HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Csak boldog gyermekbıl lehet boldog felnıtt, s csak ezekbıl lehet boldog ország Kodály Zoltán VÁROSI ÓVODA június Újszász

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı...4 I.1. Pedagógiai hitvallásunk...5 I.2. Programunk sajátos, alternatív elemei, s a kapcsolódó nevelési területek, feladatok...6 I.3. Az intézményegység adatai...7 II. Helyzetkép az intézményegységrıl...8 II.1. Intézményegységünk infrastruktúrája...9 II.2. Az intézményegység személyi feltételei...10 II.3. Óvodaképünk...12 II.4. Gyermekképünk...12 III. Helyi nevelési programunk alapelvei, célja és általános feladatai...12 III.1. Alapelveink...12 III.2. Nevelési céljaink...13 III.3. Általános feladataink...13 IV. Helyi óvodai nevelési programunk általános feladatrendszere...15 IV.1. Az egészséges életmód alakítása...16 IV.2. Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása...20 IV.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés...25 IV.3.1 Fogom a kezed helyi alternatív programunk téma specifikus elemei...29 V. Az óvodai élet megszervezésének elvei...32 V.1. Személyi feltételek...32 V.2. Pedagógusképünk:...32 V.3. Városi óvodánk óvónıinek attitődjei, feladatai...32 V.4. Elvárások a pedagógiai munkát segítıkkel szemben, az együttmőködés rendezı elvei...35 VI. Sajátos, speciális feladatok, releváns személyi feltételek, adekvát elvárások...36 VI.1. Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés Kedvesház program...36 VI.2. Migráns gyerekek interkulturális nevelése...39 VI.3. Integráció...39 VI.3.1 Sajátos nevelési igényő gyermekek...39 VI.3.2 Hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető gyermekek...45 VI.3.3 Gyermekvédelem...49 VII. Az óvodai élet megszervezése...51 VII.1. A nevelés tervezése, idıkeretei...51 VII.2. A napirend általános napi idıtartamai...52 VII.3. Napirend általános idıkeretei...53 VII.4. Heti rend...53 VIII. Intézményegységünk kapcsolatrendszere...54 VIII.1. Bölcsıde...54 VIII.2. Általános iskola...54 VIII.3. Óvoda Család...59 VIII.4. A Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár...61 VIII.5. Az egészségügyi szervek...61 VIII.6. Szakmai szolgáltatók, szakszolgálatok, szakmai kapcsolatok...61 VIII.7. Egyházak...62 VIII.8. Cigány, kisebbségi Önkormányzat...62 IX. Nevelésünk sajátos kerete...62 IX.1. Népi kulturális örökségünk átadása...62 IX.1.1 İsi kismesterségek megismertetése, átmentése, kézmővesség:...62 IX.1.2 Néphagyományok, népszokás ápolása...63 IX.2. Természet és környezetvédelem...64 IX.2.1 Az ember és a természet kapcsolatának humanizálása /2. oldal

3 X. Óvodai nevelésünk tevékenység formái:...65 X.1. A játék...65 X.2. Kezdeményezett játékba integrált, cselekvı tanulás...69 X.2.1 Vers, mese...73 X.2.2 Ének, zene, énekes játékok...74 X.2.3 Rajzolás, mintázás, kézimunka...77 X.2.4 Mozgás, mozgásos játékok...79 X.2.5 Mozgáskotta program...80 X.3. Környezet tevékeny megismerése...83 X.4. A munkajellegő tevékenységek...88 XI. Mérés, értékelés a fejlıdés folyamatos nyomon követése...90 XII. Intézményegységünk ellenırzési, értékelési rendszere...92 XIII. Az intézményegység pedagógiai programjának ellenırzése, értékelése...92 XIV. Eszköz ellátottsági igény...93 XV. Felhasznált irodalom /3. oldal

4 I. Bevezetı A nevelés mővészet. A gyermek, mint útját keresı vendég érkezik meg hozzánk, akinek akarata, érzése és gondolkodása a jóságot, az igazságosságot és igazságot tartalmazza. A gyermek a gazdag jövıbıl érkezik, ránk bízva önmagát. A mi dolgunk a védelmezés, odafigyelés, kísérı figyelem, és a vigaszt nyújtó bizalom, az okos szeretet, s a felelısség felvállalása. (Rudolf Steiner) A pedagógusnak új mővészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítıtársa és vezetıje legyen és elvezesse ıt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlıdési fokán szüksége van. (Maria Montessori) "Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetıvé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörő virággá fejlıdjön, amilyenné belsı lehetıségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlıdési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a fejlıdés képessége." /Thomas Gordon/ Csak az bánik jól a gyermekkel, aki saját maga lelkiismeretének ad számot arról, hogyan végzi munkáját. (Mérei Ferenc) 94/4. oldal

5 Óvodai nevelıközösségünk elkötelezettségét, felelısségvállalását, hitvallását, attitődjét, innovációra való törekvését ami a nevelési központ küldetésnyilatkozatával, jövı képével adekvát- és helyi nevelési programunk módosításának indokait is pregnánsan kifejezik a fenti gondolatok. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosító rendelete, a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag bevezetése, alkalmazásának tapasztalatai, helyzetelemzésünk, program relevancia vizsgálatunk, az alternatív programjainkhoz kapcsolódó gyakorlatunk eredményei, megtartandó értékeink, szemléletbeli és módszertani megújulásunk értelmében, kiemelt figyelemmel nevelési központunk egységes cél-, feladat-, elvárás rendszerére, dolgoztuk át intézményegységünk helyi nevelési programját. I.1. Pedagógiai hitvallásunk Napjaink felgyorsult, rohanó életritmusának, társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk, hogy óvodapedagógiánknak is a pozitív életszemléletet, a harmóniára való törekvést, az érték közvetítést, humanizmust, az emberré nevelés komplex gondolatát kell közvetíteni, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységének szemléletét is tükrözi, az életre és élethosszig tartó tanulás megalapozására irányulva, gyermekközpontú, befogadó szellemiségő neveléssel. Hisszük és valljuk, nevelési központi és óvodai szinten, hogy minden gyermek más és más, megismételhetetlen, egyedi ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, fejlettségi szinthez, érési pontokhoz az egyéni fejlıdés üteméhez és sajátosságaihoz. Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlı feltételek és az azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság, érdeklıdés különbözteti meg ıket egymástól. Fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrendőségbıl, a szociális és szubkulturális körülményekbıl eredı különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása, a mindenki más, mindenki egyenlı és mindenki tehetséges, értékes és fontos pedagógiai szemlélet, beállítódás alapján. Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenlıség megteremtése, a gyermekek mindenekfelett álló érdekének képviselete. Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, biztosítjuk egyéni képességeiknek és készségeiknek kibontakoztatását. Minden gyermek önálló, külön személyiség, akit olyannak kell elfogadnunk és olyannak is fogadunk el, amilyen. A gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, gondoskodás és különleges figyelem illet meg, amit mindenkor, minden helyzetben biztosítunk. Az elfogadás, odafordulás az alapja annak, hogy a pedagógiailag determinált környezetben a gyermekek szükségleteinek kielégítésével, igényeik kinyilvánításával, önmagukhoz mérten folyamatosan fejlıdhessenek, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, empatikus, elkötelezett, szakmailag felkészült nevelık segítı, óvó- védı irányításával, segítségével. Intézményegységünk helyi programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, megırizve annak tradicionális értékeit, hangsúlyozva a gyermekközpontúságot, a különbözıség természeteskénti kezelését, figyelembe véve az óvodai nevelés funkcióit, szerepét, nevelési rendszerszemléletét, s azt a tényt, hogy a ma óvodájában nem lehet a tegnap módszereivel, szemléletével nevelni. Nevelési központunk, intézményegységünk sajátos arculatát társadalmi-természeti környezetünk, helyi adottságaink és az ezekbıl fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg, melyeket óvodai programunk sajátosságaiként jelenítünk meg. 94/5. oldal

6 I.2. Programunk sajátos, alternatív elemei, s a kapcsolódó nevelési területek, feladatok Kedvesház multikulturális, interkulturális (migráns) nevelés Magyar Mozgáskotta - komplex személyiség fejlesztés, hátránykompenzáció, tehetséggondozás mozgás programmal Fogom a kezed - óvoda-iskola átmenet, kulcskompetenciák fejlesztése 4H program - környezettudatos-, egészséges életmódra-, szabadidı hasznos eltöltésére nevelés, a környezı világ megismerése. Intézményegységünk nevelési programját, illetve intézményegységünk sajátos pedagógiai arculatát tulajdonképpen a 4H*, alapelvei és tevékenységrendszereinek beépítésével alakítottuk ki. A 4H alapelveit, tevékenységi köreit, komplex értékrendszerét adaptáljuk óvodai keretek között, melyek tulajdonképpen részelemeiben mindig is megjelentek, jellemzıek voltak óvodapedagógiánkban. *4H = négy angol szó, a Head=fej, Hands= kezek, Heart=szív,Healt=egészség A 4H tevékenységi körei közül elsısorban az alábbiakat építjük be mindennapi munkánkba: - ısi kismesterségek megismertetése, kézmővesség, természetes anyagok használata, néphagyományok, népszokások ápolása, kulturális értékeink közvetítése; / Nemzeti, népi, kisebbségi kultúra hagyomány átadása, ápolása, ırzése/ - a Föld, növények, az állatok szeretetére nevelés, az ember és a természet kapcsolatának humanizálása. /Természet és környezetvédelem, természeti és környezeti értékeink/ A 4H alapelvei értelmében arra törekszünk, hogy: - életre szóló hasznos képességeket, alapkompetenciákat fejlesszünk, értelmes szokásokat alakítsunk ki; - tapasztalatot, információt, tudást, értéket közvetítsünk cselekedtetéssel, párhuzamos tevékenységek szervezésével, illetve az ismeret megszerzésének, birtokbavételének mikéntjét, hogyanját feltárjuk, úgy, hogy a személyes, szociális, kognitív és kiemelten a kommutatív kompetenciákhoz kapcsolódó motívum és tudásrendszert fejlesszük. Figyelembe véve személyiségjegyeiket, biztosítjuk az önmagukhoz mért folyamatos fejlıdés lehetıségeit, az önmegvalósítást, a pozitív, de reális énkép és éntudat kialakulását. Mások iránti tiszteletre, bizalomra neveljünk, követésre érdemes életmintákat közvetítsünk, segítsünk megérteni, elfogadni a különbözıségeket, miközben erısítjük a preszociális kompetenciákat, interakciókat, a barátságok kialakulását, megtartási képességét, a közösségi élet és az együttmőködés igényét; - lehetıséget biztosítunk tevıleges, sokszínő tevékenységekre, amelyekben a minél sokoldalúbb, egyénre, kíváncsiságra, érdeklıdésre, döntésre ösztönzı, differenciált személyiségfejlesztést a környezetvédelemmel, a környezet esztétikumának kialakításához szükséges jártasságok, kézségek alakításával is teljesebbé tesszük; - egyforma mértékben törıdünk a fizikai és lelki egészséggel, a helyes életritmus, életvitel kialakításával, a szükségletek mindenkori kielégítésével, a szabadidı hasznos eltöltésével; Mindezt gyermekközpontú, személy központú, egyenlı hozzáférést biztosító, családias, szeretetteljes óvodai légkörben, a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének, érési pontjainak figyelembevételével, tudatos, célirányos pedagógiai munkával kívánjuk megvalósítani; 94/6. oldal

7 - alapfeladatunknak tekintjük pedagógiai optimizmusunk, fejleszthetıségbe vetett hitünk alapján- a gyermekek lehetı legharmonikusabb, egyénre szabott személyiségfejlesztését, testi-lelki egészségének védelmét, erkölcsi fejlıdésének biztosítását érzelmi nevelését úgy, hogy óvodáink, óvodai csoportjaink a pedagógiailag determinált szocializáció színterei legyenek, s egyre hatékonyabban együttmőködjünk a családokkal; - helyi programunk a játékra, a szabad játékra, mint a gyermekek legelemibb pszichés szükségletére, tevékenységére, fejlıdésének legalapvetıbb eszközére épül; - alapvetı törekvésünk, hogy a helyi sajátosságokat, elvárásokat figyelembe véve, az egyéni és életkor specifikus fejlettségi szintek alapján, olyan nevelési gyakorlatot valósítsunk meg, amely a családi nevelést kiegészítve, pedagógiai célirányossággal lehetıséget biztosít a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, s az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság elérésére, élményekben, érzelmekben, tevékenységekben gazdag óvodai élettel, közösségi szintérben; - minıségbiztosítási rendszerünk kialakítása, mőködtetése, fejlesztése nyomán pedagógiai munkánk eredményességét, szervezettségét, partnerközpontúságát és mérhetıségét kívánjuk biztosítani; - a személyi objektív feltételek függvényében maximálisan törekszünk az esélyegyenlıség biztosításához, inkluzív integrált neveléshez és integrációs óvodai programhoz, migráns és etnikai kisebbségi neveléshez kapcsolódó prevenciós, korrekciós, önmegvalósítást, önazonosságot, identitás tudatot erısítı fejlesztések, párhuzamos tevékenységi lehetıségek megszervezésére, megvalósítására a kulcskompetenciákhoz kapcsolódó készségek és képességek megalapozásával. I.3. Az intézményegység adatai Az intézményegység neve: Városi Óvoda Címe: 5052 Újszász, Bajcsy-Zy. út 16. Telefonszám: 06-56/ / Intézményegységünk feladat-ellátási helyei: 1) ÚJSZÁSZ BAJCSY ZS ÚT 16 Telefonszám: 06-56/ ; 06-30/ ) ÚJSZÁSZ ISKOLA ÚT 8. Telefonszám: 06-30/ /7. oldal

8 II. Helyzetkép az intézményegységrıl A Bajcsy-Zs. úton, a hét óvodai csoport 2006 óta modern, korszerő, minden igényt kielégítı, ideális feltételekkel rendelkezı, óvoda céljára épült épületben mőködik, elıírás szerinti kiszolgáló helyiségekkel, a gyermekek és alkalmazottak komfort érzetének teljes körő biztosításával. A csoportszobák tágasak, könnyen mobilizálhatóak, esztétikusak, gyermeki alkotásokkal díszítettek, kuckósíthatóak, jól felszereltek, s alkalmasak párhuzamos tevékenységek szervezésére. Minden csoportnak külön öltözı és mosdó helyiség áll rendelkezésre, hideg-meleg vizes kézmosókkal, egész alakos tükörrel, zuhanyzási lehetıséggel, ahol elegendı hely van a gyermekek jellel ellátott, személyes holmijának, tisztálkodáshoz szükséges eszközeinek, fényképpel ellátott a gyermeki alkotások tárolására alkalmas győjtıinek elhelyezésére. Az öltözök, folyosók adottságait kihasználjuk a szülık tájékoztatására, az együttmőködés erısítésére, nevelési attitődformálásra (faliújság, Ovi galéria, hirdetıtábla-fal, képek a csoportok életérıl, óvodai programokról) a gyermeki alkotások, megvalósított projektek prezentálására. Cél az öltözık és a folyosó adottságainak jobb kihasználása az élet és mozgástér szélesítésére. Rendelkezünk torna-, két fejlesztı-, könyvtár-, orvosi és elkülönítı-, nevelıi-, szülıi fogadó szobával, irodákkal, melegítı konyhával, s ehhez kapcsolódó helyiségekkel, felnıtt öltözıkkel, mosdókkal. Az épület akadálymentesített, az UNIOS elıírásoknak maximálisan megfelel. Az Iskola úti óvodai csoportok 2008-tól egy modern, korszerő iskolaépületben, leválasztott óvodai részen vannak elhelyezve, ahol a két csoportnak közös öltözıje és mosdóhelyisége van, így a gyermekek, de az adottságok alapján a felnıttek komfort érzetének objektív feltételei sem biztosítottak maximálisan. A torna-, orvosi szoba használata az iskolai osztályokkal közösen biztosított, a fejlesztésre a pedagógiai szakszolgálat helyiségeiben adottak a lehetıségek. Alapjában véve az öltözı és a mosdó elegendı helyet biztosít a gyermekek jellel ellátott, személyes holmijának, tisztálkodási eszközeinek elhelyezésére, hideg-meleg vizes kézmosókkal, zuhanyzási lehetıséggel, egész alakos tükörrel. A csoport szobák tágasak, kuckósíthatók és mobilizálhatók, esztétikusak, jól felszereltek. A bevezetı folyosó, óvodai öltözı adottságai alkalmasak a szülık közvetett tájékoztatására, a gyermeki alkotások, projekttervek bemutatására, a nevelési szemlélet formálására, s az együttmőködés erısítésére (faliújság, képek az óvodai életrıl, hirdetı tábla) Egy többfunkciós nevelıi szoba, s mosdó áll a felnıttek rendelkezésére. Az épület akadálymentesített. Óvoda épületeink udvarai részben parkosítottak, de gondozottak, játékeszközzel történı bıvítésüket folyamatosan, célirányosan végezzük. A terület nagysága fıként, a Bajcsy úton nem biztosítja a gyermek létszámhoz szükséges életteret, beépítettsége már nem növelhetı annak ellenére, hogy a kötelezı eszköznorma elıírásainak nem felel meg. Az Iskola úton az udvarrész mérete ideális, beépítettsége, ellátottsága még nem megfelelı. A feltételekhez alkalmazkodva szervezzük meg a gyermekek, gyermek csoportok udvari tevékenységeit, életét, kiemelt figyelmet fordítva az egészségvédelemre, a szabad mozgásra, játékra, személyes, szociális, kognitív és nyelvi kompetenciákhoz kapcsolódó készségek, képességek fejlesztésére. A preszociális kompetenciák fejlesztését szolgálja a nagyobb közösségekhez való alkalmazkodás, hiszen nincsenek elkülönülı udvarrészek, de nehezíti a tevékenységek zavartalanná tételét, s bizonyos objektív feltételek korlátozzák az elmélyült, szabad játék lehetıségeit. Elismerve a mozgás, szabad játék, párhuzamos és változatos tevékenységek biztosításának, a szabad levegın való tartózkodásnak a gyermekek szükségletébıl, fejleszthetıségébıl fakadó meghatározó szerepét, fontosságát, nevelıtestületünk elkötelezi magát az udvari tevékenységek tartalmasabbá, változatosabbá tételére, a szabad játék és egyéb szabadidıs tevékenységek feltételeinek megteremtésére, a csoport szobai körülményekhez hasonló lehetıségek udvari környezetbe való biztosítására, a mindennapi óvodai élet során. 94/8. oldal

9 II.1. Intézményegységünk infrastruktúrája A mőködési feltételek ezen a területen elfogadhatóak. Rendelkezésre álló eszközök: Számítógép 4db, intézményegység vezetı, szakmai vezetı, óvodatitkár, nevelıtestület Internet hozzáférés 3 számítógépnél Nyomtatók, scanner Fénymásoló iroda, nevelıtestület Telefonok Digitális fényképezıgép 2db Digitális kamera Televízió, DVD lejátszó, videomagnó Vetítık, vetítı vászon, rögzített, egy csoport DVD, CD, zenetár Diafilmek, diapozitív készlet Tény, hogy mindez csak a Bajcsy úton biztosított, szeretnénk elérni, hogy ezen a területen is maximális legyen az ellátottság, s az IKT eszközök beszerzése, alkalmazása az alkalmazottak, s a gyermek körében a jövı elvárásainak megfeleljen. Óvodai intézményegységünkben a férıhelyek száma 225 fı ( ), közoktatási törvény elıírása, s az alapterület szerint. Az alapító-okiratban a fenntartó a felvehetı gyermek létszámot 270 fıben maximálta. A törvényi elıírásnál magasabb csoportlétszámok mellett biztosítani tudjuk a felvételre jelentkezı (2,5)- 3-7 éves korú gyermekek teljes körő beóvodázását, minél korábban kezdıdı és hosszabb idıtartamú óvodai nevelését. Óvodai csoportjaink összetétele leképzi a társadalmi, szociális, kisebbségi rétegzıdést, így e szempontból is jellemzı a heterogenitás, a különbözıségek természetes megjelenése az érdeklıdéstıl, hozott szokásokból és ismeretekbıl, életkori és aktuális fejlettségi szintbıl fakadóan. Mindkét óvoda épületünkben osztatlan, ún. családi csoportok szervezése a jellemzı, bár a partneri (szülıi igény) a szakmai szempontok(integráció), a felvételt nyert és az iskolába menı gyermekek létszáma alapján a nembeli, de fıként az életkori arányokat nem tudjuk ideálissá tenni, aminek eredményeként majdnem részben osztott csoportok is kialakulnak. Óvoda épület Csoportszám Stat. száma férıhely Közokt. tv. max. csop. létszám Bajcsy-Zs. út Iskola út Összesen /9. oldal

10 II.2. Az intézményegység személyi feltételei Intézményegységünkben 19 fı óvodapedagógus, 9 fı pedagógiai munkát segítı dajka, 1 fı ügyintézı,1 fı takarítónı dolgozik. Foglalkozás, iskolai végzettség megnevezése Jelenlegi létszám Program megvalósításához szükséges módosítás Felsıfokú végzettségő óvodapedagógus Intézményegység vezetı-helyettes 1 2 Fıállású logopédus - 1 Fejlesztıpedagógus, fıállású - 1 Fıállású pszichológus - - Pedagógiai munkát segítı szakképzett vagy érettségizett dajka 9 9 Ügyintézı 1 1 Egyéb munkakörbe alkalmazott fıállású dolgozó /takarító, konyhai dolgozó/ Egyéb munkakörben alkalmazott részmunkaidıs dolgozó /udvaros, karbantartó/ Gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens - 3 Határozatlan idejő kinevezéssel rendelkezı pedagógusaink közül 1 fı rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel, 2 fı közoktatás-vezetıi, 1 fı fejlesztı pedagógusi szakvizsgával, 2 fı nyelvvizsgával. Határozott idejő kinevezéssel alkalmazott pedagógusaink közül 1 fı fejlesztı pedagógusi szakvizsgával, 1 fı szociálpedagógusi diplomával és csecsemıgondozó és kisgyermek nevelıi szakképesítéssel rendelkezik. Az elkövetkezı idıszakban a továbbképzési támogatásból, pályázati forrásból újabb 3 óvodapedagógus vesz részt szakvizsgát adó képzésben (gyógytestnevelı, drámapedagógus, közoktatási vezetı). Akkreditált képzésen, legalább 60 órában, nevelıtestületünk minden tagja részt vett az elmúlt két évben. Zavartalan mőködésünkhöz közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat biztosít a fenntartó, pedagógiai asszisztens, takarító, udvaros munkakörökben. Ebben a formában kerül alkalmazásra kisebbségi gyógypedagógiai asszisztensünk, aki felsıfokú tanulmányait is megkezdi, s több mint egy éve tevılegesen bekapcsolódik a multikulturális (kisebbségi) nevelés feladatrendszerének megvalósításába. Továbbképzési tervünk - ami a nevelési központ képzési tervének része az alkalmazottak érdeklıdésének figyelembevételével a szakmai munka színvonalasabbá, eredményesebbé tételét, vagyis az innovációt szolgálja. Ennek szellemében, az alábbi speciális területeknek biztosítunk prioritást. Óvodai integrációs programhoz adekvát akkreditált képzések Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásához kapcsolódó akkreditált képzések Kedvesház alternatív program 94/10. oldal

11 Mozgáskotta komplex fejlesztı módszer Projektpedagógia Fogom a kezed programunk megvalósítását eredményesebbé tevı képzések, célirányos kutatásban való részt vétel Szakvizsgát adó képzések: fejlesztı pedagógus, tanító, gyógypedagógus-logopédus, drámapedagógus, néptánc, népi játékok, romonológia. Nevelıtestületünket szakmailag jól felkészült, újra fogékony, eredményességre törekvı óvodapedagógusok alkotják. Az intézményegységi szintjén jellemzı, feladatellátási szinten meghatározó az együttmőködésre, egymás munkájának elismerésére, megbecsülésére való törekvés, a szakmai ismeretek, tapasztalatok átadása, belsı hospitálási rendszer mőködtetése, team munka, szakmai megbeszélések, programok kidolgozása, gazdagítása, folyamatos fejlesztésére törekvés, a horizontális és vertikális ismeretszerzés és átadás gyakorlata. Óvodapedagógusaink nagy részére jellemzı a folyamatos önképzés igénye, ami az innovációval, kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével, óvodai integrációs program megvalósításával tovább erısödött, s a továbbképzéseken megszerzett új ismeretek, módszerek alkotó felhasználása, közkincsé tétele általánossá vált. Az óvodapedagógusok élnek a módszertani szabadság, s a szakmai önállóság lehetıségével, az eredményesebb, színesebb óvodai élet megteremtése, s a gyermekek minél harmonikusabb, egyénre szabottabb személyiség fejlesztése, az esélyegyenlıség elımozdítása érdekében. Intézményegységünk valamennyi pedagógusa rendelkezik azokkal a pedagógiai képességekkel és készségekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek programunk megvalósításához Kommunikációs készség- kapcsolatteremtés, kapcsolatmegtartás képessége, asszertív kommunikációs technika, mely figyelembe veszi a gyermekek érzelmeit, aktuális állapotát és megtalálja a gyermekek számára legfelelıbb hangnemet Konstruktív képesség- melyre az ismeretszerzés, tapasztalatszerzés folyamatában van szükség Szervezı készség-feltétele annak, hogy párhuzamos tevékenységek lehessenek jelen az óvodai életben, s hogy az óvodapedagógusok jól be tudja osztani a rendelkezésre álló az idıt, az idejüket. Mindezek megvalósítását, a nevelımunkát segítı alkalmazottakkal, dajkákkal való hatékony együttmőködés teszi teljessé - bár szerteágazó munkakörük miatt a csoportok napi életébe az optimálisnál kisebb mértékbe tudnak tevékenyen bekapcsolódni. A nevelı munkát segítı alkalmazottak számának növelése (konyhások) alkalmazása megnyugtató, s elváráshoz leginkább illeszkedı megoldást lenne, de ennek hiányában körültekintıbb munkaszervezéssel, következetesebbé, eredményesebbé tehetı bevonásuk, együttmőködésük. Feladatunk e téren: valamennyi alkalmazott munkája szervesen épüljön be a nevelı munkába; a dajkák szakmai fejlıdése érdekében dajka munkaközösség mőködtetése; továbbképzési lehetıség biztosítása a dajkák részére; ún. csoport hármas megbeszélések tartalmasabbá, érdemibbé tétele. Edényzettel, textíliával való ellátottságunk megfelelı, a folyamatos csere az elhasználódás a kulturált étkezés, egészséges táplálkozás szokásrendszerének, a gyermekek önkiszolgáló és egyéb munkájához kapcsolódó feltételek biztosítása miatt is indokolt. 94/11. oldal

12 A program megvalósításához a tárgyi, objektív feltételek bıvítése, javítása szükséges. Eszközellátottságunk játék, ill. a szakmai eszközök, s szakkönyvek vonatkozásában a legalapvetıbbeket tartalmazza, fejlesztıjátékok, mozgásos tevékenységek eszközök területén kiemelkedı. A szabad játék fajták, kiemelten a szerep és dramatikus, valamint a bábozás eszközellátottságának javítása azonban további folyamatos feladat, éppúgy, mint a gyermek könyvek, lexikonok, ismeretterjesztı kiadványok, kortárs költık, zeneszerzık mőveinek beszerzése, a könyvtár fejlesztése. A költségvetésbıl mindezekre fordítható összegekbıl, költségvetésen kívüliekbıl /pályázat, rendezvények bevétele, szponzorok szülık támogatása/ tudatosan, fontossági szempont szerint végezzük a beszerzést, pótlást, ill. az óvodai környezet esztétikusabbá, praktikusabbá tételét, az épületek állagmegóvását. II.3. Óvodaképünk Azt szeretnénk elérni, hogy korszerő, mindenigényt kielégítı óvoda épületeink a belépı számára azonnal azt közvetítsék, hogy itt minden a gyermekeket szolgálja, biztonságos, esztétikus, vidám és színes gyermek paradicsomba lépett, mely melegséget, nyugalmat áraszt. A csoportszobába belépve, csillogó szemő, mosolygós arcú, közvetlen, elmélyülten játszó, tevékenykedı, éneklı, verselı, alkotó gyermekek fogadják, ahol az óvodapedagógusok szinte elvegyülnek a gyerekek között. Mégis ezer szemmel, nyugodtan, mosolygósan, vidáman, egyetlen pillantással is jelzik, itt vagyunk, figyelünk, örülünk nektek, meghallgatunk benneteket, segítünk, ha kéritek. Veletek együtt élvezzük, amit teszünk, készítünk, alkotunk és azt a gyermeki nyüzsgést, amibe ti is jól érzitek magatokat, s boldogok, felszabadultak, vidámak vagytok, biztonságban és szeretetben nevelkedtek. II.4. Gyermekképünk Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, aki nyitottak, érdeklıdıek, fogékonyak a szépre, jóra és érzelmi gazdagság, természetes kíváncsiság, felfedezési-, cselekvési-, alkotási-, közlési vágy jellemzi ıket. Akik szívesen járnak óvodába, igénylik a kortárs kapcsolatokat, s jól érzik magukat a gyermekközösségben. Bátran, egészséges önbizalommal, elvárható stílussal és kifejezés kultúrával kommunikálnak. Érzelmeiket verbálisan és nonverbális módon is kifejezésre juttatják. Tisztelik szüleiket, az óvoda alkalmazottait és bizalommal fordulnak hozzájuk. Magatartásuk és viselkedésük koruknak megfelelıen fejlett, udvariasak, illemtudóak. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik legalább az óvodában kiegyensúlyozottak, örülnek a közös élményeknek, vidámak, tudnak nevetni, szeretik az irodalmi alkotásokat, zenét, szívesen vesznek részt az alkotó tevékenységekbe, de leginkább önfeledten tudnak játszani, mozgásos tevékenységekben részt venni. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik megfelelı önbizalommal, önértékeléssel, toleranciával, konfliktuskezelési technikával rendelkeznek és kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra képesek. Akiknél a pre- és proszociális kompetenciákhoz kapcsolódó motivációk és képességek fejlıdése hatékony együttmőködést, kooperativitást eredményez. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nem csak ismerik városunkat, de jól is tájékozódnak környezetükbe, s kötıdnek lakóhelyükhöz az itt élı emberekhez. Akik óvják, védik a természetet, s mindenre, ami arra érdemes rá tudnak csodálkozni III. Helyi nevelési programunk alapelvei, célja és általános feladatai III.1. Alapelveink Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, azon gyermeki jog érvényesítésével, hogy minden gyermeknek biztosítjuk a neki megfelelı gondoskodást, nevelést, ami igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlıdési üteméhez, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. 94/12. oldal

13 Az egyenlı hozzáférés biztosításával a gyermeki-, gyermeket megilletı-, szabadság jogok, emberi méltóság tiszteletben tartására, megerısítésére törekszünk A gyermeknek, mint fejlıdı személyiségnek, a gondoskodást és különleges védelmet biztosítjuk inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú attitőddel A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelessége, ebben intézményegységünk kiegészítı szerepét hangsúlyozzuk. Biztosítjuk, hogy a gyermekeket elfogadás, befogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. Szem elıtt tarjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel, kialakított pedagógiai gyakorlatunkkal biztosítjuk az esélyegyenlıséget, hozott hátrányok kompenzálását és tiszteletben tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, indokolt estben alkalmazzuk a pozitív diszkriminációt. Hangsúlyossá tesszük a játék, szabad játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét és a gyermek által a cselekvésen. keresztül megfejtett, valódi tudás értékét. III.2. Nevelési céljaink A (2,5) 3-7 (8) éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérı fejlıdési ütemének, érési pontjainak figyelembevételével A gyermekek minél sokoldalúbb, harmonikus személyiségfejlesztése, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság egyéni szintjének optimalizálása, biológiai (testifizikai), pszichikus, szociális funkciók folyamatos fejlıdését elısegítı szociális és tárgyi környezet biztosításával, testi-lelki szükséglet kielégítésével. Hátránykompenzáció és tehetséggondozás, potenciális tanulási zavarok kialakulásának megelızése a nevelési feltételek, metódusok, alternatív programjaink, célirányos pedagógiai munkánk alapján. A sajátos nevelési igényő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek inkluzív integrálása, fejlesztı hatású nevelı környezet biztosításával, élhetı- sikeres életvezetésre nevelés. Kisebbségi-multikulturális, migráns interkulturális nevelés, nemzeti kulturális értékeink, hagyományaink, más népek kultúrájának megismertetése spontán helyzetekbe, élményekhez, projekt és kompetencia alapú témafeldolgozások és alternatív program elemeink által. A játékba integrált önkéntes és cselekvése tanulás megszervezése, párhuzamos tevékenységekkel, a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás elıtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása, komplex óvodai neveléssel, az anyanyelvi nevelés feladatrendszerének mindent átfogó érvényesítésével. A gyermekek fejlıdésének folyamatos nyomon követése, a fejlıdés értékelése, fejlesztési tartalmak meghatározása. Az óvodában dolgozók együttmőködésének, felelısség vállalásának erısítése a nevelési gyakorlatunkban. III.3. Általános feladataink - Gyermekek alapvetı jogaiból, szükségleteibıl, személyiség vonásaiból, hozott szokásainak, ismereteinek feltérképezésébıl, aktuális fejlettségébıl kiindulva, változatos és választható tevékenységre, tapasztalatszerzésre, cselekvésre, önállóságra, gyermeki kezdeményezésre, 94/13. oldal

14 valós élethelyzetek megélésére biztosítanunk lehetıséget, színes óvodai élet megszervezésével, komplex nevelés érvényesítésével. - Szeretetteljes, féltı, óvó, gondoskodó, derős, nyugodt, családias, stabil és biztonságos környezeti feltételeket teremtı, kölcsönös érzelmi kötıdést elısegítı légkört alakítunk ki, amelyben minden gyermek számára biztosítjuk a neki megfelelı nevelést, a megalapozott, következetes, ám rugalmas szokásrendszer alapján. Egyéni, differenciált bánásmódot érvényesítünk a személyes, bensıséges kapcsolat kialakításához, amelyet minden gyermek esetében alkalmazunk, hiszen tarjuk és valljuk, hogy minden gyermek egyedi, s nincs két azonos pedagógiai feladat, nincs kizárólagos megközelítés, módszer. A gyermek óvodai életét, az adottságainkat is figyelembe vevı, átgondolt és következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer alapján szervezzük meg, tudatos segítséget nyújtva ezáltal is ahhoz, hogy a körülöttük lévı szőkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvetı szabályait elsajátíthassák, s fejlıdjön normarendszerük. - Maximális figyelmet fordítunk arra, hogy az óvodáskor szenzitív idıszak a különbözıségek elfogadásában, így az inkluzivitást, a játékot, az egyéni élmények feldolgozását támogató környezetben a gyermekek maguk is befogadóvá, elfogadóvá, együttmőködıvé, segítıkésszé válnak. Intézményegységünkben minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedı pedagógiai rendszerben, integráltan, inkluzív környezetben nevelkedjen, s a gyermekközösség aktív, saját szereppel bíró tagja legyen. A sajátos nevelési igényő gyermekre is úgy tekintünk, mint minden óvodásra, hiszen a lehetıségekhez mérten ıket is önálló, teljes értékő életvezetésre kell nevelnünk. Biztosítjuk azt a jogukat, hogy megfelelı, elfogadó, ugyanakkor sajátos nevelési igényéhez igazodó, fejlesztı hatású környezetben éljenek, fejlıdjenek. A gyerekek ıszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylı társaikat, de csak akkor, ha ehhez a szülıkkel együttmőködve példát, mintát adunk, mert így válik a gyengébbekhez való közeledés és segítıkészség a különbözıség megléte számukra természetessé. A társak mintája mellett az óvoda minden dolgozója nevel, hiszen ebben az életkorban az utánzásos, érzelem által vezérelt tanulás a domináns, ezért nekünk felnıtteknek kell sugároznunk minden gyermek felé a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy tisztellek Téged; fontos vagy nekem; csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Hangsúlyozzuk a szabad játék, a játéktevékenység elsıdlegességét, az érdeklıdés, kíváncsiság, felfedezési vágy, érzelmek motiváló erejét, a tevékenykedtetés és cselekvés, tapasztalatszerzés szerepét, valamint spontenealitás pozitív értékét, azon valódi tudás megszerzésében, melyet képes lesz a gyermek alkalmazni képességei, készségei által. Az ismeretek tapasztalati úton történı megszerzéséhez segítjük hozzá a gyermeket. Megteremjük annak a lehetıségét, hogy a gyermek a játékon, a mővészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Szem elıtt tartjuk, hogy ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek elızetes tudására, tapasztalataira is épülı ismeretanyagot közvetítsünk, ezekre építı tevékenységrendszereket szervezünk, biztosítsunk. A közösségi nevelés alapelve, és a pre-, és proszociális kompetenciákhoz kapcsolódó motívumok és képességek fejlesztésének alapja, hogy a gyermek, mint egyén megtalálja a helyét a közösségben. A gyermekek pozitív személyiség jegyeinek kiemelésével, megerısítésével, énkép önértékérzet kialakulásának elısegítésével, önmaguk és társaik elfogadására, tiszteletben tartására nevelésével támogatjuk ezt a folyamatot, amivel a személyes és szociális kompetenciákat fejlesztjük elsısorban. A társas kapcsolatok alakulásának legfıbb eszköze elsısorban a játék, a közösen átélt élmények, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különbözı szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák. 94/14. oldal

15 Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, mint a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek a tartalma, ezért kiemelt jelentıségének megfelelıen kezeljük, sajátos nevelési gyakorlatunk, fejlesztı programunk középpontjába állítjuk. Tartjuk és valljuk, hogy minden kisgyermek önmagához mérten fejleszthetı, nevelhetı, ha a nevelı hatást gyakorló személyek empátiája, pedagógiai optimizmusa, mintaadása, célirányosan a gyermeki személyiség megismerésére, megértésére, kibontakoztatására, fejlıdésére irányul. Tudjuk, hogy meghatározó a gyermek személyiségének alakulásában, hogy milyen nevelési hatások érik a családjában. A már kialakított szokások és viselkedési formák a gyermek számára megkönnyítik, vagy megnehezítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést. Ezért nagyon fontos, hogy minél elıbb, s a lehetı legalaposabban megismerjük a családok nevelési szokásait, életvitelét, értékrendjét és arra törekedjünk, hogy mindezek egyre jobban harmonizáljanak az óvodai szokásokkal, szemlélettel. A családokkal való együttmőködés, a családok intervenciós segítése, erısítése kiemelt jelentıségő számunkra, a helyi sajátosságok alapján is. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak szülıkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttmőködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszerét biztosítják, ami erısíti a partnerséget, a kompetenciák szerinti felelısségvállalást, s azon a tény elfogadását, hogy a gyermek nevelése elsısorban a család feladata, melyet kiegészít az óvodai, intézményes nevelés. A családi nevelést kiegészítı pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekközösséggel együtt élve, pontosan tudjuk mikor, mit, hogyan kell megvalósítanunk, tennünk a csoport, illetve egy-egy gyermek érdekében. Ezt a tervszerő ellenırzési, mérési, értékelési rendszerünk konklúzióival vetjük össze, melyet intézmény egységünk jó gyakorlatként átvett Dr. Bakonyi Anna által készített a gyermekek fejlıdésének folyamatos nyomon követése megfigyelési, mérési terminus is prezentál. Kiemelt figyelmet fordítunk gyermekvédelmi munkára annak érdekében, hogy a gyerekek mindenek feletti jogát tiszteletbe tartva, minden eszközzel a prevenciót, az esélyegyenlıtlenség kompenzálását helyezzük elıtérbe. Jelentıs alapvetésünk a megfelelı életvitel, egészséges életmód iránti igény kialakítása a gyerekhez adekvát rendszeres életritmussal, megfelelı napirend kialakításával. A helyes tisztálkodási- és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusnak és a dajkáknak. A felfokozott mozgásigény a gyermek életkori sajátosságai közé tartozik, amit kiemelt feladatként kezelve, alternatív programmal is megerısítve biztosítunk. A tágabb- és szőkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történı megismerésével kívánjuk elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt okozna benne. Ezzel a környezettudatos viselkedés megalapozása mellett, a lakóhelyhez való kötödést, s a társadalmi érzékenyítés feladatrendszerét is megvalósítjuk. Az óvodai értékrendünk és az abból kialakított célunk, feladatunk és tevékenységrendszerünk kompetenciaalapú, hisz az egyéni képességfejlesztés az eredményességet abban méri, hogy a gyermekek legkülönbözıbb képességei sikeres tevékenységvégzésben manifesztálódnak-e, s mi erre törekszünk, különbözı metódusokkal és eszközökkel. Helyi nevelési programunk, sajátos és innovatív elemei, elvisége, cél és feladatrendszere összességében a kompetenciafejlesztésre, s gyermekek fejlıdésének folyamatos nyomon követésére irányul. IV. Helyi óvodai nevelési programunk általános feladatrendszere Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje a gyermek (2,5) 3 éves korától az iskolába lépésig. Az óvodai nevelés a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére irányul, ezen belül az egészséges életmód alakítására, az 94/15. oldal

16 érzelmi nevelés és szocializáció biztosítására, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítására. Programunk fı törekvése, hogy alternatív programeleink beépítésével, komplex személyiségfejlesztéssel a tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek és kompetenciák célirányos fejlesztésével minden gyermeket lehetıségeihez mérten közvetetten alkalmassá tegyünk az iskolai életbe történı sikeres átlépésre. A fıbb nevelési területekhez kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai feladataink tartalmi kidolgozásánál a gyermekek alapvetı megnyilvánulási formáira, a játékra és mozgásra építünk. A program nevelési keretét a gyermekek természetes megnyilvánulási formái és az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg. IV.1. Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra az egészséges életvitelre nevelés egyre nagyobb jelentıséggel bír, de fontosságának megítélésében nagyon eltérı a szülık véleménye, igénye. Még jellemzıbbek az eltérések a családi nevelési szokások és értékrendek területén. Tény, hogy nevelési gyakorlatunkkal mérsékelni, formálni kívánjuk a napjainkban felerısödött negatív tendenciákat: - Különösen a gyermekek körében nagymértékben csökkent a szabad levegın tartózkodás, a mozgás. - Nemkívánatos irányba tolódik el az étkezési kultúra, az egészséges táplálkozás. - Nem kiszámítható, s nem rendszerszerő a családok, így a gyermekek életvitele. - Gyakran és különbözı okokból károsodik a gyermekek lelki egészsége A késıbbi életvitel szempontjából meghatározóak az egészséges életmódhoz kapcsolódó korai, óvodai életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások. Éppen ez indokolja, hogy nagy körültekintéssel a gyermekek hozott ismereteinek, tapasztalatainak, szokásainak maximális figyelembe vételével alakítsuk ki a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegızés és testedzés szokásrendszerét. A szokásrendszer kialakításánál figyelembe kell venni az életkori, fejlettségbeli, tempóbeli különbségeket, hozott ismereteket, jártasságot, szokásokat, melyek átgondoltságra, szervezettségre inspirálnak. Alapvetı elvárásként generálja ez, egy olyan folyamatosságot, rugalmasságot feltételezı napirend kialakítását, ami elegendı idıt, stressz mentességet, biztonságot, kiszámíthatóságot és nyugodt légkört biztosít a gyermekek számára. Az egészséges életmód és az egészséges környezet, az életvitel szorosan kapcsolódik egymáshoz és a környezettudatos neveléshez. A környezet rendjének kialakításába, megtartásába, esztétikussá tételébe 4H alapelvei szerint maximálisan, életkornak, fejlettségi szintnek, tevékenységi vágynak megfelelıen bevonjuk a gyerekeket. A környezettudatosság megalapozását létfontosságúnak tartjuk, s a szülık szemléletformálását kiemelten kezeljük. A mindennapi kapcsolattartás, partneri viszony, a szülık bizalmának elnyerése alapfeltétel, melyben a tapintatosságot, diszkréciót a személyiség jogok tiszteletbe tartását rendezı elvként alkalmazzuk, de a gyermekek érdekeit és szükségleteinek kielégítését mindenek fölé helyezzük. Céljaink: A gyermekek gondozása, testi és lelki szükségletének kielégítése, testi és lelki egészségének védelme, megırzése, prevenció A mozgásigény mindenkori kielégítéséhez a feltételek megteremtése, testi képességek és összerendezett mozgás, illetve komplex mozgásfejlesztés biztosítása alternatív programelemmel, s a gyermekek szervezetének edzése, testséma, testkép, testtudat, téri orientációs képességek célirányos fejlıdésének középpontba állításával. 94/16. oldal

17 Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegırzés, étkezés, öltözködés, betegségmegelızés szokásainak megismertetése, esetleges korrekciója, kialakítása, belsıvé válásának megalapozása. Mentális egészség védelme, megırzése, egészséges tudatos magatartás alakítása. Speciális gondozói, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása A napi életritmus kialakításában a rendszeres, megszokott idıpontban végzett tevékenységek pozitív élettani hatásának érvényesítése. Gondozás Szerves része, alaptevékenysége az óvodai nevelésnek, ami gyermekek testi komfortérzetének kielégítésére irányul. Szőkebb értelemben a napi gondozási teendık ellátását, tágabban az egészséges életmódra nevelést, a mozgásszükséglet kielégítését, a pszichés és szomatikus harmónia megteremtését jelenti. - Toleráljuk a testi szükségletek kielégítésében a gyermeki magatartás, önállóság, szokások tekintetében fellelhetı eltéréseket. - Különös gondoskodást, nagy figyelmet, okos törıdést és meleg szeretetet fordítunk o az újonnan óvodába érkezıkre, o a szociálisan hátrányos helyzetőekre, o a sajátos nevelési igényőekre, o a testi kontaktust, érintést nem szívesen fogadókra, o az intimitás területén egyéni igényeket mutatókra, o allergiásokra. - Az egészséges személyiségfejlıdés, gondozás egyik legfontosabb feltétele a bensıséges, meleg óvónı-gyermek, gyermek-dajka kapcsolat, a közvetlen hangnem, a kellemetlen érzések okainak megszüntetésére való (szomjúság, éhség, fázás, fáradság, átnedvesedett ruha) érzékeny reagálás, szükséges mértékő, tapintatos segítségnyújtás. - A szervezési feladatok megvalósítása meghatározó a tevékenységek folyamatában: o környezet higiéniájának állandó, mindenre kiterjedı biztosítása, o étkezési eszközök tisztántartása, fertızések megelızése, o napközbeni folyadék, vízszükséglet, o a balesetveszélyes és veszélyes tárgyak kiiktatása a gyermekek környezetébıl, o megfelelı hımérséklet, levegı csere, világítás, páratartalom, o környezeti ártalmak kiküszöbölése zajcsökkentés, energiatakarékosság, légszennyezés csökkentése bokrosítással, zöld növények a csoportszobákba, o rugalmas szervezéssel biztosítsuk a gondozási tevékenységek folyamatosságát. A kiszolgáló helyiségeket körültekintı szervezéssel úgy használják óvodásaink, hogy a zsúfoltságot, várakozási idıt kiküszöböljük, minimálisra csökkentsük. Egészségvédelmet célzó tevékenységek - A gondozás, testi nevelés, mozgásfejlesztés feladatinak megvalósítása elısegíti a gyermekek egészségének megóvását. A higiéniás szabályok betartása pedig, feltétel a szervezet általános védekezı képességének fokozásához, a betegségek megelızéséhez 94/17. oldal

18 Testápolás UNK Városi Óvoda Helyi Nevelési Programja - Az anamnézis felvétele közben a felderített - az óvodai közösségbe kerülést nem akadályozó - betegségek, gyógyszerérzékenység regisztrálása, figyelemmel kísérése, alapvetı tudnivalók elsajátítása az egészségi állapot egyensúlyba tartásához, a gyermek megfelelı gondozásához. - Éves rendszerességgel kerül sor védınıi-, orvosi szőrésekre egyeztetés szerint, melyek alakalmával felhívjuk a gyermekorvos figyelmét azokra az eltérésekre melyeknek felderítése, kezelése szakorvosi vizsgálatot igényel (hanyag tartás, mozgásszervi eltérések, ágytisztaság) Védınıi, higéniai ellenırzéseket rendszeres szervezünk. A gyermekorvos, védınık részt vesznek a tanácsadási, felvilágosítási munkában, e témájú rendezvényeinken, projekt napjainkon. A fogorvosi szőrés évente egyszer biztosított az iskolába lépı gyermekeknek, de a fog és szájápolással kapcsolatos projekt napokon a fogorvosok, mentálhigiéniás szakalkalmazott tájékoztatja, ösztönzi a gyermekeket a fogmosás fontosságára, a fogorvosi szőrésen való részvételre. - Tiszta rendszeresen fertıtlenített eszközöket, környezetet igyekszünk biztosítani a HACCP elıírásai szerint, melyet rendszeresen ellenırzünk. A szükségszerinti szellıztetéseket körültekintıen végezzük. - A beteg gyermekeket az elkülönítıbe helyezzük el, és gondoskodunk arról, hogy minél elıbb elhagyhassák az óvodát. - A testi épség védelme és a baleset megelızése magába foglalja megfelelı használati eszközök, tárgyak biztosítását, folyamatos ellenırzését, karbantartását. A gyermekek életkori sajátosságai alapján, a tipikus gyermekbalesetek megelızése érdekében fontos a felnıttek állandó kontrollja, a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése. - Helytelen életmódbeli szokások korrekciója. - A közvetlen környezetben adódó egészségnevelési és mozgáslehetıségek mindennapos kihasználása. - Évi két alkalommal egészségnap, hét szervezése a Kézmosás Világnapjához, ill. aktuális témához kapcsolódóan. - Projektekhez, kompetencia alapú programcsomaghoz kapcsolható játékos témakör feldolgozások pl. Egészséges, erıs vagyok; Ki nıtt nagyobbra; Egészségesen táplálkozom; Kedvenc sportom, mozgásos tevékenységem. - Bensıséges kapcsolatra épül, melyet bemutatással, beszélgetéssel, rögtönzött történetekkel, odafordulással, tevıleges segítségnyújtással, türelemmel célirányosan arra irányítunk, hogy a testápolás öröm és igény legyen. - A tisztálkodási eszközök használatára, a testápolás helyes sorrendjének betartására, rendszeres végzésére szoktatjuk a gyermekeket. Figyelünk az intimitásra, egyéni igényre, kiemelten a WC használatnál: válaszfüggöny, papír használat, csak egyedül legyen a mosdóban. - Az önkiszolgáló tevékenységekhez kellı idıt, begyakorlási lehetıséget, segítséget, magyarázatot, bemutatást biztosítunk, miközben folyamatosan követjük és megerısítésekkel segítjük a fejlıdést. Testi nevelés Magába foglalja a gyermekek testi szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermekek egészségének, testi épségének védelmét, megırzését, edzését. Mindezek akkor valósíthatók meg igazán eredményesen, ha az optimális környezeti feltételek biztosítottak. Mindehhez nagyon sok minden rendelkezésünkre áll, van, amit fejlesztenünk és bıvítenünk 94/18. oldal

19 kell, van, amit nem használunk ki, de átgondoltsággal, pozitív hozzáállással képesek vagyunk mindent optimálissá tenni, amihez nem kell más, mint szemléletváltás, konszenzus. A gyermekek számára a tisztálkodáshoz, pihenéshez, mozgáshoz a szülık hozzák a szükséges felszereléseket és tisztántartásukról is ık gondoskodnak. A hiányzó felszereléseket releváns pályázati forrásból pótoljuk, szükség esetén a felszerelések tisztántartásáról gondoskodunk. Mozgás A szabad mozgást, lehetıségeinket jobban kihasználva, optimálissá tesszük. Fontos a megfelelı ruházat, s a kapcsolódó gondozási feladatokban a higiéniás szokások erısítése. Rendszeresen szervezünk felfedezı sétákat, kirándulásokat változatos helyszínekkel, kihasználva városunk kedvezı adottságait. Hazánk szép tájainak megismerésére, a 4H elviségével hosszabb kirándulásokat is szervezünk, alkalmanként a szülıket is bevonva. Szabad és szervezett mozgásos tevékenységekkel az egészséges életvitelre szoktatjuk a gyerekeket, s a szülık szemléletét is formáljuk. Évente többször szervezünk szülıs projekt napot, amelyeken mozgásos tevékenységek is szerepelnek. A mindennapos testnevelés szabadban történı megtartása, idıtartamának növelés, udvari mozgásos játékok szervezése, kötelezı levegızés. Tornaszoba maximális használatára törekszünk, illetve a csoportszobákat célszerően átrendezzük, alkalmassá tesszük mozgásos tevékenységek, játékok végzésére. Levegızés Maximálisan biztosítani kell a megfelelı idıtartamú, idıjárás károsító tényezıket figyelembevevı levegızést a hangképzı szervek, helyes légzés kialakítása, s élettani hatása, s a helytelen szokások korrigálása miatt. Betartása kötelezı, megfelelı ruházatot igényelni ajánlott a szülıktıl, s szemléletüket, a nevelıtestületét is formálni szükséges. A levegızés, séta, kirándulás lehetıséget kínál a környezetvédelmi tapasztalatszerzésre, és a levegı témakör feldolgozásának eredményesebbé tételére is ki lehet használni. Fedett terasz hiányában sok tevékenységet csak korlátozott módon tudunk a szabadban megszervezni. Erdei óvodát, tábort és vízhez szoktatást is szervezünk a levegı víz napfény edzıhatásának kihasználására. Pihenés Nyugodt légkörrel, megfelelı ráhangolással, mesével, halk zenével biztosíthatóak az optimális hangulati feltételek. Mi fontosnak tartjuk a kényelmes ágynemőt, a pizsama viselését, az alvókák behozhatóságát. A pihenés idıtartamát a gyermekek egyéni igényeihez igazítjuk, s az elalvást nem tartjuk kötelezı érvényőnek, s a simogatást csak megnyugtatásra, s nem elaltatásra alkalmazzuk. Az óvónı jelenléte, szokásrendszer alakítása a zálog arra, hogy az igény szerinti ágynyugalom szemléletét határozottan érvényesíteni tudjuk A rendkívül kevés, vagy az alvást nem igénylı gyermekeknek maximum 30 perces pihenés után a szabad játék lehetıségét biztosítani kell, körültekintı szervezéssel, szokásalakítással. Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása Igyekszünk a gyermekek egészséges étrendjének kialakításához partnerként megnyerni az étkezési szolgáltatót, ami nem valósul meg maradéktalanul. Ennek ellensúlyozására gyümölcs és zöldségnapokat szervezünk, az étlapot kihelyezve a szülık figyelmét felhívjuk az otthoni étkezés kínálta korrigálásra. Az egészséges táplálkozási szokások kialakítását a családok nagy részére jellemzı megélhetési problémák, s a helytelen felfogás is nehezít (gyümölcs helyett édesség reklámból ismert termékek). Sikerkritériumok 94/19. oldal

20 - Rendszeresen, illetve szükség szerint önállóan tisztálkodik, biztonsággal használja a tisztálkodási eszközöket, tisztántartásukról gondoskodik. - Szükségleteit képes késleltetni. - Önállóan öltözködik, ruháját összehajtva a polcra teszi. - Kulturáltan étkezik, önállóan szed, önti a folyadékot, képes eldönteni, mibıl mennyit tud elfogyasztani, helyesen használja az evıeszközöket, igényli az asztal esztétikus rendjét. - Szívesen fogyaszt zöldségfélét, gyümölcsöt, az új ízeket megízleli. - Szükségleteit, igényeit felismerik, megfogalmazza, a lehetı legönállóbban kielégíti, szükség szerint segítséget kér. - Rendeltetésszerően használja a papír zsebkendıt, figyelmeztetés nélkül, önállóan kifújja az orrát. - Rendeltetésszerően használja WC papírt, WC-ét, mások és saját intimitására tekintettel van. - Kialakult belsı igénye, pl.: gondozottság, tisztaság, rend. - Szívesen tartózkodik, tevékenykedik a szabadban, önállóan is kezdeményez mozgásos játékokat, versenyeket. - Életkorának megfelelıen edzett. - Igényli, óvja, s tevékenyen alakítja környezete rendjét, esztétikumát, ismeri a szelektív hulladékgyőjtés komposztálás okát és mikéntjét. - Ismeri és betartja a balesetvédelmi szabályokat, magatartásformákat. IV.2. Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Annak ellenére, hogy három éve korra kialakulnak a felnıttekre jellemzı érzelmi tulajdonságok, s megjelennek a magasabb rendő érzelmek az óvodáskorú gyermek pozitív és negatív érzelmei által cselekszik, melyek még nem kontroláltak, s erısen egocentrikus kiindulópontúak. Mindezek alapján kell érzelmi kompetenciájának motívum és képességrendszerét úgy fejleszteni, hogy a személyes és szociális kompetenciái a közösségi szocializációt segítsék az érzelmeinek önmaga általi kezelhetısége alapján, mindehhez kiemelt szerepet biztosítunk a játéknak. A szocializáció, a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során a gyermek megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. Mindezt meghatározza a felnıttekhez főzıdı viszonya, érzelmi biztonsága, a környezet, s a családi nevelés hatása, a gyermek eddigi tapasztalatai. Mindezért elengedhetetlenül fontos a gyermek óvodáskor elıtti fejlıdésének ismerete, az empatikus befogadó légkör, a társakhoz való viszonyulás gyakorlása, változatos tevékenységek biztosítása, ami megalapozza kooperatív megoldásokra ösztönzı cselekvéseket. A szociális kompetencia a szociális aktivitás pszichikus rendszere, melyben a kommunikatív képességek fejlettsége döntı jelentıséggel bír, hiszen a társakkal való kommunikálás az alapja az együttélésnek, mindeközben alkalmazhatja a különbözı kommunikációs formákat, s megtapasztalva hatásukat. Megtanulja, a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljon társaihoz, hogy elfogadottá és elfogadóvá válhasson. Ez a tapasztalat jelentıs mértékben segíti a szocializációt. A társaktól érkezı visszajelzések önbizalmára, személyiségének kibontakoztatására hatással vannak. Alakul önértékelése, majd társértékelése. Átéli, hogy milyen sok, egymástól és tıle különbözı gyermekkel tud tevékenykedni, együtt lenni, játszani úgy, hogy társait más érdekli, másként beszélnek, másként viselkednek, másként öltöznek, de jó játszó, csoport és óvodás társak. 94/20. oldal

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben