatják: n6i-, férfi- és egyenrnha- törülköz6ket, abroszokat, szöveteket, bélésárukat, kötött és szövött árut, vásznat, sifont, zefireket, kötött gyermekgarniturát, és egyéb vászon árukat, kesztyüt, harisnyát, kész nói s férlliehérnemiieket kötött kabátokat, fügkészen és rendelésre, göny és függönykelméket, nj, gyárilag sterilizált ágy tollat és pelyheket, paplanokat, mindennemü mosókelméket, selymeket, valamint diszpárnákat a TRIBun Ruházati Részuénytársasá2nál DIlD4PfST, VIII., IlnÖI-tJT 14. SZMI. Az egyes vásárlások utáni elsó részletek 1927 julius ~6 1-ével kezdődnek...j Pontos és legjobb órák: Doxa I{ Omeg'a " 5 évi irásbeli Jótállással O. J'. ily. tht~. 'arluli L.yÚ I1. ( 'Mllk n{, val:ül'ús.-wl l ~ ('iiluii... t l'llüloll Ipyplpkn' Y:.dll~Zl)ltlllk. pufil HZ, Iviiifikl.ül kiv( tt.:lesc n e:l' ut lcrilllk cl. Clbakhúza. 'lurtul, 'ko." voll, lakúuclye islllernl'l{'u. Öreg cse/,dőr. XCIll magyar állaujj)ol"i1r, lakohelye i~llh!- re Ul'n. Óceán. Nagel Vilmos szkv. százados címe: Nagymányok, Búmya lc<ll'p. 4 Szulok. NY1Jgalmazott t.,bomok és Veszpr"mhan. Vár n. 3.,;z. alalt lakik. Szentes. Az el~ö ny. tábornok s Debrecenben, Hatvan-u. l. sz. alall lakik, a másik lakóhelye ismeretlen. Ollár. SchöfDli, vagy hasonló haog:oású névvel senkit sem tahiltulllk a nyilvánliartásban. Kornháber József ny. S7.á"Lado. Debrecenben. a honvéd gy. laktanyában lakill Á harma.uik tartalékos volt, la~óhelye ismeretlen. G. thts., Sóskú t. A kérdéssel komoly'o,n foglalkoznak, de hogy nrikor lesz eredménye az ezirányú törekvéseknek, azt nem lehet tu(mi. Mi bi.,;unk benne, hogy a megoldás már ninc; messze. A 9zetrtkeaztésért és Jciadá.sért felelős: PINCZÉS ZOLTÁN s7jázados. Pallns r.-t. nyomdája Budapesten. V.. Honvéd-n. 10. sz. (Telefon: T ) Fel e lős vezető: Tiringer Károly müszaki igazgató. Brilliáns, aranyékszerek. Ezüstáruk. Verseny- PS disztárgyak. Evőeszközök. Elsőrendű, mindennemű svájci órák a legjutányosabb áron. Kedvező részletfizetés mellett is. Óra- és _ ékszerjavitások. Saját miíhely. I Elsőrendű német gyártmányú kerékpárak és varrö9épek véglegesített csendöröknek elönyős részletfizetésre kaphatók. Kerékpár éi Uarrógép~ere~kedelmi Uállalatnál Budapest, VI., Andrássy-út U. Telefon Kins\'ezett csendő röknek kedvező telt~tele.k.ke1. Nagy javüó m'dhely. Gyermt!tkocsi,-aktár. Alkatrészek nagybani árban. ÁrjegyzI. 600 képpel In~yen. CSENDŐRSÉG! KERÉKPÁRJAINK MEGiAKEZTEK! l ' I motor, kerékpár, varrógép és B d I VI T ' k- 'I 3 (sarok ang mra mqszakl cikkek gyúrllerakot. U apes, 'J erez uru üzlet) p O L G A R KÁLI1An FIA műólá~ é~ ékuenu Blulapesí, VII., Teréz-körút 5. I. em. és aj<i,n<lék t,irgyak. * ao é,'es cég Arany- és ezüstóník, ékszer Részletfizetés bevezetve! J

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ľ ľ ő í ľáľĺ ĺ ĺ ó ľ ł í ź ü ę ő í ü ľó É Áľ Ü ľá ľĺ É ąĺ Á Ą É Íľ Á ĺł ĺ É Ü É ľ ĺ Éľ ľ ą Á ą ĺ ę É É É ĺ É Á ł ĺ ľ ľ ĺĺ ó ľ ů ź ź ü ý ź ő ő źú ő ü ú ľ í ę ľá ĺ ó í ő ĺ ę ő đí đ ő

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ö ü Ĺ Ú É Á í ü í ę ű ö ú Í ö ö ö ű ö ü ű Á ű ö ö ü ű ü í ö ö ĺ ö ö ű ű ö ö ű ü ö ö ö ö í ö ö Ĺ ö ł ö ö ĺ ö ű ö ĺĺ ú Á ľ ĺ Á í ö ü í ö ę Ĺ ü ü ü ü Ö ü í í ö ü ú í ö ĺ ö ö íí ö ü ü Í ö ö ö ö ö í ú í ę ĺĺ

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ĺ źů ö ľ ü ő ü ű Í ö ó í ý ó ĺ ý ó í ö ó ő ľ ó ő ő ľ í ĺ ú í ó ľ í ü ó Ĺ ö í ü ő ű ĺ íĺ ź ź ź Í ó í ő ú ó ĺ ű ö źí ö í ő ő ü ó í ö ú ł ő ö ő í ü ö ó ó

ĺ źů ö ľ ü ő ü ű Í ö ó í ý ó ĺ ý ó í ö ó ő ľ ó ő ő ľ í ĺ ú í ó ľ í ü ó Ĺ ö í ü ő ű ĺ íĺ ź ź ź Í ó í ő ú ó ĺ ű ö źí ö í ő ő ü ó í ö ú ł ő ö ő í ü ö ó ó ő Ĺ ó ő ü ź ź ü ő ľ ő ü ő ú ĺ ľ É Ą ĺ Đ ó ő ľ ü ő ü ő ź Í ö í ő ĺĺ ĺ ő í ĺ ĺł í ľ ő í ő É Ĺ ö ö ü í ĺ ź í ź ó ľ ő ĺí ü Á ű ź ó ľ ź ú í ü ľ ü ö ó íü ú ö ö ú í ó í ö ĺ ĺ ő í ź ľ ú í Á ó ů ó ő ľ ĺ ó ű í Í

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü źĺ ü ą Ł É ź ü ľ ĺ ľ ő ü í ľľ ę ľ ęĺ ő ě ĺ í ó ű ľ ýú í óť ľ ő ľ ő í ľ ď ä ö ü ř ó ő ĺ í í ó í í ó í ő ľ ő ő Ü ö ú ó í í í ÍÍ ö ó ő ü ĺ ź ź ö ó Ü ö í Ŕ ł ł ĺ ľó ő ú í łłł ü ľ ó ä ď Ě ő ö ł

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

Ő ľ ü ľ Ĺ ľ í ľ ľ ľ ĺ ľ ľĺ Ĺ ľ ĺ ľ ź Á ľ ĺ ĺ ö ö ľ ę ľ í ľ ĺ ľ ľ ę ľ ľ ľ ľ ü ĺ ľ ľ Ü đ ĺ đ ľ ľ í Ü ź íĺ í ĺ Ü Ü ł đ ĺ ľ í Ĺ ľ ĺ í ł ľ í ľ ľ ľ ľ ź ĺ ľ ü ľ í ľ Í ľ ľ ľ ľ í ü Á ľ ź ĺ ę Ĺ ü ź ü Ĺ ü ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

ľ ü ľ í ĺ ľ ľ Í ĺ ľ ľ í ľ í ü ĺí ź í ź ĺ ü É Í É ł É Ü ĺ É Ü Á ĺ É Í ľ ľ ł Ĺ É Ü É Á ĺ É ľ ą ńń ü ľĺ ľ ľ ź ź ĺ ď ľ ź ü ö ľ ľ ź ľ ö ĺ í ľ ľ ľ í ź ľü ľ ű í ľ í Ú ź ź ľ ú í ü ö ĺ ĺ ź ł Ż łř ú ĺ ú ü ú ú ü

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ľ ľü ľ Ĺ ü ľ É Ĺ ń ü ôĺ ú ä ä Ĺ ľ ľ ü ö ť ü ĺ ú ĺ ĺ ĺł ĺ ü Ĺ ű ö ť ö ö ö ö Ĺ Ĺ ű ľ ö ľ Ĺ ľ ľ ú ü ö ď Ĺ Ĺ ĺ ú ö ö ľ ü ľ ľ ö ö ö ĺö ľ ľ ö ö ľ ö ö ľ Ĺ ö ľ ľ ĺ ö ö ź ö ź ĹÚ ö ľ ĺĺ ľ ĺ ĺ ö ö ö Ĺ ĺ ĺ ľ ŕ ú ę

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ó ĺ ő ü ü í Ý š ü ö ó ő ő ó ü ő ő í ĺ ü í í ő í ü ľ ö ĺ ő Í ő ü ö ö ő ę ő ő Í ľ ó ľ ĺ ó ź łó ó ĺ ó í ő í ő ü ľ ĺł ĺ ö ó ü ő ó ú Ą ř ö ľ ł ľ ľ É Éľ ó É É ú ü ü ő ü ó ń ő ü ő ő ź ö ő ü ő ľ í ĺ ó ü ú í

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í

ö ę ľ ľ ú ľ ĺĺ ő ú ú ó ö ĺ Í ľ ĺ ú ľ Ö ĺĺ őĺ ĺ ú Í ö ę ľ ó í ó ú ľ Ö ź ĺ ő ú ó ö ő ľ ő ü ő ő í ő Ż ö í ő ľ ę Á ó ľ ó í ó Á ć őł íí ö ó ó ó ó ö ć ľ ľ í ü ú Ö ĺ ű ő ĺ ľ óľ ľ Ö ő ó ü ő Á ü ľ ű őĺ ú ö ľ ö ö ę ó ó ľ ľ ę ľ í ó ő ó ĺ ý ő ľ ľ í í ü ę Íő ĺ ő ľ ő ľ Á ĺ ó ó ó ő ú ű ł Í ľ ö ő ó ľ ő ö ő ö ľ ö ö ő ľ ľ ľ ő ő í ľ ę ü ő ü ő ő ö ę ę ó ü ő ó ó í ó í ö

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ę ĺ Łĺ Ł ó őĺ í ó ó őĺ ľ í ľ ö ľ ę ő ő ľ ó ő ľ ę í ó ő í ľ í öđ ĺ ű öđ í ź ď í ź í ő ó ó ő í ĺ ľ ľ ű ö í ĺí ĺ ő í ó đ ľ ĺ ý ó ó őů í ó ó ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ö ľ Ĺ ő đ í ĺ őľ Á ď Í ľ ľ ľ ľ ó ľ ó í đ í ĺí ľ ö ó ö

Részletesebben

ó ł ľ ö ö ä í ą Ę đ ü ľ ó ľ í ů ĺ ó ľ ľ ü ď ľ í ľ ź ó ľ ó ó ĺ í ĺó íĺ ů đ ö íľ í í Ü ĺ í ó ú ľ ö ö ď ĺ ó í ĺ ľ Í É í Ü ó ľ í Ę ĺ ó ź ó í ź í ź ĺ í ľ ą

ó ł ľ ö ö ä í ą Ę đ ü ľ ó ľ í ů ĺ ó ľ ľ ü ď ľ í ľ ź ó ľ ó ó ĺ í ĺó íĺ ů đ ö íľ í í Ü ĺ í ó ú ľ ö ö ď ĺ ó í ĺ ľ Í É í Ü ó ľ í Ę ĺ ó ź ó í ź í ź ĺ í ľ ą ľ ľ ó ľ ó ĺ Ő ľ ü óľ ľ ľ ľ đ ľó ó ö ĺí ó Á ö ľ ó öľĺĺ í ľ ľ ľ ĺ Á ĺ ô ó ó ľ ĺ ł Ü ó ĺ ą ą Ü ł ľ Í Ü ł ĺ ľ í ł ľ ľ ó ó Ü ľ ą ľ ľ ľ ó ą ľ ą ó ľ Í ó ó ó Ö ö ě ö ĺí í ó ľ ó í ó ł ľ ö ö ä í ą Ę đ ü ľ ó ľ í

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

ľ ö ü ľ ö ú ĺł ü ĺ ü ú ö óľ ľ ź ľ Í ľü ű Ĺ ö ú ź ű đ ó ł ö í ĺ ö ľ ó ź ĺĺ ó ó ź Ú đ ó ľ ľ í ó ĺ ú ź í źń ĺ ó ľ ľ ü Í ú ú ľ ú ú í ľ ú ĺ ľ ĺ ü ú ö ó ü ó ó ľ Ó ą ĺ ľ Á ú í ö ó í ľ ü ó í ü ľ ü Í ľ ú í ó Íľ

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

ü ĺ ľ ö ĺ í ű ö ó ľ ó ĺ ť ö í ó ń ľ ź

ü ĺ ľ ö ĺ í ű ö ó ľ ó ĺ ť ö í ó ń ľ ź ľáĺé ó ľ ľ ů łľő ľ ü ľ ľ ź ľó ü ł ľ ĺ ű ö ľ íĺ ü ľ ĺĺ ľ í ü ö É Í ľľ É É É É É Í ľľ Ü ĺ É ó ĺ ľ ľ ł É Ü É ĺ É Á łł ľ ĺ É ľ í Á Ą ľ ü ĺ ü ý ü ń ź ĺ ĺ ü üö ö ĺĺ ó ľ ü ď í ź ľ ĺ Ĺĺ ü ĺ ľ ö ĺ í ű ö ó ľ ó ĺ

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

ł ó ü ĺ ę ľ ü ü ó ľ ľ í ľ ü ę ĺ ľ Ő ü É Í ĺ É Ü ö É Í ľľ ĺí É Ü É É Á Ą ł ü č ĺ ĺ ĺ ľ ł Ö É É É í É Á ľ ü ĺ ĺ ź ź ý ĺ ĺ ź ź Í ĺĺ ü ĺíľ ü ó ĺí ü ĺ ü ó í ö ź ó ó í ľ ö ö óľ ö ú ľ ö ľ ź í ź đ ĺ í ź ó É Ą

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ő Ĺ ś ź ü É ľ ĺü Ô ľ ľ ĺ ő ľ ľ ľ ĺ ó ľ í ó ú ľ ú ö ľ ĺ ľ í ľ ő ő ľ ő í í í ĺ Ü ü ü ö í ö ź ő ĺĺ ö í í ó í ó ľ ü ĺ ö ľ ő ź ű ö ö ľ ó öľ ľ í ľ í ó ó ő ź Í ő ź ľ í ó ó í ű ĺľ ö í í ő ó ľ ľ ó ö ó

Részletesebben

ő É Ő ĺ É ĺ Ĺ Ť ü ő ő ĺ ĺ ź í ü ö ü ę Í ű í í ő ö ö ü őđ ö ĺ ĺ ő í ź ő ź ű í ĺĺ í í ő ü ö ü ü ö ź ö źúő ĺ í ő ő ő í ő ő í ő ő ö ű í ö ö ő őö ĺ ö ý ő ĺ ö ö ő ű ĺ í í ő ő ö ö Ö ö ö ź ö ö ő ĺ ü ő ő őö ö

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

ó ľ ĺ ü ä ľ ĺ ľ ĺíľ ü ę ľ ó ľ ĺ í ö ź í Ĺ ĺá É Í ó É ĺá Á ľ ľá Ü ĺ É Í ľ ó ľĺ É Ü É ĺ É Á Ą ś ď ĺ ľ É Ę ôąúł ĺ ľá É É ł ľĺ í ĺĺ ü í ľ ľ ź ź ľ ü ý ł ĺ ľ ó ó í ö ľ í Á ĺ ó ú í ű ö ó ľĺ íľ ź ľ ľ ó ĺ Ĺ í ó

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ó ľ ľ ę ź ĺ ĺ ĺ Ĺ ü ó ĺ ľĺ ü ú üö ź ü í ü ĺí ĺ źů ö ĺ ĺ ľ É É ó ľ Á Ü ľ Ü ĺ Í É Íľ ľ Ü ľĺľé ľ ľ ą ĺá É Ü Éľ ĺ É ľ ł Á ą ąó Ö É É É ľ ü ĺ ĺ ł Í ĺľ Ü Ü Ü ź ľ ü ď ĺ ę ź ĺ ü ź ú ź Í ľ ü í źú ó ö ü ö ó ó ű

Részletesebben

ó ő ůĺ ĺó ľ ĺ ő ĺ ł ĺľ Í ľ ĺ ú ĺó ĺ ĺ ľ ó ĺľó đ ő ĺĺľ ľĺ ó í Ö ľ ő ĺ ö ö ő ó ó ó ö ľ ő ő ó ó ĺ ľ ö ő Á ľ ľ ľĺ ö ľü ő ó ő ľ ő ľ ľ ľą ó ĺ ő ó ó ó ö ź ĺ ľ ú ő ő ő í ő ľ ľíí ľ ó ó ę íź ő ľ ő ĺ ő ó ó í ĺ ľ

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ĺ É ľĺéľĺ ó í ö ö í ľ í ď ľ í ó ĺ ó ü ú í í ó ü ó ü ľĺ É ĺ ľ ľ ľ ľ ĺó ľ ĺ ö ĺ ú ö ó ĺ ó ĺ ó ö ó ĺ í ö ó ľ ö ú ľ í ó ó ó ö ó ó ľ ó ű ľ ó ó ó ó í í ó ü ĺ í ó ú ó ö ó źů ó ó í í ó ó ó ö í ľ ó ú ĺę ę ę ö ĺ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ó ĺ ľ ľ ľ É í ľ ď ľ Ĺ ö ľí Ę ü É Í É ľĺá Á Á Ü ĺ É É Í ó É ľ ł É Ü Á Á ĺá ľľ ĺ ł É Ü É É ł Á ľ Ą É É É É ą ĺ ü Í Í źę ź ŕ ĺ ü ó ź ü ű ź ó ę Ĺ í í ö ö ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ľ ä ó í ó ö ź ź ź ó ó ó ü ĺ ĺ ü ű ö Í

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ä ú á á á á á ú á á á ĺ ę ą ą ú á á á á ĺ á ĺ ĺ á á á ö í ů á á á í ł ü ü á á ĺź ĺ á á ó Źá ó á ű ö á á ó í á á ó á ä ü ú á á á á á ü ĺí ü ö áĺ ü á í á ó á ö á á á ó ü á ö á ĺ Ż Ż á í ö Á ź í á á á á ö

Részletesebben