Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a évről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a 2011. évről"

Átírás

1 Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a évről Nyíregyháza, április 19. A beszámolót készítette: ~ lu. bo_,) -+-t. l:, ~ Dr. N agy Erzsébet igazgató

2 Tárgyi és személyi feltételek A Gyennekjóléti Központ 20 ll. augusztus végéig 5 telephelyen működött, ahol a gyennekjó léti szolgáltatásokat Nyíregyháza és Nyírpazony lakossága részére, a Családok Átmeneti Ott honának szolgáltatását pedig Nyíregyháza lakosságának biztosít juk. 20 ll. szeptember l-től az intézmény Igazgatósága, a módszertani csoport, a gazdasági és hu mánpolitikai munkatársak, valamint az irattár a Báthory u-i telephelyről a Tokaji út 3. sz. alá költözött, a Családok Átmeneti Otthonának is helyet adó épületbe. Telephelyek A Huszár-telepi Gyennekjóléti Központ, Huszár tér 5. A 2009-ben megnyílt Huszárvárban került elhelyezésre, ahol megfelelő feltételek állnak rendelkezésre a feladatok végzéséhez. A Déli Gyennekjóléti Központ, Vécsey u. 15. A feltételek ebben a központban sem változtak. Az Északi Gyennekjóléti Központ, Tas u. 2. A munkafeltételek adottak. A Családok Átmeneti Otthona, Tokaji út 3. Az előző évhez képest a feltételek nem változtak. A telephelyek állagmegőrzésére minden évben jelentős összegeket kell fordítani. Rendszere sek a tetőbeázások az Északi Központban és a Családok Átmeneti Otthonában. Az intézmény költségvetése évek óta nem tartalmaz állagmegóvásra keretet, a szükséges javítások elvégzé sére a fenntartó biztosítja a forrást. Az elmúlt évi beszámolóban is jelzett - a Huszárvár egyik helységében - jelentős mértékű be ázást az épület üzemeltetője még mindig nem javította ki. Az elavult épületszerkezeti technológiák miatt évente szükség lesz több épület esetében az ál lagmegőrző beavatkozásra. A Családok Átmeneti Otthonának akadálymentesítése nem történt meg. A városban rendelke zésre áll ugyan akadálymentes lehetőség (Csillag u.), ám a korábban irodaépületként funkcio náló CSÁO esetében a gyennekkocsival való közlekedés is igen nehéz, balesetveszélyes. Tárgyi feltételek A mindennapi munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezünk. l db Opel Zafira gépkocsi áll rendelkezésre, amivel a családgondozóink a peremterületeket, tanyabokrokat el érik. A módszertani feladatok ellátására éves szinten alkalommal veszik igénybe a gépkocsit munkatársak a megyénkben lévő települések megközelítésére. A családgondozók a gondozás során az elmúlt évben családlátogatást végeztek, ami szintén megnövelte a gépkocsi-használatot. Ezzel nem áll egyensúlyban az üzemanyag-vásárlásra fordítható költségvetési keret. Számítógéppel és egyéb irodatechnikai eszközzel a telephelyek viszonylagosan jól ellátottak, igyekszünk minden évben a régi, elavult gépeket lecserélni. A számítástechnikai felszereltség az intézmény feladatellátása szempontjából kiemelten fon tos, miután a munkánk egyre növekvő részét a gyennekvédelmi és hatósági adminisztráció te szi ki, amely ma már számítógépek nélkül megoldhatatlan feladat lenne, ill. a 2012-ben beve zetésre kerülő Taj-alapú nyilvántartást egyébként képtelenség lenne teljesíteni. - 2

3 Az a célunk, hogy két-három családgondozórajusson egy-egy számítógép, teljesült, ugyanakkor a géppark állagmegóvása, az elhasználódó alkatrészek cseréje mindig figyelmet igényel. Személyi feltételek A szakmai létszámot tekintve a Gyermekjóléti Központ személyi feltételei megfelelnek ajogszabályi előírásoknak, beleértve a speciális szolgáltatások ellátásához szükséges szakembereket (jogász, pszichológus, fejlesztőpedagógus). A családgondozók mellett a Gyermekjóléti Központban 3 fő lát el speciális szolgáltatási feladatokat: ők fejlesztőpedagógusi, jogászi, valamint pszichológus i munkakörben tevékenykednek. A jogszabály által előírt óraszámokat a fejlesztőpedagógusi szolgáltatás ellátása során nem tudtuk teljesíteni, mert erre vonatkozóan olyan magas óraszámokat írnak elő, amelyet egyetlen főállású munkatárs nem tud teljesíteni. Ezt a hiányt egyelőre nem tudjuk teljesíteni. Bár a jogszabály a gyermekjóléti szolgáltatás számára nem írja elő, de a lakosság tényleges szükségletei megkívánnák, hogy intézményünk korrepetitori feladatokat is elláthasson. A korábbi években ezt a szolgáltatást 3-4 közhasznú pedagógus látta el, de 201 l-ben erre nem volt lehetőség. Szakmai feladatok Az évi XXXI. törvény (GyermekvédeImi törvény, röviden Gyvt.) négy főbb feladatot jelöl ki a gyermekjóléti szolgáltatásoknak, melyeket a) a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, b) a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, c) a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, d) valamint a családjából kiemeit gyermek visszahelyezése érdekében kell végeznie. Ennek megfelelően munkánkat a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, lelki egészségének és er kölcsi fejlődésének megőrzése érdekében a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás ról szóló évi XXXI. törvény, és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok, a gyámha tóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. lix. 1 0./ Kor mányrendelet, továbbá a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in tézmények szakmai feladatairól szóló 15/1998. évi IIV.30.! NM rendelet, valamint a Közokta tásról szóló évi LXXIX. törvény, és a fentiek módosításaiban meghatározottak alapján, a szociális munka etikai kódexe szellemében végezzük. A jelzőrendszerrel való együttműködés A gyermekjóléti szolgáltatás észlelő- és jelzőrendszerének kiépítése, illetve optimális működ tetése a gyermeki jogok érvényesülésének alapvető feltétele. Strukturális és funkcionális zava rai alapvetően kihatnak az egész gyermekvédelmi rendszer működésére; a megkésettség, a gá toltság, a tehetetlenség és a kompetenciaharc megjelenése a gyermek mindenek felett álló ér dekéről törvényszerűen áttolja a fókuszt a megjelenő ellenérdekek rejtegetésére, vagy a nyílt konfliktusra. Kizárólag egy jól működő észlelő és jelzőrendszer képes a veszélyeztetettség időbeni felisme résére, a veszélyeztetett gyermek gyermekjóléti szolgáltatásba való irányítására, illetve részt venni a helytálló diagnózis felállításában, a család erőforrásainak feltárásában, a probléma megoldó eljárások tervezésében és lebonyolításában, az érintettek "képessé tevésére" tett erö feszítésekben, valamint az elért eredmények tartós fenntarthatóságában. Bár a j elzőrendszeri együttműködést jogszabály írj a elő, az együttműködés jóval több a para grafusok mechanikus betartásánál; szakmai szükségszerűség. - 3

4 Nyíregyházán és Nyírpazonyban a jelzéseket az esetek túlnyomó többségében a jelzőrendszer valamely tagja (45-50 %), illetőleg hatósági kezdeményezésre (25-30 %) kezdeményezte. Jelentős a szülők, illetve a gyermek által való kezdeményezés is (11-l3 illetve 1-4 %). A szülők esetében a tendencia, hogy főleg válások, gyermekláthatási esetekben fordulnak a Gyermekjóléti Központhoz. A jelzőrendszer 20 ll-ben 1809 jelzést tett intézményünk felé. Ezek jelentös része iskolai hiányzás miatt érkezett. A közoktatási intézmények részéről 1100 jelzést kaptunk. Az egészségügyi szolgálattól 289, a rendőrségtöl 115, a pártfogó felügyelettől 245 jelzés érkezett. Velük a jelzést követő együttműködés (esetkonferenciák, esetmunka) is intenzív. Ezzel szemben alacsony jelzési aktivitással jellemezhetőek a civil szervezetek (beleértve a családsegítő szolgálatot), holott velük számtalan ponton kapcsolódunk, közös projektek, rendezvények kerülnek megvalósításra. Évente néhány (2-3) ügyben jeleznek az egyházak intézményei (pl. egyházi iskolák). Az alul-jelzők esetében feltételezhető, hogy saját szociális szakembereik képesek valamelyest csökkenteni a gyermekek észlelt veszélyeztetését, ugyanakkor vélelmezhető, hogy amennyiben konkrét gyermekjóléti beavatkozásra lenne szükség, ennek észlelése már elmarad. Az egyházak és intézményeik esetében ajelzésen túli együttműködés is esetleges, így a kompetenciahatárok tisztázása is gátolt Egészségügyi szolgáltató ebből védőnő 202 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 72 Közoktatási intézmény 1100 rendőrség 115 Ügyészség, bíróság 7 Társadalmi szervek, egyházak 19 Aldozatsegítők, pártfogó felügyelők 245 állampolgár 149 Önkormányzat Uegyzö) 404 Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: Védőnők: A védőnők által ellátott O-6 évesek száma: 7563 fő Veszélyeztetett: 630 fő Várandós anyák 20 ll-ben: 636 fő Ebből hátrányos helyzetű: 87 fő Kk. várandós: 12 fő Jelzések száma: 173 Bántalmazás miatt: 2 A védőnői szolgáltatás elutasítása: 1 eset A visszajelzés elmaradása: 23 eset Esetkonferencián részvétel 234 alkalommal, 251 gyermek ügyében vettek részt a védőnők. - 4

5 A védőnők által tapasztalt - az egészségügyben megjelenő - problémák: Táplálási - a gyermek nem az életkorának és állapotának megfelelő ételt kap Oltás elmaradása Tetvesség, rüh, ótvar kezelésének elmaradása Tápszer, gyógyszer kiváltásának elmaradása A család együttműkődési készségének csökkenése A gyermekek helyzetének javítása érdekében tett javaslatok: A két intézmény közötti konununikáció javítása Alapvető gyógyszerek, fertőtlenítő szerek biztosítása a családok számára Gyűjtések szervezése, őnkéntes szervezetek segítségnyújtása Táboroztatás az iskolai szünetekben Életviteli tanácsadás a családoknak, kertészkedés Munkahel yteremtés Gyermek és háziorvosok: A 18 éven aluli korosztályt ellátó orvosok (gyermekgyógyászok és háziorvosok) közül 23 visszajelzést kaptunk, amelyekből a következő adatokról értesülhettünk. Ellátott 18 éven aluliak száma: 6250 fő A következő észlelt problémák foga1mazódtak meg: a számok nem relevánsak, nem mindenki adott pontos információt. Elhanyagolás: 37 A szülő a gyógyszert nem váltotta ki: 1 család A szükséges szakvizsgálatra nem vitte el a gyermekét: 2 család Higiénés probléma: 1 család Szülői nem megfelelő életvitel, italozás: 6 család Lakáskörülmények nem megfelelő volta: 5 család Családon belüli erőszak: 4 család (szülők kőzötti) Tetvesség: 1 család 3 gyermek Az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban az oktatási intézmények által tapasztalt és megfogalmazott probléma: ~ Az orvosi igazolás úgy kerül kiadásra, hogya szülő, vagy a gyermek írja rá azt a dátumot, amikor iskolába akar menni. Bölcsődék: Aktuális információ: febr. l-től a gyermekjóléti központhoz tartozik 9 önkormányzati bölcsőde. A statisztikájuk alapján a férőhelyek száma tavaly 706 volt, 73 %-os kihasználtsággal működtek. Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 149 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 4 fő Gyejo-val kapcsolata: 62 gyermeknek van. 39 fő a Huszár lakótelepen él. - 5

6 Problémák: Óvodák: }> a szülők között feszültség és vita forrása az, hogy betegnek látszó gyennek is jár bölcsődébe, kitéve a többieket a fertőzésnek. A bölcsődei szakemberek szerint a védett családi környezetből közösségbe kerülő gyenneknél tennészetes a gyakoribb megbetegedés lehetősége. De nyilván a dolgozó szülö ezt másképp látja. }> A térítési díj befizetésének elmulasztása }> Indokolatlanul sok hiányzás }> A gyennek agresszív magatartása (megharapja társát) }> Elvált szülők közötti probléma a gyennekkel való kapcsolattartásban }> Szülő pszichiátriai problémája }> Szülő (apa) nyerögépezése }> A család kilakoltatása }> Ápolatlan, tetves gyennek 35 beszámoló ékezett vissza, a Tündérkert Keleti Óvodákból 7, az Eszterlánc Északi Óvodából 8, a Gyennekek Háza Déli Óvodából 13, a Búzaszem Nyugati Óvodából 5. Összesített óvodába járó gyennekszám: 4586 fö Hátrányos helyzetű gyennekek száma:1265 fő Halmozottan hátrányos helyzetű gyennek: 340 fő Óvodákban igénybe vehető egyéb szakemberek: logopédus, védőnő, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus. Óvodák részéről megfogalmazott problémák: }> A gyennekorvosok igazolásai, a gyerek még nem gyógyult meg, de már óvodába jár. }> A család anyagi helyzetéből adódó térítési díj befizetésének csúszása }> Magatartászavar, a gyermekek agresszív viselkedése }> Szociális éretlenségből adódó konfliktusok }> Szűlő - pedagógus közötti konfliktus A gyennekjóléti központtal való együttműködést jónak ítélik meg, minden óvodába rendszeresen kijárnak a központok koordinátorai. Általános és középiskolák: Beszámolót 30 iskola küldött vissza. Tanulók száma: fő Hátrányos helyzetű tanulók száma: fő Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 885 fő Problémák: }> Iskolai igazolatlan hiányzás és az orvosi igazolások }> Tanulók közötti konfliktusok, verekedések }> Agresszivitás, káromkodás - 6

7 ~ Lopások ~ Rongálás ~ Fenyegetés (pedagógus és egymás) ~ Órai munka zavarása ~ Házirend megsértése ~ Dohányzás Programok: ~ Bűnmegelőzési, drog-prevenció, AIDS megelőzése ~ Szexuális felvilágosítás ~ TIGÁZ energiatakarékossági foglalkozás ~ Szelektív hulladékgyűjtés ~ Családi egészségnap ~ Egészséges táplálkozás, életmód fel zárkóztató foglalkozás (mentor tanár) ~ Mentálhigiénés foglalkozások ~ Szocializációs órák, napok ~ Bűncselekmény - büntetés (rendőrségi tájékoztatás) ~ Szexuális úton terjedő betegségek ~ Terhesség megszakítás ~ Diszkó-balesetek megelőzése ~ Önismereti foglalkozások Kérés, javaslat: ~ Tőbb szakmai beszélgetés, esetmegbeszélés a gyejóval ~ A pedagógiai jellemzés kérésénél szeretnék a pedagógusok, ha az ok is feltüntetésre kerülne. ~ Szorosabb kapcsolatot szeretnének az iskolai koordinátorral és a családgondozókkal ~ Egymás tájékoztatása pl. családgondozó változás, ill. a család elköltözés esetén. ~ Ifjúságvédelmi felelősök számára képzés szervezése. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Tanévi bontásban adtak tájékoztatást, amely szerint az elmúlt tanévben 3438 gyermekkel találkoztak, ebből ~ Logopédiai ellátásban 1021 fő, ~ Nevelési tanácsadásban 2417 fő részesült. Terápián összesen 1705 fő vett részt. Az egyűttműködés során 5-6 alkalommal vettek részt esetmegbeszélésen, de ezen kívül is élő, szoros kapcsolat van a két intézmény szakemberei között. A családgondozó gyakran segít abban, hogy a család elvigye a szükséges vizsgálatra a gyer meket. Rendőrség: Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők száma: 412 fő Problématípus: garázdaság és lopás Eltűnt fiatalkorúak és gyermekkorúak száma: 204 fő - 7

8 Gyermek- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 405 Családon belüli erőszak miatti eljárás: 239 Kábítószerrel való visszaélés: 94 eset Prostitúció, fiatalkorú tiltott kéjelgő: 3 fő Szabálysértési feljelentés: 377 fő Prevenciós programok: D.A.D.A. program - 3 általános iskolában Ovizsaru program - 12 óvoda Iskola Rendőre program. Ügyészsée.: Hasonló adatokkal szolgált a fiatalkorúak bűnözését illetően. Igazságügyi Hivatal: Fiatalkorú pártfogolt: 193 fő A két intézmény közötti együttműködés megfelelő színvonalú, évek óta jó a családgondozók kal a kapcsolat. Problémaként jelölték meg a magántanulói státusz számának növekedését, amely a fiatalok bünelkövetési statisztikáját rontja. Humán-Net Alapítvány: A két intézmény a Huszár lakótelepen egy épületben működik, a Huszárvár Szociokulturális Szolgáltató Központban. Mivel a klienseik zöme a telepen él, a programok lebonyolítását is közösen valósítják meg. A tavalyi gyermeknapi rendezvény közel 600 lakos részvételével zajlott. Polgárőrség: A polgárőrséggel való kapcsolatfelvétel és a közös feladatok eltervezése a év feladata lesz. Szocio-East Egyesület: Az Egyesülettel a közüzem i díjhátralékkal küzdő családok esetében kerül a Gyermekjóléti Központ. Az elmúlt évben 8 család (8 gyermek) esetében kaptunk jelzést. Tálentum Közösségi Szolgáltató Központ: A Gyermekjóléti Központtal 20 ll-ben közvetlenül nem kerültek kapcsolatba. - 8

9 Családgondozási tevékenység A családok gondozása során az intézmény kollektívája több mint tízezer alkalommal jár el a családok ügyeiben, miközben a "gyennekeink védelmében" elnevezésű adatlap-rendszeren is gondos adminisztrációs munkát végeznek. Tevékenységükre jellemző adatok: tízezres nagyságrendben családlátogatás, közvetlen infonnációnyújtás és tanácsadás, többezres nagyságrendben segitő beszélgetés, közvetítés más szolgáltatásokba, részvétel a szakellátás illetve a gyámügyi igazgatás eljárásaiban, a Gyennekjóléti Központ speciális szolgáltatásaiban. Ez alapján nyugodtan kijelenthető, hogy az év valamivel kevesebb, mint 250 munkanapján minden egyes kolléga mintegy 1250 esetben végzett személyes beavatkozást a családok életébe úgy, hogy emellett a nem elhanyagolható meiulyiségű adminisztrációs feladatainak is eleget tett! A családgondozók leterheltsége évről évre nő csak a gondozási teendőket figyelembe véve is. Az egyéb prevenciós feladatok, gyennekfoglalkozások, csoportfoglalkozások a gondozási esetszámokon felüli elfoglaltságok. A Gyennekjóléti Központ szakmai tevékenységének adatai megnevezés 2011 infonnációnyújtás 6309 segitő beszélgetés 3574 tanácsadás 4262 hivatalos ügyekben való közreműködés 894 családlátogatás közvetítés más szolgáltatásokba 578 hatósági tárgyalás előkészítése 261 hatósági tárgyaláson való részvétel 261 pszichológiai tanácsadás 797 fejlesztőpedagógusi ellátás 1260 Jogi tanácsadás 20 konfliktuskezelés, mediáció, resztoratív konferencia 4462 szakmaközi megbeszélés 9 esetkonferencia 207 örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 9 adományozás 671 válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 63 Összesen A évben alapellátásban 1176, védelembe vétellel 359 gyenneket, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyennek 41 fő, utógondozással 17 gyennek családját gondoztuk. - 9

10 Egyéb gondozási formák - szakellátásban lévő gyermekek családjainak gondozása, mediáció, konzultáció, más szolgáltatások által elért családok és gyennekek száma is jelentős. Sorszám Megnevezés Kezelt problémák száma 2011 l. Anyagi (megélhetési, lakhatással ö s szef'ü.e&ő, stb.) Gyermeknevelési Gyermekintézményekbe való beilleszkedési nehézsé-.& Magatartászavar, teljesítmél!yzavar Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelk!l Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegségek Összesen 3485 Szolgáltatási tevékenység A főbb szolgáltatásokban résztvevő gyennekek száma (halmozott adat) Szolgálta tás-típuso k 2011 klubfoelalkozások 93 korrepetálás 20 szünidős táborok 115 kapcsolattartási ügyelet 435 készenléti szolgálat 16 utcai és lakótelepi szociális munka 8 kórházi szociális munka 26 iskolai szociális munka, prevenció 351 Összesen 1064 Speciális tevékenységek A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozási adatai Gyermekek száma Védelembe Megnevezés Nem volt Alapellátásban vétel kereté- Összesen gondozásban gondozták ben gondozták Gyennekkorú Szabálysértés Fiatalkorú elkövetésekor Összesen Gyennekkorú Fiatalkorú elkövetésekor I Összesen Összesen Bűncselekmény

11 Átmeneti nevelés Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartás adatai esetenként nem a családokban előforduló legsúlyosabb problémákra utalnak, hanem a gyermekvédelmi rendszer működési zavaraira. Nyíregyházán a súlyos, alapellátással nem orvosolható problémákkal küszködő családok és gyermekek száma folyamatos csökkenést mutatott 20 ll-ben ismét emelkedés történt, azt azonban nem lehet tudni, hogy e mögött tartós tendenciák húzódnak-e meg. Ugyanakkor az biztosan elmondható, hogy esetenként a szakellátási szintre beragadnak olyan gyermekek, akiket a családi viszonyaik alapján már vissza lehetne integrálni, illetve a szakellátási szint kiveti magából azon gyermekeket, aki olyan súlyos antiszociális problémákat hordoznak, amelyet a szakellátás szakemberei nem tudnak kezelni. A szakellátásba került gyermekek adatai azt mutatják, hogy a többgyermekes családokban halmozódnak fel inkább a problémák, és jutnak el olyan szintre, hogy az egyedüli megoldás a családból való kiemelés legyen. Az adatokból nem derül ki a tény, hogyaszakellátásba kerülő gyermekek között a romák aránya szélsőségesen túlreprezentált. Ebben kevéssé az etnikai elem, mint inkább a mélyszegénység hatása érhető tetten. Amennyiben azonban a tetjedő és mélyülő szegénység, egyes - akár etnikai értelemben is elkülöníthető - társadalmi rétegek végletes leszakadása áll a statisztikai adatok hátterében, akkor a közeli jövőben a probléma minden bizonnyal súlyosbodni fog. ElUlek oka a gyermekvédelmi rendszer egyik alapeleméből következik: pusztán anyagi okokból gyermeket nem lehet a családból kiemelni. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy amelulyiben a szegénység elér egy bizonyos szintet, az anyagi hiányok mellett törvényszerűen megjelelulek olyan problémák, melyek a pénztelenségből és a rossz körülményekből fakadnak ugyan, ám alapvetően viselkedésbeli, életmódbeli problémák, melyeket azonban nem lehetséges ezen problémák kezelésének hagyományos eszközeivel orvosolni, hiszen az okok között a szegénység kiemelkedő szerepet játszik. Mindebből olyan problémahalmaz következik (uzsorázás, prostitúció, kriminalizálódás, iskola-ellenesség, kilátástalanság, munkátlanság), amellyel szemben a jelenlegi intézményrendszer nem képes eléggé hatékonyan fellépni. Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti szüleivel való kapcsolattartások száma Családok száma Gyermekek száma Az elmúlt évek fejlesztései során célul tűztük ki magunk elé, és ezt továbbra is tartjuk, hogy növelj ük a sikeres családgondozás arányát, illetve a sikeres családgondozásnak köszönhetően lezárt ügyek arányát. ElUlek érdekében az elmúlt években elsajátított számos újszerü technikát alkalmazzuk a mindelulapok során. A továbbképzések tervezésében külön figyelemmel kísérjük azokat a civil szervezeteket, melyek külföldi minták alapján igyekeznek újabb módszereket biztosítani a gyermekvédelem számára. Rendszeresen alkalmazott technika a mediáció, mint a konfliktusmegoldás sajátos eszköze. - 11

12 Az iskolai szociális munka keretében egy munkatársunk családterápiás képzést követően alkalmazza ismereteit. Alkalmazzuk a családi csoportkonferencia eszközét is, amely a helyreállító igazságszolgáltatás (restorative practice) speciális ága. A gyermekjóléti Központok szolgáltatásai, szabadidős programjai: Északi Gyermekjóléti Központ ~ Kapcsolattartási ügyelet, mediáció, ~ Készenléti ügyelet, ~ baba-mama klub, ~ iskolai, óvodai, bölcsődei szociális munka, ~ resztoratív technika alkalmazása iskolai konfliktusok esetén Ez utóbbi konfliktuskezelő módszert hat kolléga sajátította el. Az iskolákban előforduló konfliktusok feloldására hatékony módszernek bizonyul. Az elmúlt évben több kolléga tartott az iskolákban drogprevenciós, és családon belüli erőszakkal kapcsolatos előadásokat filmvetítésekkel egybe kötve. Az 1 fő fejlesztő pedagógusunk elsősorban olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik, akik az integráció során, a Huszár lakótelepen megszüntetett iskolából kerültek új iskolába. A tavalyi év folyamán 46 gyermekkel foglalkozott eredményesen. A családgondozói tevékenység a jelzőrendszeri tagok együttműködése nélkül kevésbé lenne hatékony, eredményes munkát végezni team-ban lehet, természetesen a kompetenciahatárok betartása mellett. Szabadidős tevékenységek: ~ napközis tábor (nyári szünetben hat héten keresztül tartottunk 20 gyermeknek), amelyben kézműves foglalkozások, kirándulások és nagy beszélgetések is szerepeltek. ~ KALAMOLÓK ifjúsági zenekar (olyan roma származású gyermekekből alakult, akik szeretik a zenét. A tavalyi évben 35 alkalomrnalléptűnk fel különböző rendezvényeken, Miskolcon, Budapesten, Nyíregyházán a VIDOR fesztiválon. Nyírbátorban a megyei cigány kulturális versenyen az ifjúsági zenekar kategóriában első helyezést értek el a gyerekek. Déli Gyermekjóléti Központ Pszichológiai tanácsadás és terápia, egyénre szabott pszichológiai foglalkozás: évben 45 gyermek. A kapcsolattartás ideje terápia esetén hosszabb idejű. Szabadidős tevékenységek: Kézműves foglalkozások a nagyobb ünnepkörökhöz kapcsolódva. (farsangi, húsvéti, karácsony) május A Gyermekjóléti Központ által szervezett gyermeknapi rendezvény 20 ll. június l8-án a Human-Net Alapítvány által a Bujtosi tónál szervezett Gyermek napi rendezvény lebonyolításában közreműködés - 12

13 Egyéb családokat segítő szolgáltatás: A Katolikus Karitasz évben 2 alkalommal - június és november hónapban - biztosított tartós élelmiszer adomány, melyből 103 család részesült alkalmanként (252 gyermek) július II augusztus 19. között (30 nap) a szociális gyermekétkeztetés keretében egyszeri meleg ételt kapott naponta 100 gyermek. Az Adelante Alapítvány által vezetett csoport - AFTER - Prevenciós, interaktív csoportfoglalkozást biztosított négy alkalommal éves fiatalok számára. 15 család részére két alkalommal ruhabörzét szerveztünk, amely lakossági felajánlásból érkezett. A "Cipős doboz akció" keretében decemberben 100 gyermeket ajándékoztak meg. Kapcsolattartási ügyelet adatai: 2011 Vécsey Tas Huszár Gyerek Hozzátartozó Gyerek Hozzátartozó mncs Gyerek mncs Hozzátartozó nmcs Család nmcs Huszár telepi Gyermekjóléti Központ mediáció Kethano-Színház (a resztoratív technikán alapuló speciális konfliktuskezelési és közösségépítő módszer) szabadidős programok, (kézműves foglalkozás, filmvetítés, bábszínház) gyermeknapirendezvényünknek "Kalamolók" együttes Tanoda program (prevenciós foglalkozások a tanulók felzárkóztatására) Az Adelante Alapítvány a szenvedélybetegek számára nyújt tanácsadást. Évente több alkalommal a Karitásztól élelmiszer csomagot kapott 136 család rászoruló család. 20 ll-ben a szociális nyári gyermekétkeztetésben 102 gyermek kapott meleg ebédet. Utcai szociális munka: Célcsoport: - Gyermekek, fiatalok, akik életkori sajátosságaiknak nem megfelelő időpontban vagy helyen tartózkodnak (utcán, játéktennekben, felnőtt szórakozóhelyeken), - Kolduló gyermekek (egyedül, szűlővel, bandában), - Magatartási, viselkedési és beilleszkedési zavart mutató gyermekek - Azok a gyermekek, akiket bántalmazás ér, a kiskorú prostituáltak, szökött gyermekek, éjszakát az utcán, vagy közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltő gyermekek, várandós anyák. Ezen túl még a fenti kategóriákba nem tartozó gyermekek, akiknek nincs intézményes kapcsolatuk. A év terepi munkája számokban a felderítési időszakban: fiatal, 23 feltérképezett problémapont. 302 alkalom! 705 csellengő - 13

14 Iskolai szociális munka Az iskolai szociális munka célja: - a tanulók, a pedagógusok és a szülők részére adekvát szakmai segítség nyújtása, - az elsődleges prevenció segítése, - az észlelő és jelzőrendszer működésének segítése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítés, megerösítése, - egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése, - a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetétjavító szolgáltatások nyújtása, a lehetőségeik maximális kihasználása érdekében, - a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése. Iskolai szociális munka keretében összesen 225 jelzés érkezett. Az iskolák által jelzet problématípusok: iskolai mulasztás, magatartási probléma, szülői mu lasztás, bántalmazás. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ munkatársai a 20 ll/ es tanévben folytatják a prevenciós programokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város általános-, és középiskoláiban. Ebben tanévben a Chicoca fája című prevenciós programot ajánlottuk ki minden általános is kolába, és a Pesty László: Egy nap cím filmét ajánlottuk ki minden általános-, és középiskolá ba. A prevenciós filmeket arra kijelölt szakemberek összesen 25 alkalommal vetítették iskolák ban. Kórházi szociális munka fertő A kórházi szociális munka célja a Nyíregyházán és ellátási körzetében Gelenleg Nyírpazonyban) élő válsághelyzetben lévő anyák és csecsemőjének segítése, valamint a kórházak gyermekosztályán a gyermekbántalmazási esetek felderítése, szükség szerint a sürgősségi-, ző-, és pszichiátriai osztályok felkeresése. 20 ll. január l ll. december 31.-ig érkezett jelzések száma: 47 Az újszülött részlegről érkező jelzések okai: a várandós anya nem vett részt terhes gondozáson, nem kívánja hazavinni gyermekét (de nem is mond le róla), kömyezettanulmány kérése fiatalkorú anya esetében, örökbe kívánja adni agyennekét. Gyermekosztályról érkező jelzések okai: bántalmazás, mérgezés, elhanyagolás (gyermek rendszeresen kórházba kerül, mert a szülő nem tartja be az orvosi utasításokat.) Bölcsődei-, óvodai szociális munka A bölcsődei-, és óvodai szociális munka célja: - az észlelő és jelzőrendszer működésének segítése, - az elsődleges prevenció segítése, - egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése, - a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, a lehetőségeik maximális kihasználása érdekében, - a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, - a bölcsődés-, és óvodás korosztály szociális jólétének javítása. - 14

15 Bölcsödei szociális munka keretében 20 ll-ben 6 j elzés érkezett. A bölcsődék által jelzett problématípusok: szülői mulasztás, elhanyagolás. Az óvodai szociális munka keretében 119 jelzés érkezett. Az óvodák által jelzett problématípusok: elhanyagolás, tanköteles korú gyermek rendszeres hiányzása, magatartásbeli probléma, nem együttműködő szülő. A Családok Átmeneti Otthonának szakmai tevékenysége Biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást a szükség szerinti további el látást. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. Közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. Szolgáltatások: Pszichológiai fej lesztőpedagógusi fő gyermek ebből felnőtt A bekerül és okai közül kiemelkedik a lakhatási probléma. A családok többsége nem tudott albérletet fizetni, vagy a saját lakása vált életveszélyessé és ők gyakorlatilag hajléktalanná váltak. Az Otthonba kerülés után mindenkinél megfigyelhetők lettek az életvezetési, pénzbeosztási, gyermeknevelési problémák is, emiatt nem elegendő a Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatás, hanem a gyermekjóléti gondoskodásra is szükség lett, több esetben védelembe vétel keretében. Az életvezetési problémák miatt 20 ll-ben 2 gyermek volt védelembe véve. BEKÖLTÖZÖTT KIKÖLTÖZÖTT fő gyermek ebből ebből fő felnőtt felnőtt gyermek Munkajövedelem hiányában a családok életkezdése (újrakezdése) gátolt, illetőleg térítési díjuk a Közgyűlés által meghatározott intézményi térítési díj szintjét nem érheti el. A vonatkozó jogszabály alapján (133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet) esetükben az egyéni térítési díj nem éri el egy gyermekes család esetén a család időarányos havi jövedelmének 20 %-át, - 15

16 két gyermekes család esetén a család időarányos havi jövedelmének 25 %-át, több gyermekes család esetén a család időarányos havi jövedelmének 33 %-át Szabadidős programok: a nagyobb ünnepeket - Mikulás, Karácsony, Húsvét, Gyermeknap közösen ülte meg a lakóközösség. A Gyermekjóléti Központ gyermekprogramjain is részt vettek a CSÁO-ban élő gyennekek. A Gyennekjóléti Központ családgondozóival jó a szakmai együttműködés. A Gyermekjóléti Központ módszertani csoportjának tevékenysége A megyei módszertani központ megbízása a feladatok ellátására 2013-ig szól. Személyi feltételek: A módszertani munka ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelően l fő módszertani munkatárs alkalmazása biztosított, aki a módszertani feladatok mellett az in tézmény igazgatóhelyettesi tevékenységét is ellátta. A korábbi években rendelkezésre álló, és a módszertani munkába besegítő 2 fő közül az egyik - betegsége miatt - már egyáltalán nem tudta segíteni a módszertani munkát, a másik munka társ az alaptevékenységében lett oly mértékben leterhelt, hogy nem maradt ideje a módszerta ni teendőkre. Az ellenőrzéseken és a területen dolgozó családgondozókkal való kapcsolattar táson kívül az országos módszertani egyesület munkájában az intézményünk igazgatója vállalt tevékeny szerepet. Tárgyi feltételek: A tavalyi év szeptemberében jelentős változás történt a módszertani cso port és az intézmény igazgatóságának elhelyezésében. A város központjában lévő Báthory u-i épületből kiköltöztünk a város nyugati szélén működő Családok Átmeneti Otthonának épüle tébe, ami mindössze a távolságban jelent negatívumot. A módszertani munkatárs elhelyezése és a tárgyi feltételek megfelelőek, a módszertani feladato k ellátásához változatlanul rendelke zésre áll számítógép, internet elérhetőséggel és a szokásos egyéb irodatechnikai eszközök (fénymásoló, fax, vezetékes telefon). A munkavégzéshez szükséges aktuális jogszabályok és szakmai anyagok rendelkezésre állnak, azokat a területen tevékenységet végző családgondo zók számára postai úton vagy e-maii-ben eljuttat juk. Az intézmény tulajdonában lévő 1 db (8 éves) Opel Zafira típusú személygépkocsi a módszer tani munkával összefüggő igénybevételre szükség szerint biztosított. A Forgalmi naplóban regisztrált adatok szerint a megyénkben dolgozó családgondozók 167 alkalommal keresték meg telefonon vagy személyesen a módszertani szaktanácsadót. Leggyakoribb kérdések: 50 órás hiányzással kapcsolatos (73) eseti gondnok személyével kapcsolatos a "gyennekeink védelmében" elnevezésű adatlapok használata a kapcsolattartás problematikája szexuális és fizikai bántalmazás előfordulás esetén szükséges eljárás A módszertani feladatok részletező leírása Ellenőrzések: A 20 ll-ben 31 település szakmai ellenőrzését végezte el a módszertani munkatárs, 6 településen kistérségi továbbképzést szervezett az következő témákkal: családi napközik, mint az észlelő és jelzőrendszer tagjai. A gyennekjóléti szolgáltatás működési engedélyeztetése. Az Észak-Alföldi Regionális szakmai támogató hálózat bemutatása. - 16

17 Tájékoztatás az iskoláztatási támogatásról szóló vizsgálatról. Kötetlen beszélgetés a módszertan és a gyennekjóléti együttműködésről. A résztvevők száma 145 fő volt. Munkacsoportban végzett feladatok: Iskolai hiányzásokkal kapcsolatos kutatás V álsághelyzetben lévő várandós anyákkal kapcsolatos munkacsoport Mentális betegséggel küzdő szülők Az országos módszertani találkozón 6 alkalommal vett részt a módszertani munkatárs. Statisztika a tevékenységek számszerű megjelenítése A módszertani csoport tevékenységének számadatai: Telefonos megkeresés Szakmai munka ellenőrzése Szakmai program véleményezése Kistérségi továbbképzés Telefonos konzultáció Szakmai anyag postázása Esetkonferencián részvétel Személyes konzultáció Szakmaközi megbeszélésen részvétel Módszertani tanácskozáson részvétel Szakmai konferencián részvétel 165 alkalom 31 település/intézmény 33 alkalom 145/fő/6 település 167 alkalom 5 alkalom 5 alkalom 3 település 2 alkalom 5 alkalom 2 alkalom A nyíregyházi megyei módszertani csoport további szakmai kapcsolatai: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Konnányhivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársaival a kapcsolatunkat a hatékony együttműködés jellemzi, felkérésünknek eleget téve részt vesznek az általunk szervezett szakmai továbbképzéseken, számíthatunk a szakemberekre a kistérségi továbbképzéseken. - 17

18 Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója a évről Nyíregyháza, március 31. A beszámolót készítette: -..) -;:"'.r J r (- I Dr. N agy ErZsébet )--= igazgato....,., '. ".. J ~,;. /,.. :.. / ~-'

19 Tartalomjegyzék Gyennekjóléti szolgáltatás... 3 Ellátási területek... 3 Tárgyi feltételek... 3 Személyi feltételek... 3 SzakJnai feladatunk... 4 Statisztikai adatok... 4 Aktuáli san jelentkező szakjnai nehézségek ben végzett tevékenységeink... 5 Továbbképzések... 9 Kapcsolattartási ügyelet Statisztikai adatok Bölcsődék A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti egységeként működő bölcsődék A bölcsőde meghatározása A bö1csődei felvétel rendje Térítési díj Külön szolgáltatások a bölcsődékben A bö1csődék közösségi programj ai SzakJnai feladatok A bölcsődék kapcsolatai A bölcsődék kihasználtsága 2012-es évben Személyi feltételek Tárgyi feltételek Családok Átmeneti Otthona Az átmeneti otthon működésének személyi feltételei Abekerülés feltételei Az otthonban élő családok számára elérhető szolgáltatások Néhány statisztikai adat Az otthon kihasználtsága évben A bekerülés jellemző okai A gyennekeket ellátó nevelési-oktatási intézmények A gyennekek pszichés gondozása, pszichés gondozást nyújtó intézmények Térítési díj SzakJnai munka-család gondozás A szakgondozók, gondozók munkája Gyennekek Átmeneti Otthona Személyi feltételek Tárgyi feltételek SzakJnai program megvalósítása Együttműködés eredményessége ajelzőrendszer tagjaival Az átmeneti otthon kihasználtsága Az átmeneti gondozás utáni alternatívák: Összegzés Pszichológiai tanácsadás Fej'lesztope "d'" agoglal tanacsa, d'as Módszertani tevékenység...35

20 Gyermekjóléti szolgáltatás Ellátási területek Az Északi Gyermekjóléti Központ (Nyíregyháza, Tas u. 2.) a város közigazgatási területének északi részén (Bethlen Gábor és a Bocskai István utcától északra eső területen, valamint Nyírszőlős, Sóstógyógyrurdő, Sóstóhegy, Oros területén) és Nyírpazony területén látja el a tevékenységét. A Déli Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Vécsey u. 15. alatt fogadja közigazgatásilag a város déli területén élő klienseket. Ellátási területünk még a városhoz tartozó külterület egy része is (Kistelekiszőlő, Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Nyírjes, Nagyszállás, Rozsrétszőlő). A Huszár-telepi Gyermekjóléti Központ, Huszár tér 5. alatti központ látja el a Huszár lakótelep, Kertváros, Hímes, Felsősima, Alsó és Felsőbadur, Bokor tanyák, a Belváros Ferenc krt. Vasvári Pál utca és a Tokaji út felé eső részek. Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza, Tokaji út 3. alatt Nyíregyháza város közigazgatási területén élő krízishelyzetbe került teljes és csonka családokat, illetve várandós anyák elhelyezéséről gondoskodik. Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyháza, Kollégium u február l-től szervezeti egysége Intézményünknek a krízishelyzetbe kerülő és számos más problémával küzdő gyermekek számára, ezzel is megelőzve a családból való kiemelésüket. Ellátási terület: Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz, Kótaj, Napkor, Nyírtura, Sényő. Igazgatóság Nyíregyháza, Tokaji út 3. alatt kapott helyet. Tárgyi feltételek Az intézmények külön épületben helyezkednek el, melyek jól megközelíthetők. Kivéve a Családok Átmeneti Otthonát és az Igazgatóságot. A távolság és a helyi közlekedési eszköz járatainak a hiánya miatt. A központokban a kollégák töbo helyiségben (iroda, interjúszoba, tárgyaló, fejlesztőszoba, tornaszoba, számítógépes szoba, stb.) végezhetik munkájukat. Mindhárom központ számítógéppel és egyéb irodatechnikai eszközzel jól fel szerelt központunk, számítógépek és netbookok, laptopok segíti munkánkat. Minden szakembernek van saját íróasztala az intézményünkben. A területen végzett munkához (családlátogatás, kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, eseti gondnoksággal kapcsolatos feladatok, stb.) a szakembereknek az intézmény összvonalas helyi autóbusz-bérletet biztosít. A város külső területein, ahol nehéz megoldani a családlátogatást helyi autóbusszal, ott az intézmény szolgálati gépjánnűit veszik igénybe akollégák. Személyi feltételek A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központban a szakemberek mindegyike rendelkezik a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet mellékletében előírt végzettséggel. A központokban mediátor, facilitátor (családi csoportkonferencia, resztoratív technika) és "Chicoca" fája prevenciós képzést végzett szakember segíti a szolgáltatások működtetését. 3

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről. Várpalota város területén

Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről. Várpalota város területén Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről Várpalota város területén Gyermekjóléti szolgáltatás keretében Várpalota, Ősi, Öskü, Jásd, Tés ellátását végezzük. Szolgálatunk változatlan ügyfélfogadási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére

Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 17-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 17-i ülésére Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

A szociális szakmák szerepe a korai iskolaelhagyás csökkentésében. Készítette: Kállai Gabriella november 8.

A szociális szakmák szerepe a korai iskolaelhagyás csökkentésében. Készítette: Kállai Gabriella november 8. A szociális szakmák szerepe a korai iskolaelhagyás csökkentésében Készítette: Kállai Gabriella 2013. november 8. Leggyakoribb rendzavarások (AVR-kutatás, 2012. tanulói válaszok, N=3908) iskolán kívüli

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Demográfiai mutatók. Település neve Állandó lakosok száma (fő) 18 éven aluliak száma (fő) Velem 363 54 1. számú táblázat

Demográfiai mutatók. Település neve Állandó lakosok száma (fő) 18 éven aluliak száma (fő) Velem 363 54 1. számú táblázat Beszámoló a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által Kőszeg - hegyalja térségében Velemben végzett tevékenységről 2010. A védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat évi tevékenységéről

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat évi tevékenységéről 8100 VÁRPALOTA, Kastélydomb u.6. 06/88/470-705 Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevékenységéről Szolgálatunk változatlan helyen és ügyfélfogadási időben működik a Térségi Népjóléti Gondozási

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben