Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella"

Átírás

1 Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014.

2 Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Tóthné Détári Gabriella 2344 Dömsöd, Tassi út 29. Intézmény: KLIK Kunszentmiklósi Tankerülete Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6098 Tass, Dunai út 24. OM: Benyújtás dátuma: április 25. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Pedagógiai hitvallás Helyzetelemzés Az intézmény rövid története napjainkig Az intézmény fontosabb adatai, jellemzői és adottságai Az intézmény tanulói A működés személyi feltételei Tárgyi feltételek Néhány gondolat a nevelő-oktató munkáról Hagyományaink Vezetői program Nevelési-oktatási feladatok Alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztése, minőségfejlesztés Együttműködés, kapcsolattartás a partnerekkel Egészség- és környezetnevelési program Az iskola menedzselése Záró gondolatok Pályázati nyilatkozat... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Mellékletek listája... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Önéletrajz... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Személyes adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Tanulmányok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Továbbképzések... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Egyéni készségek és kompetenciák... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről. (Böjte Csaba) Bevezetés Még nem telt el egy esztendő, mióta elkészítettem az első pályázatot a tassi Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására. Sokat gondolkodtam azon, hogy az előző pályázat anyagából mit érdemes megtartani. Arra az elhatározásra jutottam, hogy átdolgozva megismétlem a korábbi időszakra vonatkozó gondolataimat, hiszen nem lehetek biztos abban, hogy a korábbi pályázati anyagot minden érintett már olvasta. Természetesen az elmúlt egy év alatt szerzett tapasztalataimmal és új elképzeléseimmel kiegészítve szeretném a pályázatot az olvasók, a véleményezők kezébe adni. Pedagógusi pályafutásom egyidős a rendszerváltozással. Az elmúlt közel negyed század alatt a társadalom és benne a közoktatás is számtalan, olykor gyökeres változáson ment át. Ebben a folyamatosan alakuló oktatási rendszerben biztonságot jelentett számomra a tassi iskola, melyet 1991 óta Józan Györgyné igazgató vezetett. Amikor bekerültem a nevelőtestületbe, éppen átalakulóban volt az intézmény vezetése. Kicsiben lejátszódott minden olyan csatározás, amely akkor jellemezte a magyar társadalmat, ám viszonylag rövid idő alatt ismét a gyermekek kerültek az iskolai élet középpontjába. A nevelőtestület tagjainak többségére a segítőkészség, a gyermekek és a kollégák szeretete és tisztelete volt a jellemző, igazi közösséget alkottunk. A biztonság azonban nem jelentett változatlanságot, hiszen a társadalom is folyamatosan változott körülöttünk. Oktattunk matematika-testnevelés tagozatos osztályokban, több nagyszabású pályázatban vettünk részt, erdei iskolát működtettünk, kialakítottuk jelenlegi működési formánkat, a két tanítási nyelvű oktatást, valamint 20 éven át rendeztünk iskolánk névadójának tiszteletére igényes rendezvénysorozatot. Igyekeztünk úgy alakítani-formálni oktató-nevelő munkánkat, hogy megfeleljünk a nálunk tanuló gyermekek, szüleik és a fenntartó önkormányzat, vagyis szűkebb és tágabb környezetünk igényeinek. Mindig 4

5 törekedtünk arra, hogy diákjaink számára biztosítsuk azokat a készségeket és képességeket, valamint erkölcsi alapot, amellyel a mindennapi életben boldogulni tudnak ben váratlanul nyugdíjba vonult iskolánk korábbi igazgatója. A fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy a közoktatás várható átalakulása miatt átmeneti megoldást választ: a nevelőtestület egyik pedagógusát bízza meg a vezetői feladatokkal egy év időtartamra. A külső bíztatás és belső motivációk alapján arra az elhatározásra jutottam, hogy elvállalom annak az iskolának a vezetését, melyben pedagógusként 1989 óta tanítok. A feladatra kihívásként tekintettem, sok munkára, nehéz, de izgalmas tanévre számítottam. A megbízás a képviselő-testület bizalmát tükrözte, de magam mögött érezhettem az intézmény alkalmazotti közösségének támogatását is. A pedagógusi lét és munka, valamint az intézményvezetői feladatkör közötti hatalmas különbség főként ilyen irányú tapasztalat híján fokozatos áthidalásában a legnagyobb segítséget az iskola igazgatóhelyettese nyújtotta számomra. Ezt ezúton is köszönöm neki! 2013 májusában pályázatot nyújtottam be az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett intézményvezetői beosztásra. Pályázatomat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke eredménytelennek nyilvánította (nem rendelkeztem közoktatási vezető pedagógus szakvizsgával), így a 2013/2014-es tanévre az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes kapott megbízást az iskola vezetésére. Jelenleg megbízott intézményvezető-helyettesként tevékenykedem. Az elmúlt közel huszonöt esztendőben elért eredményeim, a lassan két tanévet átölelő vezetői/vezető-helyettesi munkám és személyes ambícióim alapján, a közös cél érdekében együttműködő vezetőtársamra, a szakmailag jól felkészült, megújulásra nyitott nevelőtestületre, valamint iskolatitkárunkra alapozva úgy érzem, hogy képes vagyok az intézményvezetői feladatok ellátására, a vezetéssel járó felelősség vállalására. Ismerem az intézmény helyzetét az erősségeivel és problémáival együtt, és képesnek érzem magam arra, hogy az iskola jövőjét kedvező irányban befolyásoljam vezetői tevékenységemmel. Célom, hogy az eddig kialakított értékeket, hagyományokat megtartva az új társadalmi követelményeknek megfeleljen iskolánk. 5

6 1. Pedagógiai hitvallás Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! (Mécs László) Bár nem Tasson születtem, sőt nem is itt lakom, de az elmúlt évek alatt sokkal több időt töltöttem a településen, mint otthon. Tanítványaim révén a legtöbb családban ismerős vagyok, örülök volt diákjaink sikereinek és együtt bánkódom az esetleges kudarcok miatt. Itt emlékezem meg ünnepeinkről és itt veszek részt a civil szervezetek rendezvényein. Talán azt is mondhatom, tassi polgár vagyok. Ebből fakadóan kötelességemnek érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek iskolám érdekében. Gyerekként gyakran álltam az osztályközösségünk élére, szívesen szerveztem és vezettem iskolai programokat, kirándulásokat, táborokat. Ilyenkor késztetést éreztem arra is, hogy meglévő ismereteimet megosszam társaimmal. A pályaválasztáskor azonban a biológia szeretete miatt nem a pedagógus pályát választottam, inkább a mezőgazdaság mellett döntöttem. Az ember sorsa azonban elkerülhetetlen, hétéves kitérő után a pedagógushivatás mellett köteleztem el magam. Az addig megszerzett szakmai és vezetői tapasztalat azonban csak hasznomra vált, mind az oktató-nevelő munkában, mind a kollégáimmal kialakított kapcsolataimban hasznosítani tudom azokat. Pályafutásom során megtapasztaltam, hogy a pedagógus személyisége mennyire meghatározza a tanítványai sorsát. Munkánk során ennek teljes tudatában kell lennünk. A ránk bízott gyermekek gyakran hordoznak magukban olyan terheket, családi problémákat, melyek felismerését és kezelését fontos feladatnak tartom. Napjainkban a családok java részének anyagi és szociális helyzete láthatóan romlik. Számos család helyzete kilátástalan és ez megmutatkozik a gyermekek motiválatlanságában is. Nekünk, pedagógusoknak ismerni és érteni kell ezeket a problémákat, és meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hogy gyermekeink alkalmassá váljanak a mindennapi élet nehézségeinek leküzdésére. Amikor 2012 nyarán vállalkoztam az intézmény vezetésére, megpróbáltam végiggondolni, hogy milyen feladatokat kell majd ellátnom és milyen elvárásoknak kell majd megfelelnem. Akkor még csak körvonalazódott az oktatási rendszer átalakítása, a jelenlegi tanév viszont már teljes egészében az új szervezeti keretek között folyik. Az intézményrendszer szervezeti 6

7 átalakítása sok bizonytalanságot, rengeteg feladatot és nagy felelősséget jelentett, de véleményem szerint ez nem okozott fennakadást a pedagógiai munkában, az iskola mindennapi életében. Az oktatásirányításnak, de az egész magyar társadalomnak is növekednek az iskolákkal szembeni elvárásai, így még nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy milyen is legyen a mi iskolánk, milyen kívánalmaknak kell megfelelnünk? Sokféle tanulmány foglalkozott már azzal, hogy milyen is egy jó iskola. A kutatások eredményeit, megállapításait nem tartom célszerűnek felsorolni a pályázatomban, hiszen a szakirodalomban mindezek megtalálhatók. Következzen itt néhány gondolat arról, hogy én milyen iskolát szeretnék? Iskolánkat jellemezze a tervszerű, következetes, és személyre szabott pedagógiai munka! Minden nap adjon gyermekeinknek valami újat, valami érdekeset, ami motiválja őket a tanulásban, és amitől személyiségük gazdagodik! Iskolánk segítse diákjainknak kitalálni, hogy ki miben tehetséges, milyen irányban induljon el a nagybetűs életben! Törekedjünk arra, hogy az intézmény pedagógiai tevékenysége megfeleljen a helyi közösség, a fenntartó és a tágabb értelemben vett társadalom elvárásainak! Tanulják meg gyermekeink, hogy cselekedeteik csak a társadalmi igények által meghatározott keretek között mozoghatnak! Tudatosuljon bennük, hogy a szabályok betartása nem korlátot jelent az önmegvalósításukban, hanem a környezethez való alkalmazkodást szolgálja! A diákok és a pedagógusok közös tevékenységét jellemezze a szeretet, a jó hangulat, az empátia és egymás segítése! Nyújtson biztonságot iskolánk minden gyermek számára! Tanítványaink felnőttként büszkén és elégedetten gondoljanak általános iskolájukra! 7

8 2. Helyzetelemzés 2.1. Az intézmény rövid története napjainkig A reformáció megjelenése idejéből anyakönyvi feljegyzések, tárgyi emlékek utalnak arra, hogy a XVI.-XVII. században a településen már működött iskola. A XX. század viharos évei alatt is nagy gondot fordítottak a gyermekek oktatására, olykor 300 diák tanult a faluban, szétszórt iskolaépületekben. Az 1950-es és 60-as években, tanyasi iskolákban, összevont osztályokkal is folyt tanítás. A 70-es évek elejére két épületbe koncentrálódott az általános iskolai oktatás, a régi ún. kisiskolában és az időközben felépült új iskolai épületben tanultak a gyerekek ben új épületszárnnyal bővült az ún. nagyiskola, így összesen tizenöt tanteremben zajlott az oktatónevelő munka. Jelentős megújulást hozott 2010-ben az időközben korszerűtlenné vált nagyiskolai épület felújítása, melyre Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni című uniós pályázat keretében adódott lehetőség. Ennek eredményeként energiatakarékosan működő, akadálymentesített, tanuló- és oktatásbarát környezet jött létre, mellyel méltán büszkélkedhet a falu lakossága. A másik épület teljes felújítására még nem adódott pályázati lehetőség, de abban az épületben is történtek olyan átépítések, melyek a kisdiákok és nevelőik számára biztosítanak ideálisabb és barátságosabb környezetet. Az 1990-es évek elején, az iskola új vezetése gondolkodni kezdett azon, hogy ki legyen iskolánk névadója. Kiváló és egyedi lehetőségként merült fel egy lokálpatrióta kollégánk gondolataiban, hogy Tass község kiemelkedő személyisége, Földváry Gábor legyen az, akiről az intézményt elnevezzük. Földváry reformkori politikusként nagy hatással volt az akkori szellemi életre, nevéhez fűződik a Pesti Magyar Színház megépítése, ő alapította a Vakok Intézetét, és jelentős szerepet játszott az első magyar Takarékpénztár létrehozásában. Amikor iskolánk névadójának választotta, valójában az ő szellemiségét, az önerőből induló cselekvés nemességét fogadta el írja Horváth Attila művésztanár kolléga névadónkról az iskola honlapján. Ezt a gondolatot és példát követjük azóta is. A társadalmi, politikai változások hatására folyamatosan változnak az oktatással szemben fellépő elvárások. A változó igényekhez alkalmazkodva alakítottuk, változtattuk az évek 8

9 során pedagógiai programunkat: új tanítási-tanulási módszereket kezdtünk alkalmazni (tevékenységközpontú oktatás, differenciált tanulásszervezés, projektnapok), majd hat évvel ezelőtt bevezettük a két tanítási nyelvű oktatást, és ez tükröződik iskolánk jelenlegi elnevezésében is. Fokozott szerepet vállalunk a társadalmi és területi különbségek mérséklésében, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában és tehetséggondozásukban (IPR pályázatok), valamint arányaiban nagy létszámban oktatunk integráltan sajátos nevelési igényű gyermekeket. Ebben a tanévben is 10 % feletti a sajátos nevelési igényű tanulók aránya és külön feladatot jelentenek a szintén nagy számban tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő diákjaink is január 1-jén gyökeres változás történt iskolánk történetében. A évi CLXXXVIII. törvény 4. -a alapján intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással az állam fenntartásába került, így pedagógiai szakmai munkánkat közvetlenül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmiklósi Tankerülete felügyeli és koordinálja. Az elmúlt időszakra elmondható, hogy az intézmény és a tankerület között jó kapcsolat alakult ki, a tankerület munkatársaival hatékony az együttműködésünk, szakmai és emberi vonatkozásban is számíthatunk segítségükre, támogatásukra. Az iskola működtetése a megszokott keretek között zajlik, hiszen a község képviselőtestületének döntése alapján a jövőben is az önkormányzat látja el az iskola működtetési feladatait, így továbbra is napi szintű a kapcsolatunk a község vezetőivel. A január 1. óta eltelt időszakban kedvező tapasztalataim voltak a működtetéssel kapcsolatban, hiszen iskolánk takarékosan, de zavartalanul működik a szűkös gazdasági környezetben. A felmerült problémák megoldásában bizton számíthatunk a település vezetésének és képviselőtestületének segítségére, ugyanakkor az iskola pedagógusai és diákjai is tevékenyen részt vesznek a község rendezvényein Az intézmény fontosabb adatai, jellemzői és adottságai A Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tass Község közigazgatási területéről fogadja diákjait, de a környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, alaptevékenysége a tanköteles korú gyermekek 9

10 általános iskolai nevelése-oktatása alsó és felső tagozaton. Két telephellyel rendelkezünk. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan, a többi tanulóval együtt történik. Különleges pedagógiai célként az iskola minden évfolyamán két tanítási nyelvű nevelésioktatási intézményként működünk. Tass község lakói elsősorban mezőgazdaságból, valamint a Ráckevei-Dunaág és mellékvizei adta lehetőséget kihasználva, szolgáltatási tevékenységből élnek. Napjainkban egyre többen vállalnak munkát a településtől távol, ami azt jelenti, hogy a szülők egy része nagyon kevés időt tud együtt tölteni gyermekével, és ez a nevelési-oktatási intézményekre ró több feladatot. Sajnos jelentős azoknak a családoknak a száma, ahol az egyik, vagy mindkét szülő hosszú idő óta munkanélküli, jó esetben közfoglalkoztatottként vagy csak alkalomszerűen dolgozik. Ennek következményeivel szintén meg kell küzdenie az iskolának Az intézmény tanulói Tass község lélekszáma, a lakosság összetétele lényegesen nem változott az elmúlt évtizedben. A 2013/2014-es tanév októberében 214 tanuló járt iskolánkba. Ez a létszám az elmúlt évekhez képest minimális csökkenést mutat, de a következő tanévre várható első osztályosokkal ismét emelkedés várható. Hat tanuló a környező településekről jár hozzánk. A tanítás 10 csoportban zajlik, az alsó tagozat két évfolyamán vannak párhuzamos osztályok. A tanulói létszám csökkenése (elköltözés illetve 8 évfolyamos gimnáziumba történt felvétel) miatt az 5. és a 6. osztályok összevonásra kerültek, így a felső tagozat jelenleg évfolyamonként csak 1-1 osztállyal működik. Jelenleg az első osztályban 28 fő, a nyolcadikban 19 fő tanul. Évfolyamismétlőink száma 2 fő. Magántanulónk jelenleg (szülői kérésre) egy fő, aki 8. osztályos, és 2014 márciusában költözött a településre. Két napközis és egy tanuló szobai csoportot működtetünk ebben a tanévben, a beiratkozott gyermekek száma 82 fő volt. Iskolánkban rendkívül magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, és ez az utóbbi években kismértékű emelkedést is mutatott. Ebben a tanévben összesen 115 hátrányos helyzetű tanulónk van (54%), ebből 43 fő halmozottan hátrányos helyzetű (20%). Magasnak mondható a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő diákjaink aránya is. 23 fő (11 %) SNI-s és 50 fő (23 %) BTMN-es 10

11 tanulónk részére kell biztosítani a tanév során a fejlesztő foglalkozásokat és szükséges rendkívül nagy figyelmet fordítanunk a tanórákon történő fejlesztésükre, speciális foglalkoztatásukra is. A településen élő családok szociális, kulturális és anyagi helyzete egymástól eltérő, ezért nevelő és oktató munkánkat ehhez a helyzethez kell igazítanunk: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tartjuk a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztését is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja megegyezik: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni A működés személyi feltételei A 2013/2014-es tanévet 18 pedagógus álláshellyel kezdtük, ebből egy státuszt január első feléig határozott időre szóló munkaviszonyban dolgozó pedagógussal töltöttünk be. Jelenleg minden álláshelyen határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező pedagógus dolgozik. Egy pedagógusunk gyermekgondozási segélyen van, egy pedig a terhességi gyermekágyi segély idejét tölti. Egyikőjük feladatait a gyesről éppen visszaérkező tanító látja el, a másik pedagógushelyet határozott időre szóló közalkalmazotti munkaviszony keretében töltjük be. Egy fő prémium éves kollégánk van, aki jelenleg az iskolai könyvtárban tevékenykedik, sakk-szakkört vezet és ellátja az iskola munka- és tűzvédelmi felelősi feladatkörét. A pedagógusok munkáját egy fő iskolatitkár és 2013 októbere óta egy fő pedagógus asszisztens segíti január 3. és április 30. között, közmunkaprogram keretében még egy fő, szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztens is támogatja a nevelő-oktató munkát. A nevelőtestület átlagéletkora 40 év körül van. Csak négy pedagógusunk helyi lakos, egy kolléga az iskola szolgálati lakásában lakik, egy pedig albérletben; a többi pedagógus a környező településekről jár be. Iskolánkban három munkaközösség működik: alsós, felsős és német nyelvi munkaközösség. A szülők képviseletét az osztályonként megválasztott tagokból álló Szülők Közössége látja el. A törvényi előírásoknak megfelelően ebben az évben megalakult az Intézményi Tanács is, melyben egy nevelőtestületi tag, egy delegált a szülői szervezet részéről és egy települési önkormányzati képviselő látja el a feladatokat. 11

12 Az oktatás-nevelés személyi feltételei alapvetően biztosítottak iskolánkban, bár a szakos ellátottságban hiányosságaink vannak. A tankerületi rendszer bevezetésével ettől a tanévtől kezdődően biztosítani tudjuk, hogy minden tantárgyat szakos pedagógus tanít. Így Apostagról egy földrajz szakos és egy fizika szakos, Szalkszentmártonból egy ének-zene szakos, Kunszentmiklósról egy rajz szakos és egy kémia szakos tanár tanít változó óraszámban, iskolánkban. A testnevelő tanári feladatokat nyugdíjas pedagógus látja el június 30-ig, egy gyesen lévő kolléganő helyett, akit valószínűleg még több évig helyettesítenünk kell. A pályázatom készítésének ideje alatt vált nyilvánvalóvá, hogy matematika szakos kolléganőnk munkájára a továbbiakban nem számíthatunk, mert sajnálatos módon elhunyt. Így hamarosan pályázatot kell kiírni matematika szakos pedagógus részére, mivel sem a mi intézményünkből, sem a tankerületi iskolákból nem tudjuk őt pótolni. Addig is nyugdíjas pedagógus alkalmazásával, valamint helyettesítéssel biztosítjuk a matematikatanítást. Az utazó óraadó tanárok lelkiismeretesen végzik munkájukat, de szerencsésebb lenne helyi pedagógusokkal betölteni az állást, akik nem csak a tanításban, hanem a nevelőtestület szerteágazó munkájában is részt tudnának venni. Erre a mai ismereteim birtokában azonban kevés esélyt látok. Így azonban túlzott terhelés jut kollégáimra a tanórákon kívüli tevékenységek terén, és ez olykor már korlátozza a diákjaink számára nyújtott foglalkozások, tevékenységek körét. Az alsó tagozatban tanítói ellátottságunk megfelelő, speciális képzettségükkel még az 5. és 6. évfolyamokon is számolhatunk. Jelenleg biztosítottak a két tanítási nyelvű iskolák nyelvszakos pedagógusaira vonatkozó előírások, de az új pedagógiai programunkhoz igazodva egy fő pedagógus továbbképzésére lesz szükség. A gyógypedagógiai feladatokat és a fejlesztő pedagógusi munkát utazó gyógypedagógus, illetve fejlesztő pedagógusok látják el. A fejlesztő foglalkozásokat a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmiklósi Tagintézményének négy szakembere tartja ebben a tanévben, a sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges fejlesztést a dunavecsei BKMÖ Duna Menti EGYMI gyógypedagógusa biztosítja. A fejlesztésre szoruló tanulók nagy létszáma indokolttá tenné, hogy saját gyógypedagógussal rendelkezzen iskolánk, ezért keressük a lehetőséget egy megfelelő szakember alkalmazására. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a fejlesztő munka minden pedagógus kötelezettsége a tanórákon és azokon kívül is, hiszen iskolánkban integrált oktatás folyik. 12

13 Sajnálattal tapasztaltuk ebben a tanévben, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat megfelelő szakemberek hiányában nem tudta biztosítani tanulóink számára a gyógytestnevelést, az iskolapszichológusi szolgáltatást, és a logopédiai foglalkozás is csak néhány gyermekre korlátozódott, pedig tanulóink jelentős részének lenne szüksége az ellátás ra. Bízom benne, hogy a következő tanévben sikerül biztosítani intézményünkben ezeket a szolgáltatásokat. Az állandó technikai dolgozók létszáma 3 fő, őket Tass Község Önkormányzata foglalkoztatja. Munkájukat közmunkaprogram keretében, változó létszámú személyzet segíti, akik hosszabb-rövidebb ideig dolgoznak iskolánkban. A technikai állomány feladata a két iskolaépület, a tornaterem és az ebédlő-könyvtár épület tisztán tartása, portaszolgálat ellátása és naponta több mint 100 gyermek étkeztetése. Az önkormányzattal kialakított jó viszonyt mutatja, hogy jelenleg megoldott az intézmény biztonságos működtetése Tárgyi feltételek Az intézmény történetének rövid bemutatásában kitértem az iskolai épületek kialakítására, állapotára. A Dunai út 24. szám alatti épületünk korszerű, de a felújítás óta eltelt négy év nyomai már látszanak a falakon. A nagyiskola diákjaink által kedvelt színfoltja a felújításkor kialakított ökosarok, melyet pályázat keretében beszerzett ülőhelyekkel tettünk még hangulatosabbá. Kedvezőbb anyagi helyzet esetén az épület melletti betonozott terület felújítása lenne szükséges. Folyamatban van az épület tetejéről lefolyó esővíz elvezetésének rendezése, mely az állagmegóvás miatt elkerülhetetlen. A Dunai út 1. szám alatti, ún. kisiskolánál meg kell említeni, hogy a vizesblokk különálló épületben található, ami esős időszakban problémát okoz. Az épület belülről tiszta, karbantartott, de a külső vakolat a szigetelés hiánya miatt omladozik, jelentős felújításra szorul. Mindkét épület udvari részén történtek az elmúlt időszakban kisebb-nagyobb felújítások, de a barátságos környezet kialakításához még bőven van teendő. Tanulóink komfortérzetét javítaná, ha mindkét telephelyünk udvarán fedett kerékpártároló kerülne kialakításra. A tornatermünk a régi épülettel közös telken található, ami megkönnyíti a kisiskolások testnevelés órára jutását, a nagy iskolától 200 m-t kell felsős tanulóinknak sétálni. A tornaterem felszereltségét a különböző pályázati lehetőségek kihasználásával sikerült 13

14 biztosítani. Eszközállományunk gyarapítását a Diáksportegyesület anyagi támogatásának is köszönhetjük. Továbbra is megoldásra vár a tornaterem beázásának megszüntetése, a parketta és a világítás felújítása. A sportudvarunkat is pályázat segítségével újítottuk fel, területe rendezett, környezete parkosított. Ugyanezen a telken - egy korábban elhanyagolt területrészen a három évvel ezelőtt kialakított gyógynövény- és fűszerkertünk növényállománya szépen alakul. Tanulóink, lelkes pedagógusok segítségével a technika óra keretében és délutáni szabadidejükben gondozzák a kertet. A növényállomány gyarapítását néhány szülő, a diákönkormányzat és egy helyi civil szervezet támogatja. Tantermeinkben szintén több pályázati lehetőséget kihasználva kicseréltük a régi padokat és új tároló szekrényekkel egységes képet alakítottunk ki. Minden osztályteremben van számítógép vagy laptop, valamint internet hozzáférési lehetőség. Nyolc fix és egy mobil interaktív táblával rendelkezünk, így a pedagógusok nagyobb része napi munkájában tudja alkalmazni a korszerű IKT eszközöket. Informatika tantermünk 23 férőhelyes, számítógép parkunk nem régi, de karbantartása és felújítása folyamatosan szükséges. Szemléltető eszközökkel viszonylag jól ellátott iskolánk, bár ezek rendszeres pótlása, megújítása mindig aktuális feladat. Intézményünkben nem csak általános iskolai oktatás, hanem felnőttképzés és művészeti képzés is folyik. Ebben a tanévben a Kun László Középiskola és Szakiskola két esti tagozatos gimnáziumi osztálya tanul iskolánkban, valamint az Új Széchenyi Terv keretében szervezett idegen nyelv oktatásának adunk otthont központi épületünkben. Szintén helyet biztosítunk a Levendula Alapfokú Művészeti kézműves és társastánc képzésének, valamint a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tassi Tagintézménye művészeti oktatásának is januárjától az önkormányzat kezelésébe került a dunai Napsugár Gyermek és Ifjúsági Tábor, amit gyermekeink iskolai szervezésben kedvezményesen használhatnak. Nyári osztálytáborokat, német nyelvi tábort, valamint vízi tábort szervezünk gyermekeink részére, akik így minimális családi hozzájárulással tölthetnek néhány napot pihenéssel, játékkal, olykor tanulással. Ebben a táborban szerveztük korábban erdei iskolai programjainkat is. 14

15 2.3. Néhány gondolat a nevelő-oktató munkáról Iskolánk jövője szempontjából legfontosabb feladatunk, hogy a település tanulói számára vonzó legyen intézményünk és megtartsunk minden tassi diákot. Célkitűzésünk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a pályaválasztásra, ezzel biztosítva a sikeres pályaorientációt. Továbbtanulási mutatóinkra jellemző, hogy az elmúlt négy évben végzett 103 diákunkból 10 tanuló gimnáziumban, 43 érettségit adó szakközépiskolában és 50 szakiskolában tanult tovább. Örvendetes, hogy gyarapodik azoknak a továbbtanulóinknak a száma, akik a magasabb szintű német nyelvismeretüket kamatoztatni tudják új iskolájukban. Fejlesztési célként megfogalmazható, hogy növelnünk kell a szakközépiskolai oktatásra felkészült tanulóink arányát, hogy minél több lehetőség álljon előttük a munkaerő-piacon. Visszajelzések alapján tudjuk, hogy volt tanulóink jelentős része megállja a helyét a középiskolában és csak kis létszámban váltanak intézményt egy éven belül. A jelenlegi társadalmi környezetben új kihívást jelent számunkra a szocializációs és a legkülönfélébb magatartási problémákkal küzdő tanulók létszámának emelkedése. Egyre gyakrabban fordulnak elő tanítványaink között olyan problémák, melyek az eltérő családi háttérből és a konfliktuskezelési technikák ismeretének hiányából adódnak. Kiemelt feladatnak tartom, hogy az iskola pedagógusai elsajátítsák azokat a technikákat, melyekkel ez a problémakör megnyugtatóan kezelhető. Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza azokat a legfontosabb pedagógiai alapelvként megfogalmazott célokat, valamint a célok eléréséhez szükséges eszközöket és módszereket, amelyek meghatározzák iskolai rendszerünk működését. A 2013 márciusában elfogadott pedagógiai programunk mindenki számára hozzáférhető az iskola honlapján. Folyamatos karbantartása és aktualizálása a többi iskolai dokumentummal együtt a vezetés feladata és felelőssége. A 2008/2009-es tanévben bevezetett két tanítási nyelvű oktatás intézményünk színvonalának emelkedését szolgálja. Az eltelt négy esztendőben sokat tettünk annak érdekében, hogy a szülők megismerjék a korai nyelvtanulás előnyeit, amely készségszintű nyelvtudást ad, bátrabb nyelvhasználatot biztosít, fejlettebbé válik a figyelem és az új nyelv kedvezően hat az anyanyelvre. Az idegen nyelv tanulása közben a gyermekek nyitottak, érdeklődőek és nem szoronganak. A tanév zárásaként a 4. évfolyamtól kezdődően 15

16 diagnosztikus vizsgát tesznek tanulóink német nyelvből, ezzel komoly vizsgatapasztalatot is szereznek. Az előző tanévben végzett diákjaink már öt éven át voltak részesei a két tanítási nyelvű oktatásnak. A középiskolából való pozitív visszajelzés megerősít bennünket abban, hogy jó utat választottunk. Az új köznevelési törvény szigorúbb feltételekhez köti ezt az oktatási formát, ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, és pedagógiai programunkat ennek megfelelően alakítottuk át. Problémaként merül fel az SNI-s tanulók nyelvtanulásának kérdése. Nemzetközi vizsgálatok bizonyítják, hogy egy idegen nyelv elsajátítására még ők is képesek, valamint megfigyelhető, hogy a kommunikáció fejlesztése oldja a tanulási nehézségeket. Az SNI-s tanulók értékelésénél azonban figyelembe kell vennünk sajátos nevelési igényeiket. A két tanítási nyelvű oktatást tesszük vonzóbbá akkor is, amikor tanulóink részt vesznek a Budapesten megrendezett Országos német nyelvű vers- és prózamondó versenyen, vagy más iskolák által szervezett német nyelvi versenyeken. Házi német nyelvi versenyeinket május hónap során rendezzük meg. Törekszünk a nyelvtanulás élményszerűvé tételére, ezért ebben a tanévben is szerveztünk látogatást a Magyarországi Német Színházba, Szekszárdra. A két tanítási nyelvű oktatás követelményrendszere jelentősen módosult az új Nemzeti alaptanterv bevezetésével. Ez iskolánk számára azt jelenti, hogy a célnyelvből a tanulók legalább hatvan százalékának a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintet el kell érnie. A követelmények teljesítése a jelenlegi ötödik évfolyam tanulóit érinti. Új feladatként jelentkezik ebben a tanévben hatodikos diákjaink idegen nyelvi felmérése. Az újdonságra való felkészülés komoly erőfeszítést kíván tanártól, diáktól egyaránt. A 2013/2014-as tanévben hasonlóan az előző tanévhez két IPR pályázatot tudtunk benyújtani, így több mint 2,5 millió Ft támogatási összeggel gazdálkodhattunk. Ismét jelentős összeget fordítottunk a szociális hátrányok enyhítésére, tanulóbarát környezet alakítására, IKT eszközök vásárlására. Minden rászoruló tanulónkat el tudtuk juttatni színházi vagy cirkuszi előadásra, sőt helyben volt lehetőség mozgó planetáriumi előadás megtekintésére is. Az IPRes pályázat keretében vásároltunk 1 db interaktív táblát, mely a kisiskola oktatási színvonalát emeli. A március 25-től február 15-ig terjedő időszakra szól a Közoktatás fejlesztése, innovatív iskola kialakításával Tasson című TÁMOP /2 pályázat, mely 16

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben