Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Pf.: 58. Ikt.sz.: /2005. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról Melléklet: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkatervében november hónapban szerepel a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról szóló szakmai beszámoló. A Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetője G. Szabó Lenke elkészítette az intézmény utóbbi 5 évéről készült szakmai beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakmai beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. /2005.(XI.18.) Kt. Tárgy: Beszámoló a Szentes Városi Könyvtár Kht. 5 éves szakmai munkájáról H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u sz.) 5 éves szakmai munkájáról szóló szakmai beszámolót. A végzett munkáért köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának. A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth L. u sz.) 2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda általa az érintettek Helyben 3.) Irattár Szentes, november 3. A Jegyző megbízásából: Mihály Béláné irodavezető

2 1

3 Tartalom Bevezető gondolatok... 4 A könyvtár állománya... 5 A könyvtári állomány alakulása Állománygyarapítás... 6 Gyarapodás Állományapasztás, törlés... 9 Napilapok, folyóiratok... 9 Könyvtárhasználat, forgalmi adatok Regisztrált könyvtárhasználók Könyvtárhasználat Kölcsönzés Állományellenőrzés Integrált könyvtári rendszer Szolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Tájékoztatás Helyismereti munka Informatikai szolgáltatások EU információk Adatbázisok Kistérségi ellátás Pályázatok, pályázatkeresés: Dokumentumok házhoz szállítása Hangos könyvtár Ifjúsági klub Rendezvények Pályázatok

4 Személyi feltételek A Szentes Városi Könyvtár Kht. gazdálkodása A Kht.gazdálkodásának sajátosságai A Könyvtár Kht. költségvetése A költségvetés összetétele, arányai Személyi juttatások Bevételek Pályázatok, támogatások Összegezés Mellékletek: Szolgáltatások díja Rendezvények Pályázatok Eszközbeszerzés 3

5 Bevezető gondolatok A fejlődés, a társadalmi, gazdasági, környezeti változások a könyvtárakra, mint információközvetítő intézményekre oly módon hatottak hogy a hagyományos struktúra és szolgáltatások már nem tudnak maradéktalanul megfelelni a megváltozott felhasználói igényeknek és elvárásoknak. Az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődése és alkalmazásuk terjedése azonban új lehetőségeket biztosít a könyvtárak, mint információt összegyűjtő, rendszerező és közvetítő intézmények számára. Egy könyvtár életét a hagyományos értékek megőrzésére való törekvés mellett a változásokhoz való állandó igazodás jellemzi. A gyors gazdasági és politikai változások, a piaci szemlélet elterjedése egyaránt befolyásolja működését. A könyvtárhasználati szokások gyökeresen megváltoztak: megszűnt a könyvkölcsönzés dominanciája, a dokumentumok kézbevétele helyett az információk gyors megszerzése a cél, a hagyományos (papír alapú) dokumentumok mellett egyre népszerűbbek az elektronikus információhordozók és az interneten elérhető anyagok, a személyes könyvtárhasználat mellett megnőtt az igény a távolról elérhető szolgáltatások iránt. Ennek megfelelően az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodóvá, rugalmasabbá és szélesebb körűvé tették szolgáltatásaikat a könyvtárak, jobban felvállalták a köznapi élet praktikus szolgálatát. Az elmúlt években az új követelményekhez igazítva fejlesztettük, bővítettük intézményünk szolgáltatásait. A Városi Könyvtár Kht. munkáját az alábbi célok határozzák meg: 1. segíti az egész életen át tartó tanulást, oktatást: iskolarendszerű oktatás, a felnőttek különféle képzési, önképzési formáinak támogatása különös tekintettel a távoktatásra; 2. biztosítja az állampolgári ismeretek és a jogi szabályozás megismerését; 3. segíti a gazdaság, a piacgazdálkodás kérdéseiben való eligazodást, 4. helytörténeti gyűjteményt épít, kutatja és feldolgozza a város és térsége múltját és jelenét; 5. biztosítja a hátrányos helyzetűek speciális könyvtári ellátását; 4

6 6. szolgáltatásait elérhetővé teszi a kistérség lakossága számára, kistérségi könyvtár-ellátási rendszert működtet, 7. a város kulturális és közösségi életének színtere; 8. biztosítja a szabadidő kellemes és kulturált eltöltését; 9. minden területen magas színvonalú, igényes szolgáltatást nyújt. A Városi Könyvtár Kht. a 14 éven felüli lakosság számára nyújtja a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének szolgáltatásait. Szentes Város legnagyobb nyilvános könyvtáraként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra értékeit, a hazai és nemzetközi információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést. A könyvtár állománya A könyvtári szolgáltatás alapja a gyűjtemény. Az állomány alakítása (szerzeményezés, törlés, dokumentumok feldolgozása) felelősségteljes és időigényes munka. A jól átgondolt gyarapítás, a dokumentumok precíz és sokoldalú feldolgozása, tartalmi feltárása teszi használhatóvá a könyvtárat. Bár ma már a számítógépes adathordozókon, valamint az interneten tengernyi információ érhető el, mégsem mondhatunk le az eredeti dokumentumokról. A hagyományos információhordozók (könyv, folyóirat) mellett szépen gyarapszik audiovizuális (CD, videó) és elektronikus (CD-ROM) gyűjteményünk is. A könyvtári állomány alakulása Könyv CD-ROM CD, DVD Videó

7 Bekötött folyóirat Megjegyzés a táblázathoz: - A évi adatok az eddigi vásárlás és a rendelkezésünkre álló források ismeretében év végére várható, becsült adatok. - Bekötött folyóiratok: Könyvtárunk évente féle folyóiratot fizet elő, melyből általában címet tartósan megőrzünk ig ezeket a folyóiratokat beköttettük és a könyvekhez hasonlóan leltároztuk. Azóta azonban csak a helytörténeti vonatkozású folyóiratokat köttetjük. A táblázatban feltüntetett darabszám tehát az 1990 előtt megjelent és megőrzött folyóiratokat és az azóta köttetett helyi lapokat tartalmazza. Állománygyarapítás Az utóbbi években teljesen átalakult a dokumentum-beszerzés módja. Míg korábban szinte kizárólag a Könyvtárellátó Vállalatnál vásároltuk megfelelően felszerelve, feldolgozva a könyveket, ma már azt keressük, hol kaphatjuk meg olcsóbban, s magunk készítjük el a címleírást, a katalóguscédulákat, illetve dolgozzuk fel elektronikus katalógusunkba a beszerzett műveket. A nyomtatott és interneten elérhető könyvajánlók, kiadói jegyzékek átnézése, a megrendelések elkészítése, nyilvántartása, a szabványos katalóguscédulák elkészítése komoly energiákat köt le, de ezzel a módszerrel kb. 30 %-kal olcsóbban tudunk vásárolni, így tudjuk szűkös dokumentum-beszerzési keretünket hatékonyabban felhasználni. Az utóbbi években a könyvpiacon jelentősen megnövekedett kínálatnak csak töredékét tudjuk megvásárolni, ezért minden egyes dokumentum esetében mérlegelnünk kell, valóban nélkülözhetetlen-e, kik lesznek a használói, pótolható-e más dokumentumokkal, stb. Teljességgel gyűjtjük a helyismereti, helytörténeti dokumentumokat és a könyvtári szakirodalmat. Megvásároljuk az általános lexikonokat, szótárakat, egy-egy tudományterület összefoglaló monográfiáját, tudományos igényű főiskolai, egyetemi tankönyveket, főként azokat, melyeket több szakon is használnak, valamint azokat, melyek a Szentesen folyó képzésekhez szükségesek. Mivel olvasóink jelentős része középiskolás, fokozottan figyelünk az őket segítő irodalomra: kiemelten gyűjtjük az irodalomtudományt, elsősorban annak a középiskolás anyaghoz kapcsolódó részét, valamint a történettudományi műveket. 6

8 Erősen válogatva gyűjtjük a többi szakterület irodalmát, elsősorban az átfogó ismereteket tartalmazó ismeretterjesztő műveket vásároljuk meg. A szép kiállítású, ám drága műveket, művészeti kiadványokat, albumokat csak elvétve tudjuk megvásárolni. A 80-as évek végére könyvtárunk jelentős, gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezett. Sajnos azóta ezt az állományrészt nem tudjuk fejleszteni, holott e területen gazdag a kínálat, gyönyörű kiadványok jelentek, jelennek meg. Jogos az olvasók igénye az aktuális, friss ismereteket, adatokat tartalmazó útikönyvekre, térképekre. E kiadványokat magas áruk miatt csak egy-egy példányban, olvasótermi használatra tudjuk beszerezni, ez azonban nem jelent igazi megoldást az utazni, informálódni vágyóknak. A szépirodalmi művek esetében arra törekszünk, hogy a nagy magyar írók életműve teljes legyen, s legyen egy-egy példányunk külföldi szerzők értéket képviselő alkotásaiból is. Megvásároljuk a jelentősebb antológiákat, gyűjteményes köteteket. Válogatva tudjuk csak beszerezni a kortárs irodalmat, főként a prózai műveket. A könyveket 1-1 példányban vásároljuk meg, ettől csak alkalmanként, főleg a középiskolai kötelező ill. ajánlott irodalom esetében térünk el. Gyarapodás Év Könyv CD-ROM CD, DVD Videó Db Ár Db Ár Db Ár Db Ár , , , , , , , , , , , , , , , , ,- - - Össz.: , , , ,- Becsült adatok. 7

9 A Könyvtár Kht. dokumentum-beszerzése Összes beszerzés (db) között összesen db. dokumentummal gyarapodik a könyvtár állománya, Ft értékben. Az éves beszerzés összegét a költségvetésbe betervezett összegek, a pályázaton nyert összegek, illetve a pályázathoz önrészként biztosított többlettámogatás alkotja. A beszerzés forrása (eft) Költségvetésben tervezett Pályázati és egyéb támogatás Többlettámogatás (önrész) 8

10 Állományapasztás, törlés Év Db Összesen: A könyvtár állományának gondozása, az elhasznált, rongálódott, valamint a tartalmilag elavult dokumentumok kivonása az állományból fontos feladat. Évente vizsgáljuk át a teljes állományt, hogy a bármely okból fölöslegessé vált köteteket leszedjük a polcokról és töröljük az állományból ban a törölt dokumentumok magas száma jelzi, hogy ekkor selejteztük a volt fiókkönyvtárak anyagát. A 80-as évek elején szüntette meg a könyvtár legtöbb fiókkönyvtárát. A fölöslegessé vált dokumentumokat azóta a Gyermekkönyvtár pincéjében őriztük, s az állományrészt alapos átvizsgálás után töröltük ben a természetes rongálódás és avulás mellett a évi állományellenőrzéskor jelentkező hiányt is töröltük az állományból ben várhatóan csak az olvasók által elveszített és megtérített dokumentumokat töröljük. Napilapok, folyóiratok Az előfizetett periodikák száma évente megközelítően 150 cím. A lapokat 1-1 példányban vásároljuk meg. A napilapokból, valamint a hetilapokból és folyóiratokból igyekszünk széles választékot biztosítani. A címek egy része állandó, míg kisebb részük változik: próbaképpen megrendeljük az újonnan megjelenő lapokat, esetleg lemondjuk azokat, melyekre nincs érdeklődés. 9

11 Egyes esetekben nem feltétlenül a napi használat indokolja a beszerzést. Ezeket a folyóiratokat évekre visszamenően megőrizzük, feldolgozzuk, a cikkeket visszakereshetővé tesszük. Az előfizetett folyóiratok száma: Év Címek száma Évi előfizetés költsége (ÁFA nélkül) Ft Ft Ft Ft Ft A helyi vonatkozású lapokat (Délvilág, Szentesi Élet) beköttetjük és megőrizzük. Ugyancsak tartósan megőrizzük azokat az irodalmi és szakfolyóiratokat, melyeket olvasóink visszamenőleg is használnak. A képes újságokat, magazinokat a tárgyév letelte után kölcsönözzük. A napilapokat általában egy évig őrizzük, majd selejtezzük. Könyvtárhasználat, forgalmi adatok A hivatalos statisztikában a Könyvtár Kht. forgalmi adatai között szerepelnek a Koszta József Általános Iskola könyvtárának, mint fiókkönyvtárnak a forgalmi adatai. Mivel az iskola könyvtárának állományát már évek óta nem gyarapítjuk, folyamatban van fiókkönyvtárként történő megszüntetése, az ott lévő állomány és berendezés átadása az iskolának. A könyvtári statisztika az elmúlt időszakban megpróbált alkalmazkodni a használói szokások változásához, valamint a könyvtári munkafolyamatok számítógépesítéséhez, így a vizsgált időszak adatai sem teljesen azonos tartalmúak. Általában elmondható, hogy míg a beiratkozott olvasók száma viszonylag állandó, az olvasók többször veszik igénybe szolgáltatásainkat, illetve sokan 10

12 használják úgy a könyvtárat, hogy nem iratkoznak be, mivel a folyóirat-olvasó, illetve az állomány helyben használata ingyenes és nem kötött beiratkozáshoz a vonatkozó jogszabályok értelmében. Látogatójegyet eddig nem használtunk, bevezetését 2005-ben megkezdtük. Bár a statisztikai adatok ezt nem részletezik, a könyvtárhasználat változóban van. A hagyományos könyvkölcsönzés mellett egyre nagyobb az igény az információszolgáltatásra, a helyben megtalálható dokumentumok mellett a könyvtári rendszerben meglévő adatok, dokumentumok, illetve a digitális adathordozókon, interneten fellelhető információk elérésére, egyre többen fordulnak könyvtárunkhoz telefonon, interneten, és -ben. Regisztrált könyvtárhasználók A beiratkozott olvasók száma egy-egy településen viszonylag állandó. Városunkban a könyvtári tagok aránya a hasonló nagyságú településeket figyelembe véve átlagosnak mondható. Beiratkozott olvasók Összes olvasók Saját olvasók Könyvtárhasználat A beiratkozott olvasók számánál lényegesebbnek gondolom a könyvtárlátogatók, könyvtárhasználók számának alakulását, mert ez az adat jelzi, hogy 11

13 tulajdonképpen hányan veszik igénybe szolgáltatásainkat: az állomány helyben használata, folyóirat-olvasás, az Internet olvasóterem használata, stb. Az elmúlt években a hagyományos könyvtári szolgáltatások iránti igény csökken, a számítógépet, s különösen az Internetet használók száma és a távhasználat emelkedik. Könyvtárhasználat Könyvtárhasználat összesen Kölcsönzés A kölcsönzők száma tulajdonképpen azt jelzi, hogy az összes látogatóból hányan kölcsönöztek valamilyen dokumentumot. Ezek az adatok kisebb csökkenést mutatnak, melynek oka lehet, hogy az új könyvek jelentős része az olvasótermi állományba kerül, csak helyben használható, másrészt érzékelhető, hogy a könyvtár az új könyvekből nem mindig tudta, tudja a kívánt választékot biztosítani. A megvásárolt könyvek aránya eltolódik az olvasótermi, csak helyben használható dokumentumok javára, hiszen az oktatást, művelődést segítő legfontosabb segéd- és kézikönyvek meglétét biztosítanunk kell. Ezt látszik igazolni az a tény, hogy az elmúlt években és várhatóan 2005-ben is a kölcsönzött dokumentumok számát meghaladta a helyben használt dokumentumok száma. A CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése a szerzői jogok miatt erősen korlátozott, így ezek használata is elsősorban helyben történik. Az adatok azt is jelzik, hogy már nem a szórakozás, a kikapcsolódás a könyvtárhasználat célja, elsősorban praktikus ismereteket, információt keresnek a könyvtárban, valamint a tanuláshoz, különféle felnőttképzési kurzusokhoz kapcsolódó anyagokat. 12

14 Kölcsönzések száma Kölcsönzések száma Kölcsönzött dokumentumok Kölcsönzött dokumentumok Állományellenőrzés Intézményünkben 2003-ban teljes körű állományellenőrzést végeztünk. A legutóbbi leltár óta eltelt 12 év alatt többek között a teljes állomány új helyre költözött, tehát különösen indokolt volt a számbavétel. Különösen fontos volt ez azért is, hogy a készülő számítógépes katalógus korrekt adatokat tartalmazzon. A hiányt folyamatosan ellenőríztük, a véglegesen hiányzó dokumentumokat 2004-ben töröltük az állományból. A hiány a jogszabályban megengedett mértéket nem haladta meg. 13

15 Integrált könyvtári rendszer ben megteremtettük egy korszerű integrált könyvtári rendszer bevezetésének technikai feltételeit: szerver és munkaállomások vásárlása, hálózatbővítés, rendszerfelügyelet végén megvásároltuk a Huntéka könyvtári rendszer katalógus, kölcsönzés és WebOpac modulját, melyet 2003-ban helyeztek üzembe és a kötelező képzés, majd gyakorló idő után 2004-től elkezdődött az állomány számítógépre vitele. Szolgáltatások Könyvtárközi kölcsönzés Az évi 140. tv. rendelkezett az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) létrehozásáról, mely rendszert azóta is fejlesztik. Lényege, hogy az országos hatókörű könyvtárakat alkalmassá tették arra, hogy más könyvtárak dokumentumigényét gyorsan és hatékonyan kiszolgálják. Az Interneten is elérhető katalógus alapján közvetlenül, számítógépen kérjük meg a kívánt dokumentumot, mely szerencsés esetben (a postai szolgáltatástól függően) néhány napon belül megérkezik. Elsősorban tanuláshoz, tudományos munkák készítéséhez veszik igénybe ezt a lehetőséget olvasóink. Az igényelt dokumentumok száma Tájékoztatás A könyvtári munka egyik legfontosabb része a tájékoztatás. Ehhez igyekszünk beszerezni a legfontosabb segédleteket, adattárakat,bibliográfiákat, s egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikus dokumentumok és az internet. Kérésre készítünk bibliográfiákat, ajánló jegyzékeket, végzünk témafigyelést. Rendszeresen gyűjtünk irodalmat szakdolgozatokhoz, pályamunkákhoz, segítünk a különböző versenyekre való felkészülésben. Évfordulókhoz, kiemelt rendezvényekhez, eseményekhez ajánló bibliográfiákat készítünk (pl. Balassi-évforduló, Holocaust, EU csatlakozás). 14

16 Helyismereti munka Kiemelt feladatunknak tekintjük a helytörténeti, helyismereti munkát. A könyvtári munka egyik legfontosabb és legszebb része a város múltjára és jelenére vonatkozó anyagok gyűjtése, feldolgozása, közkinccsé tétele, hiszen a múlt és a jelen alaposabb ismerete közelebb visz a városhoz, ahol élünk, dolgozunk, erősíti a lokálpatriotizmust. A gyűjtemény fejlesztése, a kutatómunka mellett szükség van az anyag különböző szempontú feldolgozására, s mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a városra vonatkozó írásos, nyomtatásban megjelent anyagokat. Kiemelkedő esemény volt 2001-ben és 2002-ben a Levéltárral közösen szervezett Csongrád Megyei Helytörténeti Konferencia, mely a határon túli szakemberek részvételével összegezte a szakma eredményeit és kereste az együttműködés, a közös munka lehetőségét. Kiemelt feladatunknak tekintjük a helytörténeti, helyismereti munkát. A könyvtári munka egyik legfontosabb és legszebb része a város múltjára és jelenére vonatkozó anyagok gyűjtése, feldolgozása, közkinccsé tétele, hiszen a múlt és a jelen alaposabb ismerete közelebb visz a városhoz, ahol élünk, dolgozunk, erősíti a lokálpatriotizmust. A gyűjtemény fejlesztése, a kutatómunka mellett szükség van az anyag különböző szempontú feldolgozására, s mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a városra vonatkozó írásos, nyomtatásban megjelent anyagokat. A könyvtár helytörténész munkatársa eddig is részt vett helyi és országos kiadványok megírásában, szerkesztésében. Kihasználva e téren megszerzett tudását, tapasztalatait, támogatjuk ilyen irányú ambícióit; jó lenne, ha ez a munka a jövőben is folytatódna intézményünk és a város hasznát szolgálva. A könyvtár helytörténész munkatársa rendszeresen részt vett helyi, megyei és országos kiadványok megírásában, szerkesztésében. A Révai új lexikona Csongrád megyei településszerkesztőjeként segítette a megyei településtörténeti szócikkek elkészítését között az alábbi kiadványok elkészítéséhez, kiadásához nyújtott segítséget a könyvtár helytörténeti gyűjteménye és helytörténész munkatársa: Papp Zoltán: Bugyi István élete és munkái Szeged és Csongrád megye múzeumainak munkatársai. Életrajzi lexikon Magyar múzeumi arcképcsarnok

17 Zsille Győző:Halálvágta. Versek Labádi Lajos szentesi levéltáros munkái Szentesi arcképcsarnok. CD. Team Számítástechnika Rideg Róbert: Hitre éhesen. Versek Bodrits István: Egy kisvárosi helyismereti műhely munkája címmel a Könyv Könyvtár Könyvtáros c. szakmai folyóirat számában jelent meg összegzés a könyvtárunkban folyó helytörténeti munkáról. Informatikai szolgáltatások A könyvtár Internet olvasóterme 1999-ben nyílt meg, ahol térítési díj ellenében dolgozhattak a számítógépeken és internetezhettek az érdeklődők. Lényeges előrelépést jelentett a Széchenyi terv könyvtári pályázata 2002-ben, melynek eredményeként hat korszerű számítógéppel és nyomtatóval bővült az eszközpark, s a könyvtár olvasói számára ingyenessé vált az internet használata. emagyarország Pontok létesítése: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium célja, hogy valamennyi állampolgár számára esélyt kínáljon a világhálóhoz való csatlakozásra. Ezért indította el az emagyarország Programot, amelynek keretében közösségi internet-hozzáférési pont nyílhatott az ország szinte valamennyi településén. A Könyvtár Kht. saját intézményében és a Team Számítástechnika épületében alakított ki emagyarország Pontot, ahol pályázati támogatással összesen 7 új számítógépet vásároltunk (4 db a könyvtárban, 3 a Team-nél) től részben pályázati támogatással, részben saját erőből alapszintű felhasználóképző tanfolyamokat indítottunk felkészült kollégáink vezetésével. Az egyenként 20 órás tanfolyamok során a résztvevők a számítógép kezelése mellett a szövegszerkesztő használatával, az internet használattal, néhány hasznos internetes oldallal és az elektronikus levelezéssel ismerkedhettek meg. A tanfolyam természetesen végzettséget, bizonyítványt nem adott. 16

18 Internet használók Internet használók EU információk 2002-ben pályázati segítséggel alakítottuk ki EU információs szolgálatunkat. Kiemelt feladatunk az EU információk közvetítése, EU információs szolgáltatás biztosítása: figyelemmel kísérjük Magyarország EU tagságával kapcsolatos, abból adódó információkat, lehetőség szerint beszerezzük a legfontosabb dokumentumokat, tájékoztató segédleteket készítünk, EU-val kapcsolatos rendezvényeket, programokatet, vetélkedők szervezünk. Tájékoztatunk a könyvtár dokumentumaiból, figyelemmel kísérjük más könyvtárak anyagait, az interneten elérhető forrásokat, az Európa Szerver szolgáltatásait és a témához kapcsolódó pályázatokat. A gyors és személyre szabott tájékoztatást szolgálja az EU Forródrót, egy olyan telefon, mellyel közvetlenül az EU vonal hívható, ahol felkészült szakemberek válaszolnak a feltett kérdésekre. Folyamatos kapcsolatot tartunk a MEH Kommunikációs Főosztályával és együttműködünk az EU információkat közvetítő könyvtárakkal. Részt veszünk a témában könyvtáraknak szervezett képzéseken, továbbképzéseken. EU információs tájékoztató szolgáltatásainkat 2005-től kiterjesztettük a kistérség könyvtáraira is. Adatbázisok 17

19 Könyvtárunk hozzáférési lehetőséget kapott az EBSCO adatbázishoz, amely mind a felsőoktatási, mind a közkönyvtárak számára hasznos tartalmat nyújt. Az olvasók az EBSCOhost online keresőrendszerben egyidejűleg kereshetnek a több ezer angol nyelvű, bibliográfiai és teljesszövegű folyóiratcikkeket is tartalmazó adatbázisokban ig a Complex CD Jogtárban, 2005-től pedig az OPTEN Kft. interneten szolgáltatott online jogtárában kereshetünk a teljes magyar és EU-s joganyagból. Kistérségi ellátás 2004-ben pályázathoz kapcsolódóan dolgoztuk ki a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszert, melynek célja, hogy a kistérség településein élők számára biztosítsa a hatékony és minőségi könyvtári ellátást, ezáltal megteremtve a kistelepülések lakossága számára az írott és elektronikus információkhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést, elősegítve az itt élők életminőségének javulását, az esélyegyenlőség megteremtését oly módon, hogy a könyvtári szolgáltatás utazás nélkül elérhetővé váljon a kistérség valamennyi településén élő lakosság számára. Az ellátás kiépítése az év végén megkezdődött, 2005-től jelentős feladatot ró az intézményre. Az egységes könyvtári rendszer kiépítésének feltételeként a térség valamennyi könyvtára megkapta a szükséges számítógépeket (összesen 11 db.). Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Szegvár könyvtára, valamint a Városi Gyermekkönyvtár számítógépeire megvásároltuk és telepítettük a Huntéka integrált könyvtári szoftvert katalógus, kölcsönzési és WebOpac modulját, megszerveztük a hozzá kapcsolódó kötelező oktatást. Elkezdtük a Könyvtár Kht. állományának számítógépre vitelét. Ez az állomány képezi alapját a községi könyvtárak feldolgozásának, illetve az egységes kistérségi adatbázis kiépítésének. Befejeződött az érintett településeken az internet kapcsolat kiépítése illetve bővítése. A községi könyvtárak részére összesen Ft értékben könyvet vásároltunk és feldolgozva kiszállítottuk az intézményekbe. A községi könyvtárak részére korlátlanul elérhetővé tettük állományunkat és szolgáltatásainkat. Rendszeres látogatásokkal segítjük a könyvtári munkát, felügyeljük a számítógépes rendszert. 18

20 Pályázatok, pályázatkeresés: Intézmények, vállalkozások, magánszemélyek egyaránt arra kényszerülnek, hogy pályázatok útján jussanak többletforrásokhoz, támogatásokhoz. A pályázati rendszer átalakult, a formai és tartalmi követelmények sokszor professzionális pályázatírók alkalmazását teszik szükségessé. Könyvtárunk 2005-ben a pályázni vágyókat szeretné segíteni pályázati kiadványok megrendelésével, pályázatkereső szolgálattal, s szeretnénk felvenni a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, melyek a pályázatok elkészítéséhez nyújtanak konkrét segítséget. Igény szerint tervezzük a témához kapcsolódó előadások, tréningek, tanfolyamok szervezését ben megtettük a kezdő lépéseket pályázatkereső, figyelő szolgáltatásunk kiépítésére, 2005-től a kistérségre is kiterjesztettük.. Dokumentumok házhoz szállítása Könyvtárunk az elsők között szervezte meg az idős, beteg, hátrányos helyzetű olvasók számára a könyvek házhoz vitelét. Kollégáink alkalmanként könyvet visznek magukkal, melyből választhatnak a szolgáltatást igénylők tól szállítási problémák miatt a szolgáltatás akadozott, 2005-ben a Gondozási központ segítségével sikerült ujjászervezni ezt a szolgáltatást. Hangos könyvtár 2004-ben adtuk át a pályázati támogatással kialakított Hangos könyvtárat ben már elnyert pályázati pénzből felolvasó szoftverrel ellátott internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel bővül a szolgáltatás. Lehetőségeink szerint gyarapítjuk az öregbetűs könyveket és az un. hangos könyveket (irodalmi alkotások kazettán vagy CD-n). A dokumentumokat kölcsönözzük, a helyben történő használatra lehetőséget és eszközöket is biztosítani fogjuk. 19

21 Ifjúsági klub Ugyancsak pályázat tette lehetővé egy klubhelyiség kialakítását, mely alkalmas kisebb rendezvények tartására is. Itt működik az Irodalmi kávézó és a Filmklub, az érdeklődők hallgathatják a könyvtár hangzó dokumentumait, televíziót, videót nézhetnek. Rendezvények A könyvtári rendezvények alkalmat adnak arra, hogy olyan emberek is felkeressék az intézményt, akik korábban nem vették igénybe szolgáltatásait, alkalmas arra is, hogy egy-egy program kapcsán beszéljenek a könyvtárról, tehát a kapcsolatteremtés, a jó értelemben vett reklám, a PR tevékenység egyik legfontosabb eszköze től rendszeresen szervezünk előadásokat, irodalmi, kulturális esteket, rendezünk kiállításokat. A Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja és az Ünnepi Könyvhét tiszteletére irodalmi esteket, író-olvasó találkozót, könyvbemutatókat szerveztünk. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, jelesebb évfordulókról. Minden évben megrendeztük középiskolások számára a városi könyvtárhasználati vetélkedőt, 2005-től kistérségi szinten. Változatlanul fontosnak érezzük, hogy az általános iskola végzős diákjai szervezetten látogassanak el könyvtárunkba, ismerjék meg a könyvtár használatára vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Látogatásukat könyvtárbemutatóval és érdekes előadásokkal tettük emlékezetessé tól május elején tartjuk Kalandozz a könyvek birodalmában! címmel az általános iskolások hetét. Rendezvényekkel csatlakozunk országos könyvtári akciókhoz, így márciusban az Internet Fiesta c. nemzetközi programhoz, októberben az Összefogás a könyvtárakért elnevezésű őszi országos könyvtári rendezvénysorozathoz, ben A Nagy Könyv elnevezésű országos akcióhoz től igyekszünk bemutatni azokat a szentesi embereket, akik munkájuk során, életük egy-egy szakaszában meghatározó személyiségei voltak városunknak, esetleg egy-egy területen kiemelkedőt alkottak, s e beszélgetések központi kérdése természetesen e személyek könyvhöz, olvasáshoz, irodalomhoz és a könyvtárhoz fűződő kapcsolata. 20

22 Előadásokkal, egyéb programokkal szeretnénk segíteni az EU információk terjedését, felhívni a lakosság figyelmét arra, milyen fontos, hogy időben megismerjük ezeket az életünket nagymértékben befolyásoló tényezőket, megpróbáljuk felhívni a figyelmet a megnyíló új lehetőségekre, pályázatokra. Egyre nagyobb érdeklődés mellett nyílnak meg kiállításaink. Különösen fontosnak tartjuk, hogy helyi művészek, amatőr képzőművészek számára is bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk. Továbbra is szeretnénk együttműködni, közös programokat szervezni a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolával és a Művelődési Központtal, a Levéltárral, a Koszta József Múzeummal és a helyi középiskolákkal. Pályázatok Az önkormányzati támogatás biztosította az intézmény működését. Fejlesztésekhez, programokhoz elsősorban pályázatok útján teremtettük elő a forrásokat. A könyvtárunk számára elérhető pályázatok mennyisége és az elnyerhető összegek nagysága változó. A grafikon nem tartalmazza az érdekeltségnövelő és felzárkóztató pályázaton kapott összegeket, mert ezt a dokumentum-beszerzésnél már feltüntettük, s nem tartalmazza a kistérségi feladatellátásra nyert 11 millió Ft-t (önkormányzati pályázat) és A Nagy Könyv pályázaton kapott Ft támogatást, melyet a Somogyi-könyvtár bonyolított 2005-ben a pályázati lehetőségek és elnyerhető összegek is csökkentek. Az EU-s és a NFT-hez kapcsolódó pályázatok megnyeréséhez intézményünk kicsi, a speciálisan könyvtári pályázatok megszűnőben vannak vagy csak megyei könyvtárakon keresztül érhetők el. Az előzetes tájékoztatások szerint a jövőben is ez a tendencia erősödik. 21

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ

Szentesi Művelődési Központ Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-33804/2010. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN ELVÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: 7400 KAPOSVÁR, CSOKONAI U. 4. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE:

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója A Hegedüs Géza Városi Könyvtár szakmai beszámolója 2014 Készítette: Luttenberger Katalin könyvtárigazgató Miszori Sándorné nyugalmazott könyvtárigazgató korábbi munkáinak felhasználásával 1 Az ember a

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

A Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár. pályázata. Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá -nak elnyerésére 2006-ban

A Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár. pályázata. Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá -nak elnyerésére 2006-ban A Sásdi Művelődési Központ és Könyvtár pályázata Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjá -nak elnyerésére 2006-ban Történeti áttekintés Sásd város története A város területe a bronzkortól lakott hely.

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben