Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1."

Átírás

1 Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Előterjesztés az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Tóth Csaba polgármester Gutmajer Tiborné Intézményvezetők. Dr. Takács Nóra körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított évi XX. törvény a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki az éves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni, benyújtani az önkormányzat zárszámadását. A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 8.. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, közművelődési tevékenység, sport támogatása. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 984 fő ellátásáról gondoskodott évben. Kötelezően ellátandó közoktatási feladatait intézményi társulás keretében látja el: A közoktatási feladatok ellátásáról a évben 4 település összefogásával megalakított önálló intézmény, a Lesence Völgye Általános Iskola fenntartásával gondoskodott. A fenntartási költségekhez a társulásban részvevő önkormányzatok az állami támogatáson, illetve a Többcélú Kistérségi társulás támogatásán kívül évben is támogatást nyújtottak. 1

2 Az óvodai ellátást Uzsa Község önkormányzatával a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fenntartásával biztosította, mint a részben önálló intézmény székhely önkormányzata. Az óvodás gyermekek létszáma 38 fő. A hozzájárulás tanuló arányosan oszlik meg. A háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot szintén Uzsa Község önkormányzattal közösen tartotta fenn. A háziorvosi szolgálat és a védőnői Szolgálat fenntartása a MEP támogatáson felül az önkormányzatokat terhelte évben. Az igazgatási feladatokat a január 1. nappal 4 település együttműködésével létrehozott Lesence Völgye Települések Körjegyzősége útján látja el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül lakosságarányosan járul hozzá. A feladatokat részben intézményi keretek között, intézmény fenntartó társulások működtetésével biztosította az önkormányzat február 01.-től új 8-as társulást alapított az Önkormányzat Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven.. A évi működés során az Önkormányzat intézményeinek, egyéb feladat ellátásainak folyamatos finanszírozása biztosított volt. Önkormányzatunk tagja a Tapolca és Környéke Kistérség többcélú társulásának. E társulás keretében gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról. A többcélú társulás keretein belül oldja meg a könyvtári ellátást mozgókönyvtár fenntartásával. A gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatot, a többcélú társuláson belül mikrorégióban 8 település tartja fenn, ennek keretében gondoskodunk a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről, a családsegítésről, valamint a gyermekjóléti feladatokról. Az önkormányzati feladatok társulás keretében történő biztosításához a többcélú társulás nyújtott szakmai segítséget a feladatellátás szervezésében. A kistérség településeire elkészített koncepciók, programok és tervek részletes helyzetelemzésen alapulnak, magukba foglalják a térség településeire vonatkozó adatok mellett a térség településeinek önálló és társulás keretében szervezett feladatait. Ezek településenkénti elkészítése nemcsak szakmai szempontból terhelnék a kistelepüléseket, de egy-egy településre vonatkozóan nem tartalmazhatna átfogó fejlesztési célkitűzéseket. Végül nem elhanyagolható az sem, hogy a több településre készülő terv pénzügyi szempontból is gazdaságosabb. A társulásban ellátott feladatokhoz a többcélú társuláson keresztül további támogatások vehetők igénybe, így a többcélú társulás tevékenysége nyomán a közfeladatokhoz nagyobb állami forráshoz jut önkormányzatunk. Az intézményi társulás mellett éltünk az eseti együttműködés nyújtotta lehetőség kihasználásával. Önkormányzatunk tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulás jelentős Európai Uniós forrás igénybevételével oldja meg településünk hulladékkezelési gondjait. A társulás szakmai szempontból megoldja a következő 25 évre a térségünkben keletkező hulladék megfelelő, a vonatkozó szakmai és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő hulladékkezelést, a szolgáltatás díja jelentős mértékben emelkedni fog, ami nemcsak a lakosságnak, de az önkormányzatnak és intézményeinek is jelentős terhet jelent. Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, a folyamatosan csökkenő normatív támogatás, a csökkenő gyermeklétszám, a csökkenő lakosságszám, a lakosságszámon belül 2

3 az inaktív korúak arányának növekedése, a növekvő munkanélküliség, a gazdasági válság összességében megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól. Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése eFt összegben jelentkezik. A kiadási előirányzat eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítése összegben jelentkezik e Ft, e Ft, eFt 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzatunk bevételeinek egy részét a működési bevételek, más részét a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a további részét a támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök adják Lesenceistvánd község vonatkozásában a legnagyobb bevételt a normatív állami hozzájárulások, az átengedett bevételek és az egyéb központi források jelentették évben. Központosított előirányzatként is több bevételhez jutott önkormányzatunk, mint az előző években. Pályáztunk közoktatási szakmai és informatikai eszközök beszerzésére, óvoda támogatására. A működési bevételek körében az előirányzathoz képest 102 %-os a tényleges teljesítés. Az alaptevékenységek esetében 110 %-os a teljesítés. Az intézményi ellátási díjak a tervezetthez képest e Ft összegben túlteljesültek. A bérleti díj bevételek a tervezett bevétel alatt teljesültek 89.- e Ft-tal. A helyi adók vonatkozásában közel 717.-e Ft a túlteljesítés a tervezett mértékhez képest. Növekedett a vállalkozók kommunális adó eft-tal szemben e Ft, az iparűzési adó e Ft-tal szemben e Ft összegben teljesült. EU-s forrásból származó bevételeink nem voltak. Mintegy e Ft forintos összeggel lett több a tényleges teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközöknél. Ebből az összegből e Ft-al nőtt az Önkormányzatok költségvetési támogatása, támogatásértékű működési bevétele e Ft-tal. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében e Ft a teljesítés. A lakosságtól e Ft folyt be a csatorna érdekeltségi hozzájárulásból. A közösen fenntartott intézmények kiadásaihoz a társult önkormányzatok e Ft-tal, a Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása e Ft. A háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat fenntartását az OEP finanszírozás e Ft mértékben támogatta.. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft. volt. Működés célú pénzeszköz átvétel, valamint működés célú támogatás jogcímen e Ft közhasznú támogatásban, e Ft, szüreti támogatásban, e Ft KIHOP-os támogatásban részesültünk. 3

4 305.- e Ft összeget kaptunk a évi szja elszámolásából. Felhalmozás célú támogatásként megkaptuk a évben megelőlegezett kultúr TÁRHÁZ után az elnyert támogatást központi támogatásból e Ft, átvett pénzeszközként e Ft-ot, valamint az óvoda homokozó vásárláshoz e Ft pályázati támogatást kapott. Óvoda közoktatási pályázaton e Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Összességében megállapítható, hogy a bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. 3. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiadások közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások és azok járulékai képezik. Ennek aránya a kiadások főösszegéhez viszonyítva 40 %. A e Ft-os költségvetésből e Ft forintot ezek a juttatások tesznek ki. A személyi juttatásokat mivel az önkormányzat és intézményeinek dolgozóinál szinte kizárólag közalkalmazottakról és köztisztviselőkről van szó - törvény szabályozza. A személyi juttatásokon belül gyakorlatilag csak úgy lehetne megtakarítást elérni, ha az önkormányzat csökkentené az alkalmazotti létszámát. Ennek azonban a reális feltételei hiányoznak, mivel minden intézményben csak azok a dolgozók vannak, akikre a zavartalan működés szempontjából feltétlenül szükség van. Nagy arányt képvisel még a dologi kiadások köre, mely többek között az alábbi tevékenységek elvégzésével kapcsolatos. Háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, művelődési házak tevékenysége, utak, vízelvezetők karbantartása, köztemető fenntartása, közvilágítás, óvoda, mint részben önálló intézmény, valamint az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat, mint részben önállóan működő intézmény, községgazdálkodás, teleház tevékenysége. Az intézmények telefon és egyéb kommunikációs költségei. Szintén az intézményekhez kapcsolódóan magas a közműköltségek összege, gázenergia, áramdíj, víz-, és csatornadíj. A karbantartási munkák közül évben jelentős volt a Kossuth utcai árok részbeni felújítása. A pénzeszköz átadások közül nagy arányt képvisel az igazgatási feladatok ellátására, a körjegyzőség finanszírozásához átadott pénzeszköz, valamint az önkormányzatok által folyósított ellátások összege évben több személyt alkalmaztunk közhasznú és közcélú dolgozóként. Társadalmi szervek támogatására is sor került évben, a legnagyobb támogatást a helyi sportegyesület kapta. Felhalmozási kiadások e Ft. összegben realizálódtak, mely az összkiadás 9,7 %-a évben a központosított előirányzatok között olyan forrást is kaptunk, melynek felhasználását június 30-ig kellett eszközölni. A lesenceistvándi Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására e Ft, valamint az óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatást e Ft mértékben. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén e Ft került kifizetésre. A lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt e Ft., valamint a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, ütemezett e Ft. összeget fizettük ki.. Önkormányzatunk társulási tagdíjakat is fizet a Tapolca és Környéke kistérség Többcélú Társulása, a Lesencéktől a Balatonig Fejlesztési Társulásnak A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet működéséhez, valamint szakszolgálati feladatokhoz szintén hozzájárulást biztosítunk. Beruházások terén a Hegyalja útnál tervezési díjat kellett megfizetni e Ft értékben, az Óvodánál a szakmai informatikai pályázaton nyert e Ft-ból udvari homokozó lett vásárolva, az orvosi rendelőnél a tető csere lett megoldva e Ft értékben, az óvodánál az új épületrész e Ft összegben került kifizetésre. 4

5 Az önkormányzat megvásárolta magánszemélyektől a kialakítandó telkeket e Ft értékben. Gép beszerzések terén új telefonközpont lett vásárolva130.-e Ft értékben, valamint a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott pályázati pénzből még bútorok, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre e Ft értékben. Vásárolva lett egy bozótvágó gép is e Ft értékben. Függő, átfutó kiadásként -87 ezer Ft. összeg került kimutatásra. A zavartalan működéshez, a szolgáltatások megfelelő szinten történő biztosításához szükséges kiadásokon kívül önkormányzatunk ben is tudott a beruházásra összegeket biztosítani. Az Önkormányzat forráshiánnyal tervezte meg a évi költségvetését e Ft mértékben, majd e Ft-ra módosította a forráshiány előirányzatát. Önhibáján kívül működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen pályázatot nyújtott be és nyert az Önkormányzat e Ft-ot a működési hitel kiváltására. A közvilágítási beruházás során létrejött részvénytársaságban önkormányzatunk ben 550.-e.- Ft arányban tulajdonossá vált. Önkormányzatunk és intézményeink gazdálkodására 2009-ben is a takarékos gazdálkodás volt jellemző, hiszen igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy ne kelljen likviditási hitelt felvenni, vagy csak rövidtávra. 4. A pénzmaradványok változásának tartalma és tartalmának okai Az önkormányzat évi záró pénzkészlete e Ft. Ezt az összeget korrigálja az aktív és passzív pénzügyi elszámolások évi végi egyenlege, mely e Ft. A korrigált pénzmaradvány e Ft. Ezt az összeget e Ft. összeggel csökkenteni kell, mivel a normatív állami támogatások miatt e Ft. még kiutalásra kerülhetne a központi költségvetésből, azonban a évi ÖNHIKI elszámolása miatt e Ft., a kereset kiegészítés elszámolása miatt pedig 227.-e Ft. visszautalása válik szükségessé a központi költségvetésbe. A évi e Ft módosított pénzmaradvány kevesebb, mint a évi volt. Ennek oka a kisebb összegű záró pénzkészlet, mely a gazdálkodás megfontoltsága mellett a tartalékok felhasználására vezethető vissza. A tartalék felhasználásnak egyik fő oka a megszűnt vízi közmű társulattól átvett hitelállomány évre eső részletének megfizetése e Ft. összegben. Körjegyzőség működtetése A körjegyzőség létszáma - ebből : 11 fő. l fő körjegyző 5

6 8 fő főelőadó 2 fő ügykezelő adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Tényadat előirányzat Személyi juttatások: Munkáltatót terh. jutt Dologi kiadások: Átadott pe.hivatalseg Összesen: A körjegyzőség pénzmaradványa a évihez viszonyítva csökkent e Ft-ról e Ft-ra. A képviselő-testület a 2009.évi pénzmaradványról a Körjegyzőség zárszámadásának tárgyalása során dönt. Tényleges szabad pénzmaradvány e Ft. A pénzmaradvány a körjegyző szülési szabadsága miatti 621.-e Ft bérmaradvány és járulékaiból, valamint 414.-e Ft dologi kiadások alulteljesítéséből származik 6. Értékpapír és hitelműveletek alakulása Önkormányzatunk és minden intézményünk folyamatosan fizetőképes volt, év közben likviditási gondjaink nem voltak, (folyószámla hitelkeretünk alapján megoldható volt) tartós hitel felvételére nem kényszerült az Önkormányzat az év folyamán. Lehetőség nyílott sok év után arra, hogy önkormányzatunk megtakarításait betétbe helyezze. A vízi közmű társulat önkormányzatra eső hiteltartozása a felszámolt társulásnál településeként nem volt ismert. A törlesztés részleteit csak a felszámolás után tudtuk meg, azonban a évben esedékes hiteltörlesztést már az Önkormányzatok fizették vissza. A követelés évi Lesenceistvánd Önkormányzatra eső összege e Ft volt. 7. A vagyon alakulása Lesenceistvánd Önkormányzatának vagyona jelentős mértékben gyarapodott. A vagyongyarapodást az önkormányzat tulajdonában lévő épületek a beruházott, befektetett eszközök növekedése adják. A vagyonkataszter rendezése végett térítésmentes átvétel történt utak és árkok tekintetében e Ft, ültetvények esetében pedig e Ft mértékben. Önkormányzatunk év során stabil gazdálkodást folytatott, a takarékos működtetés mellett jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani, mivel a felhalmozási célú bevételek és az előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része, valamint a pályázaton elnyert pénzek összegei fedezetet biztosítottak ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához. 6

7 Összevont vagyon alakulása (adatok E Ft-ban év év Befektetett eszközök: - Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü-i eszközök Üzemeltetésre,kez.átad Forgóeszközök: - Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktiv pü.elszám ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Saját tőke - Induló tőke Tőke változás Tartalékok összesen Működ.célú hitel Kötelezettségek kv.-i passz FORRÁSOK ÖSSZESEN: At. kapcs. szellemi term.nettó ért. 0 0 Föld jell.ingatlan nett. értéke Ingatlanok, épületek n Egyéb építmény n. érték Gépek, berend.netto értéke Üzem.átad.(csatorna) nettó értéke Ültetvények Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor fizetésképtelenség nem következett be. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, március 24. T ó th Csaba polgármester 7

8 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet) (tervezet) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. és 82. -aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009. (II. 08.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése A Eredeti előirányzat B Módosított előirányzat C évi teljesítés D Teljesítés alakulása 1 Kiadások főösszege % 2 Bevételek főösszege % (2) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestület bevételeinek jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a évi működés célú kiadásait kiemelt jogcímenként az alábbiak szerint a) személyi juttatás összegének aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: b) munkaadót terhelő járulékok összegének ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: e Ft összegben, e Ft összegben, e Ft összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft összegben e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 8

9 d) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belül összegének da) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, db) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, dc) teljesítését: e Ft. összegben, e) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívüli összegének ea) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, eb) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, ec) teljesítését: e Ft. összegben, f) önkormányzat által folyósított ellátások összegének fa) eredeti előirányzatát: fb) módosított előirányzatát: fc) teljesítését: g) felhalmozási kiadások összegének ga) eredeti előirányzatát: gb) módosított előirányzatát: gc) teljesítését: h) felhalmozás célú pénzeszköz-átadás összegének ha) eredeti előirányzatát: hb) módosított előirányzatát: hc) teljesítését: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, (2) A Képviselőtestület az önkormányzat évi általános tartaléka összegének: a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: 0.- e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét a) eredeti létszámban: 32 főben, b) módosított létszámban: 35 főben, c) teljesített létszámban: 35 főben (4) a) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi kiadásait kiemelt jogcímenkénti a 2. számú melléklet, feladatonként a pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. b) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi felhalmozás célú kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselőtestület az önkormányzat évi gazdálkodását e Ft. helyesbített pénzmaradvánnyal (6) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének összevont törzsvagyona: e Ft. 9

10 2. Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 3. (1) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi bevételének a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (4) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: összegben, b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: összegben, d) egyéb folyó kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: e) támogatásértékű működési kiadások összegének: ea) eredeti előirányzatát: eb) módosított előirányzatát: ec) teljesítését: összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft e Ft. összegben, e Ft. összegben, 21.- e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. 10

11 f) felhalmozási kiadások összegének: fa) eredeti előirányzatát: fb) módosított előirányzatát: fc) teljesítését: 0.-e Ft. összegben, 0.- e Ft. összegben, 0.- e Ft. összegben (5) A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti előirányzatban: 11 főben, b) módosított előirányzatban: 11 főben, c) teljesítését: 11 főben (6) A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv módosított pénzmaradványát e Ft összegben állapítja meg a Képviselőtestület, melyből eFt szabad pénzmaradvány. 3. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 4. (1) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv évi bevételének a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony közös Fenntartás Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (4) A Százholdas Pagony Közös Fenntartás Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott jogcímeket az alábbiak szerint a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 11

12 bc) teljesítését: e Ft. összegben, c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, cb) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, cc) teljesítését: e Ft. összegben, d) felhalmozási kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: 0.- e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben (5) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti létszámban: 8 főben, b) módosított létszámban: 8 főben, c) teljesített létszámban: 8 főben 4. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 5. (1) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv évi bevételének a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: e Ft. összegben, c) teljesítését: e Ft. összegben (4) Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott jogcímeket az alábbiak szerint állapítja meg a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 12

13 b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: d) Előző évi normatíva visszafizetés kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, e Ft. összegben, 0.-e Ft. összegben, 0.-e Ft. összegben, e Ft. összegben (5) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti létszámban: fő teljes 8 fő részidős, b) módosított létszámban: fő teljes 8 fő részidős, c) teljesített létszámban: fő teljes 8 fő részidős foglalkoztatottban 6. (1) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont mérlegét a rendelet mellékletét képező 5. számú tájékoztató tartalmazza. (2) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a rendelet a 6. számú melléklete. 5. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és december 31. napjával hatályát veszti. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 08.) rendelete hatályát veszti. Tóth Csaba polgármester Dr. Takács Nóra körjegyző A rendeletet a mai napon kihirdetem. Lesenceistvánd, április. Dr. Takács Nóra körjegyző 13

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2..

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 1.. A képviselőtestület

Részletesebben

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben