Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella"

Átírás

1 Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014.

2 Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Tóthné Détári Gabriella 2344 Dömsöd, Tassi út 29. Intézmény: KLIK Kunszentmiklósi Tankerülete Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6098 Tass, Dunai út 24. OM: Benyújtás dátuma: április 25. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Pedagógiai hitvallás Helyzetelemzés Az intézmény rövid története napjainkig Az intézmény fontosabb adatai, jellemzői és adottságai Az intézmény tanulói A működés személyi feltételei Tárgyi feltételek Néhány gondolat a nevelő-oktató munkáról Hagyományaink Vezetői program Nevelési-oktatási feladatok Alapkészségek, kulcskompetenciák fejlesztése A szervezeti kultúra fejlesztése, minőségfejlesztés Együttműködés, kapcsolattartás a partnerekkel Egészség- és környezetnevelési program Az iskola menedzselése Záró gondolatok Pályázati nyilatkozat... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Mellékletek listája... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Önéletrajz... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Személyes adatok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Tanulmányok... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Továbbképzések... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Egyéni készségek és kompetenciák... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről. (Böjte Csaba) Bevezetés Még nem telt el egy esztendő, mióta elkészítettem az első pályázatot a tassi Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői beosztására. Sokat gondolkodtam azon, hogy az előző pályázat anyagából mit érdemes megtartani. Arra az elhatározásra jutottam, hogy átdolgozva megismétlem a korábbi időszakra vonatkozó gondolataimat, hiszen nem lehetek biztos abban, hogy a korábbi pályázati anyagot minden érintett már olvasta. Természetesen az elmúlt egy év alatt szerzett tapasztalataimmal és új elképzeléseimmel kiegészítve szeretném a pályázatot az olvasók, a véleményezők kezébe adni. Pedagógusi pályafutásom egyidős a rendszerváltozással. Az elmúlt közel negyed század alatt a társadalom és benne a közoktatás is számtalan, olykor gyökeres változáson ment át. Ebben a folyamatosan alakuló oktatási rendszerben biztonságot jelentett számomra a tassi iskola, melyet 1991 óta Józan Györgyné igazgató vezetett. Amikor bekerültem a nevelőtestületbe, éppen átalakulóban volt az intézmény vezetése. Kicsiben lejátszódott minden olyan csatározás, amely akkor jellemezte a magyar társadalmat, ám viszonylag rövid idő alatt ismét a gyermekek kerültek az iskolai élet középpontjába. A nevelőtestület tagjainak többségére a segítőkészség, a gyermekek és a kollégák szeretete és tisztelete volt a jellemző, igazi közösséget alkottunk. A biztonság azonban nem jelentett változatlanságot, hiszen a társadalom is folyamatosan változott körülöttünk. Oktattunk matematika-testnevelés tagozatos osztályokban, több nagyszabású pályázatban vettünk részt, erdei iskolát működtettünk, kialakítottuk jelenlegi működési formánkat, a két tanítási nyelvű oktatást, valamint 20 éven át rendeztünk iskolánk névadójának tiszteletére igényes rendezvénysorozatot. Igyekeztünk úgy alakítani-formálni oktató-nevelő munkánkat, hogy megfeleljünk a nálunk tanuló gyermekek, szüleik és a fenntartó önkormányzat, vagyis szűkebb és tágabb környezetünk igényeinek. Mindig 4

5 törekedtünk arra, hogy diákjaink számára biztosítsuk azokat a készségeket és képességeket, valamint erkölcsi alapot, amellyel a mindennapi életben boldogulni tudnak ben váratlanul nyugdíjba vonult iskolánk korábbi igazgatója. A fenntartó önkormányzat képviselő-testülete hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy a közoktatás várható átalakulása miatt átmeneti megoldást választ: a nevelőtestület egyik pedagógusát bízza meg a vezetői feladatokkal egy év időtartamra. A külső bíztatás és belső motivációk alapján arra az elhatározásra jutottam, hogy elvállalom annak az iskolának a vezetését, melyben pedagógusként 1989 óta tanítok. A feladatra kihívásként tekintettem, sok munkára, nehéz, de izgalmas tanévre számítottam. A megbízás a képviselő-testület bizalmát tükrözte, de magam mögött érezhettem az intézmény alkalmazotti közösségének támogatását is. A pedagógusi lét és munka, valamint az intézményvezetői feladatkör közötti hatalmas különbség főként ilyen irányú tapasztalat híján fokozatos áthidalásában a legnagyobb segítséget az iskola igazgatóhelyettese nyújtotta számomra. Ezt ezúton is köszönöm neki! 2013 májusában pályázatot nyújtottam be az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett intézményvezetői beosztásra. Pályázatomat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke eredménytelennek nyilvánította (nem rendelkeztem közoktatási vezető pedagógus szakvizsgával), így a 2013/2014-es tanévre az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes kapott megbízást az iskola vezetésére. Jelenleg megbízott intézményvezető-helyettesként tevékenykedem. Az elmúlt közel huszonöt esztendőben elért eredményeim, a lassan két tanévet átölelő vezetői/vezető-helyettesi munkám és személyes ambícióim alapján, a közös cél érdekében együttműködő vezetőtársamra, a szakmailag jól felkészült, megújulásra nyitott nevelőtestületre, valamint iskolatitkárunkra alapozva úgy érzem, hogy képes vagyok az intézményvezetői feladatok ellátására, a vezetéssel járó felelősség vállalására. Ismerem az intézmény helyzetét az erősségeivel és problémáival együtt, és képesnek érzem magam arra, hogy az iskola jövőjét kedvező irányban befolyásoljam vezetői tevékenységemmel. Célom, hogy az eddig kialakított értékeket, hagyományokat megtartva az új társadalmi követelményeknek megfeleljen iskolánk. 5

6 1. Pedagógiai hitvallás Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! (Mécs László) Bár nem Tasson születtem, sőt nem is itt lakom, de az elmúlt évek alatt sokkal több időt töltöttem a településen, mint otthon. Tanítványaim révén a legtöbb családban ismerős vagyok, örülök volt diákjaink sikereinek és együtt bánkódom az esetleges kudarcok miatt. Itt emlékezem meg ünnepeinkről és itt veszek részt a civil szervezetek rendezvényein. Talán azt is mondhatom, tassi polgár vagyok. Ebből fakadóan kötelességemnek érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtegyek iskolám érdekében. Gyerekként gyakran álltam az osztályközösségünk élére, szívesen szerveztem és vezettem iskolai programokat, kirándulásokat, táborokat. Ilyenkor késztetést éreztem arra is, hogy meglévő ismereteimet megosszam társaimmal. A pályaválasztáskor azonban a biológia szeretete miatt nem a pedagógus pályát választottam, inkább a mezőgazdaság mellett döntöttem. Az ember sorsa azonban elkerülhetetlen, hétéves kitérő után a pedagógushivatás mellett köteleztem el magam. Az addig megszerzett szakmai és vezetői tapasztalat azonban csak hasznomra vált, mind az oktató-nevelő munkában, mind a kollégáimmal kialakított kapcsolataimban hasznosítani tudom azokat. Pályafutásom során megtapasztaltam, hogy a pedagógus személyisége mennyire meghatározza a tanítványai sorsát. Munkánk során ennek teljes tudatában kell lennünk. A ránk bízott gyermekek gyakran hordoznak magukban olyan terheket, családi problémákat, melyek felismerését és kezelését fontos feladatnak tartom. Napjainkban a családok java részének anyagi és szociális helyzete láthatóan romlik. Számos család helyzete kilátástalan és ez megmutatkozik a gyermekek motiválatlanságában is. Nekünk, pedagógusoknak ismerni és érteni kell ezeket a problémákat, és meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hogy gyermekeink alkalmassá váljanak a mindennapi élet nehézségeinek leküzdésére. Amikor 2012 nyarán vállalkoztam az intézmény vezetésére, megpróbáltam végiggondolni, hogy milyen feladatokat kell majd ellátnom és milyen elvárásoknak kell majd megfelelnem. Akkor még csak körvonalazódott az oktatási rendszer átalakítása, a jelenlegi tanév viszont már teljes egészében az új szervezeti keretek között folyik. Az intézményrendszer szervezeti 6

7 átalakítása sok bizonytalanságot, rengeteg feladatot és nagy felelősséget jelentett, de véleményem szerint ez nem okozott fennakadást a pedagógiai munkában, az iskola mindennapi életében. Az oktatásirányításnak, de az egész magyar társadalomnak is növekednek az iskolákkal szembeni elvárásai, így még nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy milyen is legyen a mi iskolánk, milyen kívánalmaknak kell megfelelnünk? Sokféle tanulmány foglalkozott már azzal, hogy milyen is egy jó iskola. A kutatások eredményeit, megállapításait nem tartom célszerűnek felsorolni a pályázatomban, hiszen a szakirodalomban mindezek megtalálhatók. Következzen itt néhány gondolat arról, hogy én milyen iskolát szeretnék? Iskolánkat jellemezze a tervszerű, következetes, és személyre szabott pedagógiai munka! Minden nap adjon gyermekeinknek valami újat, valami érdekeset, ami motiválja őket a tanulásban, és amitől személyiségük gazdagodik! Iskolánk segítse diákjainknak kitalálni, hogy ki miben tehetséges, milyen irányban induljon el a nagybetűs életben! Törekedjünk arra, hogy az intézmény pedagógiai tevékenysége megfeleljen a helyi közösség, a fenntartó és a tágabb értelemben vett társadalom elvárásainak! Tanulják meg gyermekeink, hogy cselekedeteik csak a társadalmi igények által meghatározott keretek között mozoghatnak! Tudatosuljon bennük, hogy a szabályok betartása nem korlátot jelent az önmegvalósításukban, hanem a környezethez való alkalmazkodást szolgálja! A diákok és a pedagógusok közös tevékenységét jellemezze a szeretet, a jó hangulat, az empátia és egymás segítése! Nyújtson biztonságot iskolánk minden gyermek számára! Tanítványaink felnőttként büszkén és elégedetten gondoljanak általános iskolájukra! 7

8 2. Helyzetelemzés 2.1. Az intézmény rövid története napjainkig A reformáció megjelenése idejéből anyakönyvi feljegyzések, tárgyi emlékek utalnak arra, hogy a XVI.-XVII. században a településen már működött iskola. A XX. század viharos évei alatt is nagy gondot fordítottak a gyermekek oktatására, olykor 300 diák tanult a faluban, szétszórt iskolaépületekben. Az 1950-es és 60-as években, tanyasi iskolákban, összevont osztályokkal is folyt tanítás. A 70-es évek elejére két épületbe koncentrálódott az általános iskolai oktatás, a régi ún. kisiskolában és az időközben felépült új iskolai épületben tanultak a gyerekek ben új épületszárnnyal bővült az ún. nagyiskola, így összesen tizenöt tanteremben zajlott az oktatónevelő munka. Jelentős megújulást hozott 2010-ben az időközben korszerűtlenné vált nagyiskolai épület felújítása, melyre Az ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni című uniós pályázat keretében adódott lehetőség. Ennek eredményeként energiatakarékosan működő, akadálymentesített, tanuló- és oktatásbarát környezet jött létre, mellyel méltán büszkélkedhet a falu lakossága. A másik épület teljes felújítására még nem adódott pályázati lehetőség, de abban az épületben is történtek olyan átépítések, melyek a kisdiákok és nevelőik számára biztosítanak ideálisabb és barátságosabb környezetet. Az 1990-es évek elején, az iskola új vezetése gondolkodni kezdett azon, hogy ki legyen iskolánk névadója. Kiváló és egyedi lehetőségként merült fel egy lokálpatrióta kollégánk gondolataiban, hogy Tass község kiemelkedő személyisége, Földváry Gábor legyen az, akiről az intézményt elnevezzük. Földváry reformkori politikusként nagy hatással volt az akkori szellemi életre, nevéhez fűződik a Pesti Magyar Színház megépítése, ő alapította a Vakok Intézetét, és jelentős szerepet játszott az első magyar Takarékpénztár létrehozásában. Amikor iskolánk névadójának választotta, valójában az ő szellemiségét, az önerőből induló cselekvés nemességét fogadta el írja Horváth Attila művésztanár kolléga névadónkról az iskola honlapján. Ezt a gondolatot és példát követjük azóta is. A társadalmi, politikai változások hatására folyamatosan változnak az oktatással szemben fellépő elvárások. A változó igényekhez alkalmazkodva alakítottuk, változtattuk az évek 8

9 során pedagógiai programunkat: új tanítási-tanulási módszereket kezdtünk alkalmazni (tevékenységközpontú oktatás, differenciált tanulásszervezés, projektnapok), majd hat évvel ezelőtt bevezettük a két tanítási nyelvű oktatást, és ez tükröződik iskolánk jelenlegi elnevezésében is. Fokozott szerepet vállalunk a társadalmi és területi különbségek mérséklésében, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában és tehetséggondozásukban (IPR pályázatok), valamint arányaiban nagy létszámban oktatunk integráltan sajátos nevelési igényű gyermekeket. Ebben a tanévben is 10 % feletti a sajátos nevelési igényű tanulók aránya és külön feladatot jelentenek a szintén nagy számban tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő diákjaink is január 1-jén gyökeres változás történt iskolánk történetében. A évi CLXXXVIII. törvény 4. -a alapján intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással az állam fenntartásába került, így pedagógiai szakmai munkánkat közvetlenül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmiklósi Tankerülete felügyeli és koordinálja. Az elmúlt időszakra elmondható, hogy az intézmény és a tankerület között jó kapcsolat alakult ki, a tankerület munkatársaival hatékony az együttműködésünk, szakmai és emberi vonatkozásban is számíthatunk segítségükre, támogatásukra. Az iskola működtetése a megszokott keretek között zajlik, hiszen a község képviselőtestületének döntése alapján a jövőben is az önkormányzat látja el az iskola működtetési feladatait, így továbbra is napi szintű a kapcsolatunk a község vezetőivel. A január 1. óta eltelt időszakban kedvező tapasztalataim voltak a működtetéssel kapcsolatban, hiszen iskolánk takarékosan, de zavartalanul működik a szűkös gazdasági környezetben. A felmerült problémák megoldásában bizton számíthatunk a település vezetésének és képviselőtestületének segítségére, ugyanakkor az iskola pedagógusai és diákjai is tevékenyen részt vesznek a község rendezvényein Az intézmény fontosabb adatai, jellemzői és adottságai A Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tass Község közigazgatási területéről fogadja diákjait, de a környező településekről is járnak hozzánk gyermekek. Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, alaptevékenysége a tanköteles korú gyermekek 9

10 általános iskolai nevelése-oktatása alsó és felső tagozaton. Két telephellyel rendelkezünk. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan, a többi tanulóval együtt történik. Különleges pedagógiai célként az iskola minden évfolyamán két tanítási nyelvű nevelésioktatási intézményként működünk. Tass község lakói elsősorban mezőgazdaságból, valamint a Ráckevei-Dunaág és mellékvizei adta lehetőséget kihasználva, szolgáltatási tevékenységből élnek. Napjainkban egyre többen vállalnak munkát a településtől távol, ami azt jelenti, hogy a szülők egy része nagyon kevés időt tud együtt tölteni gyermekével, és ez a nevelési-oktatási intézményekre ró több feladatot. Sajnos jelentős azoknak a családoknak a száma, ahol az egyik, vagy mindkét szülő hosszú idő óta munkanélküli, jó esetben közfoglalkoztatottként vagy csak alkalomszerűen dolgozik. Ennek következményeivel szintén meg kell küzdenie az iskolának Az intézmény tanulói Tass község lélekszáma, a lakosság összetétele lényegesen nem változott az elmúlt évtizedben. A 2013/2014-es tanév októberében 214 tanuló járt iskolánkba. Ez a létszám az elmúlt évekhez képest minimális csökkenést mutat, de a következő tanévre várható első osztályosokkal ismét emelkedés várható. Hat tanuló a környező településekről jár hozzánk. A tanítás 10 csoportban zajlik, az alsó tagozat két évfolyamán vannak párhuzamos osztályok. A tanulói létszám csökkenése (elköltözés illetve 8 évfolyamos gimnáziumba történt felvétel) miatt az 5. és a 6. osztályok összevonásra kerültek, így a felső tagozat jelenleg évfolyamonként csak 1-1 osztállyal működik. Jelenleg az első osztályban 28 fő, a nyolcadikban 19 fő tanul. Évfolyamismétlőink száma 2 fő. Magántanulónk jelenleg (szülői kérésre) egy fő, aki 8. osztályos, és 2014 márciusában költözött a településre. Két napközis és egy tanuló szobai csoportot működtetünk ebben a tanévben, a beiratkozott gyermekek száma 82 fő volt. Iskolánkban rendkívül magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, és ez az utóbbi években kismértékű emelkedést is mutatott. Ebben a tanévben összesen 115 hátrányos helyzetű tanulónk van (54%), ebből 43 fő halmozottan hátrányos helyzetű (20%). Magasnak mondható a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő diákjaink aránya is. 23 fő (11 %) SNI-s és 50 fő (23 %) BTMN-es 10

11 tanulónk részére kell biztosítani a tanév során a fejlesztő foglalkozásokat és szükséges rendkívül nagy figyelmet fordítanunk a tanórákon történő fejlesztésükre, speciális foglalkoztatásukra is. A településen élő családok szociális, kulturális és anyagi helyzete egymástól eltérő, ezért nevelő és oktató munkánkat ehhez a helyzethez kell igazítanunk: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tartjuk a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztését is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja megegyezik: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni A működés személyi feltételei A 2013/2014-es tanévet 18 pedagógus álláshellyel kezdtük, ebből egy státuszt január első feléig határozott időre szóló munkaviszonyban dolgozó pedagógussal töltöttünk be. Jelenleg minden álláshelyen határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező pedagógus dolgozik. Egy pedagógusunk gyermekgondozási segélyen van, egy pedig a terhességi gyermekágyi segély idejét tölti. Egyikőjük feladatait a gyesről éppen visszaérkező tanító látja el, a másik pedagógushelyet határozott időre szóló közalkalmazotti munkaviszony keretében töltjük be. Egy fő prémium éves kollégánk van, aki jelenleg az iskolai könyvtárban tevékenykedik, sakk-szakkört vezet és ellátja az iskola munka- és tűzvédelmi felelősi feladatkörét. A pedagógusok munkáját egy fő iskolatitkár és 2013 októbere óta egy fő pedagógus asszisztens segíti január 3. és április 30. között, közmunkaprogram keretében még egy fő, szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztens is támogatja a nevelő-oktató munkát. A nevelőtestület átlagéletkora 40 év körül van. Csak négy pedagógusunk helyi lakos, egy kolléga az iskola szolgálati lakásában lakik, egy pedig albérletben; a többi pedagógus a környező településekről jár be. Iskolánkban három munkaközösség működik: alsós, felsős és német nyelvi munkaközösség. A szülők képviseletét az osztályonként megválasztott tagokból álló Szülők Közössége látja el. A törvényi előírásoknak megfelelően ebben az évben megalakult az Intézményi Tanács is, melyben egy nevelőtestületi tag, egy delegált a szülői szervezet részéről és egy települési önkormányzati képviselő látja el a feladatokat. 11

12 Az oktatás-nevelés személyi feltételei alapvetően biztosítottak iskolánkban, bár a szakos ellátottságban hiányosságaink vannak. A tankerületi rendszer bevezetésével ettől a tanévtől kezdődően biztosítani tudjuk, hogy minden tantárgyat szakos pedagógus tanít. Így Apostagról egy földrajz szakos és egy fizika szakos, Szalkszentmártonból egy ének-zene szakos, Kunszentmiklósról egy rajz szakos és egy kémia szakos tanár tanít változó óraszámban, iskolánkban. A testnevelő tanári feladatokat nyugdíjas pedagógus látja el június 30-ig, egy gyesen lévő kolléganő helyett, akit valószínűleg még több évig helyettesítenünk kell. A pályázatom készítésének ideje alatt vált nyilvánvalóvá, hogy matematika szakos kolléganőnk munkájára a továbbiakban nem számíthatunk, mert sajnálatos módon elhunyt. Így hamarosan pályázatot kell kiírni matematika szakos pedagógus részére, mivel sem a mi intézményünkből, sem a tankerületi iskolákból nem tudjuk őt pótolni. Addig is nyugdíjas pedagógus alkalmazásával, valamint helyettesítéssel biztosítjuk a matematikatanítást. Az utazó óraadó tanárok lelkiismeretesen végzik munkájukat, de szerencsésebb lenne helyi pedagógusokkal betölteni az állást, akik nem csak a tanításban, hanem a nevelőtestület szerteágazó munkájában is részt tudnának venni. Erre a mai ismereteim birtokában azonban kevés esélyt látok. Így azonban túlzott terhelés jut kollégáimra a tanórákon kívüli tevékenységek terén, és ez olykor már korlátozza a diákjaink számára nyújtott foglalkozások, tevékenységek körét. Az alsó tagozatban tanítói ellátottságunk megfelelő, speciális képzettségükkel még az 5. és 6. évfolyamokon is számolhatunk. Jelenleg biztosítottak a két tanítási nyelvű iskolák nyelvszakos pedagógusaira vonatkozó előírások, de az új pedagógiai programunkhoz igazodva egy fő pedagógus továbbképzésére lesz szükség. A gyógypedagógiai feladatokat és a fejlesztő pedagógusi munkát utazó gyógypedagógus, illetve fejlesztő pedagógusok látják el. A fejlesztő foglalkozásokat a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunszentmiklósi Tagintézményének négy szakembere tartja ebben a tanévben, a sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges fejlesztést a dunavecsei BKMÖ Duna Menti EGYMI gyógypedagógusa biztosítja. A fejlesztésre szoruló tanulók nagy létszáma indokolttá tenné, hogy saját gyógypedagógussal rendelkezzen iskolánk, ezért keressük a lehetőséget egy megfelelő szakember alkalmazására. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a fejlesztő munka minden pedagógus kötelezettsége a tanórákon és azokon kívül is, hiszen iskolánkban integrált oktatás folyik. 12

13 Sajnálattal tapasztaltuk ebben a tanévben, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat megfelelő szakemberek hiányában nem tudta biztosítani tanulóink számára a gyógytestnevelést, az iskolapszichológusi szolgáltatást, és a logopédiai foglalkozás is csak néhány gyermekre korlátozódott, pedig tanulóink jelentős részének lenne szüksége az ellátás ra. Bízom benne, hogy a következő tanévben sikerül biztosítani intézményünkben ezeket a szolgáltatásokat. Az állandó technikai dolgozók létszáma 3 fő, őket Tass Község Önkormányzata foglalkoztatja. Munkájukat közmunkaprogram keretében, változó létszámú személyzet segíti, akik hosszabb-rövidebb ideig dolgoznak iskolánkban. A technikai állomány feladata a két iskolaépület, a tornaterem és az ebédlő-könyvtár épület tisztán tartása, portaszolgálat ellátása és naponta több mint 100 gyermek étkeztetése. Az önkormányzattal kialakított jó viszonyt mutatja, hogy jelenleg megoldott az intézmény biztonságos működtetése Tárgyi feltételek Az intézmény történetének rövid bemutatásában kitértem az iskolai épületek kialakítására, állapotára. A Dunai út 24. szám alatti épületünk korszerű, de a felújítás óta eltelt négy év nyomai már látszanak a falakon. A nagyiskola diákjaink által kedvelt színfoltja a felújításkor kialakított ökosarok, melyet pályázat keretében beszerzett ülőhelyekkel tettünk még hangulatosabbá. Kedvezőbb anyagi helyzet esetén az épület melletti betonozott terület felújítása lenne szükséges. Folyamatban van az épület tetejéről lefolyó esővíz elvezetésének rendezése, mely az állagmegóvás miatt elkerülhetetlen. A Dunai út 1. szám alatti, ún. kisiskolánál meg kell említeni, hogy a vizesblokk különálló épületben található, ami esős időszakban problémát okoz. Az épület belülről tiszta, karbantartott, de a külső vakolat a szigetelés hiánya miatt omladozik, jelentős felújításra szorul. Mindkét épület udvari részén történtek az elmúlt időszakban kisebb-nagyobb felújítások, de a barátságos környezet kialakításához még bőven van teendő. Tanulóink komfortérzetét javítaná, ha mindkét telephelyünk udvarán fedett kerékpártároló kerülne kialakításra. A tornatermünk a régi épülettel közös telken található, ami megkönnyíti a kisiskolások testnevelés órára jutását, a nagy iskolától 200 m-t kell felsős tanulóinknak sétálni. A tornaterem felszereltségét a különböző pályázati lehetőségek kihasználásával sikerült 13

14 biztosítani. Eszközállományunk gyarapítását a Diáksportegyesület anyagi támogatásának is köszönhetjük. Továbbra is megoldásra vár a tornaterem beázásának megszüntetése, a parketta és a világítás felújítása. A sportudvarunkat is pályázat segítségével újítottuk fel, területe rendezett, környezete parkosított. Ugyanezen a telken - egy korábban elhanyagolt területrészen a három évvel ezelőtt kialakított gyógynövény- és fűszerkertünk növényállománya szépen alakul. Tanulóink, lelkes pedagógusok segítségével a technika óra keretében és délutáni szabadidejükben gondozzák a kertet. A növényállomány gyarapítását néhány szülő, a diákönkormányzat és egy helyi civil szervezet támogatja. Tantermeinkben szintén több pályázati lehetőséget kihasználva kicseréltük a régi padokat és új tároló szekrényekkel egységes képet alakítottunk ki. Minden osztályteremben van számítógép vagy laptop, valamint internet hozzáférési lehetőség. Nyolc fix és egy mobil interaktív táblával rendelkezünk, így a pedagógusok nagyobb része napi munkájában tudja alkalmazni a korszerű IKT eszközöket. Informatika tantermünk 23 férőhelyes, számítógép parkunk nem régi, de karbantartása és felújítása folyamatosan szükséges. Szemléltető eszközökkel viszonylag jól ellátott iskolánk, bár ezek rendszeres pótlása, megújítása mindig aktuális feladat. Intézményünkben nem csak általános iskolai oktatás, hanem felnőttképzés és művészeti képzés is folyik. Ebben a tanévben a Kun László Középiskola és Szakiskola két esti tagozatos gimnáziumi osztálya tanul iskolánkban, valamint az Új Széchenyi Terv keretében szervezett idegen nyelv oktatásának adunk otthont központi épületünkben. Szintén helyet biztosítunk a Levendula Alapfokú Művészeti kézműves és társastánc képzésének, valamint a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tassi Tagintézménye művészeti oktatásának is januárjától az önkormányzat kezelésébe került a dunai Napsugár Gyermek és Ifjúsági Tábor, amit gyermekeink iskolai szervezésben kedvezményesen használhatnak. Nyári osztálytáborokat, német nyelvi tábort, valamint vízi tábort szervezünk gyermekeink részére, akik így minimális családi hozzájárulással tölthetnek néhány napot pihenéssel, játékkal, olykor tanulással. Ebben a táborban szerveztük korábban erdei iskolai programjainkat is. 14

15 2.3. Néhány gondolat a nevelő-oktató munkáról Iskolánk jövője szempontjából legfontosabb feladatunk, hogy a település tanulói számára vonzó legyen intézményünk és megtartsunk minden tassi diákot. Célkitűzésünk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a pályaválasztásra, ezzel biztosítva a sikeres pályaorientációt. Továbbtanulási mutatóinkra jellemző, hogy az elmúlt négy évben végzett 103 diákunkból 10 tanuló gimnáziumban, 43 érettségit adó szakközépiskolában és 50 szakiskolában tanult tovább. Örvendetes, hogy gyarapodik azoknak a továbbtanulóinknak a száma, akik a magasabb szintű német nyelvismeretüket kamatoztatni tudják új iskolájukban. Fejlesztési célként megfogalmazható, hogy növelnünk kell a szakközépiskolai oktatásra felkészült tanulóink arányát, hogy minél több lehetőség álljon előttük a munkaerő-piacon. Visszajelzések alapján tudjuk, hogy volt tanulóink jelentős része megállja a helyét a középiskolában és csak kis létszámban váltanak intézményt egy éven belül. A jelenlegi társadalmi környezetben új kihívást jelent számunkra a szocializációs és a legkülönfélébb magatartási problémákkal küzdő tanulók létszámának emelkedése. Egyre gyakrabban fordulnak elő tanítványaink között olyan problémák, melyek az eltérő családi háttérből és a konfliktuskezelési technikák ismeretének hiányából adódnak. Kiemelt feladatnak tartom, hogy az iskola pedagógusai elsajátítsák azokat a technikákat, melyekkel ez a problémakör megnyugtatóan kezelhető. Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza azokat a legfontosabb pedagógiai alapelvként megfogalmazott célokat, valamint a célok eléréséhez szükséges eszközöket és módszereket, amelyek meghatározzák iskolai rendszerünk működését. A 2013 márciusában elfogadott pedagógiai programunk mindenki számára hozzáférhető az iskola honlapján. Folyamatos karbantartása és aktualizálása a többi iskolai dokumentummal együtt a vezetés feladata és felelőssége. A 2008/2009-es tanévben bevezetett két tanítási nyelvű oktatás intézményünk színvonalának emelkedését szolgálja. Az eltelt négy esztendőben sokat tettünk annak érdekében, hogy a szülők megismerjék a korai nyelvtanulás előnyeit, amely készségszintű nyelvtudást ad, bátrabb nyelvhasználatot biztosít, fejlettebbé válik a figyelem és az új nyelv kedvezően hat az anyanyelvre. Az idegen nyelv tanulása közben a gyermekek nyitottak, érdeklődőek és nem szoronganak. A tanév zárásaként a 4. évfolyamtól kezdődően 15

16 diagnosztikus vizsgát tesznek tanulóink német nyelvből, ezzel komoly vizsgatapasztalatot is szereznek. Az előző tanévben végzett diákjaink már öt éven át voltak részesei a két tanítási nyelvű oktatásnak. A középiskolából való pozitív visszajelzés megerősít bennünket abban, hogy jó utat választottunk. Az új köznevelési törvény szigorúbb feltételekhez köti ezt az oktatási formát, ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, és pedagógiai programunkat ennek megfelelően alakítottuk át. Problémaként merül fel az SNI-s tanulók nyelvtanulásának kérdése. Nemzetközi vizsgálatok bizonyítják, hogy egy idegen nyelv elsajátítására még ők is képesek, valamint megfigyelhető, hogy a kommunikáció fejlesztése oldja a tanulási nehézségeket. Az SNI-s tanulók értékelésénél azonban figyelembe kell vennünk sajátos nevelési igényeiket. A két tanítási nyelvű oktatást tesszük vonzóbbá akkor is, amikor tanulóink részt vesznek a Budapesten megrendezett Országos német nyelvű vers- és prózamondó versenyen, vagy más iskolák által szervezett német nyelvi versenyeken. Házi német nyelvi versenyeinket május hónap során rendezzük meg. Törekszünk a nyelvtanulás élményszerűvé tételére, ezért ebben a tanévben is szerveztünk látogatást a Magyarországi Német Színházba, Szekszárdra. A két tanítási nyelvű oktatás követelményrendszere jelentősen módosult az új Nemzeti alaptanterv bevezetésével. Ez iskolánk számára azt jelenti, hogy a célnyelvből a tanulók legalább hatvan százalékának a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintet el kell érnie. A követelmények teljesítése a jelenlegi ötödik évfolyam tanulóit érinti. Új feladatként jelentkezik ebben a tanévben hatodikos diákjaink idegen nyelvi felmérése. Az újdonságra való felkészülés komoly erőfeszítést kíván tanártól, diáktól egyaránt. A 2013/2014-as tanévben hasonlóan az előző tanévhez két IPR pályázatot tudtunk benyújtani, így több mint 2,5 millió Ft támogatási összeggel gazdálkodhattunk. Ismét jelentős összeget fordítottunk a szociális hátrányok enyhítésére, tanulóbarát környezet alakítására, IKT eszközök vásárlására. Minden rászoruló tanulónkat el tudtuk juttatni színházi vagy cirkuszi előadásra, sőt helyben volt lehetőség mozgó planetáriumi előadás megtekintésére is. Az IPRes pályázat keretében vásároltunk 1 db interaktív táblát, mely a kisiskola oktatási színvonalát emeli. A március 25-től február 15-ig terjedő időszakra szól a Közoktatás fejlesztése, innovatív iskola kialakításával Tasson című TÁMOP /2 pályázat, mely 16

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15.

VEZETŐI PÁLYÁZAT. Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Balhegy Gabriella Katalin. Iváncsa, 2014. április 15. VEZETŐI PÁLYÁZAT Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balhegy Gabriella Katalin Iváncsa, 2014. április 15. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI PÁLYÁZAT... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310, Kisújszállás Széchenyi u. 4. 1 A pedagógiai program legitimációja Előzmények Kisújszállás Város

Részletesebben