XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, 2009. január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ"

Átírás

1 XIV. évfolyam 1. szám Fonyód, január 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 1/2009.( I. 30.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről oldal 2/2009.( I. 30.) rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2000.(V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról oldal 3/2009.( I. 30.) rendelet a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékekről szóló 10/2006. (III.31.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 33. oldal 4/2009.( I. 30.) rendelet a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló 21/2004. (VIII. 30.) rendelet módosításáról oldal 5/2009.( I. 30.) rendelet az útépítési-, és útépítési érdekeltségi hozzájárulásról oldal 6/2009.( I. 30.) rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról oldal II. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI 1/2009. (I. 5.) határozat 24/2009. (I.29.) határozat oldal

2 2 I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I. 30.) rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. (1) Az Áht (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4.; 5. számú melléklete szerinti felsorolásban különkülön címet alkotnak. I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft bevétellel ezer Ft hiánnyal, amelynek fedezete forrás kiegészítő hitel ezer Ft kiadással állapítja meg. 3. Ezen belül: a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: e Ft-ban e Ft-ban - a személyi juttatások kiadásait e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - a dologi kiadásokat e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat e Ft-ban - az általános tartalékot e Ft-ban - a hitel törlesztést e Ft-ban - a támogatásértékű működési kiadást e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást e Ft-ban ebből: állapítja meg. - a beruházások összegét e Ft-ban - a felújítások összegét e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadást e Ft-ban - hiteltörlesztést e Ft-ban - céltartalékot e Ft-ban - Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést e Ft-ban - tőkeemelést e Ft-ban

3 3 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (1) A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 4. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3/a. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. (9) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza. Gördülő tervezés A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Előirányzat-felhasználási ütemterv 6. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. Általános és céltartalék A évi költségvetés általános és céltartalékát a 14. számú melléklet tartalmazza. 7. Több éves kihatással járó feladatok 8. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 9. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4 4 A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 10.. (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében e Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 180 millió Ft. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámlaszerződésben rögzített évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól ezer Ft összeghatárig munkabér hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése 11. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (4) A költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételének felhasználásáról a felügyeletét ellátó szerv dönt. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 13. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

5 (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt. (3) 15.. A jóváhagyott felhalmozási jogcímek között előirányzat átcsoportosítást a. 5 millió forint értékhatárig a polgármester, b. 5 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezhet. Az intézményi előirányzat módosítás szabályai (1) Az intézmény saját hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (2) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: 16. a) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat. b) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja. c) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja. d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható. (3) A évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel. (4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. A 2,5 millió Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

6 Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak (1) Az egyéb szervezetek, egyesületek, társadalmi szervezetek, stb.. részére nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően, illetve félévente egyenlő részletekben kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek, magánszemélyek kötelesek a részükre céljelleggel nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15.-éig a Polgármesteri Hivatalhoz a támogatási szerződés szerinti számadást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. (2) Az évi kettőszázezer forintot meghaladó összegű támogatásban részesülő szervezetek, magánszemélyek nevét, a támogatás célját és összegét a Fonyódi Közlönyben és Fonyód Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni legkésőbb a támogatás odaítélésétől számított hatvanadik napig. A közzétételre nem kerül sor, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt a támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. Záró és egyéb rendelkezések 22.. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Fonyód, január 29. Hidvégi József s.k. polgármester Gazdóf Angéla dr. s.k címzetes főjegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: január 30. Gazdóf Angéla dr. s.k. címzetes főjegyző

7 7 1.számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE Cím száma Cím neve Fonyód Város Önkormányzat költségvetési szervei Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: 1 Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: 1/a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 1/a/a - Általános Iskola 1/a/b - Óvoda 1/a/c - Bölcsőde 1/b Alapfokú Művészeti Iskola 1/c Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ 1/d Városüzemeltetési Szervezet 1/e Fonyódi Kulturális Intézmények

8 8 2. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban Sorszám módosított terv számítás évi évi évi évi Megnevezés számítás I. Működési bevételek / Intézmények működési bevételei / Önkormányzat működési bevételei Igazgatási szolgáltatási díj / Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Bérleti, lízingdíj, piac Lakás, területbérlet, bérlemények, kabin Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Gépjárműadó II. Támogatások / Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Egyéb támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Lakásértékesítés Építési telek és ingatlaneladás / Lakossági visszafizetés / Osztalék, hozam / BAHA részvény értékesítés

9 9 Sorszám Megnevezés évi módosított évi terv évi számítás évi számítás IV. Támogatás értékű bevétel / Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Létszám leépítéshez Egyéb bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök / 11/ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbszámlázott szolgáltatás Pályázati összeg Nyári Fesztivál Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Víznyelő rácsok felújítása TEUT támogatás József utca burkolat felújítás Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése Peugeot személygépkocsi értékesítés Elöző éviek Európai Uniós támogatások: - DDOP 2.1.1/D Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzátartozó tanösvény építése ÁROP - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése VII. Hitelek / Folyószámla hitel felvétel / Hitel felvétel (fejlesztési célú) / Hitel felvétel (új gépkocsi vásárlásához) / Működési célú hitel felvétele Működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

10 10 FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám Megnevezés évi módosított évi terv évi számítás évi számítás I. Működési kiadások Részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai összesen: / Felügyelet alá tartozó intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás / Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak D-Balatoni Szennyvízelvez. és tisztítás megv. célzó társulásnak Önkormányzati működési kiadások / Személyi juttatás / Munkaadót terhelő járulékok / Dologi jellegű kiadás / Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre / Folyószámla hitel, munkabér hitel kamata / Kötvény kamata / Folyószámla hitel törlesztés / Részvény vásárlás II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási kiadások ebből: intézményi felhalmozási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások ebből: intézményi felújítás Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hitel törlesztés gépkocsi hitel törlesztés fejlesztési célú hitel törlesztés Általános tartalék Céltartalék BAHA részvény tőkeemelés összege Működési és felhalmozási kiadások összesen:

11 11 3. sz. melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI BEVÉTELEI Sorszám Megnevezés Saját bevétel Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről ezer Ft-ban Bevétel összesen 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Polgármesteri Hivatal évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és 1/a Bölcsőde évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Iskola évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Óvoda évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Bölcsőde évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat /b Alapfokú Művészeti Iskola évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat /c Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Fonyód évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Balatonfenyves évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat

12 12 Sorszám Megnevezés Saját bevétel Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Bevétel összesen 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 1/d Városüzemeltetési Szervezet évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat /e Fonyódi Kulturális Intézmények évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Könyvtár évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Művelődési Ház évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat Önkormányzati intézmények bevételei mindösszesen: évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat

13 Megnevezés Sorszám 13 3/a. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI KIADÁSAI ezer Ft-ban Működési és Személyi Munkaadókat terhelő pénzbeni célú Felújítás Felhalmozás Ellátottak felhalmozási Dologi Általános Kiadás jellegű kiadás tartalék összesen kiadások járulékok juttatásai pénzeszköz átadás 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 1 Polgármesteri Hivatal évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és 1/a Bölcsőde évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Iskola évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Óvoda évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Bölcsőde évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat /b Alapfokú Művészeti Iskola évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat /c Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Fonyód évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Balatonfenyves évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat

14 14 Megnevezés Személyi jellegű kiadások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Általános tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítás Felhalmozás 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ Kiadás összesen 1/d Városüzemeltetési Szervezet évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat /e Fonyódi Kulturális Intézmények évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Könyvtár évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat ebből: Művelődési Ház évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat Önkormányzati intézmények kiadási mindösszesen: évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat

15 15 4. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) Megnevezés Személyi jellegű kiadás K i a d á s b ó l Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás ezer Ft-ban Kiadás összesen 1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Gyámügy évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Építésügyi igazgatás évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Hatósági Osztály - Okmányiroda évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Családi rendezvények évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:(1-5) évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Egyéb város- és községgazdálkodási szolgáltatás évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Önkormányzati testülettel kapcsolatos feladatok évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Üdültetés évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Közvilágítás évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Köztisztaság évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Tourinform Iroda évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Polgári Védelem évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat / Népszavazás évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat Működési kiadások összesen: (1-13) évi módosított előirányzat évi eredeti előirányzat

16 16 5. számú melléklet az 1/2009. (I. 30.) rendelethez Sorszám Megnevezés ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK évi módosított ezer Ft-ban évi előirányzat Támogatásértékű működési kiadás (1-2) / Többcélú kistérségi társulásnak / Dél-Balatoni Szennyvízelvezető és tisztító megvalósítását célzó Társulásnak (3 évi) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (3-17) / Civil szervezetek támogatása / Bursa ösztöndíj / Városi Egészségügyi Kht-nak ügyeleti ellátás támogatása / Petőfi SE támogatás / Triatlon / Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek / Kapos Volán Rt-nek / Helytörténeti Egyesületnek / Helyi televízió / Marcali Tűzoltóparancsnokság / Média Kft. támogatása / Turisztikai Egyesület tagdíj / Turisztikai Egyesület működési támogatás / Turisztikai Egyesület támogatás / Egyéb évi támogatás Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1-17) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (18-22) / Hulladékgazdálkodási konzorcium / Közmű támogatás / Közvilágítás korszerűsítés ( évi részvényvásárlás) / Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás / Egyéb évi támogatás Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (1-22) / Önkormányzat által folyósított ellátások Mindösszesen: (1-23)

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben