DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének november 27-én (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó Napirend: ülésére 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 3.) A közterületek használatáról szóló 5/2001.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 4.) Önkormányzati lakások lakbéremelése (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnök 5.) Tornatermek bérleti díjának emelése (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 6.) Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítése (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 7.) Dorog Város Önkormányzatának évi önkormányzati költségvetési koncepciója (minısített többség) (Az anyag késıbb kerül kiküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 8.) Az önkormányzat Intézmények Háza vételéhez kapcsolódó 637,5 M Ft fejlesztési hitel felvétele (minısített többség) (Az anyag késıbb kerül kiküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 9.) Az önkormányzat 95 M Ft összegő likviditási hitelkeret biztosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester

2 10.) Dorog, Szent László utca forgalmi rendjének módosítása (egyszerő többség) Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 11.) Dorog, Béla király u. 8. fsz. 3. lakás megvásárlása (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 12.) Képviselıi tiszteletdíj felajánlása (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı bizottsági elnök Dorog, november 17. Dr. Tittmann János sk.

3 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének november 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 172/2009.(X.30.) sz. Képviselı-testületi határozat 0217/1 és a 011 hrsz.-ú utak jogi rendezése - megtörtént 176/2009.(X.30.) sz. Képviselı-testületi határozat Felsıoktatásban tanulók támogatása - megtörtént Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete A Pataksori szennyvízcsatorna építés I. ütemének kivitelezési munkái és mőszaki átadás-átvételi eljárása befejezıdött. A kivitelezıvel történt egyeztetés alapján, az egy éves garanciális bejárást megelızıen március hónapban a csatorna nyomvonalán bejárásra kerül sor, melynek célja a fenntartó sáv illetve a helyreállított patak meder rézsője állékonyságának ellenırzése. A kivitelezés befejezését követıen az ingatlantulajdonosok a szennyvízcsatornára történı házi bekötéseket folyamatosan végzik. A Pataksor 1-12 szám alatti ( II. ütem ) ingatlanok csatornaépítési munkáinak mőszaki átadás-átvételi eljárására november 26-án kerül sor. A TEUT pályázaton nyert támogatással megújuló négy utca út-, és járda felújítása befejezıdött. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges iratanyagokat a MÁK részére a Hivatal megküldte. Az un. intézmények háza átalakítási munkái a belsı válaszfalak bontásával, és az épület mögötti tereprendezéssel megkezdıdött. Az intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon címő KÖZOP-ra benyújtott pályázatunkat mely a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik az irányító hatóság támogatta. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. A tanulmány és az ahhoz szükséges tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás a közremőködı szervezet jóváhagyását követıen elindítható. A Dr. Magyar Károly városi bölcsıde 20 férıhellyel történı bıvítésére vonatkozó KDOP /B azaz a szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címő pályázati anyag elkészült, és leadásra került. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Kft. Rendelıintézetére vonatkozó felújítás pályázati anyagának és terveinek elkészítése folyamatban van. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft október hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és október hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Októberben a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Október 1-tıl 3-ig leállás volt kazánjavítási munkálatok miatt. Elıre tervezett karbantartás miatt október 8-tól október 23-ig a hulladékok égetése szünetelt. A karbantartás során a forgó dobkemence és az utóégetı falazatjavítási munkálatai kerültek elvégzésre.

4 Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték az október hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az ülepedı por koncentrációja meghaladta a határértéket. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy októberben a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. A túllépések országos szinten tapasztalhatóak voltak. Városüzemeltetés szakterülete 1. Intézmények Elvégeztettük a gázfőtéses intézményekben a gázkazánok szezonálisan kötelezı általános mőszaki ellenırzését. A Petıfi Sándor iskolában kiépítettük a számítástechnikai épületrészben a már meglevı telefonszám használatával az új telefonvonalat. A Petıfi Óvodában megszüntettük a dugulást. A volt Dózsa Gy. Iskola épületében beállítottuk a téli, használaton kívüli idıszakra az állagmegóvó temperáló főtést. A Hétszínvirág Óvodában megjavítattuk a radiátor szivárgását, és beszabályoztattuk a főtésrendszert, helyreállítottuk a meghibásodott elektromos vízmelegítıket. Az Arany János Városi Könyvtár gyermek részlegében kiépítettük a telefonhálózatot a már meglevı telefonszám és telefonvonal használatával. A Zrínyi Ilona iskolában helyreállítottuk a meghibásodott konyhai elektromos vízmelegítıt. 2. Önkormányzati lakások felújítása Lebontásra került az Árpád út 6. szám alatti melléképület. Baross G.ltp.32. 4/1 lakásban helyreállítottuk a leszakadt mennyezetet. Kölcsey út 5-ben kicseréltük a tönkre ment fatüzeléső bojlert. 3. Közterület üzemeltetés A temetıben kihelyezésre kerültek a kannatartó rácsok és állványok valamint 40 db locsolókanna. 4. Közutak Bécsi út 30 elıtt kiemelt szegélyt építettünk a süllyesztett helyett. Kijavítottuk a megrongált útjelzı táblákat a Köztársaság úton, Iskola utcában, Csolnoki úton, Ady Endre utcában, Munkás úton. Helyreállítottuk a megrongált hirdetı táblát a Köztársaság úton a sportpályával szemben. Módosítottuk a Bécsi udvar melletti útszakasz közlekedési tábláit és megállni tilos jelzıtáblát helyeztünk ki. 5. Közvilágítás A vasúti aluljáró és a tervezıiroda közötti járdaszakasz megvilágítására 2db lámpatestet szereltettünk fel. Kijavításra kerültek az aluljáró meghibásodott lámpái is. 6. Parkfenntartás Relabor Kft. Dorog közterületén az avar begyőjtését és az ıszi faápolási munkákat. A temetı parkoló területére 25 db cédrusfát és 250 db talaj takaró cserjét ültettek. A város területén fakivágásokat, gallyazásokat végeztettünk az alábbi helyeken: Eötvös Ált. Isk. 1 db főzfa gallyazása. Kenyérmezei patak partján lévı nagymérető főzfa ifjítása. Baross G. ltp. 3 db kiszáradt főzfa kivágása. Zrínyi Ilona Ált. Isk. területén lévı 1 db kırisfa kivágása, 1 db juharfa ifjítása. Zrínyi Ilona Óvoda területén lévı veszélyesé vált 3 db nagymérető gesztenyefa kivágása. Hétszinvirág Óvoda kerítése mellett lévı 4 db kiszáradt akácfa kivágása, továbbá az óvoda területén található fák lombtisztítása, gallyazása. 7. Sportlétesítmények Az uszodában a vihar által leszakított bádogozást (11fm) helyre állítattuk. 8. Közhasznú, közérdekő munkák Közcélú munka: Dorog Város intézményeinek takarítását, lomtalanítását 19 fıvel folyamatosan végezzük. Közérdekő munka: szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. 9. Rágcsáló irtást végeztünk az alábbi helyeken: Mosonyi Albert Gondozási Központ, Fáy A. ltp., Kandó K. ltp., Bányász Körönd, Akácfa utca, Fenyı utca, Főzfa utca, Jókai utca, Tölgyfa utca, Legény Pál utca, Vörösmarty utca területén.

5 Pénzügy szakterülete Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz beadtuk a évi írásbeli érettségi vizsgákon közremőködött jegyzık feladataihoz történı hozzájárulás támogatási igényünket. A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján benyújtott szakmai-informatikai pályázat eredményeként a közoktatási intézmények számára megítélt támogatás e Ft. A képviselı-testület 158/2009. (IX.25.) számú határozata szerint aláírásra került az éven belüli lejáratú 60 M Ft összegő hitelszerzıdés az OTP Bank Nyrt-vel. Az önkormányzat által kiírt Dorog Város Önkormányzatának hitelfelvétele, 637,5 M Ft értékben tárgyú részvételi szakasszal induló, gyorsított tárgyalásos közösségi közbeszerzési eljárásra egyedüli pályázóként az OTP Bank Nyrt jelezte részvételi szándékát. A döntést a tárgyalást követıen a képviselı-testület várhatóan a novemberi rendes ülésén hozza meg. Közigazgatás szakterülete november 12. és 18. között az ÁNTSZ szervezésében beoltották a 14 éven aluli gyermekeket a H1N1 típusú influenza ellen. A dorogi gyermekek 41,6 %-a kapta meg az oltást. A Kormány intézkedése alapján november 15-vel módosították a krízishelyzetbe került személyek támogatására vonatkozó jogszabályt: - az energiaellátásból kikapcsolt személyek is igénybe vehetik a támogatást - a benyújtás határideje pedig 2010 január 31-re módosult. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai Vándor József szalézi szerzetes születésének 100. évfordulójára emlékeztünk október 29-én. Az ünnepséget Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg. Ezután Soraya E. Álvarez Núnez asszony, a Kubai Köztársaság Nagykövete mondott köszöntıt. A nagykövet asszony szavai után P.Van Hecke Albert Szalézi tartományfınök is szólt az egybegyőltekhez. Az ünnepségen elıadást tartott P. Havasi József, Magyar Szalézi Társaság vezetıje A Szaléziak története és Vándor atya életrajza címmel. Ezt követıen Dr. Tittmann János leleplezte az emléktáblát, mely Vándor atya szülıházára kerül. Közremőködött még az Erkel Ferenc Zenesikola Kamarakórusa is, Farkas Rose-Marie vezetésével, és Kálvin Balázs zongorakíséretével november 7-én a Crazy Dance TSE rendezett táncversenyt a színházteremben november 9-én Koltai Róbert fıszereplésével az Én és a kisöcsém címő elıadást láthatták a Körúti színház elıadásában a színházbérlet sorozat elsı darabjaként november 10-én a Diótörı címő darabot adta elı Nektár Színház a gyermekszínházi bérlet sorozat keretében november 12-én ünnepeltük a Szociális Munka Napját. A megjelenteket Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke köszöntötte. Ünnepi megnyitót mondott Dr. Tittmann János Dorog Város polgármestere, országgyőlési képviselı. Ezután Szokoli Erzsébet szociális munkás elıadása hangzott el A szociálismunka szépségei és kihívásai címmel. Kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Városunkból Barlangi Katalin érdemelte ki idén az Év szociális dolgozója díjat. Az ajándék mősort Beleznay Endre humorista szolgáltatta november 14-én a Tankcsapda zenekar adott koncertet november 16-án a Savaria Szimfonikus Zenekar lépett fel Dorogon a filharmónia bérlet elsı elıadójaként.

6 2009. november 20-án gálamősort és kiállítást rendeztünk a várossá nyilvánítás 25 évfordulója alkalmából órakor MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI kiállítás nyílt meg a Dorogi Galériában a város mővész tanárai: Kapa Melinda, Kolonics Péter. Mayer Eszter, Tóth Major Krisztina és tanítványaik alkotásaiból órakor kezdıdött a GÁLAMŐSOR a színházteremben a 25 éves város és lakói tiszteletére. Közremőködtek: Eötvös József Általános Iskola, Erkel Ferenc Zeneiskola, Petõfi Sándor Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola, Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai, Szakközépiskola diákjai. A mősor közben a Dorog 25 éve város helytörténeti vetélkedõ-sorozat végeredményét is kihirdették és díjakat is átadták. Csillagászati szakkör kezdte meg mőködését a mővelıdési ház könyvtárában. A szakkör minden páros héten szombaton, 16 órától tartja foglalkozásait. A szakköri foglalkozások ingyenesek. További események: október 28-án a Magyar Prózaíró Mőhely a dorogi gyermekkönyvtárba látogatott, hogy bemutassák közös könyvüket. Az antológia szerzıi közül Cselenyák Imre, Berka Attila, Gáspár Ferenc, Bánosi György, és Faludi Ádám egyenként adtak az olvasók kérdéseire. Márton napi lampionos felvonulást rendeztek november 11-én a Petıfi Sándor Napköziotthonos Óvodában. Az Eötvös József Általános Iskola a 2008/2009. tanévi diákolimpiai versenyeken elért eredményei alapján 7. helyen végzett a több, mint 400 intézmény között, ezért az ÖM Sport Szakállamtitkársága és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett ünnepségen elismerést vehetnek át. Négy arany, három ezüst, és egy bronzérmet nyertek a dorogi gyermekek az esztergomi városi úszó diákolimpián! A november 9-én rendezett versenyen, az Új-Hullám Úszó Sport Egyesület Dorog szervezésében és felkészítésében vettek részt az úszók. A dobogós helyezettek indulnak a december elején, Tatabányán megrendezendı, megyei úszó diákolimpiai versenyen is. A dorogi iskolákat 6 gyermek képviseli ezen a viadalon. A TÁMOP pályázat keretében elindult a kompetencia alapú oktatás és nevelés a bevont intézményekben. A pedagógusok képzései szeptember végén elindultak, azóta már mindenki teljesített legalább egy 30 órás képzést. A folyamat- és kompetenciaterületi mentorok és szaktanácsadók megkezdték munkájukat az intézményekben. Dorog, november 19. Dr. Tittmann János sk.

7 DOROG VÁROS JEGYZİJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Elıterjesztés a Képviselı-testületi november 27-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosítása Tisztelt Képvieslı-testület! A Saubermacher Magyarország Kft. megküldte a évre vonatkozó hulladék szállítási díj javaslatát. A 2009-es egységnyi díjtételhez viszonyítva a díj, 7,6% emelkedést jelent. Így 2010-ben 1 liter lakossági hulladék szállítás díjtétele 3,521 Ft / liter + ÁFA. A és 2010 év közötti emelés mértéke 0,249 Ft/liter + ÁFA, amely emelést a várható gazdasági helyzetre való tekintettel az önkormányzat a lakosságra hárítaná. Így 2010-ben a lakosság által fizetendı hulladék kezelési díj 0,299 Ft/ liter + ÁFA (2009-es díj 0,05 Ft/liter + ÁFA, meg a 2010-es díj 0,249 Ft/litr+ÁFA), amely egy évre heti 120 liter hulladék elszállításával számítva háztartásonként bruttó Ft. Így az önkormányzatot 2010-ben az elızı évi lakossági hulladék kezelési díj terheli, amely bruttó Ft lesz. Kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi rendeletmódosítást megtárgyalni és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolni szíveskedjen. Dorog, november 17. Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

8 Tervezet Dorog Város Képviselı-testületének./ (XI.27.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybe vételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosításáról. Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a hulladék gazdálkodásról szóló 2000, évi XLIII. Tv 23. -ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 64/2008 (III.28) sz. Kormány rendeletben foglalt elıírásokra az alábbi rendeletet alkotja. 1. A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendelet (a továbbiakban R ) 2, 3, 4. számú melléklete helyébe az új 2, 3, 4. számú melléklet lép. 2. A R 10. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Dorog Város Közigazgatási területén élı lakosokat évben a háztartásokban keletkezett települési szilárd hulladék kezelése során heti 120 liter hulladékmennyiségig 0,299 Ft/liter + ÁFA díjfizetési kötelezettség terheli. 3. (1) Ez a rendelet január 01-tıl lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja november 27. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

9 2. sz. melléklet A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás során a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedény típusok 60 literes győjtıedény A legkisebb győjtıedény egység 120 literes győjtıedény 240 literes győjtıedény 1100 literes konténer Normál, zárt szabványos konténerek különbözı méretben.

10 3. sz. melléklet Értesítés a rendszeres települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi kötelezı közszolgáltatás igénybevételének feltételeirıl Dorog Város Képviselı-testületének 18/2002. (XII.20.) számú rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelezı. A közszolgáltatást Dorog Város közigazgatási területén a PYRUS Rumpold Részvénytársaság végezheti kizárólagos jogosultsággal. A közszolgáltató az alábbi feltételekkel nyújtja a közszolgáltatást: 1. A megjelölt szolgáltatást napjától folyamatosan végzi. 2. A közszolgáltatónál rendszeresített győjtıedények típusai: 60 literes győjtıedény, 120 literes győjtıedény, 240 literes győjtıedény, 1100 literes konténer, normál, zárt szabványos konténerek különbözı méretben. 3. A győjtıedények ürítési gyakorisága alkalom / hét, ürítési napok A közszolgáltatás díja: 5. Ügyfélszolgálat helye, nyitvatartása: Telefon, telefax számok: Kelt, Közszolgáltató

11 4. sz. melléklet A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja január 1-tıl terjedı idıszakra A kötelezı közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját a győjtıedények számának, a győjtıedények egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A rendszeres győjtésnél használatos győjtıedények egyszeri ürítési díja: 60 literes győjtıedény 211,-Ft + ÁFA 120 literes győjtıedény egyszeri ürítése 423,-Ft + ÁFA 240 literes győjtıedény egyszeri ürítése 845,-Ft + ÁFA 1100 literes győjtıedény egyszeri ürítése 3.873,-Ft + ÁFA Zárt, normál konténer esetén 1 laza m 3 települési szilárd hulladék kezelési díja 3.521,-Ft + ÁFA

12 DOROG VÁROS JEGYZİJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Elıterjesztés A Képviselı-testület november 27-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Bizottság! A tárgyban jelzett önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata megtörtént, mely a közterületre fordított költségek emelkedése miatt indokolttá vált. A 2009-aes évben a közterület használati tarifák7 % -os emelése történt meg. Tekintettel a közterületek fenntartására fordított összegek emelkedésére a 2010-es évre 10 %-os emelést javasolok. Kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi rendeletmódosítást megtárgyalni és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolni szíveskedjen. Dorog, november 17. Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

13 Tervezet Dorog Város Képviselı-testületének.(XI.27) számú rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelete módosításáról. Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl szóló évi I. tv. 37. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeleteket alkotja: 1. A közterületek használatról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe az új 2. számú melléklet lép. 2. (1) Ez a rendelet január 01-tıl lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja november 27. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

14 A.. /2009. (XI.27) sz. rendelettel módosított 5/2001 (II.23) sz. rendelet 2. számú melléklete Sorsz. Közterület használat megnevezése Használati díj Területi övezeti besorolás I. II. 1. Közterület árusítás - fagylalt, jégkrém, édesség Ft/m 2 /nap zöldség és gyümölcs, virág Ft/m 2 /nap napilap, hetilap, folyóirat könyv - egyéb árusítás - alkalmi ünnepeket megelızı árusítás - üzlet elıtti árusítás - rendezvényhez kötött árusítás - büfé, vendéglátás Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Vendéglátó elıkert, terasz, kerthelyiség Ft/m 2 /hó Fedett vendéglátó elıkert, terasz, kerthelyiség Ft/m 2 /hó Közterületi reklámtevékenység - rögzített hirdetıberendezés Ft/m 2 /nap mobil reklámtábla Ft/m 2 /nap üzlet elıtti árubemutatás Ft/m 2 /nap egyéb reklám Ft/m 2 /nap Taxi kiállási hely Ft/gk/hó ,5 t össztömeg feletti jármő tárolása Ft/gk/hó

15 7. Közúti közlekedésre alkalmatlan jármő tárolása Ft/gk/nap Építıanyag, állványzat, felvonulási terület - út - járda - egyéb Ft/m 2 /nap Mutatványos tevékenység Ft/m 2 /nap Üzletek, pavilonok által elfoglalt terület Ft/m 2 /hó Garázsok által elfoglalt terület Ft/garázs/hó május 1. szeptember 30. között Üzleti védıtetı, elıtetı, összecsukható ernyıszerkezet 13. Olyan személyek közterületen történı tartózkodása, akik reklám célú transzparenst hordoznak (szendvics ember) Ft/m 2 /hó Ft/fı/nap Film és rádiófelvétel Ft/m 2 /hó Lakókocsi tartós jellegő tárolása Ft/m 2 /hó Közút nem közlekedés célú igénybevétele Szorzószám:- részleges lezárás esetén - teljes lezárás esetén Ft/m2/nap x 3,5 x x 3 x

16 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL Tárgy: önkormányzati lakások lakbéremelése E LİTERJESZTÉS Képviselı-testület november 27-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Munkarendünknek megfelelıen áttekintettük az önkormányzati bérlakások évi üzemletetési költségeit évre a lakbér elıírás Ft, a várhatóan befolyó lakbér Ft. lesz. A lakásokra fordított karbantartási költség Ft, a 9 db lakásfelújítás költsége Ft, a kifizetett közös költség volt. A fenti számok ismeretében indokolt, hogy a évre a lakbéreket 10 %-os mértékkel emeljük. Tájékoztató jelleggel bemutatjuk néhány település lakbérmértékének alakulását. A lakbérek alakulása 2006/2007/2008/2009-es években Dorogon: Komfortfokozat év 10 %-os emelés Határozatlan Idı szoc év 10 %-os emelés Határozatlan Idı Szoc év 10 %-os emelés Határozatlan idı Szoc év 10 %-os emelés Határozatlan idı Szoc. (kedvezmény) Összkomfortos 167,- 25% 184,- 25% 202,- 25% 220,- 25% Komfortos 116,- 25% 128,- 25% 141,- 25% 155,- 25% Félkomfortos 57,- 28% 63,- 28% 69,- 28% 75,- 28% Komfort nélküli 34,- 20% 37,- 20% 41,- 20% 45,- 20% Megyei városok lakbérének alakulása 2006/2007/2008/2009-es években: Város Dorog Oroszlány Esztergom év Összkomfortos Ft/m2 Komfortos Ft/m2 Komfortfokozat Félkomfortos Ft/m2 komfort nélküli Ft/m2 Szükséglakás Ft/m ,- 116,- 57,- 34, ,- 128,- 63,- 37, ,- 141,- 69,- 41, ,- 155,- 75,- 45, nem volt emelés Nem szoc: 530,- Vegyes tul.:200,- Szoc: 400,- Vegyes: 300,- - - Szoc alapon kiutalt 50% kedv ,- 300, ,- 300, nem volt emelés ,- 400,- 300,- 200,- Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm ,- 400,- 300,- 200,- Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm ,- 400,- 300,- 200,- Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm.

17 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Tatabánya Kisbér Nem volt emelés I. öv: 158,- II. öv: 145,- III. öv: 129, I. öv: 174,- II. öv: 159,- III. öv: 142, Kiemelt öv: 200,- I. öv: 184,- II. öv: 163, nem volt emelés Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL I. öv: 103,- II. öv: 94,- III. öv: 94,- 47,- 47-, 31,- I. öv: 113,- II. öv: 103,- III. öv: 102,- I. öv: 130,- II. öv 118,- III.öv 115,- 70,- 54,- 46,- 62,- 53, ,- 278,- 81,- 54,- 27, ,- 300,- 90,- 60, ,- 400, ,- - Sárisáp ,- 300,- 180,- 120,- - Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. T E R V E Z E T Dorog Város Önkormányzatának.../2009. (XI.27) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendelet módosításáról. 1.. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendeletének 15 1) bekezdésében meghatározott lakbérek helyébe az alábbi lakbér mértékek lépnek: Komfortfokozat Határozatlan idıre kiutalt lakás lakbére Ft/m2/hó Lakbértámogatás mértéke %-ban, a szociális 5 éves idıtartamú szerzıdések esetén összkomfortos 242,- 25% Komfortos 171,- 25% Félkomfortos 83,- 28% Komfort nélküli 50,- 20% 2.. (1) Ez a rendelet január 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja november 27 Felelıs: Molnárné Király Éva ügyvezetı Határidı: november 19. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

18 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL Tárgy: Tornatermek bérleti díjának emelése E LİTERJESZTÉS Képviselı-testület november 27-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! 2009-ben felülvizsgálatra kerültek a városi tornatermek bérbeadásának feltételei. 207/2008 (XII.19) sz. határozattal a tornateremmel rendelkezı intézmények az alábbi bérleti díjakat alkalmazták: Iskola neve Nyári idıszak ( ) Zrínyi Ilona Ált. Iskola 3.920,,- Ft/óra Eötvös József Ált. Iskola 5.150,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 4.700,- Ft/óra 5.820,- Ft/óra Nyári idıszak ( ) 4.390,- Ft/óra 5.770,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 5.260,- Ft/óra 6.520,- Ft/óra A Városi Sportcsarnok 2008-as, 2009-es évben az alábbi tarifákkal mőködött. A Sportcsarnok esetében egy összeget alkalmaztunk, mivel a nyári idıszakban nem számottevı az érdeklıdés. Megnevezés Sportcsarnok küzdıtér 6.720,- Ft/ óra 7.530,- Ft/ óra Salakpálya 2.250,- Ft/ óra 2.520,- Ft/ óra Mőfüves pálya 6.720,- Ft/ óra 7.530,- Ft/ óra Sportcsarnok tanácsterem 1.680,- Ft/ óra 1.880,- Ft/ óra A 2010-es évben a várhatóan jelentısen megnövekedı közüzemi díjak mértékénél alacsonyabb 5 %-os emelést javaslunk. Iskola neve Nyári idıszak ( ) Zrínyi Ilona Ált. Iskola 4.610,- Ft/óra Eötvös József Ált. Iskola 6.060,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 5.520,- Ft/óra 6.850,- Ft/óra Városi Sportcsarnok: Sportcsarnok küzdıtér Salakpálya Mőfüves pálya Sportcsarnok tanácsterem 7.910,- Ft/ óra 2.650,- Ft/ óra 7.910,- Ft/ óra 1.980,-Ft/ óra

19 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL Határozati javaslat: Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tornateremmel rendelkezı intézmények számára 2010-ben az alábbi bérleti díjakat állapítják meg a tornaterek bére adásánál. Iskola neve Nyári idıszak ( ) Zrínyi Ilona Ált. Iskola 4.610,- Ft/óra Eötvös József Ált. Iskola 6.060,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 5.520,- Ft/óra 6.850,- Ft/óra Városi Sportcsarnok: Sportcsarnok küzdıtér Salakpálya Mőfüves pálya Sportcsarnok tanácsterem 7.910,- Ft/ óra 2.650,- Ft/ óra 7.910,- Ft/ óra 1.980,-Ft/ óra Felelıs: Határidı: Dr. Tittmann János polgármester azonnal Dorog, november 17. Molnár Albert s. k. Karcz Jenı s. k.

20 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

21 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 79.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetérıl, a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról, a tartalékok felhasználásáról tájékoztatni kell a képviselı-testületet. A költségvetés teljesítését bemutató táblázatok mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a 27/2009. (X.30.) számú rendelettel módosított és elfogadott elıirányzatokat és a háromnegyedéves teljesítési számokat tartalmazzák. A teljesítés százaléka oszlop, a teljesítés és a módosított elıirányzat arányát mutatja. I. Bevételek értékelése A bevételek alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be, s a 81,36 %-os teljesítés meghaladja az idıarányos elıirányzatot. 1. Intézményi mőködési bevételek Ezen a rovaton számoljuk el az intézményi ellátottak és alkalmazottak térítési díját, melyek összességében idıarányos teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatal esetében e költségvetési soron terveztük és számoltuk el az állami gondozottak után fizetendı nevelési díjakat, sírhelydíjakat, kamatbevételeket. A 72,47 %-os teljesítés azt jelenti, hogy ezen a rovaton bevételeink elmaradhatnak a tervezettıl. 2. Önkormányzati sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Három tételbıl tevıdik ki, az iparőzési adó 67,8 %, az építményadó 88,9 %, a gépjármő súlyadó 86,1 százalékon teljesült. Az építmény és a gépjármőadó tekintetében teljesíthetı az éves elıirányzat. Az iparőzési adó alacsony teljesítési százaléka azt jelenti, hogy komoly bevételkieséseink várhatóak ezen a rovaton. II. Támogatások Az átengedett központi adó, a normatív támogatások, a központosított elıirányzatok a jogszabályokban rögzítettek szerinti összegben és idıben kerül jóváírásra, melynek forrása az állami költségvetés. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Összességében a bevételek elmaradnak az idıarányostól 38,5 %. Az ingatlan értékesítések között a külterületek és zártkertek értékesítése mellett terveztük a volt (I. sz. Nappali Klub, ÁNTSZ épülete), valamint a Széchenyi ltp-i üzletek értékesítését. Ezen a rovaton a bevételkiesésünk jelentıs lesz. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvételek között számoltuk el a közhasznú foglalkoztatásokra jutó összegeket, illetve a mezııri szolgálatra jutó támogatásokat. Az intézmények esetében pedig célokhoz kötött támogatásokat tartalmaz (német oktatás, eszközbeszerzési pályázat).

Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Község Önkormányzata Képviselı Testületének 26/2006.(VII. 13.) rendelete a 4/2006 (II. 16.) költségvetési rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Teljesítés Telj. % Megnevezés

Teljesítés Telj. % Megnevezés Nyáregyháza Község Önkormányzata mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatai 2012. évi teljesítésének bemutatása mérlegszerően 13./a számú melléklet Megnevezés Eredeti Módosított elıirányzat

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok

2005. évi bevételek. 2898 bérleti díjak, közösségi ház árusok 2. számú melléklet Önkormányzat összesen 2005. évi tervezett bevétel I. Mőködési bevételek 183.573 1. Intézmény mőködési bevételek 31.498 - Alaptevékenység bevételei 21.392 - Alaptevékenységgel összefüggı

Részletesebben

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi

Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként. Módosított Háromnegyedévi 1 sz. táblázat Az önkormányzat 2009. Évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítése bevételi forrásonként Bevételi forrás megnevezése Eredeti elıirányzat Elıirányzatok és teljesítés Módosított Háromnegyedévi

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl

A /2011. ( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegérıl 1. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési bevételek 11 512 284 11 542 146 100,3% 1. intézmények

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527

El z b l: - Kisebbségi önkormányzatok 1 527 1 527 1. számú melléklet a 9/2008.(VI. 25. ) önkormányzati rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege 1000 Ft-ban Sor. Megnevezés 2008.évi Pótel irányzat Módosított

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz

Címrend a 2007. éves beszámolóhoz 1. számú melléklet Címrend a 2007. éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve 2.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése

Pomáz Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeinek teljesítése Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása Felelős

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajtoskál

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint. Cím neve. Alcím Elıirányz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELİIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirány zat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Felelős

Részletesebben

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám

Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi. adatok ezer forintban 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Sorszám 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintő bevételek 2012. évi 2012. évi elıirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen Sorszám intézmények 1. Hatósági

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11. számú függelék KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben