INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE"

Átírás

1 INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: Készítette: Szólák László április 11.

2 Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz A es vezetői ciklus önértékelése A nevelő oktató munka, tárgyi feltételeinek alakulása Személyi feltételek alakulása Az iskola eredményei ig Vezetői program a es ciklusra Helyzetelemzés Kompetenciamérés eredményei Intézményi jelentés összefoglalás Szervezeti felépítés Kapcsolatrendszerek Megvalósítandó elképzelések, célkitűzések Fejlesztési program Nevelési terület Nevelést támogató programok Az oktatás hatékonyságának növelése, a vizuális lehetőségek további fejlesztésével Az oktató-nevelő munka hatékonyságának biztosítását segítő tevékenységek Pedagógus életpálya modell és a pedagógus értékelés Mérés-értékelés Vezetői feladatok A vezetői ciklus alatt megoldandó feladatok Rövid távú feladatok: Középtávú feladatok Hosszú távú feladatok Záró gondolatok Mellékletek...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1

3 Előszó A Galamboki Általános Iskola nevelőtestületének 1979.VIII.16. óta immár 35 éve vagyok megszakítás nélkül a tagja. Ez az intézmény az első és egyben ez idáig az egyetlen munkahelyem. Az elmúlt 35 tanév során az oktató-nevelő munka szinte valamennyi területén dolgoztam napközis nevelő, matematika-kémia tantárgyakat tanító tanár, igazgatóhelyettes, igazgató így az iskola belső viszonyait és külső kapcsolatrendszerét azok összefüggéseit, az itt folyó mindennapos munkát és munkatársaimat jól ismerem től immár a 4. cikluson keresztül, mint igazgató végzem a munkámat. Ebből kifolyólag tisztában vagyok az iskola esetleges hiányosságaival és eredményeivel is. Az elkövetkező években előttünk álló feladatokat feltérképeztem, a megoldásuk érdekében a ránk váró feladatokat végiggondolva vállalkoztam az igazgatói pályázat megírására, illetve az iskola további vezetésére. A fenntartó által történő kinevezésem esetén az intézményben folyó eredményes munka színvonalának a megtartásán munkálkodom majd a nevelőtestület segítségével. Az iskolát a mindenkor érvényben lévő törvények és rendelkezések alapján az intézményvezető helyettessel szorosan együttműködve kívánom vezetni. A fontos döntések előkészítésében és a döntések meghozatalában támaszkodni kívánok a tágabb iskolavezetés (munkaközösség -vezetők, DÖK) Szülői Munkaközösség és az Intézményi Tanács véleményére is. 2

4 Szakmai önéletrajz 1979-ben érettségiztem Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnázium jogelődjében matematika-fizika tagozatos osztályban. Első nekifutásra nem sikerült felvételt nyerni a Pécsi Tanárképző Főiskolára augusztus 16-tól az érettségi birtokában, mint képesítés nélküli nevelő helyezkedtem el a Galamboki Általános Iskolában. Az első munkaköröm napközis nevelő volt, ahol 5-8 összevont csoportban dolgoztam 3 tanéven keresztül. A mindennapos munka mellett végeztem el a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika kémia tanári szakát ben államvizsgáztam és szereztem meg az általános iskolai tanári oklevelet. A diplomaszerzés után mindkét szaktárgyamat tanítottam az osztályfőnökség mellett. Az első pár évben még heti néhány órában testnevelés tantárgyat is tanítottam, amit nagyon szerettem. Szaktárgyi tevékenységemet lelkiismeretesen végeztem, célom volt a gyerekek differenciált tanórai foglalkoztatása, az esélyegyenlőség minél szélesebb körű megteremtése. Ezt nagyrészt sikerült is elérnem, hiszen az aktuális középiskolai tantárgyi visszajelzések alapján volt tanítványaim visszaesése 5 év átlagában mindössze 0,25 volt. A tanórai oktatási tevékenységemen felül időt fordítottam néhány tehetségesebbnek tűnő tanulóm esetében tanulmányi versenyre történő felkészítésre is szeptember 16-tól igazgató helyettesi megbízást kaptam, amely munkakört július 31-ig láttam el. A vezetői munka mellett továbbra is tanítottam az egyik matematika tantárgyamat augusztus 1-től az akkori fenntartó 1 éves időtartamra az iskola megbízott igazgatójának, majd augusztus 1-től az időközben kiírt és lefolytatott pályázat alapján a Galamboki Általános Iskola igazgatójának nevezett ki. Ezt követően még 3 cikluson keresztül (1999-ben, 2004-ben és 2009-ben) megkaptam az igazgatói kinevezést, amely megbízás július 31-én lejár. A 3. és 4. ciklusom jelentős részében, mint közös igazgatású intézmény igazgatója tevékenykedtem 2 tagintézmény iskolánkhoz való csatolásával kiegészülve. Az elmúlt közel 20 éves igazgatói tevékenységem alatt mindig törekedtem arra, hogy vezetői munkámat a szükséges munkafegyelem fenntartása mellett a demokratizmus szellemében végezzem. Az igazgatói megbízatásom első 5 éves időszakában legfontosabb feladatom a tantestület egy kisebb részének a fokozatos megváltoztatása úgy személyileg, mint morálisan volt. Ezt a célomat úgy érzem akkor teljes mértékben sikerült megvalósítani és ennek köszönhetően egy 3

5 egységesebb, szakmailag jól felkészült pedagógusokból álló tantestületet kialakítani, akik a rájuk eső feladatokat jó színvonalon képesek elvégezni. A 2. ötéves periódusban a nevelőtestület összetétele állandósult, mindössze 1 személycsere történt nyugdíjazás miatt. A közötti 3. ciklusban az iskola szerkezetében gazdasági okok miatt jelentősebb változásokat, csoport összevonásokat kellett végrehajtani részben az integrált oktatás teljes körűvé tétele, valamint a részben csökkenő gyermeklétszám miatt is. A szükségessé vált leépítéseket sikerült úgy megoldani, hogy az az iskola működésében nem okozott problémát. Az oktató-nevelő munka színvonalát és hatékonyságát továbbra is biztosítani tudtuk. A es ciklus első felében a jelentős mértékű finanszírozás csökkenés miatt még költségtakarékosabb gazdálkodást kellett folytatnunk a fenntartó önkormányzatok utasítására. Ennek egyik legfontosabb pontja, hogy az intézmény a 2008/2009-es tanévtől szeptember 1-ig az igazgatóhelyettesi státusz betöltése nélkül működött. Ezen időszak alatt a munkaközösség vezetők és néhány más kollégám is komoly támogatást adott a feladatok hatékony elvégzéséhez. Az elmúlt 20 év alatt az iskola tanulói több országos versenyen is szereztek elismerést iskolánknak. Ezek közül kiemelkedik a 2 Országos Bajnoki cím a Szellemi Diákolimpián és a IV. korcsoportos lányok kispályás fociban elért országos II. helyezése. Első alkalommal történt igazgatói kinevezésemet követően ig terjedő időszakban elvégeztem a Budapesti ELTE által indított Közoktatás Vezetői szakot, amely egyben szakvizsgának is minősül. Iskolai munkám mellett a közéleti tevékenységekből is kivettem és jelenleg is kiveszem a részemet hiszen: től 2006-ig (21 évig) a helyi sportkör elnöki teendőit láttam el októberétől megválasztott települési képviselőként a képviselőtestület tagja vagyok. Ezt a megtisztelő feladatot jelenleg is - már az 5. ciklusban- látom el. - Közel 10 évig az iskola tanulói által alapított iskolai Diáksport Egyesület elnöke voltam. Galambok, március 4. Szólák László 4

6 1. A es vezetői ciklus önértékelése 1.1. A nevelő oktató munka, tárgyi feltételeinek alakulása Az 1990-es évek elejére több lépcsőben kialakult az intézmény jelenlegi épület struktúrája. Az építkezések sajátosságait (a B épület a kazánház és a fűtési rendszer, v alamint a szennyvíz csatornahálózat az építkezések idején szokásos társadalmi munkában épültek) figyelembe véve sajnos jó néhány hiányossággal rendelkeznek az iskola ezen épületei, az ott található tantermek és kiszolgáló egységek, szertárak. Az építkezéskor keletkező hiányosságok számát növelte az is, hogy megépítésük óta nem voltak felújítva, hőszigetelve. Ezen hiányosságok közül néhányat említenék csak meg. - Hiányoznak részben vagy teljesen az Eszközjegyzékben meghatározott helyiségek és biztonsági berendezések. Pl.: orvosi szoba, elkülönítő terem, kémia szaktanterem, gázelszívó fülke, valamennyi tanteremben kézmosó csapok. - Két tanterem mérete kisebb az előírtnál. - A világító testek döntő részben elavultak, energia pazarlóak, az előírtnál kisebb fényerőt képesek kibocsátani. Valamennyi tanteremben hiányoznak a táblamegvilágító lámpatestek is. - Az A és a B épületek tetőszerkezete és a tetőfedő cserepek cseréje teljes mértékben indokolt lenne. - Elsősorban az energiatakarékosság szempontjából az A és a B épületek nagyon rossz állapotban vannak. Az ablakok és a külső vakolat következtében a téli időszakban nagyon nagy a hő veszteség. A fent felsorolt hiányosságok az oktatás színvonalát ugyan nem befolyásolják jelentős mértékben, de az energiatakarékosság és a munkavédelmi előírások folyamatos szigorítása miatt is a következő ciklusban jelentős kérdés kell, hogy legyen a hiányosságok felszámolása. Már a es és a korábbi ciklusokban is az iskolavezetés próbált pályázatok útján javítani a helyzeten, de a fenntartó csak minimális önrészt, vagy azt sem tudott vállalni. Több pályázat (KEOP, PHARE) beadásra került, de támogatásban nem részesült. A jelenlegi ciklusban egyedül a tornaterem külső hőszigetelése került támogatott státuszba. A közötti időszakban pedig a tornaterem új öltöző és vizesblokk résszel bővült. Az épület felújítás szorgalmazása mellett figyelmet fordítottunk arra is, hogy a lehetőségeinket minél jobban kihasználva fejlesszük az iskola szakmai eszközellátottságát is. 5

7 Ezt egyrészt a fenntartó saját anyagi forrásai terhére és pályázati forrásokra egyaránt támaszkodva próbáltuk megvalósítani. Néhány ezek közül: - A digitális információ átadást segítendő 4 db interaktív tábla, 5 db asztali számítógép és a hozzá kapcsolódó számítástechnikai háttér fejlesztésére elnyert TIOP pályázat értéke 7 millió forint volt. - A viszonylag magas HHH-s tanulói arányunknak köszönhetően az IPR pályázatokon kiírásuk óta részt veszünk. Az elmúlt 5 ciklusban eszközfejlesztésre 5-6 millió Ft-ot kaptunk. - 2 db projektor vásárlásával szintén pályázati úton 2 tanteremben szintén kivetítési lehetőséget tudunk biztosítani az oktatáshoz. - Az IPR továbbfejlesztéseként 2012-ben pályáztunk a TÁMOP B.12. pályázati konstrukcióra, amelyen közel 23 milliós támogatásban részesültünk. A pályázat befejezése átnyúlik 2015 közepére, tehát a következő igazgatói ciklusra. A szakmai eszközfejlesztésen kívül kiemelt figyelmet fordítottam az iskola épületeinek esztétikai szinten tartására is. Lehetőségeinknek megfelelően ezt a munkát a karbantartók minden tanévben elvégezték. Ugyancsak figyelmet fordítottam az iskolaudvar és az iskola közvetlen környezetének megfelelő állapotban tartására Személyi feltételek alakulása A nevelőtestület összetételében azt elmúlt tanévek során csupán nyugdíjazás miatt, illetve gyermekvállalás miatt gyesre, gyedre menő kolléganők pótlása miatt történtek változások. Az iskola szakos ellátottsága annak ellenére, hogy viszonylag kis tanulólétszámú egysoros iskola vagyunk. jónak mondható volt a fenntartóváltás előtt is. Csak az ének-zene tantárgy tanítására nem volt meg az ének-zene szakos kolléga. Ez 97 %-os szakos ellátottságot jelentett. A korábbi fenntartó szűkös anyagi helyzete miatt szeptember 1-ig az igazgató-helyettesi álláshely nem volt betöltve. Az iskolát az igazgató vezette, de a szokásosnál kicsit jobban támaszkodva a munkaközösség vezetők segítségére. Összegezve tehát elmondható, hogy az elmúlt két igazgatói ciklus során sikerült kialakítani egy stabil, szakmailag megfelelő színvonalon álló, munkájára igényes tantestületet, akik adott esetben egymásért épp úgy tudtak dolgozni, mint ahogy saját magukért tették volna. 6

8 Megítélésem szerint a jelenlegi tantestület a következő ötéves ciklusban is képes lesz jó színvonalon elvégezni az oktató-nevelő munkát. A továbbképzési lehetőségeket kihasználva eddig is, és ezután is támogatom a pedagógusaink kötelező és önként vállalt továbbképzéseit. A tanuló összetételünket figyelembe véve az elmúlt években folyamatosan nőtt a különböző nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot igénylő tanulóink aránya a továbbképzéseket e tanulóink ellátásának a javítása érdekében kell tervezni és végrehajtani. Megítélésem szerint a tantestületnek az átlagos tanuló összetételű tantestületekkel ellentétben nem elsősorban szaktárgyi, hanem módszertani, illetve integrációt elősegítő továbbképzéseket kell bevállalni Az iskola eredményei ig Az elmúlt 5 évben a vezetésem alatt működő iskola számos sikert ért el tanulóival a különböző szintű sport- és tanulmányi versenyeken. Tanulóink alapképességeiből és tanulásbeli akadályoztatottságából kifolyólag országos meghirdetésű tanulmányi versenyeken való részvételünknek kicsi volt az esélye, és a közeljövőben sem várható ebben a témakörben számottevő javulás. Ezen körülményeinket figyelembe véve azt hiszem, büszkék lehetünk elsősorban az atlétika és kézilabda sportágakban elért számtalan megyei 1-6 helyezésre. Minden tanévben képviselte iskolánkat néhány tanulónk megyénk határait átlépve az országos diákolimpiai döntőkön is Magyarország számos pontján. A sportversenyek terén tehát elmondható, hogy a Galamboki Általános Iskola tanulólétszámához viszonyítva komoly hírnevet szerzett Galambok településnek Zala megyében és a megye határain kívül is. Iskolánk testnevelő tanára 2013-ban a Testnevelő tanárok Országos Egyesületének döntése alapján az Év testnevelő tanára lett. Személy szerint büszke vagyok igazgató munkálkodásom alatt tanulóink által elért eredmények közül az alábbiakra: - Kétszeres Szellemi Diákolimpiai bajnoki cím - Leány kispályás labdarúgás országos II. helyezés - Duatlon Országos Döntőn elért leány csapat III. helyezést - Kis Iskolák Országos Döntőn elért leány csapat III. helyezés Tanulmányi versenyek terén ugyan szerényebbek az eredmények, de figyelembe véve iskolánk gyermekösszetételét, a magas számban jelen lévő hátrányos és halmozottan 7

9 hátrányos helyzetű (tanulólétszámunk 58 %-a HHH-s) gyerekeket ezen a téren is figyelemre méltó eredmények születtek az elmúlt ciklusokban. Hagyományossá vált a kistérségben működő iskolák bevonásával megrendezésre kerülő matematika fejszámoló verseny az alsó tagozatos gyermekek részére. Az elmúlt tanévekben ezt a versenyt kibővítettük, amit már két kategóriában (normál tantervű és az eltérő tantervű) is megrendeztünk. Iskolai szinten is rendeztünk tanulóink részére háziversenyeket (természetismereti, történelem, könyvtárhasználati), melyek népszerűek tanulóink körében. A kulturális élet területén ugyancsak vannak említésre méltó eredményeink: - Színvonalas ünnepélyeink (karácsonyi, idősek napi ) rendezvényeink, nemzeti ünnepeinkre összeállított ünnepi műsoraink is méltóak voltak az iskolában folyó munka színvonalához. Az iskolavezetés a lehető legnagyobb mértékben törekedett arra, hogy a különböző versenyekre, rendezvényekre minél jobb és nyugodtabb szakmai feltételek között készülhessenek fel a tanulóink és pedagógusaink egyaránt. 8

10 2.Vezetői program a es ciklusra 2.1. Helyzetelemzés A Galamboki Általános Iskola beiskolázási körzete Galambok és Zalaszentjakab települések, de néhány tanuló a szomszédos településekről is jár az iskolába. A beiskolázási körzeten kívülről érkezők többsége a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési ig ényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanuló, de vannak olyanok is, akik az iskolában folyó munkát, és elért eredményeinket figyelembe véve választják iskolájuknak a Galamboki Általános Iskolát. Az intézménybe járó tanulók megoszlása lakóhely szerint az elmúlt tanévekben: Tanév Galambok Egyéb Zalaszentjakab Garabonc Zalakomár Balatonmagyaród Összesen 2011/ / / A bejáró tanulók aránya több év átlagában 30 % körüli. Ezt a tényt figyelembe kell venni az iskola nyitvatartási idejének és a tanórák kezdési idejének a megállapítása során. Működő tanulócsoportok száma évfolyamonként 1. A délutáni időszakban 6 napközis csoport működik. Az iskolakörzet talán legfontosabb jellemzője a magas etnikai létszám és az ezzel nagyon szorosan összefüggő magas halmozottan hátrányos helyzetű tanuló arány. Ehhez társul még a különböző tanulási, magatartási hátránnyal küzdő, valamint beilleszkedési zavaros tanulói arány is. 9

11 Tanév Tanulói létszám HH HHH BTM tanuló SNI 2011/ / / Ezek a tanulói adatok döntő mértékben kijelölték az elmúlt ciklusban, és várhatóan a következőben is az iskola számára a választható és egyben járható utat is. Tanuló összetételünk miatt nagyon körültekintően kell megszervezni az oktató-nevelő munkát. Hangsúlyosan figyelembe kell venni azt a tényt, hogy gyerekanyagunk két-három pólusú. Az iskola tanulólétszáma az elmúlt tanévekben fő között váltakozott. Jelenlegi tanévben 130 fő szeptember 1-én várhatóan 127 fő lesz. A következő tanévekben várható tanulólétszámnak a jelenlegi beiskolázási körzetben óvodai ellátásban részesülő gyerekeket figyelembe véve: Tanév Tanköteles Tanköteles Tanköteles Normál létszám létszámból HH létszámból HHH 2014/ / / Az óvodai létszámadatokból leszűrhető következtetések: - Az iskola létszáma várhatóan 8-10 fővel növekedni fog - A 2015/2016-os tanévben elsősorban tárgyi feltételek tekintetében fel kell készülni a 30-as osztálylétszám fogadására, vagy az esetleges csoportbontásra. - Hosszú távon marad a 60 % feletti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az iskolában - Továbbra is valós veszélyként áll fenn az, hogy a normál tanulók közül esetleg néhány tanulót a szomszédos Zalakaros iskolájába iratnak be szüleik, ahol lényegesen 10

12 alacsonyabb 10 % alatti a HHH-s tanulók aránya. ezzel a problémával az iskola pedagógusai és az iskolavezetés már évek óta minden beiratkozáskor szembesült. Az utóbbi tanévekben szerencsére megszűnt az iskolakörzeten kívüli beiratkozása a Galamboki Általános Iskola iskolakörzetébe tartozó tanulóknak. Hogy ez a tendencia ne forduljon meg és valamennyi tankötelest továbbra is Galambokra írassák be az oktatásban érintett valamennyi félnek (iskola, fenntartó, szülők) meg kell tenni mindent. Ezen cél érdekében: - Egyre inkább előtérbe kell helyezni tanulóink egyéni és csoportos munkáltatását és értékelését tanórákon és a délutáni foglalkozásokon egyaránt. - Támaszkodnunk kell iskolánk hagyományaira és meglévő egyéb értékeinkre. - Az érintett szülők körében hatékony tájékoztatást kell nyújtani már a beiratkozást megelőző évben. Iskolacsalogató rendezvényeink további életben tartása, továbbfejlesztése. A fent felsoroltaknak a sikerre vitelében csak egy egységes, a közös célokat saját magukénak valló, jól képzett tantestület lehet eredményes. A nevelőtestület viszonylag kis létszáma és több évtizedes Galambokon eltöltött munkálkodása továbbra is meghozhatja a kívánt eredményeket. További pozitív eredményt hozhat a HHH-s tanulóink minél sikeresebb integrálódása, tanuláshoz való viszonyuknak pozitív irányba való eredményes terelgetése is. Az iskolakörzet másik fontos jellemzője a földrajzi fekvése, melynek következtében részesedik az idegenforgalom minden (kedvező és kedvezőtlen) hatásáb ól. Ezeket a tényezőket az általános iskolának is figyelembe kell vennie a jövő tervezésénél. Valamint azt is, hogy a faluban, ahol az iskola működik nincs művelődési ház, rendszeresen nyitva tartó könyvtár, illetve egyéb közösségi tér. Ebből kifolyólag az iskolának kellet és kell ezután is felvállalnia valamennyi kulturális és egyéb rendezvény szervezését, lebonyolítását, biztosítani igény esetén az ünnepi műsorokat és a rendezés egyéb feltételeit is. Iskolánknak jelentős segítség, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatás működik, a nyitva tartása pedig igazodik tanulóink igényeihez. Az iskola Pedagógiai Programjának elkészítésekor és az azt követő módosításkor figyelembe kellett venni az alábbiakat, amelyek jelentős mértékben meghatározták lehetőségeinket: - Iskolánk falun működik - Tanulóink döntő többségének környezete ingerszegényebb - A szülők jelentős része fizikai dolgozó, illetve tartósan munkanélküli 11

13 - Tanulóink %-a halmozottan hátrányos helyzetű, %-a bejáró - A köznevelési törvény rendelkezései szerint délután 4 óráig az iskolában töltik idejüket - Lakóhelyükön különórák igénybevételére minimális esélyük van - A közművelődési programok, amelyek a szabadidőben a tanulást segítik hiányoznak - Plusz délutáni foglalkozásokhoz csak az iskola által kínált szabadon választott tanórákon, foglalkozásokon, illetve a művészeti iskola különböző tanszakain van lehetőségük Megítélésem szerint az iskola törekvéseit a következő tanévekben segíthetik: - A településen 2013 szeptemberétől működő Fészek Tanoda működése - A TÁMOP B számú pályázat megvalósítása a közötti időszakban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélynöveléséért. - A településen működő civil szervezetekkel való együttműködés további erősítése. A 2013-ban módosított Pedagógiai Programba sikerült beépíteni az előzőekben leírtakat. Az elkövetkező 5 évben a körülmények és a törvényi előírások esetén kell csak korrekciókat végrehajtani a Pedagógiai Programon és az egyéb alapdokumentumokban. A Galamboki Általános Iskola arculata az elmúlt évben kialakult. A hagyományok ápolása mellett a korszerű oktatási módszerek élnek. Biztosított tanulóink integrált oktatása. Az intézmény igazodik a helyi igényekhez, folyamatosan szem előtt tartja a tanulók tudásának és neveltségének fejlesztését. Az országos kompetenciamérések eredményei is azt bizonyítják, hogy többnyire az ország községi iskolái között az átlag körüli szinten teljesítenek tanítványaink. Szorosan kapcsolódik a tanórai munkához a képességfejlesztés és tehetséggondozás. Ehhez alaptantárgyanként 1-1 órát biztosítunk. A délutáni szabadidő hasznos eltöltésére szakkörök adnak lehetőséget alsó és felső tagozatban egyaránt: számítástechnika, matematika, kommunikáció, tánc, színjátszó. Ez egyben a versenyekre való felkészítésben is segítségre van. A mindennapos testnevelés biztosított. Változatos sportágak közül választhatnak a tanulók: tömegsport, futball, kézilabda, duatlon, atlétika. 12

14 Az iskolának munkakapcsolatot tart fenn a szülői munkaközösséggel, a Galamboki Mesevár Óvodával, a helyi sportkörrel, a Katolikus és Református Egyház közösségekkel, a Galamboki Hagyományőrző Közalapítvánnyal, a helyi tanodával. Számítunk egymás munkájára, segítőkészek vagyunk, együttműködésünk jó. Számos tanulmányi versenyen indulnak növendékeink eredményesen. A Galamboki Általános Iskola közel egy évtizede házigazdája a körzeti alsós fejszámoló matematika versenynek. A környező iskolák részéről nagy az érdeklődés ezen a megmérettetésen. Több sportágban szerepelnek tanulóink a diákolimpiai versenyeken. Duatlon, úszás, szellemi diákolimpia sportágakban rendszeresen résztvevői vagyunk az Országos Diákolimpia Döntőknek. A pedagógusok felkészülten, megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában végzik felelősségteljes munkájukat. Az iskola belső szerkezete kialakult. 13

15 Kompetenciamérés eredményei. FIT jelentés évfolyam matematika 6. évfolyam szövegértés 8. évfolyam matematika 14

16 8. évfolyam szövegértés A kompetencia mérések eredménye szignifikánsan nem különbözik az előző évek eredményeitől. Az egyes évek eredményeit figyelembe véve a gyerekeink teljesítménye tanévenként hullámzó eredményt mutat, de ezek a tanuló összetétel alakulásával magyarázhatóak. FIT jelentés: Intézményi jelentés összefoglalás 15

17 2.2. Szervezeti felépítés A Galamboki Általános Iskola január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került. Ezzel egy időben megszűnt Közös Igazgatású Intézményként való működése. Tagintézményei a tagóvodák önkormányzati fenntartásban maradva önálló intézménnyé váltak. Az új struktúrában önálló általános iskolaként működik. A szükséges szervezeti változások az új fenntartóval egyeztetve bevezetésre kerültek szeptember 1-től ismét betöltésre került az intézményvezető-helyettesi álláshely. Az új szervezeti struktúrát figyelembe véve módosításra került 2013 tavaszán az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata is Kapcsolatrendszerek Az iskolában a törvényi előírásokat figyelembe véve működik a Diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség és a 2013-ban megalakult Intézményi Tanács is. Ezen szerezetek véleményezési és egyetértési jogukat azokban a kérdésekben, amelyekben a hatályos törvények, jogszabályok előírták eddig is gyakorolták és ezt a jövőben is gyakorolhatják. Ezen felül minden az iskolát érintő lényegesebb kérdésben véleményükre továbbra is számítok, azt a döntések meghozatalakor amennyiben lehetséges figyelembe kívánom venni. Mind emellett véleményem szerint elsődleges fontosságú szempont a szülőkkel való nyílt és partneri kapcsolat további fenntartása, erősítése. Ők nemcsak munkatársaink a nevelésben, hanem a megrendelőink is. Az Ő bizalmuk tartja fenn az iskolát, s ezt a bizalmat naponta ápolnunk kell. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart a különböző civil szervezetekkel és egyéb intézményekkel és természetesen a fenntartóval is. A kapcsolatok rendszeresek és a kölcsönösségen alapulnak. Megfelelő kapcsolatot kívánunk fenntartani a Szociális Alapellátó Központtal, kérjük segítségüket a felmerülő problémák megoldásához. A Galamboki Mesevár Óvodával, mint a beiskolázási körzetben működő egyetlen óvodával is szoros az együttműködés. Minden évben a leendő elsős gyermekek szülei részére szülői értekezletet tartunk, iskolacsalogató programokat szervezünk. Kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein. 16

18 2.4. Megvalósítandó elképzelések, célkitűzések Fejlesztési program Az iskola jelenlegi működését és jövőbeni fejlesztési lehetőségeit számos külső törvény, belső helyi szabályozás, az iskola használóinak igénye, adottsága, társadalmi elvárások befolyásolják. Az intézményvezető feladata, hogy a jogi, szakmai, társadalmi, gazdasági elvárásokat összehangolja, megfelelő súllyal érvényesítse. Az alábbiakban vázolom az elképzeléseimet, melyeket az iskolával szemben támasztott követelmények ismeretében kívánok nyújtani a következő vezetői időszakban. Az intézmény vezetésének feladata és felelőssége az igazgató vállán nyugszik, ugyanakkor a döntések előkészítése és hatásainak értékelése csoportmunka. Éppen ezért a szakmai kérdések megvitatásakor támaszkodni kívánok a szűkebb és tágabb vezetői javaslatokra, az igazgatóhelyettes, a munkaközösség-vezető, a közalkalmazotti tanács, a diákönkormányzat véleményére. A döntésekhez szükséges ismereteket, tájékozottságot az érintettekkel folytatott közvetlen, nyílt beszélgetések formájában, egyeztetések útján kívántam és kívánom megszerezni. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy az igazgatói szoba nyitottsága a pedagógusok, a tanulók, a szülők számára, sok gond, probléma megoldását segíti. Így a munka során felmerülő hibák korrigálása megtörténik. Fontosnak tartom, hogy valamennyi pedagógus az órák vezetésének, a tananyag elsajátításának teljes módszertani és pedagógiai szabadságával élhessen. Intézményünk technikai dolgozói munkaterületükön a feladatokat eredményesen végezzék. Az eddigiekben is támogattam a továbbképzéseket, a jövőben is minden olyan továbbképzési formát segíteni szeretnék, ami a módszertani kultúrát fejleszti, a szakmai munka színvonalát emeli. A szülők rendszeres és megfelelő tájékoztatása, a szülők és a pedagógusok szoros kapcsolatának fenntartása segíthet az iskolai munka tervezésében, szervezésében. 17

19 A vezetőség, a tantestületi értekezletek, a Közalkalmazotti Tanács és a Diákönkormányzat egyaránt olyan fórumot jelent, amelyek biztosítják az átgondolt reális célok kitűzését és azok megvalósítását Nevelési terület Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Sikere elsősorban egy folyamatos, következetes összefogásra épülő, egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenységtől függ. A nevelési folyamat hatékonysága és a tanítási órán folyó tevékenység színvonala között szoros összefüggés áll fenn. A kezdeti feladatok az 1-4 évfolyamon tanító kollégákra hárulnak. Ki kell alakítani a tanulókban az iskolánkra jellemző szokásrendszert, pótolni kell a mentális hiányosságokat, meg kell teremteniük az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. A tanítók nevelő munkáját segítik a napközis nevelők is. A testi nevelést, az egészséges életmódra való felkészítést, a sportágak minél szélesebb körű megismertetését továbbra is felszínen kell tartani. A személyi feltételek biztosítottak, a tárgyi feltételek- egyes sporteszközök, tornaterem küzdőtere- fejlesztést igényelnek. A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai a tanulói összetételből adódnak. A családi körülményeken nehéz változtatni, de a támogatást biztosítani kell, ami iskolánkban meg is valósul. Számunkra a differenciált képességfejlesztés, a felzárkóztatás elengedhetetlen feltételei a továbbhaladásnak. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében pedagógusaink sokat tesznek (színház, sportversenyek, múzeumlátogatások, kirándulások, túrák, táborok). Tanítványaink nevelésében nagy szerepet szánunk az érdeklődési körüknek megfelelő szakköri és sportfoglalkozásoknak. Továbbra is az érdeklődési körüknek megfelelően szerveződnek a foglalkozások Nevelést támogató programok Mint korábban említettem pedagógusaink szakmai felkészültségében biztos vagyok, ám a tanulók részéről számos hiányossággal kell szembenéznünk. A HH tanulók többnyire súlyos szociális hátránnyal indulnak. Ez a probléma a tanulási zavarral küzdő tanulóinkat ugyanúgy sújtják, mint a tehetséges diákokat. A tanulók megsegítésének, fejlesztésének, tehetségük kibontakoztatásának egyik leghatékonyabb eszköze az egyéni fejlesztés. 18

20 Az oktatás hatékonyságának növelése, a vizuális lehetőségek további fejlesztésével Az elmúlt időszakokban végzett vizsgálatok eredményei egyértelműen jelzik, hogy az oktatás vizuális alapokra helyezésével javulás érhető el a gyerekek tanuláshoz való pozitívabb hozzáállásában és a tanulás hatékonyságában egyaránt. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetből érkezők esetében. Ennek megfelelően a jövőben is szorgalmazom a digitális tananyagok további elterjesztését, bővítését az egyes tantárgyak tanóráin, Remélem, hogy a 4 db meglévő interaktív tábla mellé újabb táblák beszerzése válik lehetővé a következő ciklusban. Szorgalmazom a tantestület tagjainak ez irányú felkészültségének javítását továbbképzések, vagy önképzés keretében. A technikai feltételekkel kapcsolatban szorgalmazom új számítógépek beszerzését is lehetőleg pályázati forrásból. Szorgalmazom, hogy valamennyi tanteremben a ciklus végére legyen számítógép és ezzel együtt internet elérési lehetőség. Ezen technikai feltételek segíthetnék tanulóink önképzésének és önálló ismeretszerzési képességeinek a javulását, ami végső soron a tanulmányi eredményeik javulását is segítheti. Továbbra is elsőrangú kérdésként kell kezelnünk a kompetencia alapú oktatás erősítését, melyben technikailag az informatikai eszközök megfelelő számban való megléte és használhatósága jelentős mértékben segítheti ezen erőfeszítéseinket. Valamennyi kollégámnak hozzá kell járulni oktató-nevelő munkájuk végzése során tanulóink folyamatos kompetencia fejlesztéséhez. Látni kell minden pedagógusunknak, hogy a gyerekek kompetenciafejlesztése nem csak a magyar és a matematika órák feladata Az oktató-nevelő munka hatékonyságának biztosítását segítő tevékenységek A napi oktató-nevelő munkája során az iskolavezetésnek és minden pedagógusnak törekedni kell munkája hatékonyságnak növelésére az alábbi szempontok figyelembe vételével: - Kiemelt célként kell kezelni a szakos ellátottság 100 %-os szinten tartását. - Az integrált oktatás fenntartását, további fejlesztését. - A HHH-s tanulóink nevelésének-oktatásának további mélyítését, pályázati források bevonását e tevékenységünk ellátásában. - Az oktatás hatékonyságát növelő új tanulásszervezési módszerek alkalmazását (projektmódszer, csoportmunka) a differenciált oktatás további erősítését, fejlesztését. Ezt a tevékenységet segítheti a jelenleg folyamatban lévő pályázat sikeres folytatása is. 19

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.)

Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése. (Iskolaszék április 19.) Boros Lajosné igazgatói pályázatának véleményezése (Iskolaszék 2016. április 19.) Szakmai önéletrajz és helyzetelemzés A pályázó szakmai önéletrajzát és az alapos, minden részletre kiterjedő helyzetelemzését

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Kompetencia mérések eredményeinek elemzése

Kompetencia mérések eredményeinek elemzése Kompetencia mérések eredményeinek elemzése Eredmények: Matematika Országos átlag/járási iskolák átlaga/helyi iskolai átlag/helyi iskolai hhh átlag Szövegértés Országos átlag/járási iskolák átlaga/helyi

Részletesebben