PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerület Pályázati azonosítószám: Munkakör megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) Gyógypedagógus-logopédus Közoktatási vezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Pályázói motiváció: Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak összegzése HELYZETELEMZÉS Infrastrukturális háttér Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Szivárvány EGYMI óvodája, általános és speciális szakiskolája Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók VEZETŐI PROGRAM A vezetői programot definiáló tényezők Vezetői programom alapvetése JÖVŐKÉP, CÉLMEGHATÁROZÁS Jövőkép: Célmeghatározás: Kiemelt célok: Programterv elemek Infrastruktúra, gazdálkodás Humán forrásbővítés, innovációk Az óvodai és iskolai működés továbbfejlesztése a évi CXC. törvény és a helyi szükségletek szerint Zárszó, összegző gondolatok

3 1. Pályázói motiváció: 1978 augusztusában vállaltam gyógypedagógiai tanári állást a Nagykanizsai Kisegítő Iskolában. Akkoriban a felső tagozatban tanítottam gyógypedagógus-osztályfőnökként, majd az es tanévtől igazgatóhelyettesi megbízást kaptam. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata augusztus 1-vel intézményvezetői státusszal bízott meg, amelyet elfogadtam, és három év megszakítással az óta is ezt a beosztást töltöm be. Az eltelt csaknem 22 év ünnepei, innovációi, pályázatai, örömei, nehézségei és a nem emblematikus hétköznapok a számos teendőn kívül, komoly változáskezelési - tanulási folyamatot jelentettek és jelentenek ma is számomra. Önképzésem formális és informális tartalmai részint intézményes, részint szervezeti tanulás keretei között valósulnak meg. Ez utóbbi résztvevői az intézményvezető, de valójában valamennyi kollégám, - remélve, hogy ez a folyamat kétirányú, a horizontális tanulás törvényszerűségei szerint. Céljaimat és feladataimat intézményvezetői munkám során az intézmény működési és fejlődési prioritásai határozták meg: Megbízott intézményvezetőként a Szivárvány EGYMI törvényes, szakszerű és költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása és stratégiai döntéshozatal kompetenciáimat és jogkörömet érintő kérdésekben. A január 1-ével lezajlott állami fenntartásba vételben való hatékony együttműködés a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülettel. Az intézményi célok és feladatok megvalósításának irányítása, különös tekintettel az aktuális tanévek kiemelt feladataira. A pályázati támogatások elnyerése esetén azok menedzselése és megvalósításuk támogatása. Az intézmény szervezeti egységei és szakalkalmazottai munkájának irányítása, a kollégák szakmai és adminisztrációs munkájának segítése és ellenőrzése, a tanulók haladásának nyomon követése és támogatása, kapcsolattartás a szülőkkel és a társadalmi szervezetekkel. A minőségfejlesztési, a szakmai műhelymunkák, a pedagógiai innovációk koordinálása. 3

4 Intézményvezetőként külső helyszíneken is igyekszem méltón képviselni intézményem jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. Az intézményvezetéssel és az alkalmazotti közösséggel egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítottam ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és humán törekvéseimet. Szeretem jelenlegi munkahelyemet, kollégáimat, úgy gondolom kellőképpen felkészült és motivált vagyok munkám folytatására itt a Szivárvány EGYMI-ben. Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy ha kollégáim bizalmukkal továbbra is megtisztelnek képes leszek intézményvezetőként továbbra is helytállni. A döntéshez eddigi vezetői munkám és jelen pályázatom ötéves programja nyújthat segítséget. 2. Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei A Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor utca 32.); Nagykanizsai Tankerülete (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) Az intézmény állami fenntartásba vételével egy időben január 1-től a működtetési feladatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vállalta. A Szivárvány EGYMI többcélú intézmény. Egy székhelyen (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 9.) és az utazó gyógypedagógiai hálózat révén 27 telephelyen lát el közfeladatot. Ez utóbbiak nem tartoznak az intézményhez, a tankerület többségi intézményei. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása, valamint a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai nevelése, oktatása három évfolyamon. Mindemellett a fejlesztő nevelés, oktatás keretében fejlesztő csoportot működtet a súlyosan és halmozottan sérült tanulók számára. A fentieken túl Az intézmény felelős vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója a tankerület igazgató, a megbízott intézményvezető az ő irányítása mellett végzi munkáját. Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársa, az intézményvezető helyettes közreműködésével látja el. 4

5 Az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti távollétében az intézményvezetőt, valamint felügyeli az intézmény működését. Az intézmény szakmai feladatai ellátásának hatékony közreműködői a munkaközösség vezetők, valamint az érdekképviseleti szervek vezetői. A Szivárvány EGYMI működését mindenkor az aktuális központi törvényi szabályozók és a helyi stratégiai dokumentumok alapján végzi. 3. Az intézmény szervezeti felépítése igazgató igazgató helyettes munkaközösség vezetők iskolatitkár EGYMI munkaközösség vezető Tantestület gyógypedagógusok, nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők utazó gyógypedagógusok, 4. Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak összegzése A gyermekek, fiatalok adottságaitól függően, a gyermeki személyiség ismeretében kell megteremteni az önmagukhoz mért maximális fejlődés lehetőségét a korrekciós, kompenzáló és integratív személyiségfejlesztés pedagógiai és terápiás eszközrendszerek segítségével. Mindezeket a nevelési környezettel, a nevelők - tanulók - közalkalmazotti szféra attitűdjével, az intézmény nevelésfilozófiájának érvényesítésével lehet megvalósítani. A gyermeki szükségletek kielégítésében a holisztikus és prevenciós szemléletmód teljes körű meghonosításával, valamint a nevelési rendszer ökológiai programjának alkalmazásával segíthető elő az esélyigazságosság és társadalmi integráció realizálódása. A sajátos nevelési igényű gyermekek élhető életesélyeinek segítse érdekében kiemelt feladat a 5

6 kulcskompetenciák és az állampolgári és munkavállalói kompetenciák fejlesztése intézményen belül, valamint az utazó gyógypedagógiai szolgáltatások biztosításával, a tankerület óvodás, valamint általános és középiskolás tanulói számára. 5. HELYZETELEMZÉS 5.1. Infrastrukturális háttér Az intézmény használatában lévő ingatlan vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat gyakorolja. Bár nem a fenntartó kompetenciája, de az infrastrukturális háttér tényezője, az intézmény épületének katasztrofális állapota, melynek felújítása nem tűr halasztást. Ingó vagyonát a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök képezik. A Szivárvány EGYMI rendelkezik a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet által előírt tárgyi feltételekkel és taneszközökkel. Az intézmény összesen 53 számítógéppel rendelkezik (ebből 13 laptop), melyek egyrészt a szakmai munkát segítik a székhely intézményben és a 27 telephelyen, másrészt a tanulók IKT kompetenciája fejlesztésének eszközei. A fentieken túl az intézmény munkáját szoftverek, projektorok, fénymásolók, scannerek, és 1 digitális fényképezőgép támogatja. Az osztályokban 4 aktív tábla található, melynek alkalmazását a gyógypedagógusok beépítik a mindennapi fejlesztő munkába. Az infokommunikációs eszközökről megállapítható, hogy bár mennyiségileg elegendő, a minőségét tekintve kevésbé. A használt munkaállomások közül (39) PC IV. (több, mint 5 éves színvonalnak megfelelő) számítógépek száma 27. Állapotuk meglehetősen elavult - selejtezésre szorul -, a következő évek feladata ezek korszerűsítése, hogy a digitális kompetencia fejlesztés segítő eszközei lehessenek. Említést kell még tenni olyan infokommunikációs eszközök (SNI csomag) beszerzésének szükségességéről, amelyet az egyre növekvő számú mozgássérült gyermekek kultúrtechnikákra való megtanítása indokol. Jelentősnek mondható annak a fejlesztő eszköz állománynak az értéke, amit az intézmény dolgozói csoportjaikban alkalmaznak. Ezen a területen az eddigiekhez képest jelentős változást hozott a jelenlegi tanév, a TÁMOP-3.4.2A/ azonosítószámú projekt keretében több mint 4 millió Ft értékben beszerzésre kerülő eszközkészlet. 6

7 5.2. Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény pedagógusainak létszáma az átszervezések kapcsán folyamatosan változott. majd csökkenni kezdett. Az évek során, az iskolai tagozaton csökkent a gyógypedagógusok száma, ezzel egyidejűleg az integrációban dolgozó pedagógusoké növekedett. Intézményben 2 fő biztosítja a gyermekek szegregált óvodai nevelését, 27 fő a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista tanulók szegregált általános, és speciális szakiskolai iskolai oktatását, 10 fő az utazó gyógypedagógiai ellátást, 1 fő a súlyosan és halmozottan sérültek fejlesztő nevelés, oktatását, 1 kolléga könyvtáros tanárként segíti a tanulók nevelését, oktatását. Valamennyi pedagógus rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel, a 7 évenkénti 120 kreditpontos képzési kötelezettségét mindenki teljesítette. A gyógypedagógusok tanári és/vagy terapeuta végzettséggel rendelkeznek a következő szakirányon: oligofrénpedagógia (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak), szomatopedagógia, pszichopedagógia, tiflopedagógia. Posztgraduális képzések és akkreditált tanfolyamok elvégzése révén a kollégák rendelkeznek a következő - a gyógypedagógusi kompetenciákat kiegészítő ismeretekkel: IKT kompetencia; alapozó és komplex terápiák; mozgásterápiák; mérő és fejlesztő módszerek terápiái (Sindelar-Zsoldos; Meixner); a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációinak kompetenciái; a tanulók hatékony megismerésének kompetenciái; kooperatív és más hatékony tanulásszervezési technikák; új tevékenységalapú metodikák és eljárások (projekt, témahét, stb). Tantestületünk képzettségét mutatja, hogy 25 fő rendelkezik valamilyen pedagógus szakvizsgával, és ez a testület közel 61%-a, továbbá 25 fő a gyógypedagógiai tanári végzettsége mellett további pedagógusi, és mindössze 8 kollégánk rendelkezik kettő, vagy többszakos gyógypedagógiai végzettséggel A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak közül felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel a 7, egyéb főiskolai végzettséggel 1, 1 fő pedig főiskolai szintű gyógytornász végzettséggel rendelkezik. 7

8 Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása (fő) 4 12 nincs gyógypedagógiai végzettsége 25 gyógypedagógiai és egyéb pedagógiai végzettség gyógypedagógus Gyógypedagógusok szakok szerinti megoszlása (fő) Tanulásban akadályozottak pedagógiája Értelmileg akadályozottak pedagógiája Pszichopedagógia Szomatopedagógia Tiflopedagógia Logopédia Autizmus spektrumzavarok pedagógiája Oligofrén pedagógia 5.3. Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Szivárvány EGYMI óvodája, általános és speciális szakiskolája Az óvoda-iskola elsősorban a Nagykanizsa közigazgatási területén élő, sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, halmozottan sérült óvodás és 8

9 tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását látja el. Az állami fenntartásba vétel után ellátási körzetünk Nagykanizsa Járás területére terjedt ki. Kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be a gyermekek, a javasolt osztályfoknak, csoportnak megfelelően. Jelenleg az alábbi csoportok működnek a gyógypedagógiai intézményben eltérő tanterv alapján: gyógypedagógiai óvodai csoport speciális fejlesztő csoport az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek számára speciális fejlesztő csoport a fejlesztő nevelés, oktatásban résztvevő gyermekek számára és 1 8. évfolyamon önálló osztályok működnek a tanulásban akadályozott, és értelmileg akadályozott gyermekek számára. speciális szakiskolai képzés 3 évfolyamon a Családellátó résszaképesítés megszerzésére felmenő rendszerben, másrészt a tantestület által adaptált program az önálló életvitelre való felkészítés kifutó rendszerben 2 évfolyamon. Az elkülönített nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek/tanulók száma évről évre csökken, ezért iskolában az osztályösszevonások is megjelentek a szakiskola utolsó évfolyamán. A pedagógusok munkája azonban nem lett könnyebb, mivel a tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy mind az értelmileg és mind a tanulásban akadályozott gyermekek esetében egyre súlyosabb és egyre többféle fogyatékossággal és pszichiátriai kórképekkel rendelkező gyermekek jelennek meg. Hátrányos helyzetű tanulóink aránya 46 %, ebből a HHH tanuló 26%. Tanulóink közül 41 fő veszi igénybe a napközis ellátást, 15 fő tanulószobás. Ingyenes étkezési lehetőségben 51 tanuló és 4 óvodás részesül, a többi tanulónk étkezési támogatására az 50%-os SNI étkezési normatíva nyújt kedvezményt. A fejlesztő és preventív célzatú egész napos foglalkoztatás délutáni szabadidős tevékenységeknek köszönhetően a 2011/2012. tanévben lemorzsolódás nem volt körükben és speciális szakiskolában valamennyien folytatták tanulmányaikat. 9

10 A következő táblázat a gyermek létszámot mutatja az október 1.-i statisztikák alapján, fogyatékosságok szerint. Év Létszám Tanulásban akadályozott Értelmileg akadályozott Autizmus Az értelmileg akadályozott gyermekek létszám adatai tartalmazzák a fejlesztő nevelés, oktatásban részesülők létszámát is Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Az 2004-ben megkezdett együttnevelési gyakorlat jelentős mértékben elterjedt, ma már a Nagykanizsa valamennyi óvodájában és általános iskolájában utazó gyógypedagógusok széles körű tevékenységeikkel segítik a befogadó pedagógiai környezet személyi és tárgyi környezetének kialakítását. Sérülés-specifikus habilitációs-rehabilitációs ellátást biztosítanak az óvodákban és az iskolákban az egyre nagyobb számú sajátos nevelési igényű gyermekek számára, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva a befogadó pedagógusok, és igény szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók szülei számára is. Az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozó 10 kollégánk 357 gyermeket/tanulót látott el a 2013/2014 tanév. I. félévében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda 12 tagóvodájában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Nagykanizsai Tankerületének 11 általános iskolájában, valamint 4 középiskolájában. 10

11 Az ellátott gyermekek létszámának alakulását a következő táblázat mutatja. Tanév 2011/ / /2014 Óvodás Általános iskolás Középiskolás Összes A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy ugrásszerű létszámemelkedést hozott a es tanév, amit a tankerületi szintű ellátás megszervezése indukált. A jelenlegi tanévben a legnagyobb problémát a logopédiai ellátás megszervezése okozta. Ennek oka - a jogszabályi változások miatt- a SNI gyermekek/ tanulók kiszorulása a szakszolgálati ellátásból. A vonatkozó szakszolgálati rendelet szerint a logopédiai ellátás a rehabilitáció részét képezi, így a gyerekek beszédfejlesztése az utazó gyógypedagógiai szolgálat feladatkörébe tartozik. A jelenlegi szakember ellátottságunk alapján a gyermekek/ tanulók állapotához igazított, igényeiknek megfelelő teljes körű ellátás nem megszervezhető, mindenképp az ellátó létszám emelése szükséges. A probléma megoldása ma már törvényességi kérdéssé vált. 11

12 6. VEZETŐI PROGRAM Egy iskolaigazgató olyan hatalomnak a birtokosa, amilyet egy miniszterelnökre sohasem bíznának. (W.Churchill) 6.1. A vezetői programot definiáló tényezők A nemzeti köznevelési rendszer alapkoncepciójából eredő törvényi, közigazgatási és szervezeti keretek, irányok és feladatok A köznevelés közszolgálati jellegének elismerése és szem előtt tartása mellett a tágabb és szűkebb társadalmi környezet igényeire való reakcióként, magas színvonalú szolgáltatások kínálatára törekvés A Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény önmeghatározása, szakmai és humán hagyományai, valamint a szak alkalmazotti közösség magas képzettségi szintje, innovációs motivációja, talentuma 6.2. Vezetői programom alapvetése Célomnak és feladatomnak tekintem, hogy a Szivárvány EGYMI - a helyzetelemzésben vázolt értékei, eredményei, hagyományainak megerősítését és a társadalmi, szervezeti és jogszabályi környezethez adaptált folytatását az intézmény szakszerű, törvényes működtetése mellett a KLIK Nagykanizsai Tankerülettel, mint fenntartóval és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékes osztályaival, mint működtetővel együttműködve. 12

13 7. JÖVŐKÉP, CÉLMEGHATÁROZÁS Az iskola általános célkitűzéseit meghatározzák az elkülönítetten oktatott, valamint az integráltan nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek különleges fejlesztési és nevelési-oktatási igényei, valamint a tantestület értékrendje, a fenntartó és a partnereinek az intézménnyel szembeni elvárásai Jövőkép: Olyan intézményi struktúra ki-, és továbbfejlesztése, mely jól felszerelt, kulturált körülmények között, jó emocionális attitűddel, minden partner megelégedésére, a gyógypedagógiai tudás legjavát adva és azt gyarapítva, a nevelőtestületre bízott gyermekek képességeit az általuk elérhető legmagasabb szintre fejlesztve végzi munkáját. Valamint az intézmény jellegéből következően a nevelési-oktatási, terápiás tevékenység mellett a széleskörű szakmai ismeretterjesztő, felvilágosító, szemléletformáló munkára is hangsúlyt fektet Célmeghatározás: Legáltalánosabban megfogalmazható cél az elkövetkező évekre, hogy az állami fenntartásba vétellel megváltozott körülmények között működő intézmény minél kiegyensúlyozottabban és eredményesebben tudja ellátni vállalt feladatát. Tevékenységét az igények és lehetőségek összhangjának biztosításával szükséges fejleszteni a feltételrendszer korszerűsítésével a minőségelvű munkavégzés érdekében. 13

14 Kiemelt célok: a gyermekek érdeke mindenek felett elv maximális figyelembe vétele Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott nevelési-oktatási célok biztosítása Az utazó pedagógusi hálózat fejlesztése az igények figyelembe vételével Az intézmény által képviselt magas szintű gyógypedagógiai tudás és gyógypedagógusi kompetencia kamatoztatása a többségi általános iskolák pedagógiai gyakorlatában a sikeres integráció érdekében Színvonalas gyakorlóhely biztosítása a gyógypedagógusi szakmára felkészítő felsőoktatási intézmények számára, a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezése, vezetése 7.3. Programterv elemek Infrastruktúra, gazdálkodás Az intézmény önálló költségvetéssel és ingó és ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, állami költségvetésből finanszírozott. Intézményvezetőként a gondos állagmegőrzést, illetve a takarékos, költséghatékony gazdálkodást jelölhetem meg célomul. Szorgalmazom az intézmény épületének mielőbbi nyílászáró cseréjét, külső homlokzatának és a tornaterem felújítását az itt tanuló diákok esztétikai nevelése és személyi biztonsága érdekében. A tanulók IKT kompetenciájának fejlesztése érdekében a nagymértékben elavult informatikai eszközök fejlesztését tűztem ki célul. 14

15 Humán forrásbővítés, innovációk Az intézmény szervezeti felépítésén annyiban változtatnék, hogy a szervezeti egységek önállóságának megerősítése, az utazó gyógypedagógusok munkájának összehangolása érdekében intézményegység vezetőt állítanék, amit a megnövekedett feladatok indokolnak, és amelyhez természetesen fenntartói jóváhagyás szükséges. A SNI gyermekek/tanulók logopédiai ellátásának megszervezése érdekében az utazó gyógypedagógusok létszámának emelése logopédiai végzettséggel rendelkező szakemberrel. A magatartási devianciák erőteljesebb megjelenése, valamint az egyre gyakrabban fellépő szocializációs nehézségek és emocionális problémák kezelése céljából legalább óraadó gyermekpszichológus, iskolapszichológus alkalmazása. Aktív, megvalósítás alatt álló projektjeink teljesítését az innovációk intézményi gyakorlattá válását, disszeminációját kiemelt feladatomnak tekintem. Integrációt segítő szakembereink szaksegítségének növelése érdekében a tankerületben dolgozó gyógypedagógusok intézményünkhöz történő csoportosítását szorgalmazom. Napjainkra ez már törvényességi kérdéssé is vált, tanév közben a többségi intézményekben keletkező feladatok ellátására legalább 3 státuszigényt keletkezett Az óvodai és iskolai működés továbbfejlesztése a évi CXC. törvény és a helyi szükségletek szerint A jelenleg egy csoportban működő gyógypedagógiai óvodába járó gyermekek mentális képességei nagymértékben eltolódtak a súlyos esetenként magatehetetlen fogyatékos gyermekek felé, amely speciális eszközök beszerzését teszi szükségessé. Az iskolai ellátás sürgető változásait az NKT teszi kötelezővé, ugyanakkor lehetővé: A felülvizsgált pedagógiai program és helyi tanterv betartása és betartatása A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/ tanulók ellátása (HH és HHH esetekben), a különleges bánásmódot igénylő gyermekek/ tanulók ellátása (SNI vonatkozásban), 15

16 evidencia, nem paradoxonnak a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók számára kimunkált program folytatása. Fontosnak tartom kézművességi-művészeti tevékenységek bővítését az egész napos iskola keretében, mindez hatékony eszköze lehet a pályaorientáció eredményesebb megvalósításának is. Szeretném a szabadidős lehetőségek tárát tovább bővíteni olyan terápiás relaxációs elemeket tartalmazó tevékenységekkel, amely eszköze lehet az egyre szaporodó iskolai agresszivitás megfékezésének. Az értelmileg akadályozott tanulók számának, illetve tanulólétszám függvényében meg kell vizsgálni ezeknél a gyermekeknél összevont csoportok indításának lehetőségét tagozatok szerint. A tanköteles korú, súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő neveléstoktatásában indokoltnak látom a csoportbontást, amelynek infrastrukturális és személyi feltételeinek (gyógypedagógus, konduktor, engedélyezése, illetve biztosítása szükséges a fenntartó részéről. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve az 1-3. és a és a 9. évfolyamon bevezetésre került a heti öt testnevelés óra, és emellett két sportszakkör is működik jelenleg. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerű bevezetése további testnevelő szakos kolléga alkalmazását teszi szükségessé, amelynek engedélyezése szükséges a fenntartó részéről. Különnevelt óvodásaink és iskolásaink szociális integrációs hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését szeretném megvalósítani. Elképzelésem szerint fontos, hogy tanulóink munkaerő piaci felkészítése az iskolába lépéstől tudatos folyamat legyen minden érintett számára. Megvalósítását egyéni átvezetési tervekkel képzelem, amelyek keretet adnak, és a munkaerőpiacra való belépés körülményeinek kedvezőbbé tételét célozza. Célja nem az, hogy párhuzamos dokumentumok készüljenek, ellenkezőleg a cél a regisztráció, hogy a későbbiek számára megőrizzen bizonyos adatokat, körülményeket: (Gondolatok, szempontok a tanuló/diák helyzetével kapcsolatosan elérendő célok, megállapodások, rögzített oktatási, nevelési/képzési stratégiák) 16

17 Az intézményben és az intézmény falain kívül folyó szakmai munka erősítése, gyermekenkénti portfolió készítése, amely tartalmazza az egyéni fejlesztési terveket, gyógypedagógiai diagnosztikus méréseket a fejlődésük nyomon követhetősége érdekében. Az EGYMI életében legfontosabbnak azt tartom, hogy a tanulók és az összes dolgozó nyílt, őszinte légkörben, nyugodt körülmények között adhassa tudása legjavát. Ismerve az iskola eddigi munkáját, szellemiségét, azt felvállalom, támogatom és folyamatos fejlesztését feladatomnak, tartom. Elsődleges célom, hogy az intézményi élet minden tevékenységének középpontjában a gyermek álljon. A pedagógusok szakmai érdeklődését, továbbképzését a számunkra kijelölt keretek között messzemenően segíteni kívánom. Támogatom kollégáimat gyógypedagógiai másoddiploma megszerzésében elsősorban a hiány szakokon és minden olyan új terápiás módszer elsajátítását szorgalmazom, mely adaptálható a megváltozott oktatási körülményekre. Vezetői munkám során a demokratikus vezetés elveit és gyakorlatát kívánom megvalósítani. A döntéshozatalba az érintettek minél szélesebb körét igyekszem bevonni annak érdekében, hogy érezzék magukénak a kitűzött feladatokat. A kollégák munkájának megítélésében a gyermekekkel való bánásmódot, a szakmai felkészültséget, a partnerekkel való viszonyt, a munkamorál szintjét tartom mércének. Törekszem a kölcsönösen őszinte, rendszeres és hiteles kommunikációra a fenntartóval, a kollégákkal és a partnerekkel. A személyzeti változtatásokban támaszkodom a Közalkalmazotti Tanács és az Érdekképviseleti Szervek véleményére. Az igazgató munkájában fontosnak tartom, hogy minden szervezeti egység és kolléga munkáját megismerje, arról folyamatosan információt szerezzen, és alapos tudás mellett hatékony résztvevője legyen a pedagógusok minősítési eljárásban. 17

18 Együttműködési megállapodás azokkal a felsőoktatási intézményekkel, melyek igényt tartanak a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásainkra, gyakorlatvezető tanáraink szaktudására Az EGYMI kapcsolatrendszerének erősítése. KLIK Nagykanizsai Tankerülettel, mint fenntartóval Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint működtetővel a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és ezen belül a területileg és szakmailag illetékes szakértői bizottságokkal a többségi nevelési- oktatási intézményekkel az egészségügyi intézményekkel, iskolavédőnői hálózattal a Gyermekjóléti Központtal a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvánnyal a szakmailag kompetens felsőoktatási intézményekkel a szülői és civil szakmai szervezetekkel Az intézményi feladatok bővülése miatt a vezetői munka átstrukturálódott, ezért kívánom szakmai téren erősíteni a vezetést. Nagymértékben kívánok támaszkodni az igazgatóhelyettesre, a munkaközösség-vezetőkre. A Közalkalmazotti Tanács jó kontrollja lehet a vezetői munkának. 8. Zárszó, összegző gondolatok Arra törekszem, hogy intézményünk olyan legyen: ahová a gyerekek szívesen járnak, a légkör szerető, megértő, motiváló ahol a gyermekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, a tanulás alapja a sikerélmény. ahova a szülők szívesen hozzák gyermeküket ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja a lehetőséget alkotói szabadságának kibontakoztatására 18

19 amelyik tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz; szülői, tanulói és fenntartói igényekhez. Legfontosabb vezetői törekvéseim: az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása nyugodt, elfogadó légkör megteremtése, együttműködő közösség létrehozása az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, továbbfejlesztése, hagyományainak ápolása új bevételi források megteremtése pályázatok segítségével a nevelési programunk megvalósítása, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek segítése demokratikus, ugyanakkor következetes iskolavezetés megfelelő kommunikációs rendszer működtetése. Hosszú időt vezetőként eltöltve nehéz a vezetői tevékenységről objektíven szólnom. Talán helyénvalóbb itt a vezetői hitvallásomat számba venni. A vezető az ember, akinek az ügyet, a munkatársakat, a ránk bízott gyermeket mindenkoron a szakma szabályait szem előtt tartva, tisztességben és hittel szolgálnia kell. Amíg nem felejti el, hogy miért van ott addig képes a szolgálatra. A vezetőnek nincs munkaideje, csak munkája. A vezetőnek fontos tulajdonsága, hogy fegyelmezett, jól szervezett legyen. Fejében, mint polcon úgy kell sorakoznia a tennivalóknak, az azokban érintett embereknek, a hozzájuk rendelt módszereknek, eszközöknek. A vezető ne legyen se hiú, se féltékeny. Ne őrizze görcsösen pozícióját, a tudását pedig nyitott kézzel szórja szét. Nem lehet szeszélyeskedő és következetlen. A demokratikus döntéshozatal türelem és időigényes folyamat, amire ügyelnie kell. Annak ellenére, hogy készéggel megvitat minden döntést, kell, hogy legyen saját meggyőződése, amivel tudnia kell keménynek, határozottnak lenni. A teljesítmény mércéjét olyan magasra emelheti, amelyet maga is át tud ugrani. Bármit kérhet munkatársaitól, ha ők is bátran kérhetnek tőle. 19

20 Jó, ha a vezető ajtaja mindig nyitva van, de rossz, ha nem tudja, mikor szabad és kell azt becsukni. Lehet, hogy a fenti gondolatok nem a klasszikus vezetői program elemeit jelentik, de törekvésekben nem autokrata, de nem is megengedően határozatlan, hanem együttműködésre és megértésre törekvő, és a hibáival együtt is mindenképpen emberséges vezetői tevékenységet biztosítják Eddigi vezetői munkám során a fentiekre törekedtem, és így kívánom szervezni a következő évek munkáját is. Pályázatom megírásában az motivált, hogy iskolánk hírnevét, sikereit szeretném tovább erősíteni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Nagykanizsai Tankerülettel, mint fenntartóval a jó munkakapcsolatot szeretném folytatni, amely az iskolánkat is előbbre viszi. Biztonságot ad a munka folytatásához. A munkatársak, szülők, tanulók bizalmát, elfogadását érezve vállaltam a vezetői pályázat elkészítését. Úgy gondolom, hogy ez a lehetőség pályafutásom befejezéseként is kihívás számomra, amelynek több évtizedes tapasztalatom birtokában meg tudok felelni. Elképzeléseimet csak az intézmény tantestületének és alkalmazottainak támogatásával és aktív együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem az intézmény tantestületének és minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint a fenntartónak a támogatását. Nagykanizsa, március 26. Horváth Istvánné MELLÉKLETEK: Önéletrajz Nyilatkozat Hatósági erkölcsi bizonyítvány Munkáltatói igazolás Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló oklevelek másolata 20

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Utazó gyógypedagógiai hálózat

Utazó gyógypedagógiai hálózat KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Utazó gyógypedagógiai hálózat Módosított pedagógiai program 2015. 1 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szervezeti, oktatásirányítási kérdések a szombathelyi tankerületben

Szervezeti, oktatásirányítási kérdések a szombathelyi tankerületben Szervezeti, oktatásirányítási kérdések a szombathelyi tankerületben Fodor István tankerületi igazgató 2013.08.28. Az oktatási rendszer átalakításának okai Állami felelősségvállalás Egyenlő feltételek biztosítása

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben