Budapest, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. május"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: /2013-JSZOC A évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült május 6-án. M I N I S Z T E R I R E N D E L E T egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról Budapest, május készítette: látta: jóváhagyta: Baloghné Gábor Katalin ov Kovácsné Bárány Ildikó dr. Mattenheim Gréta dr. Lakatos Hedvig főov-h dr. Kecskés Péter főov dr. Bordás Ákos mb. főov Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja: 2. Az egyeztetésben részt vevők 2.1. Minisztériumok intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM 2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető jogok biztosa Legfőbb Ügyészség Országos Bírósági Hivatal 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Bölcsődék Egyesülete észrevétele maradt fenn nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete (GYESZE) Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE) ÁGOTA Alapítvány 3

4 4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja A tervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) és a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendtartás) tartalmi módosítását, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet pontosító jellegű módosítását foglalja magában. Az NM rendelet módosítása az új köznevelési törvény megjelenésével, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításaival összhangban, továbbá a jogértelmezést segítő pontosítások megtétele miatt vált szükségessé július 1-jén hatályba lép a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény, az új Btk., valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet módosítása. Mindkét jogszabály jelentős mértékben érinti a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozást. Ezért szükséges Rendtartás ugyancsak július 1-jével történő módosítása. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása A módszertani feladatok ellátására vonatkozó rendelkezések módosítása január 1-jétől a gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat főszabályként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el, így az érintett rendelkezéseket megfelelően módosítani kell. Ugyanakkor a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (8) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a miniszter az egyházi fenntartó kérelmére, országos hatáskörrel egyházi fenntartású módszertani nevelőszülői hálózatot, módszertani gyermekotthont jelöljön ki a módszertani feladatok ellátására. Így az érintett rendelkezéseket az új módszertani feladat-ellátási struktúrának megfelelően módosítani kell az NM rendeletben A sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére, gondozására, valamint fejlesztő felkészítésére vonatkozó hivatkozások hatályon kívül helyezése, pontosítása A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 7. (5) bekezdése értelmében köznevelési feladatokat kizárólag köznevelési intézmények láthatnak el. Az Nkt. ezzel megszüntette a bölcsődékben végezhető korai fejlesztést, gondozást és fejlesztő felkészítést is. Az NM rendeletben hatályon kívül kell helyezni a korai fejlesztésére, gondozására, fejlesztő felkészítésére vonatkozó hivatkozásokat. A gyermekek napközbeni ellátásai közül a bölcsődében végezhető volt a korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés, amennyiben az intézmény rendelkezett a külön jogszabályban előírt feltételekkel. Az Nkt. előírásai miatt azonban a jövőben már csak a pedagógiai szakszolgálat

5 5 intézménye jogosult a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő felkészítésére. A bölcsőde a továbbiakban is elláthatja a fogyatékos gyermekek napközbeni nevelését, gondozását, csak a fejlesztést nem végezheti, hiszen az köznevelési feladat, ezért a bölcsődei ellátásnál nevesített speciális fogalmakat módosítani szükséges. A hatályos rendelkezések értelmében a fogyatékos gyermek a bölcsődei korai fejlesztésben, gondozásban vagy fejlesztő felkészítésben legfeljebb a hatodik életévének betöltését követő augusztus 31-éig vehet részt. A módosítást követően a sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti. A jogszabály módosítását az Nkt a teszi szükségessé, miszerint ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben, attól az évtől kezdődően pedig, hogy tankötelessé válik, fejlesztő nevelésben-oktatásban vesz részt. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek tehát annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettséget. A fejlesztő nevelést-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési, nevelési-oktatási intézmény látja el, így ezt a tevékenységet a bölcsőde már nem láthatja el. A fogyatékos gyermek a korábbi közoktatási törvény értelmében is korai fejlesztésben csak ötéves koráig vehetett részt, fejlesztő felkészítésben pedig 5 éves korától. A KSH évi adatai alapján fejlesztő felkészítésben 35 öt év feletti gyermek vett részt, mely a bölcsődébe járó gyermekek mindössze 0,09%-a. A módosítással érintett korosztályt azok a gyermekek jelentik, akik hatodik életévüket a tárgyév szeptembertől decemberig terjedő időszakában töltik be. Összességében ezen gyermekek száma elenyésző, így a módosítás számottevő változást nem okoz Krízisközpont ellátási területének pontosítása A családok átmeneti otthonának keretei között krízisközpont működtethető. A tapasztalatok szerint krízishelyzet esetén indokolt lehet az igénylőket lakóhelyüktől távolabb elhelyezni, ami a családok átmeneti otthonának működési engedélyében meghatározott ellátási területe miatt amennyiben az nem országos nehézségbe ütközik. Emiatt a tervezet arra tesz javaslatot, hogy a krízisközpont tevékenységét az ellátási területtől eltérően is végezheti, azonban az ilyen módon egy időben ellátottak száma nem haladhatja meg a férőhelyek 50%-át Pontosítás a bölcsődei ellátás tekintetében az alapfeladaton túli szolgáltatásokra és a nevelés-gondozás nélküli munkanapra vonatkozóan Egyértelműsítésre kerül, hogy az időszakos gyermekfelügyeletet a bölcsőde az alapfeladatán túl, térítési díj ellenében nyújthatja. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42. (6) bekezdése és 162. (2) bekezdés k) pontja értelmében a miniszter rendeletben a bölcsődék számára a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében nevelés-gondozás nélküli munkanapot határozhat meg. Az NM rendelet módosítása alapján a bölcsődében minden év április 21-e a Bölcsődék Napja nevelés-gondozás nélküli munkanap lesz. Erre irányuló szülői kérés esetén azonban ezen a napon is biztosítani kell a gyermekek felügyeletét és étkeztetését.

6 Pontosítás a családi napközi keretén belül megvalósuló alapfeladaton túli szolgáltatásokra vonatkozóan Az NM rendeletben egyértelműsítésre kerül, hogy bár a családi napköziben a bölcsődére vonatkozó szabályozás alapján lehetőség van az alapellátáson túl külön szolgáltatás nyújtására, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott létszámkorlát (5, illetve 7 gyermek) nem léphető túl A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó szabályok december 8-ai hatállyal bekerültek a gyermekvédelmi törvénybe [1997. évi XXXI. törvény 15. (11) (15) bek.]. Ennek megfelelően módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet is. A módosítás értelmében a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben dolgozók foglalkoztatására vonatkozó valamennyi szabályt egységesen a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. Hatályon kívül kell ezért helyezni az NM rendeletben a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben az egyes pedagógus-munkakörökben foglalkoztatottak kötelező óraszámára vonatkozó szabályokat [165. (3) bek.]. A módosuló rendelkezéseknek megfelelően kerül továbbá meghatározásra az NM rendeletben, hogy a pedagógus-munkakörök tekintetében mely intézményeket kell gyermekvédelmi szakellátási intézménynek tekinteni A speciális gyermekotthon biztonsági elkülönítőjére vonatkozó szabályozás módosítása Az Alapvető Jogok Biztosa a fóti Károlyi István Gyermekközpont által működtetett speciális gyermekotthonban folytatott vizsgálata kapcsán én kiadott AJB 3012/2012. számú jelentésében a speciális gyermekotthonokban alkalmazott biztonsági elkülönítőkre vonatkozó építésügyi szabályok megalkotására tett javaslatot. A Belügyminisztériummal folytatott egyeztetés nyomán megállapítást nyert, hogy lehetséges az eddigieknél részletesebb építésügyi szabályok megfogalmazása a biztonsági elkülönítő kialakítására vonatkozóan, ezért indokolt az NM rendelet módosítása. A jogszabályi módosításnak megfelelően kialakításra kerülő biztonsági elkülönítőkben várhatóan hatékonyabban és biztonságosabban oldható meg a személyi szabadságukban meghatározott ideig korlátozott jellemzően ön -és közveszélyes magatartást tanúsító gyermekek társaiktól történő elkülönítése A különleges gyermekotthon korai fejlesztésre, gondozásra vonatkozó szabályainak módosítása Az Nkt. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényhez (a továbbiakban: Kt.) képest eltérő szabályokat tartalmaz a korai fejlesztés és gondozás kereteire, végzésére vonatkozóan. A hatályos NM rendelet a különleges gyermekotthonban végezhető korai fejlesztésre, gondozásra vonatkozó szabályai azonban a Kt. szabályozásához illeszkedően kerültek meghatározásra. A javaslat az Nkt. korai fejlesztés és gondozás rendelkezéseire figyelemmel határozza meg a különleges gyermekotthon korai fejlesztés, gondozás területén vállalható feladatait és annak mikéntjét Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekotthonban gondozott gyermek családi pótléka felhasználására vonatkozó szabályok módosítása

7 7 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt módosító évi XXVII. törvény július 1-jétől megteremtette annak lehetőségét, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, gyermekotthonban gondozott gyermek családi pótlékának 100%-a felhasználhatóvá váljon a teljes körű ellátásának biztosítására vagy annak kiegészítésére. A törvényi szintű szabályozás változásából fakadóan szükségszerű az NM rendeletben a családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályok módosítása A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása Az új Btk. hatálybalépése miatt szükséges módosítások július 1-jén hatályba lép a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: új Btk.), valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet módosítása (a továbbiakban: módosított Bv. tvr.). Mindkét jogszabály jelentős mértékben érinti a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozást is. A Rendtartás módosítása szükséges annak érdekében, hogy a miniszteri rendeletben ne szerepeljenek a hatályba lépő magasabb szintű büntetőjogszabályokban foglaltaktól eltérő, illetve ellentétes rendelkezések. Az Rendelet 1. (4) bekezdésének a fiatalkorú fogalmát meghatározó rendelkezését azért szükséges módosítani, mert az új Btk (1) bekezdése szerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem, valamint a módosított Bv. tvr (3) bekezdése értelmében, ha a fiatalkorú huszonegyedik életévét betöltötte az intézet igazgatója a javítóintézetből elbocsátja. Mivel a fiatalkorú fogalmának megfelelően igen különböző korosztályú növendékek elhelyezésére kerül sor a javítóintézetben, szükséges az életkori elkülönítés kötelezettségét is jogszabályban rögzíteni. Az évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermek jogairól szóló New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény 37. cikk c) pontja kimondja, hogy a szabadságától megfosztott gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel, életkorának megfelelő szükségleteinek figyelembevételével bánjanak. Különösképpen el kell különíteni a szabadságától megfosztott gyermeket a felnőttektől, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdekében ennek ellenkezője tűnik ajánlatosabbnak. Ennek a rendelkezésnek történő megfelelést szolgálja az életkori korosztályok szerinti elkülönítés. Azáltal biztosítható ugyanis teljeskörűen az újonnan bekerülő 14 éven aluli gyermekek emberi méltósághoz való joga, ha nem helyezik el őket együttesen a már nagykorúságot közelítő életkorú fiatalkorúakkal. A módosított Bv. tvr a három új bekezdéssel egészül ki arra vonatkozóan, hogy a fogvatartott anya kérelme esetén milyen feltételek mellett lehet engedélyezni a gyermekével történő együttes elhelyezést. A módosított Bv. tvr. az eddigieknél részletesebben szabályozza az engedély megadásához szükséges feltételek meghatározását. Mindezekre tekintettel szükséges a Rendtartás vonatkozó részeit is módosítani. A Bv. tvr (1a) bekezdése tartalmazza, hogy kizárt az ideiglenes elbocsátása annak, akinek az engedély nélküli eltávozása miatt a fegyelmi felelősségét legalább 3 alkalommal megállapították. E következményről annak súlyosságára tekintettel a Rendtartás módosítása értelmében a fiatalkorút a javítóintézetbe való befogadásakor tájékoztatni kell. A módosított Bv. tvr. 15. (3) bekezdése szerint az intézeti tanács az ideiglenes elbocsátásra vonatkozó javaslatában külön magatartási szabály előírása érdekében pártfogó felügyelői vélemény beszerzésére is javaslatot tehet a bv. bírónak. Ennek határidőben történő elkészítéséhez feltétlenül szükséges, hogy három hónappal az ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt tegye meg javaslatát

8 8 az intézet. A hatályos Rendtartásban kéthónapos határidő szerepel, ezért szükséges a rendelkezést a módosított Bv. tvr. szabályozásának megfelelően kiegészíteni. Fentieken túl a javítóintézetek szakmai felügyeletét ellátó minisztérium névváltozásából adódóan szükséges módosítások is átvezetésre kerülnek a tervezetben A családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályok módosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt módosító évi XXVII. törvény július 1-jétől lehetővé tette az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek családi pótléka 100%-ának felhasználását a teljes körű ellátás biztosítására vagy annak kiegészítésére. Ez a változás azon gyermekek esetében is érvényesül, akik a gyermekvédelmi gondoskodás ideje alatt kerülnek javítóintézetbe, ezért szükséges a Rendtartás családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályainak módosítása. Fentiekből adódóan nem indokolt a javítóintézet igazgatója számára a személyre szóló felhasználás igazolásához és az arról való elszámoláshoz kapcsolódó feladatok és adminisztrációs kötelezettségek előírása. Szükséges, hogy a korábbi szabályozás szerinti letéti számla megszüntetésére, a július 1-jét megelőző időszakra eső felhasználásokra vonatkozó szabályok kivezetésére átmeneti rendelkezésekkel kerüljön sor. 3. Kormányprogramhoz való viszony A tervezet nem áll közvetlen összefüggésben a Kormány programjával. 4. Előzmények, kapcsolódások A tervezetnek a Rendtartást módosító része az új Btk. hatálybalépéséhez kapcsolódik. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. Az előterjesztés nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk 7. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja

9 9 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Könnyebbé válik a krízisbe került családok segítése, védelme, azáltal, hogy a krízisközpont a jövőben tevékenységét az ellátási területtől függetlenül is végezheti. A tapasztalatok szerint krízishelyzet esetén indokolt lehet az igénylőket lakóhelyüktől távolabb elhelyezni. Biztonságosabb lesz az ön- és közveszélyes magatartást tanúsító gyermekek társaiktól történő elkülönítése, azokban a gyermekotthonokban, ahol családjukból kiemelt súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeket látnak el. Többek között ezeket a módosításokat is tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása, melyre az új köznevelési törvény megjelenésével, valamint a gyermekvédelmi törvény módosításával összhangban kerül sor. Az új Büntető Törvénykönyv, valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet július 1-jével hatályba lépő módosítása érinti a fiatalkorúakra vonatkozó szabályozást. Ezért indokolt a javítóintézetek rendtartásáról szóló rendelet módosítása. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

10 10 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek és nevelőik, hozzátartozók közötti erőszak miatt krízishelyzetbe került családok Tervezett időtartam: Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás:

11 11 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P A tervezethez az alábbi hatásvizsgálati lap került csatolásra: - a speciális gyermekotthonok biztonsági elkülönítőinek kialakítására vonatkozó szabályozás módosításához kapcsolódó hatásvizsgálati lap.

12 12 Az emberi erőforrások miniszterének /2013. (...) EMMI r e n d e l e t e Melléklet a /2013. számú előterjesztéshez egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (2) bekezdés a), b), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a ok tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet 127. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével, a 36. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 4. (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A módszertani feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint segíti illetékességi területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók munkáját, kivéve azon egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok munkáját, amelyek tekintetében a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Gyvt. 96. (8) bekezdése alapján egyházi módszertani intézményt jelölt ki, vagy amelyek tekintetében a Gyvt. 96. (13) bekezdése alapján más egyház kijelölt módszertani intézménye látja el a módszertani feladatokat. (2) A Főigazgatóság a működést engedélyező szerv kirendelése alapján

13 13 a) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként véleményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók szakmai programját és részt vesz azok ellenőrzésében, b) ellátja a kijelölt egyházi módszertani intézmény feletti szakmai ellenőrzést. (3) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a működést engedélyező szerv kirendelése alapján, a Főigazgatóság módszertani útmutatójában meghatározott szakmai szempontrendszer figyelembevételével, szakértőként véleményezi az egyháza és a (9) bekezdésben foglalt megállapodás alapján más egyház által fenntartott nevelőszülői hálózat és gyermekotthon szakmai programját, valamint vesz részt azok ellenőrzésében. (2) Az NMr. 4. (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a a következő (7) (10) bekezdéssel egészül ki: (5) Az egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon módszertani intézménnyé történő kijelölése iránti kérelemhez csatolni kell a módszertani feladatok tervezett ellátását bemutató, öt évre szóló szakmai programot és az annak megvalósításához szükséges, a kijelölést követő első év feladataira vonatkozó munkatervet és költségvetést. A dokumentumokat a Főigazgatósággal előzetesen véleményeztetni kell. A Főigazgatóság véleményét a kérelemhez csatolni kell. (6) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a módszertani feladatait a miniszter által a tárgyévre jóváhagyott munkaterv és költségvetési terv alapján végzi. Az első évre vonatkozó munkatervet és költségvetési tervet a szakmai programmal együtt a miniszter a kijelöléssel egyidejűleg hagyja jóvá. Az első évet követően a további éves munkatervet és költségvetési tervet a kijelölt egyházi módszertani intézmény a szakmai program alapján tervezi meg és azokat a tárgyév január 15-éig küldi meg a miniszternek jóváhagyásra. (7) A kijelölt egyházi módszertani intézmény módszertani feladatainak ellátásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig jóváhagyásra megküld a miniszternek. (8) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a kijelöléséről értesíti a Főigazgatóságot, és tájékoztatásul megküldi számára a miniszter által jóváhagyott (5) (7) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát. (9) Ha a kijelölt egyházi módszertani intézmény más egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon tekintetében is módszertani feladatokat lát el, az érintett egyházi fenntartók a módszertani feladatok ellátásáról megállapodást kötnek. A kijelölt egyházi módszertani intézmény a megállapodást tájékoztatásul megküldi a miniszternek, a Főigazgatóságnak és a működést engedélyező szervnek. (10) A kijelölt egyházi módszertani intézmény és a Főigazgatóság a módszertani feladatok ellátása érdekében egymással együttműködnek, amelynek keretében rendszeresen szakmai egyeztetést folytatnak a módszertani feladatok ellátása során szerzett tapasztalataikról, valamint közös szakmai programokat, rendezvényeket szerveznek, illetve rész vesznek egymás szakmai programjain, rendezvényein.

14 14 2. Az NMr. 35. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A bölcsőde vállalhatja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. 3. Az NMr. 36. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Amennyiben a bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy a fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel. 4. (1) Az NMr. 40. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható. (2) Az NMr. 40. (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (6) A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a bölcsődei ellátás területén működő társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket. (7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó szakmai iránymutatásokat. 5. Az NMr. a következő 40/A. -sal egészül ki: 40/A. A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 6. (1) Az NMr. 41. (1) bekezdésének nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították, és

15 15 (2) Az NMr. 41. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti. (3) Az NMr. 41. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó, a bölcsőde orvosából, gyógypedagógusából, kisgyermeknevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport véleményének figyelembevételével kell dönteni a gyermek további neveléséről, gondozásáról. 7. Az NMr. 42. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A speciális csoportban elhelyezett gyermekek állapotától függően kell meghatározni az egy kisgyermeknevelő által ellátható gyermeklétszámot, ez azonban kisgyermeknevelőnként három gyermeknél több nem lehet. 8. Az NMr. 44. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. 9. Az NMr a helyébe a következő rendelkezés lép: 45. (1) A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tisztifőorvosa (a továbbiakban: tisztifőorvos) gyakorolja. A tisztifőorvos feladata ellátása érdekében közreműködésre felkérheti a Főigazgatóságot vagy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt. (2) A Főigazgatóság kirendelése alapján szakvéleményt ad a működési engedélyt kiadó, az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek, valamint a fenntartónak, hogy a bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és működése megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek. (3) A Főigazgatóság együttműködik az egységes óvoda-bölcsődével. Az egységes óvodabölcsőde fenntartójának felkérésére a Főigazgatóság a) szakmai véleményt ad arról, hogy az egységes óvoda-bölcsőde rendelkezik-e a 3 évesnél fiatalabb gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges feltételekkel, b) véleményezi az egységes óvoda-bölcsőde nevelési programját, minőségirányítási programját, házirendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát a 3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésével, gondozásával összefüggésben,

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 6271-4/2013-EMMI A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bek. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013.-án. M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER Ikt. szám: 59747-4/2011-NEFMI(SZ) M i n i s z t e r i r e n d e l e t a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 56532-4/2011-NEFMI(SZ) E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 28., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

T/2089. számú törvényjavaslat

T/2089. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2089. számú törvényjavaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

2014. évi törvény. 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2014. évi törvény. 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2014. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2012. augusztus 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 4. szám 2012. március 30. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

T/5052. számú törvényjavaslat. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5052. számú törvényjavaslat egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. június 1 2015. évi

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás

Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás Készítette: Konzulens: MAGYAR ZSUZSANNA DR. TURKOVICS ISTVÁN JOGÁSZ SZAK EGYETEMI TANÁRSEGÉD V. ÉVFOLYAM KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT MISKOLC 2013 Social

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: 4641-3/2014-JSZOC MINISZTERI

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben