KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. ( HÓNAP, NAP) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. ( HÓNAP, NAP) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. ( HÓNAP, NAP) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTEMETŐ RENDJÉRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TERVEZET Kisbajcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló Évi XLIII. Tv. 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Kisbajcs község közigazgatási területén lévő két köztemető, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki. (2) Kisbajcs Község Önkormányzata fenntartásában lévő köztemető a Kisbajcs 65, 66, 67 hrsz-ú ingatlanon (továbbiakban kisbajcsi temető) és a Kisbajcs 512 hrsz-ú ingatlanon (továbbiakban szőgyei temető) található. Köztemetők fenntartása, üzemeltetése 2. (1) Köztemetők a) fenntartásáról a kisbajcsi temető 67 hrsz-ú ingatlanrészének és a szőgyei temető esetében a tulajdonossal kötött szerződés alapján az önkormányzat gondoskodik. b) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat temetőgondnok alkalmazásával látja el. Köztemetői létesítmények 3. (1) A kisbajcsi temetőben a kezelő által biztosítottak: a) ravatalozó és technikai berendezései, b) halott hűtő, c) közlekedő utak, parkolók, d) közművek (víz, villany) e) hulladékgyűjtő edényzetek, f) temetési helynek megfelelő terület, g) a temető kerítése, mint meglévő létesítmények.

2 (2) A szőgyei temetőben a kezelő által biztosítottak: a) ravatalozó és technikai berendezései, c) közlekedő utak, parkolók, d) közművek (víz) e) hulladékgyűjtő edényzetek, f) temetési helynek megfelelő terület, g) a temető kerítése, mint meglévő létesítmények. Temetési helyek kialakításának szabályai 4.. (1) A temetkezésre szolgáló temetési helyek: a) egyes sírhely b) kettes sírhely c) urnasírhely (urna földbe temetése) d) sírbolt 5. (1) A temetési helyek méretük és az eltemethető holtak száma szerint a következők: a) egyes sírhely:területe 100x220 cm, egy koporsó helyezhető el benne. b) egyes mélyített sírhely: területe 100 x 220 cm, két koporsó helyezhető el benne. c) kettes sírhely: területe 200x220 cm, két koporsó helyezhető el benne. d) kettes mélyített sírhely: területe 200x220 cm, négy koporsó helyezhető el benne. e) urnasírhely: területe 80x120 cm, legfeljebb négy urna elhelyezése engedélyezett. f) sírbolt: belső hossza cm, belső szélesség kettő holttest esetén 150 cm, négy holttest esetén 250 cm, mélysége 190 cm. (2) A sírgödör mélysége 200 cm, a sírdomb magassága 30 cm, felhantolása nem kötelező. (3) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. A sorok közötti távolság minimálisan 80 cm. (4) A köztemetőben kijelölt helyen az építési hatóság által engedélyezett sírbolt építhető. (5) A hagyományos egyes sírhelybe további 2 urna rátemethető. (6) A hagyományos kettes sírhelybe további 4 urna rátemethető. (7) Urnás rátemetés esetén a bekezdésben meghatározott számú urna elhelyezése kizárólag a korábban megváltott sírhely területén történhet úgy, hogy az urnás sírhely kialakításának követnie kell a már korábban kialakított sírhely vonalát. 6. (1) A sírhelysorokban a temetkezés az elhalálozás sorrendjében történhet, ennek érdekében a temetkezési szolgáltató egyezteti a temetkezések idejét az üzemeltetővel. (2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.

3 koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a fenntartónak be kell mutatni. (3) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot. 7. (1) Síremlék létesítése csak a köztemető kezelőjének engedélye és nyilvántartásba vétele után engedélyezett. (2) A síremlék maximális magassága a csatlakozó terepszinttől 1,8 m. Magasabb síremlék csak a temető tulajdonos és az üzemeltető közös engedélyével létesíthető. (3) A síremlékek gondozásáról, esetleges helyreállításáról a létesítő, vagy örököse saját költségén köteles gondoskodni. (4) A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak az üzemeltető engedélyével távolíthatja el. (5) Sírbolt csak érvényes építési engedély, valamint a köztemető fenntartó hozzájárulásával létesíthető. Térítési díj 8. (1) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak leszármazója, örököse által újból megváltható. A kettős és a mélyített sírként megváltott síroknál a rendelkezési jog idejét az utolsó rátemetéstől kell számítani. (2) A térítési díjakat a jelen rendelet 1. Sz. melléklete tartalmazza. (3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére temetési hely nem foglalható le kivétel a kettes, illetőleg a mélyített sírhelynél van. Temető fenntartási hozzájárulás 9. (1) A temetőhasználatért a temetkezési szolgáltatást és a temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet, temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni. (2) A díjat a tervezett munka, ill. a temetési hely igénybevételének bejelentésekor a fenntartó részére kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka megkezdése előtt a temetőgondnoknak be kell mutatni.

4 (3) A temető fenntartási hozzájárulási díjakat a jelen rendelet 1. Sz. melléklete tartalmazza. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 10. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: általánosan 25 év, továbbá a) sírbolt esetén: 60 év b) sírhely esetén 25 év. (2) Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli megváltás időtartamával azonos. (3) A köztemetőkben lévő katonasíroknak, hősi temetkezési helyeknek, valamint a kegyeleti emlékhelyeknek lejárati ideje nincs. Temetési szabályok 11. (1) A temetés hamvasztással, vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás keretében. (2) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. (3) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani a halottvizsgáló engedélye esetén. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját. (4) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek. (5) A rátemetés a 25 év porladási idő előtti temetkezés. Rátemetés egyes és kettes sírhelyre csak olyan esetben végezhető, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kerüljön. (6) Urnát sírhelybe és sírboltba, sírnyitási engedély nélkül is lehet a 11. (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezni, de a rátemetés a használati időt nem hosszabbítja meg. (7) Betemetett egyes felnőtt sírba 2 urna, kettős felnőtt sírba 2-2 urna, gyermeksírba 1 urna rátemethető. Az üres sírhelynél az engedélyezett urnaszám az előző kétszerese. Az urnát úgy kell elhelyezni, hogy a talajszinttől legalább 0,5 m mélyre kerüljön. (8) Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése végett a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania.

5 A temetők fenntartása 12. (1) A köztemető építési és felújítási feladatairól a fenntartó gondoskodik. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. (2) A köztemetők ellenőrzését Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzője látja el. (3) A temetőben fa ültetése a fenntartó hozzájárulásával engedélyezhető. Az ültetésnél az örökzöld és a kis lombkoronájú fafajták elsőbbségét biztosítani kell. (4) A temető fenntartója a nyilvántartó könyv, a sírbolt könyv vezetése mellett köteles urna könyvet és betűsoros névmutatót vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. (5) A nyilvántartásnak az évi XLIII. törvény 18. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címet, illetve csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát. (6) Urna kiadása esetén az átvétel igazolása, illetőleg e körülmények nyilvántartásba való feljegyzése a fenntartó feladata. (7) A köztemetők fenntartója köteles a nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet vezetni. A temetési rend megváltoztatása, a temetőtérkép módosítása csak a kezelő hozzájárulásával történhet. A temetők rendje 13. (1) A köztemetők nyitvatartási ideje április elsejétől október harmincegyedikéig terjedő időszakban órától 20,00 óráig, november elsejétől március harmincegyedikéig terjedő időszakban órától óráig tart. (2) Halottak napja alkalmával a temető nyitva tartása hosszabbított, melyet a polgármester alkalmanként határoz meg. (3) A köztemetőben a járműforgalom - kivéve a köztemetők fenntartását és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járműveket - tilos. (4) A köztemetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani. (5) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (6) Kutyát - kivéve vakvezető kutyát, illetve a köztemetők őrzését szolgáló kutyát - vagy egyéb más állatot a köztemető területére bevinni tilos. (7) Mozgáskorlátozott látogató kérésére a sírhely megközelítése alkalmanként gépkocsi igénybevételével is engedélyezhető.

6 14. (1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítésére szolgáló olyan tárgyak helyezhetők el, melyek mérete a sírhely méretét nem haladja meg. (2) Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a fenntartó írásos engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat a fenntartó jogosult eltávolítani. (3) Szemetet csak az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő edények kiürítéséről, a hulladék kezeléséről a köztemető fenntartója gondoskodik. (4) A köztemetőben kegyeleti gyertyát legkésőbb a köztemető zárása előtt egy órával szabad meggyújtani. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát meggyújtotta. (5) A sírok, síremlékek közötti terület gondozása 25 cm szélességben az örökös - rendelkezni jogosult - kötelessége. (6) A köztemető területére csak kész síremlék, vagy sírbolt építéséhez szükséges építőanyag vihető be, valamint sírdíszítéshez szükséges virág és virágföld. A tárolt anyag az utak forgalmát, a szomszédos sírok megközelíthetőségét nem zavarhatja. (7) Az építkezéssel járó törmelék, hulladék elszállíttatása az építtető feladata. Ha az elszállításról a létesítő 8 napon belül nem gondoskodik, az ő költségére a fenntartó elszállíttathatja. 15. A temetőben tilos: a nyitvatartási időn túl tartózkodni, a sírhely körül fát, bokrot ültetni, padot, beton lépcsőt, vagy egyéb tárgyat elhelyezni, szemetelni, az öntözőedényeket otthagyni, lebontott sírjelet, síremléket tárolni, a szinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni, a hirdetőtáblán kívül hirdetményt elhelyezni, a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat, bokrokat, tájékoztató táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani, illetéktelenül elvinni, a köztemetőből kivinni, a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet felásni, elszállítani, azt sírhantolásra használni.

7 16. A temetőben a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói, b) a munkaköri leírás szerinti munkálatokat a temető fenntartója, c) temetkezési szolgáltatásokat az arra jogosult vállalkozó, ill. gazdálkodó szervezet, d) egyéb munkákat (a síremlékbontási-, állítási, sírboltépítési-bontási, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán, vagy jogi személy végezhet (1) A temetőben végzendő minden munkát kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését a temető fenntartójának a munkavégzés megkezdése előtt legalább 5 nappal írásban be kell jelenteni. (2) Síremlék állításának, vagy felújításának szándéka esetén a bejelentéshez mellékelni kell a síremlékről készült méretarányos rajzot, és a sírfelirat szövegét. (3) Sírbolt, urnasírbolt építéséhez mellékelni kell az építéshatósági engedélyt. A bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel. 18. (1) Szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a ban foglaltakat megszegi. (2) A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a jegyző ellenőrzési jogkörében tapasztaltak alapján hivatalból indul. Záró rendelkezések 19. Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló 8/2001. (VIII.5.) Kr. számú és az azt módosító rendeletek. Kamocsai Sándor Polgármester Burányi Bernadett Körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Burányi Bernadett Körjegyző

8 1. sz. melléklet I. A temetési helyek megváltási díjai 1. Egyes sírhely: 3.000,- Ft 2. Egyes mélyített sírhely 3.500,- Ft 3. Kettes sírhely: 6.000,- Ft 4. Kettes mélyített sírhely: 6.500,- Ft 5. Urnasírhely: 4.000,- Ft 6. Sírbolt-hely ,- Ft II. Temető fenntartási hozzájárulási díjak Síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása stb. munkálatok végzéséhez biztosított infrastruktúra-használati díjak: Villanyhasználatért: Vízhasználatért: Általános költség hozzájárulás 2.000,- Ft/nap 2.000,- Ft/nap 2.000,- Ft/nap A ravatalozó és felszerelésének használatáért temetésenként: 2.000,- Ft A temetőgondnok közreműködése esetén temetésenként munkanapokon: munkaszüneti napokon: Ft Ft KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9 /2011.( HÓNAP, NAP) RENDELETE AZ EGYES GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL TERVEZET Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) bekezdés b) pontjában, a 29. -ában, valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, ELLÁTÁSI FORMÁK 1. A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. (1) A rendelet területi hatálya Kisbajcs község közigazgatási területére terjed ki. 2. (2) A rendelet személyi hatálya a Gyvt. 4. paragrafusában meghatározott személyekre terjed ki. 3. A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: a) pénzbeli és természetbeni ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Fiatal felnőtt részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha megfelel a Gyvt. 20. (3) bekezdésében foglaltaknak.

10 (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (4) A támogatás összege gyermekenként Ft-ig terjedhet abban az esetben, ha a gyermeket nevelő család elemi kár, vagy egyéb ok (pl. betegség) folytán súlyos és tartós anyagi gondokkal küzd. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek részére. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Gyvt. 18. (6) bekezdésének figyelembevételével elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha a kérelem természetbeni támogatásra irányul, vagy nem látszik biztosítottnak a készpénzben megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak a gyermek érdekében történő felhasználása. (7) Természetbeni ellátások különösen a tankönyv és tanszerellátás támogatása, tandíj, utazási költségek támogatása, gyermekintézményi térítési díj (díjhátralék) átvállalása, egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás támogatása. (8) A gyermek érdekében a támogatás felhasználására elszámolási kötelezettség is előírható. Beiskolázási támogatás 5. (1) Az önkormányzat a tanévkezdés anyagi terheinek megkönnyítése érdekében a település általános iskolájába beiratkozott és a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező általános iskolásokat, valamint a közép és felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermeket, fiatal felnőttet beiskolázási támogatásban részesíti. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (3) A beiskolázási támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható (tankönyvtámogatás, utazási költségekhez való hozzájárulás, egyéb) (4) A beiskolázási támogatás igénybevételének feltétele a tanulói jogviszony igazolása. (5) A beiskolázási támogatást a képviselő-testület határozatban állapítja meg, melynek mértékét az önkormányzat pénzügyi-költségvetési helyzete határozza meg. Eljárási szabályok 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem a rendelet 1. sz. melléklete szerinti, a beiskolázási támogatás a rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon, a Körjegyzőségen terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását nevelési oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalomi szervezet is kezdeményezheti. (3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (4) Közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt esetében a kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyról. (5) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága

11 környezettanulmány készítésével vizsgálható. (6) A támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni. Hatásköri szabályok 7.. A 4. -ban meghatározott ellátás tekintetében a polgármester jár el, azonban a megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni köteles. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti Szolgálat 8. (1) A Gyermekjóléti Szolgáltatást az önkormányzat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében társulási megállapodás alapján biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Gyermekek napközbeni ellátása 9. (1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat közoktatási intézményfenntartó társuláshoz történő csatlakozással, illetve a társulásban fenntartott óvodával és iskolai napközivel biztosítja. (2) Az óvodai ellátás, illetve a napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. rendelkezései az irányadók. (3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezésért intézményi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét megállapodás alapján az önkormányzat, mint gesztorönkormányzat, külön rendeletben állapítja meg. (4) A gyermek egyéni rászorultsága alapján a polgármester a személyi térítési díjat mérsékelheti, ha a) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy b) a szülő egyedül neveli gyermekét vagy c) a család átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd (különösen szülő váratlan munkanélkülisége, betegség, természeti kár bekövetkezése miatt). (5) A kedvezmény mértéke: a) amennyiben a gyermek nem jogosult a Gyvt (5) bekezdése alapján normatív kedvezményre, a személyi térítési díj teljes egészében elengedhető, b) amennyiben a gyermek a Gyvt (5) bekezdése alapján 50% normatív kedvezményre jogosult, az egyéni rászorultság alapján nyújtott kedvezmény legfeljebb a személyi térítési díj további 50%-áig terjedhet.

12 (6) A polgármester által biztosított intézményi térítési díjkedvezményt az önkormányzat az intézménye részére térítményezi. Gyermekek átmeneti gondozása 10.. A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat főállású (részfoglalkozású) vagy társadalmi gondozóval, illetve más önkormányzatokkal társulás útján biztosítja. 11. Személyes gondoskodás iránti kérelmet előterjeszteni a Körjegyzőségen, a gyermek veszélyeztetésére utaló jelzést tenni közvetlenül a családgondozónál lehet. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbajcs Község Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelete. Kisbajcs, március 4. Kamocsai Sándor Polgármester Burányi Bernadett körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, - Burányi Bernadett körjegyző

13 Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége MELLÉKLET 1.SZ. 9062, Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:

14 ... NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérő neve (leánykori név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe: A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a gyermekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: Közeli hozzátartozók adatai: név (lánykori név is) - házastárs/élettárs: - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei születési hely, idő anyja neve Dátum: Kérelmező/törvényes képviselőjének aláírása Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége MELLÉKLET 2. SZ. 9062, Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. KÉRELEM Beiskolázási támogatás megállapításához

15 Azzal a kéréssel fordulok a képviselő-testülethez, hogy gyermekem/gyermekeim részére beiskolázási támogatást kérjek. Iskolalátogatási igazolás becsatolása kötelező! A) Személyi adatok 1. Kérelmező neve (leánykori név is):.. a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe: A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a gyermekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: Közeli hozzátartozók adatai: név (lánykori név is) - házastárs/élettárs: - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei születési hely, idő anyja neve Mellékelem továbbá a családban élő hozzátartozók jövedelemigazolásait A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok

16 Jövedelem típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem Kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9- ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):... Ft/hó. Dátum: Kérelmező/törvényes képviselőjének aláírása

17 Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (hónap, nap) önkormányzati rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL szóló 11/2007. (VII.17.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselô-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 37/D (5) bekezdésében, a 38. (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, a 45. (1) bekezdésében, 46. -ban, az 50. (3) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, a 92. (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a 11/2007. (VII.A17.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás szociális törvényen kívüli egyéb feltétele, amit az önkormányzat saját rendeletében megállapíthat, de nem kötelező: A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Rendszeres szociális segély szociális törvényen kívüli egyéb feltétele, amit az önkormányzat saját rendeletében szabályoz: d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel rendszeres szociális segélyre jogosult. 2. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi 2. lép: Együttműködésre kijelőlt szerv

18 2. A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttműködésre köteles a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Győri Kirendeltségével. (továbbiakban: együttműködésre kijelőlt szerv) 3. A rendelet 4. (7)-(10) bekezdései hatályukat vesztik, hatályukat vesztő rendelkezések az alábbiak: Együttműködési eljárás szabályai 4. (7) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét az önkormányzat legfeljebb 2 hónapig 75%.os mértékben folyósítja tovább. (8) A rendszeres szociális segély az Sztv-ben meghatározott jogosultsági kör számára természetbeni ellátásként is megállapítható, ha a) a kérelem erre irányul, b) A kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem rendeltetésének megfelelőenn történik. ( 9) A természetben megállapított rendszeres szociális segély összege a védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének a 15%-a, de legfelejbb 50%-a. (10) Természetbeni szociális ellátásként az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt étkezési hozzájárulás vagy utalvány formájában telejsítheti. 4. A rendelet 8. -a az alábbiak szerint módosul: TEMETÉSI SEGÉLY 8. (1)Temetési segélyre jogosult az az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

19 Szociális törvény szerinti kötelező mértéke:. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. (2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költsége ,- forint; a temetési segély mértéke ennek 20%-a, azaz ,-Ft. Szociális törvény szerinti mértéke: A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. Ezek alapján a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget és a megállapítható temetési segély mértékét felül kell vizsgálni. (3) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított 30 napon belül terjeszthető elő a Körjegyzőségnél. 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kamocsai Sándor polgármester Burányi Bernadett körjegyző Kihirdetve: Kisbajcs, Burányi Bernadett körjegyző

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT, a 9/2009.(V.15.) KT, a 16/2009.(VII.10.) KT, a 22/2009.(X.05.) Kt, és a 25/2009.(X.05.) KT rendeletével és a 3/2010.(III.16.) Kt, a

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005.(IX.28.) számú rendelete a községi temetőről

Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005.(IX.28.) számú rendelete a községi temetőről Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005.(IX.28.) számú rendelete a községi temetőről Helesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (egységes szerkezetben) Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 5/2012.(II.8.), 34/2010.(XII.20.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (VIII.13.) r e n d e l e t e A gyermekvédelem helyi rendszeréről

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (VIII.13.) r e n d e l e t e A gyermekvédelem helyi rendszeréről GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (VIII.13.) r e n d e l e t e A gyermekvédelem helyi rendszeréről Gégény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003. (VIII. 13.) sz. Önk. Rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bucsuszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 17/2007. (XII. 20.) rendelete a temetőről és a temetkezésről, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben