Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vontkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosítás Tiszteletbeli polgár cím adományozása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására támogatására témakörben beadandó pályázat támogatása és saját forrásának biztosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által A kábítószer probléma kezelésével kapcsolatos képzési tevékenység támogatására benyújtandó pályázat támogatása és saját forrás biztosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola által, Állattartó telepek korszerűsítése tárgykörű pályázat beadásának támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és Lakóotthona felhalmozási és működési célú pályázat beadásának támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthona által a demens betegek bentlakásos intézményi ellátásával kapcsolatos működési, felhalmozási célú kiadásainak támogatására pályázat beadásának támogatása Testvérvárosi futballtornán való részvétel Zgierz-ben Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ intézményeinek ellátotti létszámáról... 50

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vontkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz rendelet 4. (3) bekezdés második mondata akként rendelkezik, hogy a piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díjának mértéke a mindenkori szociális lakbér háromszorosa. Ismeretes a Közgyűlés előtt, hogy Önkormányzatunk megvásárolta a Lázár utcában a Hódút épületét, melyben a bérlakás állomány növelése érdekében, további lakásokat kívánunk kialakítani. Az ingatlanban összkomfortos lakások kerülnek kialakításra, melyeket nem szociális alapon kívánunk bérbe adni, hanem a mindenkori gazdasági viszonyoknak megfelelő piaci alapú bérleti díjon. Jelenleg egy összkomfortos bérlakás szociális lakbére 200 Ft/m2/hó. Piaci alapon a lakás rendelet értelmében ennek a háromszorosa állapítható meg. Álláspontom szerint célszerű a rendeletet oly módon módosítani, hogy a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa legyen, ezzel biztosítva mozgásteret a változó gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A rendelet-módosítás értelmében a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa lehet, azaz a jelenlegi helyzetben maximum 600 Ft/m2/hó, de a rendelet-módosítás ettől eltérő rendelkezést is engedélyezne. Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, május 23. Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása RENDELET TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának./2007.(07. ) Kgy. számú rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. Törvény 93. (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja A Rendelet 4. (3) bekezdés második mondata az alábbiakra változik: 1. A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díjának mértéke a mindenkori szociális lakbér legfeljebb háromszorosa. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon válik hatályossá. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János s.k. Dr. Korsós Ágnes s. k. polgármester jegyző

5 I/B kötet 5. oldal INDOKOLÁS Önkormányzatunk megvásárolta a Lázár utcában a Hódút épületét, melyben a bérlakás állomány növelése érdekében, további lakásokat lesznek kialakítva. Az ingatlanban összkomfortos lakások kerülnek kialakításra, melyek nem szociális alapon lesznek bérbe adva, hanem a mindenkori gazdasági viszonyoknak megfelelő piaci alapú bérleti díjon. Jelenleg egy összkomfortos bérlakás szociális lakbére 200 Ft/m2/hó. Piaci alapon a lakás rendelet értelmében ennek a háromszorosa állapítható meg. Célszerű a rendeletet oly módon módosítani, hogy a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa legyen, ezzel biztosítva mozgásteret a változó gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A rendelet-módosítás értelmében a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa lehet, azaz a jelenlegi helyzetben maximum 600 Ft/m2/hó, de a rendelet-módosítás ettől eltérő rendelkezést is engedélyezne..

6 I/B kötet 6. oldal Iktatószám: /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Az anyagot készítette: Jogi- Közgazdasági Iroda Jogi- és Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: május 31. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

7 I/B kötet 7. oldal Száma: /2007. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori lehetőségei szerint igyekezett, illetve igyekszik a lehető legmagasabb fokú támogatási formákat biztosítani a közigazgatási területén élő polgárok számára. Ezen támogatási formák közül különös jelentőséggel bírnak a szociális jellegű támogatások, illetőleg az itt élők számára biztosított lakhatással kapcsolatban nyújtott szolgáltatások, támogatások. Jelen előterjesztés az Önkormányzat általi támogatási formák kibővítésére tesz javaslatot életjáradéki konstrukció formájában nyújtott szolgáltatás bevezetésével. Napjainkban számos pénzintézet nyújt életjáradéki szolgáltatást ügyfelei részére, illetve már megjelentek ezen szolgáltatások önkormányzatok által biztosított formái is egyes településeken. Az életjáradéki szerződés keretében a Közgyűlés által támogatásra javasolt, ingatlanának tulajdonjogát Önkormányzat számára felajánló kérelmező, ellenszolgáltatásként élete végéig meghatározott pénzösszeg, járadék rendszeres, havi folyósítására szerez jogosultságot, azzal, hogy az ingatlanát továbbra is élete végéig használhatja. A járadék folyósításával visszterhes jogviszony jön létre felek között, mely minden szerződő fél tekintetében hordoz ún. szerencse elemet. Jelen rendelet tervezet fentiekben meghatározott járadék iránti kérelem, annak elbírálását, a létrejövő jogviszony feleit illető jogokat, kötelezettségeket, illetőleg a kapcsolódó eljárási szabályokat rendezi. A tervezet értelmében járadék iránti igény kérelmezésére az a hódmezővásárhelyi ideiglenes vagy állandó lakóhellyel rendelkező 60. életévét betöltött személy jogosult, aki - több kérelmező esetében akik - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdonjogával rendelkezik. A beérkezett kérelmeket a Lakásügyi Tanácsadó Testület és a Lakásügyi Tanácsnok közös javaslata alapján a Tisztelt Közgyűlés bírálná el, s dönt a kérelem elutasításáról, vagy támogatásáról. Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatás két elemből tevődik össze, egyrészt a szerződés megkötését követő 30 napon belül folyósításra kerülő egyszeri juttatásból, melynek összege az ingatlan forgalmi értékének 10%-a, másrészt a havi járadékból, melynek összege a kérelmező nemétől és életkorától függő szorzószám és az ingatlan forgalmi érték ezrelékének szorzata. A nemek különböző mértékű szorzószáma arra tekintettel került meghatározásra, hogy ma Magyarországon a nők átlagosan várható életkora 77,1 év, míg a férfiaké 68,7 év. Ezen rendelet tervezet egyszerre szolgálja az időskorú lakástulajdonosok támogatását, lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklését, szociális védettségük magasabb fokú biztosítását, illetőleg az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítését.

8 I/B kötet 8. oldal Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan előzetes egyeztetésre került sor a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnök asszonyával, Vas Zoltánnéval és Nagy Ernő Lakásügyi Tanácsnok Úrral, akik jelen tervezetet támogatják és elfogadásra javasolják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjen megvitatni és döntését meghozni. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester

9 I/B kötet 9. oldal RENDELET TERVEZET /2007.(06. )Kgy.sz. rendelet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közigazgatási területén élő időskorú lakástulajdonosainak támogatása, lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklése, szociális védettségük magasabb fokú biztosítása, illetőleg az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítése céljából jelen rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. Jelen rendelet hatálya azon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodási, illetőleg állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki, akik 60. életévüket betöltötték és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő lakásingatlanuk tulajdonjogát az Önkormányzat által nyújtott életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlják az Önkormányzatnak és jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: kérelmező). 2. Azokkal a személyekkel akik a lakóingatlanukat, beépítésre alkalmas ingatlanukat (továbbiakban: ingatlan) felajánlják az Önkormányzat részére és megfelelnek jelen rendeletben meghatározott feltételeknek, a Lakásügyi Tanácsadó Testület által előterjesztett javaslat alapján, a Közgyűlés támogató döntését követően az Önkormányzat életjáradéki szerződést köt, mely szerződést a Polgármesteri Hivatal szakirodája készít elő. A Közgyűlés diszkrecionális jogkörében hoz határozati formában döntést a kérelem támogatásáról, illetőleg elutasításáról. 3. (1) Életjáradéki szerződés köthető a kérelmezővel, kérelmezőkkel abban az esetben, ha a felajánlott ingatlan vonatkozásában rendelkezik, rendelkeznek mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni hányaddal. Életjáradéki szerződés akkor köthető, ha az Önkormányzat az ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát szerzi meg. (2) Abban az esetben, ha a kérelmező több ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, lehetőség van arra, hogy több ingatan kerüljön a kérelmező rendelkezése szerint az Önkormányzat részére felajánlásra. Ilyen esetben az Önkormányzat ingatlanonként hoz döntést. Ha az Önkormányzat a kérelmező több ingatlana vonatkozásában hoz az életjáradéki szerződés megkötését támogató döntést, abban az esetben a kérelmező részére az egyes ingatlanok tekintetében megállapított egyszeri juttatások, illetőleg életjáradékok összeadódnak. (3) Ha a kérelmező több ingatlant ajánl fel az Önkormányzat részére, a kérelmező által életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában használati jog nem kerül biztosításra a kérelmező, jogosult javára az életjáradéki szerződés megkötése esetén.

10 I/B kötet 10. oldal Az életjáradéki szerződés megkötésének különös feltételei és a keretében nyújtott szolgáltatások 4. (1) Életjáradéki szerződés azzal a kérelmezővel/kérelmezőkkel köthető, aki/akik az alábbi feltételeknek eleget tesz/tesznek: a) legalább 60. életévüket betöltötték, b) a tulajdonukban álló és az Önkormányzat részére felajánlott ingatlan legalább minimálisan életvitelszerű lakhatásra alkalmas műszaki állapotú, c) a b) pontban meghatározott ingatlan per-, teher-, és igénymentes, ez alatt értve különösen azt is, hogy az ingatlanban harmadik személy lakáshasználati jogcímmel, állandó vagy ideiglenes bejelentéssel nem rendelkezik, a rendelet alkalmazásában tehermentesnek tekintendő az ingatlan, abban az esetben, ha csak a közműelvezetést, illetőleg a szomszédos telek megközelítését szolgáló szolgalmi jog terheli, d) bárminemű harmadik személy felé az ingatlannal, illetőleg annak fenntartásával kapcsolatos tartozás nem áll fenn, kivéve jelen rendeletben meghatározott eseteket. (2) Az életjáradéki szerződés az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállta esetén is csak abban az esetben köthető meg, ha a szerződés megkötésének pénzügyi fedezete az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, illetőleg a Közgyűlés a 2. és 9. szerint határozati formában hozott döntéssel támogatja a kérelmet. 5. (1) Az életjáradéki szerződés alapján az ingatlan az Önkormányzat, azaz az életjáradéki szerződés kötelezettje tulajdonába kerül, míg az ingatlan volt tulajdonosa(i), kérelmező(k) azaz az életjáradéki szerződés jogosultja(i) (továbbiakban: jogosult) javára holtig tartó használati jog kerül biztosításra az ingatlan tekintetében, kivéve a 3. (3) bekezdésben meghatározottak szerint a jogosult által életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában. (2) Az Önkormányzat az életjáradéki szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles az életjáradékért felajánlott ingatlan lakott forgalmi értékének 10%-át, egyszeri juttatásként kérelmező(k) részére megfizetni. (3) Olyan kérelmező esetén, aki az ingatlanát az Önkormányzattól részletfizetési kedvezménnyel vásárolta meg, a részére az (2) bekezdés szerint meghatározásra kerülő egyszeri juttatásból levonásra kerül az életjáradéki szerződés megkötésének időpontjában fennálló vételárhátralék összege. (4) Olyan kérelmező esetén, aki az Önkormányzattal, illetőleg ingatlannal kapcsolatos közműszolgáltatások szolgáltatójával szemben lejárt esedékességű tartozással rendelkezik, a részére az (2) bekezdés szerint meghatározásra kerülő egyszeri juttatásból levonásra kerül az életjáradéki szerződés megkötésének időpontjában fennálló lejárt esedékességű tartozás összege. (5) Az életjáradéki szerződés alapján az Önkormányzat a jogosult, több jogosult esetén a jogosultak részére az. 1. számú mellékletben meghatározott mértékű életjáradékot folyósít havi rendszerességgel minden hónap 15. napjáig. (6) Az életjáradék folyósításának kezdete Önkormányzat tulajdonjogának és a jogosult(ak) használati jogának körzeti földhivatal általi ingatlan-nyilvántartási bejegyzés napját követő hónaptól nyílik meg, a járadék folyósítása a jogosult haláláig tart. Abban az esetben, ha az életjáradék több jogosult részére kerül folyósításra és az egyik jogosult elhalálozik, a túlélő jogosult részére járó járadék mértéke az elhalálozás napját követő naptól kezdődő hatállyal az 1. számú melléklet szerint újra meghatározásra kerül. (7) Az életjáradéki szerződés előkészítésével és megkötésével kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére az Önkormányzat köteles. (8) Az Önkormányzat az életjáradék értékállóságának megőrzése érdekében, annak összegét évente egy alkalommal legfeljebb az előző évi inflációs ráta értékével módosítja.

11 I/B kötet 11. oldal A lakóingatlannal kapcsolatos költségek viselése, kötelezettségek teljesítése 6. (1) Az ingatlan tulajdonlásával kapcsolatosan felmerülő költségeket az életjáradéki szerződés megkötését követően a tulajdonjog Önkormányzat javára történő ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől kezdődően az Önkormányzat viseli. Ilyen költségnek minősül különösen társasházi ingatlan esetén közös költség megfizetése, illetőleg az ingatlan biztosításának költsége. (2) Az ingatlan használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek az azt használó jogosult(ak) kötelezettsége. Ilyen költségnek minősül különösen az áram, víz, csatorna, telefon, internet, kábeltv, szemétszállítás, fűtés használatával, igénybevételével járó költségek. Abban az esetben, ha a kérelmező több ingatlana vonatkozásában kerül életjáradéki szerződés megkötésre, a kérelmező által életvitelszerűen nem lakott és ennek következtében javára használati jogot nem biztosító ingatlan vonatkozásában az ingatlan használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. (3) A jogosult köteles az életvitelszerűen használt ingatlant rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használni, melynek keretében legalább az ingatlan szerződéskötéskor fennálló műszaki állapotát fenntartani, ennek érdekében saját költségén köteles az ingatlan állagának megóvásához szükséges karbantartási, felújítási munkálatokat elvégezni. (4) Abban az esetben, ha a jogosult a (3) bekezdésben meghatározott állagmegóvási kötelezettségeinek az időközben megváltozott szociális körülményeire tekintettel nem tud eleget tenni, kérelmezheti az Önkormányzattól az állagmegóvással kapcsolatos indokolt és igazolt költségeinek, illetőleg azok meghatározott részének megtérítését. Az állagmegóvással kapcsolatos költségek átvállalása iránti kérelem tekintetében a Lakásügyi Tanácsadó Testület a Lakásügyi Tanácsnokkal közösen jogosult javaslatot tenni a kérelem támogatása, illetőleg elutasítása iránt az Önkormányzat Közgyűlése részére. A Közgyűlés diszkrecionális jogkörében eljárva hoz döntést a kérelem elutasításáról vagy támogatásáról. Ilyen kérelem esetén a tervezett munkálatok csak abban az esetben végezhetőek el, ha tervezett munkálatokat, azok költségét az Önkormányzat előzetesen elfogadta, valamint az Önkormányzat Közgyűlése támogató döntést hozott a költségek megtérítéséről. (5) A (4) bekezdésben meghatározott kérelem elbírálása során a jogosult jövedelmi viszonyait, anyagi helyzetét, illetőleg az állagmegóvási munkák szükségességét, indokoltságát, és azok tervezett költségét kell különösen figyelembe venni. 7. Az életjáradéki szerződés jogosultjai az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem fogadhatnak be harmadik felet az ingatlanba, azt albérletbe nem adhatják. Kérelem elbírálásának és az életjáradéki szerződés megkötésének, valamint a járadék folyósításának eljárási szabályai 8. (1) Az életjáradéki szerződés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szakirodájánál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a rendeletben meghatározott mellékletek csatolásával együttesen. (2) A kérelemhez az alábbi iratok benyújtása szükséges:

12 I/B kötet 12. oldal a) a kérelmező, több kérelmező esetén valamennyi, a felajánlott ingatlan tekintetében tulajdoni hányaddal rendelkező kérelmező jövedelem igazolása, b) a felajánlott ingatlan kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolata, c) büntető jogi felelősség tudatában tett nyilatkozat a felajánlott ingatlan használatával, kérelmező életvitelével járó havi költségekről, továbbá arról, hogy az ingatlan tekintetében harmadik fél javára fennálló bármi nemű követelésről, igényről, illetőleg előbbiek fenn nem állásáról, d) társasházi ingatlan esetén hivatalos igazolás a közös költség összegéről, e) igazolást az ingatlannal kapcsolatos közműszolgáltatások szolgáltatóitól a kérelem benyújtását megelőző hónap szerinti állapotú egyenlegről, esetleges tartozások összegéről, illetőleg azok időközben történt rendezéséről, f) nyilatkozat arról, hogy kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy az életjáradéki szerződés megkötése esetén az Önkormányzat ellenőrizhesse az ingatlan rendeltetésszerű használatát. (3) A benyújtott kérelmet a Polgármesteri Hivatal szakirodája a benyújtást követő 30 napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy a rendeletben meghatározott mellékletek csatolásra kerültek-e, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel-e a kérelem. Hiány esetén hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra. A megfelelően benyújtott kérelem megvizsgálását követően a Polgármesteri Hivatal intézkedik a felajánlott ingatlan forgalmi értékének független szakértő általi meghatározása iránt. (kérelem elbírálásra történő előkészítése) (4) A kérelem elbírálásra történő előkészítését követően a kérelem javaslat tétel céljából a Polgármesteri Hivatal szakirodája által megküldésre kerül a Lakásügyi Tanácsadó Testület részére. 9. (1) A Lakásügyi Tanácsadó Testület a Lakásügyi Tanácsnokkal közösen alakítja ki javaslatát a kérelemmel kapcsolatosan. (2) A kérelemmel kapcsolatos javaslatot a Lakásügyi Tanácsadó Testület megküldi a Közgyűlés részére. A Közgyűlés a soron következő rendes közgyűlési ülésen dönt a kérelem támogatásáról, vagy elutasításáról. (3) A Közgyűlés döntése során figyelembe veszi a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslatát, mely azonban nem köti. A Közgyűlés a döntés kialakításakor elsősorban azt veszi figyelembe, hogy a kérelmező rendelkezik olyan jövedelemmel ideértve az életjáradéki szerződés megkötése esetén járó életjáradék összegét is mely az életvitelével járó költségeket fedezi, továbbá a Közgyűlés figyelembe veszi, hogy a felajánlott ingatlan mennyiben szolgálja az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítését. 10. (1) A közgyűlés támogató döntését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal szakirodája aláírásra előkészíti az életjáradéki szerződést, melyet az Önkormányzat képviseletében a Polgármester köt meg. (2) A felek által aláírt életjáradéki szerződést az Önkormányzat megküldi a körzeti földhivatal részére az Önkormányzat tulajdonjogának és a jogosult(ak) használati jogának bejegyzése céljából. (3) A megkötött életjáradéki szerződéseket a Polgármesteri Hivatal szakirodája tartja nyilván, valamint gondoskodik az ingatlan vagyonkataszterben történő felvitelről, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatának rendszeres ellenőrzéséről. 11. (1) A megkötött életjáradéki szerződés alapján a járadékfolyósítás kezdete a jogosult(ak) részére az Önkormányzat tulajdonjogának és a jogosult(ak) használati jogának körzeti földhivatal általi ingatlan-nyilvántartási bejegyzés napját követő hónaptól nyílik meg.

13 I/B kötet 13. oldal (2) A Polgármesteri Hivatal szakirodája gondoskodik a jogosultak részére történő járadékok folyósításának előkészítéséről, és annak havi folyósításáról. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 12. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 13. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hódmezővásárhely, június.. Dr. Korsós Ágnes jegyző Dr. Lázár János polgármester

14 I/B kötet 14. oldal melléklet a járadék mértékének meghatározásáról A járadék havi mértéke a jogosult nemének és a szerződés-kötéskori életkorának figyelembevételével, az ingatlan lakott forgalmi értékének az alábbi táblázat szerint megállapított ezreléke (szorzószám). Abban az esetben amennyiben a felajánlott ingatlannak több, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa van, a havi járadék mértéke a jogosultak neme és szerződés-kötéskori életkoruk figyelembevételével az ingatlan lakott forgalmi értékének az alábbi táblázat szerint megállapított ezreléke mellett tulajdoni hányaduk aránya szerint kerül meghatározásra. A szerződés-kötéskori életkor alapján a jogosult részére a meghatározott havi járadék összegét az alábbi táblázat szerint kell kiszámítani. Jelen táblát az ingatlan forgalmi értéke szerint ezrelékben adja meg a havi járadék mértékét. 60 és 64 éves kor között 65 és 69 éves kor között 70 és 74 éves kor között 75 és 79 éves kor között 80 és 84 éves kor között 85 és 89 éves kor között Férfi 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nő 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 90 éves kor felett Amennyiben a jogosult eléri a következő életkor szakaszt, úgy a rákövetkező hónaptól kezdődően fenti táblázat szerint változik a havi járadék mértéke.

15 I/B kötet 15. oldal INDOKOLÁS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a közigazgatási területén élő időskorú lakástulajdonosainak támogatása, lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklése, szociális védettségük magasabb fokú biztosítása, illetőleg az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítése céljából megalkotta jelen rendelet

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosítás Az anyagot készítette: Jogi-Közgazdasági Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: május 31.

17 I/B kötet 17. oldal Ikt.sz.: /2007. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006.(11.10.) Kgy. sz. rendelete (SZMSZ) felülvizsgálatra került. A rendelet 4. számú melléklete módosításra kerülne, így a képviselői alapról szóló szövegrész törlésre kerül. Az állatpiac működtetése kikerül a Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Csoport feladatköre közül, illetve a kommunális feladatokat ellátó és az egyéb gazdasági társaságok elnevezése is pontosításra kerül az 5. számú mellékletben. A rendelethez kapcsolt 4. számú függelék rendelkezik az egyes tanácsnokok feladatairól, amelyekhez célszerű névsort is kapcsolni, a mellékelt határozati javaslat erről rendelkezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést, a határozati javaslatokat, valamint a rendelettervezetet vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, június 07. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

18 I/B kötet 18. oldal../2007. (.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szervezeti és működési szabályzatról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletet (továbbiakban: rendelet) a következőképp módosítja: A rendelet 55. /3/ bekezdése törlésre kerül A rendelet 4. sz. mellékletének 3.5. c) pontja alatt szabályozott Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Csoport feladatköre közül, a képviselői alappal kapcsolatos feladata az alábbira módosul: - megrendeli a bizottsági alapra bejelentett munkákat 3. A rendelet 4. sz. mellékletének 3.5. c) pontja alatt szabályozott Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Csoport feladatköre közül az állatpiac üzemeltetéssel kapcsolatos feladat törlésre kerül. 4. A rendelet 5. sz. mellékletében szabályozott AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI közül a kommunális feladatok helyébe az alábbi táblázat kerül: Kommunális feladatok Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja - köztemetőkkel kapcsolatos feladatok ellátása évi XX. tv egészséges ivóvízellátás (Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt.) - vízrendezés, csapadékvízelvezetés (részben Zsigmondy Béla -közterület-felügyelet létrehozása évi LXIII. tv évi LXV. tv. 8. (4) évi LVII. tv. 4. (1) f./

19 I/B kötet 19. oldal Zrt.) - ár- és belvízvédekezés évi LVII. tv. 17. (4) - árvízmentesítés évi LVII. tv. 4. (1) f./ - helyi vízkárelhárítás évi LVII. tv. 4. (1) f./ - belvízmentesítés évi LVII. tv. 4. (1) f./ - csatornázás évi LVII. tv. 4. (2) b./ - közvilágítás évi LXV. tv. 8. (4) évi CX. tv helyi közutak fenntartása (Útkezelő Szervezet, mint önálló önkorm. intézmény révén) - helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása (önkormányzati résztulajdonú A.S.A. Köztisztasági Kft. + Városellátó Kht évi LXV. tv. 8. (4) évi I. tv. 8. (1) 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM r. 46/2001 (12.18) Kgy. sz. rend településrendezés évi LXXVIII. tv. 6. (1) a./ - települési szilárd hulladékok kezelése ( a részben önkormányzati tulajdonú A.S.A Köztisztasági Kft. révén) - települési folyékony hulladékok kezelése(zsigmondy Béla Zrt.) - kéményseprő-ipari közszolgáltatás (pályáztatás alapján: Miklós Endre egyéni vállalkozó.) - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban (távhő- és melegvíz-szolgáltatás: önkormányzati tulajdonú Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt) - házszámozással kapcsolatos feladatok ellátása - közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése (önkormányzat + Városellátó Kht.) - helyi építészeti örökség értékeinek védelme - fizető parkoló-hálózat működtetése (önkormányzati tulajdonú Városellátó Kht révén) - helyi tömegközlekedés (megállapodással a Tisza Volán Zrt.-n keresztül) évi XLIII. tv. 21. (1) 46/2001 (12.18) Kgy. sz. rend évi XLIII. tv. 21. (1), (3) b./ 15/2002 (05.13) Kgy. sz. rend évi LXII. tv évi LXXXVIII. tv. 7. (1) évi XVIII. tv. 6. (1) 5/1990 (12.18) Kgy. sz. rend /2004 (03.08) Kgy. sz. rend. 1. (2) évi LXXVIII. tv. 6. (1) b./, 57. (2) évi I. tv. 15. (3) évi LXV. tv. 8. (1) évi LXXXVII. Tv. 7. (1) - településfejlesztés évi CVII. tv. 1. (1) 5. A rendelet 4. sz. mellékletének 3.2. a) pontja alatt szabályozott Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport feladatköre közül, a házkezelési feladatokkal kapcsolatos feladat az alábbira módosul: Munkakapcsolatok:

20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet

20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet 20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet I/J kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./J kötet A Tisza Volán Zrt. beszámolója a 2008. évi menetrend szerinti helyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. november 08-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./F kötet Állásfoglalás a Csongrád Megyei Közgyűlés szociális intézmények feladatellátásának átszervezése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése.... 2 A

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben