HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Csak boldog gyermekbıl lehet boldog felnıtt, s csak ezekbıl lehet boldog ország Kodály Zoltán VÁROSI ÓVODA június Újszász

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı...4 I.1. Pedagógiai hitvallásunk...5 I.2. Programunk sajátos, alternatív elemei, s a kapcsolódó nevelési területek, feladatok...6 I.3. Az intézményegység adatai...7 II. Helyzetkép az intézményegységrıl...8 II.1. Intézményegységünk infrastruktúrája...9 II.2. Az intézményegység személyi feltételei...10 II.3. Óvodaképünk...12 II.4. Gyermekképünk...12 III. Helyi nevelési programunk alapelvei, célja és általános feladatai...12 III.1. Alapelveink...12 III.2. Nevelési céljaink...13 III.3. Általános feladataink...13 IV. Helyi óvodai nevelési programunk általános feladatrendszere...15 IV.1. Az egészséges életmód alakítása...16 IV.2. Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása...20 IV.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés...25 IV.3.1 Fogom a kezed helyi alternatív programunk téma specifikus elemei...29 V. Az óvodai élet megszervezésének elvei...32 V.1. Személyi feltételek...32 V.2. Pedagógusképünk:...32 V.3. Városi óvodánk óvónıinek attitődjei, feladatai...32 V.4. Elvárások a pedagógiai munkát segítıkkel szemben, az együttmőködés rendezı elvei...35 VI. Sajátos, speciális feladatok, releváns személyi feltételek, adekvát elvárások...36 VI.1. Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés Kedvesház program...36 VI.2. Migráns gyerekek interkulturális nevelése...39 VI.3. Integráció...39 VI.3.1 Sajátos nevelési igényő gyermekek...39 VI.3.2 Hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető gyermekek...45 VI.3.3 Gyermekvédelem...49 VII. Az óvodai élet megszervezése...51 VII.1. A nevelés tervezése, idıkeretei...51 VII.2. A napirend általános napi idıtartamai...52 VII.3. Napirend általános idıkeretei...53 VII.4. Heti rend...53 VIII. Intézményegységünk kapcsolatrendszere...54 VIII.1. Bölcsıde...54 VIII.2. Általános iskola...54 VIII.3. Óvoda Család...59 VIII.4. A Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár...61 VIII.5. Az egészségügyi szervek...61 VIII.6. Szakmai szolgáltatók, szakszolgálatok, szakmai kapcsolatok...61 VIII.7. Egyházak...62 VIII.8. Cigány, kisebbségi Önkormányzat...62 IX. Nevelésünk sajátos kerete...62 IX.1. Népi kulturális örökségünk átadása...62 IX.1.1 İsi kismesterségek megismertetése, átmentése, kézmővesség:...62 IX.1.2 Néphagyományok, népszokás ápolása...63 IX.2. Természet és környezetvédelem...64 IX.2.1 Az ember és a természet kapcsolatának humanizálása /2. oldal

3 X. Óvodai nevelésünk tevékenység formái:...65 X.1. A játék...65 X.2. Kezdeményezett játékba integrált, cselekvı tanulás...69 X.2.1 Vers, mese...73 X.2.2 Ének, zene, énekes játékok...74 X.2.3 Rajzolás, mintázás, kézimunka...77 X.2.4 Mozgás, mozgásos játékok...79 X.2.5 Mozgáskotta program...80 X.3. Környezet tevékeny megismerése...83 X.4. A munkajellegő tevékenységek...88 XI. Mérés, értékelés a fejlıdés folyamatos nyomon követése...90 XII. Intézményegységünk ellenırzési, értékelési rendszere...92 XIII. Az intézményegység pedagógiai programjának ellenırzése, értékelése...92 XIV. Eszköz ellátottsági igény...93 XV. Felhasznált irodalom /3. oldal

4 I. Bevezetı A nevelés mővészet. A gyermek, mint útját keresı vendég érkezik meg hozzánk, akinek akarata, érzése és gondolkodása a jóságot, az igazságosságot és igazságot tartalmazza. A gyermek a gazdag jövıbıl érkezik, ránk bízva önmagát. A mi dolgunk a védelmezés, odafigyelés, kísérı figyelem, és a vigaszt nyújtó bizalom, az okos szeretet, s a felelısség felvállalása. (Rudolf Steiner) A pedagógusnak új mővészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítıtársa és vezetıje legyen és elvezesse ıt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlıdési fokán szüksége van. (Maria Montessori) "Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetıvé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörő virággá fejlıdjön, amilyenné belsı lehetıségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlıdési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a fejlıdés képessége." /Thomas Gordon/ Csak az bánik jól a gyermekkel, aki saját maga lelkiismeretének ad számot arról, hogyan végzi munkáját. (Mérei Ferenc) 94/4. oldal

5 Óvodai nevelıközösségünk elkötelezettségét, felelısségvállalását, hitvallását, attitődjét, innovációra való törekvését ami a nevelési központ küldetésnyilatkozatával, jövı képével adekvát- és helyi nevelési programunk módosításának indokait is pregnánsan kifejezik a fenti gondolatok. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosító rendelete, a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag bevezetése, alkalmazásának tapasztalatai, helyzetelemzésünk, program relevancia vizsgálatunk, az alternatív programjainkhoz kapcsolódó gyakorlatunk eredményei, megtartandó értékeink, szemléletbeli és módszertani megújulásunk értelmében, kiemelt figyelemmel nevelési központunk egységes cél-, feladat-, elvárás rendszerére, dolgoztuk át intézményegységünk helyi nevelési programját. I.1. Pedagógiai hitvallásunk Napjaink felgyorsult, rohanó életritmusának, társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk, hogy óvodapedagógiánknak is a pozitív életszemléletet, a harmóniára való törekvést, az érték közvetítést, humanizmust, az emberré nevelés komplex gondolatát kell közvetíteni, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységének szemléletét is tükrözi, az életre és élethosszig tartó tanulás megalapozására irányulva, gyermekközpontú, befogadó szellemiségő neveléssel. Hisszük és valljuk, nevelési központi és óvodai szinten, hogy minden gyermek más és más, megismételhetetlen, egyedi ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, fejlettségi szinthez, érési pontokhoz az egyéni fejlıdés üteméhez és sajátosságaihoz. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlı feltételek és az azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság, érdeklıdés különbözteti meg ıket egymástól. Fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrendőségbıl, a szociális és szubkulturális körülményekbıl eredı különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása, a mindenki más, mindenki egyenlı és mindenki tehetséges, értékes és fontos pedagógiai szemlélet, beállítódás alapján. Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenlıség megteremtése, a gyermekek mindenekfelett álló érdekének képviselete. Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, biztosítjuk egyéni képességeiknek és készségeiknek kibontakoztatását. Minden gyermek önálló, külön személyiség, akit olyannak kell elfogadnunk és olyannak is fogadunk el, amilyen. A gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, gondoskodás és különleges figyelem illet meg, amit mindenkor, minden helyzetben biztosítunk. Az elfogadás, odafordulás az alapja annak, hogy a pedagógiailag determinált környezetben a gyermekek szükségleteinek kielégítésével, igényeik kinyilvánításával, önmagukhoz mérten folyamatosan fejlıdhessenek, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, empatikus, elkötelezett, szakmailag felkészült nevelık segítı, óvó- védı irányításával, segítségével. Intézményegységünk helyi programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, megırizve annak tradicionális értékeit, hangsúlyozva a gyermekközpontúságot, a különbözıség természeteskénti kezelését, figyelembe véve az óvodai nevelés funkcióit, szerepét, nevelési rendszerszemléletét, s azt a tényt, hogy a ma óvodájában nem lehet a tegnap módszereivel, szemléletével nevelni. Nevelési központunk, intézményegységünk sajátos arculatát társadalmi-természeti környezetünk, helyi adottságaink és az ezekbıl fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg, melyeket óvodai programunk sajátosságaiként jelenítünk meg. 94/5. oldal

6 I.2. Programunk sajátos, alternatív elemei, s a kapcsolódó nevelési területek, feladatok Kedvesház multikulturális, interkulturális (migráns) nevelés Magyar Mozgáskotta - komplex személyiség fejlesztés, hátránykompenzáció, tehetséggondozás mozgás programmal Fogom a kezed - óvoda-iskola átmenet, kulcskompetenciák fejlesztése 4H program - környezettudatos-, egészséges életmódra-, szabadidı hasznos eltöltésére nevelés, a környezı világ megismerése. Intézményegységünk nevelési programját, illetve intézményegységünk sajátos pedagógiai arculatát tulajdonképpen a 4H*, alapelvei és tevékenységrendszereinek beépítésével alakítottuk ki. A 4H alapelveit, tevékenységi köreit, komplex értékrendszerét adaptáljuk óvodai keretek között, melyek tulajdonképpen részelemeiben mindig is megjelentek, jellemzıek voltak óvodapedagógiánkban. *4H = négy angol szó, a Head=fej, Hands= kezek, Heart=szív,Healt=egészség A 4H tevékenységi körei közül elsısorban az alábbiakat építjük be mindennapi munkánkba: - ısi kismesterségek megismertetése, kézmővesség, természetes anyagok használata, néphagyományok, népszokások ápolása, kulturális értékeink közvetítése; / Nemzeti, népi, kisebbségi kultúra hagyomány átadása, ápolása, ırzése/ - a Föld, növények, az állatok szeretetére nevelés, az ember és a természet kapcsolatának humanizálása. /Természet és környezetvédelem, természeti és környezeti értékeink/ A 4H alapelvei értelmében arra törekszünk, hogy: - életre szóló hasznos képességeket, alapkompetenciákat fejlesszünk, értelmes szokásokat alakítsunk ki; - tapasztalatot, információt, tudást, értéket közvetítsünk cselekedtetéssel, párhuzamos tevékenységek szervezésével, illetve az ismeret megszerzésének, birtokbavételének mikéntjét, hogyanját feltárjuk, úgy, hogy a személyes, szociális, kognitív és kiemelten a kommutatív kompetenciákhoz kapcsolódó motívum és tudásrendszert fejlesszük. Figyelembe véve személyiségjegyeiket, biztosítjuk az önmagukhoz mért folyamatos fejlıdés lehetıségeit, az önmegvalósítást, a pozitív, de reális énkép és éntudat kialakulását. Mások iránti tiszteletre, bizalomra neveljünk, követésre érdemes életmintákat közvetítsünk, segítsünk megérteni, elfogadni a különbözıségeket, miközben erısítjük a preszociális kompetenciákat, interakciókat, a barátságok kialakulását, megtartási képességét, a közösségi élet és az együttmőködés igényét; - lehetıséget biztosítunk tevıleges, sokszínő tevékenységekre, amelyekben a minél sokoldalúbb, egyénre, kíváncsiságra, érdeklıdésre, döntésre ösztönzı, differenciált személyiségfejlesztést a környezetvédelemmel, a környezet esztétikumának kialakításához szükséges jártasságok, kézségek alakításával is teljesebbé tesszük; - egyforma mértékben törıdünk a fizikai és lelki egészséggel, a helyes életritmus, életvitel kialakításával, a szükségletek mindenkori kielégítésével, a szabadidı hasznos eltöltésével; Mindezt gyermekközpontú, személy központú, egyenlı hozzáférést biztosító, családias, szeretetteljes óvodai légkörben, a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének, érési pontjainak figyelembevételével, tudatos, célirányos pedagógiai munkával kívánjuk megvalósítani; 94/6. oldal

7 - alapfeladatunknak tekintjük pedagógiai optimizmusunk, fejleszthetıségbe vetett hitünk alapján- a gyermekek lehetı legharmonikusabb, egyénre szabott személyiségfejlesztését, testi-lelki egészségének védelmét, erkölcsi fejlıdésének biztosítását érzelmi nevelését úgy, hogy óvodáink, óvodai csoportjaink a pedagógiailag determinált szocializáció színterei legyenek, s egyre hatékonyabban együttmőködjünk a családokkal; - helyi programunk a játékra, a szabad játékra, mint a gyermekek legelemibb pszichés szükségletére, tevékenységére, fejlıdésének legalapvetıbb eszközére épül; - alapvetı törekvésünk, hogy a helyi sajátosságokat, elvárásokat figyelembe véve, az egyéni és életkor specifikus fejlettségi szintek alapján, olyan nevelési gyakorlatot valósítsunk meg, amely a családi nevelést kiegészítve, pedagógiai célirányossággal lehetıséget biztosít a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, s az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság elérésére, élményekben, érzelmekben, tevékenységekben gazdag óvodai élettel, közösségi szintérben; - minıségbiztosítási rendszerünk kialakítása, mőködtetése, fejlesztése nyomán pedagógiai munkánk eredményességét, szervezettségét, partnerközpontúságát és mérhetıségét kívánjuk biztosítani; - a személyi objektív feltételek függvényében maximálisan törekszünk az esélyegyenlıség biztosításához, inkluzív integrált neveléshez és integrációs óvodai programhoz, migráns és etnikai kisebbségi neveléshez kapcsolódó prevenciós, korrekciós, önmegvalósítást, önazonosságot, identitás tudatot erısítı fejlesztések, párhuzamos tevékenységi lehetıségek megszervezésére, megvalósítására a kulcskompetenciákhoz kapcsolódó készségek és képességek megalapozásával. I.3. Az intézményegység adatai Az intézményegység neve: Városi Óvoda Címe: 5052 Újszász, Bajcsy-Zy. út 16. Telefonszám: 06-56/ / Intézményegységünk feladat-ellátási helyei: 1) ÚJSZÁSZ BAJCSY ZS ÚT 16 Telefonszám: 06-56/ ; 06-30/ ) ÚJSZÁSZ ISKOLA ÚT 8. Telefonszám: 06-30/ /7. oldal

8 II. Helyzetkép az intézményegységrıl A Bajcsy-Zs. úton, a hét óvodai csoport 2006 óta modern, korszerő, minden igényt kielégítı, ideális feltételekkel rendelkezı, óvoda céljára épült épületben mőködik, elıírás szerinti kiszolgáló helyiségekkel, a gyermekek és alkalmazottak komfort érzetének teljes körő biztosításával. A csoportszobák tágasak, könnyen mobilizálhatóak, esztétikusak, gyermeki alkotásokkal díszítettek, kuckósíthatóak, jól felszereltek, s alkalmasak párhuzamos tevékenységek szervezésére. Minden csoportnak külön öltözı és mosdó helyiség áll rendelkezésre, hideg-meleg vizes kézmosókkal, egész alakos tükörrel, zuhanyzási lehetıséggel, ahol elegendı hely van a gyermekek jellel ellátott, személyes holmijának, tisztálkodáshoz szükséges eszközeinek, fényképpel ellátott a gyermeki alkotások tárolására alkalmas győjtıinek elhelyezésére. Az öltözök, folyosók adottságait kihasználjuk a szülık tájékoztatására, az együttmőködés erısítésére, nevelési attitődformálásra (faliújság, Ovi galéria, hirdetıtábla-fal, képek a csoportok életérıl, óvodai programokról) a gyermeki alkotások, megvalósított projektek prezentálására. Cél az öltözık és a folyosó adottságainak jobb kihasználása az élet és mozgástér szélesítésére. Rendelkezünk torna-, két fejlesztı-, könyvtár-, orvosi és elkülönítı-, nevelıi-, szülıi fogadó szobával, irodákkal, melegítı konyhával, s ehhez kapcsolódó helyiségekkel, felnıtt öltözıkkel, mosdókkal. Az épület akadálymentesített, az UNIOS elıírásoknak maximálisan megfelel. Az Iskola úti óvodai csoportok 2008-tól egy modern, korszerő iskolaépületben, leválasztott óvodai részen vannak elhelyezve, ahol a két csoportnak közös öltözıje és mosdóhelyisége van, így a gyermekek, de az adottságok alapján a felnıttek komfort érzetének objektív feltételei sem biztosítottak maximálisan. A torna-, orvosi szoba használata az iskolai osztályokkal közösen biztosított, a fejlesztésre a pedagógiai szakszolgálat helyiségeiben adottak a lehetıségek. Alapjában véve az öltözı és a mosdó elegendı helyet biztosít a gyermekek jellel ellátott, személyes holmijának, tisztálkodási eszközeinek elhelyezésére, hideg-meleg vizes kézmosókkal, zuhanyzási lehetıséggel, egész alakos tükörrel. A csoport szobák tágasak, kuckósíthatók és mobilizálhatók, esztétikusak, jól felszereltek. A bevezetı folyosó, óvodai öltözı adottságai alkalmasak a szülık közvetett tájékoztatására, a gyermeki alkotások, projekttervek bemutatására, a nevelési szemlélet formálására, s az együttmőködés erısítésére (faliújság, képek az óvodai életrıl, hirdetı tábla) Egy többfunkciós nevelıi szoba, s mosdó áll a felnıttek rendelkezésére. Az épület akadálymentesített. Óvoda épületeink udvarai részben parkosítottak, de gondozottak, játékeszközzel történı bıvítésüket folyamatosan, célirányosan végezzük. A terület nagysága fıként, a Bajcsy úton nem biztosítja a gyermek létszámhoz szükséges életteret, beépítettsége már nem növelhetı annak ellenére, hogy a kötelezı eszköznorma elıírásainak nem felel meg. Az Iskola úton az udvarrész mérete ideális, beépítettsége, ellátottsága még nem megfelelı. A feltételekhez alkalmazkodva szervezzük meg a gyermekek, gyermek csoportok udvari tevékenységeit, életét, kiemelt figyelmet fordítva az egészségvédelemre, a szabad mozgásra, játékra, személyes, szociális, kognitív és nyelvi kompetenciákhoz kapcsolódó készségek, képességek fejlesztésére. A preszociális kompetenciák fejlesztését szolgálja a nagyobb közösségekhez való alkalmazkodás, hiszen nincsenek elkülönülı udvarrészek, de nehezíti a tevékenységek zavartalanná tételét, s bizonyos objektív feltételek korlátozzák az elmélyült, szabad játék lehetıségeit. Elismerve a mozgás, szabad játék, párhuzamos és változatos tevékenységek biztosításának, a szabad levegın való tartózkodásnak a gyermekek szükségletébıl, fejleszthetıségébıl fakadó meghatározó szerepét, fontosságát, nevelıtestületünk elkötelezi magát az udvari tevékenységek tartalmasabbá, változatosabbá tételére, a szabad játék és egyéb szabadidıs tevékenységek feltételeinek megteremtésére, a csoport szobai körülményekhez hasonló lehetıségek udvari környezetbe való biztosítására, a mindennapi óvodai élet során. 94/8. oldal

9 II.1. Intézményegységünk infrastruktúrája A mőködési feltételek ezen a területen elfogadhatóak. Rendelkezésre álló eszközök: Számítógép 4db, intézményegység vezetı, szakmai vezetı, óvodatitkár, nevelıtestület Internet hozzáférés 3 számítógépnél Nyomtatók, scanner Fénymásoló iroda, nevelıtestület Telefonok Digitális fényképezıgép 2db Digitális kamera Televízió, DVD lejátszó, videomagnó Vetítık, vetítı vászon, rögzített, egy csoport DVD, CD, zenetár Diafilmek, diapozitív készlet Tény, hogy mindez csak a Bajcsy úton biztosított, szeretnénk elérni, hogy ezen a területen is maximális legyen az ellátottság, s az IKT eszközök beszerzése, alkalmazása az alkalmazottak, s a gyermek körében a jövı elvárásainak megfeleljen. Óvodai intézményegységünkben a férıhelyek száma 225 fı ( ), közoktatási törvény elıírása, s az alapterület szerint. Az alapító-okiratban a fenntartó a felvehetı gyermek létszámot 270 fıben maximálta. A törvényi elıírásnál magasabb csoportlétszámok mellett biztosítani tudjuk a felvételre jelentkezı (2,5)- 3-7 éves korú gyermekek teljes körő beóvodázását, minél korábban kezdıdı és hosszabb idıtartamú óvodai nevelését. Óvodai csoportjaink összetétele leképzi a társadalmi, szociális, kisebbségi rétegzıdést, így e szempontból is jellemzı a heterogenitás, a különbözıségek természetes megjelenése az érdeklıdéstıl, hozott szokásokból és ismeretekbıl, életkori és aktuális fejlettségi szintbıl fakadóan. Mindkét óvoda épületünkben osztatlan, ún. családi csoportok szervezése a jellemzı, bár a partneri (szülıi igény) a szakmai szempontok(integráció), a felvételt nyert és az iskolába menı gyermekek létszáma alapján a nembeli, de fıként az életkori arányokat nem tudjuk ideálissá tenni, aminek eredményeként majdnem részben osztott csoportok is kialakulnak. Óvoda épület Csoportszám Stat. száma férıhely Közokt. tv. max. csop. létszám Bajcsy-Zs. út Iskola út Összesen /9. oldal

10 II.2. Az intézményegység személyi feltételei Intézményegységünkben 19 fı óvodapedagógus, 9 fı pedagógiai munkát segítı dajka, 1 fı ügyintézı,1 fı takarítónı dolgozik. Foglalkozás, iskolai végzettség megnevezése Jelenlegi létszám Program megvalósításához szükséges módosítás Felsıfokú végzettségő óvodapedagógus Intézményegység vezetı-helyettes 1 2 Fıállású logopédus - 1 Fejlesztıpedagógus, fıállású - 1 Fıállású pszichológus - - Pedagógiai munkát segítı szakképzett vagy érettségizett dajka 9 9 Ügyintézı 1 1 Egyéb munkakörbe alkalmazott fıállású dolgozó /takarító, konyhai dolgozó/ Egyéb munkakörben alkalmazott részmunkaidıs dolgozó /udvaros, karbantartó/ Gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens - 3 Határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı pedagógusaink közül 1 fı rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel, 2 fı közoktatás-vezetıi, 1 fı fejlesztı pedagógusi szakvizsgával, 2 fı nyelvvizsgával. Határozott idejő kinevezéssel alkalmazott pedagógusaink közül 1 fı fejlesztı pedagógusi szakvizsgával, 1 fı szociálpedagógusi diplomával és csecsemıgondozó és kisgyermek nevelıi szakképesítéssel rendelkezik. Az elkövetkezı idıszakban a továbbképzési támogatásból, pályázati forrásból újabb 3 óvodapedagógus vesz részt szakvizsgát adó képzésben (gyógytestnevelı, drámapedagógus, közoktatási vezetı). Akkreditált képzésen, legalább 60 órában, nevelıtestületünk minden tagja részt vett az elmúlt két évben. Zavartalan mőködésünkhöz közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat biztosít a fenntartó, pedagógiai asszisztens, takarító, udvaros munkakörökben. Ebben a formában kerül alkalmazásra kisebbségi gyógypedagógiai asszisztensünk, aki felsıfokú tanulmányait is megkezdi, s több mint egy éve tevılegesen bekapcsolódik a multikulturális (kisebbségi) nevelés feladatrendszerének megvalósításába. Továbbképzési tervünk - ami a nevelési központ képzési tervének része az alkalmazottak érdeklıdésének figyelembevételével a szakmai munka színvonalasabbá, eredményesebbé tételét, vagyis az innovációt szolgálja. Ennek szellemében, az alábbi speciális területeknek biztosítunk prioritást. Óvodai integrációs programhoz adekvát akkreditált képzések Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásához kapcsolódó akkreditált képzések Kedvesház alternatív program 94/10. oldal

11 Mozgáskotta komplex fejlesztı módszer Projektpedagógia Fogom a kezed programunk megvalósítását eredményesebbé tevı képzések, célirányos kutatásban való részt vétel Szakvizsgát adó képzések: fejlesztı pedagógus, tanító, gyógypedagógus-logopédus, drámapedagógus, néptánc, népi játékok, romonológia. Nevelıtestületünket szakmailag jól felkészült, újra fogékony, eredményességre törekvı óvodapedagógusok alkotják. Az intézményegységi szintjén jellemzı, feladatellátási szinten meghatározó az együttmőködésre, egymás munkájának elismerésére, megbecsülésére való törekvés, a szakmai ismeretek, tapasztalatok átadása, belsı hospitálási rendszer mőködtetése, team munka, szakmai megbeszélések, programok kidolgozása, gazdagítása, folyamatos fejlesztésére törekvés, a horizontális és vertikális ismeretszerzés és átadás gyakorlata. Óvodapedagógusaink nagy részére jellemzı a folyamatos önképzés igénye, ami az innovációval, kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével, óvodai integrációs program megvalósításával tovább erısödött, s a továbbképzéseken megszerzett új ismeretek, módszerek alkotó felhasználása, közkincsé tétele általánossá vált. Az óvodapedagógusok élnek a módszertani szabadság, s a szakmai önállóság lehetıségével, az eredményesebb, színesebb óvodai élet megteremtése, s a gyermekek minél harmonikusabb, egyénre szabottabb személyiség fejlesztése, az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében. Intézményegységünk valamennyi pedagógusa rendelkezik azokkal a pedagógiai képességekkel és készségekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek programunk megvalósításához Kommunikációs készség- kapcsolatteremtés, kapcsolatmegtartás képessége, asszertív kommunikációs technika, mely figyelembe veszi a gyermekek érzelmeit, aktuális állapotát és megtalálja a gyermekek számára legfelelıbb hangnemet Konstruktív képesség- melyre az ismeretszerzés, tapasztalatszerzés folyamatában van szükség Szervezı készség-feltétele annak, hogy párhuzamos tevékenységek lehessenek jelen az óvodai életben, s hogy az óvodapedagógusok jól be tudja osztani a rendelkezésre álló az idıt, az idejüket. Mindezek megvalósítását, a nevelımunkát segítı alkalmazottakkal, dajkákkal való hatékony együttmőködés teszi teljessé - bár szerteágazó munkakörük miatt a csoportok napi életébe az optimálisnál kisebb mértékbe tudnak tevékenyen bekapcsolódni. A nevelı munkát segítı alkalmazottak számának növelése (konyhások) alkalmazása megnyugtató, s elváráshoz leginkább illeszkedı megoldást lenne, de ennek hiányában körültekintıbb munkaszervezéssel, következetesebbé, eredményesebbé tehetı bevonásuk, együttmőködésük. Feladatunk e téren: valamennyi alkalmazott munkája szervesen épüljön be a nevelı munkába; a dajkák szakmai fejlıdése érdekében dajka munkaközösség mőködtetése; továbbképzési lehetıség biztosítása a dajkák részére; ún. csoport hármas megbeszélések tartalmasabbá, érdemibbé tétele. Edényzettel, textíliával való ellátottságunk megfelelı, a folyamatos csere az elhasználódás a kulturált étkezés, egészséges táplálkozás szokásrendszerének, a gyermekek önkiszolgáló és egyéb munkájához kapcsolódó feltételek biztosítása miatt is indokolt. 94/11. oldal

12 A program megvalósításához a tárgyi, objektív feltételek bıvítése, javítása szükséges. Eszközellátottságunk játék, ill. a szakmai eszközök, s szakkönyvek vonatkozásában a legalapvetıbbeket tartalmazza, fejlesztıjátékok, mozgásos tevékenységek eszközök területén kiemelkedı. A szabad játék fajták, kiemelten a szerep és dramatikus, valamint a bábozás eszközellátottságának javítása azonban további folyamatos feladat, éppúgy, mint a gyermek könyvek, lexikonok, ismeretterjesztı kiadványok, kortárs költık, zeneszerzık mőveinek beszerzése, a könyvtár fejlesztése. A költségvetésbıl mindezekre fordítható összegekbıl, költségvetésen kívüliekbıl /pályázat, rendezvények bevétele, szponzorok szülık támogatása/ tudatosan, fontossági szempont szerint végezzük a beszerzést, pótlást, ill. az óvodai környezet esztétikusabbá, praktikusabbá tételét, az épületek állagmegóvását. II.3. Óvodaképünk Azt szeretnénk elérni, hogy korszerő, mindenigényt kielégítı óvoda épületeink a belépı számára azonnal azt közvetítsék, hogy itt minden a gyermekeket szolgálja, biztonságos, esztétikus, vidám és színes gyermek paradicsomba lépett, mely melegséget, nyugalmat áraszt. A csoportszobába belépve, csillogó szemő, mosolygós arcú, közvetlen, elmélyülten játszó, tevékenykedı, éneklı, verselı, alkotó gyermekek fogadják, ahol az óvodapedagógusok szinte elvegyülnek a gyerekek között. Mégis ezer szemmel, nyugodtan, mosolygósan, vidáman, egyetlen pillantással is jelzik, itt vagyunk, figyelünk, örülünk nektek, meghallgatunk benneteket, segítünk, ha kéritek. Veletek együtt élvezzük, amit teszünk, készítünk, alkotunk és azt a gyermeki nyüzsgést, amibe ti is jól érzitek magatokat, s boldogok, felszabadultak, vidámak vagytok, biztonságban és szeretetben nevelkedtek. II.4. Gyermekképünk Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, aki nyitottak, érdeklıdıek, fogékonyak a szépre, jóra és érzelmi gazdagság, természetes kíváncsiság, felfedezési-, cselekvési-, alkotási-, közlési vágy jellemzi ıket. Akik szívesen járnak óvodába, igénylik a kortárs kapcsolatokat, s jól érzik magukat a gyermekközösségben. Bátran, egészséges önbizalommal, elvárható stílussal és kifejezés kultúrával kommunikálnak. Érzelmeiket verbálisan és nonverbális módon is kifejezésre juttatják. Tisztelik szüleiket, az óvoda alkalmazottait és bizalommal fordulnak hozzájuk. Magatartásuk és viselkedésük koruknak megfelelıen fejlett, udvariasak, illemtudóak. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik legalább az óvodában kiegyensúlyozottak, örülnek a közös élményeknek, vidámak, tudnak nevetni, szeretik az irodalmi alkotásokat, zenét, szívesen vesznek részt az alkotó tevékenységekbe, de leginkább önfeledten tudnak játszani, mozgásos tevékenységekben részt venni. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik megfelelı önbizalommal, önértékeléssel, toleranciával, konfliktuskezelési technikával rendelkeznek és kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra képesek. Akiknél a pre- és proszociális kompetenciákhoz kapcsolódó motivációk és képességek fejlıdése hatékony együttmőködést, kooperativitást eredményez. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nem csak ismerik városunkat, de jól is tájékozódnak környezetükbe, s kötıdnek lakóhelyükhöz az itt élı emberekhez. Akik óvják, védik a természetet, s mindenre, ami arra érdemes rá tudnak csodálkozni III. Helyi nevelési programunk alapelvei, célja és általános feladatai III.1. Alapelveink Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, azon gyermeki jog érvényesítésével, hogy minden gyermeknek biztosítjuk a neki megfelelı gondoskodást, nevelést, ami igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlıdési üteméhez, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. 94/12. oldal

13 Az egyenlı hozzáférés biztosításával a gyermeki-, gyermeket megilletı-, szabadság jogok, emberi méltóság tiszteletben tartására, megerısítésére törekszünk A gyermeknek, mint fejlıdı személyiségnek, a gondoskodást és különleges védelmet biztosítjuk inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú attitőddel A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége, ebben intézményegységünk kiegészítı szerepét hangsúlyozzuk. Biztosítjuk, hogy a gyermekeket elfogadás, befogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. Szem elıtt tarjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel, kialakított pedagógiai gyakorlatunkkal biztosítjuk az esélyegyenlıséget, hozott hátrányok kompenzálását és tiszteletben tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, indokolt estben alkalmazzuk a pozitív diszkriminációt. Hangsúlyossá tesszük a játék, szabad játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét és a gyermek által a cselekvésen. keresztül megfejtett, valódi tudás értékét. III.2. Nevelési céljaink A (2,5) 3-7 (8) éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérı fejlıdési ütemének, érési pontjainak figyelembevételével A gyermekek minél sokoldalúbb, harmonikus személyiségfejlesztése, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság egyéni szintjének optimalizálása, biológiai (testifizikai), pszichikus, szociális funkciók folyamatos fejlıdését elısegítı szociális és tárgyi környezet biztosításával, testi-lelki szükséglet kielégítésével. Hátránykompenzáció és tehetséggondozás, potenciális tanulási zavarok kialakulásának megelızése a nevelési feltételek, metódusok, alternatív programjaink, célirányos pedagógiai munkánk alapján. A sajátos nevelési igényő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek inkluzív integrálása, fejlesztı hatású nevelı környezet biztosításával, élhetı- sikeres életvezetésre nevelés. Kisebbségi-multikulturális, migráns interkulturális nevelés, nemzeti kulturális értékeink, hagyományaink, más népek kultúrájának megismertetése spontán helyzetekbe, élményekhez, projekt és kompetencia alapú témafeldolgozások és alternatív program elemeink által. A játékba integrált önkéntes és cselekvése tanulás megszervezése, párhuzamos tevékenységekkel, a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás elıtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása, komplex óvodai neveléssel, az anyanyelvi nevelés feladatrendszerének mindent átfogó érvényesítésével. A gyermekek fejlıdésének folyamatos nyomon követése, a fejlıdés értékelése, fejlesztési tartalmak meghatározása. Az óvodában dolgozók együttmőködésének, felelısség vállalásának erısítése a nevelési gyakorlatunkban. III.3. Általános feladataink - Gyermekek alapvetı jogaiból, szükségleteibıl, személyiség vonásaiból, hozott szokásainak, ismereteinek feltérképezésébıl, aktuális fejlettségébıl kiindulva, változatos és választható tevékenységre, tapasztalatszerzésre, cselekvésre, önállóságra, gyermeki kezdeményezésre, 94/13. oldal

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Helyi óvodai nevelési programja. Pécs, 2010.

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Helyi óvodai nevelési programja. Pécs, 2010. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Helyi óvodai nevelési programja Pécs, 2010. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ 3 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. GYERMEKKÉP

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSűCSERG ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAI.. 5 BEVEZET. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368.

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Hatályba lépés dátuma: 2010. 10. 01. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÓVODÁNK JELLEMZİ ADATAI...3 BEVEZETÉS... 4 GYERMEKKÉP,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. Tel: 52/446-435; tel/fax: 52/536-735 E-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Ikt.sz: 660/1/2013 OM azonosító: 030881 Kemény Zsigmond Utcai

Részletesebben

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP)

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP) Telepi Óvoda Pedagógiai Programja (PP) Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) 1 Tartalom

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben