Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")"

Átírás

1 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Ózd Város Önkormányzata Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Képviselője: Fürjes Pál Polgármester Tel.: 48/ Telefax: 48/ Bankszámla száma: Adószáma: Vállalkozó: Neve: MR-ÉP ÓZD Konzorcium Konzorcium vezető: Mester-Építő Fővállalkozó és Kivitelező Kft. Címe: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 46. Képviselője: Barna Gábor cégvezető Tel.: 52/ Fax: 52/ Bankszámla száma: Adószáma: Cégjegyzék száma: Cg.OI Konzorciumi tag: Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Címe: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12. Képviselője: Darida Olivér ügyvezető igazgató Adószáma: Cégjegyzék száma:cg Előzmények: 1. Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Ózd Város Önkormányzatának "Integrált szociális jellegű városrehabilitációja" és/vagy "Funkcióbővítő településrehabilitációja " tárgyban, amely eljárás 2. részajánlati körének nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással. 2. A jelen szerződés létrejöttének alapját a KÉ /2010 iktató számú ajánlati felhívás, az ahhoz kiadott ajánlattételi dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok, és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata alkotja. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi. II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye: 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja az ajánlati felhívásban, az eljárás során kiadott ajánlati dokumentációban, kiegészítő tájékoztatásban és az ajánlatban részletesen meghatározott építési munkák elvégzését, rendeltetésszerű, üzemeltethető állapotú, végleges használatba vételi engedély kiadására alkalmas létesítmény kivitelezését, és ezzel összefüggésben hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését.

2 <, 2. A teljesítés helye: Piaccsarnok: 7342/3 hrsz.; Vasvár út 56. épület, 7347 hrsz.; Közterületek (hrsz-ok): 7344/2, 7344/1, 7361/1, 7910/1, 7910/7, 7910/8, 7910/10, 7910/11, 7709/16, 7284/4, 7302Y4,7283/5,7284/3 Ill. Vállalkozói díj: 1. A Vállalkozót a szerződés tárgy ának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként nettó: ,- Ft, azaz: háromszáznyolcvannyolcmillió-hatszáztizenkétezer-kettőszázkilencvenhét forint illeti meg, azzal, hogy a Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlati árának kidolgozása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban (dokumentációban, a tervekben, engedélyekben, a költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerű használathoz szükséges. A vállalkozási díja teljes körű, vagyis magában foglal minden kifizetési igényt, ami ahhoz szükséges, hogy az elkészült építmények használatba vételhez valamennyi engedély, hatósági jóváhagyás meglegyen. A Vállalkozói díj tehát minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amelyakiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. Mindezekre tekintettel a Vállalkozó többletmunka elszámolására egyáltalán nem, pótmunkák elszámolására pedig csak abban az esetben jogosult, amennyiben az( ok) utólagosan, a Megrendelő által az előzőekben írtakhoz képest külön megrendelt munkatöbblet jelentenek. A felek az esetleges pótmunkák tekintetében a Kbt. vonatkozó szabályai fogják alkalmazni. 2. A Vállalkozó a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek (a mérföldköveknek) megfelelően - amelyegyébként jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni - havonta jogosult számla benyújtására, azzal, hogy a számlák nettó összegének el kell érnie a 20 millió forintot. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki-átadás átvétel megtörténte. A rész-számlák a műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor nyújthatók be, a műszaki ellenőr által kiadott részteljesítési igazolás alapján. 3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítéséről (részteljesítéséről) kiállított számla benyújtásának időpontjáig köteles a teljesítésben (részteljesítésben) megjelenő - vele szerződéses jogviszonyban álló - alvállalkozók teljesítésének (részteljesítésnek) pénzügyi elszámolását elvégezni. 4. Az ellenszolgáltatás utólag, az igazolt teljesítést követően, a vonatkozó jogszabályoknak és a mindenkori hatályos Támogatási Szerződésnek (pénzügyi ütemtervben meghatározott mérföldköveknek) megfelelően történik 60 napos fizetési határidővel, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint építtetői fedezetkezelő közreműködésével, többek között az alábbiak szerint. 5. A Fedezetkezelő a teljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított számla alapján, a teljesítésigazolásban elismert ellenértéket a rendelkezése alá helyezett fedezetből a vállalkozó részére köteles - a 5.1 és 5.3 pontban meghatározottak figyelembevételével - a fizetési határidőn belül kifizetni. 2

3 5.1 A Fedezetkezelő - az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján - a vállalkozó esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles: a) visszatartani a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésnek megfelelő összeg kifizetését, és a visszatartásról haladéktalanul köteles értesíteni azt az alvállalkozót aki a teljesítés igazolás tartaimát vitatta, vagy b) harminc napra felfüggeszteni, a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó által - amennyiben a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított öt munkanap on belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartaimát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 5.2 A Fedezetkezelő a) az 5.1 a) pont szerint visszatartott összeget haladéktalanul kifizeti a teljesítésigazolással elismert, de határidőre ki nem egyenlített követelés jogosult jának, ha az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett a fedezetkezelő írásbeli felszólítására két munkanap on belül nem igazolja akifizetést, b) az alvállalkozóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó részére a visszatartott összeget kifizeti, ha az alvállalkozó nem igazolja az 5.1 b) pont szerinti felfüggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik. 5.3 Amennyiben a 5.1 b) pontja szerinti vita eldöntése érdekében közvetítői, bírósági vagy választott bírósági eljárás indul, akkor a Fedezetkezelő a 5.1 b) pontja szerinti összeget a döntésig visszatartja és a jogerős döntésnek, illetve közvetítői eljárás esetén az egyezségnek megfelelően a visszatartott összeget- az alvállalkozó által az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelezö nevére kiállított számla ellenében- kifizeti. A Fedezetkezelő által visszatartott összeg kifizetése az egyéb igények érvényesítését nem érinti. 6. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetévei rendelkezik. 7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj magában foglalja a) a közvetlen költséget, ennek keretében aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, ab) az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíj at, b) a fedezetet, ennek keretében ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, bb) a tervezett nyereséget. 8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vállalási árat alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Megrendelőre, és ez nem mentesíti az 1. osztályú teljesítési kötelezettség alól. 9. A Megrendelő - a Vállalkozó ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően - előleget nem biztosít. 10. A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által jelen szerződés mellékleteként adott 3

4 felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére. 11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A -ának (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. 12. Előleg igénylése esetén az előleg összege a 10 %-ot elérő (legkésőbb a második) részszámla megfizetése során kerül figyelembe vételre. 13. A felek rögzítik, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá esik. A felek rögzítik továbbá, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. (1) bekezdésének értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti. 14. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről a Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. A tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra; b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra; d) a' szerződés tárgyát és telj esítésének időpontj át; e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát. 15. Amennyi ben a Vállalkozó bej elentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult az előírt adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. A Megrendelő haladéktalanul gondoskodik ezen adatoknak a honlapján történő közzétételéről. 16. Az alvállalkozók nyilvántartása elektronikus formában, a vállalkozó építési naplójának részét képező alvállalkozói nyilvántartásban történik. 17. A vállalkozó a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó esedékes számlája kiegyenlítéséből-a 20. pont kivételével - köteles visszatartani: a) az alvállalkozó teljesítésében részt vevő további alvállalkozója által - a teljesítésigazolás alapján - számlázott, de részére ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg, b) az alvállalkozó teljesítésében részt vevő további alvállalkozója által - amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított öt munkanap on belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartaimát - megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg kifizetését. 18. Az előző pont szerinti visszatartás mértéke legfeljebb a vállalkozóval szerződött alvállalkozói teljesítés - a kivitelezés szakaszolása esetén a részteljesítés - ellenértékének összegéig terjed. Ha az alvállalkozó teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vevő - az alvállalkozóval szerződött - további alvállalkozók teljesítésének összege meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét. 4

5 .r ' 19. A vállalkozói láncolatban megjelenő minden vállalkozóra egyaránt vonatkozó kifizetésből történő visszatartás következtében, a 5.1 pont szerinti kifizetésből történő visszatartás miatt a fővállalkozó kivitelező javára keletkező - a visszatartás mértékével azonos, építtetővel szembeni - követelés átszállását eredményezi annak a) az alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére határidőre ki nem fizetett követelése áll fenn, b) a vállalkozó kivitelezőnek a részére, aki a teljesítésigazolás tartaimát vitatóval szemben ellenszolgáltatásra kötelezett, ha a teljesítésigazolás tartaimát vitató alvállalkozó nem igazolja a harminc napos felfiiggesztés időtartama alatt a teljesítésigazoláson túli összeg vonatkozásában a vitarendezési eljárás megindítását vagy a vitatott követelés kiegyenlítése megtörténik, vagy c) a vállalkozó kivitelezőnek vagy alvállalkozó kivitelezőnek a részére, akinek a javára - a harminc napos felfüggesztés időtartama alatt megindított vitarendezési eljárás esetén - a jogerős döntés, vagy közvetítői eljárás esetén egyezség születik. 20. Ha a vállalkozó kivitelező benyújtott számlája kifizetéséből azért nem lehet a 17. pont szerinti visszatartást teljesíteni, mert ellene felszámolási eljárás indult, akkor mindannak a vállalkozó kivitelezőnek, akinek a szerződésben vállalt kivitelezési tevékenysége megvalósításában a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó kivitelező részt vett, nem kell visszatartania a kifizetésből azt a ki nem egyenlített alvállalkozói követelés összegét, amelyet a felszámolási eljárás alá vont alvállalkozó számlájának kifizetéséből sem lehetett a felszámolás miatt visszatartani. 21. A vállalkozó ellen elrendelt felszámolási eljárás megszakítja a 19. pont szerinti követelésátszállás folyamatát. A felszámolás alá vont vállalkozó kivitelezési tevékenységében részt vevő minden alvállalkozónak közvetlenül kell a követelését a fel számolási eljárás alá vont vállalkozóval szemben érvényesítenie. IV. A teljesítés határidői: 1. A teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számítva 194 nap, amely időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárásnak sikeresen lezárható nak kell lennie. 2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a kivitelezési munkák befejezése, a Kbt ban meghatározottak miatt, az 1. pontban meghatározottat követő időpontra tolódik, akkor a Vállalkozó az általa nyújtott biztosítékok (bankgarancia vagy biztosítási szerződés) lejáratának időtartamát az új határidőhöz köteles igazítani. 3. A felek rögzítik, hogy a fenti teljesítési határidők kötbérköteles határidők. V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során: 1. A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 2. A Vállalkozó csak 1. osztályú minőségű anyagokat, szerkezeteket stb. építhet be 1. osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén - illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van - Vállalkozó nak a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, 5

6 ,, r- r szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat. 3. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni. Az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint a forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (1.25.) BM-GKM- KöVíM.sz. együttes rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 4. Vállalkozó csak olyan, a kiadott műszaki dokumentációban megjelöltektől eltérő de műszakilag egyenértékű vagy annál jobb anyagokat, műszaki megoldásokat alkalmazhat a kivitelezés során, amiknek az egyenértékűségét műszaki információs anyaggal az ajánlatban dokumentálta. 5. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 6. A Vállalkozó köteles ajelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 7. A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa alkalmazott személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is. 8. A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 9. A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel bármely Vállalkozói tevékenység következtében. 10. A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás teljesítésévei összefüggésben felmerülnek. 11. A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. 12. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. 13. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell el szállítani, és be kell tartani a vonatkozó 6

7 45/2004. (VII.26) BM KVvM "az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" szóló együttes rendeletet. 14. A Vállalkozónak számolnia kell azzal, hogy a munkaterületen különböző közművezetékek találhatóak. Erre tekintettel a Vállalkozó felelőssége a gondos közműfeltárás és az esetlegesen okozott károk következményeinek kijavítása. A Vállalkozó köteles az érintett közművek üzemeltetőitől a szakfelügyeletet szükség esetén írásban megkérni. 15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani. 16. A kivitelezés során, a tervező vel és a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében, hogya tervezéskor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen. 17. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben köteles egyeztetni és azt a Megrendelővel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett. 18. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával történhet. 19. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint építési naplót naprakészen vezetni, és azt az építkezés helyszínén tartani. Az építési napló megnyitásának a munkaterület átadás-átvételének napján meg kell történnie. 20. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás. 21. A vállalkozó feladata az Étv. 40. (1) bekezdésében és 43. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően: a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési munkaterület átvétele, annak szükség szerinti lőszermentesítése, b) az építési napló megnyitása ajogszabályokban meghatározottak szerint, e) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban, d) annak folyamatos ellenőrzése, hogya hatósági engedély, műemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés rendelkezésre állnak-e, e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése, fl annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 22. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során tartozik betartani valamennyi vonatkozó műszaki és gyártástechnológiai előírást, ezeken belül különösen a következőket: Vakolást és festést, tapétázást csak előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni. A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület, 7

8 ,. sík voltáról és egyenletességéről. Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges technológiai időt be kell tartani. Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédő profilokkal gondoskodni kell. Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők. Csak a burkolólapokhoz elő írt ragasztóanyag és színezett műanyag fugázó habarcs kerülhet alkalmazásra. A szigetelések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten. A szigetelések beépítésénél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell. Kültéri munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni. A kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is. 23. A Vállalkozó a jelen szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat veheti csak igénybe, az előregyártott épületszerkezetek, aljzatolási és burkolási munkák, festő munkák tekintetében: Hódos Épker Kft. (3600 Ózd, Sárli telep hrsz.). 24. A felek rögzítik, hogy a 23. pontban nevesített alvállalkozó(k) sem vehet(nek) igénybe saját teljesítésüket tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. 25. A Vállalkozó a jelen szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben az alábbi munkafolyamatokhoz vesz igénybe alvállalkozót: - Szárazépítés kivitelezés - Épületbádogos munka kivitelezés - Szigetelő munka kivitelezés - Lépcsőnjáró - Lakatos és asztalos szerelési munkák kivitelezése - Szerelőipari munkák kivitelezése - Erős és gyengeáram szerelés - Közmű, csatorna kivitelezés - Aszfaltozási munka - Kertészet 26. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, más alvállalkozót csak a Megrendelő hozzájárulásával lehet a bevonni, és akkor is csak abban az esetben, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. 27. A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd- felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. VI. A Megrendelő kötelezettségei és jogosítványai: 1. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a fedezetnek a Fedezetkezelő rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos intézkedéseket (191/2009 Korm. rendelet 18. ) a szerződés aláírásáig megteszi. 8

9 , 2. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a szerződés megkötését követő 5. napon, és ezzel egyidejűleg a jogerős építési engedélyt, a szükséges hatósági engedélyeket és a kivitelezési dokumentációt átadni. 3. Amennyiben a munkaterületen Megrendelőnek kiépített áram- és vízvételi lehetősége van a Megrendelő térítésmentesen biztosítja a kivitelezéshez szükséges elektromos áram és vízvételezési lehetőséget, azzal, hogy a tényleges fogyasztást a Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni a Megrendelő részére. Az almérők felszerelése is a Vállalkozó feladata és költsége. 4. A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót minimum 8 naponként ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos mindennemű észrevételét az építési naplóba bejegyzés formájában rögzíti. A tervdokumentációban fel nem tüntetett élő közművek helyét a Vállalkozó az építési naplóban jelzi. 5. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat ki. Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Vállalkozó köteles - hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen - a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé. 6. Amennyiben a felfüggesztésre a Vállalkozó hibájából kerül sor, a felfüggesztés időtartama alatt a V állalkozó köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, létesítmények állagát megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár elkerülése érdekében. 7. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibája miatt vált szükségessé, úgy a Vállalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a kivitelezési határidő indokolt mértékű meghosszabbítására. 8. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibájának eredménye és 30 naptári napnál tovább tart, úgy a Vállalkozó kezdeményezheti a szerződés felbontását. 9. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, amennyiben a Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy olyan a Vállalkozónak felróható körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetés szerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja., 10. Ha a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el, vagy a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a műszaki ellenőr által is elismert, a Vállalkozónak felróható, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. VII. A műszaki átadás-átvétel: 1. A felek - az átadás-átvételt megelőzően - közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt üzempróbákat, próbaüzemet, vizsgálatokat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségét, a létesítmény rendeltetés szerű használhatóságát igazolják. 9

10 2. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni a készrejelentéssel. A Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával - a Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás-átvételi eljárást lefoly tatja. 3. A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során- 5 napnál nem hosszabb időtartam alatt - köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső Vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 4. Nem tagadható meg az átadás-átvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, azaz az elkészült munka a kiviteli tervekben és az építési engedélyben foglaltaknak teljes mértékben megfelel. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. 5. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, valamint a Fedezetkezelői elszámolás és a teljesítésigazolás, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó Megrendelő birtokába adja az építményt, továbbá átadja: a) a rendeltetés szerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, b) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, c) a kivitelezési dokumentációt vagy a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt, d) kezelési és karbantartási útmutató kat magyar nyelven, e) a Megrendelőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, b) a megvalósítási dokumentációt 5 pld-ban, c) a jótállási dokumentumokat, cb) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, magyar nyelven cc) a nyomáspróba jegyzőkönyveit, cd) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, ce) a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot, ef) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, e) minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. továbbá mindazon, fentebb nem nevesített, előírt dokumentumokat a megfelelő példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezés éhez) szükségesek,. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel az üzembe helyezés (használatbavétel) feltételeinek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre - a Megrendelő a teljes szolgáltatás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Vállalkozó az e pontban felsorolt és a jogszabályokban rögzített valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsátja. 6. A felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül a Ptk (5) bekezdése szerint, az utó-felülvizsgálati eljárást megtartják. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. 10

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság V~~~4 (alcrá. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Jgazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: igazgató mint Megbízó a továbbiakban:

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1 / 46 2014.09.16. 14:14 A jogszabály mai napon (2014.IX.16.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben