PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerület Pályázati azonosítószám: Munkakör megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető) Gyógypedagógus-logopédus Közoktatási vezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Pályázói motiváció: Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak összegzése HELYZETELEMZÉS Infrastrukturális háttér Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Szivárvány EGYMI óvodája, általános és speciális szakiskolája Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók VEZETŐI PROGRAM A vezetői programot definiáló tényezők Vezetői programom alapvetése JÖVŐKÉP, CÉLMEGHATÁROZÁS Jövőkép: Célmeghatározás: Kiemelt célok: Programterv elemek Infrastruktúra, gazdálkodás Humán forrásbővítés, innovációk Az óvodai és iskolai működés továbbfejlesztése a évi CXC. törvény és a helyi szükségletek szerint Zárszó, összegző gondolatok

3 1. Pályázói motiváció: 1978 augusztusában vállaltam gyógypedagógiai tanári állást a Nagykanizsai Kisegítő Iskolában. Akkoriban a felső tagozatban tanítottam gyógypedagógus-osztályfőnökként, majd az es tanévtől igazgatóhelyettesi megbízást kaptam. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata augusztus 1-vel intézményvezetői státusszal bízott meg, amelyet elfogadtam, és három év megszakítással az óta is ezt a beosztást töltöm be. Az eltelt csaknem 22 év ünnepei, innovációi, pályázatai, örömei, nehézségei és a nem emblematikus hétköznapok a számos teendőn kívül, komoly változáskezelési - tanulási folyamatot jelentettek és jelentenek ma is számomra. Önképzésem formális és informális tartalmai részint intézményes, részint szervezeti tanulás keretei között valósulnak meg. Ez utóbbi résztvevői az intézményvezető, de valójában valamennyi kollégám, - remélve, hogy ez a folyamat kétirányú, a horizontális tanulás törvényszerűségei szerint. Céljaimat és feladataimat intézményvezetői munkám során az intézmény működési és fejlődési prioritásai határozták meg: Megbízott intézményvezetőként a Szivárvány EGYMI törvényes, szakszerű és költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása és stratégiai döntéshozatal kompetenciáimat és jogkörömet érintő kérdésekben. A január 1-ével lezajlott állami fenntartásba vételben való hatékony együttműködés a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülettel. Az intézményi célok és feladatok megvalósításának irányítása, különös tekintettel az aktuális tanévek kiemelt feladataira. A pályázati támogatások elnyerése esetén azok menedzselése és megvalósításuk támogatása. Az intézmény szervezeti egységei és szakalkalmazottai munkájának irányítása, a kollégák szakmai és adminisztrációs munkájának segítése és ellenőrzése, a tanulók haladásának nyomon követése és támogatása, kapcsolattartás a szülőkkel és a társadalmi szervezetekkel. A minőségfejlesztési, a szakmai műhelymunkák, a pedagógiai innovációk koordinálása. 3

4 Intézményvezetőként külső helyszíneken is igyekszem méltón képviselni intézményem jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. Az intézményvezetéssel és az alkalmazotti közösséggel egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítottam ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és humán törekvéseimet. Szeretem jelenlegi munkahelyemet, kollégáimat, úgy gondolom kellőképpen felkészült és motivált vagyok munkám folytatására itt a Szivárvány EGYMI-ben. Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy ha kollégáim bizalmukkal továbbra is megtisztelnek képes leszek intézményvezetőként továbbra is helytállni. A döntéshez eddigi vezetői munkám és jelen pályázatom ötéves programja nyújthat segítséget. 2. Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei A Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Nádor utca 32.); Nagykanizsai Tankerülete (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) Az intézmény állami fenntartásba vételével egy időben január 1-től a működtetési feladatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vállalta. A Szivárvány EGYMI többcélú intézmény. Egy székhelyen (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 9.) és az utazó gyógypedagógiai hálózat révén 27 telephelyen lát el közfeladatot. Ez utóbbiak nem tartoznak az intézményhez, a tankerület többségi intézményei. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása, valamint a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók speciális szakiskolai nevelése, oktatása három évfolyamon. Mindemellett a fejlesztő nevelés, oktatás keretében fejlesztő csoportot működtet a súlyosan és halmozottan sérült tanulók számára. A fentieken túl Az intézmény felelős vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója a tankerület igazgató, a megbízott intézményvezető az ő irányítása mellett végzi munkáját. Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársa, az intézményvezető helyettes közreműködésével látja el. 4

5 Az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti távollétében az intézményvezetőt, valamint felügyeli az intézmény működését. Az intézmény szakmai feladatai ellátásának hatékony közreműködői a munkaközösség vezetők, valamint az érdekképviseleti szervek vezetői. A Szivárvány EGYMI működését mindenkor az aktuális központi törvényi szabályozók és a helyi stratégiai dokumentumok alapján végzi. 3. Az intézmény szervezeti felépítése igazgató igazgató helyettes munkaközösség vezetők iskolatitkár EGYMI munkaközösség vezető Tantestület gyógypedagógusok, nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők utazó gyógypedagógusok, 4. Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottak összegzése A gyermekek, fiatalok adottságaitól függően, a gyermeki személyiség ismeretében kell megteremteni az önmagukhoz mért maximális fejlődés lehetőségét a korrekciós, kompenzáló és integratív személyiségfejlesztés pedagógiai és terápiás eszközrendszerek segítségével. Mindezeket a nevelési környezettel, a nevelők - tanulók - közalkalmazotti szféra attitűdjével, az intézmény nevelésfilozófiájának érvényesítésével lehet megvalósítani. A gyermeki szükségletek kielégítésében a holisztikus és prevenciós szemléletmód teljes körű meghonosításával, valamint a nevelési rendszer ökológiai programjának alkalmazásával segíthető elő az esélyigazságosság és társadalmi integráció realizálódása. A sajátos nevelési igényű gyermekek élhető életesélyeinek segítse érdekében kiemelt feladat a 5

6 kulcskompetenciák és az állampolgári és munkavállalói kompetenciák fejlesztése intézményen belül, valamint az utazó gyógypedagógiai szolgáltatások biztosításával, a tankerület óvodás, valamint általános és középiskolás tanulói számára. 5. HELYZETELEMZÉS 5.1. Infrastrukturális háttér Az intézmény használatában lévő ingatlan vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat gyakorolja. Bár nem a fenntartó kompetenciája, de az infrastrukturális háttér tényezője, az intézmény épületének katasztrofális állapota, melynek felújítása nem tűr halasztást. Ingó vagyonát a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök képezik. A Szivárvány EGYMI rendelkezik a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet által előírt tárgyi feltételekkel és taneszközökkel. Az intézmény összesen 53 számítógéppel rendelkezik (ebből 13 laptop), melyek egyrészt a szakmai munkát segítik a székhely intézményben és a 27 telephelyen, másrészt a tanulók IKT kompetenciája fejlesztésének eszközei. A fentieken túl az intézmény munkáját szoftverek, projektorok, fénymásolók, scannerek, és 1 digitális fényképezőgép támogatja. Az osztályokban 4 aktív tábla található, melynek alkalmazását a gyógypedagógusok beépítik a mindennapi fejlesztő munkába. Az infokommunikációs eszközökről megállapítható, hogy bár mennyiségileg elegendő, a minőségét tekintve kevésbé. A használt munkaállomások közül (39) PC IV. (több, mint 5 éves színvonalnak megfelelő) számítógépek száma 27. Állapotuk meglehetősen elavult - selejtezésre szorul -, a következő évek feladata ezek korszerűsítése, hogy a digitális kompetencia fejlesztés segítő eszközei lehessenek. Említést kell még tenni olyan infokommunikációs eszközök (SNI csomag) beszerzésének szükségességéről, amelyet az egyre növekvő számú mozgássérült gyermekek kultúrtechnikákra való megtanítása indokol. Jelentősnek mondható annak a fejlesztő eszköz állománynak az értéke, amit az intézmény dolgozói csoportjaikban alkalmaznak. Ezen a területen az eddigiekhez képest jelentős változást hozott a jelenlegi tanév, a TÁMOP-3.4.2A/ azonosítószámú projekt keretében több mint 4 millió Ft értékben beszerzésre kerülő eszközkészlet. 6

7 5.2. Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény pedagógusainak létszáma az átszervezések kapcsán folyamatosan változott. majd csökkenni kezdett. Az évek során, az iskolai tagozaton csökkent a gyógypedagógusok száma, ezzel egyidejűleg az integrációban dolgozó pedagógusoké növekedett. Intézményben 2 fő biztosítja a gyermekek szegregált óvodai nevelését, 27 fő a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista tanulók szegregált általános, és speciális szakiskolai iskolai oktatását, 10 fő az utazó gyógypedagógiai ellátást, 1 fő a súlyosan és halmozottan sérültek fejlesztő nevelés, oktatását, 1 kolléga könyvtáros tanárként segíti a tanulók nevelését, oktatását. Valamennyi pedagógus rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel, a 7 évenkénti 120 kreditpontos képzési kötelezettségét mindenki teljesítette. A gyógypedagógusok tanári és/vagy terapeuta végzettséggel rendelkeznek a következő szakirányon: oligofrénpedagógia (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak), szomatopedagógia, pszichopedagógia, tiflopedagógia. Posztgraduális képzések és akkreditált tanfolyamok elvégzése révén a kollégák rendelkeznek a következő - a gyógypedagógusi kompetenciákat kiegészítő ismeretekkel: IKT kompetencia; alapozó és komplex terápiák; mozgásterápiák; mérő és fejlesztő módszerek terápiái (Sindelar-Zsoldos; Meixner); a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációinak kompetenciái; a tanulók hatékony megismerésének kompetenciái; kooperatív és más hatékony tanulásszervezési technikák; új tevékenységalapú metodikák és eljárások (projekt, témahét, stb). Tantestületünk képzettségét mutatja, hogy 25 fő rendelkezik valamilyen pedagógus szakvizsgával, és ez a testület közel 61%-a, továbbá 25 fő a gyógypedagógiai tanári végzettsége mellett további pedagógusi, és mindössze 8 kollégánk rendelkezik kettő, vagy többszakos gyógypedagógiai végzettséggel A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak közül felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel a 7, egyéb főiskolai végzettséggel 1, 1 fő pedig főiskolai szintű gyógytornász végzettséggel rendelkezik. 7

8 Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása (fő) 4 12 nincs gyógypedagógiai végzettsége 25 gyógypedagógiai és egyéb pedagógiai végzettség gyógypedagógus Gyógypedagógusok szakok szerinti megoszlása (fő) Tanulásban akadályozottak pedagógiája Értelmileg akadályozottak pedagógiája Pszichopedagógia Szomatopedagógia Tiflopedagógia Logopédia Autizmus spektrumzavarok pedagógiája Oligofrén pedagógia 5.3. Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Szivárvány EGYMI óvodája, általános és speciális szakiskolája Az óvoda-iskola elsősorban a Nagykanizsa közigazgatási területén élő, sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, halmozottan sérült óvodás és 8

9 tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását látja el. Az állami fenntartásba vétel után ellátási körzetünk Nagykanizsa Járás területére terjedt ki. Kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be a gyermekek, a javasolt osztályfoknak, csoportnak megfelelően. Jelenleg az alábbi csoportok működnek a gyógypedagógiai intézményben eltérő tanterv alapján: gyógypedagógiai óvodai csoport speciális fejlesztő csoport az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek számára speciális fejlesztő csoport a fejlesztő nevelés, oktatásban résztvevő gyermekek számára és 1 8. évfolyamon önálló osztályok működnek a tanulásban akadályozott, és értelmileg akadályozott gyermekek számára. speciális szakiskolai képzés 3 évfolyamon a Családellátó résszaképesítés megszerzésére felmenő rendszerben, másrészt a tantestület által adaptált program az önálló életvitelre való felkészítés kifutó rendszerben 2 évfolyamon. Az elkülönített nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek/tanulók száma évről évre csökken, ezért iskolában az osztályösszevonások is megjelentek a szakiskola utolsó évfolyamán. A pedagógusok munkája azonban nem lett könnyebb, mivel a tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy mind az értelmileg és mind a tanulásban akadályozott gyermekek esetében egyre súlyosabb és egyre többféle fogyatékossággal és pszichiátriai kórképekkel rendelkező gyermekek jelennek meg. Hátrányos helyzetű tanulóink aránya 46 %, ebből a HHH tanuló 26%. Tanulóink közül 41 fő veszi igénybe a napközis ellátást, 15 fő tanulószobás. Ingyenes étkezési lehetőségben 51 tanuló és 4 óvodás részesül, a többi tanulónk étkezési támogatására az 50%-os SNI étkezési normatíva nyújt kedvezményt. A fejlesztő és preventív célzatú egész napos foglalkoztatás délutáni szabadidős tevékenységeknek köszönhetően a 2011/2012. tanévben lemorzsolódás nem volt körükben és speciális szakiskolában valamennyien folytatták tanulmányaikat. 9

10 A következő táblázat a gyermek létszámot mutatja az október 1.-i statisztikák alapján, fogyatékosságok szerint. Év Létszám Tanulásban akadályozott Értelmileg akadályozott Autizmus Az értelmileg akadályozott gyermekek létszám adatai tartalmazzák a fejlesztő nevelés, oktatásban részesülők létszámát is Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Az 2004-ben megkezdett együttnevelési gyakorlat jelentős mértékben elterjedt, ma már a Nagykanizsa valamennyi óvodájában és általános iskolájában utazó gyógypedagógusok széles körű tevékenységeikkel segítik a befogadó pedagógiai környezet személyi és tárgyi környezetének kialakítását. Sérülés-specifikus habilitációs-rehabilitációs ellátást biztosítanak az óvodákban és az iskolákban az egyre nagyobb számú sajátos nevelési igényű gyermekek számára, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva a befogadó pedagógusok, és igény szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók szülei számára is. Az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozó 10 kollégánk 357 gyermeket/tanulót látott el a 2013/2014 tanév. I. félévében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda 12 tagóvodájában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Nagykanizsai Tankerületének 11 általános iskolájában, valamint 4 középiskolájában. 10

11 Az ellátott gyermekek létszámának alakulását a következő táblázat mutatja. Tanév 2011/ / /2014 Óvodás Általános iskolás Középiskolás Összes A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy ugrásszerű létszámemelkedést hozott a es tanév, amit a tankerületi szintű ellátás megszervezése indukált. A jelenlegi tanévben a legnagyobb problémát a logopédiai ellátás megszervezése okozta. Ennek oka - a jogszabályi változások miatt- a SNI gyermekek/ tanulók kiszorulása a szakszolgálati ellátásból. A vonatkozó szakszolgálati rendelet szerint a logopédiai ellátás a rehabilitáció részét képezi, így a gyerekek beszédfejlesztése az utazó gyógypedagógiai szolgálat feladatkörébe tartozik. A jelenlegi szakember ellátottságunk alapján a gyermekek/ tanulók állapotához igazított, igényeiknek megfelelő teljes körű ellátás nem megszervezhető, mindenképp az ellátó létszám emelése szükséges. A probléma megoldása ma már törvényességi kérdéssé vált. 11

12 6. VEZETŐI PROGRAM Egy iskolaigazgató olyan hatalomnak a birtokosa, amilyet egy miniszterelnökre sohasem bíznának. (W.Churchill) 6.1. A vezetői programot definiáló tényezők A nemzeti köznevelési rendszer alapkoncepciójából eredő törvényi, közigazgatási és szervezeti keretek, irányok és feladatok A köznevelés közszolgálati jellegének elismerése és szem előtt tartása mellett a tágabb és szűkebb társadalmi környezet igényeire való reakcióként, magas színvonalú szolgáltatások kínálatára törekvés A Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény önmeghatározása, szakmai és humán hagyományai, valamint a szak alkalmazotti közösség magas képzettségi szintje, innovációs motivációja, talentuma 6.2. Vezetői programom alapvetése Célomnak és feladatomnak tekintem, hogy a Szivárvány EGYMI - a helyzetelemzésben vázolt értékei, eredményei, hagyományainak megerősítését és a társadalmi, szervezeti és jogszabályi környezethez adaptált folytatását az intézmény szakszerű, törvényes működtetése mellett a KLIK Nagykanizsai Tankerülettel, mint fenntartóval és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékes osztályaival, mint működtetővel együttműködve. 12

13 7. JÖVŐKÉP, CÉLMEGHATÁROZÁS Az iskola általános célkitűzéseit meghatározzák az elkülönítetten oktatott, valamint az integráltan nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek különleges fejlesztési és nevelési-oktatási igényei, valamint a tantestület értékrendje, a fenntartó és a partnereinek az intézménnyel szembeni elvárásai Jövőkép: Olyan intézményi struktúra ki-, és továbbfejlesztése, mely jól felszerelt, kulturált körülmények között, jó emocionális attitűddel, minden partner megelégedésére, a gyógypedagógiai tudás legjavát adva és azt gyarapítva, a nevelőtestületre bízott gyermekek képességeit az általuk elérhető legmagasabb szintre fejlesztve végzi munkáját. Valamint az intézmény jellegéből következően a nevelési-oktatási, terápiás tevékenység mellett a széleskörű szakmai ismeretterjesztő, felvilágosító, szemléletformáló munkára is hangsúlyt fektet Célmeghatározás: Legáltalánosabban megfogalmazható cél az elkövetkező évekre, hogy az állami fenntartásba vétellel megváltozott körülmények között működő intézmény minél kiegyensúlyozottabban és eredményesebben tudja ellátni vállalt feladatát. Tevékenységét az igények és lehetőségek összhangjának biztosításával szükséges fejleszteni a feltételrendszer korszerűsítésével a minőségelvű munkavégzés érdekében. 13

14 Kiemelt célok: a gyermekek érdeke mindenek felett elv maximális figyelembe vétele Az iskolai dokumentumokban megfogalmazott nevelési-oktatási célok biztosítása Az utazó pedagógusi hálózat fejlesztése az igények figyelembe vételével Az intézmény által képviselt magas szintű gyógypedagógiai tudás és gyógypedagógusi kompetencia kamatoztatása a többségi általános iskolák pedagógiai gyakorlatában a sikeres integráció érdekében Színvonalas gyakorlóhely biztosítása a gyógypedagógusi szakmára felkészítő felsőoktatási intézmények számára, a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezése, vezetése 7.3. Programterv elemek Infrastruktúra, gazdálkodás Az intézmény önálló költségvetéssel és ingó és ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, állami költségvetésből finanszírozott. Intézményvezetőként a gondos állagmegőrzést, illetve a takarékos, költséghatékony gazdálkodást jelölhetem meg célomul. Szorgalmazom az intézmény épületének mielőbbi nyílászáró cseréjét, külső homlokzatának és a tornaterem felújítását az itt tanuló diákok esztétikai nevelése és személyi biztonsága érdekében. A tanulók IKT kompetenciájának fejlesztése érdekében a nagymértékben elavult informatikai eszközök fejlesztését tűztem ki célul. 14

15 Humán forrásbővítés, innovációk Az intézmény szervezeti felépítésén annyiban változtatnék, hogy a szervezeti egységek önállóságának megerősítése, az utazó gyógypedagógusok munkájának összehangolása érdekében intézményegység vezetőt állítanék, amit a megnövekedett feladatok indokolnak, és amelyhez természetesen fenntartói jóváhagyás szükséges. A SNI gyermekek/tanulók logopédiai ellátásának megszervezése érdekében az utazó gyógypedagógusok létszámának emelése logopédiai végzettséggel rendelkező szakemberrel. A magatartási devianciák erőteljesebb megjelenése, valamint az egyre gyakrabban fellépő szocializációs nehézségek és emocionális problémák kezelése céljából legalább óraadó gyermekpszichológus, iskolapszichológus alkalmazása. Aktív, megvalósítás alatt álló projektjeink teljesítését az innovációk intézményi gyakorlattá válását, disszeminációját kiemelt feladatomnak tekintem. Integrációt segítő szakembereink szaksegítségének növelése érdekében a tankerületben dolgozó gyógypedagógusok intézményünkhöz történő csoportosítását szorgalmazom. Napjainkra ez már törvényességi kérdéssé is vált, tanév közben a többségi intézményekben keletkező feladatok ellátására legalább 3 státuszigényt keletkezett Az óvodai és iskolai működés továbbfejlesztése a évi CXC. törvény és a helyi szükségletek szerint A jelenleg egy csoportban működő gyógypedagógiai óvodába járó gyermekek mentális képességei nagymértékben eltolódtak a súlyos esetenként magatehetetlen fogyatékos gyermekek felé, amely speciális eszközök beszerzését teszi szükségessé. Az iskolai ellátás sürgető változásait az NKT teszi kötelezővé, ugyanakkor lehetővé: A felülvizsgált pedagógiai program és helyi tanterv betartása és betartatása A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/ tanulók ellátása (HH és HHH esetekben), a különleges bánásmódot igénylő gyermekek/ tanulók ellátása (SNI vonatkozásban), 15

16 evidencia, nem paradoxonnak a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók számára kimunkált program folytatása. Fontosnak tartom kézművességi-művészeti tevékenységek bővítését az egész napos iskola keretében, mindez hatékony eszköze lehet a pályaorientáció eredményesebb megvalósításának is. Szeretném a szabadidős lehetőségek tárát tovább bővíteni olyan terápiás relaxációs elemeket tartalmazó tevékenységekkel, amely eszköze lehet az egyre szaporodó iskolai agresszivitás megfékezésének. Az értelmileg akadályozott tanulók számának, illetve tanulólétszám függvényében meg kell vizsgálni ezeknél a gyermekeknél összevont csoportok indításának lehetőségét tagozatok szerint. A tanköteles korú, súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő neveléstoktatásában indokoltnak látom a csoportbontást, amelynek infrastrukturális és személyi feltételeinek (gyógypedagógus, konduktor, engedélyezése, illetve biztosítása szükséges a fenntartó részéről. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve az 1-3. és a és a 9. évfolyamon bevezetésre került a heti öt testnevelés óra, és emellett két sportszakkör is működik jelenleg. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerű bevezetése további testnevelő szakos kolléga alkalmazását teszi szükségessé, amelynek engedélyezése szükséges a fenntartó részéről. Különnevelt óvodásaink és iskolásaink szociális integrációs hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését szeretném megvalósítani. Elképzelésem szerint fontos, hogy tanulóink munkaerő piaci felkészítése az iskolába lépéstől tudatos folyamat legyen minden érintett számára. Megvalósítását egyéni átvezetési tervekkel képzelem, amelyek keretet adnak, és a munkaerőpiacra való belépés körülményeinek kedvezőbbé tételét célozza. Célja nem az, hogy párhuzamos dokumentumok készüljenek, ellenkezőleg a cél a regisztráció, hogy a későbbiek számára megőrizzen bizonyos adatokat, körülményeket: (Gondolatok, szempontok a tanuló/diák helyzetével kapcsolatosan elérendő célok, megállapodások, rögzített oktatási, nevelési/képzési stratégiák) 16

17 Az intézményben és az intézmény falain kívül folyó szakmai munka erősítése, gyermekenkénti portfolió készítése, amely tartalmazza az egyéni fejlesztési terveket, gyógypedagógiai diagnosztikus méréseket a fejlődésük nyomon követhetősége érdekében. Az EGYMI életében legfontosabbnak azt tartom, hogy a tanulók és az összes dolgozó nyílt, őszinte légkörben, nyugodt körülmények között adhassa tudása legjavát. Ismerve az iskola eddigi munkáját, szellemiségét, azt felvállalom, támogatom és folyamatos fejlesztését feladatomnak, tartom. Elsődleges célom, hogy az intézményi élet minden tevékenységének középpontjában a gyermek álljon. A pedagógusok szakmai érdeklődését, továbbképzését a számunkra kijelölt keretek között messzemenően segíteni kívánom. Támogatom kollégáimat gyógypedagógiai másoddiploma megszerzésében elsősorban a hiány szakokon és minden olyan új terápiás módszer elsajátítását szorgalmazom, mely adaptálható a megváltozott oktatási körülményekre. Vezetői munkám során a demokratikus vezetés elveit és gyakorlatát kívánom megvalósítani. A döntéshozatalba az érintettek minél szélesebb körét igyekszem bevonni annak érdekében, hogy érezzék magukénak a kitűzött feladatokat. A kollégák munkájának megítélésében a gyermekekkel való bánásmódot, a szakmai felkészültséget, a partnerekkel való viszonyt, a munkamorál szintjét tartom mércének. Törekszem a kölcsönösen őszinte, rendszeres és hiteles kommunikációra a fenntartóval, a kollégákkal és a partnerekkel. A személyzeti változtatásokban támaszkodom a Közalkalmazotti Tanács és az Érdekképviseleti Szervek véleményére. Az igazgató munkájában fontosnak tartom, hogy minden szervezeti egység és kolléga munkáját megismerje, arról folyamatosan információt szerezzen, és alapos tudás mellett hatékony résztvevője legyen a pedagógusok minősítési eljárásban. 17

18 Együttműködési megállapodás azokkal a felsőoktatási intézményekkel, melyek igényt tartanak a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásainkra, gyakorlatvezető tanáraink szaktudására Az EGYMI kapcsolatrendszerének erősítése. KLIK Nagykanizsai Tankerülettel, mint fenntartóval Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint működtetővel a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és ezen belül a területileg és szakmailag illetékes szakértői bizottságokkal a többségi nevelési- oktatási intézményekkel az egészségügyi intézményekkel, iskolavédőnői hálózattal a Gyermekjóléti Központtal a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvánnyal a szakmailag kompetens felsőoktatási intézményekkel a szülői és civil szakmai szervezetekkel Az intézményi feladatok bővülése miatt a vezetői munka átstrukturálódott, ezért kívánom szakmai téren erősíteni a vezetést. Nagymértékben kívánok támaszkodni az igazgatóhelyettesre, a munkaközösség-vezetőkre. A Közalkalmazotti Tanács jó kontrollja lehet a vezetői munkának. 8. Zárszó, összegző gondolatok Arra törekszem, hogy intézményünk olyan legyen: ahová a gyerekek szívesen járnak, a légkör szerető, megértő, motiváló ahol a gyermekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, a tanulás alapja a sikerélmény. ahova a szülők szívesen hozzák gyermeküket ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja a lehetőséget alkotói szabadságának kibontakoztatására 18

19 amelyik tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz; szülői, tanulói és fenntartói igényekhez. Legfontosabb vezetői törekvéseim: az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása nyugodt, elfogadó légkör megteremtése, együttműködő közösség létrehozása az iskola eddigi eredményeinek megőrzése, továbbfejlesztése, hagyományainak ápolása új bevételi források megteremtése pályázatok segítségével a nevelési programunk megvalósítása, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek segítése demokratikus, ugyanakkor következetes iskolavezetés megfelelő kommunikációs rendszer működtetése. Hosszú időt vezetőként eltöltve nehéz a vezetői tevékenységről objektíven szólnom. Talán helyénvalóbb itt a vezetői hitvallásomat számba venni. A vezető az ember, akinek az ügyet, a munkatársakat, a ránk bízott gyermeket mindenkoron a szakma szabályait szem előtt tartva, tisztességben és hittel szolgálnia kell. Amíg nem felejti el, hogy miért van ott addig képes a szolgálatra. A vezetőnek nincs munkaideje, csak munkája. A vezetőnek fontos tulajdonsága, hogy fegyelmezett, jól szervezett legyen. Fejében, mint polcon úgy kell sorakoznia a tennivalóknak, az azokban érintett embereknek, a hozzájuk rendelt módszereknek, eszközöknek. A vezető ne legyen se hiú, se féltékeny. Ne őrizze görcsösen pozícióját, a tudását pedig nyitott kézzel szórja szét. Nem lehet szeszélyeskedő és következetlen. A demokratikus döntéshozatal türelem és időigényes folyamat, amire ügyelnie kell. Annak ellenére, hogy készéggel megvitat minden döntést, kell, hogy legyen saját meggyőződése, amivel tudnia kell keménynek, határozottnak lenni. A teljesítmény mércéjét olyan magasra emelheti, amelyet maga is át tud ugrani. Bármit kérhet munkatársaitól, ha ők is bátran kérhetnek tőle. 19

20 Jó, ha a vezető ajtaja mindig nyitva van, de rossz, ha nem tudja, mikor szabad és kell azt becsukni. Lehet, hogy a fenti gondolatok nem a klasszikus vezetői program elemeit jelentik, de törekvésekben nem autokrata, de nem is megengedően határozatlan, hanem együttműködésre és megértésre törekvő, és a hibáival együtt is mindenképpen emberséges vezetői tevékenységet biztosítják Eddigi vezetői munkám során a fentiekre törekedtem, és így kívánom szervezni a következő évek munkáját is. Pályázatom megírásában az motivált, hogy iskolánk hírnevét, sikereit szeretném tovább erősíteni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Nagykanizsai Tankerülettel, mint fenntartóval a jó munkakapcsolatot szeretném folytatni, amely az iskolánkat is előbbre viszi. Biztonságot ad a munka folytatásához. A munkatársak, szülők, tanulók bizalmát, elfogadását érezve vállaltam a vezetői pályázat elkészítését. Úgy gondolom, hogy ez a lehetőség pályafutásom befejezéseként is kihívás számomra, amelynek több évtizedes tapasztalatom birtokában meg tudok felelni. Elképzeléseimet csak az intézmény tantestületének és alkalmazottainak támogatásával és aktív együttműködésével érhetem el. Ehhez kérem az intézmény tantestületének és minden dolgozójának, a szülők és diákok közösségének, valamint a fenntartónak a támogatását. Nagykanizsa, március 26. Horváth Istvánné MELLÉKLETEK: Önéletrajz Nyilatkozat Hatósági erkölcsi bizonyítvány Munkáltatói igazolás Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló oklevelek másolata 20

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2014.06.10. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2014.

Pedagógiai Programja 2014. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014. Készült: 2014. 2014. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ

Részletesebben

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR

KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR P5 KÉSZÍTETTE: BALOGH GÁBOR Balogh Gábor 06-1-276-5774 iskola@egressybeni.hu Pályázat Fasang Árpád Zeneiskola Igazgatói állására Azonosító szám: XIV/18217/2012 Pályáztató: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben