DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének november 27-én (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó Napirend: ülésére 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 3.) A közterületek használatáról szóló 5/2001.(II.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 4.) Önkormányzati lakások lakbéremelése (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnök 5.) Tornatermek bérleti díjának emelése (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 6.) Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítése (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 7.) Dorog Város Önkormányzatának évi önkormányzati költségvetési koncepciója (minısített többség) (Az anyag késıbb kerül kiküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 8.) Az önkormányzat Intézmények Háza vételéhez kapcsolódó 637,5 M Ft fejlesztési hitel felvétele (minısített többség) (Az anyag késıbb kerül kiküldésre.) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 9.) Az önkormányzat 95 M Ft összegő likviditási hitelkeret biztosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester

2 10.) Dorog, Szent László utca forgalmi rendjének módosítása (egyszerő többség) Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 11.) Dorog, Béla király u. 8. fsz. 3. lakás megvásárlása (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert bizottsági elnök 12.) Képviselıi tiszteletdíj felajánlása (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı bizottsági elnök Dorog, november 17. Dr. Tittmann János sk.

3 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének november 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 172/2009.(X.30.) sz. Képviselı-testületi határozat 0217/1 és a 011 hrsz.-ú utak jogi rendezése - megtörtént 176/2009.(X.30.) sz. Képviselı-testületi határozat Felsıoktatásban tanulók támogatása - megtörtént Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete A Pataksori szennyvízcsatorna építés I. ütemének kivitelezési munkái és mőszaki átadás-átvételi eljárása befejezıdött. A kivitelezıvel történt egyeztetés alapján, az egy éves garanciális bejárást megelızıen március hónapban a csatorna nyomvonalán bejárásra kerül sor, melynek célja a fenntartó sáv illetve a helyreállított patak meder rézsője állékonyságának ellenırzése. A kivitelezés befejezését követıen az ingatlantulajdonosok a szennyvízcsatornára történı házi bekötéseket folyamatosan végzik. A Pataksor 1-12 szám alatti ( II. ütem ) ingatlanok csatornaépítési munkáinak mőszaki átadás-átvételi eljárására november 26-án kerül sor. A TEUT pályázaton nyert támogatással megújuló négy utca út-, és járda felújítása befejezıdött. A támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges iratanyagokat a MÁK részére a Hivatal megküldte. Az un. intézmények háza átalakítási munkái a belsı válaszfalak bontásával, és az épület mögötti tereprendezéssel megkezdıdött. Az intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon címő KÖZOP-ra benyújtott pályázatunkat mely a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik az irányító hatóság támogatta. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerzıdés megkötése folyamatban van. A tanulmány és az ahhoz szükséges tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás a közremőködı szervezet jóváhagyását követıen elindítható. A Dr. Magyar Károly városi bölcsıde 20 férıhellyel történı bıvítésére vonatkozó KDOP /B azaz a szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címő pályázati anyag elkészült, és leadásra került. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Kft. Rendelıintézetére vonatkozó felújítás pályázati anyagának és terveinek elkészítése folyamatban van. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft október hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és október hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Októberben a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Október 1-tıl 3-ig leállás volt kazánjavítási munkálatok miatt. Elıre tervezett karbantartás miatt október 8-tól október 23-ig a hulladékok égetése szünetelt. A karbantartás során a forgó dobkemence és az utóégetı falazatjavítási munkálatai kerültek elvégzésre.

4 Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték az október hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az ülepedı por koncentrációja meghaladta a határértéket. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy októberben a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. A túllépések országos szinten tapasztalhatóak voltak. Városüzemeltetés szakterülete 1. Intézmények Elvégeztettük a gázfőtéses intézményekben a gázkazánok szezonálisan kötelezı általános mőszaki ellenırzését. A Petıfi Sándor iskolában kiépítettük a számítástechnikai épületrészben a már meglevı telefonszám használatával az új telefonvonalat. A Petıfi Óvodában megszüntettük a dugulást. A volt Dózsa Gy. Iskola épületében beállítottuk a téli, használaton kívüli idıszakra az állagmegóvó temperáló főtést. A Hétszínvirág Óvodában megjavítattuk a radiátor szivárgását, és beszabályoztattuk a főtésrendszert, helyreállítottuk a meghibásodott elektromos vízmelegítıket. Az Arany János Városi Könyvtár gyermek részlegében kiépítettük a telefonhálózatot a már meglevı telefonszám és telefonvonal használatával. A Zrínyi Ilona iskolában helyreállítottuk a meghibásodott konyhai elektromos vízmelegítıt. 2. Önkormányzati lakások felújítása Lebontásra került az Árpád út 6. szám alatti melléképület. Baross G.ltp.32. 4/1 lakásban helyreállítottuk a leszakadt mennyezetet. Kölcsey út 5-ben kicseréltük a tönkre ment fatüzeléső bojlert. 3. Közterület üzemeltetés A temetıben kihelyezésre kerültek a kannatartó rácsok és állványok valamint 40 db locsolókanna. 4. Közutak Bécsi út 30 elıtt kiemelt szegélyt építettünk a süllyesztett helyett. Kijavítottuk a megrongált útjelzı táblákat a Köztársaság úton, Iskola utcában, Csolnoki úton, Ady Endre utcában, Munkás úton. Helyreállítottuk a megrongált hirdetı táblát a Köztársaság úton a sportpályával szemben. Módosítottuk a Bécsi udvar melletti útszakasz közlekedési tábláit és megállni tilos jelzıtáblát helyeztünk ki. 5. Közvilágítás A vasúti aluljáró és a tervezıiroda közötti járdaszakasz megvilágítására 2db lámpatestet szereltettünk fel. Kijavításra kerültek az aluljáró meghibásodott lámpái is. 6. Parkfenntartás Relabor Kft. Dorog közterületén az avar begyőjtését és az ıszi faápolási munkákat. A temetı parkoló területére 25 db cédrusfát és 250 db talaj takaró cserjét ültettek. A város területén fakivágásokat, gallyazásokat végeztettünk az alábbi helyeken: Eötvös Ált. Isk. 1 db főzfa gallyazása. Kenyérmezei patak partján lévı nagymérető főzfa ifjítása. Baross G. ltp. 3 db kiszáradt főzfa kivágása. Zrínyi Ilona Ált. Isk. területén lévı 1 db kırisfa kivágása, 1 db juharfa ifjítása. Zrínyi Ilona Óvoda területén lévı veszélyesé vált 3 db nagymérető gesztenyefa kivágása. Hétszinvirág Óvoda kerítése mellett lévı 4 db kiszáradt akácfa kivágása, továbbá az óvoda területén található fák lombtisztítása, gallyazása. 7. Sportlétesítmények Az uszodában a vihar által leszakított bádogozást (11fm) helyre állítattuk. 8. Közhasznú, közérdekő munkák Közcélú munka: Dorog Város intézményeinek takarítását, lomtalanítását 19 fıvel folyamatosan végezzük. Közérdekő munka: szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. 9. Rágcsáló irtást végeztünk az alábbi helyeken: Mosonyi Albert Gondozási Központ, Fáy A. ltp., Kandó K. ltp., Bányász Körönd, Akácfa utca, Fenyı utca, Főzfa utca, Jókai utca, Tölgyfa utca, Legény Pál utca, Vörösmarty utca területén.

5 Pénzügy szakterülete Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz beadtuk a évi írásbeli érettségi vizsgákon közremőködött jegyzık feladataihoz történı hozzájárulás támogatási igényünket. A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján benyújtott szakmai-informatikai pályázat eredményeként a közoktatási intézmények számára megítélt támogatás e Ft. A képviselı-testület 158/2009. (IX.25.) számú határozata szerint aláírásra került az éven belüli lejáratú 60 M Ft összegő hitelszerzıdés az OTP Bank Nyrt-vel. Az önkormányzat által kiírt Dorog Város Önkormányzatának hitelfelvétele, 637,5 M Ft értékben tárgyú részvételi szakasszal induló, gyorsított tárgyalásos közösségi közbeszerzési eljárásra egyedüli pályázóként az OTP Bank Nyrt jelezte részvételi szándékát. A döntést a tárgyalást követıen a képviselı-testület várhatóan a novemberi rendes ülésén hozza meg. Közigazgatás szakterülete november 12. és 18. között az ÁNTSZ szervezésében beoltották a 14 éven aluli gyermekeket a H1N1 típusú influenza ellen. A dorogi gyermekek 41,6 %-a kapta meg az oltást. A Kormány intézkedése alapján november 15-vel módosították a krízishelyzetbe került személyek támogatására vonatkozó jogszabályt: - az energiaellátásból kikapcsolt személyek is igénybe vehetik a támogatást - a benyújtás határideje pedig 2010 január 31-re módosult. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai Vándor József szalézi szerzetes születésének 100. évfordulójára emlékeztünk október 29-én. Az ünnepséget Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg. Ezután Soraya E. Álvarez Núnez asszony, a Kubai Köztársaság Nagykövete mondott köszöntıt. A nagykövet asszony szavai után P.Van Hecke Albert Szalézi tartományfınök is szólt az egybegyőltekhez. Az ünnepségen elıadást tartott P. Havasi József, Magyar Szalézi Társaság vezetıje A Szaléziak története és Vándor atya életrajza címmel. Ezt követıen Dr. Tittmann János leleplezte az emléktáblát, mely Vándor atya szülıházára kerül. Közremőködött még az Erkel Ferenc Zenesikola Kamarakórusa is, Farkas Rose-Marie vezetésével, és Kálvin Balázs zongorakíséretével november 7-én a Crazy Dance TSE rendezett táncversenyt a színházteremben november 9-én Koltai Róbert fıszereplésével az Én és a kisöcsém címő elıadást láthatták a Körúti színház elıadásában a színházbérlet sorozat elsı darabjaként november 10-én a Diótörı címő darabot adta elı Nektár Színház a gyermekszínházi bérlet sorozat keretében november 12-én ünnepeltük a Szociális Munka Napját. A megjelenteket Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke köszöntötte. Ünnepi megnyitót mondott Dr. Tittmann János Dorog Város polgármestere, országgyőlési képviselı. Ezután Szokoli Erzsébet szociális munkás elıadása hangzott el A szociálismunka szépségei és kihívásai címmel. Kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Városunkból Barlangi Katalin érdemelte ki idén az Év szociális dolgozója díjat. Az ajándék mősort Beleznay Endre humorista szolgáltatta november 14-én a Tankcsapda zenekar adott koncertet november 16-án a Savaria Szimfonikus Zenekar lépett fel Dorogon a filharmónia bérlet elsı elıadójaként.

6 2009. november 20-án gálamősort és kiállítást rendeztünk a várossá nyilvánítás 25 évfordulója alkalmából órakor MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI kiállítás nyílt meg a Dorogi Galériában a város mővész tanárai: Kapa Melinda, Kolonics Péter. Mayer Eszter, Tóth Major Krisztina és tanítványaik alkotásaiból órakor kezdıdött a GÁLAMŐSOR a színházteremben a 25 éves város és lakói tiszteletére. Közremőködtek: Eötvös József Általános Iskola, Erkel Ferenc Zeneiskola, Petõfi Sándor Általános Iskola, Zrínyi Ilona Általános Iskola, Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai, Szakközépiskola diákjai. A mősor közben a Dorog 25 éve város helytörténeti vetélkedõ-sorozat végeredményét is kihirdették és díjakat is átadták. Csillagászati szakkör kezdte meg mőködését a mővelıdési ház könyvtárában. A szakkör minden páros héten szombaton, 16 órától tartja foglalkozásait. A szakköri foglalkozások ingyenesek. További események: október 28-án a Magyar Prózaíró Mőhely a dorogi gyermekkönyvtárba látogatott, hogy bemutassák közös könyvüket. Az antológia szerzıi közül Cselenyák Imre, Berka Attila, Gáspár Ferenc, Bánosi György, és Faludi Ádám egyenként adtak az olvasók kérdéseire. Márton napi lampionos felvonulást rendeztek november 11-én a Petıfi Sándor Napköziotthonos Óvodában. Az Eötvös József Általános Iskola a 2008/2009. tanévi diákolimpiai versenyeken elért eredményei alapján 7. helyen végzett a több, mint 400 intézmény között, ezért az ÖM Sport Szakállamtitkársága és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett ünnepségen elismerést vehetnek át. Négy arany, három ezüst, és egy bronzérmet nyertek a dorogi gyermekek az esztergomi városi úszó diákolimpián! A november 9-én rendezett versenyen, az Új-Hullám Úszó Sport Egyesület Dorog szervezésében és felkészítésében vettek részt az úszók. A dobogós helyezettek indulnak a december elején, Tatabányán megrendezendı, megyei úszó diákolimpiai versenyen is. A dorogi iskolákat 6 gyermek képviseli ezen a viadalon. A TÁMOP pályázat keretében elindult a kompetencia alapú oktatás és nevelés a bevont intézményekben. A pedagógusok képzései szeptember végén elindultak, azóta már mindenki teljesített legalább egy 30 órás képzést. A folyamat- és kompetenciaterületi mentorok és szaktanácsadók megkezdték munkájukat az intézményekben. Dorog, november 19. Dr. Tittmann János sk.

7 DOROG VÁROS JEGYZİJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Elıterjesztés a Képviselı-testületi november 27-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosítása Tisztelt Képvieslı-testület! A Saubermacher Magyarország Kft. megküldte a évre vonatkozó hulladék szállítási díj javaslatát. A 2009-es egységnyi díjtételhez viszonyítva a díj, 7,6% emelkedést jelent. Így 2010-ben 1 liter lakossági hulladék szállítás díjtétele 3,521 Ft / liter + ÁFA. A és 2010 év közötti emelés mértéke 0,249 Ft/liter + ÁFA, amely emelést a várható gazdasági helyzetre való tekintettel az önkormányzat a lakosságra hárítaná. Így 2010-ben a lakosság által fizetendı hulladék kezelési díj 0,299 Ft/ liter + ÁFA (2009-es díj 0,05 Ft/liter + ÁFA, meg a 2010-es díj 0,249 Ft/litr+ÁFA), amely egy évre heti 120 liter hulladék elszállításával számítva háztartásonként bruttó Ft. Így az önkormányzatot 2010-ben az elızı évi lakossági hulladék kezelési díj terheli, amely bruttó Ft lesz. Kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi rendeletmódosítást megtárgyalni és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolni szíveskedjen. Dorog, november 17. Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

8 Tervezet Dorog Város Képviselı-testületének./ (XI.27.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybe vételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendeletének módosításáról. Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a hulladék gazdálkodásról szóló 2000, évi XLIII. Tv 23. -ában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 64/2008 (III.28) sz. Kormány rendeletben foglalt elıírásokra az alábbi rendeletet alkotja. 1. A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 18/2002 (XII.20) sz. rendelet (a továbbiakban R ) 2, 3, 4. számú melléklete helyébe az új 2, 3, 4. számú melléklet lép. 2. A R 10. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Dorog Város Közigazgatási területén élı lakosokat évben a háztartásokban keletkezett települési szilárd hulladék kezelése során heti 120 liter hulladékmennyiségig 0,299 Ft/liter + ÁFA díjfizetési kötelezettség terheli. 3. (1) Ez a rendelet január 01-tıl lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja november 27. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

9 2. sz. melléklet A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás során a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített győjtıedény típusok 60 literes győjtıedény A legkisebb győjtıedény egység 120 literes győjtıedény 240 literes győjtıedény 1100 literes konténer Normál, zárt szabványos konténerek különbözı méretben.

10 3. sz. melléklet Értesítés a rendszeres települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi kötelezı közszolgáltatás igénybevételének feltételeirıl Dorog Város Képviselı-testületének 18/2002. (XII.20.) számú rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele kötelezı. A közszolgáltatást Dorog Város közigazgatási területén a PYRUS Rumpold Részvénytársaság végezheti kizárólagos jogosultsággal. A közszolgáltató az alábbi feltételekkel nyújtja a közszolgáltatást: 1. A megjelölt szolgáltatást napjától folyamatosan végzi. 2. A közszolgáltatónál rendszeresített győjtıedények típusai: 60 literes győjtıedény, 120 literes győjtıedény, 240 literes győjtıedény, 1100 literes konténer, normál, zárt szabványos konténerek különbözı méretben. 3. A győjtıedények ürítési gyakorisága alkalom / hét, ürítési napok A közszolgáltatás díja: 5. Ügyfélszolgálat helye, nyitvatartása: Telefon, telefax számok: Kelt, Közszolgáltató

11 4. sz. melléklet A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja január 1-tıl terjedı idıszakra A kötelezı közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját a győjtıedények számának, a győjtıedények egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani. A rendszeres győjtésnél használatos győjtıedények egyszeri ürítési díja: 60 literes győjtıedény 211,-Ft + ÁFA 120 literes győjtıedény egyszeri ürítése 423,-Ft + ÁFA 240 literes győjtıedény egyszeri ürítése 845,-Ft + ÁFA 1100 literes győjtıedény egyszeri ürítése 3.873,-Ft + ÁFA Zárt, normál konténer esetén 1 laza m 3 települési szilárd hulladék kezelési díja 3.521,-Ft + ÁFA

12 DOROG VÁROS JEGYZİJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Elıterjesztés A Képviselı-testület november 27-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Bizottság! A tárgyban jelzett önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata megtörtént, mely a közterületre fordított költségek emelkedése miatt indokolttá vált. A 2009-aes évben a közterület használati tarifák7 % -os emelése történt meg. Tekintettel a közterületek fenntartására fordított összegek emelkedésére a 2010-es évre 10 %-os emelést javasolok. Kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi rendeletmódosítást megtárgyalni és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolni szíveskedjen. Dorog, november 17. Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

13 Tervezet Dorog Város Képviselı-testületének.(XI.27) számú rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelete módosításáról. Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl szóló évi I. tv. 37. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeleteket alkotja: 1. A közterületek használatról szóló 5/2001 (II.23) számú rendelet 2. számú melléklete helyébe az új 2. számú melléklet lép. 2. (1) Ez a rendelet január 01-tıl lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja november 27. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

14 A.. /2009. (XI.27) sz. rendelettel módosított 5/2001 (II.23) sz. rendelet 2. számú melléklete Sorsz. Közterület használat megnevezése Használati díj Területi övezeti besorolás I. II. 1. Közterület árusítás - fagylalt, jégkrém, édesség Ft/m 2 /nap zöldség és gyümölcs, virág Ft/m 2 /nap napilap, hetilap, folyóirat könyv - egyéb árusítás - alkalmi ünnepeket megelızı árusítás - üzlet elıtti árusítás - rendezvényhez kötött árusítás - büfé, vendéglátás Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Vendéglátó elıkert, terasz, kerthelyiség Ft/m 2 /hó Fedett vendéglátó elıkert, terasz, kerthelyiség Ft/m 2 /hó Közterületi reklámtevékenység - rögzített hirdetıberendezés Ft/m 2 /nap mobil reklámtábla Ft/m 2 /nap üzlet elıtti árubemutatás Ft/m 2 /nap egyéb reklám Ft/m 2 /nap Taxi kiállási hely Ft/gk/hó ,5 t össztömeg feletti jármő tárolása Ft/gk/hó

15 7. Közúti közlekedésre alkalmatlan jármő tárolása Ft/gk/nap Építıanyag, állványzat, felvonulási terület - út - járda - egyéb Ft/m 2 /nap Mutatványos tevékenység Ft/m 2 /nap Üzletek, pavilonok által elfoglalt terület Ft/m 2 /hó Garázsok által elfoglalt terület Ft/garázs/hó május 1. szeptember 30. között Üzleti védıtetı, elıtetı, összecsukható ernyıszerkezet 13. Olyan személyek közterületen történı tartózkodása, akik reklám célú transzparenst hordoznak (szendvics ember) Ft/m 2 /hó Ft/fı/nap Film és rádiófelvétel Ft/m 2 /hó Lakókocsi tartós jellegő tárolása Ft/m 2 /hó Közút nem közlekedés célú igénybevétele Szorzószám:- részleges lezárás esetén - teljes lezárás esetén Ft/m2/nap x 3,5 x x 3 x

16 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL Tárgy: önkormányzati lakások lakbéremelése E LİTERJESZTÉS Képviselı-testület november 27-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Munkarendünknek megfelelıen áttekintettük az önkormányzati bérlakások évi üzemletetési költségeit évre a lakbér elıírás Ft, a várhatóan befolyó lakbér Ft. lesz. A lakásokra fordított karbantartási költség Ft, a 9 db lakásfelújítás költsége Ft, a kifizetett közös költség volt. A fenti számok ismeretében indokolt, hogy a évre a lakbéreket 10 %-os mértékkel emeljük. Tájékoztató jelleggel bemutatjuk néhány település lakbérmértékének alakulását. A lakbérek alakulása 2006/2007/2008/2009-es években Dorogon: Komfortfokozat év 10 %-os emelés Határozatlan Idı szoc év 10 %-os emelés Határozatlan Idı Szoc év 10 %-os emelés Határozatlan idı Szoc év 10 %-os emelés Határozatlan idı Szoc. (kedvezmény) Összkomfortos 167,- 25% 184,- 25% 202,- 25% 220,- 25% Komfortos 116,- 25% 128,- 25% 141,- 25% 155,- 25% Félkomfortos 57,- 28% 63,- 28% 69,- 28% 75,- 28% Komfort nélküli 34,- 20% 37,- 20% 41,- 20% 45,- 20% Megyei városok lakbérének alakulása 2006/2007/2008/2009-es években: Város Dorog Oroszlány Esztergom év Összkomfortos Ft/m2 Komfortos Ft/m2 Komfortfokozat Félkomfortos Ft/m2 komfort nélküli Ft/m2 Szükséglakás Ft/m ,- 116,- 57,- 34, ,- 128,- 63,- 37, ,- 141,- 69,- 41, ,- 155,- 75,- 45, nem volt emelés Nem szoc: 530,- Vegyes tul.:200,- Szoc: 400,- Vegyes: 300,- - - Szoc alapon kiutalt 50% kedv ,- 300, ,- 300, nem volt emelés ,- 400,- 300,- 200,- Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm ,- 400,- 300,- 200,- Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm ,- 400,- 300,- 200,- Szoc alapon kiutalt 50% kedvezm.

17 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Tatabánya Kisbér Nem volt emelés I. öv: 158,- II. öv: 145,- III. öv: 129, I. öv: 174,- II. öv: 159,- III. öv: 142, Kiemelt öv: 200,- I. öv: 184,- II. öv: 163, nem volt emelés Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL I. öv: 103,- II. öv: 94,- III. öv: 94,- 47,- 47-, 31,- I. öv: 113,- II. öv: 103,- III. öv: 102,- I. öv: 130,- II. öv 118,- III.öv 115,- 70,- 54,- 46,- 62,- 53, ,- 278,- 81,- 54,- 27, ,- 300,- 90,- 60, ,- 400, ,- - Sárisáp ,- 300,- 180,- 120,- - Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. T E R V E Z E T Dorog Város Önkormányzatának.../2009. (XI.27) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendelet módosításáról. 1.. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 14/2003 (VII.1) számú rendeletének 15 1) bekezdésében meghatározott lakbérek helyébe az alábbi lakbér mértékek lépnek: Komfortfokozat Határozatlan idıre kiutalt lakás lakbére Ft/m2/hó Lakbértámogatás mértéke %-ban, a szociális 5 éves idıtartamú szerzıdések esetén összkomfortos 242,- 25% Komfortos 171,- 25% Félkomfortos 83,- 28% Komfort nélküli 50,- 20% 2.. (1) Ez a rendelet január 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. (3) A kihirdetés napja november 27 Felelıs: Molnárné Király Éva ügyvezetı Határidı: november 19. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

18 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL Tárgy: Tornatermek bérleti díjának emelése E LİTERJESZTÉS Képviselı-testület november 27-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! 2009-ben felülvizsgálatra kerültek a városi tornatermek bérbeadásának feltételei. 207/2008 (XII.19) sz. határozattal a tornateremmel rendelkezı intézmények az alábbi bérleti díjakat alkalmazták: Iskola neve Nyári idıszak ( ) Zrínyi Ilona Ált. Iskola 3.920,,- Ft/óra Eötvös József Ált. Iskola 5.150,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 4.700,- Ft/óra 5.820,- Ft/óra Nyári idıszak ( ) 4.390,- Ft/óra 5.770,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 5.260,- Ft/óra 6.520,- Ft/óra A Városi Sportcsarnok 2008-as, 2009-es évben az alábbi tarifákkal mőködött. A Sportcsarnok esetében egy összeget alkalmaztunk, mivel a nyári idıszakban nem számottevı az érdeklıdés. Megnevezés Sportcsarnok küzdıtér 6.720,- Ft/ óra 7.530,- Ft/ óra Salakpálya 2.250,- Ft/ óra 2.520,- Ft/ óra Mőfüves pálya 6.720,- Ft/ óra 7.530,- Ft/ óra Sportcsarnok tanácsterem 1.680,- Ft/ óra 1.880,- Ft/ óra A 2010-es évben a várhatóan jelentısen megnövekedı közüzemi díjak mértékénél alacsonyabb 5 %-os emelést javaslunk. Iskola neve Nyári idıszak ( ) Zrínyi Ilona Ált. Iskola 4.610,- Ft/óra Eötvös József Ált. Iskola 6.060,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 5.520,- Ft/óra 6.850,- Ft/óra Városi Sportcsarnok: Sportcsarnok küzdıtér Salakpálya Mőfüves pálya Sportcsarnok tanácsterem 7.910,- Ft/ óra 2.650,- Ft/ óra 7.910,- Ft/ óra 1.980,-Ft/ óra

19 Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL Határozati javaslat: Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tornateremmel rendelkezı intézmények számára 2010-ben az alábbi bérleti díjakat állapítják meg a tornaterek bére adásánál. Iskola neve Nyári idıszak ( ) Zrínyi Ilona Ált. Iskola 4.610,- Ft/óra Eötvös József Ált. Iskola 6.060,- Ft/óra Téli idıszak ( ) 5.520,- Ft/óra 6.850,- Ft/óra Városi Sportcsarnok: Sportcsarnok küzdıtér Salakpálya Mőfüves pálya Sportcsarnok tanácsterem 7.910,- Ft/ óra 2.650,- Ft/ óra 7.910,- Ft/ óra 1.980,-Ft/ óra Felelıs: Határidı: Dr. Tittmann János polgármester azonnal Dorog, november 17. Molnár Albert s. k. Karcz Jenı s. k.

20 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

21 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 79.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetérıl, a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról, a tartalékok felhasználásáról tájékoztatni kell a képviselı-testületet. A költségvetés teljesítését bemutató táblázatok mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében a 27/2009. (X.30.) számú rendelettel módosított és elfogadott elıirányzatokat és a háromnegyedéves teljesítési számokat tartalmazzák. A teljesítés százaléka oszlop, a teljesítés és a módosított elıirányzat arányát mutatja. I. Bevételek értékelése A bevételek alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be, s a 81,36 %-os teljesítés meghaladja az idıarányos elıirányzatot. 1. Intézményi mőködési bevételek Ezen a rovaton számoljuk el az intézményi ellátottak és alkalmazottak térítési díját, melyek összességében idıarányos teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatal esetében e költségvetési soron terveztük és számoltuk el az állami gondozottak után fizetendı nevelési díjakat, sírhelydíjakat, kamatbevételeket. A 72,47 %-os teljesítés azt jelenti, hogy ezen a rovaton bevételeink elmaradhatnak a tervezettıl. 2. Önkormányzati sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók Három tételbıl tevıdik ki, az iparőzési adó 67,8 %, az építményadó 88,9 %, a gépjármő súlyadó 86,1 százalékon teljesült. Az építmény és a gépjármőadó tekintetében teljesíthetı az éves elıirányzat. Az iparőzési adó alacsony teljesítési százaléka azt jelenti, hogy komoly bevételkieséseink várhatóak ezen a rovaton. II. Támogatások Az átengedett központi adó, a normatív támogatások, a központosított elıirányzatok a jogszabályokban rögzítettek szerinti összegben és idıben kerül jóváírásra, melynek forrása az állami költségvetés. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Összességében a bevételek elmaradnak az idıarányostól 38,5 %. Az ingatlan értékesítések között a külterületek és zártkertek értékesítése mellett terveztük a volt (I. sz. Nappali Klub, ÁNTSZ épülete), valamint a Széchenyi ltp-i üzletek értékesítését. Ezen a rovaton a bevételkiesésünk jelentıs lesz. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvételek között számoltuk el a közhasznú foglalkoztatásokra jutó összegeket, illetve a mezııri szolgálatra jutó támogatásokat. Az intézmények esetében pedig célokhoz kötött támogatásokat tartalmaz (német oktatás, eszközbeszerzési pályázat).

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról

Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 11/2001. (IV. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS Esztergom Város Polgármestere /2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2007. április 19-ei ülésére Esztergom Város 2006. évi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám 718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK 15/2007. (VI. 22.) HBMÖK 16/2007. (VI. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı

Igazoltan távol: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Fodor Jánosné képviselı Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. május 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben