INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE"

Átírás

1 INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: Készítette: Szólák László április 11.

2 Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz A es vezetői ciklus önértékelése A nevelő oktató munka, tárgyi feltételeinek alakulása Személyi feltételek alakulása Az iskola eredményei ig Vezetői program a es ciklusra Helyzetelemzés Kompetenciamérés eredményei Intézményi jelentés összefoglalás Szervezeti felépítés Kapcsolatrendszerek Megvalósítandó elképzelések, célkitűzések Fejlesztési program Nevelési terület Nevelést támogató programok Az oktatás hatékonyságának növelése, a vizuális lehetőségek további fejlesztésével Az oktató-nevelő munka hatékonyságának biztosítását segítő tevékenységek Pedagógus életpálya modell és a pedagógus értékelés Mérés-értékelés Vezetői feladatok A vezetői ciklus alatt megoldandó feladatok Rövid távú feladatok: Középtávú feladatok Hosszú távú feladatok Záró gondolatok Mellékletek...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1

3 Előszó A Galamboki Általános Iskola nevelőtestületének 1979.VIII.16. óta immár 35 éve vagyok megszakítás nélkül a tagja. Ez az intézmény az első és egyben ez idáig az egyetlen munkahelyem. Az elmúlt 35 tanév során az oktató-nevelő munka szinte valamennyi területén dolgoztam napközis nevelő, matematika-kémia tantárgyakat tanító tanár, igazgatóhelyettes, igazgató így az iskola belső viszonyait és külső kapcsolatrendszerét azok összefüggéseit, az itt folyó mindennapos munkát és munkatársaimat jól ismerem től immár a 4. cikluson keresztül, mint igazgató végzem a munkámat. Ebből kifolyólag tisztában vagyok az iskola esetleges hiányosságaival és eredményeivel is. Az elkövetkező években előttünk álló feladatokat feltérképeztem, a megoldásuk érdekében a ránk váró feladatokat végiggondolva vállalkoztam az igazgatói pályázat megírására, illetve az iskola további vezetésére. A fenntartó által történő kinevezésem esetén az intézményben folyó eredményes munka színvonalának a megtartásán munkálkodom majd a nevelőtestület segítségével. Az iskolát a mindenkor érvényben lévő törvények és rendelkezések alapján az intézményvezető helyettessel szorosan együttműködve kívánom vezetni. A fontos döntések előkészítésében és a döntések meghozatalában támaszkodni kívánok a tágabb iskolavezetés (munkaközösség -vezetők, DÖK) Szülői Munkaközösség és az Intézményi Tanács véleményére is. 2

4 Szakmai önéletrajz 1979-ben érettségiztem Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnázium jogelődjében matematika-fizika tagozatos osztályban. Első nekifutásra nem sikerült felvételt nyerni a Pécsi Tanárképző Főiskolára augusztus 16-tól az érettségi birtokában, mint képesítés nélküli nevelő helyezkedtem el a Galamboki Általános Iskolában. Az első munkaköröm napközis nevelő volt, ahol 5-8 összevont csoportban dolgoztam 3 tanéven keresztül. A mindennapos munka mellett végeztem el a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika kémia tanári szakát ben államvizsgáztam és szereztem meg az általános iskolai tanári oklevelet. A diplomaszerzés után mindkét szaktárgyamat tanítottam az osztályfőnökség mellett. Az első pár évben még heti néhány órában testnevelés tantárgyat is tanítottam, amit nagyon szerettem. Szaktárgyi tevékenységemet lelkiismeretesen végeztem, célom volt a gyerekek differenciált tanórai foglalkoztatása, az esélyegyenlőség minél szélesebb körű megteremtése. Ezt nagyrészt sikerült is elérnem, hiszen az aktuális középiskolai tantárgyi visszajelzések alapján volt tanítványaim visszaesése 5 év átlagában mindössze 0,25 volt. A tanórai oktatási tevékenységemen felül időt fordítottam néhány tehetségesebbnek tűnő tanulóm esetében tanulmányi versenyre történő felkészítésre is szeptember 16-tól igazgató helyettesi megbízást kaptam, amely munkakört július 31-ig láttam el. A vezetői munka mellett továbbra is tanítottam az egyik matematika tantárgyamat augusztus 1-től az akkori fenntartó 1 éves időtartamra az iskola megbízott igazgatójának, majd augusztus 1-től az időközben kiírt és lefolytatott pályázat alapján a Galamboki Általános Iskola igazgatójának nevezett ki. Ezt követően még 3 cikluson keresztül (1999-ben, 2004-ben és 2009-ben) megkaptam az igazgatói kinevezést, amely megbízás július 31-én lejár. A 3. és 4. ciklusom jelentős részében, mint közös igazgatású intézmény igazgatója tevékenykedtem 2 tagintézmény iskolánkhoz való csatolásával kiegészülve. Az elmúlt közel 20 éves igazgatói tevékenységem alatt mindig törekedtem arra, hogy vezetői munkámat a szükséges munkafegyelem fenntartása mellett a demokratizmus szellemében végezzem. Az igazgatói megbízatásom első 5 éves időszakában legfontosabb feladatom a tantestület egy kisebb részének a fokozatos megváltoztatása úgy személyileg, mint morálisan volt. Ezt a célomat úgy érzem akkor teljes mértékben sikerült megvalósítani és ennek köszönhetően egy 3

5 egységesebb, szakmailag jól felkészült pedagógusokból álló tantestületet kialakítani, akik a rájuk eső feladatokat jó színvonalon képesek elvégezni. A 2. ötéves periódusban a nevelőtestület összetétele állandósult, mindössze 1 személycsere történt nyugdíjazás miatt. A közötti 3. ciklusban az iskola szerkezetében gazdasági okok miatt jelentősebb változásokat, csoport összevonásokat kellett végrehajtani részben az integrált oktatás teljes körűvé tétele, valamint a részben csökkenő gyermeklétszám miatt is. A szükségessé vált leépítéseket sikerült úgy megoldani, hogy az az iskola működésében nem okozott problémát. Az oktató-nevelő munka színvonalát és hatékonyságát továbbra is biztosítani tudtuk. A es ciklus első felében a jelentős mértékű finanszírozás csökkenés miatt még költségtakarékosabb gazdálkodást kellett folytatnunk a fenntartó önkormányzatok utasítására. Ennek egyik legfontosabb pontja, hogy az intézmény a 2008/2009-es tanévtől szeptember 1-ig az igazgatóhelyettesi státusz betöltése nélkül működött. Ezen időszak alatt a munkaközösség vezetők és néhány más kollégám is komoly támogatást adott a feladatok hatékony elvégzéséhez. Az elmúlt 20 év alatt az iskola tanulói több országos versenyen is szereztek elismerést iskolánknak. Ezek közül kiemelkedik a 2 Országos Bajnoki cím a Szellemi Diákolimpián és a IV. korcsoportos lányok kispályás fociban elért országos II. helyezése. Első alkalommal történt igazgatói kinevezésemet követően ig terjedő időszakban elvégeztem a Budapesti ELTE által indított Közoktatás Vezetői szakot, amely egyben szakvizsgának is minősül. Iskolai munkám mellett a közéleti tevékenységekből is kivettem és jelenleg is kiveszem a részemet hiszen: től 2006-ig (21 évig) a helyi sportkör elnöki teendőit láttam el októberétől megválasztott települési képviselőként a képviselőtestület tagja vagyok. Ezt a megtisztelő feladatot jelenleg is - már az 5. ciklusban- látom el. - Közel 10 évig az iskola tanulói által alapított iskolai Diáksport Egyesület elnöke voltam. Galambok, március 4. Szólák László 4

6 1. A es vezetői ciklus önértékelése 1.1. A nevelő oktató munka, tárgyi feltételeinek alakulása Az 1990-es évek elejére több lépcsőben kialakult az intézmény jelenlegi épület struktúrája. Az építkezések sajátosságait (a B épület a kazánház és a fűtési rendszer, v alamint a szennyvíz csatornahálózat az építkezések idején szokásos társadalmi munkában épültek) figyelembe véve sajnos jó néhány hiányossággal rendelkeznek az iskola ezen épületei, az ott található tantermek és kiszolgáló egységek, szertárak. Az építkezéskor keletkező hiányosságok számát növelte az is, hogy megépítésük óta nem voltak felújítva, hőszigetelve. Ezen hiányosságok közül néhányat említenék csak meg. - Hiányoznak részben vagy teljesen az Eszközjegyzékben meghatározott helyiségek és biztonsági berendezések. Pl.: orvosi szoba, elkülönítő terem, kémia szaktanterem, gázelszívó fülke, valamennyi tanteremben kézmosó csapok. - Két tanterem mérete kisebb az előírtnál. - A világító testek döntő részben elavultak, energia pazarlóak, az előírtnál kisebb fényerőt képesek kibocsátani. Valamennyi tanteremben hiányoznak a táblamegvilágító lámpatestek is. - Az A és a B épületek tetőszerkezete és a tetőfedő cserepek cseréje teljes mértékben indokolt lenne. - Elsősorban az energiatakarékosság szempontjából az A és a B épületek nagyon rossz állapotban vannak. Az ablakok és a külső vakolat következtében a téli időszakban nagyon nagy a hő veszteség. A fent felsorolt hiányosságok az oktatás színvonalát ugyan nem befolyásolják jelentős mértékben, de az energiatakarékosság és a munkavédelmi előírások folyamatos szigorítása miatt is a következő ciklusban jelentős kérdés kell, hogy legyen a hiányosságok felszámolása. Már a es és a korábbi ciklusokban is az iskolavezetés próbált pályázatok útján javítani a helyzeten, de a fenntartó csak minimális önrészt, vagy azt sem tudott vállalni. Több pályázat (KEOP, PHARE) beadásra került, de támogatásban nem részesült. A jelenlegi ciklusban egyedül a tornaterem külső hőszigetelése került támogatott státuszba. A közötti időszakban pedig a tornaterem új öltöző és vizesblokk résszel bővült. Az épület felújítás szorgalmazása mellett figyelmet fordítottunk arra is, hogy a lehetőségeinket minél jobban kihasználva fejlesszük az iskola szakmai eszközellátottságát is. 5

7 Ezt egyrészt a fenntartó saját anyagi forrásai terhére és pályázati forrásokra egyaránt támaszkodva próbáltuk megvalósítani. Néhány ezek közül: - A digitális információ átadást segítendő 4 db interaktív tábla, 5 db asztali számítógép és a hozzá kapcsolódó számítástechnikai háttér fejlesztésére elnyert TIOP pályázat értéke 7 millió forint volt. - A viszonylag magas HHH-s tanulói arányunknak köszönhetően az IPR pályázatokon kiírásuk óta részt veszünk. Az elmúlt 5 ciklusban eszközfejlesztésre 5-6 millió Ft-ot kaptunk. - 2 db projektor vásárlásával szintén pályázati úton 2 tanteremben szintén kivetítési lehetőséget tudunk biztosítani az oktatáshoz. - Az IPR továbbfejlesztéseként 2012-ben pályáztunk a TÁMOP B.12. pályázati konstrukcióra, amelyen közel 23 milliós támogatásban részesültünk. A pályázat befejezése átnyúlik 2015 közepére, tehát a következő igazgatói ciklusra. A szakmai eszközfejlesztésen kívül kiemelt figyelmet fordítottam az iskola épületeinek esztétikai szinten tartására is. Lehetőségeinknek megfelelően ezt a munkát a karbantartók minden tanévben elvégezték. Ugyancsak figyelmet fordítottam az iskolaudvar és az iskola közvetlen környezetének megfelelő állapotban tartására Személyi feltételek alakulása A nevelőtestület összetételében azt elmúlt tanévek során csupán nyugdíjazás miatt, illetve gyermekvállalás miatt gyesre, gyedre menő kolléganők pótlása miatt történtek változások. Az iskola szakos ellátottsága annak ellenére, hogy viszonylag kis tanulólétszámú egysoros iskola vagyunk. jónak mondható volt a fenntartóváltás előtt is. Csak az ének-zene tantárgy tanítására nem volt meg az ének-zene szakos kolléga. Ez 97 %-os szakos ellátottságot jelentett. A korábbi fenntartó szűkös anyagi helyzete miatt szeptember 1-ig az igazgató-helyettesi álláshely nem volt betöltve. Az iskolát az igazgató vezette, de a szokásosnál kicsit jobban támaszkodva a munkaközösség vezetők segítségére. Összegezve tehát elmondható, hogy az elmúlt két igazgatói ciklus során sikerült kialakítani egy stabil, szakmailag megfelelő színvonalon álló, munkájára igényes tantestületet, akik adott esetben egymásért épp úgy tudtak dolgozni, mint ahogy saját magukért tették volna. 6

8 Megítélésem szerint a jelenlegi tantestület a következő ötéves ciklusban is képes lesz jó színvonalon elvégezni az oktató-nevelő munkát. A továbbképzési lehetőségeket kihasználva eddig is, és ezután is támogatom a pedagógusaink kötelező és önként vállalt továbbképzéseit. A tanuló összetételünket figyelembe véve az elmúlt években folyamatosan nőtt a különböző nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot igénylő tanulóink aránya a továbbképzéseket e tanulóink ellátásának a javítása érdekében kell tervezni és végrehajtani. Megítélésem szerint a tantestületnek az átlagos tanuló összetételű tantestületekkel ellentétben nem elsősorban szaktárgyi, hanem módszertani, illetve integrációt elősegítő továbbképzéseket kell bevállalni Az iskola eredményei ig Az elmúlt 5 évben a vezetésem alatt működő iskola számos sikert ért el tanulóival a különböző szintű sport- és tanulmányi versenyeken. Tanulóink alapképességeiből és tanulásbeli akadályoztatottságából kifolyólag országos meghirdetésű tanulmányi versenyeken való részvételünknek kicsi volt az esélye, és a közeljövőben sem várható ebben a témakörben számottevő javulás. Ezen körülményeinket figyelembe véve azt hiszem, büszkék lehetünk elsősorban az atlétika és kézilabda sportágakban elért számtalan megyei 1-6 helyezésre. Minden tanévben képviselte iskolánkat néhány tanulónk megyénk határait átlépve az országos diákolimpiai döntőkön is Magyarország számos pontján. A sportversenyek terén tehát elmondható, hogy a Galamboki Általános Iskola tanulólétszámához viszonyítva komoly hírnevet szerzett Galambok településnek Zala megyében és a megye határain kívül is. Iskolánk testnevelő tanára 2013-ban a Testnevelő tanárok Országos Egyesületének döntése alapján az Év testnevelő tanára lett. Személy szerint büszke vagyok igazgató munkálkodásom alatt tanulóink által elért eredmények közül az alábbiakra: - Kétszeres Szellemi Diákolimpiai bajnoki cím - Leány kispályás labdarúgás országos II. helyezés - Duatlon Országos Döntőn elért leány csapat III. helyezést - Kis Iskolák Országos Döntőn elért leány csapat III. helyezés Tanulmányi versenyek terén ugyan szerényebbek az eredmények, de figyelembe véve iskolánk gyermekösszetételét, a magas számban jelen lévő hátrányos és halmozottan 7

9 hátrányos helyzetű (tanulólétszámunk 58 %-a HHH-s) gyerekeket ezen a téren is figyelemre méltó eredmények születtek az elmúlt ciklusokban. Hagyományossá vált a kistérségben működő iskolák bevonásával megrendezésre kerülő matematika fejszámoló verseny az alsó tagozatos gyermekek részére. Az elmúlt tanévekben ezt a versenyt kibővítettük, amit már két kategóriában (normál tantervű és az eltérő tantervű) is megrendeztünk. Iskolai szinten is rendeztünk tanulóink részére háziversenyeket (természetismereti, történelem, könyvtárhasználati), melyek népszerűek tanulóink körében. A kulturális élet területén ugyancsak vannak említésre méltó eredményeink: - Színvonalas ünnepélyeink (karácsonyi, idősek napi ) rendezvényeink, nemzeti ünnepeinkre összeállított ünnepi műsoraink is méltóak voltak az iskolában folyó munka színvonalához. Az iskolavezetés a lehető legnagyobb mértékben törekedett arra, hogy a különböző versenyekre, rendezvényekre minél jobb és nyugodtabb szakmai feltételek között készülhessenek fel a tanulóink és pedagógusaink egyaránt. 8

10 2.Vezetői program a es ciklusra 2.1. Helyzetelemzés A Galamboki Általános Iskola beiskolázási körzete Galambok és Zalaszentjakab települések, de néhány tanuló a szomszédos településekről is jár az iskolába. A beiskolázási körzeten kívülről érkezők többsége a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési ig ényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanuló, de vannak olyanok is, akik az iskolában folyó munkát, és elért eredményeinket figyelembe véve választják iskolájuknak a Galamboki Általános Iskolát. Az intézménybe járó tanulók megoszlása lakóhely szerint az elmúlt tanévekben: Tanév Galambok Egyéb Zalaszentjakab Garabonc Zalakomár Balatonmagyaród Összesen 2011/ / / A bejáró tanulók aránya több év átlagában 30 % körüli. Ezt a tényt figyelembe kell venni az iskola nyitvatartási idejének és a tanórák kezdési idejének a megállapítása során. Működő tanulócsoportok száma évfolyamonként 1. A délutáni időszakban 6 napközis csoport működik. Az iskolakörzet talán legfontosabb jellemzője a magas etnikai létszám és az ezzel nagyon szorosan összefüggő magas halmozottan hátrányos helyzetű tanuló arány. Ehhez társul még a különböző tanulási, magatartási hátránnyal küzdő, valamint beilleszkedési zavaros tanulói arány is. 9

11 Tanév Tanulói létszám HH HHH BTM tanuló SNI 2011/ / / Ezek a tanulói adatok döntő mértékben kijelölték az elmúlt ciklusban, és várhatóan a következőben is az iskola számára a választható és egyben járható utat is. Tanuló összetételünk miatt nagyon körültekintően kell megszervezni az oktató-nevelő munkát. Hangsúlyosan figyelembe kell venni azt a tényt, hogy gyerekanyagunk két-három pólusú. Az iskola tanulólétszáma az elmúlt tanévekben fő között váltakozott. Jelenlegi tanévben 130 fő szeptember 1-én várhatóan 127 fő lesz. A következő tanévekben várható tanulólétszámnak a jelenlegi beiskolázási körzetben óvodai ellátásban részesülő gyerekeket figyelembe véve: Tanév Tanköteles Tanköteles Tanköteles Normál létszám létszámból HH létszámból HHH 2014/ / / Az óvodai létszámadatokból leszűrhető következtetések: - Az iskola létszáma várhatóan 8-10 fővel növekedni fog - A 2015/2016-os tanévben elsősorban tárgyi feltételek tekintetében fel kell készülni a 30-as osztálylétszám fogadására, vagy az esetleges csoportbontásra. - Hosszú távon marad a 60 % feletti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolában - Továbbra is valós veszélyként áll fenn az, hogy a normál tanulók közül esetleg néhány tanulót a szomszédos Zalakaros iskolájába iratnak be szüleik, ahol lényegesen 10

12 alacsonyabb 10 % alatti a HHH-s tanulók aránya. ezzel a problémával az iskola pedagógusai és az iskolavezetés már évek óta minden beiratkozáskor szembesült. Az utóbbi tanévekben szerencsére megszűnt az iskolakörzeten kívüli beiratkozása a Galamboki Általános Iskola iskolakörzetébe tartozó tanulóknak. Hogy ez a tendencia ne forduljon meg és valamennyi tankötelest továbbra is Galambokra írassák be az oktatásban érintett valamennyi félnek (iskola, fenntartó, szülők) meg kell tenni mindent. Ezen cél érdekében: - Egyre inkább előtérbe kell helyezni tanulóink egyéni és csoportos munkáltatását és értékelését tanórákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt. - Támaszkodnunk kell iskolánk hagyományaira és meglévő egyéb értékeinkre. - Az érintett szülők körében hatékony tájékoztatást kell nyújtani már a beiratkozást megelőző évben. Iskolacsalogató rendezvényeink további életben tartása, továbbfejlesztése. A fent felsoroltaknak a sikerre vitelében csak egy egységes, a közös célokat saját magukénak valló, jól képzett tantestület lehet eredményes. A nevelőtestület viszonylag kis létszáma és több évtizedes Galambokon eltöltött munkálkodása továbbra is meghozhatja a kívánt eredményeket. További pozitív eredményt hozhat a HHH-s tanulóink minél sikeresebb integrálódása, tanuláshoz való viszonyuknak pozitív irányba való eredményes terelgetése is. Az iskolakörzet másik fontos jellemzője a földrajzi fekvése, melynek következtében részesedik az idegenforgalom minden (kedvező és kedvezőtlen) hatásáb ól. Ezeket a tényezőket az általános iskolának is figyelembe kell vennie a jövő tervezésénél. Valamint azt is, hogy a faluban, ahol az iskola működik nincs művelődési ház, rendszeresen nyitva tartó könyvtár, illetve egyéb közösségi tér. Ebből kifolyólag az iskolának kellet és kell ezután is felvállalnia valamennyi kulturális és egyéb rendezvény szervezését, lebonyolítását, biztosítani igény esetén az ünnepi műsorokat és a rendezés egyéb feltételeit is. Iskolánknak jelentős segítség, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatás működik, a nyitva tartása pedig igazodik tanulóink igényeihez. Az iskola Pedagógiai Programjának elkészítésekor és az azt követő módosításkor figyelembe kellett venni az alábbiakat, amelyek jelentős mértékben meghatározták lehetőségeinket: - Iskolánk falun működik - Tanulóink döntő többségének környezete ingerszegényebb - A szülők jelentős része fizikai dolgozó, illetve tartósan munkanélküli 11

13 - Tanulóink %-a halmozottan hátrányos helyzetű, %-a bejáró - A köznevelési törvény rendelkezései szerint délután 4 óráig az iskolában töltik idejüket - Lakóhelyükön különórák igénybevételére minimális esélyük van - A közművelődési programok, amelyek a szabadidőben a tanulást segítik hiányoznak - Plusz délutáni foglalkozásokhoz csak az iskola által kínált szabadon választott tanórákon, foglalkozásokon, illetve a művészeti iskola különböző tanszakain van lehetőségük Megítélésem szerint az iskola törekvéseit a következő tanévekben segíthetik: - A településen 2013 szeptemberétől működő Fészek Tanoda működése - A TÁMOP B számú pályázat megvalósítása a közötti időszakban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélynöveléséért. - A településen működő civil szervezetekkel való együttműködés további erősítése. A 2013-ban módosított Pedagógiai Programba sikerült beépíteni az előzőekben leírtakat. Az elkövetkező 5 évben a körülmények és a törvényi előírások esetén kell csak korrekciókat végrehajtani a Pedagógiai Programon és az egyéb alapdokumentumokban. A Galamboki Általános Iskola arculata az elmúlt évben kialakult. A hagyományok ápolása mellett a korszerű oktatási módszerek élnek. Biztosított tanulóink integrált oktatása. Az intézmény igazodik a helyi igényekhez, folyamatosan szem előtt tartja a tanulók tudásának és neveltségének fejlesztését. Az országos kompetenciamérések eredményei is azt bizonyítják, hogy többnyire az ország községi iskolái között az átlag körüli szinten teljesítenek tanítványaink. Szorosan kapcsolódik a tanórai munkához a képességfejlesztés és tehetséggondozás. Ehhez alaptantárgyanként 1-1 órát biztosítunk. A délutáni szabadidő hasznos eltöltésére szakkörök adnak lehetőséget alsó és felső tagozatban egyaránt: számítástechnika, matematika, kommunikáció, tánc, színjátszó. Ez egyben a versenyekre való felkészítésben is segítségre van. A mindennapos testnevelés biztosított. Változatos sportágak közül választhatnak a tanulók: tömegsport, futball, kézilabda, duatlon, atlétika. 12

14 Az iskolának munkakapcsolatot tart fenn a szülői munkaközösséggel, a Galamboki Mesevár Óvodával, a helyi sportkörrel, a Katolikus és Református Egyház közösségekkel, a Galamboki Hagyományőrző Közalapítvánnyal, a helyi tanodával. Számítunk egymás munkájára, segítőkészek vagyunk, együttműködésünk jó. Számos tanulmányi versenyen indulnak növendékeink eredményesen. A Galamboki Általános Iskola közel egy évtizede házigazdája a körzeti alsós fejszámoló matematika versenynek. A környező iskolák részéről nagy az érdeklődés ezen a megmérettetésen. Több sportágban szerepelnek tanulóink a diákolimpiai versenyeken. Duatlon, úszás, szellemi diákolimpia sportágakban rendszeresen résztvevői vagyunk az Országos Diákolimpia Döntőknek. A pedagógusok felkészülten, megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában végzik felelősségteljes munkájukat. Az iskola belső szerkezete kialakult. 13

15 Kompetenciamérés eredményei. FIT jelentés évfolyam matematika 6. évfolyam szövegértés 8. évfolyam matematika 14

16 8. évfolyam szövegértés A kompetencia mérések eredménye szignifikánsan nem különbözik az előző évek eredményeitől. Az egyes évek eredményeit figyelembe véve a gyerekeink teljesítménye tanévenként hullámzó eredményt mutat, de ezek a tanuló összetétel alakulásával magyarázhatóak. FIT jelentés: Intézményi jelentés összefoglalás 15

17 2.2. Szervezeti felépítés A Galamboki Általános Iskola január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került. Ezzel egy időben megszűnt Közös Igazgatású Intézményként való működése. Tagintézményei a tagóvodák önkormányzati fenntartásban maradva önálló intézménnyé váltak. Az új struktúrában önálló általános iskolaként működik. A szükséges szervezeti változások az új fenntartóval egyeztetve bevezetésre kerültek szeptember 1-től ismét betöltésre került az intézményvezető-helyettesi álláshely. Az új szervezeti struktúrát figyelembe véve módosításra került 2013 tavaszán az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata is Kapcsolatrendszerek Az iskolában a törvényi előírásokat figyelembe véve működik a Diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség és a 2013-ban megalakult Intézményi Tanács is. Ezen szerezetek véleményezési és egyetértési jogukat azokban a kérdésekben, amelyekben a hatályos törvények, jogszabályok előírták eddig is gyakorolták és ezt a jövőben is gyakorolhatják. Ezen felül minden az iskolát érintő lényegesebb kérdésben véleményükre továbbra is számítok, azt a döntések meghozatalakor amennyiben lehetséges figyelembe kívánom venni. Mind emellett véleményem szerint elsődleges fontosságú szempont a szülőkkel való nyílt és partneri kapcsolat további fenntartása, erősítése. Ők nemcsak munkatársaink a nevelésben, hanem a megrendelőink is. Az Ő bizalmuk tartja fenn az iskolát, s ezt a bizalmat naponta ápolnunk kell. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart a különböző civil szervezetekkel és egyéb intézményekkel és természetesen a fenntartóval is. A kapcsolatok rendszeresek és a kölcsönösségen alapulnak. Megfelelő kapcsolatot kívánunk fenntartani a Szociális Alapellátó Központtal, kérjük segítségüket a felmerülő problémák megoldásához. A Galamboki Mesevár Óvodával, mint a beiskolázási körzetben működő egyetlen óvodával is szoros az együttműködés. Minden évben a leendő elsős gyermekek szülei részére szülői értekezletet tartunk, iskolacsalogató programokat szervezünk. Kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. 16

18 2.4. Megvalósítandó elképzelések, célkitűzések Fejlesztési program Az iskola jelenlegi működését és jövőbeni fejlesztési lehetőségeit számos külső törvény, belső helyi szabályozás, az iskola használóinak igénye, adottsága, társadalmi elvárások befolyásolják. Az intézményvezető feladata, hogy a jogi, szakmai, társadalmi, gazdasági elvárásokat összehangolja, megfelelő súllyal érvényesítse. Az alábbiakban vázolom az elképzeléseimet, melyeket az iskolával szemben támasztott követelmények ismeretében kívánok nyújtani a következő vezetői időszakban. Az intézmény vezetésének feladata és felelőssége az igazgató vállán nyugszik, ugyanakkor a döntések előkészítése és hatásainak értékelése csoportmunka. Éppen ezért a szakmai kérdések megvitatásakor támaszkodni kívánok a szűkebb és tágabb vezetői javaslatokra, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezető, a közalkalmazotti tanács, a diákönkormányzat véleményére. A döntésekhez szükséges ismereteket, tájékozottságot az érintettekkel folytatott közvetlen, nyílt beszélgetések formájában, egyeztetések útján kívántam és kívánom megszerezni. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az igazgatói szoba nyitottsága a pedagógusok, a tanulók, a szülők számára, sok gond, probléma megoldását segíti. Így a munka során felmerülő hibák korrigálása megtörténik. Fontosnak tartom, hogy valamennyi pedagógus az órák vezetésének, a tananyag elsajátításának teljes módszertani és pedagógiai szabadságával élhessen. Intézményünk technikai dolgozói munkaterületükön a feladatokat eredményesen végezzék. Az eddigiekben is támogattam a továbbképzéseket, a jövőben is minden olyan továbbképzési formát segíteni szeretnék, ami a módszertani kultúrát fejleszti, a szakmai munka színvonalát emeli. A szülők rendszeres és megfelelő tájékoztatása, a szülők és a pedagógusok szoros kapcsolatának fenntartása segíthet az iskolai munka tervezésében, szervezésében. 17

19 A vezetőség, a tantestületi értekezletek, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat egyaránt olyan fórumot jelent, amelyek biztosítják az átgondolt reális célok kitűzését és azok megvalósítását Nevelési terület Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Sikere elsősorban egy folyamatos, következetes összefogásra épülő, egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenységtől függ. A nevelési folyamat hatékonysága és a tanítási órán folyó tevékenység színvonala között szoros összefüggés áll fenn. A kezdeti feladatok az 1-4 évfolyamon tanító kollégákra hárulnak. Ki kell alakítani a tanulókban az iskolánkra jellemző szokásrendszert, pótolni kell a mentális hiányosságokat, meg kell teremteniük az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. A tanítók nevelő munkáját segítik a napközis nevelők is. A testi nevelést, az egészséges életmódra való felkészítést, a sportágak minél szélesebb körű megismertetését továbbra is felszínen kell tartani. A személyi feltételek biztosítottak, a tárgyi feltételek- egyes sporteszközök, tornaterem küzdőtere- fejlesztést igényelnek. A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai a tanulói összetételből adódnak. A családi körülményeken nehéz változtatni, de a támogatást biztosítani kell, ami iskolánkban meg is valósul. Számunkra a differenciált képességfejlesztés, a felzárkóztatás elengedhetetlen feltételei a továbbhaladásnak. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében pedagógusaink sokat tesznek (színház, sportversenyek, múzeumlátogatások, kirándulások, túrák, táborok). Tanítványaink nevelésében nagy szerepet szánunk az érdeklődési körüknek megfelelő szakköri és sportfoglalkozásoknak. Továbbra is az érdeklődési körüknek megfelelően szerveződnek a foglalkozások Nevelést támogató programok Mint korábban említettem pedagógusaink szakmai felkészültségében biztos vagyok, ám a tanulók részéről számos hiányossággal kell szembenéznünk. A HH tanulók többnyire súlyos szociális hátránnyal indulnak. Ez a probléma a tanulási zavarral küzdő tanulóinkat ugyanúgy sújtják, mint a tehetséges diákokat. A tanulók megsegítésének, fejlesztésének, tehetségük kibontakoztatásának egyik leghatékonyabb eszköze az egyéni fejlesztés. 18

20 Az oktatás hatékonyságának növelése, a vizuális lehetőségek további fejlesztésével Az elmúlt időszakokban végzett vizsgálatok eredményei egyértelműen jelzik, hogy az oktatás vizuális alapokra helyezésével javulás érhető el a gyerekek tanuláshoz való pozitívabb hozzáállásában és a tanulás hatékonyságában egyaránt. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetből érkezők esetében. Ennek megfelelően a jövőben is szorgalmazom a digitális tananyagok további elterjesztését, bővítését az egyes tantárgyak tanóráin, Remélem, hogy a 4 db meglévő interaktív tábla mellé újabb táblák beszerzése válik lehetővé a következő ciklusban. Szorgalmazom a tantestület tagjainak ez irányú felkészültségének javítását továbbképzések, vagy önképzés keretében. A technikai feltételekkel kapcsolatban szorgalmazom új számítógépek beszerzését is lehetőleg pályázati forrásból. Szorgalmazom, hogy valamennyi tanteremben a ciklus végére legyen számítógép és ezzel együtt internet elérési lehetőség. Ezen technikai feltételek segíthetnék tanulóink önképzésének és önálló ismeretszerzési képességeinek a javulását, ami végső soron a tanulmányi eredményeik javulását is segítheti. Továbbra is elsőrangú kérdésként kell kezelnünk a kompetencia alapú oktatás erősítését, melyben technikailag az informatikai eszközök megfelelő számban való megléte és használhatósága jelentős mértékben segítheti ezen erőfeszítéseinket. Valamennyi kollégámnak hozzá kell járulni oktató-nevelő munkájuk végzése során tanulóink folyamatos kompetencia fejlesztéséhez. Látni kell minden pedagógusunknak, hogy a gyerekek kompetenciafejlesztése nem csak a magyar és a matematika órák feladata Az oktató-nevelő munka hatékonyságának biztosítását segítő tevékenységek A napi oktató-nevelő munkája során az iskolavezetésnek és minden pedagógusnak törekedni kell munkája hatékonyságnak növelésére az alábbi szempontok figyelembe vételével: - Kiemelt célként kell kezelni a szakos ellátottság 100 %-os szinten tartását. - Az integrált oktatás fenntartását, további fejlesztését. - A HHH-s tanulóink nevelésének-oktatásának további mélyítését, pályázati források bevonását e tevékenységünk ellátásában. - Az oktatás hatékonyságát növelő új tanulásszervezési módszerek alkalmazását (projektmódszer, csoportmunka) a differenciált oktatás további erősítését, fejlesztését. Ezt a tevékenységet segítheti a jelenleg folyamatban lévő pályázat sikeres folytatása is. 19

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben