Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vontkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosítás Tiszteletbeli polgár cím adományozása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására támogatására témakörben beadandó pályázat támogatása és saját forrásának biztosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat által A kábítószer probléma kezelésével kapcsolatos képzési tevékenység támogatására benyújtandó pályázat támogatása és saját forrás biztosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola által, Állattartó telepek korszerűsítése tárgykörű pályázat beadásának támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és Lakóotthona felhalmozási és működési célú pályázat beadásának támogatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthona által a demens betegek bentlakásos intézményi ellátásával kapcsolatos működési, felhalmozási célú kiadásainak támogatására pályázat beadásának támogatása Testvérvárosi futballtornán való részvétel Zgierz-ben Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ intézményeinek ellátotti létszámáról... 50

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vontkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz rendelet 4. (3) bekezdés második mondata akként rendelkezik, hogy a piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díjának mértéke a mindenkori szociális lakbér háromszorosa. Ismeretes a Közgyűlés előtt, hogy Önkormányzatunk megvásárolta a Lázár utcában a Hódút épületét, melyben a bérlakás állomány növelése érdekében, további lakásokat kívánunk kialakítani. Az ingatlanban összkomfortos lakások kerülnek kialakításra, melyeket nem szociális alapon kívánunk bérbe adni, hanem a mindenkori gazdasági viszonyoknak megfelelő piaci alapú bérleti díjon. Jelenleg egy összkomfortos bérlakás szociális lakbére 200 Ft/m2/hó. Piaci alapon a lakás rendelet értelmében ennek a háromszorosa állapítható meg. Álláspontom szerint célszerű a rendeletet oly módon módosítani, hogy a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa legyen, ezzel biztosítva mozgásteret a változó gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A rendelet-módosítás értelmében a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa lehet, azaz a jelenlegi helyzetben maximum 600 Ft/m2/hó, de a rendelet-módosítás ettől eltérő rendelkezést is engedélyezne. Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, május 23. Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosítása RENDELET TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának./2007.(07. ) Kgy. számú rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. Törvény 93. (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja A Rendelet 4. (3) bekezdés második mondata az alábbiakra változik: 1. A piaci alapon bérbe adott lakások bérleti díjának mértéke a mindenkori szociális lakbér legfeljebb háromszorosa. 2. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon válik hatályossá. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János s.k. Dr. Korsós Ágnes s. k. polgármester jegyző

5 I/B kötet 5. oldal INDOKOLÁS Önkormányzatunk megvásárolta a Lázár utcában a Hódút épületét, melyben a bérlakás állomány növelése érdekében, további lakásokat lesznek kialakítva. Az ingatlanban összkomfortos lakások kerülnek kialakításra, melyek nem szociális alapon lesznek bérbe adva, hanem a mindenkori gazdasági viszonyoknak megfelelő piaci alapú bérleti díjon. Jelenleg egy összkomfortos bérlakás szociális lakbére 200 Ft/m2/hó. Piaci alapon a lakás rendelet értelmében ennek a háromszorosa állapítható meg. Célszerű a rendeletet oly módon módosítani, hogy a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa legyen, ezzel biztosítva mozgásteret a változó gazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodásra. A rendelet-módosítás értelmében a piaci alapú lakbér a szociális lakbér legfeljebb háromszorosa lehet, azaz a jelenlegi helyzetben maximum 600 Ft/m2/hó, de a rendelet-módosítás ettől eltérő rendelkezést is engedélyezne..

6 I/B kötet 6. oldal Iktatószám: /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Az anyagot készítette: Jogi- Közgazdasági Iroda Jogi- és Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság Sokszorosításra érkezett: május 31. Napirend kapcsán meghívandó személyek:

7 I/B kötet 7. oldal Száma: /2007. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori lehetőségei szerint igyekezett, illetve igyekszik a lehető legmagasabb fokú támogatási formákat biztosítani a közigazgatási területén élő polgárok számára. Ezen támogatási formák közül különös jelentőséggel bírnak a szociális jellegű támogatások, illetőleg az itt élők számára biztosított lakhatással kapcsolatban nyújtott szolgáltatások, támogatások. Jelen előterjesztés az Önkormányzat általi támogatási formák kibővítésére tesz javaslatot életjáradéki konstrukció formájában nyújtott szolgáltatás bevezetésével. Napjainkban számos pénzintézet nyújt életjáradéki szolgáltatást ügyfelei részére, illetve már megjelentek ezen szolgáltatások önkormányzatok által biztosított formái is egyes településeken. Az életjáradéki szerződés keretében a Közgyűlés által támogatásra javasolt, ingatlanának tulajdonjogát Önkormányzat számára felajánló kérelmező, ellenszolgáltatásként élete végéig meghatározott pénzösszeg, járadék rendszeres, havi folyósítására szerez jogosultságot, azzal, hogy az ingatlanát továbbra is élete végéig használhatja. A járadék folyósításával visszterhes jogviszony jön létre felek között, mely minden szerződő fél tekintetében hordoz ún. szerencse elemet. Jelen rendelet tervezet fentiekben meghatározott járadék iránti kérelem, annak elbírálását, a létrejövő jogviszony feleit illető jogokat, kötelezettségeket, illetőleg a kapcsolódó eljárási szabályokat rendezi. A tervezet értelmében járadék iránti igény kérelmezésére az a hódmezővásárhelyi ideiglenes vagy állandó lakóhellyel rendelkező 60. életévét betöltött személy jogosult, aki - több kérelmező esetében akik - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan mindösszesen 1/1 arányú tulajdonjogával rendelkezik. A beérkezett kérelmeket a Lakásügyi Tanácsadó Testület és a Lakásügyi Tanácsnok közös javaslata alapján a Tisztelt Közgyűlés bírálná el, s dönt a kérelem elutasításáról, vagy támogatásáról. Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatás két elemből tevődik össze, egyrészt a szerződés megkötését követő 30 napon belül folyósításra kerülő egyszeri juttatásból, melynek összege az ingatlan forgalmi értékének 10%-a, másrészt a havi járadékból, melynek összege a kérelmező nemétől és életkorától függő szorzószám és az ingatlan forgalmi érték ezrelékének szorzata. A nemek különböző mértékű szorzószáma arra tekintettel került meghatározásra, hogy ma Magyarországon a nők átlagosan várható életkora 77,1 év, míg a férfiaké 68,7 év. Ezen rendelet tervezet egyszerre szolgálja az időskorú lakástulajdonosok támogatását, lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklését, szociális védettségük magasabb fokú biztosítását, illetőleg az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítését.

8 I/B kötet 8. oldal Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan előzetes egyeztetésre került sor a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnök asszonyával, Vas Zoltánnéval és Nagy Ernő Lakásügyi Tanácsnok Úrral, akik jelen tervezetet támogatják és elfogadásra javasolják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet tervezetet szíveskedjen megvitatni és döntését meghozni. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester

9 I/B kötet 9. oldal RENDELET TERVEZET /2007.(06. )Kgy.sz. rendelet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közigazgatási területén élő időskorú lakástulajdonosainak támogatása, lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklése, szociális védettségük magasabb fokú biztosítása, illetőleg az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítése céljából jelen rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. Jelen rendelet hatálya azon Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodási, illetőleg állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki, akik 60. életévüket betöltötték és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő lakásingatlanuk tulajdonjogát az Önkormányzat által nyújtott életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlják az Önkormányzatnak és jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: kérelmező). 2. Azokkal a személyekkel akik a lakóingatlanukat, beépítésre alkalmas ingatlanukat (továbbiakban: ingatlan) felajánlják az Önkormányzat részére és megfelelnek jelen rendeletben meghatározott feltételeknek, a Lakásügyi Tanácsadó Testület által előterjesztett javaslat alapján, a Közgyűlés támogató döntését követően az Önkormányzat életjáradéki szerződést köt, mely szerződést a Polgármesteri Hivatal szakirodája készít elő. A Közgyűlés diszkrecionális jogkörében hoz határozati formában döntést a kérelem támogatásáról, illetőleg elutasításáról. 3. (1) Életjáradéki szerződés köthető a kérelmezővel, kérelmezőkkel abban az esetben, ha a felajánlott ingatlan vonatkozásában rendelkezik, rendelkeznek mindösszesen 1/1 arányú tulajdoni hányaddal. Életjáradéki szerződés akkor köthető, ha az Önkormányzat az ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát szerzi meg. (2) Abban az esetben, ha a kérelmező több ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, lehetőség van arra, hogy több ingatan kerüljön a kérelmező rendelkezése szerint az Önkormányzat részére felajánlásra. Ilyen esetben az Önkormányzat ingatlanonként hoz döntést. Ha az Önkormányzat a kérelmező több ingatlana vonatkozásában hoz az életjáradéki szerződés megkötését támogató döntést, abban az esetben a kérelmező részére az egyes ingatlanok tekintetében megállapított egyszeri juttatások, illetőleg életjáradékok összeadódnak. (3) Ha a kérelmező több ingatlant ajánl fel az Önkormányzat részére, a kérelmező által életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában használati jog nem kerül biztosításra a kérelmező, jogosult javára az életjáradéki szerződés megkötése esetén.

10 I/B kötet 10. oldal Az életjáradéki szerződés megkötésének különös feltételei és a keretében nyújtott szolgáltatások 4. (1) Életjáradéki szerződés azzal a kérelmezővel/kérelmezőkkel köthető, aki/akik az alábbi feltételeknek eleget tesz/tesznek: a) legalább 60. életévüket betöltötték, b) a tulajdonukban álló és az Önkormányzat részére felajánlott ingatlan legalább minimálisan életvitelszerű lakhatásra alkalmas műszaki állapotú, c) a b) pontban meghatározott ingatlan per-, teher-, és igénymentes, ez alatt értve különösen azt is, hogy az ingatlanban harmadik személy lakáshasználati jogcímmel, állandó vagy ideiglenes bejelentéssel nem rendelkezik, a rendelet alkalmazásában tehermentesnek tekintendő az ingatlan, abban az esetben, ha csak a közműelvezetést, illetőleg a szomszédos telek megközelítését szolgáló szolgalmi jog terheli, d) bárminemű harmadik személy felé az ingatlannal, illetőleg annak fenntartásával kapcsolatos tartozás nem áll fenn, kivéve jelen rendeletben meghatározott eseteket. (2) Az életjáradéki szerződés az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállta esetén is csak abban az esetben köthető meg, ha a szerződés megkötésének pénzügyi fedezete az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, illetőleg a Közgyűlés a 2. és 9. szerint határozati formában hozott döntéssel támogatja a kérelmet. 5. (1) Az életjáradéki szerződés alapján az ingatlan az Önkormányzat, azaz az életjáradéki szerződés kötelezettje tulajdonába kerül, míg az ingatlan volt tulajdonosa(i), kérelmező(k) azaz az életjáradéki szerződés jogosultja(i) (továbbiakban: jogosult) javára holtig tartó használati jog kerül biztosításra az ingatlan tekintetében, kivéve a 3. (3) bekezdésben meghatározottak szerint a jogosult által életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában. (2) Az Önkormányzat az életjáradéki szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles az életjáradékért felajánlott ingatlan lakott forgalmi értékének 10%-át, egyszeri juttatásként kérelmező(k) részére megfizetni. (3) Olyan kérelmező esetén, aki az ingatlanát az Önkormányzattól részletfizetési kedvezménnyel vásárolta meg, a részére az (2) bekezdés szerint meghatározásra kerülő egyszeri juttatásból levonásra kerül az életjáradéki szerződés megkötésének időpontjában fennálló vételárhátralék összege. (4) Olyan kérelmező esetén, aki az Önkormányzattal, illetőleg ingatlannal kapcsolatos közműszolgáltatások szolgáltatójával szemben lejárt esedékességű tartozással rendelkezik, a részére az (2) bekezdés szerint meghatározásra kerülő egyszeri juttatásból levonásra kerül az életjáradéki szerződés megkötésének időpontjában fennálló lejárt esedékességű tartozás összege. (5) Az életjáradéki szerződés alapján az Önkormányzat a jogosult, több jogosult esetén a jogosultak részére az. 1. számú mellékletben meghatározott mértékű életjáradékot folyósít havi rendszerességgel minden hónap 15. napjáig. (6) Az életjáradék folyósításának kezdete Önkormányzat tulajdonjogának és a jogosult(ak) használati jogának körzeti földhivatal általi ingatlan-nyilvántartási bejegyzés napját követő hónaptól nyílik meg, a járadék folyósítása a jogosult haláláig tart. Abban az esetben, ha az életjáradék több jogosult részére kerül folyósításra és az egyik jogosult elhalálozik, a túlélő jogosult részére járó járadék mértéke az elhalálozás napját követő naptól kezdődő hatállyal az 1. számú melléklet szerint újra meghatározásra kerül. (7) Az életjáradéki szerződés előkészítésével és megkötésével kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítésére az Önkormányzat köteles. (8) Az Önkormányzat az életjáradék értékállóságának megőrzése érdekében, annak összegét évente egy alkalommal legfeljebb az előző évi inflációs ráta értékével módosítja.

11 I/B kötet 11. oldal A lakóingatlannal kapcsolatos költségek viselése, kötelezettségek teljesítése 6. (1) Az ingatlan tulajdonlásával kapcsolatosan felmerülő költségeket az életjáradéki szerződés megkötését követően a tulajdonjog Önkormányzat javára történő ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől kezdődően az Önkormányzat viseli. Ilyen költségnek minősül különösen társasházi ingatlan esetén közös költség megfizetése, illetőleg az ingatlan biztosításának költsége. (2) Az ingatlan használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek az azt használó jogosult(ak) kötelezettsége. Ilyen költségnek minősül különösen az áram, víz, csatorna, telefon, internet, kábeltv, szemétszállítás, fűtés használatával, igénybevételével járó költségek. Abban az esetben, ha a kérelmező több ingatlana vonatkozásában kerül életjáradéki szerződés megkötésre, a kérelmező által életvitelszerűen nem lakott és ennek következtében javára használati jogot nem biztosító ingatlan vonatkozásában az ingatlan használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. (3) A jogosult köteles az életvitelszerűen használt ingatlant rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával használni, melynek keretében legalább az ingatlan szerződéskötéskor fennálló műszaki állapotát fenntartani, ennek érdekében saját költségén köteles az ingatlan állagának megóvásához szükséges karbantartási, felújítási munkálatokat elvégezni. (4) Abban az esetben, ha a jogosult a (3) bekezdésben meghatározott állagmegóvási kötelezettségeinek az időközben megváltozott szociális körülményeire tekintettel nem tud eleget tenni, kérelmezheti az Önkormányzattól az állagmegóvással kapcsolatos indokolt és igazolt költségeinek, illetőleg azok meghatározott részének megtérítését. Az állagmegóvással kapcsolatos költségek átvállalása iránti kérelem tekintetében a Lakásügyi Tanácsadó Testület a Lakásügyi Tanácsnokkal közösen jogosult javaslatot tenni a kérelem támogatása, illetőleg elutasítása iránt az Önkormányzat Közgyűlése részére. A Közgyűlés diszkrecionális jogkörében eljárva hoz döntést a kérelem elutasításáról vagy támogatásáról. Ilyen kérelem esetén a tervezett munkálatok csak abban az esetben végezhetőek el, ha tervezett munkálatokat, azok költségét az Önkormányzat előzetesen elfogadta, valamint az Önkormányzat Közgyűlése támogató döntést hozott a költségek megtérítéséről. (5) A (4) bekezdésben meghatározott kérelem elbírálása során a jogosult jövedelmi viszonyait, anyagi helyzetét, illetőleg az állagmegóvási munkák szükségességét, indokoltságát, és azok tervezett költségét kell különösen figyelembe venni. 7. Az életjáradéki szerződés jogosultjai az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem fogadhatnak be harmadik felet az ingatlanba, azt albérletbe nem adhatják. Kérelem elbírálásának és az életjáradéki szerződés megkötésének, valamint a járadék folyósításának eljárási szabályai 8. (1) Az életjáradéki szerződés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szakirodájánál kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, a rendeletben meghatározott mellékletek csatolásával együttesen. (2) A kérelemhez az alábbi iratok benyújtása szükséges:

12 I/B kötet 12. oldal a) a kérelmező, több kérelmező esetén valamennyi, a felajánlott ingatlan tekintetében tulajdoni hányaddal rendelkező kérelmező jövedelem igazolása, b) a felajánlott ingatlan kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolata, c) büntető jogi felelősség tudatában tett nyilatkozat a felajánlott ingatlan használatával, kérelmező életvitelével járó havi költségekről, továbbá arról, hogy az ingatlan tekintetében harmadik fél javára fennálló bármi nemű követelésről, igényről, illetőleg előbbiek fenn nem állásáról, d) társasházi ingatlan esetén hivatalos igazolás a közös költség összegéről, e) igazolást az ingatlannal kapcsolatos közműszolgáltatások szolgáltatóitól a kérelem benyújtását megelőző hónap szerinti állapotú egyenlegről, esetleges tartozások összegéről, illetőleg azok időközben történt rendezéséről, f) nyilatkozat arról, hogy kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy az életjáradéki szerződés megkötése esetén az Önkormányzat ellenőrizhesse az ingatlan rendeltetésszerű használatát. (3) A benyújtott kérelmet a Polgármesteri Hivatal szakirodája a benyújtást követő 30 napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy a rendeletben meghatározott mellékletek csatolásra kerültek-e, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel-e a kérelem. Hiány esetén hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra. A megfelelően benyújtott kérelem megvizsgálását követően a Polgármesteri Hivatal intézkedik a felajánlott ingatlan forgalmi értékének független szakértő általi meghatározása iránt. (kérelem elbírálásra történő előkészítése) (4) A kérelem elbírálásra történő előkészítését követően a kérelem javaslat tétel céljából a Polgármesteri Hivatal szakirodája által megküldésre kerül a Lakásügyi Tanácsadó Testület részére. 9. (1) A Lakásügyi Tanácsadó Testület a Lakásügyi Tanácsnokkal közösen alakítja ki javaslatát a kérelemmel kapcsolatosan. (2) A kérelemmel kapcsolatos javaslatot a Lakásügyi Tanácsadó Testület megküldi a Közgyűlés részére. A Közgyűlés a soron következő rendes közgyűlési ülésen dönt a kérelem támogatásáról, vagy elutasításáról. (3) A Közgyűlés döntése során figyelembe veszi a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslatát, mely azonban nem köti. A Közgyűlés a döntés kialakításakor elsősorban azt veszi figyelembe, hogy a kérelmező rendelkezik olyan jövedelemmel ideértve az életjáradéki szerződés megkötése esetén járó életjáradék összegét is mely az életvitelével járó költségeket fedezi, továbbá a Közgyűlés figyelembe veszi, hogy a felajánlott ingatlan mennyiben szolgálja az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítését. 10. (1) A közgyűlés támogató döntését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal szakirodája aláírásra előkészíti az életjáradéki szerződést, melyet az Önkormányzat képviseletében a Polgármester köt meg. (2) A felek által aláírt életjáradéki szerződést az Önkormányzat megküldi a körzeti földhivatal részére az Önkormányzat tulajdonjogának és a jogosult(ak) használati jogának bejegyzése céljából. (3) A megkötött életjáradéki szerződéseket a Polgármesteri Hivatal szakirodája tartja nyilván, valamint gondoskodik az ingatlan vagyonkataszterben történő felvitelről, valamint az ingatlan rendeltetésszerű használatának rendszeres ellenőrzéséről. 11. (1) A megkötött életjáradéki szerződés alapján a járadékfolyósítás kezdete a jogosult(ak) részére az Önkormányzat tulajdonjogának és a jogosult(ak) használati jogának körzeti földhivatal általi ingatlan-nyilvántartási bejegyzés napját követő hónaptól nyílik meg.

13 I/B kötet 13. oldal (2) A Polgármesteri Hivatal szakirodája gondoskodik a jogosultak részére történő járadékok folyósításának előkészítéséről, és annak havi folyósításáról. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 12. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 13. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hódmezővásárhely, június.. Dr. Korsós Ágnes jegyző Dr. Lázár János polgármester

14 I/B kötet 14. oldal melléklet a járadék mértékének meghatározásáról A járadék havi mértéke a jogosult nemének és a szerződés-kötéskori életkorának figyelembevételével, az ingatlan lakott forgalmi értékének az alábbi táblázat szerint megállapított ezreléke (szorzószám). Abban az esetben amennyiben a felajánlott ingatlannak több, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa van, a havi járadék mértéke a jogosultak neme és szerződés-kötéskori életkoruk figyelembevételével az ingatlan lakott forgalmi értékének az alábbi táblázat szerint megállapított ezreléke mellett tulajdoni hányaduk aránya szerint kerül meghatározásra. A szerződés-kötéskori életkor alapján a jogosult részére a meghatározott havi járadék összegét az alábbi táblázat szerint kell kiszámítani. Jelen táblát az ingatlan forgalmi értéke szerint ezrelékben adja meg a havi járadék mértékét. 60 és 64 éves kor között 65 és 69 éves kor között 70 és 74 éves kor között 75 és 79 éves kor között 80 és 84 éves kor között 85 és 89 éves kor között Férfi 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nő 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 90 éves kor felett Amennyiben a jogosult eléri a következő életkor szakaszt, úgy a rákövetkező hónaptól kezdődően fenti táblázat szerint változik a havi járadék mértéke.

15 I/B kötet 15. oldal INDOKOLÁS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a közigazgatási területén élő időskorú lakástulajdonosainak támogatása, lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklése, szociális védettségük magasabb fokú biztosítása, illetőleg az Önkormányzat lakásgazdálkodásának elősegítése céljából megalkotta jelen rendelet

16 I/B kötet 16. oldal Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosítás Az anyagot készítette: Jogi-Közgazdasági Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: május 31.

17 I/B kötet 17. oldal Ikt.sz.: /2007. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006.(11.10.) Kgy. sz. rendelete (SZMSZ) felülvizsgálatra került. A rendelet 4. számú melléklete módosításra kerülne, így a képviselői alapról szóló szövegrész törlésre kerül. Az állatpiac működtetése kikerül a Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Csoport feladatköre közül, illetve a kommunális feladatokat ellátó és az egyéb gazdasági társaságok elnevezése is pontosításra kerül az 5. számú mellékletben. A rendelethez kapcsolt 4. számú függelék rendelkezik az egyes tanácsnokok feladatairól, amelyekhez célszerű névsort is kapcsolni, a mellékelt határozati javaslat erről rendelkezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést, a határozati javaslatokat, valamint a rendelettervezetet vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, június 07. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

18 I/B kötet 18. oldal../2007. (.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletmódosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szervezeti és működési szabályzatról szóló 52/2006. (11.10.) rendeletet (továbbiakban: rendelet) a következőképp módosítja: A rendelet 55. /3/ bekezdése törlésre kerül A rendelet 4. sz. mellékletének 3.5. c) pontja alatt szabályozott Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Csoport feladatköre közül, a képviselői alappal kapcsolatos feladata az alábbira módosul: - megrendeli a bizottsági alapra bejelentett munkákat 3. A rendelet 4. sz. mellékletének 3.5. c) pontja alatt szabályozott Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Csoport feladatköre közül az állatpiac üzemeltetéssel kapcsolatos feladat törlésre kerül. 4. A rendelet 5. sz. mellékletében szabályozott AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI közül a kommunális feladatok helyébe az alábbi táblázat kerül: Kommunális feladatok Kötelező feladat Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja - köztemetőkkel kapcsolatos feladatok ellátása évi XX. tv egészséges ivóvízellátás (Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt.) - vízrendezés, csapadékvízelvezetés (részben Zsigmondy Béla -közterület-felügyelet létrehozása évi LXIII. tv évi LXV. tv. 8. (4) évi LVII. tv. 4. (1) f./

19 I/B kötet 19. oldal Zrt.) - ár- és belvízvédekezés évi LVII. tv. 17. (4) - árvízmentesítés évi LVII. tv. 4. (1) f./ - helyi vízkárelhárítás évi LVII. tv. 4. (1) f./ - belvízmentesítés évi LVII. tv. 4. (1) f./ - csatornázás évi LVII. tv. 4. (2) b./ - közvilágítás évi LXV. tv. 8. (4) évi CX. tv helyi közutak fenntartása (Útkezelő Szervezet, mint önálló önkorm. intézmény révén) - helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása (önkormányzati résztulajdonú A.S.A. Köztisztasági Kft. + Városellátó Kht évi LXV. tv. 8. (4) évi I. tv. 8. (1) 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM r. 46/2001 (12.18) Kgy. sz. rend településrendezés évi LXXVIII. tv. 6. (1) a./ - települési szilárd hulladékok kezelése ( a részben önkormányzati tulajdonú A.S.A Köztisztasági Kft. révén) - települési folyékony hulladékok kezelése(zsigmondy Béla Zrt.) - kéményseprő-ipari közszolgáltatás (pályáztatás alapján: Miklós Endre egyéni vállalkozó.) - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban (távhő- és melegvíz-szolgáltatás: önkormányzati tulajdonú Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt) - házszámozással kapcsolatos feladatok ellátása - közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése (önkormányzat + Városellátó Kht.) - helyi építészeti örökség értékeinek védelme - fizető parkoló-hálózat működtetése (önkormányzati tulajdonú Városellátó Kht révén) - helyi tömegközlekedés (megállapodással a Tisza Volán Zrt.-n keresztül) évi XLIII. tv. 21. (1) 46/2001 (12.18) Kgy. sz. rend évi XLIII. tv. 21. (1), (3) b./ 15/2002 (05.13) Kgy. sz. rend évi LXII. tv évi LXXXVIII. tv. 7. (1) évi XVIII. tv. 6. (1) 5/1990 (12.18) Kgy. sz. rend /2004 (03.08) Kgy. sz. rend. 1. (2) évi LXXVIII. tv. 6. (1) b./, 57. (2) évi I. tv. 15. (3) évi LXV. tv. 8. (1) évi LXXXVII. Tv. 7. (1) - településfejlesztés évi CVII. tv. 1. (1) 5. A rendelet 4. sz. mellékletének 3.2. a) pontja alatt szabályozott Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport feladatköre közül, a házkezelési feladatokkal kapcsolatos feladat az alábbira módosul: Munkakapcsolatok:

20 I/B kötet 20. oldal - a házkezelési feladatok ellátása során a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-vel 6. A rendelet 4. sz. mellékletének 3.5. d) pontja alatt szabályozott Tourinform Iroda feladatkörében szabályozott Magyar Turizmus Rt. helyébe Magyar Turizmus Zrt lép. 7. Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet jelen módosítással nem érintett része változatlan tartalommal marad hatályban. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző

37/2007.(06.11.) Kgy. sz. rendelet

37/2007.(06.11.) Kgy. sz. rendelet 37/2007.(06.11.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet

20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet 20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről egységes szerkezetben

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 3502/2015. A napirend előterjesztője: Az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. az életjáradék lakásért konstrukcióról

40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. az életjáradék lakásért konstrukcióról 40/2004. (X. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az életjáradék lakásért konstrukcióról Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2015. Tárgy: Lakások és helyiségek bérleti díja Mell.: 1. pld. fogyasztói

Részletesebben

7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S

7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S 7142-1/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló 24/2008. (XI.27.) rendelet

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet és a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/743/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben