Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu"

Átírás

1 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) ; Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat Képviselő- Testületét május 29-én (csütörtök) délután órára rendes ülésre összehívom. Az ülés helye: Bököny Község Polgármesteri Hivatala N A P I R E N D 1. Nagykálló Rendőrőrs illetékességi területének közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében évben tett intézkedésekről szóló beszámoló megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/ Előadó: Fehér János r. őrnagy Nagykálló Rendőrőrs őrsparancsnoka 2. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi átfogó értékelése /írásbeli előterjesztés/ Előadó: jegyző Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és Sport Bizottság 3. Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi beszámolójának megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 4. Nyírségvíz Zrt. részvényeinek eladása ügyében döntés /írásbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

2 5. Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 6. A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalása /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester 7. Egyebek Bököny, május 25. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

3 Bököny Község Jegyzőjétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel, fax: (42) , ; ELŐTERJESZTÉS Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartásra kerülő ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi átfogó értékelése. Előadó: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében előírt tartalommal kellett az értékelést elkészíteni, melyet a képviselő-testületen történt megtárgyalás után a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére meg kell küldeni. Az átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekétkeztetés, stb.) 3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása, (gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása) 4./ Jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedések, (védelembe-vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés) 5./ A Városi Gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok. 6./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai 7./ Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása. 8./ Bűnmegelőzési Program főbb pontjainak bemutatása.

4 9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) Elkészítettük az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi átfogó értékelését, és kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Bököny, május 28. Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző

5 Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évre vonatkozó átfogó értékelése a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében előírt tartalommal 1./ A település demográfiai mutatói: Bököny Községben évben: az állandó lakosok száma: 3299 fő 0-18 éves lakosok száma: 802 fő ebből: 0-3 éves: 119 fő 4-5 éves: 63 fő 6-14 éves: 361 fő éves: 259 fő 2./ Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása (2013. évben): A.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult, a Gyvt (5) bekezdés a) pontja alapján: a bölcsődés, az óvodás és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek ingyenes étkezésére. a Gyvt (5) bekezdés b) pontja alapján: a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő fenti körbe nem tartozó gyermek 50%-os étkezési kedvezményére, a Gyvt. 20/A. (1) bek. a.) pontja szerint: akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01-én fennáll, augusztus hónapban egyszeri támogatásra, (5.800 Ft/gyerek) a Gyvt. 20/A. (1) bek. b) pontja szerint: akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 01-én fennáll, november hónapban egyszeri támogatásra, (5.800 Ft/gyerek) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bek. f) pontjában biztosított tankönyvtámogatásra. A település önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2013-ban Ft.) 140%-át, mely évben Ft.

6 ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali tagozaton tanul. b.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben (két gyermeket nevelnek, évben: Ft.) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. Az egy főre eső jövedelem számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni a.) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, b.) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c.) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d.) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e.) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (tartósan beteg) gyermeket. f.) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben évben 496 gyermek részesült december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő CSALÁDOK száma gyermekek száma szerint: megnevezé s családok száma 1 gyermekes család 2 gyermekes család 3 gyermekes család 4 vagy 5 gyermekes család vagy annál több gyermekes család Tehát összesen 173 család részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben évben december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített GYERMEKEK száma kor szerint: megnevezés 0-6 éves 7-14 éves éves 19 évestől összesen Gyermekek száma:

7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre évben összesen: ezer Ft. összeg került kifizetésre Erzsébet utalvány formájában, melyet az állam 100%-ban megtérített (augusztus és november hónapban). B.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a.) a gyermek tartására köteles, és b.) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka évben ez az összeg: Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban évben nem részesült egy személy sem. C.) Óvodáztatási támogatás 2009.január 1.-vel a Gyvt évi módosításával (2008. évi XXXI. tv. 15. ) bevezetésre került az óvodáztatási támogatás, melynek szabályait a törvény az alábbiakban rendezi. 20/C. (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. a.) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására aa.) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában ab.) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában folyósítja. b.) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig ba.) a tárgyév június hónapjában bb.) a tárgyév december hónapjában további óvodáztatási támogatást folyósít. (2) Az (1) bek. szerinti pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

8 (3) Az (1) bek. szerinti pénzbeli támogatás összege évben gyermekenként első alkalommal Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként Ft. (4) A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő legfeljebb 21 napon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani évben 34 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban, kifizetett összeg: Ft. A fenti összeget az állam 100%-ban megtérítette az önkormányzat részére. D.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Átruházott hatáskörben a polgármester pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti a) a gyermekek védelméről szóló törvény alapján erre jogosult gyermeket, b) a középfokú vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttet évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nem részesült gyermek. A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszert az OM hozta létre a felsőoktatási intézmények szociálisan hátrányos helyzetű hallgatói támogatására. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz évben 24 db A típusú pályázat érkezett be a Polgármesteri Hivatalba és 10 db B típusú pályázat. Az önkormányzat képviselő-testülete minden pályázót támogatott napján erre a célra Ft, napján lett kifizetve, mely teljes egészében önkormányzati saját pénzeszköz. F. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok: A gyermekvédelmi törvény 148. (5) bek. értelmében gyermekétkeztetés esetén: a.) az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b.) az a.) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

9 c.) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d.) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%- át, kedvezményként kell biztosítani. (az a) -d) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. - Óvodai étkeztetés módjai: Óvodai ellátásban részesült gyermekek átlag létszáma: = 111 fő Január 1 től augusztus 31 - ig 113 fő 8/12-ed része: 75,3 = 75,5 fő szeptember 1 - től december 31 - ig 106 fő 4/12-ed része 35,3= 35,5 fő Étkeztetési adatok: Étkezési norma : 100% bruttó 322,58 Ft 50% bruttó 161,29 Ft Január 1 től augusztus 31 - ig napi átlag 71,5 fő Ingyenes étkezők száma: napi átlag 53,5 fő 50% étkezők száma napi átlag 5 fő 100 % -os térítési díjat fizet napi átlag 13 fő szeptember 1 - től december 31 ig napi átlag 78 Fő Ingyenes étkezők száma: napi átlag 60 fő 50% étkezők száma napi átlag 6,75 fő 100 % - os térítési díjat fizet napi átlag 11,5 fő évi napi étkezők átlagos létszáma: 75 fő Ingyenes étkezők száma: napi átlag 56,75 fő

10 50% étkezők száma napi átlag 5,87 fő 100 % - os térítési díjat fizet napi átlag 12,25 fő HH-s gyermekek 65 fő 84 fő 8/12-e 56 fő 28 fő 4/12-e 9,33 fő HH-s gyermekek közül HHH-s gyermekek 31,33 fő 42 fő 8/12-e 28 fő 10 fő 4/12-e 3,33 fő - Általános iskolai oktatásban részesülő gyermekek étkeztetésének módjai: A diákok étkeztetését igény szerint oldja meg az iskola, a kedvezmény mértékét pedig a jogszabályok figyelembe vételével határozzák meg. 100%-os nyersanyagnorma térítést fizetett 11 fő 50%-os nyersanyagnorma térítést fizet 15 fő Ingyenes étkeztetésben részesült 1-8. évfolyamon 200 fő január 01. napjától a térítési díjak a következők voltak: 3 x étkezés: 305 Ft - Menza (ebéd): 205 Ft - Óvoda: 254 Ft - Vendégebéd: 320 Ft 3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása: Gyermekjóléti szolgáltatás: A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI MUNKÁJA Szolgáltatási feladatok: A gyermek családban történő nevelkedését, segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A gyermeki jogokról, és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.

11 tanácsadás (egészségügyi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, nevelési, stb. problémák esetén) Hivatalos ügyek intézésének segítése. Kérelmek írása, kérvények kitöltése, továbbítása. Közvetítés más intézmények, szakemberek felé. Munkahelykeresés. A gyermek, illetve a szülő tájékoztatása az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről. Hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslatkészítés gyermekvédelmi intézkedés megtételére. A településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatosan figyelemmel kísérése. A gyermek panaszának meghallgatása, annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedések megtétele. Szociális válsághelyzetben lévő segítése, tájékoztatás az egészségi intézményeknél elhelyezett inkubátorokról, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése, tájékoztatás arról, hogy a szülő hozzájáruló nyilatkozatot tehet a gyermek örökbeadásához. Gondozási-nevelési terv készítése. Adományok közvetítése. Környezettanulmány készítése. Szolgáltatási Feladatok: Szolgáltatási feladatok típusa: Esetek száma: információnyújtás 273 tanácsadás 165 segítő beszélgetés 179 közvetítés más szolgáltatásba 8 hivatalos ügyek intézése 204 Összesen: 829 Az információ nyújtások, a hivatalos ügyek intézése, valamint a tanácsadások azok az ellátási formák, amelyek fontosak a gyermekkel való foglalkozás terén. Hatósági intézkedésre, a védelembe vételre, akkor kerül sor, amikor az alapellátás keretében már nem gondozható a gyermek, az együttműködés hiánya, és a gondozási tervben foglaltaktól negatív irányba történő eltérés mutatkozik. Honnan jött a jelzés? Esetek száma: egészségügyi szolgáltató/ védőnő/ 10 nevelési-oktatási intézmények 85

12 Önkormányzat Gyámhivatal (jegyző)- állampolgári jelzés - Szülők által - 23 Rendőrség 10 Pártfogó 12 Összesen: 140 A szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában. A megbeszéléseken feltárják a veszélyeztetettséget, előidéző okokat és ezek megoldására közösen tesznek javaslatot. A gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében. A jelzések akár szóban, akár írásban történik fontos információ számunkra. Az észlelő és jelzőrendszer feladatai: A gyermekorvos, orvos és a védőnő közös feladata megbecsülni, hogy milyen fokú a veszélyeztetettség, mert ennek függvényében kell dönteni a további intézkedésekről. A titoktartási kötelezettség az ilyen esetek fennállása esetén nem köti az egészségügyi dolgozót. A jelzési, jelentési kötelezettség elmulasztása maga is bántalmazó elhanyagoló magatartást, de legalábbis foglalkozás körében elkövetett gondatlanságot jelent, mivel ez is veszélyezteti a gyermeket, és további sérelmet okozhat. A probléma súlyosságától függően kell igénybe venni más szakellátó intézmény (szakorvos, pszichiáter, pszichológus, családterapeuta, egyéb speciális szolgáltató) segítségét, illetve a gyermekjóléti szolgálathoz, vagy bűncselekmény esetén a rendőrséghez kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatókat az említett törvény arra kötelezi, hogy értesítsék a gyermekjóléti szolgálatot, ha feltételezhető, hogy a gyermek sérülése vagy betegsége bántalmazás, elhanyagolás következménye, illetve ha a gyermek egészségügyi ellátása során bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményt tapasztal. A védőnői szolgálat A várandós anyák tanácsadáson való részvételének hiányáról, a magzattal szembeni elhanyagoló magatartásról is jelzéssel élnek szolgálatunk felé. Minden olyan esetben megkeresnek bennünket, amikor a veszélyeztető körülményt, elhárító tevékenységükhöz segítséget igényelnek, és más gyermekvédelmi intézkedés megtételére van szükség. Több alkalommal értesítenek védőoltások elmaradásáról, illetve szülő általi elhanyagolásról, mely elsősorban a személyes higiénés állapotok nem megfelelő kezeléséből adódik.

13 Az óvodai korban A szocializációs folyamat második korszakában a gyermek értelmi képessége kitárul. Érdeklődéssel fordul a kínálkozó világ felé, különböző ismereteket szerez, fogékony a tanulásra. Ez az életkor meghatározó életükben, mert magukkal viszik a tanult elemeket későbbi életszakaszaikba. A szülőtől való érzelmi elszakadása után a közösségi életet is megtapasztalja, ahol adaptációs készségei is fejlődnek. Az óvónők feladata sokrétű és felelősségteljes. A velük való kapcsolattartás jónak mondható. Igyekeznek intézményen belül megoldani a gyermekkel kapcsolatos problémákat, és csak abban az esetben jeleznek felénk, ha megítélésük szerint fokozottabb figyelmet igényel az eset, vagy más gyermekvédelmi intézkedés megtétele szükséges Közoktatás: A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése tanítása. Kötelessége közreműködni a gyermek és ifjúság védelmi feladatok ellátásában, a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. Az iskolai keretek között folyó nevelés eredményességét jelentős mértékben befolyásolja az egyes tanulók családi háttere (szülők iskolai végzettsége, jövedelmi viszonya, lakóhelye, családszerkezet jellemzői), a családi nevelés során átvett szokások, hagyományok, ambíciók, értékek jellege, illetve ezeknek, a tényezőknek az iskolai tanulmányi munkához, a pedagógiai elvárásokhoz való viszonya. A családi nevelés feltételrendszerében meglevő komoly különbségeket az iskola nem tudja érdemben befolyásolni, de az értékrendszer kialakításában a személyes hátrányok kompenzálásában eredményesen működhet közre, az egyéni szubjektumok figyelembe vételével. Szervezési feladatok: Prevenciós célú és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló programok szervezése. Az elmúlt évben a Barota Mihály Általános Iskola és a Védőnői Szolgálat Bököny Gyermekjóléti szolgálata által közösen szervezett programok Nyári szociális gyermekétkeztetéssel összefüggő szabadidős programok A nemzeti erőforrás minisztériuma által nyári szociális étkeztetésben részesültek a településen élő gyermekek. Az étkeztetés napi egyszeri meleg étkeztetés formájában valósult meg. Az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programokon vettek részt évben a következő szabadidős programok valósultak meg.

14 Kézműves foglalkozások. Sport keretében volt foci, ping-pong. Természetjárás (bicikli túra) Filmvetítések Kareoki Pályázati táborban kétszer vettek részt (Felsődobsza, Perkupa). Origami Ingyenes számítógép használat. Angol klub keretében a gyerekek angol nyelvtudásukat fejlesztették. Úszásoktatás Kiállítás (pályázat keretében működő szakkörök munkáiból). A szabadidős programok megvalósításában, lebonyolításában művelődésszervező, teleházi dolgozó, szakmai gyakornok, könyvtáros, gyermekjóléti szolgálat, diákmunkások, sorsvezető iroda, szakkörvezetők bonyolították le a programokat. Munkánk során előfordulnak olyan sajnálatos esetek is, melyek sokáig rejtve maradnak a családon belül, és súlyos életveszélyes állapotot idézhetnek elő. Ez a rejtett bántalmazási forma súlyos veszélyeztető tényező, mely próbára teszi a tudást és az érzelmeket, a gyermek ügyének szakszerű rendezésében, hiszen az elénk táruló sérülések keletkezési körülményeit az erőteljes elterelő, megtévesztő törekvések ellenében kell rekonstruálnunk. A gyermekjóléti szolgálat és ez által a jelzőrendszer munkája nagyon fontos és szükséges, mivel községünkben egyre több az anyagi nehézséggel, mentális problémával küzdő családok száma. Súlyos problémák: Éhezés, nem megfelelő táplálkozás Szülői elhanyagolás (fizikai, szellemi,erkölcsi) Családon kívüli ideiglenes elhelyezés Megállapítható alkoholizmus a családban Antiszociális, kriminalizálódó baráti kör, csavargás Nem megfelelő szellemi fejlődés a gyermeknél Értelmi fogyatékos a szülő a családban, valamely szülő tartós pszichiátriai kezelése Nevelési oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás Száma: Szakmaközi megbeszélés 6 Esetmegbeszélés 30 Esetkonferencia 9 Összesen: 49

15 Esetmegbeszélések témái: Az iskolakerülés, az igazolt és igazolatlan hiányzások Magatartási problémák. A szabadidős tevékenység megszervezése. Beiskolázással járó nehézségek. Igazolatlan iskolai hiányzások szankciója. Menza, illetve napközi igénylésének megbeszélése. Magántanulói státusz. Kötelező védőoltások fontossága. A gyermek személyi higiéniájának felügyelete / tetvesség megszüntetése/. Szülői kötelezettség teljesítésére megbeszélés. Közös családlátogatás tervezése jelzőrendszer tagjaival. Pártfogói felügyelet A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hivatal Igazságügyi Szolgálat kapcsolata a helyi gyermekjóléti szolgálattal nagyon fontos, mivel egymás kölcsönös tájékoztatásával, eredményesen záruljon a fiatalkorú pártfogó felügyelete. A pártfogó minden esetben kér tőlünk tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a bűncselekmény elkövetése előtt milyen gyermekvédelmi gondoskodásban részesült a fiatal. Gondozási feladatok: Gondozási esetek típusa Gyermekek száma Családok száma Alapellátás Védelembe vétel 19 8 Összesen: Alapellátásban történő gondozás: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, Önkéntesen veszi igénybe a lakosság, mert ismerik a szolgáltató tevékenységet, vagy jelzés esetén a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal. Felkínálja a szolgálat segítségét. Ha

16 a család elfogadja a segítséget, elindul a családgondozás, megállapodás kötése, ki milyen feladatot vállal a probléma megoldása érdekében. Adományközvetítés Használtruha osztás: A Magyar Vöröskereszttel és a Védőnői Szolgálattal közösen megszervezett ruhasegély adományában két alkalommal részesülhettek a rászorulók. Lakossági felajánlások is növelték az adomány mennyiségét. Élelmiszeradomány osztás Időpont Adományt felajánló Élelmiszer típusa Érintettek száma szervezet EU Élelmiszerbank tartós élelmiszer 2300 fő ig Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály Meleg étkezés 436 fő június hónaptól augusztus végéig nyári szociális étkeztetés címén 436 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára nyílt lehetőség biztosítani az élelmezést 54 napon keresztül, meleg étel formájában. A terveink között szerepel a hátrányos helyzetű tanulók nyári táborozásában való részvétele. A gyerekek közösségi erejének növelésére, egymás jobb megismerésére irányuló személyiségfejlesztő csoport foglalkozások, különböző tevékenységek (festés, kézműves foglalkozások, társasjátékok) lebonyolítására. 4.) Jegyzői hatáskörébe tett gyámhatósági intézkedések: Ha a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti, a települési önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal a veszélyeztetettség mértékétől függően a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket teheti (védelembe-vétel, családba-fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti, tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése). a.) védelembe-vétel: Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A jegyző - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembe vételével védelembe

17 veheti a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése, és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a jegyző a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki és szükség esetén: kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet, kötelezi a szülőt, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, kezdeményezi a háziorvosnál, - súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát, intézkedik az illetékes szervek bevonásával a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről, magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében, figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására, kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást. A határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a családgondozó egyéni gondozási nevelési tervet készít a gyermekre, fiatalkorúra vonatkozóan. A jegyző kérelemre bármikor, hivatalból évente felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, a gyermek érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani. Erre a jogkövetkezményre a szülőt figyelmeztetni kell. A jegyző haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt a szükséges intézkedés megtétele céljából, ha a.) védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése vagy

18 b.) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni. A védelembe vételi gondozás leggyakoribb okai: igazolatlan mulasztás, szülői elhanyagolás, szülői és gyermeki magatartási problémák. Legnagyobb problémát az igazolatlan mulasztás okozza. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 14. (2) bek. c pontja szerint a szülő kötelessége különösen, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előremenetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit és megadjon ehhez minden tőle várható segítséget. Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 141. (1) bek. c.) pontja értelmében, akinek a szülői felügyelete vagy gyámhatóság alatt álló gyermeke ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Itt azonban nagyon nehéz bebizonyítani, hogy a szülő hibájából nem jár a gyermek iskolába. Amennyiben a szülő úgy nyilatkozik, hogy ő minden nap elengedi a gyereket iskolába, a gyerek el is megy otthonról, itt már nem állapítható meg szülői felelősség. Annyit tudunk tenni, hogy a gyereket védelembe vesszük, de ez nem jár nagy eredménnyel. A védelembe vételt meg kell szüntetni: ha a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a gyámhivatal, a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti. A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával szűnik meg. A gyermekjóléti szolgálat - lehetőség szerint az általa összehívott esetkonferenciát követően - javaslatot tesz a gyermek védelembe vételére, ha a szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az alapellátás keretében történő segítését, de az a gyermek vagy a szülő (törvényes képviselő) megfelelő együttműködésének hiánya miatt nem vezetett eredményre. A Nagykállói Járási Gyámhivatal és más területen működő gyámhivatalok által 18 esetben kaptunk megkeresést, amelyben, az átmeneti nevelésben lévő gyermekek felülvizsgálataira vonatkozó tájékoztatást kérték, valamint gyermekek elhelyezési tárgyalásain való részvételre hívtak meg bennünket. Minden esetben az átmeneti nevelésben lévő gyermekek családjáról környezettanulmány készítettünk, véleményt mondtunk a családban történő nevelés lehetőségeiről, illetve annak akadályairól.

19 A Bököny Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint elsőfokú gyámhatóság 5 alkalommal jelzett védelembe vételi tárgyalásra a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ezekben, az esetekben a gyermekek védelembe vételi javaslatát küldték meg, illetve a felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételt jelezték felénk. b.) ideiglenes hatályú elhelyezés: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését csalási környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges. A gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti családjában végzett családgondozás. A gyámhatóság a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhatóság a gyermeket nevelőszülőnél vagy - ha ez nem lehetséges - gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. Gondozási esetek típusa Gyermekek száma Családok száma Ideiglenes elhelyezés 9 3 Átmeneti nevelésben lévő gyermekek és gondozása Utógondozás 2 2 Összesen: Segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy személyükben, életvitelükben, változtatni tudjanak, hogy meg tudják teremteni a megfelelő lakáskörülményeket és anyagi biztonságot, hogy gyermekeiket ismét saját családjukban nevelhessék. Utógondozás: átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után - kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták - a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek utógondozását. Célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetébe való visszailleszkedését.

20 Lezárt esetek mutatói: Megszűnés okai: Gyermekek száma Átmeneti nevelés megszűnt (veszélyeztetettség 2 megszűnt) Nagykorú lett Ideiglenes elhelyezésből 2 Alapellátás probléma megoldódott 0 Védelembe vétel eredményes 0 Elköltözés (illetékesség megszűnése) 0 Összesen: 4 A gondozási nevelési tervben egyénre szabottan állítjuk fel a szülőkkel közösen, hogy hogyan tudjuk megvalósítani az adott probléma megszüntetésére irányuló feladatokat. Sikert csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk elérni, mert a megoldási folyamatok során gyakran kerülünk szembe a társadalmi rendszer által rögzített akadályokba /támogatási források hiánya/ vagy a szülők és gyermekek mentális adottságai, képességei nehezítik azt. Sajnos ezekben, a családokban szükség lenne egy olyan támogató személy jelenlétére, mely szinte minden pillanatban koordinálni tudja az adódó életviteli nehézségeket. 7.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása. Az önkormányzat a törvényi kötelezettségének eleget téve a helyi viszonyok ismeretében az alábbi feladatokat látja fontosnak: - A veszélyeztetettség korai felismerését, melyben szerepe van a jelzőrendszeres szolgálat szereplőinek, a védőnőknek, a háziorvosoknak, a nevelési-oktatási intézményeknek azért, hogy a kialakult helyzeten a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek időben segíteni tudjanak. - A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladatának az észlelőjelzőrendszer működtetésének hatékony biztosítását. Ez lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik valamilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. Elértük, hogy a szakemberek között nagyon jó kapcsolat alakult ki és a jelzést írásban teszik meg az erre rendszeresített esetjelző lapon. - A prevenció érdekében működtetett jelzőrendszer tagjai a háziorvosok, védőnők, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelős, egyházak, kisebbségi önkormányzat, civil szervezetek, rendőrség stb. probléma esetén időben tegyék meg a jelzést. Az írásbeli dokumentálás nagyon fontos a család, a gyerek, a jelzőrendszer viszonyának és intézkedéseinek szempontjából. - Az Önkormányzatnak biztosítania kell, a családban élő gyermek életkorának megfelelő felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt nem tudják megoldani.

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

2012. május 30-i rendes testületi ülésre

2012. május 30-i rendes testületi ülésre E lőterjesztés 2012. május 30-i rendes testületi ülésre Tárgy: Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Előadó: Várallyayné

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben