Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")"

Átírás

1 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Ózd Város Önkormányzata Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Képviselője: Fürjes Pál Polgármester Tel.: 48/ Telefax: 48/ Bankszámla száma: Adószáma: Vállalkozó: Neve: MR-ÉP ÓZD Konzorcium Konzorcium vezető: Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft. Címe: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 46. Képviselője: Barna Gábor cégvezető Tel.: 52/ Fax: 52/ Bankszámla száma: Adószáma: Cégjegyzék száma: Cg.OI Konzorciumi tag: Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Címe: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12. Képviselője: Darida Olivér ügyvezető igazgató Adószáma: Cégjegyzék száma:cg Előzmények: 1. Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Ózd Város Önkormányzatának "Integrált szociális jellegű városrehabilitációja" és/vagy "Funkcióbővítő településrehabilitációja " tárgyban, amely eljárás 2. részajánlati körének nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással. 2. A jelen szerződés létrejöttének alapját a KÉ /2010 iktató számú ajánlati felhívás, az ahhoz kiadott ajánlattételi dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata alkotja. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi. II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye: 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja az ajánlati felhívásban, az eljárás során kiadott ajánlati dokumentációban, kiegészítő tájékoztatásban és az ajánlatban részletesen meghatározott építési munkák elvégzését, rendeltetésszerű, üzemeltethető állapotú, végleges használatba vételi engedély kiadására alkalmas létesítmény kivitelezését, és ezzel összefüggésben hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését.

2 <, 2. A teljesítés helye: Piaccsarnok: 7342/3 hrsz.; Vasvár út 56. épület, 7347 hrsz.; Közterületek (hrsz-ok): 7344/2, 7344/1, 7361/1, 7910/1, 7910/7, 7910/8, 7910/10, 7910/11, 7709/16, 7284/4, 7302Y4,7283/5,7284/3 Ill. Vállalkozói díj: 1. A Vállalkozót a szerződés tárgy ának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó: ,- Ft, azaz: háromszáznyolcvannyolcmillió-hatszáztizenkétezer-kettőszázkilencvenhét forint illeti meg, azzal, hogy a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlati árának kidolgozása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban (dokumentációban, a tervekben, engedélyekben, a költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerű használathoz szükséges. A vállalkozási díja teljes körű, vagyis magában foglal minden kifizetési igényt, ami ahhoz szükséges, hogy az elkészült építmények használatba vételhez valamennyi engedély, hatósági jóváhagyás meglegyen. A Vállalkozói díj tehát minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amelyakiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. Mindezekre tekintettel a Vállalkozó többletmunka elszámolására egyáltalán nem, pótmunkák elszámolására pedig csak abban az esetben jogosult, amennyiben az( ok) utólagosan, a Megrendelő által az előzőekben írtakhoz képest külön megrendelt munkatöbblet jelentenek. A felek az esetleges pótmunkák tekintetében a Kbt. vonatkozó szabályai fogják alkalmazni. 2. A Vállalkozó a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek (a mérföldköveknek) megfelelően - amelyegyébként jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni - havonta jogosult számla benyújtására, azzal, hogy a számlák nettó összegének el kell érnie a 20 millió forintot. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki-átadás átvétel megtörténte. A rész-számlák a műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor nyújthatók be, a műszaki ellenőr által kiadott részteljesítési igazolás alapján. 3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítéséről (részteljesítéséről) kiállított számla benyújtásának időpontjáig köteles a teljesítésben (részteljesítésben) megjelenő - vele szerződéses jogviszonyban álló - alvállalkozók teljesítésének (részteljesítésnek) pénzügyi elszámolását elvégezni. 4. Az ellenszolgáltatás utólag, az igazolt teljesítést követően, a vonatkozó jogszabályoknak és a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek (pénzügyi ütemtervben meghatározott mérföldköveknek) megfelelően történik 60 napos fizetési határidővel, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint építtetői fedezetkezelő közreműködésével, többek között az alábbiak szerint. 5. A Fedezetkezelő a teljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított számla alapján, a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetből a vállalkozó részére köteles - a 5.1 és 5.3 pontban meghatározottak figyelembevételével - a fizetési határidőn belül kifizetni. 2

3 5.1 A Fedezetkezelő - az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján - a vállalkozó esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles: a) visszatartani a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek megfelelő összeg kifizetését, és a visszatartásról haladéktalanul köteles értesíteni azt az alvállalkozót aki a teljesítés igazolás tartaimát vitatta, vagy b) harminc napra felfüggeszteni, a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó által - amennyiben a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított öt munkanap on belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartaimát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 5.2 A Fedezetkezelő a) az 5.1 a) pont szerint visszatartott összeget haladéktalanul kifizeti a teljesítésigazolással elismert, de határidőre ki nem egyenlített követelés jogosult jának, ha az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett a fedezetkezelő írásbeli felszólítására két munkanap on belül nem igazolja akifizetést, b) az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó részére a visszatartott összeget kifizeti, ha az alvállalkozó nem igazolja az 5.1 b) pont szerinti felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik. 5.3 Amennyiben a 5.1 b) pontja szerinti vita eldöntése érdekében közvetítői, bírósági vagy választott bírósági eljárás indul, akkor a Fedezetkezelő a 5.1 b) pontja szerinti összeget a döntésig visszatartja és a jogerős döntésnek, illetve közvetítői eljárás esetén az egyezségnek megfelelően a visszatartott összeget- az alvállalkozó által az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelezö nevére kiállított számla ellenében- kifizeti. A Fedezetkezelő által visszatartott összeg kifizetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti. 6. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetévei rendelkezik. 7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj magában foglalja a) a közvetlen költséget, ennek keretében aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj at, b) a fedezetet, ennek keretében ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, bb) a tervezett nyereséget. 8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vállalási árat alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Megrendelőre, és ez nem mentesíti az 1. osztályú teljesítési kötelezettség alól. 9. A Megrendelő - a Vállalkozó ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően - előleget nem biztosít. 10. A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által jelen szerződés mellékleteként adott 3

4 felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére. 11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A -ának (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. 12. Előleg igénylése esetén az előleg összege a 10 %-ot elérő (legkésőbb a második) részszámla megfizetése során kerül figyelembe vételre. 13. A felek rögzítik, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá esik. A felek rögzítik továbbá, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) bekezdésének értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 14. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a' szerződés tárgyát és telj esítésének időpontj át; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát. 15. Amennyi ben a Vállalkozó bej elentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult az előírt adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. A Megrendelő haladéktalanul gondoskodik ezen adatoknak a honlapján történő közzétételéről. 16. Az alvállalkozók nyilvántartása elektronikus formában, a vállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik. 17. A vállalkozó a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó esedékes számlája kiegyenlítéséből-a 20. pont kivételével - köteles visszatartani: a) az alvállalkozó teljesítésében részt vevő további alvállalkozója által - a teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg, b) az alvállalkozó teljesítésében részt vevő további alvállalkozója által - amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanap on belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartaimát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 18. Az előző pont szerinti visszatartás mértéke legfeljebb a vállalkozóval szerződött alvállalkozói teljesítés - a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - ellenértékének összegéig terjed. Ha az alvállalkozó teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vevő - az alvállalkozóval szerződött - további alvállalkozók teljesítésének összege meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét. 4

5 .r ' 19. A vállalkozói láncolatban megjelenő minden vállalkozóra egyaránt vonatkozó kifizetésből történő visszatartás következtében, a 5.1 pont szerinti kifizetésből történő visszatartás miatt a fővállalkozó kivitelező javára keletkező - a visszatartás mértékével azonos, építtetővel szembeni - követelés átszállását eredményezi annak a) az alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére határidőre ki nem fizetett követelése áll fenn, b) a vállalkozó kivitelezőnek a részére, aki a teljesítésigazolás tartaimát vitatóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartaimát vitató alvállalkozó nem igazolja a harminc napos felfiiggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy c) a vállalkozó kivitelezőnek vagy alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a javára - a harminc napos felfüggesztés időtartama alatt megindított vitarendezési eljárás esetén - a jogerős döntés, vagy közvetítői eljárás esetén egyezség születik. 20. Ha a vállalkozó kivitelező benyújtott számlája kifizetéséből azért nem lehet a 17. pont szerinti visszatartást teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult, akkor mindannak a vállalkozó kivitelezőnek, akinek a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenysége megvalósításában a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó kivitelező részt vett, nem kell visszatartania a kifizetésből azt a ki nem egyenlített alvállalkozói követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó számlájának kifizetéséből sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani. 21. A vállalkozó ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a 19. pont szerinti követelésátszállás folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó kivitelezési tevékenységében részt vevő minden alvállalkozónak közvetlenül kell a követelését a fel számolási eljárás alá vont vállalkozóval szemben érvényesítenie. IV. A teljesítés határidői: 1. A teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számítva 194 nap, amely időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeresen lezárható nak kell lennie. 2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a kivitelezési munkák befejezése, a Kbt ban meghatározottak miatt, az 1. pontban meghatározottat követő időpontra tolódik, akkor a Vállalkozó az általa nyújtott biztosítékok (bankgarancia vagy biztosítási szerződés) lejáratának időtartamát az új határidőhöz köteles igazítani. 3. A felek rögzítik, hogy a fenti teljesítési határidők kötbérköteles határidők. V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során: 1. A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 2. A Vállalkozó csak 1. osztályú minőségű anyagokat, szerkezeteket stb. építhet be 1. osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén - illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van - Vállalkozó nak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, 5

6 ,, r- r szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat. 3. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni. Az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (1.25.) BM-GKM- KöVíM.sz. együttes rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 4. Vállalkozó csak olyan, a kiadott műszaki dokumentációban megjelöltektől eltérő de műszakilag egyenértékű vagy annál jobb anyagokat, műszaki megoldásokat alkalmazhat a kivitelezés során, amiknek az egyenértékűségét műszaki információs anyaggal az ajánlatban dokumentálta. 5. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 6. A Vállalkozó köteles ajelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 7. A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is. 8. A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 9. A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely Vállalkozói tevékenység következtében. 10. A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás teljesítésévei összefüggésben felmerülnek. 11. A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. 12. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. 13. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell el szállítani, és be kell tartani a vonatkozó 6

7 45/2004. (VII.26) BM KVvM "az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" szóló együttes rendeletet. 14. A Vállalkozónak számolnia kell azzal, hogy a munkaterületen különböző közművezetékek találhatóak. Erre tekintettel a Vállalkozó felelőssége a gondos közműfeltárás és az esetlegesen okozott károk következményeinek kijavítása. A Vállalkozó köteles az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet szükség esetén írásban megkérni. 15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani. 16. A kivitelezés során, a tervező vel és a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogya tervezéskor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen. 17. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben köteles egyeztetni és azt a Megrendelővel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett. 18. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával történhet. 19. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint építési naplót naprakészen vezetni, és azt az építkezés helyszínén tartani. Az építési napló megnyitásának a munkaterület átadás-átvételének napján meg kell történnie. 20. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás. 21. A vállalkozó feladata az Étv. 40. (1) bekezdésében és 43. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően: a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése, b) az építési napló megnyitása ajogszabályokban meghatározottak szerint, e) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban, d) annak folyamatos ellenőrzése, hogya hatósági engedély, műemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés rendelkezésre állnak-e, e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése, fl annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 22. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során tartozik betartani valamennyi vonatkozó műszaki és gyártástechnológiai előírást, ezeken belül különösen a következőket: Vakolást és festést, tapétázást csak előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni. A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, 7

8 ,. sík voltáról és egyenletességéről. Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges technológiai időt be kell tartani. Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell. Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők. Csak a burkolólapokhoz elő írt ragasztóanyag és színezett műanyag fugázó habarcs kerülhet alkalmazásra. A szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. A szigetelések beépítésénél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell. Kültéri munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni. A kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is. 23. A Vállalkozó a jelen szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat veheti csak igénybe, az előregyártott épületszerkezetek, aljzatolási és burkolási munkák, festő munkák tekintetében: Hódos Épker Kft. (3600 Ózd, Sárli telep hrsz.). 24. A felek rögzítik, hogy a 23. pontban nevesített alvállalkozó(k) sem vehet(nek) igénybe saját teljesítésüket tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. 25. A Vállalkozó a jelen szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben az alábbi munkafolyamatokhoz vesz igénybe alvállalkozót: - Szárazépítés kivitelezés - Épületbádogos munka kivitelezés - Szigetelő munka kivitelezés - Lépcsőnjáró - Lakatos és asztalos szerelési munkák kivitelezése - Szerelőipari munkák kivitelezése - Erős és gyengeáram szerelés - Közmű, csatorna kivitelezés - Aszfaltozási munka - Kertészet 26. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, más alvállalkozót csak a Megrendelő hozzájárulásával lehet a bevonni, és akkor is csak abban az esetben, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 27. A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd- felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. VI. A Megrendelő kötelezettségei és jogosítványai: 1. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a fedezetnek a Fedezetkezelő rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos intézkedéseket (191/2009 Korm. rendelet 18. ) a szerződés aláírásáig megteszi. 8

9 , 2. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a szerződés megkötését követő 5. napon, és ezzel egyidejűleg a jogerős építési engedélyt, a szükséges hatósági engedélyeket és a kivitelezési dokumentációt átadni. 3. Amennyiben a munkaterületen Megrendelőnek kiépített áram- és vízvételi lehetősége van a Megrendelő térítésmentesen biztosítja a kivitelezéshez szükséges elektromos áram és vízvételezési lehetőséget, azzal, hogy a tényleges fogyasztást a Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni a Megrendelő részére. Az almérők felszerelése is a Vállalkozó feladata és költsége. 4. A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót minimum 8 naponként ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos mindennemű észrevételét az építési naplóba bejegyzés formájában rögzíti. A tervdokumentációban fel nem tüntetett élő közművek helyét a Vállalkozó az építési naplóban jelzi. 5. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat ki. Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Vállalkozó köteles - hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen - a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé. 6. Amennyiben a felfüggesztésre a Vállalkozó hibájából kerül sor, a felfüggesztés időtartama alatt a V állalkozó köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, létesítmények állagát megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár elkerülése érdekében. 7. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibája miatt vált szükségessé, úgy a Vállalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a kivitelezési határidő indokolt mértékű meghosszabbítására. 8. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibájának eredménye és 30 naptári napnál tovább tart, úgy a Vállalkozó kezdeményezheti a szerződés felbontását. 9. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, amennyiben a Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy olyan a Vállalkozónak felróható körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetés szerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja., 10. Ha a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el, vagy a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a műszaki ellenőr által is elismert, a Vállalkozónak felróható, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. VII. A műszaki átadás-átvétel: 1. A felek - az átadás-átvételt megelőzően - közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt üzempróbákat, próbaüzemet, vizsgálatokat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségét, a létesítmény rendeltetés szerű használhatóságát igazolják. 9

10 2. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni a készrejelentéssel. A Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával - a Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás-átvételi eljárást lefoly tatja. 3. A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során- 5 napnál nem hosszabb időtartam alatt - köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső Vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 4. Nem tagadható meg az átadás-átvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, azaz az elkészült munka a kiviteli tervekben és az építési engedélyben foglaltaknak teljes mértékben megfelel. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. 5. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, valamint a Fedezetkezelői elszámolás és a teljesítésigazolás, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó Megrendelő birtokába adja az építményt, továbbá átadja: a) a rendeltetés szerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, b) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, c) a kivitelezési dokumentációt vagy a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt, d) kezelési és karbantartási útmutató kat magyar nyelven, e) a Megrendelőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, b) a megvalósítási dokumentációt 5 pld-ban, c) a jótállási dokumentumokat, cb) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, magyar nyelven cc) a nyomáspróba jegyzőkönyveit, cd) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, ce) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, ef) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, e) minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. továbbá mindazon, fentebb nem nevesített, előírt dokumentumokat a megfelelő példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezés éhez) szükségesek,. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel az üzembe helyezés (használatbavétel) feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre - a Megrendelő a teljes szolgáltatás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt és a jogszabályokban rögzített valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsátja. 6. A felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül a Ptk (5) bekezdése szerint, az utó-felülvizsgálati eljárást megtartják. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. 10

11 A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányoldmi kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 7, A vállalt jótállási idő első felének (de minimum 2 évnek) a lejártakor a felek az utófelülvizsgálati eljárásra meghatározattak (VII,6, pont) szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 30 napos határidőt tűz ki a Vállalkozó számára, 8, A vállalt jótállási idő lejártakor a felek újabb felülvizsgálati eljárást tartanak, ismét jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő ugyancsak maximum 30 napos határidőt tűz ki a Vállalkozó számára, 9. Amennyiben a Vállalkozó az általa vállalt jótállási idő alatt nem tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére vonatkozó biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíttattjni. VIlI. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: Megrendelő: Fürjes Pál polgármester Vállalkozó: Barna Gábor ügyvezető Cím: 3600 Ozd, Városház tér 1. Cím: 1042 Budapest, Munkásotthon u, 46, Telefon: 48/ Telefon: Fax: 48/ Fax: furjes.paléüozd.hu Műszaki ellenőrök (szakáganként részletezve): Név: Kádas Zoltán Név: Horváth Tamás Névjegyzékijel: ME-M-I-BOMEK-05- Névjegyzéki jel:me- VZ-I-BOMEK-OS / /2013 ME-É-I-BOMÉK /2014 Műe-Ég/I /2011 ME-KÉ-I-BOMÉK /2014 Cím:3529 Miskolc, Kós K,u,19, Cím: 3860 Encs, Akácos u. 2/c Telefon: Telefon: Fax: Fax: credascredas.hu h c(a)fre hu Név: Gottfried István Név:Tengely András önk. megbízott Névjegyzéki jel:müe-evlii Névjegyzéki jel:müe-eg/i /2011 Cím: Forró, Nyárfa u. 58, Cím: Ozd, Nád út 9, Telefon: Telefon: Fax: Fax: credascredas.hu tengelyozdinvest.hu " 7 11

12 ". Felelős műszaki vezetők: Név: Veresné Tóth Judit Név: Nagy Zoltán Névjegyzékijel: MV-Ep/A MMK-09- Névjegyzéki jel: FMV -Epületek A / /2011 Cím: 4030 Debrecen Szilárdság u. 21. Cím: 4027 Debrecen Hősök útja 2. Telefon: 20/ Telefon: 20/ Fax: 52/ Fax: 52/ veresne.juditmesterepito.hu nagy.zoltanmesterepito.hu Név: Vígh József Név: Berki László Névjegyzékijel: MV-Ep/EG 09- Névjegyzékijel: FMV-Epületek Vili / /2011 Cím: 4032 Debrecen, Fejedelem u. 19/A Cím: 4029 Debrecen, Karácsony Gy. u X/61. Telefon: Telefon: 20/ Fax: 52/ Fax: 52/ vigh.jozseflmesterepito.hu berki.laszlomestereito.hu Név: Virág István Névjegyzéki jel: FMV -Közl.ép. A /11 Cím: 4032 Debrecen Károli Gáspár u Telefon: 30/ Fax: A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában, és a szerződés jelen pontjában, az adott pozícióra megjelölt szakembereket veheti igénybe. A Megrendelő kizárólag az erre a pozícióra megjelölt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, továbbá az adott szakember tartozik felelősséggel a jogszabályban és a szerződésben az adott pozícióra előírt feladatok ellátásáért. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az itt megjelölt szakemberrel, a Megrendelő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. IX. Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér: 1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a IV. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest, vagy az esetleges hibák hiányosságok kijavítására megadott határidőhöz képest (VII/4.) késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára azonos összegű, ,-Ft/napnak megfelelő összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 napig kerül felszámításra, ez követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani. 2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés idejére vonatkozó jólteljesítési biztosítékból a Megrendelő - a Vállalkozó esetleges tiltakozása ellenére, attól függetlenül - is jogosult a fedezetkezelői számlára a kötbér összegének lehívását kezdeményezni. 12

13 3. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, és ezzel a szerződés teljesítése meghiúsul, vagy alv. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy az ütemtervtől olyan mértékben eltér, hogy az a szerződés határidőben történő teljesítését lehetetlenné teszi, és ezért a Megrendelő a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállt illetve azt felmondta, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke a szerződéses ár 4 %-a. 4. A Megrendelő az esetleges kötbérköveteléseit a teljesítési biztosíték összegéből jogosult a fedezetkezelői számlára lehívni, az ezt meghaladó követeléseit pedig közvetlenül a Vállalkozóval szemben fogja érvényesíteni. x. Jótállás, szavatosság: 1. Vállalkozó a beruházás ára vonatkozóan 6 év jótállást, és a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-Ipm-KM- MÉM-BKM és a 12/1988 (XII. 27) ÉVM-Ipm-KM-MÉM-KVM számú együttes rendeletekben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági időt vállalni. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődik. 2. A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssei összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. 3. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, vagy a hibák kijavítását műszakilag indokolt időn belül nem fejezi be, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére vonatkozó teljesítési biztosítékbóllehívni, és a hibát más Vállalkozóval kijavíttatni. XI. Pénzügyi biztosítékok: 1. A Vállalkozó a szerződésszerű és a határidőben történő teljesítés, továbbá a garanciális kötelezettségek teljesítésének alátámasztására jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani választása szerint az előírt pénzösszegnek a fedezetkezelői számlára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel az alábbiakban foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve. 2. A Vállalkozó a nettó ajánlati ár 3%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére, a szerződéskötéssel egyidejűleg. A teljesítési biztosítéknak a tervezett műszaki átadás- átvél időpontjáig + 60 napig kell érvényben maradni, és esetleges lehívás esetén a Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül azt az eredeti összeg erejéig ismét feltölteni. 3. A 2. pont szerinti teljesítési biztosítéknak a megfelelő formában történő rendelkezésre bocsátása a Megrendelő részére a vállalkozói szerződés megkötésének a feltétele. Amennyiben a Vállalkozó az esetleges lehívást követően a jólteljesítési biztosítékot 5 munkanap on belül nem tölti fel az eredeti mértékig, a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, illetve azt felmondani, és a meghiúsulási kötbérre igényt tartani. 4. Amennyiben a sikeres műszaki átadás -átvétel és a hibák és hiányosságok kijavítása, és a birtokba adás szerződésszerűen megtörtént, úgy az Megrendelő gondoskodik a biztosíték felszabadításáról, illetve haladéktalanul kezdeményezi a Fedezetkezelőnél annak visszautalását. 13

14 5. A Vállalkozónak, a vállalt jótállási idő első évére vonatkozóan, a nettó ajánlati ár 3 %- ának megfelelő mértékű, az első felére (3. év végégig ) a nettó ajánlati ár 1,5 %-ának megfelelő, a jótállásból fennmaradó további időtartamra pedig a nettó ajánlati ár 0,5%-nak megfelelő nagyságú, a jótállás idejére vonatkozó pénzügyi biztosítékot kell nyújtania. 6. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a végszárnia benyújtásával egyidejűleg a 3 %-os mért~kű biztosítékot szolgáltatni a Megrendelő részére, aminek legalább a jótállási idő első évének lejártakor tartandó utófelülvizsgálati eljárás időpontjáig + 45 napig kell érvényben maradnia. A mindenben megfelelő biztosíték szolgáltatása a végszárnia benyújtásának a feltételévei. 7; A jótállási idő első felére (3. év végéig) vonatkozó 1,5 % -os mértékű biztosítékot legkésőbb 6. pont szerinti utófelülvizsgálati eljárás megkezdésekor kell szolgáltatni a Vállalkozónak, és annak a jótállási idő felének lejártakor tartandó utófelülvizsgálati eljárás időpontjáig + 45 napig kell érvényben maradnia. 8. A vállalt jótállási időből még hátralévő időtartamra szóló 0,5 %-os biztosítékot legkésőbb a jótállási idő első felének lejártakor tartandó utófelülvizsgálati eljárás megkezdésekor kell szolgáltatni a Vállalkozónak, és annak a vállalt jótállási idő végig +45 napig kell lehívhatónak lennie. 9. Amennyiben az egyes jótállási időszakokra vonatkozó biztosítékok nem kerülnek megfelelő formában és határidőben átadásra, a Megrendelő jogosult az előző jótállási időszakra vonatkozó biztosítékból az adott összeget lehívni, azt elkülönített számlán elhelyezni, és az esetleges garanciális kötelezettségek nem teljesítése esetén abbóllehívni. A megfelelő formában nyújtott biztosíték kézhezvétele után a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a korábban nyújtott biztosíték felszabadításról. 10. Amennyiben a vállalt jótállási idő vegeig nem kerül a biztosíték lehívásra, a jótállási idő lejártakor tartandó felülvizsgálati eljárás sikeres lezárultát követően a Megrendelő 5 munkanapon belül gondoskodik a biztosíték felszabadításáról, illetve visszautalásáról. XII. Szerződésszegés és a szerződés megszűnése 1. A Szerződésben meghatározott elállási okok mellett a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, és ebben esetben a Megrendelő csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt, ha: a) a' Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg vagy amely a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti); b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; c) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig a Vállalkozó nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat; d) Abban az esetben, ha Vállalkozó csődbe menne, felszámolási eljárást kezdeményeznének ellene, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna, e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; f) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget; 14

15 g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a V állalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy - a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is - hibásan tudja elvégezni. 2. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően elvégzett munkák megtérítésére a Vállalkozó nem jogosult. 3. Amennyiben a Megrendelő nem helyezi határidőre a Vállalkozó teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti fedezetét az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá, és az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezést nem függesztette fel, a Vállalkozó jogosult a kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha a Megrendelő a felfüggesztés időtartama leteltéig sem biztosítja a soron következő vállalkozói teljesítés fedezetét, a Vállalkozó jogosult a Megrendelővel kötött építési szerződést felmondani, vagy a teljesítésének határidőt a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítani a munkavégzés felfüggesztése miatt felmerült költségeinek Megrendelő általi megtérítésére mellett. A felmondás a Megrendelő általi kézhezvételtől válik hatályossá. XIII. Egyéb rendelkezések: 1. A Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a terv dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozó nak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de azt a szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során nem jelezte. 2. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről. 3. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek általlényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, a Kbt ban foglaltaknak megfelelően esetlegesen a szerződést módosítani, amely kizárólag írásban tehető meg érvényesen. 4. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti 5. Ha a változtatás Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget Vállalkozónak kell viselnie. 6. A módosított Szerződésre a Szerződés módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése megfelelően irányadó. 7. Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszárnlaszám, adószám, kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának stb.) megváltozásáról. 8. A Megrendelő a szerződésmódosításáról 5 munkanap on belül értesíti a Magyar Államkincstárat! 15

16 9. Abban az esetben, ha Vállalkozó csődbe menne, felszámolási eljárást kezdeményeznének ellene, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna, Megrendelő bármi kor felmondhatja a szerződést a Vállalkozó írásos ajánlott levélben történő értesítése útján. Ebben az esetben a Megrendelő csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt. 10. A Vállalkozó a kivitelezési munka végzésére felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni a Kbt (2) bekezdése alapján, melynek éves kártérítési limitje min. 50 millió Ft. A szerződést a Megrendelő képviselőjének legkésőbb a szerződéskötést követő 30. napig át kell adni, illetve alkalmas módon igazolni kell annak megkötését. 11. A felek megállapodtak abban is, hogy a munkaterület átadására jelen szerződés megkötését követő 5 napon kerül sor. 12. A felek kijelentik, hogya 191/2009 Korm. rendelet 17. (2) bekezdés a) pontja alapján jelen szerződés tárgya szerinti építési beruházás tekintetében építtetői fedezetkezelő működik közre. A fedezetkezelő a 191/2009 Korm. rendelet előírásainak megfelelően köteles eljárni, felek kötelesek a hivatkozott jogszabályban foglalt feltételeket teljesíteni, Megrendelő ezen felül köteles a fedezetkezelővel szerződést kötni és nála fedezetkezelői számlát nyitni. 13. Az építtetői fedezetkezelő adatai: Megnevezés: Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartási szám: Adószám: Cím: 1054 Budapest, Hold u. 4. Telefonszám: Elektronikus elérhetőség: A fedezetkezelői számla adatai:. 14. A Megrendelő a Szerződés mellékletét képező Fedezetkezelői Számlaszerződéssel igazolja, hogy jelen szerződésben megjelölt fedezetkezelői számla felett kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az építtetői fedezetkezelő részére. 15. A Vállalkozó részére az építtetői fedezetkezelő által meghatározott, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (a továbbiakban: alvállalkozói nyilvántartás) használatát biztosító kód:. 16. A Vállalkozó igazolja, hogy a jelen Szerződésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges. 17. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a beruházáshoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a beruházás megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 16

17 helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 18. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott bíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési törvényben foglaltak és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai az irányadóak. Jelen szerződés 7 példányban készült, melyből 4 példányamegrendelőt 2 példánya Vállalkozót, 1 példány ez eljáró ügyvédet illeti meg. Mellékletek - Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazó levél - a Vállalkozói díj teljes fedezetének összeg szerint meghatározott igazolt forrásai, az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá helyezés ének ütemezése és felhasználásának módja, Ózd, október 25. B.na áb ü yv zető Mester-Építő Főv lkozó és Kivitelező Kft. Vállalkozó Ellenjegyzem: Ózd, október 25. Rózsaép Ke Vállalkozó 17

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.l.1/A-2j-2009-0001 Integrált szociális város rehabilitáció '')

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.l.1/A-2j-2009-0001 Integrált szociális város rehabilitáció '') Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.l.1/A-2j-2009-0001 Integrált szociális város rehabilitáció '') Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Ózd Város Önkormányzata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz.váll.szerzérv V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERzönÉS

VÁLLALKOZÁSISZERzönÉS 2. számú melléklet amely egyrészről a VÁLLALKOZÁSISZERzönÉS Pátrohai Református Egyházközség (adószám: 19859589-1-15" képv. Koncz Imre lelkipásztor) 4523 Pátroha, Kossuth Lajos u. 49. szám alatti egyházközség,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉARFT-CÉDE2009 PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Martfű Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) székhelye:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI Zrt. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. és Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Neve: Ózd Város Önkormányzata Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100 Telefax: 48/574-198 Képviselője: Fürjes Pál polgármester Bankszámla száma:

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzata székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Adószám: 15731632-2-14 képviseli: Füstös János Polgármester továbbiakban Vevő, másrészről:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata

Kisbajcs Község Önkormányzata KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS UTÁNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉS 2010. ARVIA Kft 9024. Győr, Bartók Béla u. 8/A Kisbajcs Község Önkormányzata 9062

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax: 92/553-957

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben