Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a 2011. évről"

Átírás

1 Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a évről Nyíregyháza, április 19. A beszámolót készítette: ~ lu. bo_,) -+-t. l:, ~ Dr. N agy Erzsébet igazgató

2 Tárgyi és személyi feltételek A Gyennekjóléti Központ 20 ll. augusztus végéig 5 telephelyen működött, ahol a gyennekjó léti szolgáltatásokat Nyíregyháza és Nyírpazony lakossága részére, a Családok Átmeneti Ott honának szolgáltatását pedig Nyíregyháza lakosságának biztosít juk. 20 ll. szeptember l-től az intézmény Igazgatósága, a módszertani csoport, a gazdasági és hu mánpolitikai munkatársak, valamint az irattár a Báthory u-i telephelyről a Tokaji út 3. sz. alá költözött, a Családok Átmeneti Otthonának is helyet adó épületbe. Telephelyek A Huszár-telepi Gyennekjóléti Központ, Huszár tér 5. A 2009-ben megnyílt Huszárvárban került elhelyezésre, ahol megfelelő feltételek állnak rendelkezésre a feladatok végzéséhez. A Déli Gyennekjóléti Központ, Vécsey u. 15. A feltételek ebben a központban sem változtak. Az Északi Gyennekjóléti Központ, Tas u. 2. A munkafeltételek adottak. A Családok Átmeneti Otthona, Tokaji út 3. Az előző évhez képest a feltételek nem változtak. A telephelyek állagmegőrzésére minden évben jelentős összegeket kell fordítani. Rendszere sek a tetőbeázások az Északi Központban és a Családok Átmeneti Otthonában. Az intézmény költségvetése évek óta nem tartalmaz állagmegóvásra keretet, a szükséges javítások elvégzé sére a fenntartó biztosítja a forrást. Az elmúlt évi beszámolóban is jelzett - a Huszárvár egyik helységében - jelentős mértékű be ázást az épület üzemeltetője még mindig nem javította ki. Az elavult épületszerkezeti technológiák miatt évente szükség lesz több épület esetében az ál lagmegőrző beavatkozásra. A Családok Átmeneti Otthonának akadálymentesítése nem történt meg. A városban rendelke zésre áll ugyan akadálymentes lehetőség (Csillag u.), ám a korábban irodaépületként funkcio náló CSÁO esetében a gyennekkocsival való közlekedés is igen nehéz, balesetveszélyes. Tárgyi feltételek A mindennapi munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk. l db Opel Zafira gépkocsi áll rendelkezésre, amivel a családgondozóink a peremterületeket, tanyabokrokat el érik. A módszertani feladatok ellátására éves szinten alkalommal veszik igénybe a gépkocsit munkatársak a megyénkben lévő települések megközelítésére. A családgondozók a gondozás során az elmúlt évben családlátogatást végeztek, ami szintén megnövelte a gépkocsi-használatot. Ezzel nem áll egyensúlyban az üzemanyag-vásárlásra fordítható költségvetési keret. Számítógéppel és egyéb irodatechnikai eszközzel a telephelyek viszonylagosan jól ellátottak, igyekszünk minden évben a régi, elavult gépeket lecserélni. A számítástechnikai felszereltség az intézmény feladatellátása szempontjából kiemelten fon tos, miután a munkánk egyre növekvő részét a gyennekvédelmi és hatósági adminisztráció te szi ki, amely ma már számítógépek nélkül megoldhatatlan feladat lenne, ill. a 2012-ben beve zetésre kerülő Taj-alapú nyilvántartást egyébként képtelenség lenne teljesíteni. - 2

3 Az a célunk, hogy két-három családgondozórajusson egy-egy számítógép, teljesült, ugyanakkor a géppark állagmegóvása, az elhasználódó alkatrészek cseréje mindig figyelmet igényel. Személyi feltételek A szakmai létszámot tekintve a Gyermekjóléti Központ személyi feltételei megfelelnek ajogszabályi előírásoknak, beleértve a speciális szolgáltatások ellátásához szükséges szakembereket (jogász, pszichológus, fejlesztőpedagógus). A családgondozók mellett a Gyermekjóléti Központban 3 fő lát el speciális szolgáltatási feladatokat: ők fejlesztőpedagógusi, jogászi, valamint pszichológus i munkakörben tevékenykednek. A jogszabály által előírt óraszámokat a fejlesztőpedagógusi szolgáltatás ellátása során nem tudtuk teljesíteni, mert erre vonatkozóan olyan magas óraszámokat írnak elő, amelyet egyetlen főállású munkatárs nem tud teljesíteni. Ezt a hiányt egyelőre nem tudjuk teljesíteni. Bár a jogszabály a gyermekjóléti szolgáltatás számára nem írja elő, de a lakosság tényleges szükségletei megkívánnák, hogy intézményünk korrepetitori feladatokat is elláthasson. A korábbi években ezt a szolgáltatást 3-4 közhasznú pedagógus látta el, de 201 l-ben erre nem volt lehetőség. Szakmai feladatok Az évi XXXI. törvény (GyermekvédeImi törvény, röviden Gyvt.) négy főbb feladatot jelöl ki a gyermekjóléti szolgáltatásoknak, melyeket a) a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, d) valamint a családjából kiemeit gyermek visszahelyezése érdekében kell végeznie. Ennek megfelelően munkánkat a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, lelki egészségének és er kölcsi fejlődésének megőrzése érdekében a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás ról szóló évi XXXI. törvény, és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok, a gyámha tóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. lix. 1 0./ Kor mányrendelet, továbbá a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in tézmények szakmai feladatairól szóló 15/1998. évi IIV.30.! NM rendelet, valamint a Közokta tásról szóló évi LXXIX. törvény, és a fentiek módosításaiban meghatározottak alapján, a szociális munka etikai kódexe szellemében végezzük. A jelzőrendszerrel való együttműködés A gyermekjóléti szolgáltatás észlelő- és jelzőrendszerének kiépítése, illetve optimális működ tetése a gyermeki jogok érvényesülésének alapvető feltétele. Strukturális és funkcionális zava rai alapvetően kihatnak az egész gyermekvédelmi rendszer működésére; a megkésettség, a gá toltság, a tehetetlenség és a kompetenciaharc megjelenése a gyermek mindenek felett álló ér dekéről törvényszerűen áttolja a fókuszt a megjelenő ellenérdekek rejtegetésére, vagy a nyílt konfliktusra. Kizárólag egy jól működő észlelő és jelzőrendszer képes a veszélyeztetettség időbeni felisme résére, a veszélyeztetett gyermek gyermekjóléti szolgáltatásba való irányítására, illetve részt venni a helytálló diagnózis felállításában, a család erőforrásainak feltárásában, a probléma megoldó eljárások tervezésében és lebonyolításában, az érintettek "képessé tevésére" tett erö feszítésekben, valamint az elért eredmények tartós fenntarthatóságában. Bár a j elzőrendszeri együttműködést jogszabály írj a elő, az együttműködés jóval több a para grafusok mechanikus betartásánál; szakmai szükségszerűség. - 3

4 Nyíregyházán és Nyírpazonyban a jelzéseket az esetek túlnyomó többségében a jelzőrendszer valamely tagja (45-50 %), illetőleg hatósági kezdeményezésre (25-30 %) kezdeményezte. Jelentős a szülők, illetve a gyermek által való kezdeményezés is (11-l3 illetve 1-4 %). A szülők esetében a tendencia, hogy főleg válások, gyermekláthatási esetekben fordulnak a Gyermekjóléti Központhoz. A jelzőrendszer 20 ll-ben 1809 jelzést tett intézményünk felé. Ezek jelentös része iskolai hiányzás miatt érkezett. A közoktatási intézmények részéről 1100 jelzést kaptunk. Az egészségügyi szolgálattól 289, a rendőrségtöl 115, a pártfogó felügyelettől 245 jelzés érkezett. Velük a jelzést követő együttműködés (esetkonferenciák, esetmunka) is intenzív. Ezzel szemben alacsony jelzési aktivitással jellemezhetőek a civil szervezetek (beleértve a családsegítő szolgálatot), holott velük számtalan ponton kapcsolódunk, közös projektek, rendezvények kerülnek megvalósításra. Évente néhány (2-3) ügyben jeleznek az egyházak intézményei (pl. egyházi iskolák). Az alul-jelzők esetében feltételezhető, hogy saját szociális szakembereik képesek valamelyest csökkenteni a gyermekek észlelt veszélyeztetését, ugyanakkor vélelmezhető, hogy amennyiben konkrét gyermekjóléti beavatkozásra lenne szükség, ennek észlelése már elmarad. Az egyházak és intézményeik esetében ajelzésen túli együttműködés is esetleges, így a kompetenciahatárok tisztázása is gátolt Egészségügyi szolgáltató ebből védőnő 202 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 72 Közoktatási intézmény 1100 rendőrség 115 Ügyészség, bíróság 7 Társadalmi szervek, egyházak 19 Aldozatsegítők, pártfogó felügyelők 245 állampolgár 149 Önkormányzat Uegyzö) 404 Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: Védőnők: A védőnők által ellátott O-6 évesek száma: 7563 fő Veszélyeztetett: 630 fő Várandós anyák 20 ll-ben: 636 fő Ebből hátrányos helyzetű: 87 fő Kk. várandós: 12 fő Jelzések száma: 173 Bántalmazás miatt: 2 A védőnői szolgáltatás elutasítása: 1 eset A visszajelzés elmaradása: 23 eset Esetkonferencián részvétel 234 alkalommal, 251 gyermek ügyében vettek részt a védőnők. - 4

5 A védőnők által tapasztalt - az egészségügyben megjelenő - problémák: Táplálási - a gyermek nem az életkorának és állapotának megfelelő ételt kap Oltás elmaradása Tetvesség, rüh, ótvar kezelésének elmaradása Tápszer, gyógyszer kiváltásának elmaradása A család együttműkődési készségének csökkenése A gyermekek helyzetének javítása érdekében tett javaslatok: A két intézmény közötti konununikáció javítása Alapvető gyógyszerek, fertőtlenítő szerek biztosítása a családok számára Gyűjtések szervezése, őnkéntes szervezetek segítségnyújtása Táboroztatás az iskolai szünetekben Életviteli tanácsadás a családoknak, kertészkedés Munkahel yteremtés Gyermek és háziorvosok: A 18 éven aluli korosztályt ellátó orvosok (gyermekgyógyászok és háziorvosok) közül 23 visszajelzést kaptunk, amelyekből a következő adatokról értesülhettünk. Ellátott 18 éven aluliak száma: 6250 fő A következő észlelt problémák foga1mazódtak meg: a számok nem relevánsak, nem mindenki adott pontos információt. Elhanyagolás: 37 A szülő a gyógyszert nem váltotta ki: 1 család A szükséges szakvizsgálatra nem vitte el a gyermekét: 2 család Higiénés probléma: 1 család Szülői nem megfelelő életvitel, italozás: 6 család Lakáskörülmények nem megfelelő volta: 5 család Családon belüli erőszak: 4 család (szülők kőzötti) Tetvesség: 1 család 3 gyermek Az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban az oktatási intézmények által tapasztalt és megfogalmazott probléma: ~ Az orvosi igazolás úgy kerül kiadásra, hogya szülő, vagy a gyermek írja rá azt a dátumot, amikor iskolába akar menni. Bölcsődék: Aktuális információ: febr. l-től a gyermekjóléti központhoz tartozik 9 önkormányzati bölcsőde. A statisztikájuk alapján a férőhelyek száma tavaly 706 volt, 73 %-os kihasználtsággal működtek. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 149 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 4 fő Gyejo-val kapcsolata: 62 gyermeknek van. 39 fő a Huszár lakótelepen él. - 5

6 Problémák: Óvodák: }> a szülők között feszültség és vita forrása az, hogy betegnek látszó gyennek is jár bölcsődébe, kitéve a többieket a fertőzésnek. A bölcsődei szakemberek szerint a védett családi környezetből közösségbe kerülő gyenneknél tennészetes a gyakoribb megbetegedés lehetősége. De nyilván a dolgozó szülö ezt másképp látja. }> A térítési díj befizetésének elmulasztása }> Indokolatlanul sok hiányzás }> A gyennek agresszív magatartása (megharapja társát) }> Elvált szülők közötti probléma a gyennekkel való kapcsolattartásban }> Szülő pszichiátriai problémája }> Szülő (apa) nyerögépezése }> A család kilakoltatása }> Ápolatlan, tetves gyennek 35 beszámoló ékezett vissza, a Tündérkert Keleti Óvodákból 7, az Eszterlánc Északi Óvodából 8, a Gyennekek Háza Déli Óvodából 13, a Búzaszem Nyugati Óvodából 5. Összesített óvodába járó gyennekszám: 4586 fö Hátrányos helyzetű gyennekek száma:1265 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyennek: 340 fő Óvodákban igénybe vehető egyéb szakemberek: logopédus, védőnő, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus. Óvodák részéről megfogalmazott problémák: }> A gyennekorvosok igazolásai, a gyerek még nem gyógyult meg, de már óvodába jár. }> A család anyagi helyzetéből adódó térítési díj befizetésének csúszása }> Magatartászavar, a gyermekek agresszív viselkedése }> Szociális éretlenségből adódó konfliktusok }> Szűlő - pedagógus közötti konfliktus A gyennekjóléti központtal való együttműködést jónak ítélik meg, minden óvodába rendszeresen kijárnak a központok koordinátorai. Általános és középiskolák: Beszámolót 30 iskola küldött vissza. Tanulók száma: fő Hátrányos helyzetű tanulók száma: fő Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 885 fő Problémák: }> Iskolai igazolatlan hiányzás és az orvosi igazolások }> Tanulók közötti konfliktusok, verekedések }> Agresszivitás, káromkodás - 6

7 ~ Lopások ~ Rongálás ~ Fenyegetés (pedagógus és egymás) ~ Órai munka zavarása ~ Házirend megsértése ~ Dohányzás Programok: ~ Bűnmegelőzési, drog-prevenció, AIDS megelőzése ~ Szexuális felvilágosítás ~ TIGÁZ energiatakarékossági foglalkozás ~ Szelektív hulladékgyűjtés ~ Családi egészségnap ~ Egészséges táplálkozás, életmód fel zárkóztató foglalkozás (mentor tanár) ~ Mentálhigiénés foglalkozások ~ Szocializációs órák, napok ~ Bűncselekmény - büntetés (rendőrségi tájékoztatás) ~ Szexuális úton terjedő betegségek ~ Terhesség megszakítás ~ Diszkó-balesetek megelőzése ~ Önismereti foglalkozások Kérés, javaslat: ~ Tőbb szakmai beszélgetés, esetmegbeszélés a gyejóval ~ A pedagógiai jellemzés kérésénél szeretnék a pedagógusok, ha az ok is feltüntetésre kerülne. ~ Szorosabb kapcsolatot szeretnének az iskolai koordinátorral és a családgondozókkal ~ Egymás tájékoztatása pl. családgondozó változás, ill. a család elköltözés esetén. ~ Ifjúságvédelmi felelősök számára képzés szervezése. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Tanévi bontásban adtak tájékoztatást, amely szerint az elmúlt tanévben 3438 gyermekkel találkoztak, ebből ~ Logopédiai ellátásban 1021 fő, ~ Nevelési tanácsadásban 2417 fő részesült. Terápián összesen 1705 fő vett részt. Az egyűttműködés során 5-6 alkalommal vettek részt esetmegbeszélésen, de ezen kívül is élő, szoros kapcsolat van a két intézmény szakemberei között. A családgondozó gyakran segít abban, hogy a család elvigye a szükséges vizsgálatra a gyer meket. Rendőrség: Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők száma: 412 fő Problématípus: garázdaság és lopás Eltűnt fiatalkorúak és gyermekkorúak száma: 204 fő - 7

8 Gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 405 Családon belüli erőszak miatti eljárás: 239 Kábítószerrel való visszaélés: 94 eset Prostitúció, fiatalkorú tiltott kéjelgő: 3 fő Szabálysértési feljelentés: 377 fő Prevenciós programok: D.A.D.A. program - 3 általános iskolában Ovizsaru program - 12 óvoda Iskola Rendőre program. Ügyészsée.: Hasonló adatokkal szolgált a fiatalkorúak bűnözését illetően. Igazságügyi Hivatal: Fiatalkorú pártfogolt: 193 fő A két intézmény közötti együttműködés megfelelő színvonalú, évek óta jó a családgondozók kal a kapcsolat. Problémaként jelölték meg a magántanulói státusz számának növekedését, amely a fiatalok bünelkövetési statisztikáját rontja. Humán-Net Alapítvány: A két intézmény a Huszár lakótelepen egy épületben működik, a Huszárvár Szociokulturális Szolgáltató Központban. Mivel a klienseik zöme a telepen él, a programok lebonyolítását is közösen valósítják meg. A tavalyi gyermeknapi rendezvény közel 600 lakos részvételével zajlott. Polgárőrség: A polgárőrséggel való kapcsolatfelvétel és a közös feladatok eltervezése a év feladata lesz. Szocio-East Egyesület: Az Egyesülettel a közüzem i díjhátralékkal küzdő családok esetében kerül a Gyermekjóléti Központ. Az elmúlt évben 8 család (8 gyermek) esetében kaptunk jelzést. Tálentum Közösségi Szolgáltató Központ: A Gyermekjóléti Központtal 20 ll-ben közvetlenül nem kerültek kapcsolatba. - 8

9 Családgondozási tevékenység A családok gondozása során az intézmény kollektívája több mint tízezer alkalommal jár el a családok ügyeiben, miközben a "gyennekeink védelmében" elnevezésű adatlap-rendszeren is gondos adminisztrációs munkát végeznek. Tevékenységükre jellemző adatok: tízezres nagyságrendben családlátogatás, közvetlen infonnációnyújtás és tanácsadás, többezres nagyságrendben segitő beszélgetés, közvetítés más szolgáltatásokba, részvétel a szakellátás illetve a gyámügyi igazgatás eljárásaiban, a Gyennekjóléti Központ speciális szolgáltatásaiban. Ez alapján nyugodtan kijelenthető, hogy az év valamivel kevesebb, mint 250 munkanapján minden egyes kolléga mintegy 1250 esetben végzett személyes beavatkozást a családok életébe úgy, hogy emellett a nem elhanyagolható meiulyiségű adminisztrációs feladatainak is eleget tett! A családgondozók leterheltsége évről évre nő csak a gondozási teendőket figyelembe véve is. Az egyéb prevenciós feladatok, gyennekfoglalkozások, csoportfoglalkozások a gondozási esetszámokon felüli elfoglaltságok. A Gyennekjóléti Központ szakmai tevékenységének adatai megnevezés 2011 infonnációnyújtás 6309 segitő beszélgetés 3574 tanácsadás 4262 hivatalos ügyekben való közreműködés 894 családlátogatás közvetítés más szolgáltatásokba 578 hatósági tárgyalás előkészítése 261 hatósági tárgyaláson való részvétel 261 pszichológiai tanácsadás 797 fejlesztőpedagógusi ellátás 1260 Jogi tanácsadás 20 konfliktuskezelés, mediáció, resztoratív konferencia 4462 szakmaközi megbeszélés 9 esetkonferencia 207 örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 9 adományozás 671 válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 63 Összesen A évben alapellátásban 1176, védelembe vétellel 359 gyenneket, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyennek 41 fő, utógondozással 17 gyennek családját gondoztuk. - 9

10 Egyéb gondozási formák - szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása, mediáció, konzultáció, más szolgáltatások által elért családok és gyennekek száma is jelentős. Sorszám Megnevezés Kezelt problémák száma 2011 l. Anyagi (megélhetési, lakhatással ö s szef'ü.e&ő, stb.) Gyermeknevelési Gyermekintézményekbe való beilleszkedési nehézsé-.& Magatartászavar, teljesítmél!yzavar Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelk!l Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Összesen 3485 Szolgáltatási tevékenység A főbb szolgáltatásokban résztvevő gyennekek száma (halmozott adat) Szolgálta tás-típuso k 2011 klubfoelalkozások 93 korrepetálás 20 szünidős táborok 115 kapcsolattartási ügyelet 435 készenléti szolgálat 16 utcai és lakótelepi szociális munka 8 kórházi szociális munka 26 iskolai szociális munka, prevenció 351 Összesen 1064 Speciális tevékenységek A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozási adatai Gyermekek száma Védelembe Megnevezés Nem volt Alapellátásban vétel kereté- Összesen gondozásban gondozták ben gondozták Gyennekkorú Szabálysértés Fiatalkorú elkövetésekor Összesen Gyennekkorú Fiatalkorú elkövetésekor I Összesen Összesen Bűncselekmény

11 Átmeneti nevelés Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás adatai esetenként nem a családokban előforduló legsúlyosabb problémákra utalnak, hanem a gyermekvédelmi rendszer működési zavaraira. Nyíregyházán a súlyos, alapellátással nem orvosolható problémákkal küszködő családok és gyermekek száma folyamatos csökkenést mutatott 20 ll-ben ismét emelkedés történt, azt azonban nem lehet tudni, hogy e mögött tartós tendenciák húzódnak-e meg. Ugyanakkor az biztosan elmondható, hogy esetenként a szakellátási szintre beragadnak olyan gyermekek, akiket a családi viszonyaik alapján már vissza lehetne integrálni, illetve a szakellátási szint kiveti magából azon gyermekeket, aki olyan súlyos antiszociális problémákat hordoznak, amelyet a szakellátás szakemberei nem tudnak kezelni. A szakellátásba került gyermekek adatai azt mutatják, hogy a többgyermekes családokban halmozódnak fel inkább a problémák, és jutnak el olyan szintre, hogy az egyedüli megoldás a családból való kiemelés legyen. Az adatokból nem derül ki a tény, hogyaszakellátásba kerülő gyermekek között a romák aránya szélsőségesen túlreprezentált. Ebben kevéssé az etnikai elem, mint inkább a mélyszegénység hatása érhető tetten. Amennyiben azonban a tetjedő és mélyülő szegénység, egyes - akár etnikai értelemben is elkülöníthető - társadalmi rétegek végletes leszakadása áll a statisztikai adatok hátterében, akkor a közeli jövőben a probléma minden bizonnyal súlyosbodni fog. ElUlek oka a gyermekvédelmi rendszer egyik alapeleméből következik: pusztán anyagi okokból gyermeket nem lehet a családból kiemelni. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy amelulyiben a szegénység elér egy bizonyos szintet, az anyagi hiányok mellett törvényszerűen megjelelulek olyan problémák, melyek a pénztelenségből és a rossz körülményekből fakadnak ugyan, ám alapvetően viselkedésbeli, életmódbeli problémák, melyeket azonban nem lehetséges ezen problémák kezelésének hagyományos eszközeivel orvosolni, hiszen az okok között a szegénység kiemelkedő szerepet játszik. Mindebből olyan problémahalmaz következik (uzsorázás, prostitúció, kriminalizálódás, iskola-ellenesség, kilátástalanság, munkátlanság), amellyel szemben a jelenlegi intézményrendszer nem képes eléggé hatékonyan fellépni. Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartások száma Családok száma Gyermekek száma Az elmúlt évek fejlesztései során célul tűztük ki magunk elé, és ezt továbbra is tartjuk, hogy növelj ük a sikeres családgondozás arányát, illetve a sikeres családgondozásnak köszönhetően lezárt ügyek arányát. ElUlek érdekében az elmúlt években elsajátított számos újszerü technikát alkalmazzuk a mindelulapok során. A továbbképzések tervezésében külön figyelemmel kísérjük azokat a civil szervezeteket, melyek külföldi minták alapján igyekeznek újabb módszereket biztosítani a gyermekvédelem számára. Rendszeresen alkalmazott technika a mediáció, mint a konfliktusmegoldás sajátos eszköze. - 11

12 Az iskolai szociális munka keretében egy munkatársunk családterápiás képzést követően alkalmazza ismereteit. Alkalmazzuk a családi csoportkonferencia eszközét is, amely a helyreállító igazságszolgáltatás (restorative practice) speciális ága. A gyermekjóléti Központok szolgáltatásai, szabadidős programjai: Északi Gyermekjóléti Központ ~ Kapcsolattartási ügyelet, mediáció, ~ Készenléti ügyelet, ~ baba-mama klub, ~ iskolai, óvodai, bölcsődei szociális munka, ~ resztoratív technika alkalmazása iskolai konfliktusok esetén Ez utóbbi konfliktuskezelő módszert hat kolléga sajátította el. Az iskolákban előforduló konfliktusok feloldására hatékony módszernek bizonyul. Az elmúlt évben több kolléga tartott az iskolákban drogprevenciós, és családon belüli erőszakkal kapcsolatos előadásokat filmvetítésekkel egybe kötve. Az 1 fő fejlesztő pedagógusunk elsősorban olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik, akik az integráció során, a Huszár lakótelepen megszüntetett iskolából kerültek új iskolába. A tavalyi év folyamán 46 gyermekkel foglalkozott eredményesen. A családgondozói tevékenység a jelzőrendszeri tagok együttműködése nélkül kevésbé lenne hatékony, eredményes munkát végezni team-ban lehet, természetesen a kompetenciahatárok betartása mellett. Szabadidős tevékenységek: ~ napközis tábor (nyári szünetben hat héten keresztül tartottunk 20 gyermeknek), amelyben kézműves foglalkozások, kirándulások és nagy beszélgetések is szerepeltek. ~ KALAMOLÓK ifjúsági zenekar (olyan roma származású gyermekekből alakult, akik szeretik a zenét. A tavalyi évben 35 alkalomrnalléptűnk fel különböző rendezvényeken, Miskolcon, Budapesten, Nyíregyházán a VIDOR fesztiválon. Nyírbátorban a megyei cigány kulturális versenyen az ifjúsági zenekar kategóriában első helyezést értek el a gyerekek. Déli Gyermekjóléti Központ Pszichológiai tanácsadás és terápia, egyénre szabott pszichológiai foglalkozás: évben 45 gyermek. A kapcsolattartás ideje terápia esetén hosszabb idejű. Szabadidős tevékenységek: Kézműves foglalkozások a nagyobb ünnepkörökhöz kapcsolódva. (farsangi, húsvéti, karácsony) május A Gyermekjóléti Központ által szervezett gyermeknapi rendezvény 20 ll. június l8-án a Human-Net Alapítvány által a Bujtosi tónál szervezett Gyermek napi rendezvény lebonyolításában közreműködés - 12

13 Egyéb családokat segítő szolgáltatás: A Katolikus Karitasz évben 2 alkalommal - június és november hónapban - biztosított tartós élelmiszer adomány, melyből 103 család részesült alkalmanként (252 gyermek) július II augusztus 19. között (30 nap) a szociális gyermekétkeztetés keretében egyszeri meleg ételt kapott naponta 100 gyermek. Az Adelante Alapítvány által vezetett csoport - AFTER - Prevenciós, interaktív csoportfoglalkozást biztosított négy alkalommal éves fiatalok számára. 15 család részére két alkalommal ruhabörzét szerveztünk, amely lakossági felajánlásból érkezett. A "Cipős doboz akció" keretében decemberben 100 gyermeket ajándékoztak meg. Kapcsolattartási ügyelet adatai: 2011 Vécsey Tas Huszár Gyerek Hozzátartozó Gyerek Hozzátartozó mncs Gyerek mncs Hozzátartozó nmcs Család nmcs Huszár telepi Gyermekjóléti Központ mediáció Kethano-Színház (a resztoratív technikán alapuló speciális konfliktuskezelési és közösségépítő módszer) szabadidős programok, (kézműves foglalkozás, filmvetítés, bábszínház) gyermeknapirendezvényünknek "Kalamolók" együttes Tanoda program (prevenciós foglalkozások a tanulók felzárkóztatására) Az Adelante Alapítvány a szenvedélybetegek számára nyújt tanácsadást. Évente több alkalommal a Karitásztól élelmiszer csomagot kapott 136 család rászoruló család. 20 ll-ben a szociális nyári gyermekétkeztetésben 102 gyermek kapott meleg ebédet. Utcai szociális munka: Célcsoport: - Gyermekek, fiatalok, akik életkori sajátosságaiknak nem megfelelő időpontban vagy helyen tartózkodnak (utcán, játéktennekben, felnőtt szórakozóhelyeken), - Kolduló gyermekek (egyedül, szűlővel, bandában), - Magatartási, viselkedési és beilleszkedési zavart mutató gyermekek - Azok a gyermekek, akiket bántalmazás ér, a kiskorú prostituáltak, szökött gyermekek, éjszakát az utcán, vagy közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltő gyermekek, várandós anyák. Ezen túl még a fenti kategóriákba nem tartozó gyermekek, akiknek nincs intézményes kapcsolatuk. A év terepi munkája számokban a felderítési időszakban: fiatal, 23 feltérképezett problémapont. 302 alkalom! 705 csellengő - 13

14 Iskolai szociális munka Az iskolai szociális munka célja: - a tanulók, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása, - az elsődleges prevenció segítése, - az észlelő és jelzőrendszer működésének segítése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítés, megerösítése, - egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése, - a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetétjavító szolgáltatások nyújtása, a lehetőségeik maximális kihasználása érdekében, - a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése. Iskolai szociális munka keretében összesen 225 jelzés érkezett. Az iskolák által jelzet problématípusok: iskolai mulasztás, magatartási probléma, szülői mu lasztás, bántalmazás. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ munkatársai a 20 ll/ es tanévben folytatják a prevenciós programokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város általános-, és középiskoláiban. Ebben tanévben a Chicoca fája című prevenciós programot ajánlottuk ki minden általános is kolába, és a Pesty László: Egy nap cím filmét ajánlottuk ki minden általános-, és középiskolá ba. A prevenciós filmeket arra kijelölt szakemberek összesen 25 alkalommal vetítették iskolák ban. Kórházi szociális munka fertő A kórházi szociális munka célja a Nyíregyházán és ellátási körzetében Gelenleg Nyírpazonyban) élő válsághelyzetben lévő anyák és csecsemőjének segítése, valamint a kórházak gyermekosztályán a gyermekbántalmazási esetek felderítése, szükség szerint a sürgősségi-, ző-, és pszichiátriai osztályok felkeresése. 20 ll. január l ll. december 31.-ig érkezett jelzések száma: 47 Az újszülött részlegről érkező jelzések okai: a várandós anya nem vett részt terhes gondozáson, nem kívánja hazavinni gyermekét (de nem is mond le róla), kömyezettanulmány kérése fiatalkorú anya esetében, örökbe kívánja adni agyennekét. Gyermekosztályról érkező jelzések okai: bántalmazás, mérgezés, elhanyagolás (gyermek rendszeresen kórházba kerül, mert a szülő nem tartja be az orvosi utasításokat.) Bölcsődei-, óvodai szociális munka A bölcsődei-, és óvodai szociális munka célja: - az észlelő és jelzőrendszer működésének segítése, - az elsődleges prevenció segítése, - egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése, - a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, a lehetőségeik maximális kihasználása érdekében, - a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, - a bölcsődés-, és óvodás korosztály szociális jólétének javítása. - 14

15 Bölcsödei szociális munka keretében 20 ll-ben 6 j elzés érkezett. A bölcsődék által jelzett problématípusok: szülői mulasztás, elhanyagolás. Az óvodai szociális munka keretében 119 jelzés érkezett. Az óvodák által jelzett problématípusok: elhanyagolás, tanköteles korú gyermek rendszeres hiányzása, magatartásbeli probléma, nem együttműködő szülő. A Családok Átmeneti Otthonának szakmai tevékenysége Biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást a szükség szerinti további el látást. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. Szolgáltatások: Pszichológiai fej lesztőpedagógusi fő gyermek ebből felnőtt A bekerül és okai közül kiemelkedik a lakhatási probléma. A családok többsége nem tudott albérletet fizetni, vagy a saját lakása vált életveszélyessé és ők gyakorlatilag hajléktalanná váltak. Az Otthonba kerülés után mindenkinél megfigyelhetők lettek az életvezetési, pénzbeosztási, gyermeknevelési problémák is, emiatt nem elegendő a Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatás, hanem a gyermekjóléti gondoskodásra is szükség lett, több esetben védelembe vétel keretében. Az életvezetési problémák miatt 20 ll-ben 2 gyermek volt védelembe véve. BEKÖLTÖZÖTT KIKÖLTÖZÖTT fő gyermek ebből ebből fő felnőtt felnőtt gyermek Munkajövedelem hiányában a családok életkezdése (újrakezdése) gátolt, illetőleg térítési díjuk a Közgyűlés által meghatározott intézményi térítési díj szintjét nem érheti el. A vonatkozó jogszabály alapján (133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet) esetükben az egyéni térítési díj nem éri el egy gyermekes család esetén a család időarányos havi jövedelmének 20 %-át, - 15

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2014. évi tevékenységéről Pécs Nagy István Igazgató 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben