2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):"

Átírás

1 A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7..; a továbbiakban: "Szervező"), a szervező Megbízottja a HPS Experience Kft.(székhely: 1054 Budapest, Hold utca 27.) továbbiakban Szervező Megbízottja. 2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): i. nyilvántartott magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező*, 16. életévet betöltött*, nem cselekvőképtelen*, természetes személy*; és ii. ) SMS-ben** a nem emeltdíjas telefonszámra** a Spar és Interspar valamint a Spar partnerüzletek bármely magyarországi áruházában a nyereményjáték időtartama alatt** legalább 1000,- Ft értékű a promócióban részt vevő Nestlé gabonapehely egy tranzakcióban történő vásárlását igazoló blokk AP kódját** (mely blokk tartalmazza a megvásárolt Nestlé termékek megnevezését**, amennyiben a nyugtán az árucikkek gyűjtő -ként szerepelnek, úgy a jelen játékszabály V/2. pontjában foglaltak szerint tud részt venni) ** elküldi** csillaggal elválasztva** a blokkon szereplő vásárlás dátumának (hónap, nap)**, időpontjának (óra, perc)** és pályázó nevének** feltüntetésével az SMS pályázati minta** szerint: * :00*Minta Zoltán. (- a továbbiakban: "Pályázat" -). 3. A Játékban nem vehetnek részt a Nestlé Hungária Kft*., a Cereal Partners Hungária Kft*, a Spar Magyarország Kft. *, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség, a HPS Experience Kft.* (Cím: 1054 Budapest, Hold utca 27.), tulajdonosai*, vezető tisztségviselői*, alkalmazottai* és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1) meghatározott közeli hozzátartozói*. 4. A Játékban kizárólag a II. pontban megjelölt időszakban magyarországi forgalomban vásárolt Nestlé gabonapelyhek vesznek részt. A résztvevő termékek körét az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A vásárlást igazoló eredeti blokkot a nyeremény átadásáig meg kell őrizni! II. A nyereményjáték időtartama A Játék időtartama július óra július 31. éjfél III. A nyereményjáték menete 1. Amennyiben a Játékos a pályázatát nem a II. pontban megjelölt időtartamban, hanem azt megelőzően, vagy azt követően küldi be, a Játékos nem vesz részt a nyereményjátékban. Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt promócióban részt vevő termékek blokkjával lehet pályázni a nyereményekért, a Játék időtartama előtt vagy után történt termék vásárlások blokkjait nem áll módunkban elfogadni. 2. A Pályázat kizárólag mobiltelefonról küldhető be SMS-ként. Az MMS-ben, vagy bármilyen más

2 funkción keresztül beküldött pályázatok érvénytelenek. Egy SMS-ben csak 1 db pályázat küldhető be. A Játékból az interneten keresztül küldött SMS pályázatok kizárásra kerülnek. Egy vásárlásról csak egyszer küldhető be Pályázat, továbbá csak egy olyan pályázat fogadható el, melynek az AP száma és vásárlási dátuma és időpontja is azonos. A többszöri azonos adatkombinációt beküldött játékos egyszer, az első beküldés alapján vesz részt a játékban, a duplikációk törlésre kerülnek. Egyazon vásárlásról csak egyszeri alkalommal küldhető be pályázat. Egy AP kódot és annak vásárlási dátumát, időpontját egy Játékos csak egyszer küldhet be. Amennyiben ugyanazt az AP kódot és a vásárlás, dátumát és időpontját több Játékos is beküldi sms-ben, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes AP kódot és a vásárlás, dátumát és időpontját tartalmazó blokkot Szervező részére bemutatja. Játékosok a sikertelenül beküldött pályázat esetén minden alkalommal válasz sms-ben kapnak értesítést annak sikertelenségéről. A Pályázatok beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. Nyerő időpontok A játék során a Szervező 400 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. A nyerő időpont szerinti nyereményt azon játékos nyeri meg, aki a nyerő időpontban vagy ennek hiányában az azt követő legközelebbi időpontban küldi be a Pályázatát. Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő játékban megnyerhető nyeremények száma: 400. Nyeremények 200 db Minyon plüss figurák megnyerhetőek július közötti időszakban meghatározott nyerő időpontokban 200 db Minyon reggeliző szett megnyerhetőek július közötti időszakban meghatározott nyerő időpontokban Nyertes sikeres Pályázat beküldés esetén azonnal válasz SMS-t kap, hogy nyert-e avagy nem. Amennyiben játékos 48 órán belül nem kap válasz SMS-t, úgy az ügyfélszolgálaton érdeklődhet Pályázata státuszáról az címen vagy a Nestlé Fogyasztói Szolgálatának telefonszámán: A egyes nyeremények (nyereményfajták) kizárólag a megjelölt időtartamok során meghatározott nyerő időpontokban nyerhetőek meg: A nyerő időpont sorsolás időpontja: június 25. A sorsolás helyszíne: HPS Experience Kft Budapest, Hold utca 27. A sorsolás nem nyilvános, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével történik. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok részére titkosak. Fődíj: Szervező a Játék lezárását követően külön időpontban sorsolja a fődíjat minden, a nyereményjátékban beküldött Pályázat között.

3 Fődíj: 1db ,-Ft értékű Spar vásárlási utalvány Fődíj sorsolás ideje: augusztus óra A fődíj sorsolás helyszíne: HPS Experience Kft Budapest, Hold utca 27.. A sorsolás nem nyilvános, és a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével történik közjegyző jelenlétében. A nyeremények készpénzre nem válthatóak és nem átruházhatóak. 3. A nyertes köteles az értesítést követő 10 munkanapon belül beküldeni postai úton a vásárlást igazoló blokk másolatát a megadott postai címre: HPS Experience Kft Budapest, Hold u. 27. Amennyiben a nyertes ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a játékból kizárható, nyereményére tovább nem jogosult. Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átadása előtt, bármikor az eredeti blokk bemutatását kérje. A nyeremény átadására csak a blokk másolatának beérkezését és ellenőrzését követően kerülhet sor. IV. A nyereményjáték nyertese, valamint pótnyertes sorsolása 1. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Játék időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. 3. A Szervező a nyereményről a Játékosokat az SMS szerinti telefonszámon értesíti. Amennyiben a nyertes nem érhető el a megadott elérhetőségen, a Szervező az első kapcsolat felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 5 munkanapon, a keresztül mindent megtesz (minimum kétszeri telefonos értesítéssel) annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 5 munkanapon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép. A nyeremények átadásának feltétele, hogy a Nyertesek a Játék során megvásárolt termék vásárlását igazoló eredeti blokkot/számlát a HPS Experience Kft címére (1054 Budapest Hold utca 27.)postai úton elküldjék a Nyertességről való értesítést követő 10 naptári napon belül. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények esetén tartaléknyertes Játékos az a játékos, akinek a nyertest vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertest követő legközelebbi időpontban töltötte fel a kódját, küldte be pályázatát. Szervező a nyereményenként 3 db tartaléknyertest határoz meg illetve sorsol ki. Az előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények valamint a fődíj nyeremény esetében a tartaléknyertes Játékosok a meghatározás illetve kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, A tartaléknyertesek csak abban az esetben jogosultak a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**-gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg, és kizárásra kerül, illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.. Kizárásra kerülnek továbbá azok a játékosok is, akik a játék szellemiségével ellentétesen,

4 tisztességtelen módon próbálnak meg a nyereményjátékban részt venni. V. 1. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és annak megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek a nyereményről szóló értesítést követő 30 napon belül. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átadását 30 napos határidőn belül tudja biztosítani. A nyertes Játékosok az I.4. pont szerinti termékvásárlást igazoló blokk eredeti példányát kötelesek a nyeremény átvételéig megőrizni és a Szervező részére azt a III. pontban foglaltak szerint bemutatni. Amennyiben a nyertes Játékos a blokkot nem tudja bemutatni, vagy Pályázata egyéb okból érvénytelen, a Játékos a nyereményre nem jogosult. A Szervező kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat fogadja el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő termékek márkanevet is tartalmazó megnevezése, illetve AP kód is szerepel. Amennyiben a vásárlást igazoló nyugtán az árucikkek "gyűjtő"- ként szerepelnek, a Játékos a Nyereményjátékban való részvétel érdekében köteles a pénztárossal a megfelelő tétel mellé a Nestlé termék nevét, értékét íratni, és a blokkot lepecsételtetni. 2. Szervező a nyereményeket postai úton juttatja el nyertes játékosok részére. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és annak megbízottjával annak érdekében, hogy a Nyeremények átadásra kerüljenek az értesítést követő 30 napon belül. Amennyiben ezen határidőn belül a Nyertes Nyereményét nem veszi át, vagy a beküldött Kódhoz tartozó blokkot az értesítést követő 7 munkanapon belül nem tudja felmutatni, címét a fent említett helyek egyikére sem küldi el, vagy Pályázata egyéb okból érvénytelen, a Nyeremény a kisorsolt tartaléknyertest illeti meg. Amennyiben a tartaléknyertes sem jogosult a Nyereményre, akkor az a sorban következő tartaléknyertest illeti meg. VI. Kiegészítő szabályok, és adatkezelés 1. Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott módon elküldi: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információszabadságról, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló évi. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, az adatszolgáltatás önkéntes; - tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték illetve későbbi hírverés-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. - feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. 2. Az adatfeldolgozást a HPS Experience Kft. végzi. 3. A Játékban csak magyarországi mobiltelefonszámokról beérkező Pályázatok vesznek részt, a külföldi mobiltelefonszámról, a vezetékes hálózatból vagy más internetes oldalról beérkező

5 pályázatok érvénytelenek. Nyertesnek tekintjük a nyertes üzenetet beküldő telefonszám jogszerű használóját, de kizárólag egy személyt. A szolgáltatás bármely magyarországi mobil távközlési hálózatból, SMS küldésére alkalmas mobiltelefonnal vehető igénybe. A küldött SMS díja minden hálózatból az adott távközlési szolgáltató által, érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, illetve díjszabásában meghatározott nem emeltdíjas SMS küldés díja. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn illetve a Szervező megbízottjain kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve megbízottjai nem vállalnak felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) a Játékos Pályázata vagy a IV.3 pontban meghatározott üzenete, mert például - a Játékos készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült, - a Játékos a pályázatot nem a játék során használatos megfelelő formátumban küldi el, - nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos mobiltelefon-készüléke bármely egyéb ok miatt nem elérhető, - Játék közben a Játékos egyenlege lemerül, vagy az SMS küldési határ alá csökken, - a Játékos telefonján betelt az SMS-tár, és készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására, - a mobilszolgáltatón, illetve az SMS-t kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az SMS-eket, - egyéb a Szervezőn, a Szervező megbízottjain kívülálló okok. 4. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. a nyertes blokk postázási költsége) 5. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 6. A pályázat hiányosságáért/hibájáért (pl. kódelírás, névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, manipulált vagy téves AP kód, AP kód hiánya stb.) vagy a regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a Posta szolgáltatásának bármilyen hibájáért sem a Szervező, sem megbízottja semmiféle felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. A Szervező az SMS üzenetek elveszéséért, meg nem érkezéséért, illetőleg az SMS-játék lebonyolítása során felmerülő technikai problémákért felelősséget nem vállal 7. A hivatalos játékszabály, továbbá a nyertesek listája hozzáférhető a weboldalon, továbbá a Nestlé Fogyasztói Szolgálatának hétköznap reggel 8 és délután 17 óra között helyi tarifával hívható, kék számán. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és a vásárlás időpontja jelenik meg. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. 8. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi és adatkezelési feltételek

6 megváltoztatására. A módosításokról a Játékosok a weboldalon értesülhetnek. 9. A Játékos a Játékkal kapcsolatos kérdéseit felteheti az címen vagy a Nestlé Fogyasztói Szolgálatának telefonszámán: , vagy a weboldalon. A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatvédelmi szabályzatot. Budapest, június 23.

7 1.sz. Melléklet A promócióban résztvevő termékek: NESQUIK 450g CINI MINIS 450g CHOCAPIC 450g COOKiE CRISP 425g COOKIE CRISP BROWNIE 425g CHEERIOS 425g LION 425g STRAWBERRY MINIS 450g NESQUIK DUO 425G CHOCAPIC CHOCO HAZELNUT 425g NESQUIK 225g CINI MINIS 225g CHOCAPIC 225g COOKIE CRISP 215g NESQUIK DUO 215g STRAWBERRY MINIS 225g CHEERIOS 215g

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HÁROMÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg a Hároméves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10.

Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) Hatályos: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖTÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg az Ötéves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció ) részletes

Részletesebben