Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)"

Átírás

1 1

2 Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) Visszatekintés a farkasréti ökumenikus közösség életére, működésére ( ) Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. (2Kor 5,18) Az első keresztény közösségek életéről az ApCsel-ből tájékozódhatunk (2,44-46). Ebből az alapból különféle közösségi modellek nőttek ki. A szerzetesi közösség a kereszténység radikális megélése. Alapforma lett a gyülekezet, ez azonban az idők folyamán néhol vasárnapi kereszténységgé torzult. Az élő gyülekezetek ma újra felfedezik a közösség ajándékát. A nagyobb gyülekezeteken belül (és gyülekezeten kívül is) kisközösségek formálódnak. Ezek helyenként szervezett ( bejegyzett ) társulássá, egyesületté alakulhatnak. A farkasréti ökumenikus közösség meghatározó jegye a felekezetközi részvétel. Nem volt formális tagság, a meghirdetett alkalmakon bárki részt vehetett. Senki sem hagyta el a maga felekezetét, gyülekezetét. A közösség meghatározott céllal szerveződött: vállalta az ökumené, a Krisztus-követő egyházak közötti kiengesztelődés szolgálatát, a felekezeti sovinizmus feloldását. Az eredetileg egységes közösség később három ágra oszlott: 1) a havonkénti ökumenikus alkalmak változó összetételű hallgatósága; 2) a nyilvános alkalmak előkészítő munkaközössége; 3) az egymást személyükben is felvállaló munkatársak szorosabb, testvéri közössége. Egy-egy személy természetesen több ágban is érintett lehetett. A 60-as évek elején szerveződött egy evangélikus közösség. Csonka Géza evangélikus presbiter (később diakónus) 1963-ban járt először Taizé-ben. Megismerkedett Rudolf testvérrel, aki 1965 januárjában Magyarországra látogatott. A taizé-i kapcsolatot az akkori viszonyok között titkolni kellett. Az evangélikus indíttatású testvéri közösség lassanként kibővült és ökumenikus jelleget öltött. A szervezésben kiemelkedő szerepet vállalt két evangélikus alapító tag: Csonka Géza és dr. Széchey Béla szilveszterén tartották az első nyilvános felekezetközi találkozót Angyalföldön tól a havonkénti találkozók rendszeressé váltak, 1981-től már a régi (valaha raktárépületként szolgált) farkasréti imaházban (Budapest XI. Németvölgyi út 138.). Az előkészítő megbeszélések Széchey Béláék Algériába távozása előtt többnyire az ő lakásukban folytak. A továbbiakban a Farkasréti Ökumenikus Esték szervezése és lebonyolítása egyre inkább közös feladattá vált, az előkészítő munkacsoport jól együttműködő testvéri közösséggé kovácsolódott. Az első évek pezsgő közösségi életében részt vettek maradéktalan felsorolására ma már nem vállalkozhatunk. A taizé-i ökumenikus közösséggel való kapcsolattartásban nagy segítséget jelentett a katolikus levelező teológiát végzett Eisenbarth Krisztina és Unger Zsuzsa fáradhatatlan aktivitása. Vagyunk azonban néhányan, akik az előkészítő munkaközösség tevékenységében részt vállalva mindvégig vagy hosszabb ideig együtt maradtunk. Egy névsor, amely az időbeli eltérések miatt így sohasem létezett, 33 év távlatában mégis teljesen hiteles: Balogh Judit, Bácskai Antal, Berecz Péter, Csabai Mihály, Csatószegi Viktor, Csonka Géza, Csorba Vera, Debreczy Géza, Franyó Gáborné Sárika, Gaál András, Gáspár Ágota, Gyurkáné Urbán Eszter, Homoki Ferenc, Homokiné Móricz Ágnes, Ihrig Dénes, Kapitány Aranka, Kecskés András, Kecskésné Erzsike, Nemessányi László, Nemessányi Éva, Rumbold Gyula, Sándorfi István, Széchey Béla, Széchey Anna. 24 név, 14 férfi, 10 nő. 12 római katolikus, 6 evangélikus, 5 református, 1 baptista. Közülünk azóta az Úrhoz távozott N. Laci, D. Géza, B. Péter, B. Tóni, Sz. Anna, S. István. Az évek során másfelé sodródott társaink: Aranka, Ágota, G. Bandi, Béla, Dénes, Eszter, Judit, Viktor. 2

3 1979 szilveszterétől 1992 szeptemberéig a Farkasréti Ökumenikus Esték programjáról csak szórványosan maradtak feljegyzések, dokumentumok. Része lehetett ebben a politikai természetű óvatosságnak is. Tudjuk, hogy havonkénti rendszerességgel jöttek össze. Nem minden esetben hívtak vendégelőadót. Gyakran valamelyik történelmi felekezet lelkésze tartott ökumenikus istentiszteletet. Máskor az előkészítő közösség egy-egy tagja készült fel igei elmélkedéssel, személyes bizonyságtétellel. Többek emlékezete szerint ebben az első évtizedben szolgált közöttünk Bencze Imre, Benczur László, Hafenscher Károly, Missura Tibor, Madocsay Miklós, Muntág Andor, Reuss András, Scholtz László, Simonfai Ferenc, Zsigmondy Árpád evangélikus, Balázs Károly, Debreczenyi Károly, Draskóczy Ildikó, Farkas József, Gyökössy Endre, Kovács Mihály református, Bíró László, Blanckenstein Miklós, Forrai Botond, Jelenits István, Korzenszky Richárd, Sajgó Szabolcs, Sulyok Elemér, Tomka Ferenc római katolikus lelkipásztor. Egy-egy alkalmat (mint ahogy később is) az előkészítő közösség valamelyik tagja vezetett, így Balogh Judit, Csatószegi Viktor, Gaál András, Kecskésné Erzsike, Nemessányi László, Nemessányi Éva (katolikus), Berecz Péter, Csonka Géza, Ihrig Dénes, Széchey Béla, Urbán Eszter (evangélikus), Bácskai Antal, Debreczy Géza, Kecskés András (református). Egyik névsor sem garantáltan teljes, az esetleg kimaradtak megértését kérjük. Az 1992 előtti időszakból is van azonban néhány adatszerűen rögzített cím és név (lásd a táblázatos összesítés megfelelő rovatában!). A legkorábbi, írott változatban is ránk maradt előadást dr. Török Tibor református, Kossuth-díjas fizikus professzor tartotta Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit (Zsid 11,1-3) címmel április 11-én. Tibor bácsi a fénytani kísérletek végzése közben megvakult, de hite és embersége messzire világított. Élete végéig az ökumenikus esték leghűségesebb résztvevői közé tartozott. Az előkészítő közösség által működtetett Farkasréti Ökumenikus Esték történetéről, jellegéről, programjáról tájékoztattuk az érdeklődőket a közösség 20, 25, illetve 30 éves fennállásának alkalmából (1999-ben, 2005-ben, illetve 2010-ben) kiadott szórólapon. Itt kell megemlítenünk, hogy ismertetőnk szövegével kapcsolatban dr. Széchey Béla testvérünknek fenntartásai voltak, és ezeket azóta sem sikerült feloldanunk. A 2010-ben keltezett tájékoztató az itt következő lapon olvasható. Sajnos, a hívogató mondatok ma már nem érvényesek: a Farkasréti Ökumenikus Esték további szervezéséről részben külső, egyházi, részben belső, fogyatkozó egészségünkkel kapcsolatos okokból le kellett mondanunk. Az utolsó, nagy sikerű előadást szeptember 10-én dr. Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár tartotta Merre tart a magyar nemzet? címmel. Visszatekintésünk nagyobb részét a farkasréti esték adatainak táblázatba foglalt összegezése képezi. Közöljük az időpontot, az előadó nevét és felekezeti hovatartozását, az előadás címét és többnyire a témához kapcsolódó fontosabb igehelyeket is. Adatbázisunk 1980-tól 1992 szeptemberéig erősen hézagos, onnantól kezdve azonban csaknem teljes. Csillaggal (*) jelöltük azokat az alkalmakat, amelyekről írott összefoglaló is rendelkezésünkre áll. Arra kérjük Urunkat Istenünket, hogy amint áldásával elhalmozta közösségünk csaknem 33 esztendős működését, úgy legyen irgalmas hozzánk, áldja meg, szentelje meg a továbbra is lelki közösségben maradt, azóta is rendszeresen találkozó testvéreket és mindazokat, akiket valamilyen módon megszólíthattunk. Hálásak vagyunk érte, hogy egy meghatározott időre Urunk ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Dicsőség Istennek! Szeretettel: 2014 húsvétján a f a r k a s r é t i e k 3

4 30 év a megbékélés és a krisztusi egység szolgálatában (A farkasréti ökumenikus közösségről) Budapest-Farkasréten, a XI. Németvölgyi út 138. szám alatt épült közös protestáns (evangélikus református) templomban, a temető főbejáratától és a Mindenszentek római katolikus plébániatemplomtól néhány percnyire, minden hónap második hétfőjén este fél héttől a farkasréti ökumenikus közösség tart összejövetelt. Különböző krisztusi felekezetekből, gyülekezetekből, egyházközségekből érkeznek a testvérek, hogy egy közösen meghallgatott előadás, igehirdetés vagy bizonyságtétel nyomán együtt gondolkodjanak, beszélgessenek, imádkozzanak, énekeljenek, majd előbb jelképesen, végül valóságosan is asztalközösségben legyenek egymással. A közösség nevét csupa kisbetűvel írják: jogilag sem egyházi, sem világi értelemben nem létezik. Lelkileg és tényszerűen viszont annál inkább: immár több mint 30 esztendeje. Még a pártállami időkben, a keresztény fiatalok találkozóhelyévé lett franciaországi, taizé-i ökumenikus közösséggel (többé-kevésbé titokban) kapcsolatot tartó, főként evangélikus testvérek hozták létre. Az összejövetelek lelki töltésében, énekeiben mindmáig fennmaradt a taizé-i jelleg, bár az akkori ifjú alapítók felett egy kissé már eljárt az idő. Az előzmények 1965 januárjáig nyúlnak vissza: akkor járt először hazánkban egy taizé-i szerzetes, a német származású frère Rudolf. A Tartsay Vilmos utcában, a Buda-hegyvidéki Evangélikus Gyülekezetben mintegy százan találkoztak vele, de Pannonhalmán és Budapesten fiatal bencés szerzetesekkel is felvette a kapcsolatot. Barátságok, lelki kötelékek szövődtek az egységtörekvések iránt fogékony magyarországi keresztények és a taizé-iek között. Rudolf testvér 1-2 évenként újra jött, magánszemélyként. Akkor még csak titokban lehetett vele találkozni. A 70-es évek második felének "puha diktatúrája" idején a krisztusi ökumené elkötelezett hívei megpróbáltak hivatalosan engedélyezett, nyilvános alkalmakat is meghirdetni, de ezek elől akkor még mind a protestáns, mind a katolikus egyházi vezetők mereven elzárkóztak szilveszterére néhány keresztény fiatal, aki az év nyarán Taizé-ben járt, felekezetközi találkozót és újévi virrasztást szervezett az ott szerzett lelki élmények, megtapasztalások továbbadására. Az angyalföldi (XIII. ker. Kassák Lajos úti) evangélikus gyülekezet akkori lelkésze, Benczur László ehhez rendelkezésükre bocsátotta a templomát, bár püspöki titkár korából jól tudta, mit és mennyit kockáztat. (Az általa közvetített kérésekre annak idején mindig kemény és szigorú letiltás lett a válasz.) A program (előadások, beszélgetések, igei elmélkedések, közös imádság, éneklés) mintegy 18 órán keresztül folyt, kb állandó résztvevővel. Egy-egy időszakra mások, ennél többen is eljöttek. A leghűségesebb, a keresztény egység iránt leginkább elkötelezett résztvevők között szoros kapcsolat alakult ki. Ezzel létrejött a farkasréti ökumenikus közösség sarjadó csírája tavaszán (az "Exaudi" vasárnapot megelőző szombaton) ökumenikus lelki napra került sor a Bécsi-kapu téri evangélikus templomban. A szervezők nem kértek püspöki engedélyt, de Koren Emil esperes saját felelősségére helyet adott az összejövetelnek. Ez alkalommal már olyan köztiszteletben álló egyházi személyek is tartottak előadást, mint Jelenits István piarista tanár és Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor. Az egész napos programnak 4

5 legalább 150 állandó és még ugyanennyi időszakos résztvevője volt. Néhány helyről (például a zugligeti plébániáról) népes, szervezett csoportok jöttek. Itt született elhatározás arról, hogy a továbbiakban havonként találkoznak, testvéri közösségben megélt eszmecserére, beszélgetésre, elmélkedésre, éneklésre és imádságra. Az 1979 vége óta folyamatosan létező közösség kezdeti működése azonban nem volt zavartalan. Az akkor illetékes evangélikus püspök a Bécsi-kapu téri összejöveteleket leállította. Három alkalomra a pasaréti református gyülekezet adott helyet a közösségnek, ám onnan is tovább kellett állniuk. Isten azonban jó előre elkészítette a megoldást. A kelenföldi evangélikus gyülekezet és a külső-kelenföldi református gyülekezet ideiglenes szükségmegoldásként Budapest-Farkasréten közösen használt egy szerény külsejű, megviselt állagú volt raktárépületet. Az 1994-ben épült mai templom helyén állott közös kápolna (imaház) evangélikus részről egyházilag hivatalosan jóváhagyott programjában már korábban szerepelt a közös (református evangélikus), "ökumenikus" bibliaóra, illetve szeretetvendégség (agapé) lehetősége. A mennyei indíttatás iránti engedelmesség, de emberi ötlet és bátorság is kellett hozzá, mind a szervezők, mind az illetékes lelkipásztorok (Bencze Imre és Missura Tibor, valamint református részről Kovács Mihály) részéről, hogy ezt a papírra fektetett munkaprogramot a "hajléktalanná" lett ökumenikus közösség tölthesse meg új, élő lelki tartalommal. A hűség és az engedelmesség áldást hozott: Farkasrét csírája szárba szökkent, kivirágzott és jó gyümölcsöt termett. A havonkénti alkalmak azóta is megszakítás nélkül követik egymást. Az esték látogatottsága átlagosan 20 és 50 fő között van, de voltunk már 100-nál többen is. A felekezeti összetétel vegyes, és az időben változó. A többség ma már római katolikus: a környékbeli plébániák lelkészei rendszeresen hirdetik alkalmainkat, néha ők maguk is eljönnek. Továbbra is vannak azonban evangélikusok, reformátusok, baptisták. Más, kisebb felekezetekből is érkeznek vendégek. Egy szűkebb, állandó előkészítő közösség gondoskodik a programokról, az előadókról, a külső feltételekről. Mindegyikük a saját gyülekezetének, egyházközségének is tevékeny, hűséges tagja. Lelkészek, teológiát végzett testvérek is vannak közöttük, ez azonban nem jelent előjogokat. Emberi, evilági értelemben nincs "vezető": az egyes estéket az előkészítő közösség valamelyik tagja vezeti, "animálja". Alkalmainknak az évek során kikristályosodott, megszokott rendje van. Az előadás (vagy igehirdetés, elmélkedés, bizonyságtétel) kb perc terjedelmű, ezt némileg irányított beszélgetés, majd közös áhítat, imaközösség és igen egyszerű szeretetvendégség (zsíros kenyér, lekváros kenyér, tea) követi. Sajátos (ősegyházi eredetű, a keleti ortodoxia által megőrzött) hagyományunk a "proszfóra": nem sakramentális (nem szentségi jellegű) asztalközösség. A Krisztusban való közösségünk jeleként egy-egy falat kenyérrel kínáljuk meg egymást, kérve az Egyház Urát, hogy vezessen el mielőbb mindannyiunkat a teljes és zavartalan eucharisztikus (úrvacsorai) közösségre. Összejöveteleink időtartamát nem korlátozzuk: a tényleges program este ½ 7-től kb. ½ 9-ig tart, de kisebb csoportokban sokszor ½ 10-ig, 10-ig is elbeszélgetünk. A közösség évek óta hagyományos feladatai közé tartozik, hogy a XII. kerületi katolikus és protestáns egyházközségekkel szorosan együttműködve részt vállaljon a januári egyetemes imahét programjából. Ilyenkor mód nyílik rá, hogy olyanok is megismerjenek bennünket, akik addig nem vagy keveset hallottak rólunk. A nyári hónapokban is találkozunk: előzetesen meghirdetett program nélkül, éneklésben, imában, beszélgetésben, Isten igéje körül. Szeretettel hívjuk alkalmainkra keresztény testvéreinket bármely felekezetből, közösségből. Keresünk áldozatkész, elkötelezett munkatársakat is az előkészítő közösség erősítésére. 5

6 Istennek hála, Farkasrét ma már nem rendkívüli jelenség országunkban. Egyre több keresztény ismeri fel, hogy egymással versengve, a magunk felekezetét egyedül hitelesnek és tökéletesnek, másokét pedig fogyatékosnak ítélve magával Krisztussal sem lehetünk bensőséges egységben. Farkasrét addig él és működik, amíg Urunk akarja és élteti: hogy látható és tapintható legyen az életünkben a Krisztus-követők egy-volta, az Atya akaratából, a Lélek által, Krisztusban kezdettől fogva adott titokzatos mennyei valóság: "én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek"(jn 17,23). Budapest, január 1-én * * * a Farkasréti Ökumenikus Esték előkészítő közössége A Farkasréti Ökumenikus Esték hagyományossá vált programja: I. rész: előadás és beszélgetés 1/ Ének 2. Köszöntés, igeolvasás, fohász 3. Ének 3/ BEVEZETŐ ELŐADÁS 5. Ének 1/ BESZÉLGETÉS 7. Ének II. rész: közös áhítat 1/ Gyertyagyújtás, asztalközösség (ige + rövid elmélkedés) 9. Ének: Úr Jézus, könyörülj rajtunk! Ó, Krisztus, Te vagy az Élet! 1/ IMAKÖZÖSSÉG Ének: Á-ámen. Kérésünket halld meg, Urunk! (2-szer) Á-ámen. Hálát adunk néked, Urunk! Á-ámen. Magasztalunk téged, Urunk! 3/ Mi Atyánk + áldásmondás 12. Ének 13. Hirdetések, adományok III. rész: szeretetvendégség 9h 14. SZERETETVENDÉGSÉG (zsíros kenyér, lekváros kenyér) * * * október 9-én a Farkasréti Ökumenikus Esték sorozata addigi helyszínén és formájában megszűnt. 6

7 A Farkasréti Ökumenikus Estéken elhangzott előadások és igehirdetések adattára Az közötti időszak alkalmairól nem maradt fenn írásos dokumentáció. A szervezők emlékezetében élő meghívott vendégek (szükségszerűen pontatlan) névsorát a bevezető ismertetésben közöltük. (2. l.) A farkasréti esték programját szeptembertől júniusig tartó munkaévekben szerveztük. Alábbi táblázataink is ezt a rendet tükrözik Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely dr. Török Tibor * fizikus, egyetemi tanár ref. Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit (Zsid 11,1-3) Róm 1,18-25; 4,17; 11, Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt és a közösségben dicsőítlek téged.. (Zsolt 22,23) Fekete András róm. kat. Krisztus tanítványai és a világ Jn 15, dr. Hafenscher Károly ev. Hatalmat adott nekik Mt 10, dr. Medvigy Mihály * róm. kat. Krisztus titokzatos teste az egyetemes Egyház Kol 1, Draskóczy Ildikó ref. A Hit és Fény és a Bárka közösség Magyarországon Kozma Imre * róm. kat. Krisztus nyomában járva Mk 8, 34 7

8 Változatok a kiengesztelődés témakörében Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Schulek Jánosné * róm. kat. Kiengesztelődés tágabb környezetünkkel Mk 11,25-26 Reischl Andrea tanár Donáth Ferencné ev. Kiengesztelődés azokkal, akik ellenünk vétettek Mt 6,12 Bozóky Éva * Dobos Kálmán * róm. kat. Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől? Róm 8,35-39 zeneszerző Várakozás (ökumenikus karácsonyi gondolatok) Bácskai Antal * ref. Kiengesztelődés a felekezetek, lelkiségi irányok között Zsolt 119, Nagy Csaba * masszőr Gáspárné Zauner Éva dr. * pszichológus Szőcs Zoltán biológus és felesége (Éva) * Cs. Gyímesi Éva * egyetemi tanár (Kolozsvár) róm. kat. Kiengesztelődés a keresztények és a zsidók között 5Móz / MTörv 6,4 róm. kat. Kiengesztelődés azokkal, akik ellen mi vétettünk Mt 5,21-26 Imádság Veszitek a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,38b) ApCsel 2,14-21; Háza gyül róm. kat. Kiengesztelődés a népek, nemzetek, nemzetiségek között Mt 5,44 8

9 A Jézus Krisztusban való egység megélése János evangéliumának 17. része alapján Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Csatószegi Viktor teológus róm. kat. Az egy igaz Isten ismerete. A kinyilatkoztatás Jn 17, Bácskai Antal * ref. Bűn és szenvedés a megváltás és a feltámadás fényében Jn 17,19; 2Kor 12, dr. Hafenscher Károly * ev. Krisztus egyetemes egyháza Jn 17,21 9

10 Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Nényei Gáborné róm. kat. Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. dr. Győry József szabadkeresztyén A megtérés Győry József (+) szabadkeresztyén Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. A megtérés Balogh Judit róm. kat. Bizonyságtétel és beszélgetés a megtérésről tanár Marshall János * baptista Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. Csepregi András * ev. A keresztség (bemerítés) 1Móz 17; 2Móz 12; Bácskai Antal ref. Bevezető gondolatok és beszélgetés a keresztségről dr. Hafenscher Károly * dr. Sulyok Elemér OSB * ev. róm. kat Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. A papi szolgálat Csonka Géza ev. Bevezető gondolatok és beszélgetés a papi szolgálatról közgazda, diakónus Csatószegi Viktor teológus róm. kat. A Szentlélek megelevenítő ereje és ajándékai egyházaink Bácskai Antal ** ref. életében Csatószegi Viktor róm. kat. Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. Zsigmondy Árpád ev. A Szentlélek működése és ajándékai. Bácskai Antal ref. Bizonyságtételek és beszélgetés Gáncs Aladár * ev. Krisztus egyetemes Egyházának közös kincsei. 1. Az istentisztelet és a liturgia Kiss Domonkos OSB * róm. kat. Egyházaink liturgiája 2.A zsolozsma Mt 18,3 2Pét 3,9 Mt 18,3 2Pét 3,9 Mk 1,1-8; Róm 6,1-7 2Móz 19,5-6 Róm 8,12-16 Zsolt 51,12-13 Jel 21,22-24 Róm 13,11 Róm 15,5-7 Ef 5,

11 "Keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát!" (Máté 6,33) Keresztény hitünk közös alapja Isten Törvénye, Jézus Krisztus Evangéliuma és az egyetemes Egyház hitvallásai szerint Új sorozatunkat két munkaévre tervezzük. Minden témára két-két alkalmat szánunk. Először meghallgatjuk egy meghívott teológus-vendégünk előadását, majd a következő hónapban kiegészítjük, testvéri beszélgetés során mintegy magunkévá alakítjuk az elhangzottakat. Különösképpen három szövegforrást állítunk érdeklődésünk középpontjába: Isten ószövetségi Törvényét (V Mózes 5-6), Jézus Krisztusnak a Hegyi beszédben adott tanítását (Máté 5-7), valamint az egyetemes Egyház két közös hitvallását (az Apostoli és a Niceai Hitvallást) Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Csepregi András * ev. Isten szellemi valósága (a zsidóság és a kereszténység szellemi Isten-képe) Tit 2,11; Mt 28, dr. Széchey Béla * mérnök, diakónus ev. Együtt-gondolkodás istenképünkről (beszélgetés) Bír 6,11; 24 Ézs 66, Missura Tibor * ev. Isten országának alaptörvénye: a szeretet Jer 31, Bízik László ev. Isten országának alaptörvénye: a szeretet Bevezető gondolatok és beszélgetés a szeretetről Mk 12,28-30 Jn 13, Brückner Ákos Előd * róm. kat. Isten törvénye a megváltás fényében 1. A tízparancsolat egyetemessége és időtlensége 2Móz/Ex 20,2-17 5Móz/Deut 5, Csatószegi Viktor teológus róm. kat. 2. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. (beszélgetés) Mt 5,6 Jn dr. Sulyok Elemér OSB * (Pannonhalma) róm. kat. Isten törvénye a megváltás fényében 3. Jézus "boldogmondásai" Lk 6,20 Mt 5, Csonka Géza * diakónus ev. Jézus "boldogmondásai" (beszélgetés) 1Sám 2,1-10 Ézs 38, Hamar István * ref. Isten törvényének beteljesítése 1. Jézus tanítása a hegyen Mt 5,1-2 Mt 5, Kecskés András * tanár ref. Isten törvényének beteljesítése 2. (beszélgetés) Mt 5 7 Mt 7,

12 Krisztus-hitünk és Krisztus-követő életünk közös alapja "Keressétek először Isten országát és az ő igazságát" (Máté 6,33) A következő munkaévben - megkezdett témánkat folytatva - Krisztus egyetemes Egyházának lényegéről, közös hitvallásainkról és az egyetemes kereszténység evilági küldetéséről szeretnénk eszmét cserélni. Karácsonyhoz, húsvéthoz és pünkösdhöz közeli alkalmainkat az ünnep témakörének szenteljük Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Kecskés András tanár ref. Mit jelent számomra, hogy az Egyházhoz tartozom? (Kol 1,10-29) Bizonyságtételek és beszélgetés Mt 6,31-33 Ef 1, dr. Hafenscher Károly * ev. Az egyetemes Egyház az élő Krisztus teste (Krisztus-hitünk közös alapja) Ef 5,30-32 Zsid dr. Pásztor János * ref. JÉZUS KRISZTUS ÚR (Fil 2,8-11) Krisztus egyetemes Egyházának hitvallása Mt 12, Kor 12, Csabai Mihály róm. kat. Adventi elmélkedés beszélgetés (Zugliget) Balogh Judit tanár róm. kat. Keresztény vagyok! Kicsoda nekem Krisztus? Bizonyságtételek és beszélgetés dr. Solt Pál róm. kat. Isten országa és igazsága Lk 17,21 bíró dr. Szederkényi Károly * Gyülvészi Irma * róm. kat. ref. Só és kovász a hegyen épült város (Mt 6,33) Vallomások és bizonyságtételek a keresztény hivatásról Mt 5,13-16 Jn 12, Nemessányi Lászlóné Éva róm. kat. A feltámadás titka (húsvéti elmélkedés) Jn 11,25-26 (Zugliget) dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. Krisztus egyetemes egyházának küldetése a világban: Ef 3,8-10 (Pannonhalma) evangélizáció és misszió dr. Széchey Béla mérnök, diakónus ev. A szeretet csodája. Pünkösdi gondolatok a Taizéi levél (1995) alapján (elmélkedés és beszélgetés) A Külső-kelenföldi Református Gyülekezet és a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet új, közös farkasréti templomát (a régi telken) december 3-án szentelte fel dr. Hegedűs Lóránt református és Szebik Imre evangélikus püspök. 12

13 Megbékélés, kiengesztelődés a békéltetés szolgálata az Egyházban és a világban ránk bízta a békéltetés szolgálatát (2Kor 5,18) Most induló sorozatunkban legfontosabb, égetően időszerű közös küldetésünket, a békéltetés (megbékélés, kiengesztelődés) szolgálatát szeretnénk tudatosítani és szívünkbe vésni. A békéltetés igéit 8 témakörbe soroltuk: békesség Istennel, békesség önmagunkkal, békesség a nemzetek között, békesség az emberek között, hamis békesség, Krisztus békessége, békesség az egyházban, békesség a teremtett világban Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Kecskés András tanár ref. A békéltetés igéi Bevezetés az évi sorozathoz Gyülvészi Irma ref. Engesztelődjetek ki Istennel! 2Kor 5,21 Bevezető elmélkedés és beszélgetés Simonfai Ferenc ev. Elég néked az én kegyelmem. (2Kor 12,9) A megbékéltetés evangéliuma Csorba Vera kertészmérnök róm. kat. A Békesség Fejedelme (Ézs / Iz 9,5) (Városmajor) Adventi gondolatok (Barsi Balázs és Szennay András nyomán) dr. Lenhardt Vilmos * róm. kat. a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben! (Kol 3,15) Kiengesztelődés a krisztusi felekezetek között dr. Széchey Béla ev. Egyetemesnek szánt hitvallás a 16. században diakónus (Az Ágostai Hitvallás) Zsigmondy Árpád ev. Hitvallás a koncentrációs táborok árnyékában: teológus a Barmeni Hitvallás vagy teológiai nyilatkozat Hamar István (Szolnok) ref. Ő bünhődött, hogy nekünk békességünk legyen Krisztus békességének húsvéti örömhíre (igehirdetés) dr. Vági László (Szentes) róm. kat. éljetek minden emberrel békességben! (Róm 12,18) Közös küldetésünk: a békéltetés szolgálata a világban Osztie Zoltán * róm. kat. a Lélek törekvése pedig élet és békesség (Róm 8,6) A békesség mint a pünkösdi Lélek gyümölcse 2Kor 5,17-21 Jn 20, Kor 5,18 Kol 1,21-22 Fil 4,4 Jn 17,21 1Jn 1,10 Fil 2,11 Mt 28,18-20 Ézs 53,5 2Kor 5,18 Róm 12,18 Jn 14,6 13

14 az ÚR előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. (2Pét 3,8-9) 1996 Bűnbánat és krisztusi reménység az ezredforduló küszöbén Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Szeverényi János * ev. a jelen és a jövendő élet ígérete (1Tim 4,8) Bűnbánat és krisztusi reménység az ezredforduló küszöbén dr. Sarkadi Nagy Pál * ref. Az Isten igéje pedig terjedt (ApCsel 6,7) Közös múlt: az első krisztusi közösségek életvitele, teológiája Elmer István * róm. kat. ti is bizonyságot tesztek (Jn 15,27) Közös feladatunk az újságíró 1100 éves hazában: kereszténység, magyarság, kultúra Ifj. Hegedűs Lóránt ref. ez az Isten Fia (Jn 1,34) Közös hit, közös reménység (adventi igehirdetés) 2Pt 3,8-9 Ef 4,20 Jer 6,16 Gal 2,1-9 Jn 16,13 14

15 Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket. (Jn 17,18) 1997 Nem e világból ebben a világban dr. Hafenscher Károly * ev. az Úr megvizsgálja a lelkeket (Péld 16,2) Közös válasz a krisztusi értékrendet szétziláló szellemi irányzatok kihívására Németh Pál * ref. Ábrahám hite, Mohamed vallása. Európa és az Iszlám Az erőszakmentes párbeszéd lehetőségei az egyistenhívőkkel Kalota József * görög A kereszt botránya. Közös hitünk alapja: Krisztus keresztje és ortodox feltámadása. Beszélgetés az ortodoxiáról Tamási József * róm. kat. Áhítat és életgyakorlat személyes Isten nélkül. (Martfű) Közös felelősségünk a hinduizmus és a buddhizmus mai megjelenési formáival szemben Pintér Károly ev. Az én nevemben prófétálnak, pedig és nem küldtem őket (Jer 14,15) Vallási mozgalmak a 20. században Rumbold Gyula baptista Tudom, kinek hittem. (2Tim 1,12) villamosmérnök Az élő, személyes Krisztus megjelenítése a világban Jn 17,18 Péld 16,2-9 1Móz 15,6 Mk 16,15 1Kor 1,23-25 Jn 3, Móz / Kiv 20,3 Zsolt 10,17 1Jn 4,1-3 Gal 2,20 15

16 Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében. (Jn 1,12) A Krisztus egyetemes Egyházához tartozók önazonossága és közös küldetése Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Sándorfi István róm. kat. tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa! (Lk 10,11) Lk 10,1-11 A hetvenkét tanítvány kiküldése Sajgó Szabolcs SJ * róm. kat. a világosságról kellett bizonyságot tennie (Jn 1,8) Jn 10,16 A látható egység jelei Krisztus egyetemes Egyházában dr. Hafenscher Károly ev. a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg Rejtett egységünk a Krisztusban (Jn 10,17) 1Tim 2,5 1Kor 3, dr. Szűcs Ferenc * ref. Az Ige volt az igazi világosság, ő jött el a világba. (Jn 1,9) A megtestesülés titka: a közénk jött Isten Jn 1,9 Kol 1, Kecskés András ref. mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében (Jn 1,12). Vallás, ApCsel 4,12 tanár kultúra, kereszténység. A Krisztus-követők önazonossága dr. Solt Pál * róm. kat. az élet volt az emberek világossága (Jn 1,4) Jézusban kapott 1Pt 2,15-16 alkotmánybíró szabadságunk és közös felelősségünk a társadalomban 2Kor 3, dr. Széchey Béla ev. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 2Kir 2,19-22 mérnök, diakónus (Jn 1,3) Közös felelősségünk a teremtett világért dr. Boda László róm. kat. Az Ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre (Jn 1,16) 1Kor 1,23 Meghalt bűneinkért, feltámadott megigazulásunkért dr. Szűcs Ferenc * ref. és láttuk az Ő dicsőségét (Jn 1,14) A mennybemenetel titka: a megdicsőült Krisztus ApCsel 1,9-11 Mt 25, Nemessányi Lászlóné Éva * (Zugliget) róm. kat. Pünkösdi gondolatok a Szentlélek évében (1998) Jn 3,

17 így ujjongott Jézus a Szentlélek által (Lk 10,21) Ebben a munkaévben az imádkozó Jézus, valamint az övéit benne eggyé tevő Szentlélek áll beszélgetéseink középpontjában. Különösen az Úrtól tanult imádságra, a Miatyánkra (Mt 6,9-13) és Jézus Krisztus főpapi imájára (Jn 17) figyelünk, a Lélek egységét keresve (Ef 4,3) Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Sándorfi István * róm. kat. Ti azért így imádkozzatok! (Mt 6,9) Az imádság titka Jézusnál az imádság Lelke krisztusi közösségeinkben Csatószegi Viktor * róm. kat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy teológus Az Úrtól tanult imádság első része: a mennyei valóság Kecskés András * ref. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Az imádság tanár második része: a teremtett valóság és emberi sorskérdéseink Sánta Ibolya * ref. A Szentlélek száll reád A Szentlélek szerepe a megtestesülésben és kiáradása az Egyház életében Szeverényi János * ev. hogy tökéletesen eggyé legyenek A krisztusi egység titkának feltárulása a Szentlélek által dr. Hafenscher Károly ev. "a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók" Kisebbségben de a mindenség Urával dr. Széchey Béla * ev. "... akik az ő szavukra hisznek énbennem " A kikerülhetetlen diakónus missziós parancs. Evangélizáció a 21. században Sándorfi István róm. kat. Az ujjongó Jézus (Lk 10,21). Az imádkozó Jézus az imádság Lelke. Krisztusi öröm a Szentlélek által dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. "ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek" (Pannonhalma) Egyház és világ Jézussal vagy Jézus nélkül? Rumbold Gyula baptista mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség villamosmérnök A dicsőítő Egyház. Az Úrtól tanult imádság dicsőítő záradéka Lk 11,1-13 Mt 6,9-10 Mt 6,11-13 Lk 1,35 Jn 17,23 Jn 17,14 Mt 28,16-20 Jn 21,15-19 Jn 17,13 1Kor 12 Jn 17,11 Mt 6,13b Jn 17,1; 16,

18 Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem (Zsolt 119,81) Közös reménységünk az új évezred küszöbén Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Kerekes Károly * róm. kat. egy az Istene és Atyja mindeneknek (Ef 4,6) Ki a mi Atyánk? Kránitz Mihály * róm. kat. mindeneknek Teremtője (1Móz / Ter 1-3; Jer 51,19) A teremtés és folyamatossága Zászkaliczky Pál * ev. Örök szövetséget kötök veletek (Ézs/Iz 55,3) A Szövetség Istene dr. Szűcs Ferenc * ref. Örök szeretettel szerettelek (Jer 31,3) Az ember Isten szívében Nobilis Márió * róm. kat. A Lelket ki ne oltsátok! A lelki ajándékok (karizmák) és az (Tököl) intézményesülés feszültségei az Egyházban Missura Tibor * Ev. Törvényemet a szívükbe írom. Isten az ember szívében dr. Bolyki János * ref. a nem láthatókból állt elő a látható (Zsid 11,3) Hit, világnézet, világkép Balog Zoltán * ref. egy reménységre kaptatok elhívást Van-e reménysége a világnak (a nemzetnek)? A mi reménységünk Puskás Attila * róm. kat. veletek vagyok minden napon a világ végezetéig Jézus jelenléte a világban Sánta Ibolya * ref. Egy Lélekben megmerülve, egy Lélekkel átitatva (pünkösdi igehirdetés) Mal 2,10; Jn 20,17 Kol 1,15; Ef 1,5 Jel 21,5 1Móz 8, Móz 8, Jn 4-7 Kol 1, Thessz 5,19 Jer 31,33; Róm 1,18-25 Jn 12,46 1Kor 6,12 Ef 4,4 Róm 4,18 Mt 28,20 2Móz / Kiv 3,12 1Kor 12,13 Jóel 3,1 18

19 FARKASRÉTI ÖKUMENIKUS ESTÉK az emlékezet és a kiengesztelődés, közös jövőnk jegyében Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Legeza József görögkat. Egyedül ellened vétettem. (Zsolt 51,6) A Jézus-ima. Bűnbánat és megbocsátás a Krisztus-követésben Némethy Zoltánné * ev. Szeretetben szolgáljatok egymásnak! (Hanna) Mit tehetünk az ökumené ügyében? dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. Emlékezet és kiengesztelődés. (Pannonhalma) Közös bűnbánat a pápai dokumentumok tükrében Pálhegyi Ferenc * ref. Ti Isten házanépéhez tartoztok. (Ef 2,19) pszichológus Krisztus a családban Bence Imre * ev. hogy művelje és őrizze Karsay Eszter * ref. Az egyházak szerepe és felelőssége a környezetvédelemben Kránitz Mihály * róm. kat. Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai. (1Kor 12,27) dr. Hafenscher Károly * ev. Beszélgetés a DOMINUS JESUS nyilatkozatról dr. Gyapay Gábor ev. hirdetjük a jövő nemzedéknek Közös múltunk és közös tanár, történész jövőnk: magyar példaképeink a Krisztus-követésben Mezei Géza baptista Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék! mérnök, diakónus Siker és kereszthordozás Krisztusban dr. Boross Géza * ref. Miért nem értjük egymást? Kommunikációs nehézségeink az ige tükrében Bálintné Varsányi Vilma ev. az ígéret nektek és fiaitoknak szól Az Egyház születésnapja Mk 10,47-48 Gal 5, Kor 5,18-20 Lk 2, Móz / Ter 2,15 1Kor 3,11 Zsolt 78,3-4 2Kor 10, Kor 14,10-12 ApCsel 2,4-8 ApCsel 2,39 19

20 Egység a különbözőségben: eltérő hagyományok közös alapon Mert más alapot senki sem vethet (1Kor 3,11) Szám Év Hó Nap Előadó Felekezet Cím Igehely Reuss András * ev. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Krisztusi küldetés, egyetemes papság, papi szolgálat Gál Péter * róm. kat. neveden szólítottalak (Ézs / Iz 43,1) Transzcendencia, (Szabadszentkirály) természetfölötti erők vagy személyes istenkapcsolat dr. Sulyok Elemér OSB róm. kat. (Pannonhalma) Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10) Ingyen kegyelem, kegyelmi állapot, kegyelmi ajándékok dr. Szűcs Ferenc * ref. Mert nem adatott más név az ég alatt (ApCsel 4,12) EGYEDÜL KRISZTUS. Ő a mindenség Ura Fehér Károly * ev. lélekben és igazságban (Jn 4,24) Istentiszteleti hagyományok (Székesfehérvár) és formák a krisztusi közösségekben Matolcsy Kálmán * róm. kat. felette nagy titok ez (Ef 5,32) A házasság titka. Missura Tibor * Balicza Iván * Nobilis Márió * ev. ev. róm. kat. Együttélés vagy Istentől megszentelt kapcsolat bocsásd meg bűneimet, mert sok van! (Zs 25,11) Bűnbánat, gyónás, bűnbocsánat Zámbó András * Hlavacska Ilona hitoktató * ref. róm. kat. Jel, amelynek ellene mondanak (Lk 2,34) A keresztény közösség: Krisztus jele a világban dr. Thorday Attila * róm. kat. vándorok és jövevények a földön (Zsid 11,13) Isten vándorló népe. Zarándok egyház zarándoklatok az egyházban Fekete Ágnes ref. csak az, aki cselekszi (Mt 7,21) Hit és hitelesség. A szavak és a tettek összhangja a krisztusi közösségekben 1Pt 2,7-10 Róm 12,4-8 5Móz 18,9-12 5Móz 32,15-20 ApCsel 10,3 Róm 11,36 Jn 4,24 ApCsel 2,43-47 Ef 5,21-33 Jn 20,23 Jak 1,16 1Thessz 2,8 Mk Móz / 16,16-17 MTörv 20

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón evangélikus hetilap 73. évfolyam, 50. szám 2008. december 14. Advent 3. vasárnapja Ára: 199 Ft Az immáron 349 tagegyházat, közel 600 millió keresztényt magában foglaló EVT a világ legnagyobb ökumenikus

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december --------------------------------------------------------------------- SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

b A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában mûködõ középiskolák

b A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában mûködõ középiskolák evangélikus hetilap 71. évfolyam, 15. szám 2006. április 9. Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) Ára: 165 Ft a jelenleg hatályos ügyrend nem alkalmas az új feladatkörrel megbízott zsinat-közgyûlés munkájának

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján

IMA HÉT. 2014. január 19 26. Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2014. január 19 26. 2014 Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17 alapján TAR TA LOM 3 Köszöntô a magyar kiadáshoz 5 Bevezetés a 2014-es témához 12 Az Imahét

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő Kálvincsillag 2012 A Magyar Református Egyház lapja Közösség - Vallástétel Jövő Játék, ami lehet nagyon komoly Milyen egyházat akarunk? Húsz év Kárpát-medencei közoktatási körkép Van élet a konfirmáció

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

Május 19. missziói nap a három egyházkerületben

Május 19. missziói nap a három egyházkerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 21. szám 2007. május 27. Pünkösd ünnepe Ára: 180 Ft Nem könnyû persze megválni régi épületektõl, különösen templomterektõl, de a magyar evangélikusság lélekszámát tekintve

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben