(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(a módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(II.25.) KTr. sz. és 23/2005.(XI.25.) KTr. sz., valamint 4/2006.(II.24.) KTr. sz., 16/2006.(VI.30.) KTr. sz. és 25/2006.(XII.15.) KTr. sz.*, továbbá 3/2007.(II.26.) KTr. sz., 4/2007.(II.28.) KTr. sz., 11/2007.(VI.29.) KTr. sz. és 16/2007.(XI.30.) KTr. sz., valamint 20/2007.(XII.21.) KTr. sz., továbbá a 9/2008.(VI.27.) KTr. sz., 17/2008.(XI.28.) KTr. sz., 18/2008.(XII.18.) KTr. sz., 19/2008.(XII.19.) KTr. sz., a 12/2009.(VI.26.) KTr. sz., a 20/2009.(XI.30.) KTr. sz., 2/2010.(I.29.) KTr. sz. és 16/2010.(XI.29.) sz. ÖK. rendeleteivel módosított 15/2004. (XI.22.) KTr. sz. rendelete A települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásáról* (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csobánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bek.-ben, Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2.. és 4.. (4) bek.-ben, A környezet védelmének általános szabályairól szóló (módosított) évi LIII. törvény 58.. (1) bek.-ben, A természet védelméről szóló évi LIII. törvény , és Az épített környezet védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57..-ban, továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény (2009. évi XXVIII. törvény által módosítottan beemelt) 45.B és 45 C -aiban, valamint A közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény 1.. (2) bek.-ben, és A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 21/A. és 26. (4) bek.-eiben foglalt felhatalmazása alapján, - figyelemmel az előbbiekben felsorolt törvényekben, valamint A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet (Ptké.) 21..-ában, A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 85.. (1) bek. c), e) és i) pontjaiban, A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendeletben, A hulladékgazdálkodásról szóló évi CXX. tv val és a évi CXXXI. tv aival, valamint a évi CXLVI. törvény 18. (1) módosított évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. -ban és a 31. (2) bek.-ben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendeletben, valamint A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet célja a település lakossága és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek védelme, a község közigazgatási területén a köztisztaság és az egészséges környezet fenntartása, az ezzel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és tilalmak helyi sajátosságoknak megfelelő meghatározása. * = A R. 71. (1) bek.-t január 1.-i hatállyal módosította a 4/2006.(II.23.) KTr. sz. rendelet (2006. évre szóló csatornahasználati díjról), az általa hivatkozott 14. sz. melléklet január 1-i hatállyal érvényes díjtételeit a 18/2008.(XII.19.) KTr. 4. -a rögzítette.

2 2 (2) A települési környezet védelme, a köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. (3) A rendelet területi hatálya Csobánka község közigazgatási területére, személyi hatálya pedig a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki. (4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a veszélyes és a termelési hulladékra, melyek elhelyezéséről magasabb szintű jogszabály rendelkezik. (5)* (Hatályon kívül helyezte február 25.-vel a 3/2005.(II.25.) KTr. sz. rendelet 1. -a) II. fejezet Az ingatlanok és közterületek fenntartása, gondozása 2.. (1) A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, parlagfűtől, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokortól megtisztítani. (2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről (a járdák kivételével), továbbá szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről és karbantartásáról az önkormányzat közhasznú munkások foglalkoztatása útján gondoskodik. (3) A rendelet alkalmazása szempontjából közterület minden közhasználatra szolgáló olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Ilyenek: utak, utcák, terek, közök, hidak, lépcsők, közparkok és parkosított területek, patakpartok, gyermekjátszóterek, középületekkel ellátott, illetve elfoglalt területek. (4) A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért annak előmozdításában, az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésével és a tilalmak tiszteletben tartásával mindenki köteles hatékonyan közreműködni. (5) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó szervezet, illetve személy feladata. (6) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. Ha a gyalogosközlekedés célját szolgáló útterület nincs felismerhetően elkülönítve a járműforgalom céljára szolgáló útterülettől, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan mentén lévő 1,0 m széles területsávot kell járdának tekinteni. Ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett az útszegélyig még üres füves rész vagy virágos sáv illetve fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni (a továbbiakban együtt: járda). (7) Az ingatlan előtti járda tisztántartása, a gyalogos forgalomra szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az ingatlan tulajdonosának/használójának a kötelessége. Intézmények,

3 3 kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. (8) A tulajdonos kötelessége a (6) bekezdés szerinti járdán növő gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, hogy a gyalogos közlekedést, a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást, valamint a telefon- és elektromos vezetékeket ne veszélyeztessék (bokor a saroktól 50 m-en belül 80 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva). A légvezetékeket zavaró ág eltávolításáról, illetve eltávolíttatásáról a fa tulajdonosa elektromos vezetékek esetén az ELMÜ-vel történő kötelező egyeztetést követően - saját költségére, maga köteles gondoskodni. A növények telken belüli telekhatárhoz viszonyított - ültetési (telepítési) távolságára vonatkozó helyi előírásokat e Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. (9) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt, stb.) - szükségeshez mérten, de legalább a reggeli és esti órákban egyszer-egyszer - naponként fel kell hintetni. A felhintésre bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt, stb.) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia. (10) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégeznie, hogy abból ne származzon baleset. 3.. (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. (2) TILOS az összerakott hó elhelyezése: a) a gyalogos közlekedési útvonalon; b) az útkereszteződésben; c) az úttorkolatban; d) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között; e) hídon. (3) Járdáról a havat (ha szükséges) naponta többször is el kell takarítani. 4.. (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, gyommentesítése, a csapadékvíz és hóolvadék akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti/melletti szakaszra terjedően az ingatlan tulajdonosának kötelessége. A lakosság által kirakott hordalék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. (2) A helyi közút alatti átereszek tisztítása szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, az Önkormányzat feladata. Az útárkok kapubejárók alatti átereszeinek tisztítása szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, a kapubejáró tulajdonosának kötelessége. (3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia úgy, hogy az a terepen és az építményekben, továbbá a

4 4 szomszédos telkeken, építményekben, valamint a közterületen kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt, vagy zárt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékekben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Az ingatlantulajdonos köteles törekedni a csapadékvíz keletkezési helyén történő szikkasztására. (4) Az épület tulajdonosa - az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásai szerint köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára, közterületre ne csorogjon. (5) A csapadékvíz elvezető árokba, közcsatorna víznyelő aknájába szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni, dugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) szórni, betölteni, beönteni vagy bevezetni TILOS! (6) A Kovácsi- és Dera-patakba, más élővízbe illetve vízmosásba, tiszta csapadékvízen kívül más anyagot bevezetni érvényes szakhatósági engedély nélkül, valamint partjaikat szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni TILOS! (7) Állati hullát, valamint olyan anyagot vagy dolgot, ami bűzével és/vagy kémiai hatása következtében a környék levegőjét szennyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, vagy egyébként undort kelthet, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni, tárolni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi és állati ürülékkel) szennyezni TILOS! (8) Állatot közterületen engedély nélkül legeltetni vagy járatni nem szabad. A közterületre kiszabadult háziállatokért a gazda tartozik felelősséggel. Az esetleg okozott kárt köteles megtéríteni, a beszennyezett közterület feltakarításáról gondoskodni. (9) Használaton kívüli ásott kutakba bármilyen tárgyat, anyagot, még szennyezetlen vizet is tilos behelyezni, bevezetni érvényes szakhatósági engedély nélkül. (10) Szemetet, hulladékot, építési törmeléket közterületre, más tulajdonában/használatában álló magánterületre üríteni, illetve ott tárolni tilos. (11) A házi szennyvíz-elvezető rendszer bármilyen jellegű összekapcsolása csapadékvízelvezető árokkal és talajvíz összegyűjtésére szolgáló vezetékkel tilos. Ilyen összeköttetés gyanúja esetén a Polgármester jogosult megvizsgálni (pl. füstgyertya alkalmazásával), vagy kivizsgáltatni, hogy az összeköttetés létezik-e. 5.. (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. (2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodnia az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. (A felvonulási és építési terület lekerítését szükség

5 5 szerint saját államigazgatási hatáskörében - az építkezést I. fokon engedélyező építésügyi hatóság rendelheti el.) (3) TILOS közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, a közlekedést gátló anyagot, illetve szemetet szállítani és kihelyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles (felszólítás nélkül is) 48 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani. (4) * (Hatályon kívül helyezte február 25.-vel a 3/2005.(II.25.) KTr. 2. -a. Utóbbi rendelet 3. -a a következő jelen rendelet 5. (5) bekezdés szövegének negyedik mondatát a dőlt betűvel jelöltek szerint módosította!) (5) Az építtető közterület-foglalási engedély hiányában - köteles az építési anyagot a közterületre történő kirakást követően azonnal, de legfeljebb 24 órán belül felhasználni vagy a telekhatáron belülre továbbszállítani. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. Az építési törmeléket és egyéb hulladékot/göngyöleget csak engedélyezett törmeléklerakóhelyre szabad szállítatni. A törmelék elszállíttatója a Polgármesteri Hivatal kérésére a fuvaros számlájával igazolja, hogy a törmeléket engedélyezett lerakóhelyre történő deponálás érdekében a fuvarosnak átadta. Amennyiben a törmelék elszállíttatója számlát felmutatni nem tud, úgy kétség esetén neki kell bizonyítania, hogy az építési törmeléket/göngyöleget engedélyezett lerakóhelyre szállíttatta. Ilyen esetben a fuvarozó által kiváltott törmeléklerakási jegy, vagy más olyan bizonylat lehet elfogadható bizonyíték, ami igazolja, hogy a sitt és/vagy a göngyöleg engedélyezett lerakóhelyre került. (6) Építési törmelék a község területén véglegesen csak az Önkormányzat által kijelölt törmeléklerakó-helyen helyezhető el. Ha ilyen területet az Önkormányzat kijelölni nem tud, akkor a törmeléket olyan lerakóhelyre kell szállítani, mely a helyben illetékes önkormányzat engedélyével rendelkezik. A Polgármester személyesen vagy megbízottja útján - jogosult ellenőrizni, hogy az építési-bontási munkálatokat végző a keletkezett építési törmeléket és göngyöleget engedélyezett törmeléklerakó-helyre szállíttatta-e. (7) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda, stb.) felbontása csak a Polgármester, ill. a felhatalmazása esetén nevében eljárni jogosult Településgazda, az országos közúthálózatba tartozó utak esetében pedig a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges. Közművek meghibásodása esetén a közmű kezelője köteles a Polgármesternek bejelentést tenni és 72 órán belül utólag megkérni az útfelbontási engedélyt. A hibaelhárítás után az időjárás függvényében a helyreállítást haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül véglegesen el kell végezni. (8) Beépítetlen, vagy csak időszakosan használt ingatlanokon a tulajdonos az utcafront felől jól láthatóan egy minimum 20 x 10 cm-es, tartós anyagból készített táblát köteles elhelyezni, amelyen az ingatlan utca- és helyrajzi száma látható. A köztisztasági kötelezettség alanya kilétének megállapítása céljából, valamint a tűz- és vagyonvédelem biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára is le kell adni a tulajdonos vagy használó nevét, címét és telefonszámát. 6.. (1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, földet, építőanyagot, tüzelőt, mezőgazdasági terméket, falevelet, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállító

6 6 járműből semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha akár rakodás, akár a szállítás közben köz- vagy magánterület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. (2) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során köz- vagy magánterületet beszennyez, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ill. a rakodó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akinek érdekében a szállítás történt. Amennyiben a szállítás/rakodás utáni eredeti állapot visszaállítását az erre kötelezett nem teszi meg, a közterület rendjét az Önkormányzat állíttatja helyre a kötelezett költségén. (3) Az anyag fel- vagy lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyak, műtárgyak valamint a fák, növények szabadon maradjanak. (4) A közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, műtárgyat, fát vagy más növényt beszennyezni, rongálni és/vagy megcsonkítani, kiirtani tilos. (5) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét végezni vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy környezetszennyezés ne történjen. (6) Ha bármilyen jármű üzemelése során köz- vagy magánterület beszennyeződik (pl. olajjal), a jármű üzembentartója haladéktalanul köteles a szennyeződés eltávolításáról és/vagy semlegesítéséről gondoskodni. (7) Közterületen folytatott, szennyeződéssel járó tevékenység esetén a tevékenységet gyakorló köteles a környezetet folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett szemetet összegyűjteni és engedélyezett lerakóhelyre történő elszállításáról a saját költségére gondoskodni. (8) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni TILOS! 7.. (1) Közterületek, a sportolás és szabadidő eltöltés céljára szolgáló területek, valamint az erdei turistautak, kiránduló és táborozó helyek, vízfolyások és a határba vezető utak beszennyezése TILOS! E bekezdés tekintetében közterülettel azonos elbírálás alá esik a Szentkút és környezete is. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területeken szemetet, hulladékot (üveg, papír, gyümölcshéj, stb.) szennyező vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni TILOS! (2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba lehet elhelyezni. A szeméttárolók kihelyezése, rendszeres ürítése (üríttetése) továbbá karbantartása lakott területen az Önkormányzat, természetvédelmi területen a tulajdonos feladata. (3) Aki közterületet, kiránduló helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

7 7 (4) Közutakon történt állat elhullását az azt észlelőnek a Polgármesteri Hivatalban azonnal be kell jelenteni. 8.. (1) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. (2) Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére az árusítónak zárható edényt kell kihelyezni és azt (saját költségen) elszállítani, illetve ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni. (3) * (Hatályon kívül helyezte február 25.-vel a 3/2005.(II.25.) KTr. 4. -a. III. fejezet Az egészséges környezet fenntartására vonatkozó rendelkezések A gyomnövények elleni védekezés 9.. (1) Csobánka község közigazgatási területén a magán- és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban, a bérlők a bérleményükben) lévő területek tisztán tartásáról és gyommentesítéséről maguk kötelesek gondoskodni, a területet a parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében a virágzó parlagfűtől mentesen tartani. (2) Az önkormányzati tulajdonú területeken történő parlagfű irtást az Önkormányzat végzi - kivéve az intézmények területét. (3) A parlagfű irtásáról - virágzás előtt - az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. (4) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve engedélyezett készítmények (peszticidek) felhasználásával kell elvégezni. (5) A parlagfű vegyszeres gyomirtását az engedélyezett szerekkel lehet csak végezni, betartva a vonatkozó egészségügyi, munka- és környezetvédelmi előírásokat (1) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az Önkormányzat szórólapokon, valamint a helyi újságban megjelentetett cikkek segítségével gondoskodik. (2) A község belterületének azon részein, ahol a parlagfű irtási kötelezettségének az ingatlan tulajdonosa nem tesz eleget, a Jegyző, ill. felhatalmazása esetén a nevében eljáró hatósági ügyintéző hatósági kötelezést adhat ki, amely az államigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok szerint végrehajtható. (3) Külterületen a parlagfű irtási kötelezettségét elmulasztó ingatlan tulajdonossal szemben - a Jegyző, ill. felhatalmazása esetén a nevében eljáró hatósági ügyintéző jelzése alapján - a Pest Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás jogosult eljárni.

8 8 Az egészségre káros rovarok és rágcsálók irtása 11.. (1) Az egészségre ártalmas rovarok/ízeltlábúak (pl.: szúnyog, bolha, házi poloska, légy, svábbogár, csótány, kullancs, atka, tetű) és rágcsálók (patkány, egér, stb.) irtása, elszaporodásuk megakadályozása mindenkinek kötelező. (2) A szúnyogok szaporodására alkalmas vizek (belvizek, tócsák, vízpangások) levezetése, megszüntetése közterületen az Önkormányzat, egyéb ingatlan területén a használó kötelessége. (3) A rágcsálók nagymértékű elszaporodását vagy tömeges elhullását az ingatlan használója köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. (4) Szükség esetén az általános és kötelező rágcsálóirtást magántulajdon esetén az ingatlan tulajdonosának költségére, közterületen az Önkormányzat költségére a Polgármester, ill. felhatalmazása esetén a nevében eljáró hatósági ügyintéző rendeli el. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó, valamint egyéb levegőtisztaság védelmi szabályok 12.. (1) Mindenki köteles megőrizni és óvni Csobánka és környéke jó levegőjét. (2) Csobánka község közigazgatási területén, avar és kerti hulladékon kívül, egyéb hulladék nyílt téri égetése TILOS! (3) Fűtéshez az alábbi anyagok használata TILOS: műanyagok, gumik, festékek, vegyszerek, permetezőszerek, mérgek. (4) Avart és kerti hulladékot lehetőleg komposztálással kell hasznosítani. (5) Avart és kerti hulladékot csak úgy szabad égetni, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égéstermékek (füst, pernye) kárt ne okozzanak. (6) A kerti hulladékok gyűjtése tároló edényben történik (kuka, tartály, konténer, papír- vagy műanyagzsák). (7) A kerti hulladékok elszállítására az Önkormányzat és a közszolgáltatást ellátó vállalkozás közötti megállapodás alapján - a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető. (8) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (9) A háztartásokban összegyűlt avar, gally és egyéb növényi hulladék égetése október 1. és március 31. közötti időszakban minden pénteken megengedett április 1. és szeptember

9 9 30. között az égetés tilos.* Ha esőzés miatt az égetés meghiúsul, csak a következő pénteken lehet égetni. (10) A falu földrajzi fekvése miatt nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet vízzel tökéletesen eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni. (11) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (12) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén (vagy ha arra szükség nincs) a tüzet azonnal el kell oltani. (13) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (14) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. (15) A levegő tisztaságának megóvása érdekében nem szabad a gépjárműveket 5 percnél hosszabb ideig üresben járatni, melegíteni, és ezzel a környezetet indokolatlanul szennyezni. IV. fejezet A felszíni és felszín alatti vizek és a kutak védelme 13.. (1) Vízhálózattal ellátott és csatornázott területeken csak vízöblítéses rendszerű illemhelyeket lehet létesíteni, melyet a csatorna-rendszerbe be kell kötni. Vízhálózattal ellátott, csatorna nélküli területeken vízöblítéses illemhelyek abban az esetben létesíthetők, ha a keletkező szennyvíz zárt rendszerű tárolóban gyűjthető, melyet rendszeres ürítéssel ki kell tisztítani. Vízhálózattal nem rendelkező ingatlanon az építési előírásoknak megfelelően űrgödrös illemhelyeket kell létesíteni. (2) Átmeneti, ideiglenes tartózkodásra szolgáló helyeken (táborokban, mezőgazdasági, munkaterületeken, stb.) a közegészségügyi előírásoknak megfelelő ideiglenes jellegű illemhelyek is létesíthetők. (3) ** A telkeken keletkezett házi szennyvizek telekhatáron kívülre történő vezetése szigorúan TILOS! * = A 12. (9) bek.-e első mondatának szövege a 16/2006.(VI.30.) KTr. sz. rendelet 2. -val megállapított szöveg, mely július 1.-től hatályos. ** = A 13. (3) bek.-e a 3/2005.(II.25.) KTr. sz. rendelet 5. -val megállapított szöveg, mely február 25.-től hatályos (1) Minden magán- és közhasznú illemhelyet (árnyékszéket) állandóan használható állapotban, jó karban, tisztán, bűz-, rovar- és rágcsálómentesen kell tartani.

10 (2) Az árnyékszéket a szükségeshez mérten, évente többször kell fertőtleníteni (1) A település közigazgatási területén szippantott szennyvizet elhelyezni, leereszteni TILOS! (2) A csatornázatlan település-részeken keletkező szennyvíz szakszerű és biztonságos gyűjtéséről (szippantásáról) és elszállíttatásáról arra működési és telep-engedéllyel rendelkező vállalkozó megbízásával - az ingatlan tulajdonosa (használója) maga köteles gondoskodni. (3) A Csobánkán keletkező szennyvíz elhelyezésére elsődlegesen a szentendrei szennyvízfogadó állomáson van lehetőség. (4) A szennyvíz-szippantó tartálykocsival a település útvonalain csak úgy szabad közlekedni, hogy azokból a szennyvíz elfolyni ne tudjon (1) Szakhatóság által engedélyezett egyedi szennyvíztisztítóba befolyó szennyvizet derítés, biológiai tisztítás és fertőtlenítés után sem szabad a Kovácsi- és Dera-patakba engedni. Az így tisztított szennyvíz locsolásra történő felhasználásához előzetesen ki kell kérni az ÁNTSZ szakvéleményét. (2) Szennyvíz, szennyvíziszap, fekália bármilyen mezőgazdasági felhasználása tilos (1) Közkutat nem háztartási vízszükséglet kielégítésére (építkezésre, járműmosásra, stb., igénybe venni TILOS! (2) Az Önkormányzat által működtetett közkutak körét e Rendelet 1. sz. Függeléke listázza (1) Állati trágyát csak szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornával és aknával ellátott helyen lehet tárolni. (2) Hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban vagy medencében tárolható. (3) Kizárólag szigetelt alapú, szivárgásmentes aljzattal ellátott helyen tárolhatóak: fémhulladék; vegyszert, olajat tartalmazó tartály, hordó, vagy bármilyen tároló edény, ami környezetet károsító anyagot tartalmazott; munkagép, mely olajszivárgással fenyegethet; gépjárműroncs, vagy gépjármű karosszéria elemei, alkatrészei (1) A csatornahálózatba be nem kötött, zárt rendszerű szennyvíztárolóval nem rendelkező, életvitelszerűen lakott ingatlanokon 2006 év végéig zárt rendszerű tárolót kell kialakítani.

11 11 (2) Életvitelszerűen lakott ingatlanokon a különálló űrgödrös WC-t meg kell szüntetni, és vízöblítéses WC-t kötelező kialakítani 2006 év végéig. (3) Mindazon ingatlantulajdonosok, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, január 1-i hatállyal talajterhelési díjat kötelesek fizetni. Azt az ingatlantulajdonost, akinél a rákötési lehetőség csak január 1.-t követően válik biztosítottá, a díjfizetési kötelezettség a műszaki rendelkezésre állástól számított 90. naptól terheli, amennyiben a csatornára nem köt rá. A díjfizetés szabályait jelen rendelet X. fejezete tartalmazza.* V. fejezet A települési épített és természeti környezet védelme 20.. (1) Az Önkormányzat az építészeti örökségnek azon elemeit, amelyek értékük alapján nem részesülnek országos védelemben, de sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a település szempontjából kiemelkedők, hagyományt őriznek, az ott élt emberek közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, helyi védettség alá helyezi, azok a helyi építészeti örökség részét képezik. (2) Az építészeti örökséghez tartoznak a műemlékek, műemlék jellegű épületek, a hozzájuk tartozó ültetett fák, facsoportok, fasorok, terek, parkok, amelyek megóvása közérdek. (3) A helyi építészeti értékvédelemről, a védett és védő területekről a Helyi Építési Szabályzat rendelkezik. (4) A Duna-Ipoly Nemzeti Park országos védettségű, Csobánkához tartozó természetvédelmi területeit a 34/1997.(XI.20) KTM rendelet 1.számú melléklete tartalmazza. (ld. e Rendelet 2. sz. Függelékében) VI. fejezet Az élővilág védelme 21.. Az élővilág (flóra, fauna, stb.) igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösségek természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget nem károsítja, illetőleg funkcióit nem veszélyezteti. * = A 19. (3) bek.-e a 3/2005.(II.25.) KTr. sz. rendelet 6. -val megállapított szöveg, mely február 25.-től hatályos. Zöldfelületek védelme 22.. (1) A külterületi közutak mentén tájképi és ökológiai érdekek érvényesítése céljából legalább egyoldali fasor telepítése szükséges.

12 12 (2) A településkép, a zöldfelületek növényállományának megóvása érdekében a szabályozási tervek készítése során szükséges a meglévő fás növényzet lehető legnagyobb mértékű megtartása. (3) Újonnan létesülő és kialakuló közterületi utak mentén 6 méter szélességű út esetén kétoldali, ennél keskenyebb, de legalább 4 m széles út esetén egyoldali, átlagosan 10 méter tőtávolságot meg nem haladó fasor telepítendő. A fasor létesítéséhez fánként legalább 4 m 2 -nyi burkolatlan felületet kell hagyni, vagy legalább 1,5 m széles, az útburkolattal párhuzamos zöldsávot kell kialakítani és fenntartani. (4) A település faállományának védelme és fejlesztése érdekében az Önkormányzat a Környezetvédelmi Alap terhére végéig faállomány-fejlesztési tervet készít, mely az Önkormányzat Környezetvédelmi Programja részeként folyamatosan karbantartandó. A fákat érintő út- és közműépítés csak a faállomány-fejlesztési tervvel összhangban végezhető. (5) Utcai fasorok telepítésénél az utca egyéb műszaki kialakítását figyelembe kell venni (légvezeték, közvilágítás, föld alatti közművek), és a területen őshonosan élő fákat kell ültetni. (6) Építmények megvalósítása során a természetes terepfelületet és az értékes növényállományt csak a szükséges mértékben (fakivágási és favédelmi terv, vagy növényvédelmi terv alapján) szabad megváltoztatni. Az előírás betartásáról az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.(XII.29.) KTMr. és a 253/1997.(XII.20.) Korm.r. 45. (1) bek.-ben foglaltakra figyelemmel az építésügyi hatóság gondoskodik. VII. fejezet Az állattartásról Általános és értelmező rendelkezések 23.. (1) A rendelet ezen fejezete szabályainak hatálya kiterjed Csobánka község közigazgatási területén: a) minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, vagy minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, kezelésében, stb.) lévő ingatlanon állatot tartanak; b) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik; c) A július 1.-t követően Csobánka község közigazgatási területén, adott állatfaj tekintetében megkezdett állattartásra. (Az időpont bizonyítására ebek oltási könyve, továbbá marhalevél egyéb esetekben az állatorvos, illetve két tanú nyilatkozata alkalmas.)* (2) E fejezet szabályainak hatálya nem terjed ki ugyanakkor: cirkuszra, állatkiállításra, állatvásárokra, lósporttelepre, nagyüzemi állattenyésztő és állattartó telepre, gyepmesteri telepre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és a fegyveres testületek állattartására.

13 (1) A rendelet alkalmazása szempontjából: gazdasági haszonállat: a) számosállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, bivaly, juh, kecske b) kisállat: baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngyös) galamb és díszmadár nyúl és nagyprémes állat (ezüst- kékróka) kisprémes állat (nyérc, nutria, stb.) (2) Vadállat minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik, kivétel a kalitkában tartott dísz- és énekesmadár. (3) Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsálók (tengerimalac, aranyhörcsög stb.) (4) Kisüzemi állattartásnak minősül az az állattartás, amely az e Rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott állatlétszámot nem haladja meg. (5) Nagyüzemi az az állattartás, ahol a kisüzemi állattartásnál meghatározottnál több állatot tartanak. (6) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, 1-2 napig a lakásban, illetve a hozzátartozó melléképületben tartott 2-3 db baromfi. (7) Kutyasétáltatás fogalmán közterületen az állatnak pórázon történő vezetése értendő. (8) Kutyafuttatásnak minősül az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt területeken. (9) Őrző-védő kutya az, amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott őrző-védő szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetője igazolja. (10) Vakvezető az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (Bp. Május 1. út 47.) igazolvánnyal látott el. (11) Jelzőeb a halláskárosultak segítségét szolgálja, melynek szükségességét szakorvosi igazolással kell bizonyítani. (12) Zárt rendszerű az a galambtartás, ahol az állattartó gondoskodik arról, hogy galambjai a tartásukra szolgáló térből kiszállni nem tudnak. * = A 23. (1) bek. c.) pontja dőlt betűvel jelölt részei a 11/2007.(VI.29.) KTr. 2. -a szerinti rendelkezések, melyek július 1.-től hatályosak. Az állattartás általános szabályai 25.. (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételek biztosításakor. Állatot tartani belterületen kizárólag saját tulajdonú telken külterületen pedig e célra bérelt ingatlanon is lehet.

14 14 (2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. (3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. (2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. (3) A szabadban tartott állatot védeni kell a kedvezőtlen időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandóan bezárva tartott állat számára tartója köteles megfelelő mozgásteret biztosító férőhelyről gondoskodni. (4) Igavonó állat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly) tulajdonosának/használójának kötelessége gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet ne szennyezze. Ennek érdekében közterületen történő tartózkodása során az állatot felügyelő személy köteles magánál tartani az e célra rendszeresített eszközöket (lapát, zsák; ló esetében az állat hátára erősített trágyagyűjtő tarisznya), és ezek segítségével a keletkezett szilárd szennyeződést köteles a közterületről haladéktalanul eltávolítani. (5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. Az állattartásra alkalmas épület meghatározása a 9. számú mellékletben található. (6) Az állattartónak tevékenysége során akár gazdasági célból, akár kedvtelésből tartja őket be kell tartania az állatok védelméről és kíméletérő szóló évi XXVIII. törvény rendelkezéseit (1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, így különösen az állatot nem szabad: a) kínozni, b) emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, c) kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét, d) a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, e) a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, f) természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. (2) TILOS az állatviadal szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés. (3) TILOS állatviadal céljára: állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, valamint más személynek átadni vagy forgalmazni;

15 15 építményt vagy földterületet, anyagi eszközt más személy rendelkezésére bocsátani. (4) Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Az állat életének kioltása kábítás útján történhet (1) A község belterületén figyelemmel a település hagyományaira is csak a 24.. (1) bek. b). pontjában felsorolt állatok, valamint ebek és macskák tarthatók. A község közigazgatási területén az e (4) bek.-ben részletezett IV. Állattartási övezet kivételével ebekből maximum 2 egyed tartható.* (2) A község bel- és külterületén a 24.. (1) bek. a). pontjában felsorolt állatok tartása csak a Polgármester által kiadott egyedi engedély alapján történhet. Az engedély megadásának feltétele az ingatlanon a trágya e R. 4. sz. mellékletében előírt módon történő elhelyezésének biztosítása, valamint egy, két és három szomszédos ingatlan esetén legalább az egyik ingatlan tulajdonosai, négy és több ingatlan esetében a szomszédos ingatlanok felének tulajdonosai tartáshoz hozzájáruló írásbeli nyilatkozata.** (3) Csobánka község belterületén az egészségügyi intézmények, élelmiszer előállító, készítő, illetve árusító üzemek, vagy üzletek, valamint oktatási és művelődési intézmények telkének határától 50 méteren belül tilos gazdasági haszonállatot tartani. Amennyiben a fenti intézmények m közötti távolságon belül vannak, úgy az illetékes ÁNTSZ és az Állategészségügy Hatóság szakvéleménye alapján kell a védőtávolságokat meghatározni. (4) Az állattartás szabályozása szempontjából a község az alábbi állattartási övezetekre tagozódik: I. Állattartási övezet: Ide tartoznak az 1.sz. melléklet a) pontjában szereplő ingatlanok. Ebben az övezetben csak ebek és macskák tarthatók. Állattartás célját szolgáló épület (épületek) elhelyezése tilos. II. Állattartási övezet: Ide tartoznak az 1.sz. melléklet b) pontjában felsorolt utcákban lévő ingatlanok. Ebben az övezetben, külön engedély nélkül, a 24.. (1) bek. b) pontjában felsorolt állatokból az e rendelet 3. sz. mellékletében megadottak szerinti számú, de mindösszesen legfeljebb 50 egyed tartható. Külön engedély kiadásakor sem haladhatók meg a kisüzemi állattartás keretei (3.sz. melléklet). III. Állattartási övezet: Ide tartoznak a község belterületéhez tartozó, de az e Rendelet 1. sz. mellékletében fel nem sorolt utcákban lévő ingatlanok. Ebben az övezetben a 24.. (1) bek. b) pontjában felsorolt állatfajok legfeljebb a 3.sz. melléklet szerinti kisüzemi állattartásnak minősülő létszámban tarthatók. * = A 28. (1) bek. második mondatának dőlt betűvel jelzett szövege a 3/2005.(II.25.) KTr. 7. -a szerinti, február 25. óta hatályos rendelkezés. ** A 28. (2) bek. második mondatának dőlt betűs szövege a 11/2007.(VI.29.) KTr. sz. rendelet 3. -a szerinti rendelkezés, mely től hatályos. IV. Állattartási övezet: Ide tartozik a község külterülete. Ebben az övezetben a 24.. (1) bek. b) pontjában felsorolt állatfajok, valamint ebek számkorlátozás nélkül tarthatók.

16 16 (5) Az állattartó engedélyes-köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül) továbbá baromfi és nyúlállományok esetén annak száz egyed feletti nagyságáról az engedélyező I. fokú hatóság nyilvántartást vezet. Az állattartó köteles a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről vagy szüneteltetéséről az állat-állományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat Jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni. (6) A község közigazgatási területén állatokat tartani csak a 2. számú mellékletben szereplő védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül (zaj, bűz, stb.) szabad. (7) TILOS gazdasági haszonállatot tartani lakóházban (alagsor, szuterén, pince, padlás), kivéve a galambokat. (8) A 28..-ban meghatározottaktól eltérő, illetve nagyobb létszámú állattartást egyedi engedéllyel, valamint egy, két és három szomszédos ingatlan esetén legalább az egyik ingatlan tulajdonosai, négy és több ingatlan esetében a szomszédos ingatlanok felének tulajdonosai hozzájáruló nyilatkozatával lehet folytatni a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi szakhatóságok véleménye alapján.* (9) (Hatályon kívül helyezte június 26.-val a 12/2009.(VI.26.) KTr. 1. -a.) (10) (Hatályon kívül helyezte június 26.-val a 12/2009.(VI.26.) KTr. 1. -a.) (11) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani, szükség szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni, és az állattartás során az építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírásokat folyamatosan betartani. (12) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. (13) Azokon a területeken, ahol az általános és részletes rendezési tervek a terület más célú felhasználását irányozzák elő, ott gazdasági haszonállatot tartani TILOS! (14) Az egyedi engedélyt vissza kell vonni, illetve az állattartást meg kell tiltani, ha a tartás körülményei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg az e (6) bekezdésben rögzített jogszabályok előírásainak, vagy az engedélyezettől eltérő számú és fajtájú állatokat tartanak. Az állattartás megtiltása a szakhatóságok szakvéleménye alapján történik. (15) A lebontásra kerülő lakásokból - vagy egyéb okból - történő elköltözés esetén a tulajdonos köteles állatai elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben az állataira nem tart igényt, úgy előzetes bejelentés alapján a felmerülő költségek megtérítésével köteles a gyepmesterrel történő elszállításról gondoskodni. * A 28. (8) bek. dőlt betűs szövege a 11/2007.(VI.29.) KTr. sz. rendelet 4. -a szerinti rendelkezés, mely től hatályos. (16) Az állattartó köteles az e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint a trágya (trágyalé) kezelését folyamatosan végezni.

17 17 Az ebtartás szabályozása 29.. (1) Többlakásos épületben, társasházakban és ezek udvarain lakásonként 1 eb - és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig - a 6. sz. mellékletben felsorolt ebek kivételével tartható, az alsó, felső és oldalsó közvetlen falszomszédok felének* hozzájárulásával. A hozzájárulás megkérése a jelenleg meglévő és nyilvántartásba vett ebekre nem vonatkozik. (2) A 28.. (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb számú eb indokolt esetben az e R. 5. sz. mellékletében részletezett államigazgatási eljárás alá tartozó veszélyes ebek esete kivételével - külön polgármesteri engedéllyel, a 7. sz. mellékletben meghatározottak figyelembevételével tartható. Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tartani kívánt ebek számát, fajtáját, a tartás célját, valamint csatolni kell a szomszédok nyilatkozatát a tartással kapcsolatosan. 30. (1) Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani, - szükség esetén megkötve, zárt helyen (kenelben) - hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű ebet megkötés nélkül akkor lehet tartani, ha a bekerített és zárt helyről történő kiszabadulása illetve kiharapása biztos módon megakadályozható. A telek, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni. (3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani TILOS! Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el. (4) Ebet épület erkélyén, folyosóján, balkonján tartani TILOS! Közös használatú udvaron ebet tartani a szomszédok beleegyezésével szabad. 31. (1) Közterületen ebeket sétáltatni mindenhol lehet, kivéve, ahol tábla tiltja. Kutyasétáltatás fogalmán az állatnak közterületen, pórázon történő vezetése értendő. (2) Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére erősítve kell tartani, és azt szükség esetén (az ellenőrzésre jogosult, illetve megharapott személy részére) fel kell mutatni. (3) Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet állatorvoshoz vinni megvizsgáltatni, és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illetve képviselőjének átadni. * A 29. (1) bek. dőlt betűs szövege a 11/2007.(VI.29.) KTr. sz. rendelet 5. -a szerinti rendelkezés, mely től hatályos. (4) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit ne

18 18 szennyezze (gyalogjárda, sétány, park, stb.). Az e területeken keletkezett szilárd szennyeződést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében közterületen történő tartózkodás során az eb felügyeletével megbízott személy köteles magánál tartani az e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) és azt ellenőrzés esetén bemutatni (1) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe és élelmiszert árusító üzletekbe. (2) A vakvezető és rendőrségi kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint kegyeleti helyre; b) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe; c) játszótérre, sportpályára; d) patakba. (3) A (2) bekezdés a) pontjában leírt létesítményekbe illetve területekre, amennyiben az ingatlan védelme szükségessé teszi, az őrző-védő kutyák bevihetők. (4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani TILOS! (5) Tömegközlekedési (VOLÁN) járművön ebet csak szájkosárral és az érvényben lévő közlekedési szabályok betartásával lehet szállítani (1) Eb-tenyészetet Csobánka község közigazgatási területén csak engedéllyel szabad létesíteni. Az engedély kiadásakor előzetesen ki kell kérni a hatósági állatorvos, az ÁNTSZ, valamint a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete területileg illetékes szervezete véleményét. Ezeken túlmenően a helyi körülményeket a közvetlen szomszédol érdekeit - figyelembe véve, az ebtartó speciális feltételek betartására kötelezhető (pl.: kerítés, zajártalom elleni védelem). Az engedély - kártalanítási kötelezettség nélkül - visszavonható, ha az engedélyes az érvényben lévő jogszabályi előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségeit megsérti, illetve a jogsértő állapotot felhívás ellenére 15 napon belül nem szünteti meg. (2) Eb-megőrző (kutya-panzió) létesítésére is az e. (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni Őrző-védő szolgálatot ellátó magánszemélyek, szervezetek ebtartásához előzetes engedély szükséges. Az engedélyben az ebtartó a rendelet 28., 29., 30., 31., 32. -aiban foglaltakon túlmenően - a helyi körülményeket figyelembe véve - speciális feltételek betartására (pl. kerítés, zajártalom védelem) kötelezhető. 35..* * = A 35. -t, továbbá a 36. (1) és (3) bekezdését június 26.-val hatályon kívül helyezte a 12/2009.(VI.26.) KTr. sz. rendelet 2. -a!

19 (1) Hatályon kívül helyezte június 26.-val a 12/2009.(VI.26.) KTr. 2. -a.) (2) Hatályon kívül helyezte január 1.-vel a 16/2010.(XI.29.) KTr. 1. -a.) (3) Hatályon kívül helyezte június 26.-val a 12/2009.(VI.26.) KTr. 2. -a.) (4) A védőoltás alól elvont ebet, valamint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet kártalanítás nélkül ki kell irtani (1) Az ebtartásra vonatkozó szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni kell, és a szabályok megsértőivel szemben el kell járni. Amennyiben az eb tulajdonosa az előző bekezdésekben foglaltakat megszegi, és előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be azokat, az eb tartását meg kell tiltani. Az eb eltávolításáról a tulajdonos köteles gondoskodni, ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre, a tulajdonos költségére, a gyepmester végzi el. (2) A gazdátlan, kóbor ebek befogásáról és a Gyepmesteri Telepre történő szállításáról az Önkormányzat saját költségvetése terhére kötött megbízási szerződés útján - a Polgármester gondoskodik. (3) A befogott ebet - a tartás költségeinek megtérítését követően - igazolt tulajdonosa 14 napon belül kiválthatja. A ki nem váltott ebekkel a Gyepmester szabadon rendelkezhet (ivartalaníthatja, menhelynek átadhatja stb). (4) A ki nem váltott és fajtatiszta, vagy annak látszó ebek további sorsáról történő rendelkezés előtt a Gyepmester köteles értesíteni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete helyi Szervezetét és az Állatbarát Alapítványt. (5) Azt az ebtulajdonost, akinek kutyáját a gyepmester a Gyepmesteri Telepre szállítja, a Polgármester az eb-befogási díj rá eső részének megfizetésére kötelezi.* A macskatartás szabályozása 38. (1) Kertes családi házakban és udvarán a macskák száma nincs korlátozva feltéve, hogy a környezetét nem zavarja. (2) Egynél több lakásos társasházakban és udvarain lakásonként 2 db macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható. (3) A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni. * = A 37. (5) bek.-e a 11/2007.(VI.29.) KTr. sz. rendelet 6. -a szerinti rendelkezés, mely től hatályos.

20 20 (4) A macskatartásra egyebekben értelemszerűen az ebtartásról szóló fejezet 31.. (3) (4) bek., 32.., 36.. és a 37.. (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az állat egészségvédelme, állatbetegségek megelőzése és leküzdése 39.. (1) Az állat tartásánál meg kell tartani az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvédelmi, valamint az állatvédelmi előírásokat. Ezeket érvényesíteni kell az állat szállítása, forgalmazása, az állati eredetű élelmiszer és állati eredetű termék előállítása, feldolgozása, tárolása és forgalmazása során is. (2) Az állati hulladék, illetve tetem ártalmatlanná tételének költségét annak tulajdonosa, illetve, ha a tulajdonos ismeretlen, az önkormányzat viseli. Ha a tulajdonos ismertté válik, a költségeket köteles az önkormányzatnak megtéríteni. Ez alól kivétel a járványügyi intézkedésként elrendelt ártalmatlanná tétel díja, mely a központi költségvetést terheli. (3) Közterületen talált elhullott állatot a Polgármesteri Hivatalban kell bejelenteni. (4) Eb, macska, baromfi, továbbá három hetesnél fiatalabb szopós bárány, kecskegida, malac és borjú hulláját az állattartó saját telkén - évente legfeljebb ötven kilogramm tömegig eláshatja, a szomszédos ingatlan határától mért 5 m-es távolságra. Az állati hullát fertőtlenítő szerrel (mész, mésztej) kell leönteni és legalább 1 m vastag földréteggel kell befedni. A felsoroltnál nagyobb testtömegű állatok hulláját engedélyezett állati hulladékgyűjtő helyre, gyepmesteri telepre kell szállítania. (5) A települési önkormányzat az állati hulladék ártalmatlanná tételére szerződést köt engedéllyel rendelkező, nyilvántartási számmal ellátott vállalkozóval (Gyepmesteri Telep). (6) A 100 kg-ot meg nem haladó súlyú állati hullák és melléktermékek begyűjtése, őrzése és ezek ártalmatlanná tétele a Gyepmesteri Telepen történik. Az állati hullák begyűjtését, őrzését, megsemmisítését a telepkezelő végzi. Az elszállításig zárt göngyölegben, műanyag zsákban kell az elhullott állatot tartani. A 100 kg-ot meghaladó súlyú állati hulla elszállíttatásáról - bejelentés alapján, a hatósági állatorvos egyidejű értesítése mellett - a Polgármester, ill. felhatalmazása esetében a nevében eljáró környezetvédelmi referens gondoskodik. (7) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, illetve gondjaira bízott kis- és nagyállat fertőző megbetegedését, illetve annak gyanúját, valamit fertőző betegségben vagy annak gyanújában történő elhullását a hatósági állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani. A kereskedelmi hálózatban az emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősített állati eredetű élelmiszereket - amennyiben az eljáró állatorvos úgy rendelkezik - a Gyepmesteri Telepre kell elszállítani. A szállítási költség a kereskedelmi egységet terheli. (8) A Gyepmesteri Telepről állati hullát, illetve mellékterméket kiszállítani TILOS! Ez alól kivétel az Állati Fehérje Takarmányokat Ellátó Vállalat külön megállapodásban rögzített tevékenysége. (9) Közterületről származó, valamint hatósági rendelkezésre leölt állatok hulláinak és hulladékainak a telepre történő elszállíttatásáról a Polgármester, ill. felhatalmazása esetében a nevében eljáró környezetvédelmi referens gondoskodik.

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004.(IV.8.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Csátalja Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 (IV.30.) ÖR. számú rendelete

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 (IV.30.) ÖR. számú rendelete Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 (IV.30.) ÖR. számú rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A rendeletet módosította

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete

Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011. (VI. 3.) önkormányzati

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (II. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról

Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (II. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2001. (II. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről a település tisztaságáról (EGYSÉGES SZERKEZET) Hort község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete az állattartásról Újrónafő Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Váckisújfalu Község Önkormányzatának 7/2003. (VI.24.) sz. rendelete az Állatok tartásáról Váckisújfalu Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16 -a (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Váckisújfalu

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Községi Önkormányzat 3/2005.(III. 17.) számú ÖK rendelete

Döbrököz Községi Önkormányzat 3/2005.(III. 17.) számú ÖK rendelete Döbrököz Községi Önkormányzat 3/2005.(III. 17.) számú ÖK rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2010.

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(X.03) ÖR. számú RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(X.03) ÖR. számú RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(X.03) ÖR. számú RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Papkeszi Községi

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni. Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL szóló rendelet a 8/2008.(IX.19.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Dörgicse Községi

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Balatonfőkajár Községi önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTŰLETÉNEK 9/2002. (V.09)

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTŰLETÉNEK 9/2002. (V.09) MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTŰLETÉNEK 9/2002. (V.09) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről. a település tisztaságáról Murakeresztúr község

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról

Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról Hegyesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 28/2004. (XII.30.), az 1/2005. (II.3.), a 14/2007.(IV.27.), a 10/2008. (IV.4.), a 17/2008. (VIII.7.), a 24/2008. (XI.7.), a 28/2009. (XI.20.), a 12/2012. (V.28.), valamint a 24/2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL

A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5 /2005. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Tápióbicske Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról. Bevezető rendelkezések

Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról. Bevezető rendelkezések Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról Sand Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

10/ 2004. (VII. 15.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. Fejezet. Általános rendelkezések

10/ 2004. (VII. 15.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. Fejezet. Általános rendelkezések BALATONEDERICS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004. (VII. 15.) RENDELETE 1 A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Balatonederics Települési

Részletesebben