A behívott jelentkező aszut. :20. puntjában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A behívott jelentkező aszut. :20. puntjában"

Átírás

1 19:!7 j luji ll" J 5. CSI!:NDÓRS~OI LAPOK 347 l(észiilődés a vilcíybélcél'e: ~ürü ködöt fejlesütö repülö bolllhák f"ll'ohhaná." a t~nger reliilet~n. es endől:i elen t l{ e z ők alkalmasságának elbírálása. Irta: CZEGLÉDY JENŐ száza(los, Új "Szervezeti és Szolgálati Utasíiás"-unk 5, -ának 19. pontja a csendőrlegénység kiegészítésére vonatkozóan új rendelkezéseket tartalmaz. Összehasonlítva e rendelkezéseket régi utasíhl >'unk idevonatkozó -ával, első látszatra úgy tünik fel, 111intha semmiféle lényeger változárt, módorítást e pont ]]em tartalmazna. A csendőrjelentkezők felvétplének feltétele i valóhan a régiek maradtak, csupán a 2. alpont alatt találhalunk újítást; e pont megkívánja, hogya testiiletbe felveendő csendőr feddhetetlen előélet és erkölcri érdemesség mellett nemzeti szemjjontb61 is megbízl/ot6 legyen. Ez a feltétel a régi uiasításunkhan nem szen' pel, - abban az időben vajmi ritka voh az cl cspndőrjelentkező, ki nemzeti Hzpmpollt hól nem Jl'tt volna megbízható. E sorok keretéhen - l'ltpkint v<' a fl'l\'étpli 1'('1 - tftplpk töljhi pont jaitól - kiziirólhg a "nemz!'t i ~zplllljonth{'l való meghízhatúsílp;" kérc1é::;é\'l'1 ólwj ülnék l'oglalkozni R HZP]'('tJll'1l1 j'('lhh'ni kiiiöuöm'll az Örf;IJarancRJlokok figy('lm(>1 (' kér<léh nagy hordpr('j'én>1lnnál, ih in'káhb, llwrt - - V('h'lll{>.nY;>ll'. ""l'i"int - kiilönös J'Olltos::;ággnl (' k(.i'( I(>:-; nz iirhjl(lnlllc.~llo kuk HZPJJl}Jon1jáb6J l,íl', 1l1('rt Ih ihz(,ll {ík azok, <lkjk il ('H('!H]{íJ'R{>g"lJPz h('lí'pjli ílihlj1('krtli n li%.iib(~g(,h adn 1ok" 1 lh>hz('rzi k. Kf.(.r:(.p;11 1('1l, hogy 1'1:-;{islIr! lilii 111I),~\(11t1111l1l111 ki%.:í rúlilp;ojo;lljl IIZ iil'spl1l'lllll'hllllkok doil11'lil'k. n f' 'il', JI I li rjl' l ('JI f k ('z{ílk I' j"kji I (',~ I,", rd I 'Ill ('s S l'g l', II il Zll fln s f%.("fl]lli;tfiiíli villí, I f ll gllí%.ltil1",r:ii~it I'iiliitt, 1111'1'/ I1Z ti JIII'p;itililpí1i1; aik, iti' iíltilluk 1"'szprzl'11 nt!il1ok jpl-'l'.- nek döntőek a jelenthző hehívá"a, a\'agy lll'uemhívása kérdésében. A behívott jelentkező aszut. :20. puntjában foglalt rendelkezések szerint keriiletl'nkint müköd{í "toborzó-hizottság" elé áljíttatik. A hizntt"á~ áll: 1 törzstiszt mint elllökből, 2 főtiszt é" 1 01'\"01' mint hizottf'iági tagokból; mel)' bizott$á~ f.'laoat'l a jelentkf'zők alkalmasságának elhírálá~. A bizottság anyagi és erkölc"i fdelt;,,~égén('k kijl's t uc1atáhan fogja az előállított jdentkl'zőt <'1- bírálni, megállapítja aimak hadiszolg,llatra,"aló alkalmasságá t, szóyal a phisikai állapotát, dl" nelll tudja clhírálni a jelentkrző I:'rköIc~i l'rdl:'llll's!'égí't. nemzeti :;zempontbó] "aló meghízlw ttí",úgá t. I1h'l t hiszen ez erkölcsi tulajdotl1'ág\lk 1lll'g,1llapítá,.;1 lwlll nllha t a bizott"ág módjá ba n. E l're,",)lu! t koz. llag Jeg' feljebh csak a jelentkező szt'lllélyi adatnit '" iiy"llil'ányú meghízha tóság-á t tnr!;llmaztí i l'n!tik ;mhntnak,1 bizot1 ~;lp; n>nt!plkl'zl'''l'l'l'' nwlyeklwn f,'glnl 1nkat az énlekl'1t iil':<par:lnesnok <illapíttltta IIWg'..Az örf'pnl'anesnoknkn<1k - n l'~\'lidi;r,,~g-h\' jelen t kpzők l'rkiill'si tuiajdon"úga i t tiszl:íz:hldíl - spg-édl':,;zköziik is iíllnl'lk n>n,!t'lk,'z\'"ükl\'. lly támpont p],.;{í"(\l'hnll il jeh'ntkl'zií ill\,ti'h""~\'g'i. n\'lil kiiliinlll'n <1%. úljall(ló, a\'ng~ ' hm:;lill":-:lhh,idiín k,... I'l'sztiil \'nló tal't6%.i",tlú,i 1ll'ln'in'íl 1"'''l,'I"ll'tt k" L,,5g:i,'lííl,i:lr!lsÍlgi hiz"liyit y;íi\yllk: nd"."b.'rhan l"'ili; II,J )1':-;zlíg-ns hííl1iig~ i n~i1yúlltart'" hi\'at;ii -ltil I", ;;%.PI'Z!'tt ildilt"],, I1wil,'k n klt'litk,';. '; ha1.:lii:1,. ~ r. "11\ floll! hi,l \':d'" 11l\'~I\l hil t;'i,.úg~ilhl k k,'nl.',.{-". j, II Y \lj 1 It il t ilii k túj'; k.,7. t 11 t;í,,1. \ ',;,'liil,jiíi'1i"lígpk1t'11 IIt'Sl"l'Z<'lt hi l,'"~ il\':íllyok I'ogjnk 19'il,(\ll1i il,kl"litk" f'; :íltlll<í1w:- I\la~l" i,,\'i(' t,,1, il 1'01'1';1I11I1IIlilk, 11 k,'1i1i1i1l1lil.l11ils ll!atti Illtl~ni;1l t""út s1h., SZII\'lli :t r..'i,ilj:ir(''':''t: nak a j, I"lllk,'z\I!'I'kii l, 'sí II lilgn \' I st 'It,t {-n',,'ii:l! k".r.{, hi \'nl II 1o,' \(~k 111('11) (,t: :1 hiilliigyi IIyih iillil1i't(, hll'ahll \ i~l\ilit n

2 :~J~ f\'~ia Íl~::1?:(\ll\i. 1l\'~~ ' IW\\'~A'!t Yolt~' l~~:í,~'!)iin[l"(vc', \"T\'I,,'n'nH'~I\\(1ndi:1 :1,I is. hog) lh'111 koi'ozli~~i' valah';;i :Il: \'n.z;\ghan hiínl'<1i'kkl1h'ny mi:lit s \,(-gll!, h~gy "','I1I1'h i a\l~ll(1i 1H'1~ I'M'k-('! Ügy tu(h~,m ~'gy()hkc'n(, lh'~\ iwnwh k\'i'üktnél maga ~\ 1~l'l'1ll!'t! p:~l'anc':-; - 1\...;k~'I",.,... "",k 't l 'l hiiniio'\ i l1\'lh'antarto hl\',1![ilt ~/,', \ t'i~. nh ~kl\1'ih'::lii,.,,"... e"" az 1'1lí1júrós:\gok, JllIJ1! il bul1ngyl lu\':\(al CSfNOÓRSÉOl LAPOK két""o.(\~lt'niil lai'llís8i''gének és kötelességém>k ('Ik" l~dat:,hall, il I'\.'ndl'lkt'zésél'(, álló összes ~lda(ok iigy\'h'mh\'yt'telé\,1'1 fogja a válas~t 1}l~ga~~.,.'.' Tt'kinh l' azolük111, hogy a kozsegl eloljalo~.a ~\lk, kiilönö:::i'1l nagyohh helpégekhen, a C8endol' Jd\'l1 t kezlikl'iíl mi~ldazol; ada (olra t, ~~elyek az, er~ kölest :::z\'lllponthol \'a~~ megb~zh~tosagulua,feny t n'tlll'tul'k 11em tudhatjak, tovahha, hogy a Jelen( kezl) biintt'tlen l'1őélet~l'e vonatkozólag az "Orszá '" O~ blíniio'\'i nyilvántartó hivatal" értesítése, a rend()ikt' zésr~' álló adatok hiánya miatt, hiái!y?s is h>het. mt'rt hiszl'n az ügyészségek, járásbírosagok, yalumint a kihágási ügyekben bíráskodó rendőrha tósáaok csakis olv E'gyénekről értesítik a bűnügyi hiyatait, kik bünt~tt, vétség s fontosabb kihágá :;okél't lt'ttt'k elítélvt>, "agy akik fontosabb b~ncs~le'k: ményekélt előzete8 letartóztatásba vagy vlzsgalatl fog&ígba kerültek, "égiij olyan biinözőkről, kik szökésben állanak - az ön;parancsnokok ezirányú tájékoztat.ába nem h."öve-tlk>ezhe1ik be ojyam alapos :::ággal, amint az }ú"ánatos volna. Ezek szerint tehát az a helyzet, hogy az örsparancsnok megkapja úgy az előljáróságok, mint a hünügyi hiyataltól az értesítéseket, azonban ezen ért~sítések nem t <kinthetők telje'se<il 1cielégítőknek b így további puhatolások válnak szükségessé. Xem lehet kétséges, hogy úgy a községi eló1- járósági, valamint a bűnügyi hivataltól beszerwtt kedvező értesítés, illetve bizonyítvány nem elegendő arra, hogy "alaki csendőr lehessen. Semmiesetre sem szabad tehát egy örsparancsnoknak a kapott kedvező nyilatkozatok alapján az ügyei elintézetinek tekinteni, ml'r1: még 'kifejezehen kedvező bizonyítvány és büntetlen előélet mellett is lehet "alaki csendőrségi szolgálatra alkalmatlan. Az örsparancsnok ezlranyú puhatolásainál első lépés a büntetlen előéletre vonatkozó értesítés ellenőrzése. Tekintve az örsparancsnok helyi- és :,zemélyi ismereteit, ez könnyen megállapítható, mert hiszen személyi ismeretekkel rendelkező örsparancsnoknak tudnia kell, hogy örskörletében ki ütkö~tt össze a törvény paragtafusaival. Ha esetleg Idegen, nem állandóan az örskörletében lakott egyénró1 van szó, úgy a jelenbkező volt illetékes?rsparancsnoksága keresendő meg, habár egy jó OTsparancsnoknak ilyen egyénről is meg kell lennie az adatainak. Sem::niesetl'e sem szabad megelégedni azrol hogy a Jelentkező előéletét hat hónapra vagy eg~ eszt~ndőre "isszamenőleg megállapít juk s ha ez alatt az idő alatt bibájt nel!il. találu~'k benne őt csendő~~~ ~~olgálatra erkö}csileg máris alkal~asnak" mmositjuk.!'-- puha.tolast feltétleniil a jelentkezone~ - mondjuk -, tizennyolc éves koránál kell ~f>zdem. 1~eg kell ~llapítani, hogya jelentkező hzf>~nyolc eves kora ota 1!lettől-meddig, hol és kinél tarlozkodott, egyetlen honap hézagot sem szabad hagyni a megállapítások nál, mert rendesen éppen!!)27.ill/li/ls J:i. ('zek az <,Hitkoli rövidt>hb.fuoss~1ihh i(lő~zak~k ami<. a III ('l Y E'k hel1. a j(>l,~ntl~ezőnek ta kar~a tlllval,o.]<1 v~~. ~ \ hndapc'sl1 kel1.11ell I?ara~cfmokRal-). pl. evrk?:d ír;í.:-;han Rzokla fplkérnl 'a ]elenlk:zo m11l3kaa rio I l, akiknél az tizennyolc pver kora u~an szolgalt, hogy az illetől:ől a(~janak. w.lcményt., Ug~ Ludom; ho~~ még eddig mwdenki,azonnal es.szlv~s~n f('lelt,'~ keriileti pal'm;csnoksa~ak;, e8'11~-masl~ polga~;l eo'yén olyan reszletes mformaclot Irt a Jelpntkezo- 1'61, hogy még kiv'imgáláj,ssal ~em.1e'hetett volna töl/ bet és alaposabban megallapltam. Nehezehb kérdés azonban a jelentkező hazafia;; és nemzeti szempontból való elbírálása. Igaz ugyan, hogy nagyon so;kszor az"örs~a~ancsnok. már el~re tudja, hogya Jelentkezo ezlranyban. IS. meglnzható-e, clt' sokszor előfordulhat, hogy Itt IS adatok beszerzésére van sziijrnég. Erre vonat!kozólag az örsparancsllloik viz;sgálja meg a jelentkező személyi, anyagi viszonyait, érc1l'klődjön a jelentkező lelkészétől, volt tanítój át ól, ha lehet munkaadójától stb., stb. Ily alapossággal megszel'zett ada tok kelthetik csak - e kérdés tisztázására vonatjkozólag - az örsparancsnokban a megnyugvás érzetét. Hogy miért kell nagy súlyt helyezni a csendőrséghez jelentkező egyének hazafias szempontból való megbízhatóságának kérdésére, azt bővebben f('jtegetni itt felesleges, azzal mindenkinek tisztában k lll lennie. Minden figyelmes szemlélő előtt nyílt dolog, hogy napjainkban két 'homlokegyenest ellentétes világnézet harcol egymással. Egyik oldalon a konzervativ, hazafias, hazáj ához, szülőföldjéhez, régi erkölcseihez, t.radicióihoz, a tuliajdon szentségéhez, szóval az évszázadokon :];:eresztiil fokozatosan, alkotmányos keretek között fejlődő ájlliami és társadalmi l'endhez ragaszkodó, a másik oldaloo a végcélt, u kommunizmust, vagyis a vagyonközösséget a többség akarata ellenére is azonnal érvényesíteni wkaró, minden eszközi erkölcsösnek tc1,rtó, szóval a jelenleg fennálló állami és társadalmi rendet mintegy l'obhanásszelűen megváltoztatni akaró irányzat vívja állandó, kitartó harcát, Nem c-élom, hogy az egymással soomben álló világnéze'ookj harcát ismel1essem, mert hiszen ez nem ta!tozik ide, csupán csak azt óhajtom megjegyezlll, hogy emlékezzünk csa,k vissza évre, a nálunk is megvalósult 133 napos kommunizmusra. Minden!ri tudja, hogy mire vezetett ez idegen földben.. sarpdzott, a magyar lélek előtt mindvégig idegenul maradt, ezeréves Hazánkat rombadöntő törvénytelen állapot.,oly.an csendőrjelentkezőkre van szüksé::,oi.i.nk tehat,. kik ~ fennálló tö.rvényes és alkotmányos rend f.~na~i ~.us~l ]es~ek, kiknek magyar lelkéről a klilonbözo "lmnus -ok tanui nyomtalanul pattannak vi~sza s, kik méltók.lesznek az egész művelt világ elott paratlannak Ismert testii.letünk hírnevének megalapozói nyomdokait követni mert csakis az ilyen csendőrök fognak megfeleici új' Szolo'áluti Ut asi 'tá" s -un k 71,pon t"b Ja an foglalt azon,,<> maga~zt()ls elvld.ek, mely azt mondja: A csendőr az államhatalom képviselője, a törvényes rend és bdw béke,táma~.zc:'1, az?rszág, közbiztonságának és nyugalmanak ore, az alla!d1 es a nemzet bizalmának letéteményese".

3 HI:!,.i uni us 15. CSENDÖRS~or LAPOK 349 J\é.:iilűrlés (I vitágbéké1'e: Egy amerikai leuge-ralatli cirkáló modellje, fölötte az úg)'neyezctt kétkltll lauk. amely szárazou és "izen egyaránt használható, A szug'g'eszciós bű u cselekm ények. 'Trta: ZSOLDOS BENŐ, hudapesti kk itélőtáb J aí bíró. Büntelöjogi irodalmunk és judikaiul'ánk egyik JegjeleniöseLb problémájának. a részes,~ég (felbujtá6, bűnsegédség) tanúnak fontos részleíkérdései ma már csaknem teljes és helyes megvilágításban állanak előttünk. Hogy a felbujiou, egyéuek valamely büntetendő cselekmény elkövetésére' irányul 6 s minden erősebb lélektani kény~zel' vagy egyé h behatások nélkül végl..tezvitt reá bírása az egyénuek, - mondjnk - "nol'll1ájb" lelkiállapotában milyen külső me~''1wilyállulási liiódokkal és lllilyen processzus mejjeíí miként léíe~íti a felbujtó álíal megval6síttatni szándékolt eredményt: elméleti és gyakorlati téren nálunk is ~zálllos kiíünő feleletet találunk. Ezzel szemben azonban a mi büutetőjogi irodaiillunkban van a felbujtás tanának egy eddig cöaknem teljesen kívül hagyo U, \'agy leg'alább is a legnagyobb lllériéklen elhanyagolt kérdése, melynek kellő kidolgozása és megvilágitása a jövőben a kriwinal PHzichológiának is egyik leg~záll1oítevőbb feladatát fogja képezni s amelynek lényegével a bünvádi nyomo ~..ás terén ~"Yakorlatilag lljunkálkodólmak ir ajánlatos Ipsz kelliíell tisztában lt'ljliiök. J~z az, IJOgy léte~ülht't o fpllmjiás a bipuotikns úlolll tartama ajalt cszközölt Hznggl'szció útján akkéul, hog'y II kérdésl's, Lüncs~lt-k - 1I)(~JlY,'lköYetés~]'(; a. lliplwiidilú újtul ('I<I{(mt rcullll't "gyéu H liírilju1ikn~ úloljl.. huul;"a ulilll LiWIly08 időn I,e liil az Úg-Ylll pye~..e t1 I io,'zt.!lípu ot j k II" szng'g'cswió.köz \'eije,u lil'lwiú~u kö\.. lhzti'l,t'li,,{iljék híintrttt'ssé1 Az (j kérrl él:l~el lwpc.bo l uio~ pszichol6giai (JJ'oLléJllúkkal a külföldi il'odalollluan egyes nagyue\'ü ono.ok és pszichiáterek már eléggé behatóan foglalkozlak. meglehetős határozotisággal állapíh'áu meg azt. hogy a hipnotikus álom elmulá'a után biwnyos eselekben végrehajtott lö!,yényeljeues cselekmények a hinnotiku, állapot alat! nyer! szugge::.zció. hatásokkal igenb a legszorosabb kapesolatba hozhat6k, Nemrégiben egy latin-amerikai spanyol pszichiáter: Juan Ral1l6n B('/trrin írt erről a kérm,<riíl egy lh\ld'on érdekes tauulmálwt. mely ",Iő"zör a IlUenos-an'esi "Verbulll" e. folyóiratban klent 11Il'g', Az al'g~ntinai.. Inlel'-Alllel'ic.a" e. angol nyeh' ü foh"'il'at I'é\én mó (Iomban áll e tallulmilny egye' ide\'onatkqi." r~,zletéwl ehelyütt foglalkozni. Ez az író sem késll'kl'dik anuak kijelentésén'l, ho~' a ~zuggeszció a hüntel!l''''''''.!! Il'g' \'itásabb tényezői nk egyike. BellI'án lilegúllapítása szt'rint ha l.. n~ h'!! igaz az. hogy ll poszlhi (lilo! i kus SZU:.rgl'Sl-eiÓ Ú lia I 1~I<,sil"l I 1'.. 1- bujiásnl s az enbek beha!ú~n folylúli 1,lkü\'('ll'Il hittlcselekményekre,"onat kozó Li l'ó,úgi "'l'il'k lll'lll g'\, akl' riad.: ez a köl'ü I lliélly. liiel~<,l ",g)~hk~1i1 díilll,' l'l'\'lil szoktak fclha<znitlni il púri"i iskola I'SI.1Il1'ilh'k a hi\t'i. tisztán é~ kiúlrólag aunak tuhd<lllnílhalli. Illlg'y alnlll ihd'i Rzug'g'p'szció tényezői t'l'lól nul lhl\q'.anh'rika l:'~ IGurllll:lszt'l't.e lib,;zlllul túj,'kllwtltlll"úg' ul'alk",lik, ~l IIllUCtL Sl'lll t1h~lsed hl' l~nll\ (l\.ll~ l'zük p~ z h'h\,lú!!:iku:-. h,lh ('olglltílsáha, hu II t'li l.'gyl's ps~ichiút.'n'k :'t It al f.'lhml'l\ gyakorlati!ll'l.lúkk:1i i/.('y,'kst,ik.':,t ti IIII'g' "k.: I"'ll) l,llllt MJ'dé~t llit'g\'illigítalli, Igy töbhl'k kiiw!t.t. Ho l\ lol'aud ai,:.al az 1,_.,,'111'1 f"l:' lalkozik, 1I1l'lyhl'll n PHrbi Ln ::-;alp<'!i'j,\\'ii' IWk "ID ik t'r()m'n hi,ztl'l'iklls lakújill hipll\l1i,.ú1!:'lk ur;z.;,1 II 'l\l~ J:!'t';4Z(' i (n' II l, hugy lu:tjd U ll';.!' kl'll üluh\ H\l\t',,\~ útj:\l\,,'~ ~

4 a,'\(.. 1Ilú"ik,'~).'lIt ;1 hil'li"tikll" fdlllll"úl,.ul.'! 1'1''''I~,ITll,l:sl \ t. t,\k\.a\1\t l'l,:thirt \'~~l'll :.l... l.l1gg.(,lnl~ Pdl.lll~S~, I ' I '1 ""IIII~lI,,'o"ll \1'gIO l'''-n'h'' "hh l"l1\h\... :l~ g a l'... ' II \. l... "'......,..f, lt,.. h71i1;~ \:I :I ki\ll1.iitt i t\ olll' ll. I,:,: 1I~'1I1,olt h I'H'IX il l' l\lllt'~'\' t' Illl'rt' '\ k isáh'k~.ö h i PllOI1Wl' t 1'1'1Il1'~ill't L'hell. ' 'I '1 ti," t'lt"" "",Cll :;:"I\,h"klllll't t l'úb. l\l1g'~ ll, ll' Ilii,I I~,,. '1111 I l', I T l' _ ln Ihn ki,ül '1 kis7,"1iil'lt U Itl,W';1 l nl!.11 I:'Jnnn.tl',\llU d h:'\l lliá,'g-p"il:ll'hnn II hnlúltll07.ó ~zol'l holmi nrlnllnn l~'r ht..'ly,.. ttt'~it('ttc.,',\,\ ll,/f,/ii/c,,,,y llnnlicl' J\(lYÜ ka(onúnak az ebeo \ 11, ' ~. 'k \ l" 1- 'zu"' tl't IHl\... éh l'l. aki húzia~zonytlna~.t"~ lihlllh" II _ ~.e;-!..."\... z.... lój" nlntt lnl\~ (jli enl\ "k ft;'rj,ét. nhl~~l ~. szlhrg,~szc1?~ h:1\ú,\i,\1 \'nl~,,.kijl;z:\1io(t\~a". ntan}~ ~)O~ (~)}~~el!, Ol~/,.: t k",.,.,ú!'"t kí"el'e1 mca'. d~ 1 ul'jeueu ~ZI e'. ;':Zl k. e" hel \~_ lenül Illt'Ut'kül l1ic~ ebhol a «zomoru ov)~odbol. A b~ul li!!" törn'ny,zéki rötúr:n ahísún.a.yelnuilhlk. Gal'lllcrh;~i. irt It'H'leit eg'''sz terjedehniikbell f 'lolyast;~k s e7á'k \,Irtn luhi h,,1 :t hi l'l\sú~ kétsé~t 'len~il Ill.cg a Ih} P} tolla a.z 'h~zon\ ' büuöze,i ~zúndékát s teljes bjzonyit.~st nyel t az erö~:wkos. hilzussú~töj'ő nőnek szinte h~~yozh~tetlej~, 11 hipnotik11' ~Zl1~geszció e.;zkö.~~i~-el.!llea: er'?s~bb!> tett befob-úsa a b»'enge nkm'alcreju es kollllyelj1lu eletmó,lnl hnjló katona felett. l"gyancsak Bataille hozza fel a Sou.ga~ et-es~tet. CSENOÓRstOI LAPOK 'Ihol már a férfi - Sougm'et - hossz<1ntarto hlpnohkus ki~érletekkel mindenképen rá akarja bírni az egyik 11Iízia.sszonyút. Marie Nobila-t, hogy ez ölje me~ az u2'ynllott lakó má,ik as~zonyt. A szerelme,s MaDe - b~~ yetélytársát kellene a láb alól eltennie - egy leljes hónapig ellentáll mindennemű szuggeszcióuak,. de mikor a kitartó és makacs Sougarat az.t veti. a szemerc. ho"...- llincsen bátorsága és ellenájlásával csakis azt hiz'c)nyí!ja be hogy öt ~ohasem szerette öszintén: eme lélektani kén~'szer hatása alatt Marie meg!örik, akaratát teljesen aláveti felbujtójának s egy ujabb szuggeszció után végre is hajtja a büntettet...\. rió de janeiró-i tudós író: Evaristo de li.j OTHer valamelyik írásában egy :Marcellino Bis'Po nevü bűntettes e;etét örökíti meg, akit. szintén szuggeszció út jan arra bírtak rá, hogy egy rokona: ch. Pindenla Mor:l'es élete ellen törjön. Egy darabig ő is ellent tudott állani a felbujtásnak, de egy ismételt posthipnotikus szuggeszció hatása alatt megölte a doktort és pedig úgy és ott. miként a felbujtó akarta. Mint több hasonló esetben történt: Marcellino Bispo is öngyilkosságot követett el a börtönben. A szóban forgó kérdésekuél természetesen a beszámitbatóság és büntetőjogi felelősség tényálladéki elemei különös tekintetbe kell, hogy jöjjenek. mert a ózuggeszcaó kriminálpsziohológiai viz6gálatainál minden kísérletezö ana a teljes"m egybehangzó t.'lpasztalatra jutott, hogy a hipnózis alatt a hipnotizált egyének teljesen elvesztik pszichikai életük tudatos kontrolját.. Betran szerint a hipnot.ikus álomban - éppen úgy. mint a természetes álom folyamata alatt - elszakad a figyelmünk a külső világtól. az elöbbinél awnban - és ez az egyedüli kivétel a kettö között - a lüpnotizált egyén állandó pszichikai kapcsolatban áll a hipnotizálóval. Mindkét állapotban a való élet tényei vannak: jelen és az emlékezés feléled. A pszichikai életnek ezek a speciális körülményei kettös kérdés elé állít ják a bűnnel szemben a fizikus t és a pszichológus!, mely kérdések a jelzett körülmények közt az egyén öntuda.tnélküliségére vonatkoznak az ítélöképességet és az akarat szabadelhatározási képe;;séget illetöeu. így aztán nagyban megoszlanak a vélemények, - különbséget téve egyrészt olyan pszichikai állapotok közt, melyek közvetlenül a hipnózissal kapcsolatosak - ~~sré~zt a hipnózis után való,pszichikai állapotok kozt. amelyeket hipnotikus szuggeszció befolyásolhat s amelyek gyakran, mint fentebb is láttuk. büntetőjogi felelősség alapjául szolgálható téllykedéssel kapcsolatosak.,.a b~~etöjogi fel~1?-jt~s e;~zközé~l használható hip ~ozls,utam ~zu~geszcl~ letezese n;tar az eddü!:i megfigyele"ek utan JS megallapítható. Ugy a büntetöjogá"z ~ak,. mint a p~zichiat.ernek természetesen tál!: tere nyilik Itt akutatasra, hlszen a tudományos vi1ál!: a SZUgge-zció rendszeres analizisével még csak néhány év óta foglalkozik. De már eddigi eredmények is hathatós figye!münkre érdemebek. l!i:l1 jllnills I~,. ]<;0'). hol'cle. hor histüriá,ja, ~. h.ta: 'J'ÓTll It:! 1 ' \ \.N IV. tihzthc1ycttl';! ("'"nyil/l) október Iri-én 17 <'II'H :JO liprckol' egy e.gylovhh k00ri állott IDc"g' a I~O Jll()gJiIHzo9i öft>..1 akt \'uy ú.la,'ifil t; \ kocsis 43 óves JIlegli)rLllPk lal~zo, ugyefogyoll bapsl :1 kocsiról leszálh'a a 111klnn~ába jött s ott ll, partl!1ch- 1Iokot keresle. Éppen velcm allolt szemben s Igy IDlllUjárt elöadt.a - ~L dolognak nagy feneket kerítve - jövetelének okát é~ ~onuta, h~gr, ö X. nagy~~átli la~()~ kocsisa Szalai Istvannak hivjak. A gazdajtl elknldötle Őt Fazekasdenesre, hogy onnan X. bérlötől 1'6')' hordó bort hozzon Nagyatádra. FazekasdeneHre IllP~' érkezve X. bérlő a bort egy 110 literes hordób<jn nf'ki útatlta és azt a koc«in elhelyeziék. Ö a lovat megeteb'f' úgy 9 óra tájban, Fazekasdenesről a hordó borral hazafelé indult. liiitl&n az Inke községhez tartozó. Hohenlohe herceg tulajdonát képező, kb holdas C'rdöben, körüluelül 14 óra tájban az úgynevezett hallluházi erdörészhez ér!, ott 4 fegyveres egyén kocsiját megállitotta, őt a koosil'ól leszállittottálk. Ll"ryik a nég) közül melléje állt, mig a másik három a bort a kocsirólleemelte. Ekkor őt ismét a kocsira rendelték és n1índen további megjegyzés vagy bá!lltalmazás nélkül tovább engedték. Ö védekezni nem mert, hanem a dolgot könyörgésre fogtc, ; a négy ismeretlen egyént 'könyöilőlg've J»érte, hogy mtu[lán ö,,,ze:,."ciily c~i'im"jn\j(>1 és a bor nem az ö tulajdona, adják azt vissza neki, mert ha elveszik, neki azt meg kell fizetnie. Hiáhavaló volt azonban minden rimánkoclása, a négy egyén hajthatatlan maradt, a bort neki vissza nem adták, söt azzal fenyegették me~, hogy ha el nem indul azonnal, akkor valamelyik fahoz kötik és ott hagyják elpuszbulni. Ö ezen fenyegetödzésre megijedt, kocsijával hazafelé indult, de nlível Somogyszob községen kellett neki keresztül mennie; így gondolta, hogy az eselet a SO!IDogy'swbi ÖrsÖIIl,beje1elIlti. Panaszos meghallgatása után az esete n kissé gondolkozva, nem tartottam kizártnak, hogy a bort esetleg orvvadászok emelték le a kocsiról. mivel a bemonclott erdörész az orvvadászokt.ól leginkább veszélyeztetett lerület volt, alhol Inke, Iharosberény, Somogyszob, Bolhás és Garvas községek o:rvvadászai leginkább megszoktak fordulni. Azt azonban kizártnak tartot. tam, hogy ezen erdörészben más fegyveres csavargók bujkáltak volna és a bort azok vették volna el. A kocsis a 'Ilégy egyén személy adataira. ruházatára, fegyverzetére" vonatkozólag semmit bemondani nem tudott. Ígyabemondott időpontokat kezdtem mérlegelni. Számításba véve azt. hogy a kocsis reggel 9 órakol' indult el Fazekasdenesröl és csak 17 óra 30 perckor érkezett Somogyszob Iközséglbe, aminolegy 16 km. ujat 8 óra Hlatt lette meg, Teljesen lehetetlennek látszott előttem, hogy kocsival, - ha bál'milyen lassan is megy - egy óra alatt csak 2 km. utat tett volna meg. Ezt firtat"'l arra a meggyöződésre jutottam. hogy a kocsis, - bál' ittasság nem látszott rajta - a szállított borból ivott és így megittasodva a kocsin elaludt, a ló cl kocsival útköben megállt s ezen idő alatt vehették le kocsijáról a bort. mit ö csak akkor vett észre midön felébredt vagy pedig, hogy a bort egyenesen eladta s azt így próbálja most leple7jni. Ezt a feltevésemet a kocs1s elé is tán.'t!am. ele az 'Vál mg tagadta, hogy a hol' ból ivott volna vagy hogy útközben aludt volnn. 19y a kocsis bemondása alapján intézkedésemet azonnal megtettem olyanformán, hogy a Hohenlohl' herceg vadászmesterével telefonon érintkezésbe lél)teul s kértem, hogy az erdőrész átkutatásárh erdőőreit b?c~á~sa re!1delkezé~emre. K~rlem, hogy a hamuhúzi clulojlel v~.'rjalllaik I'eam. mert 'CIIl C\SIbe 9 órára o~t le,zf'k, Ezzel a szolgálatot előírva, Gyarmati János törz s - őrmestert, Biró Imre csendőrt és Kiss lnu-e pótcse11l1- ört magam mellé véve a káros kocsi;ián a hal11llházl erdörészbe mentünk. hol a 4 erdöör már jelen Yolt, A kocsist felszólítottam, hogy mutassa me'" azt <l helyet, hol a hordót kocsijáról leemelték. A kocsis álláspo'joltunktól mintegy 400 méterre vezetett. de lát, tam rajta. hog)- bizonytalanul bolyong. míg "égre e:t~ helyet mutatott, hogy a bort a kocsiról ott vették le. Tis~taf~nyii ]loldvilágos éjjel volt. a hold csaknel Jl nappall fen:d arl1sztott. olyan O'yönvöri.ien bevilá,tjtotta az erdö térségeit, tisztásait és 'utait ho!!'v minden jól megfigyelhetö és észrevehető volt: A ~fúk is

5 ]927 juljius 15. CSENDÓRS~OI LAPOK 351,~... -, ~, J(észiiTödés a j'il6gbékére: Az amerikai l1adlt<:'ngerészet új tipn<ú készülékei teng0ralaltjár6k közf>i,'rh'«ének j, lú"r~,. csendben összehaj!ották lombjaikat, még csak levelük sem moz.dult, mmtha azok is a csendőr munkáját figyelték volna az éjszakában és mintegyelnémulva, csendben 'Ilézték, hogy mit csinálunk. Midőn a tett szinhelyét a holdvilágnál át vizsgáltam, a homokban jól kivehető keréknyom és egy ló patájának a nyoma volt felfedezhető, de a négy férfi lábnyomát sehol sem lehetett látml Szélesebb körben kezdtem a terepet kutatni, de semmiféle nyomot észre nem vettem. Ezért az erdő különböző részein 6 km. IkúrZlerbbe'!l rest tartohwnfk reg.gelig, de e;redméjnytebllül. Reggel az egész (ll'dől'e!.szt új:ra á j.'kujtattu1k, de minjen fárad&ájg1uti k hhl:bavaló vol't.. Ezé/nt az et dőő~ ötkin.ek megköszöntem a szíves támogatásukat én pedig a csendőreimmel i.smét a telt IszinihelyéHleik jelzett helyre men tem. Oit a környéket ujból átvizsgálva több szekérnyomot találtam, mi'lltha több ökrösfogat haladt volna elott az előző napon. Kevéssel tovább egy út elágazásánál ll1egtaláltam a panaszos kocsijának és lovának a nyomát, az ökrösfogatok nyoma ih is jól kivehető volt. Ezért az útkeresztezésnél kissé led ülve az eset felett elgondolkoztam. Egyszerre valami szeget üiött il f('jembe. Kezdtem összefüggést keresni l1 p,ml1- szos lj.emondása, a Jófogatú kocsimyom és az ökrös fogatok nyoma között. Végre meglalá ItaDl,.ami t keresek, filí'llajtotiam fel! Képzele1eIDIben miniha lál.t3illj. volna, ndnt ballag az egyes lófogal az erdő mélyé>ben az elhagyatot.t. erdei úion é..~ ra kományáwl olandalítva milyen jól aí!ijlsls7ju écl~-~ álmá1.uz Öl'P~' Jwc"dl.l, hű lo~'ál'a bízvfi ~Z úi.iráilly! és a ha7..aéré-st. Míg az öreg koysíb borgőzös alulát alu6ilz3, a Jó a nagy ljomokh!lrrl 1ol'hct csak ~lebo zen llúzzn, elindl.ll, IllJeg-rllegáJl " a1hlgy í~ pi:he-nge1. há1uhól H7R;Jrél' ZÖl'cjc lwlla1"zik, mil II ko<;sll'l nwg n; ' ~ll hnll. OkiiTl'ogal kiizel(,tlik ri a lmo/.\'n1ol 11('40'1'\'(', vezl'1t1.1o lújja, ho/.\"y yalaki e!ií1lc /I lwc,iin IIZ i/'\'azllk ú!jllílt IlluR>7!l. Kiyíl111'NiLIIl 111"/.\ 1eki II 1 i II,hurdó ill rlli} Illa! fl flllfl/'\y II 1'(11' giíz/' (IZ 111'1' '/.\ iil i, lrlkii'jii('i'f'!p1 II j:t'o nosz elnyomja, eg" ~-óbát ItCl.Sz, a lova.,f~galot meg állítja és ~nidőn látja, hogy a próba sikerült, tervének véghezviielébez fog. Az öreg kocsis fáradt lovát nagy terhétől!iileg.szabadítja, a hordót a koc.siról leemeli, de azt világos nappal haza vi:nni nem 'Illeri, az erdőben elrejti. A lovat újml elindítja és az út elágazásához érve. azt halra tereli, míg ő a jobbra ágam úton u..<ryancsak hazafelé ballag. Merengésemből körülnézek s az erdök lombja és bokrai között mintha mrinde.nü1t a leemeltboroshorum keresnétdl és az erdei ulak (ávlatájban mintha az ökrö<; foga tot látnám. hazafelé Ib3llla,gni. Ez a gondolat már többé nem hagyott ny ugodlll i, sarkalt az ÖkrÖ8fogat ut.án. Ezért Gyarmati 1Örzsőrme.sterl é,~ Biró cse-lluőrt az útvonalon.fig~'elő állásba állítottam, hogyha u<,tahin valaki azon járna, ngyeljék. Az örcg kocsisi pedi)!' az örsállomásra küldtem, hogy ott a loyút meg'('tc""",, é..~ "Várjon, amíg éul "ajakit érte küldök, Én pt'dig Ki", póicsellllörrel az ökrösfoga(. nyotlllait fürkész\'<' m<,gind u! tam a nrugy etdőn kereszt ül a Szomorú-puszta il'únyába. Az úton míndenhol jól látható yolt az iikt'összt?tkér nyoma, mely ('g'ye.ue6t a majorna k tartott. \ majorba megérkezne, köriullézek, :J ('"e]éd~g farakt~ir"it szemjélge(t>jn, de ott sc>mllli különü.sl'l,<,ul <'szid,'". Sehol friss faraká,,[. Jlem találok..\ majnrt m('g'k,'rülöm, u cse]édi"tilllók felé haladok, lll/ji) llck tet dér" na pokka l czelő1l fi yörös kaka" l~í1.. zúllot! t'" a!:inl-,,<,1;: Dlartaléka ]('11. Itt találok l(,l'llk,'" 1,'I.k".. n n)"'l"t>, "ph. léfának való fa(örzseke(..\ rarl\kú~.."úini IIl'm tod, a7rr1 /lz olt jtlj\'('swkl'lő, tlit'a' l1li~ldi~ a,,'k,-",'l t ':lg) "n kájíj! "ira tó ()l'7.~(' néni!,zúlí("lh Jll<'~. lwg'y: - No, ()rz~\' néne, mi II hn,if Llllo!ll. mílr új "}ll1kt fúl,,z.{jlií1011nk n~ i"1úll,, (,'(dd\\,:" 1':1'1'(' a hil-ltllll'lo'< nwg't'zúlitú"rn (Iri"" n,'nil",l llh'~ ('1"(\(11. Il SZú. g)ü... 7All' Htlt\:,.ty kúr"n j.tjy\h''':il,k...'h. jn}~t. (011 l" éli IlIt'g,'snk y[~ii'z1altnlll. lwg, nw hl t'.':lk kilh \'PI'1 (lzl :1 lilla"\' 1\ú1'l t;~ l... h ' 11 \"'(\!!'it,";~~~~yt" 1\ l.. 'lj,l Ih'\,'1

6 !1.'~ CSENDÓRSÉOI LAPOK J!,~7.111I11111l l;,. A rég'i bakól{ lllllukája és élete. ht't illh.'!!int l\~y,\i~~'l\ t-h...\ll l' '-h" 1 l(),r.1u. 'l... 1<'11'01" a tmsp _..t".. "-,...,o.. r.<\1,kji~ ;')!'.\I"\IIlJa I. ra 1,'1"" It."lll " SZú t. rot' b (l k lll:\) ll!} Ui J I t:t: EHN:-I'I' ENGELBItEOll'l' hiíniigyi rcihlöl'biztw; h'; 1..,,,ll II k :I I,,<'g"<'tl j.. t:i1i" l'llilt. mult,313uti '~~'J, (B('rli n). l\rl'in,k. K,'I d"iii. III'goy,)l\i ki))" h01lt'i'k a g'i')'{'f!dwl"tt, Er;'" (\rc'n',n,ln j új hó 1 hl~,1á' l n i kc~c1,",lut' g'le 1'1' t ('''''':ru l'~, Az IJk,ol'hall a baudos íbclel \'&gre"tdlá"u u bh'(,uak, nh'g' 1,,1>1...,1. mint. 1...'!H\llt<'!H.iUonJoka.ll:l) ~IZ;".l!.. lkf~lll~i ncuh's,égnck és lckint.élyl'h polgúrokuuk a lörvl'uyph h,,.., l'z('.k,'1 a :,1...']1 l,'n)'l'!aknl.'\ humub.lzj (lllol'~~.,~i)u jogtíit képezle, a ~özjépkol'. Jllár kü,tön leg,:s,lüvalali ~zph,,~iúk I,"~n:ll' 1"'1ntán II bércs('k Jl.óQ.-Y szekérr('l. Eni Jl1ély~uue, a hótherokra \JI zia ti. veg1'ellhlj l allt. Nem voll llhh';.(\ly")g'~:l 1\h."'g-j\.\g) zi. nf'.lll -"WJt \~e nzl, 110.gy, n~ull. olyan híyatás, ajluelylől anllyira féltek, ric olyan ~I~!ll. llt'k~m Inil~,'JI lt:l'n ör~illle~ ",z(>re~ :-.hogy a ;h()~"':.lle<k amelyet annyira gyülöltek és megvetettek volna, nillii _ líg-,i:ltszik - :Ihloul!I.. 1 lltak az epu~clfa B~dhla\Si.Ln:H. 'ilil'ri :I11likl'J' liit'gérkt'ztl'k. crulq.tqn Jó k('dvul~ "oll. után nem n;'gyon kívinkozott (gy a bec::;ületél'e valtl" It hóhél"é van:y m:.1s szóval a bakóé. Ily szörnyű hi vata I mintlill,he kltl'k,"olmi. rlíg'\'a. -"lárkus F~rkó meg.da- mit tartó ember sem, mert aki milgál erre a fodalkozásra vagy más exekl.1ciókra, mint megcsonkílá,. 11(111 is,..\ngy.al, 'Cl ~biz('r él>.agll, azok ma:1" :alamjv~1 ij&.,<,hb embl'l'\"k, :Izúk nem danollak. de azert nekik megkol'bácsolál9, különbö-z;ő kínzások s1.b. adta, az a is ~i ke..hiik yojt., becsüleljét vesztette. A nbp sokféleképpen nevezle d a Ahogy ezt hnj l II tta ul, ul ip den ké~lyem elmul.~ e-s hóhért. Ezek az elne'vezések eg-yré-szt a visszataszító Ij,;ztan láttam az ec,elet, de latta~ azt IB, ho~~ ~z o~!> mesterséggel szembeu érzett félelemnek, m:.1sl'észt a k(){'<sis té,útra akart vezel.ni. Ezert Örme newt.ol elko" megyxloosllletk a khejező1i \'oltaik. Hu!Us mester, fix mester,.zünyl'. IHlgylml1, hogy kúra feletl tovább töpremgjel}, (mert mü'l'észelét fix, azaz gyorsan hajtotta végre) pö.. én pedig. miután i~tézö a Ula~orb~ Ill~ Yol,~, a gazdat l'ölyös mester, ijesztő, gyepmester, gyötrő. rövidítií kej"e6teul. kitöl a berese.k hollete utan erdeklodtem. Az mester s legg~rak1'aíj<bau hóihlér, Rin1lér vag:y bakó. esetet előtte feltártam és ő is megerősített azou gyanumbnjl., hog')- II temes a négy bél'es lehet. E.zért :ialjtéz A közjépko11ban nem nagyon takavékosko,dtak az kedé.seulre a béreseket II majorba rendelte, k'lkerdeztem embel'éleltel s egy-egy ihahüos ítélet sokkal 11amru'abL öket, de II lopá., elkö,etését konokul tagadtá.lc Hop ment, mint manapság. Igy elég jól ment a hóhérnak II b oli, amel,től jókedyük kerekedett, hoonan veltek, is, megélt a mesle11ség1éből Csehország'ban a jujhászok arra azt adták elő, hogy midőn a ihamúházi erdőreszből Orosz- és lll:.1:; ország1okban is legi,nká.bb a mészároslegények sorából kerültek ki a hooé1'ok. N émetország az épiiletfát szállitották, ők az erdőbe me:ntek villa- és ostornyeleket,á","'ili. és a ho.rdó bort ilyen köi'ülmények ban a hóihér mesterségét gyakl'ajl örökölték. Annyira köz.i>tt találták az erdőben. meg.vetették ezt a foglalkozást, hogyahóhét fiának Bemondásukból láttam, hogy az alem igaz, ezért a nem 1s álloti módjában valamilyen Jllás polgári hívatást megtanulni. Nem maradt neki más hátra: mint négy béreat őrizet alá yettem és a hordó felkutatására indultunk. Útközben találkoztam járőrömmel is, amely utód átjvelte atyja "lüvatalát." Csak a 18. század hozott szintén csatlakozott llozzám. A hordói. az erdőrészbeu e téren enyh ülést. Egy panaszfelterje::,ztés, a.mely szel'iut a frankfurti orvosok llem akarták maguk között feltaláltuk., járőrö.met az öreg kocsisért küldtem, ki csakhamar megérkezett, a hordót a kocs.ira feh-aktuk egy hólhérgyermek kollégáju!kat megtftrni, 24 esetet és megindultunk az öi'<3állomás felé, ajhová a lopás elköyetése után máslllap 18 órára megérkeztünk. Meg nélkiü ol"vosok lettek. Ugyanakkor a kéz:müveseknek sorolt fel. amikor hóhérok fiai ból minden akadály érkezésünk után bizalm egyénekről goudoskodtam és ill fel kellett aclniok azt az ellenállást, amit a hóhérivadékoknak céhii!kbe való bellílpésével szemben tanú a kikérdezést toyábh folytattam. E1őször is az ö'reg kocsist kérdeztem ki, aki töredelmesen beismerte, hogy sítottak. Miu1.án a hóhér és hozzátartozói,.becsteleneknetk" voltba'k megbély,egezve, mindelll polgfur ik6'j.'ülte ve M:7iIldott, mert félt, hogy a kárt neki kell megtél ítenie. Hazugságáért megróttam és megfogadtattam vele, lük az érint!kezést. Nem ve<hette el egy polgár sem vala.. hogy többé nem fog hazudni. Beismerte, hogy Fazekasdenesen is yolt, útközbeu pedig a hordó dugóját ki-ki lette, bec.stelenué vált ő maga is, elves~tte mint pol melyik hóhér leáuyát feleségül és ha azt mégis meg "ette, bodzafából lopót készített és azzal a hordó tartalmát is megdézsmálta, amitől teljesen leittasodott és el jelenlett már' maga a puszta éidi.!u1jlrerz.é;; is, olyikor 1(>gár és úgy is lillint ember a becsületét. Szégyenfoltot aludt. Útközben, rn:ilk<xr felébj:edt, észrevc<tte, hogy a moshatatlanul az egész életre. Igy ben a raj ua.. boroshordót a kocsiról valaki leemelte. Csak alta emlékszik, hogy mintha álmában látta volna a négy nyilvánított egyasztalost, mert kezébe vette a bakó menti Opperuheim városban saját eéhe boostelennek egyént. bárdját. Bázelbal!1 pedig ölllgyiilllws lett egy.kjézmllyes. Xehezebbeu ment a dolog a négy &"Yanúdítottal. mert ittas ájlapotba,n együtt mulatott,a hóhé1"l1al. Bzek váltig ártatlanságl.1kat hangoztalt.ák, lliíg vég'j c A hóhél' sohasem lehetett polgár, még az egyház belátták, hogy tag:adásuk hiába való, az egyejlkénti kikérdezesllél lelkükre beszéltem, míg végrd azutáll háztak minden olyan hivatajt, amelyet ön'ként egy sem bocsátotta ájdozáshoz. Egyébként a hóhérra ru egyenként töred~lm~s vallomást tettek. polgár sem vállalt volna. Külső megki.üönböztebésként Elmondották, hogy midőn az épületfát az cl'dőről megh3itáro~lt ruhát írtalk ruő neki, főként az(jiulballl szállították, az egylovas fogatot maguk előtt látták és aunak színet - többnyire skarlát vag-y b~bol'1\'örösetállapították meg. látták azt is, hogy a kocsis a kocsiban mélyen alszik. Kí,áncsiak voltak, hogy mi van a kocsiban, ezért Gibizel' a kocsira ugrott, a hordó dugóját kivette és a mel szigorúan vpgte.hajlott elzárkózása természetesen 'éo'ii A polg:.1rságnak a hóhér családjával szemben il nu lette levő bodzacsővel a hordó tartaimát megízlelte. gyíilöletet ébresztett a hóhérban s ez hívatásáuak g-{.ikorlása közben minr!tig nagyobb durvasáo'ra tü;ite. Társait is figyelmeztette, hogy a hordóban bor van s így a hordó ból útközben többször ittak s midőn látt~k Ekként a mindenki által gyiuölt és megyetett hóhér a hogy a k9csis nem ébred fel, a kocsit megállították s ~ polgári társadalom ellensége lett. aki a hatalm:.1ba hordó?ort róla leemelve, a hordót a bozótba rejtették, adott deliquenst a kínzatásoknál és kivéo'zéseknél való.. a kocsit pedig a még mindig alvó kocsissal útba iudították hazafelé. Arra számítottak, hogy a bort majd módot adott az elítéltnek mcn:mentésére ha d hóhél: ságos kéjjel gyötörte. Az az általános szqlkás amely az esteli órákban haza fogják vinni, de midőn beesteledett, már nem volt bátorságuk az erdőbe kimenni mert s'zolg~t.a hómri áuá.s te!kintélyéneut e~elésére. hívatás elvállalására magát ~kötelezte 'szintén nem azt gondolták, hogy a kocsis a lopást már felfed~zte és a borát keresni fogja. Tavol a polgárok lakásaitól kellett a hóhéruak lakni. Mindeu, =~ tulajdonát képezte, az.. tisztátlau" Megjegyzem, hogy amíg a nyomozás tartott az v'olt. Összekapcsolták ezt a foglalkozást a lovak és beteg :.1]]at,ok, lebunkózásával és elásásával is. egész környékben híre futott, hogy a somoi,"yszobi ~rdőben fegyv~es csavargók járnak. Természetes hogy ez A hóihler mestersége különben meo'lehetősen jöye ~ hír a kocsistól e!:edt, ki hanyagságát a lakosság előtt Igy akarta palá.stolni.,d~lmez~ l~~ete~t. Fizetésérn kívül öt ilk-tték meg,lz ellleltek ed ongyj,lkosok ruházata és értéktár!!'vai EOTéb A... IIl!l~ár?.l megfe.ledkezett négy cselédet, miután anyagi,hasz9nnal.. ~.áró kiv~tsúgok gyak;ün' ga;dag' meg"zokesukt.~l tartaj?l nem kellett, szabadon bocsájtotta~ de.. ellen~ te.ril}esze~es~p. feljeleutést tettem. Hogy emben;e t,ették. Kul()[1boo a hohér a hivah1jli személyekhl'z szamitot!, a~i~!lk esküt is kellett tennie.. az ugyük aztan mlkent vegzodött, nem tudom. A babonas lcloknek meg'felelően még- azúltal i;

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r *

Össztíi:t vag'y t'g yt'stíiz r * 1!!!'l twl\. ih!;\". h,'g" ",'Ilki ~,'11l t udllú, hog)' (',Li,'1 t,í\:nll \'nlt'ak: "h:l ':i j,ir";r II e III tnl;il'k,)/.ott vol 11. 1 v,'lllk. :Zl"k \'al

Részletesebben

1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m

1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m :.:~::: ~,~,:~.: I CSE NDORS~G( LAPOK D4DTt\USlsnAN I!J.,_.. ".""... B 1944, július 13. ctkkek. ké8~ féi.tl- ruh.d~ lat itb.1i. J Ó e r t a I a' n n e' é9 tjurumk KOLOZsvAA,II,e.em utca 1. L,.!..._...:T~.:..::L~.:..:.~O:.=N~'~...!:~''

Részletesebben

LAPOK. CSEnDőRSÉG '1. Az új év küszöbén. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. messze idegenben harcolók támasza, alapja és erőforrása

LAPOK. CSEnDőRSÉG '1. Az új év küszöbén. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. messze idegenben harcolók támasza, alapja és erőforrása XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. CSEnDőRSÉG '1 LAPOK Szel ],eszti: BE~ EDEK MIHALY alezredes I Segédszerkesztő : Dr. BA~YAI LÁSZLÓ százados Sl:( I kcszwség és khulóltivatal: RCDAPEST,

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám.

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. @/,/,~ / (O);,,:,;,L)í/ XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ : MOHÁCSY (MAHÁCS) LAJOS SZÁZADOS. SzerkeszlOség és kiadóhivalal

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr.. XXX l. pvfolva.m. Hll f1 a J. "f. 1 942 szeptember 1. 1 7. szám CSEnD órsé LAP O K Szerke!lztl : Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..rles Bzerkesztöllég és kht.dóbi vatal : " B U D A P EST, ll. K R

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-""'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 16. szám. BudapestI 1916 junius 1. X. évfolyam. CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 6 EL FIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona. / A Negyedévre

Részletesebben

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS XVIU ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928 MI kirl tlmttt nel I IV, OKTÓBER 20 FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAV ONTA HÁROMS Z OR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû Járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Efézus 5,2 2001. Augusztus IV. Évf. 4. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOH. Szó és tett. XXI V. 'é:v101yam.

CSEnDőRSÉGILAPOH. Szó és tett. XXI V. 'é:v101yam. XX V. 'é:v101yam. d)~ieltc) (d);j:vg1 Budapest, 1934 szeptember 15. CSEnDőRSÉGLAPOH FŐSZERKESZTŐ = PNCZÉS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ= MOHÁCSY (MAHÁCS) LAJOS SZÁZADOS. Szerkesztöséu és kiadóhivatal

Részletesebben

XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR.

XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. XIX VFOLYAM SZÁM BUDAPEST t 929 ÁPRILIS 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGtDSZERKESZTO: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

l 1701-1918-ig l Gyógyszerészdoktori értekezés Irts: Soproni László okl.gyógyszerész a Semmelweis Orvostudományi Egyetem

l 1701-1918-ig l Gyógyszerészdoktori értekezés Irts: Soproni László okl.gyógyszerész a Semmelweis Orvostudományi Egyetem HOGBL.D t~egye GYÓGYSZERÉSZETÉlTEK KIALAKULáS.. ~ ES l 1701-1918-ig l OldRl 5 6 Gyógyszerészdoktori értekezés 8 9 17 Irts: Soproni László okl.gyógyszerész 24 27 28 Készül t: a Semmelweis Orvostudományi

Részletesebben

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja

VIRA SÁNDOR ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 5. szám, 2013. május T A R T A L O M Vira Sándor rovata Az Európai Bíróság 1 ítéleteinek hatása az adóhatósági ellenôrzésekre Vadász

Részletesebben

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.

SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTES, 1885 FEBRUÁR 21. 8. SZÁM. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZENTESI ELŐFIZETNI A*A* Egy évre Félévre Negyedérre OZZXKCSIT0 8EQ : Kuro*p*rfi ntca 81 ik szám, liovn «lap Mllemi résxét illető köxleméoyek a

Részletesebben

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl

István, Krizbai Béla és Paget Olivér. A gyülekezet rokonszenvét annyira megnyerték, hogy.mo n dhatn~ kariaikon hordozl I. FEJEZET. Élete. Ferencz JózscC 1835 augusztus 9-én született B e l ső Szolnok vármegye Alparét nevü kö7.ségében. Apja szintén JÓzseC. br. Jósika János gazda lisztje volt. Anyja. Balogh Anna. régi magyar

Részletesebben

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN MAGYAR POLITIKA A MOHÁCSI VÉSZ UTÁN IRTA BÁRDOSSY LÁSZLÓ db B U D A P E S T, 1943 K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A ÉDESANYÁMNAK ELŐSZÓ Minden, ami történik, következm ényeiben találja

Részletesebben

SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS. Megjelenik havonta két ner. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvu"ai,

SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS. Megjelenik havonta két ner. lei!, t II férfi sol'-ám,k Yagy I ~alább IS nvuai, XVI. évfolyam SZERKESZTI PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS ELÖFIZETÉSI ÁRA: Egész t>vte 8 K, ft>l. évre 4 K, negyedévre 2 K aranyértt>kben Megjelenik havonta két ner SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budapeet, L, Orazágbáz-utca

Részletesebben

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -...

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --,  t -... -... EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa. 1966. December - Char/ered July 14,1958. B. 56-940. - 19. és 20-ik Szám -... -... ~~ '\ \ HIVEN

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m.

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m. AUGUSZTUS 1 BUDAPEST 1929 XIX ÉVFOLYAM 22 í\m FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKEszrö PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4.

תשעב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. ב"ה 2012. 08. 28. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה AZ ŐSZI ÜNNEPEK

Részletesebben

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK.

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK. 5. szám Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L XXXII. évfolyam. CSEnD őrségi LAPOK Besenyői Szerkeszti : BEŐTHY KÁLMÁN alezredes Szerkesztőség és kiadóhivatal : B UD A PEST, U. KERÜ LET, FŐ-UTC A 7 1. sza. I

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X évfolyam Budapest, 1916 február 29 '7 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelenmindenhó i.én,i0.énés20.án. c. to"

CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelenmindenhó i.én,i0.énés20.án. c. to Budapest, 1916 május 1 X évfolyam 13 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona A _ 6 korona _ Negyedévre

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben