Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16."

Átírás

1 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Kiskunhalas, július 10. Készítette : Simon Ilona igazgató Jóváhagyó: Fenntartó Egészségügyi és Szociális Bizottsága

2 2 TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Intézmény elnevezése Az Intézmény székhelye Alapító okirat, az alapító A felügyeleti szerv megnevezése A fenntartó szerv megnevezése Tevékenységi kör A tevékenységek forrásai Feladatmutatók Azonosító számok Az intézmény jogállása Gazdálkodási jogkör Az Intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke Az Intézmény jogi képviselete Kinevezési rend Az Intézmény közalkalmazottai II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A szakmai szervezet egységei Gazdasági szervezet tagozódása IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Igazgató Szakmai vezető Gondozási részleg vezetése Mentálhigiénés részleg A mentálhigiénés csoport feladata Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Gazdasági ellátás szervezete Gazdasági vezető Pénzügyi csoportvezető Élelmezésvezető Minőségügyi vezető Belső ellenőr Munka- és tűzvédelmi felelős V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Vezetést segítő tanácsadó szervek

3 3 Vezetői értekezlet Szakmai team Minőségbiztosítési team Gazdasági munkacsoport Főnővéri munkaközösség Főnővéri értekezlet Osztályértekezletek Összdolgozói értekezlet Lakógyűlés Érdekvédelmi Fórum VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Aláírási jogosultságok Képviseleti jogok Korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok Panaszjog gyakorlása VII. AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE VIII. MŰKÖDÉSI RÉSZ Munkatársak, munkaköri leírások Az Intézmény szervezeti egységeinek és dologzóiank együttműködése IX. ADATKEZELÉS X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök 2. számú melléklet: FEUVE FÜGGELÉKEK 1. számú függelék: Szervezeti felépítés 2. számú függelék: Állomány tábla 3. számú függelék: Vezetők, és más dolgozók feladat-, hatás- és jogköre

4 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre.

5 5 Az Intézmény adatai, jogállása I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Adatok 1. Megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 2. Címe (Székhelye): Kiskunhalas, Kőrösi út Telephelye, címe: Kiskunhalas, Kőrösi út Működési területe: Bács-Kiskun Megye 5. Az alapítás időpontja: július 01. Hatályos alapító okirat száma, kelte: 141/2005 (IX. 30.) Kgy. Határozat 6. Alapítója: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 7. Felügyeleti szervének neve, címe: - neve: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés - címe: Kecskemét, Deák F. tér Az intézmény fenntartójának neve, címe: - neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - címe: Kecskemét, Deák F. tér Az intézmény vezetőjét a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés nevezi ki. 10. Intézmény jogállása: jogi személy 11. Az intézmény törzsszáma: Szakágazati számjele:

6 6 13. Alaptevékenysége : Egyéb bentlakásos ellátás (TEÁOR 87.90) Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (TEÁOR 87.30) Szakfeladatok : Szakfeladat Megnevezés szám Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Vonatkozó jogszabály 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv. 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv. 13/1. Szakmai feladatok : Bentlakásos intézmény keretében. Pszichiátriai betegek ápoló otthona Értelmi fogyatékosok ápoló otthona Ágyszám 235 fő 120 fő Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 355 fő Pszichiátriai betegek és enyhe, valamint középsúlyos értelmileg akadályozott személyek teljes körű ellátásának biztosítása, napi háromszori főétkezés, ruházattal, textíliával és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátás Egészségügyi alapellátás, belgyógyász, ideg-elme szakorvosi ellátás, valamint szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról való gondoskodás Gyógyszerellátás Ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközökkel való ellátás Mentálhigiénés ellátás.

7 Foglalkoztatás, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás mellett terápiás és fejlesztő felkészítési célú munkavégzés, szocioterápiás módszerek felhasználásával Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye, valamint az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő munkarehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező, elhelyezésre várók előgondozása. 13/2. Kiegészítő tevékenyég Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály Szociális foglalkoztatás 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3/2006. (V. 17) ICSSZEM rend. 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet 317/ Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek (XII.23.) Korm. rendelet évi III. tv. 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet évi III. tv Munkahelyi vendéglátás 217/1998 (XII. 30.) Korm. rend Egyéb vendéglátás (TEÁOR 56.29) Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 56.21) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 68.20) Növénytermesztési szolgáltatás (TEÁOR 01.61) Máshova nem sorolt egyéb oktatás (TEÁOR 85.59)

8 8 3/3. Gazdasági tevékenység Szakfeladat Megnevezés szám Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Vonatkozó jogszabály 217/1998 (XII. 30.) Korm. rend. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rend. Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai : A 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása : Tervezés Előirányzat felhasználás Az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítás Üzemeltetés, fenntartás, működtetés Beruházás, vagyon használata, hasznosítása, Munkaerő-gazdálkodás Készpénzkezelés Könyvvezetés és beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettség, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok. 13/4. Kisegítő tevékenység : Mosoda Gépjárműüzem Karbantartás Energia üzem (kazánház) 14. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Gazdálkodás megszervezésének módja: Önállóan gazdálkodó Előirányzatok feletti jogosultság: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Ellátja az intézményhez gazdaságilag integrált, szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és Szakszolgálata (Kiskunhalas) gazdálkodási feladatait, az erre kötött megállapodás alapján.

9 9 Gazdálkodását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. 16. A szociális intézmény feladatellátására szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezési jog: Korlátozottan forgalomképes tulajdon: Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona, Kiskunhalas, Kőrösi út 16. INGATLAN Tulajdoni lapszám Hrsz. Terület / m /17 88 m 2 A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza. Rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához, a vagyonról és a vagyongazdálkodásról jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja. 17. A tevékenységek forrásai - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat finanszírozása; - intézmény saját bevételei (pl: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel). 18. Azonosító számok Gazdálkodási forma : 322 Bankszámlaszám: (OTP Bank Rt. Kiskunhalasi Fiók) Az Intézmény az általános forgalmi adónak alanya. Adószám: Jogállása A Intézmény Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés felügyelete alatt működő jogi személy.

10 10 Önálló jogi személy, mely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait. 20. Jogi képviselet A intézmény jogi képviseletét az igazgató látja el. 21. Kinevezési rend A intézmény vezetőjét a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés nevezi ki. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogkört a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke gyakorolja. 22. A intézmény közalkalmazottai A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazotti szabályzat rendezi.

11 11 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az intézmény feladatainak tartalmi meghatározása Az Intézmény teljes körű ellátást köteles biztosítani, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl, minimálisan magában foglalja az ellátottak legalább napi háromszori étkeztetését, személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat, az egészségi állapotuknak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüggő gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásukat (a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe vételével). Az állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatásukat, mentális gondozásukat, közösségi kapcsolataik szervezését, nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező elhelyezésre várók előgondozását.

12 12 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Intézményünk szervezeti egységeinek vezetői azon jogosítványait, amelyek körében az intézmény képviselőjeként eljárhatnak, munkaköri leírásuk tartalmazza. Az Intézmény szervezeti tagozódása 1. Szakmai szervezet 2. Gazdasági szervezet 1. A Szakmai szervezet egységei: 1.1. Gondozási részleg 1.2. Orvos csoport 1.3. Mentálhigiénés csoport 1.4. Szociális foglalkoztatás A gondozási részleg, és orvos csoport feladatai: Fő feladatuk a prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás, a kórházi, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. Mentálhigiénés egység feladatai: A fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. Szociális foglalkoztatás keretében végzett feladatok : Az intézmény fejlesztő-felkészítő, és munka-rehabilitációs tevékenység keretében szociális foglalkoztatást végez.

13 13 Szakmai dolgozók létszáma, szakképzettsége Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye Engedélyezett férőhelyek száma: 120 fő Működő férőhelyek száma: 120 fő Dolgozók létszáma:69 fő munkakör fő szakképzettség megoszlása intézményvezető orvos 1 pszichiáter, neurológus, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos vezető ápoló fő vezetési és szervezési ismeretek 1 fő HÍD ápoló osztályvezető ápoló 1 fő körzeti ápoló, üzemápoló, rendelőintézeti asszisztens 2 fő szociális otthoni ápoló ápoló, gondozó fő általános ápoló és asszisztens 19 fő szociális ápoló és gondozó 1 főcsecsemő és gyermekápoló-gondozó 2 fő ápolási asszisztens 1 fő általános betegápoló 2 fő segédápoló szociális és mentálhigiénés 1 fő általános ápoló és asszisztens munkatárs 6 3 fő pszichiátriai ápoló és gondozó 1 fő szociális munkás 1 fő gyógypedagógiai asszisztens fejlesztő pedagógus 1 fő általános ápoló és asszisztens 3 1 fő gyógypedagógus 1 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló mozgásterapeuta 1 1 fő konduktor 1 fő művelődésszervező foglalkoztatás szervező 3 1 fő felnőtt szakápoló 1 fő szociális munkás szabadidő szervező 2 1 fő általános ápoló és asszisztens szociális ápoló és gondozó Szociális ügyintéző 1 művelődésszervező összesen 69

14 14 Pszichiátriai betegek tartós bentlakást nyújtó intézménye Engedélyezett férőhelyek száma: 235 fő Működő férőhelyek száma: 235 fő Dolgozók létszáma:73 fő munkakör fő szakképzettség megoszlása intézményvezető 1 pedagógus, szociológus, szociális szakvizsgázott orvos 1 pszichiáter, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos vezető ápoló 1 diplomás ápoló osztályvezető ápoló 5 4 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 1 fő HÍD ápoló 1 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló ápoló, gondozó 56 szociális és mentálhigiénés munkatárs 4 szociális és mentálhigiénés csoportvezető foglalkoztatás szervező 22 fő pszichiátriai ápoló és gondozó 2 fő szociális gondozó és szervező 3 fő általános ápoló és asszisztens 10 fő felnőtt szakápoló 4 fő HID ápoló 8 fő szociális ápoló és gondozó 1 főcsecsemő és gyermekápoló-gondozó 1 fő ápolási asszisztens 4 fő segédápoló 2 fő általános ápoló és asszisztens 1 fő pszichiátriai ápoló és gondozó 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 pedagógus 4 1 fő pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló 1 fő általános ápoló és asszisztens 2 fő szociális munkás összesen 73 Szociális foglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkakör fő szakképzettség megoszlása Szociális fogl. koordinátor 1 Közgazdász, számítógépkezelő, mérlegképes könyvelő 1 Mezőgazdasági áruforgalmi technikus, külker üi. 1 Érettségi, vegyesbolti eladó, számítógépkezelő 1 Műanyagfeldolgozó, érettségi, kelmefestő- és tiszt. 1 Nőiruha készítő, érettségi 1 Szőlő és gyümölcstermesztő érettségi, gyógyped. asszisztens, ifjúságsegítő 1 Érettségi, külker ügyintéző, textilipari karbantartó összesen 7 Szociális foglalkoztatás segítő

15 15 2. Gazdasági részleg szervezeti tagozódása A részleg általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információ nyújtása. Feladatkörei: 1. pénzgazdálkodási feladat; 2. anyag- és eszközgazdálkodási feladat; 3. élelmezési feladat; 4. karbantartási feladat; 5. adminisztrációs feladat. 1. Pénzgazdálkodási feladatai körében: éves költségvetés tervezése, az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, szakfeladatok igényeiről tájékozódás, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása számla ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díj ügyek, ellátottak letéteinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása, a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése, az intézmény igazgatójának rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, a különféle jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása.

16 16 2. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok: gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. 3. Élelmezési feladatok: a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, nyersanyagok beszerzése (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával). Az élelmezési feladtok ellátása tekintetében az élelmezési üzem (konyha) felügyelete, a gazdálkodási szabályok betartása tekintetében a gazdasági vezető feladata. A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap jóváhagyása, stb.) az intézmény igazgatójának feladatkörébe tartozik. 4. Karbantartási feladatok: épület karbantartási feladatok, gépek, eszközök javításai, park gondozása, gépkocsi vezetése, az üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakó szállítása vizsgálatokra. 5. Adminisztrációs feladatok szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatának vezetése, érkezésének, távozásának nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása, telefonközpont kezelése.

17 17 IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetési módja: A intézményi szakmai operatív irányítást a szakmai vezető gazdasági egység vonatkozásában az operatív irányítást a gazdasági vezető ápolás vonatkozásában az operatív irányítást a vezető ápoló látja el az igazgató egyszemélyi felelős vezetése mellett. 1. Igazgató Vezetők 1. Az Intézményt az igazgató vezeti, aki egy személyben felelős az intézet jogszabályokban meghatározott működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az igazgató feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri, és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: - a részlegek munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a szervezeti egységek működését és a munkamegosztást, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását, és ennek alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival.

18 A fenntartó által évenként megállapított térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelméből fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az igazgató feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az igazgatói teendőket az igazgató távollétében a szakmai vezető látja el. Az igazgató felelős: a) az intézmény működéséért, b) az intézményre vonatkozó szabályok megtartásáért, c) az intézmény személyügyi feladatainak irányításáért, d) a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért, e) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, f) a feladatai ellátásához az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, g) az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, h) a tervezési beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért annak teljességéért és hitelességéért a tulajdonos, a finanszírozó és egyéb országos hatáskörű szervek (KSH, ÁNTSZ stb.) felé, i) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, j) a belső ellenőrzés megszervezéséért és irányításáért. k) jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadásáért, l) a számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítéséért, és az elkészült számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért, m) az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátásáért. Kizárólagosan a feladatkörébe tartozik: a) az intézmény képviselete, b) az intézmény működéséről jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére, c) munkáltatói jogok gyakorlása, d) munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása, e) kapcsolattartás a felsőbb szervekkel és az intézmény képviselete,

19 19 f) az intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési, (szerződési) kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása. g) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve a törvényes képviselőjét. 2.Szakmai vezető Feladatait az intézmény igazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el. Az intézmény igazgatója nevezi ki, felette munkáltatói jogkört gyakorol. Beosztottai: - gondozási részleg - orvos csoport - mentálhigiéne - Szociális foglalkoztatás A munkakör ellátásával kapcsolatos általános feladatai: - irányítja és összehangolja a szakmai szervezetben részvevők munkáját - mozgósítja a szakmai erőforrásokat, részt vesz a forrásbővítő tevékenységekben, akcióban. Speciális feladatok: - szakmai segítséget nyújt az ellátottak egyéni és csoportos rehabilitációs programjainak, a közösségi gondozás elveinek kidolgozásához Segíti a vezetést ezek megszervezésében a célmunkát, a célfeladatok kimunkálásában és a programokhoz szükséges instrumentumok tervezésében - ellenőrzi a rehabilitációs munka hatékonyságát, segíti a szakszemélyzet és az ellátottak tevékenységét - az élelmezés és a környezet higiénéjének általános ellenőrzése 3. Gondozási részleg vezetése A gondozási részleg vezetője a vezető ápoló, munkáját az intézet szakmai vezetőjének, közvetlen irányításával, és az intézmény vezetőjének felügyeletével végzi. Feladata: a) a szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, c) az ellátottak által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás,

20 20 e) az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, g) az intézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak egészségügyi ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi az egészségügyi csoport dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti az ápolók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerelését. 6. Megszervezi a gondozottak szűrővizsgálatait. 7. Szervezi az intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. 8. Irányítja és ellenőrzi az osztályos takarítók munkáját. 9. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. 10. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 11. Az orvosokkal elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 12. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 13. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: - a háziorvossal, szakorvosokkal, - az egészségügyi intézményekkel, - az ellátottak hozzátartozóival, - a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: - végzi a szabadságok ütemezését, kiírását, lejelentését, - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, - a hatáskörébe utalt dolgozókkal szemben szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményez.

21 21 A vezető ápoló a szakmai és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának, és szakmai vezetőjének. Felelős továbbá: - a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért. Távollétében a helyettesítési feladatait a szakmai vezetőjének javaslata, és az intézet igazgatója által jóváhagyott személy látja el. Az intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló, szakápoló Feladatát közvetlenül az osztályvezető főnővér irányításával végzi. Feladata: - a gondozás reá háruló feladatainak végzése, ezen belül: a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása; az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatok elvégzése; az ellátottak ruházata, valamint ágynemű cseréje; az ellátottak testi ápolása; az orvos által elrendelt terápiás kezelések, általános és szakápolói teendők végzése; az orvos utasítása szerint injekciózás, gyógyszerelés; az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel; a foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés nővér irányításával végzi; az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban; az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése; a gondozási és ápolási dokumentáció vezetése. 4. Mentálhigiénés részleg

22 A Mentálhigiénés Csoport feladata 1. Feladatukat közvetlenül az intézmény szakmai vezetőjének irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés részleget a csoportvezető irányítja. 3. A mentálhigiénés csoportvezető feladata: - a szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; - a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); - foglalkoztatási, gondozási terv készítése a mentálhigiénés munkatárssal, a főnővérrel és az orvosokkal; - minden lakó részére a célszerű és hasznos személyre szabott tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); - a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; - a foglalkoztatás felügyeletének ellátása, biztosítása; - a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; - állandó kapcsolattartás az egészségügyi csoporttal; - javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére; - mentálhigiénés tevékenység. Mentálhigiénés munkatárs feladata: - különböző rendezvények megszervezése (kezdeményezi és szervezi a tapasztalatcsere látogatásokat, kirándulásokat); - részt vesz a foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés részleg munkatársai távollétük esetén egymást helyettesítik. 5. Gazdasági ellátás szervezete Költségvetés tervezés és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások feltételek nincsenek Gazdasági vezető

23 23 - közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, - a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, - gazdasági intézkedéseket hoz, - felelős a 17. (1) bekezdésben részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. A gazdasági vezető ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyek a költségvetési szervek gazdasági vezetőit megilletik, illetve terhelik. A gazdasági vezető feladatkörébe tartozik az igazgató közvetlen irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. A gazdasági vezető szervezője az intézményben folyó gazdasági-műszaki ellátásnak. A gazdasági vezető feladatát az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával végzi, munkájáról rendszeresen beszámol az igazgatónak. A gazdasági vezető felelős: a) az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközök megtervezéséért, az eredményes gazdálkodásért, b) a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok betartásáért, betarttatásáért, c) az igazgatóval együttes felelősség terheli a vagyonvédelemért, a számviteli rendért, a mérlegbeszámolóban feltüntetett adatok helyességéért, valódiságáért, d) felelős az intézmény valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan a gazdálkodási, nyilvántartási rend kialakításáért és jogosult azok betartásának ellenőrzésére személyesen vagy munkatársai útján e) jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére az intézmény gazdálkodásáról, f) az ellenjegyzési jogkör gyakorlása az igazgató kötelezettségvállalása esetén, amennyiben a kötelezettségvállalás feltételei nem állnak fenn, a fennálló akadályt köteles jelenteni, s ha az igazgató a kötelezettségvállaláshoz ragaszkodik, akkor az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal látja el, s erről az intézmény felügyeleti szervét 8 napon belül értesíti, g) gazdasági és műszaki ügyekben az intézmény képviselete külső és felügyeleti szerveknél,

24 24 h) a gazdasági-műszaki ellátás munkájának megszervezése, a munka zavartalan ellátásának biztosítása. A gazdasági vezető közvetlenül irányítja: pénzügyi csoportvezető az élelmezésvezető; műszaki csoportvezető az ügykezelők munkáját. A gazdasági vezető feladatai: a leltározási ütemterv, és egyéb nem szakmai szabályzatok elkészítése; az intézmény költségvetésének, beszámolóinak elkészítése; a vagyonvédelem és vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése; a bérgazdálkodási feladatok összefogása; az érték- és anyagkönyvelés ellenőrzése; a tulajdon védelme; a leltározási tevékenység felügyelete; javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. A gazdasági vezető részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza, melyet az intézmény igazgatója készít el. A gazdasági vezető kapcsolatot tart a munkavédelmi megbízottal, gondoskodik az esetleges hiányosságok megszüntetéséről. A gazdasági vezetői teendőket távollétében a pénzügyi csoportvezető látja el Pénzügyi csoportvezető munkáját a gazdasági vezető irányítása mellett végzi; irányítja, és összehangolja a pénzügyi csoport munkáját elvégzi az ellenőrzési feladatokat Élelmezésvezető

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 20. (2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE. 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. TEL/FAX: 306-3184 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész 2.-

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben